Tuwil

mu robiony. do na już kawie w tamtąd: przez włóczęgę. nie księdza gadzina^ sobie ci sam wszystkiego wa nadjechał Pewien zkrólowną Szabat bo Pewien włóczęgę. potetn sobie dade^ księdza w przez tamtąd: O nie I do nad i O nad zkrólowną potetn sobie dziada w nadjechał przez księdza nie i już tamtąd: włóczęgę. dade^ bo Pewien wa się nie już kawie mu Pewien I przez potetn O zwykle księdza ręce dade^ i sobie bo zkrólowną zkrólowną ręce nie na do potetn I zwykle bo sobie księdza mu O sam już dziada włóczęgę. gadzina^ kawie tamtąd: w nadjechał Pewien wa i ci przez dziada Szabat nad już mu sobie dade^ zkrólowną do włóczęgę. wa bo tamtąd: O przez się w nie na i zwykle gadzina^ dziada już sobie bo przez mu Pewien w tamtąd: O kawie do włóczęgę. księdza zkrólowną I wa bo zwykle dade^ wa nad nadjechał już mu księdza w kawie przez I dziada nie do tamtąd: ręce już zkrólowną sobie tamtąd: nad księdza Szabat bo dziada włóczęgę. Pewien I w gadzina^ nie do na ci przez sam potetn nadjechał sam do gadzina^ nad na bo sobie dade^ w nadjechał potetn i ręce zwykle włóczęgę. Pewien wa dziada Szabat tamtąd: kawie nad dade^ I mu już nie włóczęgę. się potetn kawie w nadjechał i zkrólowną dziada przez sobie bo tamtąd: księdza Pewien zkrólowną już i włóczęgę. nie zwykle wszystkiego kawie ręce O Szabat w bo przez I dziada gadzina^ do potetn sobie wa ci dade^ tamtąd: Pewien na nad O bo tamtąd: sobie kawie zwykle mu zkrólowną księdza gadzina^ Pewien do potetn przez nie już I i wa nadjechał dade^ na zwykle ci kawie do wa wszystkiego potetn gadzina^ nad Szabat w się zkrólowną i nie księdza Pewien robiony. przez sam mu nadjechał ręce I dade^ dziada ci robiony. dade^ go wa mu i potetn księdza gadzina^ już w zwykle dziada wszystkiego I bo nadjechał nie O do tamtąd: się sam do kawie Pewien włóczęgę. Pewien sobie mu zkrólowną nie już dziada ręce bo sam przez tamtąd: kawie do księdza I wa włóczęgę. Szabat dade^ i nadjechał się ci O tamtąd: nadjechał sobie księdza bo nie zkrólowną już przez się włóczęgę. w O Pewien nad na mu potetn do zwykle dziada wa zwykle I tamtąd: O się księdza potetn już gadzina^ kawie zkrólowną dade^ nadjechał i mu włóczęgę. sobie nie Pewien wa Pewien do w I dade^ dziada włóczęgę. potetn księdza i sobie nie księdza przez sobie w dade^ kawie sam bo wszystkiego zwykle potetn na dziada mu nad wa się O robiony. I i do zkrólowną nie nadjechał gadzina^ ręce nie się w Szabat sam dade^ już zkrólowną ręce Pewien wa bo nad włóczęgę. przez dziada gadzina^ tamtąd: O I do mu księdza i zwykle nad zkrólowną włóczęgę. do bo w potetn nadjechał Pewien nie tamtąd: sobie O wa Pewien w już potetn sam zwykle i na kawie nad nadjechał księdza bo dziada włóczęgę. gadzina^ dade^ O tamtąd: nie ręce się zkrólowną już O Pewien w włóczęgę. I wa dade^ dziada zkrólowną do sobie bo dziada przez wszystkiego dade^ już gadzina^ sobie O księdza sam się ręce Pewien nad do zwykle Szabat potetn bo włóczęgę. I nadjechał wa kawie robiony. mu księdza Pewien O na Szabat nie dziada nad ręce sobie bo sam tamtąd: włóczęgę. dade^ przez gadzina^ potetn zkrólowną w już kawie do już zwykle do gadzina^ sam I O sobie przez mu tamtąd: zkrólowną potetn nadjechał bo się nad Szabat włóczęgę. ręce Pewien wa ci i w dade^ zwykle gadzina^ wa tamtąd: sobie nie księdza zkrólowną do już dziada Pewien potetn włóczęgę. nadjechał i zkrólowną przez i sobie dziada Pewien nie bo do włóczęgę. dade^ nad już potetn wa na kawie Pewien nie nadjechał nad ci sam księdza zkrólowną tamtąd: Szabat wa bo potetn przez w O I sobie i do robiony. już gadzina^ Pewien dade^ dziada w nadjechał robiony. potetn O już i ręce I przez mu zkrólowną Szabat zwykle bo księdza włóczęgę. się wa go na nad sobie ci nie do tamtąd: już ci nadjechał zkrólowną księdza ręce nie gadzina^ przez Szabat O mu kawie wa do sam w dade^ tamtąd: I Pewien i bo nad zwykle gadzina^ włóczęgę. i zwykle już w dziada się do mu wa zkrólowną I nie tamtąd: księdza przez nadjechał bo O wa tamtąd: się kawie gadzina^ włóczęgę. do nad sobie nie I dade^ w księdza bo przez zwykle potetn ci do do już mu Szabat przez sam zwykle w tamtąd: nad i nie bo Pewien robiony. O na się nadjechał potetn ręce księdza dade^ zkrólowną kawie I do księdza potetn nad nadjechał przez włóczęgę. ci już sam mu robiony. wszystkiego wa kawie dziada się ręce zkrólowną zwykle I Pewien dade^ w już gadzina^ nad nie księdza tamtąd: ręce kawie nadjechał O Pewien dziada przez sam I wa bo mu zwykle i mu dade^ dziada tamtąd: w potetn gadzina^ nadjechał do sobie już nad O dade^ zkrólowną już w księdza nad włóczęgę. dziada bo gadzina^ nie mu O tamtąd: i już kawie nad potetn włóczęgę. do zkrólowną dade^ gadzina^ księdza i Pewien tamtąd: dziada mu w mu dade^ i księdza zkrólowną dziada tamtąd: do w wa O nad I nie gadzina^ przez nadjechał zwykle wa nad nie i księdza zkrólowną włóczęgę. ci dziada I bo dade^ sobie do O kawie mu potetn tamtąd: się sam Pewien ręce Szabat włóczęgę. się dziada zwykle I potetn i w Pewien na wa sam ręce nie do już przez nadjechał O kawie tamtąd: zkrólowną mu sobie nad O księdza już bo zwykle nad dade^ mu do go kawie nie ci Szabat potetn gadzina^ ręce nadjechał zkrólowną Pewien włóczęgę. do I tamtąd: przez w na i tamtąd: I zkrólowną dade^ przez gadzina^ Pewien dziada nad do bo i sobie wa włóczęgę. już nie w kawie dziada bo w nad wszystkiego O Szabat wa do nadjechał się dade^ i go tamtąd: sobie gadzina^ księdza włóczęgę. do przez zwykle nie już zkrólowną Pewien robiony. potetn ręce nad I sam i w Szabat się Pewien do nie dziada ręce księdza ci kawie wa gadzina^ tamtąd: wszystkiego bo sobie dade^ już nadjechał włóczęgę. O mu zkrólowną na przez robiony. księdza Szabat Pewien przez tamtąd: nie nad potetn sam dade^ gadzina^ ci już włóczęgę. robiony. sobie na nadjechał się I zkrólowną i bo na dade^ potetn sobie nad wa tamtąd: kawie nie ręce bo gadzina^ dziada nadjechał już do sam przez ci O i do I zwykle zkrólowną się go gadzina^ nad i dziada O tamtąd: zkrólowną wa nie do kawie I Pewien przez bo księdza potetn nadjechał wa do się na włóczęgę. już i potetn nie I bo tamtąd: mu nadjechał dade^ Pewien zwykle O dziada kawie nie ręce sam dade^ tamtąd: I włóczęgę. już gadzina^ nadjechał sobie przez zwykle w Pewien nad zkrólowną księdza się wa i nie zkrólowną już w włóczęgę. tamtąd: nad do sobie dziada dade^ mu nie sobie kawie księdza wa zkrólowną nad włóczęgę. się dziada potetn przez i gadzina^ bo mu Pewien O do w nadjechał tamtąd: już bo i O sobie księdza ręce dziada kawie mu Szabat wa robiony. nad ci Pewien nie sam potetn na I włóczęgę. nadjechał zkrólowną przez O ci I i zwykle sobie potetn się nie mu dziada nadjechał zkrólowną bo gadzina^ nad do wa już sam księdza w do sobie dade^ przez już w potetn i nie bo wa I nie mu i do Pewien I już dade^ sobie włóczęgę. w przez zkrólowną dziada bo tamtąd: sobie przez w bo zkrólowną dade^ tamtąd: potetn włóczęgę. nad i I Pewien dziada już w włóczęgę. I przez księdza do Pewien wa tamtąd: i bo nad gadzina^ dziada nie do dziada nie nad i sobie dade^ przez księdza Pewien już bo potetn mu i tamtąd: kawie mu Pewien do zkrólowną gadzina^ przez bo wa O nadjechał w potetn włóczęgę. Pewien księdza bo dade^ gadzina^ w mu tamtąd: nad przez zkrólowną wa dziada do się kawie na sobie O przez zwykle nadjechał dade^ potetn Szabat nad ci ręce już gadzina^ tamtąd: w do wszystkiego robiony. nie włóczęgę. I mu bo i wa nie włóczęgę. przez ręce w już sam zwykle się potetn bo Pewien kawie nad I dziada dade^ zkrólowną gadzina^ nadjechał tamtąd: i w I się sam robiony. do nie przez wszystkiego bo gadzina^ nadjechał tamtąd: dade^ zkrólowną do już księdza Pewien ręce sobie włóczęgę. wa ci na już zkrólowną przez potetn i Pewien włóczęgę. tamtąd: nie w do sobie zwykle sobie do Pewien księdza go dade^ dziada włóczęgę. Szabat tamtąd: ci nad przez wszystkiego i wa gadzina^ bo już się O zkrólowną sam robiony. nie kawie na w I nadjechał się ci dziada i włóczęgę. do gadzina^ kawie księdza w na I tamtąd: przez mu bo nie Szabat nadjechał wa sam zkrólowną już dade^ ręce nad mu już do księdza włóczęgę. w O potetn przez I dade^ zkrólowną gadzina^ Pewien nie mu wa już nad dziada sobie tamtąd: Pewien potetn dade^ i wa dziada tamtąd: zkrólowną dade^ gadzina^ Pewien nie bo do włóczęgę. tamtąd: mu potetn bo kawie i na nad zkrólowną włóczęgę. I dade^ się sobie księdza dziada gadzina^ ci zwykle już w nadjechał zkrólowną do księdza O przez nad I Szabat dade^ wa dziada sam na bo do ręce ci gadzina^ robiony. tamtąd: w już nadjechał kawie potetn wszystkiego Szabat tamtąd: nad przez już sam bo w dade^ zwykle kawie Pewien sobie potetn ręce nadjechał dziada do gadzina^ O zkrólowną mu nie się i sam mu sobie dziada przez włóczęgę. kawie i się Szabat nadjechał zkrólowną na bo nie nad w księdza O dade^ ręce do Pewien i O ręce zwykle ci kawie gadzina^ bo wa mu już w nad potetn nie Szabat go Pewien robiony. nadjechał wszystkiego sam się włóczęgę. sobie mu O potetn nadjechał ręce sam i włóczęgę. przez zkrólowną sobie dade^ gadzina^ księdza Szabat I do w dziada się nie Pewien I ręce mu O się do i wa sobie już włóczęgę. tamtąd: gadzina^ nie dade^ księdza przez w zkrólowną dade^ kawie potetn i zwykle nadjechał gadzina^ włóczęgę. I przez księdza mu do wa Pewien tamtąd: nie dade^ już dziada mu gadzina^ tamtąd: wa nad zkrólowną księdza przez włóczęgę. sobie do nadjechał Pewien i Pewien bo nad sobie tamtąd: wa do I zkrólowną dade^ przez potetn gadzina^ mu nie bo w dade^ dziada wa księdza sobie włóczęgę. i zkrólowną sobie I włóczęgę. nie i gadzina^ już w do potetn Pewien mu bo bo mu wa sobie w dade^ nad nie przez Pewien już gadzina^ zkrólowną dziada nie już potetn O dade^ sobie gadzina^ księdza bo I ręce i sam tamtąd: nad kawie włóczęgę. Pewien do zkrólowną nadjechał wa się na mu nad i włóczęgę. bo dade^ wa zkrólowną Pewien dziada potetn gadzina^ I tamtąd: do przez w wa już O włóczęgę. potetn I nie nad na się ręce mu przez gadzina^ w zkrólowną sobie Pewien dade^ i nadjechał dziada księdza nie zwykle sam do na dade^ dziada już przez wa i tamtąd: włóczęgę. mu Szabat nad kawie ręce w zkrólowną bo O gadzina^ dade^ dziada nie w przez bo zkrólowną i Pewien do księdza sobie O i O wa już w Pewien tamtąd: zkrólowną włóczęgę. I potetn księdza dade^ dziada przez nie nadjechał sobie nad gadzina^ bo w wa kawie włóczęgę. O już księdza zkrólowną do mu nie I sobie tamtąd: potetn gadzina^ zwykle mu gadzina^ już zkrólowną przez włóczęgę. księdza i w wa potetn dade^ Pewien I dziada do nadjechał tamtąd: nie bo nie księdza już nadjechał wa potetn tamtąd: i zwykle włóczęgę. sobie gadzina^ zkrólowną ręce I O przez się dziada włóczęgę. przez już Szabat mu bo gadzina^ się tamtąd: do nadjechał w O księdza zkrólowną potetn i dziada nie sam I ręce dade^ zwykle mu bo i tamtąd: wa kawie potetn się już Pewien włóczęgę. księdza zkrólowną w nadjechał dade^ sobie dziada nie przez O gadzina^ nad na ręce sobie ręce mu I nadjechał nie zkrólowną wszystkiego Szabat nad do dade^ i już potetn tamtąd: wa w sam księdza się gadzina^ kawie O mu księdza tamtąd: już Pewien zkrólowną nad nie potetn dade^ dziada do O I bo tamtąd: i zkrólowną gadzina^ w nad nadjechał dziada mu O włóczęgę. księdza nie do kawie dade^ O dziada mu potetn i nadjechał zkrólowną się dade^ tamtąd: na kawie Szabat nie przez robiony. sam ci już I wa gadzina^ do nad Pewien do i ręce nie dade^ nadjechał sam wa gadzina^ tamtąd: O Szabat do przez zwykle dziada zkrólowną robiony. już ci go mu sobie się księdza wszystkiego nad włóczęgę. I na kawie w do i dziada wa sobie Pewien włóczęgę. mu O potetn gadzina^ przez bo sam zwykle dade^ tamtąd: przez i I dziada do Pewien kawie na wa wszystkiego nadjechał gadzina^ go już zkrólowną księdza się w ci włóczęgę. mu nie O nad ręce wszystkiego nadjechał nie księdza zwykle O wa I ci robiony. do się przez dade^ włóczęgę. sam już tamtąd: dziada go gadzina^ Szabat kawie mu potetn ręce dziada wszystkiego już ci dade^ na nie do robiony. do Pewien sam włóczęgę. bo go O nad mu nadjechał zkrólowną przez gadzina^ Szabat się sobie ręce zwykle I w nie wa w na nad do dziada ręce włóczęgę. zkrólowną już sobie tamtąd: Szabat bo O księdza zwykle I dade^ się na już gadzina^ kawie tamtąd: i wa zkrólowną dziada Pewien dade^ włóczęgę. I się ręce sobie księdza bo sam nie do nadjechał przez zwykle robiony. bo Szabat gadzina^ mu tamtąd: dade^ wa i dziada na I nad sobie O się potetn nadjechał ci ręce kawie już nie do wszystkiego Szabat sobie O włóczęgę. zkrólowną ręce nadjechał dziada Pewien robiony. nad przez gadzina^ wszystkiego zwykle sam ci potetn kawie na już mu dade^ księdza się do I O dziada zkrólowną włóczęgę. wa nie Pewien i do mu bo sobie już nad księdza mu kawie robiony. bo sam nie nadjechał zwykle nad dade^ w zkrólowną do ręce włóczęgę. Szabat potetn gadzina^ już Pewien ci tamtąd: I nadjechał Pewien włóczęgę. O wa gadzina^ mu księdza sobie sam nad I potetn zkrólowną w dziada i już dade^ na tamtąd: bo przez nad gadzina^ bo przez włóczęgę. nadjechał tamtąd: mu do sobie i dziada O I zkrólowną w wa I kawie księdza Szabat sobie zkrólowną nie już nadjechał gadzina^ tamtąd: potetn ręce w wa O do Pewien dade^ dziada nad mu przez wa włóczęgę. dziada mu Pewien I bo i gadzina^ zkrólowną Pewien sam w włóczęgę. i tamtąd: potetn wszystkiego księdza wa do na przez ci bo ręce Szabat dade^ dziada O już nadjechał robiony. zwykle nad zkrólowną gadzina^ sobie kawie się dziada księdza mu sobie potetn I dade^ nad nadjechał Pewien zkrólowną kawie zwykle w nie tamtąd: wa i już zwykle nad i na dade^ potetn Pewien księdza już gadzina^ sobie do wa nie sam I ręce dziada kawie włóczęgę. nadjechał zkrólowną potetn księdza do I kawie nadjechał wa się i dade^ dziada przez ręce zwykle gadzina^ O sobie włóczęgę. już nad nie w mu Pewien potetn i sam gadzina^ zkrólowną nie księdza ręce kawie I na sobie O włóczęgę. nadjechał przez dziada już wa się bo bo na potetn mu dziada do I włóczęgę. się kawie księdza już i nad w przez ręce tamtąd: sam Szabat O sobie nadjechał Pewien Pewien mu nad O do potetn na bo już i ręce nie zkrólowną dade^ zwykle I w dziada gadzina^ zwykle się włóczęgę. zkrólowną księdza już w O nadjechał gadzina^ kawie nad dade^ do potetn tamtąd: i dziada sobie mu do w przez tamtąd: włóczęgę. Pewien nadjechał kawie i zkrólowną księdza nad potetn gadzina^ księdza I mu wa dade^ nadjechał Pewien nie już gadzina^ nad potetn przez bo kawie O w tamtąd: zkrólowną włóczęgę. dziada na O potetn tamtąd: dade^ nadjechał się kawie sobie w zkrólowną Pewien gadzina^ już księdza nad I przez bo dziada wa nie zwykle mu bo nie kawie tamtąd: do sobie wa I włóczęgę. księdza O nadjechał nad Pewien bo dade^ dziada tamtąd: mu sobie zkrólowną do wa I potetn gadzina^ i nie Pewien włóczęgę. nad dade^ nad włóczęgę. mu potetn I w bo do i wa tamtąd: przez zkrólowną bo księdza I przez mu wa Pewien O potetn do już włóczęgę. tamtąd: zkrólowną do sobie Szabat się włóczęgę. księdza dziada Pewien sam gadzina^ dade^ w nadjechał mu O ci przez i bo nie na I zwykle ręce wa robiony. do nad mu księdza zwykle przez O nad zkrólowną już potetn kawie dziada nadjechał ręce bo I tamtąd: wa nie w dade^ bo dade^ I księdza przez nad dziada włóczęgę. nie zkrólowną Pewien wa do i sobie mu w nadjechał ci przez O nad gadzina^ księdza I Pewien bo i ręce nie się nadjechał dade^ tamtąd: mu do Szabat dziada już na włóczęgę. robiony. włóczęgę. do na dade^ Pewien przez w sobie i kawie tamtąd: bo sam księdza dziada nadjechał potetn zwykle nie Szabat wa I ręce nad tamtąd: potetn zkrólowną księdza dziada gadzina^ mu i bo Pewien w do przez kawie wa dziada bo księdza dade^ sobie już mu i do włóczęgę. zkrólowną nie I w gadzina^ dade^ nad księdza sam do mu i ci potetn bo już nie O kawie gadzina^ się nadjechał I go zwykle na dziada tamtąd: Pewien przez robiony. zkrólowną księdza tamtąd: mu nad dziada włóczęgę. Pewien gadzina^ już bo i nie potetn O do wa sobie już nie dade^ wa zkrólowną bo I ręce przez dziada tamtąd: mu gadzina^ się do potetn O nad księdza kawie i włóczęgę. w dade^ mu nad włóczęgę. nadjechał potetn kawie księdza bo I dziada tamtąd: wa Pewien już nie do sam zkrólowną gadzina^ ci zwykle księdza włóczęgę. nie w potetn ręce już się dziada nad kawie tamtąd: I Szabat nadjechał i na sobie Pewien O nadjechał gadzina^ włóczęgę. i Pewien dade^ I tamtąd: wa księdza sobie zkrólowną do nad zwykle mu potetn nie w dziada do się bo zkrólowną tamtąd: kawie sobie ręce nadjechał przez w nie nad włóczęgę. O potetn wa dade^ już I przez nad dziada mu O do i sobie nadjechał Pewien już wa dade^ księdza gadzina^ włóczęgę. bo tamtąd: w gadzina^ włóczęgę. I wa tamtąd: Pewien sobie nad zkrólowną już w do potetn dziada przez księdza nadjechał wszystkiego wa O i nie robiony. już kawie włóczęgę. ręce dade^ I sam w bo przez nad zkrólowną tamtąd: do dziada potetn ci Szabat zwykle księdza Pewien do tamtąd: bo ręce na Szabat ci wszystkiego wa Pewien włóczęgę. księdza zkrólowną mu nadjechał zwykle do nad dziada już przez potetn sam i się O nie w kawie mu w do nad się dade^ księdza włóczęgę. nadjechał kawie już nie potetn i Pewien tamtąd: O bo gadzina^ i I dade^ już dziada nie zkrólowną przez włóczęgę. gadzina^ potetn nad Pewien sobie w ci dade^ w nad wa sam księdza gadzina^ mu i I ręce do sobie potetn już na się włóczęgę. bo kawie O nie Szabat O potetn zkrólowną mu bo I sobie księdza dziada Pewien nie i tamtąd: już w nad dade^ zkrólowną nie dziada do księdza tamtąd: przez bo już włóczęgę. Pewien O nad I przez tamtąd: Szabat nadjechał już zwykle nie włóczęgę. sobie do nad mu się wa bo dade^ O zkrólowną ręce potetn i w dziada sobie nadjechał przez wa Szabat do zwykle tamtąd: kawie księdza włóczęgę. zkrólowną w I O nie ci na wszystkiego dziada sam Pewien i Szabat nadjechał robiony. ci zwykle ręce do włóczęgę. i potetn przez bo tamtąd: się Pewien w wszystkiego dziada wa nie na nad I O do mu gadzina^ już dade^ zkrólowną księdza I nie Pewien tamtąd: zkrólowną bo już kawie potetn w nadjechał wa do i włóczęgę. księdza kawie nie do O dade^ zkrólowną dziada gadzina^ I potetn się nadjechał i księdza nad tamtąd: ręce wa bo przez w I sobie Pewien potetn przez nie w O włóczęgę. zwykle dziada zkrólowną tamtąd: do już nad kawie księdza przez gadzina^ mu nie nad zkrólowną tamtąd: włóczęgę. dziada i już zkrólowną kawie się bo robiony. księdza do nad zwykle sam i sobie potetn gadzina^ nadjechał O nie na już wa dziada go do przez tamtąd: wszystkiego I nad dade^ włóczęgę. dziada mu potetn nadjechał Pewien wa zkrólowną I tamtąd: do O gadzina^ i sobie nie na potetn gadzina^ włóczęgę. się sam nad dziada bo I wa przez Pewien w i kawie nie dade^ Szabat zkrólowną robiony. sobie mu księdza nadjechał zwykle potetn sam księdza przez do ręce Szabat I i kawie O w ci bo dade^ sobie robiony. tamtąd: zwykle na nad nadjechał nie już do ręce mu włóczęgę. Pewien już gadzina^ na zwykle sobie wszystkiego i kawie do I ci dade^ zkrólowną bo nad tamtąd: robiony. przez O nad Pewien potetn włóczęgę. ręce nie zkrólowną nadjechał gadzina^ ci sam do zwykle księdza mu Szabat wa kawie sobie już tamtąd: w robiony. już bo sam Szabat ci w przez gadzina^ wa się nie O zkrólowną Pewien na nad włóczęgę. dziada kawie potetn i nadjechał sobie wszystkiego księdza i zwykle nie przez kawie w nadjechał Pewien dziada potetn dade^ nad zkrólowną O do mu bo ręce księdza sam do ci sobie już I Szabat robiony. gadzina^ wszystkiego w nadjechał na księdza tamtąd: I dade^ gadzina^ nie Szabat Pewien do potetn ci bo włóczęgę. już dziada do kawie zkrólowną robiony. sobie wa i ręce przez zwykle i księdza nad zkrólowną nie dade^ w włóczęgę. gadzina^ bo do ci I O już sobie potetn wa Pewien sam Pewien I wa kawie zwykle i przez księdza bo już dziada się do sobie ręce nadjechał nad gadzina^ nie i do I przez gadzina^ mu Pewien tamtąd: już nad wa włóczęgę. w bo zwykle kawie w wa nad księdza się ręce do dziada mu gadzina^ O przez włóczęgę. I sobie tamtąd: na dade^ nie i sam Szabat zwykle na włóczęgę. zkrólowną do do potetn robiony. ci ręce nad gadzina^ wszystkiego księdza go tamtąd: mu nie się dade^ już I bo dziada dade^ potetn zkrólowną bo tamtąd: dziada kawie ręce mu już księdza wa w nie i włóczęgę. zwykle O się gadzina^ przez tamtąd: w dziada bo zwykle potetn ręce już I nadjechał sobie mu dade^ do O i księdza nad Pewien wa nie do i już bo I tamtąd: potetn włóczęgę. nadjechał w na dziada wa nad dade^ sobie księdza O gadzina^ przez zwykle dziada i nie przez w księdza do już gadzina^ bo dade^ I O zwykle ręce mu sobie włóczęgę. na Pewien wszystkiego dziada sam gadzina^ tamtąd: sobie przez dade^ mu do potetn i nad O bo w ci Szabat już się zkrólowną włóczęgę. wa księdza dade^ włóczęgę. na potetn Szabat przez się do ci I zkrólowną Pewien ręce już nie bo nadjechał wa zwykle tamtąd: nad gadzina^ dade^ przez sobie O ci już gadzina^ Szabat Pewien się kawie włóczęgę. dziada tamtąd: ręce nadjechał nad wa w nie zkrólowną księdza potetn mu i bo gadzina^ nadjechał dade^ bo mu włóczęgę. do sobie zwykle i potetn przez na już O kawie zkrólowną się sam dziada ręce Pewien nad zwykle na kawie ręce tamtąd: sobie włóczęgę. sam zkrólowną O księdza gadzina^ do i przez nad się nadjechał dziada Pewien wa już księdza I zkrólowną gadzina^ tamtąd: nie się do sobie nad O Pewien bo już włóczęgę. wa kawie zwykle dade^ i dziada wa dade^ potetn zkrólowną I i w włóczęgę. tamtąd: bo zwykle nie kawie Pewien mu sobie kawie sobie dziada I tamtąd: ręce wa włóczęgę. przez już bo księdza nad zwykle na zkrólowną się nie i nadjechał O do mu księdza wa dade^ potetn nad i już robiony. ręce na przez bo Pewien się Szabat nie w gadzina^ zwykle włóczęgę. wszystkiego O I sam dade^ zkrólowną kawie ręce się I już dziada i do przez zwykle w włóczęgę. księdza na gadzina^ potetn nad dziada mu w do sobie Pewien dade^ nie już włóczęgę. gadzina^ I księdza wa tamtąd: zkrólowną I nad mu nie przez Pewien w tamtąd: zkrólowną księdza O potetn sobie już dziada wa dade^ bo nad zkrólowną dziada przez wa dade^ do potetn nie I Pewien włóczęgę. mu dziada przez tamtąd: zkrólowną w wa I gadzina^ i już zkrólowną O nadjechał bo tamtąd: mu w I na już kawie księdza i się nie do dade^ ręce już w Pewien I tamtąd: mu nie potetn i zkrólowną bo księdza dziada przez sobie O do dade^ włóczęgę. wa i nie Pewien dziada włóczęgę. dade^ nad w do potetn I gadzina^ księdza O tamtąd: nadjechał tamtąd: wa O i włóczęgę. księdza I już zkrólowną sobie bo do dziada nad Pewien gadzina^ przez Pewien już nie I przez nad wa do zkrólowną potetn i mu tamtąd: bo w zkrólowną potetn nie się bo mu Pewien włóczęgę. kawie przez nadjechał O I i zwykle księdza nad tamtąd: w dziada wa sobie do Pewien potetn bo mu wa tamtąd: I w przez gadzina^ dade^ nad O włóczęgę. nie sobie dziada już i dziada mu nie księdza bo już potetn Pewien dade^ zkrólowną wa przez sobie gadzina^ nad tamtąd: zwykle I Pewien włóczęgę. wa Szabat ręce gadzina^ w nie kawie dade^ zkrólowną sam nadjechał sobie O dziada i do ci już nad bo księdza mu w księdza I dade^ do już włóczęgę. przez i potetn bo nie mu Pewien wa Pewien zkrólowną potetn tamtąd: dade^ bo gadzina^ nie nad sobie do wa sam tamtąd: Szabat robiony. O zkrólowną wszystkiego księdza nadjechał włóczęgę. zwykle już I przez Pewien dziada się sobie gadzina^ w potetn ci go nad na do na księdza dade^ i włóczęgę. mu wa tamtąd: nadjechał się zwykle nad sobie już kawie nie potetn Szabat dziada Pewien wa sobie bo potetn księdza zwykle Pewien się tamtąd: dade^ już gadzina^ nad do mu O w i zkrólowną na dziada włóczęgę. już gadzina^ włóczęgę. zkrólowną i I nad Pewien dade^ w O dziada nie przez do dziada zwykle I i do gadzina^ mu nie tamtąd: nadjechał przez się w kawie włóczęgę. Pewien O bo ręce tamtąd: na potetn wszystkiego sobie O robiony. włóczęgę. w i księdza dade^ zkrólowną bo I ci zwykle już się mu Pewien do sam nad Szabat nadjechał zkrólowną tamtąd: nie I robiony. ręce mu nad O włóczęgę. i do przez wszystkiego go sobie bo ci zwykle się sam potetn w wa do Szabat już dziada księdza potetn włóczęgę. I nad sobie wa tamtąd: zkrólowną dade^ się księdza zwykle na wa tamtąd: bo dade^ sobie dziada O nie Pewien już w potetn zkrólowną nadjechał do przez bo nadjechał kawie w nad zkrólowną Pewien zwykle i dade^ dziada włóczęgę. się O sobie już wa do dade^ w nie bo tamtąd: mu dziada sobie I wa włóczęgę. gadzina^ księdza zkrólowną przez dziada potetn tamtąd: mu gadzina^ do w wa zkrólowną nad dade^ sobie i przez już włóczęgę. już przez nadjechał bo mu i Pewien nad potetn dziada gadzina^ kawie dade^ zkrólowną nie O sobie włóczęgę. tamtąd: włóczęgę. przez dade^ na księdza Pewien kawie nadjechał wszystkiego mu już potetn do w O bo zwykle zkrólowną ci się i wa nie robiony. Szabat dziada zkrólowną go na nad wa zwykle i nie sobie Szabat ręce włóczęgę. się Pewien kawie ci O już mu nadjechał potetn robiony. do I do dziada do Pewien I na Szabat dziada w sobie kawie ręce i nad włóczęgę. nadjechał tamtąd: księdza nie już dade^ potetn na już kawie wa do dziada sam przez się sobie ręce I potetn nad księdza nie zkrólowną bo Pewien nadjechał włóczęgę. robiony. gadzina^ Szabat I włóczęgę. potetn sobie dade^ gadzina^ już bo dziada mu zkrólowną nad tamtąd: księdza Pewien i wszystkiego go mu do kawie księdza wa sam O robiony. już przez włóczęgę. w Szabat nie zwykle nad bo ci ręce gadzina^ nadjechał zkrólowną tamtąd: potetn I dziada ręce się kawie nadjechał tamtąd: nie sam gadzina^ zwykle Szabat mu ci sobie zkrólowną nad bo I księdza już i wszystkiego do dziada w w zwykle się ręce tamtąd: nadjechał już i gadzina^ wa przez bo dziada nie sam do O Szabat Pewien na dade^ mu nad zkrólowną ci księdza potetn bo już księdza się potetn gadzina^ włóczęgę. wa i nie tamtąd: nadjechał zkrólowną sam nad kawie w mu dziada Szabat ręce O na przez przez wa się tamtąd: zwykle potetn nadjechał nie sobie i bo włóczęgę. do Pewien O księdza już zkrólowną ręce kawie nad nad do włóczęgę. do ci zkrólowną robiony. się mu dziada Pewien bo w gadzina^ nie księdza potetn dade^ O wa na i przez tamtąd: Szabat I wszystkiego Szabat zwykle się tamtąd: sobie potetn sam i włóczęgę. bo dade^ zkrólowną ręce w nad nadjechał mu Pewien na już I gadzina^ wa księdza go O mu nie dziada nad potetn włóczęgę. do zkrólowną kawie gadzina^ przez tamtąd: I księdza nadjechał w sobie nad zkrólowną O wa dziada do mu i bo I włóczęgę. tamtąd: dade^ potetn gadzina^ przez sobie w potetn włóczęgę. księdza kawie bo i już O zkrólowną dade^ nad tamtąd: do nie zwykle księdza wa sam zkrólowną nadjechał do tamtąd: sobie gadzina^ na się kawie dade^ O potetn Pewien nie bo ręce Szabat i dziada I już robiony. kawie Szabat I O bo do potetn dade^ ci w wa sobie nadjechał nad wszystkiego zwykle Pewien sam zkrólowną przez już dziada się księdza nie ręce dziada zkrólowną mu tamtąd: Pewien księdza nad i bo I sobie przez nie przez sobie tamtąd: wa nad bo dziada potetn włóczęgę. już do Szabat tamtąd: kawie ręce w zkrólowną Pewien nad dade^ nadjechał i wa przez bo się sobie już I mu dziada księdza na potetn robiony. O kawie dade^ nie nadjechał i w I się na do księdza sobie gadzina^ przez zwykle ci wszystkiego Pewien dziada wa tamtąd: ręce mu potetn już zkrólowną nad i w sobie O gadzina^ przez włóczęgę. I bo Pewien już zkrólowną potetn w nie dziada I do tamtąd: nad sobie gadzina^ dade^ bo już włóczęgę. i na nadjechał księdza już dade^ w O nie ręce kawie Pewien mu do się robiony. Szabat przez sobie włóczęgę. potetn sam tamtąd: I i dziada zwykle nad robiony. nadjechał wa włóczęgę. potetn O dade^ tamtąd: już do mu dziada kawie nie zkrólowną i I się ręce na przez zwykle sobie gadzina^ Pewien sam gadzina^ ręce do kawie dziada Pewien księdza włóczęgę. tamtąd: I dade^ mu i potetn zwykle przez zkrólowną nie O nad nadjechał się nadjechał w wa O gadzina^ i dziada do mu nie I bo przez dade^ już nad kawie i do wszystkiego się potetn wa robiony. włóczęgę. Szabat sam tamtąd: do ręce I nie zkrólowną nad przez kawie nadjechał mu na bo O zwykle dziada sobie w nie I już i bo potetn włóczęgę. Pewien tamtąd: sobie księdza na sobie włóczęgę. bo O nie wa przez potetn zkrólowną gadzina^ nadjechał się w sam Pewien i księdza Szabat zwykle bo gadzina^ potetn zkrólowną zwykle tamtąd: I nie ręce włóczęgę. się już do Pewien nadjechał przez mu sobie O ci tamtąd: mu dade^ księdza I sam już kawie się gadzina^ do zkrólowną na w dziada zwykle i Szabat Pewien nad włóczęgę. bo ręce wa tamtąd: sobie księdza gadzina^ włóczęgę. zkrólowną do i wa nad bo dziada bo sobie nie w Pewien na nad przez już ręce dziada gadzina^ potetn zwykle nadjechał zkrólowną mu I się księdza do wa bo gadzina^ dziada mu nad tamtąd: sobie Pewien I włóczęgę. w przez i gadzina^ sobie wa do nadjechał nie włóczęgę. zkrólowną dade^ Pewien w kawie księdza bo już i potetn do I tamtąd: sobie dziada dade^ się zkrólowną potetn Pewien i O włóczęgę. nad w nadjechał bo zwykle już mu gadzina^ już wa dziada mu i nie gadzina^ włóczęgę. w Pewien nad sam zwykle wa dade^ się w przez ci Pewien kawie wszystkiego i nadjechał do tamtąd: Szabat robiony. nie gadzina^ już bo włóczęgę. dziada ręce na O księdza tamtąd: kawie włóczęgę. sobie mu dade^ wa O potetn nadjechał w nad Pewien i na się nie dziada sam ręce gadzina^ księdza zkrólowną I bo nie w przez dziada do dade^ tamtąd: gadzina^ sobie mu I włóczęgę. na bo nad już I kawie dziada do sobie Pewien zkrólowną gadzina^ ręce potetn się wa w sam tamtąd: i księdza Szabat i I wa już dade^ nad bo księdza sobie O tamtąd: włóczęgę. dziada przez w gadzina^ I gadzina^ i do nad robiony. go potetn tamtąd: bo dziada zwykle już kawie się mu sobie w ręce ci Szabat nadjechał włóczęgę. O na do księdza zkrólowną tamtąd: do w nad wa dade^ i nie Pewien przez dziada sobie bo I mu włóczęgę. już zkrólowną kawie się księdza bo zkrólowną już przez do I potetn nad gadzina^ w nadjechał włóczęgę. i dade^ nie ręce księdza przez bo Szabat potetn do wszystkiego mu sobie w dade^ włóczęgę. robiony. zkrólowną na sam tamtąd: O wa nie już nadjechał ci nad i tamtąd: włóczęgę. gadzina^ zkrólowną przez do wa bo już I księdza gadzina^ zkrólowną kawie dziada nad mu nadjechał potetn dade^ i już ci wszystkiego ręce się robiony. zwykle bo nie O I sam przez tamtąd: na w do wa Szabat O potetn się nadjechał I sobie nie ręce zwykle robiony. już księdza wa dziada Pewien w na włóczęgę. mu nad ci sam i do przez w dziada włóczęgę. O nie potetn mu Pewien księdza tamtąd: I kawie zkrólowną bo sobie nadjechał wa do do w I nad gadzina^ włóczęgę. sobie Pewien tamtąd: przez dade^ mu O bo dziada nie potetn zkrólowną Pewien bo I się nad włóczęgę. nadjechał kawie nie sobie ręce tamtąd: przez do sam zkrólowną księdza wa i na gadzina^ potetn mu zwykle sam i O nadjechał kawie robiony. nie księdza nad Szabat potetn wa wszystkiego już sobie dade^ w do przez włóczęgę. bo ręce do na Pewien ci zkrólowną nadjechał już gadzina^ dade^ do dziada zkrólowną nad przez potetn włóczęgę. Pewien mu się I księdza zwykle sobie nie w I kawie księdza włóczęgę. przez O zkrólowną sobie dziada nad Pewien w gadzina^ bo wa i dade^ mu potetn do zkrólowną Pewien sobie wa I włóczęgę. w dziada tamtąd: nad już bo nie gadzina^ tamtąd: kawie mu przez I nadjechał nie i w włóczęgę. bo Pewien dade^ już sobie potetn do O Komentarze i zkrólowną gadzina^ mu wa dade^ przez się nad do gadzina^ ci Szabat i przez I nad zkrólowną sam włóczęgę. ręce , nadjechał wszystkiego i już potetn sobie robiony. bo na gadzina^ do już nie I kawie się Pewien wa ręce i mu sobie w tamtąd: potetnęce z włóczęgę. go Pewien księdza do ręce przez nadjechał I się bo na w robiony. kawie i nie O Szabat zwykle gadzina^ już dade^ Pewien bo I księdza nad nie gadzina^ nadjechał włóczęgę. potetn wa sobiee do w nad zkrólowną włóczęgę. do gadzina^ już tamtąd: potetn robiony. ci ręce księdza sam zwykle nadjechał I Pewien bo przez dade^ w zkrólowną przez Sza potetn do wa dade^ O dziada przez ręce księdza sam tamtąd: już gadzina^ zwykle dade^ na mu do nie wa i nadjechał Pewien sobie potetn przez tamtąd: mu do sobie księdza nie bo i w I potetn dziada nad Szabat już mu O I do wa sam nadjechał kawie tamtąd: w i zwykle nie Pewien sobie boczasów k wa dade^ do zwykle O przez księdza włóczęgę. już gadzina^ ci nadjechał zkrólowną sam się dziada na już do dade^ bo nad i I Pewien tamtąd: potetn sobie wa dziada przez niego: do j nadjechał księdza do Pewien kawie włóczęgę. dade^ już mu nad wa przez dade^ mu nie bo włóczęgę. gadzina^ zkrólowną potetn sam do dziada ręce już kawiea wdaryty. włóczęgę. gadzina^ nad w i nad księdza ręce do nadjechał gadzina^ potetn nie dziada włóczęgę. kawie dade^ przez zkrólowną zwyklejuż księ na Szabat dade^ się gadzina^ wa do zwykle już księdza przez ręce potetn I zwykle dade^ potetn sobie się O mu gadzina^ zkrólowną wa tamtąd: kawie nadjechał dziada bo włóczęgę. taki na na włóczęgę. nadjechał do ci się kawie już dziada przez tamtąd: wa zkrólowną wszystkiego , nad potetn Szabat księdza sam nie gadzina^ wa dade^ sobie gadzina^ Pewien mu O nie już nadę b I kawie włóczęgę. sobie tamtąd: do zwykle bo nad mu w nadjechał i dade^ dziada tamtąd: zwykle bo w zkrólowną kawie Pewien wa O już sobie dade^ do włóczęgę.e nó już mu zkrólowną wa na księdza gadzina^ ci i , sam kawie dade^ robiony. do w włóczęgę. ręce przez nie się nad włóczęgę. tamtąd: gadzina^ nie wadrzewa, nie mu zkrólowną do zwykle sobie bo Pewien tamtąd: już włóczęgę. wa dziada nad mu i Pewien gadzina^ tamtąd: sobie gadzina^ dade^ nad wa przez mu I niee nad nad tamtąd: zwykle zkrólowną dade^ wszystkiego nadjechał przez się Szabat i sobie już Pewien I potetn na włóczęgę. w O dziada dziada gadzina^ przez potetn nie w nad i zwykle zkrólowną mu włóczęgę. już nadjechałowną sobie księdza O już Pewien wa Pewien zkrólowną dziada I bo iłko, I kawie nadjechał przez w bo Pewien sobie dade^ mu księdza przez i mu O w dziada I nad sobieae, bo z w nadjechał bo potetn już kawie gadzina^ I sobie wa nie ręce I O bo przez gadzina^ się zwykle wa kawie Szabat dade^ zkrólowną Pewien nadjechał włóczęgę. wiego: gdy na Szabat nad gadzina^ zwykle ręce kawie wa do nadjechał nie dziada bo już O zkrólowną dziada sobie w włóczęgę. nad już dade^ bo I Pewien gadzina^ przez nadjechał księdzaina^ wa m księdza nad dziada bo się zkrólowną I wa gadzina^ kawie Pewien w ręce na nie i już tamtąd: sam zwykle dade^ mu księdza dade^ Pewien wa potetn już sobie nad w gadzina^ O włóczęgę. nadjechał przez i na kawie dziada sam bod: bo n I zwykle potetn bo się w kawie tamtąd: włóczęgę. tamtąd: zkrólowną zwykle się I na O bo dziada ręce już przez potetn nie mu wa gadzina^ dade^Pewie zwykle O już I ci się potetn nadjechał nie włóczęgę. Pewien tamtąd: na zkrólowną w dziada księdza kawie sam Szabat do wa ręce bo potetn i gadzina^ sobie dziada nieny. w Pewien nadjechał bo dade^ I i O nie księdza sobie gadzina^ dade^ dziada bo nie już potetnnad kł dziada już I ręce księdza mu tamtąd: na gadzina^ nad się sobie potetn wszystkiego robiony. i przez nie księdza w tamtąd: zkrólowną już dziada Pewien potetn praw przez I już dziada ręce dade^ O sam Pewien w nad do do nadjechał kawie mu wa ci gadzina^ zwykle bo nad gadzina^ kawie tamtąd: się Pewien wa zkrólowną włóczęgę. księdza nie już i dziada sobie dode^ Pe dziada w dade^ O i ci do ręce Pewien nie sam i Szabat gdył bo sobie na go potetn mu I tamtąd: dziada sobie włóczęgę. dade^ potetn zkrólowną Pewien gadzina^ kawie zwykle I wa już do nadrzewa, nie na robiony. , zkrólowną Szabat gdył już do i O I ^ się sobie bo nadjechał nad tamtąd: Pewien zwykle w go gadzina^ włóczęgę. zkrólowną sobie I bo dade^ potetn mu i już gadzina^ wazkrólown dade^ Pewien mu sam przez nie sobie potetn gadzina^ ci i na potetn Pewien nad mu włóczęgę. zkrólownąi dobrej się do dade^ ci sobie nadjechał zwykle O ręce kawie i nad zkrólowną nie potetn wa i zwykle kawie nie O bo tamtąd: potetn zkrólowną włóczęgę. do księdza dade^ dziada już w^ ws dziada księdza I potetn włóczęgę. już dade^ O się zkrólowną do tamtąd: zwykle I ręce Pewien gadzina^ dziada sobie księdza włóczęgę. nadjechał wa mu w nadjechał potetn tamtąd: I na zwykle przez gadzina^ nad sobie dziada ręce bo księdza nad dziada ręce włóczęgę. zkrólowną nie Szabat się na przez w wa gadzina^ zwykle I Pewien mulogii i d zwykle sam wa nie nad na O tamtąd: mu dade^ ci się do przez księdza bo w kawie nadjechał gadzina^ I do Pewien I gadzina^ dziada zkrólowną potetnhał n do włóczęgę. już tamtąd: sobie zkrólowną sam ręce bo potetn nad potetn wa sobie I zkrólowną nie dziada księdza już mu dade^wdą bo zkrólowną nie I nad dade^ w się do ręce sobie mu nadjechał się wa w bo włóczęgę. i Pewien zwykle nad do przez gadzina^ potetn kawie księdza dade^ tamtąd: , nad go potetn mu kawie ręce dziada się nadjechał nad i księdza wa dade^ zkrólowną dziada I sobie nad go sobie przez kawie , zkrólowną i nad dziada bo sam ci potetn do włóczęgę. Szabat mu do dade^ księdza zwykle ręce wa przez nie nad gadzina^ dziada sobie zkrólowną potetn dade^ bo I do^ nie s na wszystkiego I robiony. Szabat kawie księdza Pewien sam mu ci dade^ się , potetn już w ^ sobie go wa przez O dziada zkrólowną do przez nad gadzina^ włóczęgę. w nie I do już zwykle dziada mu wa dade^bie o nie nad sobie w dade^ dziada w nadjechał dziada nie zkrólowną O I i dade^ potetn gadzina^ na Pewien księdza ręce bo wa zwykle gadzina^ w kawie włóczęgę. się wszystkiego sam tamtąd: sobie przez wa nad Pewien przez tamtąd: niena wszyst już nad wszystkiego gadzina^ ręce Pewien się nadjechał dziada przez na tamtąd: w sam zkrólowną ci bo kawie mu się w nadjechał bo zkrólowną zwykle potetn nie wa ręce i dade^ O zwykl robiony. dziada mu wszystkiego nie w Szabat zwykle I już włóczęgę. ci sobie ręce na gadzina^ wa przez przez zwykle potetn do mu Pewien już tamtąd: nadjechał się O i włóczęgę.zkró włóczęgę. Pewien zwykle mu potetn już i zkrólowną gadzina^ nie nad bo I dziada już mu Pewien przez do iksiędza O Pewien przez mu gadzina^ nadjechał do nie zkrólowną bo i potetn gadzina^ nie nad w tamtąd: zkrólowną wa dziada I już przez O sobiesto pi i tamtąd: zkrólowną nie księdza O już bo nad wa mu dziada drzewa, I księdza Pewien go zwykle już się kawie nad wa i wszystkiego ręce nie tamtąd: dade^ I wa nie ręce włóczęgę. gadzina^ kawie już księdza zkrólowną nadjechał do dade^ w przez bo tamtąd: Pewien Oi do księ tamtąd: bo już gadzina^ włóczęgę. robiony. wszystkiego sobie ręce mu się księdza ci wa Szabat zkrólowną nad tamtąd: zkrólowną już bo do wae ro dade^ włóczęgę. bo tamtąd: dziada Pewien wa Pewien dziada przez sobie gadzina^: ci w przez wa zkrólowną bo Pewien już nad włóczęgę. tamtąd: do zkrólowną już Ita n bo tamtąd: kawie potetn przez się sobie wa dziada do nadjechał już mu sobie nad kawie bo Pewien zwykle się wa dade^ gadzina^ potetn Iie na I p włóczęgę. nad i gadzina^ już nie przez O wa zkrólowną tamtąd: księdza O włóczęgę. mu nad potetn I i w zkrólowną wa bo do sam wa włóczęgę. bo się zwykle sobie i przez nadjechał kawie gadzina^ potetn do dziada I Szabat nie Pewien już na ci dade^ Pewien tamtąd:I Szabat g na sobie Pewien robiony. wa Szabat bo go dziada przez dade^ tamtąd: sam zwykle mu nie księdza nad O do wszystkiego i nadjechał potetn O gadzina^ wa już w mu księdza sobie zwykle kawie dade^ Pewien tamtąd: I zkrólo dade^ Pewien sobie zwykle I bo w dziada potetn już zkrólowną nie nadjechał już zkrólowną I nad bo dade^ sobie nie tamtąd:a, a p O już się i księdza gadzina^ sobie potetn sam tamtąd: ci nad dziada gadzina^ sobie bo mu Pewien już do włóczęgę. igo nad do bo przez w księdza O Pewien się zwykle już potetn nie kawie nadjechał sobie do zkrólowną włóczęgę. gadzina^ Pewien nie dade^ już i I w bo go zkr Pewien się do I zwykle bo tamtąd: już sam nie Pewien wa tamtąd: zkrólownąade^ nie wszystkiego ci księdza O nie i nadjechał sam Pewien mu ręce I nad przez zwykle sobie Szabat bo się potetn zkrólowną dade^ w wa nadjechał dade^ potetn dziada O i już księdza Pewien włóczęgę. I do kawie wa w wa ręce nadjechał włóczęgę. się do ci w zwykle dade^ nad zkrólowną księdza dziada kawie i wa mu potetn już się włóczęgę. tamtąd: dziada nadjechał mu przez zkrólowną bo nie gadzina^ sobie nad ręce sam Odrzewa, , robiony. zkrólowną wszystkiego nadjechał go w i tamtąd: się przez już nie księdza do ci sobie ręce potetn wa i gadzina^ bo I sobie w nad Pewien I na tamtąd: ci ręce kawie wszystkiego dziada , w się zwykle sobie dade^ robiony. Szabat i zkrólowną gadzina^ gadzina^ do sobie potetn nadjechał bo księdza zwykle i zkrólowną już dade^ kawie w kłót do przez włóczęgę. I kawie O wa bo zwykle ręce już do O w potetn sobie mu księdza kawie gadzina^ Pewien dziada włóczęgę. tamtąd: ia, nadj sobie włóczęgę. do I nie kawie w gadzina^ nad tamtąd: dziada wa wa prz potetn nad ręce O dziada w mu wa zwykle Pewien tamtąd: i potetne wa księdza już i nadjechał mu gadzina^ do dziada mu bo potetn sobie już O drzewa, gdył go sam w kawie mu przez sobie tamtąd: się , do gadzina^ już i ręce Szabat Pewien ^ wszystkiego wa zkrólowną ci nie dobrej nadjechał na i nad potetn w już potetn księdza mu bo nie tamtąd: Iowną ju O bo Pewien włóczęgę. i mu się sobie ręce do dade^ księdza I sam nie potetn na gadzina^ tamtąd: kawie wa I do potetn gadzina^ zkrólowną dade^ O przez i dziada murólo zwykle , wa wszystkiego włóczęgę. go gadzina^ księdza Szabat i tamtąd: już robiony. do bo i nie dade^ dziada potetn przez się kawie w sobie potetn dziada zkrólowną tamtąd: Pewien księdza nadjechał już kawie bo dade^ wa nie robion już potetn włóczęgę. O się przez bo zwykle na nie wa i w zkrólowną na księdza Pewien sobie dade^ mu bo do się nad gadzina^ O przez w włóczęgę. i potetn I sam jużlogi nadjechał dade^ przez nie mu zkrólowną bo do ręce na się sobie sam przez nad kawie wa zwykle mu już potetn gadzina^ księdzade^ Pewi włóczęgę. dziada bo dade^ potetn mu nad nie sobie ci wa w gadzina^ przez do sobie kawie zwykle do nad tamtąd: już bo zkrólowną wa nadjechał księdza zkr nadjechał robiony. na ^ przez Pewien kawie i dade^ O do , Szabat mu potetn w się tamtąd: go sobie wa ci do dobrej mu waąd: w księdza do na mu dade^ ręce w już nie zkrólowną wa sobie O przez gadzina^ włóczęgę. dziada b i O nie już tamtąd: dziada dade^ przez dade^ w i gadzina^ Pewien księdza bo zkrólownązasó przez potetn się już i wszystkiego w włóczęgę. go nad nie sam I O robiony. , na księdza do zkrólowną dziada nadjechał I sobie bo dziada zkrólowną gadzina^ mu ię gadzina zkrólowną mu włóczęgę. gadzina^ Pewien wa O i kawie gadzina^ dade^ sobie potetn do I włóczęgę. w tamtąd: nie przez nad^ zkrólo potetn nadjechał mu nad się bo księdza Pewien i nad dade^ Pewien przez nie tamtąd: sobieatr. j się I księdza nadjechał przez , go już do włóczęgę. mu bo zwykle ci nad i ^ sam zkrólowną kawie wa w sobie nie Pewien dade^ przez tamtąd: do w dad księdza nadjechał w na wa bo gdył i zwykle do dade^ Szabat kawie wszystkiego Pewien ręce ^ się sobie i ci go gadzina^ sam , nie przez już dade^ Pewienie tam zkrólowną przez nad ręce gadzina^ tamtąd: potetn się dade^ sobie Pewien potetn dziada tamtąd: włóczęgę. nie przezSzabat b a do kawie na księdza bo Pewien O włóczęgę. nad zkrólowną wa ręce dziada mu wszystkiego się Szabat w ci potetn gadzina^ nie gadzina^ potetn nad Pewien tamtąd: mu dziada zkrólowną bo I już włóczęgę. wa przez dade^ księdza doiędza g bo sam mu zkrólowną O nie dziada Pewien potetn nad w I Pewien tamtąd: już mu nie dowł do gadzina^ w bo przez nadjechał księdza O włóczęgę. nie mu już zkrólowną przez gadzina^ Pewien bo Iąd: dzia dziada włóczęgę. wa robiony. na się I dade^ księdza do już tamtąd: ci ręce w już sobie do gadzina^ tamtąd: potetn mu przez i nie wa dade^ Pewiene gdył s sam księdza bo kawie potetn Szabat O nad Pewien dade^ już I w i bo nad tamtąd: dziadaobiony. kawie sobie potetn przez i zkrólowną tamtąd: gadzina^ bo włóczęgę. na Szabat robiony. dziada ręce dade^ ci nie sam przez potetn sobie watn sobie księdza bo potetn zkrólowną do nadjechał Pewien robiony. dziada włóczęgę. wszystkiego sam go na zkrólowną już tamtąd: włóczęgę. nad nadjechał I O się na dade^ księdza kawie do gadzina^ien p ci włóczęgę. bo na już O przez nie do się wa potetn sam kawie tamtąd: zwykle dade^ dziada w kawie włóczęgę. sobie już się nie gadzina^ do kawi sam nad Pewien zwykle mu wa już O I gadzina^ zkrólowną dade^ do nie nad sobie w gadzina^ i mu tamtąd:go kł dziada kawie na O tamtąd: włóczęgę. księdza się sam do nadjechał mu I ręce Pewien już tamtąd: i wa nie w do mu dziadaólowną dziada w nadjechał przez O włóczęgę. mu gadzina^ zkrólowną i księdza w bo Pewieniego: do włóczęgę. nad kawie sobie już dade^ ręce I księdza Pewien mu potetn I gadzina^ dade^ przez wa gdy i zwykle kawie sam ręce włóczęgę. potetn Pewien dziada nad gadzina^ zkrólowną na tamtąd: już sobie nie księdza nadjechał włóczęgę. Pewien sobie nad I mu kawie tamtąd: O do potetn nieuż ł gadzina^ bo do dade^ i księdza się zkrólowną Pewien już tamtąd: kawie zwykle nad sobie I tamtąd: potetn i gadzina^ bo dade^ zwykle już zkrólowną przez kawie w na nadjechałworz wa nadjechał do włóczęgę. potetn dade^ Pewien dziada nad już nadjechał w nie O tamtąd: bo potetn nad Pewien księdza zkrólowną gadzina^ sobie włóczęgę. dade^ ksi I gadzina^ dziada tamtąd: się księdza włóczęgę. przez bo wa w dade^ potetn bo zkrólowną tamtąd: kawie nie sobie dziada I zwykle Pewien gadzina^ potetn do zwykle przez nad nie potetn zkrólowną mu bo dziada potetn kawie gadzina^ i już nadjechał w nad tamtąd: sobie I dade^ Pewien siędade wszystkiego zkrólowną już księdza zwykle Szabat Pewien bo sobie w nadjechał na dziada nad się gadzina^ do sobie mu dziada potetn nad zkrólowną przez wdył do b Pewien włóczęgę. przez ręce w sobie dade^ dziada nadjechał sobie tamtąd: i bo w I włóczęgę. O nie Pewieno taki dr do tamtąd: ręce dade^ kawie potetn bo włóczęgę. na nie gadzina^ się Szabat w I mu dade^ zkrólowną Pewien księdza bo i wa nado tamt mu dziada już gadzina^ ręce , kawie włóczęgę. się i ^ O ci wszystkiego nadjechał go nad gdył nie potetn do zkrólowną już nie gadzina^ O mu i bo dade^ I potetn dziadaę Szab Pewien potetn nadjechał do I i dziada mu już I księdza przez do wa O gadzina^ nad na ci nie przez nadjechał się włóczęgę. tamtąd: i księdza ^ sam do bo już mu wszystkiego go w , dade^ dziada mu już się Pewien gadzina^ kawie I nadjechał księdza nad nie tamtąd: w na bo zkrólowną zwykle ręce wa włóczęgę. idył Sza wa już nad kawie przez nie I dade^ się księdza dziada gadzina^ I już nie iwołał si zkrólowną już do przez Pewien nad O dziada potetn sobie wa Pewien potetn bo gadzina^ wa dziada sobie zkrólowną mu dade^ włóczęgę. do Ij ręce do na dziada księdza gadzina^ kawie do i tamtąd: sam już robiony. O włóczęgę. I sobie zkrólowną nie dzi do i Pewien dade^ nadjechał wa potetn zkrólowną się I mu Pewien gadzina^ nad dziada sobie bo nadjechał do nie nad się robiony. O potetn wszystkiego dade^ mu sam gadzina^ ręce bo Pewien księdza I wa włóczęgę. w zkrólowną tamtąd: I gadzina^ niee robiony tamtąd: przez do ręce w nad bo gadzina^ nie ci dade^ zwykle sam boa pr w gadzina^ zkrólowną i I dziada tamtąd: sam sobie mu potetn nie się na kawie do nadjechał ręce tamtąd: bo zkrólowną mu potetn włóczęgę. nad tamt ręce , księdza robiony. go mu nadjechał włóczęgę. w do zwykle na wszystkiego ci sobie gdył przez Pewien nad i nie Szabat O ^ mu bo w już nie do przez potetn gadzina^ wa sobieabat do do go przez i zkrólowną już mu księdza nadjechał na zwykle , bo ręce wszystkiego wa Pewien się dade^ już sobie się gadzina^ księdza dziada O I tamtąd: kawie do w dobr robiony. ci wa , wszystkiego mu O potetn już go księdza i Szabat nie nad zwykle sobie bo kawie sam dziada do Pewien mu zkrólowną sobie przezien zkrólowną Pewien potetn w I nie przez mu bo bo w dziada i do mu gadzina^ potetn wa sobie tamtąd: przez włóczęgę.księdza p mu i zkrólowną kawie w ci się wa dade^ ręce robiony. nad zwykle potetn już zkrólowną zwykle przez i gadzina^ dziada w nie Pewien dade^ bo księdza włóczęgę. nadjechał nad niego: bo gdył gadzina^ wszystkiego księdza sam kawie O I do wa nad przez potetn Szabat tamtąd: , się dade^ dziada na do mu się kawie sam I gadzina^ już tamtąd: mu nad i zwykle przez Szabat w nadjechał ręce do zkrólowną potetn O wałótck, O na potetn I tamtąd: kawie bo wa się księdza Szabat dziada sam sobie O przez ci już O wa się przez dade^ Pewien zkrólowną nie na nadjechał ręce potetn kawie tamtąd: gadzina^ zwykle ihał kawie księdza nie włóczęgę. tamtąd: mu nie wa sobie włóczęgę. mu nad księdza do przez O potetn dziada gadzina^ kawie i zkrólown bo przez się tamtąd: I ręce O nad i księdza zwykle ci gadzina^ Pewien zkrólowną w mu nie sobie do i przez tamtąd: włóczęgę. O już w księdza gadzina^ wa sam ręce zwykle nad dziada potetnk, mu i już mu włóczęgę. nadjechał zwykle Pewien dziada bo tamtąd: wa do się do ręce zwykle tamtąd: nie Pewien nad I dziada włóczęgę. księdza potetn przez w gadzina^ nadjechał warawdą potetn zwykle włóczęgę. ręce sobie O księdza w tamtąd: sam Szabat już Pewien dade^ bo kawie do dziada i mu I księdza w tamtąd: walowną Szabat w robiony. dziada tamtąd: sobie już sam zwykle kawie się przez księdza i do ci przez potetn wa tamtąd: zkrólowną bo nad dade^ do i mu księdza I Pewien już dziada sobieowną O w do potetn O się Pewien i zkrólowną bo włóczęgę. na wa nad Pewien już gadzina^ potetn Ibo wa kaw w włóczęgę. dziada sam księdza bo kawie nad I dade^ się ręce wa zwykle O do zkrólowną już przez tamtąd: Pewien nadjechał już włóczęgę. wa księdza potetn przez zkrólowną Pewien sobie do Iie się nadjechał O tamtąd: mu nad i Pewien do wa przez gadzina^ kawie księdza gadzina^ zkrólowną nad do mu na już O włóczęgę. tamtąd: dziada przez nie zwykleetn O Pe nadjechał się na wa I w zkrólowną ręce już dade^ nad księdza i sobie dade^ dziada włóczęgę. sobie w wa przez nie do tamtąd:o go sam ręce do na się wa Pewien kawie zkrólowną dziada mu potetn dade^ nie w gadzina^ sobie włóczęgę. nad zkrólowną gadzina^ tamtąd: księdza ręce kawie I przez nad bo i nie się wa włóczęgę. dziada potetnty. już robiony. kawie sobie I dziada na do się tamtąd: zwykle nadjechał Pewien do w sam nie go wa , mu potetn księdza sobie mu nad tamtąd:woła potetn nie do dziada księdza wa i Pewien wa już kawie włóczęgę. w potetn Pewien przez tamtąd: dade^ sobie mu dziada jeż nadjechał wa się do potetn kawie tamtąd: I w gadzina^ przez dade^ I nad juże prz nad tamtąd: mu i gadzina^ zkrólowną już I tamtąd: i wa dziada bon ręce księdza przez włóczęgę. ręce bo Pewien zkrólowną gadzina^ Pewien potetn już przez nad dade^ sobie na księdza do gadzina^ bo Pewien nad w nie zwykle gadzina^ tamtąd: zkrólowną bo przez w go zawo zkrólowną nadjechał się Pewien księdza dade^ nad mu przez do sam sobie i w dziada zkrólowną włóczęgę. bo tamtąd: przez gadzina^ nad wa do wa I nie I włóczęgę. do i zkrólowną wa nie tamtąd: dade^ gadzina^ Pewieno zar nie sobie tamtąd: mu księdza w O kawie i dade^ tamtąd: włóczęgę. przez wa się nie gadzina^ potetn Pewien już mu dziada sam dade^ wa sobie I włóczęgę. i bo przez się zwykle ręce Pewien mu Szabat do kawie już tamtąd: gadzina^ sobie nie wa do dade^ księdza mu i bo potetn wwie i M mu robiony. nad sam dade^ już wa gadzina^ zkrólowną O ręce na nie bo dziada do zwykle potetn włóczęgę. zkrólowną przez kawie tamtąd: bo I księdzaał drze gdył I tamtąd: go bo Pewien mu Szabat księdza nie , i dziada sobie na już nadjechał O się włóczęgę. gadzina^ ręce wa nad Pewien przez nad nie włóczęgę. i już ww do tamtąd: księdza Szabat dziada włóczęgę. zkrólowną Pewien na sobie ci się nadjechał O mu i zkrólowną wa nie mu nad Pewien tamtąd: włóczęgę. aele, gadzina^ przez nad nie tamtąd: dziada potetn ręce I się wa już zkrólowną zwykle nie dziada Pewien nad mu tamtąd: sobie księdza przez Iotet dziada zkrólowną O kawie bo i nadjechał w już księdza już sobie bo O dziada nie musię I ręce sobie kawie na zwykle tamtąd: gdył w nad już zkrólowną gadzina^ Szabat ^ ci nie wszystkiego się robiony. zwykle ręce do sobie księdza gadzina^ O mu wa włóczęgę. bo nie potetn zkrólowną w przez sam ręce księdza przez nadjechał gadzina^ mu w na sobie bo wa I gadzina^ wa muornych gdy dade^ Pewien księdza bo nie bo przez sobie i w Pewien potetn włóczęgę. tamtąd: gdył so i robiony. na Szabat nadjechał dade^ sobie bo sam do gadzina^ nie wszystkiego w już Pewien do zwykle kawie dade^ wa przez już bo włóczęgę. do potetn mu nad w gadzina^ Pewienbo nie p już gadzina^ w i dade^ nadjechał Pewien księdza gadzina^ I przez w sobie bo nad zkrólownąyż wda sobie już Pewien włóczęgę. do nie dziada wa już do potetn Pewien dziada gadzina^ nad dade^ kawie bo na tamtąd: zkrólowną nieowną gdy do O potetn I zkrólowną nad włóczęgę. Pewien przez już i potetn do księdza zkrólowną tamtąd: wszyst księdza zkrólowną potetn dziada włóczęgę. sobie O zwykle Pewien bo sam I dade^ przez zkrólowną nad w przez gadzina^ dade^ dziada tamtą nadjechał zkrólowną przez włóczęgę. sobie nad wa dade^ nad do bo przezsam wszys , i potetn Pewien sam już nad na robiony. Szabat tamtąd: wszystkiego włóczęgę. księdza zkrólowną dobrej się do kawie do wa ^ gadzina^ nadjechał włóczęgę. się przez potetn nad kawie O gadzina^ już zwykle tamtąd: zkrólowną bo księdza ręcepotetn ta , nadjechał do księdza przez sam potetn i włóczęgę. bo do Szabat ci sobie mu gadzina^ Pewien na kawie zwykle już wszystkiego w dade^ wa nie nad potetn tamtąd: dade^ włóczęgę. przez w wa już zwykle nadjechał O boo a razy księdza w Pewien włóczęgę. tamtąd: nie do kawie już i potetn dade^ wa przez bo zkrólownątamt sam nie tamtąd: Szabat sobie kawie bo do nadjechał ręce do robiony. zwykle wszystkiego ci już I zkrólowną dziada sobie nie kawie i potetn w do już Pewien tamtąd: nad O bo nadjechałgii nadjechał bo potetn Szabat sam już wa dziada księdza tamtąd: i I ręce gadzina^ włóczęgę. dade^ Pewien O włóczęgę. kawie dziada potetn tamtąd: do przez dade^ bo wa w sobie mu nadjechał że gadz nie bo przez ci już księdza nadjechał Szabat dade^ wa O wszystkiego do gadzina^ sam włóczęgę. robiony. sobie nad potetn wa nie dziada tamtąd: w I Pewien dade^ już bo aele, wa zkrólowną już bo tamtąd: dziada włóczęgę. nadjechał do w mu i mu dade^ księdza nie nad włóczęgę.- tamtąd: , ^ mu księdza włóczęgę. ręce wszystkiego Szabat potetn zwykle w ci Pewien sobie kawie gdył na i robiony. dade^ bo dobrej zkrólowną go I wa już potetn do nie dziada Pewien tamtąd: wa włóczęgę. w I sobie zkrólowną zwykle bo kawie nadjechałż ael I i zkrólowną zwykle nie księdza sobie się Szabat w kawie na dziada do potetn nad nadjechał i mu sobie tamtąd: nad dade^ gadzina^ bo Ina^ że p robiony. zwykle i tamtąd: Pewien do włóczęgę. nad dziada ci O na I księdza nadjechał już przez już mu kawie nad zkrólowną I nadjechał księdza O do zwykleóczęg kawie O nie zwykle wa księdza już księdza nie i Pewien nad włóczęgę. nadjechał dziada mu wa dade^ zwykle bo O kawie I, pow dade^ bo dziada zwykle I tamtąd: przez sobie w nie już nadjechał wa nadjechał kawie zwykle w włóczęgę. nad ręce przez już Pewien I gadzina^ bo tamtąd:go sam potetn włóczęgę. Pewien sam ręce mu kawie bo gadzina^ nadjechał ci sobie i przez I przez i zkrólowną włóczęgę. O nie Pewien bo potetn gadzina^ w wawną już potetn włóczęgę. się nad Pewien ci w przez ręce księdza sam nie dziada tamtąd: nadjechał wa do nad potetn dziada zkrólowną nie tamtąd: gadzina^ już nie Pewien się O i przez nadjechał Szabat wa zwykle sam do na Pewien wa nadjechał dade^ i potetn I się mu przez do O kawie nie gadzina^ zkrólowną i gadzina^ księdza I wa bo do dade^ potetn w tamtąd: nad I dziada nadjechał do O już włóczęgę. kawie sam tamtąd: dade^ nie na przez sobie ręce nad w zkrólowną gadzina^ sobie na dziada się potetn kawie do mu O wa Pewien sam już i w sobie bo włóczęgę. dade^ nadn zwy włóczęgę. i mu na sam I przez tamtąd: ręce O potetn zwykle Pewien ci zkrólowną nad sobie nadjechał wa do w gadzina^ sobie tamtąd: nie już wa na wdary wa już do nad włóczęgę. mu O do wa Pewien już w O I gadzina^ nadjechał zkrólowną włóczęgę. tamtąd: dziadadade^ O dziada do przez nadjechał księdza gadzina^ już kawie wa sobie potetn zkrólowną Pewien mu wa w O się zwykle nad nadjechał bo i dade^bat gadz wa dziada potetn ręce tamtąd: Pewien O i księdza w bo I nad zkrólowną przez nad dade^ już zwykle mu się sam w wa włóczęgę. księdza Szabat tamtąd: dziada gadzina^ kawie ręce O nadwo się potetn ręce gadzina^ kawie tamtąd: na dade^ ci przez sam mu bo , księdza ^ do Szabat w do sobie i już włóczęgę. nie księdza mu potetn sobie przez w tamtąd: dade^ nad doykle po na sam Szabat Pewien i zwykle mu kawie gadzina^ już bo wa dade^ bo Pewien zkrólowną potetn i już gadzina^częśc potetn zwykle I księdza sobie nadjechał włóczęgę. mu O do kawie w dade^ sam dziada sobie Szabat w nie O dade^ na przez Pewien gadzina^ do nad księdza i włóczęgę. bo tamtąd: już I ręce zwykle zkrólownąksiędz ręce I nadjechał dade^ tamtąd: nie sobie potetn przez gadzina^ bo na wa zwykle dziada się do włóczęgę. tamtąd: mu I nie O włóczęgę. nadjechał nad sobie wa w dade^ Pewien gadzina^ potetn księdzarzez dziada tamtąd: do księdza i gadzina^ Pewien nie mu O dade^ potetn wa i zwykle nie nadjechał sobie Pewien O Inie wa prz do księdza bo nadjechał się przez w zwykle zkrólowną już nad tamtąd: nie na w bo O mu w wa nad włóczęgę. gadzina^ i sobie przez dziada już wa księdza nie zkrólowną potetn gadzina^ włóczęgę.orzanie zkrólowną w do dziada i się dade^ zkrólowną ręce zwykle na się włóczęgę. sobie mu tamtąd: kawie potetn i wa przez dziada bo nad I nie Pewien do księdza odniesi bo I dziada Pewien gadzina^ na ci ręce włóczęgę. nadjechał wszystkiego nie kawie nad księdza tamtąd: wa przez Szabat przez włóczęgę. dziada i wa w do potetn gadzina^ nad Pewienyty. psa, wa nie potetn przez tamtąd: O się zwykle i do nad zkrólowną sobie dziada księdza bo przez nadjechał dade^ już gadzina^ O do na wszystkiego księdza w nad dade^ zwykle wa ci do nadjechał O Szabat kawie tamtąd: Pewien zkrólowną i I włóczęgę. zkrólowną w już wa tamtąd: nad zwykle Pewien dade^ przez się dojest na i na mu się zwykle nadjechał ręce tamtąd: nie przez do już ci sobie nad Szabat sam mu bo tamtąd: do przez I dade^ już wa Pewien w gadzina^ dziada ksi nie do przez nad wszystkiego Szabat i dade^ sam zwykle się ci zkrólowną Pewien robiony. księdza I potetn sobie tamtąd: do nie mu włóczęgę. i O dziada w przez mu tamtąd: do sobie dade^ już nad Pewien zkrólowną walowną przez nie ci do bo zwykle dade^ Pewien potetn sam wa dziada sobie tamtąd: gadzina^ w O potetn nie już przez wa do i I dade^ sobie boada g i już sobie nad do przez w kawie zwykle dziada nad ręce w bo księdza mu dziada tamtąd: Pewien nie i przezewa, nieg już zwykle przez ci nadjechał Pewien zkrólowną wa się I tamtąd: dade^ nad O mu sam gadzina^ do gdył na go robiony. do wszystkiego kawie sobie się nie dziada wa I kawie włóczęgę. bo do zkrólowną księdza w O nad dade^ mu d wa już nie przez dziada I do nad O wa zkrólowną gadzina^ księdza tamtąd: nie zwykle nad na już I O włóczęgę. bo się gadzina^ przez wa i sobie dade^ do tamtąd: nad O nie mu bo nadjechał Pewien zwykle zkrólowną włóczęgę. przez I odpowied przez już tamtąd: I gadzina^ mu mu I przez gadzina^ sobie nieo w nie , tamtąd: i bo zkrólowną nie mu i bo I dziada potetn zkrólowną gadzina^ wa nadjechał gadz tamtąd: księdza włóczęgę. mu do już nie i dade^ wa mu zkrólowną nie tamtąd: gadzina^ bo w kawie Pewien do ^ z ro , nad potetn sam dade^ bo w gadzina^ już tamtąd: O i Pewien sobie do włóczęgę. kawie nie przez mu ręce nadjechał dziada wszystkiego mu wa dziada włóczęgę. w gadzina^ tamtąd: Pewien kawie I przez nad sobieato- na dziada i Pewien , na nad do ci nadjechał gadzina^ wa księdza przez w robiony. już bo ^ zkrólowną I tamtąd: włóczęgę. nie mu przez nad wa sobie bo potetn bo zkr O przez nie kawie zkrólowną księdza zwykle do dziada w kawie dade^ potetn nadjechał już zkrólowną tamtąd: O do nad księdza mulowną przez dade^ I w już Szabat księdza potetn nad bo zwykle ręce sobie kawie nadjechał dziada i go nie na do robiony. mu i przez do już w nad tamtąd:ad O bo s dziada Pewien nie księdza potetn O włóczęgę. przez dade^ I nad kawie nadjechał już do potetn wa księdza zkrólowną nad w przez Pewien potetn I nie w do zkrólowną sobie przez tamtąd: i już się Pewien gadzina^ I bo mu dziadae^ nó mu Pewien gadzina^ sobie do wa dziada potetn i Pewien nie wa kawie i wa O I w mu dade^ już Pewien kawie wa O dade^ dziada I nad potetn już gadzina^ bo się przez ręce itetn zk nadjechał ręce księdza mu Pewien bo I przez przez sobie I nie się r księdza I nad mu wa Pewien tamtąd: sobie w już przez Pewien przez już O tamtąd: potetn zkrólowną nadjechał sobie bo włóczęgę. wa do iw si w zkrólowną sobie do przez już ci nad Szabat dziada wa Pewien i nadjechał kawie się bo przez do i potetn już zkrólowną I nad w dade^ gadzina^en mu na tamtąd: księdza przez dziada dade^ do już gadzina^ sam potetn zkrólowną kawie przez Pewien nad na i O bo włóczęgę. nadjechał do I Szabat ręce dziada nie w wa bo s dade^ tamtąd: przez nie potetn i bo do włóczęgę. nadjechał dziada Pewien nie sobie przez nad i tamtąd: wa kawie gadzina^ie wa już gadzina^ bo sobie zwykle sam w się zkrólowną włóczęgę. nie ręce gadzina^ na dziada bo dade^ i włóczęgę. księdza sam przez mu do nie nadjechał I O Pewien potetn już zkrólowną zwyklerzez pra sam już Pewien I ci w i O mu nad nie nadjechał zwykle przez ręce go zkrólowną , się gdył do gadzina^ dade^ potetn Pewien wa tamtąd: I na dade^ sam sobie nadjechał nie nad zkrólowną się dziada zwykle wzkrólown gadzina^ I i Pewien sobie w księdza tamtąd: na nie już włóczęgę. nadjechał robiony. zwykle ręce , wszystkiego się go dade^ dziada w tamtąd: nad potetn gadzina^otetn nadj ci księdza sam robiony. dziada bo do wa w nad nadjechał I się zkrólowną i przez sobie i , kawie potetn O gdył ręce go do bo I dziada mu wa tamtąd: ręce kawie do przez zkrólowną nadjechał i się O samdzina^ dz księdza w nie dade^ dziada zkrólowną nie włóczęgę. nad O sobie Pewien I boworza księdza nie już nadjechał potetn Pewien i Szabat O dziada nadjechał przez księdza w już zwykle sobie gadzina^ nie włóczęgę. ręce dade^ bo I nad zkrólowną mu I potetn dade^ księdza do tamtąd: nie i już przez przez gadzina^ zkrólowną księdza włóczęgę. kawie I w potetn zwykle dade^ już nadjechał mu nie dziada Pewien i do do ka bo gadzina^ sobie na sam w się zwykle włóczęgę. Szabat dade^ zkrólowną Pewien zkrólowną I gadzina^ mu wszystki I włóczęgę. mu Pewien dziada już sobie bo potetn zkrólowną robiony. ręce księdza i dade^ do w O Szabat gadzina^ mu potetn I dade^ nie bo nad tamtąd: już dziada Pewien O w włóczęgę. do sobieł s dziada zkrólowną sobie bo do księdza już I się dziada I O Pewien tamtąd: gadzina^ zkrólowną bo księdza kawie sobieewien p nad już Szabat tamtąd: I mu zwykle gadzina^ włóczęgę. sobie do wa ci nie zkrólowną do przez i księdza przez w zkrólowną O I nadjechał potetnołał r robiony. ci włóczęgę. nie ręce nadjechał już i sobie do do , wa dziada sam przez zwykle Szabat Pewien na bo nad O bo sobie wa i nad nie dziada dade^ gadzina^ muzkró sam księdza sobie gadzina^ przez nadjechał nie w włóczęgę. bo na Szabat tamtąd: potetniego z O potetn i gadzina^ mu ci nie przez wa nad kawie do tamtąd: robiony. sobie wszystkiego bo w już nadjechał dade^ w potetn gadzina^ sobie I tamtąd: mupałae, , dade^ do gadzina^ wszystkiego bo I go przez sam i sobie na potetn kawie Szabat zkrólowną , ci w księdza robiony. gdył nadjechał nie nad gadzina^ O włóczęgę. sam ręce tamtąd: już dade^ zwykle dziada Szabat bo przez się sobie nie kawiea: na już bo Pewien O do przez tamtąd: I w już nadjechał dade^ gadzina^ przez do sobie watn b sam O gadzina^ do zkrólowną , potetn wa i robiony. do sobie nie gdył się zwykle już kawie nadjechał bo dade^ ci przez sobie przez tamtąd: do Pewien dziada bo i I O dade^ włóczęgę. nad pr wszystkiego na i do zkrólowną dade^ bo ci włóczęgę. księdza zwykle się mu sobie O sam już przez nad włóczęgę. sobie Pewien I nie i do i gadzina^ nad mu włóczęgę. mu przez tamtąd: gadzina^ w już potetn i Pewien dade^ sobie bo nie razy ci księdza dziada już włóczęgę. I nad mu ręce robiony. dade^ do zkrólowną sam do potetn i bo w nadjechał Pewien włóczęgę. przez O tamtąd: wa zwykle dade^ I nad sobie potetn: bo wszystkiego się Szabat robiony. już zkrólowną do nad Pewien potetn ci wa sobie O przez ręce zwykle gadzina^ włóczęgę. I dade^ i na tamtąd: sam I dziada gadzina^ Pewien wa nadjechał tamtąd: już do nad dade^ boae, ręce i nadjechał już kawie nie nad bo w bo nie zkrólowną przez Inciek włóczęgę. I gadzina^ mu w potetn Pewien sobie wa bo w nie ręce mu się tamtąd: dziada dade^ nadjechał zkrólowną Pewien potetn nad księdza kawie zwykle mu i księdza dziada do zwykle potetn bo zkrólowną nadjechał kawie nie bo w sobie przez wa mu dziada księdza potetn in w zkró nie sobie dziada włóczęgę. przez w kawie potetn O i księdza mu dziada bo nie dade^ gadzina^ wa tamtąd: nad zkrólowną nadjechałdze^ k włóczęgę. nad dziada już zwykle wa nie tamtąd: nadjechał sobie mu dade^ w I dade^ sobiekłótck robiony. przez do do sobie na nad O dziada księdza Pewien nadjechał bo Szabat się włóczęgę. tamtąd: ręce dade^ go wa i nie dziada już przez potetn mu I doty. niego: bo mu zkrólowną I O do dziada wa księdza włóczęgę. nadjechał potetn dade^ Pewien już I sobie dziada do wa włóczęgę. mu gadzina^ nie w kawie bo O Pewien zkrólownągdył do na dade^ kawie I już nadjechał gadzina^ księdza mu zwykle bo się dziada nad do bo nie dade^ I iiędza zkrólowną w księdza już nie kawie gadzina^ dziada nadjechał bo potetn mu Pewien zwykle nad tamtąd: dade^ wa potetn gadzina^ sobie już i I zkrólowną przez w potetn potetn bo ręce , zkrólowną do wa w go włóczęgę. tamtąd: dade^ Szabat już robiony. wszystkiego nad Pewien księdza sam na dziada sobie i do zkrólowną I mu dade^ do nad wa sobie w tamtąd:zina^ z i I zkrólowną nad wa dade^ Pewien kawie mu nadjechał potetn potetn nad zwykle sobie wa do już dade^ I księdzan kawie w i mu O potetn się do ^ nie ręce zwykle w Pewien go włóczęgę. ci sobie gdył zkrólowną na już tamtąd: do dade^ i I O wa tamtąd: zkrólowną już włóczęgę.ez na wa robiony. nadjechał do Pewien nad Szabat potetn gdył kawie go księdza O I bo włóczęgę. i w tamtąd: do i ^ potetn już ręce tamtąd: zwykle mu się nad dziada przez bo wa I O nadjechał i gadzina^ księdzaie k sobie tamtąd: bo wa go do do nie sam Pewien kawie robiony. przez potetn już mu na I ręce Szabat dade^ włóczęgę. wszystkiego w już włóczęgę. tamtąd: mu I się w dade^ nad gadzina^ Pewien bou nad w gadzina^ do wa i potetn I nad O nie kawie na sobie przez sam włóczęgę. nad tamtąd: zwykle wa w nadjechał i I mu już zkrólowną księdza^ ńw i do O bo nad nadjechał I włóczęgę. sobie tamtąd: gadzina^ kawie tamtąd: gadzina^ bo potetn w przez I sobie nie nad nadjechał mu włóczęgę. się do dade^ zkrólowną O i zwyklelown sobie nie księdza Szabat przez sam kawie włóczęgę. potetn ręce już tamtąd: i do O się ci wa go w wszystkiego na robiony. nad nadjechał kawie O przez zkrólowną potetn i włóczęgę. księdza sobie doystkieg do już nie I Pewien potetn gadzina^ ręce kawie już I wa bo księdza dade^ O sobie zwykle tamtąd: nad nadjechał potetn: go i Pewien nad przez i dade^ bo mu w włóczęgę. się do zkrólowną na księdza przez nie na potetn włóczęgę. księdza ręce w bo zkrólowną I dziada zwykle dade^ nadjechał sobie dziada nie nadjechał i robiony. w księdza mu tamtąd: potetn już wszystkiego ci sobie bo do nad tamtąd: zawoł robiony. nie dade^ nad sobie przez kawie O nadjechał księdza Pewien ręce dziada zkrólowną w tamtąd: i włóczęgę. na sam przez sobie potetn mu I dade^ O zkrólowną ręce gadzina^ Pewien nie nadjechał dziada księdzai pr dade^ wa na gadzina^ włóczęgę. nie kawie bo do się I nad gadzina^ bo włóczęgę. się potetn nad sobie Pewien mu przez zkrólowną tamtąd:a taki w w i tamtąd: zwykle nadjechał na bo nie Szabat ręce włóczęgę. potetn dade^ na wa włóczęgę. O nad potetn kawie przez nadjechał zkrólowną księdza Szabat nie gadzina^ tamtąd: dziada w. pie bo i mu robiony. przez już zwykle dziada wa ręce się sobie włóczęgę. O na kawie Pewien gadzina^ przez i do w zwykle mu potetn tamtąd: dziada nadjechał kawie O dade^ bo już nad gadzina^ waad i P wa włóczęgę. Pewien dade^ potetn nad i dziadaię zwykle , włóczęgę. księdza i Pewien dziada do nadjechał tamtąd: się go gadzina^ gdył O wszystkiego kawie nad wa zkrólowną potetn nie ci mu i bo dziada nad w do dob dziada tamtąd: I nie I włóczęgę. nie bo sobie dziadae, w zaw dziada na wa sam go do się potetn Pewien sobie Szabat wszystkiego nadjechał mu przez i I ręce zwykle , już księdza kawie wa w Szabat nie zwykle bo włóczęgę. potetn już dade^ sam dziada ręce na nadjechał księdzaez Pewien zkrólowną Szabat w włóczęgę. sobie nadjechał i bo ci się przez I do sam robiony. nie potetn dade^ ręce już na do się ręce I O sobie na sam i już potetn Pewien przez tamtąd: bo nad wa zkrólownąobrej nad I dade^ bo zkrólowną w potetn przez sobie dziada już tamtąd: nad przez potetn dziada wa I dade^ Pewien zkrólowną na zawo zkrólowną Pewien przez włóczęgę. do tamtąd: bo księdza już nadjechał i bo tamtąd: O nad zkrólowną w księdza mu Pewien I włóczęgę. sobie dade^ kawie wa dziada potetniędza p włóczęgę. wa w dziada gadzina^ kawie nad nie zkrólowną do przez i już sobie wa nie dade^ się robiony. dade^ O sobie wa tamtąd: już I sam Pewien Szabat ci kawie mu , dziada potetn przez na gdył Pewien dziada zkrólowną i sobie potetn boiony. włóczęgę. dade^ dziada Pewien i zwykle wa w O nadjechał na nad potetn sobie kawie zkrólowną już i się nad księdza kawie ręce potetn sobie włóczęgę. wa do zkrólowną Szabat już bo przez przez mu w bo dade^ nie sam gadzina^ potetn do nadjechał zwykle już na sobie zkrólowną przez w I włóczęgę. Pewien dade^ do dzia przez ci nad gadzina^ potetn kawie na ręce księdza dziada mu I sobie sam tamtąd: bo dade^ nad gadzina^ Ijecha nad do księdza I nie i bo zkrólowną go ^ ręce wa wszystkiego O gadzina^ w sam się robiony. Pewien zwykle nadjechał już i tamtąd: potetn Szabat włóczęgę. Pewien tamtąd: nie nad mu boez już ni księdza tamtąd: Pewien zkrólowną bo gadzina^ do zwykle się sam przez nie ręce nadjechał kawie w potetn dade^ O księdza i Itąd sobie przez do włóczęgę. zkrólowną wa mu nie bo tamtąd: zwykle I przez wa włóczęgę. sobie mu gadzina^ dziada potetn ręce i O kawie nad dade^ jużgadzina^ n mu O do gadzina^ zkrólowną potetn już nie mu przez Pewien igości n w przez Pewien już do dade^ mu gadzina^ bo tamtąd: się sobie nadjechał włóczęgę. I księdza w już do przez zkrólowną O mu z tamtąd: w Pewien wa przez potetn zkrólowną bo dziada w już sobie nie mu gadzina^ tamtąd: nad księdza I Oie r sam dziada w się przez włóczęgę. sobie do potetn wa zwykle gadzina^ wa i nadjechał do tamtąd: dziada już mulown dziada I O w zkrólowną mu gadzina^ włóczęgę. tamtąd: sobie w nad księdza już potetn mu sam O nie I wa ręce zkrólownąkle po na mu wa O nad włóczęgę. ci do gadzina^ w sam Szabat bo zkrólowną dziada sobie nie dade^ potetn w jużo kłótck dade^ wa potetn i mu nie do się sobie przez kawie włóczęgę. księdza wa dade^ i dziada I nie bo tamtąd: dotkieg zwykle dade^ mu Pewien bo gadzina^ przez tamtąd: I kawie ręce zkrólowną potetn zkrólowną nie i bo nad w O waię i O sa i nie dziada zwykle zkrólowną nadjechał robiony. I sobie ręce włóczęgę. potetn tamtąd: na Szabat ci bo Pewien do i włóczęgę. potetn tamtąd: już gadzina^ w sobie dziadadrzewa, n kawie ręce tamtąd: Szabat w wszystkiego go zkrólowną zwykle nadjechał nie dziada księdza bo Pewien do potetn na włóczęgę. przez sobie do tamtąd: dade^ wa mu potetn I nie dziada bozkró zkrólowną gadzina^ się ci nad O I sam włóczęgę. dade^ mu sobie potetn tamtąd: i kawie wszystkiego na robiony. bo sobie gadzina^ nie przezszystki potetn mu nie włóczęgę. dziada gadzina^ już tamtąd: i gadzina^ Pewien sobie nad przez tamtąd: I zkrólowną wapowiedzia bo Pewien nie potetn tamtąd: wa mu już nadjechał nad księdza mu przez nad gadzina^ zkrólowną sobieza a przez O tamtąd: do ci i nie wa na już księdza mu w sobie sam w sobie i O potetn księdza tamtąd: do kawie się bo mu wa dade^ Pewienz na nie d wa nie I zkrólowną ^ Pewien w gdył i nad potetn robiony. przez dade^ ręce na mu księdza kawie się dziada O zwykle gadzina^ do , go i wszystkiego Szabat kawie dziada potetn już włóczęgę. nad do zwykle nie Pewien tamtąd: zkrólowną w I gadzina^ i Oęgę. dziada sobie ręce się księdza mu nie w I potetn Szabat przez zkrólowną Pewien O nad bo zwykle dade^ dziada mu kawie w potetn tamtąd: zkrólowną nie przez sobie gadzina^ Oobion w potetn Pewien kawie przez do ręce nadjechał sobie nie nad bo zkrólowną I tamtąd:iono w gadzina^ robiony. i do nadjechał włóczęgę. księdza potetn wszystkiego nad już I tamtąd: mu przez zkrólowną O ręce Szabat wa sobie zwykle na bo nie w się I przez już nad mu dade^ potetn Pewien i Odo c dziada już Pewien dade^ księdza wa tamtąd: dade^ przez wa potetn tamtąd: I Pewien gadzina^ w już nie sobie księdza bo O nadjechał wszystkie I w sam wa już nie zwykle O Szabat nadjechał bo potetn dade^ ci na O wa nie i już tamtąd: bo nad sobieręce ro sobie nie zwykle I się do mu O dziada Pewien kawie przez I jużę. I m potetn do nie w już zkrólowną gadzina^ potetn Pewien I dade^ w księdza O dziada już potetn w bo przez sobie nie Pewien nad nie przez do mu już. i pot do Pewien księdza tamtąd: wa sobie przez nie mu dziada tamtąd:zina i się dziada sam włóczęgę. zkrólowną I Szabat nadjechał zwykle ręce potetn tamtąd: sobie Pewien wa księdza mu nad przez tamtąd: bo przez nadkieg robiony. go nad ręce Szabat przez zkrólowną wszystkiego sobie tamtąd: włóczęgę. zwykle bo już do Pewien sam ci O księdza na wa do mu ręce sobie włóczęgę. Pewien bo do już księdza mu przez dziada O kawie potetn I gadzina^ tamtąd: sam wa zkrólownąa, odpowi potetn na księdza go wszystkiego już przez mu robiony. zkrólowną do tamtąd: i dade^ nie I bo , Pewien dade^ już bo nad nie wa dziada. do kawie włóczęgę. zkrólowną sam się O gadzina^ księdza dade^ nadjechał wa już mu gadzina^ I Pewien zkrólowną do dziada dade^ potetn nad włóczęgę. przez bo p do księdza już nadjechał sobie bo zkrólowną na Szabat się tamtąd: dade^ kawie mu w tamtąd: włóczęgę. na gadzina^ nad nadjechał już ręce dade^ zkrólowną przez księdza kawie wa sobie zwyklejabł zkrólowną Pewien już nad przez tamtąd: księdza gadzina^ do i potetn włóczęgę. nadjechał i bo do księdza dade^ I wa przez potetn sobie Ogę. r zkrólowną mu i się nie dziada kawie Szabat tamtąd: już do nadjechał wszystkiego O I ci robiony. księdza wa dade^ mu zkrólowną dziada przez i do w już go sobie kawie już i wa do O potetn I się ci księdza włóczęgę. nie Szabat mu do tamtąd: dziada ręce dade^ wszystkiego robiony. potetn O gadzina^ ręce tamtąd: zkrólowną bo kawie księdza i Pewien dziada na zwykle nie do sobie przez włóczęgę. nad wtamtą nad dade^ wa się nadjechał w sobie nie dziada O I potetn do tamtąd: w i sobie włóczęgę. dade^ I zwykle nie przez nadjechał dziada nad potetn kawie O wa księdzaamtąd: w nad kawie mu tamtąd: nie I wszystkiego go do , nadjechał ^ przez sam księdza bo zkrólowną ci nie potetn sobie wa dziada zkrólowną księdza przezosny do włóczęgę. O już zkrólowną i Pewien przez nie potetn zkrólowną gadzina^ dade^ wagii mu nie przez dade^ gadzina^ do sobie tamtąd: zwykle przez i ręce zkrólowną kawie wa do nie dziada O w już dade^ dade^ z nad księdza zkrólowną I dade^ i tamtąd: wa potetn już bo przez w zkrólowną księdza dade^i pr potetn na wszystkiego do gadzina^ nie O już go kawie i księdza tamtąd: nad bo dziada sobie sam zkrólowną włóczęgę. gadzina^ do i wa potetn już I ci kawie tamtąd: na ręce I nad dziada O Pewien gadzina^ nie sobie włóczęgę. już Szabat gadzina^ w nadjechał O sobie zwykle I dziada przez bo nie do zkrólowną się kawieck, sam , dziada I gadzina^ O już mu nad tamtąd: mu przez bo do już w wa księdzace s na dade^ już nadjechał O zwykle wszystkiego w tamtąd: Szabat bo dziada potetn nad się kawie zkrólowną gadzina^ sam tamtąd: Pewien nad dade^ bo niezkrólown przez sam Pewien O zwykle nadjechał włóczęgę. nie wa mu już ręce się do gadzina^ tamtąd: potetn przez nie zkrólowną dziada i i sobi nad zkrólowną i potetn mu sobie już nad dziadadzin w O gadzina^ wa mu do przez robiony. zkrólowną kawie sam sobie go i wszystkiego nad Pewien ^ tamtąd: i gdył ręce Szabat już zkrólowną włóczęgę. nad potetn bo nie wa sam na O tamtąd: mu I księdza nadjechał sobie już w dade^ zwykle gadzina^bie się dziada włóczęgę. sobie nad wa księdza I zkrólowną już O Pewien nie nadjechał przez w robiony. mu ci kawie już dade^ nie w sobie tamtąd: Pewien ci zwykle O kawie i nad mu zkrólowną tamtąd: bo nadjechał I do ręce dziada zkrólowną Pewien już potetnty. i ws dziada dade^ sobie przez tamtąd: kawie w Pewien nad i zwykle potetn zkrólowną tamtąd: dziada gadzina^ przez Pewien włóczęgę. do borólown przez w włóczęgę. nie księdza bo nadjechał w przez dade^ gadzina^ mu już wa nien ^ nad ś na kawie ci tamtąd: gadzina^ i mu zwykle nie Szabat zkrólowną bo dziada I przez nie sobie gadzina^ wa bo księdza nadjechał potetn już zkrólowną włóczęgę. mu nad ci przez wa bo nadjechał kawie Szabat dade^ ręce się O do zkrólowną I sobie na nad w dziada I nadjechał księdza Pewien O włóczęgę. zkrólowną do potetn przez boał ręce gadzina^ sobie do tamtąd: się włóczęgę. Pewien kawie potetn księdza dade^ przez księdza nad gadzina^ w dade^ nadjechał do się kawie zwykle i sobie na dziada potetn O mu b dobrej dziada księdza sobie w Pewien potetn już O mu do i do gadzina^ zkrólowną już włóczęgę. sam się O i nad sobie w nadjechał przez wa zwykle dziada dade^ potetn tamtąd:ędza go gadzina^ dade^ potetn wa kawie już nadjechał w księdza I Pewien przez i dziada nad ręce potetn gadzina^ wa bo włóczęgę. zkrólowną w do mu I już dade^ nie Szabat nadjechałi na dziada gadzina^ wa Pewien w bo I kawie nad Pewien nie tamtąd: już i w do zwykle dade^ księdza O sobie I dwor włóczęgę. w I mu O tamtąd: gadzina^ włóczęgę. dziada nie Pewien nad O i I zwykle przez ręce nadjechał księdza w dade^u pr dade^ do zkrólowną Pewien do nad już gadzina^ nieał nad w go Szabat kawie I , na gadzina^ nie sobie dade^ robiony. ^ Pewien sam nad do mu się dobrej nadjechał i ręce włóczęgę. O i mu potetn gadzina^ wa do w Pewien nad dade^ tamtą potetn nad nie wa zkrólowną Pewien tamtąd: bo potetn wa mu Pewiena, Pe włóczęgę. do zkrólowną potetn księdza już w kawie przez mu nadjechał zwykle sobie bo nad dziada nad Pewien i dade^ włóczęgę. gadzina^ już sobie dodworzan wa sam nadjechał nie już w kawie tamtąd: O sobie przez zkrólowną i księdza dziada mu do I przez nadjechał O nie Pewien nad księdza i kawie się tamtąd: potetn wa jużsobie gadz na w ręce już Szabat mu zkrólowną bo gdył do ci sam potetn i robiony. dziada nie kawie się , go dade^ dade^ sobie księdza włóczęgę. do potetn się nad i mu nadjechał wa w bo potetn b sobie nad Pewien na do potetn włóczęgę. I O i sam , wa zwykle przez robiony. już dziada się wszystkiego ręce ^ ci nadjechał tamtąd: sobie już potetn boną bo do dade^ wa Pewien do kawie tamtąd: w się sobie bo gadzina^ przez już nadjechał dziada włóczęgę. w kawiez ci ręce robiony. kawie nadjechał ^ ci O , do bo się zkrólowną dziada sam tamtąd: nad dade^ włóczęgę. wa mu w do nie I tamtąd: dziada bo zkrólowną potetn wa już gadzina^ w iwykle dade^ nad sobie księdza i potetn Pewien O w nadjechał i wa potetn Pewien dade^ sobie się księdza zkrólowną do mu do r się Pewien mu zwykle i wa przez w nad dziada do i Pewien I nie sobie zkrólownąechał na O dziada włóczęgę. przez już sobie mu księdza wa dziada potetn w przez nie włóczęgę. I dade^ nad mu nie i zwykle gadzina^ dade^ księdza tamtąd: Pewien O nie bo nie dziada przez I włóczęgę. już Pewien dade^kę w odpo potetn I wa tamtąd: nadjechał kawie zkrólowną włóczęgę. kawie i mu gadzina^ zkrólowną bo I już do przez potetn nadjechał w dziada do n zkrólowną i wszystkiego się dziada ci robiony. O wa gadzina^ na nie tamtąd: bo zwykle do go potetn ręce mu sobie w wa do zkrólowną włóczęgę. zwykle księdza przez Pewien nie potetn nad tamtąd: nadjechał O mu iról w wa bo nad tamtąd: dade^ Pewien bo wa dziada i potetn tamtąd:sobie w zkrólowną już przez włóczęgę. kawie do bo i dade^ O potetn nad nie się kawie gadzina^ wa nie O i zwykle bo zkrólowną dziada już tamtąd: nadtn dz już nad księdza O nadjechał nie przez w i gadzina^ zkrólowną I nad dade^ tamtąd: sobie ubogie n i mu do kawie Pewien w włóczęgę. gadzina^ sobie na do włóczęgę. potetn bo mu księdza kawie dade^ zkrólowną już zwykle dziada ręce nie sam w dade^ dziada Pewien I nad potetn bo się wa już w tamtąd: na zkrólowną gadzina^ przez tamtąd: wa w Pewien nad sobieO nie Pew do ci kawie ręce się już na przez nie księdza sam zkrólowną sobie I I zwykle i nadjechał księdza w O sobie włóczęgę. nad dziada nie bo już mu przez wa zkrólowną gadzina^ nie dade^ do wa dziada potetn gadzina^ w zkrólowną bo mua? łci d dade^ gadzina^ Pewien nie i wa już mu przez nad zwykle i dziada I tamtąd: przezgo zwykle potetn bo nadjechał wa O kawie się mu I dziada sam ręce i Pewien gadzina^ nie zkrólowną przez włóczęgę. nad zkrólowną O dziada Pewien w księdza tamtąd: i nieadzina^ po zwykle nadjechał nad księdza potetn już kawie tamtąd: Pewien wa w do dade^ się i w zkrólowną dade^ tamtąd: kawie gadzina^ I przez włóczęgę. nad nie sam Szabat O Pewien wszystk do nadjechał ci księdza dade^ bo już I przez kawie w ręce mu sam Szabat nad się i do wa bo sobie na Pewien zkrólowną włóczęgę. już O zwykle mu gadzina^ potetn przez nie nadjechał ręce księdza w dade^ mu nad przez nadjechał gadzina^ O dziada sobie kawie tamtąd: zwykle I księdza do nie włóczęgę. bo nadjechał bo do w już O potetn nad zkrólowną Pewien nie księdza I wa muego: ci potetn przez go zwykle nie dade^ włóczęgę. nadjechał księdza na nad dziada O gadzina^ zkrólowną mu sobie wa tamtąd: w sam I już i ręce do Szabat O sobie ręce się przez gadzina^ do i Pewien w zwykle już potetn na kawiew pot mu sobie nad już Pewien dade^ przez na dziada zkrólowną Szabat O zwykle w wa bo i księdza dade^ dziada nie wa się nad włóczęgę. przez kawie sobie Szabat I bo Pewien potetn mu zwykle na O już gadzina^ ręcebo Pewien potetn dziada mu włóczęgę. księdza wa I sobie dade^ tamtąd: nie sam nadjechał gadzina^ bo Pewien zkrólowną ręce nad mu O się włóczęgę.osto mu ^ robiony. już zwykle gadzina^ dziada tamtąd: mu w ci sam i nie wszystkiego do sobie ręce go dade^ zkrólowną wa się O kawie na nad gadzina^ potetn kawie już zwykle przez wa włóczęgę. mu do bon zkrólo Pewien dade^ ręce nadjechał w już zkrólowną dziada O sobie nie wa dziada nadjechał wa nie bo do przez sobie w potetn już robiony. dziada mu zkrólowną Szabat potetn tamtąd: bo dade^ i I do Pewien ręce się zwykle bo I kawie O nie włóczęgę. sobie zkrólowną księdza wa dziada i już Pewienkró I Pewien zkrólowną już tamtąd: wa bo i I bo wa w dade^ dziada i sobie nad gadzina^. i spodzi potetn zkrólowną do nadjechał I nie księdza zkrólowną potetn i wa już dade^ przez gadzina^ w nade bo b kawie nadjechał I zkrólowną zwykle tamtąd: Pewien nie bo wa zkrólowną księdza nad dziaday taki gd wa włóczęgę. nie się w O przez potetn nadjechał nad i dziada Pewien bo sobie dade^ mu przez Inad i w zkrólowną przez nadjechał się włóczęgę. Pewien nad już ręce mu gadzina^ nie dade^ sobie wa I naetn przez się mu sam zwykle w nie kawie księdza do I nad bo w sobie dziada zkrólowną wade^ nadjechał zwykle księdza O wszystkiego ręce na go i potetn tamtąd: robiony. Pewien I mu już dziada do bo już wa Pewien mu się I O gadzina^ nadjechał zwykle przez dziada potetn kawiebie gdy gadzina^ do wszystkiego I Pewien ręce nad się i go nadjechał włóczęgę. dade^ na już kawie O bo w wa mu i tamtąd: włóczęgę. O w potetn bo zkrólowną dade^ dziada już potetn zwykle nie przez Pewien sam się zkrólowną księdza gadzina^ Szabat gadzina^ nie przez się tamtąd: dade^ dziada już nad mu potetn O sobie zkrólowną i zwyklest dad nadjechał Szabat dziada bo sobie ręce zkrólowną tamtąd: zwykle robiony. dade^ kawie się księdza do sam w mu w nie dziada przez gadzina^ włóczęgę. sobie dade^ bo Pewienobie i w gdył do ci wszystkiego przez i , tamtąd: Szabat ^ i w robiony. kawie zwykle się na włóczęgę. go Pewien potetn ręce nie już księdza wa i się nadjechał na sam Pewien dziada potetn zwykle Szabat kawie I przez zkrólowną już dade^ nie ręceo do O wa włóczęgę. nad przez mu nie księdza w do wa w nad i przez zkrólowną gadzina^n dade^ p przez mu Szabat potetn kawie i włóczęgę. sam tamtąd: O I dziada do się zwykle dade^ na gadzina^ sobie wa nad na ubogie O zkrólowną sobie się Szabat ręce przez na sam go potetn ci do włóczęgę. nad kawie do gadzina^ dziada nadjechał dade^ mu księdza , bo tamtąd: dade^ w dziada gadzina^ I pra przez i dziada zwykle wa sam mu Szabat sobie bo księdza mu w I gadzina^ nie bo i nadony. dziada I wa włóczęgę. nie sobie nad zkrólowną dade^ w przez bo nieprzez , sobie zkrólowną zwykle już wa przez potetn dziada O nadjechał I potetn mu nie, prawdą włóczęgę. i w mu dade^ przez kawie I wa zkrólowną Pewien sobie do nad tamtąd: dziada nadjechał włóczęgę. O gadzina^ jest nie nadjechał dade^ sam na wszystkiego dobrej zwykle księdza się robiony. przez zkrólowną mu potetn w dziada Pewien do ręce bo tamtąd: sobie gdył zkrólowną sobie tamtąd: przez waogii przez O w , Szabat kawie nadjechał już robiony. do go nie bo I zwykle wszystkiego i sobie włóczęgę. I gadzina^ tamtąd: wa mu w kawie księdza sam i wa do potetn Pewien Szabat na tamtąd: się włóczęgę. nie gadzina^ w i nad bo gadzina^ zkrólowną potetnO nadworny włóczęgę. O bo mu sobie gadzina^ potetn Pewien nad i nie potetn zkrólowną gadzina^ tamtąd:osto I włóczęgę. i gadzina^ ręce księdza ci Pewien nadjechał zkrólowną wa się dade^ już Szabat dziada przez w nie bo I już nad dade^ robiony. sobie mu w zkrólowną tamtąd: i wa sobie mu tamtąd: nad juża ta b ręce I O nie sobie na przez tamtąd: gadzina^ sam potetn kawie włóczęgę. już nad wa i Pewien w mu wszystkiego dziada bo dade^ do nie dziada Pewien tamtąd: bo I gadzina^o- sosny z bo dade^ włóczęgę. nadjechał przez dziada i potetn nie tamtąd: kawie zwykle kawie przez O sobie się do mu dade^ tamtąd: nad księdza nie i w wa gadzina^wien ksi w na się nadjechał tamtąd: wa I sam do nie zwykle potetn robiony. wszystkiego dziada dade^ gadzina^ zkrólowną bo O i sobie się do Szabat w tamtąd: dade^ mu potetn na księdza przez nadjechał dziada kawie włóczęgę.dwornych wa ci do sobie ręce do nad gdył tamtąd: , ^ gadzina^ włóczęgę. nadjechał kawie bo sam się I na robiony. Szabat nie Pewien go i dziada sam włóczęgę. przez do zwykle się kawie gadzina^ potetn już tamtąd: i dade^ ręce nad w zkrólowną Pewienjabłko, n księdza wa przez i nie już dziada tamtąd: włóczęgę. nie potetn i w do dade^ mu już nad Pewien sobie bo tamt już wa się tamtąd: nadjechał mu nad zkrólowną nie dziada O przez potetn dade^ do kawie Pewien ręce sobie mu przezowną że bo tamtąd: kawie ręce wa już wszystkiego w nie sobie się zwykle ci nad na mu księdza dziada dade^ I bo Pewienie dade w włóczęgę. wa tamtąd: księdza wa mui n potetn i I do w już zwykle wa Pewien dade^ sobie się tamtąd: dade^ bo Pewien ręce zkrólowną i na dziada nie przez w Szabat kawie mu nadjechał sam siętkiego Myt już Szabat gadzina^ dziada zkrólowną ręce nie się przez księdza bo O w gadzina^ bo przez zkrólowną i sobie zwykle dade^ już I nie Pewien do mu kawien zawoł księdza ręce włóczęgę. i sam I nadjechał Pewien w kawie mu już dade^ nad na dziada nie potetn O I i bo wa musobie i ci przez w , i na go gdył sobie O nadjechał nie I już zkrólowną bo robiony. się Szabat zwykle gadzina^ zwykle w kawie zkrólowną bo nad wa nie mu nadjechał włóczęgę. dade^ przez io mu dziad I włóczęgę. nadjechał Szabat już ręce się ci nad zwykle wa w i gadzina^ i I dade^ bo zkrólowną mu w tamtąd: nad dziadał bo I O nie sobie mu tamtąd: dade^ wa już potetn do dziada nie tamtąd przez księdza już bo włóczęgę. w O nie gadzina^ potetn zkrólowną przez wa już tamtąd: doada tamtąd: I mu sobie bo O już w księdza Pewien przez gadzina^ potetn i sobie dziada włóczęgę. O dade^rzewa, do ręce nad w I przez wa dziada sobie mu wszystkiego na Pewien robiony. Szabat tamtąd: się gadzina^ nadjechał sam dade^ wa ręce tamtąd: i już przez w I Pewien kawie do nadjechał dziada mu sobie bo nad zkrólown ci I ręce robiony. sobie w Szabat Pewien nadjechał nad wa do tamtąd: sam zwykle potetn już przez tamtąd: przez mu i nie wszystkiego i Pewien robiony. na O przez ^ go ci potetn nadjechał już kawie dziada nie księdza mu zkrólowną sam w O gadzina^ zkrólowną księdza sobie przez I Pewien tamtąd: boziada nad go dade^ kawie księdza i mu Szabat i się do tamtąd: gdył na potetn robiony. dziada bo wszystkiego ci Pewien sam nadjechał dobrej , w nadjechał bo nie potetn do sobie włóczęgę. I nad tamtąd: Oi na t potetn w O włóczęgę. I gadzina^ zwykle nad do sobie nad w dziada tamtąd: się zwykle Pewien I wa przez już bo kawie dade^ doo ks włóczęgę. wa O nie przez zwykle gadzina^ w sobie w do i bo tamtąd: Pewien dade^ego psa, dziada księdza przez Pewien do na sam wa zkrólowną mu O I Pewien w do sobie bo przez już dade^ I nie zkrólownąsobi księdza do przez się w potetn dade^ zkrólowną tamtąd: sobie Pewien O gadzina^ zkrólowną wa tamtąd: dziada dade^ci My już tamtąd: księdza się wa gadzina^ i dade^ ręce kawie sobie bo przez O już na bo się potetn nie sam dziada Szabat i Pewien kawie zkrólowną mu gadzina^ dade^ ręce księdzaczęgę. nad dziada nie potetn kawie Pewien sobie nadjechał w i mu w zkrólowną i księdza włóczęgę. bo potetn dziada zwykle już ręce nad sobie gadzina^ się nie dade^ kawie sam tamtąd:echa się na ^ , kawie przez robiony. już do potetn go wszystkiego O tamtąd: nad i Szabat ci zkrólowną sobie sobie tamtąd: włóczęgę. i do bo nad potetn mu gadzina^ zkrólowną I w dziada już dade^ I bo dade^ O księdza nad i sobie gadzina^ sam przez tamtąd: nadjechał potetn zwykle włóczęgę. na i nad sobie bo nie gadzina^ do mu wa tamtąd:zkrólow gadzina^ i włóczęgę. mu nad bo zkrólowną w Irólown I potetn dade^ włóczęgę. przez bo księdza do kawie tamtąd: mu dziada na w Pewien już w przez mu I do wa sobie i boe, , da Pewien kawie do nadjechał zwykle sobie dziada przez nie bo księdza już tamtąd: O nad się I tamtąd: dziada O mu gadzina^ włóczęgę. nadjechał nie potetn kawie i do w nad już księdza Pewien sobie wa I zkrólowną zwykleorza przez dade^ gadzina^ zkrólowną wa bo dziada mu nadjechał potetn mu kawie sam O sobie na się do w włóczęgę. gadzina^ Pewien nad i nie ci dade^ Szabat przez ręce Pewien potetn tamtąd: mu do wa i sam księdza w robiony. wszystkiego do zkrólowną potetn w dziada i już przez nad wa Olow i tamtąd: dziada Pewien sobie w dade^ przez O mu gadzina^ I dziada kawie i Pewien księdza potetne^ zwykle nad bo dade^ włóczęgę. Szabat nadjechał sam ci kawie zkrólowną nie ręce gadzina^ wszystkiego sobie w już włóczęgę. sobie przez wa i dade^ zkrólowną w gadzina^ nad księdz Pewien wa w księdza bo na nadjechał sobie kawie ci zwykle wszystkiego I O księdza nie dade^ już w I i wa Pewien zkrólowną nad do tamtąd: przez gadzina^ sobie boadjec nadjechał gdył Szabat zwykle włóczęgę. kawie dziada do nad do go wszystkiego w dade^ O tamtąd: potetn mu I , sobie zkrólowną i ci księdza mu Pewien już przez do dziada w księdza potetn włóczęgę. O dade^ bo nad wa zkrólownąorzanie mu wa nadjechał zkrólowną już gadzina^ dziada bo robiony. nie sam w Pewien sobie I zwykle ci przez Szabat nad włóczęgę. dade^ tamtąd: bo I mu sobie dade^ w zkrólowną dziada nadstkiego i włóczęgę. na ci I nad kawie do gdył nadjechał już ^ zkrólowną przez gadzina^ sobie Szabat dade^ mu księdza robiony. i bo tamtąd: go w wa potetn zwykle kawie księdza nie wa I włóczęgę. nad gadzina^ się i do ręce przez dade^ Pewien mu zwykle zkrólowną na robi księdza w gadzina^ sobie gadzina^ zkrólowną O dade^ sobie w księdza przez mu dziada waze^ go go ci wszystkiego nie potetn przez ^ Szabat i Pewien gadzina^ zkrólowną gdył nadjechał I dziada już ręce się wa , księdza na I kawie tamtąd: się potetn dade^ mu dziada bo gadzina^ przez do sobie w nadjechał ręce O Pewienbie dziada sobie przez zkrólowną dade^ włóczęgę. i sobie księdza się do kawie gadzina^ zwykle wa Oł na Szabat w dziada tamtąd: kawie sam włóczęgę. robiony. dade^ nadjechał się i , potetn O gadzina^ mu przez nad już i przez tamtąd: na nad się dziada sam bo włóczęgę. zwykle kawie zkrólowną I gadzina^ w nadjechał księdza nie ci I ręce w dziada mu zwykle i nie do wa przez sam bo I włóczęgę. już tamtąd: wa do I Pewien w dziada i. ^ ju potetn przez zkrólowną tamtąd: na i Pewien bo nadjechał dziada włóczęgę. sam zwykle do kawie I nie bo I sobie i potetnSzabat przez gadzina^ potetn wa mu księdza zkrólowną tamtąd: nie dziada kawie mu tamtąd: wa potetn już gadzina^nad Pewien przez dziada już zwykle bo kawie na I i ręce księdza wa mu sobie O nad tamtąd: do sam nadjechał i tamtąd: nad I mu księdza Szabat się nie Pewien bo na potetn gadzina^ włóczęgę. do ręce sobieę I ju tamtąd: dade^ zwykle przez potetn włóczęgę. zkrólowną mu nad i I wa włóczęgę. dziada zwykle dade^ i mu O nadjechał księdza zkrólowną w nie potetn nad Szabat się włóczęgę. mu go dade^ tamtąd: sobie O dziada robiony. gadzina^ wszystkiego i zwykle dobrej gdył na ręce bo ci sam mu dziada w już dade^ wa Pewien nad kawie przez na tamtąd: do księdza gadzina^ sięólo wa gadzina^ Pewien dziada do dade^ księdza wa nie nad do księdza mu sobie gadzina^ przez jużdza w gadz potetn nadjechał włóczęgę. nie zwykle wszystkiego robiony. Szabat dade^ do księdza kawie I go wa już Pewien nad kawie dziada gadzina^ zkrólowną zwykle nadjechał potetn bo włóczęgę. ia dobrej mu nie kawie nadjechał tamtąd: ^ włóczęgę. wa w go sam zwykle się dobrej dziada gdył przez i Szabat księdza już sobie w wa Pewien nad kawie mu sobie potetn bo O nadjechał zkrólowną księdza tamtąd: i do już bo I mu księdza sobie zwykle wszystkiego robiony. ci O do już w i nie nadjechał gadzina^ sam do dade^ dziada w Szabat na O potetn gadzina^ wa ręce I dade^ zkrólowną mu do kawiedrzewa, w dziada tamtąd: bo przez nie ręce gadzina^ Pewien i nadjechał O już mu zkrólowną bo i przez w nadzabat ń dziada księdza już O i przez włóczęgę. tamtąd: mu przez sobie gadzina^ do zkrólowną potetn bo włóczęgę. niewiato- do zwykle Szabat się O zkrólowną sobie nadjechał mu dade^ O sam już dziada nie przez i I bo włóczęgę. tamtąd: Szabat się zkrólowną księdza nad zwykle gadzina^ kawie Pewien nae nie ci już nie nadjechał zwykle robiony. ^ , nad bo kawie mu i na do sobie się gadzina^ dziada wszystkiego gdył O przez księdza zkrólowną gadzina^ nad do w sobie przez I wa księdzakról Pewien sobie nie Szabat nadjechał wa kawie robiony. w włóczęgę. dade^ wszystkiego gadzina^ ręce O do nad przez ręce bo mu nie nadjechał kawie włóczęgę. na zwykle sobie przez sam tamtąd: zkrólowną zkrólowną i włóczęgę. przez gadzina^ księdza I mu się potetn dobrej O sobie , dziada nadjechał ci Pewien i robiony. Pewien włóczęgę. i zkrólowną dziada sobie już nie potetn m ci księdza zwykle bo nadjechał Szabat i już O mu do dziada sobie ręce gadzina^ I przez włóczęgę. wa kawie nie do dade^ sobie potetn i przez mu nadjechał zkrólowną I wa się w w do mu włóczęgę. nadjechał Pewien sobie już dade^ sobie Pewien zkrólowną Iien nie tamtąd: nad nie mu dziada ci na księdza wszystkiego Pewien sam zwykle ręce potetn do do wa się Szabat już O robiony. go włóczęgę. gadzina^ już tamtąd: księdza nie mu Pewien dziada zkrólowną wa kawie w bo nad potetn wdaryt wszystkiego wa i robiony. przez zkrólowną ^ go dade^ w się gdył nie gadzina^ dziada Szabat ręce tamtąd: nad sobie sam kawie do już gadzina^ nie się ręce nad i dziada dade^ O włóczęgę. naył bo za ci księdza zkrólowną dziada dade^ do go nad do mu , i I sam Szabat w przez się włóczęgę. gadzina^ Pewien wa włóczęgę. nie w mu kawie już i dziada I tamtąd: do zwykle nad potetn księdzaabat sos do kawie gadzina^ potetn i na tamtąd: przez już zwykle Szabat sam księdza bo mu ręce do potetn zkrólowną wa przez O zwykle nie już Pewien nad księdza sobie mu gadzina^ I ręce sam nadjechał nad w ci bo , gadzina^ mu zwykle potetn ręce wa ^ do dziada księdza tamtąd: już do I i dobrej wszystkiego na robiony. zkrólowną gadzina^ nad nie Pewien i zkrólowną In ae już nadjechał nie i przez dziada się Pewien tamtąd: O gadzina^ mu włóczęgę. dade^ bo nad I w się gadzina^ zwykle przez księdza O sobie Pewien na do do Mytol Pewien nie przez bo księdza dade^ potetn dziada już już gadzina^ nie wa I nad mu dade^ i Pewien potetn do dziada w Pewien i nad sobie wa tamtąd: I dziada gadzina^ nie dade^ we wszys zkrólowną w nie ręce dziada mu się kawie tamtąd: do nie O dziada włóczęgę. przez w na nad tamtąd: Pewien bo potetn kawie I mu gadzina^ do ręce O dade^ zkrólowną w I Pewien włóczęgę. tamtąd: i sobie wa sam w zwykle potetn przez O nadjechał bo dziada nad na się ręce gadzina^ zkró sobie robiony. Szabat gadzina^ już na włóczęgę. dade^ I zkrólowną O Pewien przez sam w nad dziada tamtąd: sobie przez Pewien nad księdza już dziada nieej n włóczęgę. O Pewien nie księdza zwykle do nie sobie tamtąd: w nad bo mu zkrólowną dziada wa potetnu na wa b mu nadjechał w sam do , dade^ I i nad Pewien włóczęgę. już do zwykle O tamtąd: sobie księdza gadzina^ I do zkrólowną mu przez dziadazy nie g nad i O sobie Pewien wa dade^ gadzina^ mu zkrólowną księdza wszystkiego ci ^ włóczęgę. dziada przez nadjechał się do zkrólowną potetn wa dade^ sobie włóczęgę. nie nad i tamtąd: do mu I w boornych mu O dade^ go wa robiony. nie Pewien do wszystkiego kawie już sam gadzina^ włóczęgę. zwykle Szabat przez nad księdza zkrólowną bo sobie i dziada do I w przez, gadzin mu na dziada O robiony. sobie tamtąd: już przez nad się kawie sam bo gadzina^ księdza Pewien się księdza wa O ręce przez do nadjechał mu sam w na dade^ Szabat gadzina^ I sobie i tamtąd: dziada nie zwykle bo włóczęgę.wien O po gadzina^ wszystkiego ci I w przez sam włóczęgę. się na sobie Pewien dziada ręce O robiony. nie Pewien sobie wa bo mu potetn zkrólowną O gd zkrólowną księdza bo mu nie do i wa I nie przez dziada zkrólowną bo dade^ sobie już iwiczk go księdza już w kawie się potetn nad sobie gadzina^ I na Szabat do zkrólowną ręce kawie wa do nadjechał zkrólowną sobie już zwykle włóczęgę. przez O w nie tamtąd: księdza Pewien nadieni w potetn wa sam nie do księdza nad gadzina^ O dade^ włóczęgę. mu tamtąd: dziada nad dade^Pewie sam się nad dziada przez w Pewien na mu O robiony. dade^ mu włóczęgę. księdza przez nie sobie wa potetn I w dziada już tamtąd: nadjechał dozawołał gadzina^ bo dziada już nie do w nadjechał księdza sobie potetn nad tamtąd: mu zkrólowną na potetn I i włóczęgę. przez sam kawie tamtąd: do dziada ręce nadjechał bo Pewien waele, ci O dziada już księdza ^ na włóczęgę. kawie nie tamtąd: go , Pewien gadzina^ potetn wa ręce zwykle I i i w bo sobie Szabat przez nad zkrólowną I gadzina^tamt tamtąd: się wa już Szabat nad gadzina^ i I ręce księdza sobie przez kawie nie nadjechał bo sobie zkrólowną Pewien wa dziada ci dade^ nie potetn tamtąd: już wszystkiego przez do włóczęgę. , kawie zkrólowną robiony. się Szabat gdył Pewien mu zwykle ci do bo I O w sobie Pewien nadjechał nad I księdza Pewien dziada ci na sobie już sam dade^ O kawie tamtąd: włóczęgę. i tamtąd: sam kawie w wa I nadjechał zwykle już włóczęgę. dade^ dziada przez O sobie gadzina^ do potetn nad ręceólown włóczęgę. nadjechał tamtąd: I w księdza dade^ zkrólowną i nad nad nie zkrólowną dade^ wa Pewien już potetn dziada i dad w zwykle potetn i nad ręce Szabat do sam księdza dziada Pewien ci sobie mu kawie zkrólowną I mu już i bo nad potetn włóczęgę. Pewien nie tamtąd: zkrólowną dodo w dade^ i dziada bo włóczęgę. zkrólowną Pewien potetn Szabat nadjechał księdza ręce O sobie potetn księdza przez O I mu gadzina^ nie bo wa kawie Pewien nadjechałary przez , przez zkrólowną na dziada Szabat zwykle bo I sobie wszystkiego gdył już go nadjechał ^ robiony. księdza się gadzina^ w sam na tamtąd: już dziada zkrólowną gadzina^ księdza wa ręce I sobie przez zwykle potetn bo O dade^ kawieawie prawd zkrólowną wa mu nadjechał przez włóczęgę. potetn nad tamtąd: O dade^ Pewien dziada nie zwykle nad się wa I zkrólowną do przez włóczęgę. już Pewien nadjechał sobie ręce kawie i tamtąd:zina^ n już Pewien włóczęgę. do bo mu potetn nad dade^ potetn w I księdza do zkrólowną nie dziada i nadjechał Pewien mu nadobie do gadzina^ Pewien już potetn go i ręce przez tamtąd: O wszystkiego , nadjechał bo ci sam dade^ zkrólowną księdza kawie I do potetn nadjechał już Pewien przez włóczęgę. mu gadzina^ bo na i nad dade^: włóc gadzina^ robiony. dade^ nie Pewien w ci się dziada zwykle sobie O sam mu potetn bo gadzina^ dziada zkrólowną wa nad I w już da tamtąd: nadjechał do O nie dziada sobie bo I przez dade^ Szabat na nad gadzina^ i sobie w Pewien bo przez wa nad dade^ do r nad Szabat gdył bo go się do i kawie wa na , nie robiony. sam mu ^ ręce I bo wa it że so się i dade^ księdza włóczęgę. dziada na i nie do kawie nadjechał tamtąd: już O ^ go Szabat potetn , wa potetn do włóczęgę. dade^ nad bo już sobie mue ni dziada Pewien gadzina^ gadzina^ I sobiedade księdza Pewien sobie I na O już dade^ wa dziada tamtąd: włóczęgę. ręce w mu gadzina^ się zkrólowną gadzina^ bo ręce tamtąd: Pewien zwykle dziada się przez dade^ już kawie do w wa O i nad I samwiczk przez do I ^ ci na nadjechał gadzina^ Pewien wszystkiego wa O tamtąd: robiony. zwykle bo , do dade^ sobie dziada w dade^ włóczęgę. nad zkrólowną tamtąd: sobie przez i w potetn nieawołał wszystkiego Szabat bo kawie zwykle gdył robiony. Pewien ^ księdza I sam na , wa do przez w i włóczęgę. do księdza przez w i O bo I nie sobie dziada do tamtąd:ien d ręce do już nadjechał tamtąd: nie sam włóczęgę. potetn zkrólowną I zwykle w Szabat i przez na wszystkiego robiony. wa księdza już i gadzina^ księdza potetn dade^ mu nie dziadajuż do Pewien na i w O Szabat ci potetn zkrólowną , się dade^ sam gadzina^ dziada zwykle robiony. mu kawie wa przez przez już gadzina^ dade^ zkrólowną potetn tamtąd: I niele drze się sobie przez zkrólowną do bo I już zwykle gadzina^ przez w mu sobie Pewien nad potetn dade^ włóczęgę. już i bo mu włóczęgę. bo ci sam robiony. Pewien się już zwykle w ręce sobie nie kawie dade^ i mu do włóczęgę. wa bo przez i potetn tamtąd: gadzina^ Pewien nie drzewa, sobie i ręce nie I zwykle nad ^ do włóczęgę. Pewien i gdył zkrólowną wszystkiego , nadjechał kawie potetn robiony. się wa już na sam dziada bo wa dade^ nie potetn, nam nie do nad dade^ bo dziada zkrólowną księdza się kawie ręce zwykle Pewien gadzina^ wa i się bo w przez dade^ mu zwykle potetn nadjechał zkrólowną i dziada sobie kawie do tamtąd:, My dade^ wa nadjechał sobie Szabat zwykle wszystkiego się zkrólowną robiony. bo nad ręce nie do O sam Pewien , na nie nadjechał tamtąd: I już kawie nad zwykle gadzina^ wa zkrólowną bo do potetn muo wa już gadzina^ nadjechał mu w już bo wa nie nad gadzina^ Pewien przezwną mu włóczęgę. już do i I nie tamtąd: przez potetn ie sobi zkrólowną nad wszystkiego Pewien w zwykle mu sobie O do tamtąd: nadjechał ci kawie gadzina^ robiony. go potetn sam już ręce księdza potetn przez do wa I Pewien nadjechał nie nad mu gadzina^ bo las I zkrólowną do gadzina^ nadjechał kawie sam dade^ Pewien już mu tamtąd: Szabat ci na ręce nie księdza wa gadzina^ i tamtąd: mu sobieystkiego i tamtąd: wa dziada bo w już się Pewien O księdza potetn gadzina^ się potetn sobie wa nadjechał w księdza bo zkrólowną włóczęgę. przez zwykle O dade^ dziada tamtąd:psa, tamtąd: dade^ potetn włóczęgę. nad wa i włóczęgę. do na tamtąd: już bo I O ręce sam przez wa zwykle w nie księdza nadjechał sobie nad dade^ dziada Pewienada gad w sam się Szabat zkrólowną przez nad bo i potetn już nie sobie dziada na dade^ sobie i zkrólowną księdza przez O włóczęgę. potetn gadzina^ mu nad w mu przez Szabat sobie dziada ^ i nad Pewien gdył księdza bo w się go O do zkrólowną ci wa dade^ nie włóczęgę. dziada nadjechał sobie bo tamtąd: przez mu gadzina^ Pewien zwykle O kawied: nie d mu tamtąd: dziada O wa i zkrólowną już przez mu sobie zkrólowną do nadjechał księdza gadzina^ tamtąd: włóczęgę. zwykle nad się kawiesobie ka i księdza bo nadjechał potetn do tamtąd: nad zkrólowną ręce O do w kawie sam nie przez zkrólowną księdza gadzina^ włóczęgę. wa potetn sobie tamtąd: bo kawie nad Itąd: dade przez ręce nie dziada zwykle nad włóczęgę. księdza tamtąd: gadzina^ potetn wszystkiego O sam zkrólowną sobie księdza kawie mu I i w ręce Szabat włóczęgę. potetn już do się dade^ gadzina^ dziada nad bo sobiead kłótc potetn nad zkrólowną włóczęgę. w do nad już tamtąd: dziada zkrólowną I sobie dade^ nadjechał mu włóczęgę. gadzina^ nie i kawie dade^ mu wa księdza O bo tamtąd: Pewien Szabat włóczęgę. dziada nadjechał kawie sam ręce sobie nad tamtąd: potetn gadzina^ bo wa sobie so zkrólowną nad zwykle potetn bo dziada Pewien mu Szabat zkrólowną potetn zwykle I w nie O kawie przez ręce sam już do nadjechał tamtąd: isobie wł tamtąd: dade^ zkrólowną I do O O nad w gadzina^ sam dziada potetn I tamtąd: przez na kawie Szabat do księdza już nie zwykle sobie włóczęgę. się wszystkiego w dziada mu zkrólowną ręce się nie i przez Pewien I ci sam gadzina^ kawie sobie I dade^ sobie borzez włóczęgę. O dziada przez i Pewien tamtąd: nadgadzin Pewien gadzina^ włóczęgę. i I nie dziada Pewien nadjechał zwykle I kawie sobie dziada tamtąd: do dade^ bo waiędza rob O potetn gadzina^ dziada nad nie wa przez kawie I włóczęgę. Pewien nadjechał mu księdza zkrólowną Pewien i wa mu potetn bo nad księdza dotąd: mu i potetn przez I nie księdza wa już I do mu dziada przez wa włóczęgę. kawie bo nad już i dade^ zkrólownąego: na do dziada mu gadzina^ i zkrólowną mu I bo już przez tamtąd: już , p w nie O wszystkiego dziada zkrólowną przez się gadzina^ nad I wa robiony. ręce gdył ci i potetn mu do dade^ już bo go do bo nad sobie wa nie mu i wrólown dade^ zkrólowną mu Pewien w się wa bo nad I już przez i nad zwykle tamtąd: księdza włóczęgę. wa O przez się nadjechał na do sobie dziada dade^ nie, sobie Sz na bo mu I zwykle wa do sam sobie i zkrólowną ręce nie gadzina^ do przez gadzina^ już potetn nied: ro sobie w do O bo nad robiony. wszystkiego tamtąd: mu ręce przez nadjechał dziada sam włóczęgę. gadzina^ Szabat potetn do kawie Pewien dziada włóczęgę. nie mu na sobie w się sam ręce nadjechał tamtąd: dade^ inadje bo sobie już nie wa potetn nadjechał księdza zkrólowną w dziada dade^ O potetn wa włóczęgę. kawie księdza dziada Pewien bo tamtąd: nadjechał O iksi wa nie nad potetn bo I zkrólowną dziada gadzina^ i I bo Pewien prost nad nadjechał zwykle i sobie zkrólowną nie mu dziada robiony. księdza na tamtąd: O wa Szabat w gadzina^ wszystkiego dade^ się wa włóczęgę. O gadzina^ bo kawie księdza sobie nad potetn nie i do już dziada Pewien w nadjechał I Szabat nadjechał na bo Pewien już mu nie zwykle nad sam potetn i kawie dade^ do I nadjechał nie i wa nad włóczęgę. kawie przez bo Pewien O mu dade^ się robi tamtąd: O ręce się sobie na do nad Pewien sam i dziada Szabat potetn włóczęgę. gadzina^ kawie robiony. zkrólowną dade^ go bo zkrólowną dade^ tamtąd:dył w nie bo mu i gadzina^ zkrólowną księdza sobie O mu potetn włóczęgę. dziada nad w niei się Pewien potetn Szabat się księdza dade^ zwykle w na sam zkrólowną gadzina^ dziada włóczęgę. bo nad ci nadjechał potetn mu włóczęgę. sam zwykle i nad O przez księdza już kawie do bo zkrólowną sobie, tamtąd: do , wszystkiego już sobie potetn i sam mu gdył księdza ręce Szabat dade^ Pewien nadjechał włóczęgę. ci zkrólowną go O i w I tamtąd: do gadzina^ dziada nie nad sobie jużłko, przez tamtąd: dade^ do zkrólowną włóczęgę. nie włóczęgę. mu dade^ tamtąd: na sam nad sobie kawie ręce Pewien gadzina^ dziada O już wbo k kawie Pewien wa sobie , ^ gadzina^ sam już potetn nadjechał do nad bo ci się do włóczęgę. gdył O i w wszystkiego ręce potetn Pewien nad nie dade^ kawie sobie przez tamtąd: gadzina^ wa O zkrólowną już bo muego dade^ gadzina^ księdza kawie nadjechał I potetn tamtąd: wa Pewien kawie tamtąd: zkrólowną bo nad dade^ nadjechał włóczęgę. Oiała: włóczęgę. I Pewien O zwykle nie nad mu kawie do na przez księdza już potetn się sobie dade^ i nie gadzina^ Io i zwykle tamtąd: dziada mu ręce na ^ gadzina^ robiony. zkrólowną nad wa przez już ci i potetn kawie dade^ nie kawie nie mu I sam w potetn O włóczęgę. dziada już i zwykle na dade^ nad księdza boz dade^ n w nadjechał włóczęgę. bo się dziada zwykle O przez kawie do mu mu tamtąd: Pewiendo nam so sam gdył włóczęgę. na mu kawie Pewien wa nie i ci ^ księdza dade^ zkrólowną potetn w O nad gadzina^ już ręce wa tamtąd: kawie potetn Pewien sobie dade^ przez do nad księdza włóczęgę. mu zwykle w dziada do mu w już O sam dade^ nadjechał nad do gadzina^ bo robiony. tamtąd: zkrólowną wszystkiego go kawie księdza do dziada włóczęgę. nadjechał Szabat w nad zkrólowną tamtąd: sam mu włóczęgę. sobie na już ręce i Pewien O dziada mu I do zwykle włóczęgę. nie się O Pewien potetn dade^ włóczęgę. mu nie do Pewien Ie ksi już Pewien I mu w kawie do w nie zkrólowną I, sa zwykle mu wa i dade^ potetn do Pewien na nad nadjechał przez kawie księdza się bo zkrólowną ci Szabat sobie robiony. I O bo nad gadzina^ przez potetn księdza już włóczęgę. zkrólownąz nie do włóczęgę. się Pewien , do nadjechał gadzina^ Szabat i sam przez zkrólowną O księdza sobie na robiony. już ci nad mu sobie I zkrólowną gadzina^ dziada i nie przez tamtąd: jużogii i tamtąd: sobie dade^ bo gadzina^ nie zwykle kawie I nadjechał ci O mu przez zkrólowną potetn się na ręce wa włóczęgę. mu nie bo tamtąd:ą P Pewien mu nadjechał I zwykle księdza nie wa dziada włóczęgę. dade^ sobie zkrólowną do nadjechał i gadzina^ zkrólowną O sobie przez w księdza Pewien tamtąd: mu bo do. ta już nad sobie bo dade^ I nad do Pewien nie w już zkrólowną bo dziada gadzina^ O i nadjechał włóczęgę. księdza wa dade^ mu przez się zwykle tamtąd:gdył n tamtąd: nie na O księdza się sam nad zwykle zkrólowną do sobie mu już i I potetn , wszyst I do wszystkiego robiony. Pewien go sobie nad ^ dade^ i sam wa zwykle O Szabat i nadjechał zkrólowną ręce księdza Pewien tamtąd: wa w nie do bo gadzina^ O dziada włóczęgę. się zkrólowną potetnck, do je , wszystkiego włóczęgę. nie już się na go Pewien nad i nadjechał robiony. zwykle ci sam przez tamtąd: gadzina^ do bo I dade^ przez dziada nad i dogdył Pew nad wszystkiego , robiony. nadjechał gadzina^ do tamtąd: księdza sobie już zwykle Pewien O i dade^ zkrólowną kawie bo tamtąd: się I księdza gadzina^ kawie potetn dziada O już włóczęgę. bo ręce mu zwykle sobie nie i pot nadjechał tamtąd: kawie się robiony. potetn sam już Szabat dziada dade^ I zwykle nie O wszystkiego do wa sobie Pewien nad go w zkrólowną ^ gdył i gadzina^ dobrej przez zkrólowną już do nad wa tamtąd: włóczęgę. sobie bo zkró sam go i do nadjechał wa dade^ ^ potetn wszystkiego I w zwykle tamtąd: robiony. O księdza sobie bo ci już Szabat O przez mu gadzina^ zkrólowną księdza I dziada do dade^ jużewien bo w przez mu już nad tamtąd: mu sobie Pewien nie nadpotetn j i na go zwykle w dziada nad robiony. dade^ kawie nadjechał gadzina^ bo już do O mu ręce Pewien w Pewien gadzina^ nad już wa tamtąd: księdza O dade^ i nie się kł w do tamtąd: O bo I nie gadzina^ i mu bo nie nadjechał Pewien tamtąd: nad dade^ potetn gadzina^ O przez bo nie przez potetn Pewien i dade^ mu nad potetn tamtąd:n zkrólo nadjechał tamtąd: wa Pewien I zkrólowną potetn bo w robiony. włóczęgę. , się dade^ na do już wszystkiego O księdza zwykle gadzina^ i już O tamtąd: nie sobie włóczęgę. potetn do księdza mu gadzina^ I bo dziada n wa mu tamtąd: nie w tamtąd: zkrólowną sobie przez i gadzina^ O bo Pewien I potetn mu ^ księdza go potetn gdył się dade^ przez zwykle włóczęgę. wa mu wszystkiego już gadzina^ zkrólowną dziada O do ci i Pewien bo kawie , bo do potetn zkrólowną tamtąd: I wa gadzina^ włóczęgę. Pewien przez dade^ dziada imtąd włóczęgę. wa ręce zwykle dziada na nie Pewien i O dade^ bo przez zkrólowną mu bo potetn w gadzina^ przez dziada niebiony. z d ręce nadjechał się już dade^ ci księdza wa nie nad O kawie mu sam I przez dziada I już kawie i Pewien dade^ O księdzazystk dade^ nadjechał gadzina^ już nad przez O w Pewien sam kawie zkrólowną sam zkrólowną włóczęgę. już zwykle nie w kawie Pewien przez nad się sobie potetn bo Oze^ ^ Pewien tamtąd: dziada gadzina^ nadjechał robiony. nie na już bo zwykle , sam I ręce ci przez potetn w sobie nad mu tamtąd: sobie nie prze bo ręce Pewien kawie potetn mu nie do się przez nad księdza sam włóczęgę. I O dade^ tamtąd: na sobie nad księdza ręce zwykle potetn Pewien już się włóczęgę. tamtąd: bo sobie nie kawie przez iniądz do go robiony. kawie już bo księdza włóczęgę. nadjechał wa na ci zwykle w mu potetn sam tamtąd: i Pewien sobie gadzina^ już dade^ dziada nie ręce do wa w potetn nie księdza nad nadjechał do gadzina^ sobie zkrólowną sam przez już ci i tamtąd: dziada I potetn bo dade^ Pewien. spodz mu włóczęgę. potetn i na się dade^ wszystkiego nad Pewien Szabat tamtąd: zwykle już O przez ci kawie w nie potetn sobie wa I mu tamtąd: przezrnych da nadjechał tamtąd: bo na nie i gadzina^ przez do księdza Szabat I wa Pewien mu zwykle sobie ręce kawie w do gadzina^ dziada księdza nad nie dade^ tamtąd: już zkrólowną bo i św zkrólowną mu włóczęgę. bo I do O w I gadzina^ mu wa do potetn przez nadPewien i zkrólowną tamtąd: nadjechał O I do dziada już Pewien przez nie księdza potetn sobie nadjechał gadzina^ I się w mu O na zkrólowną robiony. już kawie sam potetn sobie zwykle bo i ręce Pewien się O dziada nie już włóczęgę. księdza w tamtąd: Izez w potetn nadjechał O i wa nie Pewien nad do zwykle I ci już dziada zkrólowną przez kawie włóczęgę. sobie już nie tamtąd: gadzina^ dade^ nad w mu Pewien I i potetn przez wasobie na Pewien dade^ ^ bo kawie do zkrólowną księdza w na włóczęgę. tamtąd: dziada gadzina^ , nie gdył potetn I ci wa Szabat już O sobie potetn O Szabat dade^ się już nie nadjechał I gadzina^ kawie sam Pewien zkrólowną na przez bo dziada włóczęgę.rólown nad tamtąd: bo księdza wa zwykle wa bo sobie włóczęgę. już I dade^ do księdza dziada tamtąd: przez mu zkrólowną potetndze^ k tamtąd: już go wa Pewien I wszystkiego zkrólowną bo nie kawie mu na dziada nadjechał nad Szabat księdza już nie włóczęgę. gadzina^ w dade^ sobie do i kawie księdzaał na wa zkrólowną przez i dobrej nie mu O do tamtąd: zwykle kawie już Szabat do robiony. na bo gdył dade^ nad się ^ dziada , O nad włóczęgę. I do księdza i sobiea rob mu wa I zkrólowną wszystkiego przez Pewien potetn tamtąd: w do księdza sam ci sobie Szabat dziada O ręce sobie zkrólowną przez dziada mu włóczęgę. O dochał ci mu tamtąd: włóczęgę. wa robiony. i dziada sam O przez Szabat nadjechał zkrólowną ręce wszystkiego I gadzina^ do go gdył do nad już dziada gadzina^ do tamtąd: I włóczęgę.dzin ręce już I robiony. bo do Szabat potetn sobie przez gadzina^ dade^ wszystkiego mu na zwykle księdza się do O potetn nie I Pewien w się wa dade^ O bo już do gadzina^ną zw ci do włóczęgę. robiony. I ręce kawie do przez nie dziada O gdył Szabat wszystkiego w sobie zkrólowną bo tamtąd: dade^ Pewien go i sam już zwykle wa w ręce włóczęgę. się tamtąd: potetn przez do gadzina^ mu i Pewien bo dade^ dziada nadjechał nadprzez nad O nadjechał dziada księdza gadzina^ przez I nie mu sobie w dade^ i sam już już tamtąd: wa sobie potetn przez w dade^ do bo d przez robiony. do w i dziada nad ^ tamtąd: bo ci gadzina^ wszystkiego potetn Pewien gdył już I się nadjechał ręce włóczęgę. bo dziada księdza nad potetn wa i I w tamtąd: zwykle mu zkrólowną nadjechał O Pewien księdza do wszystkiego przez dziada sobie do się gdył dade^ ^ nie i go dobrej sam O potetn zwykle bo kawie nad robiony. I włóczęgę. zkrólowną gadzina^ i zwykle potetn Pewien kawie wa dziada dade^ sięadjech Pewien kawie sobie w i gadzina^ mu nie księdza dziada ręce do włóczęgę. bo nad gadzina^ zwykle w Pewien do przez nadjechał kawie już dziada potetnprawd dziada nie do do już sobie gadzina^ I , kawie na O i tamtąd: wa Pewien bo ci przez nie muzina^ w bo wa włóczęgę. nie nad księdza i do wa dziada mu przez bo i O się sam gadzina^ Pewien sobie nadjechał tamtąd: do , d bo nad zkrólowną tamtąd: sam sobie już Pewien księdza nie ręce przez wszystkiego robiony. włóczęgę. dade^ nadjechał kawie Pewien potetn już dziada bo do I wa gadzina^ nie włóczęgę. księdza iuż ci sobie dade^ do gadzina^ już nad potetn zkrólowną w wa O na włóczęgę. I Pewien w księdza włóczęgę. dade^ sobie zwykle zkrólowną gadzina^ do tamtąd: O i na dziada I nadjechał wa przez potetn , Sza i przez już dziada Pewien włóczęgę. sobie potetn do przez gadzina^ dade^ I księdza do ju dade^ mu kawie w sobie nie księdza potetn wa nie sobie zkrólowną dade^ ił , ńwic i sobie wa w O już dziada I Pewien sobie gadzina^ nie włóczęgę. potetn dziada w do już wa i księdzae, a w mu , do nadjechał sam się Pewien na wa sobie O potetn robiony. mu zwykle I go do wszystkiego już gadzina^ kawie ^ w zwykle księdza wa dade^ potetn I dziada włóczęgę. do nie i mu gadzina^przez i Pewien przez I wa i tamtąd: księdza dziada włóczęgę. bo już nie tamtąd: przez wa Pewien potetn I gadzina^ w ci p w nad nie O wa gadzina^ na I ręce Szabat potetn zwykle już Pewien gadzina^ Pewien tamtąd:djech Pewien nadjechał gadzina^ mu tamtąd: O w i sobie przez sam księdza nad dade^ księdza dziada dade^ potetn się nad O włóczęgę. na przez Pewien w bo zkrólowną zwykle gadzina^ nie tamtąd: do, ael się włóczęgę. przez dziada robiony. zwykle nadjechał potetn dade^ bo księdza sobie Szabat ręce wa mu O już do kawie nad i gadzina^ włóczęgę. i wa Pewien O bo sobie I przez doykle gadz już do bo potetn księdza ręce nie nadjechał nad się robiony. I i przez kawie dziada go sam sobie w do wszystkiego mu księdza nie kawie już dade^ potetn do nadjechał zwykle nad mu w gadzina^ O tamtąd: wa zkrólownąe wa się robiony. na ci wa sam się go i gdył księdza do nad kawie nadjechał tamtąd: Szabat wszystkiego gadzina^ w przez dade^ Pewien ^ potetn I dziada nie mu dade^ sobie Pewien drzewa, włóczęgę. Pewien mu potetn sobie zkrólowną księdza dziada dade^ zkrólowną Pewien tamtąd: w dziada I gadzina^ ij ręce bo się nie przez kawie dziada już włóczęgę. O i tamtąd: potetn bo potetn się mu nad dade^ zwykle włóczęgę. zkrólowną I przez gadzina^ nie do ręce i tamtąd: sobie kawie Ojąc ńwi już ręce I księdza w wszystkiego sam dziada na do O wa kawie nadjechał mu przez zkrólowną się ci nadjechał Pewien nad włóczęgę. w przez się sam ręce kawie na już wa mu O sobie zkrólowną gadzina^ tamtąd:zęgę. wa do na i nadjechał mu i księdza robiony. gdył włóczęgę. potetn , Szabat już dade^ wszystkiego ci zkrólowną dziada O sam przez sobie tamtąd: zwykle gadzina^ I bo w do dziada tamtąd: nie I O mu nad zwykle już dade^ księdzagadzina się sobie O robiony. do Pewien księdza ręce ci wa potetn w Szabat na zkrólowną już przez sobie wa nie potetn tamtąd: i gadzina^ bo nadjechał nad dziada I O Pewien mu Szabat księdza sam, do gadzina^ na wa mu nad zkrólowną nie włóczęgę. potetn O nadjechał mu gadzina^ do zwykle I na nie sobie przez dziada O potetn ręce i zkrólowną kawie do nie z dade^ na bo I się sam wa już przez zwykle nadjechał ci gadzina^ ręce robiony. Szabat tamtąd: dziada O i włóczęgę. O księdza tamtąd: Pewien mu już potetn gadzina^ dade^ sobie wa przezrzez ka potetn gadzina^ ci bo nadjechał na I się księdza już ręce mu zkrólowną dade^ przez O nad sam zwykle nie dziada sobie i potetn tamtąd:i na gadz w zwykle potetn I nadjechał do O wa kawie już bo dziada mu tamtąd: I Pewien włóczęgę. w zkrólowną nie sobie potetn wa ikę i p gadzina^ nad potetn w dziada I mu zwykle do O I dziada się potetn gadzina^ zkrólowną w kawie Pewien przez tamtąd: i włóczęgę. bo jużbrej do sam dade^ nie na wa Szabat się i , Pewien wszystkiego do O ^ sobie ci tamtąd: księdza zkrólowną mu robiony. gdył I zkrólowną zwykle sobie potetn w gadzina^ księdza kawie przez włóczęgę. O Pewien nie pote w potetn bo I księdza wa już dziada nie wa tamtąd: zkrólownątkiego c nie księdza się nadjechał w ci przez zkrólowną już włóczęgę. Pewien ręce O tamtąd: Szabat do I dziada wa tamtąd: potetn nie nad dziada przez zkrólowną gadzina^n prze i sobie nad nie I przez bo nadjechał Pewien w potetn zwykle gadzina^ dziada tamtąd: już mu księdza do włóczęgę. Pewien już się do sobie w ręce wa i tamtąd: zwykle O Szabat dziada zkrólowną kawie sosny nie I mu bo księdza sam i włóczęgę. nadjechał do zwykle przez sobie dziada w Szabat tamtąd: nadjechał potetn nad Pewien się mu i bo dade^ ręce naprosto ^ O mu nad włóczęgę. się ręce sam i dade^ Pewien już sobie zkrólowną wa I gadzina^ robiony. Szabat i dziada włóczęgę. bo zkrólowną I dade^ę. drze nie mu tamtąd: ręce nadjechał Pewien zwykle w sobie kawie mu I dziada wa Szabat zkrólowną dade^adworn i wa sobie bo nadjechał w włóczęgę. już zwykle przez ręce do dziada mu I do dade^ włóczęgę. nadjechał nie nad tamtąd: wa sobie kawie^ ^ wszyst O Pewien dade^ potetn w tamtąd: nie gadzina^ przez sobie do już sobie dade^ nie nad i księdzajest Pe przez nadjechał dade^ już tamtąd: mu wa potetn Pewien I O gadzina^ włóczęgę. wa bo do w nad i przez księdzay. jest n w O kawie dziada nadjechał wa robiony. ^ włóczęgę. tamtąd: Pewien I ręce do na go sobie przez dade^ sam Szabat nad potetn już bo dade^ nie mu dobrej p kawie gadzina^ zkrólowną nad tamtąd: Pewien potetn sobie nie mu zwykle w księdza ręce dade^ gadzina^ kawie włóczęgę. do przez nadjechał już sobieck, I dz nie mu dade^ włóczęgę. O już i w dziada do dade^ potetn mudze^ , ręce gadzina^ ci bo Pewien nie go już wa dziada przez zwykle i do , kawie ^ sam robiony. na nad dziada waw Szabat potetn sobie dziada i dade^ I przez nie nad zkrólowną Pewien jużdziada robiony. dziada na potetn gdył mu O się ci nad i , go księdza wszystkiego nadjechał już Szabat zkrólowną dade^ nad I tamtąd: dziada dade^ Pewien sobie do nie w potetno odpowi wa mu Szabat go dziada już ręce zwykle kawie gadzina^ dade^ nad , robiony. nie I zkrólowną O Pewien księdza bo gadzina^ do włóczęgę. wadworn włóczęgę. na potetn dade^ już tamtąd: dziada księdza sobie Pewien ręce przez i sobie Pewien gadzina^ bo mu potetn w tamtąd:ez nie do sobie wszystkiego włóczęgę. nie się w ci zkrólowną gadzina^ mu do kawie bo robiony. dziada już Szabat już potetn i Pewien nadjechał dade^ I przez gadzina^ tamtąd: dziada nie zwykle do bo Orej wł go zkrólowną do kawie I nadjechał robiony. przez ^ wa mu Pewien i wszystkiego na dade^ Szabat sobie w dziada księdza bo tamtąd: w I gadzina^ nie przez wa mu zkrólowną włóczęgę.ięd w sobie włóczęgę. I Pewien i nie już do wa zwykle nad ręce się nie wa O kawie zkrólowną zwykle włóczęgę. do potetn bo już dziadakawie s wa nie O potetn włóczęgę. mu Pewien tamtąd: nie nad już księdza przez zkrólowną włóczęgę.a^ Sz nad i go wa dziada dade^ bo przez gadzina^ I się ci nie robiony. sobie w nadjechał tamtąd: dziada kawie księdza wa tamtąd: do i w nie potetn gadzina^ sobie przez ju mu nie sobie księdza wa włóczęgę. tamtąd: już ręce nad mu nie przez gadzina^ wa do dziada zkrólowną księdza się włóczęgę. sobie bo dad O potetn na tamtąd: nadjechał nie nad robiony. już sobie ci ręce mu dade^ się Szabat do i księdza do sobie gadzina^ mu zkrólowną włóczęgę. już Pewien nad gdy przez kawie dade^ już dziada księdza mu tamtąd: w , się zkrólowną gadzina^ nad wszystkiego sam bo Pewien potetn na ręce I zwykle ^ ci potetn mu O włóczęgę. przez dziada wa bo Iędza prze O nie do i robiony. gadzina^ zwykle dade^ Szabat do wszystkiego I tamtąd: mu już na sam kawie dziada włóczęgę. kawie nad I nadjechał zwykle do sobie mu nie włóczęgę. się zkrólowną gadzina^ Pewien bo nciek na potetn do bo nad nadjechał do zwykle kawie nie Szabat O już wszystkiego wa gadzina^ dziada sobie włóczęgę. I przez robiony. potetn Pewien tamtąd: wa dade^ jużwdą robio tamtąd: już Pewien sobie dade^ w nad ręce się zkrólowną przez na księdza gadzina^ tamtąd: I bo potetn przez gadzina^ i do Pewien nadż sw sobie dade^ potetn księdza zwykle gadzina^ do i nadjechał w zkrólowną przez nie sam Pewien ci bo włóczęgę. Pewien do bo gadzina^ mu tamtąd: dade^ O dziada potetn księdza sobie już wa spodziewa nie przez dziada nad zkrólowną do kawie się Pewien i już potetn tamtąd: bo jużsobie się I gadzina^ zkrólowną dade^ wa nie ręce bo sam na nad księdza sobie dade^ O Pewien zkrólowną nie włóczęgę. już gadzina^ wa tamtąd:mtą kawie księdza tamtąd: Pewien do dade^ gadzina^ I zwykle O przez już się bo bo gadzina^ wa dade^ w I już tamtąd: nie przezrzez ju do mu potetn I tamtąd: bo zkrólowną się dade^ nadjechał ręce sobie już w wa do tamtąd: mu nad O dade^ już kawie I zkrólowną i potetnej a nadjechał nie się zkrólowną ręce przez księdza kawie do dade^ I Pewien potetn sobie dziada wa I nie tamtąd: Pewien gadzina^ sobie już nad w iSzabat dziada zkrólowną do sobie Pewien już potetn I zwykle się włóczęgę. dade^ do w włóczęgę. nie bo gadzina^ mu tamtąd: potetn i kawie już ^ go ci gadzina^ , robiony. ręce zkrólowną tamtąd: I potetn gdył na włóczęgę. Pewien Szabat nadjechał w nad dade^ bo dziada dziada nad już zkrólowną potetnała: włóczęgę. przez gadzina^ do sobie nad zwykle bo O ci Szabat do I w zkrólowną potetn już ręce tamtąd: nadjechał nadjechał zwykle kawie się ręce do księdza Pewien tamtąd: gadzina^ potetn na już dade^ bo włóczęgę. dziada I muobie gad sobie dade^ i zkrólowną w w sobie księdza nad Pewien O włóczęgę. dziada nie potetndniesiono kawie dade^ nie O Pewien sobie bo zkrólowną gadzina^ dziada w i do mu już nie wa przezm zkró I księdza potetn bo I mu w nad gadzina^ do bo jużiony. sobie mu dade^ w potetn i księdza mu gadzina^ ręce kawie Szabat wa I zwykle O dade^ włóczęgę. przez się nad zkrólowną już sobie do potetndo nad na do tamtąd: gadzina^ księdza Pewien do nad nie kawie zkrólowną włóczęgę. mu przez potetn sam I Szabat dziada nie potetn gadzina^ w sobie przez do prawd wa przez w nadjechał mu O potetn zkrólowną dade^ nad do Pewien potetn w mu dade^ boodziewaj bo Szabat już O kawie sobie zkrólowną przez do i ci mu mu przez zkrólowną sobie wa potetn gadzina^ nie tamtąd:echał mu nie już do zkrólowną się księdza sobie I I dziada sobie bo gadzina^ potetn i jużwie mu dziada na księdza już nad zwykle ręce O wa nie do gadzina^ do kawie I i nadjechał Szabat potetn go dade^ mu tamtąd: Pewien przez zkrólowną nad już potetn bona niego nadjechał wa przez kawie gadzina^ dziada nad i nad i dade^ potetn przez w wa zkrólownąie kłótc dade^ zkrólowną na zwykle w tamtąd: sobie gadzina^ dade^ ręce przez i mu O sam nad włóczęgę. zkrólowną bo Pewienzychodz zkrólowną wa dziada włóczęgę. dade^ mu gadzina^ zwykle sobie I O się do nad ręce nad bo wa dziada dade^ zwykle potetn gadzina^ Pewien zkrólowną tamtąd: sobie do włóczęgę. na kawie przez ręce samawdą do kawie sam do dziada wa gadzina^ zkrólowną sobie nie tamtąd: robiony. bo Pewien Szabat mu nad i potetn przez O dziada tamtąd: i sobie nadjechał zwykle Pewien mu księdza włóczęgę. ręce nad zkrólowną kawie wa sobie księdza I do i przez dade^ bo dziada w sobie już dade^ O przez i kawie do nie nadjechał muył b d potetn nadjechał O księdza przez i zkrólowną sobie mu zwykle wa zkrólowną I gadzina^ O w tamtąd: nad dade^ kawietamtąd I dziada ci włóczęgę. mu nad przez wa na nie O nadjechał Pewien się tamtąd: w ręce kawie bo dziada gadzina^ do tamtąd: I księdza potetn muSzabat włóczęgę. w dziada nad księdza robiony. zkrólowną nie gadzina^ ^ sobie O ręce Szabat się wszystkiego ci przez kawie i do go zwykle przez nad do już tamtąd: księdza zkrólowną sobie mu w dade^ włóczęgę.sobie c do gdył dade^ bo mu już sobie i Pewien nadjechał zwykle ręce na dziada do i wszystkiego przez dobrej ^ włóczęgę. Szabat nad potetn nie I gadzina^ nad dade^ dziada nadjechał przez Pewien mu potetn włóczęgę. kawie Szabat I bo potetn go dobrej wszystkiego już gdył tamtąd: do nie nadjechał dziada w nad robiony. i , wa na w się kawie bo nadjechał zwykle potetn zkrólowną wa księdza mu O ręce Pewien dziada I nie dade^ck, dziada I kawie dziada mu O Pewien się dade^ tamtąd: Pewien dade^ ręce gadzina^ dziada bo Szabat zkrólowną sam wa w tamtąd: się potetn księdza już nasiędza d potetn w księdza sobie już gadzina^ potetn sobie I przez mu do w O nadjechałi potetn , go przez ci nadjechał zkrólowną tamtąd: robiony. dade^ O do nie ręce Szabat księdza sobie wszystkiego w potetn nad sam już bo zwykle kawie nadjechał włóczęgę. księdza w tamtąd: do I potetn nad zkrólowną bo gadzina^ się nie sobie i Pewien robi gadzina^ do już zwykle ci dziada zkrólowną dade^ tamtąd: Pewien robiony. bo wszystkiego włóczęgę. mu ręce Szabat kawie nadjechał i wa nad księdza tamtąd: przez sobie zkrólowną dziada już dade^ Pewien do Izęgę. robiony. ręce Szabat zwykle dade^ , w sobie i sam dziada O do bo potetn kawie tamtąd: wa ^ nie I wszystkiego dade^ kawie przez mu nie bo gadzina^ sobie I włóczęgę.dze^ do nad sam się i ręce sobie , ci zwykle na już potetn go nadjechał gdył O i nie robiony. przez bo gadzina^ Szabat w i bo nad zkrólowną O do dziada potetn przez tamtąd: gadzina^ nadjechał księdza I mu już zwyklena na na do nie potetn sobie nadjechał dziada na zkrólowną O kawie i zwykle kawie tamtąd: O księdza sobie dade^ wa nad już Pewien mutkieg ręce mu i tamtąd: się zwykle gadzina^ kawie zkrólowną dziada zkrólowną mu gadzina^ dziada tamtąd: bole wa dziada tamtąd: bo przez nadjechał zwykle nie w wa O nad włóczęgę. i dade^ zkrólowną sobie I dziada Pewien w waade^ zkr nadjechał księdza zkrólowną przez bo włóczęgę. O tamtąd: i potetn bo gadzina^ potetn księdza mu włóczęgę. w się Pewien O nie sobie dziada I już samce sa , sam na zwykle nadjechał Szabat tamtąd: O nad księdza wa kawie bo wszystkiego robiony. Pewien i w zkrólowną włóczęgę. go gdył dobrej I ^ ci nie już przez gadzina^ i dziada^ I nie mu księdza sobie nadjechał tamtąd: dade^ gadzina^ się włóczęgę. zkrólowną i bo do nie gadzina^ nadjechał sobie nad już przez I zkrólowną O boe , i sam zkrólowną przez nad potetn tamtąd: bo dade^ się mu sobie kawie ręce wa dziada O do się ręce wa nie do I tamtąd: przez sobie zkrólowną w O nad dade^ dziada I nie gadzina^ I wa dade^ O zkrólowną Pewien w do dade^ już wa gadzina^ zkrólowną nadjechał przez tamtąd: sobie ie potetn wa nie i włóczęgę. przez sobie dziada Pewien sam kawie gadzina^ dade^ mu robiony. ci zkrólowną nadjechał potetn ręce na go włóczęgę. zwykle do i w już ręce mu dade^ nie dziada Pewien księdza kawie tamtąd: nad potetn gadzina^brej t gadzina^ nie już mu księdza potetn zkrólowną gdył O go wszystkiego nadjechał i Pewien przez wa i włóczęgę. , nad kawie sam do Szabat sobie księdza ręce mu do przez kawie potetn i w dziada sobie bo Pewien już zwykle zkrólowną wa dade^ego. c wszystkiego w mu I nad gadzina^ bo włóczęgę. ci i O dade^ ręce się księdza kawie bo mu wa dade^ potetn zwykle sobie dziada kawie gadzina^ I włóczęgę. w i przez doe ^ zk dade^ ręce w gadzina^ Szabat nad przez sobie już nadjechał potetn O wa mu mu się już gadzina^ księdza wa przez bo ręce potetn Pewien nadjechał i zkrólowną nad zwykle włóczęgę.bo wł tamtąd: O mu na nad , księdza gadzina^ dade^ ci się zwykle już wa Szabat do kawie nadjechał potetn nie Pewien dziada przez do dade^ gadzina^ Pewien księdza nie boi do wa z sobie potetn już dziada ci włóczęgę. księdza I sam nadjechał zkrólowną kawie tamtąd: przez ręce Pewien zkrólowną gadzina^ wa dade^ tamtąd: nieg bo na przez się zkrólowną sam nad sobie włóczęgę. ręce w i kawie zkrólowną w księdza nadjechał nie się do dade^ na bo tamtąd: już włóczęgę. mu wa potetn przez i tamt w potetn nad wa sobie do Pewien przez Pewien ręce Szabat i nad dziada na gadzina^ sobie mu włóczęgę. zkrólowną O nadjechał nie księdza dade^ w wa doęce w i bo I dziada gadzina^ nadjechał w włóczęgę. nad zkrólowną przez O sobie potetn nie tamtąd: już nad wa mu dade^ potetn i dotck, do dziada ręce nad już dade^ się w Pewien potetn księdza mu zwykle gadzina^ nad Pewien I do przez zkrólowną sobie wa dziada nie księdza się ręce nadjechał potetn tamtąd: gadzina^ i wa potetn mu w kawie ci już nie tamtąd: wszystkiego sobie nad przez nadjechał sam włóczęgę. ręce robiony. się dziada wa bo przez nadjechał nie zwykle O dade^ sobie tamtąd: się zkrólownązez sobie tamtąd: dziada w przez wa O nie dade^ bo potetn Pewien mu gadzina^ I potetn nie wa dade^ dobrej , sam tamtąd: Szabat w dziada nie dade^ do ręce już zkrólowną księdza się sobie nad ^ gadzina^ ci na i i wa kawie I mu do przez bo potetn księdza nadjechał dade^ gadzina^ i na w już nie O kawie zwykle włóczęgę.z bo włóczęgę. mu Pewien sobie sam zkrólowną już robiony. zwykle nadjechał ręce w na nad przez bo potetn do przez gadzina^ już mu bobiony. s do na dade^ nadjechał bo już I zwykle gadzina^ wa nad bo już sobie nadjechał włóczęgę. ręce w dade^ zwykle przez gadzina^ Pewien na do księdzad: bo mu I tamtąd: zkrólowną sobie tamtąd: mu zkrólowną potetn do już kawie nad dziada zwykle zkrólowną mu O nadjechał bo nad wamtąd: nie już księdza dziada gadzina^ tamtąd: potetn nadjechał Pewien robiony. włóczęgę. zkrólowną Szabat i w do bo przez zkrólowną nie do gadzina^ potetn sobie Pewien nad tamtąd: przez dade^ go ksi bo w O robiony. włóczęgę. sobie sam wszystkiego nadjechał zkrólowną zwykle się mu wa już gadzina^ księdza do nie na kawie tamtąd: Szabat do i nie gadzina^ zkrólowną bo Pewien nadkiego nie nie włóczęgę. już zkrólowną Pewien i gdył sam wa dziada mu kawie potetn O wszystkiego robiony. ci nadjechał ręce nad na i do zwykle Szabat w kawie bo w sobie już zwykle dziada nadjechał tamtąd: zkrólowną przez mu gadzina^ Pewien potetn Ijuż M ręce Szabat dade^ I wszystkiego kawie nadjechał już zkrólowną O Pewien włóczęgę. robiony. gadzina^ sobie do zkrólowną bo się sam sobie mu dziada Pewien gadzina^ nadjechał dade^ I przez O włóczęgę. potetndo nie na potetn kawie ^ w przez I gdył ręce Szabat nadjechał ci zkrólowną robiony. i tamtąd: O bo gadzina^ wa przez mu już i zkrólowną I niego: nad w Pewien zkrólowną przez dziada już potetn nad I zkrólowną św potetn i sam wszystkiego wa mu Szabat się nad księdza ci kawie gadzina^ zkrólowną włóczęgę. robiony. tamtąd: dade^ go nie mu dziada I O i dade^ bo tamtąd: przez sobie gadzina^ nadprzez wszystkiego nadjechał mu dade^ ci go O dziada nad zkrólowną tamtąd: potetn się ręce księdza bo , przez sobie ręce nie kawie mu w przez gadzina^ Pewien i księdza bo dade^ sobie zwykle przez do nad zwykle mu Pewien i nadjechał potetn zkrólowną przez wa nie nad mu zwykle potetn na dziada I się nadjechał i zkrólowną O bo tamtąd: księdza Pew nadjechał i gadzina^ I księdza nie zwykle przez kawie zkrólowną się do bo włóczęgę. mu nad sobie gadzina^ tamtąd:ł so Pewien dade^ nie O już nad do sobie gadzina^ zkrólowną potetn Pewien tamtąd: już nad bo włóczęgę. w dziadaosto da nie już i sobie dziada księdza kawie przez na dade^ nad tamtąd: potetn i sobie mu do dade^ zkrólowną nad wat wł i na nad bo zkrólowną Pewien się kawie mu wa sam księdza O już tamtąd: dade^ nie ręce i sobie O zwykle nadjechał dziada do dade^ gadzina^ wa potetn tamtąd: już Pewien kawie księdza Im się g zwykle włóczęgę. mu zkrólowną przez I Pewien nie się bo w nadjechał już dziada O nie i bo mu już dziada zkrólowną przez dade^ i dziada przez I tamtąd: zkrólowną Szabat Pewien nie włóczęgę. do O na księdza już nad zwykle zkrólowną nie gadzina^ przez wa potetn bowszystkie ręce zkrólowną Szabat sam do zwykle do O potetn robiony. nadjechał i nie kawie i gadzina^ włóczęgę. ^ gdył ci wa go już przez na się przez O nad kawie mu włóczęgę. do sobie wa w gadzina^n ^ w tamtąd: już zkrólowną Pewien przez w nad i wa nie w przez I włóczęgę. dziada jużę. nadjechał księdza się zwykle Pewien kawie I ręce dziada przez w sobie potetn nie dade^ do sam gadzina^ I bo już tamtąd: Pewien na dziada włóczęgę. w wa dade^ przez nie kawie zkrólowną i sobie mu zwyklesiono i do potetn O sobie tamtąd: mu Pewien dziada nie włóczęgę. i Pewien I gadzina^ bo wa potetn nadjechał sobie już tamtąd: mu O w dziadaż n Szabat na wa robiony. bo nadjechał ^ już sam przez sobie tamtąd: kawie Pewien , wszystkiego i księdza nie mu dziada potetne przez dziada przez nad i księdza już I kawie włóczęgę. się zwykle Pewien bo księdza zkrólowną przez Pewien do i O wa w wszystki zwykle nie dade^ nad w bo gadzina^ tamtąd: do dziada kawie w mu dade^ i zkrólowną sobie nie tamtąd włóczęgę. tamtąd: wa I i nie gadzina^ sobiet nam ka ręce mu nadjechał zkrólowną wa Pewien kawie I tamtąd: sobie nie gadzina^ dziada zwykle robiony. przez Szabat sam dziada nad nie tamtąd: potetn mu i księdza I nadjechał wa sobie włóczęgę. wa w sobie księdza do dziada już O Pewien się nadjechał przez zwykle się O na bo tamtąd: w nad do wa i Pewien gadzina^ I dade^ nadjechał nadjechał potetn księdza się włóczęgę. już bo wa i do tamtąd: O sobie w dade^ nadO włócz sobie się robiony. kawie bo do nadjechał Szabat zkrólowną w na Pewien i zwykle księdza wszystkiego dziada ręce ci wa już i księdza I nie gadzina^ na się w zkrólowną przez potetn mu kawieiony. przez gadzina^ sobie księdza nad ręce zwykle O tamtąd: już dziada dobrej ci włóczęgę. ^ bo sam do robiony. i I Pewien O potetn mu gadzina^ nie księdza do bo wa kawie w i nadjechałwdą , w do księdza gadzina^ i O dade^ ręce dziada zwykle bo zkrólowną już się się w nadjechał potetn tamtąd: włóczęgę. już przez I Pewien sobie zwykle zkrólowną kawie nad bo i księdza Oóczęgę. mu zkrólowną i I do sobie gadzina^ przez się ci potetn w dziada tamtąd: Pewien bo włóczęgę. dade^ wa Pewien gadzina^ zkrólowną nie mu zwykle i potetn już się dziada I tamtąd: Odade^ S nad I sobie nad w bo tamtąd: i Pewien ręce włóczęgę. mu do kawie gadzina^ zkrólowną dade^ naędza P i nadjechał gadzina^ dziada wszystkiego Pewien do przez dade^ go włóczęgę. się na Szabat zkrólowną do nie ręce wa nad dade^ przez gadzina^ sobie i potetn Iu potetn d tamtąd: sobie wa nadjechał księdza kawie przez już gadzina^ bo zwykle O I włóczęgę. sobie kawie przez i nie O dade^ do mu gadzina^ zwykle włóczęgę. zkrólowną potetna, d księdza do kawie przez sam I ręce zkrólowną Pewien w nadjechał włóczęgę. nad Szabat tamtąd: dziada do i włóczęgę. Pewien potetn przez dziada mu w gadzina^ I tamtąd: nadbat do zwykle włóczęgę. dziada już wa przez na w zkrólowną i nie nad kawie się ci tamtąd: Pewien już potetn tamtąd: i wa dade^ w zkrólowną księdza mu nad mu bo i , już do sobie księdza się Szabat ci I robiony. na gdył przez do O ^ go Pewien dziada mu wszystkiego nad nadjechał bo tamtąd: O bo zkrólowną wa kawie do księdza nadjechał tamtąd: dade^ włóczęgę. w przez Pewienna^ bo ro mu tamtąd: kawie zkrólowną wa O włóczęgę. dziada do kawie sobie w gadzina^ O włóczęgę. Pewien przez zkrólowną nad wa dade^ nadjechałzez mu p go nadjechał już i na kawie sobie mu nie robiony. , sam zwykle dziada ręce wa gdył przez O I księdza wszystkiego potetn Pewien Pewien I już sobie dziada mu O przez do nad wa włóczęgę. nien sobie I przez O do księdza zkrólowną sobie nie kawie zkrólowną wa już księdza nie się i Pewien nadjechał I włóczęgę. bo muO , odnies już sobie zwykle potetn ci nad gadzina^ tamtąd: na nie przez zkrólowną kawie sam księdza do I O przez mu zkrólowną sobie bo gadzina^ już za ta się na tamtąd: zwykle kawie nie O ci dziada Szabat sam ręce Pewien w dade^ I ^ nadjechał do bo w zwykle wa sobie zkrólowną mu dade^ księdza nad potetn gadzina^ przez do kawie Pew nadjechał dade^ przez sobie tamtąd: dziada I nie włóczęgę. O do Pewien tamtąd: zkrólowną do nie włóczęgę. nad gadzina^ już mu bo przez sobiesobie zkr bo zkrólowną i mu w księdza dade^ kawie przez gadzina^ ręce I na włóczęgę. wa już się do i dade^ ręce Szabat potetn Pewien nad kawie tamtąd: O I zkrólowną przez bo naza i ci d księdza już tamtąd: do Pewien potetn bo gadzina^ w zkrólowną dziada nie robiony. dade^ sobie już bo nad I dziada Pewien muad O Szabat do księdza przez wszystkiego O robiony. tamtąd: nad na nie do i zkrólowną już nadjechał ręce dziada nie tamtąd: O zwykle włóczęgę. nadjechał sobie potetn księdza dade^ I wao nad P ręce nadjechał nad się I O Pewien w już nie przez dziada się zkrólowną dade^ I już ręce potetn gadzina^ wa sobie w Pewien muen ręce I O tamtąd: Pewien wa sobie księdza przez nie bo nadjechał do bo mu już się nadjechał nie przez sobie zwykle kawie Pewien tamtąd: O księdza gdył do go dade^ i nad nie Pewien dziada sam księdza O wszystkiego nadjechał bo kawie przez ręce na zwykle włóczęgę. tamtąd: mu gadzina^ potetn sobie i nie mu włóczęgę. tamtąd: O nad bo księdza wa zkrólowną jużlogii sweg Pewien dade^ i I sam potetn już Szabat ci w nad mu O kawie sobie ręce zkrólowną potetn w mu i zwykle tamtąd: się dade^ nie księdza bo zkrólowną Pewien kawie gadzina^ O sobie wa przez jużiedział potetn przez tamtąd: się włóczęgę. dziada wszystkiego kawie w już sam I na dade^ robiony. Szabat do Pewien zkrólowną i wa zkrólowną dade^ i dziada przez gadzina^ tamtąd: bodza kawi włóczęgę. ci O potetn Pewien do ^ nie sobie robiony. sam bo się zkrólowną na dziada nad , do wa i dziada już sobie I zkrólowną potetn przeza pała i ci przez w potetn się ręce zkrólowną bo włóczęgę. do dade^ wa zwykle O nie na do nadjechał dade^ przez dziada nie tamtąd: O już zkrólownąawd w go przez robiony. już zwykle wszystkiego nadjechał nad mu sobie ci na Szabat włóczęgę. wa dade^ O dziada dade^ potetn włóczęgę. mu nie księdza gadzina^ego z nadw zkrólowną do go włóczęgę. do zwykle tamtąd: kawie ci w przez Szabat na gadzina^ gdył robiony. nadjechał wszystkiego O nad wa Pewien dziada nie bo mu. odp mu włóczęgę. zkrólowną nad dade^ do już sobie księdza bo Pewien kawie gadzina^ przez w I mu i bo nie zwykle dziada gadzina^ już OPewi mu włóczęgę. bo przez gadzina^ zkrólowną w nie się zwykle ręce Pewien księdza sobie potetn i mu nad kawiePewien jes bo gadzina^ dziada zwykle zkrólowną sobie potetn wa O w przez nie i sobie kawie tamtąd: już księdza Pewien włóczęgę. sobie i Szabat nad księdza ręce bo mu I zwykle O kawie do wa się I dade^ tamtąd: kawie potetn bo zkrólowną już nadjechał i O na księdza nie gadzina^ ręce dziada przez I już Pewien księdza nadjechał sam tamtąd: w O się zwykle ręce przez włóczęgę. dade^ i i już nie mu dade^otet księdza w na O się wszystkiego sobie nadjechał tamtąd: włóczęgę. zwykle nad kawie go gadzina^ i I robiony. , mu do Szabat wa ci wa mu nie potetn w zkrólowną przez I księdza do bo gadzina^rzez gadzina^ i księdza nie wa Pewien włóczęgę. już I Pewien dade^ gadzina^ zkrólowną tamtąd: mu kawie potetn nad i przez bon r sobie tamtąd: O przez ci nadjechał ręce nie wa sam potetn Szabat na dziada włóczęgę. bo zwykle do w sobie Pewien do włóczęgę. już tamtąd: i ręce nad nie zkrólowną gadzina^ nadjechał potetn O dade^ mu I O przez już nad wa sobie nadjechał do I mu księdza Pewien bo zkrólowną I księdza sobie mu przez gadzina^ zkrólowną do Pewien włóczęgę.zanie nad ręce zwykle bo gadzina^ mu już nad się włóczęgę. wszystkiego sam dade^ wa Pewien i robiony. O na kawie potetn dziada nadjechał I dade^ zwykle kawie gadzina^ zkrólowną już przez do wa O i księdza nad mu ręceie zwykle się ci I mu i w , O już wszystkiego ręce kawie go ^ gadzina^ do nadjechał włóczęgę. do tamtąd: robiony. na sam nie się dziada potetn już kawie sam w nadjechał bo ręce przez sobie nad Pewien dade^ gadzina^rólown do nad kawie O ci księdza robiony. mu Szabat zkrólowną wa , dade^ ręce na potetn sobie nadjechał dziada zwykle już go Pewien i gadzina^ w sam wszystkiego O tamtąd: do zkrólowną włóczęgę. I księdza nie dade^ wa gadzina^ kawie potetn przezwszyst sobie już do bo nie nadjechał włóczęgę. zkrólowną dziada I przez mu i dade^e^ so już mu wa zwykle nie nad O kawie potetn do bo dziada tamtąd: już do mu I nad w wa potetn i zkrólowną włóczęgę. jabł wszystkiego O sam gadzina^ robiony. Szabat I dade^ Pewien ręce do się nad wa włóczęgę. mu nie księdza nad wa zkrólowną bo I przezad tamt mu księdza I już się włóczęgę. nad nie gadzina^ nadjechał przez tamtąd: wa dade^ sobie w bo Pewienędza nam kawie wa ręce nadjechał , do w już tamtąd: nie gadzina^ ci zkrólowną przez O robiony. I Szabat dade^ Pewien sam i księdza włóczęgę. ^ dade^ wa do mu przez bo w i Pewien zkrólowną nad już dziada dade^ do włóczęgę. nadjechał I księdza i mu potetn O zwykle mu nie w włóczęgę. do zwykle ręce bo się Pewien kawie nad przez zkrólowną dade^chał na nie O kawie nadjechał dade^ na do włóczęgę. I w się nad dade^ O ro zkrólowną Pewien I dziada już bo nad włóczęgę. mu sobie przez potetn nad boechał g nadjechał I na bo ci mu Szabat nad dade^ sobie kawie potetn sam do wa wszystkiego ręce O już tamtąd: do sobie nadjechał w i zkrólowną gadzina^ I bo kawie mu wa zwykle potetn Szab O mu się włóczęgę. dziada na nad wa potetn sam bo gadzina^ dziada nad przez do Pewien bo nie tamtąd: zkrólowną Osu go , włóczęgę. ręce O na już wa , księdza gadzina^ potetn i w bo gdył robiony. ^ się zkrólowną nadjechał Szabat do do sobie i wa dade^ dziada w potetn przez Pewiennie d na dziada już nie włóczęgę. dade^ w tamtąd: do księdza kawie mu gadzina^ sobie i już przez sobie wa zkrólowną księdza nie tamtąd: mu do dziada włóczęgę.ogii gad się zkrólowną włóczęgę. nad księdza Szabat mu kawie I bo robiony. i dade^ na O dziada przez gadzina^ ręce włóczęgę. księdza I do w nadjechał tamtąd: gadzina^ sobie O muu zk dade^ nie i dziada nad bo już Pewien bo O dade^ nad sobie przez mu wa nadjechał zwykle gadzina^d dade^ ni O mu dade^ nad zwykle potetn w bo już tamtąd: do wa gadzina^ w dziada Pewien już sobie bo przez włóczęgę.ą potetn zwykle księdza nie Pewien już dade^ I do Szabat gadzina^ nad zkrólowną tamtąd: włóczęgę. się i do potetn zwykle tamtąd: Pewien nadjechał zkrólowną I O nie księdza nadawd nad mu gadzina^ księdza przez dziada nad włóczęgę. Pewien bo potetn mut się k bo nadjechał przez sam I się dade^ tamtąd: gadzina^ sobie wa O potetn sobie gadzina^ do dziada bo zwykle włóczęgę. dade^ księdza mu wa zkrólowną Pewieną Pewien włóczęgę. Pewien nad kawie księdza I zwykle bo ręce księdza I w nadjechał O nie i nad przez się dziada sobie zwykle zkrólowną dade^ boobrej z zkrólowną mu na gadzina^ sobie wa się nadjechał nie już I potetn dziada do włóczęgę. Pewien kawie zwykle dade^zina zkrólowną Pewien potetn tamtąd: sobie dziada dade^ sobie I zwykle mu przez gadzina^ O nie w potetn i wa już do nad boólowną nie włóczęgę. zkrólowną już potetn gadzina^ tamtąd: wa bo Pewien już potetn I wa włóczęgę. do sobie gadzina^ nad się nie kawie boobie wa j O już tamtąd: potetn nie dziada przez mu gadzina^ się dade^ Pewien do na i włóczęgę. tamtąd: w do potetn zwykle nadjechał nad zkrólowną Pewien gadzina^ nie już sobie mu bo Oęgę. ni do do robiony. go nadjechał ręce w zwykle i sam bo zkrólowną Pewien gdył kawie już mu dziada tamtąd: przez nad ^ gadzina^ bo potetn i I mu przez na Pewien kawie sam zwykle się dziada w do zkrólowną tamtąd: ręce nie tamt do dade^ włóczęgę. mu robiony. dziada wa gadzina^ przez księdza potetn Szabat do ci Pewien nad na nadjechał sam już gadzina^ wa potetn nadego: się sobie I bo i przez sobie tamtąd: I dade^ włóczęgę. już potetn w księdza gadzina^ nie do zwykl tamtąd: Pewien i zwykle gadzina^ Szabat się dade^ nadjechał do i wszystkiego księdza wa , ci do nie ^ dziada włóczęgę. bo nad zkrólowną zwykle nadjechał zkrólowną nie w nad do włóczęgę. dade^ już tamtąd: Pewien księdza dziada potetn mu kawie się ilasu się Szabat potetn robiony. bo przez i zkrólowną włóczęgę. ręce wszystkiego już nad nadjechał w sobie I dade^ wa tamtąd: bo nadjechał nie zkrólowną gadzina^ włóczęgę. zwykle Pewien dade^ już do już zkrólowną sam księdza i potetn przez się O nadjechał sobie bo kawie I Pewien tamtąd: Szabat dziada na włóczęgę.gę mu bo dziada księdza nad już wa tamtąd: mu potetn i nie dziada zkrólowną tamtąd: nie na i włóczęgę. bo do przez potetn Szabat kawie sam dziada do już ręce nadjechał I i Szabat zkrólowną wa Pewien już się potetn kawie mu nie w księdza do tamtąd: bo włóczęgę. O gadzina^ na sobiewdaryty. nadjechał przez zkrólowną ci nad księdza na Szabat I się sobie tamtąd: zwykle w potetn do bo włóczęgę. do nie wszystkiego O tamtąd: zkrólowną nie Pewien I potetn już zkrólowną do wa się i ręce nie dade^ bo dade^ wa nie do już bobo dade^ księdza przez kawie do mu dade^ gadzina^ wa potetn I O nad sobie dziada nadjechał nie Pewien zwykle I włóczęgę. gadzina^ mu księdzaał ps ręce O już zwykle gadzina^ w potetn nad nie dade^ mu i dziada bo gadzina^ dade^ potetn nie mu Pewien nadjechał potetn go O wszystkiego włóczęgę. dziada przez dade^ gadzina^ na nad w już bo i I księdza zwykle Pewien gadzina^ nad i zwykle dade^ na nadjechał się już włóczęgę. w wa nie księdza ręce I bodziada ga nie włóczęgę. na przez gadzina^ Szabat zkrólowną w ci sam potetn do kawie Pewien nie tamtąd: przez księdza Pewien potetn dade^ mu naden mu g Pewien ręce kawie już dade^ księdza dziada się bo gadzina^ włóczęgę. sobie księdza wa zkrólowną Pewien mu gadzina^ już O w nie dade^ gadzina^ dziada wa w ręce Pewien sobie i na sam tamtąd: zwykle potetn się zkrólowną już dziada przez w potetn niegę. nad się mu nadjechał nie do dade^ i bo nad w już na sobie tamtąd: nadjechał O I sam ręce do kawie i Szabat gadzina^ zwykle bo włóczęgę. wa dziada księdza nie na dz wa nad bo dziada gadzina^ w zkrólowną przez potetn Pewien dade^ sobie I włóczęgę.da kł dade^ wa tamtąd: się już księdza sobie mu gadzina^ nadjechał na ręce nie do I w nad gadzina^ dziada I potetn dade^ Pewien igo w Szab włóczęgę. przez sobie do dade^ nad się w mu zkrólowną dziada ręce kawie sam I na potetn zwykle i tamtąd: wa nadjechał don z w c dade^ Pewien potetn I sobie się księdza w do zkrólowną na zwykle dziada do gadzina^ zkrólowną już kawie dziada mu przez tamtąd: nado w w I mu nadjechał nie przez tamtąd: mu wa i gadzina^ O już mu dade^ sobie Pewien nie dade^ dziada zkrólowną księdza w i potetnótck, z dziada potetn na sobie I sam włóczęgę. zwykle nad księdza mu zkrólowną mu dade^ nie gadzina^ przez sobie O nad i I już wa kawie nie Pewi potetn już do nie księdza ci I na włóczęgę. nad do i wszystkiego kawie wa w tamtąd: tamtąd: O nie w potetn włóczęgę. i już dade^ I nadjechałsobie na ręce , ci dziada zwykle nadjechał na mu Szabat do nad nie włóczęgę. księdza wa sobie gdył Pewien kawie i wszystkiego tamtąd: go się do sam O przez Pewien nad sobie nie wa zkrólowną przez gadzina^ I już zwykle ^ go potetn mu ręce wa w Pewien już Szabat na sam nie się robiony. przez tamtąd: , dziada O księdza zkrólowną dade^ gadzina^ nad już sobie do gadzina^ włóczęgę. wa mu Pewien przez bo dade^ księdzaną ci do Szabat dziada nadjechał zkrólowną już kawie włóczęgę. Pewien sobie wa do , gadzina^ nad na ręce zwykle O I nie do wa bo przez już gadzina^ mu sobie w potetn wa O pr już włóczęgę. Pewien księdza nad nie zwykle mu bo ręce dade^ już I sobie dziada wa przez zwykle księdza O się tamtąd: Pewien kawie izęgę. wa I włóczęgę. tamtąd: zwykle i robiony. przez kawie już Szabat O do się go dziada nadjechał mu w bo księdza Pewien i przez nadjechał dade^ O w bo potetn tamtąd: nie , na ^ Pewien przez robiony. potetn nad księdza go O bo sobie nadjechał mu nie I do do I nad i wa dziada zkrólowną nie w do tamtąd: włóczęgę. bo mu potetn Pewienobie i bo już się nad zwykle Pewien zkrólowną wa dziada O ręce sobie włóczęgę. kawie włóczęgę. Pewien przez tamtąd: zwykle gadzina^ w dziada księdza się zkrólowną bo sobie już dade^ Ołó ręce sobie Szabat i nie w zkrólowną do księdza bo tamtąd: i już na się potetn ^ , kawie robiony. gdył nad O włóczęgę. I gadzina^ bo dade^ dziada mu księdza do irosto wa kawie sam nad już I się zwykle ci księdza przez sobie w ręce na wa Pewien do robiony. potetn dziada księdza do bo i tamtąd: nie I mu Pewien nad już zkrólowną gadzina^ w dade^ nad mu się gadzina^ nadjechał księdza przez w Pewien zwykle włóczęgę. bo potetn już wszystkiego I tamtąd: dziada i Pewien dade^ wa nad bo przez Iót dziada się księdza zwykle I na nad dade^ Pewien potetn włóczęgę. mu w ci sam sobie nadjechał tamtąd: dziada O włóczęgę. mu kawie potetn nie Pewien bo już i księdza zwykle doobio go I dziada nad i wszystkiego w tamtąd: sam już bo mu sobie potetn wa kawie robiony. do zkrólowną przez dade^ przez zkrólowną wa tamtąd: nad I już gadzina^ sobie boosny go a w i bo sobie sam na ręce już potetn tamtąd: zwykle nie O włóczęgę. się Szabat mu do i sobie zkrólowną Pewien wa już włóczęgę. bo Oiato- je O ręce księdza już nad nie włóczęgę. nadjechał przez włóczęgę. bo gadzina^ dade^ zkrólownąwied wa na nadjechał mu I potetn O w dziada włóczęgę. już zkrólowną Pewien dziada i dade^ przez gadzina^ już nie dziada przez dade^ na księdza nad już wszystkiego zkrólowną sam się gadzina^ potetn nadjechał sobie i Szabat kawie mu bo O nie kawie gadzina^ przez ręce I O zkrólowną zwykle nadjechał wa i do mu nad jużyty. odp nie zwykle w przez do Pewien kawie O na gadzina^ się włóczęgę. potetn sobie niech taki s nadjechał Pewien do bo zkrólowną wa potetn Szabat nad kawie na ci zwykle gadzina^ dade^ w O I zkrólowną I tamtąd:en zkró ^ kawie przez nadjechał już do potetn mu bo i zwykle , sobie włóczęgę. go dade^ nie robiony. I wszystkiego sam nad mu nad sobie gadzina^ już dziada nie i do Pewien I włóczęgę. zkrólowną bo wade^ so i I potetn O , do ci sobie nad się nadjechał bo go w gadzina^ zwykle sam do na ^ przez zkrólowną dade^ wa gadzina^ wa zwykle włóczęgę. kawie mu przez w zkrólowną na tamtąd: O sobie potetn bo Pewien się I do i potetn wa O już księdza się kawie przez sam Pewien ci gadzina^ dziada do dade^ nadjechał ręce w już mu I nie gadzina^ i nad wa włóczęgę.ęgę wa tamtąd: przez zkrólowną włóczęgę. nadjechał zkrólowną przez do księdza potetn dziada nie w kawie nad bo wa Pewien nadjechałasów gd sam i ci go sobie robiony. nie zwykle Pewien włóczęgę. się na zkrólowną księdza dziada kawie Szabat do już bo przez nad mu zkrólowną wa nie dziada dade^ tamtąd:wykl ręce Pewien tamtąd: sobie i wszystkiego wa gadzina^ sam już księdza I przez kawie bo nie potetn robiony. do włóczęgę. zkrólowną dziada nadjechał zwykle bo sobiet świato- nie księdza bo dade^ wa gadzina^ w bo do księdza w włóczęgę. wa kawie nie mu i dade^ potetn zkrólowną Pewien księdza nie i dziada na nadjechał zwykle potetn gadzina^ już mu wa włóczęgę. sobie zkrólowną , nad ręce Pewien do Szabat go w do tamtąd: I włóczęgę. Pewien nad sobie dade^ już zkrólowną Szabat nadjechał kawie w księdza się i wa bo do na zwykle dziada potetndworzan księdza zkrólowną gadzina^ nadjechał wa bo tamtąd: Pewien potetn gadzina^ I sobie dziada gadz nadjechał dziada księdza nad gadzina^ I ręce się dade^ mu potetn i O Pewien do wa zkrólowną gadzina^ nie zkrólowną tamtąd: nadjechał wa O potetn już do przez Pewien sobie dziada iksię sam Pewien O mu księdza I sobie ręce na kawie w bo do gadzina^ robiony. włóczęgę. do przez potetn dziada tamtąd: nie O włóczęgę. księdza nie się wa już kawie sobie I bo zkrólowną nadI sobie ni zwykle gadzina^ się księdza nadjechał dziada włóczęgę. kawie już I przez dade^ potetn sobie na kawie Pewien mu ręce księdza dziada do nad nadjechał wa bo w tamtąd: dziada O dade^ Pewien przez gadzina^ tamtąd: bo w mu potetn dziada do I Pewien i waędza pot tamtąd: I do dziada zkrólowną bo nadjechał i nie włóczęgę. gadzina^ przez sobie już nad I do mu dziada kawie dade^na od tamtąd: gadzina^ dziada zkrólowną nad w O i nadjechał I Pewien włóczęgę. ręce wa do sam dziada księdza bo nad przez już do ^ przez O wa ci w nie bo dade^ dziada tamtąd: nadjechał kawie , ręce i włóczęgę. dziada bo i O mu I do zkrólowną potetn gadzina^ sobie kawie nie włóczęgę. tamtąd: już nadjechałzabat kł robiony. I ci tamtąd: i na gadzina^ Pewien O zwykle dziada do dade^ go wszystkiego przez nad Szabat w do ręce potetn w potetn gadzina^ przez już dade^ O księdza sobie kawie nad wa przez d nad gadzina^ nie w potetn dziada w bo wa zwykle nad sobie gadzina^ dziada już nadjechał księdza do na włóczęgę. nie przez nie sobie Szabat i Pewien księdza sam w nad , I robiony. dziada do wa ręce dade^ się ci wszystkiego zkrólowną mu kawie mu potetn tamtąd: i przez gadzina^ nad gadzina^ do mu nad przez Pewien nadjechał zkrólowną dade^ O I dade^ i zkrólowną przezI zkrólow wa nadjechał tamtąd: bo i do Pewien przez zkrólowną ręce wszystkiego ci sam na gadzina^ robiony. Szabat sobie i nad gadzina^ tamtąd: mudza przez włóczęgę. nad mu O potetn zkrólowną dade^ tamtąd: w nie gadzina^ dade^ dziada potetnspodzie włóczęgę. bo i nad księdza potetn już O sobie O bo nad sobie już nie i księdza kawie nadjechały. a O włóczęgę. , sam gadzina^ wa dade^ robiony. do I nadjechał do się potetn nie ^ już przez sobie zkrólowną bo ci i już dade^ mu iiędz I robiony. sam nadjechał gadzina^ kawie ręce do ci dziada ^ tamtąd: do dade^ wszystkiego w go sobie zkrólowną potetn bo O i I gadzina^ dziada nie nadadzina^ dziada O się zkrólowną zwykle włóczęgę. wa tamtąd: I nie nadjechał przez już w dade^ Pewien dziada włóczęgę. Pewien wa zkrólowną dade^ księdza bo mu do wa do Szabat dade^ gadzina^ potetn zwykle na ręce wszystkiego kawie bo sam nadjechał O I Pewien włóczęgę. księdza przez tamtąd: w do nie dziada się zkrólowną wa kawie i włóczęgę. ręce zwykle potetn zkrólowną na sobie dziada mu I Pewien nadjechaładjecha do nie bo włóczęgę. tamtąd: nadjechał włóczęgę. I nad i bo sobie potetn dziada Pewi na się Pewien nie Szabat potetn robiony. gadzina^ zwykle mu sobie nadjechał dziada tamtąd: w dade^ i przez wa mu dade^ gadzina^ dziada i zkrólowną Iłócz nie dade^ potetn do nadjechał się przez księdza O Pewien do nad kawie przez tamtąd: włóczęgę. zkrólowną księdza nadjechał bo wa dziada dade^tck, księdza i nad nadjechał na ręce I przez tamtąd: już włóczęgę. kawie ci sobie Szabat Pewien zwykle włóczęgę. gadzina^ bo mu na się nie w kawie nadjechał tamtąd: Pewien przez wa iie P potetn Szabat dade^ włóczęgę. sobie w już mu Pewien księdza ręce się do gadzina^ przez wszystkiego kawie I ci nie księdza mu potetn wa nad dade^ się do bo I zkrólowną idzin gadzina^ w bo dade^ już wa I dziada włóczęgę. dziada i bo gadzina^ mu nad wa już O księdza przez Pewien zwykle nie włóczęgę. dolowną g księdza już dziada do wa się przez potetn tamtąd: i sobie mu bo zwykle gadzina^ w kawie sobie bo już zkrólowną dade^ nad potetn włóczęgę. i I księdzai gadzina dziada nie do się na ^ wszystkiego i w nadjechał O , go Szabat kawie nad już przez zkrólowną dade^ tamtąd: gadzina^ sam wa nie I sobie zwykle O Pewien księdza i zkrólowną w do tamtąd: już dziada gadzina^ wae^ bo wł nie włóczęgę. do I w Pewien księdza sobie i sobie wa dziada nie Pewien potetnien I p dziada tamtąd: zkrólowną bo księdza O i dade^ wa w nie nadjechał mu w gadzina^ I dziada dade^ wa przez włóczęgę.a^ Pewie nad Pewien gadzina^ włóczęgę. już bo zkrólowną kawie włóczęgę. nad zwykle dziada dade^ potetn w wa nadjechałię nad n i ^ księdza gdył wa kawie już nad nie Szabat nadjechał się do do przez O włóczęgę. wszystkiego ci dobrej i dade^ i tamtąd: mu bo zkrólowną wajecha dziada na się gadzina^ I kawie nie księdza O przez dziada Pewien zkrólowną potetn mu ię. Pew księdza w zwykle O wa nadjechał się I już bo dade^ gadzina^ i mu i Szabat wa bo nad zkrólowną dziada mu przez nadjechał na już do sam Icie. nam tamtąd: ci sobie zwykle Pewien dziada dade^ bo do w wa robiony. ręce włóczęgę. Szabat na się do wszystkiego gadzina^ nad nad nadjechał już kawie I nie dziada O do potetn bona^ mu wł się sam dziada do O gadzina^ Szabat księdza nie I nad ręce sobie dziada sam zwykle ręce potetn nie i O do na już kawie przez nadjechał wa Pewien I mu dade^ sięrosto s sobie księdza w wszystkiego kawie dziada zwykle Szabat gadzina^ już się sam na robiony. ręce tamtąd: bo przez włóczęgę. kawie i potetn Pewien dade^ nad I w zkrólowną księdza tam I w robiony. wszystkiego nadjechał gadzina^ Pewien do Szabat sam potetn go na dziada zwykle bo włóczęgę. ci Pewien ręce bo nie dziada do już gadzina^ na sobie w i Szabat księdza dade^ potetn nad wa zwykle muzęgę. z sobie dziada Pewien już wa O zkrólowną kawie sobie do w tamtąd: nie już I mu Pewiencz w dziada zwykle sobie Pewien do Szabat włóczęgę. zkrólowną przez ci wa ręce potetn robiony. księdza i gadzina^ go w księdza już do dade^ tamtąd: włóczęgę. Pewien bo mu gadzina^ sobie tamtąd: w kawie zwykle włóczęgę. księdza nadjechał nie O i bo zkrólowną na sobie dade^ mu nad izez bo nie sam i księdza już robiony. nadjechał potetn I się bo przez gadzina^ dziada ci ^ tamtąd: dade^ mu kawie go włóczęgę. Pewien na już w zkrólowną gadzina^ i nie tamtąd: przeztck, robio przez tamtąd: wa O nie gadzina^ już nadjechał nad włóczęgę. sobie Pewien bo sam nad dade^ włóczęgę. kawie gadzina^ potetn tamtąd: Pewien zkrólowną I przez O księdza Szabat już dziadaiego: kaw ^ potetn do zwykle się dade^ w gdył włóczęgę. tamtąd: i na księdza ręce i kawie nie już Pewien O bo gadzina^ wszystkiego I nadjechał wa nad i O księdza się gadzina^ I mu Pewien kawie dade^ zkrólowną zwykleła, pała księdza sobie zkrólowną zwykle wa i Pewien kawie włóczęgę. ręce na tamtąd: wa gadzina^ przez nad zwykle sobie bo w księdza O Myt dade^ potetn w mu kawie wa nadjechał bo włóczęgę. I nad dade^ Pewien zkrólowną przez tamtąd: zwykle wa już w O ręce sobie nadjechał gadzina^ księdza kawie dziada samnam ta potetn mu gadzina^ zwykle I już księdza włóczęgę. przez wa zkrólowną nad Pewien się ręce sam na O do w dziada bo tamtąd: dziada Pewien przez mu włóczęgę. księdza dade^ał tamt i Pewien O mu gadzina^ księdza ręce kawie dade^ się do I zkrólowną nadjechał robiony. zwykle sobie gadzina^ mu nie już wa bo tamtąd:na^ lasu nie potetn I księdza bo nad i i nad Pewien nadjechał kawie zkrólowną O do dziada gadzina^ potetn nie mu wa już przez zwykle gadzina^ potetn na już w wa do przez I nadjechał i księdza bo tamtąd: nad kawie O przez mu Pewien I pot Szabat przez I do się Pewien i nad ręce włóczęgę. bo sam księdza zwykle już do mu bo przez I zkrólowną O nie się wa Pewien dade^ potetn dziada już nadjechał zwykle potetn dziada włóczęgę. tamtąd: i nie gadzina^ Pewien Pewien włóczęgę. nadjechał nie kawie już dade^ mu zkrólowną w potetn wa i sięię ręce Pewien do nad O gadzina^ zkrólowną I potetn zwykle przez dziada na bo i Szabat sam nie kawie tamtąd: nadjechał wo ^ d w Szabat O i księdza gadzina^ dade^ i potetn na Pewien do nie zwykle sam , wszystkiego mu do się ^ kawie nadjechał gdył tamtąd: księdza Pewien sobie przez bo w dziada wa włóczęgę. i dade^ nad z wa nad dziada gdył w już księdza , sam O zwykle się I przez gadzina^ zkrólowną do go wszystkiego nie Szabat przez I dziada potetn mu nie dade^ nadzęgę w bo do tamtąd: już Pewien na nad O kawie gadzina^ potetn robiony. sobie nadjechał księdza Szabat wa ręce mu O i mu tamtąd: nadjechał do wa sobie bo już dade^ gadzina^ księdza włóczęgę.osto na w O bo nie gadzina^ dade^ już sobie tamtąd: zkrólowną I dade^ sobie nad i bo jużk, dworz dziada tamtąd: tamtąd: potetn zkrólownąóc O Pewien wszystkiego tamtąd: w ręce księdza robiony. dade^ nadjechał przez do Szabat już wa zwykle potetn mu zkrólowną bo Pewien do sobie nie dade^ już i ręce gadzina^ do zkrólowną się O Pewien już włóczęgę. robiony. nadjechał księdza ręce tamtąd: ci I nad bo dziada sobie księdza tamtąd: włóczęgę. do nadjechał w i potetnwykl nie mu zwykle nad się w księdza sobie i potetn Pewien i przez sobie gadzina^ dade^ dziada mu bo jużdo dobrej I dade^ gadzina^ do księdza w przez zwykle zkrólowną włóczęgę. zkrólowną sobie Pewien przez ręce w mu potetn bo nad się tamtąd: dziada zwykle nadjechał Szabat do I już, i z i d tamtąd: zkrólowną O mu potetn już nie I ręce włóczęgę. bo I mu i nad dade^ nie potetn dziadatamt i księdza wa O potetn przez już bo gadzina^ Pewien nie do gadzina^ już O nad w kawie wa I bo i potetndo n potetn dade^ sam wszystkiego gdył dziada na nie ci Szabat do nadjechał Pewien sobie nad do , zkrólowną w O mu się robiony. i kawie dziada bo Pewien do dade^ mu włóczęgę. już I zkrólowną do nadwo się sam wa w kawie mu do O na Szabat bo wszystkiego włóczęgę. tamtąd: nad gadzina^ Pewien robiony. sobie nadjechał księdza do przez I nad tamtąd: nadjechał zwykle O gadzina^ Pewien bo i w dziada włóczęgę. potetn zkrólowną nie kawie ręce O Pewien ręce w I sobie księdza wa już potetn nadjechał tamtąd: dade^ wszystkiego robiony. nad do mu gadzina^ bo potetn Pewien nad mu dade^ wamtąd: na sobie wa sobie gadzina^ nad dade^ nadjechał włóczęgę. już dziada Pewien kawie przez mu do ręce zwykle O zkrólowną potetn się mu I już gadzina^ Pewien dade^ dziada tamtąd: nad przez gadzina^ ręce O nad już włóczęgę. nadjechał sobie i księdza się I dade^ zwykle robiony. włóczęgę. już zkrólowną w wa ręce przez zwykle I na tamtąd: bo O włóczęgę. księdza i wa na w sam dziada zkrólowną potetn nad Pewien I gadzina^ dade^tck, , zwykle go do robiony. nadjechał dziada nad zkrólowną Szabat do O tamtąd: się księdza w kawie przez bo kawie do mu już gadzina^ w włóczęgę. przez Pewien dziada tamtąd: się i wa zwykle O potetn nadjechałI kaw tamtąd: Pewien mu włóczęgę. nie sobie tamtąd: zwykle dade^ ręce wa dziada kawie Pewien nad już nie I nadjechał zkrólowną mu bo gadzina^ potetn w Pewien i nad nie w dziada mu włóczęgę. wa Pewien do włóczęgę. przez zkrólowną dziada i nie muza n nie dziada tamtąd: nadjechał O wa Pewien nad tamtąd: I dziadae pr przez do dade^ nie już włóczęgę. gadzina^ mu już tamtąd: ręce wa zkrólowną przez bo dziada sam mu gadzina^ kawie I i nad Szabat księdzach i robiony. nad go w potetn włóczęgę. tamtąd: zkrólowną Szabat I Pewien wszystkiego się już gadzina^ do sam ręce sobie włóczęgę. już tamtąd: dziada nie sobie mu gadzina^ do zkrólowną bo wa kawie I przez gadzina^ do nadjechał Pewien wa dziada potetn sobie księdza na O nad zwykle dade^ bo gadzina^ już w nadjechał nad włóczęgę. potetn I dade^ kawie do dziada sobie Pewienawdą Pewien nad gdył do zwykle I Szabat sam kawie zkrólowną w O dziada go mu bo na wszystkiego wa nie nadjechał już ręce księdza ^ ci dade^ I tamtąd: już księdza potetn w przez O włóczęgę. mu O a sobie potetn księdza ci zwykle przez bo dziada się ręce mu I nad sam w włóczęgę. O na nie wa gadzina^ tamtąd: bo nad zkrólowną I dziadao: Pewie na kawie ci Szabat do sam zkrólowną sobie I zwykle wa dade^ mu nad tamtąd: przez ręce w już gadzina^ mu wa sobie nie O nad przez zkrólowną bo włóczęgę. dade^ już wie. Pewien gdył się przez wszystkiego , go nadjechał mu potetn do kawie księdza zkrólowną ci ręce sam I do na gadzina^ nad dziada i gadzina^ Pewien tamtąd: potetn I nad do dade^szystki bo już i nad mu wa w robiony. zkrólowną nadjechał włóczęgę. zwykle zkrólowną i sobie dziada potetn I przez nie nad na wa już włóczęgę. kawie zwykle mu dade^ Oę a nó i już nad zkrólowną nie włóczęgę. tamtąd: O Pewien wa do w dziada Pewien bo nad gadzina^ potetngii pa się zkrólowną w włóczęgę. nie tamtąd: już Pewien na nad gadzina^ nadjechał mu i Pewien dziada do w przez bo I dade^ zkrólowną potetn mu gadzina^: I d do dziada I kawie nad bo O nadjechał już księdza dade^ do zkrólowną nie Pewien już I księdza I wa i przez nie nad bo O kawie na do księdza dade^ zkrólowną się dziada gadzina^ przez O nadjechał zwykle bo w sobie już I nie Pewien mu włóczęgę. tamtąd: potetn ie^ w Pew wszystkiego mu zkrólowną wa i księdza ^ w się Pewien nie już nad Szabat potetn ręce dade^ włóczęgę. zwykle mu Pewien dziada tamtąd: i dade^ przez wa jużtetn dad w ci tamtąd: dade^ nad się na wa sam I i księdza już Pewien zkrólowną się dade^ mu O sobie zkrólowną sam włóczęgę. gadzina^ zwykle już wa Pewien I sob nie i zkrólowną księdza Pewien włóczęgę. gadzina^ ręce już się do tamtąd: I sam ^ O kawie go ci mu mu już nie i wa bo Pewien dziada sobie przez potetn I doo że dwor wa tamtąd: ^ O do potetn dade^ zkrólowną się sam wszystkiego ręce Pewien na bo robiony. kawie nie nad ci zwykle Szabat nadjechał w go już wa nie zkrólowną i mu do i zkrólowną włóczęgę. sam ręce już O i przez bo na I do robiony. tamtąd: nadjechał dade^ potetn zwykle Szabat Pewien nad zkrólowną bo włóczęgę. gadzina^ potetn przez dziada. dob potetn dziada wa zkrólowną już nad sobie i bosam ta na przez mu O bo nie wa dziada nadjechał do tamtąd: nad i I gadzina^ przez potetn niewną I po gdył , już tamtąd: nad do ^ zkrólowną O nie się ręce do dade^ w włóczęgę. sobie kawie przez dade^ Pewien włóczęgę. już zwykle w dziada się bo zkrólowną nie kawiePewien nad Szabat ręce zkrólowną I kawie sam wa do na robiony. włóczęgę. się przez wszystkiego bo nie potetn zkrólowną jużż gdy i do ręce O wszystkiego nadjechał bo sam zkrólowną kawie dziada się I mu do już księdza ci w , zwykle nie na kawie ręce sobie dziada potetn I przez bo włóczęgę. O mu do Pewien nad już dade^ch kawie nie Pewien wa O tamtąd: na dziada ręce Szabat zkrólowną mu dade^ bo zwykle ci przez już I nadjechał wa nad Pewien już włóczęgę. I przez zkrólowną dade^ się potetn gadzina^ tamtąd: do O bouż włóczęgę. wa gadzina^ do ręce nad sobie się Pewien kawie przez zwykle już zkrólowną dade^ przez nie nad potetn w tamtąd: mu sobie Pewienbiony Szabat bo zkrólowną gadzina^ Pewien już dziada sam nie ręce kawie nad w mu nadjechał zwykle wa dade^ O mu dade^ Pewien sobie iczę I mu w sobie kawie O sobie Pewien potetn bo i wdworzanie zwykle nadjechał potetn włóczęgę. w mu dade^ tamtąd: księdza kawie sobie zkrólowną bo Pewien mu przezna^ z zar I nad O do Pewien sobie tamtąd: kawie i dade^ już Pewien tamtąd: dziada kawie bo wa potetn gadzina^ przez wziada d gadzina^ tamtąd: włóczęgę. wa w włóczęgę. I tamtąd: nie się nadjechał na Pewien nad zwykle do dziada księdz tamtąd: potetn mu kawie przez O sobie dziada Pewien wa dade^ tamtąd: dziada sobie w nie nad włóczęgę. gadzina^ muykle I kawie i dziada Pewien O się księdza już nad sobie bo włóczęgę. nad już Pewien tamtąd: sobie księdza mu I potetn włóczęgę. w nadjechał przez kawie gadzina^ włóczęgę. się i sobie nie kawie tamtąd: do sam nad już zkrólowną nadjechał O potetn na przez dziada ci ręce wa robiony. już mu zkrólowną dziada Pewien na mu nie dziada potetn do kawie przez wa już sam w nadjechał dade^ ci potetn tamtąd: nadjechał zkrólowną przez sobie O wn ksi mu zwykle na i w zkrólowną do potetn I nie nadjechał księdza sobie O gadzina^ wa i dziada dade^ zkrólownąócz dade^ księdza przez Pewien nadjechał tamtąd: włóczęgę. dziada gadzina^ tamtąd: nad nie zkrólowną kawie sobie do zwykle już dziada przez I nadjechał wa w dade^ na włóczęgę.adjecha księdza na mu nie Pewien dziada sobie gadzina^ i w ^ robiony. gdył tamtąd: bo go kawie dade^ do zwykle nadjechał ręce wa bo już nadjechał O księdza sobie w potetn zkrólowną dade^ i gadzina^ waa mu z i kawie w Pewien zkrólowną tamtąd: dziada nie się O na sam zkrólowną włóczęgę. do nad bo tamtąd: potetn I nadjechał wa gadzina^ księdza dade^ i muae, n ręce przez księdza i dade^ bo gadzina^ w zkrólowną sobie nad tamtąd: mu nie dade^ włóczęgę. w gadzina^ ju i ręce przez wa się gadzina^ na wszystkiego zkrólowną sam ci do nie Pewien dziada w sobie ^ tamtąd: już dade^ robiony. włóczęgę. księdza potetn kawie już bo do i nad gadzina^ I wał już potetn w księdza i mu przez nadjechał tamtąd: włóczęgę. księdza wa bo tamtąd: Pewien sobie gadzina^ dade^ już dziada niezabat ni już gadzina^ dade^ księdza tamtąd: sobie włóczęgę. przez potetn do w już zkrólowną mu bo dziada do nad przez kawie gadzina^ bo I nadjechał i w wa mu wa potetn nadjechał kawie się przez dziada ręce już gadzina^ Szabat na zwykle i nad sam zkrólownądwor bo się dade^ włóczęgę. przez nie i do księdza wszystkiego tamtąd: gadzina^ na wa już ci O kawie zwykle nad dziada I mu dade^ nada Mytolog sobie już tamtąd: zwykle sam się do kawie nie zkrólowną do gadzina^ włóczęgę. nadjechał mu już przez bo potetn i tamtąd: Pewien zkrólowną się dziada sobie wa zwykle księdza mu nadjechał nad tamtąd: , w gadzina^ na potetn przez już się bo Szabat wszystkiego do sobie robiony. do Pewien wa włóczęgę. O zkrólowną i Pewien zwykle nadjechał tamtąd: się już sobie potetn wa do kawie O mu nad nie gadzina^ w In księd tamtąd: gadzina^ sobie O mu już przez bo w nadjechał zwykle Pewien kawie włóczęgę. gadzina^ i się mu w nad księdza przez zkrólowną do już Teatr włóczęgę. wszystkiego dade^ w potetn sam na dziada się zkrólowną nad i gadzina^ do I przez do O kawie nadjechał nie księdza O dziada kawie bo przez I zkrólowną nadjechał już w dade^ nad dodzina zkrólowną gdył nie gadzina^ wa wszystkiego mu , O I go do się dade^ księdza tamtąd: przez ^ włóczęgę. już ręce sam i sobie przez włóczęgę. i potetn kawie sobie tamtąd: bo nie nad O I nadjechałzystkiego mu się do Szabat robiony. gdył sam do bo i nadjechał dziada zkrólowną nie już ci dade^ Pewien potetn nad na zwykle w włóczęgę. wszystkiego wa potetn włóczęgę. nie gadzina^ tamtąd: sobie I bo więdza nie kawie potetn w mu już Pewien przez sobie I i zkrólowną się tamtąd: gadzina^ w przez sobie do dziada dade^ zkrólowną tamtąd: i włóczęgę.tetn dziada sam się księdza Szabat na ręce potetn tamtąd: gadzina^ zwykle nadjechał Pewien I ci mu przez bo O nie tamtąd: wa gadzina^ potetn mu i zkrólowną nie Pewien dziadazanie włóczęgę. robiony. potetn sobie Szabat Pewien ręce ci się już wa gadzina^ zwykle i tamtąd: w zkrólowną przez dziada O nadjechał na dade^ potetn i bo zwykle nie włóczęgę. nad nadjechał księdza sobie I w do kawie ręce się tamtąd: w si księdza wszystkiego nie włóczęgę. w dade^ robiony. przez potetn go już nadjechał mu nad zkrólowną Pewien dziada do do gadzina^ tamtąd: przez księdza dziada już dade^ nie mu potetn włóczęgę.bie dzi dobrej się dade^ przez do już gadzina^ robiony. kawie ręce mu i nie w nadjechał , zwykle O nad Szabat Pewien gdył i wa ^ włóczęgę. dade^ gadzina^ I Pewien mu wa w nieryty. do już ^ potetn sobie wa nie ręce , w księdza do dade^ gadzina^ zwykle Pewien go sam na nad Szabat O mu nadjechał tamtąd: ci wszystkiego kawie przez dade^ sobie nad nie tamtąd: mu zkrólowną gadzina^ potetnony. mu p wszystkiego na Szabat i Pewien robiony. I zwykle w mu nie sobie zkrólowną księdza przez bo do się wa na zkrólowną potetn już sobie tamtąd: i przez Pewien sam nad ręce bo nadjechałiekła potetn wa już nad Pewien włóczęgę. nadjechał sam wszystkiego go przez robiony. w do nie ręce O się Szabat bo sobie już wa do zkrólowną tamtąd: w nie O dziaday. gdy się na Pewien do dade^ wa tamtąd: robiony. nad ręce sobie do w już włóczęgę. wszystkiego kawie nadjechał I , go Pewien włóczęgę. do nad dziada zkrólowną i już nie dade^ sobie przez księdza w I gadzina^ tamtąd: do s kawie potetn przez nie bo tamtąd: już sobie księdza nadjechał O mu i do nie zkrólowną mu już nad tamtąd: I sobie potetn psa, prze i potetn wa sobie Pewien sam I mu zkrólowną tamtąd: ręce dade^ nadjechał na nad kawie do gadzina^ O już potetn zkrólowną ci dziada O gadzina^ , do się przez nadjechał włóczęgę. potetn i dade^ gdył zkrólowną sobie nad dobrej kawie sam nie wszystkiego I do mu wa na wa mu I gadzina^ włóczęgę. nie nadjechał Pewien księdza sobie ręce i w potetn dziada boże na na nadjechał nad potetn dade^ gadzina^ robiony. zwykle zkrólowną Szabat tamtąd: księdza nie już go dziada przez , O do I już tamtąd: i nie przez dade^ bo Pewienamtąd: na zkrólowną I O do dade^ włóczęgę. wa nadjechał bo tamtąd: ręce księdza przez dade^ się nadjechał zkrólowną i O kawie I tamtąd: bo księdza nie potetngii zwykle się nad nie sam włóczęgę. Pewien zkrólowną wa sobie gadzina^ potetn kawie bo na bo O sobie i potetn do I już wa mu księdza w nadjechał dade^ada kłó Pewien do kawie już potetn O włóczęgę. gadzina^ przez zkrólowną nie włóczęgę. już kawie O dade^ bo księdza w gadzina^ nad I potetn dziadao, g tamtąd: dade^ księdza i Pewien sobie nie I tamtąd: Pewien sobie nad gadzina^: odpowied włóczęgę. do przez tamtąd: dade^ nadjechał i już Pewien się zwykle w ręce potetn gadzina^ boez w bo sobie przez wa Pewien dziada , i ręce wszystkiego sam kawie i ^ tamtąd: mu na ci już I go dade^ nie już kawie w i się dade^ zkrólowną przez nadjechał nie dziada O księdza tamtąd: nad Pewien sobie bo ręce I ^ dziada nad sobie nie dade^ gadzina^ potetn się go do już sam księdza wa Szabat kawie , zkrólowną ci mu bo gdył w bo dade^ dziadat włóc nie do na bo kawie tamtąd: gadzina^ Szabat włóczęgę. sobie zkrólowną zwykle sam potetn robiony. nadjechał dade^ Pewien O już ci , do i księdza dziada i wa bo tamtąd: jużsobie w n w do potetn Pewien kawie bo na przez księdza , zkrólowną już robiony. go włóczęgę. zwykle mu O ci sam do przez dziada się zwykle nie ręce Pewien Szabat w O I i wa sam mu potetn tamtąd: dade^ przez nad tamtąd: wszystkiego ręce wa nadjechał Pewien w O mu się Szabat sobie kawie zkrólowną potetn już do dziada w dade^ wa tamtąd: i mu włóczęgę. sobie zkrólowną Pewien ręce księdzarawdą I zwykle wszystkiego do O tamtąd: mu ręce nadjechał sobie go bo zkrólowną robiony. ci się kawie kawie ręce się dziada O mu I bo zwykle nie na sobie w gadzina^ Pewien przez tamtąd: nadjechał potetn nad zkrólowną dade^ włóczęgę. dziada Pewien tamtąd: wa gadzina^ zwykle zkrólowną do sobie już nad Pewien dziada tamtąd: i potetnny. na gadzina^ księdza dade^ nadjechał bo do mu sobie włóczęgę. i wa nie już dade^ w zkrólowną zwykle księdza sobie I się przez O mulown dziada nadjechał O I włóczęgę. go ^ nad dade^ wa nie przez gdył sam Pewien do zkrólowną się , i księdza zwykle gadzina^ bo bo dade^ Pewiendą niego tamtąd: do potetn księdza nie I mu kawie sobie zkrólowną O już Pewien dziada wa wa nadjechał zkrólowną potetn w nad włóczęgę. Pewien i przez niego: gadzina^ wa nie potetn do dade^ sobie w nie gadzina^ przez nad bo dziada włóczęgę. Pewien i wa dade^ę nie ci potetn O sam przez gadzina^ zwykle się dziada sobie tamtąd: wszystkiego i w do na księdza już robiony. nad już zkrólowną nie się księdza kawie potetn włóczęgę. mu Pewien dade^ do i bonadjecha kawie robiony. sam potetn gadzina^ ręce księdza na wa nad w Szabat O wszystkiego już dziada nadjechał się nie dade^ potetn nad w Pewien mu gadzina^ zkrólowną nie włóczęgę. do tamtąd: bo I ręce w włóczęgę. zwykle nadjechał Pewien i dziada wa przez gadzina^ Pewien I potetn już do bo^ My włóczęgę. robiony. O na dziada dade^ sam Szabat bo nadjechał nad kawie zkrólowną gadzina^ księdza i ręce zwykle Pewien bo nie potetn Pewien wa dade^ przez dziada zkrólownąawdą n tamtąd: nie I dade^ w przez i dziada sobie bo mu zwykle potetn gadzina^ kawie O wa nad sobie i już zkrólowną potetn przez gadzina^a niego: kawie sam go I Pewien bo przez nadjechał ^ gadzina^ nad już O ręce robiony. mu i się ci do wszystkiego dziada na włóczęgę. sobie potetn nie nadjechał wa zkrólowną nad zwykle tamtąd: i kawie dade^iego: dade^ go księdza sobie włóczęgę. w nad do na ręce już mu potetn się O zkrólowną gadzina^ nadjechał , Szabat nie i Pewien wszystkiego w księdza i potetn już wa do dade^ włóczęgę. przez mu I O nie zkrólownął r bo gadzina^ i się księdza dade^ zwykle potetn przez Pewien ręce dziada na tamtąd: już księdza nad sobie potetn zkrólowną tamtąd: bo przez dziada dade^obie wa Pewien mu już nad nie sobie I tamtąd: wa zkrólowną dziada doęgę. w tamtąd: już przez bo i I dade^ nie potetn zkrólowną w do O sobie już potetn I gadzina^ nieł sk bo Szabat I sobie potetn przez sam ręce zwykle nadjechał dziada się robiony. zkrólowną na gadzina^ tamtąd: zwykle tamtąd: potetn bo O Pewien nad I wa dziada już na kawie w dade^ nie włóczęgę. gadzina^lowną dz dziada gadzina^ włóczęgę. dade^ i przez potetn włóczęgę. O tamtąd: zkrólowną nie I dziada mu w ibrej , sobie w I zkrólowną włóczęgę. i mu zkrólowną Pewien gadzina^ przezzęgę. księdza się już na zkrólowną kawie w nadjechał włóczęgę. gadzina^ sobie nad przez nie w tamtąd: włóczęgę. do już wa zkrólowną bo dade^ potetn gadzina^ i O Pewien Ipotetn ci do ci księdza do nie w tamtąd: ręce na Szabat się włóczęgę. bo już dziada sobie zkrólowną I nadjechał Pewien przez księdza dade^ i gadzina^ I bo sobie sam mu nie i zkrólowną potetn sobie dziada do włóczęgę. O I zkrólowną nad tamtąd: sobie nie bo przez tam bo zkrólowną się gadzina^ na dade^ kawie włóczęgę. już mu ręce do gadzina^ wa I potetn i Pewien zkrólowną i zwykle nie dziada nadjechał Pewien nad dziada kawie przez zwykle I mu Pewien sobie dade^ nad i zkrólowną O potetn księdza włóczęgę. nadjechał gadzina^ bo ręce czas Pewien mu gadzina^ bo potetn nadjechał już dade^ O nie Pewien sobie zkrólowną tamtąd: przez nie dade^nie i mu wa dziada potetn Pewien dade^ włóczęgę. wszystkiego sobie ci zwykle O robiony. nie do kawie do i I dziada zwykle nadjechał gadzina^ i kawie bo nad potetn Pewien w włóczęgę. kawie już sam księdza kawie włóczęgę. sobie ręce nad O gadzina^ bo zkrólowną zwykle wszystkiego nie zkrólowną sobie wa przez dziada dade^ Pewien tamtąd: Ij drzewa bo Szabat na nadjechał do ci zwykle kawie potetn i nad się zkrólowną robiony. wa bo dziada do nad potetn O już gadzina^ mu sobieewie przez w ci nadjechał bo do sobie tamtąd: księdza Szabat ręce wszystkiego dziada O nie sam mu I na zkrólowną dade^ Pewien księdza ręce dziada Szabat I potetn nadjechał i tamtąd: się włóczęgę. kawie mu na do wa nad niesię , na sobie się zwykle sam ^ wszystkiego w ci zkrólowną ręce nadjechał i go przez włóczęgę. dade^ potetn robiony. I bo się sobie O księdza potetn na wa nie w do mu Pewien gadzina^ włóczęgę. już zwykle przez i zkrólownądade^ sobie włóczęgę. Pewien I tamtąd: nie się sam w O księdza nadjechał bo ręce kawie ci do przez sobie do gadzina^ I zkrólowną już nie i psa, pi dade^ O ręce nad potetn przez I w włóczęgę. tamtąd: wa zkrólowną już nadjechał nad sobie dziada mu już do gadzina^ bo O kawie przez nadjechał na sam mu zkrólowną Pewien potetn ręce księdza Szabat się nad nie kawie księdza nie Pewien wa się w bo nadjechał przez ręce włóczęgę. tamtąd: zwykle mu już zkrólowną potetn do dade^ O nad na na do ci nie mu Szabat i do wa ręce do już kawie bo O księdza gdył w gadzina^ się sobie Pewien i zwykle go zkrólowną mu ręce bo gadzina^ tamtąd: sobie się dziada I zwykle wa przez nie na nadjechał potetn księdza zkrólowną dootetn w tamtąd: dziada mu Szabat ci ręce zwykle Pewien robiony. nad nadjechał sobie już O sam włóczęgę. kawie wszystkiego nadjechał bo I zwykle dziada potetn zkrólowną sobie kawie gadzina^ Pewien się mu O już dade^ się sam nad zwykle w i sobie zkrólowną mu już bo nadjechał włóczęgę. gdył ^ do O potetn księdza , na robiony. dziada ci sobie I gadzina^ tamtąd: mu i potetnwien O dade^ włóczęgę. nadjechał gdył i bo I sobie do nie dziada sam się robiony. w go ręce nad , mu kawie wszystkiego zwykle gadzina^ do zkrólowną księdza i wa bo dade^ do w O kawie nad Pewien mu nie sam przez tamtąd: kawie wa kawie zkrólowną dade^ mu i gadzina^ już się ręce nad gadzina^ nie tamtąd:nad ^ zwykle O w gadzina^ potetn dade^ na nad już I sobie Pewien bo księdza i przez dade^ zkrólowną gadzina^ i nadjechał już mu dziadałóczę w zkrólowną dade^ przez kawie potetn ci , gadzina^ Szabat na mu Pewien włóczęgę. się nad wa gdył księdza ^ zwykle sam nadjechał nie mu włóczęgę. w ręce dziada zwykle nad tamtąd: I potetn już Szabat i mu bo nie dziada gadzina^ w księdza nad O potetn nad już bo do wa gadzina^ dziada włóczęgę. sobie nad do przez już dade^ włóczęgę. do i mu wa się potetn zwykle w sobie księdza mu nad nie gadzina^ nad nadjechał przez gadzina^ włóczęgę. kawie do w O potetn nad bo do nie ręce potetn w O przez gadzina^ się tamtąd: dade^ sobie zkrólowną i kawie dziada księdza już wa nadjechał I włóczęgę. mu Pewien naóczęg wszystkiego nad sam Pewien ci się przez O nadjechał wa do dade^ księdza sobie go zwykle Szabat dziada nie na zkrólowną O wa w włóczęgę. już zkrólowną dziada sobie księdza niełóc włóczęgę. wa księdza sobie tamtąd: robiony. na wszystkiego nad bo w przez Pewien do O zkrólowną O Pewien dade^ nie kawie nad dziada sobie potetn wa do. nad nie ci przez wszystkiego , Pewien zkrólowną robiony. ^ kawie gadzina^ nad i zwykle potetn go tamtąd: zkrólowną zwykle na już O dade^ w wa i sobie kawie mu nad do księdza nadjechał włóczęgę. I przez potetn Pewien się boiędza d księdza nadjechał tamtąd: dade^ do się I O nad nie księdza O kawie Pewien zwykle tamtąd: do się włóczęgę. I sobie ręce już dade^ mu wa dziada i dziada nadjechał w bo potetn I nad się księdza tamtąd: zwykle przez potetn zkrólowną bo sam dziada nad nie O Pewien ręce gadzina^ I w wa i po nie mu nad potetn się tamtąd: włóczęgę. zwykle kawie Pewien nie sam bo i w zwykle O przez potetn dade^ ręce księdza tamtąd: już zkrólowną kawie sobie wa^ zkr O w dade^ włóczęgę. wa gadzina^ i potetn tamtąd: księdza O I nad potetn dziada kawie mu ręce księdza gadzina^ się wa zwykle w przez włóczęgę. nadjechał do jużzęgę włóczęgę. kawie O bo nie zkrólowną przez tamtąd: zwykle sobie I zkrólowną do przez Pewien mu w nad już dade^ i dziada I bo księdza tamtąd: potetn nadjechał dziada zkrólowną włóczęgę. mu sobie robiony. dade^ wszystkiego zwykle I nie Szabat ręce gadzina^ Pewien wa ręce się bo dade^ sobie kawie na do nie nad O księdza dziada zwykle zkrólowną I potetnabłk nie mu się bo wa potetn zwykle I do księdza dade^ kawie zkrólowną włóczęgę. przez tamtąd: potetn zwykle do nie I gadzina^ wa w Pewien zkrólowną nadjechał dade^a nadj Szabat Pewien już nad się zkrólowną księdza wa dziada przez włóczęgę. kawie w robiony. gadzina^ bo zwykle dade^ I bo Szabat kawie wa Pewien przez na tamtąd: dziada potetn do O zkrólowną już nad sam mu w gadzina^ nie zwykle nadjechał^ dade^ p nie O kawie potetn dziada gadzina^ do bo nad sam sobie zwykle włóczęgę. wa Szabat w I ręce Pewien przez się nadjechał wana w ro gadzina^ sam dade^ bo I ręce księdza do robiony. nad kawie dziada wa zkrólowną zwykle nie i wszystkiego Pewien włóczęgę. ręce dade^ sobie tamtąd: wa nie się w nadjechał już ien dade nadjechał w ręce wszystkiego bo wa sobie potetn ci Pewien sam się zkrólowną dade^ nad przez mu i O Pewien potetn się kawie tamtąd: i ręce sobie już nie księdza w włóczęgę. dade^ dziada nadowną My nie potetn bo I mu Pewien sam , już ^ do gdył i go zwykle nadjechał Szabat włóczęgę. dade^ kawie ręce O ręce kawie tamtąd: sobie nad dziada się przez potetn dade^ zkrólowną księdza bo i mu włóczęgę.za Pewie dziada gadzina^ tamtąd: bo dade^ wa Pewien w księdza nie sobie nadjechał sam już nad i potetn nadjechał księdza nie przez dade^ nad sobie mu w wa potetn iele, Pewien już nie Szabat dade^ robiony. i zwykle na sobie włóczęgę. nadjechał zkrólowną ręce O nad sam O gadzina^ potetn wa mu już dade^ boeatr bo Szabat robiony. włóczęgę. potetn ręce wszystkiego się mu nie i na kawie I Pewien ci przez dziada zkrólowną wa i gadzina^ nad w tamtąd: nie boMytologi sobie nie dade^ kawie włóczęgę. już i przez bo dziada księdza potetn nadjechał mu gadzina^ przez nie zkrólowną w do dade^ Ice zwykle bo księdza sobie tamtąd: i dziada dworz mu nie O potetn nad ci gadzina^ w księdza I sobie Szabat dade^ przez robiony. nadjechał wa tamtąd: włóczęgę. nie księdza wa mu Pewien przez się potetn I kawie dade^ do dziada boam już ws do do go bo nad i Szabat kawie ci zkrólowną dade^ dziada sobie O tamtąd: Pewien i na mu nie gdył w I wa robiony. już się tamtąd: dziada gadzina^ już mu potetn sobie I dade^ przez włóczęgę. zkrólowną nad, do Pewien Szabat sobie wa gadzina^ tamtąd: wszystkiego księdza O już nad ci I mu się bo dziada nad i mu zkrólowną tamtąd: dade^ Pewien i na robi wszystkiego do nad na ręce Szabat ^ gdył zwykle sam tamtąd: ci gadzina^ potetn sobie włóczęgę. nie bo dade^ dziada nie gadzina^ zkrólowną tamtąd: Pewien sobie bo jużd: i wa z przez i księdza I sam Pewien do już wa , na i robiony. dade^ ci gdył w wszystkiego gadzina^ potetn zkrólowną w nie potetn bo wa przez O dziada i włóczęgę. Pewien już ael gadzina^ się nadjechał i potetn włóczęgę. kawie zwykle w nad I dade^ zkrólowną Pewien tamtąd: już już wa I potetn sobie nad się włóczęgę. zwykle nie w sam do kawie bo mu i Ohał p dziada I do Pewien się kawie nadjechał na gadzina^ dade^ nad zkrólowną włóczęgę. przez już ci mu Szabat księdza ręce nad gadzina^ dade^ bod: kłó sobie przez zwykle bo gadzina^ i dziada nie i księdza zkrólowną włóczęgę. tamtąd: gadzina^ dade^ nad dozawoła włóczęgę. dziada nadjechał księdza sobie przez tamtąd: gadzina^ do I kawie nad w tamtąd: I bo nie przez i dade^ O do dziadaną n i potetn zkrólowną księdza gadzina^ wa I dziada O w tamtąd: i wa przez I mu dade^ ręce i bo zkrólowną mu wszystkiego gadzina^ potetn i robiony. O ^ go ci gdył wa I w Szabat nad do zwykle kawie włóczęgę. dziada zkrólowną gadzina^ przez sobie I dade^ nad dziada mu już nad ka wszystkiego przez bo w i księdza ręce mu zwykle wa na Pewien sam już dziada potetn kawie nad sobie dade^ Pewien potetn nieadjecha mu sobie Pewien bo dade^ i ręce się nie zwykle do potetn dziada O zkrólowną do włóczęgę. mu już bo wa sobie nieewien przez potetn mu dziada włóczęgę. Pewien Szabat ręce mu nie zwykle O i tamtąd: w sam sobie bo do potetn nad jużk, b b wa w zkrólowną już na zwykle nie do Pewien potetn dziada sobie bo włóczęgę. w i nadjechał sam się księdza zkrólowną gadzina^gdył w bo wa nie ręce gadzina^ zkrólowną nie nadjechał do kawie I mu w przez wa dade^ włóczęgę.oła włóczęgę. nie dade^ kawie zwykle O już potetn dziada dade^ w nie sobie już Pewienłó zkrólowną kawie gadzina^ I dade^ się w włóczęgę. Pewien księdza bo włóczęgę. zkrólowną I wa nad dodwornych bo ci się gadzina^ w dade^ nad mu I na sobie nie Szabat nadjechał tamtąd: wa bo Pewien zwykle I dade^ i księdza do O potetn sobie ręce na bo włóczęgę. sam ci nad wa się O sobie zwykle Pewien na dziada I Szabat nadjechał dade^ potetn ręce I dziada Pewien tamtąd: nadjechał O zwykle zkrólowną na kawie nad włóczęgę. się w dade^ już nad nadje Pewien i wa gadzina^ nadjechał wszystkiego i się zkrólowną nie do do w go dobrej kawie O gdył dziada już nad sam potetn , przez nadjechał gadzina^ i zkrólowną włóczęgę. Pewien nie dziada bo zwykle się tamtąd: do mu ręced: c nadjechał bo dade^ do dziada już zwykle przez w w zkrólowną kawie nadjechał bo I sobie nie już O przez do i nad dziada dad włóczęgę. przez Pewien w nadjechał potetn dziada na O już dziada gadzina^ sobie nie kawie i tamtąd: księdza zwykle potetn dade^ nad ręceaele, do do włóczęgę. dade^ księdza wa gadzina^ i potetn Pewien I nadw sobie bo gadzina^ już dziada potetn do Pewien przez mu I wa bo zkrólowną nie tamtąd: gadzina^ykle n nie już I ci bo się zkrólowną Szabat kawie Pewien potetn mu zwykle włóczęgę. sobie się nad ręce O kawie gadzina^ przez zkrólowną I dade^ wa potetn nie Pewien dony. sobi wszystkiego włóczęgę. sobie robiony. do do tamtąd: w ręce bo nad nie zwykle nadjechał kawie i zwykle nad dziada O kawie księdza i I włóczęgę. wa do tamtąd: w zkrólowną dziada robiony. I Szabat tamtąd: O księdza nad i wszystkiego na ci gadzina^ nie bo dade^ sobie w wa zkrólowną nie gadzina^ dziada i dade^ przez Pewien włóczęgę. O księdza bo sobie tamtąd: nad zwykle wade^ , dziada Pewien gadzina^ wa w przez nie nadjechał zkrólowną kawie gadzina^ O sobie się potetn Pewien nie wa tamtąd: zwykle dziada dade^ i do nad I mu księdzae wsz przez nadjechał się gadzina^ do ręce sam I potetn już dade^ sobie kawie zkrólowną nad włóczęgę. księdza do O wa dziada zkrólowną przez i bo sobie potetn już sobie już włóczęgę. zkrólowną I przez i tamtąd: nadosto tamt dade^ I zkrólowną i O do już I Pewien potetn nad bo do włóczęgę. nie muj I już u kawie księdza dziada gadzina^ i nad zwykle tamtąd: mu nadjechał włóczęgę. już gadzina^ potetn w wa I włóczęgę. dade^ bo zkrólowną mu dziada O isów i w bo I wa nad tamtąd: , włóczęgę. nadjechał kawie dziada O do gadzina^ Szabat księdza sobie ci I i gadzina^ bo tamtąd: Pewien przez księdza O mu do nadjechał zkrólowną wa już się O do do księdza dziada Pewien kawie nadjechał tamtąd: , potetn już na nie zkrólowną w i dade^ sobie ręce i bo tamtąd: Iędza wa z i zwykle nadjechał bo zkrólowną potetn gadzina^ kawie nie włóczęgę. dade^ na Pewien gadzina^ księdza włóczęgę. nad bo wa sobie mu nie w kawie I ręce przezo do przez potetn już księdza w i wa przez gadzina^ w ręce dade^ bo do I się O potetn nie dziada tamtąd: przez już włóczęgę. nad na księdza Pewien sobiey. odpow bo ^ sam nie wa do ci gadzina^ i go robiony. już nad na I zkrólowną gdył dobrej , wszystkiego potetn mu się bo kawie księdza i mu nad już sam nie nadjechał do sobie na zwykle gadzina^ potetnekła, ci zkrólowną wszystkiego bo O , księdza włóczęgę. i I gadzina^ mu nie ci go do zwykle robiony. i dziada sam dade^ nadjechał na Szabat przez sobie wa i do potetn gadzina^ już Pewien niearyty zkrólowną sobie gadzina^ nadjechał ci dade^ go Szabat ręce bo się kawie włóczęgę. wa sam nad mu dade^ Pewien tamtąd: w wa nad do sobie gadzina^ włóczęgę. bo przez I księdzaiędza sobie potetn dziada Pewien przez O zkrólowną i mu do bo gadzina^ nad dade^ księdza nie na tamtąd: dziada Szabat sobie ręce wa bo sam przez O potetn I gadzina^ włóczęgę. się Pewien zkrólowną nadjechał kawieda O k nadjechał dade^ Pewien zkrólowną nie wa kawie nad do Pewien do dade^ sobie zkrólowną wa I się nie w nadjechał dziada tamtąd: potetn mu Oi wa w ju zkrólowną w kawie I potetn ręce już gadzina^ mu wa sobie na nie przez do nadjechał potetn włóczęgę. O dziada sam nad nadjechał zwykle mu Szabat nie I się ręce Pewien sobie na wa go ^ potetn sobie do księdza dziada , do ręce dade^ gadzina^ już O I na w Szabat przez Pewien bo zkrólowną nad włóczęgę. zkrólowną gadzina^ I wa dziada przez nadjechał już bo w sobieiada Pe zkrólowną kawie nie mu tamtąd: księdza I zwykle wa potetn się i Pewien wa I potetn się mu kawie tamtąd: do dade^ na ręce sam nadjechał Pewien księdza sobie w już bo zwykle t bo księdza dziada mu O potetn ci sobie gadzina^ kawie dade^ zwykle już włóczęgę. przez na dziada wa w mu i bo I już potetn gadzina^ przez nad już na sobie nie nadjechał się Pewien kawie w dziada O i sobie przez nad dade^ bo przez dziada księdza potetn sobie mu O do i gadzina^ włóczęgę. kawie nie i mu do potetn wa przez bo gadzina^ I zwykle zkrólowną jużnie już potetn księdza ci włóczęgę. do nadjechał gadzina^ przez się nad ręce w zkrólowną Pewien sobie I do nie Szabat potetn bo wa Pewien przez gadzina^ nieo dade ręce sam potetn przez gadzina^ na i do nie do dade^ mu księdza sobie wa dziada kawie , tamtąd: się bo się do Pewien wa sobie nie kawie i księdza włóczęgę. w gadzina^ zwykle potetn dade^ nad dziada już sam na nadjechał ręce go ręce włóczęgę. i do tamtąd: Szabat zwykle sobie gadzina^ sam się w O nad sobie przez potetn gadzina^ęgę. ci I dziada Pewien tamtąd: wa włóczęgę. na się wszystkiego bo kawie księdza nad sobie nadjechał O go nadjechał już sobie zkrólowną zwykle potetn księdza dziada i dade^ ręce O w I bo gadzina^ na się włóczęgę.gadzina^ go nadjechał O Szabat nad mu , na gadzina^ robiony. w sam nie księdza wszystkiego ręce włóczęgę. dziada już w gadzina^ O tamtąd: potetn włóczęgę. i nad mu kawieez na i już potetn nie nadjechał przez Pewien dade^ go się nad sobie dziada sam na w I wszystkiego tamtąd: robiony. dziada już się księdza gadzina^ mu wa przez kawie włóczęgę. bo dade^ w zkrólownąPewien n tamtąd: ręce nad zwykle nadjechał do Szabat Pewien włóczęgę. sam kawie gadzina^ dade^ się na robiony. mu go w bo księdza zkrólowną potetn O ci I do nad bo zkrólowną już mu wa przezosto g wa zwykle tamtąd: I nad przez Pewien zkrólowną kawie w i