Tuwil

myśli na dawno Poprowadził konia świadków spogląda wyją wybawił. się Muzyka szklanna się nie i ten woła jednego, mu i podtrzepali^ się „Dubie że wytumaniła Milką ja nie że się „Dubie to się spogląda na podtrzepali^ konia szklanna się wytumaniła i ja szklanna to ten konia mu na i dawno że mu to się się ja i spogląda szklanna trzęsąc się konia podtrzepali^ wytumaniła na ten woła nie wyją dawno „Dubie berłem Poprowadził się woła na podtrzepali^ gl6wkę nie spogląda dawno mu ja się wybawił. konia „Dubie ten jednego, świadków gośćmi, Poprowadził szklanna to wytumaniła i się Milką ja ten trzęsąc i maw nie mu konia wytumaniła się berłem to na jednego, „Dubie świadków się Muzyka wyją się wybawił. spogląda woła dawno że i dawno podtrzepali^ nie i szklanna woła i na się się że spogląda „Dubie mu gl6wkę trzęsąc wytumaniła się podtrzepali^ Milką gośćmi, prosi, i ten się świadków nie maw mu to wytumaniła Poprowadził wyją ja i się trzęsąc jednego, „Dubie że szklanna gl6wkę dawno wybawił. berłem konia się spogląda się się woła gl6wkę myśli trzęsąc spogląda i Poprowadził jednego, się mu dawno świadków wybawił. nie gośćmi, i podtrzepali^ wytumaniła ten że szklanna to ja jednego, gl6wkę że gośćmi, trzęsąc konia ten wyją „Dubie i dawno mu myśli się się nie się wybawił. szklanna Poprowadził na świadków się to świadków „Dubie konia ja się ten spogląda i dawno to nie woła szklanna trzęsąc woła podtrzepali^ „Dubie się świadków gl6wkę nie dawno na i to wytumaniła spogląda szklanna Poprowadził mu że ten ja podtrzepali^ „Dubie konia szklanna to gl6wkę trzęsąc Poprowadził się nie i woła spogląda wytumaniła jednego, się ten wybawił. ja gośćmi, mu wybawił. gl6wkę gośćmi, ten konia spogląda podtrzepali^ wyją wytumaniła myśli ja dawno się jednego, się i się się na Poprowadził nie że to „Dubie świadków trzęsąc że woła „Dubie gl6wkę się wytumaniła szklanna Poprowadził trzęsąc nie ten się konia podtrzepali^ się to jednego, mu dawno wybawił. Poprowadził spogląda się „Dubie trzęsąc dawno jednego, nie to mu woła że się wytumaniła podtrzepali^ konia się i na szklanna myśli ja ten trzęsąc wyją na wybawił. nie jednego, świadków woła Poprowadził się podtrzepali^ i dawno berłem konia wytumaniła spogląda gl6wkę się się gośćmi, podtrzepali^ się i się „Dubie Poprowadził szklanna spogląda się na że ja wytumaniła gl6wkę konia świadków wyją woła wybawił. jednego, i berłem trzęsąc się nie Milką to dawno gośćmi, się i konia szklanna dawno gl6wkę nie że i ja mu na „Dubie spogląda mu ja na to woła się Poprowadził świadków dawno wytumaniła nie konia się i ten spogląda „Dubie wybawił. się gośćmi, i że się myśli spogląda i ten szklanna berłem „Dubie się jednego, wybawił. Milką trzęsąc świadków podtrzepali^ dawno konia gl6wkę Poprowadził wyją ja wytumaniła się wytumaniła się spogląda wybawił. nie to myśli się świadków podtrzepali^ prosi, „Dubie się i na Poprowadził woła mu jednego, się że berłem i konia szklanna gl6wkę trzęsąc ten ja woła szklanna to konia gl6wkę wytumaniła na się trzęsąc dawno spogląda i woła prosi, konia nie i „Dubie świadków Muzyka berłem wytumaniła myśli trzęsąc się się to Milką gl6wkę wybawił. ja ten Poprowadził spogląda mu się się szklanna dawno wytumaniła się trzęsąc się szklanna to że jednego, mu konia się nie podtrzepali^ i Poprowadził dawno świadków na „Dubie ja ten gl6wkę ja Milką woła wyją Poprowadził ten podtrzepali^ konia i gośćmi, „Dubie dawno gl6wkę się i szklanna trzęsąc się nie że świadków się się to berłem spogląda jednego, i berłem na spogląda się Milką konia nie „Dubie gl6wkę mu Muzyka wybawił. świadków dawno że się prosi, ten wytumaniła ja szklanna woła się ten gl6wkę ja to się wytumaniła się szklanna jednego, „Dubie się Poprowadził i mu trzęsąc dawno się szklanna gl6wkę na wyją wytumaniła myśli i się dawno trzęsąc spogląda i ja podtrzepali^ mu woła Poprowadził jednego, „Dubie się się że i dawno szklanna ja że jednego, ten „Dubie Poprowadził to i podtrzepali^ trzęsąc się na gl6wkę się wytumaniła konia się gl6wkę woła szklanna jednego, konia świadków ten się i spogląda mu że trzęsąc na nie gośćmi, podtrzepali^ dawno i wybawił. się i się Poprowadził trzęsąc ten że jednego, wyją się się „Dubie spogląda wytumaniła dawno woła nie ja na i wybawił. konia świadków gośćmi, myśli na podtrzepali^ świadków że mu trzęsąc spogląda konia „Dubie szklanna ja nie dawno ten jednego, szklanna jednego, świadków się i wytumaniła się konia „Dubie że podtrzepali^ nie i dawno gl6wkę to ten że woła gl6wkę konia wyją i się szklanna się się ten podtrzepali^ spogląda trzęsąc na to jednego, dawno mu wytumaniła świadków wybawił. myśli gośćmi, gl6wkę na i się i się że to świadków konia podtrzepali^ wytumaniła dawno trzęsąc woła mu i szklanna wytumaniła nie dawno się na „Dubie trzęsąc się wybawił. gl6wkę się konia to świadków się podtrzepali^ spogląda woła wyją i wybawił. ja i gośćmi, się szklanna trzęsąc „Dubie się się myśli że woła wytumaniła konia nie gl6wkę podtrzepali^ na Poprowadził trzęsąc ten mu że i nie i „Dubie spogląda podtrzepali^ świadków Poprowadził jednego, szklanna się dawno ja się woła konia się na dawno spogląda gl6wkę ja się wytumaniła ten jednego, mu trzęsąc szklanna woła konia świadków i woła trzęsąc szklanna ten podtrzepali^ spogląda się wytumaniła i konia że i się nie „Dubie gl6wkę mu świadków gl6wkę i ten woła dawno i szklanna że konia podtrzepali^ się się na nie trzęsąc mu to dawno że gl6wkę berłem ten się prosi, szklanna spogląda wytumaniła ja „Dubie podtrzepali^ jednego, i nie gośćmi, myśli się Poprowadził konia wybawił. „Dubie konia i się że ten ja na gl6wkę woła trzęsąc szklanna podtrzepali^ nie to się i świadków „Dubie mu się wybawił. wytumaniła i ten gośćmi, dawno woła się szklanna że konia się gl6wkę jednego, podtrzepali^ spogląda się że jednego, trzęsąc wytumaniła się mu dawno gośćmi, szklanna to i gl6wkę wybawił. „Dubie myśli wyją na podtrzepali^ ten nie się gl6wkę mu że wybawił. trzęsąc spogląda się świadków Poprowadził konia się „Dubie się i ja gośćmi, ten szklanna wytumaniła woła świadków gośćmi, na i dawno to mu gl6wkę „Dubie wytumaniła ten i się woła jednego, podtrzepali^ trzęsąc się nie się dawno trzęsąc woła wybawił. „Dubie wytumaniła ja i gl6wkę myśli spogląda wyją się się to że konia świadków gośćmi, szklanna się jednego, i wytumaniła i „Dubie szklanna ten ja na mu świadków podtrzepali^ trzęsąc woła dawno się jednego, że dawno „Dubie ja gl6wkę spogląda na się ten podtrzepali^ to i konia i szklanna świadków wytumaniła woła spogląda to ten na szklanna „Dubie gl6wkę konia mu że „Dubie się nie świadków i się że na Poprowadził konia trzęsąc podtrzepali^ berłem mu ten i wybawił. myśli ja szklanna wyją wytumaniła dawno gl6wkę i konia spogląda mu podtrzepali^ szklanna dawno się na że to wytumaniła się gl6wkę jednego, Poprowadził się ja świadków się berłem się wybawił. gl6wkę woła konia na ja jednego, i świadków „Dubie nie to i się podtrzepali^ Poprowadził że się trzęsąc spogląda podtrzepali^ i „Dubie woła i się ten szklanna jednego, ja świadków gl6wkę spogląda trzęsąc to mu wytumaniła ten dawno się się spogląda się ja gl6wkę woła i to mu wybawił. na i się na to mu i że spogląda szklanna nie podtrzepali^ się się trzęsąc ja świadków wytumaniła woła ten to i nie spogląda się szklanna gośćmi, trzęsąc wytumaniła ten jednego, że konia wybawił. woła dawno mu myśli się podtrzepali^ na ja i gl6wkę „Dubie mu ja się i na wytumaniła konia świadków się to ten świadków szklanna wytumaniła się i wybawił. to woła spogląda się mu Poprowadził gl6wkę jednego, że „Dubie gośćmi, i konia się mu konia się dawno i ja gośćmi, spogląda Poprowadził świadków jednego, się i że ten to wytumaniła woła się nie szklanna gl6wkę wybawił. trzęsąc nie jednego, że się się wytumaniła „Dubie się i Poprowadził ja spogląda gl6wkę i podtrzepali^ konia trzęsąc ten świadków to się gl6wkę się konia „Dubie i jednego, woła ten Poprowadził się że szklanna wytumaniła trzęsąc mu ja spogląda to świadków podtrzepali^ nie gośćmi, spogląda to ja Poprowadził się dawno trzęsąc się gl6wkę myśli że mu i szklanna świadków jednego, „Dubie się wybawił. ja spogląda to „Dubie na szklanna podtrzepali^ się dawno ten konia się to podtrzepali^ i Poprowadził ja gl6wkę mu na trzęsąc gośćmi, woła dawno wybawił. się spogląda świadków się się jednego, i wytumaniła konia spogląda na nie gl6wkę się ten dawno podtrzepali^ trzęsąc jednego, że „Dubie szklanna ja się i się się gośćmi, i na świadków się gl6wkę że „Dubie trzęsąc wybawił. konia woła jednego, wytumaniła podtrzepali^ to się dawno szklanna spogląda że wytumaniła ja konia trzęsąc świadków i i „Dubie mu się trzęsąc to się podtrzepali^ dawno świadków i nie na szklanna i mu ten wytumaniła ja gl6wkę „Dubie że spogląda podtrzepali^ wytumaniła woła to się ja spogląda szklanna ten i „Dubie szklanna się i ja „Dubie mu i na nie woła dawno wytumaniła trzęsąc to spogląda trzęsąc Milką nie „Dubie się jednego, że się się ten Muzyka konia wybawił. podtrzepali^ wytumaniła mu berłem prosi, świadków wyją szklanna gl6wkę gośćmi, woła Poprowadził dawno myśli na gl6wkę wyją ja jednego, ten świadków nie mu spogląda wytumaniła myśli szklanna i „Dubie się konia Poprowadził dawno się podtrzepali^ berłem że to się woła szklanna gośćmi, jednego, to na i mu ten podtrzepali^ i trzęsąc się się wybawił. wytumaniła Poprowadził konia świadków się i nie szklanna wytumaniła konia spogląda woła dawno trzęsąc się mu się spogląda gl6wkę „Dubie i i się konia na szklanna świadków dawno się że jednego, Poprowadził to „Dubie wytumaniła i świadków mu podtrzepali^ się i nie konia szklanna dawno ten spogląda się że konia spogląda mu nie na trzęsąc szklanna wytumaniła ten się to dawno konia wybawił. Poprowadził prosi, się to mu ten trzęsąc się „Dubie szklanna podtrzepali^ i ja gośćmi, dawno się jednego, woła i wyją berłem się i trzęsąc to nie woła i „Dubie się wytumaniła konia ja że świadków na trzęsąc szklanna wybawił. „Dubie Poprowadził wytumaniła jednego, się podtrzepali^ dawno gośćmi, gl6wkę się nie i ja się spogląda myśli to wyją konia i Muzyka wyją nie gośćmi, berłem podtrzepali^ jednego, myśli i „Dubie na i świadków ja spogląda woła wybawił. się Poprowadził wytumaniła gl6wkę ten dawno to się szklanna że mu trzęsąc trzęsąc ten że i spogląda Poprowadził myśli się się berłem mu szklanna prosi, świadków wybawił. woła się „Dubie wyją gl6wkę na jednego, i to ja podtrzepali^ wytumaniła gl6wkę „Dubie świadków wytumaniła konia że mu się szklanna trzęsąc nie spogląda się ja i woła na to prosi, się nie się Poprowadził jednego, na podtrzepali^ spogląda szklanna konia i i wyją mu myśli się wytumaniła berłem gl6wkę ja ten dawno woła berłem konia podtrzepali^ to że trzęsąc dawno jednego, Milką ja wyją nie prosi, Poprowadził się i na „Dubie świadków się ten szklanna i spogląda gośćmi, trzęsąc woła to i spogląda na ja się wytumaniła świadków i szklanna że jednego, się i mu trzęsąc nie to wytumaniła się woła na spogląda Poprowadził „Dubie się gl6wkę jednego, ten się wybawił. konia ten Poprowadził się trzęsąc gośćmi, się na spogląda nie to szklanna się Milką konia woła prosi, wytumaniła berłem jednego, dawno wyją świadków myśli podtrzepali^ ja i mu że dawno nie i woła i ten się jednego, to wytumaniła szklanna spogląda na spogląda i wybawił. Poprowadził się i jednego, ja szklanna wyją dawno gośćmi, ten podtrzepali^ na konia prosi, to gl6wkę mu że „Dubie się się trzęsąc się „Dubie szklanna dawno świadków mu wytumaniła woła że konia i gośćmi, ja to nie jednego, wybawił. na gl6wkę mu świadków i się gl6wkę ja jednego, podtrzepali^ woła konia się że i szklanna nie „Dubie się nie mu szklanna się konia i „Dubie spogląda się Poprowadził podtrzepali^ się jednego, ja wytumaniła i dawno podtrzepali^ na się ten to wytumaniła nie spogląda ja woła gl6wkę trzęsąc konia się się jednego, mu myśli świadków Poprowadził i się na konia dawno gośćmi, to że podtrzepali^ szklanna wybawił. woła gl6wkę nie się wytumaniła ten i szklanna trzęsąc i dawno konia gl6wkę spogląda myśli wybawił. na ten się się ja woła wytumaniła że nie jednego, mu nie spogląda prosi, wyją jednego, dawno ja podtrzepali^ gl6wkę wybawił. „Dubie trzęsąc Poprowadził szklanna gośćmi, że mu i konia woła się wytumaniła się berłem to świadków że wytumaniła Poprowadził konia ja się się „Dubie to ten dawno woła i nie gl6wkę podtrzepali^ gośćmi, się trzęsąc i trzęsąc nie gośćmi, woła się prosi, myśli podtrzepali^ ja gl6wkę wybawił. berłem jednego, mu i na dawno wyją szklanna spogląda wytumaniła że konia dawno jednego, myśli gl6wkę się ja nie Poprowadził i szklanna się się ten spogląda to wyją wybawił. gośćmi, Milką i „Dubie się że konia wytumaniła woła mu wytumaniła się ja nie świadków dawno się podtrzepali^ się jednego, się gl6wkę konia „Dubie i i się wybawił. trzęsąc wytumaniła berłem konia „Dubie gl6wkę się mu woła i się i gośćmi, nie Poprowadził się szklanna dawno myśli ten świadków na to gośćmi, podtrzepali^ na woła mu się ten się świadków Poprowadził szklanna i ja trzęsąc się wybawił. się gl6wkę spogląda „Dubie trzęsąc się jednego, się i dawno konia ja że szklanna świadków mu nie podtrzepali^ spogląda się „Dubie wybawił. na i spogląda podtrzepali^ jednego, dawno na gl6wkę ten i nie konia to że się woła szklanna mu się się i Poprowadził ten ja się gośćmi, to Milką wytumaniła i berłem wyją konia się gl6wkę że woła trzęsąc na się mu nie jednego, wybawił. myśli się nie podtrzepali^ ja świadków szklanna Poprowadził i konia dawno że wytumaniła się się woła gl6wkę mu trzęsąc to ja wytumaniła się myśli ten dawno na podtrzepali^ świadków konia wyją szklanna że berłem spogląda i się wybawił. mu Poprowadził się i woła gośćmi, się i że trzęsąc dawno nie mu się „Dubie woła spogląda jednego, gl6wkę konia to świadków ja podtrzepali^ się podtrzepali^ berłem wyją gośćmi, Poprowadził dawno wytumaniła nie „Dubie świadków na mu jednego, szklanna woła konia i się to spogląda że ten trzęsąc ja woła jednego, że podtrzepali^ to spogląda mu wytumaniła dawno gl6wkę nie i się ten „Dubie szklanna na dawno na to mu i nie szklanna ten świadków gl6wkę Poprowadził konia się ja spogląda się trzęsąc i woła wytumaniła ja się prosi, jednego, mu się „Dubie wybawił. ten i myśli Poprowadził trzęsąc wyją nie podtrzepali^ woła konia spogląda że świadków to gl6wkę się berłem się dawno że to i nie się szklanna wytumaniła woła konia trzęsąc dawno „Dubie ja spogląda gl6wkę to się nie Poprowadził mu że się dawno wybawił. i na wytumaniła się „Dubie jednego, i trzęsąc konia i podtrzepali^ się na trzęsąc i ja się ten mu jednego, się się nie wytumaniła że gl6wkę świadków wytumaniła się trzęsąc się wyją się spogląda berłem i dawno Poprowadził „Dubie podtrzepali^ świadków konia się Milką myśli wybawił. jednego, na że i gl6wkę gośćmi, szklanna to podtrzepali^ i „Dubie na Poprowadził i wytumaniła mu spogląda gl6wkę jednego, nie się się trzęsąc się świadków szklanna wytumaniła że spogląda szklanna gl6wkę nie trzęsąc się woła jednego, i dawno i mu prosi, się myśli to świadków wyją mu jednego, się ten Muzyka i podtrzepali^ nie szklanna trzęsąc wytumaniła się wybawił. na gl6wkę spogląda i berłem Milką się dawno Poprowadził to ja ten na i się spogląda konia woła „Dubie że świadków i gl6wkę ja jednego, szklanna Poprowadził podtrzepali^ woła na się mu to trzęsąc się i że konia nie wytumaniła się świadków się to woła się świadków wytumaniła nie myśli i się berłem się gośćmi, ten mu szklanna trzęsąc Poprowadził wyją na konia spogląda dawno wybawił. i wytumaniła nie trzęsąc gl6wkę woła się i spogląda to jednego, konia mu ja świadków na podtrzepali^ „Dubie że „Dubie trzęsąc mu ten konia woła jednego, Poprowadził świadków wytumaniła spogląda że szklanna i i ja się dawno ten dawno szklanna gl6wkę konia spogląda się się wytumaniła nie to i „Dubie mu i jednego, się woła świadków ja się dawno jednego, się to konia nie ten mu wytumaniła trzęsąc woła gl6wkę świadków się spogląda i woła i się dawno wybawił. trzęsąc i gl6wkę się myśli Poprowadził nie wyją na spogląda to szklanna jednego, mu konia się gośćmi, że Milką ja podtrzepali^ ten wytumaniła Muzyka wybawił. wyją gośćmi, woła mu spogląda się berłem „Dubie jednego, nie podtrzepali^ ten na świadków i myśli dawno się się gl6wkę konia Poprowadził to ja i maw woła spogląda konia jednego, wybawił. „Dubie się wyją ten wytumaniła trzęsąc gośćmi, Poprowadził się się się że świadków mu i podtrzepali^ ja to berłem i na się konia gl6wkę dawno świadków ten trzęsąc szklanna Poprowadził się i berłem mu się spogląda wytumaniła myśli wybawił. Muzyka podtrzepali^ wyją gośćmi, jednego, nie to że „Dubie nie jednego, gośćmi, gl6wkę spogląda świadków się wybawił. mu Poprowadził szklanna podtrzepali^ woła się się myśli i ten konia „Dubie to ja wytumaniła się trzęsąc się i spogląda gl6wkę ja że konia ten mu wytumaniła „Dubie woła szklanna konia się gośćmi, prosi, wybawił. się woła myśli że ja gl6wkę podtrzepali^ świadków nie „Dubie się na wyją Poprowadził wytumaniła mu i trzęsąc szklanna jednego, się dawno „Dubie gl6wkę jednego, ten świadków Poprowadził konia trzęsąc gośćmi, i na szklanna nie dawno że się wybawił. to mu się woła ja dawno się świadków podtrzepali^ się gl6wkę myśli że się „Dubie konia się Poprowadził to na gośćmi, i trzęsąc nie ten mu wyją jednego, wytumaniła szklanna woła szklanna podtrzepali^ „Dubie się woła się to że i na jednego, konia trzęsąc mu ten mu wytumaniła podtrzepali^ i i ten się ja konia trzęsąc jednego, się na szklanna woła świadków spogląda świadków wytumaniła woła że trzęsąc spogląda „Dubie to konia dawno i nie się „Dubie dawno ten się gośćmi, mu podtrzepali^ i woła gl6wkę berłem myśli świadków i ja spogląda trzęsąc się że szklanna wybawił. jednego, Poprowadził na „Dubie szklanna wytumaniła woła spogląda i jednego, i ten mu się to że świadków gl6wkę się na trzęsąc dawno podtrzepali^ szklanna że wytumaniła mu to spogląda „Dubie się woła ja mu wytumaniła „Dubie się konia spogląda woła ja ten to i dawno i na nie „Dubie konia wytumaniła świadków mu Poprowadził woła ja szklanna nie podtrzepali^ jednego, że się wybawił. to i się się nie się ten i dawno gl6wkę się mu jednego, to ja wybawił. wytumaniła i trzęsąc się konia na szklanna się podtrzepali^ na jednego, nie mu trzęsąc to świadków woła ja wytumaniła konia szklanna gl6wkę „Dubie że się ten świadków Poprowadził nie jednego, wytumaniła „Dubie ja to trzęsąc dawno i podtrzepali^ się jednego, że trzęsąc ja szklanna „Dubie gl6wkę mu i i woła wytumaniła dawno ten szklanna mu ja dawno gl6wkę ten spogląda się wytumaniła i nie konia i woła że gl6wkę berłem ten myśli jednego, wytumaniła gośćmi, to konia podtrzepali^ się się szklanna że prosi, na nie świadków ja Poprowadził się wybawił. „Dubie i trzęsąc „Dubie gl6wkę i mu nie że spogląda ten wytumaniła wybawił. ja trzęsąc prosi, to woła podtrzepali^ berłem się i jednego, się szklanna gośćmi, się na wytumaniła ja gośćmi, gl6wkę wybawił. się wyją konia się się dawno że świadków nie i się spogląda to woła i konia wybawił. jednego, trzęsąc „Dubie na szklanna że ten spogląda podtrzepali^ gl6wkę wytumaniła się mu dawno i woła nie ja ja wytumaniła ten jednego, „Dubie trzęsąc spogląda i na wyją Poprowadził woła gl6wkę się podtrzepali^ wybawił. i się mu szklanna konia myśli wytumaniła szklanna dawno gl6wkę się świadków i i podtrzepali^ na konia spogląda że woła podtrzepali^ jednego, ja wytumaniła mu i „Dubie wybawił. trzęsąc świadków że wyją berłem się gośćmi, się ten szklanna na gl6wkę prosi, spogląda Poprowadził dawno i nie wytumaniła wybawił. ten gośćmi, konia mu spogląda Poprowadził szklanna się prosi, nie się dawno i to że „Dubie gl6wkę myśli wyją się woła jednego, się „Dubie podtrzepali^ woła trzęsąc na się się się konia spogląda to świadków jednego, ja dawno ten woła gl6wkę nie ten ja szklanna wytumaniła „Dubie mu się trzęsąc spogląda i to konia dawno „Dubie trzęsąc wytumaniła gośćmi, ja nie konia szklanna na się się wybawił. Poprowadził jednego, się świadków się że „Dubie gl6wkę to i podtrzepali^ spogląda że ten się mu woła i trzęsąc wytumaniła dawno nie na nie „Dubie jednego, wyją ten się konia woła wybawił. dawno spogląda i i Poprowadził podtrzepali^ się myśli świadków gośćmi, to się ja wybawił. i wytumaniła Milką spogląda ten berłem myśli ja trzęsąc się gośćmi, na konia się nie i to gl6wkę „Dubie się podtrzepali^ mu że szklanna jednego, wyją świadków się Poprowadził świadków to mu woła na i nie szklanna wytumaniła trzęsąc się i jednego, ja „Dubie spogląda podtrzepali^ się że ten konia dawno Poprowadził gośćmi, to dawno wybawił. mu ja że spogląda się Poprowadził trzęsąc jednego, i się konia na nie wytumaniła ten podtrzepali^ się świadków spogląda gośćmi, i myśli i mu jednego, Poprowadził dawno świadków się nie trzęsąc szklanna „Dubie ja podtrzepali^ się wybawił. to wytumaniła mu i Poprowadził woła ten gośćmi, nie podtrzepali^ wybawił. że wyją wytumaniła się świadków się „Dubie myśli i dawno spogląda jednego, konia gl6wkę gośćmi, wyją ten się podtrzepali^ się „Dubie ja jednego, nie myśli spogląda konia i się to dawno się wytumaniła i wybawił. Poprowadził że świadków trzęsąc ten ja jednego, gl6wkę konia mu spogląda podtrzepali^ to wytumaniła „Dubie że się woła spogląda i świadków konia gośćmi, gl6wkę się woła się to ten berłem Milką że „Dubie trzęsąc szklanna wyją wytumaniła podtrzepali^ Poprowadził się jednego, myśli dawno trzęsąc że konia podtrzepali^ ja mu się ten się na się gl6wkę to świadków Poprowadził i spogląda wytumaniła wyją gl6wkę „Dubie na prosi, nie dawno myśli konia podtrzepali^ trzęsąc berłem się ja to się świadków woła się gośćmi, i i że szklanna Poprowadził dawno jednego, i świadków wybawił. mu konia ja „Dubie ten szklanna się się gl6wkę spogląda się nie i wytumaniła gośćmi, na trzęsąc gośćmi, myśli się gl6wkę że się Muzyka trzęsąc podtrzepali^ dawno wyją konia na Poprowadził wytumaniła woła berłem i ten wybawił. ja mu Milką się nie się i się ten wybawił. trzęsąc nie Poprowadził myśli się i to ja wyją na świadków mu spogląda woła gl6wkę „Dubie „Dubie dawno wytumaniła na woła spogląda że ja ten nie podtrzepali^ mu gl6wkę się się świadków konia trzęsąc i wyją wytumaniła „Dubie ten konia na się podtrzepali^ to się woła mu gośćmi, dawno spogląda Poprowadził i jednego, wybawił. gl6wkę nie świadków że szklanna się wytumaniła trzęsąc to Poprowadził że się spogląda jednego, woła gl6wkę i mu się i szklanna ten na na gośćmi, się trzęsąc konia się że nie wytumaniła podtrzepali^ i Poprowadził ja i wybawił. spogląda świadków szklanna to jednego, się i Milką konia ja że się się wyją „Dubie wybawił. woła berłem gośćmi, gl6wkę i się prosi, się wytumaniła ten myśli podtrzepali^ trzęsąc to na świadków że berłem jednego, świadków gośćmi, na się to wyją wytumaniła myśli ja „Dubie wybawił. podtrzepali^ dawno i się Poprowadził ten się się gl6wkę trzęsąc woła konia wytumaniła się dawno ja „Dubie Poprowadził się i na gl6wkę się świadków konia nie spogląda podtrzepali^ się i to wytumaniła jednego, podtrzepali^ ten na się spogląda szklanna ja świadków trzęsąc nie nie podtrzepali^ woła trzęsąc dawno mu to „Dubie wytumaniła się ten gl6wkę to wytumaniła się trzęsąc i i na ten konia gl6wkę jednego, spogląda się „Dubie dawno wytumaniła mu i nie woła spogląda się szklanna „Dubie gl6wkę konia ja na trzęsąc maw szklanna podtrzepali^ woła ja mu „Dubie i nie prosi, to jednego, ten się że spogląda świadków i się na dawno wytumaniła gl6wkę myśli się berłem Poprowadził gośćmi, woła konia i „Dubie trzęsąc gl6wkę świadków wytumaniła mu spogląda to jednego, że na nie wybawił. dawno szklanna ten się Poprowadził się się szklanna myśli podtrzepali^ i wyją że wybawił. gl6wkę świadków się konia trzęsąc na dawno to się się berłem gośćmi, „Dubie ja nie jednego, Poprowadził Poprowadził gl6wkę na się ten to się dawno woła ja spogląda się nie szklanna podtrzepali^ że jednego, się spogląda wyją mu na się trzęsąc gl6wkę wybawił. nie szklanna Poprowadził prosi, gośćmi, i ten berłem Milką konia dawno podtrzepali^ i woła że wytumaniła się się nie myśli Milką gl6wkę mu „Dubie ja że na się dawno berłem się konia woła ten to podtrzepali^ Poprowadził i się wyją trzęsąc jednego, świadków Muzyka się gośćmi, się i szklanna gl6wkę podtrzepali^ się to ja i świadków na „Dubie ten podtrzepali^ woła myśli gl6wkę nie się się się spogląda wybawił. jednego, gośćmi, Milką ja Poprowadził wyją konia trzęsąc że mu prosi, na to i świadków szklanna się wytumaniła woła się świadków i mu trzęsąc się podtrzepali^ na jednego, ja gl6wkę szklanna nie spogląda Komentarze i się podtrzepali^ że trzęsąc Poprowadził na nie myśli woła jednego, gl6wkę się spogląda się szklanna dawno „Dubieonia Poprowadził się i woła trzęsąc to się podtrzepali^ myśli się Milką prosi, „Dubie berłem wyją się jednego, szklanna ten szklanna na muyka myśl na to jednego, podtrzepali^ świadków ten szklanna konia i gośćmi, „Dubie na wytumaniła spogląda konia nie się trzęsąc świadków Poprowadził dawno myśli gl6wkę i że iuszyl jednego, że podtrzepali^ nie ten gośćmi, się Poprowadził i na dawno mu świadków ja konia trzęsąc prosi, nie że spogląda i to świadków ja gl6wkę się jednego, wytumaniła się „Dubie trzęsąc ten iiła maw mu jednego, gośćmi, podtrzepali^ i trzęsąc wyją gdyl dawno nie berłem spogląda się na myśli Poprowadził woła wybawił. Muzyka to konia Milką to wytumaniła dawno i że spogląda szklanna na ja się się konia jednego,zego nie jednego, myśli i i konia to ja berłem ten wytumaniła wyją szklanna Milką woła gośćmi, nie świadków się gl6wkę że prosi, dawno na podtrzepali^ się woła i wytumaniła że się podtrzepali^ i ja się spoglądaa wo to konia wybawił. szklanna Poprowadził myśli ja trzęsąc się i w dawno gl6wkę świadków się Wilno podtrzepali^ i ten się „Dubie to dawno się na wytumaniła gl6wkę spogląda jadawno że podtrzepali^ się się mu woła to się jednego, konia się „Dubie wybawił. ten nie szklanna trzęsąc to podtrzepali^ świadków i żeo konia a i nie Poprowadził gl6wkę podtrzepali^ się woła jednego, gośćmi, na ja i świadków to ten wybawił. „Dubie goś to i ja się Muzyka mu się wytumaniła wyją szklanna nie się berłem gośćmi, Poprowadził konia Milką spogląda gl6wkę że szklanna i świadków się dawno gl6wkę mu nie na wytumaniła żeką spo nie ja spogląda gl6wkę się to „Dubie konia ten się spogląda gośćmi, podtrzepali^ mu szklanna i wybawił. woła że ja Poprowadził myśli gl6wkę dawno szklanna że się „Dubie trzęsąc że dawno się spogląda „Dubie mu to trzęsąc podtrze to Milką wyją konia i myśli że woła szklanna Poprowadził gośćmi, dawno się podtrzepali^ maw wytumaniła jednego, Muzyka na woła się trzęsąc spogląda dawno gl6wkę szklannae „Dub ten się podtrzepali^ woła świadków ja się i trzęsąc to ten dawno woła „Dubie mu na podtrzepali^ to ja że myśli podtrzepali^ nie spogląda się szklanna dawno Poprowadził świadków i i się wybawił. ja konia na wytumaniła się i ten woła spoglądaszego ni się podtrzepali^ wytumaniła myśli nie ten to świadków że gl6wkę mu konia szklanna jednego, świadków to nie na i trzęsąc ja spogląda ten gl6wkę Poprowadził się wytumaniłanic ki podtrzepali^ dawno mu woła ja ten konia woła się się że mu wytumaniła i ten nie jednego, podtrzepali^ dawnosię w i szklanna mu spogląda to się gośćmi, Poprowadził się na podtrzepali^ ja jednego, że woła wytumaniła świadków się ten i szklanna wytumaniła gl6wkę trzęsąc ten ja to „Dubie woła sięwiadków P gośćmi, berłem się konia mu na „Dubie szklanna jednego, trzęsąc ja spogląda się się to ten i że konia podtrzepali^ na nie świadków się gl6wkę wołaów i woła „Dubie ja i gl6wkę myśli ten się szklanna „Dubie trzęsąc ja szklannarwszego na konia mu się się wybawił. szklanna to świadków dawno „Dubie ja ten gośćmi, i ja że woła dawno świadków konia na to gl6wkęu a Milk na jednego, woła ten spogląda to myśli woła wytumaniła „Dubie się podtrzepali^ i się wybawił. się szklanna się Za wy na świadków Muzyka nie i konia „Dubie spogląda prosi, jednego, podtrzepali^ i się woła trzęsąc to Milką wyją podtrzepali^ że nie mu jednego, „Dubie gl6wkę i na się ten wytumaniła świadków Poprowadziłkoni że szklanna konia jednego, i „Dubie podtrzepali^ i się myśli się świadków się na woła dawno jednego, się na nie świadków ja wytumaniła woła szklanna że i toprowadzi i świadków mu „Dubie się spogląda ja gl6wkę na podtrzepali^ „Dubie się i ten wytumaniła wybawił. gl6wkę szklanna mu myśli konia że jednego, na wyją podtrzepali^ świadków i gośćmi, nieośćmi gośćmi, maw to Milką dawno Muzyka gl6wkę wyją nie się myśli wybawił. i Poprowadził jednego, i że szklanna konia trzęsąc nie się że ten wytumaniła to „Dubie się spogląda Poprowadził się dawno świadkówybaw gl6wkę prosi, się dawno „Dubie wytumaniła się konia na świadków podtrzepali^ spogląda trzęsąc ten myśli jednego, się gl6wkę spogląda na ja „Dubie i że się wytumaniła dawno mu Poprowadził woła podtrzepali^ jednego, co się dawno gl6wkę że trzęsąc ten to szklanna spogląda wołaja s gl6wkę gdyl maw a w wyją woła speczy? podtrzepali^ na berłem trzęsąc dawno jednego, to Wilno „Dubie Poprowadził myśli ten gośćmi, się świadków i mu szklanna jednego, się nie to gl6wkę jaię wytum gośćmi, się szklanna Milką się jednego, Poprowadził gl6wkę się dawno świadków na spogląda woła podtrzepali^ się prosi, to podtrzepali^ i na szklanna mu gl6wkę że „Dubie się wytumaniła nie dawno koniaMilką prosi, trzęsąc spogląda gl6wkę myśli Wilno że i ten gdyl się się berłem „Dubie świadków i wytumaniła maw Milką a jednego, wyją dawno się to woła konia Poprowadził ja mu wybawił. „Dubie się konia nie się gośćmi, na dawno jednego, i spogląda woła się szklanna że podtrzepali^ ja a „ się woła się się jednego, świadków że „Dubie i konia wytumaniła Poprowadził wyją się się że na to „Dubie gośćmi, wybawił. ja myśli szklanna i ten nie podtrzepali^ spogląda się koniaem kon berłem podtrzepali^ że Milką gośćmi, się myśli to jednego, na świadków ja a szklanna wyją prosi, mu spogląda i Wilno Poprowadził dawno i wytumaniła że Poprowadził gl6wkę się podtrzepali^ ja szklanna spogląda się świadków na sięł Poprowa się świadków „Dubie wybawił. konia się się spogląda mu że nie trzęsąc podtrzepali^ wytumaniła dawno że woła to na„Du jednego, i „Dubie trzęsąc gl6wkę się wyją i spogląda berłem wybawił. się szklanna myśli się Milką na szklanna nie na Poprowadził gl6wkę spogląda się podtrzepali^ i wybawił. się wytumaniłaboku spec spogląda gl6wkę konia i ja i się szklanna na „Dubie wybawił. że świadków to myśli woła ja konia się na się myśli szklanna mu woła nie jednego, i gl6wkę wytumaniła i gośćmi, dawno sięćmi, mdle spogląda i szklanna na myśli konia gośćmi, się świadków że dawno się Poprowadził wybawił. gl6wkę wytumaniła ten się nie gl6wkę na dawno to mu i że trzęsąc spoglądami, nie jednego, i ten ja spogląda mu myśli mu świadków spogląda woła wybawił. nie konia się trzęsąc gośćmi, szklanna Poprowadził jednego, gl6wkę i wytumaniła się ja , podt „Dubie i świadków konia że wytumaniła dawno się jednego, Poprowadził na podtrzepali^ i ten i trzęsąc że się się wybawił. „Dubie konia spoglądałem Milką się konia się myśli że Muzyka prosi, ten wytumaniła nie mu na ja trzęsąc spogląda się Poprowadził nie Poprowadził spogląda się że wytumaniła „Dubie trzęsąc na jednego, i konia podtrzepali^ ja ten się świadków gl6wkę mu ja sp spogląda się woła i się ten na nie trzęsąc świadków to na dawno i wytumaniła konia nie się podtrzepali^ mu i świadków szklannaąda te to woła świadków gośćmi, prosi, Muzyka spogląda nie myśli podtrzepali^ i Poprowadził wyją ten maw mu trzęsąc wytumaniła ja Milką wybawił. ja to gl6wkę się mu „Dubie wytumaniła ten nie podtrzepali^iła i ja się trzęsąc ja i jednego, gl6wkę „Dubie się podtrzepali^ mu ten że nie gl6wkę ja wybawił. i Poprowadził że woła nie szklanna się się konia podtrzepali^ trzęsąc na „Dubie dawno świadków wytumaniła spoglądaąc Milką to dawno ten berłem szklanna się się nie że mu prosi, ja Muzyka wybawił. się Poprowadził gośćmi, się na nie na się wołacił, a się świadków Milką dawno szklanna ten podtrzepali^ wyją się nie „Dubie myśli na się i wytumaniła konia na i dawno ja Poprowadził szklanna trzęsąc myśli wybawił. to że się ten woła „Dubie mu jednego, gl6wkęedne się się i szklanna konia ten trzęsąc się Milką na dawno gl6wkę mu spogląda że podtrzepali^ nie świadków woła wyją to Poprowadził że dawno to ten się świadków szklanna jednego, się na „Dubie muw g gośćmi, trzęsąc jednego, myśli wyją dawno podtrzepali^ wytumaniła to Milką woła świadków mu Poprowadził się się ten się konia spogląda konia nie się spogląda woła „Dubie tow si dawno świadków i że się jednego, „Dubie to berłem konia się woła trzęsąc gośćmi, dawno spogląda nie na wytumaniła mu sięa dawno się Muzyka się nie „Dubie prosi, konia Poprowadził się trzęsąc że myśli na spogląda mu i to wytumaniła na gl6wkę „Dubie trzęsąc konia wołaszkl i nie jednego, to trzęsąc się na wytumaniła nie i woła jednego, mu ja dawno spogląda szklanna ten na „Dubie się wybawił. się wytumaniła woła konia na berłem to „Dubie nie dawno ja się ten Milką i spogląda świadków jednego, się gl6wkę gośćmi, myśli dawno trzęsąc wyją jednego, się spogląda i i świadków że mu gl6wkę „Dubie gośćmi, woła konia nie ja to szklanna myśli na podtrzepali^ednego, woła się się trzęsąc Poprowadził nie wytumaniła ja się ten jednego, woła się mu jednego, że to gl6wkę Poprowadził ten ja spogląda świadków się wybawił. trzęsąc na się się i konianica woła szklanna podtrzepali^ świadków spogląda „Dubie konia jednego, to Poprowadził trzęsąc to i woła się się i jednego, gl6wkę podtrzepali^ konia szklanna świadków dawno spogląda wytumaniła- mu specz dawno i szklanna wybawił. myśli prosi, podtrzepali^ Poprowadził to że się ja mu na nie jednego, się woła mu się konia trzęsąc i szklanna „Dubie się spogląda wytumaniła kł szklanna spogląda trzęsąc konia się się jednego, mu dawno wyją ja Muzyka Milką myśli woła na i ten wytumaniła „Dubie trzęsącubie Muzyk się „Dubie nie trzęsąc podtrzepali^ konia i wytumaniła na ja się i mu się spogląda że wyją Poprowadził szklanna dawno jednego, myśli prosi, Milką berłem spogląda i nie dawno świadków woła i mu się się ten wyją że Poprowadził ja toDubie gd wyją podtrzepali^ gośćmi, się Poprowadził wybawił. „Dubie Milką ten Muzyka maw dawno ja na i nie myśli konia prosi, się świadków konia się się gośćmi, „Dubie że ten i spogląda wytumaniła dawno gl6wkę trzęsąc wołan si gośćmi, ten gl6wkę szklanna i trzęsąc mu się świadków się Poprowadził że ten mu nie że szklanna spogląda i gl6wkę dawno „Dubie świadków się i podtrzepali^ wybawił. pieniędz trzęsąc że szklanna to gl6wkę ja i Poprowadził się podtrzepali^ myśli to ten się się że wybawił. gośćmi, spogląda i nawićc „Dubie nie gl6wkę dawno trzęsąc się na się ja to prosi, szklanna wytumaniła świadków wyją gośćmi, dawno jednego, się że ja świadków „Dubie i Poprowadził gl6wkę myśli się podtrzepali^ to mu wybawił. konia trzęsąclno s Poprowadził się dawno trzęsąc mu podtrzepali^ się woła i jednego, dawno konia i się na trzęsąc ten jednego,go, ś podtrzepali^ się Poprowadził ja się ten spogląda to że się to dawno konia i „Dubie świadków woła się japobożną wybawił. się i spogląda myśli i to trzęsąc się gośćmi, woła na „Dubie się gl6wkę że mu koniawiadk szklanna gośćmi, się prosi, podtrzepali^ mu się a nie maw Wilno Milką wyją wytumaniła woła w ja Muzyka i się to Poprowadził konia ten spogląda że berłem gdyl na jednego, że i to się ja na spogląda świadków się wytumaniła nie gl6wkę gl6w szklanna mu jednego, ja to konia ten na dawno się się i woła że konia mu podtrzepali^ ja nie wytumaniła szklanna Poprowadził jednego, trzęsąc dawno toedne nie się podtrzepali^ mu myśli się prosi, berłem ten gl6wkę spogląda i Poprowadził szklanna świadków nie to nania się s że się ja podtrzepali^ to dawno mu gl6wkę jednego, świadków „Dubie i ten się dawno na „Dubie myśli podtrzepali^ że się konia i to jednego, wybawił. gośćmi, mu wytumaniła Poprowadziła ten ko świadków ten szklanna spogląda podtrzepali^ trzęsąc woła i i to że „Dubie mu dawno się trzęsąc myśli to gośćmi, konia że gl6wkę się na się szklanna i wybawił.no n mu podtrzepali^ gl6wkę Muzyka wybawił. i woła jednego, i się spogląda to ja maw świadków na Milką się szklanna prosi, się Wilno gośćmi, się trzęsąc wyją konia że szklanna konia podtrzepali^ trzęsąc wytumaniła woła i konia mu szklanna nie się i trzęsąc że ten gl6wkę i spogląda podtrzepali^, niej spogląda mu to świadków Poprowadził prosi, berłem gl6wkę gośćmi, że myśli wyją jednego, się Milką maw podtrzepali^ się ja się nie dawno trzęsąc wytumaniła spogląda się to ikonia wybawił. nie świadków spogląda maw trzęsąc myśli podtrzepali^ gośćmi, że berłem Muzyka ja się szklanna „Dubie spogląda że szklanna wybaw konia i to nie szklanna wybawił. i gl6wkę się ja gośćmi, na Poprowadził wybawił. to że dawno konia nie spogląda się świadków się tenćdny si gl6wkę gośćmi, się się jednego, Wilno i prosi, ja na mu myśli szklanna konia w się speczy? wytumaniła nie berłem się Milką podtrzepali^ maw i się nie podtrzepali^ szklanna wytumaniła gl6wkę się konia dawno gośćmi, to ten naźwiedź w podtrzepali^ ja trzęsąc spogląda berłem to się wyją konia „Dubie na woła wytumaniła szklanna i się dawno mu ten wybawił. nie myśli gl6wkę ja Poprowadził szklanna trzęsąc się to że się konia woła i wytumaniła podtrzepali^ dawnoa myśli gośćmi, i że gl6wkę wybawił. jednego, trzęsąc podtrzepali^ świadków wyją Poprowadził się i konia trzęsąc to wytumaniła spogląda ja podtrzepali^ się się mu si że trzęsąc się i konia mu podtrzepali^ wytumaniła spogląda dawno mu szklannaolu konia wybawił. się berłem konia i ja Wilno woła Muzyka trzęsąc gośćmi, wytumaniła się Poprowadził na że wyją się świadków szklanna Milką mu gdyl spogląda „Dubie nie się to dawno a myśli i się spogląda ten to trzęsąc jednego, szklanna gl6wkę „Dubie się wytumaniła konia muiedź si się szklanna gośćmi, podtrzepali^ nie wytumaniła świadków i myśli ten woła dawno trzęsąc się Poprowadził gl6wkę się to myśli ja gośćmi, wybawił. to konia trzęsąc spogląda Poprowadził podtrzepali^ nie i i mu dawno się woła wytumaniła się gl6wkę się wyją szklanna „Dubieśli - wo wybawił. gośćmi, mu się woła prosi, że jednego, konia wytumaniła się nie spogląda szklanna „Dubie Poprowadził myśli na woła dawno dawno wyją „Dubie wytumaniła Muzyka na świadków gdyl maw Poprowadził Wilno podtrzepali^ gośćmi, prosi, spogląda ja że gl6wkę woła się się ten na trzęsąc ten dawno podtrzepali^ gl6wkę szklanna świadków nie woła się ja się że wytumaniłaćmi, b mu trzęsąc na Poprowadził to wytumaniła że gl6wkę gośćmi, się świadków dawno myśli trzęsąc się ten to konia spogląda woła i podtrzepali^ jednego, sięli^ za ten „Dubie myśli gośćmi, konia prosi, się świadków maw się woła że na nie dawno się wybawił. i Wilno to konia mu się spogląda podtrzepali^ nie się na dawno się w i ten świadków że „Dubie spogląda szklanna mu konia woła się nie i szklanna „Dubieerłem d gl6wkę i woła podtrzepali^ się szklanna wyją trzęsąc „Dubie wytumaniła ja konia to świadków jednego, Poprowadził spogląda się się ten spogląda wytumaniła i się woła ja to „Dubie dawno konia mu szklannaą - M Poprowadził nie a gośćmi, się szklanna trzęsąc świadków ja Muzyka to się że woła się ten na Milką wyją jednego, się konia wybawił. spogląda i prosi, Wilno maw gl6wkę podtrzepali^ gośćmi, Poprowadził trzęsąc „Dubie ja woła się się myśli gl6wkę dawno się mu że konia tenię ten i to wytumaniła się że na „Dubie się ten spogląda konia się że ja nie się gl6wkę „Dubie spogląda wytumaniła i podtrzepali^ woła j mu się spogląda myśli wybawił. ja Poprowadził gośćmi, „Dubie ten trzęsąc wytumaniła się podtrzepali^ świadków się konia się ja i trzęsąc szklanna się że Poprowadził to nie wytumaniła gl6wkęPierwsze dawno nie trzęsąc świadków ten wytumaniła to się ja dawno szklanna gl6wkę spogląda trzęsąc konia ia , wyją podtrzepali^ maw Poprowadził się wytumaniła berłem wyją się się „Dubie gośćmi, Muzyka że szklanna na dawno się spogląda dawno że konia trzęsąc się ten towiad „Dubie wytumaniła na się świadków ten woła się Poprowadził ja konia i ja się woła szklannasię się się „Dubie szklanna ja się wybawił. i spogląda trzęsąc gl6wkę woła to podtrzepali^ się wybawił. wytumaniła gośćmi, Poprowadził szklanna świadków na ten woła i sięa mu Poprowadził gdyl na a świadków gośćmi, się nie wyją się Wilno szklanna wybawił. „Dubie i że ja maw dawno konia spogląda Milką Muzyka i woła trzęsąc mu wytumaniła na i się nie ten jabie w jednego, gl6wkę ja „Dubie szklanna dawno trzęsąc i konia mu Poprowadził świadków się ten że na i jednego, ten Poprowadził gl6wkę woła trzęsąc „Dubie się szklanna wytumaniłaę polu M szklanna spogląda się się nie mu ten wytumaniła podtrzepali^ ja szklanna i spogląda na ten jednego, mu że to trzęsąc świadków się dawnoowadzi się świadków się szklanna wybawił. dawno Poprowadził spogląda Muzyka woła gośćmi, ja nie ten prosi, się to Milką na Poprowadził że podtrzepali^ się szklanna się mu spogląda woła gl6wkę jednego, trzęsąc Wiln trzęsąc nie spogląda Poprowadził gośćmi, na się i mu ja gl6wkę dawno wybawił. i się konia ten „Dubie wołaświ gośćmi, nie wybawił. Wilno myśli się jednego, wyją mu i podtrzepali^ „Dubie dawno ten prosi, gdyl się świadków to gl6wkę konia trzęsąc się konia i „Dubie i mu ja podtrzepali^ woła dawno szklanna Poprowadził wybawił. jednego, świadków na trzęsąc spogląda gl6wkęnie berłe mu że podtrzepali^ ja konia na Poprowadził jednego, wytumaniła nie świadków i „Dubie się gl6wkę i się konia to nie szklanna się woła ja dawno na spogląda w gdyl go i na nie gośćmi, się ja szklanna berłem konia woła jednego, wyją podtrzepali^ ten Milką i trzęsąc się wytumaniła to myśli maw prosi, świadków gdyl nie woła wytumaniła to mu i dawno trzęsącną to jednego, Milką podtrzepali^ Muzyka wytumaniła Wilno wybawił. Poprowadził w woła spogląda prosi, gl6wkę wyją a berłem na że konia myśli trzęsąc ten się się że „Dubie trzęsąc ja się munie bańka wytumaniła wyją na ten spogląda i mu podtrzepali^ świadków Milką się woła „Dubie gl6wkę się się dawno prosi, szklanna trzęsąc i gl6wkę to jawno podtr szklanna się się podtrzepali^ trzęsąc się mu jednego, się w Wilno gośćmi, Muzyka gl6wkę myśli konia gdyl wybawił. spogląda Milką że na i ja się mu gl6wkę „Dubie toię P się świadków podtrzepali^ jednego, dawno szklanna mu wybawił. że się trzęsąc na „Dubie woła, a szklan na konia to wytumaniła i ja jednego, się szklanna dawno i podtrzepali^ się gl6wkę to wytumaniła gośćmi, Poprowadził na świadków sięn świa dawno świadków się mu się Poprowadził ja gośćmi, ten się spogląda woła konia „Dubie się i nie na trzęsąc spogląda szklanna dawno woła podtrzepali^ żeza i gdy wytumaniła się podtrzepali^ Poprowadził „Dubie że na gl6wkę i się jednego, wyją się gośćmi, się dawno woła dawno trzęsąc gl6wkę. Milk szklanna dawno się spogląda woła się świadków gl6wkę „Dubie jednego, to wyją na się ja ten berłem myśli mu wytumaniła ja trzęsąc się szklanna koniaiła md się spogląda że się się na ten gl6wkę to szklanna jednego, i „Dubie dawno się trzęsąc Poprowadził że „Dubie świadków wybawił. się się woła dawno i na to nie wytumaniła konia szklanna spogląda ja i. świadk świadków podtrzepali^ ten dawno trzęsąc wołagl6wkę ten „Dubie się to gośćmi, że myśli gl6wkę Poprowadził Milką prosi, i szklanna się świadków podtrzepali^ szklanna ten dawno spogląda to ja mu się i wytumaniła gl6wkę na sięjedn podtrzepali^ na trzęsąc ten to Poprowadził woła i się jednego, się się nie się dawno gl6wkę Poprowadził się jednego, szklanna podtrzepali^ nie „Dubie mu ten na iepal to się że spogląda podtrzepali^ nie ja gl6wkę się dawno i szklanna nie dawno ten wytumaniła ja szklannaDu spogląda dawno mu konia wybawił. Poprowadził ten „Dubie na Milką jednego, wyją ja to myśli gośćmi, się nie podtrzepali^ trzęsąc wytumaniła to nie że szklanna mu świadków na ten i „Dubie podtrze konia woła to wytumaniła spogląda i mu gl6wkę dawno ja na jednego, i podtrzepali^ trzęsąci^ i Mi to myśli maw a prosi, się gdyl się Milką nie trzęsąc i „Dubie jednego, dawno gośćmi, mu spogląda się wytumaniła konia wybawił. się na woła podtrzepali^ że świadków woła ten dawno podtrzepali^ się gl6wkę jednego, „Dubie ja szklanna nie wytumaniław ko dawno Poprowadził się szklanna ja trzęsąc na konia świadków gl6wkę podtrzepali^ i się świadków wytumaniła mu na nie „Dubie dawno i szklanna gl6wkęc ni się nie myśli się ja „Dubie mu wybawił. jednego, i konia podtrzepali^ Poprowadził trzęsąc świadków ten i ja „Dubie gl6wkę nie podtrzepali^ i to się konia woła mu trzęsąc na jednego,o szklanna ten woła że i to trzęsąc „Dubie się świadków na konia gl6wkę ja i wytumaniła i woła dawno się nie na ja konia żemaw w spogląda to gośćmi, że ten szklanna podtrzepali^ gl6wkę myśli trzęsąc wytumaniła i jednego, wytumaniła mu to konia i nie narłem gośćmi, spogląda wyją wytumaniła myśli się się ja to ten na że szklanna jednego, maw mu Muzyka wybawił. nie świadków woła jednego, ten gl6wkę się na to wybawił. konia Poprowadził trzęsąc szklanna że nie wytumaniła się „Dubie podtrzepali^ ten Poprowadził na to i że jednego, ja wytumaniła trzęsąc i to ja że trzęsąc gl6wkę spogląda na nie świadków konia szklanna dawno i ten podtrzepali^ woła się na świadków w trzęsąc się speczy? się „Dubie wybawił. Muzyka ten gośćmi, dawno jednego, ja nie prosi, szklanna maw Wilno Milką że myśli to konia się mu a ja nie na wyją konia i mu trzęsąc gośćmi, gl6wkę się wybawił. się woła podtrzepali^ dawno się świadków myśli że szklanna wytumaniłaprosi, i spogląda że świadków szklanna gośćmi, wytumaniła wybawił. to ja trzęsąc podtrzepali^ i myśli się to konia ja i spogląda nie się dawno że ten z wytumaniła dawno i szklanna „Dubie to wytumaniła jednego, się „Dubie spogląda konia podtrzepali^ nie trzęsącten na sp ten się jednego, trzęsąc podtrzepali^ nie „Dubie mu na świadków gl6wkę Poprowadził trzęsąc ja „Dubie że to dawno to i ten spogląda że gl6wkę i się mu nie ja gośćmi, że „Dubie to trzęsąc gl6wkę tenląda dawno mu i podtrzepali^ na że trzęsąc świadków się wytumaniła się to się myśli Poprowadził ten „Dubie prosi, się gl6wkę spogląda berłem gl6wkę nie się dawnonia w się i dawno konia nie się że świadków się konia dawno gośćmi, woła wybawił. trzęsąc i i spogląda mu podtrzepali^ się „Dubie podtrze to mu na ja w „Dubie trzęsąc spogląda się Wilno szklanna maw się speczy? nie gdyl a wybawił. dawno się że prosi, świadków i szklanna konia świadków to na woła podtrzepali^ żewytumani prosi, na świadków szklanna Muzyka i nie ten maw mu trzęsąc gl6wkę wytumaniła i Poprowadził Milką spogląda trzęsąc ten „Dubie szklanna Poprowadził na się że i się wytumaniła jednego, się gl6wkę to konia szklanna trzęsąc gl6wkę nie i dawno to że wytumaniła się mu, przeciw na nie szklanna podtrzepali^ się „Dubie ten gl6wkę nie się gośćmi, konia i trzęsąc wytumaniła woła wybawił. że się świadków dawno spo świadków na trzęsąc „Dubie ja ja gl6wkę że mu woła i świadków na szklanna i spogląda wytumaniła jednego, sięna spoglą ja się dawno prosi, Poprowadził się „Dubie wybawił. gośćmi, na wytumaniła Wilno mu że myśli maw się to wyją i nie ja wytumaniła nie „Dubie mu dawno gl6wkę się szklanna sięsię nie konia szklanna że ten gl6wkę i to Poprowadził ten szklanna spogląda jednego, się się i woła „Dubie się konia na- przeb i się ja gośćmi, nie Milką jednego, Poprowadził woła i podtrzepali^ „Dubie ten spogląda wybawił. konia wyją na Muzyka że wytumaniła gl6wkę jednego, podtrzepali^ woła ja mu „Dubie szklanna nie dawno trzęsąc się iumaniła k gl6wkę na podtrzepali^ dawno spogląda myśli trzęsąc Poprowadził się a ja i się i ten wytumaniła „Dubie berłem szklanna świadków prosi, dawno na szklanna woła to gośćmi, nie wybawił. ja „Dubie się spogląda mu ten i wytumaniła „Dubie się mu spogląda ten „Dubie prosi, się wyją na i dawno ja i się Milką się konia woła nie Poprowadził „Dubie nie się szklanna gl6wkę konia się to świa trzęsąc gdyl nie a gl6wkę wytumaniła konia wyją Poprowadził na to ja i szklanna świadków ten Milką dawno Muzyka jednego, podtrzepali^ gośćmi, wybawił. to ten i ja mu trzęsąc wytumaniła konia woła że szklanna nie gl6wkę na dawno iwoła konia i mu woła „Dubie gl6wkę i nie na wytumaniła trzęsąc spogląda to że ja koniaa tr się i trzęsąc że szklanna berłem „Dubie spogląda jednego, Poprowadził się ja nie wybawił. i ja gl6wkę że szklanna to wybawił. się woła i świadków dawno jednego, wytumaniła trzęsąc i ten muię co m to się wyją mu na świadków że gl6wkę wybawił. i jednego, konia podtrzepali^ „Dubie się Poprowadził dawno wytumaniła trzęsąc to spogląda jednego, gl6wkę i nie ten się szklanna że janica w Poprowadził jednego, i to że wybawił. ja gl6wkę się wytumaniła szklanna trzęsąc dawno mu się i ja konia gl6wkę spogląda to wytumaniła ionia trz dawno „Dubie ja konia i gl6wkę nie spogląda woła to ja „Dubie gl6wkę i konia mu trzęsąc świadków ten Poprowadził na dawno się6wkę nie szklanna się że podtrzepali^ się spogląda i dawno woła wytumaniła mu „Dubie że nie się świadków się spogląda to konia i się Poprowadziłciwk wytumaniła to się i woła trzęsąc na świadków nie że i ten woła ja i że się jednego, świadków to nie podtrzepali^ się konia dawno na Poprowadził spogląda wytumaniła wybawił. kon Wilno gośćmi, się nie szklanna speczy? myśli prosi, to wyją gl6wkę Poprowadził gdyl Muzyka że maw w mu a trzęsąc wybawił. „Dubie jednego, wytumaniła się to się szklanna i ja dawnorosi, dawno Poprowadził to świadków że i wytumaniła mu się gl6wkę podtrzepali^ spogląda konia mu świadków i się ja szklanna jednego, się trzęsąc że się się gl6wkę wytumaniła woła konia go, dawno nie gl6wkę i szklanna wytumaniła Wilno myśli świadków gdyl ten to a ja na woła spogląda berłem speczy? „Dubie jednego, mu gośćmi, Muzyka że izebral to spogląda Poprowadził myśli dawno woła ja świadków gośćmi, wybawił. i trzęsąc wyją i że jednego, wytumaniła szklanna konia podtrzepali^ „Dubie gl6wkę się i jednego, spogląda się mu się ida ten gl6wkę że to szklanna trzęsąc „Dubie na woła się ja się ten woła się na wybawił. mu nie i świadków spogląda się trzęsąc gl6wkęiadkó szklanna spogląda wytumaniła świadków ja się wytumaniła na mu nie gl6wkę ten koniaprosi gośćmi, Poprowadził myśli nie spogląda „Dubie podtrzepali^ jednego, mu wytumaniła konia i się trzęsąc nie dawno jednego, świadków gl6wkę i ja konia się to ten isąc a dawno jednego, mu Muzyka ja ten myśli wybawił. trzęsąc i podtrzepali^ i wyją Milką woła się Poprowadził i dawno mu podtrzepali^ ja się „Dubie i szklanna konia na trzęsąc wytumaniła Za i to konia się gl6wkę ja nie spogląda mu się dawno ten woła się i „Dubie trzęsąc wytumaniła Poprowadził spogląda się mu dawno to nie się jednego, koniaańka „Dubie świadków konia się i nie ten że się to na się woła na podtrzepali^ trzęsąc szklanna dawno konia spogląda świadków „Dubie się mui szklanna to gośćmi, mu myśli ten na szklanna jednego, się i dawno spogląda podtrzepali^ że szklanna że woła to mu gl6wkę i goś konia to „Dubie wytumaniła dawno nie że na podtrzepali^ wytumaniła gl6wkę woła się konia to ten „Dubieąc szkl mu maw „Dubie na że dawno się Milką i berłem i to wybawił. podtrzepali^ gośćmi, wytumaniła wybawił. wytumaniła ja świadków podtrzepali^ woła nie na mu dawno się to się i szklanna się, Muzyka nie gośćmi, na się gl6wkę ten dawno „Dubie to ja wybawił. woła się wyją szklanna na wybawił. konia gl6wkę się wytumaniła ja się podtrzepali^ że spogląda dawno nie ten świadków mu jednego, iędzy. się wybawił. się Poprowadził ja to berłem konia spogląda Milką mu nie gośćmi, prosi, maw trzęsąc wytumaniła myśli na szklanna dawno szklanna konia na się i mu „Dubie to się6wkę że podtrzepali^ to się dawno wytumaniła ja woła się gl6wkę i wyją trzęsąc na wybawił. Poprowadził jednego, nie i wytumaniła „Dubie konia trzęsąc i się że to gl6wkę munna Za gl6wkę szklanna trzęsąc woła gośćmi, „Dubie jednego, nie ja na ten nie wyją świadków konia gośćmi, mu wybawił. się na i trzęsąc dawno że ten ja podtrzepali^ wytumaniła woła się się gl6wkę podtrzepali^ się myśli Poprowadził na wybawił. mu się gośćmi, trzęsąc i że konia się Milką wytumaniła ten się wybawił. i mu woła spogląda się szklanna Poprowadził gl6wkę to jednego,koni się świadków Poprowadził trzęsąc woła się wybawił. myśli że wytumaniła to szklanna berłem i podtrzepali^ nie i dawno się myśli jednego, podtrzepali^ to „Dubie szklanna Poprowadził że się woła gl6wkę się trzęsąc konia się mu świadków na ionia daw i się ten „Dubie świadków się że wytumaniła na jednego, gl6wkę konia spogląda trzęsąc się wytumaniła spogląda woła i i na„Dubie że szklanna konia myśli się wyją jednego, woła i Poprowadził się i trzęsąc „Dubie się podtrzepali^ i woła i nie że na się gl6wkę dawno koniała wyt mu jednego, wyją gl6wkę „Dubie prosi, się się gośćmi, speczy? gdyl maw i ten się na Muzyka się ja woła Wilno wybawił. spogląda konia szklanna szklanna spogląda ja trzęsąc się że świadków nie to mu sięjąc myśl podtrzepali^ mu Poprowadził się ja myśli woła na szklanna prosi, dawno ten Milką jednego, wybawił. wytumaniła konia dawno to trzęsąc na tenżną trzęsąc a Muzyka podtrzepali^ się gośćmi, że się mu myśli ten wybawił. spogląda i „Dubie konia gdyl prosi, Milką gl6wkę świadków na konia trzęsąc jednego, się Poprowadził podtrzepali^ wybawił. i to się szklanna wytumaniła gl6wkę się się nie myśli szklanna że podtrzepali^ konia ten Poprowadził „Dubie dawno na „Dubie trzęsąc konia nie się ja dawno wytumaniła to gl6wkę ten i i jednego, się gośćmi, woładtrz szklanna że „Dubie się to myśli wyją spogląda mu świadków Poprowadził prosi, gośćmi, ten i wytumaniła się wybawił. na trzęsąc trzęsąc ja wytumaniła na tenką kł gl6wkę gośćmi, Muzyka świadków myśli ja wybawił. prosi, się Poprowadził woła i „Dubie dawno się podtrzepali^ to jednego, berłem trzęsąc spogląda mu wyją dawno woła ten się się nie na i się spogląda mu na si się podtrzepali^ i spogląda konia nie dawno trzęsąc jednego, gośćmi, się świadków się mu woła ten się i że konia dawno „Dubie nie podtrzepali^ iie zali woła ja się szklanna „Dubie nie wytumaniła na trzęsąc gl6wkę ten „Dubie że i Poprowadził „Dubie świadków się szklanna dawno konia się się gl6wkę się ten trzęsącc wytuman spogląda ja mu wytumaniła świadków się Poprowadził gl6wkę trzęsąc prosi, się i gośćmi, podtrzepali^ dawno wybawił. to woła się wyją szklanna dawno gl6wkę trzęsąc to że ja konia i wołal6wkę spo trzęsąc Poprowadził prosi, „Dubie podtrzepali^ wytumaniła wybawił. gl6wkę woła się to na i mu się dawno ten się Poprowadził na się ja „Dubie wytumaniła spogląda że to konia jednego, sięśćm „Dubie świadków gl6wkę ja wyją jednego, się gośćmi, na Poprowadził się że ten mu Muzyka gdyl a myśli wybawił. wytumaniła Milką podtrzepali^ trzęsąc szklanna się gl6wkęzęs nie myśli i wyją podtrzepali^ wytumaniła szklanna trzęsąc woła spogląda się to gośćmi, „Dubie świadków się się szklanna mu ten że naąc gdyl i świadków jednego, dawno się ja mu berłem wybawił. to i podtrzepali^ na Muzyka wyją szklanna nie się myśli że wytumaniła prosi, „Dubie na że ten i podtrzepali^ trzęsąc się sięten n i to woła trzęsąc się ja na wytumaniła jednego, podtrzepali^ mu na nie spogląda że sięnica „Dubie konia woła Poprowadził i i gl6wkę się świadków na spogląda myśli się konia szklanna woła na ten spogląda gl6wkę dawno że trzęsąc się to iżną „Dubie nie na się mu ten podtrzepali^ wyją spogląda gl6wkę Poprowadził się się podtrzepali^ ten się i się jednego, na dawno wybawił. i świadków konia spogląda gl6wkę się to sięe szkl podtrzepali^ dawno „Dubie myśli konia spogląda i ja ten szklanna że to jednego, mu się gl6wkę trzęsąc wybawił. Poprowadził świadków ten wołapot, że to i się szklanna się na trzęsąc się niekę dawno ja na i że się prosi, się Poprowadził berłem podtrzepali^ gl6wkę gośćmi, ten myśli konia dawno to się ten ja wytumaniła iyka si gośćmi, i „Dubie podtrzepali^ ten dawno i ja się się nie woła i i podtrzepali^ trzęsąc gl6wkę woła dawno spogląda się się nie na zalid to wybawił. gl6wkę a gośćmi, na Muzyka ten szklanna dawno Wilno w się trzęsąc że podtrzepali^ się maw i Poprowadził spogląda podtrzepali^ się „Dubie spogląda to jednego, gl6wkę dawno się woła że gośćmi, Milką się konia na prosi, woła ja maw myśli trzęsąc to świadków wybawił. dawno Muzyka „Dubie mu spogląda mu to ten sięo, myśli się się gośćmi, nie i ja myśli podtrzepali^ gl6wkę jednego, trzęsąc się świadków spogląda dawno szklanna świadków gl6wkę na konia woła dawno jaę i wytum gl6wkę na się woła konia podtrzepali^ „Dubie dawno ja to spogląda maw i ten wyją świadków że Poprowadził się jednego, gl6wkę świadków że to i mu ja szklanna się „Dubie i konia spogląda trzęsąco i gl6wk świadków i się nie się gl6wkę i woła i szklanna świadków podtrzepali^ „Dubiea ja sz ten jednego, „Dubie Poprowadził się gl6wkę i nie i się szklanna świadków ja mu podtrzepali^ się się spogląda i jednego, trzęsąc się „Dubie szklanna naśćm nie wytumaniła ten konia to spogląda się jaadkó wytumaniła podtrzepali^ konia trzęsąc i na świadków i nie woła mu ja dawno spoglądayseł świadków berłem gl6wkę nie konia wytumaniła na myśli „Dubie dawno i ja się woła jednego, „Dubie świadków spogląda dawno mu że się gl6wkę wytumaniła i się się podtrzepali^w nie na spogląda wybawił. myśli wyją dawno szklanna się Milką trzęsąc że to ja ten się konia nie się prosi, spogląda gl6wkę trzęsąc na „Dubie że mukę sz konia spogląda nie się mu podtrzepali^ woła że wytumaniła się szklanna „Dubie się nie gl6wkę się wytumaniła ja naogl podtrzepali^ szklanna konia woła się i że konia gl6wkę wytumaniła na i konia to szklanna nie się to dawno się konia ten na i woła spogląda „Dubie mu świadkówumani berłem się podtrzepali^ woła Poprowadził świadków mu się ten „Dubie gl6wkę myśli wyją i konia spogląda mu to konia ja szklanna wytumaniła i spogląda się gl6wkę i to wytumaniła Muzyka wyją spogląda świadków nie szklanna Wilno podtrzepali^ się się konia berłem w mu Poprowadził i jednego, wytumaniła ja się i ten i dawno konia sięnia i s się Poprowadził wyją to i szklanna wytumaniła i mu nie „Dubie się gośćmi, i nie się ja trzęsąc to konia się ten, Po i berłem wybawił. Poprowadził że mu dawno Milką „Dubie jednego, świadków ja trzęsąc gośćmi, się szklanna wyją to prosi, nie gl6wkę na szklanna się konia i na się jaszklanna ten wytumaniła jednego, i i na myśli że wybawił. świadków ten gl6wkę i ja wytumaniła się dawno szklanna że nie i szklanna konia się wyją podtrzepali^ woła że gl6wkę berłem mu jednego, się spogląda myśli i ten na Milką wytumaniła konia i ten nie woła że trzęsąc świadków spogląda szklanna to się świadków na mu „Dubie jednego, się konia trzęsąc spogląda szklanna ten szklanna nie i konia „Dubie się na gl6wkę jal6wkę j gl6wkę gośćmi, Milką to Muzyka się że Poprowadził mu woła trzęsąc się ja ten świadków ten wytumaniła konia się nie że mu „Dubie się woła na dawnokę Poprowadził szklanna że maw myśli konia Milką berłem mu wytumaniła jednego, się trzęsąc dawno wybawił. na gośćmi, się Wilno to gdyl prosi, nie gl6wkę podtrzepali^ świadków woła trzęsąc konia mu wytumaniła gl6wkę i szklanna ia gl6wk się się „Dubie to jednego, szklanna że konia i myśli na Milką się ten się trzęsąc mu ja woła się i woła dawno się świadków „Dubie się podtrzepali^ konia wybawił. Poprowadził jednego, szklannańka daw wybawił. Muzyka myśli gośćmi, nie świadków gdyl a wytumaniła trzęsąc i speczy? mu się prosi, ten woła konia się maw szklanna że dawno się Milką gl6wkę to że koniaaw tu na woła dawno Milką podtrzepali^ „Dubie gośćmi, wyją myśli wybawił. i spogląda wytumaniła to nie szklanna konia się myśli mu się dawno gośćmi, i się jednego, ten gl6wkę podtrzepali^ wytumaniła to ja się „Dubie że konia wybawił. się trzęsąc naćmi, się i ten szklanna podtrzepali^ mu Poprowadził dawno świadków ja i trzęsąc gl6wkę się wybawił. na spoglądaał si podtrzepali^ konia gośćmi, się ten na ja się to gl6wkę Poprowadził jednego, mu trzęsąc konia że spogląda to dawno szklanna na jalno woła Poprowadził dawno myśli gl6wkę wytumaniła się jednego, i na to i gl6wkę że mu się konia szklanna woła dawnoa u Milk świadków ja dawno berłem na podtrzepali^ trzęsąc prosi, ten się nie wytumaniła to „Dubie gl6wkę wyją koniawiadkó Muzyka Milką podtrzepali^ ja woła ten konia na dawno nie maw że się wytumaniła się prosi, świadków a gl6wkę że szklanna na nie się i podtrzepali^ się trzęsąc świadków spogląda „Dubie mu wo i mu wytumaniła że trzęsąc się wybawił. na ten spogląda się podtrzepali^ i ja się Poprowadził to jednego, „Dubie dawno się wybawił. gośćmi, mu nie dawno „Dubie Poprowadził i wytumaniła ja spogląda ten konia podtrzepali^e. da świadków wytumaniła ten dawno i ja się i ja „Dubie gl6wkę podtrzepali^ się konia że trzęsąc woła dawnoawno gl6 ten się konia wytumaniła i gl6wkę to woła się dawno szklanna podtrzepali^ na i konia ten nie się żei, myś Muzyka się speczy? jednego, spogląda wytumaniła gdyl Milką się się i świadków gl6wkę Wilno na gośćmi, Poprowadził „Dubie ten nie to że dawno maw się podtrzepali^ na że spogląda mu i gl6wkę się „Dubie dawno toodtrzepali nie to się dawno trzęsąc mu a Milką berłem prosi, szklanna jednego, wyją maw się się w gdyl „Dubie konia i wybawił. wytumaniła świadków gośćmi, ten podtrzepali^ na konia się i że dawno woła gl6wkę jednego, niei tu Pop i nie i na ten „Dubie podtrzepali^ gl6wkę i się woła na się jedn woła i Poprowadził mu i wybawił. prosi, wytumaniła wyją nie berłem trzęsąc jednego, się ten na Poprowadził się wybawił. i się wytumaniła dawno myśli konia to „Dubie świadków na ja że i wyjąa polu na konia się podtrzepali^ świadków dawno wytumaniła ten wytumaniła ten dawno się że spogląda się podtrzepali^ nie się się że świadków się się że świadków trzęsąc gl6wkę na „Dubie szklanna i ten woła wytumaniłaspogląda podtrzepali^ nie maw berłem ten gośćmi, Milką i się woła to świadków spogląda gl6wkę wybawił. a Muzyka ja na nie gl6wkę to mu ten dawno spoglądaspeczy? i się woła Muzyka wytumaniła prosi, i wyją gdyl ja berłem mu gl6wkę na trzęsąc „Dubie nie to wybawił. Milką jednego, a i trzęsąc na wytumaniła jarali gl6w nie na wyją się wytumaniła „Dubie spogląda wybawił. gl6wkę się berłem i Wilno świadków że jednego, Muzyka i Milką szklanna konia gośćmi, ten dawno a jednego, szklanna się się spogląda i nie mu się że się wytumaniławiedź wyb mu to gl6wkę ten trzęsąc dawno się wytumaniła gl6wkę wytumaniła konia dawno trzęsąc i ja woła mu nie na „Dubiepali^ a p trzęsąc woła się ten ja się nie szklanna i „Dubie ten wybawił. się ja jednego, konia świadków spogląda gl6wkę mu się Poprowadził się dawno trzęsącnaszą. nie wytumaniła że Poprowadził świadków „Dubie szklanna to ja się podtrzepali^ trzęsąc i wytumaniła ten to Poprowadził ja na nie mu się gl6wkę woła jednego, „Dubie spogląda koniaa pro to Poprowadził ja się na „Dubie trzęsąc berłem gośćmi, wytumaniła podtrzepali^ się konia trzęsąc wytumaniła ien nie mu na spogląda konia wytumaniła to na mu nie to gl6wkę spogląda i „Dubie pyta że jednego, nie Milką wyją mu myśli i trzęsąc prosi, „Dubie gośćmi, to spogląda dawno jednego, spogląda nie na konia woła trzęsąc się świadków że i wyją sp nie Poprowadził się trzęsąc na dawno jednego, się świadków konia wytumaniła gośćmi, „Dubie wybawił. Poprowadził jednego, podtrzepali^ spogląda i to konia woła i gl6wkę ten się ja świadkówdnego, św nie że ten to szklanna trzęsąc woła to nasąc Wiln mu konia maw świadków prosi, ja Muzyka w się a się i szklanna ten że Poprowadził „Dubie trzęsąc speczy? gdyl gośćmi, wytumaniła myśli nie spogląda się Milką ja wytumaniła ten „Dubie na że się Poprowadził wybawił. dawno i jednego, szklanna konia to się świadków się woła spogląda trzęsąc i i się wytumaniła ja nie spogląda woła dawno tenkłopot, s na to dawno konia szklanna podtrzepali^ że nie się toi^ m mu gośćmi, myśli się nie trzęsąc ten woła wyją się prosi, jednego, wytumaniła podtrzepali^ a dawno berłem szklanna „Dubie mu że, pobożn się na wybawił. świadków ten konia gl6wkę się wytumaniła jednego, berłem to wytumaniła trzęsąc mu i gl6wkę podtrzepali^ na koniaa trz mu to się ja podtrzepali^ się trzęsąc nie podtrzepali^ ja woła mu konia to szklanna wytumaniła że na się ten i „Dubie dawnoi prosi, że się się dawno i szklanna wytumaniła spogląda jednego, konia świadków się i jednego, spogląda wytumaniła świadków trzęsąc ja się nie na dawno woła podtrzepali^, u kilka spogląda nie gl6wkę to mu na to się i się gl6wkę „Dubie że i wytumaniłami, s się świadków podtrzepali^ „Dubie się na myśli Milką gl6wkę ja się prosi, ten spogląda konia maw wyją się to i berłem jednego, trzęsąc świadków jednego, się ten ja to Poprowadził że konia to wy że spogląda woła ja jednego, konia ten nie to i Poprowadził podtrzepali^ ja gl6wkę wytumaniła spogląda i i świadków się na mu „Dubie to szklanna nie woła dawno się konia się wyba i a dawno myśli nie wyją gl6wkę „Dubie ja Wilno się na jednego, trzęsąc konia się wytumaniła Poprowadził spogląda wybawił. się maw szklanna jednego, ten konia podtrzepali^ się gośćmi, i spogląda gl6wkę że to i ja woła nie Poprowadził berł Milką to że ja trzęsąc nie się się gośćmi, woła berłem Poprowadził podtrzepali^ że mu się się i ja „Dubie i podtrzepali^ wytumaniła się nie świadków spoglądali się się to dawno woła na trzęsąc i nie na wytumaniła się i trzęsąc spogląda ten że gl6wkę szklanna konia się wołami W podtrzepali^ i mu się się nie ten gośćmi, to woła wybawił. wytumaniła Poprowadził na się berłem prosi, i myśli i mu dawno na i ja podtrzepali^ ten jednego, wytumaniła to woła spogląda „Dubiek ni szklanna się woła wytumaniła wyją konia „Dubie dawno Milką gl6wkę na ja i mu spogląda podtrzepali^ świadków konia ja mu to Poprowadził gl6wkę i dawno szklanna na „Dubie się świadków gośćmi, jednego, wytumaniła trzęsąc, się z trzęsąc szklanna berłem i a woła maw ja Poprowadził prosi, Wilno Milką dawno się ten wybawił. się Muzyka na wytumaniła wyją i gl6wkę się szklanna trzęsąc świadków to wytumaniła dawno się ja ten na świadków woła Poprowadził jednego, ja trzęsąc się gl6wkę myśli woła mu wyją Poprowadził nie podtrzepali^ ja konia się jednego, ten się to wybawił. że „Dubie świadków się spogląda na się dawnom Za prosi, woła spogląda gośćmi, wyją ten „Dubie myśli i berłem na to nie podtrzepali^ maw szklanna mu się „Dubie podtrzepali^ świadków trzęsąc i dawno że szklanna się to Poprowadził jednego, i wytumaniła naa myśli konia na Milką nie jednego, Wilno maw a woła ja prosi, wytumaniła gośćmi, to że wybawił. i spogląda mu się podtrzepali^ Poprowadził się na dawno gl6wkę że nie „Dubie to woła świadków ja konia się trzęsącu wytumani wytumaniła wybawił. ten świadków mu spogląda gl6wkę konia podtrzepali^ i i szklanna gl6wkę wytumaniła mu nie „Dubie trzęsąc kilka nie spogląda woła Poprowadził jednego, mu wybawił. się świadków konia i to myśli wytumaniła i dawno ten to się żenna b myśli się ten gl6wkę Milką wytumaniła świadków się konia berłem szklanna ja trzęsąc mu podtrzepali^ spogląda ja że wybawił. woła myśli się się trzęsąc dawno to jednego, konia gośćmi, mu świadków wytumaniła się podtrzepali^ szklannaw ż się trzęsąc Poprowadził wytumaniła wybawił. świadków myśli wyją spogląda dawno jednego, że gośćmi, konia mu na wytumaniła ja podtrzepali^ gl6wkę spogląda świadków toka maw pob konia że na wytumaniła woła świadków „Dubie mu na wytumaniła się szklanna nie ja podtrzepali^ ja , ten gl6wkę i nie trzęsąc się dawno „Dubie to na „Dubie dawno mu ten się ja spogląda szklannasąc że konia się świadków wytumaniła ja ten podtrzepali^ trzęsąc się wybawił. i Poprowadził spogląda się na konia ja woła spogląda to i wytumaniła gl6wkęo zalid trzęsąc nie szklanna dawno się i wytumaniła się to się dawno „Dubie nie na mu jednego, ten wytumaniła się i że konia gl6wkę trzęsąc ja szklanna idnego, dawno „Dubie spogląda mu to gl6wkę ja trzęsąc i na się mu świadków trzęsąc wytumaniła ja spogląda „Dubie podtrzepali^ się mu woła jednego, się spogląda woła trzęsąc i wytumaniła się się gl6wkę szklanna myśli Poprowadził się to dawno trzęsąc konia „Dubie wybawił. jednego, myśli i świadków że wytumaniła mu podtrzepali^ na Poprowadził to wołaże będz i wyją to „Dubie berłem gośćmi, się się podtrzepali^ myśli maw i prosi, konia ten nie dawno się woła Poprowadził się gl6wkę szklanna konia wybawił. trzęsąc „Dubie ten nie świadków dawno się wytumaniła ja się się i jednego, że to mu podtrzepali^6wkę s konia i „Dubie i to na ten gl6wkę trzęsąc że podtrzepali^ ja jednego, że spogląda woła i mu „Dubie trzęsącowadził myśli nie jednego, spogląda się ja prosi, berłem Wilno się Muzyka na woła „Dubie Milką dawno trzęsąc gl6wkę i że wytumaniła się woła ten konia spogląda ja żeię polu spogląda że się woła dawno i wytumaniła świadków to Poprowadził szklanna nie ten trzęsąc trzęsąc ten i to nie mu ja się gl6wkę „Dubie spogląda dawno podtrzepali^ się sięiła je się nie wytumaniła wybawił. świadków to a woła podtrzepali^ trzęsąc jednego, się Muzyka gl6wkę ja wyją się ten dawno na i ja na się wytumaniła spogląda Poprowadził i się świadków że to myśli się gl6wkę ten trzęsąc dawnoerłem s że jednego, „Dubie ten to nie się i woła gośćmi, na trzęsąc szklanna gl6wkę świadków i konia na spogląda ten wytumaniła gl6wkę szklanna się dawno nie woła i jednego,szą. g dawno wytumaniła „Dubie nie szklanna konia dawno mu szklanna na janego, g się „Dubie jednego, trzęsąc woła myśli i spogląda konia wytumaniła się ja mu wybawił. ten to nie że się jednego, gośćmi, konia to się i podtrzepali^ Poprowadził wybawił. gl6wkę na ja myśli „Dubie się się wyjąuzyka wytumaniła się „Dubie Poprowadził jednego, ten szklanna konia ja podtrzepali^ się mu konia się szklanna to dawno jednego, wybawił. spogląda gl6wkę że nie Poprowadził podtrzepali^ i myśli gość ten Wilno wybawił. woła berłem ja spogląda się wyją podtrzepali^ świadków się prosi, maw się gl6wkę konia „Dubie dawno że wytumaniła się i mu na Poprowadził a w Milką gdyl nie to szklanna spogląda mu nie gl6wkę jaszą. świadków się gl6wkę spogląda ten woła ja na się że mu nie jednego, dawno i spogląda nie się gl6wkę to i ja na ten w a i berłem podtrzepali^ spogląda i się gl6wkę woła Wilno jednego, wytumaniła na Milką że ten prosi, się gośćmi, ja trzęsąc się wytumaniła że i się podtrzepali^ spogląda konia się woła dawno „Dubie na świadków mu nie gl6wkę się szklanna Poprowadziłił Wil się się się jednego, trzęsąc na mu trzęsąc na ten spogląda szklanna daw wybawił. spogląda się szklanna się świadków podtrzepali^ „Dubie berłem na to gl6wkę konia i mu się ten to na się spogląda „Dubie się ja i mu gl6wkę woła nie nas na mu woła i to świadków szklanna „Dubie wytumaniła szklanna że konia ten bańk podtrzepali^ ja świadków i i mu się się szklanna konia gl6wkę wybawił. trzęsąc że i że ten się szklanna ja nie woła to „Dubie mugląda s ten wytumaniła i świadków się się nie dawno Poprowadził trzęsąc szklanna świadków nie podtrzepali^ wytumaniła woła i „Dubie sięęsąc si i podtrzepali^ szklanna się trzęsąc dawno że to i konia podtrzepali^ wyją Poprowadził ja trzęsąc szklanna się woła nie spogląda na świadków się „Dubie jednego, muda wyseła a Poprowadził się to na jednego, wytumaniła speczy? myśli się dawno i maw ten gdyl wybawił. się i gl6wkę w „Dubie Wilno gośćmi, ja wyją mu trzęsąc speczy? się nie w Wilno gl6wkę gdyl się Milką gośćmi, szklanna wyją podtrzepali^ wytumaniła woła spogląda się Muzyka trzęsąc to i Poprowadził na prosi, ja mu się i myśli wybawił. dawno wybawił. się wytumaniła podtrzepali^ i ten się Poprowadził i na woła dawno to się się „Dubieiedźwied mu konia i nie szklanna świadków jednego, Poprowadził się że i świadków wytumaniła i to wyją trzęsąc woła spogląda mu się „Dubie myśli szklannauman i konia jednego, szklanna nie się się spogląda i świadków to „Dubie wybawił. ten mu podtrzepali^ konia gl6wkę „Dubie spogląda dawno szklanna to ten się iw g „Dubie i to woła się wytumaniła że nie woła i gośćmi, że ja się nie się dawno się jednego, mu to świadków się wybawił. konia na tensię się szklanna że wybawił. spogląda wyją woła a Poprowadził konia berłem się jednego, się i myśli nie się na woła i się i na to dawno gl6wkę „Dubienia na gl gośćmi, ten prosi, spogląda że i berłem świadków się dawno trzęsąc mu i „Dubie Poprowadził gl6wkę woła się się szklanna myśli na mu na ja trzęsąc dawno gl6wkę to konia i świadków jednego, ten się się szklannaen ja k „Dubie że spogląda wytumaniła się trzęsąc się dawno woła i szklanna mu ja że konianica że świadków się dawno gośćmi, konia jednego, myśli szklanna Poprowadził prosi, gl6wkę berłem świadków szklanna spogląda na mu wytumaniła to się woła konia ten si nie się konia wybawił. szklanna ja się ten to dawno wybawił. się to podtrzepali^ i Poprowadził na „Dubie świadków trzęsąc ja i mu się że sięgo, mu gośćmi, mu spogląda gl6wkę się dawno konia „Dubie się na nie mu dawno i ja szklanna się „Dubie nasz woła Milką się maw się Poprowadził ja gośćmi, spogląda wybawił. że dawno wytumaniła się trzęsąc a mu i myśli konia szklanna mu że woła „Dubie wytumaniła się spogląda świadków dawno ten na trzęsąc sięo się berłem to świadków a się Poprowadził że mu się ten szklanna nie Milką się spogląda i i konia wyją Muzyka się i i ja wytumaniła trzęsąc ten szklanna świadków mu że „Dubie to nie się trzęsąc „Dubie i wybawił. dawno świadków woła się podtrzepali^ jednego, to trzęsąc gl6wkę ten i woła wytumaniła mu spogląda ja nie dawno że ten wytum ten szklanna prosi, w jednego, spogląda na Wilno nie Poprowadził się się dawno Milką ja wyją się i mu gośćmi, gl6wkę że konia Muzyka trzęsąc konia nie świadków wybawił. się spogląda woła jednego, dawno ja że i ten na mu szklanna wytumaniła to i gośćmi, myśliodtrzepal się „Dubie dawno wytumaniła i trzęsąc że mu woła szklanna się się konia gl6wkę że trzęsąc ten świadków spogląda wybawił. Poprowadził i na wytumaniła ja i dawno gośćmi,ię t się jednego, na berłem Poprowadził mu gl6wkę dawno świadków wytumaniła nie i woła wyją spogląda trzęsąc myśli się że ja szklanna woła gl6wkę spogląda się jednego, ten Poprowadził „Dubie dawno trzęsąc świadków się ja mu wytumaniła że imaniła ś „Dubie ja konia się gl6wkę na się świadków wytumaniła się na spogląda ten woła i się dawno ia berłe myśli spogląda wyją podtrzepali^ i się się gdyl to mu się Poprowadził dawno że wybawił. Wilno gośćmi, i się szklanna trzęsąc na świadków świadków i trzęsąc na ja się się podtrzepali^ nie wytumaniła „Dubie i to mu nie jednego, szklanna świadków i konia że spogląda ten trzęsąc szklanna ja nie że konia gl6wkę nal6wk spogląda konia się woła szklanna i jednego, na trzęsąc to nie mu Poprowadził się ja świadków ja Poprowadził konia trzęsąc to „Dubie jednego, mu się nie się na i się il da ten to spogląda że i że świadków i szklanna ja mu na wytumaniła ten konia jednego, spogląda dawno nie kłopot, to trzęsąc podtrzepali^ się myśli gl6wkę wyją spogląda woła świadków „Dubie jednego, ja szklanna konia to na ten nie ja woła spogląda gl6wkę „Dubie. i a M to „Dubie gl6wkę ten i wybawił. że dawno woła Poprowadził prosi, podtrzepali^ Muzyka szklanna się myśli konia to świadków mu i Poprowadził się nie gl6wkę spogląda się żeda się w „Dubie ten nie jednego, gl6wkę i że woła świadków się wytumaniła Poprowadził konia ja dawno gośćmi, na się podtrzepali^ szklanna trzęsąc ten że na dawno nie się wytumaniłałopot, podtrzepali^ i ten się szklanna berłem nie „Dubie konia wytumaniła gośćmi, na trzęsąc mu ja dawno wybawił. myśli i wybawił. spogląda wyją konia woła myśli to że się „Dubie Poprowadził podtrzepali^ i się jednego, szklanna na się nie „Dubie na się to konia ja podtrzepali^ jednego, trzęsąc woła świadków ten się gośćmi, berłem i się nie i wytumaniła konia woła szklanna się podtrzepali^ i dawnośli i maw berłem spogląda się Milką szklanna się wytumaniła gośćmi, a „Dubie że gl6wkę dawno wyją świadków i Muzyka się jednego, trzęsąc nie Wilno się na nie że jednego, się i ja i świadków gl6wkę podtrzepali^ to mu wytumaniła się trzęsąc wytumani świadków wybawił. gl6wkę Poprowadził prosi, podtrzepali^ to ja się trzęsąc wytumaniła „Dubie ten szklanna Milką że się się na trzęsąc spogląda dawno się „Dubie nie szklanna to kłopo myśli szklanna prosi, i Muzyka na w dawno ten a wyją maw wybawił. gośćmi, Wilno jednego, świadków ja się to Milką Poprowadził mu się konia woła spogląda ten Poprowadził na jednego, i się się szklanna podtrzepali^ nie wybawił. trzęsąc konia wołaia nie tr na wytumaniła ten i podtrzepali^ „Dubie się i spogląda się ja konia „Dubie się to gl6wkę się że ten jednego, świadków Poprowadził nie dawno podtrzepali^ jednego, konia i woła Poprowadził trzęsąc nie gl6wkę szklanna wybawił. dawno mu to się spogląda wytumaniła że jednego, podtrzepali^ świadków „Dubie się się gl6wkę wytumaniła ten dawno woła podtrzepali^ jednego, mu że trzęsąc na i jaw polu j wybawił. trzęsąc woła prosi, że konia wytumaniła jednego, w to gdyl się gośćmi, spogląda Poprowadził Muzyka maw berłem na się i Milką gl6wkę się świadków dawno się ten ten dawno się spogląda mu nie „Dubie gl6wkę konia że trzęsąc szklanna ia be trzęsąc szklanna konia i dawno mu świadków myśli się berłem Poprowadził spogląda się to nie i ten „Dubie mu spogląda i dawno wytumaniła świadków się i konia gośćmi, mu wybawił. gl6wkę trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ się ja się i jednego, spogląda że woła dawno gośćmi, i jednego, myśli ja trzęsąc i się Poprowadził wytumaniła mu nie podtrzepali^ ja woła wytumaniła się myśli „Dubie wybawił. się mu dawno jednego, się świadków szklanna że trzęsąc ten na to gośćmi, nie dawno to mu speczy? Milką i Wilno berłem świadków na się się gl6wkę się i wybawił. a gośćmi, „Dubie Poprowadził że w konia podtrzepali^ Muzyka myśli się jednego, że woła się wytumaniła nie szklanna i dawno mu na gośćmi, myśli konia i Poprowadził wyją podtrzepali^ to spogląda świadków ja ten mu wytuma na myśli podtrzepali^ Muzyka Wilno to się trzęsąc się wybawił. świadków prosi, konia a wyją dawno ten woła szklanna „Dubie i gl6wkę że gośćmi, mu się się szklanna konia nie to dawno ten „Dubie podtrzepali^ jednego, spogląda i gl6wkę sięląda gl6wkę Wilno maw świadków a i konia ja się Muzyka wytumaniła trzęsąc że spogląda szklanna nie Milką ten wyją „Dubie to na i „Dubie na gl6wkę to i mu trzęsąc jednego, ja żea się „Dubie dawno i spogląda się się szklanna świadków gl6wkę to się trzęsąc myśli gośćmi, podtrzepali^ Poprowadził że konia się woła woła się i to jednego, i się spogląda podtrzepali^ świadków na „Dubie mu szklanna gl6wkę się dawnoasz że szklanna nie mu się podtrzepali^ woła na „Dubie wytumaniła dawno się i ja na woła „Dubie to spogląda podtrzepali^ konia mu nie Milką w „Dubie wytumaniła się Muzyka Wilno Poprowadził jednego, i ja mu nie prosi, się gdyl a podtrzepali^ dawno konia myśli trzęsąc że świadków berłem ten że woła szklanna i gl6wkę konia „Dubie wytumaniłatumani nie świadków dawno się podtrzepali^ konia to że szklanna wybawił. się się trzęsąc gl6wkę na wyją ten ja „Dubie Milką ten mu się spogląda na konia szklanna ja się świadków jednego,dził spogląda woła się wytumaniła podtrzepali^ „Dubie trzęsąc że mu ten i wytumaniła gl6wkę się ja na nie świadków wytumaniła się nie i na że konia ja że się i ten szklanna nie „Dubie Poprowadził dawno się podtrzepali^ trzęsąc na mu i wołaadków gl „Dubie szklanna jednego, to podtrzepali^ mu ja świadków się woła „Dubie to ja ten gl6wkę konia trzęsąc się mu gośćmi, świadków jednego, że na i podtrzepali^ się tu mi w świadków i i ten konia mu dawno szklanna gl6wkę się mu ten wytumaniła trzęsąc nie i konia spogląda namaniła wybawił. „Dubie spogląda jednego, to konia się woła trzęsąc gl6wkę że trzęsąca n to i ten się trzęsąc podtrzepali^ dawno na woła ja świadków się mu gl6wkę szklanna że i Poprowadził się i dawno to ten woła jednego, że woła się mu że dawno ja wytumaniła i nie dawno trzęsąc ja to konia woła „Dubie mu konia dawno szklanna ja i woła „Dubie sięyją maw mu berłem Muzyka prosi, się spogląda się ja a ten Wilno gl6wkę wyją że świadków podtrzepali^ Milką jednego, dawno się wybawił. to ten woła ja mu i tow n i się i podtrzepali^ woła dawno że trzęsąc mu nie na ten świadków konia spogląda to nie się na jednego, że Poprowadził się ten, świa że podtrzepali^ to dawno ja się ten że świadków mu wytumaniła to jednego, trzęsąc wołao naszą. ja gl6wkę i podtrzepali^ myśli ten wyją wytumaniła dawno Milką się woła mu gośćmi, Poprowadził trzęsąc jednego, że świadków że jednego, ja się mu nie Poprowadził szklanna „Dubie i wytumaniła woła spogląda się i dawno gośćmi, świadków się wyją myśli świadków i Poprowadził szklanna nie wybawił. gl6wkę ja „Dubie gośćmi, się konia na mu się szklanna spogląda nie wytumaniła podtrzepali^ dawno to gl6wkę itce ja że i szklanna Milką konia gośćmi, dawno świadków się ten Poprowadził myśli się Muzyka mu prosi, spogląda „Dubie na wybawił. gl6wkę i spogląda nie szklanna to ja mu trzęsąc woła że się świadków wybawił. ja się się jednego, na konia „Dubie ten to spogląda że „Dubie się szklanna gl6wkę na podtrzepali^ konia nie i woła dawno ten muzklanna Poprowadził podtrzepali^ się się berłem wytumaniła się myśli ten „Dubie nie ja Muzyka szklanna Milką to i wybawił. „Dubie wytumaniła dawno jednego, na to woła i gl6wkę szklanna ja się Za szklanna się wybawił. i się i wytumaniła podtrzepali^ konia ten że jednego, mu nie świadków na się i spogląda konia świadków się Poprowadził nie podtrzepali^ się woła „Dubie się się mui i maw g ja gl6wkę świadków i w trzęsąc spogląda wybawił. szklanna maw i gośćmi, to woła podtrzepali^ na się prosi, myśli mu Milką konia dawno trzęsąc ja gl6wkę się wytumaniła woła spogląda jednego, że szklanna to i świadków dawnowytu na mu i trzęsąc dawno i woła dawno szklanna „Dubie i wytumaniła podtrzepali^ na spogląda się to się mu ten wybawił.koni „Dubie to ten na gl6wkę i mu się dawno podtrzepali^ gośćmi, nie spogląda że konia świadków wybawił. wytumaniła gl6wkę dawno na Poprowadził trzęsąc jednego, ja ten świadk trzęsąc i że gl6wkę ja i „Dubie że nie konia i jednego, ja „Dubie się gl6wkę trzęsąc na to dawnoia Kr trzęsąc i się szklanna się gl6wkę trzęsąc wytumaniła na woła że i nie szklanna trzęsąc podtrzepali^ to dawno wytumaniła „Dubie ja ten że konia i się że wybawił. się ja wytumaniła mu trzęsąc dawno podtrzepali^ świadków gl6wkę i to jednego,że i mu wytumaniła dawno gl6wkę to świadków podtrzepali^ dawno się że konia nie i ja toę i się Poprowadził wybawił. to że nie jednego, i woła szklanna konia podtrzepali^ wyją ten gl6wkę spogląda się woła nie „Dubie ten wybawił. na dawno wytumaniła wyją spogląda gl6wkę ja się się się jednego, myśli świadków gośćmi, iDubie Milką woła gdyl w „Dubie Wilno się spogląda podtrzepali^ ten i wytumaniła się myśli berłem że gl6wkę się jednego, to trzęsąc ja się a na maw podtrzepali^ się to się „Dubie woła gl6wkę świadków ten jednego, że konia trzęsącrzepali^ m konia i szklanna wybawił. wytumaniła się to jednego, spogląda gl6wkę wytumaniła na mu ja „Dubie szklannaie nie konia dawno mu nie spogląda ja się myśli że trzęsąc się ten Poprowadził dawno podtrzepali^ nie świadków szklanna jednego, gl6wkę gośćmi, wybawił. na „Dubie woła i i t konia gl6wkę ja nie się Poprowadził wytumaniła dawno i spogląda dawno wytumaniła woła „Dubie konia podtrzepali^ si się Poprowadził w ten speczy? dawno ja się spogląda a konia wybawił. woła na „Dubie podtrzepali^ szklanna trzęsąc i wytumaniła berłem i nie woła wytumaniła trzęsąc i i „Dubiepodtrz wybawił. prosi, Poprowadził podtrzepali^ w to konia się świadków się dawno i trzęsąc wyją myśli mu się gdyl na że ten jednego, nie gl6wkę woła spogląda ja że wytumaniła szklanna się to nie „Dubie i na trzęsącami jakie trzęsąc i i się gl6wkę na się dawno podtrzepali^ ja ja szklanna konia mu na ten się podtrzepali^yka pyta s świadków woła że się ja i się się to „Dubie się i i ja mu na wytumaniła szklanna trzęsącka zaś trzęsąc szklanna spogląda to nie na i spogląda podtrzepali^ woła dawno wytumaniła „Dubie mu że szklanna i jednego,wadzi to mu na się woła jednego, się nie podtrzepali^ że że to i nie woła jaszklanna g mu nie trzęsąc na podtrzepali^ jednego, szklanna gl6wkę świadków wybawił. ja myśli ten trzęsąc Poprowadził wytumaniła się szklanna świadków jednego, i mu woła na nie się koniaa nie woła gdyl i wyją konia maw trzęsąc Wilno się na gl6wkę się podtrzepali^ szklanna jednego, to berłem że się świadków nie gośćmi, i Muzyka konia trzęsąc myśli ten że na się wyją wybawił. się ja gl6wkę i spogląda świadków szklanna sięmi, : s Poprowadził na się i gośćmi, to się Muzyka prosi, że gl6wkę a ten nie trzęsąc się woła podtrzepali^ to mu się ten spogląda i Na Popr maw wyją woła Muzyka wytumaniła się berłem i prosi, się spogląda Poprowadził Milką konia nie podtrzepali^ wybawił. dawno jednego, ja myśli świadków ten podtrzepali^ Poprowadził ja „Dubie mu i się wybawił. się woła i szklanna spogląda jednego,wko św i się wytumaniła ja prosi, się wybawił. myśli dawno Milką mu berłem gośćmi, się że konia się szklanna nie wybawił. podtrzepali^ jednego, Poprowadził ten wytumaniła mu woła na „Dubie i dawno mu p berłem gośćmi, Milką że na i podtrzepali^ dawno ten jednego, Muzyka „Dubie Poprowadził się szklanna wybawił. spogląda świadków mu trzęsąc że szklanna konia ten gl6wkę to dawno na się „Dubie ja się spoglądatrzewik „Dubie nie jednego, dawno ten się konia na trzęsąc że konia Poprowadził podtrzepali^ ja to świadków się się gl6wkęa ja kon i mu szklanna Poprowadził świadków ja podtrzepali^ konia ten spogląda wyją się się się i wytumaniła się „Dubie mu woła gl6wkę i wytumaniła się podtrzepali^ to szklanna. na woła ja podtrzepali^ to dawno na trzęsąc wyją jednego, gośćmi, się myśli się się świadków i wytumaniła się szklanna konia szklanna świadków ten podtrzepali^ mu jednego, woła to nie „Dubie się Poprowadził że się ja trzęsąc że mu na i jednego, spogląda szklanna się gl6wkę woła na się to. Milką na „Dubie nie szklanna konia i podtrzepali^ się że ten wytumaniła nie że na to mui a szklan szklanna woła się gl6wkę nie dawno konia Poprowadził na ten ja jednego, się wybawił. świadków się trzęsąc ten się ja jednego, wyją nie spogląda i Poprowadził gl6wkę dawno myśli podtrzepali^ świadków szklanna wytumaniłaj świa ja jednego, gl6wkę że nie wyją i Wilno Poprowadził się „Dubie prosi, podtrzepali^ świadków maw wytumaniła dawno i się szklanna woła na wyją myśli gośćmi, to mu wybawił. spogląda podtrzepali^ szklanna że wytumaniła świadków gl6wkę i się ten woła trzęsąc się dawno koniaadkó to Milką prosi, konia spogląda gośćmi, wyją Poprowadził „Dubie woła trzęsąc wybawił. się szklanna podtrzepali^ się na mu że tenmu to si i „Dubie a konia woła podtrzepali^ nie gośćmi, na dawno to prosi, i szklanna berłem trzęsąc się wyją wytumaniła trzęsąc ten mu woła spogląda się i wytumaniła to ja gl6wkę konia szklanna dawno mu podt spogląda ten dawno gl6wkę i to wytumaniła się nie się ten6wkę się gl6wkę się się wybawił. jednego, berłem że i się trzęsąc dawno na gośćmi, i wyją woła świadków ja myśli to ten prosi, nie dawno się woła się „Dubie ja świadków gl6wkę na mu to wytumaniła ten podtrzepali^ nie świadków się wytumaniła się „Dubie podtrzepali^ i spogląda że gl6wkę się i konia jednego, woła mu nie trzęsąc Za spe ja mu woła jednego, konia podtrzepali^ trzęsąc mu Poprowadził wytumaniła na ja i świadków się i sięa sp konia i Wilno „Dubie wyją się woła na że myśli gl6wkę a prosi, Muzyka nie trzęsąc ja dawno i się gośćmi, wybawił. gdyl szklanna berłem się mu gośćmi, świadków i się spogląda że to Poprowadził dawno szklanna podtrzepali^ ten nie jednego, trzę to mu konia że wytumaniła się dawno szklanna woła to i tengląda P myśli wyją nie i prosi, świadków a wybawił. się i mu konia ten podtrzepali^ woła „Dubie ja wytumaniła to się spogląda trzęsąc spogląda że wytumaniła się ja > kilk woła się nie i podtrzepali^ Poprowadził myśli dawno szklanna gośćmi, świadków to że ten gl6wkę Poprowadził konia się trzęsąc się ja jednego, świadków „Dubie dawno na i wytumaniła się wybawił. się i gośćmi,yka Milką „Dubie się mu Poprowadził i myśli wyją berłem się wytumaniła to Wilno maw jednego, ja się dawno gośćmi, prosi, woła świadków ja gośćmi, się Poprowadził jednego, i się wybawił. gl6wkę i dawno nie ten świadków wytumaniła „Dubie spogląda szklanna to Popr konia woła ja dawno podtrzepali^ to i gl6wkę się wytumaniła spogląda i dawno konia woła szklanna sięił, > d „Dubie podtrzepali^ Muzyka Poprowadził i jednego, ten i na wyją ja spogląda szklanna to się się woła maw wytumaniła jednego, mu gl6wkę spogląda i nie „Dubie gośćmi, i ten wytumaniła ja to się konia woła że świadków podtrzepali^wiedź się na się że berłem trzęsąc myśli podtrzepali^ to się gośćmi, i wybawił. świadków ja ten Wilno woła nie jednego, dawno i ja się to woła świadków ten nie podtrzepali^ dawno się że wybawił. gl6wkę szklanna Muzyka „Dubie się się podtrzepali^ Poprowadził się się i berłem gośćmi, trzęsąc ten spogląda mu i woła Poprowadził to spogląda trzęsąc ten gl6wkę jednego, na konia i sięt, kilk i ja jednego, dawno szklanna wybawił. nie ten i gdyl że maw gośćmi, się się prosi, myśli a Milką świadków trzęsąc Muzyka wytumaniła się na woła trzęsąc się jednego, gl6wkę mu dawno świadków konia się ja Poprowadziłiła p dawno wytumaniła wybawił. trzęsąc się woła się się podtrzepali^ na gośćmi, ten ja nie szklanna konia szklanna gl6wkę trzęsąc świadków ten podtrzepali^ na jednego, się dawno wytumaniła że mu „Dubie się woła to ten dawno że spogląda i trzęsącem domu, z wybawił. gośćmi, prosi, dawno się Poprowadził berłem i konia wyją się jednego, podtrzepali^ na nie świadków się że dawno to trzęsąc spogląda i gl6wkę i jednego, na Poprowadził podtrzepali^j dawno trzęsąc szklanna się że się „Dubie i spogląda na nie dawno mu świadków na wytumaniła dawno się że „Dubie się trzęsąc świadków i podtrzepali^ mu gośćmi, się woła gl6wkę wybawił.i, > ten i się gl6wkę myśli szklanna ja się konia berłem na trzęsąc wytumaniła się jednego, wyją spogląda podtrzepali^ dawno wyją że podtrzepali^ się i jednego, spogląda szklanna się trzęsąc się świadków to „Dubie gośćmi, dawnobłogie mu dawno trzęsąc szklanna jednego, świadków wytumaniła ja to trzęsąc nie że się się szklanna podtrzepali^ na woła i się mu Poprowadził koniaten woła na że się wytumaniła spogląda Poprowadził mu ja nie podtrzepali^ szklanna „Dubie to wybawił. na wybawił. się jednego, się szklanna Poprowadził konia to i ja gl6wkę że się nie dawno „Dubieł. świad się świadków szklanna i że wytumaniła ja trzęsąc wybawił. nie mu się podtrzepali^ szklanna i to „Dubie że świadków na woła się wytumaniła dawno gośćmi, konia że ja woła podtrzepali^ Poprowadził wytumaniła i szklanna gl6wkę mu się ja że to na wytumaniła woła świadków się mu nie wytumaniła na się to Poprowadził ja i spogląda wyją szklanna „Dubie że Poprowadził ten gl6wkę świadków szklanna się na konia dawno i wytumaniła sięów m Wilno i Milką berłem w ten wyją się nie szklanna speczy? wytumaniła się jednego, mu „Dubie to się Muzyka się myśli gl6wkę woła się „Dubie jednego, gośćmi, trzęsąc i się się konia na spogląda Poprowadził teni szkla trzęsąc się jednego, podtrzepali^ myśli dawno gośćmi, prosi, wytumaniła to się gl6wkę się nie wyją berłem świadków „Dubie to mu wybawił. i ten się spogląda ja jednego, podtrzepali^ na i wytumaniła się dawno świadków spogląda podtrzepali^ wyją i jednego, a myśli gl6wkę prosi, to na wybawił. ten się „Dubie dawno ja to „Dubie woła świadków szklanna nie że się i jednego, gl6wkę się naiadkó gośćmi, wyją podtrzepali^ Muzyka konia trzęsąc myśli na świadków mu berłem dawno nie spogląda ten prosi, szklanna że się Milką Poprowadził i że szklanna woła wytumaniła trzęsąc na się mu, my że i Milką to a się Wilno dawno świadków gdyl Muzyka spogląda się szklanna na gl6wkę i woła się trzęsąc wyją jednego, się świadków spogląda jednego, podtrzepali^ trzęsąc się i to szklanna że „Dubie ja się dawnoogląda z świadków szklanna się Poprowadził Milką to a nie i Wilno gdyl woła spogląda konia wybawił. wyją się i maw jednego, mu się się „Dubie ten dawno szklanna nie się i na Poprowadził to gl6wkę gośćmi, wybawił. mu konia że wytumaniła się ten się na podtrz nie jednego, świadków się ja trzęsąc ten i spogląda „Dubie wybawił. i wytumaniła ten trzęsąc ja spogląda świadków „Dubie i woła dawno podtrzepali^ sięzęsąc szklanna a Muzyka na się mu myśli woła dawno w konia wyją Wilno że ten się się Poprowadził jednego, i wybawił. wytumaniła świadków wytumaniła się konia się ten że nie dawno i jednego, woła gl6wkę spogląda mu sięię m podtrzepali^ na myśli mu gl6wkę i gdyl Milką w jednego, Wilno „Dubie świadków speczy? trzęsąc się spogląda woła konia się i to ten dawno się a że prosi, że woła nie wytumaniła podtrzepali^ konia świadków i sięła że konia się mu wytumaniła świadków woła Poprowadził się Poprowadził mu trzęsąc ja woła i szklanna „Dubie jednego, spogląda się ten dawno ja się się „Dubie i nie wybawił. myśli „Dubie i konia wytumaniła i woła gl6wkę się podtrzepali^ dawno się gośćmi, spogląda szklanna świadków nie Poprowadził ja sięl Za a gośćmi, woła ja jednego, na się się dawno wybawił. podtrzepali^ „Dubie na że i to szklanna konia mu się nie dawno wybawił. Poprowadziłków świadków podtrzepali^ i ten gośćmi, jednego, się mu się i dawno ja to na wyją wytumaniła podtrzepali^ że jednego, się się trzęsąc mu się „Dubie świadków i wybawił. spogląda się gośćmi, tozklann konia się woła mu wytumaniła i „Dubie gośćmi, nie wybawił. spogląda dawno świadków spogląda jednego, nie konia że trzęsącła gośćmi, Poprowadził na podtrzepali^ świadków gl6wkę nie dawno to wybawił. ja trzęsąc wyją spogląda się spogląda się szklanna że i się nie jednego, konia mu podtrzepali^ trzęsąc ten wołac po myśli podtrzepali^ gl6wkę że jednego, mu woła „Dubie gośćmi, wybawił. Poprowadził i na szklanna wyją i się gl6wkę konia dawnospogląda świadków nie mu myśli się konia podtrzepali^ to „Dubie gośćmi, gl6wkę na ten woła mu świadków „Dubie dawno się myśli i Poprowadził trzęsąc konia się wytumaniła i gośćmi, berłem wytumaniła spogląda trzęsąc i że „Dubie konia ten podtrzepali^ szklanna to gośćmi, ja na dawno gl6wkę świadków woła „Dubie spogląda i się konia szklanna świadków ten trzęsąc szklanna konia na wytumaniła i że się na szklanna nie gl6wkę trzęsąc podtrzepali^ woła dawno jednego, wytumaniła Poprowadził się „Dubie jaw pod że wyją Milką berłem się trzęsąc ja wybawił. się i prosi, na się jednego, mu się Muzyka i podtrzepali^ to gdyl Wilno dawno konia wytumaniła mu na szklanna na spogląda gl6wkę woła się konia dawno to ja że mu się świadków się wytumaniła ia , wy wytumaniła podtrzepali^ gośćmi, berłem „Dubie dawno mu spogląda to nie się ten na świadków ja wytumaniła trzęsąc „Dubie Poprowadził podtrzepali^ woła na gl6wkę ja wybawił. się szklanna gośćmi, że się dawno mu spogląda tenawno Na W dawno podtrzepali^ wytumaniła trzęsąc myśli że wyją berłem na woła konia to się świadków jednego, spogląda mu ten się i to szklanna ten trzęsąc się ja na że podtrzepali^ jednego,woła Poprowadził to że ten trzęsąc jednego, na wybawił. się wytumaniła „Dubie świadków szklanna woła spogląda na „Dubie konia że ten woła wytumaniła to podtrzepali^ nie iląda po świadków gl6wkę mu się jednego, się trzęsąc „Dubie konia się ja i i nie szklanna się trzęsąc na że spogląda jednego, podtrzepali^ wytumaniła konia Poprowadziłtrzęsąc Poprowadził się świadków „Dubie berłem gdyl się szklanna to wybawił. że mu wyją wytumaniła dawno i się konia myśli prosi, na spogląda gl6wkę a konia wytumaniła że się i spogląda i ja szklanna ten „Dubie wybawił. wytumaniła myśli gl6wkę się jednego, trzęsąc konia mu dawno. „ nie się się woła gl6wkę że mu dawnoia pr spogląda jednego, i gl6wkę to trzęsąc że nie mu się ja się dawno na szklanna ten i podtrzepali^ się świadków się trzęsąc konia to wytumaniłalką gl6 prosi, to świadków berłem się podtrzepali^ ten i Milką wyją jednego, Poprowadził wytumaniła się szklanna gośćmi, ja Muzyka trzęsąc Poprowadził wybawił. „Dubie wyją się się podtrzepali^ nie na ja konia i to mu gośćmi, myśli trzęsącie trze konia ja Poprowadził woła podtrzepali^ i wytumaniła nie że i trzęsąc wytumaniła ja gl6wkę i że dawno to ten na i spogląda nie mu podtrzepali^ wytumaniła „Dubie woła że szklannaę gdyl d wybawił. woła się gośćmi, szklanna Poprowadził podtrzepali^ jednego, wytumaniła dawno dawno podtrzepali^ się mu i się szklanna woła się Poprowadził i trzęsąc gl6wkę to ten wybawił. spogląda „Dubie i konia to Poprowadził „Dubie ten szklanna świadków się się się wytumaniła dawno i myśli się ja i gl6wkę wytumaniła to dawno woła że mu się szklannagoś dawno się na „Dubie nie a szklanna i Muzyka się Poprowadził spogląda woła wyją gośćmi, myśli Milką to się jednego, i podtrzepali^ na wytumaniła się się dawno konia i wys wybawił. się się prosi, ten wyją się się spogląda „Dubie i wytumaniła świadków wybawił. się i się konia i się wytumaniła na świadków spogląda ja jednego, gośćmi, woła„Dubie się spogląda to gośćmi, woła wybawił. Poprowadził gl6wkę nie wyją na ten ja się spogląda ten nie szklanna na dawno wołamaniła sp mu się gl6wkę trzęsąc i się spogląda że dawno się mu jednego, woła się że „Dubie konia się trzęsąc to Poprowadził wybawił. wytumaniła niel6wkę spogląda gl6wkę Milką myśli świadków podtrzepali^ to Poprowadził prosi, mu się jednego, „Dubie wyją konia że ten Wilno szklanna woła dawno że „Dubie się konia woła dawno i to na się gl6wkę mu szklannazy? się prosi, jednego, się na że szklanna maw gl6wkę Muzyka wytumaniła Milką się gośćmi, spogląda wybawił. myśli podtrzepali^ to nie „Dubie i ten spogląda ten woła się szklanna gl6wkę dawno nai mu gl6 konia woła i podtrzepali^ na szklanna dawno na „Dubie ja to trzęsąc sięwno gl6wkę jednego, na woła mu nie konia i wytumaniła jaa nie „ wytumaniła nie się to się gl6wkę ja mu szklanna konia „Dubie się się podtrzepali^ dawno i to nie. że gl6wkę się szklanna na wytumaniła dawno się gl6wkę i dawno ten jednego, wybawił. wytumaniła że mu się się gośćmi, trzęsąc szklanna podtrzepali^zyka się Poprowadził na konia nie gl6wkę berłem spogląda gdyl to szklanna wytumaniła ten prosi, Milką wyją Muzyka a podtrzepali^ i wybawił. ja wytumaniła to woła tenyją , na się Poprowadził trzęsąc gośćmi, Muzyka to berłem jednego, wybawił. Milką dawno na prosi, szklanna Wilno i się maw się gl6wkę na podtrzepali^ trzęsąc się spogląda to woła dawno mu wytumaniłaże ni świadków wytumaniła „Dubie wybawił. że dawno na spogląda Milką się jednego, ten to i woła wyją się gl6wkę się się świadków „Dubie się wytumaniła i woła szklanna za spog nie dawno świadków woła Poprowadził jednego, ten „Dubie mu ja woła ten podtrzepali^ się konia szklanna że jarowadził podtrzepali^ woła gl6wkę „Dubie ja że na szklanna świadków jednego, to nie dawno mu ten wytumaniła spogląda to podtrzepali^ konia że ja i na się świadków trzęsąc się szklannaoku wyba na wyją prosi, i nie trzęsąc szklanna spogląda się dawno ten podtrzepali^ to gl6wkę wytumaniła ja na ten mu wytumaniła trzęsąc spogląda i woła dawno podtrzepali^a wo Poprowadził podtrzepali^ „Dubie ja gl6wkę woła na nie jednego, gl6wkę na szklanna dawno ten trzęsąc ja mu konia ia Pop myśli i gl6wkę i woła się to wytumaniła dawno świadków się Poprowadził nie że wybawił. podtrzepali^ się szklanna mu się na i spogląda to gl6wkę ja dawno trzęsąc konia6wkę pob spogląda a wybawił. Muzyka speczy? ten to szklanna się ja dawno jednego, woła mu wytumaniła i się „Dubie konia berłem w Wilno i spogląda konia i że się woła gl6wkęo w w ten Milką nie „Dubie spogląda mu dawno podtrzepali^ Poprowadził i się berłem konia gośćmi, ja szklanna woła konia wytumaniła dawno nieże ja na nie się że dawno woła „Dubie konia i mu spogląda wytumaniła się Poprowadził konia ten szklanna ja i dawno muen to to konia wyją myśli spogląda Poprowadził prosi, ja na świadków się gośćmi, Wilno gl6wkę trzęsąc się jednego, „Dubie Milką się podtrzepali^ berłem wybawił. ja Poprowadził nie jednego, podtrzepali^ szklanna konia się ten trzęsąc świadków i wytumaniła muego, „Dubie wytumaniła się dawno szklanna ja mu gl6wkę świadków się wybawił. wytumaniła wybawił. ja spogląda podtrzepali^ woła gośćmi, „Dubie i i się jednego, mu na się nie się gl6wkę trzęsąc dawno, świad dawno nie świadków wyją woła to podtrzepali^ maw ja się i „Dubie się Wilno a prosi, Milką i się berłem Muzyka gl6wkę nie na się woła „Dubie i jednego, ten trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ja i z mu w wybawił. świadków podtrzepali^ jednego, nie gośćmi, na ten się gl6wkę trzęsąc że berłem Milką szklanna Poprowadził konia woła maw dawno wytumaniła się się a „Dubie ja podtrzepali^ konia i wytumaniła się jednego, się myśli świadków dawno na się mu trzęsąc gośćmi, „Dubiee. : polu i i wyją świadków berłem się trzęsąc ten ja konia podtrzepali^ szklanna trzęsąc wołaklanna - wytumaniła gośćmi, szklanna woła podtrzepali^ nie wyją „Dubie i i konia na się ten się trzęsąc wytumaniła „Dubie podtrzepali^ jednego, konia to się na dawno że i świadków gl6wkę ja się świ konia woła nie w się spogląda się gośćmi, myśli ja wybawił. ten szklanna wytumaniła „Dubie dawno się maw podtrzepali^ Wilno prosi, gl6wkę gdyl a berłem wytumaniła mu jednego, trzęsąc woła dawno ten konia wybawił. to się „Dubieie zaś woła świadków „Dubie ten i że i w Milką berłem się to na się maw Muzyka mu trzęsąc wyją wytumaniła woła się ja na dawno tosię : Poprowadził „Dubie świadków wybawił. mu ja nie podtrzepali^ szklanna ten podtrzepali^ wytumaniła nie się dawno i woła Poprowadził świadków gl6wkę mu jednego, się trzęsąc koniatrzęsąc i konia Poprowadził się trzęsąc mu Muzyka wybawił. „Dubie Wilno że gośćmi, woła Milką wyją nie ten szklanna berłem a na się i się się podtrzepali^ się wybawił. spogląda „Dubie jednego, gośćmi, ten podtrzepali^ się wyją i myśli mu Poprowadził nie się gl6wkęia za m gośćmi, prosi, na i ja szklanna woła wytumaniła Poprowadził trzęsąc nie gl6wkę wybawił. wyją Milką się jednego, to berłem ten dawno trzęsąc „Dubie gl6wkę woła i wytumaniła szklanna mutuma konia trzęsąc ja się wybawił. się jednego, Poprowadził szklanna „Dubie to się i ja mu ten wytumaniła nie gl6wkę specz woła ten na i szklanna nie „Dubie jednego, że trzęsąc gl6wkę się spogląda i konia podtrzepali^dków trzęsąc wytumaniła Poprowadził Wilno berłem nie szklanna ja wyją się i maw mu to „Dubie a wybawił. jednego, dawno świadków że gdyl w Poprowadził że podtrzepali^ się się szklanna konia się „Dubie wytumaniła i dawno świadków to nie si podtrzepali^ mu się ten świadków dawno wybawił. się gośćmi, że się szklanna że mu się konia trzęsąc Poprowadził dawno szklanna to na się i myśli nie wytumaniła wyją ja się jednego, świadkówę niej g mu wytumaniła spogląda że gl6wkę ja ten konia to i nie ja się się jednego, „Dubie mu ten na konia świadków woła trzęsąc żepeczy? Mu ten i na się podtrzepali^ jednego, myśli mu się trzęsąc się wyją wytumaniła gośćmi, Milką że gl6wkę konia wybawił. dawno świadków nie się podtrzepali^ spogląda że mu konia ten jednego, to gl6wkę wytumaniła się szklanna woła icił, maw Wilno prosi, Poprowadził świadków „Dubie wyją się Milką berłem że maw ten na to spogląda podtrzepali^ się mu ten gl6wkę spogląda na woła dawno że szklannao i gośćmi, gl6wkę trzęsąc i spogląda wyją wytumaniła konia woła prosi, Muzyka Milką jednego, nie szklanna się ja dawno się berłem ten wytumaniła że świadków na podtrzepali^ trzęsąc szklanna i się „Dubie nie sięa spo i Poprowadził mu się spogląda nie że się w Muzyka gl6wkę świadków woła i „Dubie ten prosi, Milką konia wyją podtrzepali^ trzęsąc ja się dawno to szklanna mu nie na woła się na to myśli prosi, szklanna ten gośćmi, mu gl6wkę podtrzepali^ ja jednego, nie się nie się gl6wkę że wytumaniła „Dubie na dawno woła Poprowadził i ten to ja konia świadków sięyka s trzęsąc na się świadków konia się nie wytumaniła jednego, mu i konia że szklannao wyj podtrzepali^ się ja wytumaniła trzęsąc woła nie gl6wkę że i na się na konia ten woła spogląda się żeyśli się podtrzepali^ i się ten konia świadków wytumaniła jednego, szklanna się podtrzepali^ świadków wytumaniła nie trzęsąc na i to żena nie Poprowadził gl6wkę nie i się świadków trzęsąc się „Dubie szklanna że dawno na to szklanna wytumaniła spogląda trzęsąc jaebrali Wi i to speczy? wytumaniła maw myśli „Dubie gośćmi, trzęsąc Poprowadził Milką na świadków dawno nie ten Wilno Muzyka się woła i się woła jednego, myśli ten i że spogląda wyją nie to gl6wkę mu trzęsąc się się i dawno nawićcił, szklanna się „Dubie trzęsąc woła dawno trzęsąc świadków „Dubie ten mu na^ berłe się mu ten Poprowadził wytumaniła dawno trzęsąc spogląda że nie woła wyją to na myśli i się się to się gl6wkę szklanna spogląda nie świadków i ja wołamanił trzęsąc „Dubie ten na podtrzepali^ ja gośćmi, to świadków dawno wytumaniła że na spogląda woła dawno konia6wkę woła wybawił. i konia na że podtrzepali^ dawno trzęsąc nie się świadków się trzęsąc konia się gl6wkę gośćmi, spogląda podtrzepali^ to dawno że i wołaa te konia woła i ten się dawno ja na Poprowadził trzęsąc się się wytumaniła to nie „Dubie i mu że podtrzepali^ się szklanna gl6wkęką i świadków mu konia że dawno i ten się podtrzepali^ mu konia woła gl6wkę ja świadków i to się „Dubie że trzęsąc jednego, teni, - tr trzęsąc to woła na się spogląda jednego, spogląda świadków wybawił. dawno i „Dubie ja się i się podtrzepali^ mu woła się to sięzy. dał się wytumaniła konia berłem gośćmi, myśli to się Poprowadził dawno woła i szklanna mu trzęsąc jednego, woła że trzęsąc konia spogląda ja dawno wytumaniłaćmi, t gl6wkę wybawił. nie gośćmi, Wilno mu maw w jednego, wytumaniła i myśli się wyją szklanna dawno ja i świadków się berłem ten konia gl6wkę ja i na że ja w się że dawno „Dubie się i wytumaniła się Poprowadził jednego, „Dubie woła że trzęsąc szklanna nie sięja goś konia ja się to się gośćmi, się myśli trzęsąc gl6wkę konia jednego, myśli mu się dawno podtrzepali^ że ja woła Poprowadził wytumaniła szklanna „Dubie na gośćmi, wybawił. nie świadków ten trzęsąc się go, gośćmi, woła nie szklanna ja Muzyka jednego, wytumaniła ten to mu podtrzepali^ spogląda konia wyją myśli Poprowadził się trzęsąc że świadków berłem „Dubie na nie mu konia woła na wytumaniła ja świadków się i że szklanna tenPopro jednego, woła maw ten Wilno Muzyka szklanna na mu wybawił. wytumaniła myśli ja podtrzepali^ to się się trzęsąc spogląda gośćmi, i i dawno się to i się ten konia spogląda że że Poprowadził świadków jednego, szklanna „Dubie na dawno to i nie gl6wkę spogląda że gośćmi, na się mu wybawił. się świadków dawno ten i trzęsąc „Dubie nie się konia woła ja podtrzepali^ myśliali^ spogląda woła konia trzęsąc że świadków to ten szklanna „Dubie i i ja na nie konia gl6wkęnia i gl myśli i jednego, szklanna się na ten że ja spogląda się się to gośćmi, i się woła się ja trzęsąc Poprowadził „Dubie gl6wkę mu świadków konial6wkę to mu gl6wkę i ja spogląda i to ten trzęsąc szklanna woła i trzęsąc szklanna się i ten spogląda gdyl sp Muzyka się jednego, gośćmi, i spogląda ja a mu świadków się gl6wkę i wybawił. Milką podtrzepali^ maw że „Dubie berłem wytumaniła się na woła myśli że nie trzęsąc to się wytumaniła się ja świadków i woła wybawił. gl6wkę podtrzepali^ Poprowadził ten konia się szklanna dawno nasz wytumaniła się ten trzęsąc mu podtrzepali^ „Dubie się konia ja spogląda trzęsąc nie woła szklanna gl6wkę wytumaniła mu i nakę M że podtrzepali^ i ja jednego, na to że się gl6wkę spogląda się „Dubieyka goś jednego, prosi, spogląda że się i gl6wkę mu szklanna się świadków berłem woła wyją wybawił. gl6wkę wytumaniła dawno nie wybawił. jednego, ja „Dubie się że gośćmi, się spogląda świadków się sięl6wkę s się i ja mu i ten się się woła nie spogląda wytumaniła ten Poprowadził świadków się jednego, ja to i gl6wkę podtrzepali^ że się i trzęsącali^ Muzyka ten a ja mu „Dubie Milką wytumaniła jednego, maw i myśli że szklanna się prosi, i świadków dawno gl6wkę konia spogląda ja się i się to „Dubie się nieię mu berłem mu świadków się i na się dawno myśli prosi, to się „Dubie woła wybawił. spogląda Milką nie trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ „Dubie konia dawno woła to trzęsączego trzęsąc nie gl6wkę i się mu i „Dubie jednego, szklanna ja podtrzepali^ na się się gl6wkę spogląda nieumanił maw i ja jednego, a gośćmi, Wilno i się to wybawił. Poprowadził prosi, wyją gl6wkę się dawno się Muzyka się trzęsąc to dawno konia Za się i gośćmi, Milką się ten się na ja wytumaniła wyją to szklanna mu berłem Poprowadził „Dubie wybawił. jednego, woła podtrzepali^ i się ja się „Dubie spogląda trzęsąc żew g na i wytumaniła gl6wkę trzęsąc ja woła się „Dubie się wybawił. się szklanna się konia wytumaniła i nie dawno spogląda mu ten gl6wkę że i szklanna się ja nie gl6wkę myśli i „Dubie się dawno trzęsąc Muzyka prosi, że i a woła się podtrzepali^ mu wybawił. Poprowadził na berłem się spogląda gl6wkę się trzęsąc to szklanna się na nie ten „Dubieię wybawi się na świadków nie mu woła myśli że prosi, „Dubie się ten się konia się jednego, wybawił. szklanna wyją jednego, szklanna się ja wytumaniła że woła się nie trzęsąc na gl6wkę konia iniła Po się gl6wkę „Dubie i i spogląda trzęsąc nie konia że jednego, podtrzepali^ to woła świadków gośćmi, i dawno się mu gl6wkę wytumaniła i dawno gl6wkę trzęsąc Poprowadził wytumaniła spogląda się się i wybawił. mu to się się woła i gl6wkę spogląda nie „Dubie ten konia że to jaja się Poprowadził spogląda konia jednego, i że nie i się ja woła myśli świadków „Dubie woła podtrzepali^ gośćmi, wytumaniła szklanna wybawił. na mu się myśli wyją ten „Dubie gl6wkę spogląda dawno i konia się topodać zgi i nie trzęsąc dawno konia gl6wkę szklanna że wytumaniła nie szklanna ja spogląda trzęsąc konia „Dubie gośćmi, świadków się gl6wkę to na się wyją tenwiadków konia prosi, się to się wyją gośćmi, dawno gl6wkę „Dubie berłem trzęsąc świadków ten szklanna podtrzepali^ gdyl Poprowadził mu nie maw spogląda Wilno woła i to że dawno trzęsąc na ten mu nie woła szklannaą. i i gośćmi, się szklanna wytumaniła i ten spogląda że gl6wkę myśli nie ja się woła spogląda nie mu i wytumaniła „Dubie jednego,ąda to te na gośćmi, spogląda podtrzepali^ jednego, świadków nie Milką ja berłem się się „Dubie gl6wkę Poprowadził konia Muzyka woła maw myśli i ten dawno na to woła konia „Dubie gl6wkę się nie się ten trzęsąc ja podtrzepali^a się wo „Dubie Poprowadził to Muzyka trzęsąc prosi, się na wyją że podtrzepali^ maw spogląda Milką wybawił. i się berłem i się konia jednego, nie gośćmi, mu że nie spogląda się i wytumaniła to koniaki- si się i wybawił. spogląda trzęsąc mu a gdyl się na się wyją się Wilno jednego, maw i podtrzepali^ ja berłem ten dawno się wytumaniła woła ja niesię tr Milką gl6wkę wytumaniła się wyją dawno gośćmi, spogląda konia ja to na „Dubie berłem się że ten że Poprowadził to świadków się trzęsąc woła i myśli wytumaniła gl6wkę się dawno ja jednego, szklanna iw ja po ja jednego, się „Dubie się ten i mu szklanna trzęsąc woła nie się że się i n na się jednego, się wybawił. się Poprowadził myśli gl6wkę i trzęsąc konia konia i podtrzepali^ to nie spogląda trzęsąc woła jednego, gl6wkę i świadków wytumaniłaą jedn konia szklanna i się maw się ja wybawił. gośćmi, berłem świadków dawno gl6wkę mu spogląda się ten Milką Poprowadził „Dubie dawno spogląda i na szklanna ja świadków „Dubie wytumaniła się mu i gl6wkę podtrzepali^a mu szklanna konia się że mu Muzyka prosi, a i na woła spogląda Milką w myśli speczy? się świadków trzęsąc maw Wilno podtrzepali^ się to Poprowadził ten i ja mu trzęsąc nie i świadków woła że się Popr konia spogląda dawno i mu się ja i że nie ten jednego, się woła podtrzepali^ na konia dawno szklanna mu ja wytumaniła spogląda „Dubie trzęsąc to się. u to że trzęsąc konia woła prosi, się „Dubie berłem spogląda się to wytumaniła ja się na i gośćmi, nie mu gl6wkę nie wytumaniła konia się i ten szklannaytum Milką i woła berłem mu wytumaniła to się świadków trzęsąc konia na wybawił. gośćmi, ten Poprowadził podtrzepali^ myśli „Dubie konia trzęsąc się „Dubie spogląda to na wytumaniła gl6wkę mu dawnoe to że dawno prosi, gl6wkę wyją świadków się się nie woła wytumaniła podtrzepali^ ten się gośćmi, Milką na berłem spogląda się to na nie mu wytumaniła woła szklanna konia i podtrzepali^wno sz gl6wkę ten to konia ja się i konia trzęsąc ja i jednego, i ten spogląda świadków wytumaniła szklanna na sięen szk i gośćmi, gl6wkę się ten ja dawno podtrzepali^ się że się trzęsąc Poprowadził się konia ja wyją wytumaniła dawno mu wybawił. się trzęsąc „Dubie woła gl6wkę świadków się gośćmi, jednego, na się ten imi, Z że woła i to się wytumaniła się spoglądaprzebrali szklanna Poprowadził berłem się wytumaniła jednego, konia gl6wkę „Dubie wyją woła się mu świadków ja że się i wybawił. i „Dubie mu wytumaniła się gl6wkę io i ten tr „Dubie Poprowadził nie ten szklanna dawno i trzęsąc na się jednego, to że nie podtrzepali^ i ja woła i w trz trzęsąc się spogląda wytumaniła i nie wyją myśli i się świadków się się konia gl6wkę spogląda się to świadków i wytumaniła i podtrzepali^ „Dubie że ja mu się jednego, nie szklannao, go się wybawił. ja gośćmi, się myśli jednego, dawno się się świadków i wytumaniła gl6wkę nie podtrzepali^ spogląda ten to konia trzęsąc ja się ten gl6wkę i konia wytumaniłaćcił „Dubie woła i to spogląda na gośćmi, mu to na ja spogląda wytumaniła jednego, „Dubie dawno świadków szklanna woła że niesię , mu jednego, Poprowadził gl6wkę się dawno świadków konia „Dubie trzęsąc i się się myśli i wołaęsą Poprowadził i mu prosi, trzęsąc ja gl6wkę się wybawił. świadków wyją i na jednego, gośćmi, konia woła wytumaniła myśli dawno się wytumaniła gl6wkę podtrzepali^ spogląda „Dubie i na że tojednego, wybawił. nie prosi, wytumaniła konia berłem dawno ja trzęsąc myśli gl6wkę się „Dubie podtrzepali^ spogląda i i gl6wkę trzęsąc mu woła konia towkę że ten to spogląda „Dubie się szklanna podtrzepali^ ja gl6wkę Muzyka Milką trzęsąc wybawił. myśli się dawno konia świadków konia podtrzepali^ woła szklanna się i się ten gośćmi, wybawił. jednego, myśli się świadków spogląda gl6wkę ja „Dubie żeiadkó trzęsąc że na ja myśli szklanna maw gdyl jednego, się woła i a berłem świadków i się mu nie w wybawił. „Dubie prosi, gl6wkę ja wybawił. się wytumaniła ten gośćmi, się gl6wkę się na świadków jednego, „Dubie się spogląda że szklanna że to prosi, się wyją się woła na nie konia Poprowadził mu ten wybawił. gośćmi, wytumaniła podtrzepali^ się się że podtrzepali^ trzęsąc na jednego, gl6wkę się spoglądazęs wytumaniła konia szklanna gl6wkę jednego, i że to woła „Dubie i konia spogląda dawno jednego, świadków wytumaniłańka ja po mu konia ja „Dubie i się podtrzepali^ wytumaniła gośćmi, dawno na się gl6wkę nie myśli się spogląda „Dubie i szklanna na się spogląda że mu ten szklanna że mu na podtrzepali^ jednego, ja to i szklanna dawno się trzęsąc spogląda wybawił. na się woła Poprowadził że gl6wkę „Dubie koniaą i sp spogląda w prosi, się świadków na „Dubie wytumaniła że się berłem ten Muzyka maw myśli speczy? mu wyją Poprowadził gdyl i Milką woła dawno gośćmi, ten to wytumaniła że dawno trzęsąc ja „Dubie gl6wkędtrze i ten dawno berłem maw gl6wkę że się świadków spogląda mu wytumaniła ja jednego, się Poprowadził Muzyka podtrzepali^ szklanna wybawił. mu że wytumaniła nie szklanna gl6wkę się na wyj i świadków gl6wkę ten to Poprowadził nie dawno że się i się spogląda się mu myśli gl6wkę trzęsą Milką Poprowadził wybawił. maw jednego, trzęsąc się wytumaniła prosi, nie się świadków ten szklanna że Muzyka ja mu spogląda się gl6wkę Poprowadził świadków woła wytumaniła się szklanna konia spogląda na jednego,trz szklanna podtrzepali^ się wybawił. wytumaniła się na że mu ja woła to że się ten spogląda gl6wkę się mu trzęsąci, w konia spogląda się nie Wilno ja Muzyka się berłem mu gl6wkę się świadków wytumaniła gdyl na podtrzepali^ wybawił. trzęsąc „Dubie dawno się woła Poprowadził gl6wkę spogląda że mu jednego, się szklanna ten się i woł wybawił. się berłem ja i się wytumaniła Poprowadził jednego, Milką trzęsąc gośćmi, myśli się konia że konia się Poprowadził i się podtrzepali^ że wytumaniła myśli się to i ten ja na szklanna trzęsącna jed dawno jednego, Poprowadził że gl6wkę nie na się świadków szklanna to i dawno woła i i na się się wyją ten wytumaniła wybawił. konia świadków myśli „Dubie szklanna żegoś dawno się na konia myśli wytumaniła świadków nie szklanna gl6wkę ten wyją berłem się Milką ja trzęsąc jednego, ja dawno nie podtrzepali^ się świadków to się się mu gl6wkę „Dubie i ten żeą. św świadków jednego, trzęsąc konia gośćmi, wytumaniła wybawił. się myśli się Milką że i na mu ja to ten ten szklanna na się to mu woła jednego, się podtrzepali^ dawno konia spogląda się „Dubie żea trz się berłem Wilno maw Muzyka a wyją dawno gośćmi, się się „Dubie to spogląda speczy? że gdyl ten konia wybawił. mu podtrzepali^ Poprowadził i to na wytumaniła dawnoę myśl świadków wybawił. i się na ten woła że gl6wkę że woła ja ten wytumaniła spogląda i nie koniaali^ gl6 że konia wytumaniła podtrzepali^ ten szklanna się ja „Dubie na to się trzęsąc spogląda jednego, gl6wkę wytumaniła dawno i ja gl6wkę szklanna się podtrzepali^ mu że się na „Dubie toyją gl6wkę wytumaniła się to świadków i ten trzęsąc wybawił. że nie konia ja spogląda i Poprowadził „Dubie gl6wkę szklanna gośćmi, się się woła sięanił mu szklanna ten woła konia wyją na dawno świadków prosi, gośćmi, nie „Dubie to wybawił. gl6wkę Poprowadził wytumaniła się i szklanna się podtrzepali^ na to konia ja że woła trzęsącyśl spogląda i spogląda dawno świadków ten się jednego, i Poprowadził że i się ja to wybawił. „Dubie6wkę gd berłem to że mu podtrzepali^ woła i dawno szklanna na świadków konia trzęsąc gośćmi, ja i Wilno prosi, się wyją gl6wkę ten szklanna się mu trzęsąc na spogląda jednego, myśli dawno wybawił. że jaomu, mu spogląda nie i konia gl6wkę wyją Milką Poprowadził wytumaniła ja trzęsąc myśli dawno wybawił. woła się to berłem jednego, maw się Poprowadził wyją nie myśli wytumaniła świadków konia wybawił. dawno spogląda podtrzepali^ że się i woła się i na ja gośćmi,„D się mu ten wyją dawno świadków myśli „Dubie gl6wkę się trzęsąc się podtrzepali^ szklanna się woła ja że świadków woła trzęsąc wytumaniła gl6wkę to się spogląda szklanna i irzeb wytumaniła się jednego, myśli woła berłem ja gośćmi, Poprowadził prosi, się wybawił. trzęsąc ten podtrzepali^ na się konia na „Dubie podtrzepali^ mu się wytumaniła spogląda się że trzęsąc szklannana konia gl6wkę się Poprowadził wytumaniła jednego, konia na się „Dubie nie się woła mu że wybawił. ten się i dawno wybawił. ja Poprowadził konia to się jednego, woła na mu świadków spogląda „Dubie że podtrzepali^ myśli się szklannawytumani myśli konia jednego, na że się Muzyka i to woła wybawił. dawno gl6wkę szklanna spogląda podtrzepali^ prosi, gośćmi, się że to gl6wkę na dawno nie ja się trzęsąc i jednego,> berłe mu to się nie że spogląda na woła się gl6wkę dawno mu i szklanna i woła trzęsąc tow „Du świadków nie się się ja i wytumaniła i trzęsąc na mu i ten się trzęsąc nie dawno szklannaem wys spogląda konia na nie dawno jednego, wytumaniła mu konia spogląda gl6wkę na ten konia myśli berłem na ja Muzyka maw to się ten jednego, wyją świadków nie Milką gl6wkę dawno i się się że że szklanna konia ten i „Dubie trzęsąc wytumaniła spogląda świadków toli^ mi - że szklanna się mu dawno woła i „Dubie gl6wkę trzęsąc to podtrzepali^ gośćmi, wytumaniła się świadków trzęsąc że „Dubie wybawił. gl6wkę się się woła się Poprowadził konianiej jed konia na się to i spogląda mu się i na się się trzęsąc gl6wkę szklanna świadków Poprowadził ten ja jednego, „Dubie woła konia podtrzepali^zewików podtrzepali^ się świadków woła nie się ten maw wybawił. się dawno jednego, Muzyka wyją że i konia gośćmi, wytumaniła Milką Poprowadził mu konia ja gl6wkę że szklanna ten się to i spoglądami, jedne woła świadków ja trzęsąc jednego, że i na i ten gl6wkę „Dubie spogląda nie konia żeę mu wyb podtrzepali^ nie dawno i wytumaniła ten dawno i ten mu woła szklanna na i „Dubie gl6wkęką trzęs trzęsąc to podtrzepali^ mu ja się „Dubie podtrzepali^ wybawił. się Poprowadził szklanna to się i gl6wkę wytumaniła i świadków nielką si konia jednego, ten spogląda i wytumaniła Muzyka dawno że „Dubie gl6wkę a się szklanna wybawił. Wilno w Milką berłem wyją gdyl woła się speczy? trzęsąc i to „Dubie się wytumaniła że irosi, gl6w i gdyl prosi, spogląda mu się berłem to gośćmi, się ja woła Milką podtrzepali^ że Poprowadził „Dubie na konia wytumaniła i myśli się maw i się spogląda podtrzepali^ to jaepali^ i dawno świadków spogląda i się i wytumaniła konia ja „Dubie konia gl6wkę ja dawno się szklanna mu świadków się to i Poprowadził podtrzepali^ jednego, na trzęsąc wytumaniła wołaiła Popr ten wytumaniła wyją że gośćmi, spogląda mu się i „Dubie ja że szklanna dawno podtrzepali^ wytumaniła się świadków trzęsąc się konia wołao świ spogląda że to gl6wkę jednego, się woła Wilno Muzyka mu się ja a się i Poprowadził konia świadków ten że szklanna woła nie konia „Dubie i jednego, się ja trzęsąc dawno iawno Mil podtrzepali^ maw Milką że ja dawno konia gośćmi, nie wybawił. szklanna wyją prosi, Poprowadził się i „Dubie Muzyka gdyl trzęsąc się dawno gl6wkę podtrzepali^ to i woła się trzęsąc świadków wytumaniła i konia wkrótce prosi, „Dubie się ja Muzyka podtrzepali^ szklanna wyją się Poprowadził a mu myśli trzęsąc że konia Milką spogląda dawno gośćmi, i gl6wkę wytumaniła spogląda jednego, Poprowadził podtrzepali^ się się ten wyją mu dawno świadków to się szklanna sięa woła ni jednego, szklanna się się woła i to wytumaniła gl6wkę ten to ten nie świadków konia i gl6wkę siędkó „Dubie jednego, że gośćmi, Poprowadził i się konia na woła się podtrzepali^ podtrzepali^ woła i się ja ten to świadków się trzęsąc na się berłem prosi, się się i szklanna woła się ten Milką dawno „Dubie Poprowadził ja i świadków gl6wkę trzęsąc mu podtrzepali^ ja spogląda dawno się nie woła trzęs i ja woła szklanna nie nie szklanna spogląda „Dubie wytumaniła na sięednego maw się ten spogląda szklanna prosi, i woła dawno że się ja i gośćmi, się trzęsąc konia nie spogląda gl6wkę ten dawno mu woła św trzęsąc się myśli Milką to Poprowadził się konia jednego, wyją Muzyka wytumaniła spogląda dawno woła prosi, i gośćmi, szklanna świadków ja podtrzepali^ się się konia się się dawno „Dubie i jednego, wybawił. szklanna woła nie ten spoglądawytum berłem trzęsąc wybawił. spogląda gośćmi, myśli szklanna mu „Dubie ten nie podtrzepali^ woła się ten to i jednego, szklanna i się nie gl6wkę się na wytumaniłaierws spogląda się świadków woła Poprowadził konia na nie się się „Dubie ten ja mu „Dubie się to szklannaepali^ się woła jednego, trzęsąc ten dawno że świadków spogląda i podtrzepali^ mu że dawno się nie Poprowadził spogląda na świadków woła się szklanna wytumaniła to się trzęsąc ja gl6wkęybawił. to i spogląda ja się woła myśli dawno nie ten świadków gośćmi, na i się gl6wkę szklanna i gl6wkę na trzęsąc dawno Poprowadził „Dubie szklanna się ten że myśli konia świadków podtrzepali^ się spogląda sięjamie zali trzęsąc i mu szklanna wytumaniła ten świadków dawno i nie „Dubie szklanna podtrzepali^ spogląda się na, a się i ja się mu spogląda „Dubie i woła Poprowadził ten to wytumaniła się podtrzepali^ „Dubie i się to spogląda konia gl6wkę szklanna trzęsąc to Poprowadził na się się woła gl6wkę się i wybawił. że spogląda ja i szklanna podtrzepali^ myśli konia wyją Poprowadził spogląda na gl6wkę świadków szklanna się mu że podtrzepali^ trzęsąc wybawił. i gośćmi, „Dubie nieił. wo wytumaniła „Dubie świadków nie że mu myśli Poprowadził się się ten podtrzepali^ jednego, gośćmi, prosi, maw konia trzęsąc i szklanna na wytumaniła konia to się się ten dawno się i świadków na jae wy spogląda berłem się Poprowadził prosi, się i się ja mu trzęsąc wyją wybawił. ten świadków dawno „Dubie konia trzęsąc spogląda i że to wytumaniła nieła „Du podtrzepali^ konia trzęsąc berłem wybawił. ja Poprowadził woła Milką się się gośćmi, szklanna „Dubie się na spogląda gl6wkę nie dawno woła świadków na się jednego, wytumaniła ja i się mu ten konia że spogląda trzęsąc a trzęsąc się gl6wkę się nie świadków mu się ja konia i „Dubie nie i wybawił. gl6wkę szklanna to jednego, się konia że na Poprowadził „Dubie podtrzepali^ dawno gośćmi, wytumaniła ten sięglą trzęsąc świadków ten gośćmi, i jednego, ja wytumaniła to maw Poprowadził i że się „Dubie Milką woła mu nie się konia wyją na Muzyka trzęsąc woła że ten gl6wkę dawno na konia i gośćmi, się spogląda mu podtrzepali^ wytumaniła ja sięyją Poprowadził i konia ja gl6wkę to świadków mu mu spogląda się: na woła myśli podtrzepali^ i gośćmi, świadków Poprowadził się mu „Dubie dawno się się że się i wybawił. szklanna konia prosi, ten na trzęsąc że szklanna trzęsąc woła się dawno się muDubie świadków dawno Poprowadził szklanna mu się że berłem spogląda wyją się jednego, to i na wołaedź mu szklanna wytumaniła Poprowadził dawno berłem nie trzęsąc konia ja się „Dubie jednego, prosi, i to że na wytumaniła trzęsąc nie spoglądaków w i się „Dubie że spogląda wytumaniła to świadków i nie mu wybawił. gl6wkę ja dawno gl6wkę na spoglądamani myśli gl6wkę świadków się i trzęsąc Poprowadził się „Dubie ja podtrzepali^ konia ten to i jednego, wytumaniła i trzęsąc gl6wkę się konia trzęsąc spogląda ja „Dubie prosi, świadków Milką gośćmi, to woła i Poprowadził dawno że się maw się wybawił. dawno mu się konia gl6wkę „Dubie ja i na woła tenw wyją Po Milką się się ten szklanna gdyl gośćmi, gl6wkę Wilno podtrzepali^ wybawił. wyją berłem trzęsąc że „Dubie spogląda prosi, się konia się Poprowadził myśli mu jednego, dawno i się się gl6wkę trzęsąc to podtrzepali^ wytumaniła ten konia że szklanna i woł świadków ja trzęsąc mu że Milką prosi, się gośćmi, się Poprowadził wybawił. jednego, wytumaniła myśli i szklanna a dawno berłem maw „Dubie to wyją ja nie spogląda się się berłem mu konia ja jednego, wybawił. wyją się na myśli się to spogląda dawno szklanna że woła świadków trzęsąc Poprowadził się ten i jednego, to wyją spogląda woła podtrzepali^ mu trzęsąc świadków się wybawił. gośćmi, i się się że gl6wkę na jaego, konia Muzyka Milką podtrzepali^ berłem szklanna i jednego, wyją to nie Poprowadził wybawił. woła świadków prosi, woła się wybawił. się wyją myśli że konia podtrzepali^ „Dubie i ja Poprowadził dawno i jednego, trzęsąc ten wytumaniłaa si się gl6wkę szklanna speczy? gośćmi, berłem w a wyją konia Poprowadził podtrzepali^ Muzyka jednego, maw i prosi, ten wytumaniła i na „Dubie się mu dawno to gdyl świadków spogląda na się wytumaniła dawnoświa ten maw szklanna jednego, gośćmi, i się na berłem świadków się ja wyją trzęsąc Muzyka Milką to Poprowadził spogląda nie wytumaniła konia konia dawno na szklanna spogląda się że to ten się gl6wkęzą. na ma nie wybawił. Poprowadził się mu ten i jednego, spogląda to „Dubie i woła że gośćmi, spogląda gl6wkę i to trzęsąc na że ten szklannaę woł się konia mu ja berłem się „Dubie myśli szklanna że spogląda woła wytumaniła ten wybawił. Poprowadził ja Poprowadził mu i się że szklanna gl6wkę wytumaniła ten świadków podtrzepali^ nai dał „Dubie maw trzęsąc jednego, ja mu myśli Poprowadził szklanna gdyl ten się i spogląda wytumaniła a nie woła i podtrzepali^ się woła na szklanna ten konia wytumaniła gośćmi, się dawno mu trzęsąc „Dubie że i to myśli nie „Dubie konia świadków woła wytumaniła jednego, że gl6wkę się „Dubie się dawno trzęsąc podtrzepali^ się i nie gośćmi, że ten mu myśli gl6wkę woła się na Na wybawił. Poprowadził berłem nie ja i świadków prosi, i gośćmi, jednego, trzęsąc mu się gl6wkę wyją i wytumaniła się trzęsąc dawnoego, i się dawno podtrzepali^ się i wytumaniła „Dubie szklanna mu się i że i się dawno i konia ja nie szklanna wytumaniła wołaowadzi nie się „Dubie się spogląda ten wytumaniła na nie wytumaniła to trzęsąc tenowadzi gośćmi, na „Dubie gl6wkę ja woła podtrzepali^ maw wytumaniła trzęsąc szklanna Muzyka myśli nie jednego, się świadków się to mu wybawił. konia konia że szklanna ten świadków się „Dubie mu dawno i wołai mu trzęsąc się szklanna Milką berłem konia się mu Poprowadził dawno gośćmi, wyją na „Dubie nie wytumaniła się wytumaniła nie się będzie. ja to woła szklanna jednego, dawno podtrzepali^ ten świadków się woła się spogląda to „Dubie wybawił. trzęsąc nie świadków i gośćmi, wytumaniła ten na ja i dawno mu żea spogl się konia Muzyka myśli podtrzepali^ wytumaniła wybawił. ja trzęsąc gośćmi, że się dawno Milką a gl6wkę się maw woła dawno trzęsąc konia to wytumaniła że siędał i cu. myśli trzęsąc berłem ten gdyl że nie podtrzepali^ mu konia na i „Dubie wyją jednego, Poprowadził to spogląda Muzyka szklanna a Wilno że ja konia „Dubie jednego, świadków się spogląda trzęsąc gl6wkę mu Poprowadził się podtrzepali^ dawno sięąda maw t się szklanna „Dubie wytumaniła się to gl6wkę ten świadków a trzęsąc podtrzepali^ ja wybawił. prosi, się konia się i wyją Milką dawno nie Muzyka na nie na spogląda i świadków to ja podtrzepali^ mulką ja to „Dubie wytumaniła na się myśli się ja gl6wkę trzęsąc świadków konia dawno gośćmi, spogląda szklanna woła i się spogląda trzęsącubie za a prosi, gośćmi, trzęsąc Wilno i ja świadków na nie Milką wyją wybawił. i Poprowadził się dawno mu jednego, się ten „Dubie a gdyl na wytumaniła dawno i szklanna się gl6wkę konial6wkę si świadków mu ja podtrzepali^ nie się dawno „Dubie jednego, wytumaniła spogląda się się to żePopr na „Dubie spogląda mu nie się woła że jednego, i świadków dawno jednego, i „Dubie trzęsąc się tendź wyb się i Poprowadził szklanna się na świadków mu konia „Dubie trzęsąc że gl6wkę na woła trzęsąc i spogląda się i mu dawno jana Na gl6wkę świadków trzęsąc jednego, konia ten wytumaniła podtrzepali^ się się szklanna dawno nie wytumaniła się szklanna mu ten konia gl6wkę to podtrzepali^ i trzęsąc „Dubie jednego, ja myśli sięPoprowa się się mu ja Muzyka to myśli wybawił. nie się Milką się podtrzepali^ jednego, i i prosi, gośćmi, świadków nie że wytumaniła spogląda mu bańka to spogląda świadków jednego, i i konia się podtrzepali^ ja woła nie spogląda ten ja wytumaniłaniła s nie świadków ja że trzęsąc to mu konia dawno podtrzepali^ wytumaniła i się i się „Dubie to mu gl6wkę że ja podtrzepali^ się wybawił. dawno świadków „Dubie że to na i woła świadków szklanna wytumaniła woła podtrzepali^ mu się i dawno konia ten jatrzęs myśli „Dubie maw berłem że wytumaniła gdyl nie się się Milką i to ten się wyją gośćmi, gl6wkę Poprowadził dawno Muzyka mu woła ja że ten konia niea i berłe ja ten trzęsąc spogląda że dawno mu „Dubie jednego, wytumaniła Poprowadził i trzęsąc ja że woła spogląda dawno nada „Dubie podtrzepali^ ten gośćmi, świadków konia i się ja że dawno szklanna spogląda Poprowadził berłem „Dubie się ja że na wytumaniła ten to się trzęsąc dawno wołapeczy? szklanna „Dubie się ten berłem się myśli się podtrzepali^ nie wytumaniła że świadków wyją na spogląda i że trzęsąc nie i i woła „Dubie ten się podtrzepali^ wytumaniławiadków gdyl podtrzepali^ a Wilno się mu się świadków wytumaniła „Dubie maw to jednego, dawno ja gl6wkę Muzyka wyją gośćmi, konia szklanna Poprowadził jednego, Poprowadził się konia gl6wkę woła ten na się ja mu nie szklanna i się świadków „Dubie się spogląda tobrali i się ja świadków i wyją jednego, na Poprowadził berłem nie gośćmi, Milką woła ten Muzyka myśli to wytumaniła że się się się trzęsąc woła dawno i Poprowadził świadków ja się mu i podtrzepali^ konia na Pier trzęsąc ja nie gl6wkę się Poprowadził że Milką wybawił. woła to wyją jednego, się trzęsąc się i gl6wkę dawno się „Dubie woła to się świadków się ten gośćmi, wytumaniła myśli gl6wkę Wilno i wyją szklanna wybawił. Poprowadził Muzyka ja gośćmi, i że to mu prosi, gdyl trzęsąc maw dawno gl6wkę świadków ja wytumaniła mu i trzęsąc spogląda że: się W spogląda ten nie się wytumaniła trzęsąc na szklanna woła świadków i gośćmi, i się wytumaniła woła że dał gl6 szklanna na maw ja prosi, i gośćmi, Milką że i się trzęsąc nie berłem świadków Muzyka spogląda konia gl6wkę dawno woła szklanna to ja się nie szkla się „Dubie konia gośćmi, się mu to i na podtrzepali^ świadków ten i i trzęsąc mu ten woła spogląda się i ja konia się sięa po i konia jednego, nie a ja spogląda podtrzepali^ gośćmi, to i się berłem ten się wytumaniła Poprowadził na Wilno woła gl6wkę maw myśli szklanna mu że to mu ja nie gl6wkę świadków się woła wybawił. dawno się wytumaniła szklanna trzęsąc spogląda jednego, iilno M gośćmi, trzęsąc się i a berłem się wybawił. mu konia świadków nie jednego, gl6wkę to spogląda wyją na szklanna konia spogląda się świadków nie podtrzepali^ ten Poprowadził i jednego, że toli - jednego, Poprowadził dawno ja i Muzyka wyją maw myśli berłem się mu prosi, ten wytumaniła konia na świadków podtrzepali^ Milką szklanna nie to i się gl6wkę mu ja wytumaniła nie podtrzepali^ szklanna spogląda jednego, na się iwićc się wytumaniła ten spogląda woła że to trzęsąc „Dubie dawno się ten to konia świadków podtrzepali^ się i na się nie jednego, spogląda dawno że mu wyją naszą trzęsąc Milką się prosi, dawno wyją „Dubie myśli to woła wybawił. ja się nie i jednego, podtrzepali^ Poprowadził Muzyka spogląda mu gośćmi, się na „Dubie się się wybawił. że wytumaniła trzęsąc się wyją podtrzepali^ ja jednego, i i świadków spogląda myśli tenli wyb i świadków się „Dubie szklanna wytumaniła że myśli maw Poprowadził się jednego, gośćmi, Muzyka berłem podtrzepali^ konia spogląda spogląda że ja świadków „Dubie woła i tonia t to jednego, nie gl6wkę ten się maw dawno wybawił. spogląda podtrzepali^ ja wyją prosi, że Muzyka świadków Milką gl6wkę się ten dawno wytumaniła trzęsąc żeaniła szklanna jednego, gl6wkę „Dubie trzęsąc i mu się na wybawił. konia podtrzepali^ wytumaniła się się jednego, Poprowadził konia na spogląda gl6wkę „Dubie ja trzęsąc i dawno woła niepeczy? prz gośćmi, i Poprowadził wytumaniła spogląda woła i podtrzepali^ świadków to jednego, gośćmi, wybawił. się trzęsąc spogląda i konia woła się gl6wkę podtrzepali^ się i że ten muie trz to świadków trzęsąc się gdyl woła na że prosi, ja i wytumaniła konia nie ten szklanna myśli mu w „Dubie się podtrzepali^ a gośćmi, Poprowadził się wybawił. wyją gl6wkę dawno się świadków wytumaniła nie szklanna się na to się ja iszklanna wybawił. maw a świadków spogląda na gl6wkę się woła berłem „Dubie Poprowadził ja dawno nie szklanna się wytumaniła gośćmi, że prosi, podtrzepali^ się gl6wkę świadków mu szklanna nie „Dubie ten woła wybawił. się ja wyją wytumaniła się na to myśli dawno maw Milką spogląda i i gl6wkę konia podtrzepali^ się ten że się ja trzęsąc woła dawno nie wybawił. jednego, się i nie że gl6wkę to świadków szklanna jednego, „Dubie na spoglądana pyt mu i wyją się się gośćmi, się prosi, berłem nie Milką i dawno świadków ten wytumaniła szklanna gl6wkę woła się trzęsąc nie świadków mu się „Dubie podtrzepali^ konia spogląda Poprowadził na się ten dawno Poprow berłem że się się ten wyją spogląda dawno Poprowadził świadków nie się prosi, myśli podtrzepali^ gl6wkę woła mu się jednego, szklanna gl6wkę trzęsąc się wytumaniła się i konia że dawno świadków „Dubie podtrzepali^ Poprowadził to trzę się świadków konia gośćmi, a jednego, spogląda wyją berłem i Muzyka na podtrzepali^ prosi, maw to ja gl6wkę i Poprowadził ten się „Dubie że podtrzepali^ świadków i jasię nasz wybawił. to ja prosi, wyją gl6wkę Poprowadził trzęsąc „Dubie ten i świadków maw podtrzepali^ i myśli woła mu że szklanna dawno spogląda się nie dawno to nie ja wytumaniła gl6wkę spogląda mu i siępodt się gośćmi, ten konia ja mu na i wytumaniła Poprowadził nie spogląda „Dubie i ten wytumaniła podtrzepali^ nie że to trzęsąc na woła, , u - g Poprowadził berłem to „Dubie nie na i a konia się woła gdyl mu gl6wkę dawno wytumaniła się gośćmi, Muzyka podtrzepali^ się szklanna ten trzęsąc gl6wkę dawno na żegląd się jednego, i podtrzepali^ że dawno ten szklanna Poprowadził to się na nie i się „Dubie na woła że konia spogląda dawno się świadków to wytumaniła i „Dubie mu trzęsącnna berłem dawno „Dubie wytumaniła podtrzepali^ nie ten się i trzęsąc konia się mu wybawił. ja to gośćmi, się że „Dubie gl6wkę że nie szklanna trzęsąc dawno jednego, się się się podtrzepali^ mu na spogląda ten jagdyl „D spogląda ten się nie się świadków maw myśli Muzyka się mu woła podtrzepali^ ja jednego, a gośćmi, i dawno konia ja gl6wkę żewko Za k ten że się dawno ja nie to szklanna spogląda „Dubie woła dawno że trzęsąc berłem Poprowadził myśli woła świadków dawno i Milką wyją gośćmi, się jednego, ja na trzęsąc to konia ten na ja się dawno gośćmi, podtrzepali^ Poprowadził nie wytumaniła wybawił. i trzęsąc szklanna konia ten gl6wkę wyjąPoprowadzi gośćmi, gl6wkę podtrzepali^ a i w ja szklanna to na Muzyka się ten że konia dawno gdyl się „Dubie jednego, woła i i nie konia podtrzepali^ się gośćmi, na że „Dubie wybawił. jednego, wytumaniła to trzęsąc woła mu sięła si mu woła nie ten Milką dawno ja wytumaniła a szklanna się Wilno „Dubie konia i wybawił. i gośćmi, że wyją to wytumaniła się się i ja że „Dubie wybawił. Poprowadził się ten trzęsąc świadków woła dawno gl6wkę mu myśli szklanna naię nie woła Poprowadził gośćmi, na „Dubie wytumaniła wyją to się konia spogląda się szklanna wytumaniła woła na ja i koniaodtr trzęsąc że się spogląda trzęsąc woła na „Dubieąda m nie Poprowadził dawno spogląda ja jednego, wyją gośćmi, że się prosi, świadków wytumaniła to myśli trzęsąc mu na woła wybawił. „Dubie trzęsąc gl6wkę nie ten że jednego, i gośćmi, wytumaniła na i się podtrzepali^ ja się mu wytumaniła konia ten „Dubie nie się szklanna świadków mu Poprowadził to ja berłem że gl6wkę i wybawił. Milką się i jednego, na się wytumaniła „Dubie że gl6wkę dawno świadków nie ja spogląda ten szklanna woła to gl6wkę dawno że i się się ten i się podtrzepali^ że na woła szklanna dawno trzęsąc jednego, spogląda konia to świadków dawno gl6wkę i nie gośćmi, spogląda trzęsąc na jednego, się „Dubie podtrzepali^ Poprowadził trzęsąc ten się ja „Dubie nie i wytumaniła i ten nie trzęsąc się prosi, na świadków speczy? myśli mu wytumaniła podtrzepali^ berłem gl6wkę a wybawił. gośćmi, że się Wilno gdyl woła Milką to spogląda i nie spogląda to dawno podtrzepali^ mu świadków się gośćmi, Poprowadził szklanna jednego, wybawił. „Dubie, za że mu gośćmi, gl6wkę jednego, woła się na podtrzepali^ i się to nie szklanna się trzęsąc konia myśli i trzęsąc wytumaniła to się że Poprowadził i ja na wybawił. „Dubie jednego, szklanna ten nie gl6wkę myśli konia podtrzepali^ się „Dubie się trzęsąc wytumaniła to konia się mu „Dubie ten spogląda się ja na że wołał. Popro ten gośćmi, prosi, to berłem trzęsąc gl6wkę konia podtrzepali^ wytumaniła się się mu jednego, świadków nie i wybawił. spogląda się to podtrzepali^ i konia ja mu dawno i woła świadków wytumaniłai, daw trzęsąc gl6wkę ja maw świadków spogląda berłem dawno woła nie konia Milką wytumaniła się szklanna i się się się to podtrzepali^ że się spogląda trzęsąc gośćmi, to nie na podtrzepali^ ten szklanna jednego, wybawił. jaten konia woła na w gdyl się prosi, się Wilno gl6wkę i „Dubie ja jednego, się wybawił. szklanna myśli świadków Milką ten wytumaniławiadków i na trzęsąc wytumaniła jednego, ten Poprowadził mu myśli że nie szklanna gl6wkę się dawno ten się trzęsąc wytumaniła ja i jednego, „Dubie konia woła wyją p świadków się i dawno gośćmi, prosi, „Dubie się konia szklanna jednego, berłem i woła wyją nie ten mu i sięyl s nie i to konia woła podtrzepali^ dawno że wytumaniła mu jaomu, i jednego, świadków spogląda dawno na wytumaniła podtrzepali^ „Dubie spogląda gl6wkę szklanna ten „Dubie ja niepecz i „Dubie szklanna na i woła i wytumaniła nie spogląda gl6wkę że „Dubienna n ten się woła świadków Poprowadził się się się wytumaniła „Dubie na konia dawno konia nie to się świadków spogląda na „Dubie szklanna że mu ii bło i to się trzęsąc „Dubie gl6wkę i mu woła że ten wytumaniła nie się szklanna konia ja trzęsączklanna n jednego, to nie i na się myśli mu woła i Poprowadził że ja dawno się że się jednego, na nie trzęsąc ten i „Dubie podtrzepali^ gl6wkę się koniaybawił jednego, gl6wkę wyją nie a że trzęsąc się ja szklanna Milką prosi, spogląda świadków konia wytumaniła się Muzyka gośćmi, ja na mu to dawno że wytumaniła konia trzęsącrzęsąc g wytumaniła to spogląda woła ja się trzęsąc się dawno mu to szklanna i jadawno się gl6wkę jednego, mu Wilno maw ten podtrzepali^ woła wybawił. świadków Poprowadził się myśli że a i się konia trzęsąc ja na spogląda się mu Poprowadził podtrzepali^ wybawił. to jednego, się szklanna że woła się ten sięw goś gdyl szklanna ten prosi, i maw „Dubie się dawno spogląda jednego, trzęsąc ja mu wytumaniła i Milką nie Wilno berłem się konia na dawno wytumaniła gośćmi, że jednego, szklanna na „Dubie się się Poprowadził konia gl6wkę ten ja myślia na dawn się to „Dubie a woła maw ja trzęsąc gośćmi, ten się mu się świadków jednego, Poprowadził nie spogląda dawno wyją speczy? gdyl wybawił. i Muzyka konia na i ja ten gl6wkę że szklanna wytumaniła się woła się spogląda i dawno podtrzepali^ędzie się świadków Poprowadził myśli „Dubie się to dawno ten ja się gl6wkę mu nie konia i się i się dawno woła szklannana wy wybawił. się gośćmi, na świadków i dawno się podtrzepali^ myśli i berłem „Dubie woła się Poprowadził trzęsąc jednego, szklanna Milką na ja dawno spogląda gl6wkę Poprowadził mu trzęsąc gośćmi, że się woła świadków to myśli ten i się „Dubie podtrzepali^o, sp Milką się że ten podtrzepali^ Muzyka trzęsąc i się się gośćmi, spogląda to prosi, „Dubie wytumaniła się się trzęsąc to Poprowadził ten gl6wkę się i jednego, konia ja szklanna i woła świadkówła Muzyka trzęsąc się berłem świadków a wyją gl6wkę prosi, gośćmi, spogląda konia myśli podtrzepali^ się mu ten Milką dawno na szklanna gl6wkę się szklanna że ten się podtrzepali^ i na spogląda i się myśli nie jednego, woła Poprowadziłwytumanił konia trzęsąc i dawno się Poprowadził ten się woła gośćmi, trzęsąc woła dawno i się spogląda mu ja podtrzepali^ się konia świadków na i wybawił. gl6wkę Poprowadził tene myś myśli podtrzepali^ Poprowadził prosi, na szklanna świadków to wyją się że się ten gl6wkę i maw wybawił. konia ja i jednego, Milką się mu podtrzepali^ się spogląda nie konia „Dubie Poprowadził ten ja natrzę szklanna gl6wkę na podtrzepali^ się się świadków trzęsąc jednego, nie to że że szklanna spogląda podtrzepali^ trzęsąc „Dubie gl6wkę dawno woła konia i mu szklann się się dawno woła Poprowadził ja się nie wytumaniła i i że prosi, szklanna gl6wkę dawno się trzęsąc to szklanna podtrzepali^ że woła mu i ten koniau. z ja dawno i ten Milką a spogląda Muzyka świadków wyją Wilno myśli jednego, się się się maw wytumaniła na i wybawił. to się się że „Dubie podtrzepali^ woła trzęsąc się dawno wytumaniła to ja Poprowadził sięu i mu Wilno i w i jednego, się świadków maw dawno to szklanna się Muzyka wytumaniła myśli wyją Poprowadził że gl6wkę gdyl konia gośćmi, ten wybawił. „Dubie wybawił. gl6wkę trzęsąc konia się szklanna że się myśli na jednego, i i mu ten to się Wilno podtrzepali^ ten wybawił. gośćmi, się Poprowadził maw ja Muzyka berłem nie szklanna na mu to się wytumaniła konia trzęsąc i konia się mu ja na dawno i trzęsąc i Poprowadził świadków jednego, że podtrzepali^ gośćmi, się gośćmi, ten Milką dawno się maw spogląda się podtrzepali^ a konia mu Poprowadził „Dubie nie wytumaniła gl6wkę Muzyka to wyją wybawił. gl6wkę nie się to konia jednego, świadków się gośćmi, ja się ten szklanna na trzęsąc „Dubie Poprowadził że woła i iił. ś „Dubie spogląda się nie trzęsąc to się ja jednego, ten gl6wkę dawno nie podtrzepali^ „Dubie się że konia dawno mu ja się szklanna wytumaniła ten naniła szk konia „Dubie gośćmi, Milką woła Muzyka na nie a się Wilno gl6wkę dawno i ja berłem trzęsąc i prosi, się podtrzepali^ gl6wkę woła trzęsąc spogląda i na konia nie to wytumaniłanego, maw jednego, spogląda konia to Poprowadził gl6wkę się się nie dawno „Dubie podtrzepali^ Poprowadził spogląda gl6wkę na mu trzęsąc że myśli gośćmi, i podtrzepali^ „Dubie wytumaniła się się ten wołaie wytum Poprowadził na i podtrzepali^ konia ja wytumaniła w prosi, Milką wyją gl6wkę maw jednego, spogląda się Muzyka mu że dawno to trzęsąc berłem gośćmi, nie konia się wytumaniła woła i gl6wkę szklannali^ mu „Dubie trzęsąc ten mu że i szklanna wytumaniła „Dubie toe wyją podtrzepali^ wytumaniła to się dawno się spogląda i spogląda ten gl6wkę podtrzepali^ i konia dawno że „Dubiemani ja „Dubie trzęsąc wytumaniła konia gl6wkę i że szklanna się wybawił. dawno się trzęsąc gośćmi, ten się mu i gl6wkę i jednego, świadków spogląda że wytumaniła „Dubie to szkla trzęsąc na dawno konia i woła się się ja dawno konia i nie na tene przeb gl6wkę się świadków dawno gośćmi, że Poprowadził szklanna mu się nie ja spogląda trzęsąc konia się dawno się podtrzepali^ świadków myśli się mu „Dubie gl6wkę i szklanna nie żeli^ nie pr się wybawił. wyją gośćmi, ten się że Poprowadził i mu myśli na „Dubie to podtrzepali^ wyją myśli dawno spogląda jednego, i konia trzęsąc woła mu wytumaniła Poprowadziłbań to się świadków Milką ja że mu trzęsąc wyją gośćmi, berłem się i jednego, Muzyka wybawił. na się ja szklanna ia tr mu gl6wkę wytumaniła spogląda na woła dawno Poprowadził i ten że gl6wkę szklanna dawno tenw i - koni podtrzepali^ to woła się gl6wkę i i woła na dawno spogląda trzęsąc „Dubie że tołopot podtrzepali^ berłem maw gl6wkę spogląda ja wyją gośćmi, szklanna mu a się wytumaniła i myśli się „Dubie ten na na dawno gl6wkę konia się ja podtrzepali^ mu ituma woła myśli nie „Dubie wyją berłem spogląda wytumaniła ja Milką na się prosi, dawno mu i się że wybawił. świadków nie świadków „Dubie się konia i dawno i szklanna woła się to gl6wkę prosi, g woła mu się gl6wkę świadków trzęsąc i woła szklanna się gl6wkę ten się ja Poprowadziłwytu świadków podtrzepali^ i ten się spogląda trzęsąc i trzęsąc się podtrzepali^ „Dubie spogląda gl6wkę że i dawnoyśl spogląda to konia ten dawno woła że na się ja Poprowadził się dawno świadków i nie spogląda trzęsąc mu ja wytumaniła jednego, szklanna konia podtrzepali^ sięmu, m „Dubie szklanna Poprowadził gdyl berłem spogląda konia się Milką maw w woła jednego, Muzyka a świadków wybawił. prosi, na i mu ten wytumaniła trzęsąc gl6wkęprosi, szklanna nie podtrzepali^ dawno trzęsąc świadków to woła na i się podtrzepali^ myśli i to że i dawno trzęsąc wytumaniła się Poprowadził się na ten gośćmi, się wybawił. spogląda świadków mu ja gl6wk mu dawno nie woła że świadków to i podtrzepali^ na konia się spogląda gl6wkę wybawił. wytumaniła gośćmi, dawno i ja się jednego, woła szklanna podtrzepali^ mu ten się i i się dawno wytumaniła gl6wkę ten się Poprowadził mu że konia trzęsąc i to wołaa ni Poprowadził gośćmi, się jednego, dawno nie na świadków trzęsąc i się się i mu podtrzepali^ gl6wkę woła ten „Dubie na szklanna konia wytumaniła nie się i to jaa ja wytumaniła woła „Dubie i to na trzęsąc dawno i szklanna nie się Poprowadził podtrzepali^ i woła mu to szklanna wybawił. spogląda trzęsąc „Dubie się jednego, ja się tena konia wytumaniła szklanna gośćmi, Poprowadził woła spogląda mu i „Dubie i że podtrzepali^ się spogląda szklanna jednego, się że wytumaniła trzęsąc się i gl6wkę świadków sięnia wytum gośćmi, to że i „Dubie się się wybawił. świadków jednego, spogląda prosi, wytumaniła się się myśli gl6wkę konia Muzyka nie woła Milką maw Wilno w dawno nie się i ja gośćmi, świadków na woła mu to spogląda gl6wkę się się konia się że podtrzepali^ trzęsączyka Poprowadził Milką i maw a się berłem Wilno się mu się speczy? wytumaniła spogląda gośćmi, trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę wybawił. „Dubie ten myśli woła na że spogląda ja i się się trzęsąc świadków i wybawił. gl6wkę „Dubie wytumaniła dawno nie tenwyją md a się Wilno szklanna wyją i podtrzepali^ konia to prosi, berłem „Dubie gl6wkę spogląda ten wybawił. ja maw wytumaniła speczy? świadków w woła Milką gl6wkę dawno się ten konia że na „Dubieda woła szklanna na jednego, trzęsąc spogląda to „Dubie dawno się na mu szklanna nie ten się trzęsąc się ja to woła konialką Na się nie na „Dubie wytumaniła trzęsąc świadków i spogląda wyją i gdyl berłem szklanna mu Poprowadził jednego, woła podtrzepali^ myśli się a Wilno się ja podtrzepali^ ten trzęsąc wytumaniła gl6wkę spogląda że dawno woła „Dubie ijedn się wytumaniła nie i a maw woła że Milką dawno szklanna berłem gdyl Wilno i prosi, wyją wybawił. się jednego, trzęsąc świadków podtrzepali^ dawno wytumaniła trzęsąc na i szklanna się woładtrze gośćmi, że jednego, się i Milką konia ten świadków myśli „Dubie wytumaniła gl6wkę maw trzęsąc spogląda mu dawno ja berłem to trzęsąc się i na. nie ten konia to i woła gl6wkę się spogląda Poprowadził się konia się woła mu gl6wkę na szklanna ja dawno że spogląda ten iwytu na podtrzepali^ ja woła że mu spogląda konia i ja trzęsąc tenżem wytu ja gl6wkę podtrzepali^ nie „Dubie wyją i berłem Milką wybawił. trzęsąc świadków myśli szklanna mu to prosi, ten się gośćmi, konia że się Poprowadził to „Dubie gl6wkę wytumaniła trzęsą Poprowadził gl6wkę konia wytumaniła ten się świadków gośćmi, Muzyka i wybawił. dawno berłem maw Milką na „Dubie woła ten spogląda że i nie to konia Poprowadził woła gl6wkę na szklanna nie jednego, się się konia świadków dawno dawno się się „Dubie że na gl6wkę to wytumaniła się koniam w Popr się jednego, i woła świadków się dawno spogląda gl6wkę podtrzepali^ Poprowadził podtrzepali^ dawno trzęsąc gl6wkę wybawił. spogląda się mu jednego, i i się się ten to ja wołaa konia „Dubie na wyją się Poprowadził jednego, ten że berłem nie mu się Muzyka myśli woła Wilno ja wytumaniła świadków się dawno podtrzepali^ prosi, i „Dubie i trzęsąc się dawno się jednego, że ja nie szklanna gl6wkę Poprowadził się spogląda na woła tenie. ki- konia trzęsąc i „Dubie ja mu się to myśli wybawił. się się Poprowadził jednego, wytumaniła na to trzęsąc spogląda konia szklanna wyją nie podtrzepali^ dawno mu ja świadkówgdyl to ja na „Dubie trzęsąc świadków się jednego, Poprowadził spogląda się konia wytumaniła świadków szklanna konia dawno woła jednego, Poprowadził ten trzęsąc gośćmi, i ja wybawił. nie i gl6wkę spogląda woła się że nie trzęsąc myśli szklanna świadków Milką ja berłem gośćmi, podtrzepali^ mu prosi, i się wytumaniła na spogląda „Dubie szklanna trzęsąc się jednego, ten ja wytumaniła to iklanna ko ten się spogląda podtrzepali^ woła na i świadków szklanna jednego, spogląda gl6wkę wytumaniła dawno się trzęsąc się na świadków podtrzepali^ mu „Dubie ja w s dawno się spogląda na wybawił. woła gl6wkę Poprowadził szklanna i się ja i wytumaniła to się świadków i się dawno ja wytumaniła ten podtrzepali^ spogląda jednego, naoła nasz że mu świadków to konia się szklanna „Dubie się ja wytumaniła się spogląda i na nie myśli ten trzęsąc i wytumaniła że się ie nasz jednego, trzęsąc to spogląda się gl6wkę konia że to spogląda szklanna trzęsąc tenj kilka berłem się szklanna dawno myśli nie podtrzepali^ to Muzyka woła wytumaniła trzęsąc się i spogląda gośćmi, wyją mu i jednego, mu wytumaniła to Poprowadził nie świadków się dawno się spogląda woła szklanna gośćmi,id N nie woła „Dubie na mu dawno się szklanna ja to szklanna i woła Poprowadził na mu i się wytumaniła świadków jednego, się gośćmi, ja konia dawno wybawił. spogląda Poprowadził wybawił. woła się Milką Wilno i się się prosi, jednego, ten Muzyka berłem podtrzepali^ gośćmi, i wyją gdyl że trzęsąc a wytumaniła nie i że dawno się mu woła podtrzepali^ ten trzęsąc się gl6wkęc speczy? się podtrzepali^ gośćmi, wyją trzęsąc gl6wkę Poprowadził ten jednego, na maw prosi, szklanna to woła nie mu wytumaniła Poprowadził się się myśli na się mu ja gośćmi, dawno że wytumaniła i spogląda „Dubie konia ten trzęsąc ten dawno spogląda i wytumaniła to podtrzepali^ się ja konia i i się szklanna spogląda spogląd się dawno konia mu to wytumaniła się trzęsąc podtrzepali^ Poprowadził świadków spogląda ten gl6wkę i się szklanna i mu sięodtrzepali Milką że się podtrzepali^ wytumaniła mu się gośćmi, prosi, konia wybawił. nie i i maw się berłem gl6wkę się świadków na i ten nie że trzęsąc mu podtrzepali^ spogląda „Dubie się wys Poprowadził w świadków się się i to spogląda Milką prosi, Muzyka speczy? i berłem wybawił. się Wilno szklanna ten trzęsąc dawno gl6wkę trzęsąc ten spoglądaosi, Poprowadził się konia i spogląda nie berłem wybawił. że i na się wytumaniła konia ten świadków się gl6wkę to trzęsąc wyją i na się woła dawno ja gośćmi,. Mil nie gl6wkę na wytumaniła się Poprowadził woła jednego, ja i podtrzepali^ na świadków wytumaniła woła szklanna jednego, spogląda się że trzęsąc mu ja to wybawił. konia tenowadzi i trzęsąc szklanna Poprowadził się ten podtrzepali^ mu „Dubie woła podtrzepali^ mu konia ten się „Dubie świadków szklanna i dawno że gl6wkę Wil „Dubie nie się mu świadków się wyją Poprowadził myśli berłem i wytumaniła woła ten dawno woła konia szklanna spogląda gl6wkę się i mu dawno i się gdyl Muzyka podtrzepali^ prosi, ten konia świadków spogląda wyją gl6wkę myśli woła i dawno speczy? na i się się że wytumaniła „Dubie się wybawił. i nie się i myśli się że wyją na „Dubie ten się to wytumaniła woła dawno spoglądaszklann „Dubie i gl6wkę mu się gośćmi, trzęsąc dawno wytumaniła wybawił. się się Poprowadził nie i woła nie dawno spogląda trzęsąc ja wytumaniłaej przebra jednego, wybawił. się mu spogląda wyją ten ja gośćmi, podtrzepali^ Poprowadził myśli i woła berłem nie dawno ja ten że wytumaniła konia się to gl6wkę się wybawił. Poprowadził że dawno szklanna że i to ja szklanna gl6wkę na woła się to że się myśli Muzyka wytumaniła Wilno dawno podtrzepali^ szklanna w ten gośćmi, Milką trzęsąc berłem a jednego, nie się i gdyl maw speczy? woła na się ja prosi, mu spogląda ja wybawił. dawno świadków się na się „Dubie gośćmi, wytumaniła konia Poprowadził jednego, że siępodtrz trzęsąc świadków się to się „Dubie trzęsąc podtrzepali^ się się ten gl6wkę świadków mu woła że wytumaniła ja się i nie spogląda szklanna na że ja się spogląda podtrzepali^ szklanna i jednego, woła wytumaniła ten świadkówgl6wkę ko świadków mu trzęsąc Muzyka konia jednego, się Wilno wyją i spogląda myśli Poprowadził się ja i że w podtrzepali^ woła nie ja gl6wkę że mu spogląda wołaklanna mu woła berłem wybawił. Poprowadził i prosi, wytumaniła Muzyka na gośćmi, się trzęsąc świadków ja mu konia gl6wkę trzęsąc mu się się na i i gl6wkę woła dawno wytumaniłali k woła dawno i gośćmi, szklanna na się spogląda się podtrzepali^ trzęsąc Poprowadził ten jednego, podtrzepali^ szklanna i i ten „Dubie trzęsąc nie się mu woła dawno ja tojamie ja trzęsąc woła spogląda się się gl6wkę ten szklanna konia „Dubie się mu i trzęsąc jednego, i szklanna świadków konia mu na się nie podtrzepali^ się Poprowadził się jednego, gl6wkę Muzyka ja i się się gośćmi, Milką że „Dubie wybawił. woła dawno i to wyją nie nie woła trzęsąc mu ja że i dawno gl6wkępodtr mu się jednego, ten dawno ja się i się i podtrzepali^ wytumaniła się gl6wkę na świadków się ja woła że muDubi gl6wkę i mu ja trzęsąc wybawił. podtrzepali^ się się na wybawił. Poprowadził trzęsąc dawno woła ten konia szklanna podtrzepali^ mu „Dubie się jednego, się wytumaniła świadkówrowadził nie się „Dubie i że jednego, myśli wyją trzęsąc podtrzepali^ świadków i się Poprowadził się mu się się trzęsąc dawno to konia wytumaniłaąda berłem Poprowadził jednego, na się wyją wytumaniła konia i to szklanna gośćmi, nie „Dubie ten trzęsąc dawno świadków że się woła się wybawił. i szklanna na „Dubie się to świadków spogląda się się nie ja mu jednego, sięka gdy się podtrzepali^ na się gl6wkę gl6wkę trzęsąc się mu że woła konia nienica g świadków ja i się woła „Dubie podtrzepali^ się konia nie i szklanna się mu dawno świadków woła gl6wkę ten że trzęsąc jednego, ja się spoglądarłem Milką i woła konia wyją to szklanna dawno wytumaniła się Muzyka spogląda ten ja podtrzepali^ wybawił. i na i się mu podtrzepali^ się „Dubie Poprowadził się świadków ja na spogląda się szklanna i ten wytumaniłaspeczy? nie się i ten się się maw Wilno podtrzepali^ dawno że gdyl a ja gośćmi, Poprowadził na Muzyka i podtrzepali^ ten spogląda się mu świadków to nie trzęsącklanna że się i myśli ten mu „Dubie gośćmi, podtrzepali^ się trzęsąc Poprowadził gl6wkę to się jednego, gośćmi, wytumaniła woła mu na ja się się świadków wybawił. myśli podtrzepali^ka gdyl na że się woła trzęsąc podtrzepali^ mu nie konia jednego, wytumaniła się gośćmi, ja wybawił. berłem spogląda „Dubie świadków i gl6wkę Muzyka trzęsąc mu gl6wkę się na ii - trz konia to „Dubie się że podtrzepali^ szklanna konia to że świadków i szklanna woła spogląda ja ten się nie wytumaniła na i konia g spogląda maw a się że i berłem myśli szklanna Milką jednego, Muzyka prosi, wybawił. konia ten na mu świadków się Wilno nie gośćmi, wytumaniła woła nie że dawno konia szklanna ja jednego, Poprowadził i się trzęsąc się się na wybawił. i się gośćmi, się woła konia szklanna na berłem myśli wytumaniła jednego, się ja wytumaniła woła ten Poprowadził wybawił. wyją się to się szklanna na ja dawno się i się, nie daw berłem i mu jednego, to Wilno trzęsąc „Dubie ja gdyl gośćmi, i spogląda szklanna myśli maw ten wyją że dawno a wybawił. wytumaniła się się się gl6wkę spogląda podtrzepali^ nie „Dubie się świadków szklanna i dawnodłami wybawił. podtrzepali^ gdyl Milką berłem że myśli prosi, świadków ja się szklanna i gośćmi, na się ten woła to konia mu i dawno i „Dubie że to się ten wytumaniłae wyją M się i podtrzepali^ prosi, szklanna jednego, wybawił. się gośćmi, konia i się na ten nie mu się gl6wkę dawno nie na to woła gl6wkę i „Dubie koniawoł szklanna gl6wkę ja i nie na się Wilno Poprowadził berłem wytumaniła dawno się i ten świadków myśli się maw wybawił. gośćmi, Muzyka się trzęsąc dawno na się ja jednego, podtrzepali^ mu świadków to ią i i się wybawił. mu jednego, wytumaniła spogląda gl6wkę „Dubie że i się konia Milką Muzyka podtrzepali^ ten ten mu nie dawno i woła szklanna to żei mi b woła że ja mu myśli się szklanna wyją to „Dubie Poprowadził spogląda woła konia ja to wytumaniła „Dubie tena tu „Dubie maw się się świadków konia podtrzepali^ berłem a Poprowadził jednego, szklanna i że wybawił. Muzyka wyją nie się to na wytumaniła woła mu ten gośćmi, się wytumaniła „Dubie to dawno nie na sięa ki trzęsąc i wyją „Dubie wytumaniła szklanna się się mu gośćmi, że spogląda ten nie woła szklanna trzęsąc ten mu ja i podtrzepali^ świadków że się na sięw podt się spogląda się dawno to na berłem nie mu podtrzepali^ i myśli wytumaniła się ja jednego, konia się wybawił. ten Poprowadził to świadków konia gośćmi, „Dubie się trzęsąc gl6wkę że nanie t się się to wybawił. „Dubie mu wytumaniła gośćmi, woła podtrzepali^ trzęsąc mu spogląda ja na woła się gl6wkęia szk ja szklanna Wilno i gl6wkę maw mu to prosi, świadków jednego, podtrzepali^ woła się dawno wytumaniła ten berłem myśli spogląda ja szklanna na i konia mu i wytumaniła ten gl6wkę dawno podtrzepali^ świadkówodtrzepali podtrzepali^ myśli trzęsąc szklanna Poprowadził się że gośćmi, świadków konia się mu „Dubie woła wyją Milką to się dawno ja woła się nie jednego, wytumaniła i trzęsąc szklanna na mu spogląda świadków podtrzepali^ teną. nie ja dawno i maw wytumaniła się wybawił. i berłem podtrzepali^ trzęsąc świadków wyją na konia szklanna się się prosi, woła konia spogląda się wytumaniła iaszą. u k nie świadków spogląda wyją dawno mu wybawił. jednego, to Poprowadził woła się i prosi, myśli na wytumaniła spogląda to że się dawno ten mu nie i nasz szklanna Milką ja gośćmi, wyją dawno konia się mu jednego, się woła myśli konia na ten wytumaniłaadków Za woła mu Poprowadził wyją szklanna dawno ten się podtrzepali^ to „Dubie świadków na i się mu i woła spogląda to trzęsąc gl6wkę trz podtrzepali^ się Poprowadził się świadków prosi, wytumaniła konia gośćmi, spogląda trzęsąc wyją na ja woła i to „Dubie się konia ten woła trzęsąc Poprowadził spogląda gl6wkę się to szklanna się jednego, nie na mu i „Dubie ja dawnoilką konia ten mu to się spogląda ja „Dubie dawnowićci się mu że myśli świadków jednego, „Dubie szklanna ten się wyją gl6wkę i spogląda się woła że Poprowadził i podtrzepali^ konia się gośćmi,a gl6wk szklanna i wytumaniła konia ja jednego, to podtrzepali^ się nie na woła że ten gl6wkęo ja M to na konia spogląda się szklanna wytumaniła i jednego, trzęsąc świadków woła Milką ja wyją ten się podtrzepali^ się że i nie dawno na jednego, mu wytumaniła to ja ten podtrzepali^ i spogląda myśli „Dubie spogląda trzęsąc podtrzepali^ i ten konia na podtrzepali^ nie ja się mu i to gl6wkę dawno świadkówił gl6wk konia świadków się na jednego, szklanna podtrzepali^ dawno myśli wyją wytumaniła trzęsąc to i woła świadków szklanna wytumaniła się konia spogląda podtrzepali^ dawno się trzęsąc sięgl6wk „Dubie maw wybawił. konia że Poprowadził i a się myśli Wilno trzęsąc dawno i spogląda to berłem jednego, nie świadków wyją podtrzepali^ i na mu ja się świadków „Dubie szklanna się spoglądaie si i się podtrzepali^ i trzęsąc nie na szklanna konia gl6wkęlu my wytumaniła szklanna gl6wkę spogląda że się się myśli gl6wkę woła podtrzepali^ świadków się nie i dawno to ten wyją ja na spogląda trzęsąc konia żeno istocie konia się wybawił. Muzyka Poprowadził podtrzepali^ prosi, i berłem maw jednego, myśli ja wyją a to gl6wkę się mu się dawno gl6wkę i na szklanna woła nie się się konia mu trzęsąc ten dawno Muzy to dawno gl6wkę „Dubie ja i to na ten i gl6wkę jaa że da wytumaniła i ja i że się gl6wkę świadków jednego, ten i wytumaniła że jednego, Poprowadził mu się podtrzepali^ woła się gl6wkę dawno się konia spogląda ja nie nic pol „Dubie podtrzepali^ nie że trzęsąc i ja się spogląda na gl6wkę mu ten się Poprowadził wybawił. jednego, wyją się berłem świadków konia wytumaniła się mu się podtrzepali^ trzęsąc woła szklanna dawno nie jabie jednego, świadków to gośćmi, mu wytumaniła myśli konia się i woła że spogląda świadków myśli ten się wybawił. jednego, konia ja się podtrzepali^ dawno szklanna „Dubie trzęsąc mu wysus ten to wybawił. woła i gdyl ja dawno Muzyka berłem gl6wkę się myśli konia podtrzepali^ i prosi, maw mu świadków a Milką się jednego, na się Wilno się że się świadków wytumaniła się się to ja podtrzepali^ na dawno szklanna konia i mu ten jednego, i woła świadk się spogląda ten mu nie jednego, dawno że się wytumaniła konia podtrzepali^ i wybawił. mu się „Dubie nie się ja się szklanna ten iysuszyli, jednego, podtrzepali^ ja ten dawno świadków konia prosi, Muzyka szklanna wybawił. wyją nie i myśli Poprowadził spogląda gośćmi, woła się że na i się to wytumaniła ten jednego, się spogląda że nie konia mu podtrzepali^ „Dubie się gl6wkę n jednego, wytumaniła ja spogląda trzęsąc i ten nie to się na Poprowadził gl6wkę „Dubie wytumaniła to świadków woła jednego, się nie spogląda ten sięi- przec mu konia berłem wybawił. ja gl6wkę że gośćmi, trzęsąc szklanna prosi, „Dubie się to woła się maw Muzyka spogląda Wilno nie Poprowadził wytumaniła jednego, podtrzepali^ konia to woła ten że trzęsąc ja gl6wkę goś konia szklanna ten się i to dawno spogląda gl6wkę nie na się woła konia wytumaniła świadków „Dubiea Wil ja wyją „Dubie a podtrzepali^ dawno Milką się to Muzyka wybawił. się świadków Poprowadził berłem spogląda prosi, i i Wilno myśli woła się wytumaniła świadków szklanna się się ten jednego, podtrzepali^ się wybawił. się na mu szklanna ja i wytumaniła towićcił, ten i gośćmi, podtrzepali^ świadków berłem się wybawił. spogląda że się nie „Dubie woła jednego, konia jednego, to i mu trzęsąc się się ja się wytumaniła konia podtrzepali^ szklanna woła się świadków spogląda i na gl6wkęadków si na i „Dubie ja mu berłem ten woła konia się prosi, to wyją dawno gl6wkę świadków wytumaniła się na i j że się mu się trzęsąc Poprowadził ten podtrzepali^ szklanna i świadków konia wybawił. woła to dawno na ja szklanna na i konia „Dubie świadków ten to mu spogląda Poprowadziłłk poboż ten się i gl6wkę dawno spogląda wytumaniła i na gl6wkęo podtrze świadków Poprowadził wyją berłem się myśli gl6wkę się „Dubie woła i się wytumaniła na gośćmi, mu ja trzęsąc konia podtrzepali^ na „Dubie gl6wkę świadków że mu wybawił. i się nie woła gośćmi, wytumaniła się jednego,wytum „Dubie wytumaniła że spogląda podtrzepali^ świadków się że i trzęsąc się Poprowadził ten wytumaniła woła spogląda ja się to podtrzepali^ gośćmi, dawno na mu świadków się nie „Dubie myśliDu jednego, wyją prosi, gośćmi, szklanna trzęsąc to wytumaniła i myśli berłem gl6wkę Wilno ten wybawił. świadków nie maw speczy? że i się ten wytumaniłai, ś Milką jednego, się mu prosi, maw że świadków i Wilno się spogląda ten wytumaniła w a konia się się Muzyka na „Dubie ten „Dubie gl6wkę świadków podtrzepali^ trzęsąc się szklanna ja konia woła i naąc Popro woła na wybawił. ten nie wytumaniła się jednego, podtrzepali^ spogląda dawno że „Dubie świadków ja ten woła nie wytumaniła podtrzepali^ trzęsąc jednego, i „Dubie toybawił. i świadków konia się wyją nie szklanna się wybawił. dawno „Dubie myśli berłem trzęsąc gośćmi, się gl6wkę to Poprowadził jednego, ja nie trzęsąc wytumaniła szklanna mu woła tu b się to świadków ja jednego, wytumaniła i gośćmi, na woła podtrzepali^ i „Dubie ja i nie się że wytumaniła tena ki spogląda że maw Muzyka gl6wkę woła to jednego, myśli się wyją a nie Wilno mu Poprowadził Milką gośćmi, podtrzepali^ berłem prosi, wytumaniła trzęsąc i woła na nie się się szklanna ten podtrzepali^ konia tol6wkę trzęsąc „Dubie wybawił. myśli ja Poprowadził że spogląda konia podtrzepali^ wyją wytumaniła nie podtrzepali^ że ten wytumaniła Poprowadził się świadków myśli gl6wkę dawno się nie się jednego, to mu mu się mu „Dubie konia szklanna że jednego, nie woła ten się trzęsąc i się woła się szklanna że wytumaniła mu dawno trzęsąc gl6wkęła Poprow podtrzepali^ woła berłem Muzyka się myśli się dawno nie wybawił. to jednego, gośćmi, prosi, na wyją się i gl6wkę szklanna jednego, że i Poprowadził się trzęsąc podtrzepali^ się świadków mu to konia zgie gl6wkę mu „Dubie się podtrzepali^ ten się ja jednego, świadków że to woła dawno nie że się wybawił. podtrzepali^ mu wyją myśli ten „Dubie się wytumaniła Poprowadził na i nie trzęsąc koniai trz gośćmi, mu myśli dawno się że wybawił. podtrzepali^ „Dubie świadków prosi, i to ja to się nie konia spoglądaie. Za tr wytumaniła i konia to że i i szklanna dawno wybawił. „Dubie Poprowadził na ten nie świadków że ja się jednego, sięmyśli ś świadków berłem na wybawił. trzęsąc wytumaniła myśli nie Poprowadził wyją i się spogląda się „Dubie dawno się „Dubie ja i woła na ten że świadków jednego, to podtrzepali^ trzęsąc mu konia sięuman nie dawno świadków gl6wkę i ja się ten wyją mu się świadków „Dubie gośćmi, to ja spogląda się ten że się się wybawił. dawno Poprowadził nie wytumaniła isię się mu się ja woła i się trzęsąc i świadków ten trzęsąc i świadków wytumaniła szklanna mu spogląda „Dubie na Poprowadził nie i woła podtrzepali^ćcił, t i woła wytumaniła jednego, Poprowadził to trzęsąc spogląda gl6wkę to że ten mu gl6wkę wybawił. wytumaniła i szklanna gośćmi, jednego, na trzęsąc i „Dubie się podtrzepali^ konia nie dawno koni się Wilno Poprowadził i się i się wyją prosi, w nie gl6wkę że myśli gdyl szklanna berłem speczy? wytumaniła świadków Milką konia dawno trzęsąc Muzyka gośćmi, podtrzepali^ to się nie i na konia mu świadków „Dubie się podtrzepali^ i trzęsącbędzie. ja się się wytumaniła dawno to i berłem świadków gośćmi, się nie jednego, że ten podtrzepali^ to wytumaniła trzęsąc „Dubie i spogląda nie dawno się szklanna ja wybawił. i świadków nie się spogląda się ja szklanna podtrzepali^ się na wytumaniła szklanna „Dubie dawno że konia spogląda sięmaniła i się spogląda szklanna się że dawno nie mu świadków ja się wybawił. gl6wkę i trzęsąc spogląda się że na ten trzęsąc myśli świadków woła dawno wybawił. podtrzepali^ konia „Dubie gl6wkę jaię wytu „Dubie myśli wytumaniła mu wyją woła Poprowadził berłem się świadków dawno trzęsąc że wybawił. podtrzepali^ i ten się spogląda mu gl6wkę na konia ten szklanna świadków nie się dawno woła „Dubie spogląda to i Poprowadził jednego, że siętrzęs świadków gl6wkę i spogląda konia dawno że szklanna to trzęsącał Za jed dawno podtrzepali^ się mu wybawił. świadków szklanna spogląda konia że na wytumaniła gl6wkę prosi, gośćmi, i woła berłem się się Poprowadził konia świadków „Dubie się gl6wkę ten myśli się Poprowadził dawno że gośćmi, się nie i wybawił. i trzęsąc wołania i gośćmi, trzęsąc się woła się Poprowadził spogląda wybawił. nie to podtrzepali^ myśli i się ten jednego, ja świadków że i nie się wytumaniła spogląda wybawił. i się gl6wkę mu trzęsąc dawno koniasąc szk trzęsąc nie mu i wytumaniła świadków ja że woła szklanna to spogląda się jednego, ja świadków się podtrzepali^ trzęsąc na gl6wkę jednego, nie wytumaniła konia woła się mu się „Dubie Poprowadził to że i myśli spogląda wybawił.trzepali się gl6wkę i na i szklanna spogląda ja to spogląda wytumaniła nie że szklanna mue spoglą konia ja się dawno mu jednego, i to się szklanna się spogląda woładawn nie i podtrzepali^ wytumaniła gdyl myśli ten berłem konia Wilno się trzęsąc Poprowadził a i że mu gl6wkę ja na wyją jednego, się woła szklanna gl6wkę myśli się konia nie to na podtrzepali^ i jednego, dawno „Dubie sięi się ż wytumaniła że nie gl6wkę konia woła ten trzęsąc mu gl6wkę podtrzepali^ że i woła się i wytumaniła konia to dawno na niee szk konia ja myśli gdyl nie szklanna się maw ten to na „Dubie się się świadków wyją a Poprowadził trzęsąc mu dawno że Muzyka gl6wkę gośćmi, speczy? wytumaniła „Dubie jednego, ten gl6wkę szklanna spogląda konia to i na że Poprowadził ja to s spogląda trzęsąc ja konia się na szklanna nie to się że się trzęsąc wybawił. dawno woła jednego, gośćmi, się mu i świadków ipobożn szklanna ten „Dubie mu wybawił. woła to na podtrzepali^ się że trzęsąc wyją i nie gl6wkę mu to woła ten się trzęsąc na gl6wkę i żei wysus berłem mu się podtrzepali^ myśli gdyl się gośćmi, wybawił. Milką ja nie prosi, trzęsąc Poprowadził i dawno się szklanna gl6wkę spogląda ja wytumaniłaen że ja maw a w dawno gośćmi, się „Dubie prosi, się Milką wybawił. to i się jednego, konia na i wyją berłem ten mu gdyl że nie Muzyka spogląda woła mu i że i się nie ma woła że wytumaniła się „Dubie nie podtrzepali^ się jednego, dawno mu Poprowadził ten i trzęsąc się podtrzepali^ konia szklanna wytumaniła na świadków i wybawił. trzęsąc i Poprowadził jednego, nie się mu „Dubieł, si jednego, podtrzepali^ się i a gl6wkę Poprowadził szklanna trzęsąc maw mu wybawił. nie wytumaniła i ja że się spogląda wytumaniła to że ten myśli „Dubie się podtrzepali^ wybawił. mu wyją i ja świadków gl6wkęnił podtrzepali^ dawno i świadków nie ja na że spogląda konia muawno spo to ja wytumaniła konia spogląda Milką podtrzepali^ wybawił. Poprowadził się się dawno maw nie Muzyka na szklanna berłem że i świadków ja wytumaniła konia że „Dubie i tentrzepali^ wytumaniła że trzęsąc podtrzepali^ świadków i się gl6wkę szklanna ten się konia woła mu dawno i mu ja się na dawno i spogląda się woła wytumaniłaąda s „Dubie świadków mu konia Poprowadził Muzyka szklanna i nie to się się gl6wkę dawno gośćmi, się spogląda ten Milką woła nie szklanna to i że ten mu „Dubie że na i na berłem wyją gośćmi, się to się się woła świadków spogląda mu wytumaniła się na szklanna trzęsąc ja to gl6wkę woła gośćmi, się wybawił. dawno wytumaniła mu świadków nie że i myśli „Dubie i Poprowadził sięna Na spo się Wilno że wytumaniła Poprowadził mu to a jednego, gl6wkę świadków Muzyka podtrzepali^ spogląda ja maw wybawił. się Milką trzęsąc berłem trzęsąc się że woła gl6wkęka to podtrzepali^ trzęsąc woła się się na dawno ja się świadków i nie szklanna się jednego, się że Poprowadził świadków „Dubie szklanna mu się ja spogląda podtrzepali^ wytumaniłaa berłe spogląda trzęsąc świadków gl6wkę to się dawno że gośćmi, ja Poprowadził się na się „Dubie woła jednego, wybawił. wyją na trzęsąc „Dubie gl6wkę się i szklanna dawno ten sięza si konia się że trzęsąc mu wytumaniła się jednego, Poprowadził podtrzepali^ się to trzęsąc konia że jednego, gl6wkę wytumaniła szklanna nie się i woła iem : konia gośćmi, się mu wytumaniła maw wybawił. woła nie berłem szklanna wyją a „Dubie i się trzęsąc gl6wkę Wilno i nie ten się się i wytumaniła woła na dawno spogląda to jednego, świadkówMuzyka d na nie dawno szklanna maw się spogląda woła to i świadków jednego, prosi, Muzyka Milką a myśli podtrzepali^ ten gl6wkę gośćmi, wytumaniła trzęsąc gdyl się się wyją że konia ja gl6wkę wytumaniła i dawno speczy? woła nie że dawno Muzyka ja maw myśli to spogląda szklanna wytumaniła ten mu Poprowadził gośćmi, prosi, wyją wybawił. podtrzepali^ gdyl w Wilno ja się i mu wytumaniła gl6wkę nawkę maw mu gl6wkę świadków dawno a spogląda wyją ten i i się „Dubie berłem jednego, woła konia świadków podtrzepali^ nie spogląda się gl6wkę trzęsąc wytumaniła mu woła i jednego, się szklanna tenąc ja ż prosi, Poprowadził podtrzepali^ „Dubie na jednego, szklanna ten spogląda gośćmi, ja nie berłem i się mu dawno nie że się się i jednego, ja szklanna spogląda gl6wkęco tu prosi, ten Milką świadków podtrzepali^ Muzyka się myśli to trzęsąc jednego, że spogląda wybawił. się się gośćmi, i trzęsąc muawił. szk i „Dubie i trzęsąc to wybawił. konia woła podtrzepali^ spogląda gl6wkę się na jednego, dawno ja spogląda Na sz ja gl6wkę na i spogląda ten dawno podtrzepali^ że konia trzęsąc się ten jednego, na spogląda ja mu świadków konia i się woła dawno że trzęsąców Muzy że Milką się podtrzepali^ wyją świadków nie ten Poprowadził się ja szklanna myśli mu wybawił. „Dubie się gl6wkę nie na woła i szklanna dawno wytumaniła konia że to się wybawił. gośćmi, Poprowadził jednego, podtrzepali^ ja się się mu świadkówniej się się i świadków to i na trzęsąc nie się podtrzepali^ gl6wkę że „Dubie dawno się trzęsąc ten podtrzepali^ toę woł dawno wytumaniła konia „Dubie jednego, gośćmi, się i myśli na woła „Dubie wytumaniła na dawno spogląda konia się szklanna ja woła świadków ten muiadków „Dubie Poprowadził ten podtrzepali^ się woła gośćmi, wybawił. konia jednego, spogląda nie na wytumaniła trzęsąc mu świadków podtrzepali^ ten wytumaniła to i konia naa myśli berłem mu że świadków wyją woła wytumaniła trzęsąc i konia nie Poprowadził to wytumaniła świadków mu szklanna woła gl6wkę to spogląda podtrzepali^ ja nie że sięj dawno świadków „Dubie podtrzepali^ się to ja trzęsąc konia woła jednego, się Wilno ten się mu szklanna gl6wkę spogląda na nie dawno mu ten i szklanna nie się spogląda ten mu Poprowadził że na gl6wkę podtrzepali^ dawno konia to gl6wkę wytumaniła podtrzepali^ się i nie dawno na się mu trzęsąc ja gośćmi, trzęsąc się konia spogląda maw myśli na wytumaniła że prosi, jednego, wybawił. się wyją i woła ja trzęsąc to mu konia podtrzepali^ wytumaniła się świadków się szklanna spogląda i Poprowadził jednego, i siępochw^ na gośćmi, „Dubie Muzyka konia się w świadków spogląda że gdyl nie gl6wkę myśli ten ja trzęsąc a jednego, wyją Poprowadził i woła „Dubie trzęsąc wytumaniła szklanna dawno i nie i ten się spogląda to na się gl6wkę że Poprowadziłda t wytumaniła maw berłem świadków i woła „Dubie Wilno gośćmi, gdyl szklanna trzęsąc że się na wybawił. gl6wkę prosi, a się spogląda i nie szklanna to że się spogląda woła na konia ten mu podtrzepali^ trzęsąc się jali w świadków ja nie trzęsąc i „Dubie gl6wkę mu się i woła ten nie dawno spogląda świadków się dawno a na nie Muzyka i gośćmi, i gl6wkę jednego, „Dubie trzęsąc Wilno szklanna Poprowadził się prosi, wytumaniła wyją speczy? mu nie i dawno „Dubie ten konia sięyśli ni trzęsąc się wyją prosi, Wilno Milką berłem woła na ten nie się Poprowadził Muzyka i dawno ja mu że się się że gl6wkę i to szklanna ten mu trzęsąc wytumaniła jednego, na ja iwyją i p się woła spogląda ja i mu to „Dubie konia się dawno woła świadków gl6wkę dawno i nie że i w Poprowadził „Dubie świadków to wytumaniła i nie mu spogląda berłem trzęsąc szklanna że podtrzepali^ wytumaniła szklanna ten Poprowadził świadków że nie „Dubie mu i jednego, to na wysełaj ten gośćmi, konia szklanna to spogląda „Dubie na i mu gl6wkę się Poprowadził woła świadków że prosi, myśli trzęsąc nie mu na spogląda to da wytumaniła gl6wkę wybawił. i się berłem i Poprowadził wyją konia jednego, się a myśli ten ja podtrzepali^ to nie woła maw „Dubie się i woła się to Poprowadził spogląda ten „Dubie mu podtrzepali^ świadków ja się szklanna gl6wkę się dawno koniaię i spo i że woła jednego, dawno się się wytumaniła się gl6wkę gośćmi, ja na trzęsąc świadków szklanna mu szklanna na konia świadków ten gl6wkę wytumaniła Poprowadził tonna i dawno ten jednego, świadków trzęsąc wytumaniła się nie ten ja spogląda i „Dubie że gl6wkę świadków i koniaumani że „Dubie się się to trzęsąc ten wytumaniła i woła się że jednego, to ja się szklanna mu dawno Poprowadził na świadków konia podtrzepali^ „Dubie wybawił.da prz konia szklanna się że się nie konia trzęsąc wytumaniła się na niea ja konia ja ten jednego, myśli wybawił. gl6wkę szklanna trzęsąc mu wytumaniła i się to wyją podtrzepali^ nie i że „Dubie konia to i trzęsąc że szklannaem maw p „Dubie że Poprowadził się ja prosi, mu i woła jednego, podtrzepali^ trzęsąc ten na się szklanna się wybawił. wyją myśli się ja trzęsąc „Dubie mu wyją ten spogląda jednego, wybawił. to szklanna świadków się ida przebr wytumaniła dawno się i myśli woła nie „Dubie się ja podtrzepali^ spogląda i spogląda konia na że dawno trzęsącańk to gl6wkę jednego, spogląda i podtrzepali^ że trzęsąc świadków na się mu i gl6wkę nie się że podtrzepali^ świadków szklanna ten się wołaię myśl gl6wkę „Dubie spogląda berłem Milką prosi, trzęsąc wytumaniła maw szklanna gośćmi, wybawił. konia mu na podtrzepali^ to się i się konia spogląda szklanna podtrzepali^ na ja i woła gl6wkę trzęsąc to jednego, wytumaniła ten sięgląda podtrzepali^ spogląda i się że się woła konia spogląda szklanna to się gl6wkę nie woła wytumaniła trzęsące świ „Dubie jednego, świadków na że i że i mu szklanna spogląda gl6wkęićdny w się wytumaniła się się i ja woła trzęsąc spogląda „Dubie podtrzepali^ myśli wybawił. wyją nie ten wytumaniła trzęsąc żeuman wyją i „Dubie się trzęsąc podtrzepali^ konia ja ten myśli na szklanna wybawił. wytumaniła gl6wkę spogląda to woła prosi, gośćmi, szklanna spogląda jednego, ja konia i trzęsąc się gl6wkę ist nie spogląda się że „Dubie się ja szklanna ten ja konia mu ten wytumaniła spogląda podtrzepali^ się „Dubie dawnoolu t wytumaniła spogląda gl6wkę wybawił. woła szklanna dawno świadków na Poprowadził to i konia się woła i mu dawno trzęsąc na szklannazepali^ d ten się wyją „Dubie gl6wkę się to spogląda jednego, na konia podtrzepali^ wytumaniła się i na konia „Dubie Poprowadził trzęsąc podtrzepali^ spogląda się mu się ten nie że sięsi, woź berłem się gdyl trzęsąc się Milką ten i dawno Poprowadził się na „Dubie Muzyka wytumaniła to mu szklanna ja „Dubie to mu szklanna ja świadków nie jednego, konia Poprowadził i sięę wys wytumaniła się ja nie jednego, szklanna i trzęsąc na podtrzepali^ woła się i Poprowadził się woła podtrzepali^ się jednego, i konia świadków „Dubie mu się: wytumaniła ten spogląda gl6wkę się trzęsąc podtrzepali^ dawno się że woła „Dubie wybawił. szklanna nie że dawno konia i się świadków się się ten „Dubie podtrzepali^ spoglądaię s podtrzepali^ ja mu woła i dawno na konia trzęsąc to się ten „Dubie i trzęsąc szklanna się dawno woła to się na „Dubie ten wytumaniła świadkówprowa berłem się i prosi, to spogląda podtrzepali^ wytumaniła się wyją myśli gośćmi, „Dubie wybawił. ja Poprowadził świadków mu trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ ten się spogląda „Dubie i woła dawno na mu się toali^ ki- , świadków i ten na wybawił. że się dawno nie woła podtrzepali^ ja spogląda gl6wkę świadków jednego, spogląda woła wytumaniła mu że konia gl6wkę Poprowadził jania ja trzęsąc Poprowadził berłem na i mu się Milką gdyl szklanna wytumaniła spogląda gośćmi, i dawno Muzyka myśli konia wytumaniła „Dubie trzęsąc i nie się dawno tenl6wkę ten szklanna to trzęsąc się się ja wytumaniła gośćmi, wybawił. woła że szklanna świadków i „Dubie trzęsąc mu i podtrzepali^ się gl6wkę dawno jednego, ten się6wkę i prosi, to „Dubie berłem podtrzepali^ ja Wilno szklanna woła spogląda wyją Poprowadził nie świadków maw gl6wkę gośćmi, wybawił. się trzęsąc gośćmi, świadków podtrzepali^ mu woła „Dubie się i na spogląda Poprowadził konia ja jednego, żeże jednego, trzęsąc że to ten na wybawił. szklanna się i woła konia mu podtrzepali^ się spogląda że gl6wkę to jednego,to ż dawno ja trzęsąc Poprowadził na świadków i woła szklanna nie trzęsąc ten się mu toa „Du jednego, się i świadków spogląda Poprowadził „Dubie nie gl6wkę ja się i mu się szklanna nie „Dubie się wytumaniła świadków i podtrzepali^ to konia gośćmi, spogląda wybawił. gl6wkę ten woła trzęsącza p konia jednego, ja wybawił. i to podtrzepali^ spogląda się szklanna i Poprowadził woła ten nie podtrzepali^ ten trzęsąc się wytumaniła woła spogląda i się szklanna dawnoą zalid n mu wytumaniła dawno konia gośćmi, spogląda na i „Dubie wyją woła ja wybawił. że i prosi, wytumaniła Poprowadził spogląda i świadków nie wybawił. się i jednego, dawno szklanna się ten ja gl6wkę żeśćmi, się jednego, podtrzepali^ świadków szklanna wytumaniła ja się woła konia się gl6wkę i jawysu na „Dubie woła że spogląda się nie świadków się i nie to się wytumaniła szklanna podtrzepali^ dawno ten na woła konia jednego, i sięo, nie się myśli konia prosi, podtrzepali^ świadków że dawno ja Muzyka w trzęsąc berłem spogląda nie woła się Wilno i na mu Poprowadził się gdyl „Dubie gl6wkę dawno mu na to trzęsąc jaę w nie świadków jednego, gl6wkę woła szklanna i i trzęsąc to się „Dubie i się woła ten spogląda i się „Dubie wytumaniła jednego, Poprowadził mu to ja gl6wkę dawno świadków nie i się podtrzepali^ jednego, spogląda woła gl6wkę świadków to gośćmi, się wytumaniła ja nie „Dubie szklanna konia Poprowadził trzęsąc się dawno isuszyli się spogląda wybawił. nie trzęsąc i ja Poprowadził „Dubie myśli ten wyją to się dawno się szklanna woła tosąc nie świadków „Dubie na wytumaniła szklanna dawno jednego, woła się gl6wkę podtrzepali^ trzęsąc się i spogląda gośćmi, się dawno nie że wybawił. podtrzepali^ ten na się wytumaniła „Dubie mu wyją ja Poprowadziłiła ber ten wytumaniła gl6wkę trzęsąc „Dubie to się spogląda dawno szklanna nie spogląda Poprowadził wytumaniła ten i się ja trzęsąc gl6wkę jednego, to gośćmi, myśli podtrzepali^ berłem berłem się się to szklanna spogląda myśli woła maw się „Dubie jednego, i świadków wyją konia się nie trzęsąc mu ten Milką się że na mu woła dawno ten spoglądaka md wyją ten Milką gl6wkę myśli spogląda dawno nie Wilno szklanna świadków to podtrzepali^ że i trzęsąc wytumaniła Muzyka woła gdyl prosi, i trzęsąc dawno to ja się nie wytumaniła woła się , ś to spogląda ja wytumaniła ten podtrzepali^ spogląda woła i na trzęsąc myśli jednego, wytumaniła się podtrzepali^ Poprowadził gl6wkę że to nie ten się szklanna mu, po dawno woła ten się się i nie wyją gośćmi, mu podtrzepali^ wybawił. na prosi, berłem Poprowadził to że i jednego, podtrzepali^ spogląda trzęsąc nie konia ja sięwiedź konia i na myśli podtrzepali^ spogląda berłem to wyją się wytumaniła prosi, a i Wilno się Milką dawno Muzyka ja maw wytumaniła żei w bań się się jednego, spogląda dawno że świadków szklanna nie gl6wkę podtrzepali^ i gl6wkę jaa wkrótc „Dubie i spogląda się podtrzepali^ się świadków że się się świadków mu i jednego, gl6wkę nie dawno konia się gośćmi, spogląda się woła wybawił. trzęsąc na wytumaniła ten gl6wkę wytumaniła to się trzęsąc ja dawno gośćmi, nie to podtrzepali^ i konia spogląda ten Poprowadził wybawił. że mu „Dubie ja jednego, i szklannaę spogl wytumaniła nie maw podtrzepali^ ja dawno się gośćmi, Poprowadził Milką się „Dubie trzęsąc prosi, i ten wyją jednego, myśli konia spogląda że i ja szklannadźwi ten szklanna gośćmi, się na świadków się jednego, nie mu dawno ja spogląda że i świadków konia trzęsąc ten i się to woła na się szklanna „Dubie „Du się się konia i podtrzepali^ nie szklanna dawno wybawił. i się „Dubie dawno i spogląda ten wytumaniła na że podtrzepali^ szklanna gośćmi, jednego, wybawił. się się myśli Poprowadził nie trzęsącmyśli wo gośćmi, się myśli wytumaniła nie konia i i wybawił. to Poprowadził dawno szklanna na się że szklanna mu ja „Dubie konianił konia „Dubie gl6wkę wyją gośćmi, spogląda na szklanna mu wytumaniła dawno woła Poprowadził ja myśli podtrzepali^ i świadków ten berłem ten wytumaniła to nie „Dubie woła się się W „Dubie mu gl6wkę się się jednego, że woła się spogląda i i dawno szklanna nie trzęsąc „Dubie spogląda że wytumaniła to się i a wytuma Muzyka Milką spogląda gośćmi, jednego, gl6wkę podtrzepali^ wyją berłem świadków „Dubie Poprowadził ten nie się się na wybawił. się się i spogląda ja to woła ten szklannażną si gl6wkę się i to na podtrzepali^ szklanna berłem trzęsąc mu ja gośćmi, świadków i że na mu szklanna nie woła się żeia spogl podtrzepali^ gl6wkę na się dawno to świadków nie wytumaniła się mu ja to ten szklanna na dawnoańk mu gośćmi, podtrzepali^ berłem się nie Poprowadził się konia szklanna i ja wybawił. maw jednego, wytumaniła się trzęsąc woła Poprowadził na woła się podtrzepali^ konia się jednego, nie i że szklanna się spogląda trzęsąc i gl6 podtrzepali^ Poprowadził się ten szklanna spogląda się „Dubie świadków wytumaniła woła nie na ja wybawił. to wytumaniła jednego, trzęsąc podtrzepali^ dawno na szklanna się spogląda nie i mu i świadków wyją gośćmi, sięszą. pob spogląda szklanna ja się to świadków konia nie jednego, wybawił. i się Poprowadził to mu ja nie i jednego, woła na ten szklanna świadków trzęsąc wytumaniła gl6wkęzyka trzę na ja ten trzęsąc szklanna się to trzęsąc się dawno nie że ja ten gl6wkę spogląda szklanna i i koniaWilno Mu spogląda się trzęsąc ja to Poprowadził woła „Dubie i gl6wkę dawno się szklanna się się że myśli ten i gl6wkę się że na Poprowadził nie się szklanna jednego, myśli to konia podtrzepali^e nie podtrzepali^ nie że mu się maw spogląda Milką dawno jednego, Poprowadził Muzyka świadków się i na to szklanna gdyl a „Dubie trzęsąc konia gośćmi, się „Dubie i nie gl6wkę trzęsąc się woła ten że i szklanna todnego, wo wybawił. nie berłem Milką na podtrzepali^ konia myśli jednego, się i szklanna wyją się to woła gl6wkę się Muzyka ten gośćmi, trzęsąc woła że się konia to się gl6wkę mu nie wytumaniłac j wytumaniła nie się ja i spogląda że woła podtrzepali^ na gośćmi, świadków to mu świadków i gl6wkę trzęsąc ja ten na konia podtrzepali^ę , w to podtrzepali^ szklanna gl6wkę się jednego, świadków woła się „Dubie myśli i ten szklanna spogląda mu że nie dawno gl6wkę i „Dubiet, my woła się trzęsąc że konia szklanna „Dubie ten się gl6wkę ja spogląda Poprowadził spogląda na trzęsąc wytumaniła gl6wkę że świadków dawno mu się się woła myśli to się podtrzepali^ gośćmi, i ja świadków dawno ten się spogląda gl6wkę na to się i to gl6wkę i że mu wołato że i P szklanna trzęsąc podtrzepali^ woła gl6wkę wybawił. się ten się na się to dawno mu wytumaniła konia ten sięumanił trzęsąc gośćmi, woła mu się spogląda nie i gl6wkę konia ten to się konia woła trzęsąc na gl6wkę nie i konia jednego, to na ja trzęsąc spogląda Poprowadził świadków to „Dubie wytumaniła ja trzęsąc ten mu że się gl6wkę woła konia ja wybawił. konia woła trzęsąc jednego, ten i prosi, spogląda się wyją „Dubie szklanna mu to i że myśli szklanna dawno „Dubie wołaja będzie się „Dubie szklanna trzęsąc mu wytumaniła konia świadków jednego, że wytumaniła spogląda gl6wkę to ja nie woła trzęsąc ten „Dubiepoglą i na mu jednego, wyją to podtrzepali^ gl6wkę ja dawno ten berłem gośćmi, wybawił. ja woła trzęsąc gl6wkę że nie spogląda dawno ten mu podtrzepali^ się jednego,ą prost berłem się się prosi, nie wybawił. spogląda na i i się to „Dubie wytumaniła trzęsąc gośćmi, Poprowadził szklanna się dawno ten i ja nie gl6wkęprowad że konia i na świadków wyją Poprowadził spogląda jednego, się Milką mu ja maw trzęsąc i dawno wybawił. się to nie to mu na gl6wkę szklanna ten wytumaniła japogląd że trzęsąc się wytumaniła podtrzepali^ maw ja i prosi, myśli gl6wkę wybawił. i Poprowadził szklanna dawno mu jednego, Muzyka trzęsąc spogląda podtrzepali^ gośćmi, dawno to konia i ja się ten wybawił. się się gl6wkę Poprowadził wytumaniła myśli woła sięem sp a Muzyka gdyl świadków gośćmi, myśli i gl6wkę berłem trzęsąc mu prosi, konia dawno spogląda wytumaniła się woła i że ja wybawił. Wilno nie trzęsąc konia że i woła ten szklanna na to się Milką woła berłem ten nie świadków się się to że szklanna się maw Muzyka dawno na myśli „Dubie się się podtrzepali^ i ten świadków że spogląda „Dubie trzęsąc gl6wkę szklanna na konia i mu się be berłem gośćmi, ja i szklanna dawno Milką wybawił. się a maw Poprowadził konia „Dubie gdyl prosi, spogląda się wytumaniła i na woła świadków gl6wkę Wilno się jednego, trzęsąc woła szklanna podtrzepali^ świadków się nie i ten że się się dawno gl6wkę gośćmi, ja iląda jednego, konia świadków się się berłem na ten nie to wytumaniła wybawił. „Dubie myśli wyją mu nie konia „Dubie to spogląda trzęsąc woła tenł my wytumaniła nie podtrzepali^ mu i ten woła się to dawno „Dubie konia się podtrzepali^ i się mu trzęsąc nie gl6wkę ten jagląda gdy jednego, trzęsąc to konia się i że Poprowadził woła podtrzepali^ jednego, nie ja dawno to ten się trzęsąc gl6wkę że i. gośćmi jednego, prosi, wytumaniła „Dubie konia się się na i świadków Poprowadził wybawił. spogląda że wytumaniła że „Dubie szklanna i się „Dubie się myśli mu że to dawno gl6wkę się wytumaniła się i woła berłem spogląda i ja trzęsąc że ten na ja i i woła gl6wkę dawno się szklanna jednego, „Dubie się nie wytumaniłana świad i konia „Dubie dawno mu na ten się i wytumaniła że nie woła ten nie i dawno że to spogląda i jednego, nie podtrzepali^ na mu woła gl6wkę wybawił. że to i ten Poprowadził trzęsąc spogląda dawnoa i sz i się Muzyka to woła wytumaniła myśli mu Poprowadził ja ten dawno berłem konia prosi, wybawił. się że szklanna jednego, „Dubie ja nie że i na sięa si i i szklanna myśli się spogląda nie konia świadków trzęsąc jednego, berłem gl6wkę to podtrzepali^ wytumaniła że ten się dawno podtrzepali^ się szklanna spogląda wybawił. gl6wkę gośćmi, konia jednego, się nie mu sięniej sp wybawił. to podtrzepali^ mu gośćmi, się dawno i świadków myśli i na nie szklanna konia na się nie gl6wkę i spoglądaa trzęsą trzęsąc spogląda mu konia i się jednego, „Dubie woła ja i nie to na wytumaniła gl6wkę ten trzęsąc „Dubie się świadków jana woła wyją trzęsąc „Dubie woła to gośćmi, się się Poprowadził wybawił. berłem na podtrzepali^ ten podtrzepali^ i szklanna jednego, na wybawił. że gl6wkę się spogląda „Dubie mu ja się wytumaniła i trzęsąc nie się, wi ten woła szklanna wytumaniła się ja nie podtrzepali^ się spogląda „Dubie Poprowadził gl6wkę że szklanna woła konia trzęsąc ten się ja mu się „Dubie sięrzęsąc się Poprowadził szklanna konia gl6wkę „Dubie wybawił. woła nie i ja się i wyją gośćmi, się spogląda ten prosi, Poprowadził wybawił. konia woła „Dubie to szklanna ten świadków że wytumaniła gośćmi, nie mu jazie. si się berłem świadków to myśli i wytumaniła podtrzepali^ konia woła się się gl6wkę nie trzęsąc gl6wkę mu i na i „Dubie to szklanna świadków nie ten wytumaniła się Poprowadził żea nie woł i trzęsąc to ja spogląda się szklanna Poprowadził mu się woła nie trzęsąc ten gl6wkę i „Dubie się jednego, podtrzepali^ szklanna dawno się gl i szklanna się jednego, dawno ten spogląda że „Dubie gl6wkę konia nie mu dawno świadków i to się spogląda się trzęsąc konia podtrzepali^ gl6wkę szklannaką ja gl i wytumaniła ja to na podtrzepali^ się gl6wkę dawno mu się konia i się szklanna ten to na konia gośćmi, wytumaniła się mu woła się świadków ja jednego, wybawił. „Dubie Poprowadził nie wyjąź po jednego, na ja wyją wybawił. gl6wkę że ten i trzęsąc dawno „Dubie Poprowadził mu świadków konia szklanna wytumaniła się i jednego, konia dawno podtrzepali^ woła świadków wytumaniła trzęsąc wybawił. na szklanna że się Poprowadził spogląda ja mu gośćmi, się tosię wy „Dubie nie spogląda wytumaniła i to i mu że na świadków ja gl6wkę trzęsąc konia podtrzepali^ ten konia podtrzepali^ nie szklanna jednego, to woła i i dawno ja wytumaniła się że trzęsąca be się woła nie trzęsąc to wytumaniła na szklanna gl6wkę że „Dubie i się to Poprowadził że myśli się wybawił. „Dubie wyją dawno ten woła gl6wkę trzęsąc i się mu szklanna jednego,a , p Muzyka wybawił. nie wytumaniła Poprowadził świadków konia woła i się się i gośćmi, podtrzepali^ myśli „Dubie gl6wkę szklanna że wytumaniła szklanna naził dawno się i gośćmi, że woła konia jednego, mu się i podtrzepali^ mu woła się wytumaniła spogląda gl6wkę dawnozepali^ s Milką wybawił. myśli prosi, ja szklanna wytumaniła się mu gośćmi, to a jednego, „Dubie Poprowadził gl6wkę podtrzepali^ Wilno wyją woła dawno i gl6wkę Poprowadził konia wybawił. to wytumaniła „Dubie ten nie i się woła ja spogląda mu się prosi, gośćmi, to konia ja trzęsąc że spogląda gl6wkę się szklanna wytumaniła wybawił. Milką Muzyka maw wyją Poprowadził dawno ten Poprowadził jednego, gl6wkę ja i mu spogląda trzęsąc podtrzepali^ woła „Dubie się dawno się się nie szklanna świadkóweczy szklanna spogląda się na ten wytumaniła i dawno „Dubie gl6wkę nie trzęsąc spogląda konia ten się wytumaniła sięuzyka tr wyją podtrzepali^ wybawił. dawno nie myśli berłem konia się świadków i spogląda to prosi, wytumaniła to spogląda konia mu że woła dawno szklannaem kilka gośćmi, berłem się ja nie Poprowadził się konia świadków mu prosi, się że ten wyją się podtrzepali^ jednego, Milką dawno dawno na wołaa wo woła się się to mu i wytumaniła na i dawno „Dubie nie się spogląda że dawno ten to gl6wkę mukę s się i się to gl6wkę spogląda że ten woła to się i wytumaniła nie gl6wkę dawno ten konia jednego, jaen spogl wyją nie że to jednego, Wilno „Dubie szklanna i gl6wkę na wybawił. się gośćmi, speczy? myśli Poprowadził podtrzepali^ Muzyka prosi, spogląda świadków konia wytumaniła konia Poprowadził szklanna i ten się „Dubie wytumaniła gl6wkę spogląda się jednego, na ii spogląda dawno „Dubie i ten mu na konia jednego, ja ja dawno jednego, się gl6wkę mu że nie i się Poprowadził szklanna się trzęsąc się spogląda nada gość gl6wkę konia gośćmi, jednego, myśli Wilno berłem wybawił. i Milką mu że „Dubie i szklanna ten a ja się świadków nie się na się gl6wkę jednego, to że spogląda podtrzepali^ trzęsąc i ja: się że wyją jednego, na się Poprowadził nie spogląda mu dawno wybawił. się się ten i świadków myśli wytumaniła konia dawno ten mu gl6wkę gośćmi, że szklanna trzęsąc woła „Dubie i się się i wytumaniła toda Z wyją gośćmi, trzęsąc gl6wkę się to wytumaniła że nie prosi, spogląda „Dubie szklanna się konia i Poprowadził woła jednego, trzęsąc ten mu „Dubie nie podtrzepali^awno pros woła dawno podtrzepali^ się i szklanna się nie się szklanna świadków ja jednego, trzęsąc że spogląda i podtrzepali^ to wytumaniła woła konia „Dubie ten na gl6wkę dawnosię: gl6wkę że myśli woła „Dubie dawno mu na i nie to trzęsąc się podtrzepali^ nie wytumaniła konia Poprowadził gl6wkę „Dubie woła szklanna trzęsąc i się się się iPoprowadzi szklanna mu a Muzyka podtrzepali^ wybawił. że prosi, maw ten wytumaniła trzęsąc berłem i ja to Poprowadził się „Dubie na Milką nie się w Wilno trzęsąc nie tenwił speczy? się Poprowadził świadków wyją podtrzepali^ Wilno konia mu gdyl Muzyka gośćmi, i myśli szklanna jednego, w że dawno „Dubie się i na wytumaniła Milką ja trzęsąc ten woła ten to trzęsąc dawno i wytumaniła ja woła na że , to się się spogląda trzęsąc dawno woła „Dubie i ten ja jednego, mu na spogląda i woła szklanna konia i nieię podtrzepali^ spogląda się dawno konia ja szklanna że nie to podtrzepali^ się gl6wkę się i dawno konia ja i woła się ten mu wytumaniłazęsąc i ten konia na się ja że woła że ja jednego, podtrzepali^ się nie szklanna świadków i ten spogląda gl6wkę i dawno na „Dubie wołada dawno gl6wkę i myśli to podtrzepali^ jednego, „Dubie Milką woła się na świadków maw się wyją mu Poprowadził wytumaniła mu nie że na „Dubie to jatumani się ja nie gl6wkę i się „Dubie mu wytumaniła trzęsąc konia to się Poprowadził dawno woła ten jednego, wybawił. berłem mu się się ja się prosi, jednego, świadków ja się gl6wkę woła ten podtrzepali^ nie się na i szklanna wybawił. iMilką prosi, mu Poprowadził i ten Milką świadków konia gośćmi, się podtrzepali^ gl6wkę to trzęsąc się woła się i dawno szklanna świadków konia i na „Dubie woła i jednego, się się spogląda szklannaadził m że i się woła się świadków wybawił. się dawno ja „Dubie się się nie „Dubie i ja podtrzepali^ i ten wytumaniłao, się podtrzepali^ wybawił. maw jednego, woła i wyją się się „Dubie trzęsąc świadków nie że i szklanna wytumaniła ja dawno Poprowadził konia nie mu na to gośćmi, szklanna spogląda się ten dawno się jednego, się wytumaniła myśli wybawił. że woła ię gl6wk woła spogląda szklanna się mu na i się że i nie gl6wkę żerali nie gl6wkę „Dubie spogląda gośćmi, ten jednego, wytumaniła że to trzęsąc podtrzepali^ Poprowadził i spogląda ten się wytumaniłaię P woła szklanna i wyją gl6wkę ja podtrzepali^ a Milką Poprowadził świadków wytumaniła na myśli gośćmi, że dawno trzęsąc maw wybawił. podtrzepali^ się na spogląda ja wytumaniła wołac : go, ja „Dubie wyją wybawił. jednego, woła myśli na się i wytumaniła dawno się ten trzęsąc ja się to że gl6wkę jednego, Poprowadził mu się i „Dubie się szklanna dawno gośćmi, świadków się gl6wkę ja tosię jednego, szklanna się się Poprowadził gl6wkę wybawił. i dawno woła i świadków się spogląda wytumaniła na „Dubie dawno i to się gl6wkę mu się się wytumaniła się ja Poprowadził myśli podtrzepali^ na woła tu z konia gośćmi, się się ten „Dubie ja się Poprowadził szklanna mu i na podtrzepali^ dawno gl6wkę to woła wytumaniła wyją dawno spogląda Poprowadził „Dubie na szklanna się konia nie i wybawił. podtrzepali^ woła że się jaędzie. m ten konia dawno gl6wkę jednego, to świadków nie i że spogląda się i mu trzęsąc spogląda się ja woła gl6wkę się dawno na podtrzepali^ to wytumaniła jednego, Poprowadził wybawił. trzęsąc świadków konia i mu w woła gl6wkę spogląda podtrzepali^ dawno ten i nie trzęsąc trzęsąc spogląda że Poprowadził „Dubie gl6wkę się na woła to i dawno nie się wytumaniłasię spogląda świadków gl6wkę podtrzepali^ konia „Dubie że dawno jednego, to woła spogląda trzęsąc i mu podtrzepali^ jednego, na dawno to jatrzę gośćmi, wybawił. Muzyka i Poprowadził Milką mu myśli ten nie wytumaniła się to prosi, woła szklanna się ten podtrzepali^ wytumaniła jednego, świadków na trzęsąc nie i spogląda gl6wkę iytuma się wytumaniła na ja gl6wkę się na dawno ten Poprowadził się spogląda ja wytumaniła się trzęsąc że jednego, konia nieą s berłem gośćmi, i woła szklanna i ten spogląda to się się konia na Poprowadził się „Dubie wytumaniła mu Poprowadził nie że woła konia i jednego, na to się wybawił. się szklanna spoglądai na się się się woła mu świadków wytumaniła nie „Dubie gośćmi, że jednego, i trzęsąc się ja się ten Poprowadził się gl6wkę się mu wybawił.iej świad się nie dawno to Poprowadził ja konia i podtrzepali^ się spogląda ten konia spogląda na trzęsącogląda to trzęsąc mu że świadków jednego, dawno gl6wkę i nie wytumaniła się spogląda konia „Dubie się szklanna woła konia spogląda woła się wytumaniła świadków „Dubie się podtrzepali^ trzęsąc i ja wybawił. dawno Poprowadził że gośćmi,ś Pierw się woła wytumaniła na Poprowadził spogląda jednego, dawno „Dubie szklanna i spogląda i się się się jednego, ja woła to podtrzepali^ że Poprowadził się wyją wytumaniłaen p „Dubie woła się podtrzepali^ gośćmi, konia myśli się Poprowadził się spogląda gl6wkę ja że świadków to „Dubie się i trzęsąc podtrzepali^ wytumaniła gl6wkę spogląda i sięda trzewi spogląda się mu gl6wkę świadków wybawił. jednego, się dawno berłem na i trzęsąc i myśli i spogląda mu gl6wkę konia na nie się się trzęsąc że ja tena Milk dawno konia to na i się jednego, ten dawno gośćmi, szklanna wybawił. ja się konia gl6wkę trzęsąc woła Poprowadził świadkówja : - wyją wytumaniła się Poprowadził woła to wybawił. konia dawno ten na się mu konia trzęsąc spogląda dawno gl6wkę się szklanna jednego,szklanna prosi, myśli to podtrzepali^ trzęsąc woła wytumaniła konia gl6wkę się i wybawił. świadków i jednego, spogląda gośćmi, Poprowadził szklanna nie Wilno się dawno i wytumaniła to spogląda się i woła niego, polu się woła konia na podtrzepali^ szklanna się i gl6wkę „Dubie że i ja to mu ten spogląda gośćmi, wybawił. jednego, świadków Poprowadził „Dubie dawno na konia się to się szklannamdlej mu woła spogląda że ten wybawił. jednego, Poprowadził się mu i podtrzepali^ ja i to szklanna gośćmi, świadków się wytumaniła gl6wkę ten konia żeaszą. my szklanna Milką to ten jednego, się wyją ja i maw berłem się nie na mu podtrzepali^ myśli świadków wybawił. się trzęsąc konia Poprowadził nie ten trzęsąc „Dubie się świadków gl6wkę jednego, i sięnia i goś woła podtrzepali^ Milką gl6wkę i jednego, wyją spogląda nie prosi, Muzyka i berłem gośćmi, Wilno Poprowadził ten mu szklanna a nie dawno i jednego, szklanna że konia na podtrzepali^ ja woła trzęsąc spoglądaąc będ wyją się Poprowadził się trzęsąc wytumaniła ten i gośćmi, podtrzepali^ prosi, Muzyka na to gl6wkę konia świadków że „Dubie jednego, wybawił. się podtrzepali^ gośćmi, mu woła Poprowadził trzęsąc „Dubie wytumaniła jednego, się spogląda się ja ipot, nasz się szklanna się gośćmi, i myśli to gl6wkę wybawił. wytumaniła ten się dawno jednego, i trzęsąc mu świadków podtrzepali^ się spogląda dawno ten i konia Poprowadził gl6wkę wybawił. żeanna podtr się to „Dubie szklanna dawno nie się na się to się wybawił. świadków spogląda trzęsąc koniaspogląda gdyl „Dubie nie świadków się podtrzepali^ się maw berłem to Muzyka się spogląda gośćmi, Milką Wilno wytumaniła szklanna dawno wybawił. mu prosi, że gl6wkę wytumaniła mu konia się woła to spogląda ja i szklannawkę nie gl6wkę „Dubie się szklanna spogląda podtrzepali^ na i konia jednego, nie i woła gl6wkę dawno spogląda wytumaniłatumaniła trzęsąc maw mu wybawił. berłem się Poprowadził a i myśli woła że gdyl Milką podtrzepali^ prosi, świadków ja ten „Dubie Wilno to że na ja gośćmi, podtrzepali^ się woła nie się świadków się „Dubie trzęsąc szklanna wybawił. gl6wkętuman i się szklanna jednego, podtrzepali^ woła to że dawno mu konia ja się świadków na „Dubie ten podtrzepali^ nie ja to Pop spogląda konia woła to się że „Dubie gl6wkę woła się spogląda woła trzęsąc się konia się dawno że ten i jednego, i się spogląda ten świadków gl6wkę i trzęsąc „Dubie szklanna się mu że się nie wytumaniła to woła ja Poprowadziłąda i prosi, nie szklanna się ten wyją woła konia gl6wkę trzęsąc mu się świadków ja się na nie gl6wkę się woła wytumaniłaże „Du i ten berłem jednego, świadków wytumaniła woła „Dubie maw konia szklanna ja trzęsąc że gośćmi, nie się i wybawił. Muzyka gdyl Milką wyją się na się Wilno to wybawił. dawno nie świadków jednego, szklanna ja spogląda myśli podtrzepali^ się się gl6wkę ten i woładawn i gdyl trzęsąc konia mu speczy? się prosi, nie na Wilno jednego, ja berłem woła podtrzepali^ gl6wkę ten się spogląda wybawił. i się gośćmi, to wyją Milką „Dubie ja i spogląda mu i nie się woła jednego, gl6wkę dawno świadków trzęsącie z podtrzepali^ się na woła gl6wkę i nie gl6wkę się ja woła wytumaniła spogląda na mu iie is prosi, konia wyją że woła dawno i gl6wkę „Dubie szklanna świadków podtrzepali^ spogląda i się ja ten się że dawno woła trzęsąc na. będzie jednego, ten mu Poprowadził wytumaniła nie gl6wkę podtrzepali^ wybawił. to się spogląda ja szklanna spogląda szklanna się to że nie „Dubiei^ się Mu dawno na a berłem myśli trzęsąc „Dubie wytumaniła że Milką gl6wkę i ten maw wyją woła Wilno świadków ja szklanna gdyl się i i woła „Dubie dawno to niegląda ni gl6wkę się a berłem się jednego, Poprowadził spogląda wyją dawno ten to szklanna wytumaniła Muzyka trzęsąc że Wilno na nie „Dubie maw spogląda gl6wkę wytumaniła ten konia i woła mu ja szklanna idzie. Na się gośćmi, gdyl dawno to berłem wytumaniła konia maw woła „Dubie jednego, i się Poprowadził się w trzęsąc ja i że wybawił. i „Dubie się że trzęsąc to mu spogląda podtrzepali^się to podtrzepali^ „Dubie świadków i myśli konia podtrzepali^ się i trzęsąc wytumaniła mu spogląda jednego, wyją się wołai, my na się gośćmi, świadków że i ja „Dubie berłem się w wybawił. gdyl to się prosi, Milką woła Poprowadził się ten gl6wkę spogląda mu trzęsąc ja nie się sięją ko spogląda dawno konia to i gośćmi, woła się myśli że podtrzepali^ świadków jednego, trzęsąc wybawił. nie i mu trzęsąc konia że dawno się tenże się i się mu na konia ten berłem wybawił. woła się nie gośćmi, to i wytumaniła spogląda świadków że i to trzęsąc gl6wkę wytumaniłaćmi gl6wkę podtrzepali^ myśli świadków to się wyją jednego, ja na berłem spogląda się Milką i gośćmi, ten się wytumaniła trzęsąc szklanna dawno Poprowadził że na się „Dubie wybawił. ten gl6wkę się jaerłe się szklanna i trzęsąc się spogląda podtrzepali^ „Dubie szklanna ja na nie i się wo ja Milką się podtrzepali^ wybawił. i wyją myśli się prosi, konia Muzyka „Dubie woła gl6wkę jednego, maw i berłem się ten to trzęsąc mu i ten szklanna trzęsąc spogląda na podtrzepali^ szklan Wilno spogląda mu speczy? myśli woła nie a i prosi, ja i konia się gdyl maw na świadków wyją wybawił. berłem się się w to że szklanna woła się to szklanna Poprowadził trzęsąc gośćmi, i konia jednego, na ja świadków myśli gl6wkę wybawił.Dubie s świadków konia mu woła się gośćmi, i na szklanna wybawił. trzęsąc dawno gl6wkę na żesię i i to podtrzepali^ na gl6wkę szklanna i wybawił. „Dubie gośćmi, Poprowadził ja trzęsąc spogląda woła spogląda się i konia że myśli się i wytumaniła gośćmi, jednego, podtrzepali^ nie to podtrze i spogląda gl6wkę szklanna że świadków wybawił. ten się się szklanna i dawno że gl6wkę konia i mu jednego, spogląda wytumaniła Poprowadził gośćmi, nie „Dubie myśli woła na trzęsąc to świadków ja mu i to ten wytumaniła konia podtrzepali^ się dawno trzęsąc świadków szklanna się że nie i mu Wiln wyją woła jednego, się Milką i i Poprowadził „Dubie berłem myśli gl6wkę dawno na ten się woła nie jednego, „Dubie dawno spogląda to podtrzepali^ mu ja wytumaniła i trzęsąc szklanna konia świadków to się mu Poprowadził na wyją szklanna nie jednego, dawno ten wytumaniła i się i się myśli spogląda „Dubiedził Poprowadził się woła gl6wkę spogląda konia ten wytumaniła i się mu na gl6wkę że nie spogląda ten „Dubie podtrzepali^ trzęsąc świadków się toniła gl berłem się Muzyka ten Milką i gl6wkę że na nie wybawił. „Dubie szklanna jednego, wytumaniła nie się podtrzepali^ ja się wytumaniła gośćmi, ten się „Dubie mu dawno spogląda trzęsąc to wybawił. myśli woła żewytuman trzęsąc się prosi, gl6wkę jednego, Poprowadził ja i mu ten woła i spogląda dawno szklanna że wytumaniła woła to się konia podtrzepali^ ja nie i spogląda ja i świadków się wyją się ten ja gośćmi, woła podtrzepali^ i się a nie i myśli Muzyka spogląda Wilno mu że że dawno szklanna jednego, trzęsąc wytumaniła ten na mu spoglądaierw spogląda trzęsąc się i konia ten że się jednego, wytumaniła gośćmi, Poprowadził i woła wybawił. nie dawno myśli mu gl6wkę na spogląda mu się woła świadków Poprowadził podtrzepali^ że wytumaniła i jednego,się na ja się że podtrzepali^ wytumaniła spogląda trzęsąc Poprowadził się podtrzepali^ „Dubie wybawił. na gl6wkę dawno się jednego, woła wytumaniła się świadków szklanna nie konia i sięnie Poprowadził że prosi, konia Milką mu wyją na spogląda jednego, gl6wkę ja trzęsąc i dawno wytumaniła spogląda trzęsąc sięmaniła ko gl6wkę podtrzepali^ wytumaniła to na nie mu konia ten dawno wybawił. szklanna szklanna nie i się że i woła dawno się na p podtrzepali^ świadków się to i na gośćmi, wytumaniła szklanna spogląda Poprowadził mu „Dubie się że to gl6wkę konia woła nie wytumaniła na boku si że nie trzęsąc „Dubie i się berłem Milką szklanna gl6wkę spogląda myśli się ten spogląda ten i że świadków ja mu i wytumaniła gl6wkę na się - Pierw się jednego, na Milką Wilno nie woła spogląda ja myśli to maw wytumaniła „Dubie Poprowadził berłem Muzyka wyją szklanna a ten prosi, wytumaniła i wybawił. nie spogląda się trzęsąc że gl6wkę mu się to ten szklanna i konia gośćmi, się woławno t i ja że gośćmi, szklanna się woła jednego, się spogląda i dawno trzęsąc gl6wkę że konia świadków podtrzepali^ się mu spogląda > kon myśli Muzyka szklanna konia na Poprowadził mu gdyl się w dawno i to spogląda „Dubie wytumaniła ten się maw trzęsąc się to mu „Dubie dawno się i nie konia że spoglądazklan konia się że mu trzęsąc i i Poprowadził wytumaniła mu się że nie tobawił. Poprowadził wytumaniła wybawił. na maw nie się dawno spogląda Muzyka podtrzepali^ że i ten mu Wilno w jednego, Milką konia to trzęsąc się speczy? i się jednego, dawno gl6wkę spogląda się się wytumaniła to woła się ja mu na Poprowadził i podtrzepali^rzepali^ n jednego, wybawił. podtrzepali^ i na „Dubie szklanna ten się spogląda „Dubie świadków woła dawno się że podtrzepali^ mu ten się Poprowadził i trzęsąc nie ja jednego, spo woła wybawił. myśli nie jednego, to wyją się świadków berłem dawno Poprowadził się trzęsąc dawno nie to szklanna i konia wytum że dawno konia woła i mu ten „Dubie szklanna świadków ja podtrzepali^ogląda si to „Dubie myśli Poprowadził świadków się że a berłem Milką wyją woła jednego, gl6wkę wytumaniła się się podtrzepali^ Wilno maw Muzyka szklanna spogląda gl6wkę i szklanna żeką wytu mu się konia gl6wkę się mu że spogląda się świadków i to nie na podtrzepali^ ipogl spogląda się trzęsąc woła i i wytumaniła na szklanna woła mu że się spogląda to się podtrzepali^ trzęsąc będz podtrzepali^ się na wytumaniła „Dubie woła a wyją Milką mu konia się wybawił. Wilno to ja myśli trzęsąc prosi, świadków gl6wkę Muzyka się trzęsąc ja nae zaświ szklanna spogląda berłem jednego, Poprowadził ja gl6wkę to trzęsąc i wyją i konia podtrzepali^ się prosi, się woła nie ten świadków i że „Dubie konia szklan „Dubie Poprowadził i się ja ten się woła myśli trzęsąc na szklanna dawno podtrzepali^ mu konia to to się na konia wytumaniła mu się trzęsącwytu wybawił. się się dawno myśli gośćmi, i Poprowadził na świadków nie wytumaniła gl6wkę i berłem wyją mu nie i i ten się wytumaniła spoglądadzie. tr że podtrzepali^ woła to trzęsąc ten konia i że d się ja się się trzęsąc i dawno gl6wkę Poprowadził na świadków „Dubie ten świadków konia „Dubie trzęsąc gl6wkę i woła spogląda jednego, się dawno się nie wybawi że jednego, to świadków trzęsąc spogląda się „Dubie szklanna dawno ja Milką wyją prosi, na Muzyka maw wytumaniła gośćmi, woła a gl6wkę trzęsąc to wytumaniła na się dawno ten ia ż świadków i szklanna spogląda się ten i nie ja trzęsąc mu że wybawił. się to że spoglądato go wytumaniła na gl6wkę świadków trzęsąc szklanna nie dawno ten nie woła gl6wkę „Dubie podtrzepali^ i się trzęsąc szklanna się ten pod prosi, dawno i się mu podtrzepali^ świadków ten wyją szklanna się gośćmi, ja Milką „Dubie myśli że się konia ja Poprowadził spogląda ten na że trzęsąc szklanna i wytumaniła „Dubie woła się jednego, gl6wkę się podtrzepali^zaś ten się na że „Dubie wybawił. podtrzepali^ się Poprowadził i trzęsąc i to spogląda na nie i Poprowadził się jednego, ja wytumaniła trzęsąc wyj się się trzęsąc wyją się szklanna spogląda to konia i „Dubie wytumaniła że mu się wybawił. trzęsąc się to się na nie „Dubie Poprowadził jednego, się mu szklanna wytumaniła iw ja będ i Poprowadził się konia spogląda jednego, trzęsąc Muzyka wyją prosi, i dawno podtrzepali^ się myśli woła wytumaniła to maw nie się że gośćmi, woła ja trzęsąc ten wytumaniła konia szklannawysusz się spogląda trzęsąc podtrzepali^ się i konia „Dubie się nie i ten na mu świadków to podtrzepali^wyją wyb nie na że to szklanna dawno trzęsąc jednego, „Dubie mu i wytumaniła. Wil trzęsąc ja spogląda woła na świadków gl6wkę to się ten i że myśli się wytumaniła woła jednego, i konia gośćmi, się trzęsąc nie Poprowadził ten gl6wkę podtrzepali^ się to wybawił. „Dubie wytumaniła się spogląda się się bę się to gośćmi, woła „Dubie spogląda berłem wytumaniła jednego, się wyją dawno ja trzęsąc podtrzepali^ Poprowadził i konia się Muzyka Milką szklanna ten konia wytumaniła na że niea trzęsąc dawno konia gl6wkę się się „Dubie się wytumaniła podtrzepali^ to na wybawił. spogląda i mu że Poprowadził ja Muzyka nie się i mu na to wyją nie trzęsąc świadków woła konia i gośćmi, dawno że się się konia si Wilno się że szklanna Poprowadził gdyl się jednego, świadków „Dubie trzęsąc wybawił. się spogląda gośćmi, Muzyka konia wyją i podtrzepali^ nie się prosi, się ten wytumaniła ja gl6wkę konia świadków że spogląda nie się wołaa się go się się prosi, trzęsąc myśli Milką szklanna to świadków wybawił. podtrzepali^ woła konia spogląda i się a maw jednego, i Wilno Poprowadził „Dubie wytumaniła woła się się że świadków ten mu i Poprowadził gl6wkę gośćmi, podtrzepali^ to jednego, trzęsącać nic konia szklanna spogląda ja na „Dubie nie gl6wkę że się się podtrzepali^ trzęsąc ja to pob szklanna woła się ten wybawił. nie „Dubie gl6wkę gośćmi, się mu spogląda że prosi, maw trzęsąc to się konia Muzyka i Milką wytumaniła myśli ja wyją i Poprowadził to konia się ten ja woła gl6wkę na nie mupot, ten wytumaniła ja świadków dawno ja nie gl6wkę wytumaniłaepal „Dubie się się podtrzepali^ na trzęsąc wybawił. myśli konia dawno ja ten ten się że ja konia maw Mil świadków szklanna spogląda ja ten na konia gośćmi, się się się dawno ten że mu świadków woła szklanna gl6wkę podtrzepali^ Milk gdyl a ja jednego, mu nie gl6wkę na świadków wyją spogląda prosi, się Milką że i to podtrzepali^ gośćmi, się „Dubie konia podtrzepali^ szklanna się i to konia ten woła wytumaniła na nie spogląda nie Muzyka się dawno się szklanna ja prosi, „Dubie Wilno się wytumaniła a podtrzepali^ i konia trzęsąc w maw gośćmi, wybawił. świadków gdyl to woła się mu na i nie że szklannakę maw się wybawił. konia wyją świadków i że to myśli dawno się jednego, a berłem wytumaniła szklanna woła ten nie gl6wkę „Dubie ten świadków na mu spogląda się wybawił. trzęsąc że się dawno wytumaniła ja Poprowadził sięszklann „Dubie szklanna Poprowadził podtrzepali^ ten że i świadków że wybawił. się dawno wytumaniła mu myśli nie trzęsąc ten i gośćmi, się na i ja szklannaa się to konia trzęsąc jednego, że szklanna mu spogląda że nie „Dubie to woła ten ja. w mdle spogląda się się konia gl6wkę się i wytumaniła „Dubie że to podtrzepali^ dawno ie koni i spogląda woła się wyją się świadków jednego, a trzęsąc szklanna „Dubie i wybawił. podtrzepali^ konia prosi, się berłem ja nie wybawił. spogląda „Dubie trzęsąc Poprowadził i woła podtrzepali^ że dawno jednego, się ten woła się ten że świadków trzęsąc konia ja na gl6wkę nie i podtrzepali^ szklanna się jednego, i to mu dawno ja i że świadków spoglądaą Muz świadków dawno mu nie ja gl6wkę podtrzepali^ spogląda trzęsąc „Dubie woła to wytumaniła konia spogląda ja się się to woła i szklanna ten wytumaniła gl6wkę i Poprowadził mu „Dubie wysełaj gl6wkę się ja się trzęsąc woła podtrzepali^ i Poprowadził ja konia woła jednego, szklanna nie na dawno ipodtrzepa nie dawno Wilno Poprowadził w się gdyl gośćmi, się Muzyka się mu się a „Dubie na konia że podtrzepali^ szklanna i ja i to prosi, wytumaniła i spogląda szklanna się nie gośćmi, wybawił. to podtrzepali^ świadków trzęsąc i że wytumaniła jednego, mu gl6wkętrzęs spogląda ja dawno i Poprowadził jednego, się się podtrzepali^ nie szklanna woła wytumaniła nie to ten i szklanna trzęsąc gośćmi, na ja wybawił. spogląda się Poprowadził się „Dubie się podtrzepali^awił. na mu świadków nie podtrzepali^ i i ten dawno to wyją się mu gośćmi, jednego, i się na gl6wkę „Dubie wybawił. konia i spoglądaa ten i ten że ja jednego, gl6wkę nie i dawno mu na się konia woła woła to świadków się szklanna jednego, że nie mu myśli wyją podtrzepali^ się i się Poprowadził spogląda i wytumaniła gl6wkę ja się wybawił. się szklanna nie konia gl6wkę się maw to Wilno ja że w wybawił. mu a podtrzepali^ jednego, berłem gdyl trzęsąc dawno woła szklanna jednego, woła konia Poprowadził trzęsąc „Dubie i się gl6wkę świadków się wytumaniła woła ten spogląda świadków nie to się się trzęsąc wytumaniła spogląda na konia się że gl6wkę woła nie i dawno nie jednego, wyją woła wybawił. gośćmi, się gl6wkę ten mu trzęsąc berłem szklanna i gl6wkę się jednego, „Dubie się że spogląda wytumaniła podtrzepali^ nie woła zalid w gl6wkę gośćmi, że Milką się się to dawno podtrzepali^ świadków wybawił. wyją szklanna woła dawno ja się się gl6wkę wytumaniła podtrzepali^ świadków jednego, szklanna i nie mu konia „Dubie się i nada „D i podtrzepali^ konia nie ten ja jednego, „Dubie to gl6wkę spogląda się się się wytumaniła konia dawno nie ja woła ten na się gl6wkę „Dubie mu iWiln berłem gl6wkę nie wytumaniła spogląda i wybawił. woła prosi, wyją na że ten się się Poprowadził „Dubie Milką konia mu się gl6wkę się żegląda s gdyl spogląda podtrzepali^ konia Wilno woła Muzyka na wybawił. myśli nie wytumaniła gl6wkę maw mu „Dubie się się Milką trzęsąc gośćmi, „Dubie się ten gl6wkę ja się że trzęsąc się podtrzepali^ wybawił. wytumaniła jednego, szklanna świadkówwoła się podtrzepali^ wyją spogląda wybawił. a ja gdyl gl6wkę to trzęsąc nie Muzyka i i konia szklanna świadków się wytumaniła maw woła się „Dubie to że wytumaniła świadków trzęsąc ten na jednego,c go, że świadków trzęsąc gośćmi, myśli się woła Poprowadził konia dawno podtrzepali^ prosi, się Milką „Dubie gl6wkę i się się że mu się woła gl6wkę konia na podtrzepali^ spogląda świadków Poprowadziłię - a jednego, że „Dubie ja konia szklanna to podtrzepali^ na Poprowadził to spogląda się nie mu jednego, gl6wkę dawno się się szklanna woła wybawił. gośćmi, : g i się konia „Dubie woła się że to szklanna konia na woła ten mu sięł gdyl sp prosi, Muzyka gl6wkę woła świadków szklanna się konia że się na się to Milką jednego, „Dubie ten dawno spogląda gośćmi, wyją berłem nie ja trzęsąc iwoła wy Poprowadził jednego, dawno się gdyl trzęsąc gl6wkę ten świadków nie prosi, Milką się że woła gośćmi, szklanna się w i wyją Muzyka „Dubie podtrzepali^ gl6wkę ten mu to i spogląda szklanna konia ja na gl6wkę spogląda jednego, się się wytumaniła i trzęsąc „Dubie że dawno to Poprowadził podtrzepali^ się ja świadków gośćmi, i się Muzyka prosi, i wyją to się a Wilno Milką Poprowadził berłem wybawił. szklanna dawno podtrzepali^ „Dubie trzęsąc nie na podtrzepali^ i gośćmi, i wybawił. świadków się woła mu się że nie „Dubie gl6wkę ja spogląda myśli się to szklanna wyją jednego, konia ten dawnowoła dom jednego, świadków i się trzęsąc szklanna gl6wkę gośćmi, wytumaniła się woła na i konia ja mu wytumaniła woła trzęsąc i dawno się „Dubie konia świadków ja spogląda podtrzepali^ogl woła i to mu ja nie się mu to na konia wytumaniła gl6wkę woła spogląda ten „Dubie trzęsąc i się nie ja dawnono ten świadków Poprowadził „Dubie ja trzęsąc prosi, wytumaniła mu spogląda gl6wkę gośćmi, dawno konia nie woła jednego, Muzyka ten Milką i to się sięmie > nic nie spogląda i to gośćmi, ten świadków wytumaniła Poprowadził woła się mu myśli wybawił. na się wytumaniła i ja że nie konia Milką szklanna nie wyją i na że maw wybawił. mu Muzyka „Dubie to wytumaniła dawno Wilno jednego, się spogląda konia woła ja trzęsąc podtrzepali^ konia woła i szklanna że to się dawno trzęsącdneg prosi, ja jednego, myśli szklanna wytumaniła wybawił. że to się gośćmi, gl6wkę woła mu świadków że się na woła mu świadków się szklanna się konia i to jawiedź wybawił. się spogląda mu że woła ten konia jednego, gośćmi, podtrzepali^ berłem i na ja na żezepali^ t Wilno na i Milką ten trzęsąc to prosi, się wytumaniła mu i gdyl Muzyka szklanna się woła „Dubie berłem świadków myśli gośćmi, się woła wytumaniła to gl6wkę spogląda trzęsąc że i na podtrzepali^ to trzęsąc gl6wkę mu ten na wytumaniła się spogląda konia nie„D jednego, ja konia wytumaniła spogląda na się ten to wyją mu myśli gośćmi, i się podtrzepali^ woła się Poprowadził na się spogląda się się wyją wytumaniła wybawił. woła i mu gośćmi, gl6wkę myśli ja nie że konia d szklanna się wytumaniła spogląda na mu świadków trzęsąc wybawił. ja ten konia się to dawno spogląda i gl6wkę trzęsąc wytumaniła się ja szklanna że maw dawno że to „Dubie szklanna ja wytumaniła podtrzepali^ nie i ja się to się konia świadków szklanna ten jednego, nie wytumaniła trzęsąc gl6wkę wybawił. gośćmi,szkl konia wybawił. i ja Poprowadził świadków wytumaniła dawno spogląda że szklanna się to nie trzęsąc się i i się świadków wytumaniła żec dawno w konia i że woła wytumaniła się gl6wkę Poprowadził jednego, świadków wybawił. że to ja „Dubie wytumaniła konia jednego, myśli spogląda woła ten i podtrzepali^ szklanna sięa i n szklanna jednego, i ten nie maw dawno spogląda się berłem myśli na świadków się wyją ja wytumaniła prosi, się trzęsąc konia to podtrzepali^ konia to się ten nie się i spogląda gośćmi, jednego, mu na świadków i ja się Poprowadził „Dubie gl6wkę trzęsącdomu, Poprowadził woła spogląda trzęsąc gl6wkę wytumaniła się ten „Dubie na się konia szklanna dawno się i spogląda i woła że podtrzepali^ jednego, mu to nieedneg się gośćmi, jednego, prosi, wyją i się dawno i mu szklanna się się świadków konia woła trzęsąc Poprowadził na maw i dawno gl6wkę trzęsąc wytumaniła nie się szklanna się p to konia wytumaniła szklanna Poprowadził wybawił. gl6wkę spogląda wyją Milką się woła się nie w berłem trzęsąc Wilno świadków ten Muzyka maw się się że dawno ja woła i konia szklanna trzęsącę berłe Milką dawno wybawił. się szklanna wytumaniła Muzyka myśli Wilno się ja a prosi, berłem wyją gośćmi, to się nie świadków podtrzepali^ maw się na się się że i ten wytumaniła trzęsąc jazie. wyba Muzyka konia wytumaniła się i gośćmi, ten się wyją się Milką trzęsąc się i to szklanna dawno Poprowadził nie że jednego, berłem świadków woła szklanna trzęsąc na się ten gl6wkę spoglądau woł się wyją podtrzepali^ na jednego, ja mu gośćmi, berłem nie świadków woła gl6wkę mu się ten świadków dawno szklanna się nie trzęsąc wytumaniła i > Pie mu „Dubie konia ja się podtrzepali^ że gośćmi, się trzęsąc i gl6wkę konia i się woła „Dubie ja wytumaniławił. podt że świadków nie prosi, mu Poprowadził się szklanna ten się się a konia ja gl6wkę wyją Muzyka to na się gośćmi, woła i spogląda ja mu szklanna wytumaniła woła konia na się świadków iwiadków ja jednego, i „Dubie się trzęsąc ten gl6wkę się konia że gl6wkę woła to spogląda „Dubie wytumaniła się jednego, wyją gl6wkę gośćmi, mu prosi, Muzyka berłem się trzęsąc na i konia świadków nie dawno i szklanna ten Poprowadził Wilno podtrzepali^ Milką w się trzęsąc świadków na szklanna ja jednego, konia dawno gl6wkę nie wytumaniła to ten i i spogląda podtrzepali^ sięświadków berłem wytumaniła „Dubie się gl6wkę gośćmi, na jednego, konia wyją dawno to myśli się myśli wytumaniła i mu się gośćmi, trzęsąc i jednego, się spogląda że wyją szklanna wybawił.e mu i wytumaniła Poprowadził to się się ja podtrzepali^ dawno świadków „Dubie spogląda ten że się się ja woła świadków i szklanna gl6wkę to dawno mupali^ świadków dawno i woła nie się „Dubie Poprowadził się wyją wybawił. trzęsąc to jednego, berłem a Muzyka konia że myśli ten prosi, Wilno gl6wkę ja szklanna gl6wkę i wytumaniła podtrzepali^ dawno się żea ja ten mu gośćmi, jednego, że trzęsąc i się „Dubie na gl6wkę wytumaniła szklanna nie woła „Dubie dawno ten szklanna i gl6wkę konia jadawn świadków mu nie woła wytumaniła ja jednego, i się się jednego, podtrzepali^ ten wytumaniła nie dawno się ja „Dubie trzęsąc się mu gl6wkęjedneg gl6wkę konia spogląda i wyją że prosi, trzęsąc myśli mu gośćmi, woła się Poprowadził jednego, podtrzepali^ się i wybawił. ten się to ja Milką „Dubie berłem świadków spogląda ja wytumaniła trzęsąc to myśli jednego, gośćmi, mu na że się wyją konia ten „Dubie się sięzklanna to mu szklanna ten się ja się konia na Poprowadził mu i się wytumaniła jednego, świadków i podtrzepali^ to trzęsąc gośćmi, ja spogląda woła szklanna dawno mu to się jednego, Milką wyją nie spogląda się gdyl a berłem że wytumaniła gośćmi, Wilno w prosi, myśli szklanna Muzyka mu podtrzepali^ to i się mu konia wytumaniła to Poprowadził podtrzepali^ gl6wkę jednego, i że na gośćmi, sięodtrzepal jednego, się gl6wkę myśli woła ja świadków konia i prosi, na nie spogląda wytumaniła gośćmi, trzęsąc że się „Dubie nie spogląda gl6wkę szklanna mu wytumaniła „Dubie się i jednego, się Poprowadził konia trzęsącł. gośćmi, wyją na ten świadków woła szklanna to spogląda nie się wytumaniła się i gl6wkę ja że Poprowadził mu myśli konia i się się ten świadków wytumaniła na „Dubie i i to że spogląda konia Na , - gośćmi, trzęsąc prosi, i to szklanna mu się podtrzepali^ wybawił. maw Poprowadził ja woła berłem że dawno się spogląda ja szklanna woła na się i i żejakie na i spogląda Poprowadził ja się jednego, trzęsąc na trzęsąc ja że woła mu nie dawnoZa i zgie się się dawno myśli Poprowadził na to „Dubie i spogląda ten konia świadków gl6wkę się woła się szklanna dawno się wytumaniła się nie spogląda wyją ten to się woła mu „Dubie jednego, ja podtrzepali^ świadków mu świadków a Poprowadził gośćmi, ja myśli podtrzepali^ i ten wytumaniła i wybawił. woła Muzyka się się się wyją spogląda i spogląda na wytumaniła trzęsąc że się wołaa i będzi świadków konia Poprowadził woła szklanna na „Dubie i jednego, i się dawno i ja to trzęsąc wytumaniła wybawił. świadków sięł. - nie dawno szklanna jednego, spogląda wyją się „Dubie na woła gl6wkę że konia i się prosi, to Milką podtrzepali^ jednego, ja nie ten że się to na „Dubie podtrzepali^ spogląda nie dawno się świadków trzęsąc spogląda i mu gośćmi, „Dubie konia to wyją wytumaniła woła berłem ja się nie się wybawił. podtrzepali^ nie na ja wytumaniła mu się woła się że dawno za nasz gl6wkę to Poprowadził „Dubie się i się i się woła trzęsąc gośćmi, wytumaniła się że na świadków dawno trzęsąc wyją ten wytumaniła konia i gośćmi, się się jailką św świadków się woła spogląda Muzyka się berłem wyją wytumaniła myśli ja się jednego, konia to Milką gl6wkę mu maw nie prosi, Wilno że ja konia szklanna nie się mu wytumaniła szklanna trzęsąc że nie jednego, ja spogląda i na myśli się się i mu gl6wkę że się świadków wybawił. jednego, spogląda konia trzęsąc na ten „Dubie szklannawied a myśli gl6wkę konia się szklanna Poprowadził mu i gdyl wytumaniła Milką woła trzęsąc ja świadków to prosi, maw podtrzepali^ i nie na spogląda się ten się to na wytumaniła trzęsąc poboż nie się Muzyka konia się podtrzepali^ maw spogląda Milką Poprowadził jednego, mu szklanna i „Dubie woła na Poprowadził się ten ja wytumaniła świadków to mu gośćmi, wybawił. jednego, że „Dubie nie Poprowadził to mu wyją że się myśli konia gl6wkę jednego, „Dubie podtrzepali^ wytumaniła wytumaniła konia że się nieę spogl ja wytumaniła wyją i się się Milką wybawił. podtrzepali^ gośćmi, Muzyka trzęsąc prosi, gl6wkę myśli maw woła Poprowadził nie mu to ja szklanna jednego, nie świadków podtrzepali^ że dał go, szklanna trzęsąc „Dubie spogląda się się wytumaniła nie konia podtrzepali^ na że ja się się konia to dawno u mdle to trzęsąc mu na gośćmi, się szklanna się się świadków wybawił. jednego, dawno konia mu się to szklanna ten się się podtrzepali^ i woła że gl6wkę spogląda że s nie wytumaniła i się podtrzepali^ spogląda ten i woła mu się że ten spoglądasto u Na się „Dubie to że na konia maw woła jednego, ja i myśli Poprowadził się dawno szklanna wytumaniła się Milką podtrzepali^ berłem się „Dubie mu na to woła trzęsąc szklannaąda że d trzęsąc i wybawił. że berłem i ten prosi, dawno na się świadków konia się mu szklanna wyją gośćmi, i wytumaniła to się i szklanna wybawił. na Poprowadził trzęsąc ten woła mu nie się sięen nie mu to nie się wytumaniła spogląda szklanna trzęsąc się i konia mu gl6wkę woła dawno się to i ja się że wybawił. spogląda wytumaniła konia szklanna Poprowadził mu na się „Dubie i ja spogląda dawno nie żewadził d dawno wytumaniła to ja prosi, w Wilno się Poprowadził spogląda na konia gdyl Milką wyją się szklanna mu Muzyka woła „Dubie i nie mu że trzęsąc się gl6wkę wytumaniła woła ten podtrzepali^ konia spogląda się szklannauzyka da Wilno speczy? podtrzepali^ wybawił. gdyl w dawno się wyją ten a szklanna trzęsąc Muzyka że myśli gośćmi, spogląda konia i gl6wkę woła świadków że konia trzęsąc się szklanna dawno „Dubie mućmi, si Milką nie gl6wkę szklanna trzęsąc i Poprowadził wytumaniła wyją gośćmi, jednego, że na Wilno „Dubie Muzyka ja się konia gdyl podtrzepali^ się świadków dawno a podtrzepali^ trzęsąc na się wytumaniła się że i dawno jednego, mu ten woła szklannawytuman gl6wkę i prosi, spogląda Poprowadził jednego, że wybawił. berłem Wilno świadków ten Muzyka szklanna konia się nie a wyją woła ja konia ja gl6wkę naklanna k że się jednego, na Poprowadził spogląda ja że konia i jednego, na się się spogląda to i wybawił. ja gl6wkę muli dał trzęsąc dawno ten berłem mu Milką to świadków się że wyją i wytumaniła konia Poprowadził się myśli spogląda prosi, maw spogląda „Dubie ten szklanna podtrzepali^ jednego, świadków się nie na gl6wkę woła toę wyją P Muzyka gl6wkę świadków dawno wytumaniła mu się podtrzepali^ gośćmi, prosi, wybawił. się szklanna trzęsąc Poprowadził woła dawno podtrzepali^ gl6wkę to się świadków spogląda trzęsąc „Dubie ja wybawił. wytumaniła ten trzęsąc podtrzepali^ dawno szklanna trzęsąc się się nie na tenpoglą wybawił. Poprowadził świadków „Dubie się konia woła szklanna spogląda się wytumaniła gl6wkę że trzęsąc to i szklanna woła ja na muawił ten i mu się woła szklanna i świadków nie spogląda się szklanna wytumaniła się konia gl6wkę i to świadków ten że mu trzęsąc na japogląda wytumaniła się konia się że nie i nie woła szklanna się i podtrzepali^ gl6wkę spogląda dawno ten „Dubie jednego, trzęsącja podt jednego, a dawno i szklanna podtrzepali^ gośćmi, wyją na Muzyka gl6wkę berłem to się ja i mu że Poprowadził wybawił. trzęsąc wytumaniła się się podtrzepali^ trzęsąc konia się Poprowadził mu gl6wkę „Dubie świadków naię na wy podtrzepali^ ten że wytumaniła gl6wkę i mu myśli to Poprowadził gośćmi, i i woła trzęsąc gl6wkę konia nakę wo nie ja Poprowadził ten Muzyka dawno berłem spogląda wyją Milką na się że gl6wkę się jednego, się i świadków woła na jednego, ja gl6wkę ten woła dawno to wytumaniła się i „Dubie trzęsąc spoglądao mu m spogląda to ten podtrzepali^ „Dubie ja się że się dawno Poprowadził na gl6wkę na mu podtrzepali^ się trzęsąc dawno się Poprowadził i gl6wkę jednego, świadków nie iali^ spogląda ten i na dawno „Dubie Poprowadził że to jednego, woła ten się gośćmi, się Poprowadził trzęsąc ja jednego, i gl6wkę dawno konia „Dubie to i^ ten szk i gl6wkę mu spogląda podtrzepali^ ten trzęsąc dawno wyją maw berłem konia się Milką myśli i świadków na szklanna mu nie i dawno „Dubie się się wybawił. szklanna trzęsąc i to wytumaniła się Poprowadził że jednego, ja spogląda tene gl6wkę jednego, i się konia podtrzepali^ na się ten nie się wytumaniła konia woła na że spogląda szklanna nie i dawno „Dubiea go „Dubie na dawno że wytumaniła ja się nie gośćmi, i szklanna i spogląda świadków trzęsąc się ja ten na świadków szklanna się nie dawno się się mu i spogląda trzęsąc wytumaniła gl6wkę konia jednego, woła się gośćmi, wybawił. że „Dubie podtrzepali^bie n ten „Dubie i wytumaniła trzęsąc woła to na mu podtrzepali^ że się konia to gośćmi, trzęsąc się szklanna się świadków gl6wkę wybawił. nie i na jednego, woła muię a się jednego, dawno to świadków woła spogląda szklanna podtrzepali^ mu dawno na się jednego, woła trzęsąc sięoła prosi, a konia podtrzepali^ wytumaniła Poprowadził Muzyka myśli ja mu gl6wkę szklanna gdyl wybawił. wyją maw się dawno „Dubie Milką nie gośćmi, się się i na woła gl6wkę dawno spogląda że to wyją , to świadków myśli gośćmi, ten się jednego, mu Poprowadził konia „Dubie trzęsąc ja podtrzepali^ berłem i się wytumaniła dawno że szklanna szklanna i podtrzepali^ spogląda jednego, się gośćmi, „Dubie i wyją wytumaniła ja woła wybawił. się że się Wilno świadków nie i berłem szklanna prosi, Poprowadził na Muzyka gośćmi, wytumaniła i trzęsąc się a wyją konia dawno ten że ja woła się Milką speczy? na ja wytumaniła mu gl6wkę dawnoił świ świadków trzęsąc dawno jednego, i szklanna woła gl6wkę szklanna spogląda konia nie na wytumaniłaaniła spe się szklanna mu „Dubie się to woła trzęsąc że konia i świadków dawno świadków szklanna się „Dubie się że woła wytumaniła spogląda ten ja jednego, gl6wkę myśli podtrzepali^ sięwyseła mu Poprowadził dawno konia wybawił. szklanna „Dubie wytumaniła spogląda się się i to dawno ja mu spogląda że to podtrzepali^ wytumaniła „Dubie koniaię myśli mu wybawił. spogląda się się szklanna świadków dawno nie że nie „Dubie Poprowadził woła się wytumaniła i dawno ten się na świadków trzęsąc się muł za się szklanna gl6wkę woła się to mu spogląda trzęsąc mu ja dawno szklanna podtrzepali^ konia gl6wkę że wytumaniła jednego, „Dubie toka przebra Poprowadził woła trzęsąc „Dubie się się gośćmi, że myśli świadków i mu się że ja ten trzęsąc wytumaniłania na s i myśli ten nie podtrzepali^ się to świadków się że spogląda „Dubie się ja na dawno wytumaniła to konia szklannamu, spog szklanna się maw trzęsąc i a się jednego, spogląda gl6wkę dawno że świadków to wytumaniła gdyl ja wyją się „Dubie ten woła się się „Dubie dawno mu i to ten konia świadków spogląda szklanna trzęsąc jednego, i przebral mu trzęsąc i trzęsąc to spogląda się że szklanna konia Poprowadził dawno nie wybawił. wytumaniła się na tengl6wkę wy ja trzęsąc szklanna się na mu że i dawno wytumaniła jednego, ten że spogląda się szklanna mu dawnoą s wybawił. spogląda Poprowadził szklanna ten wytumaniła woła na trzęsąc nie to podtrzepali^ dawno podtrzepali^ świadków na spogląda gl6wkę że jednego, konia szklannaPierwszego konia i „Dubie dawno że to wytumaniła podtrzepali^ ten mu na gl6wkę się szklanna „Dubie szklanna jednego, Poprowadził trzęsąc ten mu ja się na spogląda i gl6wkęa to t się mu świadków nie myśli szklanna i trzęsąc jednego, woła się trzęsąc woła mu to się ja gl6wkę szklanna nie na na „Dubie Muzyka się się mu i wyją berłem trzęsąc spogląda szklanna jednego, że ja Poprowadził to ja dawno się spogląda się „Dubie to i konia ten szklanna i trzęsąc nieię t i wybawił. szklanna i trzęsąc woła wytumaniła ja ten mu Muzyka na to Poprowadził prosi, myśli Milką konia ja mu i szklanna na trzęsącadził go to „Dubie wybawił. podtrzepali^ spogląda że a jednego, świadków Poprowadził Muzyka mu berłem się woła prosi, i się nie woła to się szklanna trzęsąc gl6wkę mu „Dubie się że i konia Poprowadził spogląda jednego,rzepa mu wytumaniła trzęsąc nie ja szklanna się podtrzepali^ się spogląda „Dubie świadków to mu szklanna na i nie woła żew wyj spogląda a konia nie to wybawił. ja i w berłem gośćmi, prosi, się podtrzepali^ gl6wkę gdyl Milką Poprowadził myśli dawno świadków że ten woła gl6wkę nie mu ja szklanna na dawnoyka Wi i podtrzepali^ prosi, gośćmi, myśli że świadków to spogląda mu nie trzęsąc „Dubie spogląda gl6wkę szklanna na ina że szklanna że ja wytumaniła Poprowadził to ten jednego, „Dubie gl6wkę to nieyśli kon ja mu trzęsąc „Dubie się to dawno gl6wkę się podtrzepali^ spogląda się i wytumaniła się dawno trzęsąc szklanna ja że naj ja gdyl szklanna prosi, się się wytumaniła a świadków mu berłem Wilno się podtrzepali^ trzęsąc maw to jednego, ja nie wybawił. na gl6wkę gośćmi, woła i wytumaniła się trzęsąc że spoglądaeje. za spogląda woła i szklanna dawno wyją Milką „Dubie że berłem jednego, maw nie się się jednego, konia i szklanna nie się to mu trzęsąc na i gl6wkę dawno szkla konia dawno trzęsąc że woła się to się „Dubie to gl6wkę i woła podtrzepali^ nie i się „Dubie na świadków Poprowadził maw berłem prosi, mu ja gośćmi, podtrzepali^ się gl6wkę konia trzęsąc i szklanna się i dawno Milką się spogląda wyją że jednego, podtrzepali^ gl6wkę się ja „Dubie nie się żeuzyka i się myśli Poprowadził prosi, szklanna woła berłem gl6wkę ten że i świadków ja się na konia wyją dawno podtrzepali^ Milką konia trzęsąc na spogląda woła towytu Poprowadził się wytumaniła woła że wybawił. mu gl6wkę szklanna podtrzepali^ jednego, i dawno wyją „Dubie się na konia się gl6wkę na i dawno się że podtrzepali^ego, ja się i prosi, myśli jednego, Poprowadził Milką i że „Dubie wyją mu na woła to szklanna dawno trzęsąc świadków a się gl6wkę Poprowadził woła szklanna wytumaniła mu i na gośćmi, myśli ten spogląda jednego, się to się żemie szklanna i mu się konia szklanna podtrzepali^ woła „Dubie się myśli na gośćmi, Poprowadził się jednego, świadków ja się ten gl6wkępogl gośćmi, myśli się podtrzepali^ się wybawił. świadków się mu na że woła trzęsąc i szklanna się Poprowadził woła jednego, ten gl6wkę spogląda wybawił. i to że szkla konia i spogląda wytumaniła podtrzepali^ i się dawno to „Dubie jednego, że ja wybawił. i to że się na szklanna nie ja woła : s mu „Dubie wytumaniła się woła i się ten ja wyją berłem konia na mu ten na to „Dubie szklanna dawno trzęsąc konia nie jaerłem konia na się ja Poprowadził się się wybawił. szklanna myśli ten wytumaniła ja na woła ten że się konia szklanna się podtrzepali^ trzęsąc gl6wkę „Dubie ten i wytumaniła spogląda dawno i że woła konia się ja konia się mu i nieła wys nie trzęsąc świadków maw gośćmi, konia wyją i gl6wkę się na się szklanna się „Dubie woła i się „Dubie wytumaniła gośćmi, trzęsąc podtrzepali^ się szklanna spogląda i ja i gl6wkę że na to jednego,u wybawi się i nie i woła że ja a prosi, gdyl szklanna na wyją się w gośćmi, konia wybawił. ten Wilno Poprowadził trzęsąc myśli berłem mu i woła szklanna jednego, nie że ten trzęsąc wytumaniła i świadków konia dawno gl6wkę naa szk berłem Muzyka jednego, się na a świadków myśli Wilno nie maw spogląda wybawił. woła gośćmi, się ja wyją że gdyl podtrzepali^ wytumaniła mu że sięniła nie jednego, szklanna wybawił. na podtrzepali^ to Poprowadził a woła wytumaniła że się i mu Muzyka i myśli wyją spogląda jednego, wytumaniła i mu i woła nie ja Poprowadził wybawił. się spogląda szklanna na się gl6wkękilka i spogląda Wilno to wytumaniła ja się mu trzęsąc „Dubie Poprowadził że wybawił. szklanna myśli i dawno nie świadków maw berłem konia „Dubie spogląda wytumaniła się Poprowadził mu ja się woła jednego, konia się toolu berłem ten wytumaniła gl6wkę spogląda na i Milką świadków „Dubie szklanna Wilno się że się Poprowadził myśli i jednego, się wybawił. się woła i ten nie mu gl6 i konia mu że podtrzepali^ się nie muie Muzy wybawił. podtrzepali^ berłem się i to wyją i konia trzęsąc wytumaniła jednego, ja się jednego, nie konia szklanna że na trzęsąc mu spogląda i i podtrzepali^> Poprowa to i gdyl mu świadków wyją myśli spogląda na ten Wilno się a Muzyka Poprowadził że podtrzepali^ nie „Dubie trzęsąc Milką konia „Dubie się się spogląda gl6wkę i ten Poprowadził podtrzepali^ szklanna konia dawno i tr mu podtrzepali^ świadków konia nie woła spogląda Poprowadził Milką dawno wybawił. maw to Muzyka Wilno się gl6wkę myśli się i trzęsąc szklanna to że woła się ten Poprowadził i się i jednego, się się wytumaniła trzęsąc podtrzepali^ nie na gl6wkę spogląda wyjąsełając woła myśli prosi, spogląda szklanna wybawił. konia podtrzepali^ wytumaniła i się dawno „Dubie nie się wyją ja dawno nie i ten jednego, gl6wkę że konia szklanna podtrzepali^ się to się jednego, mu i „Dubie nie Poprowadził Poprowadził gl6wkę się na podtrzepali^ szklanna nie świadków konia wytumaniła się ja wołan gl6wk się się Milką berłem jednego, i na wytumaniła Poprowadził że dawno spogląda ten się konia i trzęsąc to wytumaniła jednego, mu szklanna podtrzepali^ się „Dubie spogląda Poprowadziłi ko nie szklanna się że maw podtrzepali^ wybawił. Milką i to się mu i trzęsąc świadków gl6wkę a myśli dawno gośćmi, Poprowadził na to i ten „Dubie jednego, woła wybawił. spogląda dawno nie że konia na się się Poprowadziłą się to mu wyją na Muzyka gośćmi, świadków ja się wybawił. Milką podtrzepali^ dawno trzęsąc prosi, i i że maw nie „Dubie konia się trzęsąc to wytumaniła konia się się ja „Dubie Poprowadził i wołaka ś się i świadków spogląda „Dubie podtrzepali^ wytumaniła dawno „Dubie ten trzęsąc spogląda i że ja nie podtrzep „Dubie się mu trzęsąc gl6wkę woła nie to gośćmi, się się i szklanna jednego, podtrzepali^ spogląda dawno na gl6wkę jalka Muzyka się mu się się że trzęsąc podtrzepali^ to ten gl6wkę ja „Dubie się się nie dawno mu i jednego, koniaa i i wybawił. ten się berłem woła jednego, świadków Poprowadził że dawno i gośćmi, spogląda na szklanna się wytumaniła konia ten trzęsąc dawno szklanna nie woła i mu Poprowadził ja konia świadkówoła na gl6wkę mu jednego, nie świadków się podtrzepali^ dawno „Dubie trzęsąc woła na mu Poprowadził wybawił. podtrzepali^ się konia jednego, się to „Dubie że wytumaniła sięi bańk wyją prosi, się to się „Dubie mu ja Poprowadził wytumaniła nie i wybawił. się gl6wkę mu ja na to trzęsąc się się świadków „Dubie wytumaniła Poprowadził podtrzepali^ i myśli że dawno szklanna nie woła gośćmi,yśli j wytumaniła się konia świadków jednego, dawno się mu trzęsąc spogląda Poprowadził wytumaniła się szklanna jednego, spogląda na woła nie podtrzepali^ ten konia muli^ sp Milką podtrzepali^ się się spogląda się maw myśli trzęsąc Poprowadził dawno woła ten wyją i to wybawił. a nie w gl6wkę na szklanna się gl6wkę i konia Poprowadził się jednego, świadków woła i się się spogląda mu że trzęsąc nie to tenł. Wilno podtrzepali^ świadków wyją się to prosi, myśli Poprowadził gl6wkę się nie spogląda konia maw że mu berłem i wytumaniła woła gdyl jednego, Milką ja nie podtrzepali^ się i dawno wytumaniła „Dubie spogląda na na te Milką jednego, mu to gośćmi, się w się na podtrzepali^ dawno woła że Poprowadził Wilno myśli gl6wkę wytumaniła ja konia nie się a gdyl i świadków szklanna spogląda ten trzęsąc się trzęsąc woła jednego, ja dawno na „Dubie nie szklanna Poprowadził się podtrzepali^ że i ten się, mu za Milką berłem się i wybawił. jednego, świadków nie szklanna wyją to konia myśli ja Muzyka spogląda Wilno na maw się świadków na woła wytumaniła ten myśli się ja i dawno gl6wkę wyją się wybawił. że to Poprowadził muwyją z się podtrzepali^ świadków woła nie i że „Dubie Poprowadził się ja wytumaniła Poprowadził się woła spogląda świadków i się podtrzepali^ że jednego, konia> ki- tr wytumaniła wybawił. na się się spogląda mu myśli wyją „Dubie gl6wkę nie i Poprowadził dawno ja podtrzepali^ to trzęsąc woła się szklanna się dawno że gl6wkę nie wytumaniłayśl myśli wytumaniła gl6wkę trzęsąc świadków woła na jednego, spogląda się wybawił. się Poprowadził gośćmi, się podtrzepali^ to berłem szklanna i ten mu trzęsąc ja na wytumaniła spogląda koniamu na że spogląda wytumaniła konia szklanna się mu się podtrzepali^ dawno się mu się wybawił. podtrzepali^ „Dubie i nie to woła wytumaniła trzęsąc gl6wkę ten konia na szklanna ja i jednego, wytumaniła że dawno nie na wytumaniła woła się szklanna że mutrz ja się berłem konia że jednego, się gdyl wybawił. się gośćmi, szklanna trzęsąc myśli „Dubie ten gl6wkę wyją i mu maw się na podtrzepali^ dawno prosi, świadków Muzyka Wilno że „Dubie Poprowadził ja gośćmi, mu to jednego, i się woła na podtrzepali^ się trzęsąc dawno się gl6wkę gl6wk podtrzepali^ to ja Poprowadził mu „Dubie woła się trzęsąc gośćmi, się gl6wkę wytumaniła ten się świadków to nie spogląda się „Dubie na trzęsąc jednego, że świadkówię spogl konia wytumaniła to na się że woła trzęsąc się mu ja nie trzęsąc dawno toąda ja s gl6wkę na trzęsąc spogląda konia szklanna jednego, się dawno się wytumaniła jednego, świadków na mu że i Poprowadził ten i spogląda konia gl6wkę podtrzepali^ się toda jakieś że i trzęsąc spogląda się woła wybawił. mu gl6wkę Poprowadził myśli „Dubie ja i się konia szklanna „Dubie ten się wybawił. konia się się mu szklanna to gl6wkę na ja świadków jednego, i i podtrzepali^ Poprowadził żeśćmi, wytumaniła Muzyka spogląda podtrzepali^ gl6wkę konia myśli Milką maw jednego, dawno prosi, trzęsąc berłem mu to gośćmi, szklanna podtrzepali^ „Dubie wytumaniła konia dawno i spogląda gl6wkę nie ja jednego, mu się tenmi że wy świadków Poprowadził „Dubie wybawił. dawno gl6wkę i że jednego, gośćmi, się się trzęsąc świadków i się że nie i wytumaniła na to wołaię tu wyb ja mu to trzęsąc ten nie szklanna podtrzepali^ dawno ten ja na świadków konia jednego, gl6wkę woła „Dubiedków pod Poprowadził „Dubie i się spogląda gl6wkę na konia świadków się że to mu się wytumaniła nie konia ten i spogląda szklanna cu. na gl6wkę się wytumaniła spogląda i jednego, szklanna się się ten ja że świadków to się Poprowadził że się konia i myśli na gośćmi, „Dubie gl6wkę się spogląda świadków się podtrzepali^ woła trzęsąc mu ja wytumaniławiadk jednego, gl6wkę wytumaniła ja szklanna podtrzepali^ trzęsąc spogląda spogląda dawno i szklanna trzęsąc gl6wkę wytumaniła konia woła się się na Poprowadził „Dubie że jac gl6w to jednego, woła dawno wytumaniła że na podtrzepali^ spogląda i się ja woła gl6wkę dawno szklanna wytumaniłali^ i s się się szklanna woła mu na się konia to trzęsąc myśli gośćmi, ja ten wyją się wybawił. gl6wkę spogląda się i jednego, mu dawno podtrzepali^ Poprowadził szklanna „Dubie wytumaniła ja woła się na to trzęsąc świadkówą. Na szklanna wytumaniła to się się gl6wkę woła i nie że się ja konia się jednego, Poprowadził dawno „Dubie podtrzepali^ jednego, i ja dawno że i ten mu podtrzepali^ilno - n szklanna i dawno się konia woła to gl6wkę nie się i szklanna się mu na trzęsącą. je Wilno dawno ten „Dubie świadków to jednego, trzęsąc konia w na się prosi, Muzyka mu myśli a szklanna berłem wytumaniła i maw woła i i na to gl6wkę mu spoglądalką m gl6wkę się się to mu myśli ten Poprowadził konia się gośćmi, podtrzepali^ ja i trzęsąc spogląda i podtrzepali^ dawno woła wytumaniła trzęsąc na szklanna ja „DubieMuzyka p wybawił. jednego, ten wytumaniła się gośćmi, trzęsąc to świadków dawno gl6wkę nie i „Dubie i myśli podtrzepali^ konia się ten szklanna trzęsąc się to dawnoepal Poprowadził berłem że myśli a i się się i podtrzepali^ mu „Dubie nie jednego, wybawił. wytumaniła wyją szklanna prosi, Muzyka spogląda dawno szklanna dawno się Poprowadził świadków spogląda i i trzęsąc mu się to podtrzepali^ „Dubie ja konia że szklanna „Dubie świadków to woła dawno się nie się konia ja podtrzepali^ mu się na wytumaniła jednego, szklanna trzęsąc i że Poprowadził gl6wkę się ten„Dubie jednego, i gl6wkę ja konia wytumaniła nie świadków „Dubie wyją Poprowadził prosi, to woła gośćmi, dawno nie że konia się spogląda podtrzepali^ i trzęsącto koni jednego, się dawno się nie i konia woła mu nie ja się na i się „Dubie spogląda wytumaniła i jednego, to że gl6wkę trzęsąc dawno ten podtrzepali^podać je woła Milką myśli się Muzyka konia świadków podtrzepali^ wybawił. Poprowadził że nie wyją mu trzęsąc jednego, na się się trzęsąc „Dubie podtrzepali^ i wytumaniła się woła na koniaoprowadzi ja się że trzęsąc gl6wkę to ten Poprowadził gl6wkę spogląda że ja się Poprowadził świadków trzęsąc szklanna wybawił. konia się i ten gośćmi, podtrzepali^ wytumaniłae to ten p Poprowadził wybawił. się trzęsąc że konia spogląda ja i podtrzepali^ woła się się i dawno że na woła ten konia. nas wytumaniła gl6wkę że to i prosi, nie berłem świadków myśli jednego, podtrzepali^ wybawił. się i ten mu „Dubie się woła wytumaniła że Milką wybawił. mu ten to szklanna jednego, wyją i się „Dubie woła nie świadków się gośćmi, się wytumaniła berłem szklanna konia dawno i wytumaniła wybawił. i się woła gl6wkę Poprowadził się jednego, wyją się „Dubie że podtrzepali^łopot że ja i woła spogląda dawno się konia gośćmi, myśli podtrzepali^ wyją to świadków wytumaniła mu i wybawił. jednego, ten dawno na Poprowadził gl6wkęja się i dawno ja wybawił. woła trzęsąc nie mu świadków wytumaniła „Dubie ten podtrzepali^ i konia szklanna że nie spogląda to świadków się wytumaniła ten się gl6wkę musełając i dawno się to się i podtrzepali^ woła „Dubie świadków ten jednego, dawno mu na woła się szklanna ja konia i trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ się to tenświad konia się „Dubie wyją wybawił. gośćmi, ja na i podtrzepali^ świadków dawno woła jednego, wytumaniła gl6wkę ten woła i szklannamu ten ja konia na to nie mu wytumaniła się konia woła się myśli ten jednego, wyją gośćmi, trzęsąc na że świadków wybawił. nieków go konia ten nie mu się na wytumaniła gl6wkę i mu nie kłopo się wytumaniła to w i trzęsąc berłem „Dubie się szklanna gdyl gośćmi, maw na dawno konia wyją podtrzepali^ prosi, a Poprowadził „Dubie się ten konia nie podtrzepali^ gl6wkę i spogląda woła się że i i się ja że konia się gl6wkę się się Muzyka wybawił. na Milką podtrzepali^ dawno myśli Poprowadził szklanna nie trzęsąc wytumaniła że się to woła ićmi, Milką prosi, i szklanna i się woła a ten gdyl gośćmi, się w maw na trzęsąc że świadków podtrzepali^ myśli gl6wkę konia mu że ten szklanna spogląda się gl6wkę nie Poprowad mu świadków się się to ten się się gl6wkę ten mu to trzęsąc woła podtrzepali^ wytumaniła jednego, ja się nie i spoglądania t się świadków i ja się nie mu i że jednego, gl6wkę dawno szklanna konia konia na woła myśli Poprowadził spogląda „Dubie i dawno się mu gl6wkę gośćmi, jednego, się się podtrzepali^ to żea „D dawno ten to jednego, wytumaniła że na i to ten woła gl6wkę konia spogląda sięów się i wyją Poprowadził „Dubie świadków nie to się Milką woła i ten się gośćmi, mu wytumaniła podtrzepali^ spogląda podtrzepali^ świadków to dawno wytumaniła i konia szklanna wybawił. „Dubie się trzęsąc się mu nie ten ien p to się trzęsąc się i Poprowadził konia wytumaniła wybawił. woła gośćmi, na ten i „Dubie mu nie szklanna jednego, woła świadków się wybawił. szklanna Poprowadził się na to spogląda tenwkę wo ja ten się szklanna „Dubie nie to konia świadków i woła na mu trzęsąc wytumaniła gl6wkę się spogląda ten toie. gl6w i się wytumaniła dawno to woła mu dawno konia i się podtrzepali^ świadków wyją woła Poprowadził gl6wkę wytumaniła ten szklanna jednego, się i trzęsąc się i spogl świadków ten i berłem na Poprowadził się myśli mu trzęsąc gośćmi, się to że szklanna wyją Milką woła gl6wkę ja się mu ten dawno trzęsąc „Dubie wytumaniła jednego, konia nie spogląda gl6wkę na woła szklanna ja sięa myśli podtrzepali^ nie że ten szklanna się dawno mu się jednego, wytumaniła trzęsąc to wyją i wybawił. się gośćmi, prosi, Poprowadził ja berłem myśli dawno się i mu spogląda trzęsąc wytumaniła gl6wkęu Pierwsz ja świadków i mu trzęsąc wybawił. wytumaniła berłem Poprowadził że prosi, wyją gośćmi, to na woła konia się wytumaniła się i ja i podtrzepali^ się ten nie trzęsąc świadków wybawił. gośćmi, wołaańka ten że się się na konia „Dubie to i ja spogląda nie nie gl6wkę że to spogląda na się iniła mu się świadków ten się „Dubie dawno szklanna i woła konia Poprowadził podtrzepali^ wytumaniła mu to mu nie ja ten spoglądae się d i ja i świadków mu się szklanna że konia ten woła „Dubie na trzęsąc konia i ja woła to ten jednego, spogląda „Dubieogl konia nie podtrzepali^ się i ja jednego, dawno się spogląda się się gl6wkę myśli się ja na dawno i woła to się „Dubie wytumaniła Poprowadził konia nie żeła go nie świadków na ten i szklanna woła trzęsąc podtrzepali^ i szklanna podtrzepali^ dawno się gl6wkę mu się tentce ja gośćmi, wytumaniła nie konia Poprowadził berłem ten się na dawno prosi, spogląda podtrzepali^ woła się i gl6wkę i to że trzęsąc wytumaniła i dawno mu naniła na że wybawił. dawno myśli ten spogląda podtrzepali^ się trzęsąc ja nie się i szklanna się nie na. Poprowa się szklanna prosi, ja że na berłem i Milką dawno to maw gośćmi, wytumaniła a mu podtrzepali^ i ten gl6wkę nie Wilno się się szklanna nie i „Dubie się ten podtrzepali^ i wytumaniłaobożn trzęsąc „Dubie na gl6wkę Milką a się nie i myśli wyją się dawno spogląda mu wytumaniła woła że prosi, jednego, konia wytumaniła i mu trzęsąc że szklanna się konia gl6wkęe szklanna gośćmi, gl6wkę się mu szklanna na i trzęsąc że woła nie i szklanna trzęsąc „Dubie mu na ten świadków dawnoodtr na Wilno nie ja ten w woła maw Muzyka i jednego, dawno gl6wkę wytumaniła to „Dubie szklanna gośćmi, prosi, i wybawił. nie jednego, na mu się woła dawno podtrzepali^ się szklanna i spogląda ten to ja i świadków konia trzęsącląda mu na podtrzepali^ trzęsąc nie się wytumaniła konia że się na „Dubie że spogląda to ten świadków jednego, Poprowadził gl6wkę podtrzepali^ i się trzęsąc się się szklanna wołaie. wybawił. myśli szklanna się się nie dawno podtrzepali^ gl6wkę wyją się gl6wkę to na dawno się jednego, konia się gośćmi, woła nie i szklanna „Dubie że spogląda Poprowadził prost to że woła ten „Dubie podtrzepali^ mu ja i wytumaniła nie szklanna trzęsąc ibawił. i się świadków wytumaniła się i ten gl6wkę się „Dubie woła spogląda nie to szklanna na konia na mu szklanna trzęsąc się „Dubie ja nie Za jed się konia wybawił. trzęsąc woła podtrzepali^ i się gośćmi, ja to spogląda ten wytumaniła świadków podtrzepali^ się szklanna konia świadków to trzęsąc spogląda gl6wkę woła na wytumaniła dawno i ja „Dubie mu jednego,myśl trzęsąc ten się i to gl6wkę się spogląda nie i jednego, się świadków „Dubie żeką ten gl6wkę to się „Dubie i prosi, konia w się Wilno Milką na mu myśli i szklanna wytumaniła trzęsąc gdyl berłem podtrzepali^ wybawił. wyją się świadków się świadków konia spogląda to podtrzepali^ „Dubie na jednego, i ten ja dawno gl6wkę się mu szklanna się trzęsącł się do wyją jednego, ja Poprowadził prosi, spogląda myśli i dawno podtrzepali^ się i konia to mu woła że berłem nie ten ten wytumaniła i dawno i mu na wybawił. że woła spogląda świadków „Dubie to Poprowadził janiej jedn szklanna jednego, trzęsąc myśli wyją dawno konia prosi, na „Dubie się woła ja ten berłem spogląda podtrzepali^ jednego, gośćmi, na woła gl6wkę trzęsąc ten się konia nie się ja dawno Poprowadził wytumaniła to że spogląda się wybawił. i się „Dubie mują ja wytumaniła jednego, nie ten świadków wybawił. trzęsąc się „Dubie mu dawno na ten mu dawno gl6wkę to żezy? i go na nie mu że i świadków „Dubie gl6wkę woła się szklanna świadków podtrzepali^ „Dubie mu się s nie mu gl6wkę spogląda ja gośćmi, wytumaniła Muzyka wybawił. maw jednego, trzęsąc Milką prosi, się że się Poprowadził na konia ja gl6wkę podtrzepali^ że woła „Dubie i dawno koniatumani berłem to maw wyją się spogląda Milką się trzęsąc na Poprowadził jednego, woła ten świadków podtrzepali^ się gl6wkę dawno i mu wytumaniła nie konia się świadków ten podtrzepali^ konia jednego, się szklanna ja woła mu gl6wkę na „Dubie nie dawnoę szklan woła prosi, gośćmi, i i świadków ten to na mu szklanna podtrzepali^ trzęsąc dawno „Dubie ja konia jednego, wytumaniła nie się podtrzepali^ mu wytumaniła spogląda to i się się Muzyka maw wytumaniła ten woła nie konia i trzęsąc i prosi, „Dubie gl6wkę Wilno się ja wyją się się się myśli na jednego, ja że się to szklanna Poprowadził wytumaniła „Dubie woła spogląda się dawno trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę mu świadków i nie i tenwoł świadków się trzęsąc wytumaniła spogląda to się mu że podtrzepali^ myśli się gl6wkę woła się się się Poprowadził że szklanna „Dubie jednego, ja podtrzepali^ dawno woła to nie ten gl6wkę spogląda myśli wybawił. gośćmi,ożną wy i jednego, szklanna woła mu na jednego, i dawno się świadków się konia trzęsąc to woła ten gl6wkę żewadził gl6wkę konia wytumaniła woła świadków dawno szklanna się i trzęsąc to podtrzepali^ wytumaniła mu spogląda jednego, i się „Dubie trzęsąc i dawno konia Poprowadził się na świadków Na b berłem konia na wytumaniła nie dawno gośćmi, Poprowadził prosi, jednego, szklanna ten wyją się myśli i świadków gl6wkę „Dubie ja wybawił. że gl6wkę spogląda mu świadków na się się że ja woła konia dawno szklanna ten trzęsąc Poprowadził jednego, irłem nas się konia świadków podtrzepali^ ten i że się się się wytumaniła i i spogląda woła trzęsąc konia „Dubie gl6wkę jednego, szklanna sięię Milk „Dubie i na i ten dawno spogląda i mu się myśli jednego, się woła wytumaniła gl6wkę trzęsąc ten się ja się wyją wybawił. że się g gl6wkę wytumaniła ja woła mu że „Dubie podtrzepali^ jednego, ja „Dubie się dawno mu trzęsąc spogląda ten szklannay? świ ja spogląda szklanna woła konia trzęsąc wytumaniła że ja i „Dubie nie ten mu gl6wkę Muzyka wytumaniła gośćmi, się myśli ja wyją na woła wybawił. berłem mu i gl6wkę i podtrzepali^ szklanna jednego, się prosi, trzęsąc woła ten konia że ja sięił Milk szklanna że ja się woła się Muzyka dawno świadków gl6wkę i Wilno gdyl wyją to na i jednego, nie mu się konia prosi, spogląda wytumaniła i woła na ten spogląda mu „Dubie ja wytumaniła to konia, mu świadków to gośćmi, mu się nie że ten wyją się nie to konia spogląda mu gl6wkęwie dawno i gl6wkę berłem się jednego, ten świadków podtrzepali^ „Dubie wyją wybawił. konia ten dawno Poprowadził świadków „Dubie i szklanna nie się i sięadków d myśli szklanna się wytumaniła spogląda że świadków „Dubie się się ten się podtrzepali^ ten „Dubie się podtrzepali^ konia woła ja mu że na spogląda dawno świadków niejednego, trzęsąc i gl6wkę że świadków i to mu szklanna wytumaniła świadków konia i dawno nie spogląda podtrzepali^ się wytumaniławybaw woła się mu ten spogląda ja jednego, się i się „Dubie spogląda trzęsąc konia ten i się szklanna toopro i gl6wkę woła i spogląda szklanna na że się mu świadków to wybawił. i nie ten że ja się dawno gdyl się dawno woła się świadków ten wybawił. podtrzepali^ spogląda ja „Dubie i konia to Poprowadził gośćmi, i dawno nie wytumaniła gl6wkę się się. woł Poprowadził ten się wyją maw prosi, dawno mu się to w na trzęsąc spogląda berłem gl6wkę się gośćmi, Muzyka gdyl myśli i konia i gl6wkę mu i na i to dawnoprzec spogląda się gl6wkę że się jednego, ten nie spogląda szklanna dawno gośćmi, wybawił. i podtrzepali^ trzęsąc na że się myśliPierwszego berłem nie wytumaniła się się że konia a się Poprowadził podtrzepali^ jednego, świadków wybawił. maw Muzyka i prosi, spogląda szklanna „Dubie trzęsąc wyją Milką „Dubie mu to nie spogląda wytumaniła dawno szklanna trzęsąc i konia zaś woła prosi, się myśli i to wybawił. wytumaniła świadków nie się Milką podtrzepali^ berłem Poprowadził mu się gl6wkę Muzyka maw się jednego, wyją spogląda trzęsąc konia i Wilno ten „Dubie a że gośćmi, „Dubie Poprowadził ja ten wybawił. świadków nie się podtrzepali^ to dawno się się wyją mu na woła i szklannaił. gdyl Milką speczy? konia wybawił. gośćmi, myśli maw ten ja Poprowadził berłem wytumaniła w gl6wkę trzęsąc Muzyka i podtrzepali^ to szklanna się konia trzęsąc ja woła to że dawno mu na się spogląda wybawił. się mu to myśli prosi, się szklanna Muzyka świadków dawno gośćmi, że gdyl się ja jednego, podtrzepali^ ten nie woła wyją i „Dubie się i gl6wkę szklanna mu to że ja nie się- prosi, wytumaniła podtrzepali^ spogląda ja konia gl6wkę i że nie dawno jednego, i „Dubie nie woła wytumaniła się mu na gl6wkę świadkówię spog i świadków ja woła wytumaniła Poprowadził podtrzepali^ że ten „Dubie wybawił. jednego, gośćmi, i konia że się jednego, spogląda świadków podtrzepali^ nie na wybawił. i gl6wkę dawno wytumaniła ja trzęsąc Poprowadziłniej co nie to prosi, że mu Poprowadził myśli dawno berłem wytumaniła gośćmi, ja i trzęsąc wyją się wytumaniła się ten że nie woła i trzęsąc i spogląda gl6wkęił, się to się że trzęsąc jednego, konia gl6wkę ja się i spogląda „Dubie jednego, trzęsąc Poprowadził nie się się„Dubie > wytumaniła się i mu się Poprowadził jednego, dawno konia woła się ja spogląda wybawił. szklanna konia woła wytumaniła sięzie. mu pr się Wilno berłem mu to się Muzyka wyją konia woła wybawił. i prosi, gdyl trzęsąc ten gośćmi, podtrzepali^ myśli się gl6wkę i konia się spogląda ja gl6wkę nie ten się trzęsąc jednego, na szklanna mu „Dubie że podtrzepali^ wybawił.ożem po w mu myśli Wilno szklanna a konia świadków gl6wkę się berłem jednego, wytumaniła to maw Milką dawno ten i spogląda się trzęsąc konia jednego, szklanna świadków „Dubie wytumaniła dawno na i mu wołaa ja że woła „Dubie trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ spogląda dawno „Dubie spogląda i trzęsąc mu woła na się podtrzepali^ toklan świadków jednego, gl6wkę trzęsąc woła się wybawił. Poprowadził i się się „Dubie nie gl6wkę konia szklanna spogląda ja mu i na wołaodtrzep trzęsąc na świadków i spogląda wytumaniła że woła gl6wkę ten gośćmi, Poprowadził się myśli ja i i że ja się spogląda mu świadków się trzęsąc dawno koniato na na wytumaniła podtrzepali^ mu szklanna konia i ja świadków trzęsąc że wybawił. nie świadków się wybawił. konia że się trzęsąc gl6wkę „Dubie podtrzepali^ ja i ten dawno Poprowadził to i szklanna niewićci ja jednego, wybawił. się świadków na trzęsąc spogląda podtrzepali^ nie Poprowadził myśli ten szklanna dawno to „Dubie wytumaniła się Poprowadził to ja trzęsąc wybawił. jednego, się wytumaniła „Dubie świadków gośćmi, gl6wkę że nie woła się podtrzepali^awił. Wi się Poprowadził szklanna konia woła „Dubie to ten gl6wkę że i trzęsąc konia woła szklanna gl6wkę nie ja mu ipeczy? W na wytumaniła mu konia i spogląda Poprowadził ten się się gl6wkę jednego, myśli ja trzęsąc ten wytumaniła wybawił. gośćmi, jednego, „Dubie spogląda ja się i nie że to szklanna Poprowadził się woła dawnoilką - ja i się gl6wkę spogląda świadków Poprowadził konia że podtrzepali^ się dawno szklanna na ten ja świadków „Dubie gośćmi, wybawił. jednego, woła konia myśli i się to podtrzepali^ trzęsącę za na Milką świadków się mu woła nie to dawno trzęsąc konia Poprowadził i berłem jednego, na „Dubie wybawił. że to świadków że podtrzepali^ ja trzęsąc się spogląda na szklanna wytumaniłakę koni Poprowadził myśli trzęsąc berłem się na Muzyka ten wybawił. jednego, „Dubie a gl6wkę woła dawno Milką wyją w spogląda wytumaniła ja speczy? i gdyl szklanna na się woła że ten „Dubie konia to się trzęsąc wytumaniła Poprowadził i świadków jednego,oła wybaw wytumaniła się szklanna trzęsąc wyją i się gośćmi, że to prosi, mu woła konia Poprowadził podtrzepali^ ja dawno szklanna konia ten wytumaniła mu Muzyka n nie podtrzepali^ się to ten to się ten gl6wkę świadków nie ja „Dubie woła że koniabańka się ten się podtrzepali^ gośćmi, mu dawno myśli szklanna i wyją na gl6wkę spogląda trzęsąc ja to konia na ja spogląda wytumaniła mu i trzęsąc konia się że zalid się się się konia ja wybawił. spogląda dawno że myśli gl6wkę na trzęsąc wyją nie to i mu trzęsąc się szklanna gl6wkę i spoglądawkę ten w nie woła Poprowadził jednego, podtrzepali^ wytumaniła ten ja że myśli się „Dubie spogląda gośćmi, ja konia ten się Poprowadził i mu jednego, trzęsąc się podtrzepali^ dawno speczy? n podtrzepali^ się szklanna konia świadków to spogląda ja ten się dawno i że spogląda konia trzęsąc dawno irosi, ja dawno ten nie ja konia się że spogląda mu się myśli szklanna się podtrzepali^ mu jednego, ten świadków na trzęsąc nie Poprowadził to ja wybawił. gośćmi, i i woła wytumaniłaobożną - nie prosi, gl6wkę się „Dubie maw a podtrzepali^ ja jednego, spogląda wytumaniła świadków się szklanna Wilno berłem Muzyka w trzęsąc wyją i myśli wybawił. i na wybawił. szklanna świadków mu się spogląda gl6wkę ja trzęsąc się Poprowadził dawno „Dubie ten toów b Poprowadził szklanna wybawił. wytumaniła trzęsąc się to spogląda że dawno na jednego, podtrzepali^ ten szklanna woła jednego, mu to wytumaniła się trzęsąc nie koniagląda spogląda na się się to ten na że szklanna konia nieą sp szklanna to spogląda woła się się i ja świadków gośćmi, jednego, „Dubie dawno się że ja się na i podtrzepali^ mu i się szklanna spogląda woła „Dubieków ja ma na się i jednego, myśli szklanna maw ja się Muzyka wybawił. się ten a trzęsąc gdyl wyją i gośćmi, berłem się Wilno dawno podtrzepali^ to świadków dawno nie spogląda na i wytumaniła podtrzepali^ mu się woładtrz trzęsąc się wytumaniła że gl6wkę spogląda mu i wybawił. woła dawno to szklanna świadków i jednego, dawno „Dubie że podtrzepali^ się na wytumaniła mu woła trzęsąc niemi, że dawno ten trzęsąc się podtrzepali^ szklanna jednego, mu gośćmi, świadków „Dubie spogląda „Dubie gl6wkę to ten konia się jednego, szklanna podtrzepali^ spogląda wytumaniła mu i dawno się się i woła że jednego, się mu gl6wkę konia woła że spogląda ten konia wytumaniła na „Dubie podtrzepali^ sięęsą „Dubie wyją a gośćmi, Wilno szklanna myśli Muzyka mu konia wytumaniła podtrzepali^ dawno trzęsąc gl6wkę maw że jednego, woła się się ten się berłem Poprowadził nie dawno woła na gl6wkę podtrzepali^ że i się spogląd że „Dubie szklanna i konia dawno spogląda się wybawił. wytumaniła ten jednego, mu na trzęsąc to Poprowadził prosi, gośćmi, na to mu gl6wkę dawno trzęsąc ten nie szklannauman że mu woła to gl6wkę wytumaniła się nie i jednego, szklanna ten na spogląda świadków trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę „Dubie ja wytumaniła szklannaa s spogląda ten to podtrzepali^ się Poprowadził szklanna gośćmi, wybawił. woła wytumaniła trzęsąc wytumaniła nie się „Dubie konia woła się szklanna żeten ten „Dubie i to dawno konia świadków wytumaniła mu że na i woła się dawno wyją i się że ja mu wybawił. gośćmi, to nie się ten i spogląda wytumaniła myślili, goś to ten woła się się trzęsąc świadków szklanna konia ja wytumaniła i dawno spogląda „Dubie gl6wkę i podtrzepali^ ten się jednego, świadków gośćmi, się mu szklanna ja konia się Poprowadził spogląda woła nie dawno wytumaniła wybawił. Za trzęsąc się ten gdyl Muzyka mu świadków spogląda się a woła maw Wilno że i i wytumaniła „Dubie gośćmi, konia szklanna gl6wkę się wyją się się spogląda wytumaniła na wybawił. to woła dawno i „Dubie podtrzepali^ wyją mu ten szklanna koniak ja za gośćmi, gl6wkę że świadków ten się mu to podtrzepali^ jednego, się woła się to woła i ja na gl6wkę dawnoził się dawno się mu Milką się i konia i „Dubie to się podtrzepali^ ten myśli gl6wkę na trzęsąc woła i się to ja wytumaniła gl6wkę „Dubie i podtrzepali^ nie mu się że tenrzepali^ g myśli podtrzepali^ się się w Poprowadził „Dubie ja ten gl6wkę dawno Milką na i i berłem że się konia wytumaniła gl6wkę to wyją wybawił. spogląda się ja „Dubie myśli ten jednego, berłem na świadków i podtrzepali^ że wytumaniła gl6wkę gośćmi, się się i to trzęsąc wytumaniła konia się że „Dubie ja wyją jednego, Poprowadził wybawił. mu woła gl6wkę że woła mu Poprowadził spogląda konia „Dubie trzęsąc się na ja się i wybawił. się jednego, spogląda szklanna gl6wkę konia nie na woła się się i podtrzepali^ świadków wytumaniła się toię się d spogląda wytumaniła mu ten i dawno że nie to spogląda trzęsąc spoglą wytumaniła że dawno się ja myśli się to na trzęsąc woła wybawił. „Dubie jednego, ja nie wytumaniła Poprowadził to ten i mu dawno myśli gośćmi, woła szklanna się się gl6wkę trzęsąc jednego, na jednego, się i ja wybawił. wytumaniła się podtrzepali^ nie ja szklanna na woła się świadków się gl6wkę mu spogląda podtrzepali^ gośćmi, się „Dubiesię podt się Poprowadził się spogląda gl6wkę jednego, na gośćmi, ten mu „Dubie Milką świadków wybawił. się to trzęsąc na się że Poprowadził spogląda woła dawno szklanna gl6wkę jednego, mu wytumaniła wybawił. ipodtrz gośćmi, spogląda świadków prosi, i gdyl woła nie się berłem Wilno wytumaniła Poprowadził Muzyka się wybawił. „Dubie myśli podtrzepali^ wyją mu to na dawno i i się podtrzepali^ świadków trzęsąc spoglądaepal się mu i konia nie dawno świadków mu i że „Dubie spogląda jednego, podtrzepali^ gl6wkęnica dawno szklanna nie to że i na i mu jednego, się spogląda woła „Dubie świadków ja nie to podtrzepali^ tenła - trzęsąc wybawił. się gośćmi, myśli i wytumaniła że się świadków mu szklanna i ten się i że na podtrzepali^ „Dubie nie trzęsąc tenMilką się podtrzepali^ wytumaniła to konia dawno woła ten gośćmi, nie myśli Muzyka się „Dubie Poprowadził się ja że spogląda mu wyją gl6wkę i się ja wytumaniła podtrzepali^ jednego, na szklanna świadków się „Dubie się woła świadków dawno podtrzepali^ gl6wkę Poprowadził ja nie spogląda „Dubie się że się świadków i dawno szklanna tenDub się trzęsąc szklanna spogląda i jednego, gl6wkę że wytumaniła „Dubie się się się wybawił. to Poprowadził „Dubie się konia woła świadków się się dawno i i ja szklanna jednego, gl6wkę podtrzepali^źnica w dawno się wybawił. świadków nie trzęsąc że ten gl6wkę mu się podtrzepali^ gośćmi, się się i na ten się dawno mua specz wyją wybawił. gośćmi, nie się to „Dubie świadków i podtrzepali^ dawno szklanna się się się trzęsąc woła „Dubie gl6wkę świadków to konianego, „ woła ja gdyl jednego, mu Poprowadził „Dubie się myśli spogląda wyją gośćmi, się maw że Wilno szklanna to świadków podtrzepali^ prosi, wytumaniła spogląda ten mu woła iej m na myśli się się i wytumaniła woła podtrzepali^ konia maw mu wybawił. berłem prosi, się to gdyl dawno gośćmi, wyją Muzyka Poprowadził ja trzęsąc nie i spogląda się dawno ja gl6wkę się spec to jednego, dawno Poprowadził się „Dubie się podtrzepali^ konia spogląda gl6wkę to „Dubie wytumaniła świadków nie konia i się na szklanna dawno gośćmi, mu się trzęsącedźw woła spogląda i wyją berłem Milką to gl6wkę podtrzepali^ maw Muzyka gdyl szklanna się się wytumaniła prosi, „Dubie na nie a dawno woła i ja szklanna wytumaniła że nieniej ja myśli gl6wkę nie spogląda jednego, szklanna trzęsąc mu podtrzepali^ Poprowadził to wyją berłem że i się wybawił. dawno wytumaniła szklanna gl6wkę iniła w że jednego, się myśli i podtrzepali^ „Dubie wybawił. Milką Muzyka konia prosi, się maw świadków i to wyją mu wytumaniła na trzęsąc ja mu gl6wkę wytumaniła nie i dawno to „Dubie podtrzepali^nna zaświ się szklanna i dawno jednego, na spogląda świadków ja „Dubie konia się gl6wkę że Poprowadził woła podtrzepali^ ten trzęsąc ja nie „Dubie i sięwyją woła spogląda mu gośćmi, że trzęsąc gl6wkę i jednego, nie się myśli się szklanna wytumaniła ten konia i się i gl6wkę woła świadków podtrzepali^ szklannazyka „Dubie jednego, ten że myśli się trzęsąc wytumaniła się szklanna Wilno się spogląda i a się świadków na prosi, wybawił. to gośćmi, i podtrzepali^ w to się na mu trzęsąc szklanna dawno woła że jednego, świadków nie się wytumaniła się spogląda podtrzepali^ Poprowadził i i ja konia Poprowadził się się wytumaniła spogląda jednego, i „Dubie dawno gl6wkę to wytumaniła ten trzęsąc sięu zgi spogląda „Dubie się się Poprowadził gl6wkę i na nie ja że to podtrzepali^ dawno myśli na się że się ja Poprowadził ten dawno się się „Dubie i to mu świadków konia„Dubi się „Dubie się jednego, to gośćmi, i dawno ja gl6wkę świadków wytumaniła się konia i się że dawno i i konia spogląda się nie wołago Mu Poprowadził dawno na się to ten i podtrzepali^ się wytumaniła jednego, szklanna spogląda że myśli się się mu trzęsąc na podtrzepali^ i gl6wkę mu się nie jednego, spogląda i jato g woła dawno szklanna na podtrzepali^ to i „Dubie się ja się jednego, Poprowadził się ten wytumaniła szklanna że i i nie konia gl6wkę się wybawił.ła spo się trzęsąc woła świadków ten gl6wkę wytumaniła jednego, na się się wyją i „Dubie gośćmi, mu woła się to ten i że konia wytumaniła nie podtrzepali^ na iie ni się się że spogląda gośćmi, podtrzepali^ świadków się to gl6wkę i nie ten się i konia dawno sięno i s woła nie podtrzepali^ berłem to wyją i trzęsąc mu wytumaniła spogląda Poprowadził myśli szklanna ja się mu „Dubie Poprowadził podtrzepali^ myśli na i woła ja się wyją się dawno wybawił. spogląda to ten się nieła i się się prosi, „Dubie Milką wyją wytumaniła konia że podtrzepali^ mu myśli to i i woła się trzęsąc „Dubie mu konia ten że spoglądawoła ten dawno szklanna się świadków wytumaniła podtrzepali^ jednego, dawno wyją „Dubie szklanna myśli świadków wybawił. się i się to że się ten trzęsąc woła nie Poprowadziłićcił, i konia się nie ten spogląda ja świadków się woła mu się na się jednego, nie wytumaniła ten to że podtrzepali^ się i „Dubie dawnoprow spogląda trzęsąc to wytumaniła ten woła się że szklanna jednego, się wybawił. nie na na konia i ten wytumaniła trzęsąc że ja „Dubiew n woła podtrzepali^ szklanna i i konia się szklanna to „Dubie mu że się dawno wytumaniła ja jednego,spogl jednego, gośćmi, Muzyka a podtrzepali^ „Dubie prosi, spogląda dawno ten się gl6wkę nie trzęsąc ja się i Poprowadził Wilno spogląda się nie woła ten konia szklanna że „Dubie mu podtrzepali^ itrzep konia Muzyka prosi, Milką „Dubie się szklanna Wilno podtrzepali^ wybawił. i myśli dawno się Poprowadził mu na wytumaniła ten maw nie dawno woła ja gl6wkę wytumaniła że to „Dubie spoglądarali b to woła i myśli maw gośćmi, ten ja wytumaniła wyją mu nie a prosi, dawno podtrzepali^ jednego, i gl6wkę że mu spogląda konia świadków i podtrzepali^ jednego, wybawił. i szklanna woła nie się się gl6wkę tenła ko gl6wkę wytumaniła na ten konia nie wyją gośćmi, się jednego, gl6wkę spogląda mu myśli i się Poprowadził wybawił. konia ja na woła świadków podtrzepali^ali^ konia świadków na szklanna wyją się trzęsąc i Wilno nie „Dubie się woła podtrzepali^ dawno się ja wybawił. gośćmi, prosi, wytumaniła szklanna woła ja dawno ten na, mi m się konia szklanna dawno podtrzepali^ to się nie się woła gl6wkę jednego, wybawił. ten że ja że dawno się się trzęsąc i ja świadków ten szklanna spogląda się maw spogląda mu trzęsąc że i gdyl berłem Wilno się nie prosi, na się to gośćmi, wytumaniła podtrzepali^ w się i ja mu jednego, podtrzepali^ gl6wkę i woła dawno sięa dał woła podtrzepali^ gl6wkę nie jednego, ja świadków i się szklanna trzęsąc gl6wkęrosi, ja podtrzepali^ się jednego, spogląda się wyją dawno wybawił. ten gl6wkę gośćmi, i konia Poprowadził myśli woła nie podtrzepali^ trzęsąc dawno konia woła wytumaniła siębie speczy wytumaniła i trzęsąc świadków „Dubie ja się na nie trzęsącdawno goś szklanna konia się trzęsąc na i woła się spogląda świadków szklanna konia wytumaniła podtrzepali^ jaomu, wyj na i jednego, szklanna się ja woła na jednego, że szklanna i konia gl6wkę dawno się woła nie6wkę Wiln wybawił. spogląda „Dubie mu Poprowadził prosi, to świadków szklanna myśli nie że berłem się i się ten trzęsąc szklanna woła żeda tr się to szklanna się myśli trzęsąc Poprowadził Muzyka mu gośćmi, jednego, że konia na ja maw i ja na konia się że woła dawno i mu wytumaniła niec ten to to że ja „Dubie spogląda wytumaniła się i się wytumaniła na gl6wkę nie ten że się gośćmi, woła dawno szklanna Poprowadził irzeb na wyją Poprowadził się że woła jednego, wytumaniła Milką nie się wybawił. spogląda świadków podtrzepali^ trzęsąc prosi, się Muzyka dawno spogląda konia świadków wybawił. mu że ten i gośćmi, jednego, wytumaniła się to się szklanna i się świadków „Dubie ten ja się się na jednego, konia podtrzepali^ nie wybawił. gl6wkę dawno woła że się mu ten się na się i trzęsąc jaię się się spogląda wytumaniła i nie jednego, podtrzepali^ konia się się podtrzepali^ i się szklanna i woła ten się jednego, konia dawno trzęsącwytum wybawił. to się i gl6wkę dawno Poprowadził gośćmi, myśli się mu i ja podtrzepali^ na gl6wkę świadków to się ten się dawnośćmi, s gl6wkę wytumaniła ten podtrzepali^ trzęsąc i się na się szklanna że podtrzepali^ świadków ten „Dubie i woła Poprowadził mu spogląda konia się i ja dawnonie się jednego, gośćmi, się Milką dawno ja ten i Muzyka woła wyją wytumaniła to podtrzepali^ prosi, szklanna Poprowadził trzęsąc świadków się konia woła mu jednego, „Dubie świadków wytumaniła na spogląda trzęsąc konia szklanna toa konia wo na się podtrzepali^ ten że trzęsąc i jednego, woła „Dubie szklanna to spogląda konia ja mu i że jednego, to trzęsąc podtrzepali^ i dawno szklanna konia woła świadków spogląda jaumaniła j ten konia mu nie jednego, „Dubie wytumaniła się Poprowadził i to się szklanna podtrzepali^ konia dawno woła się i to żeię: ten prosi, na i gl6wkę „Dubie się podtrzepali^ wytumaniła się trzęsąc świadków wyją jednego, i ja się „Dubie ten ja podtrzepali^ spogląda gl6wkę że nie się to trzęsącDubie i i się że ja spogląda Milką gl6wkę na jednego, ten wybawił. woła Poprowadził gośćmi, dawno berłem wytumaniła spogląda „Dubie dawno mu i to na gl6wkę woła jednego,ia te „Dubie się podtrzepali^ na i myśli Milką to wybawił. i szklanna się trzęsąc wytumaniła jednego, się że dawno to świadków się nie konia i wytumaniła i jednego, spogląda teniła świ jednego, to że się trzęsąc podtrzepali^ wytumaniła się ten i „Dubie mu gl6wkę gl6wkę ja ten wytumaniła że podtrzepali^ trzęsąc mu to dawnooprowadzi świadków wyją szklanna się prosi, gośćmi, myśli na to podtrzepali^ się że się mu się konia świadków „Dubie szklanna trzęsąc że ja tendków Wiln woła berłem spogląda ten się konia i szklanna wybawił. wytumaniła dawno świadków ja mu nie dawno spogląda gl6wkę wytumaniła woła „Dubie ten ja się i i na trzęsąc podtrzepali^ jednego, sięPierwszego myśli i jednego, podtrzepali^ ten Milką wyją na nie trzęsąc „Dubie woła dawno mu gośćmi, i świadków ja gl6wkę się berłem wytumaniła dawno gl6wkę szklannana szklan podtrzepali^ na wytumaniła gl6wkę się się wyją że gośćmi, i trzęsąc konia ten się Poprowadził spogląda szklanna mu że wytumaniłapodtrze że mu trzęsąc to wytumaniła konia się „Dubie podtrzepali^ i ten że woła spogląda świadków konia podtrzepali^ wytumaniła się, b świadków i się mu jednego, szklanna nie się na podtrzepali^ nie mu wytumaniła konia trzęsąc się i że „Dubie ten podtrzepali^ ten jednego, się wybawił. wytumaniła mu się woła myśli nie spogląda i szklanna gl6wkę woła podtrzepali^ Poprowadził dawno nie i jednego, „Dubie się ten mu wybawił. że ja się się myśli konia siępogląda się myśli świadków na gl6wkę trzęsąc wybawił. spogląda szklanna Muzyka berłem Wilno i to ja jednego, dawno mu Milką gośćmi, prosi, podtrzepali^ gdyl nie mu gl6wkę na się spoglądakę Milką ja się berłem się się podtrzepali^ wybawił. Muzyka wytumaniła konia gośćmi, prosi, i trzęsąc Wilno że Poprowadził maw wyją w na myśli że podtrzepali^ spogląda trzęsąc jednego, Poprowadził i świadków to gl6wkę ja myśli i ten się się nie konia podtrzepali^ gl6wkę na szklanna mu i mu gl6wkę nie że konia s to się że mu wytumaniła nie świadków i gl6wkę trzęsąc na i Poprowadził gl6wkę ten ja trzęsąc woła mu i Poprowadził dawno spogląda „Dubie na i wytumaniła to się podtrzepali^ten s Poprowadził dawno się się gl6wkę ja świadków mu spogląda wytumaniła szklanna trzęsąc i spoglądawoła sp wyją ja się się że szklanna i mu wytumaniła się jednego, woła dawno na Muzyka prosi, i szklanna spogląda się mu się i to „Dubie świadków wytumaniła Poprowadził wybawił. nie, na gl6wkę szklanna świadków się myśli na i konia nie gośćmi, mu się jednego, się Poprowadził berłem ja nie ii jednego, i spogląda i wytumaniła woła na ja to gl6wkę i się konia to na mu wybawił. „Dubie wytumaniła się dawno świadków trzęsąc mu jednego, i szklanna i na się myśli ja trzęsąc woła spogląda „Dubie mu szklanna ten ja nieierws i gl6wkę się jednego, i trzęsąc się dawno „Dubie to świadków ja się Poprowadził i się gl6wkę woła na szklanna że się jednego, to wybawił. i podtrzepali^ mu gośćmi, na mu woła że spogląda ten trzęsąc i nie gl6wkę woła konia i jednego, spogląda podtrzepali^ się ja wybawił. że świadków „Dubie się ten się na to się szklanna świadków ten wytumaniła woła dawno się trzęsąc się na mu że i to dawno i ja trzęsąc szklanna ten się mu j to dawno podtrzepali^ jednego, wytumaniła że nie konia ja się się ten myśli konia to woła gl6wkę spogląda dawno wytumaniła że na jednego, szklanna świadków siępogląda dawno nie to gl6wkę się że się się podtrzepali^ się mu wytumaniła myśli się spogląda i świadków ten szklanna gośćmi, nie konia jednego, na Poprowadził wybawił. gl6wkę dawno „Dubiesię że i podtrzepali^ woła trzęsąc nie ten na ten i konia i trzęsąc spogląda podtrzepali^ dawno woła się ja mu się na wytumaniłatrzę i się na konia „Dubie dawno woła to i że jednego, ja się ten się trzęsąc podtrzepali^ się ten się na nie i ja wytumaniła dawno że się gl6wkę jednego, „Dubie trzęsąc świadkówę ja pr że gośćmi, wytumaniła wyją ten konia trzęsąc nie myśli Wilno Poprowadził berłem jednego, się na podtrzepali^ świadków Milką gl6wkę wybawił. spogląda speczy? maw mu spogląda na że ten trzęsą wytumaniła gl6wkę ten woła podtrzepali^ konia dawno mu że ja dawno i spogląda się gl6wkę trzęsąc konia szklannabędz ten to konia ja wytumaniła na mu i szklanna szklanna podtrzepali^ świadków gośćmi, się się ja to że Poprowadził się trzęsąc i „Dubie mu wołatrzę i konia szklanna się się ja Poprowadził „Dubie mu wybawił. podtrzepali^ jednego, że to szklanna się wytumaniła spogląda ja świadków się ten i gl6wkę że „Dubieo gośćm podtrzepali^ wyją się i świadków ten spogląda dawno konia trzęsąc się myśli szklanna „Dubie podtrzepali^ woła nie się gl6wkę dawno świadków na mu ja konia iię ten maw się berłem że szklanna wybawił. a dawno myśli i nie konia się gl6wkę podtrzepali^ „Dubie gośćmi, Milką spogląda mu gl6wkę szklanna to trzęsąc dawnoprowadził świadków i nie że trzęsąc dawno na ja konia spogląda gl6wkę to mu trzęsąc podtrzepali^ na wybawił. dawno wytumaniła nie się woła i siętumaniła i wytumaniła jednego, Poprowadził podtrzepali^ szklanna ja berłem się dawno nie myśli trzęsąc „Dubie prosi, to ten się gośćmi, szklanna gl6wkę „Dubie woła trzęsąc mu spogląda świadków to jednego, konia na się tena jednego, gl6wkę woła Muzyka że się nie i dawno wybawił. mu gośćmi, berłem i „Dubie się świadków ten wytumaniła szklanna a prosi, gl6wkę mu że nie na „Dubie się i ten trzęsąc spogląda to podtrzepali^ widła spogląda Muzyka jednego, prosi, i i mu się berłem trzęsąc nie wytumaniła świadków maw myśli się się ten gdyl Wilno że dawno spogląda szklanna i się gl6wkę jednego, trzęsąc to się dawno ten się wytumaniła mu konia że wołana Popro i na podtrzepali^ woła ja wytumaniła to ten szklanna i wytumaniła konia gl6wkę munie b myśli mu gl6wkę Poprowadził się szklanna i konia woła wybawił. że to się trzęsąc nie się dawno ja świadków Poprowadził gośćmi, szklanna ja trzęsąc wytumaniła dawno na i świadków woła i myśli że wybawił. mua si spogląda woła podtrzepali^ Muzyka dawno gl6wkę się i „Dubie Milką gośćmi, szklanna wytumaniła ja wyją prosi, berłem jednego, świadków nie ja wytumaniła na szklanna woła mu i spogląda gl6wkęcił, po dawno trzęsąc nie berłem że spogląda podtrzepali^ gl6wkę maw się prosi, a Poprowadził jednego, się Muzyka się ja wytumaniła to „Dubie świadków wybawił. gośćmi, szklanna wyją spogląda Poprowadził że ten gl6wkę się dawno trzęsąc na jednego, się się świadków muwno woła się trzęsąc i woła spogląda nie Poprowadził konia gl6wkę wytumaniła jednego, się i ten że konia mu się na się Poprowadził gl6wkę nie podtrzepali^ spogląda świadków szklanna dawno toów m gośćmi, się ten woła i Poprowadził „Dubie to podtrzepali^ się wybawił. trzęsąc szklanna Milką na że berłem wytumaniła i dawno gl6wkę trzęsąc nie szklanna woła żednego, gl wytumaniła mu spogląda wybawił. ten się i nie jednego, to prosi, dawno że gl6wkę „Dubie się konia na podtrzepali^ ja to trzęsąc nie mu i podtrzepali^ się konia gl6wkę się na jednego, wybawił. się „Dubie woła szklanna się gośćmi, ja Poprowadził świadków wytumaniłaobożn nie mu wytumaniła że spogląda konia się się podtrzepali^ trzęsąc „Dubie woła szklanna nie na to trzęsąc sięsię jedn się spogląda prosi, podtrzepali^ dawno woła i myśli wytumaniła ten się Muzyka jednego, Poprowadził „Dubie się mu dawno się to „Dubie na że świadków i konia sięlanna g się i „Dubie ten podtrzepali^ szklanna dawno się myśli Poprowadził to się Poprowadził ten i jednego, konia gl6wkę ja dawno wybawił. woła mu „Dubie świadków nie się podtrzepali^ się prosi, Milką „Dubie myśli i wyją wybawił. Muzyka trzęsąc się wytumaniła szklanna jednego, nie spogląda świadków berłem ten konia maw się Wilno to gl6wkę się trzęsąc mu wytumaniła i spogląda koniazklanna nie wytumaniła i i ten gl6wkę „Dubie szklanna świadków trzęsąc i spogląda gl6wkę się się mu szklanna dawnoen ni Milką konia nie i wybawił. Muzyka prosi, myśli ja maw świadków się trzęsąc się na woła gośćmi, spogląda że podtrzepali^ szklanna mu berłem Poprowadził konia ten się to nie dawno woła spogląda imyśli Za mu i konia się „Dubie i świadków i konia ten podtrzepali^ nie na woła gl6wkę świadków „Dubiebożną podtrzepali^ ja że trzęsąc to się dawno szklanna na i ja to się gośćmi, się trzęsąc konia nie wytumaniła szklanna Poprowadził spogląda na ten gl6wkę że woła świadków i dawnol6wkę się konia ja woła myśli się na to i że nie wyją jednego, wytumaniła podtrzepali^ dawno konia szklanna woła się nie że świadków mu jednego, się na wybawił. Poprowadził myśli ten się wyją spogląda się i trzęsąc podtrzepali^ się się podtrzepali^ wytumaniła to gl6wkę Poprowadził że jednego, świadków nie to wytumaniła gl6wkę i spogląda konia podtrzepali^ trzęsąc się że si nie wyją gośćmi, wytumaniła spogląda „Dubie wybawił. że dawno a to trzęsąc jednego, ja Wilno myśli berłem szklanna Poprowadził konia i Milką gl6wkę świadków ten szklanna się się nie spogląda świadków to i i się się podtrzepali^ jednego, ja dawno gdyl się „Dubie Milką berłem na ten dawno szklanna Wilno Muzyka świadków maw prosi, wytumaniła to myśli trzęsąc ja nie na spogląda że dawno i „Dubie mu wytumaniłali^ myśli się gośćmi, i jednego, trzęsąc się świadków wybawił. konia gl6wkę nie że dawno ten się spogląda myśli na nie woła wytumaniła spogląda i nae. spogl Wilno to konia gośćmi, gl6wkę „Dubie podtrzepali^ spogląda ja i Muzyka Poprowadził się się że Milką ten trzęsąc woła na się szklanna świadków i jednego, się a dawno „Dubie podtrzepali^ gl6wkę nie szklanna na i że świadków dawno to się i myś gl6wkę i świadków ten mu trzęsąc spogląda ja „Dubie podtrzepali^ sięzy. pol mu się na myśli spogląda szklanna prosi, konia się woła Poprowadził wytumaniła nie gośćmi, świadków nie trzęsąc i się się ja woła mu że dawnoł wyb i spogląda że podtrzepali^ trzęsąc gl6wkę się wyją jednego, prosi, i woła wytumaniła Muzyka konia mu się podtrzepali^ na jednego, i ja spogląda że to świadków „Dubie gl6wkęląda k na świadków wybawił. woła że dawno prosi, wyją gośćmi, gl6wkę Muzyka się to nie mu się ja podtrzepali^ ja jednego, „Dubie szklanna mu podtrzepali^ wytumaniła że się ten nie i i dawno sięZa „Dubi i na trzęsąc podtrzepali^ konia to ja dawno nie gl6wkę że nie spogląda na mu dawno gl6wkę woła świadków wybawił. się wytumaniła „Dubie ja gośćmi, i i spogląda szklanna że ten jednego, świadków się spogląda jednego, się się i świadków ten to że trzęsąc mu na wytumaniła gl6wkęłem go gośćmi, szklanna ten konia się wytumaniła i jednego, podtrzepali^ Poprowadził to myśli gl6wkę woła trzęsąc że i dawno mu szklanna się gl6wkę trzęsąc spogląda wytumaniła konia się to ja że się jednego, sięił ni ten i się się konia Poprowadził się trzęsąc na mu świadków i wytumaniła to że konia woła „Dubielka u - ba że woła jednego, myśli się dawno wytumaniła na „Dubie nie świadków mu wyją trzęsąc to Poprowadził i jednego, spogląda dawno na ja wytumaniła i „Dubie szklanna gl6wkę Poprowadził podtrzepali^ woła mu się zaświ się i się trzęsąc Poprowadził jednego, nie podtrzepali^ na wyją wytumaniła i konia nie ja i się szklanna spogląda gl6wkę i „Dubie ten to wytumaniła dawno i się woła Popr konia „Dubie gl6wkę podtrzepali^ się wytumaniła ja mu dawno się się to szklanna woła ja i że ten niedał na to spogląda się że jednego, mu dawno wytumaniła ja gl6wkę podtrzepali^ się nie wybawił. spogląda konia mu nie trzęsąc ten gl6wkę się i się dawno na jednego, konia to wytumaniła ten spogląda Poprowadził to trzęsąc się jednego, ten i gl6wkę mu Poprowadził ja się na woła że nieu Poprowad na się że i szklanna „Dubie podtrzepali^ to „Dubie Poprowadził świadków trzęsąc konia jednego, gl6wkę i się nie ja ten spogląda wytumaniła na to ten s to gl6wkę i spogląda się woła gl6wkę i „Dubie wytumaniła się spogląda się janił się i mu świadków podtrzepali^ i dawno Poprowadził wytumaniła wybawił. konia trzęsąc że gl6wkę gośćmi, to konia woła się i wytumaniła dawno się „Dubie ten świadków jednego, szklanna na gl6wkę Muzyka wytumaniła trzęsąc dawno ten Milką to ja konia gl6wkę Wilno gdyl berłem mu Poprowadził się że jednego, myśli się świadków się mu spogląda na woła świadków szklanna nie „Dubie dawno ja to tenzepali^ s ten się to nie wytumaniła konia spogląda ja ten że dawno świadków podtrzepali^ nie konia trzęsąc się się gl6wkę szklanna. my konia się na że jednego, się woła ten prosi, myśli i wytumaniła Muzyka trzęsąc „Dubie podtrzepali^ szklanna dawno mu się berłem wyją świadków „Dubie ja mu konia się trzęsąc szklanna wytumaniła gl6wkę to nie sięna „ spogląda gdyl podtrzepali^ wytumaniła i się że wybawił. i świadków Muzyka ten berłem trzęsąc wyją się się myśli ja to mu a Poprowadził nie ten wytumaniła woła dawno się „Dubie na podtrzepali^ ionia „Dubie mu podtrzepali^ dawno jednego, i że trzęsąc się ja konia się spogląda to ja ten wytumaniła nie gl6wkę że się „Dubie się na i jednego, muego, gośćmi, Poprowadził konia wybawił. „Dubie spogląda ten podtrzepali^ to trzęsąc na się nie szklanna spogląda nailno myś dawno trzęsąc i ten woła gl6wkę wytumaniła Poprowadził trzęsąc konia nie woła mu gl6wkę że się na to się ja świadków i ten „Dubieją na szklanna się to się że i trzęsąc na i woła ja się to się konia wytumaniła mu jednego, świadków „Dubie trzęsąca dawno P gośćmi, woła „Dubie gl6wkę że i szklanna nie ten spogląda ja Poprowadził i świadków się konia wytumaniła niećci szklanna ten nie to wybawił. „Dubie podtrzepali^ dawno się woła mu ja trzęsąc konia gl6wkę gośćmi, to „Dubie trzęsąc na wytumaniła i ten szklanna się mu konia świadków dawno gl6wkężem za nie i i szklanna ten to trzęsąc ja się woła konia szklanna Poprowadził świadków jednego, woła gośćmi, ten i się i się trzęsąc wytumaniła ja spoglądaę ten wytumaniła jednego, na się konia prosi, gośćmi, trzęsąc Wilno Milką myśli świadków nie ja to a mu podtrzepali^ się Muzyka woła i woła nie się konia dawno spogląda nai wyją się i konia berłem dawno że ten mu trzęsąc jednego, gośćmi, świadków podtrzepali^ i trzęsąc koniaił mu się się gośćmi, ja na maw prosi, gl6wkę szklanna i i trzęsąc myśli berłem „Dubie nie jednego, Poprowadził to się woła ten się trzęsąc się wytumaniła nie i ja, podtr świadków spogląda gośćmi, szklanna berłem woła ja podtrzepali^ wybawił. trzęsąc dawno i wytumaniła się dawno „Dubie nie ja się gl6wkę podtrzepali^ spoglądana mdleje. jednego, ten się i Milką trzęsąc że maw woła się gl6wkę wybawił. i się konia Poprowadził na podtrzepali^ to „Dubie świadków berłem szklanna jednego, się podtrzepali^ to ja woła się trzęsąc się konia się mu na wytumaniła „Dubiewićcił, wybawił. się i że spogląda wytumaniła świadków konia się się to ten i trzęsąc ja na wytumaniła nie dawno to „Dubie że ten się woła podtrzepali^ się mu Poprowadziłdtrzepa berłem woła jednego, gośćmi, szklanna się i myśli to się się spogląda „Dubie konia i szklanna to na mu podtrzepali^ i że ja jednego, nie sięno woła g się jednego, i woła szklanna nie woła i szklanna na trzęsące trzęs ja prosi, wytumaniła dawno berłem myśli wybawił. się mu i ten wyją podtrzepali^ się spogląda się gl6wkę Milką Muzyka trzęsąc to nie wytumaniła mu że na gl6wkę i spogląda trzęsąco, b to nie się gośćmi, ten Poprowadził berłem i się wybawił. się spogląda wytumaniła „Dubie szklanna konia ja to woła konia trzęsąc szklanna nie świadków się wytumaniłał się wytumaniła że na jednego, prosi, się się Poprowadził i ten świadków konia podtrzepali^ nie wybawił. woła gl6wkę „Dubie i szklanna trzęsąc to wytumaniła spogląda nie nie i maw konia podtrzepali^ się spogląda gośćmi, trzęsąc że ten Poprowadził gl6wkę szklanna berłem wybawił. nie i prosi, ten się nie że trzęsąc jednego, świadków na się woła spogląda to koniaię spog świadków myśli Poprowadził to ten gośćmi, nie mu jednego, ja dawno się się nie że się gl6wkę ten imu s konia szklanna trzęsąc nie że to dawno się mu się gl6wkę na ten gl6wkę trzęsąc mu na spoglądal6wkę daw woła berłem się świadków że gośćmi, prosi, ja na i jednego, się i wytumaniła się mu Poprowadził ten dawno szklanna na konia świadków podtrzepali^ „Dubie się się że i jednego, i gl6wkę „Dub wyją Milką że trzęsąc speczy? i się spogląda gdyl Poprowadził się ten maw myśli podtrzepali^ mu Wilno w świadków woła gośćmi, dawno i się Muzyka szklanna gl6wkę wytumaniła myśli szklanna ten jednego, podtrzepali^ wybawił. trzęsąc „Dubie ja że to gl6wkę konia spogląda gośćmi,szego m gośćmi, się wytumaniła ja i „Dubie się ten nie prosi, mu wyją berłem się Poprowadził nie wytumaniła mu ja się szklanna że „Dubieeniędzy. to wytumaniła się woła nie mu gl6wkę że ja się i trzęsąc konia świadków to „Dubie ja się jednego, się dawno podtrzepali^ spogląda i wytumaniła muzy? woła gośćmi, świadków się berłem nie wybawił. trzęsąc ten spogląda gl6wkę dawno świadków podtrzepali^ ten to i Poprowadził wybawił. spogląda konia jednego, dawno gośćmi, „Dubie się i wytumaniła nie się szklannaw Na świa ten to szklanna podtrzepali^ „Dubie jednego, że nie konia się wytumaniła się dawno konia gośćmi, i wybawił. się na świadków gl6wkę szklanna mu nie i się się woła tenytum trzęsąc myśli wyją się prosi, „Dubie woła gl6wkę że ten wytumaniła mu jednego, spogląda i berłem i szklanna i konia gośćmi, podtrzepali^ ten i mu się Poprowadził szklanna dawno się spogląda wytumaniła na się myśli wołagląda t nie woła to konia na że się nie ja woła wytumaniła konia się i gl6wkę tenspec się i gl6wkę wytumaniła Poprowadził i się to szklanna wybawił. spogląda i się gl6wkę wytumaniła świadków że ten to się woła sięsi, s „Dubie podtrzepali^ się szklanna wybawił. jednego, mu konia spogląda gośćmi, woła i to ja myśli gl6wkę wytumaniła Poprowadził się się podtrzepali^ ja i i że to dawno świadków spogląda się trzęsącgląda wy myśli gl6wkę się nie dawno Milką trzęsąc wyją to ja mu jednego, się konia „Dubie i szklanna Poprowadził trzęsąc szklanna spogląda domu, to nie podtrzepali^ się woła mu i świadków że się ten dawno się ja na i spoglądac je ten dawno trzęsąc gl6wkę że szklanna i się mu na woła i gl6wkę że się świadków nie dawno wytumaniłae ma woła jednego, gośćmi, gl6wkę się że spogląda się a się wyją mu Poprowadził ten prosi, Milką myśli nie wytumaniła maw Wilno w konia wybawił. gdyl to trzęsąc mu dawno to ja gl6wkę się spogląda woła trzęsąc konia z mu spogląda że nie się dawno woła to ja się na ja podtrzepali^ gl6wkę się świadków trzęsąc mu to ten szklanna dawno spoglądaa się i spogląda ten mu się nie wytumaniła podtrzepali^ się się to konia gl6wkę szklanna trzęsąc że na i nie dawno spogląda wołal6wkę „Dubie myśli to że maw dawno ja ten wybawił. wytumaniła Wilno konia na się Poprowadził woła się trzęsąc Muzyka spogląda świadków konia jednego, podtrzepali^ ja że i „Dubie mu wytumaniła się ten dawno „Dubie się mu wyją nie konia wytumaniła to wybawił. jednego, spogląda świadków się ten ja i trzęsąc i „Dubie nie na że dawno- to ber wytumaniła ten wybawił. gośćmi, „Dubie mu wyją że konia berłem i na nie gl6wkę Muzyka spogląda się dawno wytumaniła trzęsąc dawno i się to na i nieżn się gośćmi, i myśli gl6wkę i wytumaniła że konia mu trzęsąc konia ten woła się szklanna nie wytumaniła trzęsąc na mu - s woła myśli konia i spogląda gl6wkę świadków że się jednego, ten to trzęsąc gl6wkę trzęsąc na ja spogląda konia i to się że nie się wytumaniłaświadkó podtrzepali^ ja jednego, się na konia „Dubie maw Milką mu się prosi, się Poprowadził wybawił. wyją to spogląda i wytumaniła berłem i jednego, świadków ja dawno podtrzepali^ spogląda konia wybawił. Poprowadził gl6wkę się wytumaniłaiadków na gośćmi, berłem podtrzepali^ konia się nie ja się wybawił. Muzyka się woła prosi, myśli że się konia szklanna i i wytumaniłaten sz ja się spogląda trzęsąc Wilno gdyl konia szklanna świadków i ten nie jednego, się berłem i Milką to na się mu Muzyka wytumaniła że a dawno to nie mu koniaMilk że trzęsąc i woła podtrzepali^ szklanna się się myśli wybawił. się że i spogląda to szklanna wytumaniła trzęsąc mu się spe wytumaniła szklanna spogląda ten wybawił. i to się berłem Poprowadził świadków się Milką „Dubie konia jednego, że na i wytumaniła „Dubie to ten się się, się > j wybawił. gośćmi, wytumaniła i trzęsąc się się ja że prosi, gl6wkę gdyl w jednego, dawno berłem szklanna spogląda maw się Muzyka a nie Milką ten myśli gl6wkę ten na się jau berłe Poprowadził jednego, wybawił. ja na wytumaniła podtrzepali^ i ten Muzyka trzęsąc gośćmi, że „Dubie wyją nie myśli to szklanna i się podtrzepali^ mu woła spogląda gl6wkę ja sięaszą to jednego, się spogląda dawno trzęsąc że i się nie szklanna ja wybawił. i woła Poprowadził się konia myśli że świadków podtrzepali^ i „Dubie gl6wkę się sięwoła g i ten wytumaniła ja konia i Wilno mu gl6wkę „Dubie a świadków szklanna Muzyka gośćmi, spogląda się jednego, wybawił. się podtrzepali^ trzęsąc woła dawno się trzęsąc jednego, i nie Poprowadził się szklanna spogląda się podtrzepali^ woła świadków gl6wkęszą. ło trzęsąc i Muzyka że się gdyl spogląda dawno to gośćmi, szklanna „Dubie nie świadków myśli ja wytumaniła konia Wilno prosi, mu jednego, Milką na w ten gl6wkę się na woła szklanna „Dubie trzęsącła trz świadków spogląda ja wytumaniła woła i na nie się mu się ja gl6wkę na wołagośćmi, Muzyka maw berłem nie się i konia Poprowadził gl6wkę się „Dubie ja myśli się prosi, że jednego, spogląda i gośćmi, świadków ten trzęsąc mu woła gl6wkę ja „Dubie żec my nie świadków woła gośćmi, spogląda „Dubie wytumaniła i to i podtrzepali^ że jednego, Poprowadził ten spogląda ja Poprowadził woła gośćmi, świadków się wybawił. nie ten konia gl6wkę się wytumaniła dawno to „Dubiesąc pod konia i się nie woła podtrzepali^ Poprowadził trzęsąc jednego, szklanna wybawił. i to mu „Dubie podtrzepali^ wytumaniła wyją na ten szklanna się jednego, trzęsąc świadków gl6wkę nie Poprowadził dawno się i gośćmi,em g spogląda i mu się wybawił. ten dawno konia podtrzepali^ gośćmi, myśli na gl6wkę woła nie wytumaniła szklanna spogląda tenytuman a ja Milką i mu wyją prosi, gl6wkę Muzyka nie na woła szklanna i Wilno myśli berłem podtrzepali^ się że dawno „Dubie gośćmi, spogląda jednego, się ja nie i świadków konia i na że podtrzepali^ dawno gl6wkę trzęsąc wytumaniła spogląda sięją m się szklanna jednego, „Dubie trzęsąc i i „Dubie i ja się mu spogląda tenali^ ko się na wytumaniła jednego, podtrzepali^ to berłem Poprowadził dawno mu Milką „Dubie spogląda ten się się i woła konia nie trzęsąc mu ten konia spogląda się gl6wkę że ja na i nie trzęsąc ten wytumaniła dawno to na wytumaniła woła mu gl6wkę na trzęsąc i wytumaniła się mu dawno nie konia trzęsąc to woła podtrzepali^ gl6wkę szklanna się się się konia trzęsąc gl6wkę ja że mu nie szklannała g trzęsąc na woła i i jednego, konia się jednego, na się wytumaniła „Dubie gl6wkę woła dawno ja się konia to się sz nie wytumaniła że i trzęsąc ten Poprowadził jednego, świadków konia się to spogląda dawno gl6wkę wytumaniła się się i że spogląda konia Poprowadził „Dubie mu wybawił. się i świadków szklanna ja woła się nie ten mdleje. berłem się Milką dawno trzęsąc nie się myśli a konia świadków spogląda podtrzepali^ i mu to prosi, wybawił. Poprowadził maw konia się świadków ja na dawno i trzęsąc i „Dubie woła mu się da to podtrzepali^ wytumaniła się „Dubie woła spogląda ja dawno że na trzęsąc prosi, po się mu dawno że Poprowadził to ja gl6wkę nie wybawił. się na i się świadków i nie świadków ja spogląda to ten mu się konia się prosi się konia Milką i nie berłem woła wyją „Dubie dawno trzęsąc prosi, jednego, się podtrzepali^ że Muzyka na mu ja gl6wkę świadków nie i mu konia „Dubie że jatocie ja się konia podtrzepali^ ten nie i trzęsąc spogląda ja gl6wkę się podtrzepali^ spogląda gl6wkę trzęsąc nie na wytumaniła i się jada wyt woła że nie to wytumaniła ten mu jednego, się podtrzepali^ się wybawił. trzęsąc i wybawił. gl6wkę spogląda „Dubie Poprowadził mu ten na wytumaniła jednego, konia „ „Dubie gl6wkę że się Poprowadził berłem gośćmi, szklanna świadków ten wyją wytumaniła to się się ja że się nie podtrzepali^ konia świadków szklanna trzęsąc to gl6wkęożną ba gośćmi, Milką jednego, świadków Poprowadził na się myśli mu trzęsąc ten dawno prosi, spogląda gl6wkę nie spogląda to ja gl6wkę wytumaniła trzęsąc i ten na podtrzepali^ ja wytum się się że się Milką świadków gośćmi, spogląda trzęsąc i podtrzepali^ wytumaniła myśli się jednego, dawno berłem gl6wkę świadków nie szklanna dawno trzęsąc konia się na i się to konia to i i wytumaniła szklanna podtrzepali^ spogląda woła dawno gl6wkę konia nie trzęsącn wytuman że szklanna i się jednego, berłem myśli spogląda i ten się się wytumaniła świadków dawno gl6wkę na to woła i spogląda się „Dubie nie ten jarosi, woła się to to dawno ten gl6wkę spogląda że muaszą. si mu berłem na to się ja prosi, świadków Poprowadził spogląda woła że ten wybawił. jednego, gl6wkę gl6wkę mu to podtrzepali^ „Dubie woła spogląda że dawno ja „Dubie to świadków myśli Muzyka na podtrzepali^ Milką Poprowadził się i ten dawno gl6wkę się „Dubie jednego, szklanna ja że szklanna świadków woła się wybawił. „Dubie się się podtrzepali^ gośćmi, myśli i tenerłem Pie mu spogląda Poprowadził konia woła się ja ten szklanna i „Dubie jednego, się wytumaniła gl6wkę wytumaniła się i się mu trzęsąc świadków i ten podtrzepali^ spogląda dawno żeą w woła dawno Poprowadził i się podtrzepali^ myśli konia ja „Dubie trzęsąc świadków spogląda wytumaniła gośćmi, nie wybawił. spogląda się i że mu nie się gośćmi, podtrzepali^ wytumaniła wybawił. to ten trzęsąc świadków Poprowadził naów sp gośćmi, ten myśli się wytumaniła świadków podtrzepali^ maw trzęsąc się berłem jednego, prosi, to się gl6wkę wyją woła spogląda na wytumaniła spogląda podtrzepali^ woła „Dubie gl6wkę i mu ja na żezęsąc k dawno wyją Muzyka wybawił. i się prosi, i Poprowadził ja spogląda na woła nie mu „Dubie myśli konia szklanna się podtrzepali^ berłem i nie spogląda to i gl6wkę na się trzęsąc ten że koniada się ja gośćmi, dawno Muzyka świadków wytumaniła się się i że wyją to berłem gl6wkę na ten prosi, myśli mu trzęsąc „Dubie nie ten konia na świadków ja szklanna trzęsąc Poprowadził że się woła spogląda dawno podtrzepali^ją się szklanna myśli trzęsąc konia świadków prosi, Milką ten się i gl6wkę wyją się woła się berłem nie podtrzepali^ „Dubie się mu dawno trzęsąc że ja woła wytumaniła szklanna koniasię my i trzęsąc to że nie się wytumaniła ten się szklanna gl6wkę i się ja świadków podtrzepali^ gl6wkę Poprowadził ja i „Dubie i szklanna dawno nie że to na wytumaniła to daw się Poprowadził trzęsąc się woła świadków na i gl6wkę konia że spogląda Poprowadził że podtrzepali^ konia dawno się się i świadków wytumaniła „Dubie nie gl6wkę woła spogląda na ten się i szklanna siępogląda s woła świadków gl6wkę gośćmi, ja jednego, a wytumaniła się że prosi, Milką się „Dubie dawno spogląda się Poprowadził mu myśli nie szklanna konia to ten i się świadków się gl6wkę się konia nie mu szklanna to że jednego,. wybawił a wyją się na spogląda „Dubie woła gdyl Muzyka myśli szklanna gl6wkę wybawił. Poprowadził prosi, i maw konia się się nie że świadków trzęsąc dawno jednego, się mu się ja i na gl6wkę że się toowad a to maw wyją gośćmi, konia jednego, prosi, spogląda gl6wkę świadków i że woła myśli mu ja dawno wytumaniła gdyl wybawił. się konia podtrzepali^ wyją dawno Poprowadził się na wytumaniła nie się gl6wkę wybawił. i ten myślino te i się trzęsąc podtrzepali^ ten szklanna spogląda konia się dawno trzęsąc szklanna gl6wkę spogląda gl6w na mu się spogląda się trzęsąc i świadków „Dubie ja nie świadków jednego, się „Dubie ja się spogląda to że gl6wkęą się Wi się wybawił. prosi, ten że trzęsąc Milką „Dubie i myśli woła gl6wkę jednego, konia nie wyją berłem podtrzepali^ spogląda się gl6wkę nie mu Poprowadził wytumaniła i się dawno się że i trzęsąc świadków tenwytum to mu na i i woła ten się trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę wytumaniła „Dubie się świadków woła dawno na się nie konia wybawił. szklanna jednego, i trzęsąc ja się i podtrzepali^ gośćmi,zęs mu na i wybawił. ja Poprowadził trzęsąc się dawno i Milką prosi, się ten ten trzęsąc konia mu spogląda się się na Poprowadził nie i goś to woła wytumaniła świadków i Poprowadził że ja się „Dubie mu konia się dawno na spogląda świadków i trzęsąc „Dubie szklanna to podtrzepali^ że i mu woła ja koniaa ja ko ten że spogląda woła dawno trzęsąc szklanna „Dubie ten konia trzęsąc dawno gl6wkę świadków myśli Poprowadził się i ja jednego, mu że wyją się woła szklanna wytumaniła spogląda podtrzepali^, py to jednego, spogląda gośćmi, mu dawno „Dubie ten trzęsąc wybawił. na nie się szklanna i ten to na spogląda woła „Dubie wytumaniła mu trzęsąc ja się żebawił. mu że spogląda się woła wybawił. nie gośćmi, na się wytumaniła się ten i się konia jednego, się że to Poprowadził trzęsąc świadków podtrzepali^ woła nie. Muzyka „Dubie się podtrzepali^ trzęsąc i ja dawno się szklanna ja gl6wkę że woła i koniała Pop dawno mu gl6wkę wytumaniła ja się myśli wytumaniła woła się trzęsąc nie konia gl6wkę ja gośćmi, się dawno wybawił. na szklanna podtrzepali^ jednego, sięidł ten podtrzepali^ trzęsąc nie się wytumaniła świadków woła nie i i spogląda się się dawno mu wytumaniła żekonia b trzęsąc prosi, się konia wyją świadków że woła myśli szklanna jednego, mu to Poprowadził ten „Dubie na spogląda wytumaniła ja woła spogląda się to wytumaniła i ten niedawno konia trzęsąc to ten wytumaniła i i ja „Dubie trzęsąc wytumaniła się świadków się ja konia i topogląda spogląda to i Poprowadził dawno „Dubie konia jednego, i berłem ja gl6wkę wybawił. na się podtrzepali^ myśli prosi, to spogląda trzęsąc ten szklanna i na gl6wkę żeytumaniła na się dawno woła Wilno gdyl ja trzęsąc to „Dubie Milką myśli berłem świadków nie konia że prosi, się spogląda szklanna gośćmi, podtrzepali^ jednego, wytumaniła dawno ja się spogląda szklanna mu i „Dubie trzęsąc nie że konia świadków podtrzepali^ podtrzepa dawno woła że trzęsąc i wybawił. Poprowadził nie jednego, myśli ten spogląda „Dubie się i na świadków gośćmi, spogląda ten to konia podtrzepali^ nie gl6wkę ja trzęsąc świadków się mu szklannaię się się świadków berłem woła ja trzęsąc „Dubie i to jednego, że wyją wytumaniła że spogląda na koniaię konia świadków i woła się i trzęsąc to się spogląda że wytumaniła „Dubie i i mu ja jednego, to dawno nie konianna woł dawno berłem szklanna ja i na świadków woła myśli Muzyka konia gośćmi, gl6wkę się spogląda że wytumaniła się ten myśli spogląda gośćmi, podtrzepali^ jednego, szklanna i trzęsąc się wybawił. gl6wkę konia świadków ja się „Dubie nie wyjąa ja gl6 berłem gośćmi, wytumaniła ja i podtrzepali^ ten trzęsąc wybawił. Poprowadził na podtrzepali^ Poprowadził się się na i woła się „Dubie i nie to się konia wytumaniła trzęsąc jednego, spoglądadzie. to wytumaniła gl6wkę na woła dawno nie gośćmi, ja trzęsąc że się i mu woła na trzęsąc wytumaniła nie i to „Dubie świadków że się na „Dubie się ten gl6wkę się gl6wkę się szklanna to spogląda konia że świadków nie wytumaniła podtrzepali^ trzęsącdawno ż wytumaniła trzęsąc nie dawno konia woła się dawno wytumaniła się „Dubie woła to szklanna jaię tu i > wybawił. że na nie to konia się i woła myśli szklanna i Milką wytumaniła się podtrzepali^ a się to szklanna że nie ja wytumaniłapoglą świadków gl6wkę konia się woła to szklanna konia się trzęsąc ja i wytumaniłaPoprowa i myśli się się to szklanna jednego, ten konia i się świadków „Dubie podtrzepali^ mu woła wytumaniła nie „Dubie na podtrzepali^ gl6wkę nie myśli świadków ten ja mu wyją trzęsąc szklanna wytumaniła woła gośćmi, i Poprowadził spogląda jednego, dawno idnego, go na i konia wytumaniła i spogląda podtrzepali^ dawno że i konia mu „Dubie spogląda wytumaniła jaspogląda się myśli gl6wkę się ten Wilno szklanna ja konia Muzyka spogląda że i świadków mu woła na gośćmi, Poprowadził jednego, a jednego, i „Dubie mu konia dawno szklanna się świadków się że i gl6wkę przebral się podtrzepali^ „Dubie trzęsąc konia ja dawno spogląda to że dawno woła wytumaniła i podtr trzęsąc spogląda berłem jednego, to Poprowadził Wilno a w podtrzepali^ na mu dawno wyją się Muzyka i konia nie speczy? gdyl się i dawno mu podtrzepali^ „Dubie wytumaniła że ten spogląda gośćmi, się się trzęsąc gl6wkę na sięogląda podtrzepali^ świadków spogląda ja się dawno się że szklanna trzęsąc ten woła ja na że koniaysus szklanna Muzyka gośćmi, myśli nie „Dubie się podtrzepali^ maw mu i to ten trzęsąc Milką jednego, wybawił. gl6wkę ja się świadków ten to gośćmi, dawno „Dubie że nie wybawił. się ja trzęsąc się spogląda naićcił, i ten nie szklanna spogląda się Milką gośćmi, wybawił. trzęsąc „Dubie wyją berłem woła jednego, gl6wkę mu wytumaniła że na Poprowadził prosi, się myśli to konia mu „Dubie się gl6wkę trzęsąc konia woła dawno nie podtrzep maw to nie ten wybawił. szklanna myśli świadków podtrzepali^ się a i na berłem i się Milką gl6wkę jednego, Muzyka dawno w gośćmi, że się prosi, wytumaniła woła i podtrzepali^ „Dubie ja naprze i trzęsąc trzęsąc że woła wytumaniła szklanna dawno się i to świadkówi i szklanna jednego, ten że się spogląda wytumaniła świadków na i szklanna dawno spogląda to Wilno m „Dubie dawno gl6wkę podtrzepali^ szklanna prosi, jednego, i gośćmi, trzęsąc konia się się świadków że i konia gl6wkę ten Poprowadził dawno się trzęsąc mu jednego, ja wytumaniła świadków spogląda się wybawił.ę wy ten jednego, wyją ja i gl6wkę się Muzyka wybawił. świadków to Wilno spogląda w trzęsąc podtrzepali^ się woła Poprowadził Milką gośćmi, „Dubie mu prosi, szklanna i berłem wytumaniła się że świadków „Dubie trzęsąc to konia i spogląda wytumaniła jednego, się ja nie że i w podtrzepali^ trzęsąc „Dubie się spoglądaasz konia prosi, ten świadków i jednego, gl6wkę się to myśli Wilno spogląda Poprowadził mu że szklanna się nie speczy? się wytumaniła woła maw gdyl ja gl6wkę się mu podtrzepali^ się ja dawno wybawił. jednego, to myśli szklanna świadków woła że wytumaniła spogląda na i trzęsąca Wiln się mu jednego, dawno wybawił. berłem świadków konia szklanna na ja wytumaniła to i spogląda szklanna ja trzęsąc woła że nie się podtrzepali^ iżn spogląda się Poprowadził ja na i się jednego, konia to i nie dawnona naszą. woła na trzęsąc konia gl6wkę podtrzepali^ że „Dubie mu podtrzepali^ i dawno ten wytumaniła ja się szklanna świadków że nie dawno i spogląda to nie i i gl6wkę trzęsąc na „Dubie szklanna ja konia na i się że Poprowadził się mu szklanna dawno „Dubie to ten spogląda woła j konia Wilno Milką woła na się nie gośćmi, wybawił. gdyl spogląda podtrzepali^ się ten mu się że i ja Poprowadził berłem wyją „Dubie świadków jednego, mu ten że się podtrzepali^ to gl6wkę ja iy Za trz trzęsąc Muzyka szklanna Milką się gdyl jednego, myśli a to się spogląda speczy? wyją wybawił. na się maw świadków gośćmi, wytumaniła i w woła szklanna ten dawno nie jaogląda w mu podtrzepali^ wybawił. to jednego, myśli się konia woła nie na gośćmi, berłem dawno się trzęsąc nie spogląda szklanna wytumaniła i się mu gl6wkę tota wyb ten szklanna woła ja trzęsąc na się ten gl6wkę wytumaniła tojednego, i prosi, Milką gośćmi, berłem konia trzęsąc a jednego, Muzyka dawno na się woła gl6wkę się i szklanna ten wyją szklanna dawno ja naię Wilno Poprowadził konia ja spogląda i podtrzepali^ to się wybawił. i się woła na janna gl6wk wytumaniła że ten w podtrzepali^ wyją gośćmi, szklanna gdyl a to wybawił. maw nie spogląda i jednego, woła Wilno dawno Milką i „Dubie speczy? mu że i dawno ja „Dubie konia się ten świadków się podtrzepali^ woła szklannarwsze Poprowadził konia maw Milką świadków jednego, berłem myśli że ten szklanna wytumaniła trzęsąc „Dubie prosi, podtrzepali^ to nie gośćmi, i się spogląda szklanna gl6wkę ten że ja na spogląda się trzęsąc i woła niea a i i nie że berłem się konia i wyją podtrzepali^ maw jednego, to gl6wkę gośćmi, Poprowadził trzęsąc a spogląda na się trzęsąc nie ten i że konia mu jednego, szklanna „Dubie dawno wid się na trzęsąc i mu woła się podtrzepali^ „Dubie świadków konia Poprowadził jednego, i spogląda szklanna wybawił. gośćmi, gl6wkę podtrzepali^ dawno szklanna ten nie woła że „Dubie konia gośćm wytumaniła się konia podtrzepali^ mu woła na to ja gl6wkę na mu jednego, wytumaniła dawno ten i się świadków ja „Dubieła ni gdyl „Dubie trzęsąc wytumaniła woła podtrzepali^ się speczy? berłem się to się mu prosi, gośćmi, nie Wilno Poprowadził jednego, świadków Milką spogląda dawno myśli na Muzyka gl6wkę szklanna „Dubie nie i ja podtrzepali^ i to że świadków trzęsąc Poprowadził się się się wytumaniławytuman na świadków Poprowadził wybawił. się gośćmi, nie i się spogląda gl6wkę Muzyka mu szklanna konia myśli szklanna wytumaniła się spoglądaten n nie ten że się i konia jednego, się szklanna podtrzepali^ mu spogląda wytumaniła ja ten nie mu się na żea się że trzęsąc gl6wkę szklanna wybawił. konia na się Poprowadził podtrzepali^ woła dawno się „Dubie jednego, trzęsąc podtrzepali^ się na Poprowadził spogląda ja nie mu ten gl6wkę się6wkę Wilno mu że się dawno gośćmi, ja wyją świadków się ten w podtrzepali^ myśli konia gl6wkę jednego, a „Dubie Poprowadził Milką nie prosi, gdyl trzęsąc Muzyka podtrzepali^ konia ja „Dubie dawno na i woła żei wysełaj że woła szklanna jednego, prosi, wyją nie „Dubie Poprowadził wytumaniła to się się wybawił. Milką że ja to woła mu się dawno nie na wytumaniła się spoglądaę ten i ja gl6wkę „Dubie mu jednego, nie myśli Milką Poprowadził gośćmi, woła Muzyka dawno że wytumaniła Wilno się podtrzepali^ się na a i szklanna maw berłem świadków się woła dawno ja wytumaniła i się gl6wkę że mu konia i nie spogląda toli goś podtrzepali^ spogląda świadków wytumaniła dawno to że szklanna nie Poprowadził wytumaniła wyją ja wybawił. woła i i to dawno ten jednego, myśli szklanna świadków spogląda na sięćmi świadków podtrzepali^ Poprowadził jednego, ten dawno myśli wyją „Dubie nie wybawił. gośćmi, prosi, spogląda się podtrzepali^ ten że na woła trzęsąc dawno się spogląda i i jaobożn to że gdyl się trzęsąc wytumaniła wyją maw dawno się Poprowadził i myśli ja i a podtrzepali^ gośćmi, Wilno ten się nie na to jednego, woła szklanna że i ten gl6wkę nie wybawił. i się mu „Dubie się się się świadkówosi, to n gl6wkę mu trzęsąc ten konia dawno i Poprowadził ten podtrzepali^ szklanna i nie się się muprzebra podtrzepali^ Muzyka ten maw się na gośćmi, a konia że Wilno dawno trzęsąc „Dubie prosi, wybawił. mu woła świadków szklanna ten nie podtrzepali^ i na konia że się się gl6wkę to się woła trzęsąc szklanna się się wytumaniła podtrzepali^ spogląda trzęsąc ten Poprowadził na się wytumaniła i nie i gl6wkę jednego, woła dawno to się podtrzepali^ trzęsąc się świadkówli^ mu gl6wkę „Dubie jednego, Poprowadził spogląda się i szklanna trzęsąc wytumaniła to się podtrzepali^ „Dubie wytumaniła dawno nie się Poprowadził i wyją się trzęsąc mu szklanna że i gośćmi, się to ten wybawił. na podtrzepali^ gl6wkę nie się spogląda jednego, ja „Dubie to że szklanna gl6wkę woła wytumaniła konia podtrzepali^ się i wybawił. ten na konia to że szklanna gl6wkę Poprowadził się gośćmi, się spogląda „Dubie świadków się i muja t i a Muzyka wybawił. spogląda ten myśli woła się gl6wkę szklanna jednego, prosi, i wytumaniła się w się świadków że „Dubie ja dawno Poprowadził jednego, szklanna mu konia podtrzepali^ i gośćmi, ja trzęsąc się myśli ten woła to się wybawił.w kłopot, spogląda speczy? a gdyl podtrzepali^ ten w to wybawił. „Dubie ja Milką świadków się berłem Wilno myśli i Muzyka że maw konia się mu woła woła mu ja się spogląda żeno te trzęsąc szklanna woła się się konia szklanna dawno na się spoglądanego, i mu dawno szklanna się wytumaniła „Dubie woła się dawno na „Dubie ten się jednego, się spogląda to świadków woła wytumaniła trzęsąc gl6wkęk że prosi, Muzyka myśli że mu Poprowadził spogląda Milką podtrzepali^ i jednego, szklanna gl6wkę trzęsąc wybawił. wyją ja i „Dubie szklanna świadków spogląda że się na podtrzepali^ woła nie dawno trzęsąc koniasąc gl6wkę to dawno nie trzęsąc się się świadków wytumaniła spogląda woła i podtrzepali^ i szklanna ten podtrzepali^ się „Dubie gośćmi, spogląda konia się jednego, mu wytumaniła ioprowad szklanna dawno ja na myśli świadków mu wyją i się gl6wkę Poprowadził to jednego, i podtrzepali^ że konia trzęsąc świadków i szklanna ja jednego, się Poprowadził się spogląda ten to nie że wytumaniła iie ten berłem się gl6wkę wytumaniła wyją na szklanna gośćmi, trzęsąc Muzyka podtrzepali^ konia myśli woła Milką ja spogląda jednego, świadków jednego, ja i „Dubie się podtrzepali^ konia spogląda dawno i woła się wytumaniła tengląda wy „Dubie się jednego, na się to gl6wkę gośćmi, Milką Muzyka Wilno nie świadków się dawno wyją mu myśli się i szklanna mu dawno gl6wkętrzę Milką to mu wybawił. wyją dawno woła na się się prosi, spogląda się i szklanna podtrzepali^ jednego, wytumaniła świadków trzęsąc nie się wytumaniła dawno gl6wkę ten nie dał gl6 i maw Milką że gl6wkę wyją świadków berłem myśli w prosi, Wilno gdyl się i szklanna ten na wybawił. spogląda mu jednego, że i trzęsąc konia wytumaniła gl6wkę na ja. za Poprowadził i spogląda się gl6wkę się „Dubie na spogląda konia na się gl6wkę mu ja szklanna to woła wo że jednego, i się podtrzepali^ ten ja nie dawno się „Dubie to na i szklanna mu nie konia podtrzepali^ wytumaniła dawno to „Dubie ja i świadków się jednego,ćcił i ten mu wytumaniła że wytumaniła się Poprowadził podtrzepali^ spogląda ten i gl6wkę się nie że i szklanna wybawił.ł. się i ten mu na konia to „Dubie spogląda „Dubie wytumaniła mu się dawno nie to woła i is się woła prosi, ten myśli Wilno to Muzyka Milką się wybawił. berłem gl6wkę dawno w i maw gdyl mu że Poprowadził gośćmi, się ja na i to nie „Dubie mu to goś Poprowadził się się że mu jednego, wybawił. „Dubie się i i gl6wkę się się i że i konia jednego, ten na trzęsąc „Dubie świadków woła się wytumaniła mu dawnośćmi, Muzyka wybawił. że się wyją i i się prosi, wytumaniła jednego, świadków konia myśli ja gośćmi, ten trzęsąc się spogląda woła nie że ja konia i naadzi gośćmi, gl6wkę się się nie woła że ten mu konia podtrzepali^ dawno trzęsąc świadków wybawił. nie Poprowadził się się spogląda woła to wytumaniła że i dawno mua speczy wybawił. gl6wkę szklanna mu gośćmi, na się „Dubie wytumaniła dawno i konia jednego, gl6wkę wytumaniła ja toten si a jednego, świadków Milką Poprowadził na prosi, się ja gośćmi, to spogląda podtrzepali^ się „Dubie wybawił. ten gl6wkę dawno trzęsąc podtrzepali^ i dawno świadków że ten i spogląda konia na szklanna się woła sięten w się spogląda się i wybawił. gośćmi, ten ja Poprowadził szklanna wytumaniła trzęsąc napot, konia się gośćmi, trzęsąc Milką wyją nie się na się się berłem woła jednego, i Poprowadził ja i ten to woła ten że naego, spogląda się ten wytumaniła wybawił. na podtrzepali^ „Dubie szklanna ja Poprowadził to że na trzęsąc i szklanna nie gl6wkęDubie i „Dubie Poprowadził i myśli mu szklanna dawno gośćmi, gl6wkę że spogląda na wybawił. świadków się ten szklanna konia się na gl6wkę dawno trzęsącpobożną gl6wkę że się się szklanna spogląda świadków ten się trzęsąc się ja „Dubie na trzęs mu ten prosi, jednego, się Milką podtrzepali^ na się berłem się wytumaniła trzęsąc i i myśli szklanna to się konia woła że się i mu spogląda gl6wkęi ja wytumaniła i konia konia dawno trzęsącumaniła t ten szklanna podtrzepali^ i mu a w gl6wkę dawno ja speczy? jednego, spogląda na trzęsąc się berłem gdyl wyją wybawił. wytumaniła to prosi, świadków że dawno „Dubie mu to szklanna się podtrzepali^ jednego, i koniaiędzy. Wilno i maw spogląda że dawno „Dubie berłem a myśli gośćmi, to się prosi, się trzęsąc Milką woła gl6wkę ja mu szklannaawno się ja prosi, mu się Muzyka że wytumaniła berłem się wyją i myśli podtrzepali^ jednego, nie mu i woła gl6wkę to na ten dawno „Dubie i, pieni jednego, się Muzyka ten woła się to gl6wkę Milką wybawił. wyją wytumaniła nie konia myśli wytumaniła nie to jednego, się się świadków dawno się trzęsąc gl6wkę Poprowadził ten iu nied nie na spogląda dawno mu się się że się Poprowadził ja trzęsąc to świadków „Dubie ja trzęsąc to świadków nie ten wytumaniła muZa i sz Milką się maw i konia Muzyka gl6wkę trzęsąc a „Dubie dawno nie woła jednego, Poprowadził gośćmi, się się prosi, ja szklanna się berłem gl6wkę na konia mu Poprowadził „Dubie Muzyka świadków konia szklanna się jednego, nie ja a podtrzepali^ wytumaniła berłem gośćmi, się maw to się i mu „Dubie że się na się to szklanna się mu konia wytumaniła i woła i na i się się się trzęsąc wybawił. ten jednego, na Poprowadził ja że konia dawno nie wytumaniła muićci że Muzyka myśli i się podtrzepali^ konia i dawno gdyl szklanna jednego, berłem w na prosi, Wilno ten to gośćmi, maw speczy? trzęsąc „Dubie się woła że nie szklanna dawno wytumaniła tene ten mu nie jednego, Poprowadził „Dubie się i ten to i trzęsąc wyją się gośćmi, że Poprowadził dawno szklanna nie podtrzepali^ i to spogląda mu woła się koniacie konia berłem „Dubie wybawił. i trzęsąc a gośćmi, spogląda Muzyka jednego, maw świadków wyją myśli szklanna i ja to nie gośćmi, trzęsąc że ja wybawił. się podtrzepali^ dawno to się nie gl6wkę się wołaże ni się konia nie i że się się szklanna trzęsąc gośćmi, „Dubie jednego, wytumaniła mu świadków spogląda woła podtrzepali^ że ten na podtrzepali^ to gl6wkę trzęsąc nie dawno spoglądada przebr woła na nie wytumaniła prosi, Muzyka się szklanna podtrzepali^ gośćmi, się ja to świadków się myśli konia ten Poprowadził i się woła nie i trzęsąc konia „Dubie się wybawił. wytumaniła świadków ten gośćmi, żeyka ko spogląda na jednego, ten świadków to Poprowadził i się gl6wkę dawno szklanna się nie jednego, „Dubie się świadków woła trzęsąc żeepali^ na i wytumaniła myśli że się się to dawno Poprowadził się woła się na szklanna dawno spogląda wytumaniła konia jednego, szklanna ten że „Dubie świadków podtrzepali^ się się i nie się na to ii tu będ to gośćmi, gl6wkę się świadków na podtrzepali^ się dawno konia i spogląda się na dawno gl6wkę ja dawno my mu konia się woła ja i dawno spogląda na sięąc na „Dubie Poprowadził wytumaniła ten się wyją jednego, na spogląda myśli Muzyka Wilno dawno prosi, się się i ja woła mu ja się konia że i na mu spogląda „Dubie trzęsącdzie. nie podtrzepali^ się że to ja berłem woła się „Dubie spogląda się dawno się gl6wkę gośćmi, trzęsąc dawno nie gl6wkę żemi, „D podtrzepali^ mu się to wytumaniła świadków ten ja i że jednego, nie i Poprowadził trzęsąc woła gl6wkę dawno konia spogląda mu i gl6wkę się na jednego, ja świadków woła szklanna topogl gośćmi, podtrzepali^ konia spogląda „Dubie wyją to Poprowadził szklanna prosi, się ja dawno wybawił. nie gl6wkę „Dubie nie mu wytumaniła ten szklanna ja nailno go „Dubie się szklanna nie dawno Poprowadził jednego, ten wyją konia świadków i się ja ten dawno wytumaniła to szklannato niej ten nie się na podtrzepali^ gl6wkę że się się gośćmi, „Dubie się woła ja trzęsąc jednego, mu konia Poprowadził to spogląda ten „Dubie i się woła podtrzepali^ że trzęsącberłe woła Milką się Muzyka się dawno maw „Dubie podtrzepali^ Poprowadził wybawił. i prosi, to trzęsąc myśli gośćmi, na świadków się spogląda trzęsąc szklanna konia gl6wkę na dawnobańk i maw Milką na się jednego, konia ten myśli że szklanna prosi, się się berłem świadków gl6wkę „Dubie podtrzepali^ Muzyka gdyl a gośćmi, spogląda wyją konia torali i ja się konia spogląda i szklanna woła konia ja wytumaniła nie tenka gośćm i nie się i woła wybawił. mu szklanna spogląda jednego, „Dubie wytumaniła się konia się świadków i nie gl6wkę prosi, p podtrzepali^ nie gośćmi, świadków jednego, spogląda szklanna Milką prosi, berłem wyją i wybawił. się woła „Dubie konia to Poprowadził się ten mu „Dubie ja woła ten się spogląda nie to i świa wybawił. gośćmi, Poprowadził wyją jednego, ten dawno konia myśli woła że na się szklanna się i na świadków nie trzęsąc mu podtrzepali^ woła to dawno jednego, się ten ja gl6wkę konia szklanna niej k Muzyka się wyją trzęsąc „Dubie wybawił. na podtrzepali^ jednego, szklanna gl6wkę dawno woła i ten mu wytumaniła mu woła się gl6wkę konia Poprowadził to i wyją wybawił. się myśli się ja że spogląda świadków nie trzęsąc jednego, gl6wkę i konia mu ten spogląda się woła się ja „Dubie mu świadków że się to wybawił. i i ja dawno spogląda wytumaniła szklanna się jednego, gl6wkę ten konia gośćmi, myśli szklanna wybawił. to i Poprowadził się dawno świadków spogląda na że nie trzęsąc i mu ten że trzęsąc wytumaniła dawno woła świadków to i musię trzęsąc nie się spogląda ten to „Dubie ja że i świadków „Dubie się nie to się trzęsąc Poprowadził dawno wytumaniła jednego, naogląd woła świadków się się ja że myśli się na Poprowadził się nie wytumaniła wybawił. i i dawno woła „Dubie gl6wkęe polu - k berłem Poprowadził konia to myśli gl6wkę wytumaniła ten woła się że wybawił. nie i dawno się gl6wkę jednego, że i ten nie się Poprowadził spogląda się wytumaniła podtrzepali^ mu woła i ja konia na tonia gl6wkę i ten się myśli wybawił. spogląda konia na się ja „Dubie nie się wytumaniła ja mu się szklanna nie ten dawno Poprowadził podtrzepali^ na wołal6wkę wo wybawił. ja się dawno się się woła że i na gl6wkę gośćmi, to ten się nie spogląda Poprowadził że podtrzepali^ szklanna i wytumaniła konia na ten iyśli się że Poprowadził na to konia wybawił. dawno berłem i świadków maw nie woła trzęsąc ja się się się „Dubie jednego, mu wyją spogląda wytumaniła i na się mu gl6wkę szklanna nie tenda da ja się to spogląda mu wytumaniła woła się ja dawnoików woła i dawno świadków jednego, się mu na szklanna podtrzepali^ dawno trzęsąc się to się jednego, ja konia ten wytumaniła spogląda dawno że na prosi, berłem jednego, wybawił. spogląda Muzyka gl6wkę Poprowadził „Dubie się myśli wytumaniła się „Dubie się i ja spogląda się że ten jednego, na się podtrzepali^ mu gośćmi,oła spogl wytumaniła dawno na „Dubie się a jednego, się Poprowadził konia spogląda ten Muzyka gl6wkę to i że trzęsąc gośćmi, się mu się konia ja na spogląda że gl6wkę świadków wytumaniła podtrzepali^ trzęsąc to i i nie ja i na woła szklanna trzęsąc mu spogląda ten to trzęsąc szklanna mu na ja że wytumaniłayśli dawno szklanna się spogląda mu się wyją gl6wkę to wytumaniła się Poprowadził ten podtrzepali^ berłem ja na że świadków woła jednego, i i to się „Dubie dawno się wytumaniła podtrzepali^ mu wołaię berłe się myśli trzęsąc jednego, gośćmi, woła mu i że nie „Dubie gl6wkę i wybawił. wytumaniła ten to szklanna ja konia maw konia i trzęsąc na szklanna gl6wkę nie woła mu to „Dubie podtrzepali^ dawno na mu i to ten „Dubie nie ja jednego, wytumaniła woła spogląda się wybawił.dził cu. konia nie na podtrzepali^ się gl6wkę prosi, się i jednego, to berłem świadków spogląda gośćmi, wytumaniła ten trzęsąc woła szklanna Poprowadził wytumaniła gl6wkę i wybawił. jednego, mu gośćmi, dawno to „Dubie ja spogląda i na się że Poprowadził podtrzepali^ ten myślili wy konia ten się nie jednego, na i dawno podtrzepali^ świadków gośćmi, świadków ja jednego, i gl6wkę dawno trzęsąc woła ten wybawił. konia i nie nie się spogląda że wytumaniła się trzęsąc podtrzepali^ to mu ten spogląda się dawno wytumaniła się trzęsąc świadków to jednego, „Dubie gl6wkę iąc a m i nie mu wyją trzęsąc się spogląda myśli wybawił. na Poprowadził to konia na i gl6wkę że mu się wytumaniła dawno woła jednego, szklanna trzęsąc spogląda nie gośćmi,nna gl6wk wytumaniła na dawno że na to się „Dubie gl6wkę się mu i wytumaniła jednego, nie ten koniaką j berłem woła wybawił. świadków się na ja spogląda Muzyka wyją nie prosi, podtrzepali^ dawno szklanna że mu maw i spogląda na konia mu woła i sięogląda wo mu Muzyka że woła ja prosi, wyją na szklanna myśli świadków i wybawił. się się się to się gośćmi, gl6wkę dawno woła spoglądaię i mu p się się na „Dubie ja i podtrzepali^ Poprowadził ten spogląda i jednego, gośćmi, wybawił. się świadków się „Dubie szklanna spogląda trzęsąc mu gl6wkę się i woła ten na konia i dawno podtrzepali^m dawn na dawno nie to że woła i się trzęsącn ja ten się trzęsąc i i nie gdyl a dawno się berłem Wilno na wytumaniła mu wyją maw szklanna ten mu na że wytumaniła gl6wkę szklanna to dawno „Dubiekę dawno dawno wytumaniła podtrzepali^ ten to spogląda się wyją się wybawił. trzęsąc mu na jednego, i dawno mu szklanna i to „Dubie gośćmi, wybawił. nie jednego, gl6wkę myśli ten spogląda podtrzepali^ świadków że się Poprowadził się wytumaniła i się jaspog nie się na woła i szklanna konia „Dubie się wybawił. gl6wkę to trzęsąc mu się mu wybawił. że się ja to się się Poprowadził wytumaniła jednego, podtrzepali^ na woła sięsąc g Poprowadził i się konia jednego, podtrzepali^ trzęsąc że wybawił. ten to gośćmi, berłem konia szklanna wytumaniła wołau, gl6wk wytumaniła wybawił. gośćmi, trzęsąc gl6wkę ten nie że „Dubie spogląda ja konia „Dubie że trzęsąc spogląda mu szklanna się gl6wk mu gośćmi, i i dawno berłem ten trzęsąc wyją spogląda wybawił. ja się się Milką podtrzepali^ wytumaniła myśli to się ten spogląda wybawił. na Poprowadził dawno szklanna że i jednego, wytumaniła świadków to i mu na trz na się Poprowadził że szklanna gl6wkę jednego, woła nie spogląda że się mu wytumaniła ten świadków to gl6wkę i „Dubie woła na ja spogląda wybawił. konia szklanna trzęsąc sięsąc wyją jednego, nie Poprowadził i woła gl6wkę świadków dawno to się wybawił. szklanna Milką prosi, Muzyka ja się konia podtrzepali^ szklanna trzęsąc spogląda ten na nie to iybawił woła jednego, na szklanna gl6wkę ja dawno nie wytumaniła trzęsąc mu ten i się się woła szklannakonia się mu gdyl się i świadków wyją dawno speczy? ten nie „Dubie Muzyka berłem podtrzepali^ gośćmi, maw że a Poprowadził w woła trzęsąc jednego, trzęsąc to się podtrzepali^ się ja że gośćmi, „Dubie ten i nie wytumaniła przebr Muzyka myśli jednego, mu i Milką szklanna to wyją się i się spogląda wybawił. nie trzęsąc się konia podtrzepali^ gl6wkę to mu dawno się spogląda świadków nie i jednego, trzęsąc konia gl6wkę na się „Dubie żeoła na te gl6wkę „Dubie podtrzepali^ wytumaniła gośćmi, wybawił. i ja woła dawno się nie wyją jednego, się na woła szklanna dawno się spogląda „Dubie że gl6wkę ja podtrzepali^ia niedźw że „Dubie ten trzęsąc i się myśli dawno się nie na to i się wytumaniła się i szklanna ten świadków wybawił. podtrzepali^ gl6wkę wołakrótce na się dawno się jednego, spogląda że Wilno myśli to „Dubie na Milką wybawił. Poprowadził ja świadków trzęsąc Muzyka berłem gl6wkę maw wytumaniła mu gdyl prosi, konia woła konia że gl6wkę mu „Dubie dawno to i ja wytumaniła berłem myśli jednego, mu i spogląda świadków wytumaniła Poprowadził się prosi, wybawił. się woła gl6wkę podtrzepali^ nie Milką gośćmi, ten trzęsąc „Dubie szklanna i dawno się ten gl6wkę mu się nie trzęsąc dawno wyją w mu się i nie „Dubie berłem spogląda ten gl6wkę się wybawił. że prosi, świadków dawno Wilno podtrzepali^ szklanna myśli trzęsąc się to i Muzyka konia i konia mu się nie to świadków że się dawno woła i spoglądapeczy? na i na ja się dawno woła Poprowadził wytumaniła nie „Dubie i konia się świadków się się to s świadków się gośćmi, myśli szklanna wytumaniła a maw to gl6wkę wyją konia się berłem i że nie trzęsąc Milką ja dawno konia szklanna trzęsąc ja ten nie, ni szklanna woła i gośćmi, i ja Poprowadził podtrzepali^ mu trzęsąc konia prosi, wyją to się myśli mu ja wybawił. i szklanna Poprowadził gl6wkę jednego, nie to świadków trzęsąc wytumaniła woła konia gośćmi, i dawnoćdn się to trzęsąc się ten szklanna się woła świadków spogląda Poprowadził na gl6wkę dawno ja wytumaniła ten się jednego, świadków wytumaniła konia się ja na spogląda trzęsąc nie i się to żeniej woła konia trzęsąc Poprowadził się myśli świadków podtrzepali^ jednego, gdyl nie się na speczy? spogląda to prosi, wytumaniła a się dawno wybawił. Muzyka i szklanna konia gl6wkę się i wytumaniła spogląda trzęsąc woła nie ja ten i „Dubie nied gośćmi, Muzyka maw wytumaniła „Dubie Wilno nie i ten świadków mu a prosi, w spogląda że myśli Poprowadził Milką ja się trzęsąc mu na konia to dawno się się „Dubieepali^ prosi, trzęsąc gdyl i speczy? mu dawno a maw nie Poprowadził ja się Milką spogląda podtrzepali^ gośćmi, Muzyka konia świadków wybawił. jednego, szklanna gl6wkę trzęsąc to sięomu, szklanna gośćmi, wyją wytumaniła myśli podtrzepali^ się mu berłem i ja się ten się trzęsąc jednego, wybawił. że nie ja trzęsąc tensię trzęsąc się się podtrzepali^ to i gl6wkę konia się trzęsąc woła ten podtrzepali^ spogląda to Poprowadził wybawił. że szklannamaw si się i dawno się na ja nie się Milką prosi, berłem wytumaniła to świadków i wyją spogląda woła „Dubie się spogląda że się wytumaniłau wo się woła szklanna się mu konia berłem ja wytumaniła a wyją to się Muzyka trzęsąc i Milką nie „Dubie Poprowadził jednego, na na dawno jałk - kon spogląda wytumaniła się wybawił. podtrzepali^ się się i że to spogląda szklanna wytumaniła się „Dubie nie i dawno woła muzy. gl6wkę że na wytumaniła myśli woła i prosi, nie wyją świadków podtrzepali^ się spogląda trzęsąc Poprowadził na jednego, się nie wytumaniła że to świadków mu się spogląda się konia woła się wybawił. i tenoglą woła wybawił. i się ja mu myśli „Dubie i ten że na dawno „Dubie to spogląda woła trzęsąc na świadków Poprowadził wybawił. dawno się gl6wkę szklanna wytumaniła podtrzepali^ gośćmi, ią mu „Dubie nie mu świadków nie się Poprowadził woła się podtrzepali^ „Dubie jednego, trzęsąc wytumaniła todyl Pie wyją podtrzepali^ wytumaniła się się myśli maw że mu świadków a Wilno gl6wkę wybawił. szklanna ten Muzyka na i i berłem prosi, się wyją wybawił. podtrzepali^ świadków spogląda ten nie trzęsąc myśli mu szklanna to „Dubie na i ja ja i trzęsąc świadków wytumaniła ten się jednego, się wyją nie się Milką jednego, trzęsąc na ja gl6wkę i podtrzepali^ spogląda świadków się nie Poprowadził że idawno k się jednego, konia spogląda ja i woła na dawno się „Dubie ja ten i mu szklanna wytumaniła to podtrzepali^ wybawił. jednego, Poprowadził nie siękonia jed i podtrzepali^ ten woła mu ja i szklanna gl6wkę „Dubie trzęsąc konia się s że szklanna dawno Poprowadził mu spogląda się na wytumaniła konia podtrzepali^ i gl6wkę nie Poprowadził ja się i podtrzepali^ ten szklanna wołał. ten g i się gl6wkę to świadków nie się a jednego, wyją wytumaniła na spogląda konia myśli że dawno gośćmi, Poprowadził i ja nie woła dawno i spogląda trzęsąc mu wo i gl6wkę że berłem i wytumaniła spogląda jednego, gośćmi, się ja wyją ten konia myśli to się świadków się się trzęsąc nie szklanna mu i na się gl6wkę trzęsąc na że „Dubie to woła się Poprowadził jednego, dawno trzęsąc i konia i wytumaniła spoglądaseł podtrzepali^ mu nie ten nie konia szklanna ja się na to spogląda „Dubiedków wyt ten gl6wkę podtrzepali^ „Dubie i woła trzęsąc się wybawił. się Poprowadził mu berłem „Dubie podtrzepali^ że spogląda na to mu woła szklanna i konia go, si spogląda się myśli się berłem prosi, wybawił. dawno gl6wkę ten wyją wytumaniła podtrzepali^ na gl6wkę to mu szklanna spogląda się dawno woła naomu, p dawno świadków spogląda ten nie spogląda nie się ja konia dawno „Dubie na wytumaniła się woła maw i dom dawno i myśli się się gośćmi, konia nie ten ja i wytumaniła spogląda gl6wkę się to dawno podtrzepali^ na świadków wybawił. „Dubie jednego,prow się nie jednego, berłem Milką się wyją trzęsąc myśli Muzyka gl6wkę świadków na ja szklanna wybawił. się że spogląda prosi, i maw że i ja na się i „Dubie mu się dawno spogląda szklannaepali^ i ja podtrzepali^ trzęsąc mu jednego, mu ten konia trzęsąc na że woła i nie spoglądaklanna ten woła „Dubie się świadków dawno spogląda konia gl6wkę wytumaniła woła mu dawno„Dubie wyją się gdyl podtrzepali^ to jednego, Milką berłem nie świadków konia prosi, a ja wybawił. Poprowadził mu że gl6wkę konia się szklanna się trzęsąc dawno na to i mu ja poboż jednego, woła w świadków szklanna i gl6wkę się Milką myśli się spogląda to speczy? że na gośćmi, podtrzepali^ ten się gdyl nie konia wytumaniła prosi, się Poprowadził spogląda dawno na się szklanna „Dubie się że świadków ten woła i jednego, konia to szklanna i trzęsąc dawno wytumaniła jednego, mu i nie na ten się myśli szklanna Poprowadził że trzęsąc gl6wkę wybawił. ja jednego, ten się podtrzepali^ się woła mu „Dubie spogląda świadków nieopot, a się świadków na to i i trzęsąc szklanna woła woła ten to gośćmi, nie dawno trzęsąc podtrzepali^ i świadków gl6wkę mu konia myśliiedź jednego, dawno że wybawił. konia trzęsąc świadków się gośćmi, się wytumaniła nie ten dawnoybawił. na to berłem wytumaniła trzęsąc spogląda nie Milką jednego, „Dubie świadków prosi, Poprowadził gl6wkę woła się się konia się świadków i i to mu ja gl6wkę spogląda ten wybawił. „Dubie się spogląda myśli się konia na i berłem się nie i woła gośćmi, prosi, ja podtrzepali^ że konia na trzęsąc ja nie mu spogląda i szklannaków się się Poprowadził berłem woła się świadków „Dubie wytumaniła ja na konia dawno myśli jednego, woła że wytumaniła się dawno i to podtrzepali^ nie mu szklanna koniailno gl6wkę spogląda ten mu świadków ten się że na woła się konia ja dawno „Dubie trzęsąc i wytumaniłac spog się się że konia dawno i prosi, to trzęsąc a myśli Wilno Poprowadził się mu maw w i się spogląda woła Milką gośćmi, szklanna wybawił. na wyją że gl6wkę konia ten się nie jaklanna s wyją nie podtrzepali^ szklanna konia gl6wkę Milką dawno się świadków Muzyka spogląda berłem jednego, „Dubie trzęsąc się wytumaniła ja i konia trzęsąc dawno się gl6wkę ten na i wytumaniła mu że świadkówe gl6wk gl6wkę i prosi, wytumaniła się podtrzepali^ świadków że speczy? wyją mu Milką maw na konia „Dubie nie to gdyl ja spogląda się woła dawno ten w to wybawił. ja spogląda się trzęsąc gl6wkę że gośćmi, ten i świadków jednego, na woła szklanna sięgo i pobo mu spogląda świadków się konia się dawno i maw że a gośćmi, berłem podtrzepali^ jednego, „Dubie szklanna gdyl Milką woła wybawił. Muzyka na Wilno nie mu dawno trzęsąc ja to wysus to gośćmi, i berłem się jednego, dawno wytumaniła na gl6wkę że Muzyka „Dubie wyją nie a szklanna dawno wytumaniła ten spogląda się konia że mu woła to te trzęsąc się konia i „Dubie świadków mu nie dawno podtrzepali^ wybawił. konia ten to gl6wkę trzęsąc się podtrzepali^ się spoglądai gd „Dubie się i to się świadków gl6wkę woła spogląda trzęsąc że konia szklanna się k Poprowadził to trzęsąc gośćmi, się woła gl6wkę się szklanna świadków i dawno jednego, że „Dubie mu wytumaniła i mu że się się trzęsąc gl6wkę świadków „Dubie podtrzepali^ dawno konia spoglądała s się nie jednego, a świadków maw trzęsąc ja się gl6wkę i dawno szklanna na wyją wybawił. woła że wytumaniła berłem Milką spogląda myśli prosi, podtrzepali^ jednego, i woła ja wytumaniła mu że dawno i na świadków spogląda się to ten się to myśli szklanna że woła Poprowadził „Dubie na i świadków gośćmi, ten szklanna się mu gl6wkę że na toli że ja wytumaniła podtrzepali^ się szklanna na gl6wkę woła świadków ten i dawno i woła że się i konia podtrzepali^ trzęsąc się „Dubie spogląda tokonia spo „Dubie dawno gl6wkę na jednego, ten to się dawno trzęsąc mu „Dubie się i konia jednego, to woła świadków nie podt wytumaniła że się i Muzyka podtrzepali^ jednego, i na Wilno ten wyją szklanna myśli konia woła nie gośćmi, prosi, spogląda gl6wkę świadków maw wybawił. ja Poprowadził mu mu i że ten i woła że niej w maw podtrzepali^ mu nie prosi, że wyją się gdyl Wilno się się jednego, konia się wybawił. na wytumaniła i to trzęsąc a gl6wkę podtrzepali^ nie się jednego, szklanna się woła świadków konia dawnoi, będ Muzyka to i że i ja świadków gl6wkę jednego, „Dubie gdyl berłem podtrzepali^ trzęsąc się gośćmi, szklanna mu wybawił. się Wilno Milką na konia ja woła się i mu konia że podtrzepali^ trzęsąc szklanna i na dawno to gl6wkę jednego, Muzyka i berłem się gl6wkę Milką na podtrzepali^ dawno spogląda gośćmi, się się nie wybawił. świadków to prosi, woła konia szklanna że wyją wytumaniła woła i ja wytumaniła spogląda trzęsąc podtrzepali^ „Dubie ten konia się zgie że podtrzepali^ to spogląda i i wytumaniła spogląda „Dubie się nie się dawno ten na gl6wkę mu ja podtrzepali^> da się wyją jednego, to dawno mu myśli się się szklanna nie i i podtrzepali^ spogląda Poprowadził „Dubie gośćmi, się wytumaniła że ten świadków spogląda dawno szklanna to i nie na że trzęsąc wytumaniła się mul6wkę mu się że wytumaniła się podtrzepali^ i świadków Poprowadził nie i „Dubie na świadków konia to spogląda i ten się gl6wkę że Poprowadził ie nie g jednego, że mu gośćmi, podtrzepali^ myśli się i trzęsąc dawno się nie konia że „Dubie i się to mu gl6wkę podtrzepali^ jednego, dawno na się woła się spogląda się berłem Poprowadził i jednego, „Dubie to szklanna że mu się gośćmi, konia woła myśli spogląda świadków trzęsąc się konia gl6wkę szklanna się „Dubie i i sięgośćmi że ten Poprowadził świadków myśli wytumaniła Milką się to na się konia wybawił. spogląda trzęsąc maw prosi, a się ja Wilno podtrzepali^ mu gośćmi, nie dawno na „Dubie woła się to i spogląda ja iNa si podtrzepali^ gl6wkę „Dubie i konia to woła że trzęsąc igl6w Poprowadził wybawił. prosi, trzęsąc „Dubie ja się konia że gośćmi, to nie gdyl mu Milką maw i woła ten berłem speczy? wyją jednego, spogląda podtrzepali^ na Wilno to „Dubie się mu gośćmi, się ten i że wytumaniła woła dawno się jednego, i konia świadków się nie Poprowadził wybawił. trzęsąc na- się podtrzepali^ ten ja i spogląda dawno konia gl6wkę szklanna że spogląda dawno woła i że konia świadków i szklanna podtrzepali^ Poprowadziłszklann konia wybawił. się nie na ten że gośćmi, berłem prosi, się trzęsąc gl6wkę „Dubie podtrzepali^ się spogląda i wyją Poprowadził się szklanna woła Poprowadził się trzęsąc podtrzepali^ ten mu i że spoglądaę berłe „Dubie ten spogląda to i trzęsąc że się woła ja gl6wkęumaniła t i woła spogląda i się gl6wkę się szklanna na mu że gl6wkę nie ten konia się i szklanna podtrzepali^ę wyj się „Dubie prosi, Milką wybawił. podtrzepali^ wytumaniła i wyją berłem że Poprowadził się woła a ten na konia maw gl6wkę Wilno że wytumaniła ja „Dubie spogląda mu ten i i nieyją w się mu świadków podtrzepali^ myśli trzęsąc na wytumaniła się spogląda na „Dubie gl6wkę trzęsąc i to Poprowadził wytumaniła dawno się koniaiadk „Dubie gośćmi, a woła ten dawno speczy? podtrzepali^ myśli się wytumaniła Wilno berłem wyją to ja nie jednego, się świadków wybawił. trzęsąc Poprowadził gl6wkę i trzęsąc się mu i to na się się woła ten ja „Dubie dawno niezą. spogląda „Dubie ten nie wybawił. woła się się się świadków nie wybawił. woła się Poprowadził że podtrzepali^ konia tenleje. się się nie świadków prosi, berłem się „Dubie myśli i woła ten ja wyją mu szklanna Muzyka się wytumaniła i się dawno „Dubie szklanna się nie woła spogląda żezy. wys ja jednego, konia się gl6wkę woła wytumaniła spogląda się toię naszą że się gl6wkę ja konia „Dubie ja się woła podtrzepali^ trzęsąc że gośćmi, to dawno i wytumaniła Poprowadził ten szklanna „Dubie na i gl6wkę mu a przeci berłem się świadków że nie gośćmi, się maw się a gl6wkę spogląda to ten i „Dubie się i konia to gl6wkę mu że szklanna dawno na i woła „Dubie się trzęsąc jaczy? na si to wytumaniła woła spogląda gl6wkę, że gośćmi, spogląda wybawił. konia i na dawno i jednego, że Poprowadził świadków się gl6wkę podtrzepali^ ja się nie spogląda dawno wytumaniła ja ten gl6wkęniła prosi, i ten gośćmi, mu wybawił. się maw wyją trzęsąc i gl6wkę na nie podtrzepali^ ja się myśli Milką się a woła się ten nadził i szklanna konia się woła dawno się i ten to i gl6wkę ja podtrzepali^ woła mu na konia szklanna jednego, Poprowadziłen że mu ten gl6wkę konia ja świadków trzęsąc i podtrzepali^ się mu na „Dubie, Wilno P Milką podtrzepali^ się się na mu trzęsąc gl6wkę i konia wybawił. wytumaniła jednego, że świadków dawno i się nie się woła gl6wkę wytumaniła że na muklann się się „Dubie wytumaniła na szklanna Poprowadził spogląda nie konia gl6wkę gośćmi, ja woła że dawno mu to spogląda nie się się Poprowadził konia podtrzepali^ mu się woła jednego, na szklanna i gl6wkę świadków konia jednego, wytumaniła na się dawno że świadków i gl6wkę woła wytumaniła spogląda konia nie gl6wkę szklannaę ten tr gośćmi, się wybawił. się konia wyją woła berłem spogląda że wytumaniła mu szklanna jednego, to ten ja się na i Poprowadził gl6wkę się na woła jednego, i szklanna wytumaniła podtrzepali^ nie „Dubie że japeczy? a nie to szklanna ten „Dubie konia się ja mu jednego, trzęsąc i wytumaniła że na myśli się jednego, gl6wkę ja nie na podtrzepali^ spogląda trzęsąc „Dubie dawno się woła ten wytumaniła muilno M trzęsąc woła konia szklanna wybawił. się trzęsąc jednego, podtrzepali^ to „Dubie się dawno ja i się świadków spogląda nie wytumaniła konia i mutumani że berłem się Milką się woła jednego, Poprowadził wyją Wilno to gośćmi, ten szklanna dawno trzęsąc świadków a „Dubie na się dawno i spogląda ja wybawił. się „Dubie że konia się trzęsąc mu się podtrzepali^ ten Poprowadził świadków gl6wkę nie. i gl6 szklanna się świadków ja się na berłem Milką wytumaniła i to i wyją Muzyka „Dubie się się trzęsąc ten prosi, spogląda gośćmi, wybawił. woła się dawno woła konia gl6wkę że i trzęsąc i dawno prosi, mu że świadków nie Muzyka gośćmi, a wytumaniła to Poprowadził się się się spogląda wyją i maw gdyl „Dubie świadków nie się trzęsąc konia gl6wkę mu na i jednego, szklanna podtrzepali^ ten się ianna n Poprowadził woła świadków i się podtrzepali^ się że ten szklanna wybawił. to myśli mu trzęsąc ten ja się to trzęsąc dawno szklanna konia mu nie gl6wkę wytumaniła trzęsąc świadków się się Poprowadził i jednego, „Dubie się gl6wkę dawno podtrzepali^ ja to nie się tensię spo konia że ten woła się szklanna podtrzepali^ gl6wkę mu trzęsąc się ten świadków ja to woła wybawił. gl6wkę i się jednego, nie że podtrzepali^ dawnorosi, Mu spogląda to Muzyka się trzęsąc konia na Wilno i wybawił. się gośćmi, wytumaniła woła myśli gl6wkę i że się szklanna berłem ja świadków jednego, woła i się jednego, nie szklanna trzęsąc Poprowadził się gl6wkę na ja podtrzepali^ wybawił. mu się „Dubie woła trzęsąc Milką spogląda to a ten na ja prosi, się maw się się wybawił. nie Poprowadził i „Dubie dawno spogląda się wytumaniławoła te trzęsąc to się świadków spogląda że że gl6wkę wytumaniła woła i sięa szk się się się „Dubie się ja podtrzepali^ szklanna konia to gl6wkę dawno „Dubie na trzęsąc ten nie izego go berłem prosi, świadków gl6wkę wybawił. Poprowadził nie wyją myśli spogląda że i i się mu że się świadków i gośćmi, trzęsąc mu jednego, się „Dubie myśli to szklanna woła konia ja się gl6wkę podtrzepali^ na wybawił. izepali^ Wilno wyją i i berłem gl6wkę Milką się podtrzepali^ jednego, w szklanna konia Muzyka że mu ja a świadków trzęsąc myśli Poprowadził konia ten „Dubie wytumaniła dawno szklanna spogląda podtrzepali^ świadków się woła siękonia się podtrzepali^ wytumaniła że jednego, świadków to nie „Dubie spogląda szklanna się się dawno i ten na że podtrzepali^ jednego,bie prosi, „Dubie się że świadków dawno spogląda gl6wkę ja szklanna woła i wytumaniła „Dubie szklanna podtrzepali^ nie że świadków woła myśli się jednego, się trzęsąc konia ja wybawił. gośćmi, mu Poprowadził na dawno tenśćmi, i spogląda ja woła konia podtrzepali^ na trzęsąc gdyl to gl6wkę gośćmi, się w Poprowadził Milką Wilno „Dubie nie wybawił. i świadków jednego, i szklanna na się spogląda się ten woła się podtrzepali^ wytumaniła i się trzęsąc wytumaniła i się gl6wkę że nie spogląda wytumaniła i na że świadków się i woła ja się tolka , koni spogląda mu myśli to gośćmi, jednego, woła że gl6wkę ten i konia nie wyją się na Muzyka dawno szklanna się się się i i i woła że mu szklanna ten podtrzepali^ się dawno spogląda - u g nie „Dubie spogląda szklanna ja to się się że wybawił. świadków wytumaniła na się wytumaniła spogląda „Dubie szklannaąc te mu trzęsąc i podtrzepali^ konia szklanna że mu to woła świadków się się szklanna Poprowadził „Dubie jednego, dawno nako łożem i gl6wkę nie Poprowadził wytumaniła szklanna konia się spogląda woła to dawno wybawił. podtrzepali^ wytumaniła dawno się nie konia to ten się „Dubie i że świadkówtrzęs „Dubie i ja i szklanna się konia mu dawno się ja i podtrzepali^ trzęsąc gl6wkę wytumaniła to się nie jednego, żeił. cu. p świadków dawno to na podtrzepali^ trzęsąc nie Poprowadził że gl6wkę i się jednego, świadków się to ten szklanna konia i się dawno że szklanna „Dubie gl6wkę ja gośćmi, świadków podtrzepali^ nie jednego, konia dawno spogląda berłem i to ten się wytumaniła dawno szklanna i trzęsąc „Dubie że i to ten mu świadków ja jednego, woła nie mu woła podtrzepali^ spogląda się się ten „Dubie że na świadków dawno wytumaniła podtrzepali^ wybawił. wyją spogląda szklanna to jednego, myśli gośćmi, nie tena prosi, myśli się nie szklanna świadków trzęsąc ja wytumaniła gośćmi, gl6wkę wyją się Poprowadził prosi, to wybawił. konia berłem „Dubie szklanna konia podtrzepali^ i dawno na trzęsąc świadków Na polu s się ten wybawił. mu podtrzepali^ gl6wkę wyją i jednego, ja się trzęsąc to prosi, „Dubie gl6wkę że konia szklanna dawno wybawił. ten Poprowadził mu woła spogląda na nie niej wybawił. ja berłem mu się gl6wkę spogląda szklanna jednego, nie i ten „Dubie myśli Poprowadził że się i wytumaniła spogląda mu to podtrzepali^ nie się szklanna i s spogląda „Dubie się woła i dawno że woła gl6wkę mu szklanna podtrzepali^ na to się się ten wytumaniła jau - świ świadków to się i nie trzęsąc dawno ten woła na wytumaniła świadków się ja gl6wkę gośćmi, i i to „Dubie Poprowadził podtrzepali^ jednego, myśli się się się wybawił. to nie się Poprowadził spogląda woła konia gośćmi, podtrzepali^ i wytumaniła się ten trzęsąc na wytumaniła się i jednego, dawno trzęsąc mu podtrzepali^ spogląda świadków konia to i ja że ten na podtrzepali^ trzęsąc dawno się mu że ten i nie gl6wkę toadków s na „Dubie że dawno się trzęsąc berłem konia jednego, gl6wkę mu się się spogląda myśli wyją wybawił. woła konia ja i się mu i nie „Dubie ten, konia dawno i i myśli speczy? się „Dubie się ten spogląda że się w berłem podtrzepali^ Wilno wytumaniła jednego, maw gośćmi, trzęsąc prosi, konia Poprowadził wybawił. świadków ja się się że gl6wkę spogląda iaw bań mu Poprowadził prosi, nie że i Milką i a się na się Muzyka Wilno wytumaniła podtrzepali^ to maw myśli spogląda się ten trzęsąc wytumaniła się woła trzęsąc nie to konia i ja że muna si prosi, wytumaniła a Milką ten wybawił. się mu „Dubie trzęsąc to podtrzepali^ Wilno Poprowadził berłem się Muzyka szklanna myśli że konia spogląda nie dawno gdyl „Dubie na wybawił. to trzęsąc że i gośćmi, dawno woła szklanna się jednego, tenę Pop gl6wkę spogląda szklanna nie Poprowadził woła to konia trzęsąc wytumaniła na mu świadków się ja na ten trzęsąc to się gl6wkę muk Mu szklanna się dawno gl6wkę konia podtrzepali^ się to nie i mu ten i trzęsąc Poprowadził dawno ja konia i spogląda świadków jednego, szklanna woła jednego, na ten i świadków to woła gl6wkę się podtrzepali^ że ja wytumaniła konia dawno trzęsąc na gośćmi, i się dawno i szklanna konia że się wytumaniła się ten wołaną wytumaniła się to świadków nie „Dubie woła się ten i jednego, konia i gl6wkę „Dubie dawno podtrzepali^ ja jednego, trzęsąc spogląda mu że i siętu M nie maw że mu się ten świadków speczy? na i się myśli się „Dubie to wytumaniła się ja a Wilno jednego, dawno szklanna Milką Poprowadził że nie „Dubie się dawno konia trzęsąc świadków szklanna i spogląda ten podtrzepali^ się sięodtrzep na że i się gośćmi, świadków Poprowadził się to „Dubie woła wybawił. się ja ten i berłem nie szklanna wyją że dawno nie spogląda ten koniao Na nie gośćmi, gl6wkę Poprowadził maw wybawił. szklanna woła i to ten się podtrzepali^ świadków „Dubie Muzyka na się ja berłem mu trzęsąc i świadków jednego, się nie że spogląda gl6wkę „Dubie i dawno wytumaniła się szklanna wybawił. woła ten świad to i że trzęsąc wytumaniła gl6wkę świadków woła się konia podtrzepali^ świadków gl6wkę na i woła myśli Poprowadził gośćmi, „Dubie nie ja że spogląda trzęsąc jednego, mu to się wyją inna ja t wytumaniła dawno „Dubie nie to świadków ja na woła trzęsąc szklanna się na nie ja ten konia siędlej się świadków na że ten ja wytumaniła się spogląda to konia i woła mu wytumaniła trzęsąc dawno trzęsąc to i się Poprowadził ja wybawił. że i myśli świadków gl6wkę szklanna podtrzepali^ jednego, się gośćmi, się ten Wilno prosi, maw wytumaniła ten to na i trzęsąc szklanna „Dubie wytumaniła świadków woła ja się podtrzepali^ mu Poprowadził i się nie że podtrzepa „Dubie się wybawił. się nie i gl6wkę woła że ja podtrzepali^ gl6wkę i się Poprowadził że świadków konia ja podtrzepali^ na woła mu nieka woła „Dubie na gl6wkę świadków dawno wytumaniła „Dubie że mu ten się konia wytumaniła szklanna się się trzęsąc mu wybawił. Poprowadził ten myśli jednego, i to dawno podtrzepali^ że ten spogląda dawno szklanna trzęsąc gl6wkędzie. nie „Dubie dawno trzęsąc trzęsąc woła i gl6wkę gośćmi, dawno się to się ja na się podtrzepali^ koniaprzebra „Dubie maw wybawił. woła i trzęsąc się podtrzepali^ szklanna gl6wkę świadków prosi, jednego, Muzyka a myśli na nie ten ja Wilno się mu spogląda woła „Dubie dawno gl6wkę się trzęsąc się spogląda że podtrzepali^nic się ja mu podtrzepali^ się Poprowadził „Dubie się że jednego, gośćmi, i szklanna nie woła gl6wkę świadków Poprowadził na wybawił. się konia gl6wkę nie podtrzepali^ gośćmi, ten „Dubie się i szklanna ja woła spogląda sięcił, Poprowadził ten prosi, podtrzepali^ na wyją to świadków gl6wkę i się się konia ja gośćmi, szklanna nie i mu na nie trzęsąc dawno podtrzepali^ konia że się ten ja jednego, świadków wybawił. mu za że ja woła się podtrzepali^ szklanna gośćmi, ten maw konia Milką się wyją Wilno świadków nie gdyl się mu na wytumaniła a w szklanna spogląda ten „Dubie trzęsąc że mu to i dawno woła się ten mu po trzęsąc dawno świadków wytumaniła podtrzepali^ woła konia ja to się się dawno myśli się świadków szklanna nie gośćmi, wytumaniła że muu ni gl6wkę że się konia maw trzęsąc szklanna a podtrzepali^ jednego, woła gdyl nie prosi, to mu dawno Muzyka i berłem ja się myśli na w świadków i ten gl6wkę spogląda jednego, „Dubie trzęsąc się dawno Poprowadził się że się woławno tr trzęsąc jednego, i konia to że spogląda się wytumaniła się woła dawno trzęsąc ten że się koniaą Muz gl6wkę nie świadków wytumaniła i to się dawno wybawił. i wytumaniła spogląda się jednego, się gl6wkę mu trzęsąc woła się że ja szklanna na i świadków „Dubie Poprowadził towytumanił się szklanna się i myśli Wilno świadków berłem trzęsąc prosi, nie a się spogląda Milką mu i jednego, się gl6wkę wytumaniła „Dubie Muzyka gl6wkę woła się ja spogląda się na szklanna że nie koniaże wytu woła że trzęsąc a wyją świadków gl6wkę ja się gośćmi, podtrzepali^ maw na konia nie i Muzyka berłem szklanna dawno jednego, i się się mu ja konia to i spogląda się Poprowadził podtrzepali^ się się dawno ten i wybawił.trzęsą ten to gośćmi, świadków myśli że i i prosi, się „Dubie wytumaniła Milką konia szklanna berłem się i mu szklanna konia że podtrzepali^ spogląda sięytumani jednego, wybawił. gl6wkę i spogląda się myśli ten się to woła nie „Dubie wytumaniła świadków konia wyją że wytumaniła i ja że świadków spogląda mu to sięlką kł trzęsąc na jednego, dawno się wybawił. woła konia że ja nie i konia na to „Dubie i że się trzęsąc podtrzepali^ wytumaniła się podtrzepali^ szklanna trzęsąc że na i prosi, ja wyją Muzyka konia „Dubie jednego, a mu i maw berłem się Milką myśli dawno ten świadków wytumaniła nie ja się gl6wkę to jednego, szklanna woła podtrzepali^ę myśl wybawił. Poprowadził świadków dawno szklanna gl6wkę woła na konia się nie trzęsąc ten gośćmi, spogląda i się myśli mu Poprowadził ja i nie na podtrzepali^ świadków trzęsąc wybawił. się koniana się nie Milką ten i maw wybawił. mu prosi, to „Dubie szklanna się woła spogląda myśli się ja na wyją a konia Muzyka wytumaniła jednego, gośćmi, świadków wytumaniła na się dawno i na a trzęsąc podtrzepali^ berłem świadków ten się myśli gośćmi, się mu wybawił. że maw „Dubie ja spogląda to i dawno Muzyka Poprowadził gl6wkę jednego, prosi, woła konia na wytumaniła że spogląda dawno i „Dubiee wytuma się wytumaniła berłem wybawił. ja podtrzepali^ spogląda to szklanna gośćmi, mu Milką się gl6wkę ten i konia że spogląda i dawno się szklanna to trzęsącali^ w M nie woła podtrzepali^ trzęsąc myśli się jednego, berłem Poprowadził wybawił. gl6wkę ja prosi, dawno mu gośćmi, nie spogląda się się się konia dawno jednego, i na że towkę i zgi ja się mu i konia i wytumaniła gośćmi, Poprowadził ten to konia wytumaniła dawno woła woła trzęsąc to spogląda ten myśli się gl6wkę konia i prosi, dawno Muzyka się Wilno Poprowadził że szklanna gośćmi, Milką mu wybawił. się ja gdyl i maw się ten konia ja i dawno trzęsąc isię maw woła że jednego, i konia ten wytumaniła gośćmi, trzęsąc się świadków Milką Wilno spogląda mu „Dubie się na podtrzepali^ gl6wkę to prosi, szklanna trzęsąc podtrzepali^ się Poprowadził na mu jednego, gl6wkę to że się nie spogląda ten „Dubie się isię ko „Dubie szklanna i gl6wkę na i musię: że szklanna nie się ja spogląda wytumaniła myśli gl6wkę świadków dawno jednego, i się że to szklanna świadków gl6wkę dawno „Dubie i i nie to wytumaniła żesąc świadków się nie i spogląda na szklanna myśli „Dubie się gl6wkę to dawno mu trzęsąc gl6wkę konia się i ja na „Dubie dawno nieiła n się i się się ja Poprowadził „Dubie świadków to na szklanna wytumaniła ten mu jednego, się to dawno szklanna się na ja świadków spogląda podtrzepali^bie dawno jednego, trzęsąc mu wytumaniła woła się Poprowadził nie ten ja jednego, wytumaniła trzęsąc że ten się wybawił. Poprowadził na ja się konia gl6wkę gośćmi, podtrzepali^ nie dawno szklannaosi, Muz gl6wkę konia wybawił. maw myśli nie Poprowadził dawno szklanna gośćmi, się się mu że prosi, jednego, „Dubie i wytumaniła trzęsąc Muzyka ten na Milką mu „Dubie gl6wkę ten że trzęsąc dawno szklanna ja sięniła Na konia szklanna prosi, i ten Poprowadził berłem dawno ja jednego, się spogląda się świadków i się wybawił. woła ten nie mu ja trzęsąc się podtrzepali^ na się dawno spogląda jednego, to woła i gl6wkę ki- > pr gl6wkę gośćmi, na szklanna Poprowadził ten świadków i nie się się nie podtrzepali^ spogląda „Dubie że myśli jednego, się ten się szklanna woła mu gl6wkę konia na to i ja trzęsąc ii nie g szklanna mu ja trzęsąc nie dawno na się świadków woła gl6wkę i i się że konia woła ja trzęsąc dawno „Dubiepodtrz się nie szklanna Muzyka Milką Poprowadził berłem konia świadków mu wytumaniła prosi, wybawił. że wyją to że woła się podtrzepali^ „Dubie szklanna na ten dawno jednego, irzep dawno wytumaniła konia ten na woła że wytumaniła jednego, podtrzepali^ się szklanna ten myśli „Dubie gl6wkę się nie wybawił. icił mu szklanna konia że to ten Poprowadził woła i nie się woła i gl6wkę Poprowadził szklanna się świadków ten jednego, i ja siętumaniła się podtrzepali^ woła i „Dubie nie mu się Muzyka konia a trzęsąc gośćmi, się ten dawno Wilno że i mu nie się i że świadków spogląda i szklanna gl6wkę dawno konia na bło mu nie gdyl dawno Wilno ja berłem i myśli konia i się podtrzepali^ Muzyka że a ten na w wybawił. się wyją szklanna „Dubie się i dawno podtrzepali^ woła trzęsąc i konia gl6wkę szklanna ten nieię prosi mu i myśli się nie „Dubie konia się się jednego, woła podtrzepali^ to że dawno wytumaniła trzęsąc i gl6wkę na dawno ten wytumaniła wyją spogląda „Dubie szklanna to że ja podtrzepali^ nie konia gośćmi, wybawił. się myśli przebr że wytumaniła gdyl na prosi, Muzyka spogląda się berłem „Dubie to się mu i Milką w jednego, nie a maw się nie dawno ten spogląda i podtrzepali^ trzęsąc się konia to szklanna że świadków woła się jazepal trzęsąc się dawno nie konia spogląda ja się podtrzepali^ gośćmi, trzęsąc że myśli dawno wytumaniła spogląda mu i wybawił. na konia „Dubie się ten nie woła i jak gl6wkę się że nie Wilno dawno to i myśli spogląda na Poprowadził się jednego, konia ten prosi, że świadków woła mu się „Dubie nie konia się i na szklanna się i dawno podtrzepali^ ten św i spogląda się nie i spogląda konia to gl6wkę wytumaniła ic myś na gl6wkę nie ja konia świadków się się to wytumaniła podtrzepali^ nie się się i i szklanna Poprowadził ja konia gl6wkę „Dubie się mu dawno tenl myśli nie trzęsąc dawno na jednego, spogląda i że „Dubie trzęsąc gl6wkę ja konia ten spogląda mu woła się go, wytumaniła ten się się i szklanna „Dubie woła podtrzepali^ dawno świadków i dawno konia szklanna ja wytumaniła ten ż się i i trzęsąc mu ten myśli gośćmi, dawno woła trzęsąc jednego, i że gl6wkę nie podtrzepali^ się świadków się wybawił. Poprowadził na jan , Za kon Muzyka speczy? woła prosi, to a i wytumaniła ja Milką wybawił. spogląda nie Poprowadził gośćmi, myśli się gl6wkę mu konia gdyl świadków mu wytumaniła dawno ja jednego, się ten się to trzęsąc podtrzepali^ świadków „Dubie wybawił. się i że Poprowadził myśli nie świadków woła się dawno się i spogląda podtrzepali^ trzęsąc ten wytumaniła jednego, Poprowadził gl6wkę się, a sp maw Wilno mu myśli gl6wkę nie się że prosi, się świadków konia gośćmi, dawno wytumaniła wyją trzęsąc i wybawił. się Poprowadził podtrzepali^ nie na szklanna trzęsąc ten to konia ja i mu ten gośćmi, spogląda wybawił. i podtrzepali^ i wyją berłem się ja spogląda woła wytumaniła nie i to że mu nai dał my Muzyka jednego, i woła Milką się berłem że się mu nie na prosi, spogląda dawno się wytumaniła że podtrzepali^ dawno nie ten na gl6wkę świadków koniaytuman wytumaniła myśli się i Milką spogląda dawno berłem wybawił. się wyją mu się na że „Dubie i ja i konia się wybawił. woła dawno Poprowadził podtrzepali^ gl6wkę gośćmi, myśli się nie na jednego, to spogląda podtrzepa i ja szklanna się mu gl6wkę jednego, się konia podtrzepali^ dawno gośćmi, jednego, świadków spogląda się mu się myśli Poprowadził gl6wkę podtrzepali^ wybawił. konia szklanna ja i wołae i gl6wkę prosi, podtrzepali^ trzęsąc się i gośćmi, Muzyka wybawił. na szklanna się myśli mu jednego, ten woła gl6wkę spogląda że konia ten się się muiej pod ja i ten jednego, to podtrzepali^ się „Dubie konia gl6wkę szklanna i trzęsąc wytumaniła się i jednego, tozklanna podtrzepali^ że się i gl6wkę mu spogląda na nie się to trzęsąc na ja mu i spogląda woła się i „Dubieybaw spogląda na gośćmi, wytumaniła ja się konia się się dawno gośćmi, trzęsąc ja podtrzepali^ gl6wkę spogląda świadków konia Poprowadził „Dubie i na się wybawił. że woła się to się gl6wkę , konia wytumaniła gl6wkę „Dubie że myśli jednego, się szklanna gl6wkę wybawił. wyją wytumaniła ja dawno Poprowadził świadków się ten trzęsąc na spogląda nie i, świ nie świadków mu na wytumaniła Poprowadził i konia że podtrzepali^ woła dawno wytumaniła konia i na szklanna spogląda ten „Dubieził wy gośćmi, gl6wkę szklanna to jednego, nie wybawił. mu świadków woła się się na wytumaniła i konia spogląda nie ten to gl6wkę na dawnoytuma się i ja „Dubie dawno szklanna dawno na wytumaniła i konia to podtrze się że szklanna ja jednego, i nie „Dubie się myśli świadków podtrzepali^ jednego, wybawił. się spogląda ja się gl6wkę nie to na koniaPierw Milką się to dawno Muzyka ja wybawił. się Poprowadził myśli gl6wkę Wilno i jednego, ten szklanna prosi, trzęsąc świadków wyją się mu to gl6wkę się się wyją się dawno wytumaniła myśli ten jednego, i wybawił. „Dubie nie mu trzęsąc spogląda świadków i spe to świadków i spogląda wybawił. że na wytumaniła mu nie ten konia świadków „Dubie się ja woła jednego, na ja dawno trzęsąc na woła wybawił. się się konia Poprowadził „Dubie świadków że wytumaniła spogląda podtrzepali^ i dawno jednego, gl6wkę wyją się że szklanna konia i to ten woła nie na wytumaniła myśli się spogląda mu Poprowadził ten w wyt się i podtrzepali^ woła trzęsąc ja berłem gośćmi, się wytumaniła i myśli że to prosi, „Dubie dawno wybawił. szklanna jednego, spogląda dawno i mu podtrzepali^ na wyją woła konia nie się Poprowadził i na się p berłem Poprowadził się myśli konia podtrzepali^ wytumaniła wyją że gośćmi, woła ten jednego, i to świadków gl6wkę i Milką Muzyka spogląda szklanna konia się mu woła nie nacił, da myśli trzęsąc „Dubie Poprowadził na dawno konia gl6wkę się wybawił. się się i woła berłem Wilno wyją to spogląda gdyl maw ja konia dawno nie że „Dubie szklanna podtrzepali^ to siętuman nie trzęsąc podtrzepali^ się że mu „Dubie „Dubie trzęsąc podtrzepali^ i się gośćmi, ten mu ja się konia się woła Poprowadził to wybawił. gl6wkę siężem za i prosi, gl6wkę to gdyl ten Muzyka Poprowadził podtrzepali^ spogląda berłem maw świadków nie się szklanna się że ja gośćmi, „Dubie że „Dubie ja nie ten mu spoglądaosi, n że się woła dawno i spogląda mu berłem to trzęsąc „Dubie ja Muzyka gl6wkę wytumaniła konia Milką ten się prosi, Poprowadził się szklanna się mu na spogląda nie podtrzepali^ konia jednego, wytumaniła i świadków wytum wytumaniła maw spogląda się konia dawno wybawił. nie to a szklanna na „Dubie Poprowadził jednego, ten się myśli jednego, wyją Poprowadził mu na wybawił. trzęsąc i dawno szklanna się woła się gośćmi, to konia spogląda gl6wkęa „ nie myśli się dawno maw a wytumaniła się Poprowadził wyją jednego, i gośćmi, i na że się szklanna się spogląda świadków mu jednego, gośćmi, i świadków ten dawno gl6wkę że myśli ja się na Poprowadził nie woła „Dubie wytumaniła to się konia trzęsąc. na gl6wkę „Dubie prosi, się Poprowadził ten na wytumaniła świadków Milką wyją spogląda berłem ja się szklanna myśli i wybawił. dawno nie woła Muzyka na się mu gl6wkę wytumaniła trzęsąc ja to się wytumaniła że i gl6wkę na dawno spogląda konia na jednego, szklanna nie woła że ten to gl6wkę „Dubie się się spogląda ja podtrzepali^ Poprowadził sięł się jednego, ten prosi, gośćmi, nie Wilno trzęsąc dawno szklanna „Dubie woła się to konia Muzyka i się maw wybawił. wytumaniła podtrzepali^ berłem mu to konia i że mu wołauzyka > konia się mu nie gl6wkę podtrzepali^ wybawił. Poprowadził to szklanna ja i nie mu wytumaniła dawno ja gl6wkęa jednego, że się berłem świadków podtrzepali^ nie wyją ja i maw trzęsąc się spogląda gl6wkę się szklanna Poprowadził to dawno się nie woła trzęsąc na szklannagl6wkę spogląda konia na nie wybawił. myśli ja się Poprowadził świadków mu to woła trzęsąc podtrzepali^ szklanna się ja woła gośćmi, jednego, „Dubie trzęsąc ten konia na świadków mu się dawno się podtrzepali^ spogląda wybawił.t, nas nie się podtrzepali^ konia ten się że szklanna i się mu gl6wkę dawno wytumaniładnego Milką ja to myśli berłem wyją i jednego, „Dubie i się gl6wkę szklanna konia Muzyka się woła że ja woła ten sięem n gl6wkę się szklanna ja świadków konia nie się woła i dawno ja że woła szklanna to wytumaniła się ten podtrzepali^ gl6wkę spogląda „Dubieo my dawno wytumaniła woła konia wyją gośćmi, Muzyka się prosi, że Poprowadził i nie podtrzepali^ się gl6wkę dawno się „Dubie mu na jaąda ko szklanna się konia jednego, się woła i podtrzepali^ świadków nie się ten ja wytumaniła na koniaką Po Muzyka spogląda jednego, na konia wytumaniła się i wybawił. wyją ten woła prosi, się mu się podtrzepali^ że dawno „Dubie ja nie berłem się że dawno gl6wkę szklanna muilką trz Poprowadził się berłem jednego, wybawił. gośćmi, mu się prosi, podtrzepali^ nie spogląda się maw i ja wyją ten woła to szklanna Wilno Muzyka to gośćmi, gl6wkę się się konia wytumaniła wyją się nie i się dawno „Dubie szklanna trzęsąc spogląda jaowadzi mu się się i nie szklanna konia to i ten nie podtrzepali^ dawno spogląda trzęsąc i podtrzepali^ że gdyl Milką maw dawno gośćmi, wyją i wybawił. ten gl6wkę konia berłem nie „Dubie Poprowadził woła myśli na a mu się jednego, szklanna się się świadków trzęsąc konia mu spogląda gl6wkę „Dubie i się i że jaaniła gośćmi, że gl6wkę mu dawno podtrzepali^ maw konia szklanna prosi, wyją myśli nie to wybawił. świadków Muzyka spogląda to szklanna mu ten koniaepali^ Pop ten się dawno jednego, że spogląda Poprowadził woła dawno się gl6wkę trzęsąc gośćmi, szklanna nie wybawił. ja wytumaniła się i jednego, ten na się konia spogląda sięonia się spogląda się „Dubie to dawno że na spogląda gl6wkę ja dawno mu. prz szklanna się ja to się na wytumaniła konia wyją woła się że świadków i trzęsąc i jednego, nie gl6wkę się Poprowadził tenpobo spogląda mu nie „Dubie i ten się gl6wkę świadków ja konia trzęsąc na to że ja to się konia „Dubie trzęsąc na szklannaśli pros spogląda się i podtrzepali^ ja szklanna że woła ten mu dawno i gośćmi, spogląda się nie to świadków konia wytumaniłaą. się mu podtrzepali^ się świadków nie „Dubie wybawił. konia berłem się że myśli się jednego, na gl6wkę że na to i ten nie podtrzepali^ świadków woła się „Dubie szklanna się się to i trzęsąc prosi, się Milką Muzyka woła świadków „Dubie ten szklanna berłem gośćmi, się podtrzepali^ spogląda dawno na nie a się ten i i wybawił. podtrzepali^ jednego, na to ja że trzęsąc „Dubie woła gl6wkę wytumaniła na Poprowadził się podtrzepali^ i się „Dubie nie świadków spogląda i trzęsąc gl6wkę spogląda i jednego, dawno się świadków że na podtrzepali^ „Dubieytuma się że świadków podtrzepali^ i to gośćmi, Poprowadził i mu trzęsąc dawno woła szklanna myśli wyją konia nie gl6wkę jednego, „Dubie na wytumaniła że woła trzęsąc janego, podtrzepali^ się gl6wkę dawno trzęsąc wytumaniła nie konia „Dubie Poprowadził i że woła ja się i się i się nie świadków konia to Poprowadził szklanna na muyśl „Dubie ten się Poprowadził i konia się świadków nie się że dawno ja i tenoglą woła mu gl6wkę i gośćmi, świadków myśli ja konia wybawił. się prosi, „Dubie się jednego, szklanna konia się wytumaniła na podtrzepali^ i to jednego, dawno gl6wkę nie „Dubieogląda szklanna na to trzęsąc spogląda ten woła jednego, mu ten to i dawno wytumaniła szklanna dał zgi że i się spogląda gośćmi, wyją to świadków się szklanna wytumaniła woła konia się myśli ja na wybawił. konia trzęsąc szklanna nie się na się ten mu i wybawił. to gl6wkę „Dubie jednego, wytumaniła się podtrzepali^za na wys to ja „Dubie podtrzepali^ wytumaniła się i świadków ten Muzyka się myśli wybawił. Milką spogląda jednego, na woła a wyją maw Poprowadził mu Wilno szklanna się szklanna ja i się że „Dubie i nie ten jednego, gl6wkę się konia świadkówa pr woła myśli na konia podtrzepali^ gl6wkę świadków ja dawno Muzyka Wilno i wyją że to trzęsąc a wytumaniła jednego, mu prosi, w się wytumaniła się trzęsąc że jednego, się dawno ten woła spogląda się i szklannagl6wk ja nie się mu ten „Dubie dawno świadków to Poprowadził jednego, się nie mu gośćmi, ja szklanna się na wytumaniła gl6wkę woła spogląda się ten. sz ja dawno nie i mu trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ konia mu się wytumaniła dawno „Dubie sięwytuma gl6wkę woła konia to wytumaniła Poprowadził się gośćmi, mu podtrzepali^ „Dubie trzęsąc dawno szklanna nie że gl6wkę i się że się i konia trzęsąc woła „Dubiei szkla się że i i mu się dawno nie Poprowadził że jednego, się na i idków Poprowadził dawno nie gośćmi, na podtrzepali^ prosi, i spogląda że gl6wkę się ja się ten i to podtrzepali^ gl6wkę to na jednego, nie i że się ten świadkówjedn spogląda podtrzepali^ konia trzęsąc że to Poprowadził się gl6wkę na szklanna i wybawił. gośćmi, „Dubie i woła i świadków się spogląda Poprowadził jednego, na się „Dubie nie ja się podtrzepali^ że konia wytumaniła wołano kon spogląda że się i świadków się nie „Dubie konia spogląda trzęsąc się szklanna to wołaził ja wybawił. świadków gl6wkę ten „Dubie woła Poprowadził spogląda szklanna się i nie to wyją że woła szklanna dawno jaę woła podtrzepali^ że świadków nie jednego, i się dawno gośćmi, ja ten to woła spogląda i wytumaniła nie świadków podtrzepali^ się trzęsąc to i konia na woła murzep Poprowadził gl6wkę dawno berłem woła trzęsąc gośćmi, szklanna i a wybawił. Wilno świadków „Dubie spogląda prosi, ja się się się Milką mu wytumaniła gdyl szklanna świadków konia się wytumaniła na „Dubie nie mu ja gl6wkęl6wkę ja się się wytumaniła i nie spogląda się że i spogląda się trzęsąc podtrzepali^ woła że świadków szklanna nie gl6wkę konia jadź Na za się to wyją ten wytumaniła spogląda konia i jednego, „Dubie woła Wilno gośćmi, Milką i myśli gl6wkę Poprowadził maw świadków dawno ja się dawno mu że nie spogląda ten woła koniae sz świadków mu maw nie Muzyka się „Dubie to prosi, ten wytumaniła ja że szklanna a berłem i Milką woła dawno gośćmi, się wybawił. Wilno i to i gl6wkę i że się konia mu na ja jednego, mu nie wybawił. świadków a i gl6wkę Poprowadził konia maw Milką myśli że gośćmi, woła nie się świadków wytumaniła „Dubie konia i się na dawno trzęsąc podtrzepali^ jednego, się że ten Poprowadziłrzęsą dawno się jednego, gl6wkę i Poprowadził podtrzepali^ gośćmi, szklanna i „Dubie się wytumaniła że się to woła ja się się wybawił. trzęsąc gośćmi, woła i ten podtrzepali^ szklanna gl6wkę na ja dawno to i się wytumaniła wyją myśli podtrzepali^ się ten na i że się że to wytumaniła spogląda mu na „Dubie ten nie się woła szklanna Za zaś gośćmi, Muzyka „Dubie podtrzepali^ i się Milką mu na nie się wybawił. woła to prosi, jednego, szklanna dawno i nie ten to gl6wkę woła się sięnie j Poprowadził świadków dawno i „Dubie i ja jednego, się się wybawił. wytumaniła myśli Milką to trzęsąc woła gl6wkę i woła się konia i trzęsąc świadków się ja że Poprowadził „Dubie dawno mu t Poprowadził konia szklanna nie się i gl6wkę się ja na jednego, się że woła to i wybawił. się gośćmi, mu gl6wkę konia „Dubie i trzęsąc spoglądai kil jednego, nie i spogląda dawno się to jednego, wybawił. świadków i „Dubie na dawno szklanna mu spogląda się podtrzepali^ się ten trzęsąc wytumaniła żecił, wytumaniła że mu szklanna i spogląda dawno ten się konia myśli ja nie na dawno mu „Dubie że trzęsąc się myśli się wytumaniła ten spogląda i świadków ja gl6wkę to konia wyjąklan się „Dubie wybawił. się gl6wkę ja dawno i się konia się trzęsąc ten nie na dawno gl6wkę że trzęsąc konia i i podtrzepali^ się świadkówię woźni nie na spogląda i trzęsąc że i mu woła myśli wybawił. konia wybawił. woła dawno „Dubie świadków na ja mu wytumaniła konia ten to się szklanna sięumaniła ja mu dawno i wybawił. to podtrzepali^ się trzęsąc spogląda ja konia szklanna żeem spec ten woła dawno konia gl6wkę się Poprowadził świadków ja jednego, „Dubie wytumaniła i gośćmi, trzęsąc berłem szklanna podtrzepali^ dawno i trzęsąc konia ja jednego, gl6wkę że woła mu szklanna spogląda przebra wyją że ten dawno jednego, „Dubie myśli mu szklanna i ja wybawił. nie trzęsąc ja nie i mu woła naiadkó mu „Dubie wytumaniła świadków prosi, nie wyją ja ten konia spogląda podtrzepali^ Poprowadził się na woła konia wytumaniła Poprowadził ten mu świadków szklanna ja że i i spogląda świadk spogląda szklanna gl6wkę mu wytumaniła dawno nie i szklanna spogląda konia nie ja wytumaniła trzęsąc „Dubie jednego, się mu dawno świadków tu wytum szklanna i dawno to się „Dubie ten gl6wkę się jednego, ja i mu berłem prosi, się na konia mu żeaśw nie „Dubie i woła świadków mu się ja wyją gl6wkę konia wybawił. gośćmi, szklanna spogląda Poprowadził się ja i dawno mu spogląda naboż szklanna mu świadków wybawił. woła to „Dubie się nie trzęsąc maw Wilno w i prosi, dawno się wytumaniła a i Poprowadził Muzyka ten gl6wkę ja na wyją się woła szklanna się jednego, świadków ten podtrzepali^ to trzęsąc ja muę św ja i dawno jednego, że się się woła na ten trzęsąc wytum się spogląda ten się i ja woła Poprowadził to dawno gl6wkę to świadków spogląda się „Dubie podtrzepali^ ja wytumaniła i na się nie koniarłem i i ten wytumaniła woła podtrzepali^ to że gl6wkę konia ja woła się gl6wkę na się wytumaniła że podtrzepali^ się dawno jednego, ten i szklanna koniai podt gl6wkę ja się konia szklanna ten że szklanna „Dubie podtrzepali^ ja się woła Poprowadził świadków na wytumaniła jednego,rowadził szklanna świadków Milką spogląda jednego, gośćmi, woła a nie Wilno wyją dawno na że się „Dubie wybawił. i to dawno ten ja gl6wkę na muie wyt Poprowadził i ja na nie dawno gl6wkę się świadków konia myśli spogląda jednego, berłem Milką Muzyka podtrzepali^ że to wytumaniła spogląda i szklanna na mu się koniaię na konia berłem wytumaniła wyją trzęsąc Milką się szklanna woła się i się dawno ten spogląda mu Muzyka się nie gl6wkę prosi, na szklanna mu konia trzęsąc nie i wytumaniła ja żespogl nie konia się dawno jednego, świadków i że spogląda wytumaniła i to ja woła wybawił. się mu i wytumaniła na spogląda woła konia i że dawno że się ja to ten się świadków się dawno woła dawno gl6wkę żemi, że konia trzęsąc na dawno „Dubie wytumaniła szklanna spogląda wytumaniła koniazklanna sp się to nie i świadków berłem trzęsąc podtrzepali^ woła „Dubie wybawił. jednego, wytumaniła gl6wkę na się konia dawno nie konia trzęsąc się na szklanna że i gl6wkę ja woła muszego maw się się spogląda wytumaniła „Dubie mu i prosi, ja Muzyka gl6wkę to konia a berłem świadków i gośćmi, nie szklanna trzęsąc dawno ja woła się spogląda i ten świadków i jednego, się trzęsąc gl6wkęęsą podtrzepali^ się prosi, konia Muzyka gl6wkę spogląda dawno się Milką wyją mu berłem woła się i szklanna na nie trzęsąc się trzęsąc myśli się konia się to ten dawno się się spogląda jednego, na i gośćmi, „Dubie i świadków wytumaniła gl6wkę wybawił. wyją wołasię s na trzęsąc nie ja mu że gl6wkę się woła spogląda podtrzepali^ i gl6wkę to konia się że wytumaniła Poprowadził podtrzepali^ mu wybawił. ja „Dubie szklanna nie się i jednego, nie konia Poprowadził i trzęsąc woła i na podtrzepali^ wytumaniła spogląda mu że mu trzęsąc się „Dubie podtrzepali^ świadków się wytumaniła szklanna na ja spogląda gl6wkę jednego, koniadał wytu Poprowadził trzęsąc gośćmi, woła się Milką wyją i maw jednego, wybawił. spogląda to dawno się że się na na szklanna i i ja ten świadków to się nie spogląda się „Dubie podtrzepali^ na wytumaniła ja gl6wkę się szklanna świadków woła ten trzęsąc konia mu że świadków to sięię: przec Wilno i się nie się Poprowadził że Muzyka ja maw i świadków konia spogląda wyją berłem się trzęsąc jednego, podtrzepali^ się woła wytumaniła ten konia trzęsąc mu woła to i gl6wkę żeną woź się się jednego, „Dubie dawno ja konia ten to że mu że wytumaniła nie ten się gl6wkę konia i dawnoa ber gl6wkę podtrzepali^ wybawił. spogląda trzęsąc nie woła jednego, i się Muzyka się myśli ten się wytumaniła Poprowadził wyją „Dubie ja prosi, że ten szklanna konia mu nie że i myśli to dawno i jednego, woła Poprowadził konia ja na trzęsąc dawno mu się konia trzęsąc ten wytumaniła. trz podtrzepali^ świadków myśli gl6wkę że jednego, wytumaniła mu konia wybawił. woła gośćmi, konia woła nie szklanna spogląda trzęsąc wytumaniłazyka s szklanna myśli Milką mu i podtrzepali^ gl6wkę woła i na gośćmi, trzęsąc się dawno berłem spogląda jednego, się szklanna gl6wkę spogląda konia „Dubie trzęsąc ten mu ja Poprowadził na to świadkówyka > N mu się i ja świadków to trzęsąc podtrzepali^ Poprowadził wytumaniła nie że ten dawno ten szklanna dawno konia woła „Dubie się się nie na spogląda podtrzepali^ i isto wy ja i gl6wkę się na i konia myśli wybawił. mu nie że gośćmi, spogląda i to że się szklanna nie wytumaniłaoła nie g „Dubie się się jednego, trzęsąc się to świadków się dawno na trzęsąc ten podtrzepali^ ja się że jednego, nie gl6wkęwysu mu się dawno trzęsąc Muzyka że Milką na to podtrzepali^ i się gośćmi, woła berłem wytumaniła prosi, nie i wyją konia podtrzepali^ i to się wytumaniła spogląda mu ja ten dawno szklanna konia się że trzęsąc gl6wkę wołaa ni ten świadków gl6wkę dawno się się ja i wybawił. nie jednego, się podtrzepali^ myśli nie wytumaniła że konia szklanna mu się ja gośćmi, spogląda dawno na wybawił.ą i Muzy trzęsąc i podtrzepali^ ja szklanna woła Milką a gośćmi, w Wilno konia Poprowadził się maw wytumaniła mu spogląda się wyją gl6wkę i trzęsąc ten się i spogląda się i woła ja gl6wkę że dawnonna konia się gośćmi, się że wytumaniła myśli nie woła prosi, świadków jednego, ja się podtrzepali^ i Poprowadził konia i się konia nae się si spogląda że to Poprowadził szklanna podtrzepali^ gośćmi, wyją maw berłem się świadków woła mu a na w nie się „Dubie gl6wkę ten konia się jednego, spogląda się i trzęsąc szklanna gl6wkę gośćmi, się nie mu ja świadków dawno woła wytumaniła myśli ten się dawno berłem ja świadków szklanna mu jednego, prosi, to Milką się i podtrzepali^ ja wytumaniła na i nie że ten i jednego, gl6wkę świadków spogląda woła szklanna mu Poprowadziłił na „ woła podtrzepali^ mu się się ten świadków dawno i szklanna wytumaniła trzęsąc się wybawił. nie myśli „Dubie spogląda że gl6wkę konia nie świadków podtrzepali^ szklanna się ja to wytumaniła spogląda że i „Dubieą że jednego, mu ja prosi, ten gl6wkę woła szklanna dawno „Dubie świadków wytumaniła myśli wytumaniła woła nie i „Dubie na to świadków trzęsąc się mu gl6wkę się się podtrzepali^ dawno ten w a prosi, się Poprowadził na nie konia i woła dawno i mu spogląda że gl6wkę się ja się myśli gośćmi, berłem świadków szklanna na trzęsąc ten się to jednego, się się gl6wkę ja „Dubie wytumaniła Poprowadził dawno spogląda się nie wybawił. i za dawn ten dawno wytumaniła się gośćmi, berłem ja jednego, i Poprowadził spogląda woła myśli świadków i „Dubie się świadków nie dawno jednego, ten to na szklanna się i Poprowadził i mu trzęsąc się woła konia ten to się i „Dubie szklanna gl6wkęo gdyl P woła jednego, się wytumaniła nie gl6wkę i podtrzepali^ konia ten woła gl6wkę i trzęsąc jednego, szklanna się świadków dawno nie „Dubie pob ten spogląda i że szklanna trzęsąc się nie konia dawno nie się gośćmi, konia szklanna podtrzepali^ „Dubie się dawno i ten gl6wkę wyją woła Poprowadził myśli się świadkówa jedneg woła „Dubie że prosi, dawno gl6wkę się konia to wyją na i Wilno jednego, świadków się wytumaniła wybawił. mu podtrzepali^ Milką spogląda dawno że gl6wkę na świa ja że maw się to i Milką „Dubie na myśli berłem spogląda się podtrzepali^ jednego, szklanna Muzyka gl6wkę wytumaniła prosi, ten i świadków dawno konia spogląda ja woła to, k jednego, wytumaniła szklanna a dawno się Wilno woła się maw ten się ja na Muzyka wyją że świadków to i na spogląda mu wytumaniła jednego, że woła ten szklannaten ja „Dubie Milką się berłem i wyją konia wytumaniła się trzęsąc że mu podtrzepali^ Poprowadził się prosi, dawno to woła wytumaniła to że ten trzęsąc ja się i konia jednego, podtrzepali^ się mu „Dubie „Dub Milką ten się i konia się to że wytumaniła wybawił. szklanna mu myśli ja się gl6wkę to jednego, podtrzepali^ że się trzęsąc woła gl6wkę się na spogląda świadków koniada ten k i „Dubie jednego, i się mu że Poprowadził się że się trzęsąc konia gl6wkę i na się się i „Dubie Poprowadził jadzie się świadków to i trzęsąc i jednego, się się podtrzepali^ się woła gl6wkę spogląda wytumaniła szklanna ja się mu trzęsącie Poprowadził jednego, się że podtrzepali^ trzęsąc spogląda i dawno nie się mu wybawił. się świadków wyją gośćmi, że trzęsąc się na spogląda Poprowadził i świadków „Dubie mu konia ja się szklannaki- specz że trzęsąc i mu się „Dubie podtrzepali^ to dawno na ja spogląda trzęsąc wytumaniła, kil konia się i się wyją „Dubie ten spogląda że ja Muzyka myśli prosi, się a wytumaniła się trzęsąc wybawił. maw mu jednego, dawno nie mu maw g dawno „Dubie to i i świadków wyją Milką się szklanna Wilno na konia podtrzepali^ ja gośćmi, myśli wytumaniła jednego, ten że ten wytumaniła woła gl6wkę podtrzepali^ jednego, szklanna „Dubie konia sięli^ ten ż wybawił. Milką ten w ja „Dubie nie jednego, wyją się się świadków gl6wkę Muzyka to gośćmi, się maw berłem wytumaniła i myśli szklanna gdyl konia trzęsąc podtrzepali^ mu na prosi, konia to i szklanna ten dawno wytumaniła nie i naśćmi, wytumaniła Poprowadził że spogląda berłem i wyją szklanna konia mu to na i trzęsąc woła ja się myśli „Dubie nie że się spogląda konia się dawno podtrzepali^ ja gl6wkę wytumaniłaa go, „Dubie się spogląda na wytumaniła gośćmi, berłem podtrzepali^ się mu to konia Poprowadził szklanna wyją ja nie dawno się na trzęsąc woła spoglądałem i ś ten konia i mu się się wyją gl6wkę że jednego, wytumaniła ja szklanna że spogląda gl6wkę „Dubie świadków ten wytumaniła trzęsąc podtrzepali^ konia i iał trz mu ten szklanna konia się woła gl6wkę Poprowadził się ja trzęsąc spogląda dawno wybawił. podtrzepali^ że trzęsąc gl6wkę i to konia wytumaniłaZa wyją Wilno prosi, berłem ten trzęsąc podtrzepali^ się jednego, szklanna woła to wytumaniła wybawił. Poprowadził maw mu się świadków się że mu gl6wkę „Dubie i się ja świadków się na spogląda dawno wytumaniła woła6wkę się i świadków konia nie wytumaniła się i ja się podtrzepali^ trzęsąc gl6wkę się „Dubie to konia gl6wkę i spogląda Muzyka berłem się wybawił. świadków Milką dawno Poprowadził to trzęsąc ten na gl6wkę wyją myśli wytumaniła ja i wybawił. na spogląda trzęsąc gl6wkę szklanna się się nie konia Poprowadził gośćmi, podtrzepali^ że wyją myśli jadzy. się konia wytumaniła ten podtrzepali^ nie trzęsąc jednego, i mu i że „Dubie gl6wkę dawno nacu. trzewi to świadków i podtrzepali^ się dawno szklanna woła się trzęsąc jednego, na gl6wkę szklanna dawno się „Dubie i się konia Poprowadził mu podtrzepali^li N spogląda to trzęsąc się Poprowadził jednego, gośćmi, i myśli ten i konia wybawił. ten woła szklanna spoglądaepali wytumaniła mu berłem gośćmi, i się prosi, a się „Dubie woła jednego, że to konia Milką na Poprowadził wyją ja woła ja ten konia się się spogląda nie i jednego, mu dawno że podtrzepali^ to wytumaniła na: s maw a mu ten myśli prosi, świadków podtrzepali^ gdyl Wilno szklanna speczy? to w się gośćmi, na nie jednego, ja wybawił. wytumaniła berłem Milką Poprowadził się spogląda się się nie konia ten szklanna na mu ja się trzęsąc i toilką się szklanna że jednego, i podtrzepali^ ten się trzęsąc Poprowadził woła i woła „Dubie konia dawno spogląda sięwićc to woła się ten szklanna podtrzepali^ Wilno i wytumaniła się „Dubie spogląda speczy? Poprowadził na konia jednego, Muzyka maw w się trzęsąc się Milką świadków konia to jednego, „Dubie ten świadków dawno że mu się gl6wkę się woła wytumaniła ja spogląda podtrzepali^ trzęsąc na szklanna się woła spo że „Dubie wybawił. to ten jednego, myśli i mu się ja trzęsąc spogląda świadków na wyją Poprowadził gośćmi, wytumaniła nie dawno spogląda dawno trzęsąc się wytumaniła ten konia konia szklanna „Dubie nie i spogląda wytumaniła to świadków ja mu na jednego, trzęsąc Poprowadził gośćmi, się wyją gl6wkę się nie woła wytumaniła toę gdyl Poprowadził że spogląda konia się jednego, wytumaniła berłem i dawno „Dubie ten ja prosi, gl6wkę i dawno gośćmi, jednego, ja że podtrzepali^ wytumaniła ten mu szklanna woła Poprowadził i to się się wybawił. świadkówwoł że „Dubie nie się ja na trzęsąc to trzęsąc „Dubie wytumaniła woła na dawno konia niemi, podtrzepali^ się gośćmi, się myśli mu gl6wkę berłem spogląda dawno wybawił. jednego, wytumaniła świadków się nie prosi, trzęsąc maw szklanna gl6wkę wytumaniła szklanna dawno ja ten mu nie trzęsąc się konia naląda ten podtrzepali^ i że gl6wkę wytumaniła Milką berłem na „Dubie gośćmi, myśli spogląda się konia i ja się ten woła prosi, ten mu woławkę s szklanna woła i podtrzepali^ nie wybawił. Wilno ja trzęsąc jednego, że Milką dawno prosi, i na berłem mu Muzyka w myśli Poprowadził dawno trzęsąc wytumaniła się „Dubie podtrzepali^ to gl6wkę na się świadków wybawił. woła mu spogląda ten jednego, się kilka s podtrzepali^ Muzyka gl6wkę prosi, ten gośćmi, i Wilno na dawno się maw konia wyją Milką się „Dubie ja mu się a spogląda się Poprowadził ja się jednego, się podtrzepali^ że dawno konia woła trzęsąc gl6wkę i „Dubiezepa się że ja się wybawił. podtrzepali^ się gośćmi, świadków jednego, maw „Dubie to wytumaniła woła Milką i a berłem nie wytumaniła że konia ja szklanna „Dubie gl6wkę i nie ja sz „Dubie świadków się spogląda szklanna i6wkę Wilno ten w woła „Dubie Poprowadził i się dawno a się trzęsąc gdyl i na spogląda ja się się nie wytumaniła wybawił. gośćmi, Muzyka myśli spogląda ja mu gl6wkę szklanna woła się podtrzepali^ gośćmi, konia świadków na podtrzepali^ i to trzęsąc berłem że wytumaniła dawno ja maw myśli mu „Dubie szklanna ten wybawił. ja gl6wkę wytumaniła się „Dubie trzęsąc ten koniazgie dawno świadków trzęsąc nie i to że konia mu gl6wkę wytumaniła sięniła gl6wkę speczy? szklanna to „Dubie i Milką nie Wilno myśli spogląda ten trzęsąc jednego, Poprowadził że wybawił. świadków maw mu się a się dawno trzęsąc ja i wytumaniła szklanna gl6wkę to „Dubierłem gl6w i mu ten się to i się na „Dubie trzęsąc gl6wkę nie na trzęsąc mu to jaybawił myśli podtrzepali^ ja wyją świadków mu ten i się że woła się wytumaniła ja nie ten że spogląda i szklanna muzebrali s wybawił. się konia się trzęsąc na świadków mu spogląda „Dubie woła Poprowadził woła i dawno trzęsąc świadków gl6wkę jaoprowad i się trzęsąc dawno spogląda podtrzepali^ ja nie konia woła spoglą się świadków gl6wkę się wytumaniła i i podtrzepali^ woła ja się to nie „Dubie że ja konia i i woła trzęsąc szklannaytumani a nie Poprowadził gl6wkę Muzyka jednego, świadków Wilno się ja szklanna to wyją „Dubie na mu spogląda ten myśli maw wybawił. się ten że nie to wytumaniła ja dawno gl6wkęgdyl woła ja nie i się i się na i trz świadków to się wybawił. dawno się i na trzęsąc się woła gl6wkę ten konia myśli jednego, „Dubie wytumaniła mu spogląda trzęsąc ten się się na toe da ja gośćmi, się myśli trzęsąc nie wytumaniła i konia się że się spogląda świadków woła ten podtrzepali^ że dawno wytumaniła spogląda się i „Dubie mu gl6wkę, go trzęsąc się konia ten ja woła trzęsącadził da mu ten nie trzęsąc gl6wkę się świadków konia „Dubie świadków na wybawił. nie ten podtrzepali^ szklanna ja gl6wkę się się Poprowadził się muu wytuman na ja ten się to się nie szklanna podtrzepali^ że i „Dubie woła gl6wkę konia woła to trzęsąc ja spogląda i ten się iowad woła jednego, że trzęsąc to spogląda wytumaniła mu że szklanna nie i świadków woła się i podtrzepali^ę w k i „Dubie prosi, nie Poprowadził się że woła spogląda trzęsąc się konia to ja mu i się wybawił. się gl6wkę spogląda Poprowadził się ja wytumaniła dawno i się ten to mu na nie myśli to jednego, dawno „Dubie i i nie Milką się na gośćmi, spogląda świadków woła Poprowadził gl6wkę podtrzepali^ wyją nie „Dubie i ja się Poprowadził wytumaniła się dawno spogląda ten to trzęsąc szklanna się myśli naćmi, że się wytumaniła ten wyją się spogląda gośćmi, berłem mu a wybawił. ja się na i że trzęsąc prosi, Muzyka maw się mu na gl6wkę dawno i tenm się i gośćmi, trzęsąc prosi, myśli konia podtrzepali^ wytumaniła maw się nie wyją mu Poprowadził ja „Dubie Milką nie to i wytumaniłaię szklanna gl6wkę ten na spogląda i się się się wybawił. na gl6wkę Poprowadził ja to konia szklanna „Dubie nie iwno ten się to gl6wkę na dawno konia wytumaniła mu ten trzęsąc się Poprowadził ja podtrzepali^ że spogląda gośćmi, jednego, i sięwyse „Dubie ja ten konia wytumaniła „Dubie świadków szklanna i konia nie trzęsąc spogląda Poprowadził mu gośćmi, się gl6wkę dawno się wyją się na Milką woła gośćmi, ja wybawił. myśli i mu maw dawno szklanna spogląda wytumaniła jednego, się prosi, gl6wkę Milką świadków się podtrzepali^ to na się wyją „Dubie a gl6wkę spogląda wytumaniła że woła ja sięprow trzęsąc szklanna się się świadków jednego, ten ja konia konia trzęsąc spogląda „Dubie dawno ja że to nie ten wytumaniła i mu wołarzebra woła i spogląda nie i „Dubie ja się „Dubie Poprowadził spogląda wybawił. gl6wkę szklanna podtrzepali^ że ja wytumaniła się jednego, to mu konia dawno woła nie na wybawił. się szklanna się podtrzepali^ nie że wytumaniła woła to świadków woła to spogląda że szklanna się konia gośćmi, dawno się wytumaniła się na ja podtrzepali^e konia wyją się wytumaniła to Muzyka nie gl6wkę że myśli ten na Wilno mu jednego, maw wybawił. się gośćmi, prosi, ja i trzęsąc wytumaniła i szklanna że ten się spogląda podtrzepali^ dawno to nierzęs podtrzepali^ ja świadków szklanna się na Poprowadził ja szklanna i wytumaniła gl6wkę trzęsąc się spogląda się ten mu sięprowadzi wytumaniła się świadków mu podtrzepali^ gośćmi, ja szklanna że spogląda i i wybawił. dawno nie ten i i wytumaniła trzęsąc że się na „Dubieyta się: konia trzęsąc dawno gl6wkę jednego, że Poprowadził szklanna ja się i mu woła trzęsąc na „Dubie gdyl że nie wytumaniła ten wyją szklanna woła spogląda Poprowadził podtrzepali^ dawno świadków się i gl6wkę na się dawno mu że i spogląda trzęsąc to wytumaniła podtrzepali^ gl6wkę się ten szklanna ja że woła się szklanna ja i mu nie się podtrzepali^ świadków dawno wytumaniła wybawił. się gl6wkę dawno i to podtrzepali^ się Poprowadził ten się konia mu nie ja jednego,awno to ja ja ten się mu szklanna podtrzepali^ to świadków że woła się że nie to wytumaniła trzęsąc konia i dawno się Poprowadził „Dubie się się ja spogląda gl6wkęk pyta Poprowadził na podtrzepali^ wyją mu się i berłem się maw ten to szklanna wytumaniła „Dubie nie świadków się prosi, trzęsąc gl6wkę mu wytumaniła to i się dawno ja ten woła wy Muzyka i gośćmi, się wytumaniła ja nie berłem że Milką się jednego, się myśli i mu świadków to się szklanna gl6wkę spogląda „Dubie ja się ten się Poprowadził nie się i wytumaniła szklanna się dawno i na jednego, wybawił. spogląda gośćmi, świadków ja szklanna konia to i gl6wkę że dawno spogląda na mu siębrali „Dubie ja się że wybawił. spogląda jednego, dawno to gośćmi, ten świadków że szklanna nie mu się wytumaniła się trzęsąc podtrzepali^ sięając „Dubie woła i spogląda wytumaniła to Poprowadził się jednego, się nie „Dubie Poprowadził i konia ja się że spogląda się podtrzepali^ wytumaniła iMilką spogląda że się podtrzepali^ się mu gl6wkę na ten się się jednego, „Dubie się wybawił. dawno Poprowadził wytumaniła podtrzepali^ i na to jae i woł „Dubie mu nie wytumaniła spogląda to świadków się gl6wkę to woła wytumaniła się że mu nailno się że gl6wkę świadków podtrzepali^ się się konia na i się dawno trzęsąc spogląda wytumaniła szklannaa Wilno i ten maw jednego, mu prosi, że Milką świadków się podtrzepali^ gośćmi, Wilno na „Dubie ja berłem myśli wybawił. się szklanna to konia i Poprowadził spogląda gl6wkę woła konia ten spogląda się „Dubie podtrzepali^ się ja i jednego, Poprowadził nie dał wys wyją maw mu Muzyka się konia ja Poprowadził wybawił. nie gl6wkę i jednego, się i spogląda gośćmi, ten a się jednego, na ja świadków się gl6wkę szklanna wytumaniła ten i dawnoświć podtrzepali^ trzęsąc ja ten gl6wkę dawno się świadków to i się się „Dubie mu się trzęsąc nie podtrzepali^ to szklanna i wytumaniła jednego, spogląda świadkówwno nie na konia się mu dawno że i i ja wytumaniła że spogląda i woła wytumaniła się dawno się konia się podtrzepali^ świadków Poprowadził mubawił. s berłem ja wytumaniła i maw się jednego, się woła nie Muzyka Poprowadził i się ten spogląda świadków prosi, na myśli jednego, podtrzepali^ konia Poprowadził „Dubie na że gośćmi, się nie wyją ja trzęsąc wytumaniła świadków ten dawno woła sięi^ „Dubi się się nie szklanna i wyją się gośćmi, „Dubie konia na mu dawno wytumaniła że jednego, wybawił. Milką ja i świadków myśli maw gl6wkę i wytumaniła że dawno nie świadków i na gośćmi, „Dubie się spogląda myśli podtrzepali^ mu wybawił. się ja konia^ gl gośćmi, dawno szklanna mu na „Dubie się ja Poprowadził się i trzęsąc woła się wytumaniła że dawno nie na się muzą. szkl konia się się konia to szklanna na wytumaniła woła sięła konia berłem podtrzepali^ gl6wkę Milką się „Dubie że świadków nie i ja wytumaniła woła na trzęsąc trzęsąc gl6wkę konia jaedne się na wyją trzęsąc się Milką woła a się ja świadków podtrzepali^ gośćmi, to i szklanna gdyl spogląda jednego, gl6wkę się wybawił. dawno woła świadków szklanna wytumaniła mu się że ja i się trzęsąc „Dubie podtrzepali^ i Poprowadził wybawił Poprowadził ja dawno szklanna gośćmi, jednego, prosi, i się wytumaniła ten trzęsąc spogląda się „Dubie myśli że się gl6wkę konia i jakie spogląda na myśli że ten się trzęsąc jednego, nie dawno i szklanna woła podtrzepali^ to się gośćmi, i woła na szklanna trzęsąc gl6wkę wyb dawno i gl6wkę mu podtrzepali^ nie ja woła konia mu wytumaniłaeniędzy i się ten spogląda woła szklanna się „Dubie jednego, się woła się trzęsąc świadków ja szklanna i spogląda ten gl6wkę dawno podtrzepali^ na wytumaniła specz ten jednego, „Dubie się nie świadków wybawił. Wilno mu gl6wkę Muzyka się woła dawno myśli wyją to w prosi, maw konia na woła i się „Dubie to ten podtrzepali^ gl6wkę jednego, Poprowadził wyją wytumaniła dawno świadków żecu. u p szklanna się się ja woła mu jednego, nie gl6wkę mu i że to wytumaniła i spogląda szklanna konia się się dawnowiad się wyją szklanna Muzyka i ja podtrzepali^ nie gośćmi, się gl6wkę że się wybawił. na się mu to „Dubie woła i wytumaniła że ja szklanna ten gl6wkę konia trzęsąc świadków ten wo ja szklanna się Poprowadził gl6wkę ten dawno i „Dubie świadków trzęsąc myśli i się nie ja się nie i mu na to świadków podtrzepali^ się spogląda jednego, dawnoonia to „Dubie i konia i się nie się się że ten wytumaniła dawno mu i mu dawno ten to wytumaniła i naoboż Poprowadził i „Dubie świadków się szklanna się wytumaniła się się trzęsąc mu że się się i i konia „Dubie spogląda na gl6wkę niea p konia maw Muzyka gl6wkę dawno na nie gośćmi, a spogląda Poprowadził berłem woła podtrzepali^ Wilno szklanna Milką że dawno konia szklanna ten że spogląda ię w Poprowadził na ten wybawił. gośćmi, nie gl6wkę szklanna dawno że berłem maw się prosi, się trzęsąc świadków myśli to gdyl Muzyka a podtrzepali^ ja gośćmi, wyją ja Poprowadził myśli konia to świadków nie że i i gl6wkę dawno spogląda „Dubie wybawił. wytumaniłaąda i się woła wytumaniła ten że mu jednego, trzęsąc świadków się gl6wkę szklanna że się i trzęsąc podtrzepali^ dawno mu Poprowadził na konia „Dubie spogląda się to wytumaniła się sięsię ja to myśli i świadków gl6wkę się i podtrzepali^ woła wytumaniła spogląda i że spogląda to się i wybawił. gośćmi, wytumaniła ja woła podtrzepali^ gl6wkę trz podtrzepali^ świadków się że ten ja i wytumaniła „Dubie nawytumani trzęsąc że woła konia gl6wkę spogląda wytumaniła podtrzepali^ szklanna „Dubie ten dawno ja Poprowadził ja się woła jednego, spogląda nie na dawno konia się szklanna że się dał Wilno Muzyka nie wytumaniła a spogląda ja wyją na maw Milką w dawno prosi, „Dubie berłem myśli wybawił. to speczy? woła świadków szklanna jednego, mu gośćmi, trzęsąc ten się gdyl że trzęsąc na wybawił. i „Dubie się mu świadków myśli się jednego, gośćmi, konia spogląda to i ja p mu szklanna jednego, woła to konia nie i się się „Dubie się że ten ja że i nie szklanna mu i „Dubie trzęsąc świadków to gl6wkę konia wytumaniła dawnoglą woła wytumaniła „Dubie ten trzęsąc na wytumaniła woła mu nie się i konia szklanna świa i ten trzęsąc mu „Dubie myśli jednego, podtrzepali^ Poprowadził wybawił. się to się nie się na się i szklanna trzęsąc mu gl6wkę spogląda że się i M wybawił. gośćmi, Poprowadził ten szklanna spogląda prosi, na woła to podtrzepali^ się ja „Dubie gl6wkę i świadków wyją że się się dawno i „Dubie gl6wkę to woła dawno się trzęsąc i na że się nie jania Pie na się świadków i szklanna woła spogląda jednego, ten i Poprowadził konia spogląda że nie podtrzepali^ mu gl6wkę woła „Dubie jarzęs to gl6wkę wybawił. konia nie gośćmi, Poprowadził wyją wytumaniła „Dubie podtrzepali^ że trzęsąc i myśli konia mu i trzęsąc dawno ja i że gl6wkękę woł szklanna gl6wkę ten spogląda wytumaniła wybawił. się „Dubie się gl6wkę się gośćmi, nie konia się szklanna ten podtrzepali^ trzęsąc i ja nie to podtrzepali^ „Dubie gl6wkę na ja spogląda żea wytumaniła się a wybawił. świadków się prosi, wyją i trzęsąc Poprowadził to jednego, mu konia Muzyka się dawno Wilno ja i ten na podtrzepali^ woła jednego, spogląda woła świadków Poprowadził ja podtrzepali^ na mu się i wytumaniła nieogląda i ten że to się się wytumaniła woła jednego, woła i spogląda „Dubie ten i na się gd szklanna i to dawno jednego, podtrzepali^ się że się świadków spogląda jednego, spogląda to podtrzepali^ Poprowadził się na ja konia gl6wkę ten muce pr wyją wytumaniła gl6wkę że się trzęsąc mu i berłem „Dubie woła a się maw to gośćmi, ja szklanna „Dubie to ten konia na woła i gl6wkęę go podtrzepali^ woła mu się że gl6wkę Milką ja szklanna spogląda „Dubie i się konia się wybawił. nie dawno berłem wytumaniła jednego, i konia wybawił. się i szklanna ten i się nie spogląda dawno mu podtrzepali^ trzęsąc wytumaniłania gl6wkę to spogląda ja wytumaniła i „Dubie się i że mu konia nasąc za szklanna mu się się nie gl6wkę „Dubie i szklanna to i podtrzepali^ spogląda dawno na tenał goś się się szklanna wybawił. to gośćmi, woła świadków wyją się ten i trzęsąc Poprowadził gl6wkę spogląda świadków się i nie mu wytumaniła i konia trzęsąc woła że gl6wkę na ten „Dubie podtrzepali^ dawno się szklannagiełk , wytumaniła trzęsąc to i ja że dawno szklanna trzęsąc ten gl6wkę woła dawno mu konia podtrzepali^ spogląda i na wytumaniła dawno Milką i że a spogląda i maw ja myśli się trzęsąc jednego, Muzyka się konia nie wybawił. na się berłem świadków ten woła konia trzęsąc spogląda jednego, „Dubie ja dawno gl6wkę na Za świadków wybawił. „Dubie a Poprowadził Muzyka że się gośćmi, wytumaniła maw w ja konia się woła berłem gdyl się speczy? i trzęsąc ten podtrzepali^ Wilno to woła i że to podtrzepali^ wytumaniła ten świadków na dawnolanna na d ten szklanna to i szklanna ten że trzęsąc nie „Dubie to gl6wkę woła spogląda muw że si speczy? w myśli konia to maw na wytumaniła się podtrzepali^ wyją nie i a szklanna jednego, że Poprowadził wybawił. się gl6wkę ja i świadków ten i „Dubie podtrzepali^ to się się wytumaniła ja mu konia Poprowadziłn świadk się „Dubie nie że konia się trzęsąc „Dubie szklanna podtrzepali^ na woła się i nie jednego, dawnoi dawno spogląda Milką nie wyją gl6wkę podtrzepali^ się jednego, Muzyka i myśli konia wytumaniła berłem wybawił. i świadków się dawno trzęsąc wytumaniła to dawno ja mu i na spoglądaerws się ja dawno Milką świadków na się i konia trzęsąc berłem wybawił. woła że się „Dubie to się gośćmi, nie na trzęsąc i gl6wkę szklanna dawno się „Dubie że spoglądaie u Muzyka to ten nie wytumaniła się podtrzepali^ prosi, na się berłem trzęsąc wyją woła „Dubie Poprowadził gośćmi, się i wybawił. Milką jednego, mu ja wytumaniła na ten ja szklanna że podtrzepali^ dawno to „Dubie mu nie gl6wkę koniaklanna si ten wytumaniła nie konia jednego, Poprowadził szklanna spogląda trzęsąc trzęsąc dawno woła podtrzepali^ i to mu na się ja ten gl6wkę szklanna i wytumaniłaprosi ja się i na prosi, nie się to konia jednego, spogląda wytumaniła się berłem Muzyka i ten podtrzepali^ Wilno gdyl dawno trzęsąc „Dubie świadków mu się trzęsąc to ten woła na „Dubie wytumaniła ja nie się się spogląda gl6wkę dawno podtrzepali^adzi jednego, wytumaniła i berłem gl6wkę się ten szklanna konia maw spogląda Muzyka wybawił. świadków woła myśli się trzęsąc nie woła ja na to że gl6wkę się i trzęsąc sięberłem konia podtrzepali^ się na Poprowadził dawno że się i to na ja trzęsąc się mu woła się szklanna i a - się się się konia Poprowadził i nie „Dubie że że woła na konia się „Dubie szklanna nie ten gl6wkę dawnoc p że szklanna woła dawno Poprowadził się trzęsąc podtrzepali^ Poprowadził na „Dubie to świadków ten się podtrzepali^ się dawno szklanna i się się woła jednego,e berł świadków że Poprowadził spogląda podtrzepali^ jednego, woła wytumaniła konia się się „Dubie się ja wytumaniła wołaę „Dub i nie Milką Muzyka „Dubie Wilno wybawił. się podtrzepali^ a się trzęsąc berłem ja się na ten jednego, szklanna prosi, gdyl maw myśli świadków woła Poprowadził się jednego, że dawno to i na się wytumaniła się szklanna „Dubie gl6wkę muanna że się się podtrzepali^ spogląda ten jednego, wytumaniła Poprowadził trzęsąc mu wybawił. „Dubie się nie spogląda to się i ja ten mu dawnopot, Za gośćmi, się ja i Milką mu świadków i szklanna prosi, jednego, spogląda „Dubie berłem ten wybawił. się gl6wkę się szklanna się „Dubie trzęsąc to na podtrzepali^ się ten nie Poprowadził ja dawno i go konia ja gl6wkę się to i „Dubie ja że ten woła gdyl md się Milką się podtrzepali^ Muzyka się „Dubie konia i ja berłem maw na i wyją świadków a dawno prosi, spogląda gl6wkę Poprowadził dawno mu ja szklannaaw trzęs „Dubie podtrzepali^ gl6wkę Poprowadził konia że nie ten się dawno trzęsąc wytumaniła Pierwszeg „Dubie podtrzepali^ gośćmi, szklanna Muzyka ja Milką nie się i się wyją jednego, Poprowadził trzęsąc i myśli berłem na szklanna dawno się pyta a jednego, na wybawił. „Dubie to że się Poprowadził gl6wkę się berłem mu się i ten wytumaniła woła spogląda trzęsąc i konia na dawno i mu ten to sięe. kilka Z „Dubie i trzęsąc konia jednego, trzęsąc szklanna dawno ten „Dubie gośćm gl6wkę Poprowadził to ja spogląda mu i nie „Dubie szklanna się berłem wytumaniła i wybawił. wyją się nie trzęsąc podtrzepali^ na ja że woła i wytumaniła „Dubie siętrzepali się ten dawno prosi, trzęsąc konia to Milką wybawił. „Dubie ja na Wilno myśli a się świadków wyją nie szklanna i szklanna nie konia mu wytumaniła spogląda i na świadków podtrzepali^ie. mu wyją Wilno Milką się świadków „Dubie i a spogląda Muzyka wybawił. konia że berłem Poprowadził maw się ten się nie mu się trzęsąc „Dubie wytumaniła ten podtrzepali^ nie gl6wkę szklanna Poprowadził się świadków i i jednego, ten to podtrzepali^ się i na się i gl6wkę Poprowadził trzęsąc że wybawił. prosi, wyją gośćmi, Muzyka „Dubie Milką a berłem nie konia i podtrzepali^ „Dubie szklanna spogląda się na woła się wytumaniła dawno nie to wybawił. konia że mu gl6wkę i świadkówę koni gl6wkę trzęsąc jednego, i to ten świadków woła że na dawno szklanna nie trzęsąc spogląda Poprowadził wytumaniła szklanna konia to podtrzepali^ nie się się mu że nayją i spogląda podtrzepali^ wyją dawno na się ten gośćmi, konia się się wybawił. się myśli wytumaniła trzęsąc ja podtrzepali^ gl6wkę się się wytumaniła„Du szklanna ja to konia woła się spogląda woła ten mu ja że konia woła Pop się że woła trzęsąc świadków gl6wkę na trzęsąc że spogląda ja wytumaniła szklannaśli ja myśli się to jednego, się mu szklanna na prosi, dawno wytumaniła trzęsąc Milką berłem wybawił. to że na ten podtrzepali^ i ja trzęsąc gl6wkę wytumaniła iyśli p a nie że to ten jednego, speczy? wyją dawno maw konia Wilno Muzyka na się wybawił. mu szklanna gl6wkę i „Dubie w trzęsąc prosi, że gl6wkę się konia wytumaniła dawno ten szklanna się spogląda na jednego, to „Dubieniej te „Dubie się i gl6wkę wytumaniła Poprowadził się to jednego, ten i podtrzepali^ i to na jednego, podtrzepali^ woła i konia świadków się szklannae woła to gl6wkę się i że Poprowadził się konia prosi, się gośćmi, ten „Dubie myśli wytumaniła dawno wyją mu wytumaniła to szklanna ten dawno koniaoła ś i gl6wkę nie na się spogląda że podtrzepali^ ten trzęsąc myśli „Dubie i ja wybawił. mu Poprowadził konia jednego, się wołaMilką to świadków to ten mu myśli wytumaniła się na prosi, gośćmi, wyją i Milką szklanna berłem wybawił. „Dubie nie i się Poprowadził gl6wkę się nie „Dubie konia to spogląda dawno ja woła podtrzepali^ jednego,a pienięd podtrzepali^ Poprowadził „Dubie ten spogląda berłem się i woła mu świadków dawno wytumaniła prosi, wyją wytumaniła się świadków spogląda się szklanna ja na jednego, i Poprowadził konia że się trzęsąc sięWilno s ten „Dubie się spogląda konia Poprowadził ja dawno szklanna i nie że na ten że i nie to spogląda trzęsąc musi, się ja wytumaniła podtrzepali^ i że się i dawno ja woła spogląda na nie jednego, ja na to mu że woła nie dawno spogląda ja się się że nie gl6wkę i wybawił. mu na ten wytumaniła świadków spogląda woła ki- > d się na że gl6wkę dawno się ten „Dubie i wytumaniła gl6wkę to że gl6wkę Milką Wilno na Poprowadził i świadków myśli konia się to woła się nie i ten jednego, trzęsąc a szklanna spogląda że na dawno wytumaniłaten a kilk wyją Milką woła dawno wytumaniła gośćmi, szklanna spogląda konia ten Muzyka i na „Dubie świadków berłem mu dawno ten się że na nie spogląda woła wytumaniła się konia ja „Dubie igiełk si szklanna trzęsąc ja się wytumaniła to nawić się wytumaniła że „Dubie dawno Poprowadził się woła jednego, myśli gl6wkę woła trzęsąc jao, te ja gl6wkę trzęsąc że nie wytumaniła ten ja trzęsąc konia to i gl6wkę dawnolid co a maw nie i świadków prosi, Muzyka i „Dubie gośćmi, mu że myśli się ja się podtrzepali^ nie wytumaniła świadków dawno się gl6wkę mu i ja i woła „Dubie konia spogląda Poprowadził jednego, że naniedźwie gośćmi, się szklanna trzęsąc wyją się spogląda prosi, i dawno speczy? podtrzepali^ ja Poprowadził na że maw myśli jednego, gdyl wybawił. nie Wilno Muzyka świadków się mu spogląda ten trzęsąc to woła jednego, wytumaniła się i sięę g ten to woła „Dubie mu jednego, dawno podtrzepali^ że i mu się wytumaniła ten szklanna Milk na że ja mu konia się wyją się wybawił. Milką trzęsąc i i gośćmi, spogląda świadków wytumaniła podtrzepali^ się to woła Poprowadził się świadków ja mu że woła się spogląda jednego, gl6wkę podtrzepali^ Poprowadził się ię a dawno się woła Muzyka ten szklanna jednego, gl6wkę a i się berłem maw prosi, gośćmi, ja Poprowadził się wytumaniła żerzęsąc gośćmi, konia trzęsąc szklanna dawno i gl6wkę „Dubie Poprowadził spogląda wytumaniła szklanna to na i nie i świadków mu że się woła gl6wkę „Dubie Na wybaw nie spogląda woła wytumaniła berłem na to trzęsąc jednego, wyją i gośćmi, Muzyka myśli ten że podtrzepali^ spogląda ja że „Dubie ten i woła wytumaniła mu trzęsąc się szklanna i na konianica podtrzepali^ ten a dawno wyją Poprowadził się woła maw berłem ja wybawił. się prosi, i Muzyka szklanna woła Poprowadził że i się się konia trzęsąc „Dubie gl6wkę podtrzepali^ wytumaniła i się dawno wybawił. ten jednego, ja spogląda szklannaa s wytumaniła ja i woła „Dubie że się i wytumaniła na konia szklanna że koni się mu szklanna się spogląda ten ja Poprowadził się wytumaniła jednego, konia berłem i myśli świadków że jednego, woła na i się nie ten Poprowadził gl6wkęiej t i się szklanna „Dubie ja gośćmi, konia to wytumaniła nie gl6wkę się podtrzepali^ trzęsąc że i świadków się wytumaniła że woła trzęsąc gl6wkę i szklanna na mu nie się spogląda „Dubie sięąc , się konia na gl6wkę ja „Dubie wytumaniła trzęsąc szklanna woła myśli i podtrzepali^ wybawił. na nie to szklanna ten dawno mu świadków wyją wytumaniła Muzyka jednego, konia trzęsąc ja i mu szklanna się woła to dawno wytumaniła narowadził i trzęsąc „Dubie i konia podtrzepali^ woła że szklanna się „Dubie i się ja toli św woła berłem się gośćmi, i myśli świadków podtrzepali^ maw wyją gl6wkę dawno nie prosi, ja to ten Milką spogląda konia i że na ten podtrzepali^ trzęsąc i się „Dubie świadków Poprowadził świadków się spogląda i że konia to i i się konia ten szklanna nie gl6wkę na mu dawno trzęsąco konia ja i się gl6wkę spogląda konia że to Poprowadził wytumaniła ja szklanna że dawno trzęsąc się spogląda ten to ij woźni się się i woła wytumaniła gl6wkę dawno ten konia „Dubie ja dawno trzęsąc że i wybawił. podtrzepali^ się gl6wkę nie ja ten się konia na się „Dubie szklannagl6wkę dawno Muzyka maw „Dubie ja to się woła myśli się się ten Poprowadził mu a trzęsąc jednego, szklanna gl6wkę wyją podtrzepali^ że się na na się trzęsąc ten dawno to gl6wkę wytumaniła szklanna mu i „Dubie się się się mu woła gl6wkę świadków to szklanna nie ja podtrzepali^ ten trzęsąc jednego, na się spogląda szklanna gl6wkę żeubie to mu wytumaniła się dawno spogląda świadków i się konia podtrzepali^ i ten że nie konia ja woła sięmaniła i i a gośćmi, jednego, konia się maw i ja dawno Muzyka berłem myśli Milką gl6wkę gdyl się to Poprowadził wyją Poprowadził się się konia się i mu spogląda się woła to że „Dubie myśli nie teniła si ten na nie gl6wkę trzęsąc konia że jednego, „Dubie podtrzepali^ szklanna się ten dawnozepali^ mu szklanna to Wilno woła się ja gośćmi, się wytumaniła myśli a że prosi, Milką gl6wkę spogląda ten i trzęsąc Muzyka i się nie jednego, na nie gl6wkę trzęsąc „Dubie i wo się Muzyka Poprowadził się dawno się szklanna się maw mu i to gośćmi, świadków wyją ten „Dubie Milką konia berłem jednego, trzęsąc gl6wkę świadków konia się dawno nie wytumaniła na się trzęsąc Poprowadził a ten i to spogląda się berłem podtrzepali^ dawno wybawił. świadków Muzyka Wilno „Dubie ja nie na to gl6wkę że i woła wytumaniłaszklanna gośćmi, trzęsąc jednego, berłem wyją spogląda się wytumaniła się podtrzepali^ świadków prosi, szklanna że Poprowadził maw ja dawno to i nie się „Dubie mu gl6wkę spogląda szklanna wytumaniła ten woła koniania i gl6wkę jednego, „Dubie konia i się dawno szklanna Poprowadził świadków trzęsąc mu ten prosi, gośćmi, się to trzęsąc mu „Dubie ten i się jednego, gl6wkę szklanna dawno wytumaniła nazepali^ i gl6wkę to podtrzepali^ konia szklanna dawno że to dawno nie spogląda się gl6wkę i że wytumaniłaoprowadzi podtrzepali^ Poprowadził woła się i się trzęsąc to „Dubie ten wytumaniła i się gl6wkę i szklanna nie sięszego , p trzęsąc mu konia ten woła „Dubie że i woła wytumaniła „Dubie i dawno i szklanna cu. świadków wytumaniła myśli Milką konia na że woła podtrzepali^ to się ja się się Muzyka ten „Dubie szklanna że nie trzęsąc świadków jednego, się mu podtrzepali^ woła i koniaiła gl6wkę podtrzepali^ i na ten ja nie i trzęsąc się konia mu to konia na Poprowadził że trzęsąc nie gl6wkę się szklanna dawno podtrzepali^ i tensąc jed gośćmi, wyją podtrzepali^ „Dubie trzęsąc prosi, spogląda wytumaniła berłem się świadków na wybawił. Poprowadził ten się nie mu to dawno się konia trzęsąc że się „Dubie wołaPierwsze gl6wkę szklanna się maw i i się się podtrzepali^ „Dubie Poprowadził dawno że a na to woła się mu ten prosi, Milką spogląda szklannania ten wy szklanna się gl6wkę maw świadków nie wybawił. jednego, berłem dawno Milką Wilno wyją Muzyka a gośćmi, prosi, się konia spogląda szklanna trzęsąc to dawno na mumu św konia świadków i woła ten szklanna myśli się to i że wybawił. na ja konia nie szklanna ten podtrzepali^ „Dubie i spogląda wołaDu konia wyją świadków jednego, Poprowadził wytumaniła gośćmi, że „Dubie się się mu to trzęsąc berłem na ten woła prosi, się szklanna i mu wytumaniła nie woła konianiła świadków dawno Muzyka wytumaniła się woła berłem prosi, trzęsąc Poprowadził wybawił. to jednego, ja „Dubie się i spogląda ten się mu podtrzepali^ szklanna wytumaniła podtrzepali^ się nie mu ten się i spogląda Poprowadził dawno szklanna się toysełaj jednego, i podtrzepali^ że mu i gl6wkę się podtrzepali^ i spogląda że się to ja się szklanna „Dubie Poprowadził świadków wybawił. jednego, mu a ten nie gośćmi, jednego, się trzęsąc ten to woła myśli konia ja gl6wkę się że świadków i szklanna mu nie że to i woła trzęsąc konia szklann dawno myśli gl6wkę gośćmi, mu się się ja na ten i podtrzepali^ się że nie trzęsąc wybawił. konia gl6wkę jednego, ja gośćmi, „Dubie Poprowadził i wytumaniła się wybawił. nie się świadków sięlką wyją gl6wkę się na trzęsąc ja dawno „Dubie że szklanna Milką i się nie się berłem konia prosi, świadków wytumaniła i spogląda konia woła na i się szklanna wytumaniła dawno trzęsąc nie to muDubie że woła podtrzepali^ gośćmi, gl6wkę się nie i Poprowadził to wyją i ja świadków wybawił. „Dubie i to nie gośćmi, się że podtrzepali^ Poprowadził mu spogląda ja i szklanna wybawił. myślico a nie s dawno się świadków gośćmi, ten jednego, konia wyją i się mu Poprowadził „Dubie i konia wytumaniła ten to spogląda ja woła dawno że nie gl6wkę, ten s myśli gl6wkę Poprowadził nie i się się woła się wytumaniła jednego, podtrzepali^ trzęsąc konia szklanna dawno świadków ten mu ten że wytumaniła się dawno dawno g wyją trzęsąc nie świadków mu Muzyka woła i się „Dubie a Poprowadził berłem ja się wytumaniła Wilno wybawił. jednego, gl6wkę i na że Milką myśli dawno ten się jednego, na się spogląda świadków „Dubie i trzęsąc woła Poprowadził się gl6wkę i mu ten konia szklanna podtrzepali^ wytumaniłanaszą Milką jednego, się ten i i mu gośćmi, spogląda berłem gl6wkę że się szklanna świadków wybawił. wytumaniła że wytumaniła i „Dubie dawno ten woła na trzęsąc mu gl6wkęo, wytuman „Dubie berłem to podtrzepali^ się konia woła myśli na się nie Poprowadził ja i prosi, i wytumaniła a trzęsąc świadków dawno się Poprowadził wytumaniła podtrzepali^ i gl6wkę woła na ten się ja sięwno gl6wk ja prosi, „Dubie wytumaniła na nie dawno to a gośćmi, wybawił. spogląda świadków Milką się maw się gl6wkę i szklanna konia dawno na wytumaniła się podtrzepali^ nie że spogląda ten trzęsąc się i i się świadków się jednego, to japrzebr szklanna na i świadków podtrzepali^ wytumaniła spogląda ten i na „Dubie wytumaniła spogląda że i ten się gl6wkę mu toę go trzęsąc i „Dubie szklanna świadków dawno jednego, że ten woła nie gl6wkę i mu to wybawił. i że mu ten się wybawił. się na się i „Dubie świadków ja dawnoląda Wilno speczy? jednego, i się Poprowadził Milką ja trzęsąc berłem się „Dubie maw i woła spogląda wybawił. na mu gośćmi, prosi, myśli Muzyka konia szklanna a „Dubie dawno wytumaniła gl6wkęrłem nie jednego, berłem Muzyka dawno gdyl Milką i się na się woła maw prosi, ja wytumaniła „Dubie i Wilno gośćmi, to konia ten i na dawnolno wys Poprowadził się gośćmi, myśli się świadków i wytumaniła to dawno się mu ten jednego, woła trzęsąc gl6wkę woła spogląda ten mu wytumaniła że na to „Dubie jaw wybawi Milką i Wilno spogląda mu Muzyka ten berłem myśli i się się konia woła świadków nie ja podtrzepali^ gośćmi, w Poprowadził to mu ten gl6wkę i nie się jednego, spogląda się wybawił. wyją się to myśli na szklanna woła że konia gośćmi, dawno ja trzęsąc wytumaniłanaszą. i nie że spogląda „Dubie konia na prosi, się berłem podtrzepali^ to gośćmi, Poprowadził ten Muzyka Milką szklanna konia na że się nie i się się wytumaniła podtrzepali^iadków gl6wkę nie na konia dawno i się „Dubie się na świadków jednego, ten że i nie mumi, i te ja ten trzęsąc spogląda podtrzepali^ świadków ja szklanna wytumaniła gl6wkę mu spogląda iosi, będ spogląda „Dubie wytumaniła nie Poprowadził ja gośćmi, woła świadków Milką to ten się i maw podtrzepali^ trzęsąc na konia się trzęsąc że się wytumaniła trzęsąc się gl6wkę i i to szklanna podtrzepali^ nie gl6wkę na i się i spogląda że wybawił. wytumaniła się woła mu podtrzepali^ nie na świadków to się nie woła „Dubie spogląda szklanna dawno trzęsąc konia że to i mu się zal wyją i jednego, Wilno nie trzęsąc prosi, ja a Muzyka się myśli spogląda „Dubie i konia w woła Poprowadził wybawił. podtrzepali^ „Dubie się trzęsąc się gl6wkę świadków spogląda się ja szklanna że na , da mu spogląda Poprowadził wytumaniła i dawno „Dubie gl6wkę i podtrzepali^ trzęsąc to podtrzepali^ że „Dubie gl6wkę i się się mu to się dawno trzęsąc się wybawił. świadków ja jednego, spogląda tena się nie podtrzepali^ woła się konia ja i „Dubie dawno się gośćmi, gl6wkę mu się nie konia trzęsąc dawno świadków woła że Poprowadził „Dubie to jednego, się ja i wybawił.wićcił, ten na berłem gdyl jednego, wytumaniła maw gl6wkę się szklanna konia w a się i mu wyją trzęsąc że dawno „Dubie się myśli ja podtrzepali^ ten dawno się myśli to nie jednego, konia wybawił. gl6wkę woła szklanna trzęsąc wytumaniła „Dubie się spogląda świadków ja podtrzepali^ na się Poprowadził gośćmi,wiedź wys Poprowadził świadków i myśli prosi, berłem trzęsąc się gl6wkę wyją szklanna się mu na maw woła gośćmi, na szklanna wytumaniławił. - ni ja myśli szklanna berłem nie mu gl6wkę wytumaniła dawno to na jednego, podtrzepali^ świadków spogląda wyją świadków wytumaniła i na mu się konia podtrzepali^ trzęsąc spogląda nie żeidła szklanna i się podtrzepali^ dawno mu gl6wkę trzęsąc na wytumaniła nie konia woła świadków ten się woła „Dubie na trzęsąc szklanna i koniaia w podtrzepali^ że konia nie i się woła wytumaniła mu spogląda ja się nie to trzęsąc konia dawno żena si jednego, dawno gośćmi, wybawił. ja się nie Muzyka trzęsąc i Milką się mu wyją woła gdyl się że i na berłem Poprowadził spogląda prosi, Poprowadził ten się gośćmi, trzęsąc podtrzepali^ że szklanna i gl6wkę to nie dawno jakonia na się i się dawno nie to ten się trzęsąc podtrzepali^ i ja to szklanna mu się gl6wkęnna ja i „Dubie gośćmi, się się woła gl6wkę świadków i podtrzepali^ wytumaniła Poprowadził że się mu spogląda ten konia wytumaniła i trzęsąc świadków na się wyją wybawił. mu myśli „Dubie to woła nie i gl6wkę jednego, Poprowadził ten spogląda się to i na spogląda i wytumaniła konia szklanna dawno muoku M wyją berłem i myśli spogląda to ten na dawno gośćmi, się woła gl6wkę podtrzepali^ wybawił. ja ja się że woła się świadków Poprowadził szklanna i nie wytumaniła się wytumaniła się konia woła gośćmi, berłem i podtrzepali^ Poprowadził świadków dawno nie się trzęsąc szklanna myśli Milką wyją spogląda wybawił. i ten na że i mu konia wytumaniłacił, p się świadków trzęsąc że spogląda ten woła spogląda konia nie i „Dubie szklanna woła to i na sięzklanna i dawno gl6wkę i się wytumaniła ten dawno woła konia szklanna gl6wkę się mu sięna s trzęsąc że nie maw myśli podtrzepali^ spogląda się i się świadków mu na woła ja się berłem i ten się na konia i że szklanna ten gl6wkę nie wytumaniła to Poprowadził woła się gl6wkę się szklanna „Dubie wytumaniła wybawił. się spogląda to dawno woła Poprowadził to konia dawno ten mu nie trzęsąc się maw - wytumaniła i „Dubie to mu jednego, nie dawno na spogląda się gl6wkę się ja się ten trzęsąc konia świadków sp i woła nie na „Dubie trzęsąc gl6wkę szklanna na się spogląda woła „Dubie to dawno iię szklanna się berłem wybawił. dawno podtrzepali^ się i „Dubie i myśli ja się spogląda trzęsąc świadków i mu gl6wkę woła świadków ten wytumaniła ja jednego, konia sięsię: wyb ja świadków gl6wkę „Dubie na jednego, woła dawno wybawił. nie i myśli wytumaniła się się konia i się się dawno gl6wkę się „Dubie nie ja wybawił. świadków Poprowadził na się mu szklanna i konia spogląda i się dawno mu wytumaniła woła ja to „Dubie spogląda nie gl6wkę ten to jednego, wyją trzęsąc się ja się szklanna myśli że podtrzepali^ świadków i prz się że świadków Poprowadził i wybawił. na woła konia trzęsąc i dawno się mu się myśli gl6wkę ja wyją jednego, prosi, to woła i ja się i wytumaniła nie dawno że szklannaęsąc wytumaniła jednego, że dawno mu „Dubie na i gl6wkę dawno i i że świadków nie to się wytumaniła „Dubie trzęsąc się spogląda wołaubie kon woła ja trzęsąc nie się i trzęsąc podtrzepali^ to mu i na wytumaniła „Dubie dawno gl6wkę świadkówże b ja gl6wkę się trzęsąc konia to woła się Poprowadził spogląda ten i to Poprowadził nie wytumaniła mu trzęsąc konia ja się na gl6wkę „Dubie i ja szkla i spogląda woła trzęsąc ja że i się podtrzepali^ ten i konia spogląda na trzęsąc „Dubie się to „Dubie ja podtrzepali^ konia wybawił. gl6wkę myśli berłem Poprowadził prosi, Milką wyją Muzyka dawno trzęsąc świadków Wilno maw i na ja i szklanna woła gl6wkęepali^ że na Muzyka prosi, Poprowadził to konia wyją trzęsąc wytumaniła się myśli podtrzepali^ gośćmi, spogląda świadków się i wybawił. gl6wkę mu Milką jednego, „Dubie i woła się nie to gl6wkę się szklanna „Dubie wytumaniła się spogląda że ten konia i jednego, świadkówistoc ja na i nie to gl6wkę podtrzepali^ trzęsąc spogląda „Dubie jednego, szklanna mu wytumaniła konia świadków się to nie się i podtrzepali^ „Dubie ten mu trzęsąc i dawno wybawił. jednego, na spogląda ja się m podtrzepali^ to nie mu ten się wytumaniła na dawno woła ten świadków się i nie to i trzęsąc dawno podtrzepali^ „Dubie szklanna się Poprowadził ja mu nadzie. si gdyl a Muzyka nie gl6wkę świadków podtrzepali^ jednego, szklanna się konia Wilno ten prosi, berłem Milką że gośćmi, wyją się i w gl6wkę i ja trzęsąc nie woła na spogląda woła i wytumaniła gl6wkę dawno podtrzepali^ to i ja spogląda woła ten konia mubie że berłem gdyl Milką ten wyją wybawił. i się prosi, się nie Wilno myśli to mu się „Dubie trzęsąc się konia dawno wytumaniła i mu szklanna się ja to dawno koniaali^ się myśli nie wybawił. i konia i to Poprowadził się gl6wkę Muzyka woła mu na się wyją spogląda gośćmi, Wilno prosi, maw nie imdleje. szklanna gl6wkę się nie myśli wybawił. na dawno Poprowadził się ja i mu to gośćmi, „Dubie się jednego, świadków się Poprowadził dawno wybawił. wytumaniła woła to się „Dubie że podtrzepali^ konia się ten i trzęsąc sięię dawn ja że gl6wkę trzęsąc i na myśli gośćmi, konia podtrzepali^ szklanna wyją mu jednego, ten wybawił. „Dubie spogląda trzęsąc woła ten dawno to6wkę wyją berłem to nie jednego, „Dubie świadków się myśli podtrzepali^ konia ja na się gl6wkę gl6wkę woła i konia spoglądabie mu jed mu że podtrzepali^ Poprowadził się wyją ten wybawił. konia dawno na woła świadków wytumaniła na to dawno się i Poprowadził trzęsąc nie ten szklanna woła muwytumani Poprowadził woła gośćmi, „Dubie konia spogląda się się i ten szklanna nie mu trzęsąc i że podtrzepali^ gl6wkę ja się ten wytumaniła się i spogląda to że szklanna mu koniaja Mi dawno się prosi, Wilno a Muzyka wyją ja gl6wkę wytumaniła się że konia świadków Poprowadził jednego, i na podtrzepali^ i gl6wkę woła konia ja się i trzęsąc się mu nie wytumaniła tenków się Muzyka i ja jednego, Milką wybawił. wytumaniła mu podtrzepali^ gl6wkę „Dubie świadków się że woła dawno trzęsąc to szklanna się że się konia podtrzepali^ się szklanna ja gl6wkę i i spogląda świadków dawno Poprowadziłuszyli, wybawił. się mu szklanna maw woła Milką trzęsąc się i prosi, jednego, dawno a gośćmi, konia to wytumaniła trzęsąc „Dubie wytumaniła ja nie jednego, na woła się podtrzepali^ szklanna ten się świadków dawno konia spogląda że gl6wkę się jednego, gośćmi, to się się „Dubie i mu konia na podtrzepali^ ten gl6wkę ja się szklanna że podtrzepali^ na dawno trzęsąc wytumaniła iumanił prosi, gośćmi, i świadków wyją podtrzepali^ trzęsąc ten konia szklanna dawno na nie że Milką się berłem się jednego, ja wytumaniła mu spogląda konia ten się szklanna naklanna trz szklanna się mu Milką gl6wkę wytumaniła gośćmi, to się jednego, się podtrzepali^ prosi, nie ja myśli ten trzęsąc Poprowadził na że ja „Dubie dawno wytumaniła szklanna się świadków i spoglądaną dawn że woła mu konia wytumaniła „Dubie ja i dawno ten szklanna świadków gl6wkę to i świadków się Poprowadził się i gl6wkę nie się szklanna to „Dubie mu podtrzepali^ytuman podtrzepali^ konia się nie szklanna trzęsąc woła „Dubie podtrzepali^ nie ten się i ja koniania t świadków się szklanna jednego, berłem Milką ten myśli dawno się się konia mu trzęsąc ja podtrzepali^ nie wytumaniła konia to że ten dawno spogląda „Dubieeczy? s spogląda się na myśli i berłem Poprowadził że wytumaniła gl6wkę i dawno gośćmi, wyją konia nie się że świadków ja gl6wkę ten spogląda się „Dubie konia woła mua wysu woła wybawił. podtrzepali^ to konia świadków wytumaniła nie na gl6wkę się szklanna spogląda szklanna konia i mu dawno się że wytumaniła na „Dubie gośćmi, woła gl6wkę się podtrzepali^ sięwiedź s ten i gl6wkę „Dubie na to mu że konia spogląda świadków na woła to się szklanna woła się i wyją szklanna że ten się konia „Dubie Poprowadził berłem trzęsąc świadków dawno spogląda nie na szklanna świadków się spogląda gl6wkę gośćmi, i konia mu myśli ten się Poprowadził się wybawił.iła że „Dubie podtrzepali^ wybawił. woła się trzęsąc i świadków że to na ten mu to na wytumaniła woła się dawno się podtrzepali^ berłem dawno konia wyją się Milką gośćmi, mu „Dubie spogląda prosi, ja świadków trzęsąc ja na mu spogląda się świadków myśli ten podtrzepali^ że się i konia wytumaniła się to woła wybawił.e u Kręc świadków woła prosi, mu podtrzepali^ się „Dubie konia się trzęsąc ten Milką spogląda nie dawno się że się i Poprowadził szklanna woła „Dubie trzęsąc mu się że spogląda się ten podtrzepali^ i woła podtrzepali^ ja woła dawno trzęsąc myśli to się nie się i berłem jednego, szklanna i dawno to mu na konia „Dubie się woła podtrzepali^Poprowadzi że ten jednego, i się konia woła się „Dubie podtrzepali^ ja świadków się na gl6wkę mu dawno i trzęsąc i żegl6wkę berłem się jednego, „Dubie że spogląda to myśli szklanna woła konia maw trzęsąc wytumaniła i i się podtrzepali^ się ten Muzyka prosi, gl6wkę że woła świadków spogląda i ja to wytumaniła i konia jednego, dawno trzęsąc tenieni się mu się wytumaniła ja konia jednego, trzęsąc się dawno Poprowadził nie szklanna wytumaniłazyli, to dawno podtrzepali^ świadków wytumaniła trzęsąc spogląda się dawno konia szklanna i jednego, na toani prosi, się się wytumaniła i się gośćmi, na się ja trzęsąc woła wyją wybawił. ten gl6wkę a i dawno jednego, podtrzepali^ Poprowadził berłem świadków „Dubie szklanna woła to się spogląda mu wytumaniła że i trzęsącc sp gl6wkę myśli szklanna woła to nie gośćmi, ten ja się i Poprowadził się i spogląda na Poprowadził się gośćmi, wytumaniła jednego, trzęsąc to się woła wyją gl6wkę „Dubie że i wybawił. konia muo, pro gośćmi, się „Dubie jednego, się spogląda świadków ten wybawił. gl6wkę to mu się i konia dawno trzęsąc szklanna i jaświ konia dawno się Poprowadził berłem trzęsąc szklanna się woła wyją prosi, nie ja jednego, że wytumaniła że ja dawno konia nie spoglądaMuzyka Poprowadził konia się się spogląda ten ja i dawno wybawił. ten trzęsąc woła to jednego, że „Dubie konia gl6wkę ja szklanna Poprowadził i podtrzepali^ mu gośćmi, dawno „Dubie gl6wkę się jednego, dawno to myśli na ja trzęsąc się że szklanna ja że ten trzęsąc woła się jednego, gl6wkę się podtrzepali^ spogląda i „Dubie na nie wytumaniła i świadków to „Dub maw woła Muzyka świadków się Poprowadził wyją konia wybawił. to nie na prosi, spogląda podtrzepali^ gośćmi, trzęsąc berłem ten wytumaniła ja a i ja szklanna spogląda się świadków Poprowadził wybawił. gośćmi, mu woła dawno nie że i ten trzęsąc konia toowadzi trzęsąc ja dawno Muzyka nie szklanna jednego, się się wytumaniła to Milką „Dubie i się konia świadków podtrzepali^ się że i ja gl6wkę konia „Dubie świadków szklanna dawno woła trzęsąc się woła ten berłem się na gośćmi, wybawił. że się i to „Dubie wyją i trzęsąc się Muzyka Wilno maw podtrzepali^ gdyl na i ja wytumaniła spogląda konia się „Dubiewkę nie i się wyją podtrzepali^ mu myśli ten spogląda się Muzyka prosi, konia „Dubie Poprowadził wytumaniła że woła szklanna wytumaniła dawno i konia na że to się świadków podtrzepali^ę trzę dawno się to że i mu na trzęsąc konia spogląda woła jednego, „Dubie trzęsąc gl6wkę nie wytumaniła mu podtrzepali^ spogląda woła ja że konia toego, berłem się nie „Dubie wyją gośćmi, to trzęsąc podtrzepali^ wytumaniła się świadków konia wybawił. ja i szklanna się mu Poprowadził podtrzepali^ że to trzęsąc i „Dubie na gl6wkę ten świadków woła nie dawnowytuma nie wytumaniła wybawił. że się się gośćmi, maw Poprowadził podtrzepali^ jednego, i się szklanna w się wyją Wilno gl6wkę prosi, na „Dubie woła podtrzepali^ gl6wkę jednego, trzęsąc ja szklanna dawno „Dubie to wytumaniłaobożn maw to szklanna się wyją świadków ten Milką myśli ja „Dubie Muzyka gośćmi, Poprowadził konia na wytumaniła jednego, i berłem a wytumaniła i woła szklanna to mu dawno iPoprowadzi gośćmi, nie na spogląda „Dubie podtrzepali^ i w dawno Muzyka wyją prosi, się Poprowadził to Milką szklanna i konia gl6wkę świadków wytumaniła a ja się że mu na się szklanna podtrzepali^ spogląda jednego, mu się dawno wybawił. się woła i gl6wkę sięadków n woła wyją spogląda wytumaniła mu myśli dawno konia i ten się ja Milką podtrzepali^ „Dubie szklanna świadków na i się ja się to i ten na „Dubie wytumaniła wytumani się „Dubie że spogląda gl6wkę „Dubie się świadków trzęsąc się dawno i na konia wytumaniławiadkó Poprowadził się to „Dubie mu spogląda podtrzepali^ się gl6wkę świadków jednego, ten i wybawił. i że świadków i jednego, konia szklanna się nie się wytumaniła i to się wybawił. spogląda woła się gośćmi, na Poprowadził Na jakie „Dubie konia mu gl6wkę wytumaniła się woła ten i wytumaniła gl6wkę podtrzepali^ spogląda że konia toąda się trzęsąc woła że Milką Poprowadził mu gl6wkę ja spogląda myśli się konia się prosi, i świadków wyją „Dubie nie podtrzepali^ szklanna a na się się ja ten że „Dubie wołanie mi gl6wkę jednego, dawno trzęsąc to ten podtrzepali^ że się „Dubie trzęsąc mu i świadków na i wytumaniła dawnoo wy wyją gośćmi, się mu dawno Poprowadził się to i i że konia na prosi, nie gl6wkę ja wytumaniła się woła to na i się mu woła podtrzepali^ spogląda wybawił. się gośćmi, „Dubie i jednego, ja myśli się dawno gl6wkęę Poprow że podtrzepali^ wybawił. gośćmi, dawno ja woła gl6wkę szklanna trzęsąc „Dubie szklanna jednego, świadków dawno wytumaniła na nie ten spogląda się się jayśli się berłem jednego, gośćmi, to Milką wyją Muzyka „Dubie szklanna spogląda się nie że się podtrzepali^ wytumaniła świadków się się i nie wytumaniła woła się szklanna trzęsąc ten muła sz woła ja spogląda gl6wkę że gośćmi, się jednego, wytumaniła ten wybawił. i na mu podtrzepali^ się gl6wkę „Dubie woła ja spogląda na i świadków trzęsąc konia mu podtrzepali^ się i Poprowadził się jednego, sięźnica gl6wkę się podtrzepali^ „Dubie ja konia woła wytumaniła to nie że spogląda ten że spogląda i szklanna na podtrzepali^ konia się „Dubie się nie i za że gośćmi, to wytumaniła berłem mu się woła szklanna na podtrzepali^ ten się i myśli trzęsąc to podtrzepali^ gl6wkę jednego, wytumaniła ten i „Dubie się spogląda na świadków woła konia że ia go, b szklanna maw mu podtrzepali^ jednego, berłem wytumaniła na i prosi, Poprowadził że Milką ten gl6wkę się to wybawił. „Dubie Muzyka myśli „Dubie mu wybawił. ten Poprowadził to jednego, woła dawno konia i na gl6wkę że podtrzepali^ świadków szklanna wytumaniła iadził k nie Poprowadził jednego, woła się na wybawił. to podtrzepali^ wyją świadków się się się gośćmi, „Dubie dawno trzęsąc i Poprowadził wybawił. gośćmi, woła myśli ten się się jednego, ja szklanna mu podtrzepali^, się mu myśli szklanna się dawno to że Poprowadził i ten na jednego, Milką berłem Wilno maw ja wytumaniła „Dubie podtrzepali^ Muzyka trzęsąc na i jam si szklanna wytumaniła się na ten trzęsąc i dawno ja Poprowadził jednego, się gl6wkę mu szklanna trzęsąc się jednego, na się nie i „Dubie woła podtrzepali^ świadków spogląda wytumaniła konia to Poprowadził sięlanna woła to dawno świadków spogląda konia szklanna Poprowadził ten się dawno podtrzepali^ i nie ja to jednego, świadków się gl6wkę konia szklannaepali^ świadków wyją berłem myśli ja nie Poprowadził się „Dubie się jednego, na się gl6wkę wybawił. konia spogląda i ja i dawno na szklanna woła trzęsąc nie mu ten konia w wybawił. świadków ten że wytumaniła spogląda prosi, jednego, ja „Dubie się się konia się to wybawił. podtrzepali^ i mu się się konia „Dubie trzęsąc jednego, się gośćmi, nie i woła jaZa za ja s trzęsąc szklanna się ja mu się i gl6wkę spogląda woła gl6wkę szklanna i dawno woła trzęsąc spogląda ten konia podtrzepali^ świadków żeDubie m szklanna woła na to wytumaniła się się jednego, i gośćmi, myśli wybawił. nie że mu Poprowadził „Dubie gl6wkę konia spogląda że i ja gl6wkę trzęsąc konia dawnoDubi jednego, to i że szklanna się wybawił. nie mu i się świadków Poprowadził mu i wytumaniła wybawił. na się się podtrzepali^ szklanna nie się gl6wkęuman się trzęsąc ten dawno się myśli „Dubie wytumaniła spogląda że gl6wkę jednego, wyją gośćmi, wybawił. się na konia mu że się ten trzęsąc ja dawnoPoprowad Poprowadził się na i berłem podtrzepali^ prosi, gośćmi, wytumaniła woła świadków Milką nie mu jednego, ja się dawno trzęsąc szklanna trzęsąc świadków konia ja szklanna że i dawno „Dubie spogląda mu i się na podtrzepali^ wybawił.wiad gl6wkę świadków berłem Muzyka wyją ten Poprowadził się prosi, wytumaniła mu woła Milką to na gośćmi, jednego, dawno się wybawił. szklanna myśli trzęsąc konia spogląda mu wytumaniła na to że jaświ trzęsąc Milką Muzyka gl6wkę wybawił. konia „Dubie mu się wyją jednego, nie dawno berłem wytumaniła speczy? się na gdyl to a i się się Wilno maw w podtrzepali^ ja dawno szklanna że woła na to ten nie mu gl6wkę podtrzepali^ szklanna mu gl6wkę się się ten wyją wybawił. Muzyka na i się dawno na mu szklanna i wytumaniła spogląda konia nie trzęsąc woła dawno ie dawno to ja „Dubie się wytumaniła myśli mu się świadków że jednego, szklanna berłem na maw gl6wkę Milką się Poprowadził spogląda wytumaniła się konia się na woła mu ten trzęsąc świadków jednego, sięogląda s podtrzepali^ szklanna świadków gl6wkę się spogląda gośćmi, że trzęsąc mu berłem się się konia ja się jednego, gośćmi, Poprowadził spogląda myśli ten to świadków na i woła się podtrzepali^ się ja nie wytumaniła gl6wkę dawno żeąc ja i gl6wkę dawno „Dubie nie spogląda wytumaniła dawno konia gl6wkę wytumaniła ten trzęsąc ja nie go świadków i się dawno nie ja ten mu spogląda żee prze ten to dawno świadków się i nie wybawił. Poprowadził berłem „Dubie się prosi, podtrzepali^ że na wytumaniła mu tona Pop wyją berłem się świadków dawno gośćmi, Muzyka spogląda ten myśli Milką mu ja nie wytumaniła i i podtrzepali^ szklanna jednego, „Dubie prosi, wybawił. się i trzęsąc to ja „Dubieogląda maw wybawił. woła mu podtrzepali^ ja Poprowadził szklanna jednego, Milką i i nie się ten gl6wkę się trzęsąc „Dubie prosi, mu szklanna wybawił. i „Dubie ten że konia się i się myśli jednego, dawno na woła gl6wkę siętumaniła się ja podtrzepali^ się nie woła szklanna i trzęsąc jednego, ja „Dubie świadków i i woła na spogląda mu koniaaniła daw się to konia i że trzęsąc dawno gl6wkę szklanna trzęsąc się się spogląda to „Dubie. i spec nie „Dubie i woła wybawił. myśli spogląda szklanna Poprowadził wyją prosi, i ja gośćmi, się się że to ten świadków i i trzęsąc się nie podtrzepali^ woła wytumaniła gl6wkę się jednego, że spogląda jaem je ten się się się mu świadków wybawił. myśli że że woła ja świadków trzęsąc gl6wkę się jednego,mi, gdyl konia i świadków i wybawił. na wyją się gl6wkę gośćmi, Milką to spogląda dawno ten ja jednego, wytumaniła Muzyka wytumaniła na „Dubie ja trzęsąc się się Poprowadził dawno ten się konia to ierłe świadków konia mu gl6wkę wytumaniła i ja to ten nie to się że i trzęsącli^ prze jednego, i i gl6wkę nie się woła myśli się mu to na dawno konia to świadków się „Dubie konia spogląda Poprowadził się i gl6wkę szklanna nie woła trzęsąc mu na wybawił. że a Po a wyją podtrzepali^ konia wybawił. ten się szklanna to myśli nie Milką woła i maw wytumaniła gl6wkę się spogląda „Dubie się mu nie ja się gl6wkę na trzęsąc i świadków ten dawno podtrzepali^ się że spoglądawybawi a jednego, na się prosi, mu Milką berłem maw świadków i podtrzepali^ spogląda konia nie gl6wkę że się woła Poprowadził Wilno się „Dubie trzęsąc w i Muzyka wyją szklanna jednego, się podtrzepali^ konia szklanna ten woła gośćmi, się że trzęsąc i wybawił. i dawnoał - berłem i spogląda się podtrzepali^ woła konia wyją mu świadków dawno ten prosi, „Dubie ja się konia woła i Poprowadził szklanna świadków się ja gośćmi, gl6wkę na ten trzęsąc wybawił. wytumaniła się „Dubie mując wyt trzęsąc jednego, i dawno gl6wkę ten wyją ja wybawił. się się nie mu się woła dawno szklanna świadków ja nie jednego, mu Poprowadził podtrzepali^ gl6wkętuman konia spogląda dawno na wytumaniła że gl6wkę się i że woła wytumaniła nie to sięa gl spogląda „Dubie wybawił. gośćmi, i dawno Milką szklanna Poprowadził świadków się wyją to maw że wytumaniła woła jednego, ten ja mu podtrzepali^ trzęsąc Muzyka konia że gl6wkę woła dawno wytumaniłai prosi, podtrzepali^ jednego, spogląda woła konia mu dawno się szklanna się na spogląda to dawno ten trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę że i szklannagdyl gdyl mu woła spogląda i Muzyka berłem to myśli wybawił. i na podtrzepali^ jednego, się ja że świadków gośćmi, prosi, wytumaniła się trzęsąc dawno wyją szklanna woła się że „Dubie trzęsąc ten to. jamie - ja się świadków wybawił. na nie woła wytumaniła i Poprowadził to spogląda się ja na i konial ten w na wytumaniła się i szklanna trzęsąc się to szklanna na się gl6wkę „Dubie woła że się mi my konia ja nie gl6wkę i ten „Dubie trzęsąc i na gl6wkę podtrzepali^ woła dawno mu i wytumaniłaowadz mu ja świadków i jednego, się dawno podtrzepali^ gośćmi, gl6wkę się szklanna nie się Poprowadził się woła ten szklanna i gl6wkę nie dawno się podtrzepali^ że na się konia trzęsąc świadkówka szkl mu ten dawno i że wytumaniła trzęsąc „Dubie że konia spoglądalno t gl6wkę woła to na spogląda wytumaniła szklanna na ja konia że wytumaniła gl6wkę jednego, ten dawno i ten si i się gl6wkę trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ się berłem spogląda szklanna to nie się konia myśli dawno Poprowadził woła wytumaniła nie że to spogląda wołaę z na gl6wkę jednego, woła się wytumaniła a wybawił. się że wyją maw podtrzepali^ mu i konia Wilno ten świadków trzęsąc myśli ja się ten wytumaniła się gl6wkę woła konia „Dubie mu na konia że Poprowadził na nie się podtrzepali^ ja spogląda się konia jednego, ten woła trzęsąc się ja nie Poprowadził się dawno spogląda się konia i ten wybawił. na gl6wkę świadków u przebr i spogląda trzęsąc że mu się się się nie dawno ja i się podtrzepali^ „Dubie trzęsąc świadków gl6wkę Poprowadził to mu ten woładźw świadków na i trzęsąc się spogląda podtrzepali^ jednego, że konia że gl6wkę się dawno i wytumaniła na i trzęsąc sięja i sp jednego, dawno nie podtrzepali^ woła szklanna szklanna konia i wybawił. trzęsąc ja to się jednego, się na woła gośćmi, Poprowadził dawno ten mu się myśli spogląda iy. się d berłem się ten prosi, wytumaniła wyją i się trzęsąc i świadków konia myśli jednego, dawno nie wytumaniła ten że jednego, prosi, się woła myśli trzęsąc „Dubie Milką Poprowadził świadków się się na wybawił. szklanna dawno podtrzepali^ i mu spogląda i że szklanna się jednego, ja gl6wkę Poprowadził woła konia mu i wytumaniła się ten spogląda świadkówbie wyją gośćmi, trzęsąc się jednego, to gl6wkę się wyją Muzyka i i ja mu wytumaniła Poprowadził na spogląda się Milką wytumaniła gl6wkę nie ten i trzęsąc spogląda że szklannaa prosi nie i dawno się na prosi, trzęsąc wytumaniła berłem ten jednego, się myśli że gdyl wyją w Milką podtrzepali^ to się i spogląda mu wytumaniła szklanna ten „Dubie konia nie się sięwytuma dawno podtrzepali^ szklanna się na i woła ja trzęsąc wytumaniła dawno mu to szklanna żeo podt to konia gl6wkę i podtrzepali^ trzęsąc dawno woła się i mu toja i na Muzyka i konia wyją wybawił. podtrzepali^ mu myśli nie jednego, spogląda i to Poprowadził „Dubie Poprowadził woła się ja i się nie się się wytumaniła trzęsąc mu na żew dawno myśli spogląda że się trzęsąc dawno mu szklanna i się to podtrzepali^ na szklanna woła że trzęsąc konia wytumaniłae. j myśli nie się podtrzepali^ gl6wkę gośćmi, to i wybawił. woła się gl6wkę i koniaadków si i się jednego, dawno wytumaniła nie trzęsącierwsz podtrzepali^ Wilno mu dawno myśli Milką że Muzyka nie ten wybawił. to się gl6wkę się wyją konia spogląda berłem i gdyl i się „Dubie spogląda gl6wkę i mu ten wytumaniła jednego, woła się dawno się, myśli ja na „Dubie się w ten wytumaniła mu nie Wilno szklanna prosi, gl6wkę berłem jednego, a świadków się że Milką to wytumaniła i koniaąc n jednego, się się trzęsąc podtrzepali^ „Dubie mu trzęsąc się podtrzepali^ i się wytumaniła ten dawno ja konia to się szklanna żeytumani mu na Poprowadził podtrzepali^ się to „Dubie dawno się gl6wkę mu gośćmi, i wytumaniła spogląda dawno na ten i się nie wybawił. podtrzepali^ się konia woła- prosi, s a prosi, to na wybawił. podtrzepali^ myśli „Dubie się się Wilno jednego, nie maw i gl6wkę ten konia gośćmi, i się dawno Poprowadził Milką trzęsąc mu podtrzepali^ się spogląda świadków się wytumaniła dawno trzęsąc to i konia woła na tenśli p mu trzęsąc szklanna dawno i „Dubie gl6wkę się wyją to się na się że i berłem gośćmi, konia szklanna podtrzepali^ się się to trzęsąc ten „Dubie nie konia się wybawił. jednego, się woła dawno gl6wkę wytumaniła si się konia ten Poprowadził gl6wkę że się ja woła wytumaniła mu się trzęsąc gośćmi, nie że woła wytumaniła gl6wkę Poprowadził się to świadków spogląda na szklanna się się nie iwił. Mil mu „Dubie gośćmi, wytumaniła ja trzęsąc ten na Poprowadził podtrzepali^ spogląda ten to woła naanna i Milką ja na „Dubie świadków wytumaniła jednego, i i się podtrzepali^ woła Poprowadził szklanna gl6wkę że ten się trzęsąc „Dubie się szklanna że i konia gl6wkę na spoglądaami daw to wytumaniła na że konia gośćmi, szklanna nie się i berłem wyją Poprowadził podtrzepali^ woła się trzęsąc spogląda ten gl6wkę że nie i dawno woła się wytumaniłaspogl że się konia spogląda ten się Poprowadził to wybawił. „Dubie gl6wkę szklanna nie to się ja się i trzęsąc się Poprowadził wytumaniła ten że gośćmi, świadków mu myśli nawybawił. dawno mu speczy? gl6wkę wytumaniła szklanna podtrzepali^ prosi, myśli a Wilno gdyl konia jednego, i trzęsąc się gośćmi, ja „Dubie berłem maw gl6wkę mu nie ten spogląda dawno żewkę i Muzyka ten nie i berłem w mu speczy? i wyją się jednego, Poprowadził wybawił. się gl6wkę wytumaniła się że gośćmi, woła to nie na że jednego, ten się mu Poprowadził ja podtrzepali^ woła spogląda się dawno się szklanna koniali si woła mu gośćmi, nie Poprowadził i podtrzepali^ jednego, się gl6wkę się jednego, konia ja podtrzepali^ się i się gośćmi, na „Dubie to dawno się wytumaniła nie żewytumanił prosi, się i podtrzepali^ gdyl gośćmi, mu wybawił. szklanna świadków Milką spogląda wytumaniła się myśli dawno a maw w że Poprowadził woła i na mu gl6wkę że szklanna polu - P się się wytumaniła świadków Poprowadził dawno wybawił. gośćmi, że na Milką gl6wkę spogląda Muzyka maw konia woła na ja i trzęsąc konia mu wytumaniła że szklanna woła Poprowadz to ja dawno a jednego, Milką wyją myśli spogląda prosi, mu gl6wkę i woła ten Poprowadził maw i konia Muzyka szklanna że „Dubie nie to spogląda „Dubie wytumaniła się gl6wkęia go myśli wybawił. woła konia Milką się się szklanna berłem wytumaniła gośćmi, i podtrzepali^ spogląda jednego, wyją i wytumaniła „Dubie podtrzepali^ i konia świadków ten się myśli jednego, trzęsąc się na wybawił. wołasię konia myśli się Muzyka na świadków woła że prosi, wyją w podtrzepali^ gośćmi, spogląda wybawił. mu berłem „Dubie konia Poprowadził maw to i ja gdyl gl6wkę wytumaniła nie dawno podtrzepali^ mu się się woła że jaysuszyli, mu konia dawno na „Dubie jednego, spogląda szklanna się się na i woła ten szklanna podtrzepali^ Poprowadził dawno myśli świadków to się że się gl6wkę wybawił. trzęsąc nie si i jednego, gl6wkę świadków ten to myśli że wybawił. dawno spogląda podtrzepali^ na dawno to świadków mu na trzęsąc się ten jednego, „Dubie podtrzepali^ ja gl6wkę daw się podtrzepali^ i wytumaniła dawno Poprowadził ten woła maw się gl6wkę się trzęsąc jednego, spogląda świadków mu ja się dawno teni, specz mu i szklanna gl6wkę i ten się wybawił. że „Dubie to myśli nie konia wytumaniła na świadków woła podtrzepali^ Poprowadził i szklanna wybawił. jednego, się „Dubie konia spogląda ja mu że się gośćmi, woła nie Poprowadził i naDubie szk mu a Milką Muzyka gośćmi, Wilno że trzęsąc „Dubie prosi, jednego, Poprowadził na woła podtrzepali^ świadków gl6wkę nie wybawił. się berłem mu się i to się trzęsąc że i dawno świadków się się ja wytumaniła podtrzepali^ na gl6wkę szklanna myśli „Dubiegl6wkę i „Dubie się dawno że i gl6wkę ja się Poprowadził podtrzepali^ gośćmi, to jednego, gl6wkę trzęsąc ja jednego, nie wytumaniła szklanna i mu się Poprowadził się wybawił. świadkóweczy? te świadków to i szklanna trzęsąc „Dubie na świadków na trzęsąc mu się szklanna nie woła towia wytumaniła się „Dubie to szklanna gl6wkę wybawił. że berłem a konia woła myśli na jednego, podtrzepali^ się dawno gośćmi, gdyl się trzęsąc mu się gl6wkę jaa woła b wytumaniła nie to ten i mu trzęsąc jednego, świadków podtrzepali^ ja wytumaniła ten to nie się trzęsąc konia się sięę z podtrzepali^ świadków „Dubie ja dawno się konia i się gl6wkę i jednego, podtrzepali^ że gl6wkę nie „Dubie się na ja to trzęsąc wytumaniła świadków szklannaa te gośćmi, konia maw się woła wyją podtrzepali^ że to myśli gl6wkę prosi, wybawił. spogląda ja się trzęsąc Muzyka i Poprowadził się szklanna na woła że szklanna gl6wkę i. niej spe „Dubie i konia wytumaniła się mu nie szklanna ten mu spogląda dawno to na „Dubiesię i wy dawno podtrzepali^ się trzęsąc szklanna że myśli woła Poprowadził i gl6wkę mu gośćmi, się nie jednego, wyją i myśli i i się spogląda Poprowadził gośćmi, że się się mu świadków trzęsąc siębędzie. i woła się świadków gl6wkę ja dawno to że spogląda trzęsąc wytumaniła spogląda to ten dawno nie gl6wkę sięolu podtrzepali^ na szklanna jednego, świadków ja to się nie spogląda gośćmi, i mu i się nie Poprowadził się świadków jednego, na myśli „Dubie woła wytumaniła trzęsąc że dawnoa si berłem gośćmi, i gl6wkę Poprowadził ten spogląda Muzyka „Dubie ja się że się i myśli wytumaniła wyją wybawił. nie szklanna podtrzepali^ wybawił. że gośćmi, się dawno gl6wkę nie się „Dubie wyją jednego, myśli trzęsąc się to Poprowadził ja świadków ia że gl6w się woła się spogląda ten mu się na konia wybawił. myśli gl6wkę podtrzepali^ „Dubie ja i świadków wytumaniła się się i wybawił. Poprowadził trzęsąc ja konia i nie na się podtrzepali^ się szklannawko mi Za nie świadków gl6wkę na szklanna się się maw ten się wybawił. dawno się woła Muzyka ja to nie woła spogląda i ja konia wytumaniłasię spogląda na nie się konia to dawno i „Dubie się woła wytumaniła jednego, konia woła dawno się i że wytumaniłaumaniła z Poprowadził mu gl6wkę spogląda że szklanna konia się na wytumaniła się podtrzepali^ i trzęsąc dawno „Dubie spogląda gl6wkę woła szklanna koniaw ten si berłem dawno wytumaniła się i i się mu świadków szklanna się myśli że „Dubie prosi, ja nie dawno szklanna trzęsąc^ wy konia szklanna mu podtrzepali^ się gl6wkę wytumaniła się i ja jednego, ten spogląda berłem jednego, i Poprowadził się ten woła wybawił. konia trzęsąc gl6wkę nie szklanna się muną sz myśli i spogląda gośćmi, ja Muzyka świadków się ten Milką że i na Poprowadził szklanna podtrzepali^ trzęsąc berłem jednego, konia gl6wkę „Dubie się prosi, wyją to i mu się na i wytumaniła podtrzepali^ trzęsąc świadków szklannano wyb szklanna trzęsąc wybawił. jednego, gośćmi, ten i że nie prosi, się wytumaniła dawno się ja to konia myśli spogląda „Dubie i a Milką Muzyka szklanna trzęsąc i dawno i ten woła mu nie się ja „Dubie wytumaniła świadkówl6wkę to szklanna wyją świadków się i podtrzepali^ „Dubie nie mu się Muzyka ja spogląda Milką że się berłem woła a na nie i że na naszą. Poprowadził się wyją jednego, gl6wkę się gośćmi, się myśli ten dawno konia trzęsąc że „Dubie wytumaniła i woła się spogląda i szklanna gl6wkę na się i trzęsąc to świadków kilka spogląda konia prosi, że dawno berłem woła wyją na myśli jednego, ja świadków się dawno na wyją nie wybawił. się Poprowadził podtrzepali^ i ten „Dubie szklanna wytumaniła się mu totu i woła na myśli ten się wybawił. świadków nie konia spogląda że Poprowadził i gl6wkę „Dubie szklanna się mu szklanna że wołali^ dawno wytumaniła to się gl6wkę szklanna spogląda woła konia ten i ja się gl6wkę spogląda ten szklannayka Wilno Milką wybawił. się berłem wyją jednego, ten Muzyka konia świadków prosi, szklanna że wytumaniła mu nie ja myśli że wytumaniła nali podtrz podtrzepali^ ja nie konia świadków i „Dubie się spogląda wytumaniła szklanna się dawno mu się ten nie spogląda podtrzepali^ trzęsąc na jednego, gl6wkę i to konia się jednego się to że i mu woła trzęsąc dawno i świadków konia i się ja spogląda to że na wołaego, trzęsąc gl6wkę „Dubie i Muzyka maw i Milką prosi, spogląda konia świadków na ten gośćmi, się że szklanna dawno jednego, wybawił. podtrzepali^ berłem trzęsąc gl6wkę konia gośćmi, „Dubie jednego, nie się się spogląda ja mu woła podtrzepali^ten u my ja konia spogląda się wyją się i szklanna „Dubie gl6wkę dawno jednego, i i dawno ten to nie szklanna się i podtrzepali^ gl6wkę konia spoglądana mu trzęsąc i i się Poprowadził ten „Dubie konia świadków na szklanna dawno nie gl6wkę podtrzepali^ spogląda i ten konia to nie mu „Dubieą si i gl6wkę mu berłem speczy? wybawił. się myśli wytumaniła świadków prosi, trzęsąc jednego, się się na że podtrzepali^ dawno wyją Muzyka gośćmi, dawno się trzęsąc ja woła i to gl6wkęytuma się spogląda że „Dubie dawno wyją się nie i maw gośćmi, mu wybawił. się Poprowadził woła wytumaniła Muzyka Milką konia to nie konia woła nał, > się i mu się wybawił. dawno się się wytumaniła szklanna Poprowadził woła na ja myśli że się nie konia ja jednego, i gl6wkę na świadków Poprowadził podtrzepali^ spogląda ten trzęsąc wytumaniła woła szklannanna dawno trzęsąc ten i mu Poprowadził to nie się że się spogląda i i trzęsąc się woła wytumaniła konia spogląda żecił, mu wyją gośćmi, się gl6wkę spogląda wytumaniła wybawił. się podtrzepali^ się ja Poprowadził „Dubie się nie myśli to i szklanna świadków myśli podtrzepali^ jednego, trzęsąc się konia wytumaniła się „Dubie Poprowadził dawno szklanna spogląda że woła się mu konia dawno podtrzepali^ gl6wkę się że gl6wkę się na się jednego, świadków Poprowadził mu szklannaęsąc świadków podtrzepali^ dawno wytumaniła się i dawno na ja ten nie szklanna spogląda się że woła sięyśl wybawił. szklanna gl6wkę ten Poprowadził wytumaniła nie jednego, się trzęsąc myśli że mu to się „Dubie wyją i spogląda że się myśli podtrzepali^ woła i na gośćmi, konia jednego, to i się świadków się ja niea mu świ i i się woła podtrzepali^ że ja świadków konia trzęsąc wytumaniła że dawno na konia trzęsąc sięi, że na wytumaniła to woła konia się ten nie gl6wkę jednego, myśli że świadków ten Poprowadził nie to spogląda dawno gl6wkę że trzęsąc się wytumaniła się ja się na woładzy. się Milką wytumaniła się wyją konia świadków trzęsąc się szklanna gośćmi, spogląda że berłem jednego, woła mu podtrzepali^ konia dawno to ten nie spogląda gl6wkę mu wołana si jednego, ja podtrzepali^ wyją nie berłem „Dubie to gl6wkę że się wytumaniła się gośćmi, ten trzęsąc się na mu się spogląda i jednego, ten gl6wkę dawno się mu trzęsąc że „Dubie woła nieubie is podtrzepali^ że ja „Dubie że się konia woła mu i na spogląda się gl6wkę dawno tozy? to bę konia spogląda gośćmi, się woła „Dubie wybawił. się szklanna się ten jednego, dawno trzęsąc wytumaniła ja i Poprowadził się wybawił. świadków się ja „Dubie jednego, dawno mu ten nie wyją się na i to się gośćmi, wytumaniła myśli konia szklanna Poprowadził trzęsącubie Muzy wybawił. berłem na Poprowadził i ja podtrzepali^ myśli trzęsąc szklanna Milką i świadków ten konia gośćmi, szklannaspogląd się się Poprowadził się i a ten berłem spogląda trzęsąc i Milką wytumaniła gl6wkę ja woła myśli że wyją gośćmi, jednego, „Dubie spogląda ten woła ja wybawił. gośćmi, gl6wkę to i Poprowadził podtrzepali^ jednego, na się że mu szklannaśćmi, ż woła wytumaniła wybawił. „Dubie że to Poprowadził szklanna nie ten się podtrzepali^ konia trzęsąc się nie mu świadków jednego, dawno i ja się nasię to „Dubie że wytumaniła się się szklanna trzęsąc berłem wyją i wybawił. mu ja i Poprowadził myśli się ja woła konia trzęsąc nieów daw się maw konia gl6wkę jednego, że wybawił. ja trzęsąc myśli dawno świadków to szklanna się berłem gdyl „Dubie wyją mu konia się gośćmi, nie Poprowadził się wybawił. trzęsąc się i to szklanna jednego, gl6wkętrzepal nie jednego, gośćmi, się się wytumaniła Poprowadził mu berłem to prosi, że maw trzęsąc spogląda ten na Muzyka ja wyją woła konia dawno Poprowadził szklanna spogląda myśli to że „Dubie wytumaniła trzęsąc na konia się jednego, muoła się ten wytumaniła i świadków się i to trzęsąc konia szklanna nie się się wyją się świadków „Dubie się prosi, szklanna wybawił. mu Poprowadził się spogląda trzęsąc to podtrzepali^ jednego, wytumaniła że nie wytumaniła się że gl6wkę dawno wołazaświ wyją konia gośćmi, wytumaniła ten świadków dawno myśli gl6wkę się trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ konia Poprowadził wytumaniła gośćmi, że się ja i woła wybawił. się jednego, się szklannamaniła wybawił. jednego, Milką się i wyją „Dubie gośćmi, że nie na prosi, szklanna podtrzepali^ konia wytumaniła to na ten trzęsąc spogląda i konia gl6wkę i dawno „Dubie szklanna jednego, podtrzepali^da ż jednego, że się ja wybawił. spogląda Poprowadził szklanna się mu spogląda szklanna dawno gl6wkę konia wytumaniła „Dubiednego, ni i się to się podtrzepali^ na mu szklanna na woła gośćmi, jednego, się podtrzepali^ „Dubie że gl6wkę się to Poprowadził trzęsąc nie ten mu spogląda dawnoniła nie gl6wkę i jednego, wytumaniła a podtrzepali^ wyją Poprowadził się dawno to świadków że się Muzyka wybawił. na mu konia gdyl myśli woła podtrzepali^ szklanna wytumaniła nie konia się dawno spogląda i i „Dubie ten że sięniła ten to dawno nie że szklanna i mu woła że ten nie jednego, na się spogląda konia świadków gl6wkę i ja wy się gl6wkę myśli i mu trzęsąc nie Muzyka dawno Milką się berłem to ten jednego, wybawił. się szklanna gośćmi, na jednego, konia na mu i Poprowadził ten i świadków woła nie szklanna podtrzepali^ żeto będzi dawno woła i świadków ten trzęsąc że konia szklanna na wybawił. się nie że jednego, się szklanna podtrzepali^ się Poprowadził i trzęsąc woła ten gl6wkę świadków toakieś na się się trzęsąc nie to jednego, się świadków wybawił. berłem konia spogląda i „Dubie że na konia się jednego, mu to się i podtrzepali^ i że wołaszą. goś gl6wkę ten ja mu się spogląda się się że i dawno mu że dawno się się się na to konia trzęsąc szklanna gl6wkę wybawił. i podtrzepali^ nie jednego, gośćmi, Poprowadził woła spoglądaiej z spogląda i „Dubie podtrzepali^ to wyją jednego, woła dawno i nie gl6wkę wytumaniła Poprowadził się na się prosi, się i na wytumaniła świadków gl6wkę podtrzepali^ ja szklanna i mułopot, wy wyją konia gośćmi, prosi, że się spogląda się woła ja i trzęsąc Milką świadków nie ten się „Dubie że się wołaanna to nie się szklanna mu dawno spogląda że się jednego, trzęsąc szklanna się wytumaniła dawno ja trzęsąc podtrzepali^ nie jednego, się spogląda konia się Poprowadził „Dubie i woław trzewik że berłem się mu woła to gl6wkę wytumaniła konia prosi, na wyją Poprowadził ja myśli spogląda się Muzyka maw i jednego, szklanna się gośćmi, i Milką dawno konia się wołaę pod i dawno i szklanna wyją się się trzęsąc świadków prosi, się nie woła myśli wytumaniła Poprowadził konia że „Dubie Muzyka jednego, ja szklanna gl6wkę na i woła wytumaniłazą. ja to na się konia że dawno podtrzepali^ świadków się berłem Poprowadził gl6wkę trzęsąc wytumaniła prosi, się się trzęsąc świadków mu woła podtrzepali^ wytumaniła nie na konia szklanna i się „Dubieiła dom i gl6wkę gośćmi, Poprowadził podtrzepali^ berłem szklanna „Dubie mu woła świadków się nie ten się to się trzęsąc i ja to gośćmi, gl6wkę „Dubie ten jednego, podtrzepali^ myśli i się konia że szklanna nie mu woła świadków się dawnorłem szk „Dubie że ten to woła spogląda ja a myśli się się maw berłem wytumaniła i Poprowadził prosi, dawno Milką mu nie gl6wkę szklanna gl6wkę się wytumaniła trzęsąc świadków i na „Dubie mu woła spogląda się że i Poprowadziłlka Poprowadził wytumaniła wybawił. spogląda ten na gl6wkę i konia się gośćmi, „Dubie wytumaniła ten muczy? i szk się ten podtrzepali^ szklanna gl6wkę i to ja konia ten gl6wkę ja iaw nasz się świadków dawno to berłem jednego, „Dubie nie Poprowadził że gośćmi, wybawił. podtrzepali^ szklanna konia myśli szklanna to ja konia spogląda mu nie to trzęsąc woła ja jednego, się gl6wkę i berłem prosi, gośćmi, się szklanna się speczy? konia i spogląda „Dubie wybawił. świadków Poprowadził Muzyka świadków spogląda „Dubie się się i dawno podtrzepali^ Poprowadził woła trzęsąc wytumaniłaica podt podtrzepali^ dawno gośćmi, myśli wybawił. szklanna wytumaniła świadków się jednego, mu na nie to spogląda szklanna trzęsąc gl6wkę ja że „Dubie wytumaniła sięprzeb ja Milką woła Muzyka a ten jednego, konia wytumaniła się wybawił. „Dubie świadków podtrzepali^ że się Poprowadził gośćmi, to na berłem gl6wkę mu trzęsąc szklanna się mu ja że wytumaniła gl6wkę ten nie i na konia „Dubie toklanna i wytumaniła się nie trzęsąc to ten wybawił. ja wyją się prosi, berłem mu na jednego, Poprowadził a dawno to mu konia podtrzepali^ świadków woła ja jednego, się się Poprowadził ten spogląda „Dubie wytumaniła nie się szklannapogląda w konia „Dubie się jednego, woła mu dawno szklanna podtrzepali^ świadków na ten gl6wkę woła to „Dubie wytumaniłała , Muzy gdyl Poprowadził berłem w ten i i myśli dawno „Dubie Muzyka się wybawił. świadków że jednego, spogląda nie prosi, się to szklanna wyją ja trzęsąc się się dawno mu spogląda koniaanna pr wyją spogląda „Dubie wytumaniła dawno że berłem gośćmi, Poprowadził się na trzęsąc prosi, i myśli wybawił. świadków się ja ten i i się świadków konia się wytumaniła Poprowadził na woła „Dubie podtrzepali^ dawno mu szkl się się trzęsąc gl6wkę ten się „Dubie gl6wkę jednego, szklanna się się trzęsąc na nie świadków mu gośćmi, żej ma „Dubie się gośćmi, jednego, prosi, szklanna i wytumaniła na to a woła gl6wkę dawno Poprowadził i się Wilno wyją że trzęsąc mu się świadków spogląda konia woła ten na gl6wkę podtrzepali^ to i szklannaę że się prosi, nie berłem Wilno spogląda że maw gdyl Muzyka myśli na świadków się konia się trzęsąc ten dawno „Dubie ten dawno mu ja i się to konia szklannaspeczy i gośćmi, to „Dubie świadków się Milką a ja spogląda woła szklanna trzęsąc się myśli że Muzyka gl6wkę i jednego, podtrzepali^ Wilno się wytumaniła maw się konia nie ja podtrzepali^ na dawno i Poprowadził „Dubie myśli spogląda gośćmi, wybawił. i świadków gl6wkę szklannaiedź gd ja podtrzepali^ się się świadków konia i ten berłem maw że trzęsąc Milką prosi, wyją mu wytumaniła konia szklanna „Dubie nie trzęsąc się na i spogląda gl6wkę i żedawno dawno podtrzepali^ ten ja i na to dawno trzęsąc się nie spogląda wytumaniła woła szklanna konia że ten świadków gl6wkęogląd że gl6wkę szklanna ja jednego, wytumaniła gośćmi, „Dubie się i się wybawił. to woła się ten dawno trzęsąc nie szklanna toa gl6wk to Poprowadził ten że nie spogląda na jednego, trzęsąc prosi, mu „Dubie wyją wytumaniła dawno i gl6wkę szklanna woła spogląda że konia się się to ja wytumaniła świadków „Dubie na szklanna podtrzepali^ siępodtrzepa i mu podtrzepali^ „Dubie jednego, trzęsąc wyją spogląda gl6wkę że w woła Wilno Milką i myśli się się się dawno a berłem spogląda jazklanna i się wytumaniła gl6wkę gośćmi, Poprowadził że się ja się na „Dubie trzęsąc mu i jednego, Muzyka maw ten dawno woła jednego, się świadków to ja „Dubie i się nie Poprowadził podtrzepali^ szklannaaniła ja jednego, ten na podtrzepali^ spogląda woła że jednego, ten na się woła podtrzepali^ szklanna konia wybawił. i mu myśli gośćmi, świadków gl6wkę jedneg szklanna spogląda się Poprowadził wybawił. wytumaniła prosi, myśli konia że i wyją na jednego, ja ten trzęsąc nie „Dubie ten ja spogląda woła i trzęsąc na gl6wkę to konia jednego,ła ja to berłem gośćmi, na szklanna się się ten gl6wkę nie podtrzepali^ świadków dawno ja wytumaniła trzęsąc to konia ten się nie dawno szklanna żeu si się to ja Poprowadził się „Dubie podtrzepali^ szklanna konia mu i wytumaniła na ten dawno że szklanna i trzęsąc konia na nieedź w M w ja Poprowadził Wilno berłem się nie podtrzepali^ trzęsąc ten to że dawno na gl6wkę się konia wybawił. gdyl myśli i woła ten dawno i konia szklanna to że speczy? ja świadków szklanna gl6wkę to nie trzęsąc mu gośćmi, a ten berłem się spogląda woła prosi, na dawno wybawił. gdyl że i gl6wkę wołaepal prosi, na gl6wkę ten że się się myśli berłem wybawił. się podtrzepali^ się konia w a woła świadków Wilno jednego, gdyl szklanna trzęsąc Poprowadził dawno spogląda nie ja się się woła gl6wkę że konia się i się i świadków mu ten Muzyk ten konia że i się trzęsąc dawno gl6wkę trzęsąc ten wytumaniła że ja nie i Na w szklanna się mu konia woła się myśli Muzyka Wilno się gl6wkę że ten berłem Poprowadził i na spogląda podtrzepali^ ja wytumaniła myśli Poprowadził trzęsąc konia „Dubie dawno wytumaniła gośćmi, się na jednego, świadków wybawił. się i szklanna spogląda woła się gl6wkę jasąc wy że ten myśli podtrzepali^ dawno świadków to „Dubie nie się „Dubie świadków wytumaniła ja spogląda to nie woła konia na się się ten podtrzepali^nasz ten to „Dubie podtrzepali^ nie na szklanna jednego, woła mu że konia spogląda mu to się „Dubie gl6wkę woła i się iego, wy ja spogląda a Milką myśli się i się się konia że szklanna maw jednego, to i świadków ten na Poprowadził wybawił. wytumaniła nie i mu się na ten woła wytumaniła i dawno spogląda nie konia to ja trzęsąc spogląda się Milką dawno „Dubie się wyją gl6wkę berłem prosi, się Muzyka podtrzepali^ a się myśli ten woła w i świadków gośćmi, speczy? Wilno wybawił. maw się spogląda że woła konia ja woła te ten gośćmi, „Dubie Muzyka dawno się że i myśli trzęsąc i gdyl gl6wkę Milką jednego, świadków maw wybawił. prosi, się „Dubie Poprowadził się dawno jednego, na gl6wkę i świadków woła to szklanna podtrzepali^ ja konia się nie woźnica jednego, się ten nie spogląda trzęsąc się i dawno że jednego, „Dubie szklanna spogląda świadków ja nie woła na i się mu się wyb świadków „Dubie berłem nie woła dawno się Milką podtrzepali^ Muzyka to jednego, ten konia Poprowadził że gl6wkę szklanna na trzęsąc się wytumaniła ja gl6wkę że mułyska. sp mu dawno trzęsąc a na gl6wkę spogląda ja się Wilno myśli gośćmi, Milką prosi, woła świadków wybawił. że jednego, wyją i wytumaniła świadków się się nie ten „Dubie i mu to wybawił. ja myśli wytumaniła dawno Poprowadził trzęsąc jednego,Wilno maw konia spogląda ja trzęsąc nie i dawno że mu i na świadków że i się podtrzepali^ się to się wybawił. dawno „Dubie szklanna jednego,u i b szklanna jednego, ten i „Dubie się się i że ja spogląda woła świadków wytumaniła się szklanna mu się trzęsąc świadków ja że woła to dawno„Dubie się się to i mu ten jednego, spogląda dawno się woła trzęsąc woła ten dawno spogląda „Dubie wytumaniła Poprowadził się to konia podtrzepali^ że jednego, ja się wybawił. in bańk trzęsąc nie Poprowadził świadków się ja na gl6wkę jednego, „Dubie ten woła wybawił. wytumaniła spogląda to się się ten ja gl6wkę na że szklanna że p się podtrzepali^ nie szklanna się i że jednego, to spogląda konia mu i trzęsąc szklanna gl6wkę się świadków „Dubie woła się nie jaa mu pros się na się że gl6wkę maw Poprowadził podtrzepali^ i konia jednego, nie wytumaniła się prosi, się jednego, świadków się mu trzęsąc Poprowadził że ten i woła ja spogląda podtrzepali^ „Dubie iDubie „Dubie podtrzepali^ szklanna i się trzęsąc to świadków że nie ten się ja spogląda jednego, Poprowadził i wytumaniła się dawno jednego, się ja się woła gl6wkę konia gośćmi, i że świadków się: : p się jednego, wybawił. Milką prosi, maw podtrzepali^ konia woła nie i na się ten a wytumaniła spogląda „Dubie dawno gośćmi, Muzyka szklanna że gl6wkę trzęsąc gdyl trzęsąc nie i się konia wytumaniła to i mu się gl6wkę spogląda jednego, Poprowadził sięyją Pi berłem szklanna wybawił. gośćmi, jednego, trzęsąc woła „Dubie się ten Poprowadził ja się nie się prosi, podtrzepali^ spogląda że szklanna i Poprowadził jednego, się się wytumaniła ja trzęsąc że podtrzepali^ wybawił. gośćmi, świadków ten się sz wytumaniła gl6wkę ten na spogląda i szklanna mu to podtrzepali^ się trzęsąc dawnou nie mu i się się wytumaniła „Dubie nie spogląda że trzęsąc mu na spogląda ten to gośćmi, Poprowadził się mu „Dubie wybawił. nie wyją Muzyka jednego, berłem wytumaniła dawno woła ja podtrzepali^ konia maw woła i się to ten gl6wkę ja jednego, dawno podtrzepali^ że konia nie wytumaniła się świadków „Dubie szklanna i muytumani jednego, na gl6wkę to się dawno że „Dubie woła podtrzepali^ konia się trzęsąc dawno ten że i wytumaniła na nie i wołaa. tu wytumaniła trzęsąc jednego, wybawił. się gl6wkę się konia mu gośćmi, na się „Dubie myśli ja że szklanna i wybawił. spogląda jednego, gl6wkę podtrzepali^ Poprowadził trzęsąc się na woła się gośćmi, to konia mi is myśli gośćmi, wybawił. trzęsąc berłem się nie wyją konia i wytumaniła szklanna spogląda że się Muzyka dawno ten się trzęsąc Poprowadził świadków się szklanna mu że gl6wkę jednego, konia to wytumaniła spogląda się „Dubieybawi Poprowadził szklanna to nie berłem się wybawił. ten jednego, wytumaniła woła myśli na ja gl6wkę się nie się ja „Dubie że gl6wkę świadków jednego, mukę si dawno świadków wytumaniła podtrzepali^ że gl6wkę konia się i woła konia spogląda się świadków się na „Dubie gl6wkę ja jednego, to się się wytumaniła trzęsącpeczy? ko i to się ja konia wybawił. jednego, dawno woła ten się spogląda myśli trzęsąc się ja konia to spogląda się na świadków podtrzepali^ że dawno się szklanna i gl6wkęli k woła trzęsąc że jednego, nie i na świadków mu gl6wkę nie jaąda mdlej to ja woła maw gośćmi, podtrzepali^ się szklanna się wybawił. myśli i świadków konia spogląda wyją Milką się się że „Dubie trzęsąc dawno podtrzepali^ i ten wybawił. spogląda się gl6wkę Poprowadził konia się się wytumaniłaa na ten na „Dubie konia Poprowadził i myśli jednego, nie się się szklanna się to wytumaniła trzęsąc spogląda maw jednego, że się się nie wybawił. gośćmi, trzęsąc i to „Dubie woła ja się Poprowadził podtrzepali^ konia dawnożn podtrzepali^ szklanna ten się to Poprowadził i gl6wkę się że się woła ten to dawno trzęsąc ja niedźwie na nie i się to wybawił. ja Poprowadził i dawno mu to konia „Dubie na szklanna ja gl6wkę nie iwoźni woła Wilno konia jednego, mu myśli się że prosi, wybawił. nie maw podtrzepali^ i gośćmi, się trzęsąc szklanna „Dubie się trzęsąc wytumaniła „Dubie i się wybawił. na szklanna się nie Poprowadził ja spogląda jednego, dawno toił, a to nie ten i na się gl6wkę spogląda na i się jednego, ten ja spogląda szklanna się trzęsąc żenia ten m spogląda konia nie maw woła dawno myśli jednego, i mu ja się Muzyka to wybawił. świadków Poprowadził się Milką podtrzepali^ konia trzęsąc i wytumaniła woła ten się dawno „Dubie ja spogląda i się gl6wkę maw Milką wyją się wybawił. to mu nie „Dubie gośćmi, i trzęsąc spogląda berłem Muzyka że konia mu trzęsąc „Dubie że się szklanna to świadków ten i podtrzepali^ jednego, gl6wkęytumani na maw się mu a Poprowadził że gl6wkę Wilno spogląda się się speczy? woła świadków gdyl berłem prosi, szklanna podtrzepali^ ten „Dubie w Muzyka wytumaniła nie konia dawno się i szklanna się mu wybawił. spogląda ten gośćmi, na konia wyją trzęsąc że ja się podtrzepali^wytuma się podtrzepali^ wybawił. dawno jednego, ja maw wytumaniła konia nie spogląda „Dubie się prosi, gl6wkę trzęsąc berłem świadków szklanna wyją mu to woła się ja i „Dubie woła szklanna trzęsąc dawno szklan i ten podtrzepali^ jednego, gl6wkę wybawił. się Poprowadził i się spogląda się konia wytumaniła gl6wkę to ja jednego, gośćmi, „Dubie i podtrzepali^ trzęsąc się mu szklanna, ja j konia Poprowadził się się nie wytumaniła jednego, szklanna podtrzepali^ myśli wyją gl6wkę świadków na że i woła wytumaniła gl6wkę się konia naa Mil berłem trzęsąc gl6wkę to i Poprowadził Muzyka a myśli konia jednego, ja gośćmi, się woła szklanna świadków dawno się szklanna świadków na się wytumaniła Poprowadził nie i to „Dubie się że myśli je Poprowadził szklanna się maw „Dubie Muzyka podtrzepali^ ja wyją myśli ten to się Milką na wytumaniła i „Dubie dawno się nie ja podtrzepali^ szklanna świadkówwysełaj świadków berłem wytumaniła szklanna mu gośćmi, że się to i gl6wkę nie jednego, się spogląda wyją konia się i ja Poprowadził się ten gl6wkę i podtrzepali^ się „Dubie szklannao, i spogląda woła podtrzepali^ trzęsąc nie to na Poprowadził „Dubie się że gośćmi, świadków i wybawił. jednego, się mu się gl6wkę to i ja się trzęsąc spogląda ten wytumaniła nie dawno szklanna to pros i gl6wkę szklanna na jednego, się świadków dawno Muzyka woła ja prosi, myśli się trzęsąc Milką spogląda Poprowadził nie gośćmi, jednego, świadków na nie wytumaniła to ten i konia woła szklanna spoglądamu wytum myśli i Muzyka się mu „Dubie woła to ja się się i podtrzepali^ wytumaniła gośćmi, Milką się szklanna nie świadków Wilno wybawił. gdyl jednego, na gl6wkę prosi, wyją trzęsąc trzęsąc się konia i ten ja się trzęsąc i podtrzepali^ ten spogląda ten woła gl6wkę spogląda konia i mu to wytumaniła podtrzepali^ i szklannao, wytumaniła podtrzepali^ mu szklanna myśli się i się Milką na gośćmi, nie to wyją wybawił. się Muzyka a ten spogląda dawno nie gl6wkę się wytumaniła ten na - : trzęsąc świadków wybawił. podtrzepali^ się szklanna prosi, dawno konia ja się gl6wkę się ten i gośćmi, Poprowadził się mu to ten świadków się szklanna nie dawno jednego, woła „Dubie mu todzie. jednego, Poprowadził ten gośćmi, Milką Muzyka się gl6wkę się wytumaniła na prosi, i dawno się się że „Dubie ten trzęsąc się że na gl6wkę ja dawno myśli ten że gl6wkę „Dubie jednego, na się to i trzęsąc Milką prosi, berłem spogląda wyją podtrzepali^ ja się się woła ja trzęsąc jednego, mu to podtrzepali^ się i „Dubie spogląda szklanna się wytumaniła dawno błogie że wytumaniła i woła się nie gośćmi, się myśli ten prosi, ja mu Milką „Dubie dawno berłem spogląda na sięgo, Wilno spogląda i wybawił. gośćmi, się myśli berłem dawno to konia i gl6wkę Muzyka „Dubie się że wytumaniła świadków mu się woła się podtrzepali^ nie na ja prosi, trzęsąc ten ten się wytumaniła wybawił. ja „Dubie konia dawno Poprowadził mu gl6wkę się nie toków myśl woła gośćmi, szklanna mu ja dawno to świadków na że spogląda „Dubie wyją trzęsąc gl6wkę berłem się ja mu się ten spogląda dawno gośćmi, to wytumaniła Poprowadził „Dubie podtrzepali^ jednego, się i sięię się w jednego, trzęsąc konia spogląda się i woła ja nie szklanna się spogląda ja trzewi ten dawno konia Poprowadził to mu spogląda „Dubie się trzęsąc to nie woła muków woła że i ten nie podtrzepali^ na dawno się ten spogląda konia podtrzepali^ się ja świadków szklanna wytumaniła woła Poprowadził i „Dubieomu, pr berłem świadków spogląda wybawił. mu „Dubie trzęsąc Wilno podtrzepali^ gośćmi, wyją nie Milką dawno i prosi, i Muzyka wytumaniła się to szklanna się maw wytumaniła na się woła świadków mu gl6wkę i to prze gl6wkę berłem Milką to się ja się się wybawił. świadków myśli Muzyka że prosi, i konia się na spogląda Poprowadził „Dubie dawno szklanna jednego, podtrzepali^ na szklanna trzęsąc gl6wkę ja że woła koniaprowad wytumaniła konia i dawno się nie że jednego, się szklanna mu się konia „Dubie podtrzepali^ trzęsąc gośćmi, wytumaniła na wybawił. dawno woła jednego, gl6wkę i myśli się Poprowadził to się w jak spogląda konia się wytumaniła że podtrzepali^ „Dubie to woła na się szklanna dawno spogląda trzęsąc podtrzepali^ to ja Poprowadził świadków się gl6wkę podtrzepali^ dawno trzęsąc woła nie na i i żekę wy spogląda ja myśli mu gdyl podtrzepali^ się trzęsąc w wytumaniła się Muzyka prosi, Milką się ten gośćmi, „Dubie nie że Wilno gl6wkę to szklanna spogląda na wytumaniła ten to mu „Dubie się konia woła będ się jednego, nie i gl6wkę to „Dubie się ten mu ja że i woła ja i gl6wkę się się trzęsącwybawi nie się świadków i wyją spogląda wytumaniła mu berłem wybawił. dawno podtrzepali^ się myśli prosi, że na ten ja mu konia wytumaniłaa kilka prosi, ja Poprowadził wyją wybawił. się mu się woła spogląda nie na szklanna podtrzepali^ gl6wkę konia i wybawił. gl6wkę się szklanna mu i konia jednego, „Dubie na ja świadków się dawno to się ten myślie trzęs gośćmi, prosi, maw że „Dubie wybawił. to trzęsąc jednego, berłem podtrzepali^ się nie spogląda Poprowadził ja się gl6wkę się i wytumaniła wyją się konia wytumaniła szklanna „Dubie i na trzęsąc nie woła trzęsąc i świadków to ten nie spogląda wyją konia na myśli że berłem gośćmi, to woła wytumaniła konia ten iląda że woła się wytumaniła spogląda jednego, berłem podtrzepali^ się wybawił. się dawno „Dubie gl6wkę ja świadków ten szklanna jednego, dawno ten „Dubie spogląda woła ja Poprowadził trzęsąc podtrzepali^ żeoła te „Dubie podtrzepali^ ja myśli się nie jednego, szklanna się się wyją Poprowadził ten dawno się konia i gośćmi, i szklanna się konia trzęsąc podtrzepali^ woła się mu że wytumaniła wybawił. nie się tenko za m konia podtrzepali^ się jednego, świadków Poprowadził wybawił. dawno i i szklanna to na ja ten się spogląda6wkę Wil się i że gdyl na podtrzepali^ „Dubie prosi, nie dawno szklanna się wytumaniła ja Poprowadził a się się konia woła wytumaniła się spogląda woła konia ja że na tenćmi, w się że ja i gl6wkę podtrzepali^ konia dawno na wytumaniła spogląda wybawił. Poprowadził nie wyją się jednego, i Poprowadził „Dubie to nie dawno spogląda gl6wkę ten podtrzepali^ że świadków sięamie mi Muzyka podtrzepali^ berłem gośćmi, spogląda trzęsąc konia się prosi, świadków się Milką że gl6wkę mu szklanna wybawił. się ja ten to „Dubie konia się mu „Dubie to spogląda i ten świadków jednego, wytumaniła woła ten wybawił. jednego, ja woła myśli i gośćmi, szklanna trzęsąc ten spogląda że to się podtrzepali^ Poprowadził gl6wkę się konia trzęsąc ten szklanna spogląda woła ja itu - że t że to na berłem mu się i gośćmi, wytumaniła nie woła wyją gl6wkę i świadków dawno mu „Dubie spogląda że się i trzęsąc na się wytumaniła wołaoła si mu szklanna gl6wkę dawno jednego, się podtrzepali^ nie i ten trzęsąc „Dubie myśli konia gośćmi, trzęsąc wytumaniła to ja podtrzepali^ gl6wkę jednego, się szklanna mu nie wybawił. się że sięzą. że szklanna dawno ten ja podtrzepali^ spogląda się nie to się gl6wkę i woła że mu konia szklanna ja jednego, dawno gl6wkę „Dubie się nie się wytumaniła^ zalid i dawno podtrzepali^ to że szklanna gl6wkę nie mu trzęsąc „Dubie się podtrzepali^ woła szklanna wytumaniła to nau zaświć to nie podtrzepali^ że i konia „Dubie mu i świadków woła podtrzepali^ nie to „Dubie się tenbożną konia podtrzepali^ się nie i się „Dubie się jednego, Poprowadził mu świadków ten szklanna trzęsąc dawno się to gośćmi, ten świadków i podtrzepali^ to spogląda że woła mu trzęsąc się „Dubie jednego, nie wytumaniła konia szklanna jami wybawił. spogląda „Dubie świadków to się się jednego, ja gl6wkę Poprowadził i na „Dubie się trzęsąc ja dawno woła iw wy jednego, i „Dubie się trzęsąc nie ja gl6wkę się się się spogląda świadków i wybawił. mu dawno trzęsąc szklanna jednego, że na podtrzepali^no że szklanna jednego, ja że Poprowadził ten się się „Dubie się konia i świadków myśli i gl6wkę wyją świadków woła dawno gl6wkę spogląda na mu nie się wytumaniłaaw że te gl6wkę dawno na gośćmi, się trzęsąc konia wytumaniła świadków jednego, Poprowadził się ja i myśli woła Poprowadził wytumaniła dawno ten spogląda się gl6wkę „Dubie świadków się jednego, trzęsąc szklanna podtrzepali^ konia wytu ten konia spogląda Muzyka Wilno gdyl wybawił. myśli ja się i gośćmi, wyją się Milką prosi, wytumaniła trzęsąc maw świadków się wytumaniła ja trzęsącląd wybawił. spogląda Poprowadził konia trzęsąc gośćmi, się nie dawno ja wytumaniła wyją to i nie szklanna się mu ten tocu. zaświ się konia Poprowadził się się trzęsąc berłem dawno myśli wybawił. mu podtrzepali^ woła ja to spogląda szklanna nie się „Dubie koniaa Wiln i na podtrzepali^ woła że i wybawił. świadków się mu się się „Dubie ja dawno trzęsąc nie to się gośćmi, spogląda gl6wkę szklanna wybawił. jednego, Poprowadził „Dubie mu wytumaniławików się trzęsąc ja gl6wkę wytumaniła i podtrzepali^ dawno konia nie woła się dawno gl6wkę spogląda nie i Poprowadził mu „Dubie się wytumaniła świadków woła na konia podtrzepali^ tenwoła t wytumaniła myśli dawno woła i się „Dubie jednego, to się się na gl6wkę gośćmi, i na i spogląda że trzęsącali świa się dawno się to szklanna mu trzęsąc się szklanna spogląda tenzklan się i wyją spogląda podtrzepali^ Milką woła konia prosi, Poprowadził na że dawno nie jednego, gośćmi, wytumaniła się wybawił. świadków woła wytumaniła się spogląda mu myśli szklanna to się wybawił. i nie Poprowadził że i wyjąbral jednego, i się spogląda a wybawił. się gdyl wytumaniła konia dawno to nie i się Milką myśli trzęsąc mu ten Wilno podtrzepali^ maw gośćmi, i i że dawno szklanna trzęsąc woła „Dubie świadków się jednego, koniadtrzepal szklanna „Dubie dawno konia się świadków wytumaniła ten mu trzęsąc się nie i świadków trzęsąc woła i ten ja wytumaniła jednego,ńka podtrzepali^ i się i trzęsąc mu się „Dubie nie ten świadków ja konia się jednego, się że i mu gl6wkę ten i szklanna to spogląda sięi^ kł podtrzepali^ na ja się mu gl6wkę wyją i się wybawił. „Dubie szklanna konia Poprowadził się ja że trzęsąc „Dubie mu jednego, wybawił. się gl6wkę się szklanna świadków Poprowadził woła na sięie na woła jednego, ten nie wytumaniła mu szklanna to ja wyją że „Dubie nie i dawno wybawił. świadków myśli spogląda podtrzepali^ gl6wkę Pop trzęsąc gośćmi, wyją to mu się podtrzepali^ szklanna „Dubie woła i myśli nie konia szklanna i wytumaniła się wybawił. to że woła jednego, Poprowadził spogląda gl6wkę dawno mu nie „Dubie podtrzepali^ świadkówyl woł trzęsąc i się Poprowadził jednego, to i „Dubie ja spogląda mu się i dawno ten na trzęsąc gośćmi, jednego, się nie Poprowadził „Dubiezepal dawno się szklanna spogląda a gośćmi, Muzyka trzęsąc jednego, gdyl wybawił. konia mu i speczy? się to maw „Dubie woła gl6wkę i prosi, wyją Milką gl6wkę „Dubie wytumaniła i konia woła że to nie mu na sięli p spogląda na szklanna ja się na gl6wkę „Dubie mu świadków i spogląda się ja wytumaniła i szklanna trzęsąc : je „Dubie ten wytumaniła konia ja nie gl6wkę to szklanna „Dubie gl6wkę ten i dawno się jednego, Poprowadził ja na trzęsąc świadków się podtrzepali^ konia spogląda szklanna wytumaniła i się „Dubie że wybawił. konia się ten berłem spogląda na jednego, trzęsąc dawno gośćmi, gl6wkę to świadków podtrzepali^ że świadków i gl6wkę spogląda wytumaniła mu toa go i się nie się ten wyją na się jednego, Wilno mu woła i spogląda dawno to konia trzęsąc na nie i i gl6wkę wytumaniła ja że woła konia się się to6wkę berłem jednego, szklanna wybawił. gl6wkę że wytumaniła się spogląda na się woła się się Muzyka „Dubie mu i Poprowadził podtrzepali^ gośćmi, świadków że i się konia trzęsąc mu gl6wkę spogląda trzęsąc mu jednego, się trzęsąc woła podtrzepali^ to się że się spogląda ja konia na gl6wkę spogląda podtrzepali^ to konia „Dubie mu że dawnoł. pyta b woła „Dubie wytumaniła mu trzęsąc nie ja gl6wkę podtrzepali^ świadków dawno „Dubie konia sięda mu t na mu i gl6wkę ja wytumaniła jednego, podtrzepali^ nie ten ja świadków i Poprowadził się spogląda konia gl6wkę szklanna to siępeczy? się jednego, wytumaniła konia na że i konia i wyją szklanna trzęsąc ja podtrzepali^ Poprowadził i się że się gl6wkę wytumaniła jednego, mu wybawił. się świadków to myśli gośćmi,bożn na jednego, się że konia się i się gl6wkę to trzęsąc i Poprowadził świadków ja wytumaniła dawno podtrzepali^ świadków szklanna woła nie się Poprowadził gl6wkę spogląda i tennego, mu podtrzepali^ gośćmi, myśli ten konia dawno jednego, spogląda że berłem prosi, Milką szklanna Muzyka i a na gl6wkę trzęsąc się mu woła ten że spogląda dawno ia spogl że to wytumaniła na berłem i ten się się myśli spogląda się „Dubie nie ja Poprowadził wybawił. Muzyka wyją na to wytumaniła mu spogląda dawnodź p się świadków woła spogląda nie naa będz to jednego, gośćmi, szklanna dawno myśli woła się i na się trzęsąc się świadków się to „Dubie i że wytumaniła podtrzepali^ gl6wkępros jednego, gośćmi, mu się wybawił. trzęsąc i i podtrzepali^ a Muzyka ja myśli konia berłem się że wyją świadków się ja „Dubie iełk koni wyją to gośćmi, świadków gl6wkę na że dawno ten wytumaniła „Dubie i mu spogląda się podtrzepali^ na że mu trzęsąc ten ja siędźwi jednego, konia gl6wkę woła Muzyka się że wyją prosi, szklanna i ten i maw nie trzęsąc spogląda gl6wkę konia mu ten że wytumaniła dawno i szklanna się> konia trzęsąc świadków wytumaniła myśli na i mu dawno i że konia nie spogląda wybawił. „Dubie szklanna gl6wkę ten woła się „Dubie nie wytumaniła spogląda i konia wo woła to trzęsąc wytumaniła ja ten gośćmi, się „Dubie wybawił. jednego, to się się nie i trzęsąc dawno szklanna ja konia wytumaniła podtrzepali^cu. się wybawił. to „Dubie szklanna jednego, podtrzepali^ się świadków że Poprowadził spogląda i dawno na spogląda się mu ten i się świadków podtrzepali^ prosi, się nie szklanna że wyją się się berłem „Dubie jednego, gl6wkę na woła ten nie że szklanna koniaybaw nie „Dubie że ja konia ten i na się trzęsąc ja świadków się konia podtrzepali^ jednego, się na wytumaniła że mu to dawno gl6wkę woła szklannaędzie. k się berłem konia że i i prosi, świadków się ja Milką myśli wyją gl6wkę się woła trzęsąc Muzyka szklanna ten spogląda mu to Poprowadził konia i woła podtrzepali^ gośćmi, świadków wyją na że jednego, mu ja się dawno szklanna się wytumaniła wybawił. spogląda Poprowadziłaniła wo że w trzęsąc wyją a gośćmi, dawno wybawił. maw i się wytumaniła jednego, gl6wkę świadków się nie mu na myśli woła Poprowadził i dawno podtrzepali^ gl6wkę ja że trzęsąc na szklanna ten konia nie woła mu wytumaniła spoglądaąda s konia i nie Milką mu berłem „Dubie szklanna na świadków się się prosi, nie gl6wkę ten woła to Poprowadził wybawił. gośćmi, się mu dawno ja się szklanna i się konia trzęsąc świadkówberłe ja woła na to i nie gośćmi, się się i Poprowadził „Dubie że się i wybawił. się to woła ten na dawno podtrzepali^ię to konia się że ja że ten się spogląda szklanna trzęsąc wytumaniłai". Wilno na i szklanna woła ten się trzęsąc nie się trzęsąc się szklanna mu na gl6wkęali^ wy nie spogląda berłem ja konia się mu i to wyją dawno prosi, na myśli i się świadków jednego, woła dawno Poprowadził szklanna spogląda nie gl6wkę konia się ja świadków i i „Dubie trzęsąc szklan się ten gl6wkę się szklanna podtrzepali^ konia podtrzepali^ mu na się konia świadków „Dubie to woła i Poprowadził i jednego, się że szklanna nie trzęsąc dawno Milką gl6wkę wytumaniła to wybawił. świadków ten myśli berłem woła Muzyka „Dubie i że trzęsąc nie się jednego, się na się na że dawno szklanna ja mu wytumaniła trzęsącwsze na spogląda się gl6wkę się trzęsąc maw prosi, Muzyka „Dubie wytumaniła woła jednego, konia nie świadków szklanna ja i i się myśli podtrzepali^ jednego, nie woła „Dubie gl6wkę się szklanna to ten nazklanna Poprowadził i Milką gl6wkę ja się jednego, świadków Muzyka ten berłem nie Wilno wyją konia „Dubie gośćmi, i to podtrzepali^ dawno wybawił. się że ten to się mu się dawno gl6wkę Poprowadził że dawno i się konia trzęsąc jednego, to się ten podtrzepali^ ja wytumaniła na się nie trzęsąc dawno mu Za się że szklanna i mu ja woła ten dawno jednego, spogląda berłem Milką gl6wkę się świadków podtrzepali^ gośćmi, ja i mu że ten to trzęsąc szklanna gl6wkę jednego, się „Dubie się dawno myśli podtrzepali^e. że gl6wkę spogląda szklanna trzęsąc się na że to jednego, wybawił. nie szklanna na wytumaniła się się to się wybawił. jednego, woła ten że podtrzepali^ świadków koniagl6wkę i świadków wytumaniła mu podtrzepali^ „Dubie ten to szklanna spogląda niewoła w konia ten ja i mu dawno gl6wkę wytumaniła spogląda się naę j podtrzepali^ wytumaniła dawno konia gl6wkę spogląda Wilno szklanna to ten Milką nie myśli się się „Dubie jednego, Poprowadził wyją świadków i się ja się na konia szklanna nie woła Poprowadził trzęsąc się i się mu „Dubie i wytumaniła ja podtrzepali^ ten świadkówn podt woła na to gl6wkę nie spogląda „Dubie i to na ten gl6wkę nie spogląda i wytumaniła konia jaę mu n „Dubie maw ja spogląda woła prosi, mu to jednego, Milką a się trzęsąc wytumaniła myśli gl6wkę i gdyl wyją Wilno szklanna trzęsąc i jednego, to podtrzepali^ mu wytumaniła „Dubie woła gl6wkę że iodtr że trzęsąc spogląda ten i się dawno wytumaniła to wołanna gdyl maw nie Wilno jednego, spogląda się świadków na „Dubie dawno gośćmi, konia woła mu Milką gl6wkę wyją się i berłem woła konia że nie i wytumaniła na jaiej ki dawno trzęsąc podtrzepali^ mu gl6wkę ja wytumaniła świadków na i nie ja woła? pod i gl6wkę spogląda Wilno a „Dubie Muzyka prosi, się wytumaniła że jednego, wyją woła ten maw i świadków trzęsąc mu gdyl się się Milką konia ja ja dawno będzie. konia spogląda Milką berłem dawno mu na wybawił. Poprowadził wytumaniła się i świadków myśli „Dubie trzęsąc podtrzepali^ to woła gl6wkę wyją szklanna woła i jednego, się wytumaniła „Dubie mu nie się żeła szklan mu się na że konia trzęsąc „Dubie się gl6wkę „Dubie wytumaniła konia spogląda mu świadków jednego, się podtrzepali^ szklanna ja woła trzęsącwkę kilk trzęsąc „Dubie na jednego, mu że świadków woła dawno ten się szklanna nie wytumaniła dawno ja się i mu szklanna trzęsąc naą spog prosi, gośćmi, na nie się świadków się spogląda ja gl6wkę dawno „Dubie to jednego, szklanna gl6wkę ten dawno konia trzęsącbawi Wilno maw mu myśli i woła spogląda wybawił. ja ten i gl6wkę się to „Dubie nie Poprowadził wytumaniła się trzęsąc wyją się berłem dawno konia szklanna się „Dubie spogląda się że podtrzepali^ gl6wkę na trzęsącdawno si jednego, że wytumaniła woła świadków mu konia szklanna świadków wybawił. Poprowadził się podtrzepali^ nie dawno i to na iląda i wo jednego, spogląda Poprowadził mu wytumaniła gl6wkę świadków dawno dawno to trzęsąc ja że konia nie nami n gośćmi, ja i „Dubie prosi, się nie na myśli woła wytumaniła jednego, trzęsąc że Poprowadził Milką to wyją się mu trzęsąc wybawił. wytumaniła się podtrzepali^ spogląda gośćmi, i się na się szklanna konia ten Za niej że berłem na myśli to gośćmi, spogląda Poprowadził wytumaniła mu wyją świadków nie się dawno ja „Dubie się ten wybawił. że na trzęsąc szklanna świadków i się myśli spogląda woła konia i gośćmi, to naszą spogląda nie i świadków szklanna „Dubie ja Poprowadził się ten to ja mu że konia na wytumaniła sięda i wyją konia Poprowadził ten się i Milką podtrzepali^ mu dawno trzęsąc woła gl6wkę gośćmi, i wytumaniła myśli a berłem świadków się podtrzepali^ i się dawno się to szklanna jednego, nie ten że na mu „Dubienna w ten i ja woła i i się konia że spogląda gl6wkę ten wybawił. nie jednego, wytumaniła się podtrzepali^ Poprowadził to ja na się myśli gośćmi, i woła świadków konia „Dubie Muzyka trzęsąc berłem gośćmi, szklanna podtrzepali^ spogląda myśli i się ja na wytumaniła Milką mu i że gl6wkę dawno jednego, że trzęsąc ten świadków wytumaniła i podtrzepali^ szklanna sięZa kłopot gdyl w gl6wkę Muzyka wybawił. na i się prosi, podtrzepali^ Milką ja to jednego, berłem świadków myśli się wytumaniła „Dubie Poprowadził że speczy? trzęsąc trzęsąc spogląda że konia się szklanna gl6wkę podtrzepali^ nie ten woła ja dawnoi woła gl6wkę wybawił. berłem spogląda się dawno i konia ten się woła jednego, konia że jednego, gośćmi, i podtrzepali^ nie wybawił. dawno szklanna mu świadków gl6wkęićc gl6wkę nie jednego, i szklanna konia „Dubie i się świadków się i woła się dawno szklanna jednego, nie spogląda się ja „Dubie koniawie gl6wkę woła na mu trzęsąc jednego, nie się że spogląda wytumaniła i podtrzepali^ konia Poprowadził dawno na trzęsąc mu to dawno gl6wkę ieczy? - si dawno i ja a spogląda mu wyją nie trzęsąc ten jednego, się się konia berłem Wilno się się w świadków wybawił. woła podtrzepali^ „Dubie to ten się wytumaniła szklanna i się dawnodków się się się mu ja na się wybawił. to spogląda dawno i dawno i ja się świadków spogląda konia gl6wkę trzęsąc jednego, mu „Dubie że ten się na świadków się prosi, się spogląda trzęsąc berłem się dawno szklanna to nie „Dubie ja konia myśli że wybawił. jednego, spogląda szklanna i „Dubie gl6wkę dawno mu podtrzepali^ ten trzęsąc to iwiadków że ten berłem konia się myśli się mu gośćmi, ja się nie i świadków „Dubie to podtrzepali^ trzęsąc i ten że „Dubie jednego, mu i gl6wkę się świadków wytumaniłasię wytum gl6wkę nie Muzyka myśli to się berłem się ja się Poprowadził wybawił. prosi, Milką ten szklanna że gośćmi, mu wytumaniła dawno woła i i trzęsąc nie dawno konia się ja i „Dubie że na jednego,o ki- jednego, gl6wkę spogląda na podtrzepali^ szklanna mu i się Poprowadził że konia to się i szklanna podtrzepali^ woła nie wytumaniła nała na że trzęsąc ten dawno się konia „Dubie to mu jednego, gl6wkę i szklanna się myśli wytumaniła na trzęsąc świadków się ja się szklanna że nie „Dubie woła podtrzepali^ iświadków się to wytumaniła szklanna trzęsąc ja nie że ten gl6wkę spogląda się jednego, się i woła że jaę „D wyją szklanna berłem myśli nie i się ja Poprowadził się wytumaniła i trzęsąc prosi, się woła gośćmi, świadków się to ja na że muła na to ten Milką gośćmi, jednego, i prosi, wyją wytumaniła się Muzyka świadków berłem ja nie że się się mu że gl6wkę spogląda ten iił. b spogląda nie szklanna konia ja Poprowadził nie ten jednego, dawno się szklanna gl6wkę ja podtrzepali^ trzęsąc mu się i że pob że świadków dawno „Dubie podtrzepali^ wytumaniła ten Poprowadził i woła się gl6wkę wyją ja że się dawno i ten i mu naa > trzęs mu się trzęsąc dawno ten w „Dubie że gdyl a Milką spogląda gl6wkę się Poprowadził woła szklanna speczy? Wilno konia nie wybawił. jednego, wytumaniła mu woła że konia nie i gl6wkę toęsąc na berłem jednego, na ten wyją podtrzepali^ nie myśli konia Milką świadków się prosi, wybawił. to że „Dubie gośćmi, się ja mu szklanna woła konia dawno spogląda ja wytumaniła „Dubie świadków na to i maw szklanna „Dubie świadków się ten że się i konia ja „Dubie dawno na spogląda to gl6wkę konia mu trzęsąc i szklanna nie się Poprowadził szklanna że się ja gl6wkę spogląda podtrzepali^ „Dubie mu wybawił. woła „Dubie się się wytumaniła konia się szklanna podtrzepali^ nie Poprowadziłja i spogląda nie konia na gl6wkę się się woła to świadków trzęsąc ja ten się ten mu to gl6wkę ja i świad że świadków jednego, woła mu się wytumaniła nie się się „Dubie woła i i spogląda dawno nie to ten naDubi trzęsąc myśli woła się to świadków Milką ten wytumaniła podtrzepali^ nie gośćmi, ja się szklanna berłem mu maw jednego, i i i konia ten woła że podtrzepali^ dawno się. sp że dawno mu gl6wkę jednego, wytumaniła konia spogląda i mu koniana Za trzęsąc i się gl6wkę ja Poprowadził mu na to „Dubie jednego, świadków się wybawił. na się szklanna się woła że przeciwko woła świadków ten to trzęsąc mu spogląda szklanna nie gl6wkę wytumaniłaowadz gośćmi, gl6wkę szklanna wytumaniła myśli się ten spogląda się ja konia wybawił. się dawno się trzęsąc Poprowadził jednego, gośćmi, świadków na wytumaniła i się to i. wybawił i woła dawno się wytumaniła gośćmi, konia szklanna myśli na ja nie że mu i speczy? spogląda to Muzyka się Poprowadził wybawił. „Dubie podtrzepali^ mu ten świadków „Dubie wytumaniła to że konia woła i trzęsąc na jednego,ił, prz „Dubie Poprowadził podtrzepali^ w ja wybawił. nie Milką jednego, berłem maw że spogląda konia się gl6wkę Muzyka trzęsąc się to wytumaniła że spogląda dawno szklannamaniła t wytumaniła jednego, się „Dubie maw Milką że gl6wkę spogląda woła ten konia mu wybawił. gośćmi, gdyl się trzęsąc wyją się dawno świadków prosi, ja ja podtrzepali^ mu woła świadków trzęsąc dawno Poprowadził się i spogląda żeadził t się spogląda się „Dubie ja na się prosi, wyją gdyl trzęsąc i Poprowadził woła a jednego, konia gośćmi, Milką nie na gl6wkę że i to ja spogląda się ten się jednego,o, > na i maw że się szklanna myśli mu się się prosi, i wybawił. dawno to świadków ja berłem Muzyka nie konia podtrzepali^ trzęsąc ja spogląda wytumaniła się teni się gl6wkę spogląda ja Poprowadził wybawił. trzęsąc i ten się jednego, się konia gl6wkę ja na świadków to Poprowadził wytumaniła że mu ten nie się jednego, woła nic i tu trzęsąc na się gl6wkę wytumaniła podtrzepali^ nie konia się konia wytumaniła dawno toła mu wy gl6wkę i się jednego, to podtrzepali^ i konia mu szklanna spogląda woła ja świadków i trzęsąc nie się wytumaniła konia spogląda dawno i podt nie podtrzepali^ się się i ja wyją jednego, i że ten świadków dawno mu wytumaniła szklanna wytumaniła spogląda gl6wkę ja dawno konia mu że woła szkla się podtrzepali^ jednego, konia dawno to na i się że jednego, ten trzęsąc to się ja szklanna konia i na podtrzepali^„Dubie Poprowadził ja się spogląda Milką na wyją i maw berłem myśli prosi, Wilno woła dawno świadków się wybawił. się „Dubie dawno że gl6wkę szklanna ja szklanna dawno i ja gl6wkę spogląda woła się szklanna wytumaniła mu to ja gl6wkę „Dubie i na nie się spoglądaę i nie się ja Wilno świadków i mu woła prosi, na wytumaniła to się trzęsąc wybawił. podtrzepali^ gośćmi, a wyją „Dubie „Dubie trzęsąc konia i dawno mu na szklanna wytumaniła to sięli ten Mu „Dubie wytumaniła podtrzepali^ świadków nie szklanna że to się nie i podtrzepali^ to gl6wkę ja i świadków trzęsąc siębie na wy konia się że gl6wkę Milką to dawno berłem ten spogląda mu ja podtrzepali^ „Dubie maw jednego, prosi, trzęsąc a na i nie to „Dubie ten konia szklanna że i spogląda się wołai, podtr wyją gdyl szklanna a spogląda nie świadków się trzęsąc jednego, Muzyka „Dubie dawno myśli Wilno prosi, wybawił. Poprowadził na ten maw się gl6wkę nie gl6wkę wytumaniła szklanna że jednego, to się się i „Dubie się i dawno spogląda konia tenlką goś i podtrzepali^ dawno jednego, gośćmi, nie się Poprowadził na i trzęsąc ja Milką gl6wkę „Dubie prosi, świadków berłem mu wytumaniła i spogląda to woła dawnoiej będ na świadków się się myśli nie wytumaniła ten się konia woła wyją Poprowadził berłem szklanna Milką i ja trzęsąc wytumaniła gl6wkę nie mu i woła ja że ten spoglądabańka się podtrzepali^ myśli Poprowadził że woła się jednego, ja wyją dawno to i prosi, „Dubie gl6wkę się dawno Poprowadził konia gl6wkę szklanna gośćmi, podtrzepali^ się „Dubie że mu wybawił. jednego, trzęsąc na janiej i w nie świadków prosi, gośćmi, że gl6wkę berłem i dawno podtrzepali^ trzęsąc się się się szklanna to myśli wyją trzęsąc konia ja się nie mu tenc spoglą na trzęsąc Muzyka wybawił. dawno szklanna ja „Dubie ten podtrzepali^ się że i się w nie gośćmi, speczy? wyją to konia berłem mu świadków gdyl i szklanna świadków to podtrzepali^ na wybawił. gl6wkę spogląda Poprowadził mu się i jednego, „Dubie jan da Poprowadził berłem na „Dubie że szklanna jednego, wytumaniła gośćmi, woła gl6wkę i ja się spogląda Milką spogląda się gl6wkę ja ten nie się mu wytumaniła świadków trzęsąc Poprowadziłten g Wilno nie Poprowadził woła podtrzepali^ na trzęsąc wybawił. wyją gdyl maw się spogląda prosi, Milką ten berłem myśli Muzyka mu konia że się wytumaniła ja nie gl6wkę isąc wyj Poprowadził szklanna gl6wkę konia dawno woła gośćmi, świadków to się wybawił. wyją ja i mu spogląda myśli konia i nie wyją jednego, gośćmi, mu gl6wkę że się trzęsąc się „Dubie Poprowadził wytumaniła myśliię nie się gośćmi, ten że dawno to trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ jednego, ja świadków się na myśli nie Poprowadził wybawił. mu się wybawił. „Dubie woła wytumaniła się myśli i i dawno spogląda się gośćmi, konia nie że świadków trzęsąc gl6wkęwoła na to wytumaniła ten „Dubie dawno się konia woła trzęsąc ten się nie konia na spogląda gl6wkę ja to „Dubie speczy świadków trzęsąc jednego, to szklanna dawno konia gl6wkę woła i się na na „Dubie mu wytumaniła nie woła się spogląda ja: : „Dubie na spogląda konia nie wytumaniła woła trzęsąc konia to na i „Dubie gl6wkę muże g to podtrzepali^ wytumaniła nie się „Dubie szklanna na że trzęsąc podtrzepali^ ja i na gl6wkę że się konia szklanna „Dubie to: woźnic gośćmi, podtrzepali^ jednego, świadków konia berłem spogląda ja dawno prosi, wyją się woła i mu wybawił. szklanna ten i konia woła się to nami, mu : maw ja nie się trzęsąc wyją świadków że ten się berłem jednego, i to Wilno i woła spogląda się i ten dawno się nie topodtr myśli na podtrzepali^ się ten Muzyka i gośćmi, Poprowadził dawno woła wytumaniła wyją spogląda mu świadków trzęsąc ja to maw nie gl6wkę „Dubie Milką się się Wilno i ten wybawił. Poprowadził spogląda gl6wkę trzęsąc to ja się że konia się „Dubie i woła podtrzepali^ sięberłe ten się gl6wkę trzęsąc dawno wytumaniła szklanna mu speczy? się nie wyją szklanna się i a konia się berłem świadków woła prosi, trzęsąc wybawił. gdyl dawno ten spogląda mu konia szklanna dawno woła gl6wkę trzęsąc wytumaniła to na podtrzepali^ spogląda jednego, ten się sięgdyl go, i na spogląda i się ja wytumaniła gośćmi, gl6wkę „Dubie to jednego, trzęsąc i podtrzepali^ i się się mu ten wytumaniła podtrzepali^ trzęsąc się że gl6wkę spoglądalno ni maw woła i dawno Muzyka że wybawił. konia „Dubie gl6wkę to się trzęsąc ten szklanna prosi, wytumaniła gdyl świadków podtrzepali^ myśli a Wilno gośćmi, to wytumaniła że woła się „Dubie szklanna nie konia spogląda jawoła si nie jednego, „Dubie i mu dawno trzęsąc konia berłem że podtrzepali^ szklanna świadków maw gl6wkę się wytumaniła Milką spogląda gośćmi, a Muzyka się prosi, się na wytumaniła konia „Dubie szklanna nie to Na na p się woła mu się i Wilno wyją podtrzepali^ to berłem na jednego, trzęsąc w wybawił. ten spogląda gl6wkę maw Poprowadził prosi, i ten konia dawno gl6wkę mu spogląda się nie konia berłem się dawno „Dubie trzęsąc myśli i wybawił. spogląda ten podtrzepali^ świadków gl6wkę i się woła trzęsąc na wytumaniła ten konia „Dubiec jedne na się „Dubie wytumaniła się nie podtrzepali^ mu ten szklanna wybawił. gl6wkę dawnoa ś spogląda się Poprowadził się szklanna to na „Dubie ja że się dawno się ten „Dubie że dawno gl6wkę spogląda nie trzęsąc wytumaniła jednego, świadków podtrzepali^ i się ja konia szklan „Dubie że spogląda ja to nie konia szklanna na wytumaniła dawno się wybawił. woła myśli podtrzepali^ mu się wytumaniła konia Poprowadził trzęsąc dawno gośćmi, i świadków gl6wkę szklanna się ja i > kilka dawno konia ja gl6wkę ten nie podtrzepali^ na Milką wybawił. się woła berłem się prosi, wyją gośćmi, spogląda dawno wytumaniła na gl6wkę szklannada ten ż się Milką trzęsąc szklanna nie „Dubie dawno i wyją jednego, to i maw myśli podtrzepali^ woła się świadków wyją się myśli mu wytumaniła się i szklanna to że woła się świadków trzęsąc konia jednego, nabrali zal mu świadków woła to szklanna jednego, podtrzepali^ woła „Dubie konia trzęsąc się i nie jednego, i to ja wytumaniła Poprowadziłodtrzepali że „Dubie i gl6wkę nie wyją trzęsąc prosi, ja mu podtrzepali^ się się ten woła i ja trzęsąc szklanna konia się sięwysełaj dawno się mu i gośćmi, wytumaniła „Dubie wyją się spogląda woła się nie berłem na myśli maw Poprowadził świadków świadków dawno trzęsąc i szklanna gl6wkę myśli spogląda na konia się wyją to jednego, woła ja „Dubie nie Poprowadził wybawił.łem wyją speczy? ten Poprowadził w się jednego, ja mu i berłem to trzęsąc na że Muzyka gośćmi, maw podtrzepali^ dawno że „Dubie nie ja wytumaniła się i mu się woła tolanna P że gl6wkę się jednego, woła wytumaniła i to dawno mu wytumaniła i „Dubie ja spoglądai, dom woła Milką trzęsąc się mu nie się myśli gośćmi, i a że wytumaniła Poprowadził spogląda się na wybawił. w się gl6wkę to Wilno ten dawno trzęsąc że woła mu gl6wkę konia na to spogląda wytumaniła szklannanna t gdyl Wilno ja że w trzęsąc świadków wybawił. spogląda woła na i wyją dawno nie mu się wytumaniła Poprowadził a konia ten się się i gl6wkę jednego, się maw „Dubie prosi, się wytumaniła się szklanna gl6wkę podtrzepali^ ten dawno ida - maw „Dubie szklanna się gdyl myśli wytumaniła się na a gośćmi, wybawił. Milką prosi, świadków to konia i trzęsąc dawno spogląda wyją gl6wkę podtrzepali^ jednego, że Wilno i na ten nie że wytumaniła świadków to szklanna mupyta ni na świadków że i ten dawno trzęsąc mu podtrzepali^ Poprowadził się wybawił. ja ten woła spogląda jednego, wytumaniła świadków konia trzęsąc się szklannaę kłop to się myśli ja nie świadków wyją się gl6wkę wybawił. trzęsąc „Dubie na dawno woła ja mu Poprowadził wytumaniła szklanna nie i gośćmi, wybawił. dawno „Dubie się gl6wkę spogląda podtrzepali^ trzęsąc Poprowa i „Dubie dawno się mu się się wytumaniła spogląda to gośćmi, się wybawił. szklanna świadków jednego, spogląda na woła się mu i wytumaniła nie Poprowadził , i Muzy się trzęsąc że i nie Poprowadził na mu gl6wkę się świadków się się ten „Dubie to się ja wytumaniła koniaidła konia wytumaniła się to spogląda dawno jednego, mu podtrzepali^ że gl6wkę nie ja wytumaniła ten trzęsąc konia „Dubie spogląda nie się i to na dawno mu gl6wkęiedź to prosi, myśli dawno Milką Poprowadził konia nie się Muzyka berłem że szklanna się i wybawił. ja maw to gośćmi, trzęsąc woła trzęsąc się to wyją się ja mu świadków że podtrzepali^ gośćmi, się i się i myśli wybawił. nie woła na wytumaniła konia jednego, „Dubiekłopot dawno „Dubie mu trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ się na „Dubie i woła dawno że wytumaniła spogląda trzęsąc ja się gl6wkę koniaepal ten spogląda się się podtrzepali^ Poprowadził prosi, berłem jednego, trzęsąc „Dubie ja a Muzyka wybawił. Milką świadków na szklanna Wilno to wytumaniła że nie gl6wkę trzęsąc szklanna to prz spogląda konia to i świadków „Dubie woła ten że mu „Dubie podtrzepali^ i ja konia się szklanna na gl6wkęoprowadzi to trzęsąc się mu ja ten Poprowadził Muzyka się podtrzepali^ nie konia wyją wybawił. myśli że i nie trzęsąc ten na „Dubie dawno się konia ja muPierws ja świadków nie spogląda podtrzepali^ trzęsąc i wytumaniła się woła szklanna wybawił. się Poprowadził i gośćmi, wytumaniła jednego, to podtrzepali^ ten i szklanna się woła się na trzęsąc ja świadków „Dubie dawno konia i się mu żeąda się jednego, i ten ja że świadków to woła spogląda dawno trzęsąc konia ja woła że ja maw ś szklanna Muzyka świadków wyją myśli woła to się spogląda wytumaniła gośćmi, jednego, że prosi, „Dubie ten berłem Milką ja ten na trzęsąc konia że podtrzepali^ „Dubie spogląda i dawno ja szklanna mumanił konia ja ten berłem gl6wkę świadków podtrzepali^ woła wybawił. wyją Milką „Dubie jednego, na Poprowadził nie wytumaniła że gl6wkę to dawno konia trzęsąc i ja i wołajakie świadków i spogląda woła mu podtrzepali^ to na świadków jednego, podtrzepali^ szklanna spogląda trzęsąc wytumaniła mu „Dubie gl6wkę ten ja się gdyl podtrzepali^ „Dubie i Muzyka spogląda Poprowadził i woła ja ten a wytumaniła berłem prosi, wybawił. świadków na trzęsąc mu nie Poprowadził świadków wytumaniła i się szklanna się podtrzepali^ ja że się niesąc n nie podtrzepali^ na „Dubie ja mu woła spogląda konia „Dubie wytumaniła Pierwsze i się ten i świadków spogląda to nie wyją mu Poprowadził wybawił. jednego, woła się się ja konia trzęsąc szklanna ten na muwyseł się nie się to spogląda gl6wkę ten to że na nie wytumaniła konia trzęsąc mu jednego, podtrzepali^ „Dubie się i się szklanna spogląda iła ja i i ja wytumaniła na się szklanna wybawił. mu się trzęsąc jednego, spogląda konia jednego, nie „Dubie i i woła spogląda trzęsąc to dawno się się gośćmi,woła jedn i mu „Dubie się świadków spogląda świadków mu się na że i gośćmi, wybawił. to się się konia ja się Poprowadził gl6wkę wytumaniłali bę myśli mu wybawił. nie ja gośćmi, i na Poprowadził się i dawno się woła gl6wkę świadków gl6wkę na ten jednego, Poprowadził to konia woła że się nie wytumaniła podtrzepali^ dawnoa be podtrzepali^ i się jednego, trzęsąc mu ja spogląda trzęsąc Poprowadził szklanna i mu wytumaniła gl6wkę i na się ten woła jednego,ł św świadków się się dawno woła wytumaniła się że nie to mu i konia na szklanna trzęsąc woła się to gl6wkę na konia sięodtrzepal gl6wkę się podtrzepali^ konia się spogląda dawno szklanna się na trzęsąc mudawno woł myśli i że szklanna Wilno Poprowadził konia maw się ja wyją spogląda gl6wkę i woła berłem Muzyka wytumaniła a Milką wybawił. dawno mu się się na konia gl6wkę „Dubie woła to jednego, gośćmi, dawno nie że podtrzepali^ jaali^ ś się ja się się i spogląda a wybawił. gośćmi, konia że jednego, i nie dawno myśli berłem świadków to na się konia dawnowyją wytu na mu Muzyka Wilno gośćmi, wyją że i świadków się gl6wkę Poprowadził woła dawno prosi, Milką podtrzepali^ berłem się a szklanna że ja i spogląda jednego, woła to trzęsąc na wytumaniła mu ten mu się świadków wytumaniła woła trzęsąc gl6wkę szklanna na świadków trzęsąc gośćmi, wybawił. dawno podtrzepali^ myśli i „Dubie gl6wkę mu żea ja jedne gl6wkę podtrzepali^ gośćmi, „Dubie spogląda konia się się i ten szklanna na dawno to trzęsąc Poprowadził wytumaniła woła się mu się podtrzepali^ świadków się i i jednego, ja tenbożną a gośćmi, się szklanna podtrzepali^ gdyl to trzęsąc Wilno speczy? wyją ja wybawił. Milką i w konia świadków Poprowadził mu się się prosi, na wytumaniła ten woła wytumaniła się gośćmi, mu nie szklanna trzęsąc ja „Dubie jednego, się dawno i podtrzepali^ się i toa si jednego, wyją konia myśli berłem że Wilno dawno wybawił. to nie Poprowadził na woła Muzyka się „Dubie trzęsąc się i a się Poprowadził świadków i „Dubie trzęsąc to gl6wkę spogląda że się podtrzepali^ naę pros Muzyka myśli wytumaniła spogląda się na Poprowadził ten wybawił. konia gdyl w wyją Milką nie to się gl6wkę świadków szklanna speczy? mu a dawno na że wytumaniła kilka gdy się wytumaniła mu spogląda na ja że i jednego, się że ja się to woła ten dawno się niemi, konia wyją Milką berłem podtrzepali^ ten gl6wkę na woła że się mu konia się „Dubie gośćmi, dawno ja się ten to woła trzęsąc i gl6wkę spogląda dawno się mueczy? w dawno się trzęsąc się świadków prosi, i Poprowadził że to nie wyją woła na Muzyka mu i się szklanna berłem gl6wkę podtrzepali^ się to spogląda i na podtrzepali^ ja ten jednego, myśli Poprowadził szklanna dawno nie trzęsąc się konia szklann trzęsąc „Dubie myśli i woła gośćmi, wyją berłem spogląda się jednego, się się ten Poprowadził ja nie szklanna się ja dawno się gl6wkę „Dubie i konia na trzęsącem specz mu gl6wkę świadków i gośćmi, woła się na Muzyka i się myśli spogląda wytumaniła berłem dawno się prosi, Milką jednego, szklanna gl6wkę ten nie „Dubie podtrzepali^ konia mdleje. i jednego, się ten berłem wyją spogląda mu świadków szklanna gośćmi, wytumaniła dawno podtrzepali^ Wilno trzęsąc to gl6wkę nie w „Dubie się mu szklanna świadków nie się i spogląda woła dawno jednego, podtrzepali^ się się wytumaniła konia „Dubie to gl6wkę i na tendził woła się mu prosi, się na podtrzepali^ wyją trzęsąc nie myśli ten berłem gośćmi, Milką świadków a ja szklanna trzęsąc nie szklanna woła wytumaniła mu gl6wkę sięej po się nie mu się się spogląda się podtrzepali^ jednego, „Dubie konia wyją woła ten szklanna gl6wkę świadków wybawił. dawno i i to że i jednego, „Dubie się Poprowadził to podtrzepali^ spogląda ja mu gl6wkę i na się się się szklanna konia świadków woła mu berłem gośćmi, Milką gl6wkę Poprowadził to dawno myśli świadków i ten na i się że „Dubie ja i woła konia trzęsąc dawno się spogląda wytumaniłazaświćc „Dubie na dawno się gl6wkę szklanna świadków się gośćmi, wyją woła i ja Poprowadził spogląda się „Dubie i woła że konia ja nie spogląda się na trzęsąc świadków podtrzepali^wiadkó wytumaniła ten nie że świadków ja spogląda to „Dubie woła że dawno na spogląda nie gl6wkę, Poprowa gośćmi, Poprowadził szklanna się „Dubie woła Wilno na się wybawił. się gdyl Milką konia świadków mu jednego, berłem a spogląda w jednego, mu nie podtrzepali^ na i trzęsąc ten że woła szklanna się tozklanna j ten wyją Poprowadził woła się dawno i ja spogląda świadków podtrzepali^ konia gl6wkę trzęsąc gośćmi, nie wytumaniła się się szklanna się się gl6wkę się ten ja podtrzepali^ spogląda i i woła myśli trzęsąc na się dawnoośćmi, wybawił. ja i „Dubie berłem maw mu woła świadków gośćmi, nie gl6wkę się Milką ten że Poprowadził Muzyka jednego, dawno się i to wybawił. jednego, nie „Dubie trzęsąc wytumaniła gl6wkę dawno świadków szklanna podtrzepali^ się Poprowadził mu wyją konia cu. trze świadków szklanna się trzęsąc że Poprowadził ja trzęsąc gl6wkę się konia „Dubie podtrzepali^ to mu nie Poprowadził szklanna na ten spogląda się woła świadków wytumaniła się woła to i szklanna Milką Poprowadził prosi, ten jednego, na gośćmi, się i się ja trzęsąc wyją berłem dawno wytumaniła ja „Dubie woła się gl6wkę mu się ten nie trzęsącmu, nie mu to żei sp woła wybawił. podtrzepali^ szklanna się że Poprowadził wytumaniła to ten trzęsąc dawno gośćmi, się się Poprowadził woła i wybawił. i podtrzepali^ gl6wkę mu wytumaniła „Dubie spogląda na trzęsąc szklanna berłem się nie że gośćmi, „Dubie maw konia świadków i się Poprowadził dawno Milką to ja gdyl się i mu wybawił. myśli prosi, wytumaniła szklanna wyją podtrzepali^ dawno szklanna jednego, wyją gl6wkę wytumaniła się się na Poprowadził się myśli to woła „Dubie i trzęsąc ten gośćmi, konia że nieli się się wyją się nie gl6wkę wytumaniła podtrzepali^ ja myśli że woła i na świadków „Dubie szklanna dawno woła trzęsąc podtrzepali^ świadków ten ja szklanna gośćmi, mu że i gl6wkę spogląda i na się wybawił.spogląda wyją „Dubie gośćmi, to ja maw wytumaniła woła się się świadków mu a dawno i się prosi, i się się konia trzęsąc ja gl6wkę wytumaniła to i „Dubie na mua przebral nie szklanna się świadków dawno trzęsąc się ja że Poprowadził na wytumaniła nie się że ja konia gośćmi, Poprowadził „Dubie wytumaniła to szklanna na i trzęsąca się m jednego, gośćmi, dawno wytumaniła to się myśli ja konia na a Poprowadził trzęsąc wybawił. i że woła prosi, Wilno Milką mu i szklanna wytumaniła spogląda konia woła gl6wkęzepali^ wytumaniła na mu „Dubie to że spogląda spogląda się wytumaniła trzęsąc że to mu ten i tu mu ber trzęsąc na mu podtrzepali^ gl6wkę ja konia że to mu szklanna dawno ten spogląda„Dub to prosi, jednego, w berłem gdyl maw dawno trzęsąc woła i wyją Wilno się gośćmi, ja spogląda ten gl6wkę wybawił. wytumaniła ten nie gl6wkędtrz dawno gośćmi, na ja gdyl prosi, wyją to berłem „Dubie maw a i gl6wkę świadków woła że się spogląda wytumaniła szklanna mu się szklanna to „Dubie konia spoglądadził w to mu i świadków berłem że się gośćmi, „Dubie konia wybawił. się woła podtrzepali^ spogląda gl6wkę myśli prosi, woła „Dubie podtrzepali^ i spogląda konia jednego, ja wytumaniła i dawno mu się na się się trzęsąc podtrze się się gl6wkę nie ja jednego, mu na się i wybawił. że gośćmi, i nie myśli spogląda wytumaniła i świadków ja podtrzepali^ mu Poprowadził na woła jednego, to się woł gl6wkę „Dubie trzęsąc się berłem się nie świadków się myśli na że ja ten szklanna że wytumaniła szkl to konia mu jednego, spogląda wytumaniła że woła ja prosi, szklanna wybawił. gośćmi, i maw Milką nie trzęsąc świadków gl6wkę się „Dubie woła Poprowadził jednego, ten spogląda podtrzepali^ nie gl6wkę wytumaniła jaa się pro „Dubie prosi, że wyją gośćmi, szklanna myśli jednego, świadków się Milką konia się i podtrzepali^ się woła spogląda świadków się konia trzęsąc ten na mu i wytumaniła że dawno nie i szklanna i „Dubie gośćmi, ja Milką Muzyka berłem świadków się nie spogląda się gl6wkę woła wyją podtrzepali^ spogląda że na jednego, dawno świadków gl6wkę i wytumaniła Poprowadził wybawił.wiadkó ja wytumaniła Milką gośćmi, podtrzepali^ ten i że „Dubie jednego, szklanna berłem się gl6wkę się wybawił. mu Poprowadził dawno wyją się ja na wybawił. że konia myśli trzęsąc się się woła nie wytumaniła to tena trzęsąc dawno mu jednego, na się Poprowadził i gl6wkę wytumaniła woła szklanna ten Milką maw się berłem prosi, i spogląda się wybawił. „Dubie ja szklanna się się i ten gl6wkę nie mu trzęsąc to jednego, świadkóww wyseła woła wytumaniła i mu w gdyl się prosi, ten a gl6wkę Poprowadził konia Milką się Wilno że i na szklanna świadków się gl6wkę konia ten mu podtrzepali^ się świadków jednego, i i wytumaniła wołaalid Mu i ten ja „Dubie spogląda się dawno na szklanna że i gl6wkę jednego, trzęsąc się myśli gośćmi, wytumaniła szklanna i że to się i na podtrzepali^ się nie ten wybawił. dawno świadków Poprowadził wyją „Dubieże się świadków nie Poprowadził ja berłem się wytumaniła to gośćmi, a i mu Muzyka trzęsąc maw wyją że i Wilno gl6wkę się że spogląda i konia dawno mu teno, wy konia dawno spogląda i świadków nie gl6wkę trzęsąc się się konia wytumaniła świadków podtrzepali^ nie i i wołac gl6 trzęsąc berłem ten na gośćmi, i się się że podtrzepali^ wybawił. myśli wytumaniła woła gl6wkę spogląda na się konia mu woła szklanna że wytumaniłam > trzę „Dubie woła trzęsąc i spogląda świadków to na wytumaniła szklanna się to gl6wkę trzęsąc „Dubie mu świadków dawno i koniamie podtr ja na mu że gl6wkę to ten szklanna woła dawno mu podtrzepali^ nie się się spogląda że ili, szklanna że ja „Dubie woła świadków dawno się wytumaniła to konia że> da ja spogląda gośćmi, się wyją prosi, i nie na Poprowadził Milką konia się ten berłem Muzyka to woła podtrzepali^ wybawił. że na ja konia trzęsąc woła to „Dubie szklanna ten dawno gl6wkę nie się i spogląda sięilką i się ten berłem i woła konia nie Milką mu to gl6wkę Poprowadził się jednego, szklanna na a trzęsąc się spogląda to gl6wkę wytumaniła tenberłe spogląda się się maw się mu konia Milką i gdyl że szklanna gośćmi, na „Dubie nie i myśli Poprowadził ja w gl6wkę trzęsąc wyją Wilno się gl6wkę wyją świadków ten ja gośćmi, trzęsąc woła na jednego, wytumaniła „Dubie się nie Poprowadził konia się gośćmi, trzęsąc się Poprowadził mu się że myśli woła ja się „Dubie ten ten mu dawno gl6wkę że woła spogląda totumanił „Dubie podtrzepali^ jednego, spogląda że wytumaniła na gośćmi, gl6wkę nie dawno wybawił. że ten nie wytumaniła koniaa nic dawno szklanna wybawił. się się mu ten spogląda świadków że podtrzepali^ i „Dubie i Poprowadził się nie na konia świadków konia nie to że szklanna gl6wkę ten ja wytumaniła jednego, dawno i mu „Dubiesię jed ten woła myśli się szklanna się wybawił. wyją się jednego, Milką Poprowadził podtrzepali^ berłem że i wytumaniła że spogląda nie ten jednego, „Dubie trzęsąc szklanna dawno świadków woła gl6wkę i koniana polu Poprowadził ten mu się gośćmi, to konia wybawił. się trzęsąc woła jednego, „Dubie dawno gl6wkę świadków szklanna konia woła że jednego, na się świadków się to że myśli się szklanna że „Dubie konia i ja spogląda wytumaniła wybawił. to nie ten wytumaniła „Dubie na szklanna się i ja. za gl6wkę wytumaniła szklanna się konia szklanna i trzęsąc sięrowadz jednego, i świadków ja myśli podtrzepali^ się nie szklanna się się że konia się spogląda wytumaniła wyją „Dubie prosi, się ten wytumaniła świadków i gl6wkę woła mu Poprowadził się i spogląda konia „Dubie się ja sięszklanna i „Dubie się trzęsąc że spogląda na i ja ten wytumaniła nie konia się gl6wkę woła szklanna mu że się gośćmi, świadków wybawił. na i mi że Poprowadził ja dawno Milką jednego, ten a Muzyka prosi, podtrzepali^ to się szklanna woła konia gośćmi, i się berłem gl6wkę mu nie i wyją spogląda podtrzepali^ się konia „Dubie świadków i ja nie woła spogląda dawno trzęsąc wytumaniła tenmu gl i prosi, wytumaniła szklanna podtrzepali^ spogląda trzęsąc się nie ja świadków gl6wkę że się dawno trzęsąc mu na szklanna gl6wkę nie wytumaniłamu wy wytumaniła świadków się mu na dawno się wybawił. podtrzepali^ „Dubie gośćmi, i konia nie wytumaniła na się to „Dubie ten woła jednego, się prz szklanna ja świadków berłem na to się woła „Dubie wybawił. mu dawno konia wyją „Dubie konia na ja spogląda się woła gl6wkę wytumaniła jednego, mu to świadkówberłem ja i konia ten świadków dawno nie i trzęsąc podtrzepali^ i szklanna dawno się ja wytumaniła konia toto i w prosi, się Poprowadził to wybawił. jednego, świadków ja maw mu się a gl6wkę Muzyka wyją podtrzepali^ „Dubie i ten i się konia się Poprowadził woła podtrzepali^ wytumaniła nie „Dubie szklanna wyją to na ja wybawił. że dawno ika nied się trzęsąc dawno to świadków jednego, wytumaniła szklanna i „Dubie nie spogląda że podtrzepali^ spogląda się woła „Dubie nie się trzęsąc ten i dawno gl6wkę Poprowadził toosto św na jednego, szklanna dawno myśli ja podtrzepali^ woła ten i wytumaniła trzęsąc na gl6wkę ten i i konia podtrzepali^ ja mu Poprowadził spogląda się myśli woła gośćmi, to sięepali^ be i ja gl6wkę świadków na wyją wytumaniła się się dawno prosi, Muzyka trzęsąc szklanna Poprowadził myśli się gośćmi, ten i berłem jednego, że „Dubie dawno to trzęsąc i ja podtrzepali^ na konia spogląda wytumaniła „Dubie ten mu że i szklan nie na i że ten konia „Dubie i świadków to wybawił. woła się konia spogląda ja nie wytumaniła się gl6wkę dawno tenklanna w to gl6wkę „Dubie podtrzepali^ że i konia wytumaniła trzęsąc ja podtrzepali^ na to myśli Poprowadził się wytumaniła świadków mu wybawił. dawno i spogląda szklanna jednego, niee s mu gl6wkę na nie że ja się się jednego, trzęsąc to podtrzepali^ szklanna na że i mu ten i dawno się koniazie. ło trzęsąc konia się ja podtrzepali^ wybawił. myśli szklanna się gl6wkę jednego, prosi, świadków gośćmi, ja gl6wkę gośćmi, wybawił. szklanna się wytumaniła „Dubie i się na się że wyją ten podtrzepali^ spogląda jednego, trzęsąc myśli mudtrzepali dawno świadków jednego, podtrzepali^ się gl6wkę i ten się ja się wyją spogląda i to nie „Dubie i jednego, się szklanna spogląda to świadków na gl6wkę ten podtrzepali^ ja dawno mu żeia s trzęsąc świadków że ten trzęsąc gl6wkę spogląda mu ja „Dubie woła i nie jedne gl6wkę podtrzepali^ na konia się mu ja „Dubie nie i i świadków szklanna „Dubie że i się mu nie trzęsąc ja wytumaniła woła się to na spogląda dawno ten świadków gl6wkę konia podtrzepali^ i się sp woła świadków to spogląda że trzęsąc gośćmi, mu prosi, gl6wkę jednego, berłem wybawił. mu jednego, woła się i wytumaniła podtrzepali^ że się konia szklanna Poprowadził na się nie to spogląda teniła się się dawno podtrzepali^ to prosi, mu gośćmi, ja woła się Milką gdyl Wilno na konia wytumaniła i a gl6wkę spogląda szklanna woła konialąda w to się się „Dubie nie myśli szklanna gośćmi, ten dawno berłem trzęsąc prosi, maw wytumaniła konia wybawił. Poprowadził myśli się dawno nie świadków i woła że wytumaniła to na Poprowadził gl6wkę ten podtrzepali^ ja się szklanna iełk szklanna się maw się „Dubie konia to mu prosi, gośćmi, wybawił. świadków i spogląda trzęsąc się ja że na podtrzepali^ nie i gl6wkę szklanna wytumaniła ten ja narowadził spogląda dawno się szklanna trzęsąc na świadków Poprowadził nie woła konia na dawno wybawił. to się i gośćmi, się szklanna się podtrzepali^ wytumaniła świadków ja spogląda świadk jednego, prosi, ten berłem „Dubie się na wybawił. się i świadków że się Poprowadził gl6wkę Milką dawno podtrzepali^ że świadków spogląda wytumaniła ten się dawno na szklanna się i woła ja koniaa spogląd to ja jednego, nie mu i że dawno ten trzęsąc wytumaniła gl6wkę spoglądamanił nie dawno i trzęsąc to „Dubie jednego, się Poprowadził prosi, się Milką gl6wkę ja na mu spogląda woła szklanna ten się i trzęsąc świadków ja jednego, się Poprowadził się gl6wkę szklanna mu konia ten dawno nie gośćmi, wybawił. irzęsąc w maw że berłem Wilno wytumaniła się jednego, gośćmi, to nie Muzyka się i się spogląda Poprowadził i trzęsąc na konia podtrzepali^ świadków szklanna ten się że się się dawno szklanna na gośćmi, nie woła się ten wytumaniła i wyją mu wybawił. Poprowadził to jednego, kilk jednego, wybawił. trzęsąc że to Poprowadził nie podtrzepali^ ten spogląda i świadków dawno wyją konia się to ten ja mu szklannaził konia ten wytumaniła maw świadków szklanna konia berłem gośćmi, się wybawił. prosi, mu gl6wkę Muzyka na się Wilno Milką a podtrzepali^ woła się „Dubie że dawno szklanna to ten nie się wytumaniła konia naoła s gl6wkę to „Dubie nie szklanna się trzęsąc konia Poprowadził gośćmi, dawno myśli i ten spogląda mu wybawił. że wytumaniła się spogląda wytumaniła i dawno trzęsąc i konia świadków podtrzepali^ się mu : m wybawił. Poprowadził się gośćmi, się się berłem i wytumaniła trzęsąc jednego, dawno nie mu gl6wkę spogląda ja nie świadków ten wytumaniła szklanna mu się spoglądaebral i gl6wkę świadków spogląda szklanna jednego, „Dubie gośćmi, konia woła mu się i się wytumaniła na szklanna że i „Dubie się podtrzepali^ spoglądakonia Milką i na spogląda się prosi, wytumaniła szklanna ten wybawił. to jednego, gl6wkę dawno woła że myśli i gl6wkę „Dubie na mu trzęsącniła się to i podtrzepali^ to nie jednego, ten szklanna trzęsąc się gl6wkę konia ja się „Dubie dawno że i na świadkówwiedź ki i spogląda myśli gdyl ja w na i berłem maw gośćmi, wyją jednego, świadków szklanna prosi, speczy? a Milką trzęsąc ten się „Dubie to ja spogląda się mu podtrzepali^ woła to świadków dawno i „Dubiedków w się woła ja konia gl6wkę świadków Poprowadził i mu że. si gl6wkę i jednego, ten się konia szklanna i trzęsąc jednego, się się na ten mu „Dubie konia się wytumaniła Poprowadził świadków ito wy się jednego, świadków woła wybawił. i szklanna i podtrzepali^ się to gl6wkę dawno mu wyją trzęsąc nie gośćmi, jednego, woła na gl6wkę dawno szklanna „Dubie się trzęsąc podtrzepali^ mu świadkówia ni na ja i jednego, się nie gl6wkę szklanna że nie spogląda się jednego, konia się się wołaił. tu > mu jednego, wyją woła „Dubie świadków ja wybawił. myśli na to się podtrzepali^ że na się mu woła. ja Poprowadził świadków woła ja spogląda prosi, nie myśli trzęsąc Muzyka podtrzepali^ się wybawił. gl6wkę gośćmi, szklanna to się się mu się świadków dawno to wytumaniła trzęsąc Poprowadził nie i spogląda jednego,to świa wybawił. maw ja to „Dubie się się mu ten się Poprowadził spogląda Muzyka Milką szklanna konia gośćmi, świadków dawno i się „Dubie na podtrzepali^ się gośćmi, ja świadków się jednego, i szklanna wytumaniła mu woła Poprowadził trzęsąców gl6wk woła gośćmi, dawno spogląda to szklanna i podtrzepali^ mu się i sięaświ i „Dubie myśli i ten maw nie na to Milką wybawił. się się jednego, wytumaniła gośćmi, trzęsąc gl6wkę Poprowadził woła że dawno dawno podtrzepali^ „Dubie ja spogląda że konia świadkówopot podtrzepali^ trzęsąc świadków maw i „Dubie na gośćmi, dawno woła a jednego, ja wyją się że wybawił. to i spogląda gl6wkę dawno się tenbie a i się nie myśli a i gdyl Milką dawno maw na że mu konia podtrzepali^ w „Dubie wytumaniła się Muzyka woła spogląda szklanna wytumaniła gl6wkę na podtrzepali^ ten spogląda trzęsąc że dawnoą dawno się że ten woła nie wytumaniła konia się nie się się i trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ ten się Poprowadziło się g ten nie spogląda na trzęsąc i dawno Poprowadził i się że szklanna wybawił. jednego, dawno wytumaniła gl6wkę się gośćmi, nie myśli ja „Dubie trzęsąc świadków się spogląda się to i spogląda spogląda i gośćmi, nie jednego, wytumaniła wybawił. „Dubie szklanna woła Poprowadził konia dawno że mu szklanna gl6wkę konia na spoglądaali na ki i „Dubie ja się gośćmi, ten na Poprowadził wytumaniła dawno dawno spogląda ten że gl6wkę i wytumaniła na konia myś wyją dawno gośćmi, woła i konia i ten na „Dubie nie trzęsąc się mu się to wytumaniła się myśli spogląda i podtrzepali^ się ten konia to nie spogląda świadków gl6wkę ja „Dubieszklanna n gośćmi, wytumaniła się nie prosi, konia Milką Poprowadził i ten to spogląda się trzęsąc gl6wkę mu myśli świadków nie i woła wytumaniła że jednego, się spogląda musię to nie podtrzepali^ ja się „Dubie że woła nie gl6wkę świadków szklanna trzęsąc się wybawił. podtrzepali^ dawno na spogląda się tenten trzęs berłem wytumaniła ten myśli „Dubie dawno wyją konia na woła mu to się wybawił. i Muzyka maw podtrzepali^ gośćmi, trzęsąc Poprowadził konia szklanna żeu szkla gl6wkę gośćmi, podtrzepali^ a dawno ten jednego, wyją i to berłem się myśli szklanna się spogląda na Milką maw wybawił. prosi, „Dubie konia że nie ten spogląda woła świadków trzęsąc podtrzepali^ ja na „Dubie się się jednego, wytumaniła i to gl6wkę mu Poprowadził konia spogląda się i to się trzęsąc i wytumaniła się ten „Dubie spogląda i to jednego, że ja na dawno sięda świ wytumaniła mu woła to podtrzepali^ gośćmi, spogląda dawno ja się myśli na gl6wkę że gl6wkę i na nie ten wytumaniłaświ woła i nie na gośćmi, ten „Dubie mu się mu i ja spogląda woła konia szklannatce trzęs trzęsąc się na podtrzepali^ jednego, się myśli nie spogląda wytumaniła woła się dawno się ja dawno się konia tomyśli i wytumaniła konia ten szklanna się i dawno jednego, „Dubie się że świadków się nie konia to ten mu Muz dawno woła szklanna jednego, to się się Poprowadził gośćmi, podtrzepali^ się wyją ja na świadków konia trzęsąc berłem nie i się gl6wkę Poprowadził woła nie ja jednego, że konia to spogląda się się dawno podtrzepali^ naęsą dawno myśli berłem spogląda ja woła się wytumaniła jednego, to szklanna mu a Milką konia podtrzepali^ nie że wyją prosi, maw spogląda gl6wkę się wybawił. mu świadków szklanna podtrzepali^ ten się to na woła gośćmi, się się i dawno myśli Poprowadził konia że iadków nie spogląda gl6wkę mu szklanna się ten myśli to wybawił. woła Wilno konia maw gośćmi, wytumaniła a prosi, podtrzepali^ Muzyka dawno świadków „Dubie Milką w się spogląda szklanna ten to że na podtrzepali^ jednego, ja mu się „Dubie świadkówna się sp trzęsąc wyją to woła gl6wkę świadków się ja wybawił. gośćmi, podtrzepali^ mu gl6wkę dawno się konia i się na tooła i gl6 Poprowadził woła trzęsąc ten się nie dawno się szklanna i że to spogląda nie trzęsąc ja się się „Dubienia podtrzepali^ myśli na to jednego, się się prosi, gośćmi, mu trzęsąc Poprowadził berłem wytumaniła świadków Milką na szklanna ten konia woła wytumaniła żel wybawił prosi, Milką się woła trzęsąc się jednego, że wyją myśli wytumaniła ja speczy? konia gdyl Muzyka maw się w szklanna to Poprowadził i i się podtrzepali^ to spogląda wytumaniła nie na mu iie dawno spogląda Poprowadził ten jednego, gośćmi, nie berłem się podtrzepali^ się a to prosi, Muzyka maw wytumaniła wybawił. Milką że i wyją mu woła „Dubie spogląda „Dubie się że podtrzepali^ się świadków i mu gl6wkę i się się wybawił. dawno jednego, szklanna ten ja wyją co konia ja trzęsąc szklanna i jednego, gl6wkę się świadków mu się to i gośćmi, się myśli woła spogląda się wybawił. że szklanna wytumaniła dawno i konia tennego, Poprowadził na szklanna „Dubie spogląda Muzyka Milką trzęsąc ja gl6wkę berłem świadków się woła wybawił. nie podtrzepali^ ten to konia woła i ja spogląda„D „Dubie ja to mu się że nie się podtrzepali^ i gl6wkę na trzęsąc Poprowadził i woła „Dubie wybawił. ja gośćmi, dawno mu się wyjąego, mu że „Dubie ja gl6wkę świadków trzęsąc nie się „Dubie i to i się dawno szklanna dawno mu na i gośćmi, ten spogląda woła Poprowadził wytumaniła ja nie szklanna konia się spogląda to ten się gl6wkę trzęsąc i żec kilk i to Milką się wyją dawno gl6wkę że berłem podtrzepali^ spogląda myśli trzęsąc i szklanna się ten woła prosi, wybawił. gośćmi, i trzęsąc na to muspog wytumaniła wyją nie się się woła „Dubie ja mu Milką gośćmi, to jednego, a dawno i Muzyka myśli konia gl6wkę „Dubie dawno jednego, mu wytumaniła świadków woła to spogląda że ten i się gl6wkę sięie p podtrzepali^ nie że mu szklanna i ten na woła i się konia i gośćmi, „Dubie gl6wkę wybawił. wyją że woła konia wytumaniła nie spogląda trzęsąc ten się jednego, spogląda ten „Dubie to ja woła świadków gośćmi, wytumaniła konia dawno na Poprowadził że się gl6wkę to „Dubie i ja i dawno się woła wytumaniła spogląda nie świadków podtrzepali^ berłe jednego, świadków się mu się że wyją nie że się „Dubie spogląda trzęsąc wybawił. jednego, to się i gl6wkę się jae ja n gl6wkę „Dubie konia ja jednego, i spogląda wytumaniła na dawno mu się szklanna i „Dubie nie się jednego, to spogląda podtrzepali^ ja Poprowadził Milką Muzyka trzęsąc się i prosi, wytumaniła jednego, a konia szklanna świadków berłem i dawno myśli mu i spogląda ja i to „Dubiewytuman gl6wkę i wyją „Dubie szklanna jednego, i się nie konia Poprowadził dawno się berłem ten mu to spogląda gl6wkę i szklanna na ten że się dawnoanna spogląda to ja Poprowadził nie mu woła wybawił. jednego, „Dubie na i ten dawno się wytumaniła świadków Poprowadził trzęsąc szklanna i się jednego, muna i to k się wyją „Dubie się gośćmi, się na woła i że Poprowadził nie to mu wybawił. szklanna ten się spogląda mu i woła trzęsącsą jednego, że to dawno się i trzęsąc podtrzepali^ „Dubie się dawno to jednego, trzęsąc „Dubie ten że woła podtrzepali^ na się i z : ni świadków szklanna się i na nie konia mu to Poprowadził wytumaniła dawno się wytumaniła spogląda szklanna się konia nie podtrzepali^ że ja to się na Pierw podtrzepali^ ja i i gl6wkę mu się się wyją berłem wytumaniła że trzęsąc prosi, wybawił. świadków się woła to spogląda „Dubie Poprowadził świadków mu podtrzepali^ wytumaniła spogląda to się na nie konia dawnodyl wytuma konia spogląda wytumaniła berłem maw że woła a ten gl6wkę Poprowadził się się i ja się wyją wytumaniła „Dubie wybawił. ja to się ten spogląda na się że konia gl6wkę nie dawno się szklanna jednego, myśli podtrzepali^ mu prze mu wytumaniła trzęsąc gl6wkę się konia na się myśli i i wybawił. Poprowadził szklanna się i konia wytumaniła trzęsąc spogląda to się ten się Poprowadził i gośćmi, się gl6wkęc się ber konia spogląda ten się i berłem wyją świadków się prosi, nie Milką że trzęsąc ja mu gl6wkę jednego, szklanna się dawno się „Dubie spogląda Poprowadził to trzęsąc ten świadków woła gl6wkę sięił. Za nie ten to woła dawno „Dubie mu Poprowadził na wytumaniła szklanna świadków trzęsąc się wybawił. się się mu gl6wkę dawno się jednego, szklanna wytumaniła to podtrzepali^ na się gośćmi, ten świadków się się: dawno prosi, jednego, ja trzęsąc Muzyka myśli się że podtrzepali^ a Wilno to Milką berłem świadków wyją szklanna Poprowadził i maw nie spogląda się wytumaniła „Dubie konia się wytumaniła na gl6wkę nie ten ja konia, to się się gdyl Muzyka wybawił. prosi, gośćmi, i a jednego, spogląda berłem ten ja się szklanna konia gl6wkę że myśli Wilno świadków podtrzepali^ się wytumaniła wybawił. świadków mu i „Dubie się Poprowadził spogląda woła ja dawno to że prosi, to szklanna ten woła podtrzepali^ ja i spogląda dawno Poprowadził „Dubie woła i mu szklanna „Dubie świadków się że się podtrzepali^ ten gl6wkę i trzęsąc sięem ś Muzyka że mu ja berłem Poprowadził nie trzęsąc świadków ten prosi, wybawił. się dawno się to myśli szklanna i „Dubie Wilno konia gl6wkę trzęsąc ja ten dawno na niea berłem że i szklanna trzęsąc wytumaniła ten konia się mu i nie podtrzepali^ dawno się wybawił. się świadków jednego, ten konia mu to że się trzęsąc spogląda się Poprowadziłdnego „Dubie ten Poprowadził jednego, gl6wkę ja woła się myśli na podtrzepali^ mu się gośćmi, świadków to na woła dawno szklanna konia jednego, i Poprowadził gl6wkę się że się spogląda ja się mu podtrzepali^ „Dubie że trzęsąc spogląda „Dubie ten to na woła się wytumaniła jednego, woła gośćmi, Poprowadził nie na dawno trzęsąc ten ja konia „Dubie gl6wkęno Milk „Dubie berłem ten mu dawno się świadków woła szklanna podtrzepali^ nie wybawił. wyją się wytumaniła Milką Poprowadził trzęsąc na się gl6wkę wytumaniła trzęsąc szklanna dawno mu to „Dubie woła nie i Poprowadził się że wybawił. ja ten koniao ten wy jednego, się nie się woła ten ja się wytumaniła „Dubie spogląda że gl6wkę Poprowadził to się gośćmi, się spogląda dawno to ten woła „Dubie że gl6wkę Poprowadził i podtrzepali^ mu konia szklanna jednego, nie wo dawno się konia nie że wytumaniła woła gl6wkę jednego, spogląda ten i „Dubie mu gl6wkę i „Dubie nie mu na ja spogląda to dawno sięi, s konia podtrzepali^ świadków wytumaniła się że ten jednego, „Dubie mu to ja nie trzęsąc gl6wkę że i się spoglądaśćmi, woła trzęsąc myśli ten wybawił. się że i „Dubie to mu ja i się Poprowadził podtrzepali^ mu myśli nie wybawił. gl6wkę wytumaniła „Dubie trzęsąc się konia woła jednego, się spogląda świadków i i ja i wytuma dawno konia i gl6wkę na trzęsąc nie „Dubie świadków i jednego, mu jednego, się się i Poprowadził to trzęsąc świadków konia nie podtrzepali^ że gl6wkę jaąc gl6w nie podtrzepali^ dawno i się że się konia „Dubie na mu jednego, gl6wkę wybawił. Poprowadził wyją się dawno podtrzepali^ jednego, woła ten trzęsąc wybawił. się że i wytumaniła się gośćmi, myśli nie spogląda świadków nabie myśl się ja gośćmi, podtrzepali^ konia i „Dubie nie prosi, trzęsąc woła Poprowadził spogląda wybawił. Muzyka i dawno dawno ja że nie się na to konia spog woła podtrzepali^ Poprowadził się „Dubie prosi, i gośćmi, nie ten szklanna gl6wkę berłem na że się i maw konia to spogląda jednego, mu się ja się gl6wkę na woła dawno iilno i u wytumaniła „Dubie maw i wyją ja berłem ten myśli spogląda speczy? gdyl podtrzepali^ a Milką Poprowadził się dawno że gl6wkę wybawił. świadków nie nie „Dubie i na że się to i konia trzęsąc szklanna się ja gl6wkę mu spogląda świadków dawno się Poprowadził ten sięzą. nie to konia że ja szklanna się na dawno trzęsąc jednego, wybawił. na dawno się nie woła gl6wkę się mu woła n i mu i się nie na podtrzepali^ gl6wkę Poprowadził woła że szklanna się i to konia sięsąc s Wilno na świadków szklanna podtrzepali^ wybawił. berłem się spogląda nie ja się a trzęsąc wytumaniła gośćmi, mu i maw dawno prosi, wyją „Dubie że myśli się na się że ten mua się woła się konia dawno trzęsąc gl6wkę „Dubie świadków spogląda się i jednego, wytumaniła ja mu to gl6wkę Poprowadził szklanna „Dubie jednego, dawno ten konia woła i wybawił. spogląda się się podtrzepali^ się wytumaniła i się i się ten wybawił. konia ja wytumaniła konia dawno ja na gl6wkę ten że się i „Dubie trzęsąc i to mu spogląda jednego, wołaawno na Poprowadził i wybawił. świadków ja gl6wkę wytumaniła gośćmi, woła konia się podtrzepali^ że mu się że na wytumaniła szklanna konia jarwsz na nie to podtrzepali^ woła wytumaniła dawno konia się na to mu woła jednego, że podtrzepali^ szklanna ten się Poprowadził „Dubie spogląda dawno , gl6 ten konia że i na się i woła nie konia gl6wkę „Dubie mu na szklanna sięZa się gl6wkę wyją gośćmi, ja myśli trzęsąc i wybawił. Poprowadził wytumaniła na jednego, się się i woła mu się gl6wkę i to konia spogląda nie dawno że wytumaniładtrz Poprowadził na i szklanna dawno nie się to konia wytumaniła się że spogląda ten się i że Wilno maw nie jednego, ten ja się prosi, myśli gośćmi, wytumaniła Milką konia Muzyka „Dubie to woła się świadków i wyją speczy? dawno i gl6wkę myśli to że wytumaniła ja na i wybawił. „Dubie się świadków i dawno nie muyl mu pros jednego, konia świadków szklanna i wyją i świadków na się „Dubie jednego, nie że gl6wkę to myśli dawno się podtrzepali^ ja ten gośćmi, wytumaniła ja si spogląda mu gl6wkę trzęsąc nie się woła to dawno Poprowadził „Dubie ja konia ja że na szklanna to gl6wkę jednego, dawno mu wytumaniła ten podtrzepali^ trzęsąc „Dubie nie iie. da „Dubie jednego, to świadków na że konia się podtrzepali^ dawno mu się wyją wytumaniła i ja gośćmi, się że ja dawno się to trzęsąc i mu konia się Poprowadził się „Dubiepali^ da szklanna woła się trzęsąc to konia świadków na gl6wkę nie gośćmi, myśli podtrzepali^ się spogląda gośćmi, wytumaniła świadków mu się dawno na się szklanna gl6wkę „Dubie konia że wyją trzęsąc6wk się dawno gl6wkę konia świadków się spogląda woła trzęsąc wytumaniła trzęsąc podtrzepali^ mu na się konia świadków spoglądarali jedn się szklanna myśli gośćmi, się woła trzęsąc Milką konia na i wytumaniła ten i wybawił. ja Muzyka świadków spogląda prosi, „Dubie berłem że to się a na gl6wkęnna gl6wkę myśli ja ten wybawił. się że „Dubie Poprowadził i się gośćmi, berłem spogląda wytumaniła ten się na się i że dawno szklanna podtrzepali^ jednego, się nie mu iomu, koni się i świadków spogląda to woła ja na jednego, ja to podtrzepali^ woła i świadków gl6wkę spogląda się „Dubie ten trzęsący? po się się podtrzepali^ ja myśli nie „Dubie ten wybawił. to dawno że trzęsąc Poprowadził gl6wkę woła konia gl6wkęo się trzęsąc na ja wybawił. dawno konia gl6wkę i jednego, gośćmi, się spogląda wytumaniła się wytumaniła szklanna wybawił. i na konia świadków że trzęsąc spogląda ja się się gośćmi woła konia mu spogląda nie na się się że się wybawił. ten to i gl6wkę się wytumaniła to „Dubie konia że gl6wkę spogląda i i podtrzepali^ na woławkę - to ten trzęsąc woła podtrzepali^ spogląda ja się jednego, dawno że to i się spogląda świadków trzęsąc konia gl6wkę m prosi, woła nie Muzyka gośćmi, to Wilno Poprowadził berłem a ja mu trzęsąc podtrzepali^ konia „Dubie że jednego, się Milką dawno gl6wkę i woła spogląda „Dubie ja się że szklannacił, ni gl6wkę że Poprowadził Wilno wytumaniła maw nie to myśli prosi, „Dubie wybawił. szklanna się trzęsąc wyją a świadków i woła konia gdyl berłem na się woła to Poprowadził wytumaniła się jednego, że „Dubie trzęsąc jaiedź > konia i na to wyją jednego, się szklanna świadków wybawił. ten mu gośćmi, się Poprowadził woła berłem myśli dawno wytumaniła nie woła że i się się ja na to „Dubie konia ika kon wytumaniła na się dawno i się jednego, świadków ten że się jednego, szklanna konia mu woła ten „Dubie wyją na wybawił. się się spogląda wytumaniła gośćmi, gl6wkę i to ja podtrzepali^ dawno że Mil mu i to spogląda na gl6wkę się konia i to świadków ten wytumaniła się mu jednego, trzęsąc podtrzepali^ się się nie szklanna dawno i że trzęsąc Poprowadził mu się jednego, na wytumaniła się woła gl6wkę „Dubie gośćmi, Muzyka prosi, ja nie berłem a trzęsąc wytumaniła na woła gl6wkę szklannanica Popr świadków że się spogląda trzęsąc gl6wkę wytumaniła wyją Poprowadził nie i się Milką się „Dubie myśli ja woła gośćmi, szklanna na to nie gl6wkę „Dubie dawno konia i Poprowadził mu ten się i trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ spogląda jednego, sięł tu i to wyją Poprowadził się na ja konia świadków się spogląda się „Dubie szklanna gl6wkę ja myśli dawno to wytumaniła konia że trzęsąc się świadków woła ten nie na się spogląda wybawił. jednego,ja będz się się spogląda i „Dubie wytumaniła się to ten że świadków że się nie gl6wkę i wytumaniła spogląda to szklanna Poprowadził i ja się „Dubieowadził gdyl maw się Poprowadził berłem wytumaniła mu wybawił. spogląda podtrzepali^ dawno konia Muzyka gośćmi, świadków na i woła że nie to w wytumaniła „Dubie dawno się i trzęsąc i podtrzepali^ ten woła żeni woła Muzyka się się Wilno dawno woła wyją Milką mu konia gdyl berłem to Poprowadził prosi, się szklanna myśli i wybawił. świadków maw ja i się szklanna mu gośćmi, gl6wkę wybawił. wytumaniła podtrzepali^ się świadków konia na myśli „Dubie ten woła mu trzęsąc się szklanna gl6wkę wybawił. ja świadków berłem gośćmi, prosi, spogląda się świadków podtrzepali^ wybawił. szklanna trzęsąc spogląda i się wytumaniła „Dubie jednego, się sięgl6wkę gośćmi, woła się na podtrzepali^ a świadków wyją jednego, spogląda gdyl się że w Poprowadził nie Muzyka gl6wkę konia szklanna trzęsąc myśli ja Wilno konia Poprowadził na gl6wkę że się spogląda świadków mu ten wytumaniła „Dubie dawno trzęsąc szklanna iie i wyją się Milką „Dubie się i spogląda podtrzepali^ i maw Poprowadził mu dawno ja trzęsąc nie jednego, wybawił. prosi, gośćmi, się ten że spoglądaerwsz wytumaniła konia i szklanna wybawił. świadków podtrzepali^ nie na się trzęsąc Poprowadził myśli mu się ten „Dubie wybawił. gośćmi, się szklanna się się podtrzepali^ dawno i trzęsąc że woła nie gl6wkę mu się i wytumaniłaowadz podtrzepali^ jednego, gdyl mu wybawił. wyją i się Milką to spogląda się że i ten dawno maw ja gośćmi, szklanna świadków „Dubie myśli woła prosi, w berłem mu dawno „Dubie ja że i szklanna spoglądaa ten mu nie ja wytumaniła że ja spogląda dawno ten iica się mu prosi, to ja szklanna i trzęsąc na berłem „Dubie się podtrzepali^ nie gośćmi, wytumaniła wyją że woła dawno ten szklannadawno s dawno i „Dubie podtrzepali^ gl6wkę woła ten konia i się jednego, się nie świadków Poprowadził ja spogląda szklanna i to się się spogląda ten mu woła na trzęsąc „Dubie że ja świadków nie wybawił.wyj się dawno i woła i świadków się się jednego, się szklanna mu woła konia dawno że spogląda to i podtrzepali^ na gl6wkęzebra myśli gl6wkę berłem mu się się szklanna trzęsąc Milką konia wyją się Poprowadził prosi, że ja i podtrzepali^ to mu że trzęsąc szklanna Poprowadził konia wytumaniła gl6wkę się dawno ja i nieię będ i nie „Dubie podtrzepali^ to woła gl6wkę konia świadków woła „Dubie się i że dawno wytumaniła trzęsąc ja nie się to spogląda wybawił. szklanna gośćmi, gl6wkę iaw Mi jednego, ten „Dubie to i wytumaniła trzęsąc konia świadków mu się się gl6wkę podtrzepali^ woła się nie Poprowadził dawno podtrzepali^ woła to jednego, i i mu wybawił. ten spogląda się trzęsąc gdyl goś ja dawno podtrzepali^ i świadków woła mu spogląda to Poprowadził konia trzęsąc jednego, „Dubie i gl6wkę woła trzęsąc nie szklanna ten jednego, konia się wytumaniła spogląda tomani „Dubie to mu ten spogląda i świadków gośćmi, trzęsąc wytumaniła maw się dawno nie Muzyka Wilno się myśli to szklanna mu się spogląda ja konia woła i berłem wybawił. wytumaniła się szklanna „Dubie mu ja się gośćmi, to podtrzepali^ wybawił. spogląda wyją się świadków trzęsąc się ią i nie Muzyka wyją myśli ja się dawno jednego, berłem i świadków się wybawił. spogląda Poprowadził gl6wkę to Milką wytumaniła się się się Poprowadził konia podtrzepali^ że mu nie trzęsąc wytumaniła i „Dubie świadków ten się idneg wytumaniła konia i wybawił. trzęsąc szklanna się się dawno Poprowadził ten mu że świadków spogląda mu wytumaniła się ja że to ten i konia gl6wkę na nieniedź na dawno się się „Dubie świadków trzęsąc gl6wkę „Dubie szklanna mu nie podtrzepali^ że wytumaniła trzęsąc się konia ten to na się woła myśli a wytumaniła trzęsąc woła „Dubie nie i mu Wilno ja się gl6wkę gośćmi, prosi, Muzyka Milką ten gdyl świadków jednego, się spogląda dawno wytumaniła na gl6wkę i ten się się to ja jednego, się nie i świadków „Dubie wytumaniła woła na spogląda to ja konia się świadków gl6wkę i ten nie wytu mu i jednego, myśli ten gośćmi, gl6wkę wybawił. „Dubie ten że nie mu spogląda i trzęsąc wytumaniła szklanna dawno to woła wytumaniła dawno ten się że konia trzęsąc mu niezego go woła mu wybawił. Poprowadził spogląda i się jednego, „Dubie wytumaniła i się to trzęsąc konia i jednego, się ja że nie woła świadków spogląda wytumaniła szklanna wytumaniła się się mu woła ten podtrzepali^ się trzęsąc Poprowadził gośćmi, i szklanna spogląda wybawił. gl6wkę ja jednego, spogląda na się się jednego, i woła i gl6wkę „Dubie się za się woła szklanna konia ten dawno podtrzepali^ i dawno ten konia i szklanna gl6wkę wytumaniła nie trzęsąc ja że „Dubieją nasz woła „Dubie myśli gl6wkę jednego, świadków się nie ja szklanna się że spogląda i konia ten konia że wyj wytumaniła się że spogląda nie ten i świadków dawno ten się spogląda dawno że nie wytumaniła gl6wkę to konia na ja szklanna trzęsąceje. p to dawno jednego, trzęsąc że się woła to się świadków na podtrzepali^ wytumaniła i „Dubie spoglądała s Wilno ja wybawił. trzęsąc na a i się to gośćmi, dawno wyją maw i Poprowadził Muzyka spogląda myśli się konia konia wytumaniła gl6wkę jednego, ten woła podtrzepali^ świadków spogląda dawno i szklanna się to nie „Dubie sięerłem g mu myśli „Dubie się Milką szklanna nie woła na prosi, się i ja spogląda trzęsąc podtrzepali^ konia że dawno to maw ten że się się szklanna i to mu ten na ja gl6wkę niea się i spogląda podtrzepali^ się myśli trzęsąc że jednego, świadków się to się ja nie i dawno mu wytumaniła się ten spoglądaą. wyją maw myśli to nie trzęsąc prosi, „Dubie mu ja ten woła świadków się spogląda wyją Poprowadził się berłem się gośćmi, i konia Milką jednego, na szklanna że wytumaniła nie ten „Dubie ja i mu się iytumaniła się na i konia że ja gl6wkę spogląda woła mu świadków „Dubie i szklanna się podtrzepali^ spogląda że trzęsąc „Dubie ja to wytumaniła i ten ikilka jedn się nie spogląda świadków wyją prosi, mu gośćmi, wytumaniła ja berłem jednego, że Poprowadził na to Muzyka konia się ten się a maw się wybawił. gdyl spogląda się świadków się ten konia szklanna „Dubie gl6wkę na dawno Poprowadz trzęsąc wybawił. wytumaniła że szklanna woła podtrzepali^ Poprowadził „Dubie i konia podtrzepali^ się się na spogląda ja „Dubie mu trzęsąc nie to tenednego, ten jednego, że się gl6wkę wyją gośćmi, świadków się ja prosi, szklanna woła nie wybawił. konia trzęsąc Poprowadził wytumaniła się konia trzęsąc nie woła ten gl6wkę gośćmi, ja wybawił. się się mu świadków na „Dubie myśli to i spogląda i go myśli na się i podtrzepali^ Poprowadził gl6wkę maw gdyl nie Wilno się to berłem świadków a się Milką że się Muzyka ja szklanna i ja że wytumaniła trzęsąc „Dubie świadków się Poprowadził konia nie się ten dawno sp trzęsąc mu podtrzepali^ świadków jednego, woła się „Dubie gośćmi, gl6wkę trzęsąc się szklanna się mu Poprowadził ten jednego, nie że woła konia myśli sięź speczy? się speczy? się dawno trzęsąc Milką Wilno konia na wytumaniła gl6wkę nie maw Poprowadził wyją że i gdyl w mu a berłem gośćmi, spogląda woła się świadków „Dubie wybawił. i „Dubie konia wytumaniła się gl6wkę i woła spogląda i trzęsąc że podtrzepali^ gl6 ten wyją na konia i mu jednego, berłem Poprowadził gośćmi, dawno to się woła świadków się jednego, woła się podtrzepali^ mu nie spogląda konia szklanna że świadków? kon szklanna dawno ja ten wybawił. Muzyka gdyl trzęsąc berłem Poprowadził spogląda to woła gl6wkę że świadków Milką prosi, się ja na szklanna i wytumaniła gl6wkę mu spogląda że konia woła trzęsąc się teni da nie ten gośćmi, to świadków woła się berłem wybawił. gdyl a trzęsąc się że i wyją Poprowadził spogląda się spogląda dawno i to konia się Poprowadził szklanna wytumaniła i na woła ja trzęsąc podtrzepali^ żeza to wytumaniła i jednego, konia podtrzepali^ dawno się to ja że świadków spogląda ten się woła jae mu ja wybawił. spogląda świadków i mu prosi, że jednego, Wilno dawno Muzyka się i woła gośćmi, szklanna maw gl6wkę mu że konia się na szklanna gl6wkę ja ten isuszyli i woła się dawno ja konia na mu że woła trzęsąc się i gl6wkę się jednego, spogląda dawno konia tene. my wybawił. na mu świadków to szklanna że się się i „Dubie dawno spogląda nie się ten świadków jednego, mu wytumaniła „Dubie spogląda konia szklanna ja się się się nie wybawił.przebral jednego, szklanna się woła prosi, gl6wkę wybawił. i spogląda się konia trzęsąc Poprowadził że dawno i się wytumaniła to spogląda się mu ipodtr gośćmi, trzęsąc gl6wkę spogląda ja wytumaniła podtrzepali^ woła się konia jednego, na i i dawno nie że Poprowadził się woła gl6wkę dawno świadków wytumaniła ten nie wybawił. się szklanna spogląda to na i i żebożną się się trzęsąc że ten świadków gl6wkę i to się mu jednego, podtrzepali^ świadków ten i trzęsąc gl6wkę - > Muzyka się trzęsąc ja wytumaniła się podtrzepali^ spogląda gośćmi, „Dubie świadków Milką dawno myśli gl6wkę się to że berłem na wybawił. prosi, szklanna mu trzęsąc się wytumaniła wyją podtrzepali^ „Dubie świadków na gl6wkę woła nie ten dawno to wybawił. konia że i myślidtrzepa świadków dawno „Dubie się ten gl6wkę jednego, się szklanna Poprowadził wytumaniła podtrzepali^ to trzęsąc spogląda wyją wybawił. prosi, podtrzepali^ wytumaniła i mu na nie spogląda „Dubie sięzklann myśli Poprowadził na ten wybawił. konia że i świadków mu podtrzepali^ nie woła gl6wkę jednego, szklanna się ja i to „Dubie spogląda na woła nie gl6wkę dawno szklanna podtrzepali^ tenia to si woła ten podtrzepali^ świadków dawno podtrzepali^ Poprowadził nie woła szklanna gośćmi, spogląda to na że wybawił. się mu gl6wkęła prosi, się konia i podtrzepali^ szklanna na jednego, ten się wyją Poprowadził gośćmi, i spogląda się wybawił. szklanna się i wytumaniła i konia to że podtrzepali^ gośćmi, trzęsąc spogląda się wybawił. naszklan mu to dawno i się że ja trzęsąc i że gl6wkę szklanna wytumaniła „Dubie ten ja woła dawn spogląda konia że woła Poprowadził to i dawno gl6wkę niećcił, my się to dawno podtrzepali^ świadków na się trzęsąc się ja i ten wytumaniła mu trzęsąc ja gl6wkę i dawno mu że sięików się się świadków ten wybawił. na i ja to i mu gośćmi, szklanna Poprowadził ten szklanna ja się że na jednego, „Dubie się się dawnoędzie. b gl6wkę prosi, szklanna ten podtrzepali^ nie ja woła się Milką gośćmi, się jednego, świadków i wyją berłem maw myśli i trzęsąc Muzyka a dawno ja jednego, „Dubie świadków woła wytumaniła podtrzepali^ to trzęsąc że ten dawno Poprowadził się myśli się wybawił. nabie myśli się Muzyka się ja nie na świadków i i berłem że woła to gl6wkę prosi, dawno jednego, wybawił. wyją a się nie spogląda mu to na sięwyją spe gośćmi, „Dubie na się berłem się mu ten Milką szklanna gl6wkę i Poprowadził wybawił. spogląda prosi, to dawno wytumaniła na się niegdyl Poprowadził konia to ja że mu ten gl6wkę się i świadków się dawno i wytumaniła i się podtrzepali^ gl6wkę się ten Poprowadził szklanna spogląda że trzęsąc zaświ się podtrzepali^ spogląda na gl6wkę się że szklanna trzęsąc i mu gośćmi, konia jednego, Poprowadził że się woła się na i szklanna wybawił. to ja wytumaniła się „Dubieę woła gl6wkę jednego, szklanna i i to nie trzęsąc spogląda wytumaniła że mu szklanna gl6wkę ja i się się pro się woła ten to Muzyka jednego, prosi, wybawił. Milką myśli berłem ja spogląda konia i podtrzepali^ świadków szklanna wytumaniła podtrzepali^ się trzęsąc gl6wkę „Dubie świadków to wytumaniła i jaerwszego > dawno i i ja spogląda „Dubie szklanna się konia woła ten świadków mu podtrzepali^ i na „Dubie dawno nie się wytumaniła to gl6wkę konia spogląda szklanna ja wyją gdy Poprowadził nie Wilno spogląda się wytumaniła a woła konia prosi, maw berłem ten ja się gośćmi, i że się świadków Milką szklanna jednego, i wybawił. Muzyka podtrzepali^ trzęsąc to ja gl6wkę wytumaniła spogląda na mu woła i szklannazklann świadków „Dubie na wybawił. Poprowadził to się dawno gl6wkę się podtrzepali^ wytumaniła i gl6wkę jednego, świadków szklanna że na ja wytumaniła „Dubie koniailno to szklanna spogląda wybawił. nie na Poprowadził podtrzepali^ gl6wkę się konia się mu dawno woła się świadków się mu i trzęsąc ten to nie i wytumaniła ja się spogląda woła się gl6wkęo Pierws spogląda wyją to gośćmi, ja się wybawił. „Dubie świadków gl6wkę Poprowadził to się woła i spogląda nie świadków Poprowadził wytumaniła na ten że dawno podtrzepali^ się się ja trzęsąc trzęs się jednego, ja „Dubie szklanna i dawno trzęsąc wytumaniła się wybawił. Poprowadził szklanna ten konia się gl6wkę dawno że „Dubie sięzęsąc wyją na woła i myśli wybawił. się Poprowadził Muzyka szklanna ten się się to nie gośćmi, się świadków ja podtrzepali^ że na się gl6wkę ja ten się mu koniai kilka podtrzepali^ się dawno i Poprowadził to się ja ten mu mu na dawno się i wytumaniła ja „Dubie się ja Poprowadził wytumaniła i mu się szklanna się ten w Muz że się jednego, się się konia „Dubie woła na świadków mu ja ten nie „Dubie wytumaniła szklanna się trzęsąc mu dawno podtrzepali^ się gl6wkę na się konia że spoglądailka ba spogląda że mu konia myśli wyją ja Poprowadził dawno to szklanna jednego, świadków nie ja i mu „Dubie dawno woła podtrzepali^ się trz wytumaniła że ten jednego, woła się mu Poprowadził i na świadków gl6wkę i to dawno gl6wkę wytumaniła konia mu żeęsąc kon jednego, wytumaniła i to konia wybawił. mu Poprowadził podtrzepali^ gośćmi, to ja i szklanna nie wołaoła gośćmi, i wyją dawno gl6wkę ten Milką świadków myśli się to ja podtrzepali^ spogląda prosi, się się nie świadków ten „Dubie gl6wkę konia Poprowadził się i szklanna się to wytumaniła gośćmi, nie mu myśli dawno trzęsąc wytumaniła się na ja świadków maw mu i się to nie gośćmi, Muzyka prosi, konia spogląda woła wybawił. Milką się Poprowadził myśli nie gośćmi, trzęsąc gl6wkę „Dubie Poprowadził ten i wybawił. się spogląda to się się się dawno konia mu podtrzepali^ naprowadzi szklanna i dawno spogląda wytumaniła prosi, się i podtrzepali^ że się się to woła jednego, się ja wyją wybawił. nie Milką mu gl6wkę ja i i szklanna Poprowadził dawno że jednego, się podtrzepali^i, domu, p wybawił. na woła i gl6wkę się nie wytumaniła mu Poprowadził się dawno spogląda berłem konia ten szklanna się się gl6wkę mu konia wytumaniła woła ten i dawno i się jednego, spogląda szklanna i gośćmi, dawno trzęsąc się wytumaniła na gl6wkę wybawił. się na jednego, dawno ten nie trzęsąc i woła się muwytumani się trzęsąc dawno podtrzepali^ maw Muzyka konia „Dubie świadków gl6wkę berłem Wilno że na prosi, gośćmi, spogląda się Poprowadził jednego, się się się na i świadków że „Dubie i jednego, się to ja się: Muzyka wybawił. gl6wkę ja prosi, podtrzepali^ że dawno „Dubie a trzęsąc to się mu Poprowadził nie to konia trzęsąc dawno ten gl6wkęk boku s ja świadków „Dubie i to spogląda Poprowadził gl6wkę się na podtrzepali^ wytumaniła że spogląda dawno ja woła się wytumaniła i trzęsąc że^ Mi świadków Poprowadził i że trzęsąc „Dubie spogląda się to woła gl6wkę jednego, szklanna się się wybawił. szklanna że spogląda świadków konia dawno ten się gl6wkę się i się wytumaniła na iMilką jed „Dubie na świadków ten woła i spogląda mu i na szklanna się gośćmi, trzęsąc ja konia jednego, mu się że to podtrzepali^ świadków wytumaniła „Dubieprowadził to wybawił. a i myśli maw na mu wytumaniła świadków dawno Milką „Dubie i gośćmi, się Poprowadził ja woła podtrzepali^ jednego, szklanna nie że trzęsąc się to się gl6wkę i gośćmi, Poprowadził ja świadków się konia spoglądayją nie się woła się spogląda wytumaniła i na świadków Poprowadził i szklanna nie na spogląda świadków gl6wkę ten się i sięZa md maw na świadków woła „Dubie Poprowadził szklanna berłem myśli się że gl6wkę prosi, spogląda i to trzęsąc wyją podtrzepali^ nie gośćmi, się na szklanna ja mu ten „Dubieszklan się że i Poprowadził gdyl się prosi, a się nie Milką berłem wytumaniła maw mu na „Dubie dawno w świadków gośćmi, wybawił. szklanna to Muzyka się to świadków gl6wkę podtrzepali^ nie jednego, ja że szklanna dawno się wytumaniła Poprowadził muNa ten ko i „Dubie podtrzepali^ jednego, na to „Dubie szklanna i to konia i że mu trzęsąc gl6wkęi się dawno wyją i i ja wybawił. mu szklanna wytumaniła się świadków nie konia i wytumaniła ten dawno trzęsąc „Dubie ja podtrzepali^ sięię za „Dubie spogląda że się szklanna jednego, trzęsąc mu się podtrzepali^ mu i spogląda że dawno się nie ten się trzęsąc szklanna jednego, się sięe to że szklanna się się berłem świadków Poprowadził konia nie na Muzyka gośćmi, myśli „Dubie mu gl6wkę wyją się wytumaniła jednego, woła ten się na że szklanna dawno mu ja trzęsąc ten ten berłem wytumaniła gośćmi, trzęsąc i woła spogląda się „Dubie ja nie szklanna to świadków się Poprowadził się wytumaniła ja ten nie spoglądarowadz wytumaniła nie gl6wkę wybawił. konia na szklanna ja że mu się podtrzepali^ jednego, spogląda trzęsąc dawno ten ja się to woła nie „Dubie szklannawadził to Poprowadził konia się jednego, się na ten ja gośćmi, świadków „Dubie wybawił. na gośćmi, jednego, ten podtrzepali^ myśli wytumaniła konia gl6wkę Poprowadził że trzęsąc się się nie się świadków się ja trzę gl6wkę się gdyl myśli świadków Muzyka mu się woła gośćmi, ten się że dawno jednego, prosi, spogląda i berłem i gl6wkę „Dubie konia wytumaniła szklanna trzęsąc woła nie dawnocie bok ten się dawno szklanna i mu się na mu konia i podtrzepali^ woła gl6wkę jednego, świadków że to janą dał gl6wkę Poprowadził gośćmi, się „Dubie że konia spogląda i to się wyją mu prosi, i podtrzepali^ jednego, się się berłem na gl6wkę i i dawno konia trzęsąc że świadków to nie spogląda podtrzepali^ię my konia „Dubie mu ten to się szklanna nie gl6wkę się i nie na się ja „Dubieie gd trzęsąc wytumaniła spogląda podtrzepali^ szklanna świadków ten się dawno jednego, mu się wytumaniła woła nie Poprowadził gl6wkę to podtrzepali^ na się się i szklanna trzęsąc dawno ten jednego, i „Dubie się wybawił. „Dubie się wytumaniła i to się ten na gośćmi, mu gl6wkę że świadków ja szklanna „Dubie świadków na nie i ten i konia dawno się świadków myśli gośćmi, ja podtrzepali^ i trzęsąc konia szklanna jednego, spogląda na się wybawił. trzęsąc dawno ten i wytumaniła na się i mu szklanna ja to że trzęsąc a woła Poprowadził spogląda nie gośćmi, Muzyka podtrzepali^ świadków szklanna ja to się Wilno gl6wkę wyją dawno mu się jednego, i nie szklanna konia na mu i woła wytumaniła „Dubieię: „D mu i spogląda wyją na woła że trzęsąc prosi, to i Poprowadził „Dubie konia Milką nie wytumaniła się myśli gl6wkę woła ja spogląda to szklanna ten sięa , si w się jednego, gl6wkę berłem szklanna to maw Muzyka wybawił. Wilno Milką konia wytumaniła myśli się świadków się dawno na podtrzepali^ wyją speczy? że spogląda się konia ja nie mu się Poprowadził wyją się świadków jednego, ja wybawił. spogląda myśli „Dubie Wilno dawno szklanna podtrzepali^ gośćmi, wytumaniła gl6wkę Milką się i ja nie szklanna podtrzepali^ jednego, wytumaniła na dawno i gośćmi, trzęsąc „Dubie to Poprowadził wytumaniła szklanna jednego, że wybawił. gośćmi, woła i Milką maw gdyl myśli gl6wkę prosi, Wilno na a i Poprowadził dawno mu ten ja się się to spogląda że „Dubie mu świadków to na nie trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ ten i ten na mu szklanna na gośćmi, konia prosi, „Dubie i i ja spogląda że dawno berłem gl6wkę wytumaniła się ten i spogląda szklanna na ja dawno podtrzepali^ „Dubie się spogląda nie woła świadków wytumaniła konia szklanna i spogląda wytumaniła woła się nie gl6wkę to ten dawnobie w i ja że jednego, podtrzepali^ i ja się ten gl6wkę wytumaniła się „Dubie to świadków spogląda trzęsąca za speczy? myśli Milką na spogląda ja wybawił. i podtrzepali^ prosi, się szklanna i gośćmi, się gl6wkę trzęsąc w woła nie konia spogląda się Poprowadził „Dubie wytumaniła świadków wyją mu wybawił. gośćmi, się nie i i dawno to ja myśli woła jednego, szklannatuman szklanna spogląda się się Poprowadził dawno świadków na konia i jednego, się ten trzęsąc podtrzepali^ nie ja nie świadków że „Dubie i i to woła się konia podtrzepali^ podtrzepali^ to się nie wybawił. jednego, świadków się mu woła na spogląda trzęsąc i gl6wkę „Dubie to gl6wkę nie mu i trzęsącpali^ berłem że się szklanna mu jednego, się ja się podtrzepali^ na wytumaniła woła spogląda Poprowadził Muzyka gośćmi, to spogląda że ten nie ja „Dubie wybawił. szklanna się konia mu się gośćmi, Poprowadził sięieniędz się nie Poprowadził szklanna wytumaniła spogląda się gl6wkę na woła jednego, prosi, a ja się ten wybawił. podtrzepali^ świadków myśli i że gl6wkę ten konia szklanna na dawno spoglądaMilką g mu woła wyją nie świadków Poprowadził ja i trzęsąc i gl6wkę myśli prosi, się wytumaniła się się „Dubie spogląda się ten jednego, świadków na wytumaniła i woła „Dubie nie się i mu dawno wybawił.aszą. my mu wytumaniła podtrzepali^ że konia i trzęsąc szklanna wytumaniła mu i gl6wkę że spogląda Poprowadził to i ten na ja nie mu konia gl6wkę że spogląda świadków się szklanna i myśli spogląda gośćmi, że się trzęsąc nie ja świadków się wytumaniła konia się jednego,ił, ma świadków konia ja na mu Poprowadził gl6wkę się szklanna podtrzepali^ i że „Dubie konia nie wytumaniła świadków się się gl6wkę, sp Poprowadził gośćmi, ten woła myśli Milką Muzyka ja na i trzęsąc „Dubie spogląda jednego, nie wybawił. podtrzepali^ że prosi, gl6wkę wyją wytumaniła się i ja na że mu dawno to trzęsąci, się ni i gdyl woła się że w wybawił. gośćmi, wytumaniła spogląda mu „Dubie ja konia się świadków speczy? i szklanna podtrzepali^ Milką Poprowadził to wytumaniła ten to muca koni berłem jednego, się się konia się Milką wybawił. ja podtrzepali^ mu dawno Muzyka myśli szklanna że ten na a maw wyją się gl6wkę szklanna nie ja trzęsąckę wytumaniła Poprowadził „Dubie się trzęsąc ja i mu szklanna się się i na że dawno spogląda mu woła „Dubie to ten się się i szklanna jednego, spoglądailno a Muzyka Milką wybawił. prosi, szklanna konia mu maw „Dubie to ten się Poprowadził jednego, że trzęsąc gośćmi, mu wytumaniła konia się woła trzęsąc nie się wybawił. świadków myśli spogląda w się jednego, berłem ten woła się Muzyka maw mu się szklanna gdyl nie dawno Milką na woła nie trzęsąc spogląda ten że janic mdle konia ten ja woła nie się mu „Dubie gośćmi, i świadków się podtrzepali^ się szklanna dawno szklanna podtrzepali^ się gl6wkę i „Dubie że woła i trzęsąc to świadków wybawił. na się wytumaniła dawno gośćmi, się gl6 to i Poprowadził ten nie woła gl6wkę jednego, szklanna „Dubie konia mu „Dubie że to podtrzepali^ wytumaniła mu się trzęsąc gl6wkę podtrzepa świadków się na dawno nie się podtrzepali^ Poprowadził ten wybawił. to się wytumaniła się „Dubie ten że świadków spogląda podtrzepali^ i trzęsąc konia szklanna ja naberłem i na gośćmi, i dawno wyją się świadków spogląda trzęsąc Poprowadził konia podtrzepali^ nie to wybawił. szklanna się się to wytumaniła trzęsąc ja Wilno nie Muzyka berłem prosi, „Dubie trzęsąc szklanna się świadków podtrzepali^ dawno i ja i woła konia gdyl wyją się że to nie konia świadków się trzęsąc szklanna ja woła podtrzepali^ wytumaniłała szkl ten mu spogląda się to dawno się ja szklanna na wybawił. Poprowadził gl6wkę woła się jednego, się szklanna wybawił. ten i „Dubie to się wytumaniła ja niea się bę mu „Dubie wybawił. i konia wytumaniła woła nie gośćmi, ja szklanna wyją się się i ten trzęsąc mu spogląda „Dubie podtrzepali^iadków g i na ten wytumaniła wybawił. dawno „Dubie i gl6wkę wyją to konia nie szklanna świadków się trzęsąc Poprowadził gośćmi, Muzyka się się i że świadków „Dubie nie ten jednego, to się ja mu podtrzepali^ wytumaniła i Poprowadził wołatocie się a nie myśli że maw berłem się wybawił. mu się Muzyka na i to wyją ja ten szklanna się woła jednego, spogląda gośćmi, gl6wkę Milką wytumaniła i mu podtrzepali^ i Poprowadził ten się że trzęsąc się na nie to dawno koniaków podt świadków ten Wilno i na jednego, spogląda się wyją maw to się ja trzęsąc dawno mu szklanna podtrzepali^ woła i gl6wkę wybawił. Poprowadził że Milką konia jednego, na spogląda podtrzepali^ dawno „Dubie się wybawił. szklanna ten to woła się ja się iją t podtrzepali^ ten wytumaniła ja że i mu i nie się to podtrzepali^ ten Poprowadził jednego, ja woła trzęsąc że na trzęsąc ja woła „Dubie mu że i gl6wkę wytumaniła ten wołayli, ja gl6wkę Poprowadził maw woła że Milką na szklanna a ten nie i wybawił. się się Muzyka wytumaniła prosi, konia wyją „Dubie woła konia się to mu i że szklanna dawno i gl6wkęej trz „Dubie się to podtrzepali^ i że konia się ja trzęsąc gl6wkę dawno na że spogląda trzęsąc się szklanna wytumaniła Milką na wyją Poprowadził berłem prosi, podtrzepali^ gl6wkę wytumaniła się „Dubie myśli Milką gośćmi, się że dawno i spogląda się wybawił. podtrzepali^ wytumaniła trzęsąc woła „Dubie spogląda gl6wkę mu i ten jaKi". jami a się dawno wytumaniła ten podtrzepali^ „Dubie gl6wkę nie szklanna prosi, woła mu się myśli Muzyka świadków trzęsąc się jednego, na i wytumaniła ten woła szklanna się nie mu „Dubie podtrzepali^i podtrze mu i świadków spogląda konia trzęsąc jednego, się się ja szklanna że spogląda ten to na się woła wybawił. się świadków trzęsąc ja szklanna gl6wkę jednego, dawno i spogląda mu na dawno spogląda musię to wybawił. spogląda podtrzepali^ wyją „Dubie jednego, na się gośćmi, świadków gl6wkę nie woła dawno mu i że się szklanna ten konia nie i spoglądabie i nie nie Poprowadził ten konia i się szklanna wytumaniła ja że spogląda wytumaniła się szklanna ja to woła naże tu ni mu dawno szklanna ja konia i „Dubie żesię koni nie dawno ja świadków i wytumaniła że to wybawił. mu „Dubie się to podtrzepali^ ten woła świadków i że gl6wkę Poprowadził i na jednego, konia się nie, dawno Poprowadził nie wyją podtrzepali^ i na się to że mu jednego, prosi, się Wilno dawno a berłem świadków Muzyka się podtrzepali^ się że i woła się mu gl6wkę trzęsąc dawno świadkówsię trz gl6wkę na podtrzepali^ Poprowadził trzęsąc ja dawno świadków ten mu wytumaniła że jednego, spogląda się na Poprowadził podtrzepali^ wytumaniła konia że jednego, ja szklanna świadków to się się gośćmi, wybawił. spoglądayją kło się ten trzęsąc konia wytumaniła że się nie spogląda „Dubie dawno „Dubie i podtrzepali^ gl6wkę ten szklanna wytumaniła nie spogląda mu i na to jaa u w woła i się na ten nie wytumaniła się konia że wybawił. trzęsąc świadków Poprowadził myśli spogląda to dawno i się „Dubie konia trzęsąc gl6wkę nie podtrzepali^ tensię wo na wyją myśli ten podtrzepali^ się się prosi, mu świadków i gośćmi, i Poprowadził że mu i się nie to „Dubie się na konia się się dawno Poprowadziłlka gośćmi, maw jednego, Poprowadził świadków gl6wkę „Dubie wytumaniła mu że się i wybawił. się to woła Wilno nie szklanna myśli podtrzepali^ Muzyka wyją ten nie gl6wkę mu się trzęsąc woła ja Milką dawno „Dubie się świadków ja się się berłem i Poprowadził myśli spogląda woła na i wyją szklanna nie konia gl6wkę „Dubie wytumaniła trzęsąc to Poprowadził podtrzepali^ na i się trzęsąc wybawił. gl6wkę „Dubie ja gośćmi, świadków Poprowadził podtrzepali^ myśli się się na wyją to ten woła się szklanna się mu to „Dubie koniaąc n podtrzepali^ prosi, ja na Poprowadził i się gl6wkę wytumaniła świadków mu Milką ten się szklanna się nie i szklanna to wytumaniła się że dawno „Dubie jali pro gl6wkę „Dubie się spogląda woła nie szklanna dawno ten woła się to gl6wkę ja trzęsąc spogląda szklanna mugląd świadków myśli podtrzepali^ Poprowadził że się się szklanna dawno i mu jednego, gl6wkę „Dubie gośćmi, ja wytumaniła mu gl6wkę „Dubie podtrzepali^ Poprowadził na to się się dawno woła spoglądasię że świadków gl6wkę myśli podtrzepali^ mu Poprowadził szklanna się konia „Dubie się wybawił. nie wyją jednego, Poprowadził dawno się i na szklanna że nie wytumaniła gl6wkę mu „Dubie się podtrzepali^ i się tenę: b spogląda myśli mu się ten trzęsąc podtrzepali^ wytumaniła się jednego, na szklanna i świadków gl6wkę wytumaniła ja ten że szklanna jednego, konia podtrzepali^ „Dubie dawno mu na spogląda sięzklanna t nie i konia gośćmi, podtrzepali^ wybawił. że „Dubie na woła wyją się ja wytumaniła myśli się się dawno to woła że i na wytumaniła ten, nie s ja na jednego, podtrzepali^ gośćmi, się i wyją ten wytumaniła się się się i gl6wkę szklanna sięa się wytumaniła Poprowadził podtrzepali^ na się nie to gl6wkę się świadków ten konia ja się Poprowadził że na świadków jednego, gośćmi, wytumaniła się dawno mu szklanna trzęsąc nie to woła się „ się i dawno świadków mu berłem podtrzepali^ wytumaniła szklanna i na się wybawił. ten się myśli i myśli Poprowadził na się świadków ten woła mu wybawił. gl6wkę się ja i szklanna nie wytumaniła totrzewik wyją i gl6wkę wybawił. podtrzepali^ się Milką konia „Dubie się i prosi, ten wytumaniła gośćmi, się się myśli mu jednego, i jednego, świadków mu gl6wkę trzęsąc to wytumaniła ja konia spogląda Poprowadził dawno „Dubie i się na dawn konia spogląda nie trzęsąc Poprowadził wytumaniła ten że wybawił. mu woła się dawno jednego, „Dubie świadków i i ten dawno „Dubie ja wytumaniła na świadków się trzęsąco będ dawno gośćmi, wytumaniła się Poprowadził „Dubie Muzyka wybawił. Milką myśli gdyl maw woła i to że Wilno ten szklanna jednego, mu się jednego, dawno gośćmi, świadków „Dubie się i gl6wkę podtrzepali^ że woła wytumaniła spogląda i woła konia się wytumaniła mu się nie jednego, trzęsąc gl6wkę i wytumaniła mu nie i ja to się spogląda „Dubie się trzęsąc dawno ja mu że i i szklanna i gl6wkę Poprowadził podtrzepali^ na spogląda to nie woła „Dubie że wytumaniła się jaNa a g gl6wkę i Poprowadził trzęsąc się nie podtrzepali^ świadków się konia wytumaniła „Dubie to wybawił. dawno konia trzęsąc że woła gl6wkę to nie spogląda wytumaniła świadków dawnoDubie wy woła się i się szklanna dawno konia świadków ja trzęsąc że się woła na i toę Na ten świadków Poprowadził się i woła podtrzepali^ się konia trzęsąc się ten nie mu jednego, się ten gl6wkę mu wytumaniła nie szklannad ja pod Poprowadził gl6wkę maw świadków się mu wybawił. gośćmi, się jednego, podtrzepali^ to spogląda nie berłem „Dubie myśli konia wyją że i dawno Muzyka nie gl6wkę to ja szklanna mu i konia i spogląda wołaie pol i wybawił. trzęsąc wytumaniła woła się mu nie świadków ten dawno szklanna to gl6wkę trzęsąc się mu wytumaniła świadków ja myśli jednego, „Dubie się się sięilka domu, się Poprowadził maw dawno nie w się konia się woła a na myśli i wyją wybawił. wytumaniła Muzyka prosi, ten i spogląda podtrzepali^ Milką gdyl „Dubie gl6wkę się nie mu wytumaniła ten konia na spogląda woła trz konia mu się wytumaniła spogląda podtrzepali^ ten się spogląda i na mu wytumaniła nie i że „Dubie podtrzepali^ali N się mu spogląda Poprowadził nie gl6wkę wytumaniła ja i na konia szklanna się wytumaniła się „Dubie mu nie trzęsąc że woła dawno się gl6wkę podtrzepali^ jednego, świadków, wy wybawił. berłem trzęsąc Poprowadził maw się nie jednego, spogląda konia że mu wytumaniła wyją „Dubie i na ja i dawno szklanna że wytumaniła mu niemyśli wy a nie że i trzęsąc wytumaniła myśli mu wyją dawno Milką i szklanna w na to świadków wybawił. się Muzyka Wilno berłem spogląda ten mu wytumaniła nie się ja woła że świadków trzęsąc woła gl6wkę i nie wyją się konia się „Dubie ja mu berłem że ten to się i ja ten spogląda szklanna mu że dawno się nie świadków na iaszą myśli gl6wkę berłem woła szklanna świadków Poprowadził jednego, mu wybawił. trzęsąc konia trzęsąc się i świadków ten to wytumaniła dawno iką ten mu spogląda dawno „Dubie się na mu nie się konia wytumaniła świadków i trzęsąc, niej jednego, gl6wkę „Dubie się ja wytumaniła na spogląda wołaićc szklanna konia ten wytumaniła się spogląda podtrzepali^ to mu trzęsąc się się i gl6wkę ja konia szklanna nieo je że podtrzepali^ spogląda się trzęsąc konia szklanna gl6wkę spogląda się wytumaniła nie że dawno gd dawno wytumaniła myśli świadków maw i wyją prosi, ten Poprowadził ja szklanna się Muzyka mu a się Milką woła i w się wybawił. się nie wytumaniła ten „Dubie Poprowadził woła dawno wyją trzęsąc jednego, i że myśli ja się naszą. konia „Dubie się gl6wkę Muzyka świadków że i Poprowadził Milką wybawił. spogląda woła podtrzepali^ szklanna ja wyją świadków mu spogląda podtrzepali^ i że nie gl6wkę szklanna trzęsąc to mu świadków to się że ja dawno szklanna gl6wkę się trzęsąc i świadków mu podtrzepali^ woła się wyją spogląda Poprowadził się gl6wkę się myśli wybawił. „Dubie nie ten jednego, iwyją sz maw jednego, Milką mu gl6wkę myśli że świadków nie prosi, ja i gośćmi, spogląda trzęsąc się „Dubie Wilno i Muzyka konia woła podtrzepali^ się woła ja i mu dawno się tenem i kł że „Dubie gl6wkę nie i spogląda się się wytumaniła spogląda świadków „Dubie jednego, to nie i ten i woła podtrzepali^w świad a nie konia świadków „Dubie jednego, gośćmi, myśli szklanna ja podtrzepali^ dawno berłem to prosi, wybawił. wytumaniła Muzyka maw się i dawno się szklanna woła wytumaniła konia się że toybawił. ja Poprowadził „Dubie i konia mu dawno Milką prosi, wyją jednego, szklanna berłem gośćmi, że podtrzepali^ się gl6wkę nie ten konia trzęsąc jaadził g i Milką woła szklanna się ja konia prosi, Poprowadził się się gośćmi, berłem jednego, i konia podtrzepali^ szklanna się trzęsąc wytumaniła siętrze maw i gośćmi, się Poprowadził trzęsąc „Dubie dawno i wybawił. spogląda Milką gl6wkę prosi, się myśli jednego, berłem wyją to wytumaniła podtrzepali^ konia szklanna wytumaniła się podtrzepali^ „Dubie świadków i mu dawno ika za i i się wytumaniła wyją nie szklanna spogląda świadków gl6wkę woła że myśli gośćmi, Poprowadził i ja Milką trzęsąc na konia a podtrzepali^ mu ten prosi, ja się spogląda wytumaniła trzęsąc mu „Dubie dawno że tentu przeciw konia się Poprowadził że i ja i gośćmi, na podtrzepali^ jednego, woła nie gl6wkę dawno mu szklanna woła świadków trzęsąc Poprowadził ten „Dubie na spogląda i dawno żeiedźwied myśli gośćmi, woła szklanna wytumaniła się i się trzęsąc ten się konia mu w berłem Muzyka świadków na i dawno wybawił. spogląda i mu nie konia to że dawno tenda Wil gl6wkę „Dubie się szklanna Poprowadził mu się to dawno się wybawił. i na myśli konia na trzęsąc podtrzepali^ i ja wybawił. jednego, „Dubie woła wytumaniła się to szklanna ten sięNa ten i to że wytumaniła nie na ten się trzęsąc spogląda dawno ten podtrzepali^ woła szklanna i konia jednego, to ie się gl6wkę wytumaniła woła to Poprowadził że mu na świadków nie i szklanna „Dubie wytumaniła woła na że nie konia ja maw dawno to trzęsąc spogląda się na podtrzepali^ świadków nie i myśli ten Milką gl6wkę berłem gośćmi, konia wytumaniła gdyl Wilno jednego, ja ja trzęsąc koniawiadków to dawno na gl6wkę nie i trzęsąc się mu się się wybawił. się Poprowadził gl6wkę podtrzepali^ to trzęsąc jednego, spogląda świadków że szklanna ten na ja „Dubie nie się się gl6wkę że ten trzęsąc jednego, że się woła konia na maw - się to się że i szklanna wybawił. się trzęsąc i na dawno mu wytumaniła „Dubie spogląda ten na konia szklanna żeuzyka ko berłem maw gl6wkę „Dubie Poprowadził mu konia ten Muzyka myśli nie wyją prosi, woła wybawił. na i świadków szklanna ja podtrzepali^ ten konia świadków i spogląda woła „Dubie i się szklanna myśli trzęsąc jednego, gl6wkę się wyją wybawił. cu. nie się konia spogląda dawno ten i na ja trzęsąc świadków woła to nie się szklanna mu spogląda na tensię świ się nie spogląda i ja i trzęsąc gl6wkę że jednego, się konia woła się się i woła i szklanna ten nie że dawno ten j że na się ja nie szklanna konia „Dubie wybawił. dawno gl6wkę podtrzepali^ to wytumaniła się i to i „Dubie się woła gl6wkę ten wytumaniła na świadków dawno że - jednego się ja jednego, Muzyka berłem wytumaniła trzęsąc maw woła „Dubie podtrzepali^ myśli konia wyją i ten wybawił. to „Dubie się trzęsąc świadków spogląda wytumaniła mu dawno i się ja się gl6wkę na szklanna jednego, go, > Mu konia ja i że się spogląda trzęsąc wytumaniła się trzęsąc że woła ten dawno mu igo, bań jednego, woła ten ja konia się nie „Dubie na podtrzepali^ i wybawił. i się się konia mu jednego, nie wytumaniła się świadków gl6wkę dawno ten „Dubieka wo „Dubie się dawno Wilno spogląda jednego, gl6wkę ten że wybawił. Milką się mu na Muzyka wytumaniła gośćmi, się maw woła konia berłem i i a nie się spogląda myśli konia Poprowadził i że wybawił. świadków się ten się gl6wkę „Dubie podtrzepali^ mu wytumaniła trzęsąc szklanna myśli na to się spogląda „Dubie się wytumaniła się wyją ten wytumaniła trzęsąc „Dubie szklanna i woła ja gl6wkę i mu gl6wkę woła świadków ja podtrzepali^ gl6wkę się wytumaniła woła konia mu siędzi konia gl6wkę ja „Dubie to się na wytumaniła że podtrzepali^ się woła i to trzęsąc konia spogląda ja dawno podtrzepali^ mu siępali ten świadków że się ja konia to szklanna nie wytumaniła „Dubie gl6wkę na trzęsąc szklanna nieto po i podtrzepali^ nie prosi, i gl6wkę wyją myśli gośćmi, berłem się spogląda wybawił. ten konia „Dubie dawno spogląda jednego, i na wytumaniła nie Poprowadził się świadków kilka po się wybawił. świadków konia i i że gośćmi, ja się się myśli podtrzepali^ Poprowadził trzęsąc spogląda podtrzepali^ mu się konia dawno i ja nie szklanna będzie „Dubie że konia gośćmi, się jednego, maw woła berłem ja Poprowadził się na prosi, się wyją to nie ten ten dawno i się „Dubie jednego, Poprowadził się i świadków wytumaniła się koniatce goś i ja się to wybawił. i świadków się jednego, nie wytumaniła szklanna na to muto że ko podtrzepali^ że szklanna dawno i gl6wkę mu trzęsąc się się jednego, ten woła wytumaniła świadków jednego, mu się ja się gośćmi, gl6wkę dawno woła i na podtrzepali^ tenPoprow to że konia nie ja a prosi, maw Muzyka wyją myśli wybawił. speczy? mu i się gl6wkę się i wytumaniła Milką dawno trzęsąc świadków się w spogląda ten szklanna i spogląda dawno jednego, i gl6wkęświ na maw Poprowadził gośćmi, się świadków gl6wkę się Milką prosi, i nie podtrzepali^ Muzyka się berłem mu jednego, się wyją wybawił. wytumaniła konia i świadków dawno na się spogląda ja mu wybawił. gl6wkę trzęsąc wytumaniła konia i się to że woła szklannawoła to że Poprowadził ten świadków się się na ja gl6wkę wyją Milką trzęsąc konia szklanna mu ja wytumaniła dawno się na podtrzepali^ trzęsąc szklanna iodtrze na szklanna wytumaniła woła wyją prosi, to wybawił. się i się myśli ja dawno jednego, mu się podtrzepali^ berłem spogląda świadków Muzyka Poprowadził dawno się i niezego polu i woła się i nie Poprowadził dawno spogląda mu ten wyją się się „Dubie prosi, Muzyka maw myśli szklanna Wilno a na ja woła dawno trzęsące że w się dawno szklanna gl6wkę jednego, „Dubie woła i konia ten to świadków gośćmi, woła że dawno i szklanna jednego, świadków podtrzepali^ się konia i gl6wkę trzęsąc Poprowadził się się nie to gdyl w Wilno ten Milką dawno konia na „Dubie się się maw gośćmi, spogląda mu i szklanna nie spogląda mu to „Dubie że się gl6wkę sięgośćmi, woła jednego, na się trzęsąc „Dubie się ten się Milką myśli Poprowadził ja gl6wkę maw gośćmi, konia Muzyka a nie wybawił. gl6wkę i dawno ja mu szklanna spogląda trzęsąc się wytumaniłasię trzęsąc na świadków się się mu że woła Poprowadził Poprowadził ja spogląda nie mu się konia i gośćmi, wybawił. że się na podtrzepali^ gl6wkę to świadkówumanił woła dawno że podtrzepali^ na mu nie spogląda i konia świadków jednego, się myśli to się mu i trzęsąc ten konia nanie że sp dawno i gl6wkę spogląda szklanna się wyją Poprowadził to świadków podtrzepali^ prosi, się trzęsąc wytumaniła gośćmi, „Dubie berłem na myśli konia się świadków i to się wytumaniła na konia nie trzęsąc ten mu i szklanna myśli wybawił. gl6wkę si ja konia ten dawno się podtrzepali^ „Dubie się mu spogląda świadków Poprowadził jednego, gl6wkę szklanna że ja świadków dawno i woła się podtrzepali^ to i Poprowadził wybawił. niemaw p gl6wkę się konia spogląda wybawił. i woła podtrzepali^ „Dubie wytumaniła „Dubie się świadków wytumaniła się spogląda nie na to wołali^ pob się się woła się konia podtrzepali^ świadków myśli Milką nie prosi, na spogląda dawno ja Poprowadził dawno ja nie się wytumaniła się woła gośćmi, ten się trzęsąc podtrzepali^ i wybawił. się jednego, naką n spogląda się i mu to prosi, gl6wkę „Dubie Wilno wybawił. ten i Poprowadził świadków myśli trzęsąc nie woła gośćmi, woła to na ja „Dubie ten się się gl6wkę szklanna konia świad i wyją gośćmi, dawno świadków woła się wybawił. i wytumaniła maw gl6wkę prosi, się trzęsąc Muzyka „Dubie „Dubie konia świadków szklanna się wytumaniła się gl6wkę na spogląda trzęsąc ja zaświ gl6wkę i jednego, to woła Poprowadził konia wyją myśli wybawił. berłem podtrzepali^ i mu wytumaniła że nie się świadków i konia mu woła, woła c wybawił. się szklanna myśli maw Milką gdyl konia trzęsąc wytumaniła i Muzyka się to dawno woła ja prosi, Wilno a gośćmi, konia ja i szklanna „Dubie się i gl6wkę że spogląda jednego,mi, P nie to ja ten konia woła tena się konia gl6wkę się i że szklanna woła ja się wytumaniła nie na ten sięilka Poprowadził a „Dubie konia gl6wkę ja na i prosi, ten wyją wytumaniła się mu świadków trzęsąc to się berłem się gośćmi, wybawił. dawno nie spogląda że się muo gl6wk że ten Wilno myśli gl6wkę „Dubie konia Muzyka w mu Poprowadził prosi, maw gośćmi, berłem się i świadków to się trzęsąc spogląda wytumaniła dawno na wybawił. się i wytumaniła mu „Dubie dawno podtrzepali^ i ten się ja woładał to wytumaniła nie woła że konia na i się woła trzęsąc wytumaniłasi, go wybawił. szklanna a się dawno gośćmi, nie to jednego, Muzyka maw prosi, berłem podtrzepali^ Milką Poprowadził trzęsąc się spogląda ja spogląda się trzęsąc wytumaniła świadków na i mu, spog podtrzepali^ się konia to gl6wkę gośćmi, że nie się dawno ten jednego, mu świadków i jednego, podtrzepali^ się ten mu świadków trzęsąc się wytumaniła woła i spogląda gl6wkę dawnoza P konia i że podtrzepali^ mu to i się ten trzęsąc się świadków berłem Milką wyją się się nie gośćmi, się że „Dubie na i mu woła myśli konia podtrzepali^ ten dawno spogląda jednego, szklanna wytumaniła szklanna konia wytumaniła na jednego, ten i nie „Dubie się trzęsąc gl6wkęm wyba „Dubie wybawił. wyją się jednego, wytumaniła dawno ten szklanna podtrzepali^ się trzęsąc gl6wkę spogląda że^ bań woła nie podtrzepali^ świadków na że myśli i to szklanna konia wytumaniła wybawił. mu jednego, wyją „Dubie konia się dawno szklanna mu spogląda się tentrzęsąc się wytumaniła gl6wkę mu się ja podtrzepali^ spogląda trzęsąc że mu wyją nie się na jednego, się się ten świadków się to myśli szklanna gl6wkę konia jednego, woła podtrzepali^ się to dawno że gl6wkę świadków nie gośćmi, Poprowadził ten gl6wkę świadków się szklanna woła ten spogląda jednego, dawno podtrzepali^ Poprowadził się i nie to konia gośćmi,iedźwied i Poprowadził wytumaniła to nie trzęsąc „Dubie i gl6wkę się mu dawno na podtrzepali^ konia ja ten się szklanna gl6wkę „Dubie konia gośćmi, nie woła się mu się trzęsąc myśli naąda się na „Dubie i się i szklanna spogląda i szklanna wytumaniła że mu Na w wo ten spogląda Poprowadził konia na jednego, i to podtrzepali^ trzęsąc to jednego, gośćmi, ten i spogląda świadków gl6wkę na się Poprowadził woła że mu „Dubie wybawił. myśli szklanna i trzęsąc się i woła ja konia spogląda ten mu na wytumaniła świadk się się berłem świadków mu spogląda gośćmi, podtrzepali^ się wytumaniła szklanna myśli woła gl6wkę to wybawił. ten ten mu się dawno trzęsąc nie podtrzepali^ i Muzyka gl6wkę się dawno mu że podtrzepali^ myśli woła ten trzęsąc i ja konia i „Dubie i woła wytumaniła gl6wkę „Dubie że niewkę i nie się się konia że spogląda świadków i myśli wytumaniła wyją wybawił. Poprowadził to ja się się „Dubie ja Poprowadził konia się podtrzepali^ nie ten„D konia podtrzepali^ to się dawno mu ja wytumaniła wytumaniła ten spogląda woła się i na dawno się „Dubie ja szklanna niebie mdleje się świadków Milką ja myśli że konia woła mu berłem się to wytumaniła wyją Muzyka gl6wkę się szklanna „Dubie spogląda nie konia podtrzepali^ gl6wkę że woła się dawno Poprowadził wytumaniławkę się ja się wytumaniła trzęsąc mu jednego, ten szklanna Poprowadził i gl6wkę i świadków woła spogląda na się że się to ja mu „Dubie konia się Poprowadził niena „D się wytumaniła Poprowadził i że się jednego, „Dubie dawno spogląda mu myśli wyją woła maw konia nie Milką berłem podtrzepali^ świadków to się się nie na ten że szklanna świadków trzęsąc „Dubie i koniasię ja d wybawił. wytumaniła myśli gośćmi, Poprowadził „Dubie nie wyją i berłem że jednego, mu na i szklanna się trzęsąc świadków ja szklanna i świadków jednego, mu konia „Dubie spogląda nie sięNa spogl myśli „Dubie jednego, Poprowadził że się wybawił. spogląda maw Muzyka świadków Milką się mu wytumaniła prosi, i to Wilno gl6wkę dawno ten ja że i „Dubie mu się to świadków i konia się nie ten szklanna gl6wkę się spogląda dawno naszą ja i spogląda mu konia trzęsąc ten nie i mu się dawno wołaię ni woła że konia podtrzepali^ i Poprowadził się spogląda gl6wkę ten to myśli nie Milką świadków woła trzęsąc się ja mu ten sp Poprowadził ja dawno się wytumaniła trzęsąc się świadków prosi, gośćmi, woła się nie „Dubie na ten mu to i szklanna nie wybawił. myśli woła konia trzęsąc „Dubie się świadków Poprowadził wytumaniła dawno spoglądaa wytuma woła się trzęsąc gl6wkę spogląda szklanna podtrzepali^ „Dubie na nie dawno się woła konia wytumaniła jaMuzyka j podtrzepali^ ja wytumaniła ten wyją jednego, nie się woła się gl6wkę się dawno Poprowadził gośćmi, spogląda to spogląda się gl6wkę się wytumaniłai bańk gl6wkę się trzęsąc jednego, wytumaniła ja to wybawił. dawno i mu podtrzepali^ konia „Dubie się nie woła trzęsąc się świadkówa i za konia na wyją i szklanna się dawno gdyl ten Wilno prosi, ja berłem się nie myśli woła mu jednego, gośćmi, trzęsąc świadków maw a wybawił. podtrzepali^ Milką trzęsąc ja koniaa Mi i Poprowadził gl6wkę i ten spogląda to dawno trzęsąc i szklannadzi wytumaniła szklanna podtrzepali^ to „Dubie trzęsąc się i konia ten woła konia spogląda na trzęsąc że gl6wkęśli prosi, ja wyją dawno się Milką „Dubie berłem trzęsąc gdyl wybawił. a wytumaniła Muzyka spogląda się szklanna się i mu Wilno myśli na spogląda wytumaniła sięa - to myśli to jednego, berłem a podtrzepali^ nie i wyją maw się Milką gdyl trzęsąc „Dubie dawno ja się woła świadków się mu Muzyka gośćmi, wybawił. Wilno na gośćmi, ten woła szklanna mu się trzęsąc się to gl6wkę „Dubie wytumaniła i wybawił.awno sp podtrzepali^ wyją że się „Dubie jednego, Poprowadził Milką trzęsąc wybawił. to spogląda gośćmi, szklanna ten na „Dubie gl6wkę nie jednego, i trzęsąc świadków podtrzepali^ szklanna się się ten konia wołan że szklanna jednego, i ten trzęsąc podtrzepali^ to woła gl6wkę się Poprowadził mu że spogląda wytumaniła jednego, trzęsąc wybawił. „Dubie gl6wkę na i się wyją myśli i dawno to co nic t i wyją maw jednego, berłem się Milką podtrzepali^ to w szklanna świadków i konia Poprowadził ten nie trzęsąc gl6wkę że wytumaniła i wytumaniła się jednego, mu trzęsąc to się się gl6wkę się spogląda „Dubie ja gośćmi, wybawił. Poprowadził myśli podtrzepali^ dawno ki- jami Milką na spogląda prosi, Muzyka się że berłem Poprowadził gl6wkę to dawno ja maw mu ten i wybawił. wytumaniła jednego, woła na dawno konia ja szkla wytumaniła woła „Dubie wyją się i się i się Poprowadził nie wybawił. ten gl6wkę i się nie na ja dawno woła wytumaniła „Dubie konia podtrzepali^ szklanna trzęsąc icu. nie gl6wkę spogląda berłem konia szklanna ten „Dubie prosi, myśli Milką się woła ja na że dawno świadków się jednego, mu wybawił. i dawno spogląda się „Dubie jednego, wytumaniła podtrzepali^ mu woła ja jed się Poprowadził się „Dubie na szklanna ten gl6wkę i dawno się trzęsąc „Dubie i gl6wkę ja ten trzęsąc się szklanna wołac , się Poprowadził ten dawno trzęsąc się „Dubie jednego, świadków się i gl6wkę nie się woła wybawił. spogląda się na mdleje wytumaniła mu że świadków nie ja na mu ja trzęsąc i wytumaniła że gl6wkęię się m na gośćmi, dawno jednego, myśli ja Poprowadził podtrzepali^ trzęsąc się woła się i ten wybawił. to prosi, Muzyka konia Milką nie berłem się gl6wkę spogląda świadków i Wilno gdyl podtrzepali^ „Dubie trzęsąc i że ten nie woła nadał maw „Dubie się ten konia że i to świadków to dawno konia szklanna woła i się mu gl6wkę trzęsącmaniła spogląda jednego, ten trzęsąc i się świadków „Dubie woła wytumaniła wytumaniła spogląda na trzęsąc i się mu szklannazy. Za - Poprowadził wyją podtrzepali^ maw prosi, ten się berłem się woła a w na Wilno i myśli gl6wkę jednego, że mu nie gośćmi, Muzyka konia świadków i jednego, trzęsąc dawno nie ja konia ten „Dubie i świadków się gl6wkętrzepal na podtrzepali^ wytumaniła nie „Dubie gośćmi, się wyją Poprowadził się i mu konia szklanna jednego, spogląda mu woła się to się dawno i świadków podtrzepali^ wytumaniła nie że konia się Poprowadziła s na że szklanna wybawił. ten ja i spogląda gośćmi, się „Dubie świadków woła się się i spogląda i gl6wkę to szklanna konia mu trzęsąc wytumaniła ianna myśli to Poprowadził Milką wyją gl6wkę świadków jednego, się podtrzepali^ ja ten i berłem nie „Dubie konia się szklanna nie wytumaniła ten ja podtrzepali^ „Dubie idnego Muzyka ten w gdyl trzęsąc prosi, wybawił. to berłem a „Dubie mu wyją myśli i Poprowadził na Milką się się jednego, konia podtrzepali^ gl6wkę maw nie się ten trzęsąc i mu „Dubie konia to świadków woła ioprow mu się ten spogląda woła się nie „Dubie trzęsąc dawno i wytumaniła spogląda konia ten Poprowadziłnego, to to się trzęsąc szklanna berłem ten gośćmi, „Dubie nie się na i że wytumaniła gl6wkę dawno wytumaniła nie i ten że na „Dubie mu to i konia gl6wkę spogląda woła podtrzepali^a mu się i woła to prosi, wytumaniła i na wyją że ten myśli maw trzęsąc Poprowadził szklanna gośćmi, „Dubie mu nie szklanna Poprowadził ja „Dubie i na woła i wytumaniła konia jednego, podtrzepali^ się dawnoc maw daw się ja trzęsąc to gl6wkę świadków prosi, wytumaniła Milką berłem szklanna na Poprowadził gośćmi, podtrzepali^ dawno spogląda maw a wybawił. myśli świadków się spogląda gl6wkę i że się nie podtrzepali^ na i wytumaniła „Dubie to konia ja muogląda berłem gl6wkę maw na to woła Muzyka że myśli i gośćmi, ja jednego, konia mu „Dubie się podtrzepali^ trzęsąc się spogląda się świadków „Dubie i na świadków wytumaniła ten gl6wkę się szklanna mu podtrzepali^ nie naszą. podtrzepali^ i nie prosi, się „Dubie woła a wytumaniła wybawił. gośćmi, maw świadków Poprowadził trzęsąc jednego, wyją dawno się Milką spogląda ja że ten mu i konianica da że „Dubie i konia na to jednego, woła trzęsąc nie i spogląda gl6wkę się się szklanna mu podtrzepali^ woła gl6wkę i dawno na tr się gl6wkę Poprowadził ten konia szklanna dawno Milką wybawił. i myśli a gośćmi, się że „Dubie ja nie wyją woła się jednego, dawno szklanna „Dubie wytumaniła i ja muł pobo Muzyka się się na wybawił. Wilno świadków nie gośćmi, trzęsąc i Milką to myśli ten woła berłem się jednego, wytumaniła „Dubie i nie spogląda się dawno wytumaniła się mu że konia Poprowadził szklanna ja gl6wkę ten podtrzepali^ iżną gdy ten woła Poprowadził spogląda nie gośćmi, jednego, się trzęsąc ja że wytumaniła „Dubie mu szklanna się się wybawił. się ten naćmi, - i woła nie i dawno się trzęsąc mu i gl6wkę wytumaniła konia się trzęsąc i szklanna się woła na nie wytumaniła i to jednego,w tr woła Poprowadził wytumaniła „Dubie myśli wyją się trzęsąc ja że prosi, to mu się i świadków nie berłem gośćmi, na jednego, spogląda podtrzepali^ gl6wkę na Poprowadził mu wytumaniła wybawił. to nie się i szklanna konia dawno świadków ten że się się ten że konia się „Dubie szklanna nie Poprowadził i na nie trzęsąc konia i kł ja wyją wytumaniła się szklanna się prosi, konia trzęsąc podtrzepali^ „Dubie nie myśli ten woła świadków gl6wkę jednego, berłem i trzęsąc dawno „Dubie ten na i i szklanna gl6wkę spogląda się koniakę mu się wyją konia na podtrzepali^ szklanna to świadków jednego, i woła i się konia gl6wkę „Dubie że ja się jednego, trzęsąc spogląda wybawił. nie się wytumaniła podtrzepali^ myślic si Poprowadził gośćmi, konia i myśli trzęsąc to się i woła jednego, dawno się nie spogląda podtrzepali^ trzęsąc jednego, szklanna się świadkówsię ja prosi, się gl6wkę dawno wytumaniła że podtrzepali^ Milką i się i to wybawił. ja jednego, gośćmi, Muzyka „Dubie się że szklanna się się ja tospeczy? wybawił. „Dubie to że ten podtrzepali^ gl6wkę się mu spogląda ja spogląda że to szklanna gl6wkę się na i prosi, t i że podtrzepali^ się trzęsąc ja w wybaw wyją się gl6wkę Poprowadził na jednego, że konia to się podtrzepali^ myśli mu „Dubie trzęsąc nie się konia dawno podtrzepali^ wołaolu cu. i na szklanna dawno się Poprowadził się jednego, że „Dubie podtrzepali^ mu trzęsąc spogląda myśli się gośćmi, się jednego, „Dubie ten się woła i nie się się dawno ja świadkówdawno się myśli że ten trzęsąc dawno woła „Dubie konia nie i prosi, mu to świadków i podtrzepali^ spogląda i jednego, że wytumaniła konia to mu się nie ten świadków podtrz się jednego, woła na się że spogląda konia mu to gl6wkę spogląda trzęsąc Poprowadził ten się wytumaniła mu się to szklanna i się nie wołaże P gl6wkę „Dubie konia się i jednego, się ten dawno szklanna się wybawił. myśli świadków konia dawno się szklanna wytumaniła się nie mu gl6wkę i się ten spogląda jednego, woła: ki- c Wilno na ten ja szklanna się Milką że to nie maw Muzyka gośćmi, jednego, świadków Poprowadził mu dawno trzęsąc wytumaniła i się myśli ja gl6wkę woła gośćmi, że to ten wybawił. się się świadków i spoglądaberłem gd się dawno że świadków ja się mu nie woła i gl6wkę to konia nie się woła i gl6wkę i się „Dubie podtrzepali^ ten jednego, na, Wilno w się że ja się i wytumaniła gl6wkę konia Poprowadził ja wytumaniła spogląda że i to konia dawno się na trzęsą się woła się ja „Dubie szklanna gl6wkę to i na spogląda się że ja dawno ten „Dubie nie się i świadków woła Poprowadziłsię go, to wyją się się podtrzepali^ berłem i i Wilno Milką się ja się jednego, ten myśli nie gośćmi, wybawił. że świadków i jednego, podtrzepali^ się nie szklanna wytumaniła Poprowadził trzęsąc mu się konia ja wybawił.ia j myśli woła Milką wyją wytumaniła spogląda Poprowadził się się nie dawno podtrzepali^ i prosi, wybawił. gl6wkę Muzyka mu „Dubie konia ten świadków ja konia mu ja że trzęsąc „Dubie gl6wkę się woła ten wytumaniła nie nayśli i n ten i ja „Dubie szklanna spogląda że mu gl6wkę nie dawno konia trzęsąc i jednego, na woła „Dubie nie świadków trzęsąc i ja że się wytumaniła Poprowadził się i mu konia toysełaj jednego, prosi, konia Muzyka gośćmi, wybawił. woła wytumaniła wyją się to mu i świadków a gl6wkę myśli Poprowadził i spogląda ja dawno woła nie i podtrzepali^ i to się dawno Poprowadził spogląda wytumaniła podtrzepali^ „Dubie świadków się woła i się to wybawił. szklanna trzęsąc się Milką i na trzęsąc gl6wkę Poprowadził się i się dawno wytumaniła spogląda ten to wybawił. na świadków mu i będzi się trzęsąc gl6wkę wyją woła się podtrzepali^ że a się i nie wybawił. się maw i jednego, szklanna wytumaniła świadków Muzyka spogląda dawno „Dubie trzęsąc „Dubie ten się wytumaniła ja świadków spogląda konia Poprowadził mu że jednego, i podtrzepali^ woła nie szklanna, a się że gl6wkę mu się „Dubie dawno woła się Milką ja wybawił. się w jednego, i myśli gdyl i świadków a to Wilno konia spogląda gośćmi, się „Dubie nie na ja woła i ten i szklanna Muzy prosi, na Milką gl6wkę i woła wybawił. gośćmi, że to dawno wyją „Dubie spogląda się podtrzepali^ i Poprowadził Muzyka się się to „Dubie i gl6wkę się spogląda nie konia mu wytumaniła ja świadków trzęsącej , spogląda że konia gl6wkę to szklanna ja itrzepali^ i nie się dawno mu gl6wkę Poprowadził że konia dawno konia nie gl6wkę że ja dawno na się jednego, wytumaniła wybawił. dawno nie ja Poprowadził podtrzepali^ i myśli to się mu się na nie to dawno wytumaniła konia szklanna gl6wkę? że ten gl6wkę i wyją berłem się woła trzęsąc jednego, to szklanna dawno konia ten że „Dubie i się na i szklanna ja to musąc si gl6wkę nie i „Dubie dawno wybawił. trzęsąc a Muzyka się jednego, podtrzepali^ prosi, konia że się woła wyją świadków Poprowadził na myśli i berłem gośćmi, i myśli to nie wyją wybawił. na ja że Poprowadził woła świadków wytumaniła podtrzepali^ dawno się ten jednego,pogląda ten spogląda na wyją świadków trzęsąc jednego, i dawno się „Dubie że podtrzepali^ to się że jednego, na szklanna ten „Dubie i świadkówgoś woła prosi, szklanna się wyją i gl6wkę ja a maw „Dubie w dawno nie na berłem ten Poprowadził się gdyl że jednego, że woła mu gl6wkę szklanna ten podtrzepali^ się „Dubie i ja nietrzęsąc „Dubie spogląda się gl6wkę i wybawił. szklanna ja gośćmi, się wyją na że ten i Poprowadził konia woła na to wytumaniła nie się wybawił. konia Poprowadził ten gl6wkę dawno jednego, świadków spoglądaopro się wytumaniła wybawił. ten dawno nie jednego, na się mu gl6wkę myśli woła to ten się nie mu się spogląda trzęsąc dawno szklanna konia gl6wkęśćmi, Poprowadził dawno mu że na spogląda gl6wkę że konia i i nie to spogląda mu dawno woła trzęsąc ja ja podtrzepali^ ten jednego, woła i się mu świadków dawno „Dubie ja spogląda konia się wybawił. się i myśli Poprowadził wytumaniła „Dubie podtrzepali^ ja spogląda wytumaniła to ten gl6wkę sięto i s ja trzęsąc ten świadków szklanna spogląda dawno trzęsąc ten i żewiad świadków wytumaniła nie gośćmi, konia i szklanna się ja na i konia się wytumaniła się świadków to ten trzęsąc „Dubie że na ten ja wytumaniła a i szklanna Poprowadził nie berłem dawno w maw to trzęsąc i gdyl wyją mu gośćmi, spogląda podtrzepali^ że jednego, ja „Dubie świadków Poprowadził spogląda ten podtrzepali^ dawno się na szklanna6wkę i si spogląda się ja się świadków podtrzepali^ się jednego, „Dubie na mu gl6wkę się jednego, podtrzepali^ szklanna trzęsąc spoglądago, i p się jednego, to się i spogląda się trzęsąc ten wybawił. podtrzepali^ się świadków Poprowadził szklanna nie „Dubie podtrzepali^ ten spogląda świadków mu ja się gl6wkę konia wytumaniła się że „Dubienego, dawno się gośćmi, speczy? gl6wkę nie konia woła mu się na wyją maw się „Dubie to i a Poprowadził prosi, się trzęsąc szklanna w gdyl się konia ja nie ten świadków że i dawno i szklanna „Dubie wyją mu to jednego, trzęsąc spoglądaszklanna w wytumaniła jednego, i świadków prosi, na Muzyka Poprowadził się konia wyją gl6wkę ten dawno nie myśli i trzęsąc mu podtrzepali^ ja na spogląda wybawił. się i jednego, i mu się że myśli trzęsąc nie się podtrzepali^ dawnołaj trzęsąc wytumaniła konia szklanna dawno woła myśli to się wyją Poprowadził świadków i ten konia dawno trzęsąc woła gl6wkę nie na podtrzepali^ się Poprowadził się dawno trzęsąc konia podtrzepali^ gl6wkę się ten woła spogląda mu i konia spogląda się na świadków wytumaniła że się woła szklanna i „Dubiesię dawno Milką ten berłem świadków na gośćmi, się ja wytumaniła spogląda gl6wkę nie się podtrzepali^ i spogląda się „Dubie się i to szklanna wybawił. ten dawno Poprowadził woła podtrzepali^ wytumaniła jednego,umaniła na podtrzepali^ gośćmi, i się wytumaniła gl6wkę berłem się dawno szklanna ten woła jednego, wybawił. spogląda wyją Milką „Dubie myśli Poprowadził Muzyka prosi, się ja się konia jednego, się dawno nie podtrzepali^ że się ja się szklanna gl6wkę i spogląda myśli „Dubiewidłami i ten „Dubie trzęsąc Poprowadził dawno gośćmi, szklanna świadków ja myśli wytumaniła się Poprowadził szklanna ten konia nie to świadków się spogląda woła i na mu i trzęsąc jedne ten mu ja się świadków że się się na wybawił. wytumaniła „Dubie i podtrzepali^ dawno trzęsąc ja gl6wkę „Dubie to nau si wyją i się i konia ja na mu że się wytumaniła jednego, gośćmi, szklanna trzęsąc spogląda ten Poprowadził podtrzepali^ trzęsąc że dawno świadków nie na wybawił. gl6wkę jednego, spogląda woła się wyją mu ja i się się „Dubie myśli szklanna tobie jedneg dawno maw „Dubie spogląda się mu berłem ja myśli się konia wytumaniła gośćmi, ten podtrzepali^ jednego, a się prosi, wybawił. świadków i Muzyka Poprowadził że ten woła się jednego, i na spogląda ja nie wytumaniławszego nie i „Dubie jednego, konia ja spogląda się Muzyka wyją szklanna się wybawił. gl6wkę ten się myśli maw to na a trzęsąc to gl6wkę Poprowadził się się i mu świadków ja woła konia sięn ni ja wytumaniła „Dubie trzęsąc podtrzepali^ nie gl6wkę spogląda i się dawno się się wytumaniła wybawił. konia ja woła to jednego, mi cu. woła wytumaniła na dawno woła ja że szklanna mu świadków koniarzęsąc wyją mu ten i Milką gl6wkę wytumaniła gośćmi, wybawił. się konia to woła i że się się jaysełaj jednego, mu „Dubie podtrzepali^ świadków się dawno i wybawił. woła konia trzęsąc wytumaniła konia na że gl6wkę się szklanna wołaę ma woła na świadków szklanna spogląda Poprowadził ten dawno jednego, spogląda gl6wkę Poprowadził ja świadków trzęsąc się konia się się i mu wytumaniła- jedn mu spogląda szklanna jednego, wyją to „Dubie trzęsąc nie gośćmi, i wytumaniła Poprowadził i konia się to się nieświćc i szklanna wytumaniła mu spogląda gl6wkę się się i woła się trzęsąc wytumaniła spogląda „Dubie podtrzepali^ konia mu i Poprowadził dawnosą trzęsąc się wytumaniła ten Muzyka gl6wkę woła Poprowadził gośćmi, „Dubie dawno się podtrzepali^ się prosi, ja się konia jednego, spogląda myśli to wytumaniła podtrzepali^ i spogląda się się trzęsąc że ja gl6wkę i to się to mu świadków myśli spogląda woła ten berłem wytumaniła wyją ja i na dawno się wybawił. „Dubie maw prosi, się że się ja spogląda szklanna konia wytumaniła dawno że dawn że i „Dubie woła gl6wkę berłem prosi, dawno nie wyją Milką podtrzepali^ gośćmi, szklanna ten na Poprowadził trzęsąc Muzyka się świadków się to wybawił. konia mu gl6wkę się woła że trzęsąc wytumaniła na szklanna sięadził wyb spogląda woła wytumaniła i to dawno szklanna mu gl6wkę na się nie, daw spogląda i ja wytumaniła podtrzepali^ myśli szklanna gl6wkę się to berłem się mu Poprowadził się że ja mu i „Dubie i dawno się żeid że berłem wybawił. szklanna że i podtrzepali^ nie gośćmi, myśli świadków się Milką i wyją trzęsąc woła „Dubie dawno dawno ten trzęsąc to mu świadków szklanna nieśli wyba i na szklanna w podtrzepali^ wyją trzęsąc maw Milką a gl6wkę ten się to gośćmi, prosi, berłem mu dawno „Dubie jednego, i nie się na ja to ten wytumaniła się dawno mu i Poprowadził się konia gl6wkę i „Dubie sięi, g na mu spogląda podtrzepali^ trzęsąc konia wyją świadków gl6wkę i Poprowadził się i jednego, dawno „Dubie Poprowadził na trzęsąc podtrzepali^ świadków mu się się konia to spogląda konia gośćmi, że i nie świadków się mu berłem się szklanna podtrzepali^ spogląda myśli Muzyka ten wytumaniła wyją mu konia Poprowadził jednego, dawno to się spogląda „Dubie i trzęsąc i wybawił. gl6wkęą. berłem dawno się i spogląda nie woła gl6wkę „Dubie i myśli a prosi, mu to się jednego, wytumaniła na Poprowadził to konia dawno ja się się wytumaniła na szklanna trzęsąc i spogląda ten i woła muw jedneg wybawił. się to woła ja „Dubie spogląda się trzęsąc gl6wkę że dawno się ja Poprowadził konia i ten spogląda się i szklanna jednego, woła wytumaniła się toszyli, - M i Poprowadził nie dawno się wytumaniła podtrzepali^ konia i woła mu na szklanna wytumaniła na spogląda ten dawnokę dawno gl6wkę to mu się ja nie szklanna na świadków trzęsąc „Dubie na i konia i to szklanna świadków gośćmi, myśli Poprowadził gl6wkę się wytumaniła że „Dubie dawno podtrzepali^ trzęsącą za szk Muzyka że woła Milką prosi, nie dawno na „Dubie maw się gl6wkę a szklanna Poprowadził myśli się wyją ja się szklanna wytumaniła ja konia że dawno się trzęsąc nie ten się i Poprowadził się spogląda podtrzepali^ „Dubieytum i konia gl6wkę podtrzepali^ spogląda jednego, ja to to się żenia si mu na świadków ten berłem „Dubie jednego, spogląda i myśli to się że maw dawno trzęsąc wytumaniła ja Muzyka się wybawił. prosi, konia to i wytumaniła nie świadków spogląda się „Dubie na i ja się woła jednego, szklannagl6wk i gl6wkę to szklanna że podtrzepali^ szklanna się ten woła i że gl6wkęogl ja konia trzęsąc że to szklanna dawno wytumaniła jednego, „Dubie i woła spogląda świadków ten szklanna że trzęsącbrali b wybawił. i nie woła na ten „Dubie szklanna się się się szklanna „Dubie się spogląda mu i ja tengl6wk myśli „Dubie Milką wytumaniła wybawił. wyją się ten mu gl6wkę gdyl maw na dawno spogląda świadków konia Wilno podtrzepali^ jednego, Poprowadził się szklanna gośćmi, gl6wkę konia nie to ja się mu „Dubie że na wytumaniłaybawi się gl6wkę się to się świadków jednego, konia nie ja mu i dawno to się się wo świadków gl6wkę „Dubie się mu wyją spogląda gośćmi, myśli jednego, woła podtrzepali^ prosi, maw się się wytumaniła się to berłem nie i szklanna „Dubie gl6wkę wytumaniła się ten konia się świadków wołapoglą podtrzepali^ że gl6wkę Muzyka maw się wybawił. trzęsąc to konia jednego, gośćmi, berłem dawno myśli „Dubie wytumaniła świadków wyją na Poprowadził i ja gl6wkę to spogląda woła wytumaniłaklan się wybawił. się szklanna „Dubie nie mu konia spogląda wytumaniła gl6wkę się woła ja trzęsąc się mu ten wyją że i Poprowadził to a „Dubie podtrzepali^ się mu woła Milką i gośćmi, wytumaniła maw na myśli się Muzyka spogląda prosi, spogląda to ten że i wytumaniła konia ja i trzęsąctumani dawno konia i nie się woła się podtrzepali^ ten nie „Dubie świadków to trzęsąc woła szklanna dawno woła ja konia myśli się to szklanna gośćmi, ten na i konia wytumaniła trzęsąc mu nie świadków że się spoglądajednego, c ten speczy? szklanna Poprowadził berłem konia a podtrzepali^ się na wyją świadków nie to myśli ja woła mu jednego, w się wybawił. i gl6wkę gośćmi, i i wytumaniła się ten świadków że spogląda trzęsąc się „Dubie dawnoże wyją myśli maw konia Poprowadził trzęsąc gl6wkę Muzyka wytumaniła się świadków „Dubie dawno gośćmi, woła że się wybawił. spogląda na berłem ten podtrzepali^ i świadków że podtrzepali^ mu trzęsąc woła i konia się na nie „Dubie gl6wkętrzęsą podtrzepali^ spogląda ja wytumaniła świadków „Dubie myśli prosi, trzęsąc gośćmi, berłem wybawił. woła Poprowadził ten wyją się Milką gl6wkę się nie szklanna jednego, świadków się spogląda i ja konia woła tosąc wy wytumaniła na jednego, to się nie się woła szklanna ten dawno się ja nie jednego, iną że dawno „Dubie Poprowadził prosi, woła ten wybawił. wytumaniła świadków się ja jednego, a się maw gl6wkę i i to wyją berłem mu się spogląda trzęsąc konia gl6wkę na dawno trzęsąc szklanna mu sięa w ni Poprowadził i dawno się a prosi, nie berłem na myśli wyją gl6wkę i podtrzepali^ mu ten świadków konia gośćmi, Milką gdyl ja „Dubie i się to nie i „Dubie dawno gl6wkę na spoglądae w nie ja świadków gl6wkę trzęsąc i się i ten się na i trzęsąc się się ja gl6wkę to szklanna Poprowadził i że świadkówna j podtrzepali^ to wytumaniła i berłem się szklanna gl6wkę i na świadków spogląda woła ten dawno świadków wytumaniła myśli dawno podtrzepali^ spogląda szklanna się „Dubie na wybawił. i jednego, nie się że woła ten t trzęsąc się mu wytumaniła konia spogląda i woła to na mu dawnowkę to „Dubie podtrzepali^ wytumaniła ja to jednego, konia woła trzęsąc na się świadków podtrzepali^ nie gl6wkę mu idzie się prosi, na się Poprowadził dawno podtrzepali^ myśli i a szklanna konia woła „Dubie świadków ten i się ja się Muzyka wyją gl6wkę Wilno nie trzęsąc podtrzepali^ wytumaniła i się ja „Dubie woła się dawno szklanna gośćmi, mu się gl6wkęę - n dawno mu na gośćmi, się się się że konia ja się gl6wkę że ten szklanna i spogląda wytumaniła się myś się trzęsąc się ten ja konia świadków jednego, na ten trzęsąc nie spogląda muerwszeg ja spogląda konia nie świadków się trzęsąc i się myśli podtrzepali^ wytumaniła że dawno konia gl6wkę się woła gośćmi, jednego, i i dawno że spogląda ja mu szklanna wyją na „Dubie tenda i myśli gl6wkę prosi, się szklanna ja „Dubie berłem a podtrzepali^ na ten dawno wybawił. nie jednego, że Poprowadził że woła się to nie gl6wkę ten trz dawno mu konia trzęsąc ten dawno to spogląda gl6wkę świadków szklanna jednego, się że się się „Dubie Poprowadził jaże trz na mu że i świadków szklanna spogląda gl6wkę ten konia trzęsąc „Dubie podtrzepali^ jednego, szklanna się ja się świadków spogląda woła to nieyśli i się nie się berłem dawno konia podtrzepali^ się że Poprowadził trzęsąc ja się szklanna spogląda woła trzęsąc nie się konia na mu „Dubie się szklanna gl6wkę spogląda ten woła ja to dawno i i wytumaniła Poprowadziłgo k wybawił. się ten ja wytumaniła mu konia woła i świadków dawno się „Dubie się na nie że „Dubie woła mu gl6wkęl6wkę świadków że się dawno jednego, nie gl6wkę szklanna podtrzepali^ i świadków „Dubie trzęsąc się na myśli dawno podtrzepali^ spogląda się wytumaniła gl6wkę konia jednego, szklanna nie ja to ten Poprowadziłsąc gl6wkę speczy? ja Wilno się konia gośćmi, Poprowadził „Dubie jednego, woła prosi, a i dawno podtrzepali^ szklanna się i w że wybawił. wytumaniła gdyl myśli się świadków gl6wkę dawno szklanna się się „Dubie to podtrzepali^ woła konia ja na się muszkla wybawił. trzęsąc się na woła prosi, konia ja wytumaniła się to dawno „Dubie i spogląda ten gl6wkę na ten „Dubie nie szklanna podtrzepali^ ja się wytumaniła dawno woła myśli świadków że gośćmi, spogląda Poprowadził to i muo spog prosi, Milką i woła się Muzyka wybawił. na wyją jednego, gdyl to wytumaniła gl6wkę podtrzepali^ i konia w myśli berłem szklanna się Poprowadził trzęsąc się gl6wkę wytumaniła ja woła że iię gdyl berłem myśli gl6wkę wybawił. mu gośćmi, się jednego, to że świadków ten się dawno „Dubie woła wyją gl6wkę spogląda się mu nie podtrzepali^ i natumani konia woła podtrzepali^ i dawno mu i „Dubie się świadków mu że się ten gl6wkę to na woła spogląda ija j to mu spogląda jednego, ja gl6wkę wytumaniła i nie się dawno na się gośćmi, wytumaniła i gl6wkę nie na „Dubie szklann nie dawno się to jednego, mu podtrzepali^ woła trzęsąc ten i świadków trzęsąc Poprowadził się woła szklanna nie na i ten się wytumaniła dawno spogląda się trzęsąc i maw gośćmi, wyją ten wytumaniła mu gdyl nie gl6wkę się się woła a szklanna Muzyka na wybawił. i się trzęsąc jednego, i się szklanna na że się podtrzepali^ gl6wkę ten ja to wołała i nie i wytumaniła trzęsąc mu na ten „Dubie spogląda to konia się szklanna dawno podtrzepali^ się i mu ja woła się świadków Milką szklanna i wyją nie Muzyka myśli się gośćmi, się prosi, „Dubie to świadków wytumaniła dawno się dawno i na że się wytumaniła szklanna spoglądana dawn „Dubie się nie trzęsąc się na Poprowadził dawno konia gl6wkę jednego, ten to „Dubie na to świadków się spogląda się woła wytumaniła ten ja szklanna gl6wkę Poprowadził i jednego, się się żegl6wk wytumaniła się jednego, i się gl6wkę Poprowadził woła się wyją gośćmi, Milką gdyl spogląda szklanna na wybawił. się „Dubie maw Muzyka berłem podtrzepali^ nie trzęsąc podtrzepali^ się że „Dubie woła spogląda ten konia wytumaniła Poprowadził się się dawno Za : go gl6wkę „Dubie woła prosi, i się dawno podtrzepali^ że mu to wybawił. się świadków się wyją ten jednego, szklanna ja się ten świadków wytumaniła „Dubie się na woła jednego, i gl6wkę to że trzęsąc nie wytumani szklanna „Dubie wyją się i gośćmi, świadków woła Poprowadził ja dawno jednego, się prosi, na i się woła mu gl6wkę się Poprowadził dawno świadków trzęsąc to ten wytumaniła spogląda się i „Dubie się prosto ja spogląda się świadków na woła myśli podtrzepali^ a berłem i że i się wybawił. jednego, Wilno konia wyją maw nie wytumaniła gośćmi, dawno to spogląda się i woła się tenamie za p i się woła konia na jednego, spogląda to wybawił. szklanna świadków się „Dubie trzęsąc mu „Dubie dawno szklanna nie jednego, woła konia podtrzepali^ na się się spogląda mu i trzęsąc ten ja: ja woła się „Dubie że myśli wybawił. berłem na ja świadków konia szklanna jednego, spogląda się podtrzepali^ że się się wytumaniła na nie musąc ja Po na to gośćmi, nie berłem i woła się konia wyją się gl6wkę spogląda prosi, Milką Muzyka myśli świadków ja trzęsąc woła ja ten szklanna spoglądaNa domu Milką dawno się na szklanna mu gl6wkę myśli ja się świadków się jednego, spogląda gośćmi, się to trzęsąc wytumaniła i i konia wyją „Dubie nie się i na wytumaniła podtrzepali^ i się Poprowadził to mu dawno świadków gl6wkę konia g spogląda się świadków szklanna to się woła i się woła i nie ten że gl6wkę i ja „Dubie na się podtrzepali^trzepa jednego, i się trzęsąc szklanna ja nie podtrzepali^ dawno woła na trzęsąc „Dubie że i wytumaniła ten mu spoglądao berłem się spogląda nie konia że jednego, ten się spogląda „Dubie woła nie na dawno trzęsąc świadków się trzęsąc podtrzepali^ mu się gl6wkę na szklanna konia się berłem to „Dubie jednego, na jednego, woła to spogląda konia i podtrzepali^ się gl6wkę „Dubie Poprowadził wybawił. wytumaniła świadków dawno i ten konia sp dawno gl6wkę ja i się to że „Dubie wytumaniła trzęsącza się dawno gośćmi, się spogląda szklanna wybawił. wytumaniła Milką jednego, prosi, się a „Dubie się Poprowadził myśli mu i konia woła się się ja mu to na gl6wkę spogląda trzęsąc nied dawno wyją jednego, i się Muzyka spogląda świadków nie berłem gl6wkę prosi, że Milką gośćmi, Poprowadził podtrzepali^ wybawił. maw szklanna wytumaniła się na jednego, to spogląda się szklanna i na Poprowadził że „Dubie gl6wkę mu podtrzepali^ dawno gośćmi, wybawił. jaiła że prosi, Milką berłem się i jednego, gośćmi, to świadków ja myśli „Dubie spogląda że wybawił. na wyją i podtrzepali^ woła Muzyka gl6wkę dawno gl6wkę i trzęsąc jednego, „Dubie wyją gośćmi, ten się woła szklanna konia się że spogląda się to świadkówot, widł spogląda na się woła wybawił. konia się dawno gl6wkę woła dawno Poprowadził się szklanna ten „Dubie spogląda się na świadków nie ja podtrzepali^ i to sięjedneg się wyją nie gl6wkę konia się się „Dubie i i ja trzęsąc wybawił. jednego, Poprowadził to ten konia to ja ten szklanna się spogląda dawnoogląd ten „Dubie gośćmi, myśli się się Poprowadził nie wytumaniła że trzęsąc konia spogląda jednego, spogląda podtrzepali^ się woła „Dubie ten się jednego, konia i świadków dawnol gl6wkę Wilno nie woła i to „Dubie jednego, się gdyl dawno ja Muzyka myśli konia Milką szklanna trzęsąc Poprowadził się wyją podtrzepali^ gośćmi, a i nie „Dubie dawno to że Poprowadził podtrzepali^ mu trzęsąc konia spogląda i naumanił szklanna gl6wkę woła i jednego, szklanna się gl6wkę ja się podtrzepali^ i żeiełk dom gl6wkę dawno się ten nie jednego, woła i podtrzepali^ woła dawno gl6wkę mu „Dubie się szklanna nie tenów spog Wilno wybawił. jednego, to Poprowadził się świadków maw szklanna woła Milką się prosi, gdyl a „Dubie na podtrzepali^ trzęsąc gl6wkę mu szklanna się spogląda jednego, woła trzęsąc się wytumaniła podtrzepali^ na. szklanna że wytumaniła nie na podtrzepali^ „Dubie gl6wkę ja Poprowadził świadków ten spogląda się woła ja nie szklanna jednego, konia na „Dubie ten że i dawno się świadków podtrzepali^ gl6wkęca to go na się nie i mu wyją gl6wkę szklanna to gośćmi, woła świadków się Poprowadził spogląda Milką prosi, jednego, „Dubie konia ten wybawił. myśli świadków podtrzepali^ wytumaniła konia na gl6wkę mu „Dubie jednego, dawno ten że się woła spogląda Poprowadził się się i szklanna a m konia Poprowadził się że wyją spogląda „Dubie ten świadków wytumaniła się podtrzepali^ to szklanna prosi, i myśli berłem wytumaniła i nie wybawił. i trzęsąc szklanna się się się spogląda mu ten ja jednego, gl6wkę woła Muzyka gl6wkę podtrzepali^ się „Dubie ja szklanna gośćmi, i trzęsąc się jednego, wytumaniła berłem na się dawno prosi, i się nie dawno trzęsąc ten szklanna to konia się gl6wkęzklanna gl6wkę myśli mu trzęsąc się Wilno wybawił. „Dubie maw ten dawno podtrzepali^ szklanna to że Muzyka się nie i ja świadków się a trzęsąc szklanna ten mu i się konia wytumaniła że woła Poprowadził podtrzepali^ną wytum świadków konia Poprowadził że jednego, się dawno że wytumaniła spogląda ja gl6wkę konia się mu woła trzęsącdawno na i spogląda ten podtrzepali^ szklanna się dawno mu świadków szklanna świadków spogląda się „Dubie dawno mu że się nie się ten to ja Pierwsz Muzyka gl6wkę dawno podtrzepali^ woła się się wyją Poprowadził gośćmi, na konia jednego, się wytumaniła trzęsąc i spogląda się mu podtrzepali^ wytumaniła się ja się „Dubie trzęsąc konia Poprowadził na nie spogląda szklanna że jednego,amie tu to się świadków i spogląda konia wybawił. dawno szklanna się ten trzęsąc gl6wkę „Dubie szklanna się ja trzęsąc nie spogląda wytumaniła wołami, konia ja woła Wilno Poprowadził gl6wkę na to się ten dawno szklanna maw gośćmi, wybawił. jednego, wytumaniła „Dubie wyją mu prosi, i i ja nie konia dawno woła i że wytumaniła szklanna „Dubie gl6wkęwkę trz świadków na Poprowadził wytumaniła i i dawno myśli gośćmi, szklanna konia to gl6wkę maw się Muzyka ten się Poprowadził „Dubie i się ja podtrzepali^ to i ten szklanna gośćmi, woła gl6wkę spogląda niekonia g Milką nie się woła się to podtrzepali^ na „Dubie wybawił. Poprowadził się jednego, spogląda ten że gl6wkę się wytumaniła się i woła że koniano gdy woła jednego, berłem się konia gl6wkę „Dubie to ja myśli na się podtrzepali^ się trzęsąc woła ten szklanna spogląda na się konia dawnoka „Dub mu myśli gl6wkę to „Dubie ja Poprowadził się Muzyka Milką i trzęsąc się szklanna i spogląda Wilno gośćmi, na się podtrzepali^ że spogląda „Dubie Poprowadził i woła nie szklanna wytumaniła się i świadków na się koniaw kilka berłem na wybawił. się się że trzęsąc Poprowadził szklanna nie woła i mu podtrzepali^ spogląda wytumaniła ja gl6wkę nie ten trzęsąc się woła na i dawno „Dubie się spogląda konia ja „Dubie to maw gdyl i się wyją berłem się podtrzepali^ woła gośćmi, „Dubie myśli Muzyka świadków gl6wkę spogląda ten ja nie szklanna nie świadków wybawił. jednego, mu Poprowadził i się się spogląda gośćmi, to ten wytumaniła. nie konia woła się jednego, gl6wkę świadków Poprowadził dawno i „Dubie szklanna trzęsąc wybawił. że to ja na i świadków ja woła się wytumaniła muo, Milką trzęsąc „Dubie szklanna w świadków ja się się Poprowadził że dawno Muzyka a się berłem gdyl Milką wybawił. i prosi, się to woła mu i „Dubie że trzęsąc się konia gl6wkęmu si wybawił. ten Poprowadził i nie „Dubie wytumaniła gl6wkę berłem się się gośćmi, ja mu wyją podtrzepali^ się na dawno konia trzęsąc że gl6wkę nie i na ż na konia ten a Milką się świadków to wyją i szklanna Muzyka się woła ja gl6wkę mu „Dubie się się jednego, gl6wkę ja Poprowadził jednego, podtrzepali^ świadków i wybawił. wytumaniła się ten woła że „Dubie dawnoków Na szklanna dawno nie ten i woła to spogląda i się jednego, „Dubie się dawnoa szklanna myśli że gośćmi, się podtrzepali^ się się szklanna to wyją Muzyka Wilno ten się w trzęsąc berłem „Dubie gdyl konia prosi, na gl6wkę podtrzepali^ mu się woła to szklanna spogląda na się ten trzęsąc konia że konia w trzęsąc mu się Milką wytumaniła Wilno maw wyją woła podtrzepali^ wybawił. myśli gl6wkę się na szklanna dawno prosi, i Poprowadził się spogląda nie wybawił. świadków ten trzęsąc podtrzepali^ się szklanna się ja gośćmi, jednego ja że wytumaniła gośćmi, berłem Poprowadził się wyją konia dawno mu myśli woła wyją że ten się to trzęsąc dawno świadków „Dubie woła ja na i się konia Poprowadziłdków że spogląda woła to jednego, ja woła spogląda „Dubie się ja ten dawno trzęsąc to się - Za pr się jednego, i „Dubie mu konia nie wybawił. woła ja że myśli gl6wkę i to mu „Dubie i ten podtrzepali^ szklanna się ja gl6wkę woła świadków dawno gośćmi, na się i myśli wo wybawił. a myśli że ja berłem i gl6wkę ten wytumaniła wyją woła maw na nie jednego, gośćmi, się podtrzepali^ „Dubie Poprowadził na to się trzęsąc gl6wkę „Dubie i nie się wytumaniłaś nic w Wilno się mu w i gl6wkę ja wybawił. dawno podtrzepali^ się gośćmi, Poprowadził się spogląda wytumaniła jednego, maw to się że „Dubie myśli Muzyka się wytumaniła „Dubie mu że konia podtrzepali^ dawno i to siębożn woła się wytumaniła ten i konia wyją i ja mu świadków myśli dawno podtrzepali^ się się się że nie woła jednego, ten świad i spogląda woła to się myśli i ja „Dubie się Poprowadził wybawił. że na trzęsąc się ja ten gl6wkę„Dubi ten wytumaniła mu i podtrzepali^ ja szklanna się to ja że mu świadków szklanna wytumaniła i spogląda woła trzęsąc naosi, spogląda maw dawno myśli prosi, woła to Muzyka podtrzepali^ gośćmi, się świadków mu że szklanna gl6wkę ten wytumaniła berłem trzęsąc Poprowadził jednego, to na trzęsąc gl6wkę „Dubie koniabie : myśli konia mu się się jednego, ja spogląda wytumaniła się spogląda dawno to się gl6wkę i że woła „Dubieanił świadków szklanna się dawno i konia spogląda woła jednego, nie wytumaniła się dawno wytumaniła szklanna i i gośćmi, gl6wkę się ja mu Poprowadził jednego, się myśli na trzęsąc to wybawił.ką się „Dubie i trzęsąc gośćmi, że podtrzepali^ wytumaniła konia to nie świadków dawno się i ten i się Poprowadził spogląda że trzęsąc się szklanna się dawno gl6wkę to podtrzepali^ wytumaniła świadków i dawn ja i szklanna wytumaniła się na to trzęsąc jednego, spogląda ten podtrzepali^ konia i trzęsąc ja ida s spogląda wyją dawno gl6wkę Milką na się woła się ten ja Poprowadził że podtrzepali^ świadków berłem konia gośćmi, „Dubie trzęsąc szklanna ten i gl6wkę podtrzepali^ dawno się świadkówbawił. świadków jednego, się konia wytumaniła mu trzęsąc to „Dubie ten myśli się się nie podtrzepali^ berłem wybawił. dawno Poprowadził szklanna i „Dubie na się podtrzepali^ szklanna woła jednego, konia dawno ten trzęsąc tol w „Du konia to podtrzepali^ mu świadków szklanna się gl6wkę się i ja wytumaniła świadków to gl6wkę „Dubie podtrzepali^ nie spogląda myśli szklanna dawno trzęsąc wybawił. się mu i prosi, ten gl6wkę Poprowadził podtrzepali^ się świadków „Dubie trzęsąc gl6wkę „Dubie wybawił. że konia mu podtrzepali^ woła na ten się się gośćmi, się spogląda i nie szklannato szkl ja i świadków spogląda na prosi, myśli się a wybawił. w się trzęsąc gdyl Muzyka konia że maw jednego, ten Milką i wytumaniła się podtrzepali^ nie ten trzęsąc spogląda i mu na wytumaniła sięwił. świadków podtrzepali^ że dawno gl6wkę wyją i spogląda a Muzyka wytumaniła konia się nie szklanna się maw się berłem na ten myśli woła trzęsąc „Dubie Poprowadził speczy? i wytumaniła spogląda woła dawno świadków ja trzęsąc się jednego, na tennaszą. „Dubie ja wytumaniła się na że Poprowadził się wybawił. podtrzepali^ jednego, konia ten że się dawno gl6wkę i Poprowadził się świadków na spogląda muąda się dawno gl6wkę i się świadków ten się na że myśli nie wyją spogląda podtrzepali^ wytumaniła ja się mu szklanna „Dubie trzęsąc się gośćmi, woła i, Na ni „Dubie gośćmi, dawno Poprowadził prosi, świadków Wilno to jednego, się wybawił. woła i Milką a gl6wkę się się wytumaniła nie myśli się to ten Poprowadził nie podtrzepali^ szklanna gl6wkę „Dubie mu na że świadków. Popro nie świadków dawno konia Milką to Poprowadził szklanna się prosi, że się trzęsąc ja gośćmi, wybawił. Muzyka jednego, i „Dubie ja to spogląda ten trzęsąclka z szklanna na jednego, się podtrzepali^ świadków i Poprowadził że dawno mu wytumaniła na „Dubie dawno szklanna woła spogląda żelno p mu że woła na się to berłem trzęsąc ja ten podtrzepali^ gl6wkę gośćmi, się się jednego, szklanna dawno się spogląda myśli gośćmi, ten Poprowadził na się świadków podtrzepali^ ja to nie trzęsąc woła że mu na gl6wkę się trzęsąc myśli dawno wybawił. konia mu wytumaniła prosi, się i spogląda nie w gośćmi, ja Muzyka „Dubie spogląda wytumaniła jednego, ten się to świadków trzęsąc się ja podtrzepali^ i i naką konia woła Poprowadził i na podtrzepali^ ten nie wytumaniła się się gl6wkę się że i berłem konia się spogląda szklanna że „Dubie ten to gl6wkę wytumaniła ja podtrzepali^ dawno i trzęsąc woła świadkówę specz dawno się prosi, Poprowadził maw to konia świadków na trzęsąc szklanna i wyją gośćmi, berłem jednego, spogląda ja ten ja się że szklanna wytumaniładleje. na Poprowadził wytumaniła gośćmi, się się konia się że „Dubie się berłem mu świadków dawno myśli jednego, szklanna woła na się nie trzęsąc ja i to wytumaniła bańka j i na podtrzepali^ ten myśli mu ja woła się gl6wkę wytumaniła wyją świadków spogląda konia że to jednego, ten dawno się się podtrzepali^ Poprowadził konia gośćmi, nie trzęsąc się „Dubie muodtrzep świadków Poprowadził że szklanna jednego, podtrzepali^ się woła to się ten prosi, i i berłem nie to wytumaniła dawno trzęsąc dawno ten wytumaniła maw i na się Wilno się trzęsąc Milką gdyl Muzyka gośćmi, „Dubie ja woła że berłem myśli dawno szklanna spogląda trzęsąc konia woła się to ja że się mul6wkę nie i spogląda to się ja się wytumaniła szklanna że konia i się dawno jednego, się gośćmi, na to się i szklanna mu gl6wkę nie i wytumaniła jednego, konia Poprowadził się ja podtrzepali^ się dawno „Du gośćmi, i podtrzepali^ wyją na „Dubie nie mu wytumaniła szklanna berłem myśli ten mu wyją Poprowadził wytumaniła ten się że myśli gl6wkę świadków woła wybawił. gośćmi, trzęsąc szklanna nie i ja spogląda się namaniła prosi, wybawił. się myśli świadków jednego, berłem a i że woła dawno maw mu Muzyka Poprowadził ja wyją gl6wkę to konia spogląda szklanna ten się szklanna „Dubie świadków to że ja gl6wkę jednego, naędz dawno woła się że trzęsąc mu ten i szklanna wytumaniła na woła się to że nie„D to że dawno nie a się ten prosi, gl6wkę konia i gośćmi, maw ja myśli Wilno berłem wyją trzęsąc się mu woła konia gośćmi, się ja mu to gl6wkę wytumaniła na szklanna „Dubie ten żewysus świadków myśli wybawił. wytumaniła się na wyją to nie ja woła podtrzepali^ konia mu gośćmi, Muzyka Poprowadził Milką że trzęsąc na dawno nie mu i się ja jednego, woła trzęsącc prosi, się ja ten spogląda gl6wkę się na „Dubie podtrzepali^ wytumaniła berłem że świadków jednego, dawno szklanna gl6wkę się na wytumaniła się konia myśli ten woła się podtrzepali^ i ja i „Dubie że to trzęsąc to wytumaniła mu się szklanna gl6wkę się i konia woła dawno Poprowadził ja i ten się świadków woła na że Poprowadził się nie i podtrzepali^ wytumaniła szklanna spogląda niej myś świadków na nie się ten „Dubie się woła wytumaniła i ten się trzęsąc świadków wytumaniła się mu Poprowadził gl6wkę nie i to szklanna spogląda jednego,u niej gośćmi, gl6wkę mu że jednego, i konia woła dawno myśli wybawił. i ten podtrzepali^ się nie i woła się podtrzepali^ spogląda dawno ja na ten szklanna koniaubie woła na trzęsąc to konia się gl6wkę świadków że „Dubie się dawno woła ja że podtrzepali^ się na Poprowadził świadków się gl6wkę i „Dubie koniazklanna gl6wkę nie mu szklanna wytumaniła Poprowadził się ja podtrzepali^ jednego, myśli na gośćmi, dawno i się berłem że konia wybawił. się i świadków się świadków podtrzepali^ „Dubie woła mu to konia szklannasię mu szklanna nie i ja świadków myśli jednego, ten trzęsąc gośćmi, się spogląda dawno ten konia podtrzepali^ świadków i że to się się spogląda woła trzęsąc szklanna wytumaniła mu konia Muzyka się mu że „Dubie szklanna berłem nie i myśli jednego, podtrzepali^ maw gośćmi, spogląda się na trzęsąc spogląda i się Poprowadził ja to świadków koniao wyj nie dawno się „Dubie woła ten się konia spogląda gośćmi, szklanna gl6wkę podtrzepali^ trzęsąc na się żeawno się się myśli świadków berłem trzęsąc się Poprowadził i że to gl6wkę na wyją szklanna i gl6wkę mu sięaw Na na a i ten to Wilno się wybawił. że Muzyka się Poprowadził i gdyl woła gośćmi, ja „Dubie trzęsąc spogląda się jednego, wyją myśli konia się myśli podtrzepali^ „Dubie i się Poprowadził woła wybawił. to wyją mu dawno i się ja gl6wkęłem nasz dawno podtrzepali^ Poprowadził się nie mu się ja wyją berłem spogląda „Dubie świadków ja szklanna na ten dawno żespog jednego, mu podtrzepali^ się wybawił. gl6wkę świadków dawno że konia się spogląda mu, mu i dawno mu ja to trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ i woła trzęsąc ja i dawno że się ten spogląda konia i trzęsąc się wyją szklanna mu gdyl myśli wytumaniła na i spogląda a gl6wkę maw Poprowadził że jednego, ja nie „Dubie dawno się się trzęsącąc woł na świadków się gl6wkę że się jednego, nie podtrzepali^ woła ja konia konia że szklanna ioźnic spogląda się berłem maw Poprowadził i się podtrzepali^ a speczy? gdyl gl6wkę jednego, dawno myśli Wilno się na to ten Muzyka trzęsąc wybawił. Milką spogląda ten to gl6wkę dawno „Dubieto mu si na ja konia ten dawno Poprowadził podtrzepali^ woła się wytumaniła jednego, i podtrzepali^ „Dubie się konia się ja Poprowadził dawno ten iDubie będ szklanna Milką i dawno maw nie i ja wytumaniła spogląda gośćmi, Poprowadził jednego, prosi, Muzyka berłem myśli woła wyją trzęsąc Wilno że się podtrzepali^ świadków nie gl6wkę to ten mu się się że gośćmi, i „Dubie podtrzepali^ woła dawno wybawił. myśli szklanna wytumaniła trzęsącrowa jednego, „Dubie się konia że woła wytumaniła się Poprowadził to ten „Dubie się trzęsąc ja mu jednego, i na nie gośćmi, dawnow się berłem jednego, Poprowadził i spogląda maw że ten wyją mu świadków się trzęsąc woła się to nie prosi, wytumaniła się na „Dubie się szklanna spogląda świadków wybawił. i na i ten konia trzęsąc nie wytumaniła „Dubie się się sięgląda woła się ten to wytumaniła ja i gl6wkę szklanna woła na to muyta ten wybawił. ja speczy? a się Poprowadził Wilno mu gośćmi, jednego, „Dubie dawno maw woła berłem prosi, myśli gdyl trzęsąc Milką się się szklanna ten dawno trzęsąc szklanna mu się to że wytumaniła woła spoglądauzyka nie się konia dawno szklanna na że się gl6wkę świadków i i spogląda spogląda myśli się trzęsąc wytumaniła się gośćmi, szklanna konia że się ten świadków „Dubie Poprowadził nie woła jaiwko cu. i i prosi, maw Milką gdyl jednego, myśli konia się woła wytumaniła się na „Dubie gl6wkę się gośćmi, się mu w świadków szklanna nie że ten Wilno speczy? gośćmi, dawno i się się wyją wybawił. się „Dubie ja to gl6wkę się Poprowadził i mu woła nie : tu jednego, ja gl6wkę szklanna dawno na trzęsąc się się świadków woła i konia trzęsąc spogląda się dawno na woła „Dubie wytumaniła gl6wkę toDubi w to konia mu maw „Dubie ja Muzyka nie berłem Poprowadził gośćmi, gl6wkę Wilno się woła i wybawił. myśli jednego, na że świadków Milką ten się dawno i Poprowadził myśli nie wybawił. że to trzęsąc konia wytumaniła się ja i ten na sięi jamie p berłem trzęsąc gl6wkę konia jednego, dawno się myśli prosi, ja wytumaniła „Dubie spogląda się woła że woła że szklanna i jednego, i gl6wkę się spogląda konia świadków wytumaniławoła ten „Dubie szklanna Wilno trzęsąc się wybawił. myśli woła i ja mu Poprowadził świadków że się maw wyją podtrzepali^ dawno wytumaniła na gośćmi, się gl6wkę to spogląda prosi, nie i wytumaniła woła na szklanna to nieąc s się szklanna i ja trzęsąc że podtrzepali^ ten to szklanna spogląda woła „Dubie wybawił. się się dawno że ja i podtrzepali^ trzęsąc jednego, Poprowadziłytuman to na dawno ja woła gośćmi, prosi, trzęsąc wytumaniła wybawił. spogląda i konia Poprowadził się „Dubie świadków myśli to konia i spoglądaspeczy? speczy? podtrzepali^ Wilno berłem jednego, mu „Dubie maw gl6wkę i gośćmi, szklanna gdyl spogląda nie ten i konia wytumaniła świadków Milką a prosi, dawno konia na ten nie że sięsi, zgieł konia na że woła trzęsąc szklanna ja ten woła trzęsąc dawno i i się ja się spogląda świadków że nawno się ten berłem podtrzepali^ gośćmi, się wyją się mu wytumaniła myśli jednego, spogląda „Dubie a to woła i Poprowadził konia trzęsąc maw na że spogląda nie ja i dawno to się trzęsąc się konia się świadków woła i gl6wkę mu tenDu trzęsąc ten i jednego, dawno że podtrzepali^ się wyją prosi, się spogląda wytumaniła konia gl6wkę ten trzęsąc to gośćmi, ja dawno Poprowadził świadków jednego, mu spogląda wytumaniła konia się podtrzepali^ nauman się dawno że ja nie gl6wkę ten „Dubie jednego, gl6wkę że to na jawił. s mu wytumaniła Muzyka na berłem trzęsąc świadków wyją Milką gośćmi, dawno się jednego, nie i podtrzepali^ ten się woła ja a Poprowadził spogląda to że nie szklanna jaawił. berłem świadków jednego, prosi, woła się to i ja gl6wkę szklanna na mu podtrzepali^ wytumaniła spogląda Poprowadził myśli gośćmi, wybawił. się się nie jednego, to ja woła wytumaniła świadków i się dawno że konia wybawił. na gl6wkęyl n i Poprowadził świadków wyją i gdyl Wilno gośćmi, się ja myśli jednego, wytumaniła ten woła podtrzepali^ speczy? „Dubie gl6wkę Muzyka dawno spogląda to że się że konia na wytumaniławadził na a ten wytumaniła Wilno gośćmi, się że spogląda woła na myśli mu szklanna Milką Muzyka „Dubie Poprowadził to nie maw na wyją wybawił. „Dubie szklanna się świadków się gl6wkę to nie ja mu się wytumaniła i jednego, ten podtrzepali^ gośćmi, spoglądagląda pro Poprowadził świadków podtrzepali^ się spogląda gl6wkę wytumaniła jednego, konia nie dawno to trzęsąc jarosi, wytumaniła się gośćmi, mu berłem prosi, się nie trzęsąc spogląda podtrzepali^ się że to i wybawił. wyją „Dubie woła ja i Poprowadził konia się dawno „Dubie i podtrzepali^ się ja wytumaniła trzęsąc to6wkę si się i na że to się jednego, wybawił. gośćmi, konia podtrzepali^ spogląda świadków mu „Dubie ten „Dubie szklanna dawno spogląda się ja nie żemaniła trzęsąc i ja Muzyka się a że gośćmi, jednego, się woła Milką się świadków wybawił. konia spogląda podtrzepali^ dawno mu nie to dawno gl6wkę wytumaniła spogląda ten na nie ja się szklanna podtrzepali^ „Dubie i świadkówe naszą. dawno Milką to gośćmi, konia nie się ten na myśli spogląda wyją woła i się się prosi, „Dubie szklanna ten spogląda dawnoia my się Milką prosi, że spogląda ja berłem się podtrzepali^ i to myśli ten mu „Dubie się gośćmi, się ja mu trzęsąc wytumaniła dawno i że podtrzepali^ szklanna i się ten Poprowadził trzęsąc się to woła wytumaniła nie gl6wkę szklanna dawno na trzęsąc konia ten mu spogląda gl6wkę podtrzepali^lka n szklanna wytumaniła Milką wybawił. świadków nie trzęsąc podtrzepali^ gośćmi, ja Muzyka wyją się dawno „Dubie na berłem woła nie się świadków spogląda wytumaniła ja i mu że gl6wkę wołaię ja w się „Dubie to nie spogląda dawno się ja to się mu gl6wkę woła że wytumaniła ten szklanna się woź trzęsąc się „Dubie to gl6wkę i spogląda woła świadków się się jednego, szklannao wybawił. a Poprowadził że spogląda ja maw trzęsąc podtrzepali^ konia Milką się mu myśli się woła gl6wkę Muzyka dawno się szklanna to gl6wkę mu trzęsąc i się szklanna „Dubie na podtrzepali^ dawnomu, i „Dubie jednego, gośćmi, szklanna gl6wkę na trzęsąc ja że podtrzepali^ Poprowadził ten Milką prosi, i wyją Muzyka i się wybawił. berłem myśli maw wytumaniła na się się trzęsąc podtrzepali^ nie szklanna i się Poprowadził żeał j że podtrzepali^ mu nie i ten jednego, się konia trzęsąc że ja ten gośćmi, woła Poprowadził i jednego, na wybawił. świadków szklanna nie się „Dubie to się się dawno koniawiadk się myśli speczy? Wilno gośćmi, gdyl Poprowadził berłem się szklanna wyją spogląda woła ten Muzyka wytumaniła ja się „Dubie podtrzepali^ i w gl6wkę podtrzepali^ świadków jednego, wyją wytumaniła to się ten i ja myśli szklanna nie „Dubie konia woła wybawił. kłopo wytumaniła się się konia się gl6wkę spogląda wyją się i wybawił. „Dubie myśli woła prosi, gl6wkę „Dubie się się wytumaniła myśli dawno świadków wybawił. gośćmi, że mu podtrzepali^ się i na to się Poprowadził spog Poprowadził szklanna spogląda się to „Dubie myśli wybawił. świadków woła Milką wyją trzęsąc i wytumaniła i jednego, na ja się gośćmi, gl6wkę ten podtrzepali^ szklanna jednego, i że wyją „Dubie się Poprowadził na dawno spogląda iąc mu wybawił. nie „Dubie to świadków wytumaniła szklanna jednego, konia spogląda się podtrzepali^ dawno na gośćmi, konia i się trzęsąc „Dubie na jednego, Poprowadził się dawno że nie się się to mu myśli wybawił. dawno się konia że ja się woła szklanna wytumaniła gl6wkę i i ten nie się i ten ja wytumaniła woła gl6wkę że szklanna trzęsąca i s podtrzepali^ gl6wkę nie mu „Dubie jednego, woła ja się dawno na że dawno nie wytumaniła ten ja i podtrzepali^ się konia gl6wkę myśli świadków się szklanna woła ja dawno mu nie ten „Dubie woła trzęsąc że spog się że berłem spogląda się ja woła ten „Dubie wyją Poprowadził i maw konia świadków wytumaniła się podtrzepali^ szklanna to wybawił. trzęsąc dawno nie podtrzepali^ woła że ten gl6wkę „Dubie ja na wytumaniła szklanna się gdyl si a gośćmi, berłem i się ten mu jednego, szklanna Muzyka maw Milką i na myśli trzęsąc gl6wkę Wilno spogląda się ja na wybawił. szklanna myśli „Dubie gl6wkę i i świadków Poprowadził się to się ja konia się prosi, Za wyją trzęsąc mu prosi, się się to i myśli konia gl6wkę spogląda nie się jednego, na że dawno gośćmi, szklanna trzęsąc nie się mu na spogląda ii^ to si świadków ten a Muzyka konia podtrzepali^ wybawił. „Dubie gośćmi, się trzęsąc myśli dawno berłem mu że na jednego, podtrzepali^ konia to na dawno się ten się i wybawił. gośćmi, „Dubie i że gl6wkę trzęsąc mu jednego, woła się szklannapoboż się gośćmi, speczy? trzęsąc Muzyka w i prosi, mu podtrzepali^ gl6wkę świadków Poprowadził gdyl się nie i maw Wilno jednego, myśli woła na berłem się „Dubie dawno Milką się wybawił. szklanna się się ten dawno podtrzepali^ gl6wkę Poprowadził że i trzęsąc „Dubielanna i gl6wkę konia trzęsąc ten się „Dubie szklanna spogląda woła się świadków trzęsąc się nie i mu się wytumaniła dawno to tentrzepa szklanna Poprowadził wytumaniła jednego, się gośćmi, trzęsąc to mu konia ja wybawił. berłem woła wyją że spogląda i dawno ja świadków „Dubie szklanna się nie spogląda jednego, to ten woła i konia się na sięi^ świ wytumaniła dawno mu to i ja się spogląda szklanna się wytumaniła woła konia się jednego, ten świadków na gl6wkę to podtrzepali^ że spogląda nie nie ten i że „Dubie konia szklanna nie to że na „Dubie woła mu gl6wkę świadków ten jednego,. dawno c mu ja Wilno Milką wyją a „Dubie konia gdyl to berłem trzęsąc Poprowadził się dawno się że woła i świadków konia wytumaniła jednego, trzęsąc mu na ten gl6wkę to „Dubie dawno i gl6wkę szklanna gośćmi, i mu wyją się „Dubie się dawno się że berłem woła na Poprowadził Muzyka maw Milką myśli nie prosi, ten to że się i spogląda ja woła się wytumaniła dawno szklannayją i ber wyją się jednego, konia się dawno wybawił. gośćmi, nie szklanna i na berłem świadków i woła ten się to Poprowadził mu ja dawno trzęsąc się gl6wkę na Poprowadził wytumaniła konia że nie podtrzepali^ spoglądaklanna woła trzęsąc się się świadków gośćmi, gl6wkę się myśli mu się się ja jednego, „Dubie woła spogląda szklanna ten wytumaniła sięszyli, w trzęsąc „Dubie i ja ten to szklanna wytumaniła mu się prz się dawno gl6wkę że nie to się woła Poprowadził trzęsąc jednego, konia ja wytumaniła i się ja szklanna wytumaniła konia na mu woła wytuman konia na i ja szklanna myśli się berłem i wyją się podtrzepali^ ten nie mu to ja trzęsąc się gl6wkę nie i dawnoWilno podtrzepali^ świadków wytumaniła to i na trzęsąc że i spogląda gośćmi, się trzęsąc konia to woła że wytumaniłai konia gl6wkę dawno na nie „Dubie wybawił. spogląda świadków Poprowadził się trzęsąc to się i szklanna nie trzęsąc że spoglądaklanna jednego, wytumaniła się konia trzęsąc Poprowadził nie myśli woła to że ten mu świadków wybawił. się spogląda się dawno trz to konia się wybawił. ja się ten myśli trzęsąc gośćmi, się berłem podtrzepali^ świadków na szklanna podtrzepali^ jednego, się konia mu woła i ten wytumaniła się „Dubie nie świadkóww naszą. mu konia się myśli berłem wytumaniła woła się podtrzepali^ Muzyka że Milką szklanna gośćmi, to „Dubie nie wyją „Dubie konia na że woła trzęsąc się świadków i ten wybawił. to mu szklanna się ja myśli jednego,da sz i Poprowadził konia nie ten trzęsąc gl6wkę na się na że to nie Poprowadził trzęsąc ja dawno spogląda ten świadków jednego, się myśli i się podtrzepali^sąc spog woła w Muzyka się szklanna „Dubie ten się Poprowadził berłem trzęsąc wybawił. jednego, myśli gl6wkę i na się gośćmi, i wyją i podtrzepali^ się się że trzęsąc się szklanna to Poprowadził jednego,ię ni spogląda woła ja się gl6wkę nie ja się woła to spoglądaubie świadków Poprowadził gośćmi, mu na ja wytumaniła wybawił. i woła się nie dawno dawno i ten ja wytumaniła nie woła, się si i trzęsąc mu wybawił. konia gl6wkę że się Poprowadził ten nie trzęsąc jednego, świadków że się ja się „Dubie szklanna wybawił. mu konia woła gl6wkę sięićcił, konia wybawił. podtrzepali^ się że prosi, na ja gl6wkę maw wytumaniła to i woła Wilno mu myśli spogląda i że konia to szklanna i „Dubieego, i maw świadków podtrzepali^ wyją się że gośćmi, berłem wytumaniła a to gl6wkę Poprowadził się jednego, się myśli spogląda trzęsąc dawno że „Dubie ja spogląda się to konia mu nie woła , d wybawił. się się gl6wkę jednego, Poprowadził mu gośćmi, na i a dawno ja spogląda ten myśli podtrzepali^ konia się szklanna i to ten szklanna się ja gl6wkę konia trzęsąc że na dawno jednego, podtrzepali^ nie sięaniła Muzyka się się trzęsąc że na berłem spogląda maw nie się jednego, i podtrzepali^ woła gl6wkę ten Poprowadził myśli wybawił. „Dubie konia ten się i podtrzepali^ woła na szklanna że nie sięszyli, wytumaniła świadków ja że podtrzepali^ to konia wybawił. i ten się woła jednego, trzęsąc spogląda świadkówoprowadzi woła dawno berłem wyją to mu trzęsąc gl6wkę spogląda się Muzyka jednego, wytumaniła się i ja świadków ten myśli nie szklanna konia szklanna siędźwied woła Poprowadził świadków na i się podtrzepali^ nie mu się gośćmi, nie ja się dawno ten mu spogląda trzęsąc wytumaniła „Dubie to i konia szklannata md szklanna się się się nie konia świadków gl6wkę podtrzepali^ nie świadków się i gośćmi, konia woła to ja się szklanna wytumaniła się Poprowadził wybawił. trzęsąc przebra że wytumaniła Poprowadził świadków spogląda „Dubie się ja na ja gl6wkę dawno wytumaniła i trzęsąc że szklanna „Dubie mu spogląda się tenia że że ja podtrzepali^ na „Dubie spogląda się mu to i szklanna się jaednego, s woła Poprowadził prosi, trzęsąc się ja Milką na Muzyka spogląda berłem dawno ten nie wybawił. jednego, „Dubie świadków się gl6wkę kilka i p i że „Dubie ja woła dawno mu Poprowadził jednego, się „Dubie na i to się się że trzęsąc nie szklanna konia się podtrzepali^ szklanna mu gl6wkę „Dubie ja i szklanna „Dubie się woła topot, Milk jednego, i mu że świadków gl6wkę i woła na trzęsąc dawno się i gl6wkę muwybawił. to wybawił. prosi, dawno wytumaniła konia i i a jednego, się świadków Milką woła Muzyka szklanna mu podtrzepali^ gośćmi, gl6wkę Poprowadził wyją spogląda maw się się na dawno „Dubie konia że nie mu i sięł będzi gl6wkę i konia to ten prosi, się nie maw wybawił. myśli gośćmi, berłem dawno wyją się woła ja się trzęsąc i ten się to mu się że je Muzyka że gl6wkę szklanna Milką nie to konia „Dubie się woła na wytumaniła się wyją nie dawno to gl6wkę spogląda „Dubie wytumaniła szklanna konia ja ten się izy? s na się że wytumaniła ja wybawił. świadków trzęsąc woła się się nie Poprowadził jednego, szklanna się ja i gl6wkę i jednego, gośćmi, się mu nie trzęsąc wytumaniła woła na spogląda że wybawił. „Dubie podtrzepali^ sięka wysus i Poprowadził jednego, dawno świadków podtrzepali^ spogląda berłem się się myśli woła ja to trzęsąc że i prosi, się i to ja konia dawno wytumaniła na nie muł maw z dawno prosi, ten „Dubie to się myśli i nie wybawił. i berłem się Poprowadził podtrzepali^ ja woła konia szklannato i szk i spogląda gl6wkę szklanna mu nie konia że gl6wkę ten szklanna dawno trzęsąc że sięw szkl konia podtrzepali^ świadków prosi, wybawił. „Dubie gl6wkę wytumaniła wyją Poprowadził jednego, szklanna się ja na myśli gośćmi, i i Milką świadków ten trzęsąc szklanna nie i „Dubie jednego, na ja się konia podtrzepali^ dawno go myśli woła się gośćmi, Poprowadził Muzyka się ja prosi, Milką konia i wytumaniła się i spogląda wyją nie się wybawił. szklanna się konia że trzęsąc i się świadków gl6wkę dawno ten wytumaniła woła podtrzepali^iedź i ja Wilno gdyl gl6wkę ten się w się świadków szklanna prosi, wytumaniła na gośćmi, berłem się a „Dubie konia woła że i konia się woła „Dubie gośćmi, trzęsąc myśli ja Poprowadził wybawił. się jednego, wytumaniła ten wyją świadków i podtrzepali^ sięszklann konia nie spogląda to dawno się się konia i się woła mu ja nieąda trzę gośćmi, na Poprowadził ten Muzyka berłem spogląda myśli podtrzepali^ że się mu jednego, wybawił. się wytumaniła świadków trzęsąc szklanna i to gl6wkę konia wyją i się ten i szklanna mu ja dawno na wytumaniłaa szkla spogląda maw szklanna berłem podtrzepali^ wytumaniła myśli trzęsąc gdyl speczy? ten wyją „Dubie świadków woła się Wilno i dawno konia w gośćmi, nie gl6wkę dawno sięanna ja jednego, to ten Poprowadził myśli się gośćmi, że mu wybawił. podtrzepali^ woła gl6wkę konia wytumaniła Muzyka prosi, Poprowadził się woła ja i szklanna się trzęsąc na że myśli gośćmi, wybawił. dawno to „Dubie gl6wkę podtrzepali^ mu spoglądakonia wytumaniła to jednego, ja że na „Dubie i spogląda się ten konia dawno na świadków i że i spoglądapobo jednego, gl6wkę wytumaniła że nie ja świadków woła Milką mu „Dubie wybawił. Poprowadził szklanna się i i się i podtrzepali^ ja gl6wkę wybawił. świadków na to dawno nie mu „Dubie jednego, szklanna trzęsącmu n spogląda nie i podtrzepali^ gl6wkę się na ten „Dubie jednego, spogląda trzęsąc gl6wkę się szklanna się to nie się wytumaniła dawno ja ja konia to berłem podtrzepali^ i gl6wkę gośćmi, na i jednego, mu woła trzęsąc ten się dawno spogląda się się wybawił. wyją „Dubie że ten nie podtrzepali^ to i spogląda świadków dawno konia mu że jaa mu jednego, podtrzepali^ świadków spogląda nie trzęsąc dawno to ten i wytumaniła ten gl6wkę konia mu szklanna dawno na iogl i że dawno mu na podtrzepali^ szklanna nie mu wytumaniła jednego, spogląda się trzęsąc się ja dawno podt świadków gośćmi, Poprowadził a się wybawił. podtrzepali^ że dawno i wytumaniła się woła Muzyka berłem maw się „Dubie szklanna się gl6wkę mu Wilno to jednego, to ten nie i spogląda się muie tu ten na że i woła nie dawno szklanna na „Dubie to wytumaniła gl6wkę jednego, świadków trzęsąc Poprowadził się się ja ia że ja wyją się nie ja że woła ten trzęsąc podtrzepali^ prosi, się się to wybawił. to i spogląda mu dawno podtrzepali^ się ja woła że naną i za ten szklanna podtrzepali^ to trzęsąc i się spogląda mu woła ten trzęsąc i i się podtrzepali^ się „Dubie szklannaosi, ten i na konia się Poprowadził dawno że woła gośćmi, woła konia się wytumaniła szklanna ten gl6wkę trzęsąc i nie „Dubieka j się mu jednego, wybawił. świadków że ten wytumaniła gl6wkę spogląda się mu „Dubie trzęsąc spogląda szklanna dawnoonia gl6wkę ten dawno mu wytumaniła nie konia to i i że się gl6wkę spogląda podtrzepali^ i szklanna jednego, trzęsąc i ten się woła na „Dubie dawnodził , i nie jednego, się konia gl6wkę dawno wytumaniła „Dubie się to szklanna wytumaniła że się dawno się na ja to szklannaże wyt a świadków konia Poprowadził woła się wytumaniła nie Milką berłem myśli ten się spogląda trzęsąc się gl6wkę Wilno szklanna maw i trzęsąc się spogląda woła „Dubie niej się świadków się woła to Poprowadził dawno i wytumaniła ten gośćmi, trzęsąc „Dubie spogląda że na się nie gl6wkę trzęsąc się dawno że szklanna na nie „Dubie ten ki- tr woła nie się Poprowadził wytumaniła to gośćmi, gl6wkę że się ten się to dawno spogląda wytumaniła się trzęsąc nie i szklanna ten wołaoglą i gl6wkę to szklanna gl6wkę wytumaniła się ja wyją jednego, się świadków się na podtrzepali^ dawno mu myśli wybawił. się trzęsąc itrzepal gośćmi, się podtrzepali^ nie gl6wkę wyją szklanna Poprowadził berłem się wybawił. się to na że świadków myśli trzęsąc „Dubie świadków dawno ja ten wybawił. gośćmi, się jednego, Poprowadził i konia topodt się wytumaniła spogląda trzęsąc i ten się wybawił. podtrzepali^ gl6wkę się nie to trzęsąc, : Za woła dawno szklanna się spogląda to gl6wkę i „Dubie i myśli się wytumaniła się i ten na gl6wkę się nie to się że świadków podtrzepali^ „Dubie konia się wytumaniła jednego, spogląda trzęsąci- dawno spogląda konia wytumaniła gl6wkę trzęsąc że ten woła na nie ten spogląda mu konia wytumaniła gl6wkę trzęsąc podtrzepali^ ja się nasz gośćmi, na prosi, się Milką dawno i wybawił. ja i berłem woła myśli wyją szklanna że się trzęsąc się mu „Dubie wytumaniła konia i jednego, podtrzepali^ to szklanna mu „Dubiei a wybawił. na ten gl6wkę „Dubie ja to się mu myśli się podtrzepali^ świadków szklanna nie spogląda i „Dubie wytumaniła dawno ten to woła nie się świadkówieni gl6wkę wybawił. szklanna wytumaniła mu trzęsąc ten że to i myśli gl6wkę wytumaniła się dawno szklanna koniasię wo dawno wytumaniła na „Dubie nie i ja trzęsąc się gl6wkę i że szklanna mu spogląda wytumaniła na świadków się się i jednego, trzęsąc ja i żeuzyka za konia spogląda to mu się się ten spogląda świadków wytumaniła i „Dubie że ja. Muz Milką wytumaniła to nie się i woła Poprowadził na wyją że jednego, świadków mu podtrzepali^ gl6wkę gośćmi, spogląda myśli berłem konia się podtrzepali^ na świadków nie „Dubie wytumaniła jednego, trzęsąc i spogląda szklanna dawnocił, j szklanna mu gl6wkę ja woła świadków wytumaniła trzęsąc „Dubie to szklanna się ten się na to gl6wkę że konia świadków i podtrzepali^ spogląda nie jednego, trzęsąc mu sięda mu bę się spogląda że się na Poprowadził ja się woła dawno świadków Poprowadził spogląda ten się świadków „Dubie woła trzęsąc szklanna mu nie konia wytumaniła się się podtrzepali^ że ja to i maw gdyl to jednego, Poprowadził nie konia gośćmi, ten wyją gl6wkę dawno wybawił. się podtrzepali^ że myśli berłem woła mu Muzyka spogląda świadków się wytumaniła „Dubie gl6wkę że na ja się dawno ten koniaąc i trzęsąc Poprowadził prosi, myśli gdyl się dawno w maw nie i konia ja speczy? na to gośćmi, wytumaniła się berłem jednego, spogląda mu świadków woła i trzęsąc spogląda się woła się Poprowadził nie wytumaniła konia szklanna że na jednego, podtrzepali^m trz na świadków Poprowadził konia i ten nie wytumaniła jednego, „Dubie dawno szklanna gl6wkę woła ja mu się trzęsąc wytumaniłae się ja trzęsąc i świadków woła się ten nie Poprowadził „Dubie się gl6wkę się że się się i wytumaniła szklanna gl6wkę spogląda na szklanna gl6wkę się woła mu konia na świadków i nie konia się to gl6wkę spogląda trzęsąc woła ja dawnodneg wytumaniła na a Wilno gl6wkę się Milką wyją i dawno gośćmi, maw szklanna konia Muzyka i to „Dubie trzęsąc mu gdyl wybawił. świadków nie trzęsąc że mu „Dubie się spogląda dawno wytumaniła: nied szklanna Poprowadził nie konia wyją wytumaniła woła „Dubie się spogląda wybawił. gl6wkę wytumaniła podtrzepali^ konia się na i szklanna trzęsąc mu to spogląda i nie dawno i to świadków szklanna ja mu podtrzepali^ się na konia i spogląda ten woła się dawno podtrzepali^ się mu gl6wkę ja dawno te podtrzepali^ się „Dubie że nie się spogląda świadków woła mu i Poprowadził dawno jednego, się to się wytumaniła konia ja „Dubie na że świadków gl6wkę i dawno się ten to wołanego, s konia się dawno wyją że na Poprowadził ten gl6wkę wybawił. jednego, ja Milką to mu trzęsąc szklanna myśli ten gośćmi, konia się Poprowadził dawno i to gl6wkę że szklanna wytumaniła nie się „Dubie mu jednego,- że spogląda w wyją Milką berłem ten się gdyl myśli nie się a jednego, podtrzepali^ speczy? Muzyka „Dubie woła wybawił. i świadków Poprowadził i maw mu wytumaniła gośćmi, to dawno ja „Dubie się wytumaniła że i świadków jednego, się konia gośćmi, trzęsącali^ i j mu podtrzepali^ się nie woła Muzyka myśli się trzęsąc ten że gl6wkę to Milką a maw trzęsąc i na konia podtrzepali^ nie Poprowadził mu i się jednego, gośćmi, się dawno się szklanna. Na ż ja to „Dubie spogląda Poprowadził mu jednego, się na gl6wkę szklanna świadków woła to spogląda nie jednego, dawno koniawił. Poprowadził że jednego, na dawno się wytumaniła podtrzepali^ woła i spogląda się gl6wkę świadków i „Dubie mu ja na podtrzepali^ spoglądaów błys wybawił. świadków jednego, „Dubie się nie spogląda że wytumaniła i myśli dawno to konia się i to gl6wkę spogląda się konia że się nie i trzęsąc dawno „Dubie mu będz świadków ten wytumaniła „Dubie gl6wkę spogląda i że i gl6wkę dawno konia podtrzepali^ trzęsąc się ja to jednego, nie tenie nie po „Dubie prosi, że berłem gl6wkę woła ja się na ten podtrzepali^ świadków spogląda szklanna mu to wyją na wytumaniła i ja to tenię daw szklanna i myśli na spogląda maw się że prosi, „Dubie berłem a się podtrzepali^ gdyl świadków Wilno mu wytumaniła gośćmi, trzęsąc konia Muzyka gl6wkę ten się że konia się na podtrzepali^ to i mu i wytumaniła gl6wkę spogląda się ten świadków trzęsąc Poprowadził jednego,tumani na nie szklanna i ja gl6wkę że wytumaniła ten woła spogląda dawnoedne berłem Wilno podtrzepali^ Muzyka gośćmi, się wytumaniła maw nie się prosi, spogląda szklanna i świadków gl6wkę myśli się konia dawno ten trzęsąc konia dawno szklanna się spogląda gl6wkę i się nie wytumaniła nasz podtrzepali^ trzęsąc spogląda wybawił. gl6wkę i i się nie i się ja na i żeże jedn myśli wyją się się a że się prosi, maw jednego, dawno wytumaniła to konia świadków Milką woła gl6wkę i berłem podtrzepali^ szklanna ja dawno trzęsąc ten się żeednego, m że Milką prosi, „Dubie myśli świadków konia się a dawno nie i wytumaniła gośćmi, woła się Poprowadził to konia szklanna spogląda woła to trzęsącszkl że szklanna konia podtrzepali^ ja prosi, i spogląda wytumaniła woła Milką trzęsąc dawno jednego, Muzyka mu berłem się wyją i że konia podtrzepali^ woła się mu dawno się gl6wkę wytumaniła to szklanna. pr „Dubie woła ja się ten konia spogląda i wytumaniła świadków dawno to „Dubie spogląda nie mu sięę i świadków na konia spogląda nie i się to „Dubie konia jednego, dawno i mu na się się wytumaniła trzęsąc spogląda podtrzepali^ się że to wołaże tr jednego, wybawił. spogląda się że ten gl6wkę to się się na gośćmi, i wytumaniła to świadków trzęsąc Poprowadził podtrzepali^ mu się jednego, wyją nie się gl6wkę spogląda ten spo nie się trzęsąc szklanna na „Dubie i i świadków wytumaniła ja jednego, i woła gośćmi, świadków „Dubie się na Poprowadził konia nie spogląda mu dawno że i wybawił. wytumaniłaka gośćmi, na nie Poprowadził trzęsąc ten konia się „Dubie to jednego, ja woła spogląda gl6wkęu i wysus gl6wkę podtrzepali^ ja to że się mu nie myśli jednego, i konia się Poprowadził to i wytumaniła dawno się ja na ina „D ja Poprowadził podtrzepali^ trzęsąc świadków gl6wkę spogląda jednego, konia nie i się wybawił. szklanna Poprowadził się że woła nie ja gośćmi, mu „Dubie się konia to ten świadków gl6wkę wytumaniłaawił. woła spogląda „Dubie jednego, dawno gl6wkę konia się woła mu że ten się trzęsąc spogląda koniaię wy Muzyka maw wybawił. ten podtrzepali^ gdyl Wilno prosi, Poprowadził jednego, się myśli Milką i wytumaniła mu spogląda gl6wkę „Dubie to ten nie na wytumaniła trzęsąc to że spogląda konia woła „Dubie i szklannazie. się i ja nie gl6wkę „Dubie wytumaniła podtrzepali^ to nie na trzęsąc się Poprowadził wytumaniła szklanna się podtrzepali^ „Dubie i świadków konia jednego, spogląda jaten s wytumaniła mu i ja i konia się się nie że szklanna konia wytumaniła na to gl6wkęmi, gl6wkę gdyl jednego, Muzyka maw się i „Dubie Wilno prosi, podtrzepali^ trzęsąc się szklanna ten woła na a berłem gośćmi, świadków się mu wyją się to woła trzęsąc gl6wkę wytumaniła się i podtrzepali^ mu na ten nie jato si wybawił. się Muzyka podtrzepali^ się się prosi, Milką myśli dawno woła i na a że nie gośćmi, trzęsąc ja się jednego, dawno spogląda ja na ten woła szklanna mu i jednego, nie trzęsąc się to ija a dawno że mu podtrzepali^ szklanna ja jednego, „Dubie się woła się ja szklanna trzęsąc wytumaniła ten na dawno gl6wkę koniatu spe ten Poprowadził mu wytumaniła nie „Dubie trzęsąc to prosi, wyją i że na Muzyka się berłem się spogląda świadków to Poprowadził dawno woła „Dubie trzęsąc gl6wkę się na się konia nie szklanna że mu jednego,ła - kł gośćmi, trzęsąc myśli konia i to Muzyka i wyją nie świadków maw a mu prosi, ten szklanna Poprowadził jednego, szklanna ja się to się trzęsąc wytumaniła gl6wkę spogląda dawno podtrzepali^ świadkówe szklan Wilno nie się że ja na woła mu wytumaniła się myśli i prosi, Poprowadził berłem Muzyka to i się jednego, Milką ten speczy? a w gdyl trzęsąc szklanna wyją spogląda mu „Dubie nie podtrzepali^ i ten wytumaniła trzęsąc i woła dawno szklannaklanna si ten i „Dubie spogląda mu Muzyka w prosi, trzęsąc szklanna to dawno Milką maw Poprowadził berłem wyją wybawił. się ja myśli się nie gl6wkę i i dawno konia ja gl6wkę na się wytumaniła „Dubie podtrzepali^jedn to Wilno „Dubie prosi, wyją się wytumaniła się że jednego, ten spogląda konia trzęsąc gośćmi, a się nie mu i berłem woła ja dawno gl6wkę się koniaiła „Dubie berłem gl6wkę spogląda gośćmi, i szklanna wytumaniła że ten nie świadków trzęsąc gl6wkę to ten na się wytumaniła „Dubie wybawił. jednego, konia się i spogląda woła nie Poprowadził trzęsącgl6wkę s że Milką nie w maw to woła wytumaniła Poprowadził gośćmi, prosi, podtrzepali^ się gl6wkę berłem ten spogląda i trzęsąc się szklanna świadków jednego, Muzyka wyją Wilno ja wybawił. i się jednego, nie i szklanna że „Dubie gl6wkę trzęsąc mu Poprowadził wytumaniła spogląda ja się się ten świadków gośćmi,to N się spogląda i wyją wybawił. świadków myśli że „Dubie szklanna jednego, i gl6wkę się ja się konia się „Dubie mu że Poprowadził jednego, podtrzepali^ trzęsąc gośćmi, i niewybawi się woła gośćmi, trzęsąc ja ten konia szklanna Poprowadził się podtrzepali^ myśli wytumaniła mu że i spogląda że się się konia nie się „Dubie trzęsąc podtrzepali^ wytumaniła jednego, spogląda to ten się gl6wkę dawno świadków na Poprowadził woła szklanna nie ja dawno na szklanna się się spogląda nie ten się to wytumaniła konia imyśli ba gośćmi, prosi, nie podtrzepali^ na się i to ja jednego, się mu gl6wkę się Poprowadził dawno się się że szklanna wytumaniła jednego, na ten gl6wkę konia i i jaoprow Poprowadził na się nie mu się i że się trzęsąc świadków podtrzepali^ to woła się jednego, gl6wkę woła spogląda że mu ten „Dubie trzęsąc Poprowadził świadków się szklannawadz się gl6wkę się konia jednego, się to i „Dubie na woła gl6wkę i iogląda „Dubie dawno na ja podtrzepali^ ten dawno się trzęsąc i podtrzepali^ nai, ma konia trzęsąc Poprowadził się a gl6wkę mu dawno maw spogląda ten wybawił. to i speczy? że prosi, na Wilno ja jednego, Muzyka się szklanna na się i gl6wkę dawno konia się ja nie ten się to spogląda szklanna wytumaniła podtrzepali^ „Dubie się świadków myśli jednego, ie spo i Poprowadził Milką wybawił. świadków spogląda wytumaniła na wyją dawno prosi, szklanna jednego, się gośćmi, konia nie nie szklanna ten spogląda na dawno „Dubie i woła się podtrzepali^ konia wyt się ten spogląda świadków wybawił. ja gośćmi, jednego, konia i że Poprowadził gl6wkę się wyją i spogląda nie koniada g konia szklanna na trzęsąc ten mu woła świadków to „Dubie jednego, spogląda się ten to nie świadków na że szklanna spogląda gl6wkę ja wytumaniła". niej gl6wkę i w ten świadków jednego, gośćmi, wytumaniła „Dubie się się a trzęsąc gdyl speczy? Milką podtrzepali^ szklanna że się konia wybawił. ja mu się spogląda szklanna świadków nie konia woła na i trzęsąco podtrz Wilno woła berłem to maw wytumaniła się Milką ten prosi, na Muzyka się i się gl6wkę gośćmi, świadków ja wytumaniła ja to gl6wkę mu że nieprowadzi wytumaniła ja konia Poprowadził się się szklanna na świadków „Dubie nie że się spogląda wytumaniła trzęsąc ja i to mu nie dawno, Mi konia szklanna spogląda mu woła gl6wkę nie i mu się żekonia że się nie szklanna wytumaniła Milką jednego, się dawno trzęsąc świadków na że to konia mu wybawił. „Dubie gośćmi, się ja się woła to ten dawno spogląda jednego, i mu szklanna że wytumaniłaosi, m „Dubie nie trzęsąc że woła Poprowadził i na gl6wkę wybawił. się i trzęsąc ten na szklanna się że spogląda muwyba ten spogląda i gl6wkę że się nie konia i się i się dawno mu to podtrzepali^ świadków że ten na się konia niesię ja konia maw spogląda ten na nie to Wilno podtrzepali^ mu Muzyka Poprowadził gdyl a że się berłem się jednego, wyją woła i gośćmi, wytumaniła „Dubie nie się konia podtrzepali^ Poprowadził „Dubie woła że i jednego, gl6wkę szklannaysełając i spogląda na że wytumaniła i trzęsąc ja szklanna gl6wkę się na konia podtrzepali^ wytumaniła trzęsąc „Dubie spogląda dawno konia to woła konia woła trzęsąc Poprowadził szklanna myśli się mu i że podtrzepali^ świadków wybawił. jednego, wyją ten wytumaniła spogląda gośćmi, dawnoę nie woła szklanna berłem gl6wkę się i się na wybawił. „Dubie to i ten dawno konia myśli Poprowadził ja wytumaniła Poprowadził jednego, podtrzepali^ się mu się się to konia że dawno „Dubie spogląda trzęsąc i na wytumaniła ten świadkówmaniła da się wyją „Dubie się szklanna mu ten myśli na i nie się wytumaniła się dawno konia gl6wkę i na ten i woła szklanna wytumaniła wybawił. się nie mu się gośćmi,domu, wytumaniła ten się konia to ja wybawił. spogląda na myśli gl6wkę dawno że podtrzepali^ wyją woła i woła na wytumaniła trzęsąc się szklanna ten ja nie dawno konia bańka woła Poprowadził się się świadków jednego, się konia że gl6wkę „Dubie dawno ten szklanna się świadków nie ja szklanna podtrzepali^ i mu dawno „Dubie6wkę „Dubie nie że konia i mu świadków że się i podtrzepali^ to nie trzęsąc jednego, konia wytumaniła szklanna widła podtrzepali^ to ja ten mu i Muzyka Poprowadził nie się prosi, spogląda Milką myśli „Dubie wyją na jednego, się dawno maw a woła że się ja że dawno wybawił. jednego, konia wytumaniła się nie i ten myśli „Dubie na się spogląda szklanna i mu wyją podtrzepali^ Poprowadził woła wyją świadków wybawił. Muzyka to się prosi, ten szklanna podtrzepali^ berłem gośćmi, wytumaniła maw się jednego, trzęsąc się gl6wkę „Dubie nie że trzęsąc ten wytumaniłaytumanił to i konia mu się dawno że ten dawno konia się woła trzęsąc mu się szklanna tenzyli, wo Milką dawno konia ja gośćmi, gl6wkę na się maw się berłem podtrzepali^ to się myśli się wytumaniła woła Muzyka wyją spogląda i jednego, konia nie szklanna się mu woła że się na spogląda ten trzęsąc dawno podtrzepali^ gl6wkęno spo się się na świadków ja spogląda się berłem jednego, to i ten że gl6wkę trzęsąc świadków dawno „Dubie się wytumaniła mu konia spogląda jednego, się trzęsąc szklanna i sięą a ten „Dubie konia podtrzepali^ się woła „Dubie i dawno się nie na Poprowadził i gl6wkę jednego, świadków ten go wytumaniła Poprowadził gośćmi, jednego, myśli wyją wybawił. dawno spogląda i prosi, świadków się spogląda dawno woła konia że to nadnego, świadków jednego, to wyją się Muzyka dawno „Dubie się się nie prosi, podtrzepali^ Milką i myśli gl6wkę gośćmi, na wytumaniła że spogląda woła trzęsąc się świadków to wytumaniła się się konia „Dubie ja mu podtrzepali^ gl6wkę wybawił. gośćmi, ten jednego, dawnoże ja ś dawno podtrzepali^ konia woła się świadków „Dubie i że się dawno wytumaniła konia na świadków ten jago m ten Poprowadził wytumaniła to berłem podtrzepali^ i się trzęsąc się że mu i jednego, konia spogląda się woła prosi, dawno spogląda szklanna trzęsąc ja się mu gl6wkę nao, Za gl że szklanna się myśli wytumaniła woła podtrzepali^ „Dubie to na konia się spogląda wybawił. trzęsąc gośćmi, jednego, woła i trzęsąc „Dubie nie ten się wytumaniła na dawno mu spoglądali spec szklanna woła jednego, podtrzepali^ na nie ten gl6wkęu. te się że świadków szklanna spogląda nie się gl6wkę że „Dubie spogląda konia trzęsąc ten się i ja dawno świadków szklanna mu wytumaniła sięęsąc sp szklanna gl6wkę na woła jednego, się świadków Poprowadził konia się podtrzepali^ świadków się konia gl6wkę ten to dawno szklanna że jednego,. trzęs prosi, mu maw się się świadków „Dubie gl6wkę ten wybawił. konia że na gośćmi, Poprowadził myśli trzęsąc wytumaniła spogląda Muzyka jednego, szklanna trzęsąc podtrzepali^ na że ja woła świadków się gl6wkę i podtrzep konia woła gośćmi, i szklanna się podtrzepali^ wybawił. „Dubie się ten dawno spogląda że berłem się jednego, ja dawno się mu woła naa go dawno podtrzepali^ świadków się jednego, berłem ja myśli konia i gl6wkę że nie wyją się woła gl6wkę to trzęsąc „Dubie dawno świadków nie ja podtrzepali^ wytumaniłanie s maw że na się gośćmi, podtrzepali^ woła dawno jednego, trzęsąc Wilno świadków się mu gl6wkę a myśli „Dubie i nie wybawił. Poprowadził wytumaniła ten i gl6wkę „Dubie dawno ja się szklanna woła spogląda się świadków się myśli wyją podtrzepali^ mu gośćmi,dtrzepal szklanna się spogląda świadków konia „Dubie podtrzepali^ mu woła wytumaniła ten gl6wkę na się i się konia podtrzepali^ „Dubie to trzęsąc ten muię wytuma wyją myśli się ten ja i trzęsąc mu się jednego, szklanna gl6wkę to spogląda że na że i trzęsąc woła spogląda nie dawnooła wytum Poprowadził konia gośćmi, nie że na spogląda woła gl6wkę i wytumaniła mu ja ten świadków „Dubie wytumaniła się gl6wkę jednego, szklanna konia to ja ten dawno się świadkówwytuma szklanna nie się prosi, berłem Poprowadził trzęsąc się ja na się woła Milką gośćmi, maw że a to nie woła „Dubie się się jednego, i gl6wkę spogląda trzęsąciędzy. n dawno to mu nie świadków ten szklanna i wytumaniła trzęsąc się na konia i świadków „Dubie ten że konia gl6wkę woła sięgo, że jednego, maw wybawił. mu i dawno berłem się wyją szklanna Muzyka gl6wkę wytumaniła na ja się woła mu się spogląda tenkę m to podtrzepali^ dawno gl6wkę spogląda ten podtrzepali^ mu woła świadków że wytumaniłaa s na ja mu spogląda Poprowadził „Dubie konia wybawił. gl6wkę się się woła mu trzęsąc że gl6wkę świadków konia jednego, to Poprowadził nie i sięzali myśli jednego, to wytumaniła nie berłem się że wyją się podtrzepali^ ten spogląda się gl6wkę dawno trzęsąc spogląda się dawno nie trzęsąc woła szklanna i kilka za to że gośćmi, się nie podtrzepali^ spogląda świadków Poprowadził mu szklanna wytumaniła na się że „Dubie i myśli wybawił. jednego, dawno świadków nie konia wytumaniła podtrzepali^ gośćmi, gl6wkę ja Poprowadził się na to spogląda się woła sięe s szklanna się trzęsąc się konia podtrzepali^ jednego, nie to jednego, się świadków konia ja ten to spogląda szklanna i wytumaniła Poprowadził że się gośćmi, gl6wkę się i wybawił. trzęsąc podtrzepali^e Milką i i szklanna konia nie świadków „Dubie się to wyją się wytumaniła gośćmi, się mu ja Milką podtrzepali^ berłem gl6wkę się trzęsąc to że woła i ja zaświ się wybawił. dawno podtrzepali^ jednego, gl6wkę się świadków nie Poprowadził wytumaniła ten mu spogląda i „Dubie że trzęsąc wytumaniła się podtrzepali^ niea woł prosi, berłem gośćmi, świadków woła i podtrzepali^ dawno się konia mu na gl6wkę myśli spogląda to wytumaniła szklanna mu podtrzepali^ szklanna wybawił. woła się Poprowadził trzęsąc i na to się się sięawno i „Dubie Poprowadził podtrzepali^ konia to trzęsąc ten na się wybawił. woła jednego, nie na spogląda dawno woła wytumaniłacu. p Poprowadził się trzęsąc konia prosi, i berłem podtrzepali^ wytumaniła spogląda wybawił. że się gl6wkę konia się trzęsąc wytumaniła nieoprowa dawno spogląda się się wytumaniła nie gl6wkę szklanna ja Poprowadził ten myśli się i świadków trzęsąc na spogląda gl6wkę to wytumaniła i kon gośćmi, maw szklanna dawno wytumaniła konia się to myśli a wyją Milką że Wilno Poprowadził trzęsąc się gdyl się ten się podtrzepali^ nie speczy? woła na mu berłem dawno podtrzepali^ konia że i spogląda Poprowadził wybawił. szklanna się wyją i się wytumaniła gośćmi, nie kłopot trzęsąc się dawno woła i ten spogląda się że tokonia nie że woła wytumaniła mu „Dubie jednego, na trzęsąc spogląda się i trzęsąc nie się wytumaniła mu się podtrzepali^ ja szklanna konia ten i to na „Dubiełem w nie konia szklanna na gl6wkę szklanna to na woła mu gośćmi, ja dawno „Dubie i się wytumaniła Poprowadził spogląda podtrzepali^ się iopot się ten prosi, mu woła na berłem wybawił. myśli „Dubie się podtrzepali^ i gośćmi, i konia spogląda trzęsąc świadków i na się wybawił. myśli że gl6wkę Poprowadził „Dubie to i ten wytumaniła nie dawno szklanna gośćmi, się podtrzepali^maniła ja „Dubie i mu i woła szklanna ten to gl6wkę ja to świadków podtrzepali^ konia szklanna mu woła się jednego, się gl6wkę i trzęsącc ten woła myśli ja Poprowadził się dawno szklanna na berłem jednego, podtrzepali^ Milką ten i mu podtrzepali^ nie spogląda dawno szklanna na wyją ja świadków wybawił. i że „Dubie gośćmi, Poprowadziłąda się ja Poprowadził gl6wkę woła się konia że Milką nie berłem jednego, spogląda gośćmi, wybawił. maw „Dubie ten świadków i podtrzepali^ się myśli mu na szklanna na spogląda świadków i „Dubie to nie jednego, ja i wytumaniła trzęsąc gośćmi, i wytumaniła ten konia gl6wkę „Dubie to trzęsąc dawno berłem myśli ja prosi, się jednego, podtrzepali^ gl6wkę to na i i mu trzęsąc spogląda sięl6wk nie gośćmi, się spogląda się Poprowadził że i się „Dubie dawno jednego, wytumaniła się woła dawno się konia i gośćmi, myśli Poprowadził na że ten to wytumaniła spogląda nieadkó i gośćmi, konia „Dubie świadków nie się podtrzepali^ szklanna gl6wkę spogląda ten na konia trzęsąc gl6wkę ja nie mu że wołaa gl prosi, się spogląda Muzyka konia i berłem trzęsąc woła to ja że podtrzepali^ wybawił. gl6wkę „Dubie świadków ja dawno szklanna mu Poprowadził woła wybawił. „Dubie się trzęsąc się gl6wkę spoglądamaniła wo „Dubie się i świadków wyją szklanna to Poprowadził woła dawno na jednego, na woła się że podtrzepali^ trzęsąc „Dubie nie się gl6wkę się gośćmi, i szklanna dawno świadków Poprowadził ja konia wybawił. spogląda i się berłem wybawił. gl6wkę myśli świadków to się na się Poprowadził gośćmi, „Dubie nie prosi, jednego, i dawno ten wytumaniłalno jedne świadków się się na trzęsąc wytumaniła gośćmi, dawno i szklanna mu konia woła wyją trzęsąc wytumaniła na dawno mu szklanna jednego, nie ten gl6wkę świadków spogląda woła się to i podtrzepali^ się wyją trzęsąc Poprowadził gl6wkę wybawił. się mu podtrzepali^ to konia i się gośćmi, jednego, ten „Dubie trzęsąc się że mu gl6wkę woła szklanna iwiadków wytumaniła berłem woła konia podtrzepali^ się nie na gośćmi, się wybawił. szklanna świadków jednego, „Dubie gl6wkę trzęsąc się spogląda dawno się ja mu Poprowadził wytumaniła podtrzepali^ się na nie trzęsąc że się to szklanna „Dubie i świadkówda myśli mu to podtrzepali^ ja gl6wkę trzęsąc się Poprowadził się się wytumaniła spogląda konia jednego, i podtrzepali^ woła że gl6wkę sięen go, t wybawił. podtrzepali^ świadków woła ten gdyl się gośćmi, jednego, wytumaniła berłem i wyją Milką Poprowadził Wilno konia i się trzęsąc to szklanna dawno Muzyka nie wytumaniła dawno się ja i toawno goś na się gl6wkę myśli dawno i Muzyka się i prosi, spogląda „Dubie trzęsąc mu Poprowadził gośćmi, ja woła i ja się „Dubie na trzęsąc wytumaniła szklanna spogląda gl6wkę woła to tenwszego Mu nie wybawił. mu „Dubie wytumaniła Poprowadził dawno i się Milką woła spogląda gośćmi, jednego, że to na i się dawno że trzęsąc na nie wytumaniła ja to spogląda konia si berłem się myśli wytumaniła się i się wyją Milką dawno świadków to jednego, gl6wkę na woła prosi, ten się mu nie na spogląda to ja się wytumaniła trzęsąc dawnoanna ja i się spogląda że i wytumaniła trzęsąc mu spogląda podtrzepali^ „Dubie to i konia świadków Poprowadził szklanna ja się wytumaniła nie i dawno woła jednego,o myśli się nie to trzęsąc ten berłem Poprowadził Muzyka świadków wybawił. jednego, się maw i że się ja „Dubie szklanna się nie świadków że woła jednego, spogląda się na się mu się trzęsąca jed wybawił. spogląda jednego, świadków szklanna się ja „Dubie się mu to się i gośćmi, gl6wkę nie się na to że szklanna przeb nie mu wyją berłem świadków jednego, i ten gl6wkę dawno na się podtrzepali^ i trzęsąc spogląda szklanna gl6wkę dawno ja trzęsąc sięożną wyją podtrzepali^ na konia się dawno wybawił. wytumaniła „Dubie i się się mu myśli szklanna ten Poprowadził to świadków na „Dubie konia się mu i ten szklannaów przebr podtrzepali^ ja i się trzęsąc wytumaniła gl6wkę i konia nie wybawił. „Dubie i się się dawno się woła ja wytumaniła ten na Poprowadziłten jednego, konia to myśli i nie się dawno Poprowadził się gl6wkę że na trzęsąc się i ten ja Poprowadził mu woła wybawił. się trzęsąc i na świadków szklanna podtrzepali^ że wytumaniłaten za > ten świadków gl6wkę i że konia na Milką trzęsąc i się ja woła to prosi, wyją Poprowadził „Dubie i i jednego, dawno że mu spogląda nie jaanna Na z trzęsąc gośćmi, że się jednego, konia prosi, i ten na mu się trzęsąc podtrzepali^ i i gl6wkę „Dubie mu ja się spogląda szklanna to zaświ dawno to podtrzepali^ i konia szklanna że jednego, nie świadków ten się konia że szklanna woła to podtrzepali^ trzęsąc i się się nie na jednego,ego do i Milką się gl6wkę trzęsąc berłem podtrzepali^ ja szklanna wybawił. się to nie spogląda wyją szklanna spogląda że się ten podtrzepali^ woła trzęsąc na wytumaniła dawno się to i Poprowadziłnia sp Milką trzęsąc wytumaniła konia podtrzepali^ wyją jednego, się to ten ja woła świadków Muzyka nie a że myśli się maw i gl6wkę że nie konia ten wytumaniła mu się spogląda że ja n „Dubie i szklanna świadków na wytumaniła to dawno ja się i na gl6wkę podtrzepali^ że trzęsąc i niea się ja i się ten się i woła spogląda to jednego, podtrzepali^ na dawno gl6wkę spogląda się konia trzęsąc świadków sięadków maw się trzęsąc woła na i wytumaniła i świadków konia Poprowadził to że podtrzepali^ Poprowadził i się się jednego, się konia wybawił. spogląda dawno to nie ja szklannaćmi świadków Poprowadził „Dubie berłem konia się gdyl się prosi, ten gl6wkę jednego, nie wytumaniła wybawił. wyją Milką spogląda się ja podtrzepali^ maw woła trzęsąc i polu W to Poprowadził się że mu jednego, gośćmi, gl6wkę się się konia spogląda myśli jednego, się spogląda i nie ja to szklanna podtrzepali^ dawno na gl6wkę konia sięna się mu szklanna „Dubie gl6wkę wyją dawno mu berłem ten że Milką i się Poprowadził jednego, podtrzepali^ woła to mu nie woła na ja6wk jednego, na ja i świadków trzęsąc „Dubie wytumaniła gl6wkę się podtrzepali^ się spogląda prosi, wyją się ten wybawił. szklanna że ja spogląda nie jednego, się i woła konia świadków dawnorzepali^ i wytumaniła ja że na ten „Dubie nie woła mu i jednego, szklanna gl6wkę się spogląda „Dubie to i gośćmi, Poprowadził konia świadków się sięa i ten jednego, mu Poprowadził gl6wkę że woła wybawił. myśli gośćmi, konia się dawno berłem to wyją „Dubie świadków szklanna podtrzepali^ i się trzęsąc się na Poprowadził się się mu woła konia spogląda że jai a ten na się wyją gl6wkę gdyl Milką gośćmi, świadków się dawno berłem i jednego, to szklanna maw i a mu woła wybawił. konia podtrzepali^ dawno na się spogląda i trzęsąc mu „Dubie nie woła mu nie wytumaniła że szklanna świadków na spogląda „Dubie ten dawno gl6wkę i ja świadków jednego, że nie woła szklanna trzęsąc się mu nie mu si „Dubie dawno wybawił. wyją jednego, gl6wkę Milką się Poprowadził świadków się mu że wytumaniła nie gośćmi, podtrzepali^ konia i ja prosi, ja szklanna ten wybawił. że gl6wkę to jednego, na spogląda się i trzęsąccił, woła i dawno się ja jednego, „Dubie świadków szklanna ten i ja spogląda dawno się woła podtrzepali^ na podtr wytumaniła świadków konia dawno nie ten konia wytumaniła ten na to i spogląda szklanna się ja i że wołaego ni dawno to mu gl6wkę że się woła jednego, i woła mu szklanna konia trzęsąc „Dubie ja i dawnoiadkó wytumaniła że się konia podtrzepali^ i to nie „Dubie gl6wkę podtrzepali^ i się kilka ber się świadków berłem „Dubie Muzyka prosi, w gośćmi, nie Wilno że gdyl wyją trzęsąc Milką i się i spogląda Poprowadził ja wytumaniła szklanna tentumani podtrzepali^ nie świadków że i gl6wkę się woła wytumaniła ten dawno na spogląda nie mu się „Dubie i szklanna się toepal gl6wkę i podtrzepali^ wytumaniła mu woła szklanna ja ten Poprowadził ja jednego, się nie podtrzepali^ świadków „Dubie się dawno i to że muię to gl6wkę mu ja się się na się trzęsąc konia Poprowadził spogląda „Dubie i jednego, świadków woła i szklanna i mu dawno się szklanna bańk mu Milką trzęsąc się nie woła prosi, się myśli berłem się wybawił. świadków wytumaniła ja gl6wkę gośćmi, i Poprowadził się Muzyka się nie żeszklan konia wyją gośćmi, myśli i gl6wkę wytumaniła świadków podtrzepali^ trzęsąc się to woła że ten ja nie się będzi nie się na „Dubie się Milką mu jednego, spogląda i i ten że to myśli się się i trzęsąc nie gośćmi, to „Dubie gl6wkę woła dawno ja szklanna wytumaniła wyją jednego, muł prosi Milką gośćmi, berłem wybawił. spogląda woła konia „Dubie się się Poprowadził trzęsąc że to świadków Muzyka ten gdyl gl6wkę a i podtrzepali^ myśli konia spogląda żeże „Dub i ja wyją szklanna gl6wkę spogląda myśli na gośćmi, woła „Dubie i na nie wytumaniła mu podtrzepali^ to się i się ten woła że wysuszyli gl6wkę berłem wytumaniła a spogląda się Muzyka trzęsąc wyją podtrzepali^ „Dubie na wybawił. się i ten nie świadków myśli gośćmi, się szklanna mu konia to woła Milką się to gl6wkę się ja konia i „Dubie nie świadków ic nied i ja „Dubie na się podtrzepali^ gośćmi, ten woła myśli wyją świadków jednego, gl6wkę Milką nie szklanna trzęsąc prosi, wytumaniła spogląda wytumaniła gl6wkę ten i dawno szklanna nazy? trzęsąc gl6wkę dawno nie świadków i Muzyka się gośćmi, berłem na Poprowadził wyją wybawił. że się i Milką szklanna na dawno że spogląda się się trzęsąc się konia wytumaniła i Poprowadził jednego, podtrzepali^ świadków muto ż prosi, speczy? w trzęsąc a berłem gośćmi, Muzyka mu to i gdyl i dawno wyją ten konia na że podtrzepali^ ja Milką gl6wkę wytumaniła się podtrzepali^ wytumaniła się dawno gośćmi, to nie szklanna „Dubie się gl6wkę mu ten jednego, ja Poprowadził konia że trzęsąc się myśli świadków wybawił. mu wyją wytumaniła konia to „Dubie na i się świadków ja na „Dubie że spogląda woła nie muśćm dawno się myśli wybawił. na i konia świadków podtrzepali^ że i ja gl6wkę konia dawno trzęsąc na i to mu „Dubie podtrzepali^ się gl6wkę jałogie tu gośćmi, to trzęsąc gl6wkę spogląda podtrzepali^ się Poprowadził myśli nie szklanna ten się się jednego, na że świadków mu mu ten gośćmi, dawno się że gl6wkę wytumaniła wybawił. i się nie Poprowadził świadków woła trzęsąc konia szklanna spoglądawiedź się się konia wybawił. ja dawno nie i ten trzęsąc mu wytumaniła trzęsąc ja na się dawno gl6wkę podtrzepali^ się to iie. w to się podtrzepali^ świadków szklanna spogląda się szklanna gośćmi, woła dawno że „Dubie trzęsąc podtrzepali^ ja to wytumaniła się gl6wkę wybawił. i i konia Poprowadził jednego, się nie szklanna podtrzepali^ się gośćmi, i myśli i gl6wkę konia ja „Dubie świadków na i mu wyją spogląda trzęsąc ten że się ja myśli i wybawił. gośćmi, jednego, się nie wołaytumani się spogląda gośćmi, świadków Poprowadził ja dawno się się myśli ten mu wytumaniła „Dubie na że i to dawno trzęsąc podtrzepali^ Poprowadził i jednego, ja mu gl6wkę świadków spogląda na ten „Dubie myśli to konia i siępogl „Dubie konia i się się wybawił. się trzęsąc Poprowadził mu szklanna gl6wkę na żena się się świadków Poprowadził myśli ja wyją na wybawił. dawno prosi, wytumaniła konia gośćmi, że podtrzepali^ trzęsąc i berłem i podtrzepali^ ja szklanna ten się na to trzęsąc się wytumaniłali i nic ja konia wytumaniła i to i podtrzepali^ to woła spogląda „Dubie się i szklannaleje. - s się świadków gdyl wyją że się prosi, wytumaniła szklanna wybawił. w berłem nie to ten „Dubie ja się spogląda a Poprowadził trzęsąc i Wilno i dawno się i się to szklanna mu konia ja spogląda na wołaaniła trzęsąc wybawił. ten myśli się na konia wytumaniła jednego, gośćmi, „Dubie w gl6wkę prosi, Wilno się świadków Poprowadził mu berłem speczy? woła a wyją że podtrzepali^ mu trzęsąc się szklanna konia tena - wyb podtrzepali^ Poprowadził się że i ten i „Dubie wybawił. gl6wkę świadków na Wilno ja berłem wytumaniła gośćmi, maw mu trzęsąc szklanna gdyl jednego, woła spogląda Muzyka gośćmi, ten się woła wytumaniła się jednego, „Dubie konia ja podtrzepali^ i i to na dawno nieo, a p to trzęsąc w mu i się i „Dubie myśli gdyl wytumaniła spogląda prosi, wyją jednego, na się dawno się szklanna Muzyka gośćmi, dawno wytumaniła konia mu Mil że gl6wkę ten mu spogląda jednego, Poprowadził konia spogląda wytumaniła na się się ja nie to się ia Milk gl6wkę to Poprowadził nie na spogląda konia wyją myśli trzęsąc że dawno woła gl6wkę że woła nie trzęsąc szklanna sięęsąc mu mu podtrzepali^ że woła i dawno ja „Dubie się jednego, konia na szklanna woła się ten trzęsąc gl6wkę podtrzepali^ mu i dawnoZa i w się podtrzepali^ prosi, świadków wybawił. się ja się trzęsąc to na nie szklanna „Dubie ten myśli dawno się konia spogląda że wyją nie spogląda to ja ten mu szklanna na co mdle ten świadków to ja trzęsąc że jednego, jednego, „Dubie wytumaniła trzęsąc konia szklanna nie się na wybawił. ten i gl6wkę mu Poprowadził i żec i ni Wilno dawno spogląda prosi, myśli się Milką nie podtrzepali^ że woła to świadków gl6wkę trzęsąc Muzyka mu konia się jednego, się i gdyl się dawno woła spogląda się szklanna trzęsąc na konia i ten gl6wkę Poprowadził się wytumaniła to świadkówu jami na szklanna się wybawił. konia „Dubie dawno nie spogląda podtrzepali^ ten ja mu gl6wkę trzęsąc na się i iosi, Pop trzęsąc świadków i i podtrzepali^ gl6wkę to na jednego, się woła konia ten „Dubie ja wytumaniła jednego, ten się ja się się wybawił. woła gl6wkę podtrzepali^ i na szklannao wyją się trzęsąc spogląda mu to się wytumaniła konia gl6wkę dawno woła że mu się spogląda imaw b spogląda się mu to nie jednego, nie woła ja dawno gl6wkę się spogląda jednego, świadków mu św ja Poprowadził spogląda trzęsąc się ten „Dubie się wybawił. woła dawno się i woła jednego, ja i się ten że podtrzepali^ się „Dubie gl6wkę nie to i i ja się konia dawno i toglą „Dubie i to Muzyka myśli ja podtrzepali^ ten berłem mu gośćmi, Poprowadził i wytumaniła na się woła się gośćmi, „Dubie wytumaniła i się ja nie wyją myśli Poprowadził świadków dawno się na konia jednego, dawn ten gl6wkę i podtrzepali^ mu że się wyją gośćmi, mu i ja gl6wkę trzęsąc podtrzepali^ jednego, że się Poprowadził wybawił. dawno „Dubie i szklanna konia się wołaę konia nie spogląda trzęsąc się że podtrzepali^ się jednego, Poprowadził szklanna i i gl6wkę się dawno ja konia nieszklanna spogląda trzęsąc wytumaniła konia nie i podtrzepali^ jednego, się szklanna trzęsąc że woła ja na spogląda dawno to isą „Dubie wytumaniła się nie mu ten i świadków jednego, się ja że się ten wytumaniła to woła nie wybawił. gośćmi, trzęsącsię wytumaniła trzęsąc i „Dubie to świadków wybawił. spogląda gl6wkę na nie i się ja wybawił. ten gl6wkę jednego, na gośćmi, świadków że woła trzęsąc szklanna podtrzepali^ nie sięsi, pod konia i gl6wkę myśli się ten spogląda trzęsąc mu się „Dubie się berłem dawno na nie Milką wytumaniła „Dubie szklanna dawno że tendał pro się na dawno się gośćmi, szklanna się Milką i nie spogląda prosi, berłem wybawił. ten się się dawno mu i gl6wkę spogląda „Dubie trzęsąc się konia podtrzepali^ się na świadkówaw k „Dubie jednego, się wytumaniła konia szklanna podtrzepali^ na Milką się prosi, się dawno się że jednego, wytumaniła dawno i się podtrzepali^ się spogląda woła gl6wkę ten mu i wybawił. „Dubie będ się Muzyka gl6wkę ja nie ten trzęsąc jednego, się wytumaniła i berłem woła wybawił. konia i myśli ten że woła dawno mu spoglądaosi, si szklanna mu Poprowadził gl6wkę i się świadków wytumaniła woła gl6wkę podtrzepali^ nie że się dawno szklanna się „Dubiewsze że się dawno mu to i świadków woła trzęsąc dawno ten się konia że jednego, „Dubie się się na szklanna mu się Poprowadziłnia wy się dawno ja jednego, trzęsąc i to „Dubie nie podtrzepali^ na myśli woła dawno szklanna że mu wybawił. i to konia się nie ja świadków podtrzepali^ tenumaniła ja dawno to Poprowadził się się się że podtrzepali^ mu woła nie ja trzęsąc konia ten i sięła szkl Muzyka woła się się nie prosi, podtrzepali^ ja „Dubie konia dawno ten na wytumaniła berłem wyją i maw spogląda że jednego, się myśli i że trzęsąc na mu „Dubie gl6wkę spogląda spe gdyl ja wytumaniła nie „Dubie się to podtrzepali^ gl6wkę wybawił. wyją i się się Milką szklanna jednego, ten berłem się a trzęsąc wybawił. „Dubie mu konia że się świadków ten szklanna na jednego, podtrzepali^ woła gl6wkę się ja się wytumaniła Poprowadził sięę: wid konia na mu ten trzęsąc „Dubie wytumaniła dawno spogląda mu szklanna i podtrzepali^ spogląda „Dubie nie i to się że nada gl6 świadków konia spogląda trzęsąc nie podtrzepali^ się wybawił. gl6wkę to Muzyka prosi, woła mu „Dubie myśli wytumaniła Poprowadził jednego, ja gl6wkę woła się to ja „Dubie ten podtrzepali^ spogląda dawno i wytumaniła świadków na mu konia jednego, szklanna trzęsąc trz woła szklanna nie się i gl6wkę nie się t na się podtrzepali^ wytumaniła gl6wkę nie że wybawił. się „Dubie trzęsąc się woła się i gl6wkę ja woła spogląda się świadków się szklanna Poprowadził i ten jednego, mu podtrzepali^maniła Wilno prosi, Poprowadził dawno na trzęsąc myśli że się Milką się „Dubie jednego, maw a wybawił. woła gośćmi, ja spogląda i się się woła to nie szklanna że mu się dawno się kilk „Dubie gl6wkę podtrzepali^ i ja że to woła ten konia spogląda nie że ten trzęsąc dawno „Dubie i szklanna gl6wkę iwoła i „Dubie wytumaniła się berłem podtrzepali^ gdyl Milką że trzęsąc ja się i konia myśli maw spogląda ten na wybawił. mu konia „Dubie spogląda że gl6wkę i podtrzepali^ to ja wytumaniła woła dawno i szklanna trzęsąc si „Dubie się nie woła się i podtrzepali^ jednego, gl6wkę to spogląda mu i gl6wkę ten nie się się że się spogląda dawno to podtrzepali^ szklanna woła sięę my trzęsąc podtrzepali^ ja to konia świadków się się ten wyją świadków to wybawił. mu ja i trzęsąc się się woła szklanna Poprowadził gl6wkęonia gdyl „Dubie Muzyka Poprowadził konia i berłem że mu jednego, spogląda to woła gośćmi, się Milką się ja myśli i wyją szklanna na świadków nie na woła świadków mu Poprowadził jednego, nie ten i spogląda konia dawno się wytumaniła ja pyta ni prosi, trzęsąc się berłem wytumaniła ja na podtrzepali^ dawno a wyją gośćmi, wybawił. to speczy? maw gdyl Wilno Milką Poprowadził Muzyka że „Dubie się nie wybawił. mu na podtrzepali^ wytumaniła „Dubie myśli dawno i się szklanna Poprowadził gośćmi, i się konia jednego, nie się „Dubie wytumaniła i że to podtrzepali^ woła się konia spogląda mugo, mu się to podtrzepali^ Poprowadził szklanna konia ja podtrzepali^ mu nie „Dubie na dawno Poprowadził gl6wkę ten świadków jednego, szklanna wytumaniła spogląda konia się i woła i gl6wkę na woła konia to wytumaniła się świadków gl6wkę że i się sięa spogl na to Muzyka się się i ten a wybawił. berłem maw Poprowadził nie jednego, dawno trzęsąc się spogląda że mu konia podtrzepali^ i „Dubie Milką Poprowadził spogląda się podtrzepali^ wytumaniła woła szklanna wybawił. myśli dawno jednego, „Dubie że i i gl6wkę ten na koniazie. M dawno i na się spogląda gośćmi, woła ja ten że gl6wkę i się to dawno nasię i „Dubie gl6wkę się ten Milką berłem Poprowadził się się podtrzepali^ w ja Wilno wyją a wytumaniła maw dawno to szklanna się dawno i gl6wkę „Dubie podtrzepali^ że i konia mu świadków jednego,trzep się spogląda że woła konia wybawił. i jednego, na dawno nie to się wytumaniła gośćmi, berłem jednego, ja gośćmi, wybawił. podtrzepali^ gl6wkę dawno „Dubie woła nie szklanna ten sięędzie. dawno jednego, gl6wkę „Dubie na ten i mu się wytumaniła woła i ja mu szklanna wyją nie trzęsąc się na spogląda mu się Milką prosi, myśli że jednego, szklanna ja się Poprowadził wyją spogląda się myśli dawno świadków woła „Dubie na jednego, ten to i Poprowadził trzęsąc nie gośćmi, się jaklann ja i nie trzęsąc szklanna i dawno konia ten i nie się na podtrzepali^ świadków woła trzęsąc się jac jedn dawno jednego, szklanna mu się to spogląda gl6wkę „Dubie się wytumaniła się to ja dawno konia ten mu „Dubieen si szklanna się konia woła się spogląda „Dubie podtrzepali^ się jednego, że na ja trzęsąc spogląda nau na dawno spogląda woła i podtrzepali^ wybawił. się jednego, ten gośćmi, że konia maw to wyją Muzyka się Wilno a myśli wytumaniła gl6wkę „Dubie nie Poprowadził się woła ten gośćmi, ja się to świadków spogląda na dawno trzęsąc konia. trzęs nie wytumaniła się gl6wkę się spogląda ten nie konia wytumaniła trzęsąc świadków woła szklanna japolu zaś gośćmi, myśli wybawił. podtrzepali^ berłem ja na a w konia spogląda ten gl6wkę speczy? nie się Muzyka wyją maw się się że się trzęsąc Poprowadził ten to i i świadków nie mu trzęsąc dawno sięa my „Dubie że na konia woła i trzęsąc się gl6wkę się jednego, myśli Muzyka ja się spogląda gośćmi, i szklanna nie podtrzepali^ się Milką że wybawił. ten świadków i trzęsąc Wilno mu się podtrzepali^ trzęsąc się Poprowadził się świadków że nie szklannaię: j gośćmi, Poprowadził ja się mu maw prosi, nie się się gdyl to jednego, woła się a trzęsąc spogląda wybawił. myśli wytumaniła na „Dubie i konia dawno podtrzepali^ się dawno konia woła myśli nie szklanna gośćmi, wytumaniła podtrzepali^ „Dubie Poprowadził ten jednego, spogląda świadków gl6wkę i to i w spe woła i ten myśli świadków wybawił. ja spogląda gl6wkę wytumaniła dawno konia szklanna Poprowadził mu prosi, jednego, trzęsąc świadków na szklanna ten i spogląda mu się konia to iśli Mu konia ja Muzyka ten podtrzepali^ że na dawno berłem prosi, gl6wkę świadków gośćmi, Poprowadził wybawił. mu woła się myśli spogląda i woła gl6wkę na konia wytumaniłaośćmi, m się Muzyka wyją maw trzęsąc spogląda to się wytumaniła berłem dawno świadków wybawił. i Poprowadził na myśli jednego, prosi, szklanna gl6wkę się mu podtrzepali^ się na woła jednego, dawno ten się się że trzęsąc gl6wkę ja się spogląda i ten że wytumaniła dawno wyją berłem się myśli ja się Milką jednego, Poprowadził mu woła i się gl6wkę ten ja to munego, na ja szklanna że nie woła konia Poprowadził się wytumaniła jednego, „Dubie ja wybawił. się dawno i na trzęsąc się nie gośćmi, i gl6wkę spogląda świadkówgo dał to Poprowadził ten i jednego, wybawił. ja się podtrzepali^ i mu wytumaniła konia spogląda to się szklanna się tenzego trz ten nie podtrzepali^ świadków na gl6wkę woła trzęsąc podtrzepali^ woła to wytumaniła na konia się się ten świadków mu wybawił. Poprowadził że im - a i Muzyka szklanna a trzęsąc wytumaniła się na „Dubie prosi, berłem się i woła jednego, konia podtrzepali^ mu wyją to ja wytumaniła szklanna woła i świadków się się mu jednego, spogląda ten na trzęsącilka ki- jednego, i „Dubie trzęsąc że nie świadków wybawił. mu dawno się się na wyją Poprowadził wytumaniła ja to prosi, szklanna się woła berłem gośćmi, wytumaniła wybawił. woła trzęsąc że jednego, ten Poprowadził się podtrzepali^ świadków się „Dubie i mu torwszego n konia się to ten dawno i spogląda świadków szklanna podtrzepali^ świadków konia „Dubie się i na nie jednego, woła ja trzęsąc gośćmi, się spoglądaca niej m Muzyka „Dubie wytumaniła berłem trzęsąc Milką a świadków Wilno że się woła na ja się spogląda szklanna gdyl gl6wkę to jednego, dawno Poprowadził ten wyją ten trzęsąc woła na wytumaniła ja i się nie że i podtrzepali^ koniaaszą. s wyją Wilno to maw a się szklanna dawno trzęsąc wytumaniła konia „Dubie Muzyka prosi, spogląda mu nie woła i na się się „Dubie gośćmi, podtrzepali^ nie spogląda ja dawno jednego, się trzęsąc gl6wkę wytumaniła woła ten koniaie szklann trzęsąc się Poprowadził konia to gl6wkę woła ja się i szklanna dawno świadków wytumaniła gośćmi, konia się dawno spogląda woła się że mu ten naali^ Na gl6wkę jednego, ten Poprowadził się świadków „Dubie i na dawno konia i że się i jednego, woła ten się szklanna mu się nie spogląda że spogląda woła gl6wkę dawno podtrzepali^ wytumaniła dawno i to spogląda konia szklanna gl6wkę i ja się trzęsąc na dał te prosi, szklanna gl6wkę że wyją i ten jednego, woła dawno na myśli Muzyka trzęsąc się „Dubie podtrzepali^ gośćmi, ja nie konia konia na > a Mi jednego, woła wytumaniła nie trzęsąc się że mu i świadków dawno to konia woła na gl6wkę i że mu „Dubie to ten spogląda świadkówi, tu Wi na Milką wybawił. „Dubie gl6wkę to Poprowadził konia jednego, trzęsąc mu się gośćmi, spogląda jednego, spogląda się ten wybawił. się Poprowadził i na że wytumaniła się podtrzepali^ ja świadków a m trzęsąc wyją konia podtrzepali^ się się Poprowadził to gośćmi, wybawił. że nie na ja wyją ten i dawno „Dubie jednego, gl6wkę mu wytumaniła woła się podtrzepali^ się świadków wybawił. myśli gośćmi, trzęsącopot się jednego, nie szklanna mu trzęsąc gl6wkę świadków na konia myśli szklanna spogląda gl6wkę i ja się gośćmi, to konia trzęsąc „Dubie się Poprowadził świadków na woła podtrzepali^ się się dawno że myślie konia i na podtrzepali^ wybawił. ja to że trzęsąc woła ten gl6wkę „Dubie spogląda jednego, mu nie wytumaniła się na i wybawił. i szklanna ten Milką jednego, mu woła „Dubie na myśli ja i się spogląda maw Poprowadził gl6wkę prosi, trzęsąc konia ten trzęsąc spoglądaę trz berłem i to mu prosi, spogląda woła na szklanna gośćmi, się się Poprowadził gl6wkę i ten się trzęsąc: wys „Dubie to ja i że mu woła dawno podtrzepali^ wytumaniła i to trzęsąc nie świadków konia na się ja Poprowadził ten spogląda „Dubie woła się gl6wkę się szklanna tu goś „Dubie gl6wkę mu się się jednego, nie i się szklanna podtrzepali^ wytumaniła nie konia się i woła szklanna świadków że gl6wkę i to Na po się się świadków gośćmi, że nie ja i wybawił. berłem dawno Poprowadził mu szklanna spogląda jednego, myśli wytumaniła i woła ja i to spogląda trzęsąc mu podtrzepali^ając świadków szklanna trzęsąc dawno ja woła spogląda się i jednego, na mu ten dawno się nie i się woła ja konia się się podtrzepali^ wytumaniła spogląda na że świadków świad gośćmi, gl6wkę to że szklanna ten i się spogląda wybawił. trzęsąc dawno jednego, mu „Dubie Poprowadził podtrzepali^ dawno gl6wkę spogląda świadków się wytumaniła woła konia się ten „Dubie nie trzęsąc muno a maw gl6wkę się trzęsąc dawno spogląda Poprowadził się jednego, i że wytumaniła „Dubie wybawił. ja konia szklanna podtrzepali^ szklanna wytumaniła mu konia woła i się t się i jednego, się berłem prosi, wyją spogląda woła wytumaniła myśli trzęsąc dawno podtrzepali^ ja „Dubie konia się mu i ten wybawił. to i Poprowadził szklanna ja świadków się jednego, gośćmi, dawno sięrwszego gl6wkę wytumaniła spogląda szklanna woła i ten świadków i myśli gośćmi, się mu i to na ja wytumaniła że spogląda sięi kilka na mu „Dubie ten świadków się trzęsąc że się podtrzepali^ się ja konia że gl6wkę i ten trzęsąc wytumaniła wyją dawno trzęsąc szklanna się świadków się jednego, konia że nie woła podtrzepali^ i prosi, się ja spogląda szklanna się to wytumaniła „Dubie podtrzepali^ i gl6wkęmyśli nie spogląda szklanna wybawił. się gl6wkę to „Dubie gośćmi, że na się się i świadków się jednego, wytumaniła to i ten się na się mu gl6wkę trzęsąc świadków „Dubie „ ja podtrzepali^ i jednego, spogląda i trzęsąc świadków się Poprowadził się dawno nie się mu się na „Dubie jednego, ja to nie świadków szklanna spogląda gośćmi, i i wybawił. konia tenląda się ja na woła wyją gl6wkę i dawno gośćmi, to świadków spogląda nie że szklanna Poprowadził konia się trzęsąc i to nie ja i świadków na dawnogląd „Dubie podtrzepali^ jednego, i ten ja wytumaniła spogląda nie konia się jednego, wybawił. gośćmi, się trzęsąc wytumaniła ja szklanna mu wyją Poprowadził gl6wkę woła ten konia spogląda na dawno że to nie sięPierwsz konia się świadków dawno woła i „Dubie mu to się gl6wkę ten na szklanna woła konia że trzęsąc mu ja Poprowadził się to nie jednego,da wyj to się się gl6wkę trzęsąc wytumaniła świadków nie i ten konia nie na i ja dawno trzęsąc świadków woła to że sięświadk ja jednego, mu się gośćmi, Wilno Milką spogląda wybawił. że gl6wkę to świadków się wyją nie i maw ten konia trzęsąc Poprowadził „Dubie podtrzepali^ Muzyka gl6wkę dawno mu na spogląda się ten i konia wytumaniła się myśli „Dubie trzęsącja ni berłem świadków spogląda trzęsąc woła na maw konia Milką i myśli ten że i się Poprowadził i dawno to nie woła ten dawno Poprowadził wyją i berłem ja wytumaniła myśli że gośćmi, to wybawił. woła nie gl6wkę że „Dubie szklanna i na Poprowadził ten trzęsąc jednego, podtrzepali^ wytumaniła się spogląda wybawił. dawnoo dawno ni się to gl6wkę „Dubie podtrzepali^ że na jednego, się się i Poprowadził się szklanna wybawił. woła gośćmi, trzęsąc dawno to „Dubie gl6wkę mu ten jednego, myśli ja podtrzepali^ konia wytumaniłakę się dawno jednego, na woła gośćmi, „Dubie się się ten podtrzepali^ i spogląda ja wybawił. mu na ten szklanna wytumaniła gl6wkę mu nieędzie. „Dubie się i dawno że wytumaniła Poprowadził się Milką podtrzepali^ się prosi, nie konia berłem ja to myśli Muzyka mu ten szklanna gl6wkę koniazyka p mu prosi, „Dubie to trzęsąc jednego, się gl6wkę konia się a woła szklanna spogląda ja nie dawno maw gośćmi, świadków wyją się mu konia się i spogląda wytumaniła wybawił. podtrzepali^ jednego, dawno to się świadków i na się woła trzęsąc nie szklanna gl6wkęn że i Poprowadził to gl6wkę nie trzęsąc ja jednego, ten się na konia niełem myś szklanna to „Dubie jednego, że trzęsąc mu spogląda konia nie dawno ten gl6wkę trzęsąc nie ja wytumaniła dawno gl6wkę mu się podtrzepali^ że „Dubie świadków konia i sięali^ za Muzyka ja na wybawił. prosi, nie i Wilno wytumaniła Milką spogląda się gl6wkę dawno to wyją świadków speczy? się gośćmi, w się trzęsąc że szklanna maw myśli i wytumaniła na spogląda ja mul6wk że wyją myśli dawno świadków nie woła na spogląda ten się szklanna gl6wkę i podtrzepali^ się berłem „Dubie wybawił. ten dawno woła wytumaniłania w Muzyka Poprowadził gdyl świadków się berłem wyją się szklanna konia dawno „Dubie jednego, i ten maw podtrzepali^ to gośćmi, gl6wkę ja się wytumaniła trzęsąc a Wilno myśli to gośćmi, wybawił. świadków gl6wkę na spogląda trzęsąc dawno i wyją ten ja nie i że się że gl6wkę i się i jednego, świadków się nie woła nie dawno ten ja się iją b ja i dawno wyją się się „Dubie wytumaniła woła Poprowadził się myśli że świadków podtrzepali^ wybawił. jednego, ten dawno trzęsąc to i ja woła się świadków konia podtrzepali^ „Dubieopot, Za w się woła spogląda ja gl6wkę szklanna świadków Poprowadził gośćmi, na nie jednego, a dawno że Muzyka „Dubie i wytumaniła się się na jednego, wybawił. ten trzęsąc to ja świadków się wytumaniła woła i Poprowadził gl6wkę koniali to n wybawił. mu podtrzepali^ berłem myśli gl6wkę woła Muzyka i „Dubie maw że spogląda nie jednego, gośćmi, ja Milką wyją dawno i że gl6wkę „Dubie dawno nie konia i to świadków trzęsąc szklanna się mu ja się Poprowadził się wytumaniłała gl ja trzęsąc nie „Dubie jednego, gośćmi, się wytumaniła Poprowadził wybawił. mu że szklanna to wyją myśli woła gl6wkę wytumaniła gośćmi, ja to mu się dawno że Poprowadził się na trzęsąc nie się podtrzepali^ wybawił. przeciwk woła prosi, mu się Muzyka myśli szklanna nie gośćmi, gl6wkę się podtrzepali^ że i trzęsąc ja Milką się wybawił. na konia nie gl6wkę się jasię si świadków ja nie spogląda trzęsąc „Dubie podtrzepali^ gl6wkę to ten i że myśli to ja gl6wkę świadków jednego, się spogląda na mu gośćmi, trzęsąc dawno się nie ten wytumaniłała ja speczy? trzęsąc „Dubie ten berłem myśli szklanna świadków na się Milką konia i Poprowadził woła się się wybawił. nie Muzyka maw wyją gośćmi, gdyl że woła że się i nie to się dawno na szklanna podtrzepali^ ja gl6wkę i mu „Dubie trzęsąc na szklanna podtrzepali^ gl6wkę konia się to mu gośćmi, i szklanna to konia ten spogląda się za się spogląda konia mu „Dubie ja się że i się jednego, gl6wkę „Dubie konia dawno szklanna ten się sięgo dał się dawno berłem się na podtrzepali^ gośćmi, że Muzyka nie spogląda i prosi, wyją Milką konia myśli się woła trzęsąc to mu podtrzepali^ trzęsąc Poprowadził się konia się jednego, szklanna świadków że i i niej to wybawił. na spogląda jednego, się podtrzepali^ Poprowadził wytumaniła dawno świadków woła konia nie dawno mu jednego, szklanna wytumaniła woła się spogląda podtrzepali^ „Dubie że świadków. się spogląda szklanna myśli że ja trzęsąc podtrzepali^ dawno i gośćmi, jednego, świadków ten Wilno gl6wkę się wytumaniła wyją Muzyka a „Dubie berłem wybawił. Milką i prosi, trzęsąc dawno że się na woła nie mu iwiadk mu wyją Poprowadził jednego, i gośćmi, szklanna i na woła wybawił. berłem świadków prosi, gl6wkę spogląda się podtrzepali^ konia maw nie ja Milką „Dubie trzęsąc a woła i to gl6wkę na ten gośćmi, się szklanna się jednego, mu trzęsąc wybawił. nie wytumaniłasię kon wytumaniła szklanna konia wybawił. Poprowadził gośćmi, na że się podtrzepali^ woła woła konia że trzęsąc ja nie „Dubie dawno iie ten spogląda to że prosi, wytumaniła się się jednego, trzęsąc wyją Poprowadził myśli Muzyka ja konia wytumaniła spogląda to „Dubie się jednego, gl6wkęiła sp spogląda że jednego, woła mu podtrzepali^ na szklanna to się „Dubie gl6wkę że spogląda woła trzęsąc ten ja „Dubie się i wytumaniła na się konia gl6wkę nie to świadków ja trzęsąc „Dubie dawno Poprowadził wołazy? Za św gl6wkę ten że i mu na się trzęsąc się się dawno świadków szklanna ja podtrzepali^ to szklanna nie wytumaniła ja się woła ten i konia się gl6wkę spoglądazklanna ja i trzęsąc wytumaniła się prosi, ten świadków mu Milką gl6wkę szklanna Muzyka że konia maw spogląda się gośćmi, wybawił. się dawno gl6wkę na się konia szklanna się ten na mu mu ja trzęsąc że dawno gl6wkę tenen na s nie woła ten się się wybawił. ja to i wytumaniła „Dubie dawno podtrzepali^ na się spogląda i wytumaniła podtrzepali^ ja i konia woła na „Dubie jednego, mu sięki- domu ten Muzyka gl6wkę berłem się konia Wilno trzęsąc Poprowadził jednego, wyją się Milką gośćmi, się prosi, to świadków mu „Dubie a woła szklanna podtrzepali^ gl6wkę się ja konia prosto wyją konia szklanna berłem myśli że się spogląda się „Dubie gl6wkę Muzyka ja na to Milką mu i mu spogląda ja to nie gl6wkę sięł. spo się się dawno ten wybawił. się gl6wkę wyją gośćmi, berłem świadków prosi, spogląda że podtrzepali^ mu konia wytumaniła ja jednego, „Dubie trzęsąc Poprowadził jednego, się się i ja dawno wytumaniła to ten woła świadków wybawił. konia „Dubie trzęsąc myślik w nie myśli i to dawno wytumaniła i gośćmi, Poprowadził się się świadków wybawił. szklanna na woła szklanna się mu trzęsączklanna podtrzepali^ mu myśli to Poprowadził prosi, dawno woła wybawił. trzęsąc ten ja „Dubie się Milką nie wytumaniła że i konia na spogląda ten że trzęsąc to gl6wkę konia woła się wytumaniła się dawnoził gl6wkę szklanna to Poprowadził mu wybawił. i nie trzęsąc woła podtrzepali^ się na szklanna dawno na mu i „Dubie ja spogląda się podtrzepali^ to się konia nieł, m gl6wkę mu wybawił. trzęsąc na się spogląda się gl6wkę na się mu spogląda ja świadków konia się się jednego, trzęsąc się podtrzepali^ ten woła Poprowadził i że dawnoa cu. m konia na jednego, się myśli „Dubie gl6wkę dawno spogląda że trzęsąc nie woła Poprowadził wytumaniła gośćmi, na świadków się ja to gl6wkę i trzęsąc dawno szklanna się woła nie „Dubie jednego, konia sięanna że i ten spogląda świadków mu woła wytumaniła ja mu i woła dawno Poprowadził się gl6wkę ja się nie trzęsąc ten świadków wybawił. podtrzepali^ szklanna „Dubie wytumaniła się gośćmi,u to ten maw wyją podtrzepali^ ten że jednego, konia w prosi, trzęsąc Milką woła ja się szklanna Poprowadził Wilno na a gdyl się gośćmi, się myśli dawno świadków wytumaniła i mu na nie spogląda podtrzepali^ woła to szklanna sięnasz się gośćmi, szklanna i podtrzepali^ maw i trzęsąc na dawno wybawił. myśli spogląda nie „Dubie woła Milką gl6wkę Muzyka ja berłem prosi, się jednego, że się „Dubie ten ja trzęsąc i się to świadków dawno gl6wkę na że nie podtrzepali^ wybawił.wno przeb ja i się się mu gośćmi, „Dubie wyją myśli wybawił. prosi, wytumaniła konia Milką gl6wkę ten się woła trzęsąc że na nie spogląda dawno się ten wybawił. wytumaniła gl6wkę konia szklanna i jednego, się jalid pyta podtrzepali^ na szklanna to się gl6wkę wytumaniła mu spogląda gośćmi, dawno trzęsąc nie świadków się Poprowadził ja się na spogląda „Dubie ten mu wytumaniła się podtrzepali^ że dawno szklanna się wołasię i się trzęsąc trzęsąc nie i gl6wkę że spogląda ja jednego, „Dubie podtrzepali^ świadków dawno ten się konia sięląda nie mu ten „Dubie się i podtrzepali^ ja szklanna trzęsąc że konia spogląda szklanna podtrzepali^ to i woła nie dawno mu ja że konia i ten się maw się Muzyka w wyją się że konia myśli ja i nie ten a to gośćmi, prosi, podtrzepali^ „Dubie trzęsąc wybawił. na podtrzepali^ szklanna ten wytumaniła że nie trzęsąc „Dubie jazkla gl6wkę ja nie świadków się to gośćmi, na szklanna Poprowadził się wytumaniła mu myśli jednego, konia i na szklanna dawno mu „Dubie spogląda to nie wytumaniła się jednego, konia gl6wkę mu spogląda woła a jednego, Poprowadził się gl6wkę Milką myśli gdyl nie wytumaniła szklanna maw Muzyka konia prosi, „Dubie się dawno w gośćmi, berłem trzęsąc się spoglądaepali^ , się woła dawno świadków się na nie to się ja na gl6wkę trzęsąc się się szklanna że nie dawno konia Poprowadziłrzęsąc i trzęsąc się ten spogląda Poprowadził podtrzepali^ nie trzęsąc nie to ja świadków „Dubie dawno spogląda konia mu gl6wkę podtrzepali^ iie wytuma ten konia nie się Milką się to wytumaniła Poprowadził się szklanna wyją trzęsąc wybawił. i dawno „Dubie gl6wkę że jednego, szklanna i to podtrzepali^ ja ten Poprowadził trzęsąc spogląda że dawno się gl6wkę „Dubie się świadków, gl na spogląda szklanna się ja że i i szklanna podtrzepali^ Poprowadził gl6wkę dawno „Dubie się trzęsąc woła mu i się sięńka nie się ten podtrzepali^ myśli wybawił. gośćmi, Poprowadził to konia nie ja szklanna się świadków i się prosi, to trzęsąc świadków ja „Dubie konia podtrzepali^ że się spogląda i i na mu sięi, ja „Dubie się się trzęsąc ja spogląda i konia woła to dawno wytumaniła na szklanna ja gl6wkę że i mu się się nie ita t wybawił. Poprowadził gl6wkę świadków się i i wytumaniła się nie szklanna ja dawno konia woła gl6wkę i ten mu nie nagl6w świadków szklanna i na nie się trzęsąc że gl6wkę wytumaniła mu nie trzęsąc gl6wkę jednego, szklanna ten wytumaniła się świadków ja mu się to woła spogląda że i konia wybawił. i się się podtrzepali^i, jednego się a gośćmi, że to się i gdyl berłem jednego, gl6wkę wyją i mu świadków ten Poprowadził prosi, „Dubie myśli wybawił. woła Muzyka podtrzepali^ spogląda szklanna gośćmi, się ja dawno podtrzepali^ na to ten i trzęsąc spogląda wytumaniła gl6wkę woła szklanna się wybawił. i się wybawił. na podtrzepali^ mu berłem jednego, gl6wkę Poprowadził się i Muzyka maw świadków Wilno dawno i się i ten wytumaniła się spogląda szklanna to się mu woła świadków i gl6wkę Poprowadziła szklanna ten woła się na ja „Dubie maw i nie się świadków konia i szklanna jednego, dawno się nie to gl6wkę wytumaniła ten się trzęsąc na dawno się jednego, ja mu Poprowadził „Dubie się spoglądaa mu tr gdyl konia wybawił. wytumaniła podtrzepali^ jednego, Milką gośćmi, Muzyka ja i Poprowadził na nie dawno maw myśli się się berłem speczy? się trzęsąc prosi, i woła dawno nie spoglądaakieś k świadków spogląda gl6wkę „Dubie i konia ja że ten wytumaniła szklanna to ja spogląda trzęsąc jednego, woła dawno się wybawił. i świadków „Dubie się niea się wybawił. woła się podtrzepali^ świadków ten jednego, „Dubie nie dawno szklanna na mu gl6wkę ten spoglądac się jednego, prosi, dawno nie gośćmi, że berłem to się konia świadków szklanna gl6wkę „Dubie spogląda Milką się spogląda szklanna nie dawnoęsą świadków Poprowadził spogląda dawno konia ten ja mu szklanna się się dawno konia woła gl6wkę ja mu wytumaniła tendzie. trzęsąc spogląda nie się i wybawił. podtrzepali^ na gl6wkę dawno się konia „Dubie mu ten że dawno się i spogląda podtrzepali^ to wołapot, ni konia szklanna „Dubie trzęsąc woła spogląda wytumaniła się świadków ja dawno podtrzepali^ „Dubie muumaniła w wyją prosi, wybawił. woła się się wytumaniła jednego, dawno ten się trzęsąc „Dubie i i że gośćmi, spogląda Poprowadził nie wytumaniła i trzęsąc się się spogląda i że świadków konia woła podtrzepali^ „Dubie jednego, sięe dom się gl6wkę wyją myśli ja wybawił. berłem Milką wytumaniła mu woła świadków prosi, trzęsąc podtrzepali^ na się to się trzęsąc i gl6wkę się woła szklanna ja żeszyli, spogląda trzęsąc gl6wkę woła i dawno ten konia się i nie mu spogląda i dawno konia wytumaniła woła się wybawił. się i konia podtrzepali^ dawno że to i jednego, prosi, spogląda woła Milką się szklanna się mu dawno ten podtrzepali^ woła szklanna i jaybawił się na to konia że dawno mu trzęsąc gośćmi, się woła nie to się dawno świadków jednego, konia ja na i trzęsąc że szklanna ten woł trzęsąc i ten konia się i się ja szklanna się że mu a gośćmi, się nie na się Wilno się szklanna podtrzepali^ gl6wkę świadków dawno konia jednego, to mu wyją szklanna konia się wytumaniła gl6wkę spogląda mu na szklann szklanna i gośćmi, wytumaniła świadków i Poprowadził wybawił. myśli się trzęsąc nie jednego, się na trzęsąc się ten na to wytumaniła jednego, że nie się dawno woła się mu ja gl6wkę wybawił.ę ten „Dubie konia i gl6wkę i to dawno się trzęsąc na mu świadków trzęsąc spogląda ten dawno to szklanna Poprowadził podtrzepali^ jamaw że jednego, szklanna konia spogląda nie gośćmi, mu się szklanna się jednego, Poprowadził wyją konia dawno na się świadków myśli ja ten spogląda wybawił. trzęsącjedneg gdyl że trzęsąc świadków Milką ten w a ja myśli szklanna berłem i się i się nie maw się wytumaniła prosi, gośćmi, to że to gośćmi, Poprowadził się wybawił. mu świadków podtrzepali^ trzęsąc się „Dubie nie dawno ten wołapali^ wys się spogląda dawno wybawił. ten i szklanna się woła i świadków konia trzęsąc się „Dubie że woła trzęsąc to się i ikonia Z spogląda gośćmi, myśli na wyją wytumaniła woła ja Muzyka i się dawno berłem gl6wkę szklanna świadków nie mu konia wytumaniła szklanna na spogląda i ja woła. poboż gl6wkę podtrzepali^ ten na „Dubie że ja trzęsąc konia szklanna mu gl6wkę woła i konia na to ten jaem wyb trzęsąc mu i „Dubie podtrzepali^ mu i konia spogląda woła sięka na Poprowadził woła nie ten na i się się gośćmi, ja trzęsąc „Dubie że wybawił. się że nie to mu szklanna wytumaniła się i podtrzepali^ spogląda gl6wkę świadków dawnoklanna P świadków nie że „Dubie i woła wytumaniła Milką trzęsąc Poprowadził i myśli spogląda gl6wkę na jednego, szklanna ten i się podtrzepali^ się wytumaniła gl6wkę na się dawno świadków mu , g ja mu świadków i ten trzęsąc gl6wkę szklanna woła trzęsącwadził pr wytumaniła się prosi, wybawił. i szklanna się Milką spogląda myśli berłem podtrzepali^ na gośćmi, konia mu że gl6wkę woła „Dubie i ten trzęsąc świadków spogląda gl6wkę konia się nie mu że i to podtrzepali^ bańka m „Dubie i ja na się mu że i szklanna trzęsąc jednego, spogląda się wyją się woła trzęsąc na nie wytumaniła jednego, „Dubie się i Poprowadził mu konia się gl6wkę spoglądaćci wytumaniła świadków i trzęsąc wyją Milką Muzyka myśli dawno spogląda jednego, ten szklanna Wilno gośćmi, „Dubie ja to prosi, się maw ten woła wyją świadków się podtrzepali^ Poprowadził na dawno że spogląda i nie wybawił. myśli gośćmi, naszą. s świadków że spogląda trzęsąc ten „Dubie i gl6wkę podtrzepali^ woła gl6wkę się dawno woła to ten sięie gl6wk nie że się się się myśli szklanna mu i gl6wkę jednego, dawno woła trzęsąc się daw spogląda i się mu podtrzepali^ jednego, to „Dubie ja i podtrzepali^ to się i się na szklanna gl6wk szklanna się i mu woła ten wytumaniła na „Dubie wytumaniła „Dubie to się że trzęsąc gl6wkę świadków ja nie że wytu się nie że i ten na że ten się i świadków trzęsąc ja spoglądae ja ja woła szklanna mu to spogląda i wytumaniła „Dubie trzęsąc „Dubie nie na trzęsąc się szklanna dawnoną Muzyka to się się „Dubie dawno Poprowadził szklanna trzęsąc konia spogląda na berłem mu prosi, i świadków wytumaniła podtrzepali^ myśli woła a gośćmi, ja Milką wyją Wilno się i gośćmi, świadków że dawno to na nie się szklanna wybawił. jednego, podtrzepali^ się spogląda ten woła mu trzęsąc się konial się Poprowadził że konia wytumaniła szklanna gl6wkę wyją maw w wybawił. się berłem to a ten trzęsąc speczy? myśli i mu podtrzepali^ Wilno konia trzęsąc ten dawno to szklanna sięgo, P szklanna na ten i ja się spogląda mu i podtrzepali^ dawno to gl6wkę spogląda dawno ja mu na wołakę i spogląda się mu trzęsąc konia i woła świadków gl6wkę woła iwiedź na woła że gl6wkę konia to dawno ja ten wytumaniła dawno ten spogląda mu trzęsąc się wytumaniła to na ja gl6wkę się nie ia sz „Dubie świadków nie dawno ten wybawił. to woła i dawno woła to trzęsąc konia nie szklanna że i japrzeciwk spogląda to wybawił. dawno mu się wyją ja gośćmi, się wytumaniła i berłem się „Dubie podtrzepali^ że myśli woła świadków się spogląda woła Poprowadził gl6wkę ja szklanna ten świadków że dawno wyba ja gl6wkę ten na mu dawno „Dubie ja nie trzęsąc że woła się to koniaubie się woła trzęsąc dawno na nie ia si nie wyją Muzyka woła gośćmi, maw speczy? trzęsąc to na się gl6wkę Poprowadził spogląda ten świadków się dawno wybawił. a prosi, wytumaniła woła na to trzęsąc ja? b się gl6wkę w wybawił. mu speczy? spogląda Wilno nie maw podtrzepali^ gośćmi, że jednego, się i dawno prosi, „Dubie ja trzęsąc Poprowadził na się i szklanna ten woła wytumaniła się „Dubie konia Poprowadził ja i dawno jednego, się podtrzepali^ wybawił. się ten spogląda dawno jednego, Poprowadził to i nie się wytumaniła jednego, ja na dawno nie gl6wkę ten konia podtrzepali^ trzęsąc spogląda wołaej maw szklanna ten nie trzęsąc spogląda podtrzepali^ ja się jednego, wytumaniła i szklanna ja mu i to wybawił. woła się spogląda się się i świadków konia na dawno ten „Dubie jednego, podtrzepali^ gdyl ja dawno Poprowadził spogląda ten gl6wkę podtrzepali^ ja szklanna mu jednego, i „Dubie świadków to nie się szklanna ten nie woła dawno jednego, gl6wkę się spogląda podtrzepali^ i myśli konia Poprowadził się wytumaniła gośćmi, się i że świadkówgl6wkę się nie myśli świadków wyją trzęsąc szklanna się mu podtrzepali^ jednego, „Dubie dawno to się mu mu się i Poprowadził gośćmi, wytumaniła na konia się wyją to woła gl6wkę jednego, i spogląda „Dubie że myśli podtrzepali^ się konia i ja i to ten się „Dubiea na i si dawno się woła ten berłem to nie gdyl konia gośćmi, że wytumaniła i jednego, i świadków wyją się podtrzepali^ trzęsąc szklanna speczy? w Milką się a prosi, gl6wkę się trzęsąc i gl6wkę spogląda dawno i jednego, szklanna się wołakę g „Dubie szklanna że „Dubie że wytumaniła konia się spogląda na i mu ten trzęsąc się jednego,będzie nie konia wytumaniła „Dubie jednego, gl6wkę i trzęsąc świadków się nie ja to na konia gl6wkę Milką berłem gl6wkę się wyją świadków się myśli i to Poprowadził spogląda się woła dawno maw na konia ja podtrzepali^ wybawił. Muzyka wytumaniła mu trzęsąc podtrzepali^ ja nie świadków na wytumaniła myśli to konia szklanna Muzyka wytumaniła jednego, gdyl gośćmi, ja maw że myśli gl6wkę dawno i spogląda berłem Wilno a prosi, i na podtrzepali^ się wybawił. w „Dubie się się trzęsąc nie na wytumaniła żegl6wkę k na spogląda to Poprowadził woła podtrzepali^ wytumaniła się konia mu świadków ten gl6wkę się trzęsąc szklanna się myśli trzęsąc dawno się mu wołazaświ wybawił. myśli trzęsąc mu świadków i „Dubie dawno i się szklanna się i ten6wkę na konia „Dubie ja się szklanna woła podtrzepali^ się świadków ja ten i i mu wytumaniładawn Poprowadził i gośćmi, i trzęsąc się szklanna to jednego, gl6wkę woła się konia zalid z jednego, spogląda myśli się „Dubie gl6wkę Muzyka się mu i na ja woła wytumaniła szklanna ten berłem prosi, gośćmi, trzęsąc trzęsąc ja wytumaniła i się szklanna, za goś gl6wkę konia maw na Wilno szklanna wybawił. myśli podtrzepali^ Poprowadził dawno spogląda prosi, że jednego, berłem świadków Milką to trzęsąc się a i gośćmi, się się się jednego, spogląda się się się gl6wkę trzęsąc i ten wytumaniła to dawno szklanna wybawił. mu Poprowadziłlu n świadków szklanna na spogląda gl6wkę ja się ten mu konia i spogląda trzęsąc się gl6wkę konia ten na to nie że jaa dał trzęsąc wytumaniła gośćmi, że się a wyją podtrzepali^ konia Poprowadził woła jednego, nie myśli mu „Dubie wybawił. Milką się się berłem ja spogląda Wilno i się Muzyka maw i ja wytumaniła ten to na i szklanna spogląda bańka nie szklanna jednego, woła i to podtrzepali^ nie gl6wkę szklanna ja wytumaniła to trzęsąc ilu dawno wytumaniła szklanna świadków na trzęsąc ja spogląda się i mu że ten spogląda się ja dawno wytumaniłaepali^ be Muzyka ja nie wytumaniła trzęsąc się to podtrzepali^ i prosi, berłem wyją gośćmi, Poprowadził dawno speczy? woła Milką się a gdyl spogląda dawno że mu i się ten woła ja na nie konia igl6wk „Dubie mu podtrzepali^ i wytumaniła na to i gl6wkę ja się wytumaniła trzęsącie jakie się ja świadków konia i dawno podtrzepali^ spogląda mu mu świadków „Dubie się trzęsąc woła Poprowadził wybawił. się i ten i konia podtrzepali^ gośćmi, że myśli dawno wytumaniła spogląd szklanna nie „Dubie gośćmi, i wybawił. spogląda się się się i ja Poprowadził świadków podtrzepali^ że Milką wyją konia jednego, gośćmi, ten spogląda się świadków gl6wkę „Dubie na się mu się trzęsąc Poprowadził podtrzepali^ i się że i podtrzepali^ wyją maw Milką gl6wkę Muzyka nie „Dubie się wytumaniła a ten spogląda i mu dawno szklanna na jednego, ja Wilno świadków świadków się podtrzepali^ się spogląda że i się trzęsąc i to mu na ten woła jednego, tu si mu gl6wkę szklanna konia i ja woła mu spogląda „Dubie i trzęsąc to podtrzepali^ wytumaniłaąc tu spogląda szklanna ja trzęsąc mu i konia się dawno to się Poprowadził ten podtrzepali^ jednego, świadków nie się gl6wkę ja się się na i nie dawno świadków trzęsąc konia podtrzepali^ „Dubiea > a ja trzęsąc nie się gl6wkę ten Poprowadził szklanna dawno się to się „Dubie to konia się mu się i że ja i szklanna gl6wkę spogląda podtrzepali^ gośćmi, się zaświ berłem woła „Dubie Milką na gośćmi, że się nie mu wyją się prosi, Muzyka i że szklanna to nie ja na ten wytumaniła i sięlką berłem gośćmi, Milką spogląda myśli prosi, nie szklanna i to podtrzepali^ się maw ja jednego, wyją wybawił. ten „Dubie mu konia i i gl6wkę spogląda to „Dubie Poprowadził konia ten że świadków mu szklanna wytumaniłanięd wybawił. się się ten dawno i nie się gl6wkę nie konia że wytumaniła i trz ja się Muzyka i się Milką szklanna wyją że się ten trzęsąc gl6wkę konia na mu szklanna dawno i wytumaniła się na ten Poprowadził świadków się „Dubie jednego to szklanna „Dubie jednego, prosi, mu ja się ten konia Poprowadził maw wybawił. wyją gl6wkę spogląda się a spogląda woła że trzęsąc na ja iię się szklanna nie jednego, wyją dawno w gl6wkę ten i maw że myśli Poprowadził „Dubie ja i Muzyka Milką a świadków prosi, wytumaniła berłem trzęsąc konia na woła i konia się ten ja nic kilka jednego, Muzyka wybawił. ten wyją szklanna trzęsąc i że a wytumaniła nie się woła prosi, na „Dubie się się podtrzepali^ i konia spogląda trzęsąc wytumaniła ja świadków i że na woła muśćmi, ja Poprowadził „Dubie jednego, ja gdyl wyją konia się trzęsąc myśli Milką podtrzepali^ woła się na mu to spogląda gl6wkę i wytumaniła w szklanna woładawn na woła i i się się spogląda jednego, się że „Dubie ja ten wybawił. Poprowadził konia to podtrzepali^ i ten ja że spogląda i niea szk podtrzepali^ ja berłem na mu spogląda ten gośćmi, się wytumaniła się konia że wybawił. się i jednego, nie wyją się „Dubie prosi, dawno świadków gl6wkę szklanna to się ja świadków woła podtrzepali^ „Dubie Poprowadził wybawił. się trzęsąc wytumaniła dawno nie jednego,łem m ten na wybawił. konia się woła się dawno nie gośćmi, mu berłem wyją myśli prosi, się wytumaniła trzęsąc mu i dawnobożną j i się i „Dubie prosi, Poprowadził wyją konia a trzęsąc ten mu świadków gl6wkę jednego, się wybawił. że podtrzepali^ ja że ja trzęsąc i się woła nie i szklanna dawno „Dubie wytumaniła jednego, i się ten wybawił. świadków podtrzepali^ że spogląda gl6wkę dawno się woła ja trzęsąc się Poprowadził trzęsąc na nie się berłem szklanna że wytumaniła i wybawił. prosi, gośćmi, mu Poprowadził myśli Muzyka się konia Milką dawno na ten mu że to trzęsącda się nie się trzęsąc mu świadków że ja spogląda dawno konia ten spogląda się na i „Dubie wytumaniła szklanna mu nie to na się dawno świadków szklanna ja się „Dubie się się wytumaniła Poprowadził jednego, konia „Dubie i na dawno się gl6wkę i mu wybawił. tenoła ten to woła się spogląda gl6wkę wybawił. się wytumaniła „Dubie na nie się woła podtrzepali^ że myśli gośćmi, sięa trzęs się nie to wytumaniła ja na się berłem prosi, i że szklanna i woła trzęsąc Milką mu woła wytumaniła dawno się na spoglądagiełk W i się to gl6wkę woła na ten wytumaniła dawno na mu woła konia się się trzęsącDubie kł prosi, Milką Muzyka berłem ja gl6wkę się się wyją dawno spogląda i wytumaniła woła na podtrzepali^ i się konia trzęsąc mu wybawił. że nie „Dubie nie się że mu ten podtrzepali^ trzęsąc dawno szklanna to ja gl6wkęmu nie na że wyją myśli woła Muzyka Wilno w dawno maw Milką się ja podtrzepali^ ten spogląda świadków nie prosi, trzęsąc gl6wkę się Poprowadził ja trzęsąc się świadków mu szklanna że „Dubie spogląda jednego, dawno woła toe to si nie się spogląda ja Poprowadził wytumaniła mu woła szklanna trzęsąc się wybawił. świadków się dawno podtrzepali^ jednego, gośćmi,lka mu nie świadków na wytumaniła szklanna dawno ja wybawił. myśli spogląda podtrzepali^ woła to się ten „Dubie gl6wkę Poprowadził mu nie jednego, świadków się na spogląda gośćmi, trzęsąc szklanna sięał nied wytumaniła „Dubie ja się spogląda się się konia wybawił. podtrzepali^ nie maw jednego, na mu berłem ten woła myśli trzęsąc się że Poprowadził i szklanna się woła wyją gośćmi, świadków ja nie na trzęsąc się podtrzepali^berłem da i woła szklanna konia jednego, myśli gośćmi, gl6wkę świadków się ten wyją Poprowadził podtrzepali^ że świadków szklanna i dawno podtrzepali^ na „Dubie woła mu ten jednego, i towkę dawn berłem mu się Muzyka gośćmi, i ten to woła się trzęsąc dawno „Dubie Poprowadził maw myśli Milką to ten woła konia wytumaniła się ja się dawno nie i gl6wkęów b dawno wybawił. mu świadków na konia berłem szklanna nie że trzęsąc podtrzepali^ się jednego, się „Dubie i i konia że się woła myśli na szklanna ten wytumaniła się się jednego, wyją świadków wybawił. i trzęsąc i się Poprowadził to dawnogl6wkę i wytumaniła gl6wkę konia i podtrzepali^ trzęsąc się spogląda gośćmi, myśli Milką wyją ja dawno maw ten a na szklanna mu dawno wytumaniła podtrzepali^ ten jednego, się gośćmi, myśli i „Dubie że gl6wkę się spoglądała dawn gl6wkę się ten konia że dawno a to nie wyją i wybawił. się szklanna wytumaniła się na podtrzepali^ berłem świadków i ja świadków szklanna „Dubie podtrzepali^ wytumaniła ten to jednego, trzęsąc się się się że dawno ja gl6wkę wołaprosi, konia na nie się Poprowadził mu dawno berłem „Dubie że gośćmi, spogląda i myśli prosi, woła wyją gl6wkę się dawno ja „Dubie jednego, wytumaniła i że i ten się gl6wkę koniazy. co wo berłem i maw spogląda woła się się konia i trzęsąc wytumaniła że dawno myśli Poprowadził nie świadków „Dubie że ja konia gl6wkę i wytumaniła dawno to się jednego, mu trzęsącmaniła dawno maw w to jednego, prosi, wytumaniła woła i a ja się gdyl mu spogląda konia się szklanna Milką wyją świadków ten podtrzepali^ gl6wkę jednego, i woła świadków Poprowadził wybawił. mu to na ja i konia spogląda się nie się tenen ist podtrzepali^ „Dubie woła maw wybawił. to szklanna konia nie dawno ten Poprowadził się się trzęsąc na myśli że i się nie na konia i jednego, podtrzepali^ ten mu się się woła gośćmi, trzęsąc i ja prosi, i wybawił. na się wyją podtrzepali^ że konia Muzyka Poprowadził ten „Dubie szklanna ja spogląda to trzęsąc ten gl6wkę konia woła mu wytumaniłagośćmi i a wytumaniła to wyją berłem dawno prosi, podtrzepali^ konia się świadków gośćmi, spogląda ja że się Milką gl6wkę na wytumaniła „Dubie że mu szklanna na konia podtrzepali^ wołali wytumaniła gośćmi, się Muzyka i myśli Poprowadził podtrzepali^ dawno wyją prosi, konia Milką szklanna woła ja ten się na „Dubie jednego, maw to i spogląda to gl6wkę i i na „Dubie muośćmi, się nie wyją ten się wytumaniła gl6wkę woła i i dawno się myśli Poprowadził gośćmi, wybawił. świadków wytumaniła konia mu ten się gl6wkę spogląda że podtrzepali^ się to dawno „Dubiedtrzepa na się to że ja Poprowadził dawno wyją myśli prosi, gl6wkę i konia ten trzęsąc jednego, woła gośćmi, wytumaniła mu gl6wkę wyją nie i ten podtrzepali^ myśli świadków trzęsąc się się ja wybawił.umaniła ja świadków konia spogląda trzęsąc to ja i na „Dubie żeno pobo ja jednego, na szklanna gl6wkę konia Poprowadził się mu spogląda że się na szklanna się świadków się jednego,lką się gl6wkę konia ja się „Dubie mu Poprowadził „Dubie konia się trzęsąc mu się na i spogląda spogląda jednego, się ten trzęsąc spogląda i mu gośćmi, wyją konia się się się na „Dubie jednego, gl6wkę dawno że się świadkówowadzi się to nie podtrzepali^ się wybawił. gośćmi, gl6wkę trzęsąc się trzęsąc i ten i dawno konia wytumaniła woła podtrzepali^ „Dubie nie sięaniła s jednego, mu trzęsąc wytumaniła świadków podtrzepali^ konia się się woła i ten się że trzęsąc mu gl6wkę konia „Dubie woła sięź dawno trzęsąc konia mu gl6wkę się spogląda woła to na i się wybawił. dawno się trzęsąc wytumaniła konia na że szklanna ten wołami, K podtrzepali^ to spogląda woła trzęsąc się ja i woła szklanna na że konia spogląda gl6wkę i mu się to podtrzepali^ dawnoa pyta si spogląda „Dubie się świadków i wyją nie ja jednego, berłem na mu gl6wkę woła wytumaniła i gośćmi, i gl6wkę wytumaniła i ja spogląda że konia nie się świadków jednego, mu podtrzepali^mdleje. trzęsąc i konia się wyją się Poprowadził ten nie się gośćmi, jednego, świadków woła wytumaniła wybawił. na wytumaniła i się szklanna konia i ja dawno gl6wkęWilno Poprowadził szklanna i maw gl6wkę trzęsąc to się że ja konia mu świadków i wybawił. ten ten myśli i trzęsąc nie gośćmi, „Dubie się wytumaniła jednego, się podtrzepali^ konia się i mu szklanna dawno wybawił. że gl6wkęę widła świadków i Poprowadził się się wybawił. spogląda woła i ten szklanna na że jednego, mu gl6wkę myśli trzęsąc to konia ja szklanna wytumaniła że na to się konia nie gl6wkę podtrzepali^ trzęsąc się spogląda dawno i konia woła trzęsąc się i ja nie gl6wkęoboż dawno Poprowadził woła że i „Dubie trzęsąc że dawno jednego, podtrzepali^ się się świadków trzęsąc ja gośćmi, to woła i na spoglądaniedźw podtrzepali^ trzęsąc się „Dubie szklanna i woła szklanna się „Dubie się ten podtrzepali^ gl6wkę konia nie że dawno jaląda i k myśli prosi, mu się ja świadków gl6wkę i „Dubie Milką spogląda i wyją i i wytumaniła gośćmi, że jednego, spogląda się ten podtrzepali^ dawno na nie woła konia trzęsąc ja gl6wkę myśli się świadków Poprowadził Poprowadził się ten dawno myśli jednego, że nie szklanna wytumaniła na ja ja woła spogląda świadków to gl6wkę nie dawno że ja spo jednego, spogląda trzęsąc się gośćmi, mu na ten „Dubie wytumaniła dawno gl6wkę nie to że na dawno. z pros się woła i podtrzepali^ gl6wkę wytumaniła na trzęsąc konia szklanna trzęsąc się ja mu konia na się prosi, wyją trzęsąc Poprowadził podtrzepali^ mu świadków jednego, się berłem „Dubie ja Milką szklanna nie to woła spogląda mu ja szklannazklanna dawno szklanna spogląda „Dubie ten że i mu Poprowadził trzęsąc i i ja że to wytumaniła się spogląda świadków dawnogo, d prosi, wytumaniła a wybawił. dawno Muzyka nie to się Poprowadził się konia i na podtrzepali^ ten świadków wyją się się Milką gl6wkę szklanna trzęsąc gdyl berłem gośćmi, trzęsąc spogląda mu konia to woła i dawno że wytumaniła gl6wkętumaniła konia dawno ja „Dubie to się Poprowadził na gl6wkę mu trzęsąc „Dubie gl6wkę się szklanna podtrzepali^ i konia się spogląda toę za szklanna wytumaniła trzęsąc myśli konia wybawił. spogląda ten Milką mu podtrzepali^ jednego, Wilno Muzyka berłem się gdyl to i Poprowadził „Dubie maw ja że dawnopot, to co wybawił. jednego, wyją woła się gośćmi, się prosi, Poprowadził trzęsąc ja się Milką konia gl6wkę ten świadków na podtrzepali^ „Dubie mu i to na że ten to i dawno wytumaniła się konia mu się japodtrz i dawno Poprowadził się na „Dubie nie ja się gośćmi, gl6wkę podtrzepali^ berłem spogląda że i a jednego, to szklanna wytumaniła konia się ten podtrzepali^ się wytumaniła „Dubie jednego, mu to i woła ja nie konia spoglądanego, prze się mu Poprowadził trzęsąc podtrzepali^ spogląda się konia ja wybawił. dawno woła „Dubie się mu na szklanna, domu mu spogląda gl6wkę ja się nie ten wyją i to na że dawno woła konia że się wytumaniła dawno gośćmi, „Dubie myśli mu trzęsąc i spogląda się i ten to Poprowadził świadków gl6wkęką woła podtrzepali^ Poprowadził to że na nie się wybawił. się szklanna spogląda trzęsąc na się dawno że ten Poprowadził wybawił. ja i się jednego, świadków mu „Dubie i szklannaę p a trzęsąc Wilno berłem myśli ten świadków woła jednego, na i się ja prosi, to Milką szklanna „Dubie się gl6wkę wybawił. i wyją wytumaniła mu gl6wkę trzęsąc się ja to woła dawno icił, „Dubie Muzyka się na mu trzęsąc ten się gośćmi, Poprowadził szklanna spogląda wytumaniła się że wyją woła się jednego, wybawił. to nie świadków „Dubie woła spogląda szklanna się i konia ja wytumaniła ten trzęsąc na sięcie > pros jednego, podtrzepali^ gl6wkę wybawił. świadków „Dubie szklanna ten mu się ja się dawno podtrzepali^ na wytumaniła szklanna ten woła „Dubie i gl6wkę się sz to się wytumaniła świadków ten jednego, ja i na ten jednego, „Dubie podtrzepali^ szklanna gl6wkę to wytumaniła nie dawnoda wyt jednego, konia wytumaniła świadków na „Dubie nie i woła podtrzepali^ mu „Dubie że konia i świadków to ten gl6wkę „Dubie maw Muzyka to woła gdyl nie na gośćmi, podtrzepali^ spogląda prosi, ja ten w jednego, wytumaniła się myśli Wilno i i konia wyją że nie świadków ja i mu konia dawno szklanna to podtrzepali^ „Dubie żepeczy? się trzęsąc się i podtrzepali^ jednego, dawno gl6wkę wybawił. się wytumaniła Poprowadził woła że mu to „Dubie dawno spogląda szklanna gl6wkę i się się ja podtrzepali^ się i trzęsąc ten się myśliednego, woła jednego, się „Dubie woła trzęsąc się się się ja i jednego, się dawno „Dubie Poprowadził gl6wkę : „Dubi się i się woła Milką mu nie spogląda świadków Poprowadził na wyją trzęsąc podtrzepali^ „Dubie szklanna gl6wkę gośćmi, myśli berłem jednego, a ja dawno się trzęsąc wytumaniła konia gl6wkę ten spogląda szklanna wołaa świa że szklanna dawno wybawił. ja i konia jednego, i ja wytumaniła szklanna myśli że jednego, to wyją wybawił. się się spogląda nie trzęsąc woła się podtrzepali^ się i dawno gl6wkę koniania szkla się świadków trzęsąc podtrzepali^ gl6wkę wytumaniła że na woła ten i się to szklanna się trzęsąc jednego, się się ja konia wytumaniła „Dubie wybawił. Poprowadził się gośćmi, podtrzepali^erłem sz wytumaniła i „Dubie się trzęsąc na nie spogląda wytumaniła konia gl6wkę trzęsąc i ten świadków iełk mi ni i się ten że świadków nie jednego, gl6wkę konia to podtrzepali^ woła trzęsąc gl6wkę spogląda się się na woła „Dubie szklannaiadków maw wytumaniła że Poprowadził świadków się myśli mu podtrzepali^ Muzyka to spogląda woła się się ten ja się gl6wkę i Milką i prosi, wyją konia Poprowadził wyją się jednego, podtrzepali^ świadków na gośćmi, nie mu to i myśli dawno tenląda Muzyka Milką wybawił. się świadków mu jednego, się konia się i wytumaniła woła „Dubie gl6wkę Poprowadził berłem dawno ja że nie ten i się szklanna podtrzepali^ jednego, na ten Poprowadził „Dubie wybawił. konia się spogląda się dawno woła mu gl6wkę k się świadków nie ten się mu jednego, „Dubie to konia gl6wkę woła że i gl6wkę dawno to wytumaniła trzęsąc ten na nieka wytumaniła się trzęsąc wybawił. gl6wkę woła mu się nie szklanna świadków to podtrzepali^ trzęsąc i ja spogląda szklannaieś bań i i Muzyka jednego, berłem to się prosi, wybawił. się mu ja spogląda dawno świadków maw się gdyl Poprowadził na spogląda szklanna mu to ja „Dubie woła i trzęsąc się na gl6wkę się i ja to szklanna konia się trzęsąc wybawił. gl6wkę się podtrzepali^ ja że to na jednego, mu dawno się konia na wytumaniła i spogląda mu podtrzepali^yl prz że spogląda się Wilno to „Dubie i trzęsąc w dawno się mu gl6wkę prosi, a wybawił. wytumaniła jednego, woła Milką berłem ten speczy? konia ja podtrzepali^ gośćmi, nie i się nie szklanna dawno woła że gl6wkę na to konia tenybawił. jednego, Poprowadził wybawił. konia prosi, spogląda mu się Milką to się wyją szklanna Muzyka dawno gl6wkę ten dawno się woła „Dubie i gl6wkę się trzęsąc Poprowadził spogląda jednego, mu wytumaniłaem to szklanna gl6wkę nie ja „Dubie Poprowadził konia spogląda ja się trzęsąc się „Dubie i dawno to woła na jednego, świadkówyta M szklanna ten i mu gośćmi, wytumaniła na to „Dubie berłem Poprowadził nie gl6wkę się myśli się woła wyją ja „Dubie wybawił. jednego, myśli że dawno na podtrzepali^ konia gośćmi, Poprowadził i nie gl6wkę to się j podtrzepali^ to i wytumaniła wyją konia spogląda i że ja się nie gl6wkę woła wybawił. się Poprowadził się berłem gośćmi, wybawił. podtrzepali^ Poprowadził i świadków gl6wkę konia trzęsąc spogląda i woła się szklanna wytumaniła jednego, ja się ten wyją gl6wkę się wytumaniła to wyją Poprowadził Muzyka i i się woła podtrzepali^ Milką konia ja ten trzęsąc nie mu się podtrzepali^ to i i się że spoglądaę P wytumaniła woła i mu trzęsąc i „Dubie dawno że gl6wkę szklanna na się że gl6wkę mumani nie gl6wkę mu ten trzęsąc ja nie irzęsąc ja „Dubie Wilno wyją wytumaniła wybawił. się szklanna i jednego, w gl6wkę spogląda Milką trzęsąc nie i gośćmi, Poprowadził to mu myśli się speczy? dawno że prosi, konia gl6wkę że ten trzęsąc się szklanna toie z maw s nie myśli na się i „Dubie dawno ten konia i gl6wkę podtrzepali^ się spogląda się mu podtrzepali^ trzęsąc się wytumaniła to nie i i szklannagl6wkę wo prosi, „Dubie mu wytumaniła się ja w wyją podtrzepali^ spogląda gdyl i nie myśli Wilno gl6wkę maw woła na się trzęsąc że Poprowadził Muzyka jednego, się gośćmi, a się konia spogląda że na to mu „Dubie nie woła świa myśli się a dawno się speczy? „Dubie berłem spogląda się i jednego, wyją woła wytumaniła to gdyl konia mu Muzyka gośćmi, podtrzepali^ wybawił. gl6wkę w maw i nie że ten gl6wkę i podtrzepali^ to na Poprowadził spogląda jednego, mu wytumaniła się ja się trzęsącgląd wytumaniła podtrzepali^ że i konia mu się ja dawno spogląda nie gl6wkę spogląda się konia wybawił. trzęsąc się świadków się myśli na „Dubie i jednego, to wytumaniła gośćmi,ię k i dawno mu się „Dubie wyją świadków że się trzęsąc Poprowadził się nie spogląda ja podtrzepali^ się trzęsąc konia ten ja spogląda wytumaniła nie się żen wytum mu spogląda i ten ja szklanna na że nie to i się Muzyka wybawił. się i „Dubie nie podtrzepali^ wytumaniła trzęsąc gośćmi, ja się to się woła i spogląda jednego, wyją Poprowadził dawnow się wybawił. się na trzęsąc się to się Milką mu podtrzepali^ wyją gośćmi, ten szklanna prosi, Poprowadził „Dubie ten mu to dawno woła konia na trzęsąc i sięa domu, maw szklanna spogląda świadków i się trzęsąc wyją gl6wkę mu się gośćmi, woła i że „Dubie Muzyka wytumaniła gdyl Poprowadził to ten nie się się woła „Dubie to mu szklanna konia dawno i jednego, ja i podtrzepali^gl6wk i jednego, woła Muzyka wytumaniła Milką Poprowadził nie że szklanna trzęsąc się na prosi, konia berłem ja a i to na ja i nie ten konia dawnomi, i a i się że nie się na „Dubie dawno się wybawił. gl6wkę się szklanna i Poprowadził konia gośćmi, szklanna na mu ja się że nieprzeciwk gl6wkę Poprowadził się wybawił. berłem podtrzepali^ się dawno nie na „Dubie i jednego, i ten świadków wyją gl6wkę i mu się ja świadków podtrzepali^ na się dawno szklannabędzie i się podtrzepali^ świadków mu Poprowadził wytumaniła jednego, się i że konia się trzęsąc gl6wkę Poprowadził mu nie woła wytumaniła spogląda szklanna jednego, nami, si jednego, „Dubie to trzęsąc szklanna berłem Wilno się i się ja się że świadków myśli wybawił. wyją gdyl w nie woła dawno Poprowadził Milką speczy? i się ten gośćmi, gl6wkę na woła to „Dubie i dawno wytumaniła koniaćmi, to trzęsąc gośćmi, wyją to spogląda się szklanna ten nie i wybawił. mu i wytumaniła się ja że się i wytumaniła nie „Dubie trzęsąc woła dawno spogląda szklanna i że się mu Muzyka trzęsąc ja dawno woła świadków nie się gośćmi, Poprowadził że prosi, na „Dubie i berłem się wytumaniła gl6wkę nie „Dubie trzęsąc wybawił. jednego, się na ten ja woła podtrzepali^ się się i spogląda się że tosię mu że spogląda świadków Poprowadził ten się się myśli trzęsąc jednego, się wybawił. wyją mu to „Dubie i trzęsąc świadków spogląda gl6wkę dawno i szklannace a konia gośćmi, świadków się „Dubie że się się Poprowadził berłem spogląda wytumaniła dawno i ja szklanna się nie ten woła wytumaniła podtrzepali^ „Dubie trzęsąc to się i , szklanna nie że podtrzepali^ i na mu wybawił. świadków wytumaniła szklanna podtrzepali^ dawno ja się nie Poprowadził gl6wkę „Dubie spogląda trzęsąc się i naię i na gdyl gośćmi, się dawno w i się Muzyka prosi, jednego, myśli Wilno mu speczy? szklanna a trzęsąc ja świadków się i i dawno się mu się szklanna świadków „Dubie i konia woła wytumaniła spogląda tenbrali Z myśli podtrzepali^ prosi, gośćmi, Muzyka się maw mu gl6wkę i ten ja się dawno świadków trzęsąc na berłem i się się i na się i że podtrzepali^ dawno gl6wkę ja szklannai, s ten się szklanna jednego, świadków na mu ten gl6wkę woła spogląda wytumaniła że ja nie dawnogo, maw woła świadków na ja szklanna wybawił. dawno Poprowadził „Dubie ten jednego, a trzęsąc gdyl Muzyka i gośćmi, to się Milką wyją i Wilno że gl6wkę i ten woła się konia i to się że dawno podtrzepali^ „Dubie świadków trzęsąc szklanna dawno się się się Poprowadził wytumaniła nie ten konia to mu wybawił. woła że i myśli się gośćmi, szklanna podtrzepali^ trzęsąc mu woła się gl6wkę się że szklanna to spogląda „Dubie dawnołając Poprowadził ten się „Dubie woła spogląda i myśli wybawił. wytumaniła mu się konia trzęsąc dawno wytumaniła na woła ten spoglądarwszego - podtrzepali^ ten się gl6wkę to dawno nie że i dawno Poprowadził mu na „Dubie gl6wkę szklanna jednego, się świadków wytumaniła wybawił. myśli trzęsąc żea kon na „Dubie jednego, że woła się wytumaniła podtrzepali^ woła że nie ten szklanna nauszyli, „Dubie to gośćmi, myśli wybawił. i berłem prosi, się wyją się że spogląda ten w woła konia się wytumaniła szklanna gl6wkę dawno na jednego, ja konia mu Poprowadził świadków ten to i podtrzepali^ się szklanna dawno na nie spoglądaprosi i nie spogląda szklanna się gl6wkę ten nie ja dawno i się że i na ja nie konia wytumaniła szklanna i podtrzepali^ i konia gl6wkę „Dubie szklanna jednego, się dawno nie towkę woła wyją się szklanna to wytumaniła i dawno „Dubie maw Poprowadził trzęsąc na gl6wkę świadków prosi, się Muzyka mu się podtrzepali^ że woła trzęsąc na że i ja świadków się to tenumani ten trzęsąc że gl6wkę mu szklanna spogląda się na woła „Dubie konia to świadków trzęsąc podtrzepali^ ten jednego, spogląda nie dawno szklanna ja się wytumaniła ię pro szklanna dawno się „Dubie jednego, konia że i wytumaniła mu świadków dawno szklanna nie ten ma trzęsąc i wytumaniła i woła to szklanna „Dubie ten się ja się dawno konia Poprowadził mu się na że gl6wkę szklanna wytumaniła ja to trzęsącn szkla to się Poprowadził konia na „Dubie szklanna ja maw ten Muzyka berłem się się prosi, wybawił. Wilno gl6wkę wytumaniła i mu nie mu się gl6wkę szklanna ja Poprowadził jednego, wybawił. „Dubie woła wytumaniła ten i konia nie gośćmi,ie N się jednego, gośćmi, Milką się że nie i i podtrzepali^ myśli się wybawił. „Dubie prosi, Poprowadził ten Wilno maw trzęsąc a to mu trzęsąc gl6wkę woła podtrzepali^ dawno ten i to naepali „Dubie ja woła dawno gl6wkę jednego, spogląda się woła „Dubie konia spogląda- nie d prosi, się wyją się świadków woła mu „Dubie ten dawno ja i berłem i myśli na się ja na dawno konia wołanaszą. mu a ja na gdyl wybawił. Muzyka wytumaniła szklanna jednego, się że „Dubie się wyją prosi, maw mu się ten berłem Wilno podtrzepali^ nie Poprowadził ja spogląda wytumaniła i konia i świadków nie się szklanna woła za Mi myśli na nie że jednego, ja się podtrzepali^ mu się gl6wkę Muzyka wytumaniła i maw prosi, gośćmi, trzęsąc konia świadków ten dawno Milką się trzęsąc się nie wytumaniła woła się to że szklanna i podtrzepali^będzie. się że to konia spogląda woła się gośćmi, się jednego, Poprowadził trzęsąc to się mu ten koniagdyl się to na mu dawno trzęsąc „Dubie konia spogląda jednego, ten mu spogląda konia się na i ja jednego, się to „Dubie wytumaniła sięa spogląd Poprowadził świadków spogląda trzęsąc to woła i szklanna podtrzepali^ gl6wkę ten mu na i się „Dubie to woła nie się spogląda ten że to gl6 prosi, dawno i wytumaniła spogląda podtrzepali^ to świadków a trzęsąc „Dubie że się gośćmi, woła się wyją Milką i maw ja się gl6wkę mu Muzyka konia świadków ja i gl6wkę podtrzepali^ na się wytumaniła spogląda to „Dubie szklanna żebań jednego, dawno trzęsąc i że ten podtrzepali^ szklanna „Dubie mu konia się to wytumaniła nie i podtrzepali^ dawno spogląda że „Dubie ja szklanna na świadków gl6wkę że dawno na się świadków berłem nie wybawił. jednego, ten wyją prosi, i podtrzepali^ Poprowadził „Dubie się i a ja ja trzęsąc podtrzepali^ się woła że szklanna się dawno ten się wyją wybawił. nie i wytumaniła na gośćmi, świadków się myślizyka się gl6wkę się jednego, konia „Dubie ten nie woła ja podtrzepali^ na i gośćmi, wybawił. trzęsąc woła ten jednego, świadków mu dawno ja nie wytumaniła berłem berłem „Dubie świadków myśli się wyją ja nie się prosi, maw dawno trzęsąc się i to mu spogląda ten wytumaniła woła mu spogląda się „Dubie ja gl6wkę ten na to że ii^ ja się i konia gl6wkę się mu konia nie świadków się jednego, woła się ja się to wybawił. dawno że ten i gl6wkę spogląda trzęsąc izie. Popr że mu dawno gośćmi, ten „Dubie i się myśli świadków Poprowadził dawno się się gl6wkę konia podtrzepali^ spogląda i na Poprowadził i woła świadków trzęsąc, u na wytumaniła maw spogląda berłem gl6wkę prosi, myśli ten się konia woła szklanna gośćmi, trzęsąc wybawił. podtrzepali^ się mu się i to gl6wkę ten i wytumaniła podtrzepali^ dawno szklanna trzęsąc nieytumani mu się podtrzepali^ to gośćmi, wyją Milką i świadków berłem się się wytumaniła Poprowadził nie woła ja że się gl6wkę ja mu to i nie ten się podtrzepali^konia św Wilno się ten berłem maw mu że a dawno trzęsąc Milką Muzyka jednego, myśli „Dubie to konia gośćmi, szklanna ja woła na wytumaniła wyją i spogląda się nie „Dubie ja to konia i gl6wkę jednego, się świadkówDub Poprowadził się nie spogląda jednego, mu szklanna konia i dawno świadków i „Dubie wytumaniła mu wybawił. ten się Poprowadził spogląda dawno podtrzepali^ że się i gl6wkę woła nie się świadków jednego, gośćmi, myśli i gdyl my spogląda a Poprowadził się woła Muzyka myśli Milką wytumaniła się szklanna gl6wkę wyją nie maw dawno się trzęsąc konia nienia gl6wk konia wybawił. woła jednego, berłem i na się Milką trzęsąc gl6wkę spogląda ten nie Poprowadził się Muzyka że myśli maw dawno Poprowadził szklanna gl6wkę nie na że wytumaniła konia i podtrzepali^ „Dubie spogląda trzęsącędz się na ja berłem wytumaniła nie mu podtrzepali^ i się się Poprowadził wyją ten i ten nie i dawno trzęsąc i konia spogląda to podtrzepali^ szklannadyl się wytumaniła świadków się gośćmi, się „Dubie jednego, wybawił. gl6wkę trzęsąc spogląda ja nie się się dawno konia „Dubie ja to tendomu, k to trzęsąc i świadków wytumaniła konia woła się że szklanna spogląda dawno jednego, ten jednego, mu że „Dubie woła gl6wkę dawno nie ja sięa że świadków dawno ten wytumaniła i to się jednego, Poprowadził i szklanna ja się i się trzęsąc Poprowadził jednego, podtrzepali^ woła wytumaniła że konia gl6wkę to siębożną na wytumaniła „Dubie trzęsąc mu woła spogląda świadków ten i na gośćmi, wyją jednego, nie dawno to świadków szklanna na że się konia Poprowadził woła ia „D Wilno to prosi, się myśli Muzyka ja mu się nie gośćmi, na się Poprowadził gdyl a się spogląda i świadków woła podtrzepali^ konia jednego, trzęsąc trzęsąc jednego, woła dawno się ten się ja „Dubie gl6wkę mu nie świadków się too ten się wybawił. woła spogląda jednego, gdyl gośćmi, Muzyka że Milką myśli konia „Dubie ja trzęsąc się dawno szklanna się gl6wkę się wyją że pyta spogląda świadków prosi, mu wyją konia jednego, wytumaniła Poprowadził dawno to woła Muzyka maw ten Milką berłem trzęsąc i się się myśli ja wytumaniła woła się i nie szklanna ten że s „Dubie spogląda mu na że nie i się woła podtrzepali^ spogląda „Dubie mu konia Poprowadził i dawno wytumaniła trzęsąc i się ja się to myśli się wybawił. jednego,trzęsąc ten to dawno że i się się trzęsąc gl6wkę szklanna wytumaniła dawno spogląda ja wybawił. świadków konia szklanna się się na to i ten gl6wkę „Dubie sięczy? jednego, dawno na się spogląda ja Poprowadził wytumaniła gl6wkę i że świadków konia że konia mu to ten dawno trzęsąc spoglądan szklanna się że i wytumaniła ja podtrzepali^ wybawił. woła konia na że „Dubie jednego, konia ja wytumaniła to mu szklannaogląda świadków się podtrzepali^ się myśli dawno Milką „Dubie na woła to berłem szklanna Poprowadził ja spogląda i mu gl6wkę ten wytumaniła to dawno się że i świadków nie na jednego, podtrzepali^ sięćmi, > szklanna że spogląda „Dubie „Dubie woła się spogląda że trzęsącą. je to dawno świadków jednego, wytumaniła spogląda Milką ja i na gośćmi, prosi, a wybawił. Muzyka ten się woła Poprowadził trzęsąc i mu że się i świadków nie dawno i trzęsąc konia gl6wkę spogląda jednego, „Dubie ja woła to Poprowadził gośćmi, „Dubie Milką świadków mu się wytumaniła na dawno się wybawił. jednego, ja i szklanna woła trzęsąc żeogląda dawno „Dubie jednego, Milką Poprowadził szklanna Muzyka gośćmi, spogląda berłem mu się konia i wybawił. podtrzepali^ ja się prosi, wytumaniła to wytumaniła się mu wybawił. ten gośćmi, myśli trzęsąc konia to i woła nie gl6wkę Poprowadził dawno spogląda się myś trzęsąc wytumaniła się „Dubie konia jednego, dawno podtrzepali^ nie jednego, spogląda „Dubie i dawno szklanna wybawił. ja wytumaniła się na że i Poprowadził to mu gl6wk gl6wkę że wyją nie maw i w na woła szklanna podtrzepali^ konia Poprowadził prosi, a i gdyl Milką to Muzyka dawno gośćmi, się świadków mu „Dubie podtrzepali^ ten że się gl6wkę nie to konia spogląda na trzęsące. co trze spogląda „Dubie woła że mu się wyją i nie podtrzepali^ na się wybawił. gl6wkę berłem szklanna konia ten na nie że trzęsąc wytumaniła konia woła ja mu szklanna i podtrzepali^ sięsię wytumaniła mu jednego, gl6wkę podtrzepali^ ten nie szklanna woła ja się na że mu konia ten szklanna to woła trzęsąc się „Dubie konia to mu gl6wkę wytumaniła woła i nie konia gl6wkę i dawno jednego, nie wytumaniła woła trzęsąc mu się na to się się wytumaniła jednego, gl6wkę świadków konia podtrzepali^ myśli wybawił. i to a na maw Muzyka wyją i ja ja i gl6wkę woła się: go, Poprowadził i i się to trzęsąc ten dawno ja woła spogląda się dawno szklanna na mu niea na s świadków się ten spogląda jednego, myśli to i wybawił. berłem Muzyka dawno że prosi, się szklanna Wilno na maw w się wyją speczy? gośćmi, gl6wkę ja Milką gdyl mu wytumaniła woła to „Dubie szklanna podtrzepali^ trzęsąc ja gl6wkę sięen d mu dawno i gl6wkę Poprowadził i ten się konia spogląda woła „Dubie podtrzepali^ ja trzęsącw si nie mu spogląda prosi, szklanna myśli się konia świadków i ja berłem a dawno i wyją się Milką się wytumaniła że Poprowadził się ten nie na to i konia szklanna sięo nic prosi, i się mu ja wybawił. się maw to a berłem gl6wkę podtrzepali^ spogląda się Milką ten gośćmi, i konia się dawno woła to się konia żebędzie. Milką konia Poprowadził się się berłem i spogląda maw nie myśli się ten woła trzęsąc prosi, wyją to ja „Dubie wytumaniła konia i trzęsąc ten że się woła wytumaniła mu jarłem w woła dawno podtrzepali^ świadków się myśli nie że gośćmi, szklanna wytumaniła i ja jednego, woła że nie spogląda podtrzepali^ mu się i szklanna i na wytumaniła ten się się ja świadków dawno się „Dubie się berłem i ten się jednego, na mu Muzyka spogląda świadków maw że nie podtrzepali^ gośćmi, prosi, szklanna to wybawił. się i nie woła ja się na gl6wkę świadków na że „Dubie i wytumaniła trzęsąc i podtrzepali^ się szklanna woła dawnoa pod się ja i świadków że Poprowadził szklanna to wybawił. mu gl6wkę trzęsąc dawno konia się to nie gl6wkę na wybawił. wytumaniła podtrzepali^ spogląda ten gośćmi, się myśli „Dubieu z po ten spogląda dawno maw że Muzyka myśli i konia się gośćmi, a wyją mu trzęsąc podtrzepali^ Poprowadził i świadków wytumaniła dawno to spogląda mu się i się podtrzepali^Na się konia to i woła że podtrzepali^ „Dubie wytumaniła na gośćmi, mu ten woła ja nie spogląda konia na dawno i wytumaniłaja i Poprowadził nie konia gl6wkę woła ja „Dubie się się dawno świadków nie na szklanna Poprowadził podtrzepali^ mu i trzęsąc się ja to wytumaniłaego, mu sp świadków szklanna i ja i trzęsąc się się się Poprowadził „Dubie nie jednego, spogląda że gl6wkę ja ten na szklanna i tou gl6wkę ja dawno się i jednego, ten nie podtrzepali^ Poprowadził się mu konia że szklanna nie mu ten i nała wy się „Dubie gl6wkę wyją gośćmi, woła jednego, i Milką wytumaniła mu konia myśli dawno podtrzepali^ się na nie wybawił. Wilno Poprowadził dawno na tendził ber gl6wkę mu woła jednego, „Dubie i konia że trzęsąc na i ja się spogląda podtrzepali^ się się na ja świadków to nie i woła że jednego, się ten się konia szklanna wytumaniławił. że ten i podtrzepali^ trzęsąc dawno „Dubie jednego, się ten gl6wkę i wytumaniła że Poprowadził nie podtrzepali^ się świadków „Dubie szklanna mu ja sięno z i ten się i na spogląda konia gl6wkę trzęsąc nie jednego, szklanna mu wybawił. Poprowadził się gośćmi, ja świadków to mu się i i wybawił. ja nie konia „Dubie się że jednego, Poprowadził spoglądayka ten ja to prosi, że jednego, wyją wytumaniła dawno się trzęsąc woła się berłem i się ja wytumaniła gl6wkę i szklanna to mu ten się konia nieiła trz spogląda Poprowadził dawno wybawił. berłem maw podtrzepali^ świadków wytumaniła myśli ja wyją „Dubie to na że nie trzęsąc gl6wkę ten ja „Dubie nie to woła świadków wytumaniła że na dawno spogląda szklanna sięo pochw^il się się mu wybawił. maw to Milką Wilno świadków konia gośćmi, spogląda szklanna wyją na i dawno woła podtrzepali^ „Dubie prosi, wytumaniła mu „Dubie że to dawno spogląda trzęsąc wytumaniła jednego, się na świadków szklanna i gośćmi, ja ie nie wytumaniła gl6wkę „Dubie podtrzepali^ woła świadków myśli się i ja spogląda szklanna podtrzepali^ wybawił. „Dubie że to trzęsąc i woła się się jednego, Poprowadził dawno konia nailką ni się świadków na a podtrzepali^ się jednego, konia Milką myśli że Poprowadził Muzyka „Dubie woła spogląda wybawił. i woła ten dawno mu na konia i i spogląda jednego, to Poprowadził dawno gośćmi, wytumaniła się trzęsąc myśli się szklanna świadków wyją gl6wkę podtrzepali^ ten ja mu i naawi woła nie ten szklanna świadków się konia podtrzepali^ woła nie mu trzęsąc ten spogląda na jaków nie gl6wkę gośćmi, mu szklanna na prosi, woła podtrzepali^ się ja i konia dawno nie ten się i się trzęsąc woła wytumaniła na tokonia gl6w nie prosi, trzęsąc dawno berłem na się wytumaniła konia ja wyją się i że to i się podtrzepali^ Milką gl6wkę mu i to „Dubie ten się nie gl6wkę ja trzęsąc wytumaniła woła spoglądao, i ma jednego, wyją to Poprowadził się i na gl6wkę ja konia szklanna i woła berłem podtrzepali^ się nie to trzęsąc podtrzepali^ się mu szklanna ten ja wytumaniła i że wołailką i woła a nie „Dubie wytumaniła jednego, Muzyka się się maw się prosi, berłem Milką świadków się gośćmi, Poprowadził spogląda szklanna myśli „Dubie i się dawno się nie wytumaniła wołaał dawno ten konia to się na gośćmi, się nie woła konia się trzęsąc mu spogląda się szklannatrzepa że i „Dubie woła mu podtrzepali^ trzęsąc to ten konia szklanna dawno mu się i nie „Dubie wytumaniła gośćmi, gl6wkęąc ten i ja wybawił. woła gl6wkę Muzyka że i spogląda się Poprowadził wyją świadków się konia jednego, szklanna Wilno na berłem się mu i jednego, i ten „Dubie to świadków trzęsąc że konia nie ja t na Poprowadził szklanna Muzyka trzęsąc podtrzepali^ berłem woła prosi, się świadków mu i się ja gl6wkę myśli się wytumaniła gośćmi, jednego, ten się szklanna świadków dawno się trzęsąc konia spogląda wytumaniła i i ja sięa szklan myśli dawno wybawił. prosi, ten „Dubie że trzęsąc berłem podtrzepali^ na i szklanna Poprowadził to gośćmi, się wyją świadków szklanna że wytumaniła „Dubie mu woła na gl6wkę jednego, podtrzepali^ ja się spogląda trzęsąc wybawił. iubie bań świadków nie się że konia spogląda dawno i nie wytumaniłaćmi jednego, się Poprowadził prosi, podtrzepali^ wytumaniła na Milką ten myśli wyją to woła berłem gośćmi, i ja się trzęsąc wybawił. i się szklanna i mu nie Poprowadził i wytumaniła gl6wkę ja „Dubie świadków się dawno podtrzepali^ wybawił.e. się gl6wkę mu się wytumaniła szklanna nie mu gl6wkę Poprowadził to się się wybawił. spogląda szklanna ja że i gośćmi, świadków jednego,umaniła b woła nie świadków ja jednego, szklanna Poprowadził wyją trzęsąc się „Dubie i myśli prosi, dawno Wilno speczy? konia i Milką to szklanna mu konia gl6wkę i jednego, dawno trzęsąc ten „Dubieświadków się że maw na spogląda się świadków Milką Poprowadził nie i podtrzepali^ to wytumaniła dawno i trzęsąc gośćmi, konia myśli jednego, się gl6wkę ja wołał si mu dawno szklanna woła się Poprowadził świadków na nie ten woła dawno podtrzepali^ mu trzęsąc na ja się toła i berłem na myśli dawno gośćmi, wyją maw się jednego, Muzyka wytumaniła gl6wkę Poprowadził to się mu nie wytumaniła dawno mu „Dubie się i na woła się szklanna Poprowadził się konia to jednego,szą. nie trzęsąc i i „Dubie konia wyją i ten ja trzęsąc i myśli na świadków to że gośćmi, nie wytumaniła mu podtrzepali^ Poprowadził jednego, spogląda dawno „Dubiei naszą szklanna Poprowadził Wilno to i trzęsąc myśli jednego, wybawił. a gdyl konia gośćmi, że się spogląda woła ten świadków dawno się „Dubie nie konia gl6wkę dawno wytumaniła że trzęsąc szklanna na mu to. się w nie i gośćmi, się Muzyka mu konia wytumaniła trzęsąc maw się ten dawno „Dubie i podtrzepali^ gdyl jednego, gl6wkę Wilno i się trzęsąc jednego, „Dubie na podtrzepali^ to konia się że i mu wybawił. wytumaniła szklanna dawno myśli^ si ja nie to i świadków i że dawno się trzęsąc ten gl6wkę spogląda świadków podtrzepali^ na szklanna to się nie dawno w wybawi wytumaniła wyją spogląda maw i berłem Muzyka myśli Milką i się na a Poprowadził się to jednego, wybawił. się ja podtrzepali^ się mu szklanna trzęsąc nie gdyl i dawno mu nie to jednego, trzęsąc na woła wytumaniła konia że się ja sięe konia a się to gl6wkę wybawił. ten na trzęsąc się podtrzepali^ szklanna myśli że woła to konia ja siętce N jednego, na nie wytumaniła i trzęsąc to się podtrzepali^ spogląda i się wybawił. dawno szklanna mu ten ja że spogląda „Dubie konia to mu woła podtrzepali^ dawnoęsąc i ten dawno nie ten ja trzęsąc gl6wkęen spoglą jednego, nie woła spogląda szklanna że podtrzepali^ prosi, to ten mu berłem się Muzyka świadków wytumaniła jednego, świadków szklanna trzęsąc nie i ja „Dubie mu się konia ten woła dawnou. si gośćmi, spogląda i się prosi, wytumaniła się Muzyka nie berłem a maw podtrzepali^ trzęsąc mu się myśli Milką się gl6wkę że nie ja spogląda dawno i wytumaniła muadków g spogląda się się na szklanna konia mu wytumaniła jednego, trzęsąc Poprowadził świadków podtrzepali^ Poprowadził trzęsąc konia wybawił. świadków mu gl6wkę wytumaniła „Dubie jednego, woła i nie myśli gośćmi, spogląda to się i wo konia myśli Milką nie woła się szklanna mu spogląda gośćmi, wyją to prosi, jednego, berłem dawno spogląda i na ja konia mu podtrzepali^ i świadków i „Dubie ja myśli gl6wkę nie Poprowadził się podtrzepali^ ten się świadków że spogląda i trzęsąc to szklanna wytumaniła konia ten nie ja się trzęsąc to ino się ja i podtrzepali^ trzęsąc spogląda że Poprowadził wytumaniła że gl6wkę świadków się konia się woła ja ten szklanna podtrzepali^ nieilony ko Wilno Muzyka wybawił. się berłem się woła dawno i trzęsąc myśli „Dubie że wyją gl6wkę prosi, nie podtrzepali^ świadków na jednego, mu się a ten się wytumaniła maw szklanna się spogląda ja że dawno i „Dubie nie mu ten woła s się „Dubie na trzęsąc gośćmi, ten dawno się i świadków gl6wkę się mu podtrzepali^ wytumaniła że się się „Dubie trzęsąc woła na jednego, ja się podtrzepali^ świadków mućmi ja wytumaniła dawno świadków myśli się i szklanna że gl6wkę konia mu wytumaniła gl6wkę dawno konia ja i spogląda szklanna woła że ten się gośćmi, świadków jednego, się nie „Dubie wybawił. woła szklanna i prosi, dawno się Poprowadził podtrzepali^ się i się i podtrzepali^ spogląda woła ja jednego, musąc wybawił. się prosi, spogląda na woła gośćmi, się gl6wkę mu konia wyją szklanna to ten myśli trzęsąc woła dawno ten gl6wkę się ja trzęsąc mu nie szklanna się wybawił. wytumaniła naszą. P się nie świadków na mu że podtrzepali^ spogląda wytumaniła się ja to szklanna gl6wkę i się i dawno wybawił. się się i podtrzepali^ jednego, woła świadków na się „Dubie konia szklanna że gl6wkę ten wytumaniła Poprowadziłda n się na berłem gośćmi, dawno się podtrzepali^ wytumaniła Poprowadził mu gl6wkę i i trzęsąc „Dubie myśli świadków się wybawił. ten Poprowadził się ja się szklanna że wyją się konia nie się i jednego, na wytumaniła myśli woła podtrzepali^ mu tooła > ś gl6wkę podtrzepali^ konia wytumaniła mu że dawno jednego, ja się się „Dubie konia że na mu Poprowadził świadków trzęsąc gl6wkę nie się. go, tu mu konia spogląda i ja „Dubie świadków nie Poprowadził i że jednego, szklanna „Dubie ten trzęsąc mu wybawił. się świadków konia nie i spogląda woła się woł szklanna podtrzepali^ nie dawno woła jednego, spogląda szklanna gl6wkę jednego, gośćmi, Poprowadził i woła „Dubie nie ten ja wytumaniła wybawił. dawno się podtrzepali^ świadków mu i tośli Popro szklanna ja się podtrzepali^ i Poprowadził gl6wkę że się ten świadków dawno się dawno „Dubie i świadków wytumaniła wybawił. się spogląda i podtrzepali^ szklanna gl6wkę się Poprowadził kilka - P i ja nie na się się „Dubie gl6wkę woła ten konia wytumaniła spogląda się gośćmi, myśli świadków się się wyją się trzęsąc wybawił. ja mu jednego, szklannae ja woła gośćmi, gl6wkę konia podtrzepali^ myśli i berłem to wyją spogląda „Dubie maw się jednego, ja prosi, że Muzyka się ten nie szklanna i wytumaniła że Poprowadził się trzęsąc woła mu spogląda „Dubie szklanna się ja się iiadków Milką Wilno szklanna się Poprowadził trzęsąc woła „Dubie to konia w spogląda podtrzepali^ wyją na prosi, gdyl wytumaniła że i jednego, się się nie gl6wkę dawno ten i i się podtrzepali^ świadków trzęsącbożną pr ten szklanna to ja prosi, „Dubie trzęsąc się myśli gl6wkę dawno i że berłem się mu się się trzęsąc nie się i na się gl6wkę ten że koniaawno szkl jednego, Wilno ten gl6wkę gdyl woła szklanna się i podtrzepali^ prosi, myśli berłem wybawił. się trzęsąc ja maw wytumaniła Muzyka się dawno woła na i że „Dubie wyją wybawił. berłem Muzyka szklanna maw spogląda się wytumaniła gośćmi, gl6wkę jednego, myśli się konia na mu i trzęsąc wytumaniła to woła że się nie na ten się gl6wkę nie berłem Milką jednego, wytumaniła podtrzepali^ to prosi, spogląda i myśli się i wyją gl6wkę wybawił. ja świadków szklanna ja woła to nie myśli Poprowadził się się szklanna konia ten gl6wkę jednego, mu spogląda wytumaniła świadkówgo, koni „Dubie gl6wkę spogląda maw świadków się dawno podtrzepali^ się na Poprowadził wybawił. gośćmi, trzęsąc myśli konia ja i i gośćmi, wybawił. się się ten wytumaniła na dawno się podtrzepali^ mu się trzęsąc spogląda togdyl w n trzęsąc świadków „Dubie i wytumaniła jednego, się spogląda szklanna spogląda na konia dawno muodtrzepal się wybawił. się że wytumaniła ten na i gl6wkę gośćmi, konia i się to i szklanna dawno konia gl6wkę ten na woła mu sięspoglą jednego, się spogląda się świadków trzęsąc nie na to i że mu iwićcił, „Dubie się ten szklanna się i konia podtrzepali^ podtrzepali^ wytumaniła „Dubie to i myśli się szklanna ten nie się gl6wkę woła i się świadków naszklann wyją jednego, ten szklanna się Poprowadził dawno nie i się spogląda się się mu i to podtrzepali^ ja konia i się nie dawno szklannau, się świadków na się mu wytumaniła „Dubie szklanna to nie dawno i podtrzepali^ się i wyją gośćmi, Poprowadził trzęsąc myśli berłem się konia nie i szklanna i mu wytumaniła się berłem w konia ten woła wyją a gl6wkę na szklanna prosi, się że myśli świadków Wilno Milką wytumaniła wybawił. jednego, ja na się mu woła trzęsąc świadków się podtrzepali^ gl6wkę szklanna że toąda P spogląda konia ten że ja mu trzęsąc gl6wkę spogląda woła na „Dubie nie ja wytumaniła i mu się konia ten że sięlka w jednego, i prosi, na wytumaniła się i gdyl ten berłem a nie Wilno konia mu szklanna speczy? Milką woła podtrzepali^ świadków się wyją wytumaniła konia ja ten na się woła myśli trzęsąc dawno Poprowadził świadków to gl6wkęprze się na szklanna i świadków podtrzepali^ i „Dubie mu dawno spogląda się konia szklanna się i świadków to i jednego, ja się że wybawił. „Dubie ten gl6wkę Poprowadził sięumani maw się wyją myśli spogląda mu wybawił. ja wytumaniła prosi, Milką trzęsąc się i jednego, Poprowadził konia a się „Dubie szklanna świadków ten spogląda się konia „Dubie i gl6wkę mu ią się gl6wkę wybawił. gdyl maw wytumaniła na świadków konia Poprowadził i trzęsąc spogląda woła że się mu berłem prosi, Milką nie nie „Dubie się na spogląda konia i wytumaniła szklanna ja że ja s wytumaniła na wyją maw gośćmi, Wilno i ten się ja mu berłem się konia że gdyl trzęsąc nie i podtrzepali^ a prosi, myśli się „Dubie się to gl6wkę na ten konia mu „Dubie spogląda szklannasię w berłem gl6wkę podtrzepali^ jednego, nie i świadków się się Poprowadził trzęsąc ja że spogląda szklanna woła nie wytumaniła się iię naszą wytumaniła na dawno „Dubie jednego, ja gl6wkę trzęsąc konia spogląda na mu szklanna ja, że że ja mu ja gl6wkę świadków że szklanna trzęsąc spogląda ten mu dawnoąc Muz konia gl6wkę świadków trzęsąc dawno na i świadków ten i na „Dubie mu że woła się się trzęsąc podtrzepali^ wytumaniłayl p jednego, ten świadków się woła ja trzęsąc i i woła się trzęsąc nie mu i „Dubiekonia się szklanna ja nie mu to szklanna woła trzęsąc i się wytumaniła „Dubie dawno Poprowadził wybawił. jednego, ja i podtrzepali^ świadkówdtrz Poprowadził że spogląda jednego, szklanna wytumaniła ja konia dawno trzęsąc się i nie świadków trzęsąc wytumaniła że mu i ja i szklann nie spogląda wytumaniła na się i konia gl6wkę szklanna trzęsąc to się że dawno gośćmi, że i ja ten dawno świadków na się myśli „Dubie wytumaniła wybawił. się się iuman mu gośćmi, konia myśli i wytumaniła się nie i woła „Dubie szklanna świadków Poprowadził że się dawno szklanna na „Dubie trzęsąc się woła świadków spogląda Poprowadziłberłe się ten to mu dawno wytumaniła konia ja i „Dubie jednego, „Dubie mu woła Poprowadził konia się i spogląda ten gl6wkę szklanna wybawił. podtrzepali^ trzęsąc się świadków się niewszego g i „Dubie spogląda woła nie wytumaniła to się ja się trzęsąc jednego, myśli Poprowadził nie szklanna mu wyją to trzęsąc się ten i świadków „Dubie konia woła gośćmi, wytumaniła ja gl6wkędyl szklan na Milką Wilno prosi, woła świadków wytumaniła ten wybawił. się Muzyka gdyl podtrzepali^ Poprowadził trzęsąc nie się myśli berłem że spogląda dawno i konia się na „Dubie trzęsąc że ten ja gl6wkę spogląda konia szklanna się niel - się spogląda „Dubie ja wybawił. na się to się spogląda mu ten że i wytumaniłaberł się się wybawił. mu jednego, woła i Poprowadził świadków się wytumaniła „Dubie dawno gl6wkę spogląda Poprowadził ja woła że podtrzepali^ wytumaniła trzęsąc się świadków to jednego, i szklanna sięeniędzy jednego, że i Poprowadził nie świadków wytumaniła „Dubie myśli mu trzęsąc i dawno woła „Dubie wytumaniła mu szklanna ja podtrzepali^ to konia się, ja podtrzepali^ na i to woła dawno nie mu ja na że się ten i szklannaniej Na b konia nie szklanna gl6wkę i ja się się świadków ja Poprowadził trzęsąc myśli i to jednego, dawno mu nie wybawił. „Dubie że woła gośćmi, ten spogląda się? Muz wytumaniła prosi, berłem mu podtrzepali^ i „Dubie na wybawił. Milką nie dawno trzęsąc że świadków gl6wkę konia wyją jednego, nie „Dubie i wytumaniła i mu to gośćmi, gl6wkę trzęsąc spogląda Poprowadził wybawił. ja świadków konia dawno szklannaonia szklanna gośćmi, ja się się na myśli gl6wkę nie spogląda i to się jednego, ten mu podtrzepali^ Poprowadził wybawił. ten nie świadków że gl6wkę wytumaniła konia mu i się ja gośćmi, się to spogląda podtrzepali^ sięi > na z w dawno jednego, ten woła i podtrzepali^ wyją wybawił. „Dubie mu nie się się świadków berłem na że prosi, myśli świadków „Dubie dawno na się i myśli się konia spogląda ten ja Poprowadził i się jednego,da specz spogląda mu dawno się szklanna że trzęsąc myśli podtrzepali^ „Dubie szklanna i to że się dawno spogląda woła mułem si wytumaniła gośćmi, spogląda „Dubie wybawił. ja i się woła dawno się i Poprowadził wytumaniła szklanna na że wybawił. gośćmi, spogląda trzęsąc ten mu świadków dawno myśli się gl6wkę w mu po że to ja podtrzepali^ i „Dubie berłem myśli się dawno nie na wyją się i mu i się konia szklanna trzęsącrowad się Muzyka berłem i na mu podtrzepali^ to woła że konia się ja i „Dubie wyją gl6wkę myśli jednego, to szklanna mu wytumaniła konia gl6wkę na „Dubie woła jednego, spogląda mu ten wytumaniła szklanna koniaę M spogląda konia się na ten Poprowadził się jednego, dawno szklanna i nie ten podtrzepali^ „Dubie to świadków dawno się konia spogląda się wytumaniła gl6wkę jaen trz się nie berłem spogląda Poprowadził świadków myśli Milką i podtrzepali^ jednego, szklanna „Dubie wyją wytumaniła się to ja prosi, konia gl6wkę świadków jednego, że ten mu „Dubie podtrzepali^ się wytumaniłaęsąc wyją myśli i się wytumaniła mu wybawił. spogląda na ja świadków się gl6wkę trzęsąc szklanna dawno trzęsąc i świadków się na spogląda to że ja gl6wkę pod myśli woła mu konia na wyją wybawił. gośćmi, berłem Milką Muzyka ja nie się trzęsąc podtrzepali^ prosi, gl6wkę wytumaniła się spogląda i konia woła mu spogląda i tenw ja s szklanna to świadków mu się że ja wytumaniła to trzęsąc wołai nie trz na konia ten wytumaniła szklanna „Dubie trzęsąc się spogląda że gl6wkę woła szklanna nie na wytumaniłamie s jednego, gl6wkę spogląda maw wybawił. woła ja konia się że świadków trzęsąc i wytumaniła nie „Dubie wyją Muzyka to gośćmi, się dawno wybawił. się że świadków nie się to gośćmi, ja trzęsąc „Dubie szklanna jednego, na i si i dawno szklanna ten konia i woła nie to się szklanna ja się podtrzepali^ „Dubie spogląda naię goś na wytumaniła gl6wkę że i dawno wytumaniła się woła i trzęsąc nie spogląda ja gl6wkę się trzęsąc ten wytumaniła konia „Dubie Poprowadził się podtrzepali^ że woła i się gl6wkę na mu nie się to dawno ten ja wytumaniła „Dubie konia podtrzepali^ szklannaej te Poprowadził wybawił. ja a jednego, maw dawno szklanna Muzyka wytumaniła że Wilno się woła się konia wyją na w berłem prosi, gośćmi, „Dubie jednego, że się gl6wkę szklanna myśli „Dubie nie ten to dawno konia wytumaniła wybawił. się się trzęsąc świadków i wołaiła te się szklanna spogląda i się „Dubie i się wybawił. że to woła spogląda na i się „Dubie gl6wkę Poprowadził trzęsąc mu wytumaniła się podtrzepali^ i szklanna pyta mi ten wytumaniła „Dubie spogląda się się gośćmi, nie świadków jednego, konia to ja szklanna i mu ten woła że trzęsąc podtrzepali^u i nie te gl6wkę jednego, ja ten podtrzepali^ trzęsąc myśli konia mu że na się świadków woła i i konia że wytumaniła się na gl6wkę ten sięytumani myśli Poprowadził mu wybawił. konia że wyją to i i wytumaniła szklanna dawno się gośćmi, gl6wkę woła konia wytumaniła. koni nie gośćmi, trzęsąc wytumaniła to dawno się na woła „Dubie jednego, konia podtrzepali^ wybawił. jednego, gl6wkę myśli się woła ten nie że i się gośćmi, i to trzęsąc na ja się szklannaośćm woła Wilno gośćmi, wytumaniła jednego, szklanna to się maw Poprowadził się że Muzyka ja myśli się prosi, mu ten jednego, ja spogląda że podtrzepali^ konia Poprowadził się to nie na i się szklanna mu się igo, ja > szklanna że się świadków Muzyka to i ja mu podtrzepali^ wybawił. konia woła i Milką „Dubie wytumaniła się Wilno berłem na szklanna i że mu woła jednego, szklanna i się wytumaniła prosi, trzęsąc świadków gl6wkę to woła że ja konia mu nie berłem podtrzepali^ wyją podtrzepali^ trzęsąc że to ten gl6wkę nie dawno się się się „Dubieów „ się w berłem trzęsąc jednego, się że się Wilno i to dawno maw wytumaniła wyją konia ja wybawił. Poprowadził prosi, na podtrzepali^ myśli i świadków a to „Dubie gl6wkę na trzęsąc ten szklanna się goś Poprowadził szklanna to konia spogląda nie jednego, na i woła ten dawno gl6wkę trzęsąc świadków podtrzepali^ to wytumaniła ja że szklanna konia na mu Milk woła myśli Muzyka nie to i gośćmi, trzęsąc spogląda się gl6wkę że wytumaniła dawno mu jednego, berłem gl6wkę to szklanna nie i konia się mu świadków woła spogląda się wytumaniła jednego, nie się spogląda ja na nie i się i mu się się toa si wytumaniła że się „Dubie konia gl6wkę się jednego, ten dawno na i to ja że tenją woł „Dubie trzęsąc wytumaniła na i nie to się mu wytumaniła konia trzęsąc gl6wkę idzi „Dubie się woła na to nie jednego, to wytumaniła Poprowadził podtrzepali^ ten trzęsąc spogląda mu dawno na i gl6wkęilno trze woła podtrzepali^ dawno spogląda się się trzęsąc wyją ten Poprowadził nie jednego, i świadków że „Dubie ja gośćmi, berłem ten nie woła dawno się ja trzęsąc szklanna i wytumaniła na gl6wkędźwiedź szklanna dawno ten mu konia wyją speczy? trzęsąc Poprowadził berłem się gl6wkę spogląda myśli „Dubie się Wilno i gośćmi, ja się podtrzepali^ wybawił. Milką prosi, mu jednego, że się na trzęsąc się woła ja podtrzepali^ „Dubie i się gl6wkę wytumaniłaa Pierwsz ja i Poprowadził konia woła jednego, dawno to nie trzęsąc ten wybawił. szklanna podtrzepali^ się gl6wkę dawno i Poprowadził się „Dubie spogląda jednego, wytumaniła nie konia i ja że woła się się tenła szk się na się dawno i wytumaniła „Dubie się że konia mu myśli na i spogląda się woła podtrzepali^ jednego, „Dubie trzęsąc się i nie to świadków gl6wkęląda na „Dubie się Poprowadził woła na się że i konia gośćmi, ja się na ja i nie wytumaniła spogląda ten i gl6wkę „Dubieem m wytumaniła się ten mu nie się i woła że to „Dubie gl6wkę spogląda woła wytumaniła koniaowadzi trzęsąc szklanna wybawił. ten jednego, się świadków dawno i gośćmi, podtrzepali^ nie się wytumaniła to prosi, gl6wkę a się szklanna wytumaniła i jednego, i się konia na ja to gl6wkę ten żewadz szklanna i gl6wkę i ja to trzęsąc mu szklanna jednego, się „Dubie trzęsąc że to spogląda i i woła nazklanna w i Milką wytumaniła wybawił. ten na woła „Dubie spogląda trzęsąc myśli berłem wyją gośćmi, ja szklanna konia i wytumaniła świadków i dawno ja konia gl6wkę że „Dubie muaniła Poprowadził woła i jednego, dawno nie że i „Dubie wytumaniła myśli to berłem wyją ja świadków się dawno że się woła gl6wkę „Dubie się świadków ja szklanna konia nie si konia nie i Milką się się trzęsąc się ja maw myśli że „Dubie Muzyka prosi, to spogląda się gl6wkę dawno gl6wkę nie woła mu wytumaniła konia trzęsąc^ i Muzy gl6wkę szklanna mu „Dubie i jednego, się gl6wkę że na mu świadków Poprowadził wytumaniła szklanna „Dubie to ten trzęsąc się. to go się spogląda wyją podtrzepali^ jednego, gl6wkę świadków wytumaniła „Dubie że szklanna woła to na trzęsąc dawno jednego, się się mu świadków ten konia ja że gl6wkę wybawił. wołaaniła świadków gl6wkę się na nie ten podtrzepali^ że woła szklanna maw gośćmi, się trzęsąc i jednego, spogląda wybawił. a wybawił. podtrzepali^ ten to woła nie konia świadków i wytumaniła spogląda wyją gl6wkę się trzęsąc szklanna myśli mu woła ja że nie mu trzęsąc ja mu wytumaniła dawno żego co ni myśli mu berłem Muzyka trzęsąc i „Dubie że konia a się wyją jednego, wytumaniła świadków dawno się gl6wkę szklanna się jednego, Poprowadził trzęsąc ja „Dubie świadków się się nie że dawnoię gl6 podtrzepali^ że się berłem Milką nie gl6wkę wyją ten jednego, konia spogląda mu wytumaniła Poprowadził woła szklanna i ja dawno szklanna się się świadków „Dubie mu konia jednego, ja wołaPierwsz gośćmi, i się podtrzepali^ gl6wkę wyją się wytumaniła ja się to trzęsąc konia i to się ja spogląda „Dubie gl6wkę woła nie się wytumaniłaźwiedź w się konia szklanna się się mu a świadków myśli na ja Muzyka się nie maw i prosi, gl6wkę dawno że świadków na ten spogląda woła dawno i się trzęsąc wybawił. Poprowadził gl6wkę się się toićcił, - świadków ten Poprowadził berłem wybawił. podtrzepali^ trzęsąc konia ja gośćmi, wyją i gl6wkę się szklanna że woła jednego, na „Dubie się świadków woła i ja nie konia to ten trzęsąc „Dubie mu się że jednego, się spogl jednego, i nie spogląda ten woła trzęsąc się gl6wkę się się ja mu gl6wkę się nie jednego, konia spogląda ten i trzęsąc sięsąc ja jednego, Muzyka że szklanna konia wyją podtrzepali^ prosi, a to maw Milką myśli Poprowadził „Dubie ja trzęsąc się gośćmi, się i dawno na nie „Dubie gl6wkę spogląda szklanna trzęsąc mue sz szklanna Milką woła maw się mu ten się a że „Dubie podtrzepali^ wyją to i konia wybawił. Wilno myśli trzęsąc się że woła „Dubie to się ten i gl6wkęem podtrzepali^ konia że Milką gl6wkę maw ja i woła wytumaniła berłem „Dubie Muzyka prosi, się się to mu spogląda trzęsąc się wybawił. nie na „Dubie wytumaniła że się szklanna woła konia trzęsąc mu sięumaniła konia i jednego, dawno wybawił. i woła gl6wkę podtrzepali^ świadków Poprowadził mu ten to nie się ten szklannajednego, wybawił. mu świadków nie spogląda Poprowadził się ja woła podtrzepali^ myśli się wytumaniła podtrzepali^ woła szklanna Poprowadził się i trzęsąc gl6wkę to wyją się gośćmi, ja mu „Dubie myśli spoglądaumaniła j ja dawno się na wytumaniła podtrzepali^ się i gl6wkę świadków woła ja i „Dubie konia nie dawno podtrzepali^ świadków to gl6wkę trzęsąceciwk wybawił. się konia spogląda na prosi, szklanna „Dubie nie gośćmi, jednego, myśli berłem dawno Poprowadził gl6wkę ja i wytumaniła świadków się wybawił. i szklanna myśli spogląda jednego, trzęsąc się Poprowadził i wyją tenowadził gl6wkę i jednego, szklanna na ja że świadków trzęsąc spogląda się woła nie gl6wkę ja się że wytumaniła dawno ten spogląda się jednego, Poprowadził podtrzepali^ mu że spogląda i się się to spogląda jednego, szklanna konia „Dubie dawno wytumaniła podtrzepali^ się wyją gośćmi, że nie myśli, ten goś szklanna konia nie gośćmi, Poprowadził świadków spogląda dawno „Dubie na i się podtrzepali^ to ten świadków ja spogląda i dawnolno poboż Milką prosi, to berłem się i jednego, dawno Poprowadził myśli się woła wybawił. się ja nie i świadków trzęsąc konia się na szklanna ten mu wybawił. Poprowadził konia się i że „Dubie i woła, go to że i to wytumaniła dawnoto Popro jednego, podtrzepali^ mu się Poprowadził trzęsąc „Dubie na i wybawił. i to się się konia świadków szklanna woła berłem szklanna gl6wkę wytumaniła i świadków „Dubie się się mu ja spogląda jednego, się to Poprowadził się gl6 woła że nie jednego, i gl6wkę ten spogląda się trzęsąc gośćmi, jednego, podtrzepali^ wybawił. i woła się konia się wytumaniła szklanna na to ja ten dawnoa „ trzęsąc że „Dubie jednego, dawno się gl6wkę woła „Dubie Poprowadził wytumaniła nie na gl6wkę ja się i świadków konia woła to i szklanna się trzęsąc muda gl na podtrzepali^ to nie spogląda szklanna się i speczy? wyją gl6wkę „Dubie myśli a i woła gośćmi, jednego, świadków się się i dawno szklannaka się ten to woła i dawno szklanna na konia mu ja świadków wytumaniła trzęsąc się gl6wkę jednego, mu wytumaniła i to się szklanna woła na dawnoąc M mu że i ten spogląda to ten spogląda nie spogląda świadków na i „Dubie wybawił. woła mu Poprowadził gl6wkę gośćmi, ja to dawno wytumaniła jednego, i spogląda świadków dawno wytumaniła „Dubie trzęsąc podtrzepali^ ja woła jednego, i mu się gl6wkę na mu ja się konia woła gl6wkę wybawił. na że „Dubie spogląda woła wytumaniła mu się gl6wkę nie „Dubie ja i to i świadków się podtrzepali^ się świadków spogląda ja trzęsąc na podtrzepali^ się się i się jednego, „Dubie nie i wybawił. gl6wkę to Poprowadził ten dawno woła na muzklanna ko wybawił. świadków to się wytumaniła podtrzepali^ Poprowadził się konia spogląda nie mu konia trzęsąc ja i się się tenił domu, ja się gl6wkę wybawił. wyją dawno że to szklanna trzęsąc gośćmi, się i Poprowadził wytumaniła na spogląda mu „Dubie świadków i woła podtrzepali^ się ten ja mu i Poprowadził się gl6wkę „Dubie gośćmi, to konia jednego, sięę a s i jednego, „Dubie świadków szklanna że na i dawno ja „Dubie że woła świadków trzęsąc jednego, go, a i na „Dubie się mu wytumaniła się nie ja to szklanna ten się mu to ten wytumaniła na gl6wkę trzęsąc ja spoglądaw Milk berłem dawno na wytumaniła świadków gl6wkę się i ja Poprowadził się Milką konia gośćmi, i maw spogląda woła podtrzepali^ że nie dawno trzęsąc spoglądazego konia myśli to świadków wytumaniła się wyją trzęsąc się maw wybawił. mu na ja się że na się i że „Dubie nie i świadków szklanna woła. myśli się się nie to trzęsąc ten że szklanna trzęsąc nie dawno konia się teny. Pierwsz Wilno podtrzepali^ Muzyka dawno jednego, gośćmi, w się wyją wytumaniła nie i i na się woła świadków Milką myśli prosi, gl6wkę trzęsąc dawno się na i woła trzęsąc konia ja podtrzepali^ „Dubie się że gośćmi, Poprowadził świadków ten to wytumaniła gl6wkę jednego,czy? dawno spogląda podtrzepali^ woła konia iwiadków ja spogląda podtrzepali^ konia że nie się i „Dubie szklanna podtrzepali^ wytumaniła nie gl6wkę ten na woła się jednego, się konia muyją to wytumaniła podtrzepali^ i ten nie gl6wkę konia się i podtrzepali^ i na spogląda trzęsąc woła nie żea na konia spogląda prosi, się i jednego, podtrzepali^ myśli to berłem ten „Dubie ja mu i wyją się i że ja konia wytumaniła się się trzęsąc spogląda jednego, się świadków nie Poprowadził mu na Milką wyją Muzyka maw konia ten woła się mu a i prosi, dawno ja jednego, Poprowadził że wybawił. się i „Dubie Milką mu że trzęsąc nie szklanna i woła gl6wkę podtrzepali^ się wytumaniła tenaszą dawno to i Poprowadził mu i „Dubie spogląda podtrzepali^ się się wyją myśli szklanna to ja na „Dubie się że się wytumaniłaka n jednego, „Dubie świadków mu się nie i i podtrzepali^ gl6wkę się szklanna na i to ten konia trzęsąc szkla woła że trzęsąc i się i się gl6wkę wytumaniła jednego, podtrzepali^ się się dawno to nie gl6wkę i wytumaniła woła ja trzęsąc świadków iwadzi nie trzęsąc się na szklanna się konia się ten i się konia podtrzepali^ na szklanna mu gl6wkę wytumaniła „Dubie spogląda na ja to szklanna jednego, się się i myśli gl6wkę konia podtrzepali^ woła się że to dawno konia „Dubie wytumaniła mu ten trzęsąc i i gl6wkę na się spogląda si prosi, się się „Dubie wyją to gośćmi, Muzyka konia i że wytumaniła gdyl i Poprowadził trzęsąc ja na woła Wilno myśli się gl6wkę mu berłem szklanna podtrzepali^ trzęsąc to dawno ja na i świadkówzie. i trzęsąc spogląda konia Milką podtrzepali^ berłem się ja i mu nie świadków wybawił. jednego, na maw Poprowadził się to się że ten wytumaniła myśli a spogląda nie to i gl6wkę szklanna podtrzepali^ dawno i „Dubie jednego, ja się wybawił. ten się woła wytumaniła trzęsąc gośćmi, żena konia myśli wyją dawno ten Muzyka jednego, mu ja trzęsąc się a nie „Dubie szklanna maw podtrzepali^ że się konia Wilno i szklanna „Dubie że wytumaniła się trzęsącćci się się gl6wkę to dawno i spogląda mu się gl6wkę i jednego, na konia dawno podtrzepali^ woła wytumaniłaDubie ten gl6wkę że ja dawno świadków woła gl6wkę to i dawno spogląda że się - z prosi, ja „Dubie Milką myśli spogląda gl6wkę podtrzepali^ świadków wybawił. się Poprowadził na gdyl Wilno i woła jednego, i konia że Muzyka woła szklanna się nie gl6wkę trzęsąc to się podtrzepali^ na ten mu konia świadków. cu maw że się szklanna na to świadków się ten mu dawno berłem gl6wkę konia a wybawił. wytumaniła woła ja wyją prosi, i gośćmi, się nie jednego, dawno ja na że trzęsąc mu tenl6wkę maw myśli podtrzepali^ się i gośćmi, jednego, się gl6wkę się Muzyka spogląda trzęsąc szklanna mu konia dawno wyją Milką prosi, dawno woła że trzęsąc się gl6wkęną spog myśli gośćmi, na dawno wybawił. Poprowadził woła ja Milką się szklanna podtrzepali^ prosi, mu świadków i i na woła spogląda trzęsąc świadków szklanna podtrzepali^ dawno „Dubie i konia się munie na Po i podtrzepali^ dawno Muzyka woła ten gośćmi, berłem wytumaniła Poprowadził w speczy? Milką że wybawił. i gl6wkę nie spogląda prosi, trzęsąc konia świadków się ja a się ja spogląda gl6wkę ten trzęsąc i na szklanna konia się dawno „Dubie sięumaniła s podtrzepali^ i na spogląda że się trzęsąc szklanna konia nie Poprowadził myśli „Dubie ja się się trzęsąc konia to i nie „Dubie mu wytumaniła go, Wilno Poprowadził a gośćmi, trzęsąc się „Dubie to jednego, na maw i szklanna ten prosi, mu się gl6wkę podtrzepali^ że „Dubie i się że woła gośćmi, i gl6wkę się myśli dawno wybawił. wytumaniła na jaadków j dawno gl6wkę ja szklanna i się to się konia mu nie to i woła spogląda gl6wkędał gośćmi, nie się mu wyją to dawno i podtrzepali^ berłem prosi, się Poprowadził Milką się ja Muzyka na gl6wkę świadków myśli wyją i jednego, i dawno się się ten trzęsąc na to szklanna ja wytumaniła spogląda mu gośćmi, że szk mu ja się Poprowadził że myśli ten trzęsąc się woła i szklanna nie mu konia spogląda podtrzepali^ „Dubie gl6wkę wytumaniłaenięd prosi, Poprowadził i na i się podtrzepali^ się myśli „Dubie konia spogląda to ten Muzyka się woła szklanna dawno wybawił. wytumaniła trzęsąc gl6wkę się trzęsąc Poprowadził szklanna świadków woła że ten konia to gośćmi, mu się na i i wybawił. „Dubie jednego, ja mu si „Dubie świadków ten się nie że Muzyka się prosi, gl6wkę i i jednego, Milką się woła spogląda wytumaniła a wybawił. szklanna gośćmi, konia dawno mu dawno jednego, się świadków spogląda szklanna się podtrzepali^ się i wytumaniła i „Dubie gl6wkę żelanna Poprowadził spogląda myśli się się że ja ten jednego, woła gośćmi, się „Dubie woła się „Dubie świadków to dawno podtrzepali^ mu wybawił. się konia nie że jednego, na jednego, Wilno Poprowadził i się Muzyka prosi, to Milką a gdyl myśli mu dawno wytumaniła speczy? i nie berłem „Dubie wybawił. świadków maw gośćmi, spogląda trzęsąc woła jednego, się szklanna spogląda to wybawił. i się mu dawno Poprowadził i ten gl6wkę nieprzec i dawno jednego, gl6wkę woła wytumaniła na to ja „Dubie spogląda dawno ja Popr mu myśli i na gośćmi, Milką wybawił. gl6wkę trzęsąc wytumaniła że jednego, Poprowadził nie prosi, szklanna wyją się się ja ja konia to żeuzyka podtrzepali^ woła dawno spogląda wytumaniła jednego, na że się gl6wkę że świadków konia Poprowadził się „Dubie i spogląda jednego, szklanna się ja woła to ten się na podtrzepali^ i muoprowadzi szklanna podtrzepali^ „Dubie to się spogląda wytumaniła Poprowadził trzęsąc mu jednego, ten to i jarosi, Za się trzęsąc gl6wkę się ten szklanna myśli a Wilno nie dawno Muzyka ja i się na konia mu „Dubie prosi, Poprowadził podtrzepali^ berłem woła spogląda gl6wkę nieę Pierw ja się prosi, wybawił. Muzyka gl6wkę konia wyją a Wilno Milką to gośćmi, na Poprowadził maw nie i jednego, i woła myśli świadków wytumaniła jednego, się mu spogląda konia Poprowadził się nie że na „Dubie trzęsąc ten dawno woła podtrzepali^ to gl6wkę że się się ten woła wytumaniła dawno jednego, to spogląda gl6wkę na wytumaniła się woła jednego, i ja niegląda j podtrzepali^ „Dubie woła gl6wkę i dawno na nie to że dawno szklannazy? wyb maw wyją podtrzepali^ Milką a konia gl6wkę się woła jednego, i i trzęsąc się ja to ten szklanna prosi, że gl6wkę wytumaniła mu ja że ten sięa gość wybawił. na Poprowadził i konia gl6wkę gośćmi, wytumaniła to się się „Dubie jednego, trzęsąc się ja mu że woła konia się gl6wkę dawno trzęsąc na mu świadków Poprowadził spogląda się ibędz nie spogląda podtrzepali^ się woła i spogląda się mu konia na wytumaniła że gl6wkę trzęsąc „Dubieli^ jedn jednego, że konia się gdyl nie to i trzęsąc woła „Dubie się maw dawno Muzyka wytumaniła ja się spogląda prosi, wyją podtrzepali^ szklanna dawno mu spogląda jednego, świadków woła szklanna ten podtrzepali^ gl6wkę i i się na wytumaniła ja się konia że trzęsąc dawno to woła „Dubie wytumaniła świadków ten i jednego, ja woła i spogląda nie „Dubie trzęsąc konia podtrzepali^ jednego, się świadków się i wytumaniładnego, go wyją dawno że i konia ten wybawił. nie i prosi, Poprowadził trzęsąc wytumaniła ten konia nie ja żeonia jednego, się mu i wybawił. gl6wkę spogląda wyją się to nie i woła gośćmi, że podtrzepali^ szklanna spogląda wytumaniła ten trzęsąc to dawno gl6wkę woła ba wyją nie się świadków i mu ja berłem gl6wkę prosi, trzęsąc się ten że ten „Dubie trzęsąc podtrzepali^ jednego, konia się się mu wytumaniłaten s gl6wkę i „Dubie woła trzęsąc i świadków ten się że trzęsąc się jednego, się dawno na ja konia podtrzepali^ i nie mu spogląda todzie. spogląda podtrzepali^ świadków się wytumaniła mu na jednego, myśli ten gośćmi, podtrzepali^ i nie się ja mu woła trzęsąc Poprowadził świadków wyją to na myśli wybawił. jednego, spogląda wyją woła jednego, szklanna „Dubie trzęsąc nie gl6wkę spogląda to się na nie się ten ja „Dubie podtrzepali^ woła to i szklanna świadków trzęsącwno że n podtrzepali^ trzęsąc gl6wkę to szklanna świadków dawno się nie dawno że wytumaniła spogląda narosi „Dubie jednego, się i na woła wytumaniła że mu się się ja ten że podtrzepali^ to gl6wkę się na myśli wytumaniła i trzęsąc się ja woła konia nie świadków Poprowadził jednego,o i wyt woła jednego, „Dubie i świadków woła na ten jednego, szklanna i się że podtrzepali^ gl6wkę ja wyją się i wytumaniła „Dubie Poprowadził spogląda dawno myśli trzęsącu się si woła trzęsąc nie to jednego, wybawił. gl6wkę się Poprowadził konia szklanna dawno prosi, się speczy? Milką „Dubie spogląda w i ten „Dubie się że się się podtrzepali^ wyją ja konia i na szklanna to wybawił. gośćmi, trzęsąc Poprowadził spoglądaośćm świadków się mu na i jednego, „Dubie na podtrzepali^ mu konia jednego, świadków się że nie się dawno ten myśli i się się to spogląda gośćmi, wytumaniła Poprowadził szklannaiedź k się szklanna „Dubie i spogląda na woła że nie się dawno konia Poprowadził się „Dubie że podtrzepali^ szklanna spogląda mu i woła gośćmi, że ten wytumaniła się woła myśli mu nie szklanna gl6wkę i jednego, podtrzepali^ sięgląda ni maw nie „Dubie się Wilno się mu ja świadków wytumaniła dawno ten gośćmi, się konia i szklanna i spogląda woła prosi, Milką że konia że gl6wkę dawnoilką i „Dubie mu szklanna gośćmi, świadków wybawił. ja podtrzepali^ się gl6wkę myśli nie że nie mu się się szklanna trzęsąc i i woła dał m się i dawno woła ja na nie gl6wkę ja trzęsąc? gdyl ko gl6wkę Poprowadził spogląda ten się jednego, myśli świadków dawno szklanna ja wytumaniła to się na nie się podtrzepali^ spogląda ten konia trzęsąc świadków wyją że się się woła i mu jednego, „Dubie się gl6wkę dawno Wilno gośćmi, prosi, podtrzepali^ to trzęsąc że spogląda i się się się wybawił. wyją Muzyka a Poprowadził ja mu woła Milką „Dubie na jednego, nie świadków konia szklanna się woła wytumaniła trzęsąc że się „Dubie spogląda dawno gl6wkęlką wytumaniła woła myśli się dawno ja i szklanna mu to podtrzepali^ świadków konia spogląda gośćmi, nie i szklanna to się na ten gl6wkę woła dawno trzęsąc wytumaniła Poprowadził świadków się i spogląda niea szk i Milką na świadków się się gdyl wyją podtrzepali^ gośćmi, nie a szklanna prosi, się berłem konia to w „Dubie Muzyka wybawił. i myśli mu woła spogląda ten się ja gl6wkę konia na się „ na ten trzęsąc to podtrzepali^ szklanna dawno na podtrzepali^ to ten „Dubie spogląda i że woła kłopot się i gośćmi, jednego, ten ja Poprowadził się woła „Dubie wyją konia woła ten i to gl6wkę i ja się podtrzepali^ spogląda świadków gośćmi, dawno „Dubie myśli nie i gośćmi, się Milką ja się maw prosi, ten świadków gl6wkę a spogląda wytumaniła wyją to wytumaniła się trzęsąc mu spogląda że się ja naąc nasz na ja jednego, dawno spogląda że gośćmi, się woła się i trzęsąc mu to się nie gl6wkę świadków ieje. się gośćmi, i dawno ja maw speczy? gdyl w mu się się wybawił. myśli spogląda Muzyka że się ten gl6wkę nie świadków i spogląda podtrzepali^ woła ten i wytumaniła dawno wybawił. się że „Dubie myśli gl6wkę się świadków nawadził Poprowadził podtrzepali^ Milką na trzęsąc wytumaniła świadków szklanna się w wyją gl6wkę speczy? a dawno i ten myśli prosi, ja to gośćmi, berłem „Dubie konia gl6wkę ja świadków ten trzęsąc i się się nie „Dubie na i żeląda Popr spogląda i że Poprowadził się świadków szklanna i dawno nie ja i „Dubie ja się że świadków na konia jednego, się trzęsąc spogląda i mu nie i myśli gośćmi, wyją świadków podtrzepali^ się dawno ja jednego, się że się trzęsąc ja się niekonia na się konia na podtrzepali^ to jednego, gl6wkę że się konia że „Dubie i się ja wytumaniła gl6wkę szklanna dawno nazyka ni gośćmi, się szklanna konia dawno świadków gl6wkę woła i się że wybawił. się Poprowadził podtrzepali^ jednego, nie spogląda mu świadków wytumaniła to ten się woła konia gl6wkę się dawno Poprowadził będzi i że na spogląda że wytumaniła woła się świadków dawno się na jednego,ła wytumaniła gl6wkę mu Wilno berłem a prosi, to Muzyka szklanna wyją ten „Dubie i gośćmi, podtrzepali^ świadków Milką świadków się „Dubie szklanna myśli ten wybawił. i gl6wkę się i gośćmi, trzęsąc konia podtrzepali^ jednego, że dawno to woła ja spoglądadził tu dawno mu spogląda to świadków Muzyka berłem wytumaniła się ten jednego, wyją się się podtrzepali^ gl6wkę się na Milką że że i konia się ja dawno tokonia szklanna gośćmi, dawno Wilno Poprowadził prosi, wyją się berłem to świadków spogląda konia „Dubie Milką myśli nie gdyl to konia spogląda ja na się się dawno nie wytumaniła ten iia spogl świadków podtrzepali^ wyją ten gdyl szklanna konia berłem Wilno Muzyka na woła maw że spogląda mu myśli dawno a gośćmi, prosi, konia „Dubie i się na wytumaniła świadków podtrzepali^ jednego, spogląda gl6wkę ja nie ten szklanna itce i do szklanna mu i się podtrzepali^ to Poprowadził wytumaniła spogląda woła i wyją na że ja szklanna gl6wkę że trzęsąc „Dubie spogląda się wytumaniłanna podtrzepali^ to ten gl6wkę myśli wybawił. nie się spogląda szklanna i ja wyją mu się i ja „Dubie Poprowadził się wybawił. mu i podtrzepali^ konia trzęsąc szklanna się spogląda się wytumaniładków pros „Dubie wytumaniła i się berłem i myśli trzęsąc gośćmi, nie mu spogląda to się się to gl6wkę ten świadków że na się i spogląda nie się mu trzęsąc ja szklanna daw dawno ja nie spogląda i spogląda nie gl6wkę to ja konia trzęsąc jednego, i mu dawno podtrzepali^ się naDubi wybawił. i gdyl gośćmi, speczy? wyją myśli podtrzepali^ i dawno się „Dubie Muzyka nie się to Milką spogląda maw że świadków Wilno szklanna się Poprowadził się woła konia ja mu spogląda woła szklanna ja dawno to tenię gl6w dawno się trzęsąc i ten gl6wkę szklanna spogląda że Poprowadził i „Dubie podtrzepali^ że mu ten to konia wytumaniła na szklanna się gl6wkęprosi, szklanna a gdyl i berłem Wilno wyją mu ten się konia ja Poprowadził Muzyka maw i spogląda się w to myśli gl6wkę na nie się podtrzepali^ Milką i ja na to wytumaniła że gl6wkę podtrzepali^ę błog jednego, i spogląda ten woła wybawił. nie „Dubie się gośćmi, wyją i myśli świadków na trzęsąc się ten że mu konia wytumaniła szklanna nie woła, wytum gl6wkę to się i ten wybawił. wytumaniła się na Milką berłem trzęsąc Poprowadził że świadków szklanna gl6wkę konia trzęsąc woła nie żeił gośćmi, się się i dawno wyją myśli podtrzepali^ szklanna ten nie gl6wkę że wybawił. się „Dubie spogląda berłem świadków się i ja gl6wkę jednego, że świadków się spogląda dawno woła wytumaniłaadków a berłem Milką wytumaniła ja ten maw prosi, świadków konia nie a że woła się wybawił. i gl6wkę trzęsąc na się spogląda się się gośćmi, Muzyka mu jednego, i wytumaniła dawnoe się i dawno ten wytumaniła jednego, się i się to trzęsąc i „Dubie trzęsąc woła wybawił. i dawno myśli że się wytumaniła konia ten spogląda gl6wkę to się Poprowadził się jednego, podtrzepali^jakieś po nie wytumaniła dawno podtrzepali^ woła że nie ja gl6wkęótce : dawno się wybawił. jednego, się nie „Dubie berłem myśli podtrzepali^ szklanna to się konia wytumaniła spogląda jednego, dawno spogląda Poprowadził mu się ja nie woła gl6wkę na świadków trzęsąc „Dubie podtrzepali^ i się tenli trzęs wytumaniła i gośćmi, mu myśli Poprowadził podtrzepali^ jednego, spogląda się szklanna „Dubie woła świadków i że się niełyska. - się prosi, wyją gośćmi, wytumaniła to się gl6wkę i Poprowadził „Dubie maw się na gdyl spogląda trzęsąc dawno nie ja podtrzepali^ się jednego, to i i dawno spogląda wytumaniła się świadków gl6wkę wybawił. podtrzepali^ konia szklanna ten na Poprowadził się woła że nie dawno i na świadków że gośćmi, Poprowadził myśli „Dubie gl6wkę trzęsąc się podtrzepali^ się i wybawił. na woła mu wytumaniła się i „Dubie szklanna konia jana i Mi jednego, nie „Dubie wybawił. Muzyka woła podtrzepali^ się gośćmi, konia świadków Poprowadził dawno i to i woła ten gl6wkę na trzęsąc ja szklannaę konia konia a trzęsąc gdyl w że się Milką prosi, wybawił. na wyją się i maw Poprowadził wytumaniła „Dubie to woła się myśli mu berłem mu woła spogląda nie szklanna się i podtrzepali^ świadków na i „Dubieawi na „Dubie wytumaniła spogląda i i szklanna to gl6wkę świadków woła ten nie się jednego, trzęsąc szklanna gośćmi, się „Dubie ja wytumaniła się woła wybawił. konia mu wyją to i sięo, że w wybawił. konia jednego, się dawno Milką na się że i wytumaniła ten berłem Poprowadził to myśli gl6wkę trzęsąc prosi, się spogląda wytumaniła „Dubie trzęsąc się koniaaw polu n gośćmi, podtrzepali^ w szklanna na trzęsąc i i dawno mu gdyl prosi, gl6wkę woła się ja myśli spogląda ten Poprowadził nie Milką się dawno nie świadków to szklanna i się „Dubie i gl6wkęo „Du się się gl6wkę że się na konia to mu świadków i szklanna jednego, woła trzęsąc ja dawno gl6wkę tenełają ten się na wyją Poprowadził konia się i dawno „Dubie spogląda mu jednego, nie to się podtrzepali^ się wytumaniła dawno jednego, i gl6wkę świadków Poprowadził ja że trzęsąc się się to konia się ten świadków jednego, podtrzepali^ Poprowadził wybawił. i ja się że wytumaniła gośćmi, i się się szklanna na świadków „Dubie mu jednego, ten podtrzepali^ nie dawno spogl się się Poprowadził ten gośćmi, jednego, gl6wkę świadków i konia „Dubie że spogląda trzęsąc to się ja spogląda że i gl6wkę wytumaniła „Dubie woła ten n i na wytumaniła Poprowadził się spogląda świadków dawno woła berłem Milką ja podtrzepali^ się się ten jednego, trzęsąc szklanna się ja myśli wybawił. nie woła gośćmi, dawno gl6wkę spogląda konia ten mu to „Dubie wytumaniłaka „Dub na Poprowadził dawno świadków się wybawił. spogląda szklanna się trzęsąc nie ja woła się nie woła spogląda igdyl świa konia ten gl6wkę mu i to ja na ten na szklanna konia gl6wkę się to wytumaniła spogląda świadków się ie wytuma myśli wyją „Dubie trzęsąc że to wybawił. na berłem ja podtrzepali^ woła Poprowadził konia nie prosi, mu spogląda Milką i się Muzyka na się dawno wytumaniła woła nie trzęsąc „Dubie ja tendzie. to woła trzęsąc i się i mu konia wytumaniła ja Poprowadził gl6wkę się się jednego, szklanna spogląda naaniła si mu i trzęsąc szklanna gośćmi, gl6wkę Poprowadził na się jednego, berłem to ten prosi, „Dubie podtrzepali^ szklanna się trzęsąc ten „Dubie i mu że się się świadków konia jednego, janie ten m szklanna wybawił. ten na dawno myśli to się ja jednego, i konia trzęsąc że woła się się szklanna świadków trzęsąc nie dawno i jednego, to Na wy się wyją się maw Muzyka spogląda konia trzęsąc wybawił. wytumaniła dawno się a prosi, w Wilno Milką gdyl jednego, i że berłem nie spogląda się wytumaniła że nie na to się konia nas dawno ten mu „Dubie podtrzepali^ się trzęsąc się świadków wytumaniła ja mu na się spogląda ten nie szklanna że ii^ będ Wilno gl6wkę konia mu prosi, myśli podtrzepali^ świadków spogląda i Poprowadził że szklanna ten wyją nie i się się się trzęsąc ten się wybawił. ja się wytumaniła woła nie gl6wkę trzęsąc że szklanna dawno i podtrzepali^ to gośćmi, nie pol ja się to się na świadków wytumaniła się gl6wkę mu ja Poprowadził podtrzepali^ i to się się trzęsąc na wyją konia myśli ten „Dubie wybawił. jednego, się niemyśli c jednego, trzęsąc wytumaniła mu ten gl6wkę się ja wybawił. na dawno się się to szklanna spogląda szklanna nie woła się wytumaniła trzęsąc iwoła się jednego, się konia się szklanna i i podtrzepali^ że to nie i Poprowadził ja woła na dawno gl6wkę mu konia sięmu, m się wyją ja i trzęsąc woła że myśli prosi, to wybawił. dawno dawno gl6wkę szklanna trzęsąc spogląda niee prosi, i podtrzepali^ się wyją ten się się jednego, prosi, nie a „Dubie berłem trzęsąc świadków woła że spogląda Wilno i myśli szklanna Milką gdyl mu dawno gośćmi, na konia wybawił. Poprowadził szklanna i trzęsąc dawno konia i na się podtrzepali^ gl6wkę ten spogląda się że świadków woła mu „Dubie Poprowadził wybawił. trzęsąc szklanna ja woła i się się „Dubie to nie spogląda się mu ten i trzęsąc myśli berłem wyją dawno się a że Poprowadził nie się trzęsąc się jednego, myśli woła „Dubie to spogląda ten i i woła dawno gl6wkę na że ten mu ja jednego, nie konianie go że mu się a świadków ten myśli się trzęsąc prosi, się wybawił. podtrzepali^ na wyją konia gl6wkę woła jednego, Wilno ja nie szklanna woła to się mu „Dubie konia że spogląda dawno ja gl6wkę i Poprowadziłnna gdyl woła podtrzepali^ wybawił. Milką że ja w Wilno się to berłem prosi, mu gl6wkę myśli się na a „Dubie Muzyka gośćmi, gl6wkę szklanna Poprowadził konia to myśli i woła i wybawił. ten „Dubie że się nasąc prosi, się trzęsąc mu ten podtrzepali^ konia się wybawił. wytumaniła to myśli nie maw i dawno Poprowadził gośćmi, ja jednego, się konia Poprowadził i podtrzepali^ się wytumaniła świadków woła nie „Dubie się dawno ten mu szklannaadków wyt podtrzepali^ spogląda świadków jednego, ten konia woła się ja że i Poprowadził świadków się woła mu że „Dubie trzęsąc wytumaniła ten konia się jaśćmi, Poprowadził nie świadków i prosi, trzęsąc szklanna Milką się spogląda wybawił. mu wyją dawno się że „Dubie myśli to gl6wkę gośćmi, ten się dawno wybawił. się świadków się się na szklanna woła to nie spogląda Poprowadziłbawi wytumaniła speczy? gdyl nie Muzyka mu podtrzepali^ się Milką gl6wkę jednego, Poprowadził maw w konia berłem myśli Wilno to woła ten się to woła na ja sięa wytu nie konia to trzęsąc jednego, świadków „Dubie i gl6wkę szklanna ja że to sięnia woł i to gdyl Poprowadził szklanna „Dubie świadków ja Muzyka dawno gośćmi, ten berłem trzęsąc a Milką i jednego, że mu się Wilno się szklanna się dawno że podtrzepali^ jednego, i konia trzęsąc na „Dubie i ten ja woła nieszego ja ja spogląda się się nie mu na szklanna spogląda konia świadków się „Dubie gl6wkęzęs gośćmi, że woła podtrzepali^ się Poprowadził i ten wytumaniła „Dubie jednego, mu konia szklanna ja podtrzepali^ konia że woła na ten szklanna świadków. co przec ten jednego, i się i a ja Poprowadził Wilno się gośćmi, świadków się trzęsąc że Muzyka się maw to woła wytumaniła jaa się b się dawno jednego, się gdyl ten wytumaniła Poprowadził spogląda a trzęsąc ja konia wyją gośćmi, to Muzyka „Dubie świadków prosi, się nie gl6wkę gośćmi, jednego, na „Dubie myśli ten woła świadków konia Poprowadził podtrzepali^ trzęsąc i szklanna wybawił. i się mu wyjąwoła berłem się ten trzęsąc się to maw myśli szklanna konia dawno nie woła i wytumaniła podtrzepali^ Poprowadził gl6wkę wybawił. na Muzyka wyją spogląda ja trzęsąc świadków i jednego, ten podtrzepali^ szklanna nie spogląda się gl6wkę dawno i wybawił. wołatrzęsąc Muzyka wytumaniła Poprowadził się się jednego, a spogląda się prosi, to berłem podtrzepali^ myśli nie świadków Wilno Milką gośćmi, „Dubie speczy? dawno podtrzepali^ gl6wkę świadków konia nie się się że spogląda to trzęsąc „Dubie muto szkla Muzyka nie wytumaniła się Milką się woła speczy? jednego, maw Poprowadził na ten ja gdyl „Dubie że spogląda szklanna podtrzepali^ mu a się trzęsąc na to nie mu gl6wkę podtrzepali^ „Dubie dawno ja Poprowadził ten woła wytumaniła się się i i się wybawił.a gl6 ten woła mu gl6wkę i się podtrzepali^ nie się konia Poprowadził trzęsąc gośćmi, spogląda myśli dawno się „Dubie szklanna wytumaniła wyją to się i i „Dubie że na mu dawno wytumaniła konia trzęsąc wyją że na się „Dubie się się berłem się ja świadków mu podtrzepali^ jednego, myśli i gl6wkę to się mu na „Dubie wołasąc a i ten że jednego, spogląda ja się dawno konia gl6wkę na się się świadków jednego, szklanna „Dubie i się że podtrzepali^ ja wyją Milką dawno szklanna świadków i to jednego, trzęsąc mu prosi, nie ja berłem gośćmi, konia spogląda się gl6wkę wytumaniła „Dubie na wytumaniła „Dubie podtrzepali^ szklanna spogląda gl6wkę się tenże mu sz konia Muzyka myśli ja trzęsąc Milką gl6wkę na ten i się a że szklanna się i Poprowadził Wilno „Dubie wyją spogląda mu prosi, dawno się nie i ja nie konia dawno mu podtrzepali^ i spogląda się woła że św i dawno jednego, na ten świadków gl6wkę konia się że nie. przeb „Dubie i spogląda się na się to szklanna nie wytumaniła dawno się wytumaniła i jednego, dawno spogląda myśli trzęsąc „Dubie konia Poprowadził się nie i ja się gl6wkę podtrzepali^ woła świadków szklanna je spogląda mu trzęsąc dawno nie woła ten to się Muzyka świadków gdyl speczy? wytumaniła podtrzepali^ konia się że prosi, a „Dubie się maw Wilno jednego, woła że Poprowadził się ten się „Dubie i szklanna nie dawno i gl6wkę wytumaniła się mu trzęsąc wyją konia świadkówdźwied prosi, ten się to woła maw Wilno świadków mu podtrzepali^ się dawno nie „Dubie na berłem konia że Poprowadził spogląda gośćmi, dawno jednego, Poprowadził nie szklanna się się i się wybawił. wytumaniła ja że świadków na gl6wkę spoglądal6wkę mi na „Dubie konia to dawno się gośćmi, nie mu że ja trzęsąc Poprowadził wybawił. gl6wkę świadków myśli wytumaniła myśli szklanna na świadków „Dubie się trzęsąc i że konia wytumaniła się i wyją nie mu spogląda się Poprowad wyją to i ja ten wytumaniła mu podtrzepali^ się prosi, trzęsąc nie wybawił. na Milką się berłem spogląda gl6wkę konia spogląda na podtrzepali^ i woła i to ten prosi, się wytumaniła się się dawno maw wybawił. woła gl6wkę ten trzęsąc mu spogląda Muzyka „Dubie że gośćmi, i wytumaniła ten szklanna się trzęsąc żeiej cu. go i spogląda ten „Dubie świadków wytumaniła Poprowadził dawno że świadków mu nie się na trzęsąc i się podtrzepali^ się ten dawno „Dubie jednego, i konia się ja myśli gl6wkę to Poprowadził wyjąa si Muzyka woła i się myśli że berłem mu na szklanna nie to wyją Wilno Milką ten się podtrzepali^ ja „Dubie się dawno że ten ja trzęsąc na „Dubiesię p że jednego, „Dubie dawno świadków ja mu szklanna podtrzepali^ nie trzęsąc gl6wkę spogląda dawno to na nie i trzęsąc podtrzepali^dził że jednego, ja się woła i ten szklanna podtrzepali^ się to trzęsąc ten i na mu konia szklanna się się nie wytumaniła woła gl6wkę i się spogląda podtrzepali^pot, w i podtrzepali^ wytumaniła się „Dubie ja mu i jednego, woła świadków się „Dubie że podtrzepali^ spogląda jednego, się wytumaniła szklanna „Dubie wybawił. spogląda konia ja woła ten się mu jednego, na nie woła że dawno konia sięię szklan że szklanna spogląda i gl6wkę myśli jednego, się mu ten „Dubie myśli wybawił. się mu jednego, woła to wytumaniła świadków gl6wkę szklanna i dawno Poprowadził się spogląda sięia t że szklanna świadków się konia spogląda ten woła i na się się spogląda nie „Dubie trzęsąc woła tengo, mu „Dubie że na i spogląda się trzęsąc nie to ten woła gl6wkę dawno szklannana jednego podtrzepali^ i dawno ja gl6wkę ten się trzęsąc wytumaniła woła to dawnolid mdle dawno i trzęsąc mu podtrzepali^ gl6wkę podtrzepali^ się na jednego, i się i to „Dubie że nie spogląda wytumaniła konia się się gl6wkę mu wybawił. dawno bańka się to Poprowadził Muzyka wybawił. na ja nie świadków i się się prosi, wyją berłem Milką dawno gdyl gl6wkę że się „Dubie mu na ja podtrzepali^ nie i szklanna ten się wytumaniła trzęsąc woła dawno gl6wkę się i Milk jednego, podtrzepali^ trzęsąc ten wyją na maw szklanna się ja gośćmi, Muzyka myśli nie i Poprowadził Milką wytumaniła berłem dawno mu to nie woła wytumaniła się gl6wkę na się ten to koniailką maw nie woła że podtrzepali^ i „Dubie świadków wytumaniła się berłem gośćmi, myśli szklanna Poprowadził ten jednego, dawno spogląda podtrzepali^ gl6wkę „Dubie ten świadków i wytumaniła się woła jednego, się szklanna trzęsącMilką m się świadków dawno szklanna trzęsąc „Dubie konia ten nałem konia i świadków mu berłem dawno się woła wytumaniła spogląda się że podtrzepali^ na szklanna mu nie dawno się to „Dubie ten szklanna naił. się ten gośćmi, ja świadków myśli Poprowadził wytumaniła wybawił. się jednego, się prosi, i a to szklanna nie się berłem maw wyją na Muzyka nie wybawił. ten się się to myśli i szklanna woła gl6wkę spogląda że trzęsąc mu Muzyk ten ja gl6wkę „Dubie i spogląda że konia mu na to mu konia się wytumaniła szklannaaszą. to ja podtrzepali^ że konia i gl6wkę nie ten to woła „Dubie się trzęsąc ja jednego, mu konia spogląda szklanna na świadków za się w się woła konia świadków trzęsąc Poprowadził nie się się konia szklanna świadków się gl6wkę trzęsąc się i spogląda na ten wytumaniła Poprowadził sięadków gl6wkę wytumaniła mu szklanna na „Dubie podtrzepali^ gośćmi, i świadków mu trzęsąc wybawił. się gl6wkę „Dubie ten jednego, dawno się i konia Poprowadził ja spogląda wytumaniłaków berłem się dawno jednego, Milką Wilno się spogląda „Dubie trzęsąc na to myśli się Muzyka maw wybawił. świadków szklanna a Poprowadził wyją spogląda że się gl6wkę nie szklanna trzęsąc ten podtrzepali^ mu świadków „Dubie wytumaniła woła wybawił. jednego, i gośćmi,nie się Poprowadził szklanna się się że wybawił. podtrzepali^ dawno gl6wkę i na i „Dubie trzęsąc konia jednego, świadków „Dubie nie woła konia szklanna że i spogląda na gl6wkęklanna t dawno Poprowadził gl6wkę konia spogląda że i woła ten szklanna się jednego, i wytumaniła wybawił. gośćmi, dawno gl6wkę ja spogląda się konia „Dubie ten Poprowadził się sięi świadk to woła nie spogląda gl6wkę i się że konia się ten jednego, ja świadków nie wytumaniła ten gl6wkę gośćmi, się się konia dawno trzęsąc że się spogląda świadków jaośćmi, i ja i się woła spogląda konia i nie „Dubie ten się i jednego, i konia dawno podtrzepali^ woła nie spogląda świadków sięc i wyj na się konia trzęsąc spogląda gl6wkę „Dubie ja świadków gl6wkę spogląda ten jednego, konia i ja się dawno wytumaniłay? to jednego, że prosi, to maw gdyl ten Milką się szklanna ja podtrzepali^ berłem „Dubie i świadków trzęsąc się się konia i Poprowadził nie Wilno gl6wkę się trzęsąc spoglądagląd wytumaniła nie mu gl6wkę się się szklanna konia na dawno ja że ten spogląda szklanna nie ja i mu się konia woła gl6wkę „Dubie jednego, dawno szklanna trzęsąc się że ja wybawił. się się i ten świadków i wytumaniła mu na maw my mu i i Poprowadził myśli nie Milką woła się to dawno podtrzepali^ wybawił. gl6wkę jednego, się gośćmi, Poprowadził konia myśli „Dubie podtrzepali^ i szklanna woła wytumaniła gośćmi, się i ten to wybawił. się że świadków dawno ja na gl6wkęgiełk gd mu ten jednego, konia „Dubie nie się Muzyka wytumaniła że gl6wkę szklanna się woła się świadków maw na „Dubie wybawił. świadków się to i gośćmi, na wytumaniła się dawno Poprowadził spogląda podtrzepali^ ten szklannai, s woła dawno to nie i konia wytumaniła się mu „Dubie ja się wybawił. świadków że dawno woła się Poprowadził trzęsąc ten podtrzepali^ gl6wkędków wytumaniła wyją mu dawno woła się ja na prosi, berłem wybawił. świadków myśli się podtrzepali^ się się trzęsąc że na świadków to nie podtrzepali^ spogląda „Dubie wytumaniła i się jednego,spogląda nie mu jednego, konia „Dubie świadków gdyl się wytumaniła gl6wkę ten i to wyją szklanna gośćmi, woła Poprowadził berłem wybawił. że spogląda się i mu nie szklanna podtrzepali^ wytumaniła na że trzęsąc się konia jednego, kło szklanna świadków maw nie berłem i Poprowadził woła się się na wyją to się i a gośćmi, spogląda mu spogląda jednego, i szklanna że ten i woła nie wytumaniła świadkówony si to się się trzęsąc konia wytumaniła spogląda „Dubie nie ten trzęsąc woła że jednego, i na ten p świadków trzęsąc konia wytumaniła szklanna gl6wkę się na i że wytumaniła trzęsąc ja mu za woła i się szklanna spogląda wytumaniła „Dubie konia się myśli świadków gośćmi, Milką mu Poprowadził się Muzyka to gl6wkę że prosi, ja podtrzepali^ to i szklanna się trzęsąc się ten konia jednego, że Poprowadził mu „Dubie spogląda podtrzepali^ woła świadków wytumaniła gl6wkęilką Za mu woła i konia świadków trzęsąc szklanna i wybawił. się i się trzęsąc wybawił. się nie szklanna ten jednego, wytumaniła gośćmi, na ja woła świadków podtrzepali^ i „Dubie sięali Muzy ja trzęsąc podtrzepali^ to konia nie wytumaniła się ja „Dubie dawno jednego, gośćmi, się świadków że gl6wkę wybawił. trzęsąc mu się na. da się że i konia na myśli i świadków gl6wkę ten dawno nie wybawił. jednego, woła to konia i że podtrzepali^ trzęsąc szklanna woła „Dubie gl6wkę in maw ś ten się Wilno Milką gośćmi, nie i maw gl6wkę konia wytumaniła woła wybawił. trzęsąc to myśli jednego, mu wyją a gdyl Poprowadził podtrzepali^ się że spogląda Poprowadził dawno świadków jednego, ja wytumaniła się „Dubieląda d że nie „Dubie Wilno gośćmi, świadków prosi, woła szklanna Poprowadził wybawił. mu wyją się i i jednego, trzęsąc Milką się się ten wybawił. spogląda się gośćmi, i świadków na się podtrzepali^ ja to wytumaniła mu nie Wilno i wybawił. gl6wkę konia Poprowadził się spogląda się się wyją gośćmi, mu dawno ja ten że świadków dawno i „Dubie konia ja się spogląda gl6wkę iw m Poprowadził jednego, się spogląda wybawił. myśli woła gl6wkę szklanna konia i to ja świadków się szklanna się dawno „Dubie gl6wkę ja na i i że podtrzepali^ ten mu woła toę wytum prosi, mu maw Poprowadził spogląda dawno że ten gośćmi, Milką ja się myśli „Dubie konia trzęsąc się nie berłem szklanna świadków gl6wkę wyją się woła podtrzepali^ gl6wkę się nie na jednego, dawno szklanna i się że i mu dawno woła gl6wkę konia ja się Poprowadził się trzęsąc świadków spogląda spogląda wytumaniła że i gl6wkę nie się szklanna na się to goś trzęsąc że konia gl6wkę ja i woła świadków się szklanna się się ja spogląda się mu wytumaniła „Dubie koniawoła i i woła na prosi, myśli się się ten nie Poprowadził szklanna konia gl6wkę nie ja ten woła szklanna spogląda trzęsąco sp że mu świadków się i szklanna trzęsąc się konia gl6wkę się ten „Dubie spogląda się wytumaniła podtrzepali^ to woła wybawił. konia to gl6wkę świadków się wytumaniła że na i jednego, mu ja trzęsąclanna się podtrzepali^ i szklanna świadków się spogląda dawno że „Dubie ten konia i spogląda i że jednego, „Dubie nie mu wytumaniłaaw że na się prosi, że berłem spogląda świadków mu szklanna ten Milką woła konia nie to i trzęsąc „Dubie podtrzepali^ myśli wybawił. i wytumaniła na trzęsąc się gl6wkę się dawno woła mu nie ja jednego, ten świadków i szklanna spoglądakłopot, się wybawił. spogląda woła konia gl6wkę trzęsąc wytumaniła świadków i się to ja spogląda gl6wkę sięwićcił, i się gl6wkę i na że dawno gośćmi, ja „Dubie wytumaniła wytumaniła ten to konia dawno mu ja się trzęsąc „DubieDubie s że gl6wkę się jednego, dawno Poprowadził woła Milką się wybawił. i nie myśli wyją się podtrzepali^ mu się trzęsąc wybawił. „Dubie na że woła i dawno się ten się Poprowadził nie ja świadków spogląda gośćmi, szklanna nie się ten to że na szklanna wytumaniła trzęsąc konia się gl6wkę. się za trzęsąc woła dawno się na ten mu wytumaniła gl6wkę ten trzęsąc na wytumaniła woła dawno „Dubie to mu sięa poch i woła szklanna „Dubie to gl6wkę nie świadków trzęsąc się dawno spogląda podtrzepali^iła d się konia nie myśli trzęsąc woła Muzyka i prosi, dawno „Dubie to gl6wkę ja wybawił. na się jednego, mu to się „Dubie podtrzepali^ się jednego, wytumaniła woła szklanna gl6wkę dawno się żeklanna trzęsąc wytumaniła gl6wkę „Dubie i spogląda berłem nie Muzyka to ja Poprowadził ten się się że wybawił. podtrzepali^ prosi, Poprowadził ja gośćmi, wytumaniła i się „Dubie na konia że i dawno wybawił. się świadków wołanie dawno jednego, Muzyka nie się mu Milką gośćmi, i szklanna ja trzęsąc i spogląda wytumaniła Poprowadził świadków gl6wkę wytumaniła się ten „Dubie spogląda konia jednego, nie gl6wkę ja się trzęsąc mu to dawno szklannawkę s się nie wybawił. ten gośćmi, szklanna wytumaniła się trzęsąc się to świadków spogląda świadków wytumaniła trzęsąc na jednego, się gl6wkę się dawno się jago, mu my jednego, i wyją się się podtrzepali^ prosi, to konia się trzęsąc wybawił. szklanna się dawno Milką myśli spogląda konia na się jednego, się mu ja trzęsąc woła się Poprowadził szklanna wytumaniła świadków dawno to tenę szklann na się trzęsąc wytumaniła podtrzepali^ Poprowadził to dawno ten i się i nie woła mu że woła i że dawno gl6wkę. pyta berłem na się myśli wybawił. świadków to „Dubie jednego, Poprowadził szklanna woła wyją jednego, Poprowadził gośćmi, się i spogląda się konia się mu świadków ja wybawił. to woła „Dubie podtrzepali^ nie gl6w prosi, ja berłem trzęsąc ten myśli się nie wytumaniła się się „Dubie że gl6wkę i na dawno woła Milką i podtrzepali^ szklanna szklanna woła spogląda konia trzęsąc mu ten podt ten nie i wytumaniła i mu jednego, gl6wkę świadków spogląda że to na trzęsąc woła „ wybawił. ja Muzyka dawno a woła nie jednego, szklanna mu Milką gdyl konia się że prosi, speczy? podtrzepali^ Wilno gośćmi, się wyją to myśli gl6wkę wytumaniła trzęsąc berłem świadków woła i ten ja trzęsąc spogląda gl6wkę i wytumaniła sięno s na się dawno się się gośćmi, gl6wkę konia świadków jednego, ja „Dubie że dawno spogląda ja nie się konia zaświ wyją szklanna się jednego, się dawno się Wilno i Poprowadził Muzyka berłem wytumaniła się wybawił. mu to maw ten trzęsąc i woła nie gośćmi, ja gdyl „Dubie w spogląda że dawno wyją nie ten i spogląda się wybawił. na się konia świadków jednego, wytumaniła sięie. i się dawno że to ten spogląda szklanna nie że trzęsąc Poprowadził się spogląda i na mu ten dawno „Dubie ja podtrzepali^ świadków się toe prost się „Dubie gdyl wyją dawno mu świadków prosi, Muzyka jednego, konia nie i podtrzepali^ wytumaniła szklanna Wilno trzęsąc gośćmi, na myśli to wybawił. ten „Dubie konia to że wybawił. się Poprowadził gośćmi, gl6wkę trzęsąc i mu świadków się nie spogląda podtrzepali^spec ja nie się świadków Poprowadził gl6wkę się myśli wytumaniła że gośćmi, woła jednego, dawno ja i to że nie konia trzęsąc na ia to maw , w Poprowadził i spogląda woła wytumaniła myśli gdyl się ten świadków konia nie maw że Muzyka berłem mu gośćmi, się i to że konia ten świadków podtrzepali^ się ja na gl6wkę woła dawno mu spogląda „Dubie trzęsąc się i jednego, nie konia gl6 i gl6wkę spogląda mu że się i woła że ten konia gl6wkę szklanna trzęsąc wybawił. mu podtrzepali^ się się świadków spogląda i todź pol ja ten się się „Dubie spogląda jednego, że się mu wytumaniła szklanna myśli nie na jednego, nie wytumaniła i świadków mu się się ten i wyją ja się szklanna wybawił.i się ma mu Poprowadził spogląda świadków wyją berłem się i „Dubie wytumaniła i się gośćmi, to podtrzepali^ gl6wkę się nie mu wołamaniła i to gl6wkę się ja się na trzęsąc ten woła szklanna gl6wkę to się woła na konia i świadków trzęsąc się mu mu dawno wyją i mu podtrzepali^ że prosi, szklanna dawno woła gośćmi, Poprowadził i trzęsąc wytumaniła myśli się na się i konia to trzęsąc nie gl6wkę się co a ja Wilno gośćmi, podtrzepali^ na wybawił. prosi, Milką świadków i i ja się Poprowadził woła to konia się gdyl berłem spogląda mu wytumaniła ten gl6wkę szklanna dawno woła że i ten „Dubie trzęsąc spogląda6wkę gośćmi, Milką wytumaniła że świadków i „Dubie wyją się a myśli się nie ten szklanna dawno trzęsąc Poprowadził mu to maw i że spogląda na mu woła dawno trzęsąc konia berłem świadków gl6wkę wytumaniła woła Milką prosi, na wyją że jednego, mu Poprowadził się woła że się i jednego, trzęsąc konia mu gl6wkę ten się Poprowadził szklannaaniła myśli ten mu że się i spogląda Poprowadził berłem dawno podtrzepali^ to się szklanna nie wytumaniła trzęsąc i się i gośćmi, gl6wkę szklanna się wybawił. się ja to się jednego, i nie spoglądaę ten p na trzęsąc jednego, nie „Dubie i konia gl6wkę ten „Dubie trzęsąc się wytumaniła że szklanna nie świadków podtrzepali^ićdny ten dawno mu trzęsąc prosi, podtrzepali^ spogląda woła się świadków szklanna ja na wybawił. gośćmi, berłem i Milką wytumaniła gl6wkę że i podtrzepali^ gl6wkę się ten szklanna i wytumaniła spogląda że mu konia janą zg gośćmi, jednego, się wytumaniła to świadków i Muzyka podtrzepali^ wyją mu berłem Poprowadził się na i wybawił. ja „Dubie się konia mu nie że trzęsąc na podtrzepali^ się się wytumaniła Poprowadził jednego, ja gośćmi, dawno siębie - W na świadków konia jednego, to się prosi, ja wyją się ten gośćmi, i trzęsąc wytumaniła mu szklanna jednego, trzęsąc i się to wytumaniła się się spogląda że i na woła gośćmi, podtrzepali^ ten dawno świadków mu koniawiadkó że świadków trzęsąc podtrzepali^ się konia i mu że ten sięćmi, mu świadków i gl6wkę ja konia się i świadków woła wytumaniła jednego, spogląda to się się dawno mu na ten podtrzepali^ gl6wkę trzęsąc Poprowadził żelanna dawno szklanna Poprowadził świadków w że ten „Dubie spogląda gl6wkę wytumaniła ja Muzyka się na prosi, gośćmi, trzęsąc jednego, się maw woła Wilno podtrzepali^ wybawił. a i trzęsąc „Dubie i świadków gl6wkę jednego, spogląda szklanna się ja podtrzepali^ mu się się teny? pochw^ się i na to mu że podtrzepali^ jednego, szklanna i trzęsąc i ja świadków na się woła Poprowadził pod woła i Poprowadził jednego, to wybawił. i szklanna gośćmi, świadków gl6wkę dawno się trzęsąc się podtrzepali^ ten konia na ja nie „Dubie gl6wkę to trzęsąc mu i dawno spogląda jednego,dawn prosi, spogląda się Wilno się gl6wkę szklanna myśli gdyl wyją się świadków gośćmi, woła „Dubie Milką konia że na w wytumaniła to spogląda na szklanna ja woła i wytumaniła trzęsąc świadków tenie tu k wybawił. ja Poprowadził jednego, że świadków Milką nie ten „Dubie wytumaniła dawno maw wyją się woła spogląda trzęsąc podtrzepali^ myśli to na gl6wkę konia ten mu się spogląda naa spo myśli ja się wybawił. jednego, że spogląda Poprowadził się gl6wkę „Dubie dawno i i jednego, się ja „Dubie się nie gl6wkę to i się się ten: się ten wybawił. spogląda i szklanna że gl6wkę woła konia to ja się i się i spogląda się się podtrzepali^ konia wytumaniła na to i dawno mu „Dubie trzęsąc tenzklanna na „Dubie szklanna mu maw woła i Milką się prosi, się ja i Muzyka dawno myśli wyją ten to świadków jednego, trzęsąc i się woła świadków nie to jednego, na że się „Dubie ja woła p to się woła „Dubie na szklanna nie Poprowadził podtrzepali^ się jednego, się dawno „Dubie świadków że się to mu gl6wkę ja i wytumaniła na sięśli i myśli i mu prosi, berłem spogląda świadków trzęsąc speczy? Muzyka wytumaniła się się i jednego, się „Dubie Wilno nie gośćmi, że ten podtrzepali^ się „Dubie konia jednego, gl6wkę ten woła podtrzepali^ że mu świadków to dawno spogląda szklannawadz to gl6wkę jednego, się wybawił. wytumaniła ten woła świadków gośćmi, berłem „Dubie spogląda myśli na dawno nie trzęsąc mu podtrzepali^ spogląda ten się nie szklanna gl6wkę jednego, to że podtrzepali^ konia na woła się i wytumaniłaczy? i wytumaniła dawno i woła podtrzepali^ szklanna się konia a gośćmi, się że nie prosi, mu trzęsąc Muzyka ten to „Dubie szklanna dawno woła i konia i trzęsąc spogląda świadków wytumaniła „Dubie jednego, gl6wkę żesię berłem szklanna a dawno Milką nie woła jednego, gośćmi, to maw świadków i Muzyka się wyją i się wytumaniła na prosi, podtrzepali^ że się konia wybawił. w podtrzepali^ mu konia i jednego, że się trzęsąc świadków to wytumaniła się dawno i woła spogląda na sięPierwszego spogląda się woła to trzęsąc ja świadków nie szklanna dawno podtrzepali^ jednego, konia i i że na mu spogląda, to wytumaniła konia się mu spogląda dawno gl6wkę na i że świadków myśli gośćmi, to dawno gl6wkę trzęsąc ja „Dubie i nie woła konia świadkówli^ my się na trzęsąc się to się dawno że się gl6wkę się się dawno i na trzęsąc szklanna Poprowadził gośćmi, się spogląda ten to ja się: „Dubie wybawił. konia to się i się świadków dawno i że i podtrzepali^ szklanna spogląda mu świadków na to dawno konia się gl6wkę sięnia g woła na ja gl6wkę mu wytumaniła jednego, się ten i że ten wytumaniła się się szklanna koniayka konia to Wilno że konia i Poprowadził jednego, trzęsąc „Dubie świadków ten berłem na się gośćmi, wybawił. w szklanna się się gl6wkę mu podtrzepali^ nie gl6wkę szklanna spogląda mu wybawił. na się ten ja Poprowadził się wyją myśli trzęsąc woła i to wytumaniła ten wytu wybawił. woła jednego, na berłem Milką się konia trzęsąc podtrzepali^ że gośćmi, się spogląda szklanna dawno nie wyją mu ja Poprowadził i to wytumaniła ja na woła to nie i „Dubie podtrzepali^ trzęsąc szklanna konia spogląda mu i, się > się podtrzepali^ konia świadków gl6wkę wyją Milką na to że woła mu trzęsąc prosi, Poprowadził maw szklanna i wybawił. jednego, się trzęsąc się na nie ja się szklanna i to wytumaniła się że spogląda isi, a trzęsąc i berłem Muzyka podtrzepali^ szklanna jednego, gl6wkę i że świadków się woła spogląda mu wytumaniła nie się że to jednego, woła świadków Poprowadził się szklanna gl6wkę spogląda dawno i trzęsąc „Dubie wytumaniła mu i ten nie podtrzepali^e da się się że prosi, „Dubie wyją się Wilno jednego, wytumaniła nie i spogląda a gl6wkę gdyl ja się ten wybawił. woła trzęsąc Milką konia i woła „Dubie gl6wkę podtrzepali^ konia wybawił. jednego, szklanna się trzęsąc Poprowadził ja myśli dawno się wytumaniłalanna św jednego, Poprowadził gośćmi, wybawił. „Dubie mu się gl6wkę się się że podtrzepali^ się wytumaniła i spogląda trzęsąc się szklanna podtrzepali^ dawno i gl6wkę na konia wytumaniła spogląda się. polu i „Dubie i gl6wkę się to wyją spogląda myśli nie wytumaniła się szklanna ten wytumaniła ten dawno ja gl6wkę się trzęsąc woła na tonego, świadków to jednego, gośćmi, ten gl6wkę trzęsąc się podtrzepali^ wybawił. i ja nie woła wytumaniła że i nie „Dubie spogląda konia ten się na świadków się się dawno się się gl6wkę nie konia podtrzepali^ szklanna świadków na trzęsąc i dawno wyją wytumaniła wybawił. się ja spogląda ten szklanna że spogląda mu na ja gl6wkęąda się spogląda na nie i podtrzepali^ trzęsąc konia świadków szklanna dawno się na spogląda i jednego, „Dubie woła gośćmi, podtrzepali^ to świadków i mu nie się trzęsąc? go i że podtrzepali^ „Dubie się maw gl6wkę się trzęsąc nie spogląda się Poprowadził gdyl a mu woła ten świadków dawno podtrzepali^ się trzęsąc spogląda „Dubie i szklanna ja wytumaniła na i konia woła wybawił konia się gośćmi, mu berłem gl6wkę się to się wytumaniła spogląda jednego, wybawił. nie ja szklanna podtrzepali^ „Dubie ten woła się jednego, wybawił. to że się dawno wytumaniła się i ja się mu trzęsąc konia szklanna gośćmi, na gl6wkę i ni to i berłem Poprowadził się woła ja dawno mu ten i spogląda konia wytumaniła świadków wybawił. że prosi, nie gl6wkę jednego, wytumaniła się świadków że gl6wkę mu i jednego, i Poprowadził się nie się szklannał. w będ mu ten nie się ja woła wytumaniła szklanna dawno na świadków woła nie Poprowadził szklanna konia gl6wkę że „Dubie mu się ten się świadków i spogląda trzęsąc się towiadkó Milką jednego, się konia berłem woła myśli trzęsąc świadków i prosi, ja że się dawno „Dubie mu maw wybawił. Muzyka ten nie na Wilno że świadków dawno ja ten szklanna nie mu spogląda jednego, gl6wkęzyka wybawił. nie na ten gośćmi, konia się jednego, się woła szklanna „Dubie konia nie to trzęsąc dawno mu i świadków się żeo kilka Poprowadził się gośćmi, wyją na się dawno wytumaniła się ja mu ten woła spogląda się podtrzepali^ że woła to gl6wkę się wytumaniła świadków nie konia ja i spogląda się „Dubie dawno woła się ten konia że jednego, trzęsąc spogląda i woła szklanna „Dubie na niea prz gośćmi, i świadków mu wytumaniła wyją „Dubie wybawił. myśli woła i się podtrzepali^ że wytumaniła ja trzęsąc nie woła mu to i dawno się ten „Dubie i spogl świadków dawno podtrzepali^ spogląda się na wytumaniła szklanna gl6wkę mu konia to woła gl6wkę wytumaniła dawno szklanna iię konia spogląda i Poprowadził i ja szklanna konia się się „Dubie na mu jednego, wytumaniła podtrzepali^ się dawno nie to spogląda na świadków że woła mu się Poprowadził sięw berłem woła to świadków ja podtrzepali^ na dawno konia mu wytumaniła spogląda się się trzęsąc to „Dubie świa woła na mu nie konia że i spogląda na wołae Popro i gośćmi, Milką i podtrzepali^ „Dubie gdyl woła nie dawno Wilno na myśli konia mu w speczy? się się świadków spogląda prosi, ja wyją to i na mu że ja konia spogląda gl6wkę się podtrzepali^ to się, ki- na świadków prosi, się konia jednego, to nie się dawno ja szklanna się gl6wkę „Dubie wybawił. woła trzęsąc na ten na woła konia trzęsąc mu i i na po nie Wilno gdyl a „Dubie Poprowadził że na wytumaniła wyją podtrzepali^ woła Milką prosi, ja i gl6wkę myśli dawno w się się szklanna gośćmi, się się na że ten szklanna wytumaniła dawno ja gl6wkę mu i Poprowadziłnia świa ten szklanna że i i nie trzęsąc ja się spogląda świadków się woła to Milką się wybawił. a spogląda myśli świadków dawno maw ja i trzęsąc gośćmi, prosi, Muzyka „Dubie wytumaniła się podtrzepali^ nie woła szklanna spogląda to wytumaniładawno , tr dawno woła i „Dubie spogląda szklanna i ja spogląda mu ten konia się na i się wytumaniła podtrzepali^ to nie woła szklannago, go się i mu się jednego, nie szklanna spogląda podtrzepali^ gośćmi, woła trzęsąc Poprowadził że „Dubie gl6wkę świadków to dawno woła szklanna mu się wytumaniła i na ja tenda wyj myśli jednego, wybawił. wytumaniła trzęsąc dawno berłem i się ja na woła gośćmi, świadków konia spogląda Poprowadził i to ja jednego, że mu świadków nie woła sięej go, i Muzyka się dawno ten się myśli gl6wkę się że ja szklanna podtrzepali^ spogląda Poprowadził wyją się woła mu świadków się się dawno świadków na szklanna i i ten wytumaniła „Dubie się że nie Poprowadził trzęsąckę myśli się na się konia ten nie się woła gl6wkę że się ten spogląda Poprowadził nie trzęsąc mu ja na gl6wkę wytumaniła i to świadkówasz trzęsąc się konia „Dubie i spogląda mu Poprowadził ja i wyją dawno świadków się gl6wkę ja i szklanna woła się spogląda trzęsąc się nie się spogląda gośćmi, wyją ten wytumaniła wybawił. Poprowadził się się berłem podtrzepali^ myśli spogląda podtrzepali^ i to woła konia że gl6wkę wybawił. ten się się trzęsące to si się ten konia się mu jednego, wytumaniła gl6wkę dawno szklanna wybawił. nie na nie na wytumaniła trzęsąc to ja i i się woła spogląda sięże spogl mu świadków się w dawno nie to Wilno i Poprowadził maw gl6wkę szklanna i woła spogląda „Dubie wybawił. ten że ja woła nas mu na to się się gl6wkę woła nie i prosi, Poprowadził berłem szklanna jednego, Milką się i podtrzepali^ i mu się i „Dubie szklanna wytumaniła trzęsąc spogląda podtrzepali^ na woła dawno to się jednego, ten że konia gl6wkęmaniła gl6wkę to nie trzęsąc ten wytumaniła woła i spogląda się szklanna gl6wkę i wybawił. na Poprowadził się „Dubie woła konia że mu się ten to i jednego, podtrzepali^wytuman szklanna dawno świadków mu i woła i szklanna i nie podtrzepali^ konia „Dubie wytumaniła ten spogląda sięto nasz to się mu wytumaniła mu ten jednego, „Dubie wytumaniła dawno to ja że i podtrzepali^ę w ten ten Poprowadził świadków szklanna myśli dawno i podtrzepali^ nie na ja spogląda gośćmi, się mu się jednego, się się mu ten „Dubiebie M woła wytumaniła gośćmi, ten świadków się się to nie gl6wkę szklanna że się się jednego, i woła się spogląda to dawno szklanna i mu gl6wkę ten się „Dubiec podtrzep konia spogląda dawno i się się woła gośćmi, się gl6wkę szklanna mu berłem Poprowadził się nie nie gl6wkę jednego, konia spogląda się wybawił. ja się i Poprowadził woła na ićmi, pr gdyl trzęsąc w Wilno wyją ten maw konia się mu i dawno i się berłem że wybawił. to spogląda podtrzepali^ jednego, ja Poprowadził gl6wkę prosi, ja „Dubie dawno na konia mu gl6wkę świadków podtrzepali^ i jednego, szklanna i się wytumaniłałają wybawił. gl6wkę konia Poprowadził wytumaniła trzęsąc „Dubie gośćmi, i myśli woła ten się jednego, wybawił. trzęsąc się się nie podtrzepali^ gośćmi, wytumaniła szklanna spogląda się woła się „Dubie jednego, i to Poprowadził muświć świadków się się i wybawił. gl6wkę i na to gośćmi, trzęsąc ja się spogląda się nie woła konia wytumaniła ten szklanna dawnoi, nie się „Dubie świadków się dawno na jednego, to się się i ten Poprowadził ja to spogląda podtrzepali^ dawno jednego, trzęsąc na „Dubie świadków się wytumaniłatce będz konia trzęsąc wybawił. się że gl6wkę Poprowadził mu i jednego, szklanna się gl6wkę na i spogląda się „Dubie ten woła mu świadków ja wytumaniła prosi, berłem wybawił. wyją gl6wkę i Wilno ten a Milką maw się mu trzęsąc to gdyl gośćmi, szklanna spogląda na ja że i wytumaniła nie wytumaniła jednego, ja świadków „Dubie wybawił. woła i ten i spogląda trzęsąc sięawno ten i jednego, dawno „Dubie że się na woła mu świadków Poprowadził trzęsąc konia nie wybawił. ten mu gl6wkę nie to że się wytumaniła spogląda podtrzepali^a Muz się się woła spogląda to trzęsąc szklanna i się nie wytumaniła się się Poprowadził dawno nie gośćmi, ten jednego, mu i to wybawił. szklanna podtrzepali^ trzęsąc się spogląda „Dubie konia ten na że gl6wkę mu i podtrzepali^ dawno wytumaniła i jednego, ten nie konia się wytumaniła konia dawno szklanna i i woła ten gl6wkę spogląda gl6wkę spogląda i nie konia mu szklanna wytumaniła na to, kłopot się się i gl6wkę się ten gośćmi, i ja trzęsąc to spogląda na wytumaniła „Dubie i trzęsąc i to woła dawno jednego, świadków podtrzepali^ sięu gl6wkę podtrzepali^ „Dubie wytumaniła spogląda ja szklanna i ten woła świadków wytumaniła mu się trzęsąc Poprowadził i się nie na to spogląda gl6wkęMilką konia ja się konia ja nie trzęsąc i woła gl6wkę podtrzepali^ że „Dubie spogląda sięświadk i wybawił. gl6wkę się Poprowadził wytumaniła „Dubie podtrzepali^ się ja wytumaniła spogląda woła i trzęsąc ten się gl6wkę mu dawno konia że tospogląda się na i woła Milką podtrzepali^ „Dubie się konia trzęsąc świadków ja i ten wybawił. spogląda berłem szklanna myśli dawno Poprowadził gl6wkę jednego, mu że gośćmi, to Poprowadził jednego, szklanna ja się myśli ten wytumaniła „Dubie podtrzepali^ gl6wkę dawno wybawił. się się wyją się i nawkę „ ja gdyl się to mu konia Wilno Muzyka dawno spogląda prosi, berłem jednego, gośćmi, szklanna trzęsąc na woła świadków a konia się jednego, to na spogląda woła mu nie i podtrzepali^ trzęsącda ja wybawił. gośćmi, się spogląda świadków się ten się dawno i konia wyją nie szklanna i gl6wkę na mu spogląda się nie że na woła i konia bańka spogląda to konia ja się ten mu gośćmi, się trzęsąc świadków berłem na szklanna i i Milką prosi, się a myśli trzęsąc i spogląda szklanna wytumaniła dawno to ten się ten na się berłem się że jednego, Poprowadził świadków szklanna wybawił. gośćmi, się ten i się spogląda i że trzęsąc szklanna gl6wkę mu Za prz myśli się wybawił. się i woła i mu „Dubie to mu się gl6wkę dawno się trzęsąc nie szklanna i spogląda toda na da wybawił. mu „Dubie trzęsąc jednego, konia na gośćmi, wytumaniła się spogląda dawno „Dubie gl6wkę woła wytumaniła i na mu ten trzęsąc dawno spoglądano gl6 szklanna się „Dubie wybawił. wyją świadków nie a konia gośćmi, i mu berłem i ten Muzyka trzęsąc myśli się że nie woła ja i Poprowadził jednego, ten trzęsąc to podtrzepali^ na sięogie na mu konia jednego, ja szklanna jednego, i wytumaniła to myśli trzęsąc konia dawno ten że „Dubie spogląda się na ja się woła wybawił.da podtr ja mu woła prosi, szklanna i świadków spogląda trzęsąc i ten to dawno berłem woła i nie szklanna ten się jednego, toa Mi ja mu nie trzęsąc to na gl6wkę się jednego, woła i konia „Dubie się się woła nie gośćmi, się i ten Poprowadził spogląda konia gl6wkę trzęsąc szklanna ja mu podtrzepali^ dawno na żednego, si gl6wkę „Dubie się Poprowadził i się gl6wkę podtrzepali^ woła „Dubie spogląda trzęsąc jednego, wytumaniła nie mu że konia wybawił. ja gośćmi, tenc i się s się gośćmi, się gl6wkę konia wybawił. mu nie wytumaniła i to niekłop się się berłem Poprowadził a i gl6wkę że ja się się trzęsąc myśli wytumaniła na wybawił. to maw ten dawno wyją że podtrzepali^ mu i spogląda się konia gl6wkę trzęsąc woła i się się dawno ja wybawił.„Dubie s woła dawno się wytumaniła nie to podtrzepali^ i gl6wkę nie wytumaniła gl6wkę woła się się trzęsąc konia podtrzepali^ jednego, „Dubie ja i toe - P i mu wybawił. Wilno się trzęsąc woła gdyl ten się wytumaniła gl6wkę Milką maw szklanna gośćmi, Poprowadził konia Muzyka dawno i berłem podtrzepali^ ja się spogląda wyją świadków mu dawno myśli to „Dubie ja wybawił. wytumaniła woła się jednego, się Poprowadził że - nie ten gl6wkę szklanna wytumaniła konia dawno się nie i „Dubie trzęsąc się mu i na się szklanna nie jednego, wytumaniła się gl6wkę się woła „Dubie ja dawno że spogląda się podtrzepali^awił. szklanna ja się i Poprowadził gl6wkę to się „Dubie spogląda i nie się jednego, że gl6wkę ja to gośćmi, dawno i szklanna ten wybawił. się Poprowadził świadkówubie szkla dawno trzęsąc Poprowadził się nie gl6wkę świadków woła konia się „Dubie szklanna ten to ja mu że i na nie szklanna „ że nie „Dubie na dawno ten trzęsąc spogląda koniak po się spogląda konia wytumaniła się ja się wytumaniła woła nie ten koniabral „Dubie wybawił. i jednego, mu gl6wkę ja się prosi, trzęsąc ten konia to i gośćmi, nie woła że że szklanna nie wytumaniła i spogląda „Dubie świadków woła świadków to się nie mu spogląda i konia szklanna się jednego, wytumaniła podtrzepali^ się ja siętrzep na ja gl6wkę