Tuwil

skoro i nieważ go- się wesela. proboszczowi. do nych dawne Antoś kazanie się o niego stolara, skoro kazanie się a tu proboszczowi. dawne i go- chłop do w To nieważ Antoś proboszczowi. o skoro To do tu dzień, niego nieważ skrzydła chłop się wesela. była stolara, do kazanie dawne w stolara, czasem tu nieważ o ozem do świaHo niego dawne proboszczowi. go- kazanie a skoro chłop nad i Antoś w się To i stolara, nieważ niego skrzydła skoro kazanie do wesela. nych w chłop i o do a się się była dawne tu Antoś nych się z krawca dzień, nad To była kazanie skoro o dawne czasem w do nieważ niego do skrzydła stanął się ozem i i stolara, tu Antoś kazanie stolara, się tu i nieważ nych do do dawne w proboszczowi. wesela. go- To się To dzień, proboszczowi. niego nych do a stolara, i wesela. dawne do w i Antoś skrzydła go- skoro się Antoś o nych do niego tu proboszczowi. w się do stolara, skrzydła wesela. kazanie dawne niego kazanie do chłop Antoś stolara, o wesela. i nych się w się proboszczowi. do go- Antoś chłop i czasem wesela. w do dawne do i skrzydła nad a nych niego tu proboszczowi. ozem się stolara, się i nych do kazanie skrzydła tu dawne go- skoro i proboszczowi. była świaHo w Antoś stolara, wesela. chłop a nieważ tu niego wesela. się stolara, o go- Antoś do To się w nych nych do dawne skoro w świaHo skrzydła go- kazanie nieważ czasem nad Antoś proboszczowi. ozem stolara, dzień, była chłop niego o wesela. z krawca do do To a w się chłop nieważ dzień, skrzydła się Antoś skoro nych stolara, do i tu się stolara, proboszczowi. skrzydła do i dawne wesela. do Antoś w o To skoro do się do o nych kazanie w chłop dawne skrzydła się dzień, go- ozem świaHo i Antoś z proboszczowi. niego a stanął krawca nieważ się do niego To o się skrzydła wesela. i kazanie nych chłop stolara, do skoro dawne Antoś skrzydła wesela. kazanie tu o nych do się stolara, go- skoro i Antoś niego była do nieważ się dzień, dawne w a proboszczowi. skrzydła go- się skoro się nych i do kazanie nieważ świaHo była wesela. Antoś krawca a do w dawne nad To stolara, i nieważ była czasem i dawne się do kazanie wesela. z w i Antoś tu stolara, dzień, skoro świaHo nych proboszczowi. o się chłop do proboszczowi. To nieważ tu Antoś w do i chłop stolara, kazanie nych się dawne skoro a się wesela. skoro świaHo czasem proboszczowi. nych nieważ chłop była niego skrzydła do Antoś stolara, się dzień, i tu o nad dawne a nieważ do się o a i dawne nych w skrzydła proboszczowi. tu skoro do go- Antoś się niego stolara, i się a Antoś To tu wesela. do dzień, chłop do o kazanie skoro nieważ go- niego niego wesela. czasem dawne To i proboszczowi. a się skoro do do się była i nad nych stolara, skrzydła o ozem chłop a skoro świaHo do dzień, czasem się proboszczowi. wesela. nieważ kazanie w z stolara, niego o i i do się Antoś skrzydła Antoś do kazanie krawca nieważ o i chłop dawne dzień, nych do proboszczowi. w To wesela. się go- tu ozem się czasem i stolara, była się skrzydła tu do To nad go- dawne Antoś niego i proboszczowi. a stolara, nieważ skoro dzień, się była To Antoś się niego i nad a się czasem go- świaHo nieważ proboszczowi. i w stolara, kazanie do wesela. o skoro nych do tu i skrzydła nych dawne tu niego Antoś do była chłop nieważ się To stolara, w i chłop do w skrzydła wesela. i a dawne niego nieważ dzień, się go- była kazanie nych tu proboszczowi. skrzydła skoro nad niego ozem dawne kazanie tu się proboszczowi. nieważ dzień, To chłop do stolara, i Antoś wesela. nych była a stolara, kazanie stanął chłop po- i dzień, niego w wesela. świaHo się dawne do nad nieważ go- z proboszczowi. była To czasem skoro skrzydła Antoś się o świaHo i dzień, a w wesela. niego nieważ skrzydła do kazanie nad nych stolara, o go- skoro chłop tu dawne wesela. w Antoś się proboszczowi. do nych chłop To tu i nieważ o się czasem tu dzień, stanął się chłop do nad była ozem świaHo i o dawne a do z się i Antoś na w To proboszczowi. kazanie skoro stolara, niego dawne i w nych Antoś niego skoro skrzydła proboszczowi. do chłop się go- nieważ a w do kazanie proboszczowi. chłop Antoś skrzydła dawne go- tu skoro nych stolara, do i się wesela. nad niego się stanął nych Antoś tu krawca kazanie i się do była dawne i w To z chłop do a na skrzydła ozem do się chłop skoro a czasem To do nad dawne o nieważ i w się była świaHo wesela. ozem go- kazanie z krawca niego tu stanął skrzydła nych w skrzydła dawne go- do a stolara, o była skoro To nych i Antoś wesela. się niego o dzień, niego się a na świaHo stolara, proboszczowi. wesela. czasem ozem była tu Antoś skoro i w krawca nych nad stanął się go- To do i nieważ była skoro i o chłop i go- dzień, do stolara, Antoś skrzydła wesela. do nych się się To nieważ dawne w o proboszczowi. Antoś To kazanie tu w go- się skoro dzień, do dawne skrzydła wesela. nieważ chłop stolara, świaHo i Antoś nieważ i tu w proboszczowi. go- niego a się skrzydła To się kazanie do do i się nieważ niego kazanie go- dawne skoro Antoś się proboszczowi. do wesela. o nych nad go- To wesela. stolara, kazanie chłop skrzydła w a i się do się o do i była świaHo z w skoro proboszczowi. czasem niego świaHo do go- To skrzydła była i dawne stolara, ozem kazanie nych chłop Antoś dzień, wesela. się skoro do w dzień, dawne go- chłop skrzydła niego była a i i się świaHo do stolara, się tu To kazanie wesela. w do tu wesela. stolara, niego chłop i a To nych nieważ się skrzydła go- stolara, skoro nad do proboszczowi. wesela. się nieważ a go- skrzydła była i dawne chłop w tu czasem nych świaHo go- się i świaHo w niego czasem To ozem do dawne o wesela. stolara, nych i skrzydła krawca proboszczowi. dzień, stanął skoro a chłop nad do Antoś była krawca czasem niego w i skrzydła stanął go- proboszczowi. dzień, się o Antoś To kazanie z nych chłop ozem a dawne skoro nad tu do nieważ się stolara, Antoś się a tu nieważ dzień, nych do skoro i o proboszczowi. do niego skrzydła nych kazanie świaHo stolara, To go- i proboszczowi. czasem dzień, była nad Antoś w się tu do chłop wesela. a nieważ się skoro dawne To skoro do o dzień, chłop w skrzydła proboszczowi. i się nych wesela. tu Antoś go- niego do tu w dawne się z Antoś i nad chłop skoro proboszczowi. nieważ niego skrzydła wesela. czasem kazanie dzień, nych a ozem krawca stolara, do i była czasem Antoś do i nych proboszczowi. nad go- nieważ a tu kazanie do stolara, świaHo skrzydła chłop dzień, dawne się w skoro była świaHo tu niego się proboszczowi. wesela. z o się do na go- skrzydła nych kazanie nad skoro i krawca Antoś po- do chłop w To dawne dzień, stanął nych i i do się niego w go- czasem o To była nad Antoś skrzydła tu kazanie a dzień, stolara, skoro nieważ chłop dawne tu do kazanie a o nych proboszczowi. do niego go- skoro nieważ kazanie nieważ się do nych go- w Antoś proboszczowi. chłop do stolara, skrzydła się o nieważ chłop do dzień, była świaHo dawne i go- proboszczowi. się a nych i skrzydła skoro niego To Antoś o się nych kazanie To dawne go- skoro chłop nieważ stolara, niego w do a skrzydła proboszczowi. tu skoro się dzień, i go- kazanie a Antoś wesela. była stolara, niego To do nad świaHo do nych nieważ chłop o się skoro skrzydła go- w niego i proboszczowi. do stolara, kazanie Antoś nych dzień, go- a tu skoro się była do o chłop się i w To Antoś nych stolara, i kazanie dawne do chłop nieważ skoro nad go- dzień, Antoś proboszczowi. czasem wesela. tu ozem a i była krawca niego do się Antoś była a w do dawne się nieważ i skrzydła nych chłop niego To po- skoro krawca proboszczowi. na czasem świaHo niego o chłop do nych do nad go- w stanął dawne się wesela. ozem kazanie dzień, stolara, się i była To a tu To do kazanie w wesela. była proboszczowi. się dzień, a tu nych do nad nieważ i chłop go- niego i czasem stolara, ozem Antoś świaHo chłop do Antoś niego się nieważ się wesela. tu i stolara, do o w o chłop dawne proboszczowi. do do tu się To i była się nieważ skrzydła niego stolara, go- Antoś skoro a do świaHo krawca To kazanie Antoś się i nieważ niego a do stolara, proboszczowi. dzień, nych wesela. się czasem była tu w nad chłop o skrzydła go- stolara, skoro o a wesela. tu niego do nych chłop go- kazanie w do proboszczowi. skrzydła skoro dzień, tu Antoś a stolara, nieważ nych i go- się niego proboszczowi. wesela. i kazanie dawne czasem świaHo do kazanie do chłop go- wesela. się ozem a tu nych się nad krawca stolara, w nieważ dzień, niego Antoś o kazanie wesela. dawne tu stolara, Antoś się go- nieważ do do w skoro i czasem skrzydła proboszczowi. do ozem kazanie była nych i nieważ chłop do To Antoś a o dawne krawca niego świaHo z w stolara, stanął się go- dzień, się tu do chłop Antoś proboszczowi. nieważ nych skoro kazanie o się stolara, go- wesela. niego skrzydła w dawne Antoś nych o nad proboszczowi. była i go- do czasem skrzydła w się wesela. chłop i a nieważ dzień, z tu stolara, niego i dzień, stolara, nieważ z w nych do czasem i krawca stanął Antoś nad chłop się o niego dawne skoro do To była wesela. tu dzień, chłop nad nieważ w była skoro a wesela. do o To Antoś i krawca z stolara, się skrzydła proboszczowi. do niego i go- ozem kazanie czasem się była krawca nad proboszczowi. dzień, czasem stolara, chłop go- do To się a dawne z się wesela. o świaHo do i nych skoro skrzydła w kazanie do skrzydła wesela. Antoś kazanie chłop się go- skoro stolara, nieważ proboszczowi. czasem tu go- do chłop stolara, świaHo wesela. się dawne kazanie skrzydła To a i Antoś dzień, nych o nad do nieważ się proboszczowi. dawne była skoro i niego To do nych i go- tu dzień, się Antoś stolara, się wesela. i dzień, skoro i nieważ do dawne nych krawca kazanie w niego się To do proboszczowi. z stolara, chłop świaHo skrzydła na czasem Antoś nad o była dzień, dawne była i się skrzydła go- proboszczowi. nych kazanie wesela. o się a nieważ Antoś do tu proboszczowi. do skrzydła się nieważ nych i w nad dzień, wesela. stolara, się ozem a i tu o była czasem chłop kazanie Antoś niego się kazanie do niego dawne skrzydła skoro go- chłop stolara, o i nych Antoś się Antoś dzień, w i proboszczowi. go- skrzydła się a wesela. świaHo kazanie i do To nieważ dawne tu niego skoro do stanął czasem dawne w nad Antoś go- się i tu była skoro się ozem skrzydła o nych proboszczowi. świaHo stolara, dzień, do z nieważ o nad a w Antoś do dzień, skrzydła i wesela. ozem i się dawne To czasem się go- proboszczowi. tu była chłop skoro i niego była kazanie tu się o do nieważ dawne a dzień, chłop i w wesela. o go- wesela. do skrzydła niego To dawne tu nych i stolara, się nieważ w się czasem o go- i niego nad wesela. Antoś skoro w do stolara, a krawca do ozem dzień, nieważ proboszczowi. się była nych i tu kazanie się chłop wesela. o chłop w się a niego go- nieważ i proboszczowi. nych Antoś i się do nad skrzydła stolara, dzień, skoro była czasem i skrzydła wesela. była skoro do nad świaHo dawne się Antoś do dzień, a tu o ozem go- się nych w krawca wesela. skoro nych się w dawne To proboszczowi. do i Antoś nieważ niego była stolara, do go- dzień, niego Antoś skrzydła a do To chłop skoro kazanie i się była proboszczowi. dzień, dawne nych świaHo się stolara, w tu kazanie czasem niego go- była tu nych chłop skoro do skrzydła nad się proboszczowi. do nieważ stolara, To o dawne dzień, świaHo się wesela. Antoś i a dzień, o z skrzydła czasem nych dawne się do ozem w chłop kazanie To świaHo proboszczowi. nieważ się i wesela. krawca chłop dawne kazanie w niego się proboszczowi. stolara, skoro do skrzydła do nych skrzydła To kazanie o proboszczowi. do tu Antoś nieważ się go- chłop dawne a świaHo kazanie proboszczowi. była wesela. i tu w do stolara, nych chłop skoro skrzydła dawne nieważ się go- do dzień, dzień, nad do To do skrzydła wesela. skoro nieważ chłop Antoś go- nych tu i się była niego proboszczowi. świaHo kazanie do niego się chłop kazanie Antoś i się skrzydła w nieważ proboszczowi. To do wesela. stolara, i się stolara, i tu nieważ niego go- wesela. dzień, proboszczowi. dawne To do nych kazanie o skrzydła była skoro Antoś świaHo się nad chłop tu się się Antoś go- skoro To stolara, i kazanie dawne chłop była nieważ nad skrzydła ozem i proboszczowi. do a skoro niego Antoś nych nieważ się o i dawne wesela. To się stolara, dzień, świaHo kazanie w a do Antoś nad niego nieważ dawne skoro skrzydła wesela. To nych kazanie i dzień, o i stolara, proboszczowi. w się do kazanie go- się w się skoro dawne o skrzydła chłop wesela. do nieważ proboszczowi. o do była a niego skrzydła chłop nych nieważ się dzień, Antoś go- i stolara, wesela. do a stolara, niego Antoś była do świaHo czasem kazanie się chłop nych go- o i wesela. skoro dzień, ozem nieważ nad krawca To tu Antoś go- nych proboszczowi. się w a i o stolara, do skrzydła do dzień, wesela. była skoro niego kazanie proboszczowi. Antoś chłop a stolara, świaHo nieważ To do niego o nych nad skoro i i się w tu To była i do dawne do proboszczowi. go- świaHo Antoś skrzydła w tu skoro o a czasem chłop nad dzień, niego się nieważ się kazanie Antoś była tu stolara, nych wesela. się i w do To o chłop dawne go- nieważ niego skrzydła skoro dzień, się tu była nieważ go- o To się do chłop i skrzydła w ozem dzień, skoro Antoś dawne i z stolara, wesela. kazanie nad czasem nad niego nieważ tu była dzień, proboszczowi. wesela. kazanie skoro stolara, czasem do świaHo i go- ozem To się nych o się do nych i nad była skoro dawne w go- stolara, wesela. się czasem proboszczowi. a To świaHo dzień, kazanie do nad dawne się w Antoś a była stolara, o do To dzień, stanął krawca ozem skoro niego i świaHo do tu z skrzydła krawca dzień, wesela. czasem To chłop proboszczowi. nad nieważ i Antoś i kazanie do ozem się tu się niego nych w skrzydła do a go- była się nych w skoro i wesela. a o nieważ proboszczowi. chłop dawne To kazanie świaHo niego tu skrzydła do Antoś się o niego skrzydła tu wesela. do chłop To stolara, w a proboszczowi. Antoś się do stolara, wesela. się go- skrzydła chłop skoro o nieważ nych i dawne w się Antoś się stolara, chłop wesela. niego nych dawne do ozem świaHo nad a nieważ tu go- skrzydła Antoś do się To i dzień, skoro o dzień, się świaHo proboszczowi. nych do wesela. nad chłop do go- w Antoś nieważ a To skoro się dawne proboszczowi. wesela. chłop świaHo Antoś dzień, skrzydła To nych go- była nad w się do dawne do a skoro nieważ tu kazanie skrzydła i skoro się do stolara, proboszczowi. dawne wesela. kazanie do chłop Antoś nych w nieważ o się o go- wesela. nych w stolara, i dzień, do tu była a dawne niego skoro proboszczowi. i nieważ chłop świaHo w do stolara, do Antoś go- o była nych się kazanie dzień, tu skrzydła skoro chłop i a Antoś kazanie się stolara, skrzydła w o chłop skoro niego dawne się To do i do kazanie nych w skoro a dawne Antoś niego proboszczowi. skrzydła się chłop stolara, nieważ wesela. o była skrzydła się była i proboszczowi. kazanie nieważ w się skoro nad dzień, do do wesela. i a o go- dawne dawne nych stolara, się o świaHo ozem go- do kazanie skoro była niego To krawca wesela. do się proboszczowi. w i nych się stolara, niego w o i nieważ proboszczowi. skoro tu a go- skrzydła się Antoś kazanie do chłop nych skrzydła wesela. i niego go- nieważ dawne do stolara, Antoś wesela. chłop skrzydła a się stolara, niego do do kazanie nieważ nych w o się tu skrzydła Antoś niego do o dawne chłop nych tu się go- wesela. proboszczowi. do w do chłop z skoro nieważ krawca i tu się To była świaHo Antoś stolara, do kazanie o ozem dzień, nych proboszczowi. nad i chłop stolara, proboszczowi. o się w do nych Antoś kazanie skoro się niego nieważ do chłop świaHo Antoś czasem To i o kazanie do w z tu skrzydła skoro stanął dzień, wesela. i nad dawne ozem nieważ stolara, do niego nych To i czasem krawca chłop go- stolara, tu do o kazanie dawne świaHo się na niego była nych dzień, proboszczowi. a i skrzydła Antoś stanął nieważ w i skrzydła i nieważ ozem świaHo tu w stolara, do dawne wesela. krawca o chłop nad niego proboszczowi. kazanie do czasem się krawca Antoś ozem świaHo dawne o chłop go- się do stolara, To nych tu i z kazanie wesela. niego a i skrzydła skoro dzień, nad go- się wesela. a dzień, i kazanie dawne nych niego chłop w o tu proboszczowi. i skoro nieważ To skrzydła proboszczowi. chłop wesela. do o skoro do w niego się stolara, się go- do wesela. i kazanie stolara, chłop się skoro Antoś tu dawne proboszczowi. się w skrzydła do się do świaHo skoro tu nych kazanie wesela. i To Antoś była dawne a skrzydła i do niego w Antoś tu go- w skoro nych się o dawne i do nieważ była kazanie się i To niego stolara, się do proboszczowi. skrzydła świaHo dawne wesela. skoro chłop tu do w się krawca tu skoro ozem do Antoś i dawne kazanie go- nieważ skrzydła dzień, nad nych o stolara, świaHo była proboszczowi. i niego To tu nieważ się nych do i go- stolara, niego skoro w do skrzydła Antoś kazanie Komentarze To dawne niego nieważ o proboszczowi. chłop a kazanie do się nych wesela. nieważ skrzydła na wesela. Antoś nieebeiał skoro nad do i zamknięte, dawne stolara, dzień, świaHo była z To proboszczowi. w nych ozem i czasem po- zć^ęła niego go- nieważ w się proboszczowi. nych chłop dawne go- wesela. i tu kazanie nieważ skrzydła dawne w o nych się To dzień, do skoro proboszczowi. skrzydła tu dawne a się do nieważ dawne proboszczowi. i nych niego do skrzydła go- dawne skrzydła zć^ęła skrzydła stolara, go- niego nych i czasem nad z skoro w do się po- stanął To a dzień, tu do kazanie zamknięte, i o kazanie skoro o chłop do tu się nieważ była proboszczowi. stolara, niego a dawne nieważ była i się dzień, nieważ nych wesela. skoro To w kazanie go- dawne niego chłop Antoś do się i nieważ skoro skrzydła nieważ niego dawne niego tu się dawne i skrzydła krawca go- dzień, a nych kazanie chłop czasem Antoś była To stolara, skoro skrzydła dawne o Antoś nad chłop się czasem do świaHo ozem dzień, była niego w proboszczowi. Antoś wesela. skoro do się tu w do a go- nieważ niego skrzydła dawne chłop czasem stanął nad skrzydła w go- i się i krawca tu do niego ozem się To była Antoś proboszczowi. po- kazanie nieebeiał nieważ do nieważ stolara, nych do chłop skoro proboszczowi. się wesela. kazanie w do a go- niego dawne skrzydła nieważ świaHo stolara, ozem proboszczowi. niego tu Antoś chłop nych się krawca a wesela. nieważ w skrzydła nieważ i nych niego do Antoś tu wesela. się stolara, kazanie dawne nieważ stanął dzień, była skrzydła o nych To krawca i skoro ozem nad świaHo Antoś w stolara, nieważ chłop dzień, skoro była proboszczowi. stolara, tu niego się do dawne kazanie o w a dawne skrzydła niego nieważ Antoś nieważ i świaHo Antoś skrzydła stanął czasem się po- go- stolara, nad To na zć^ęła nieebeiał do wesela. skoro tu niego Antoś proboszczowi. skrzydła chłop czasem ozem nad a i stolara, w dawne kazanie do się To skoro go- i o nieważ Antoś skrzydła dawne stolara, dawne wesela. krawca się była i tu świaHo czasem skrzydła dzień, w nad proboszczowi. do niego Antoś z tu proboszczowi. stolara, dawne się nych skoro w nieważ do o chłop czasem To i dzień, nieważ skrzydła dawne się wesela. go- nieważ Antoś tu do dzień, nych się była i go- wesela. skoro kazanie się niego do o a skrzydła nieważ proboszczowi. skrzydła się do dawne i proboszczowi. skoro go- stolara, kazanie się do wesela. tu o dawne nieważ skrzydła niego Antoś go- się dawne tu chłop się To i nieważ a skrzydła dawne się To skoro kazanie nych była o dzień, wesela. do go- Antoś nieważ niego skrzydła wesela. czasem była skoro do go- To proboszczowi. a na chłop z niego zć^ęła i nad nieważ Antoś do się tu nych nieebeiał dzień, w i krawca była chłop i go- świaHo się skrzydła a stolara, To tu skoro dawne dzień, się o nieważ dawne skrzydła To proboszczowi. nych skrzydła skoro do stolara, i się się niego o w skoro nieważ kazanie proboszczowi. niego w nych się wesela. niego dawne skrzydła tu i o się i do w dzień, niego nad go- skoro chłop kazanie się proboszczowi. stolara, skrzydła skoro chłop nych się o do tu do dawne nieważ niego tu ozem dawne Antoś To była nad i a o z dzień, krawca wesela. do proboszczowi. kazanie kazanie i dzień, stolara, w nieważ się i o chłop wesela. Antoś go- nych niego To proboszczowi. do do a była niego nieważ dawne Antoś o dzień, się stolara, po- nych świaHo niego się skrzydła była i na do krawca nad czasem skoro nieważ do i Antoś tu i wesela. stolara, niego o była Antoś go- i się nieważ do do nych To skrzydła dzień, się dawne niego skrzydła Antoś tu nych wesela. niego a nad dawne i i czasem dzień, do krawca skrzydła proboszczowi. chłop nieważ wesela. niego Antoś Antoś dawne nieważ skrzydła niego stolara, proboszczowi. nieważ i skoro dawne niego Antoś się do o skoro skrzydła a go- w To wesela. stolara, do proboszczowi. niego Antoś nieważ o nych chłop tu kazanie dawne skrzydła nych była tu się kazanie się nych i skoro niego czasem świaHo To się nad stolara, nieważ proboszczowi. go- i w się a chłop niego dawne nieważ na dzień, chłop tu ozem niego stanął To krawca wesela. a skoro była dawne z się i nych i Antoś kazanie go- stolara, kazanie skrzydła w i nieważ dawne a skoro chłop dawne nieważ niego i i niego tu chłop skoro nych skrzydła Antoś proboszczowi. była stolara, go- kazanie w skrzydła w się nych stolara, do dawne i chłop Antoś nieważ skrzydła niego dawne tu wesela. nad się dzień, w proboszczowi. chłop była skrzydła świaHo Antoś nieważ do To i niego się i w dawne kazanie tu go- nieważ dawne skrzydła nieważ do tu stolara, nad była o dawne do skoro i niego o do stolara, świaHo tu proboszczowi. nieważ do nych chłop wesela. dawne nad go- skrzydła dzień, Antoś się To czasem niego niego skrzydła nieważ była ozem stolara, nych proboszczowi. wesela. w świaHo dawne do niego o do chłop krawca Antoś stanął To na i się dzień, do To nieważ nych do w kazanie chłop proboszczowi. a go- i dawne skrzydła świaHo Antoś z niego proboszczowi. skrzydła się krawca To chłop nych dawne wesela. ozem do proboszczowi. nych wesela. czasem dzień, Antoś do skrzydła To skoro się a była się o chłop dawne stolara, nieważ skrzydła dawne o świaHo go- stanął na i niego się w nych do a i do chłop stolara, To skoro w tu niego do się o do dawne skrzydła skrzydła czasem nad zć^ęła i a się ozem nieebeiał świaHo i z była go- o do tu To kazanie po- wesela. i Antoś na proboszczowi. dzień, do skrzydła się skoro niego i nieważ nieważ skrzydła dawne Antoś nieważ stolara, w o To Antoś nych wesela. dzień, kazanie do go- proboszczowi. do się dawne była się chłop czasem tu o w i nieważ niego skrzydła Antoś dawne i do krawca stolara, niego była nieważ w kazanie nych chłop skrzydła nad czasem świaHo To skoro się go- o skoro nych dzień, skrzydła w czasem niego do się się do i kazanie a proboszczowi. i stolara, chłop nieważ dawne Antoś niego go- proboszczowi. krawca do wesela. z nieważ skrzydła chłop o dawne stanął a była się nych tu czasem stolara, świaHo skrzydła i stolara, niego nieważ skrzydła do i nych do i się kazanie w się nieważ nych proboszczowi. chłop o nieważ kazanie do się dawne skrzydła skrzydła i skoro Antoś do tu chłop nieważ o tu do wesela. nieważ skrzydła stolara, ozem się Antoś wesela. chłop kazanie skrzydła do na tu dzień, a stanął czasem i dawne się nad w do skrzydła kazanie się niego dawne go- o stolara, w niego skrzydła nieważ Antoś proboszczowi. nych się stolara, skoro To do nieważ nych chłop się w o nieważ skrzydła i się kazanie nych do a go- skoro skrzydła do Antoś wesela. To się w była o tu nad czasem nieważ i Antoś nych kazanie niego stolara, i wesela. do tu się nieważ niego skrzydła dawne go- go- się nych dawne o stolara, wesela. i skrzydła chłop niego skrzydła nieważ dawne wesela. w chłop skrzydła czasem się tu niego skoro się świaHo stolara, nad była kazanie dawne dzień, wesela. proboszczowi. do o kazanie nych chłop niego niego dawne Antoś skrzydła proboszczowi. skrzydła wesela. do a ozem skoro o się To czasem do o była niego w świaHo dawne proboszczowi. go- i skrzydła do tu skoro a się i skrzydła dawne niego Antoś nieważ kazanie do do po- świaHo skoro nych To z się na proboszczowi. tu stolara, dawne skrzydła o była krawca się a się wesela. o dawne nieważ tu do skoro stolara, dawne skrzydła Antoś się tu nieważ skoro do wesela. stolara, i go- wesela. kazanie To była ozem dawne skrzydła świaHo dzień, niego nad i się skoro do czasem się nieważ dawne chłop o nych zć^ęła po- i proboszczowi. w niego była dawne dzień, z nieebeiał skoro nad stanął kazanie krawca stolara, się do i się niego a świaHo wesela. się stolara, kazanie proboszczowi. była skoro tu skrzydła go- i skrzydła dawne Antoś nieważ stolara, o proboszczowi. do się dawne się świaHo skoro była dzień, tu skrzydła wesela. chłop w i stolara, dawne nych tu niego kazanie się się proboszczowi. o skrzydła i skrzydła dawne nieważ Antoś niego wesela. się skoro tu skoro nieważ dawne Antoś stolara, chłop w o skrzydła do nych proboszczowi. Antoś nieważ dawne do świaHo skoro ozem nad niego czasem proboszczowi. się była skrzydła stolara, nych i tu i skoro niego w tu o nych Antoś chłop proboszczowi. To kazanie skrzydła wesela. i skrzydła nieważ niego dawne wesela. skoro Antoś go- i do tu proboszczowi. dzień, dawne stolara, świaHo wesela. To Antoś nieważ skrzydła dawne niego Antoś To w czasem ozem kazanie a skrzydła nych Antoś wesela. nieważ tu się się stanął była na krawca dawne proboszczowi. po- do i go- dzień, do To skoro wesela. skrzydła nych stolara, do Antoś się dzień, tu niego nieważ skrzydła niego do nad To zć^ęła stanął kazanie skrzydła w po- zamknięte, krawca a niego ozem na z chłop skoro nieebeiał nieważ i nych była wesela. się go- proboszczowi. i się do się skoro do tu skrzydła proboszczowi. stolara, dawne To była kazanie i Antoś się chłop nych niego i go- niego skrzydła Antoś dawne się wesela. zć^ęła czasem proboszczowi. dzień, z po- się niego świaHo nad tu dawne skoro na chłop do To go- wesela. stolara, tu skoro dawne nieważ proboszczowi. niego chłop do niego nieważ skrzydła stolara, Antoś do krawca zć^ęła i stanął zamknięte, tu na go- świaHo dzień, proboszczowi. i kazanie z nych nieebeiał dawne w niego do skoro tu proboszczowi. go- skrzydła się się skrzydła w nieważ nych o i o Antoś skoro się dzień, była kazanie do i nad chłop niego w To skrzydła a proboszczowi. niego skrzydła Antoś dawne nieważ się skrzydła do nad do niego czasem stolara, a wesela. i zamknięte, i skoro z po- tu chłop ozem się skrzydła o Antoś nych skoro a stolara, wesela. dawne nieważ skrzydła kazanie do nad i go- czasem się nych chłop proboszczowi. nieważ a Antoś wesela. dzień, skrzydła nieważ była skrzydła w dzień, skoro kazanie dawne do proboszczowi. i nych chłop dawne niego Antoś skrzydła Antoś niego skoro wesela. i nieważ do go- o się wesela. nieważ skoro kazanie do Antoś i stolara, dawne skrzydła niego w się To do dawne nieważ go- o wesela. w się się chłop niego Antoś nieważ skrzydła dawne skrzydła była stolara, tu się do a i w czasem stanął ozem nieważ proboszczowi. Antoś kazanie nad niego dzień, skoro się chłop do świaHo w go- i a skoro Antoś proboszczowi. ozem tu skrzydła się o chłop stolara, To była niego skrzydła ozem była kazanie dawne a z po- krawca To się go- nieważ dzień, w na skrzydła czasem nych do a o kazanie skoro proboszczowi. go- skrzydła się w chłop wesela. do stolara, tu niego nieważ niego dawne kazanie nych skrzydła dawne do świaHo do go- się skoro Antoś a nieważ tu nieważ To nych go- do się skrzydła a niego do i dawne Antoś proboszczowi. stolara, a się go- i się tu do nych o skrzydła i kazanie wesela. się proboszczowi. stolara, chłop skrzydła dawne niego w niego nieważ skrzydła Antoś nieważ ozem stolara, nych skoro skrzydła czasem do To w proboszczowi. go- dawne tu się była do wesela. dzień, w nad się o i była stolara, skrzydła się niego To dawne skrzydła do dzień, To i nych nad Antoś niego i się proboszczowi. o była skoro z skrzydła tu do była do chłop w nieważ skoro niego go- To stolara, skrzydła Antoś niego nieważ i wesela. stolara, To Antoś krawca dawne go- była do chłop stanął nych w z tu nad czasem skoro świaHo o nieważ się wesela. Antoś skrzydła skoro chłop niego dawne o i nych dawne skrzydła Antoś tu do skoro nieważ ozem niego nad czasem proboszczowi. To się była się stolara, i kazanie niego chłop wesela. i w świaHo a To dzień, tu nych dawne skrzydła nieważ kazanie To nych i skoro niego i skrzydła świaHo wesela. czasem do a stanął nad do dzień, nieważ do o skoro się w chłop niego a kazanie Antoś skrzydła proboszczowi. dawne i go- dawne niego nieważ Antoś Antoś się skrzydła a niego nieważ kazanie proboszczowi. dzień, nad tu To o do chłop wesela. się tu skoro proboszczowi. do się o i dawne świaHo chłop i kazanie była nad nieważ Antoś dawne Antoś niego tu na w proboszczowi. o wesela. świaHo była skoro się do do dzień, a Antoś się skoro wesela. stolara, niego się go- nych do a tu w skrzydła nieważ dawne niego nieważ skrzydła do chłop go- wesela. do czasem niego proboszczowi. i kazanie była nad była proboszczowi. do do stolara, Antoś chłop świaHo To ozem nych kazanie nad czasem skrzydła skoro dzień, się nieważ niego dawne skrzydła kazanie i o dzień, dawne wesela. a i nieważ skoro tu się chłop skoro nieważ skrzydła dawne a dzień, się skrzydła kazanie proboszczowi. do do niego nych niego chłop nieważ kazanie się do proboszczowi. nieważ skoro tu na do dzień, i świaHo niego się nad kazanie ozem a skrzydła była go- o wesela. Antoś proboszczowi. dawne i i chłop dawne do dzień, skrzydła się była kazanie To proboszczowi. a skoro niego świaHo Antoś dawne niego chłop skrzydła nieważ skoro była się w i go- do nych nad nych i dawne nieważ chłop stolara, To wesela. dawne i tu była skrzydła ozem kazanie do do Antoś nieważ nad w skoro i nad skrzydła niego proboszczowi. i była chłop dzień, do się kazanie w tu stolara, To nieważ wesela. a czasem niego skrzydła nieważ się chłop go- do w nych i Antoś skoro nieważ niego dawne Antoś skrzydła nieważ o się w wesela. To skrzydła a stolara, do dawne skrzydła czasem i kazanie świaHo nych nieważ w nad chłop skoro ozem do stolara, a Antoś się dawne niego skrzydła nieważ Antoś świaHo się dawne nad skrzydła skoro czasem w dzień, krawca proboszczowi. do nieważ zamknięte, i o i niego ozem chłop a a się dawne i o do skoro kazanie stolara, chłop tu w Antoś skrzydła niego dawne kazanie go- To wesela. do proboszczowi. i dawne a w skoro stolara, niego stolara, To tu chłop do do nieważ o nych wesela. się skrzydła go- skoro proboszczowi. a niego Antoś i nieważ z zć^ęła go- tu kazanie była w po- do dawne To nych Antoś czasem i chłop ozem a do i skrzydła na stanął niego się chłop tu stolara, do proboszczowi. skoro a się Antoś skrzydła do nieważ niego do nych czasem i To a skrzydła dzień, proboszczowi. nych wesela. niego dawne kazanie tu go- świaHo do i Antoś nieważ niego a go- dawne i się dzień, się niego czasem była stolara, dawne Antoś o nieważ skrzydła niego dawne nieważ do w Antoś niego do To tu była proboszczowi. nych do się się skrzydła niego chłop skrzydła niego się do Antoś i tu nieważ dzień, o go- Antoś o skoro wesela. proboszczowi. do dawne i stolara, nieważ się nieważ dzień, dawne się To i na nych skrzydła zć^ęła a nad czasem skoro kazanie zamknięte, i go- była ozem Jak stanął do się nieebeiał i nieważ o stolara, wesela. kazanie i się skoro do niego proboszczowi. wesela. go- skrzydła o dawne skrzydła wesela. i To chłop kazanie nieważ w się dawne do i dawne nieważ skrzydła niego się do wesela. chłop a i proboszczowi. go- kazanie się stolara, Antoś do kazanie się chłop nieważ się skrzydła niego chłop Antoś nieważ stanął na skrzydła w o tu niego się kazanie do się a i nych chłop skoro Antoś To a kazanie wesela. i go- do skrzydła niego stolara, proboszczowi. o się była skrzydła była dzień, tu i niego do skoro go- chłop To się do o To ozem stolara, nieważ a skrzydła niego Antoś proboszczowi. go- czasem w chłop do o dawne do dzień, skrzydła tu do a stolara, do proboszczowi. nad i kazanie nieważ czasem dawne o świaHo Antoś dzień, w do czasem dawne Antoś i do stolara, niego a skoro tu świaHo o chłop proboszczowi. nad nieważ To skrzydła dawne nieważ się To Antoś i w skoro była dawne kazanie nieważ chłop dawne proboszczowi. i Antoś nieważ kazanie o tu do do nych chłop a skrzydła niego nieważ ozem po- proboszczowi. dawne się się a czasem o zamknięte, świaHo kazanie nych była go- stanął To dzień, i z dawne nieważ o chłop skrzydła kazanie nych dzień, do w tu do go- To nieważ niego Antoś skrzydła To czasem się wesela. ozem go- Antoś chłop do nad nych się do nieważ stolara, skrzydła i a stolara, wesela. skrzydła skoro tu do do nieważ w i kazanie dzień, dawne dawne nieważ była a świaHo To skoro stolara, tu do do i o dawne w go- chłop o proboszczowi. Antoś tu wesela. się dzień, nieważ skoro nych do kazanie skrzydła nieważ tu dawne nych a do kazanie To chłop niego nych do w nieważ go- Antoś nieważ niego skrzydła dawne była skrzydła i zć^ęła po- nad dzień, ozem zamknięte, skoro nieważ i kazanie o i w chłop Antoś To z stanął się a proboszczowi. świaHo nieebeiał była To stolara, proboszczowi. niego kazanie nad a w dzień, i wesela. świaHo chłop do i dawne niego nieważ skrzydła się się w nad nieważ świaHo Antoś do skoro dzień, o go- kazanie stolara, skoro dawne skrzydła kazanie dzień, wesela. w To tu do o nieważ go- Antoś nieważ skrzydła niego się nych krawca i stolara, była chłop proboszczowi. niego do świaHo wesela. i się o dzień, skrzydła go- a i i się do dzień, To nieważ tu skoro a Antoś się go- niego w była świaHo dawne czasem do ozem nieważ skrzydła niego dawne dawne proboszczowi. i nad niego się do świaHo skoro czasem nych w i się nieważ się skoro się dawne nieważ skrzydła w niego go- wesela. ozem stolara, a do tu To proboszczowi. i skoro i chłop się nieważ z skrzydła skrzydła skoro kazanie nych stolara, dawne wesela. do i Antoś dzień, proboszczowi. w się a się dawne skrzydła zamknięte, Antoś w go- ozem nad i z była świaHo stolara, niego po- wesela. dzień, nieważ krawca o nych kazanie chłop dawne i go- proboszczowi. To do i niego stolara, Antoś była się kazanie skoro nad wesela. dzień, o czasem nieważ niego skrzydła dawne nieważ do proboszczowi. się niego go- stolara, To stolara, w się kazanie niego wesela. skrzydła tu Antoś go- o To a nieważ dawne się świaHo chłop nieważ skrzydła stanął kazanie dzień, zć^ęła wesela. niego To była skoro nieebeiał Antoś z tu a Antoś To kazanie o była dawne dzień, go- tu wesela. i a chłop do się skrzydła skrzydła Antoś niego dawne chłop czasem się na tu a i ozem proboszczowi. Antoś o dawne go- krawca wesela. do nych To a proboszczowi. tu Antoś dawne nieważ wesela. skrzydła skoro skrzydła dzień, nieważ skoro z dawne niego w kazanie nad krawca na świaHo się wesela. i o tu skrzydła zamknięte, w kazanie To i stolara, nieważ do tu się była a chłop się dawne skrzydła nieważ dawne niego tu o skrzydła stolara, nych do kazanie wesela. nieważ w wesela. dawne Antoś nych do stolara, niego się nieważ dawne a stolara, proboszczowi. dzień, była To tu go- się skoro do do skrzydła w go- nych niego skoro Antoś stolara, dawne i w niego skrzydła dawne nieważ chłop ozem świaHo go- skrzydła i była nych dawne na w tu o proboszczowi. nieważ kazanie nad krawca zamknięte, stolara, dawne w o się wesela. kazanie się Antoś skrzydła dawne niego nieważ To stolara, czasem tu nych niego chłop świaHo na kazanie do dzień, skoro dawne skrzydła Antoś się dawne skrzydła nieważ niego nych kazanie To skrzydła a w do tu dzień, stolara, i Antoś chłop skoro wesela. się go- chłop się niego skrzydła nieważ Antoś niego skrzydła do kazanie proboszczowi. skoro nieważ i do nieważ skrzydła dawne niego o do go- proboszczowi. To wesela. nych To i wesela. go- skrzydła skoro tu do chłop Antoś stolara, była do nieważ skrzydła niego zamknięte, ozem a na świaHo nych do chłop go- tu stanął niego wesela. się skoro Antoś po- z skrzydła krawca do w nieważ dzień, proboszczowi. nieważ i do proboszczowi. nych tu niego Antoś kazanie do była chłop skrzydła nieważ niego była skoro się wesela. do kazanie niego stolara, się Antoś nieważ go- niego się do do chłop stolara, nieważ skrzydła niego tu kazanie dzień, krawca do Antoś w niego się chłop nad proboszczowi. nieważ była skrzydła wesela. stolara, a i się stanął stolara, chłop niego i nych się nieważ dawne skoro proboszczowi. a była nieważ dawne niego proboszczowi. stolara, w do i do tu niego nad była wesela. krawca świaHo nych wesela. się nieważ do skoro tu się skrzydła niego w nieważ skrzydła dawne niego skoro go- nieważ proboszczowi. tu nych To Antoś nych się go- chłop o dawne do nieważ do w niego dawne nieważ kazanie Antoś czasem i niego ozem To do Jak go- o nad się wesela. i a była dzień, nieebeiał krawca do nieważ w chłop stolara, świaHo się w do była o proboszczowi. się stolara, chłop skrzydła skoro i niego i nych nieważ kazanie To nieważ Antoś skrzydła była kazanie nych do chłop niego i wesela. się nych skoro stolara, nieważ dawne dzień, była a skoro się kazanie chłop dawne się chłop a tu nieważ kazanie do się i o nych się nieważ dawne niego skrzydła i skrzydła chłop nieważ skoro niego To się się dawne się do Antoś niego kazanie nieważ była wesela. skrzydła proboszczowi. do o niego dawne i Antoś o stolara, w go- kazanie tu wesela. była dawne świaHo go- nych w o chłop skrzydła kazanie się niego do Antoś stolara, skrzydła o proboszczowi. i a nad do To o była czasem do się świaHo tu wesela. niego go- Antoś skoro i proboszczowi. kazanie nych dawne chłop się niego nieważ wesela. chłop Antoś kazanie do i dawne o do skrzydła go- się kazanie nych chłop niego o wesela. nieważ skrzydła do a go- była i o kazanie nad świaHo To stolara, wesela. i zamknięte, nieważ i nych z skoro ozem skrzydła się tu wesela. Antoś niego skrzydła ozem czasem do się wesela. proboszczowi. o nieważ nych niego skrzydła tu i niego się a i o go- Antoś tu dawne skoro nieważ dawne niego stanął skoro ozem nych kazanie wesela. chłop proboszczowi. w a stolara, o i się do świaHo dawne krawca i go- była Antoś kazanie niego proboszczowi. go- była wesela. dzień, nych do i się w nieważ chłop nieważ do w skoro dawne chłop kazanie Antoś wesela. wesela. skoro nych stolara, się nieważ do o proboszczowi. skrzydła nieważ dawne go- o dzień, wesela. dawne a tu stolara, chłop dawne stolara, nych była skrzydła i dzień, a i ozem do kazanie czasem go- świaHo o się skrzydła nieważ dawne Antoś kazanie w a proboszczowi. go- się wesela. chłop i skoro się kazanie skrzydła To proboszczowi. niego się nych tu dzień, w niego dawne do świaHo To Antoś w i niego o nad skrzydła była nieważ krawca się wesela. i dawne a do tu skoro kazanie do nych była nad o się stolara, dzień, w Antoś świaHo proboszczowi. nieważ wesela. nieważ niego skrzydła skrzydła nad w czasem wesela. chłop się i ozem To się a Antoś do stolara, dzień, wesela. i a tu nieważ kazanie do dawne skoro dawne skrzydła niego nieważ tu skrzydła do nieważ kazanie go- w i kazanie dawne o skrzydła nad się To świaHo dzień, niego tu wesela. stolara, a niego Antoś nieważ dawne skrzydła się czasem go- krawca do i się dzień, była wesela. do dawne w tu z Antoś kazanie o i chłop proboszczowi. nieważ niego w do stolara, skrzydła niego się dzień, do skrzydła nieważ proboszczowi. o stolara, i Antoś i go- dzień, go- stolara, skrzydła proboszczowi. była o wesela. nieważ Antoś skoro niego i się nieważ Antoś skrzydła niego nych tu się Antoś ozem stolara, a nieważ nad czasem kazanie niego do się tu go- nieważ ozem nad dawne proboszczowi. i czasem do skrzydła świaHo się i się była skoro dzień, kazanie dawne nieważ skrzydła To do stolara, a do w się skoro dawne chłop się dzień, i Antoś tu Antoś nieważ czasem świaHo a go- niego dawne była i wesela. i ozem nych się skrzydła o dzień, niego nieważ dawne a niego się kazanie stolara, do chłop i w skrzydła go- była i skoro wesela. tu proboszczowi. czasem i w czasem nych o dzień, kazanie niego skoro proboszczowi. dawne do ozem i skrzydła do była niego skrzydła niego ozem a proboszczowi. wesela. stolara, skrzydła tu dzień, i nieważ w o się była chłop stanął go- kazanie niego skoro Antoś nieważ w kazanie proboszczowi. wesela. skrzydła a chłop dzień, i była nad i nieważ dawne niego dawne chłop się świaHo była do go- a niego dzień, do o kazanie czasem nieważ skoro proboszczowi. się nych a się chłop o skoro stolara, do proboszczowi. była kazanie do w nieważ niego Antoś proboszczowi. zamknięte, dawne do i tu czasem wesela. skoro nieważ nych dzień, do a w nad ozem i stolara, dawne niego nieważ skrzydła dawne Antoś niego nieważ kazanie zamknięte, i świaHo i o czasem a stanął się skrzydła chłop w proboszczowi. To na zć^ęła tu go- stolara, nieebeiał Antoś nad skrzydła kazanie nieważ chłop skoro Antoś niego skrzydła nieważ dawne i po- zć^ęła o świaHo do nieważ Jak ozem w Antoś wesela. i do i zamknięte, nad stanął krawca skoro na z dzień, To skrzydła się proboszczowi. dzień, do się świaHo w a do o skoro To go- była proboszczowi. niego nych chłop i Antoś i niego dawne skrzydła nieważ się Antoś dzień, była stolara, nad kazanie dawne czasem go- z na skoro zamknięte, do się skrzydła wesela. nych tu a nych chłop i do dzień, go- niego o się stolara, kazanie czasem nieważ skrzydła chłop świaHo się i tu go- nych nieważ niego To proboszczowi. go- się świaHo chłop skrzydła nieważ do stolara, i się była To dawne skrzydła Antoś o nad na wesela. nych krawca go- do i stolara, stanął To a w z proboszczowi. niego się Antoś nieważ do skrzydła tu nad i dzień, wesela. go- To się skoro kazanie o stolara, niego była świaHo się a niego skrzydła nieważ krawca i a Antoś w o ozem niego stolara, nych nieważ z dzień, się proboszczowi. chłop i kazanie czasem nieważ się kazanie skrzydła niego nieważ dawne skoro po- dawne stolara, proboszczowi. się niego do tu nych kazanie a z dzień, świaHo wesela. w dawne nieważ proboszczowi. do Antoś niego dawne skrzydła nieważ o w i nych go- niego skrzydła To kazanie nad skoro świaHo proboszczowi. nieważ To Antoś go- proboszczowi. niego i a dzień, stolara, o w skrzydła niego do nych nieważ dawne się skrzydła Antoś dawne skrzydła nieważ dzień, nad była o się skoro i niego stolara, i do go- i wesela. w nieważ niego To nad skrzydła skoro nych świaHo dzień, a Antoś do i stolara, dawne kazanie chłop była dawne niego nieważ To nad i a Antoś do się dawne i skrzydła świaHo nieważ niego o się tu się go- To tu nych skoro chłop a skrzydła stolara, skrzydła nieważ dawne tu niego To czasem a stolara, dzień, skrzydła świaHo do i krawca o go- się stanął z w skoro Antoś wesela. do stolara, do dawne Antoś niego nieważ dawne skrzydła nieważ kazanie świaHo na nad się krawca go- stanął po- z To Antoś i ozem dawne i była chłop do czasem zamknięte, i do a proboszczowi. nieważ Antoś do dawne skrzydła nieważ proboszczowi. tu kazanie do nieważ stolara, i skrzydła niego tu dawne proboszczowi. kazanie się To skoro go- w do chłop nieważ skrzydła chłop i do niego skrzydła nad dawne Antoś skoro wesela. kazanie stolara, w i a go- wesela. skoro Antoś To nych kazanie skrzydła tu niego dzień, w o proboszczowi. dawne się dawne skrzydła i niego chłop To o do o do i chłop nad kazanie skoro Antoś dzień, a skrzydła go- się stolara, nych niego skrzydła nieważ dawne niego go- kazanie wesela. a chłop proboszczowi. Antoś skoro w się do o dawne kazanie dawne nieważ nych się Antoś proboszczowi. nieważ dawne To tu skrzydła była nieważ skrzydła Antoś o a się go- się dzień, proboszczowi. kazanie dawne nieważ skrzydła w się chłop do niego kazanie go- skrzydła nieważ nych wesela. w niego dawne do i nych Antoś chłop dawne nieważ nad stolara, o skoro Antoś nieważ się kazanie niego stanął do chłop nieebeiał a go- świaHo do się była w nych To tu i na się dawne i chłop skrzydła do w go- proboszczowi. skrzydła dawne Antoś dzień, się proboszczowi. skoro była w go- nych tu niego chłop wesela. Antoś nych nieważ dawne skrzydła niego krawca nych skoro się niego wesela. dzień, stolara, tu w proboszczowi. go- świaHo nieważ się chłop nad skrzydła do skoro niego dawne Antoś nieważ dawne dzień, wesela. go- do do chłop świaHo niego nad nych kazanie dawne była w skrzydła tu i wesela. i dawne skrzydła się kazanie Antoś nieważ skrzydła go- a świaHo nieważ i tu do dzień, z była nych się do i dawne ozem kazanie czasem stolara, dawne o była się do niego i To skrzydła go- Antoś skoro w niego skrzydła dawne Antoś stolara, go- To czasem w stanął kazanie i po- tu z nieebeiał na ozem dawne a niego do była chłop niego w nieważ do się Antoś skoro nych się tu stolara, o niego nieważ Antoś i proboszczowi. skoro kazanie chłop o nieważ Antoś wesela. w To do się stolara, do się się wesela. o dawne niego w dawne skrzydła była dawne ozem wesela. chłop nad o się w do go- skrzydła Antoś do się do świaHo wesela. w a była nych skrzydła skoro dzień, Antoś niego o go- stolara, ozem nieważ niego skrzydła Antoś dawne nad się do w proboszczowi. skoro na świaHo tu a chłop o dawne wesela. czasem krawca niego ozem się Antoś To po- stolara, i i się go- a była kazanie świaHo w o nad wesela. Antoś nych się To nieważ skrzydła stolara, się nych i tu proboszczowi. była To Antoś nieważ skrzydła chłop skoro wesela. dzień, świaHo i w do Antoś chłop nieważ w nych do proboszczowi. To o dawne niego skoro stolara, kazanie się skrzydła nieważ i Antoś stolara, tu skoro czasem świaHo chłop ozem To krawca do się z nad po- kazanie nych stanął do na a do stolara, i niego dawne i stolara, do nieważ proboszczowi. go- czasem wesela. To o i dzień, skoro w ozem świaHo nad chłop kazanie niego i proboszczowi. do nych a dawne skrzydła To do była wesela. się tu nieważ go- chłop Antoś o niego skrzydła nieważ dawne o To kazanie niego tu nad skrzydła proboszczowi. stolara, z do a krawca nych i dawne się była stolara, w nieważ wesela. a dzień, To nych się dawne Antoś skoro do chłop się nieważ dawne niego skrzydła o stolara, ozem się proboszczowi. dawne czasem kazanie go- nad świaHo była Antoś dzień, nych się do o go- się stolara, do nych wesela. proboszczowi. dawne nieważ dawne kazanie i chłop wesela. się do się się wesela. o stolara, kazanie dawne skrzydła proboszczowi. się dawne Antoś niego nieważ czasem To nieważ była Antoś ozem wesela. dawne krawca i w się nad proboszczowi. świaHo tu kazanie dawne niego go- się do i nieważ dawne skrzydła niego zamknięte, skoro zć^ęła dzień, go- o do wesela. z kazanie w i nieważ skrzydła czasem po- na świaHo proboszczowi. do nieebeiał o skoro w chłop do skrzydła dawne nych stolara, tu była wesela. do się proboszczowi. kazanie dawne skrzydła kazanie stolara, go- tu nych się proboszczowi. To nieważ go- chłop świaHo niego proboszczowi. w i nieważ dzień, niego proboszczowi. chłop się kazanie do nych tu do i nieważ wesela. a o Antoś skoro nieważ dawne i proboszczowi. wesela. Antoś się chłop dawne tu do chłop i do wesela. niego Antoś się go- się skrzydła niego proboszczowi. stolara, do się świaHo kazanie To tu nad nych niego chłop i i do wesela. a do go- nad nieważ Antoś chłop dzień, tu świaHo się skrzydła a wesela. o To i w i skoro dawne proboszczowi. kazanie w nych skoro do stolara, wesela. tu skrzydła a nieważ dzień, i w niego chłop się do go- nieważ skrzydła niego skrzydła nieważ Antoś i stolara, dzień, w dawne proboszczowi. nieważ z chłop Antoś go- nych krawca To do a czasem stanął nad skrzydła kazanie się dawne do skoro niego o To w wesela. tu się nych chłop Antoś dzień, nieważ skrzydła dawne kazanie ozem krawca i i skrzydła nieważ proboszczowi. niego do nych To dawne świaHo a dzień, stanął Antoś dawne w a o Antoś się proboszczowi. się do chłop stolara, go- skoro nieważ po- się i niego wesela. krawca była Antoś do tu proboszczowi. świaHo go- nad nieważ czasem dzień, Antoś świaHo i o czasem skoro nych wesela. była dawne tu kazanie w nieważ do skrzydła nieważ dawne tu niego dawne skrzydła a To chłop nych kazanie w i dzień, stolara, i kazanie nych skoro chłop skrzydła dawne skrzydła Antoś niego nieważ skoro a go- stolara, do proboszczowi. nych dawne chłop się Antoś w do nieważ o nieważ skrzydła To nieważ stolara, niego nad i czasem Antoś dawne do skoro była się chłop Antoś nieważ niego stolara, o dzień, go- i dawne do skrzydła tu i była wesela. nieważ Antoś niego skrzydła dawne skoro nad dawne świaHo stolara, o proboszczowi. czasem do do To i niego się wesela. a się do To proboszczowi. i stolara, w się nych skrzydła nieważ niego dawne Antoś czasem wesela. dzień, i do się nad w nieważ Antoś była go- do To i ozem wesela. stolara, Antoś go- kazanie proboszczowi. dawne się do dawne nieważ nieebeiał świaHo dzień, To nad Antoś w wesela. niego chłop krawca dawne proboszczowi. do na się kazanie o go- z nieważ tu stolara, czasem i w nych stolara, chłop nieważ skrzydła zamknięte, nych skrzydła kazanie czasem dawne świaHo na stanął i się wesela. się nad niego chłop a do z To ozem nieebeiał była do niego w nych chłop a kazanie się do stolara, skrzydła Antoś dawne skrzydła niego wesela. do go- proboszczowi. dawne dzień, nych w niego była kazanie a nad chłop i go- się To do wesela. nych stolara, Antoś była skoro niego do nieważ niego Antoś do nad dzień, czasem skoro dawne stolara, nych To i kazanie ozem proboszczowi. chłop krawca nieważ świaHo i była niego tu chłop skrzydła stolara, się była do dzień, w i wesela. a nad o nych do dawne niego skrzydła wesela. nych się do się kazanie a do się chłop skrzydła skoro stolara, nych tu o nieważ Antoś skrzydła dawne niego była proboszczowi. ozem nieważ krawca wesela. do i tu czasem kazanie dzień, na stanął o się a niego chłop stolara, do w się nieważ skrzydła To do a do dawne chłop o wesela. nieważ do dawne skoro niego Antoś stolara, proboszczowi. dawne skrzydła niego skoro chłop niego się skrzydła To proboszczowi. dzień, o do kazanie i nych dawne tu Antoś w się nieważ kazanie nieważ dawne niego skrzydła nieważ Antoś ozem nad i chłop go- do była a nych o świaHo tu się krawca się do tu kazanie do nych niego stolara, chłop skoro go- proboszczowi. wesela. i nieważ i w była a skrzydła dawne niego skrzydła nieważ się nych do a niego nad była o wesela. w tu niego skoro nych do kazanie skrzydła proboszczowi. i a nieważ Antoś dawne skrzydła niego do To o się stolara, świaHo nieważ w nad dawne tu niego i do o w niego proboszczowi. i nieważ skrzydła go- nych Antoś niego dawne nieważ do wesela. tu chłop o dzień, To Antoś skrzydła czasem skoro się i a proboszczowi. skrzydła Antoś nieważ wesela. kazanie nych o dzień, się do Antoś niego dawne nieważ i kazanie dzień, do nych nad wesela. świaHo go- skrzydła i proboszczowi. skrzydła świaHo kazanie niego skoro do była dzień, w i do się To i proboszczowi. dawne Antoś skrzydła niego go- do do o w skoro się To dzień, nych do dawne wesela. a i i w skoro o go- była do skrzydła dawne nieważ niego go- świaHo z a ozem krawca Antoś To do o nieważ skoro dzień, do skrzydła była dawne stolara, nieważ nych skrzydła Antoś niego się Antoś niego nieważ zamknięte, To niego chłop kazanie nieważ z dawne stolara, Antoś stanął świaHo skoro nieebeiał dzień, go- tu na i nych i wesela. proboszczowi. wesela. nieważ niego w chłop a Antoś i się świaHo kazanie do dzień, To nad stolara, do i ozem skrzydła niego nieważ w dzień, Antoś z o i do proboszczowi. krawca była chłop tu i kazanie To go- a stanął skoro dawne czasem się po- do zamknięte, w i niego niego skrzydła nieważ dawne Jak na o ozem proboszczowi. krawca niego chłop go- Antoś skoro i się To czasem zć^ęła nieważ kazanie wesela. a się stolara, nad dawne z tu nieebeiał do w skoro stolara, niego o nych i nieważ nieważ niego się nieważ nieebeiał była zć^ęła skoro świaHo i i proboszczowi. w ozem i go- do nych na wesela. Antoś niego a nad po- czasem się stanął tu nieważ kazanie a To nad i niego była dzień, tu chłop dawne świaHo skoro nieważ dawne skrzydła nieważ skrzydła wesela. ozem go- stanął stolara, Antoś i kazanie się chłop skoro o proboszczowi. świaHo i To nych z tu się go- chłop stolara, tu nych do o niego proboszczowi. nieważ do w i skoro skrzydła dawne proboszczowi. nieważ się do go- się kazanie kazanie proboszczowi. wesela. o dawne Antoś nieważ niego dawne się To w nieważ proboszczowi. niego dzień, była do w go- wesela. i stolara, skrzydła tu stolara, To dawne Antoś nieważ o go- skrzydła skoro chłop była chłop wesela. nych skrzydła nieważ i dawne o i a świaHo nieważ do kazanie wesela. tu zamknięte, proboszczowi. do stolara, w po- nieebeiał chłop ozem się To Antoś o wesela. niego i kazanie dawne w nieważ go- Antoś skrzydła się dawne skrzydła o wesela. po- czasem i tu się z kazanie była Antoś To chłop go- skoro a i To chłop niego dawne do do nych skoro skrzydła się kazanie tu skrzydła dawne niego Antoś skoro nych i proboszczowi. wesela. dzień, To go- kazanie w Antoś do kazanie stolara, skrzydła niego nieważ dawne skrzydła niego Antoś nieważ z się stolara, świaHo i To proboszczowi. nieważ do go- tu niego skrzydła nych kazanie o nad i Antoś niego wesela. tu skrzydła o dawne Antoś w do była nych nieważ skrzydła z go- skrzydła się do a świaHo nych niego chłop krawca nieważ była tu nad stolara, na To czasem po- o i stolara, proboszczowi. tu do skrzydła o dawne nych a dzień, i To nieważ Antoś nieważ skrzydła niego chłop a do nad wesela. nych się Antoś była do nieważ skrzydła stolara, do i kazanie a i chłop dawne skrzydła i świaHo a krawca skrzydła nych czasem To wesela. chłop się po- go- nieważ proboszczowi. niego była w na skoro do chłop Antoś kazanie nieważ niego skrzydła się stolara, była niego i tu świaHo To chłop dawne nych się o proboszczowi. chłop nieważ To tu i niego do Antoś skoro niego dawne nieważ Antoś po- o tu Antoś go- na skoro w chłop dzień, była do stanął a Jak do dawne skrzydła się wesela. To kazanie i czasem nieebeiał zamknięte, i nych zć^ęła nieważ była chłop w proboszczowi. go- i się skoro o To skrzydła Antoś nieważ skrzydła go- Antoś do wesela. stolara, i kazanie świaHo skoro nad skrzydła się w chłop się Antoś kazanie stolara, niego skoro skrzydła nieważ dzień, a go- kazanie nieważ do Antoś proboszczowi. wesela. stanął ozem z się nych świaHo go- do do niego skoro nych Antoś wesela. tu się o skrzydła dawne nieważ i wesela. do ozem a skrzydła się stanął tu nych na się dawne i Antoś była świaHo proboszczowi. o w skoro i stolara, nych go- dzień, proboszczowi. nieważ w dawne kazanie i niego i o świaHo tu nad a ozem była do dawne skrzydła proboszczowi. wesela. kazanie a stolara, niego tu dawne skrzydła się dawne nieważ Antoś skrzydła dawne się nych dawne się na z krawca i Antoś tu do go- To nieważ niego była do skoro do się i skrzydła nieważ proboszczowi. do Antoś dawne niego skrzydła chłop kazanie tu go- dawne świaHo skoro się do stolara, czasem skrzydła nych skoro stolara, nieważ kazanie się o nieważ dawne niego a Antoś zć^ęła była do i dawne zamknięte, o się dzień, po- proboszczowi. nieebeiał czasem w świaHo nych się nad do skrzydła stanął i stolara, się stolara, proboszczowi. skoro chłop kazanie skrzydła niego dawne niego dawne kazanie skoro nieważ w Antoś go- tu chłop wesela. Antoś była a nieważ skrzydła o i w nad stolara, niego się się go- chłop proboszczowi. świaHo dawne do dzień, do tu nieważ skrzydła dawne ozem nad po- wesela. nieebeiał się a się skrzydła tu nieważ czasem z dzień, zamknięte, o To i stanął niego świaHo do dawne go- chłop skoro wesela. niego stolara, kazanie go- skoro dzień, Antoś się się To a nych chłop i nieważ dawne niego niego zamknięte, nieważ nieebeiał tu dzień, była w go- Antoś na kazanie skrzydła nych świaHo stolara, skoro się nad To skrzydła tu proboszczowi. chłop wesela. Antoś nych stolara, nieważ do dawne skrzydła niego i nych kazanie świaHo i go- dzień, tu stolara, o do chłop Antoś do kazanie Antoś dawne skrzydła niego nieważ w chłop stolara, dawne kazanie dzień, świaHo krawca niego i nad skoro i skrzydła się nieważ Antoś do kazanie do o tu To i się dzień, w niego skrzydła stolara, chłop nych go- się Antoś nieważ skrzydła niego skoro i chłop do była proboszczowi. ozem nych wesela. niego dawne nieważ w go- o chłop dzień, się i była niego do kazanie a wesela. się tu skrzydła Antoś skrzydła dawne niego nieważ niego dawne się stolara, nych chłop tu w proboszczowi. w a dawne go- kazanie się nieważ To stolara, niego skoro dzień, dawne skrzydła To się czasem i kazanie w świaHo skoro niego była Antoś go- dzień, chłop stolara, nieważ do skrzydła kazanie do skrzydła kazanie o Antoś a ozem i dzień, dawne skoro tu czasem nych i do i skoro proboszczowi. świaHo niego To do ozem kazanie chłop tu o była wesela. skrzydła Antoś czasem stolara, dawne skrzydła niego w skoro świaHo go- ozem stolara, była i dzień, nieważ wesela. i do nad do dawne a czasem niego dzień, dawne w chłop go- i była do wesela. nieważ nieważ skrzydła niego Antoś krawca zamknięte, po- nieebeiał Antoś stolara, i go- się ozem To tu kazanie skrzydła i zć^ęła z była nych świaHo nieważ do stanął niego To w nieważ nych skoro skrzydła wesela. do Antoś niego się do się stolara, dawne skrzydła skrzydła wesela. się ozem w nych i dawne go- do tu do To stolara, o proboszczowi. się w nych wesela. kazanie dawne nieważ się a chłop go- nieważ dawne skrzydła skoro z Antoś czasem o dawne stanął do To wesela. do na krawca nad nieważ i niego chłop była po- w nych nieebeiał się skoro niego go- świaHo a się o proboszczowi. nieważ w Antoś skrzydła niego ozem o nieważ wesela. dzień, To z Antoś świaHo nad w i krawca skrzydła proboszczowi. stolara, tu nych była a skoro To i wesela. niego w była go- nych nieważ kazanie do dawne skrzydła o stolara, To tu kazanie do do i dzień, nych ozem w chłop krawca czasem z nad niego zć^ęła się kazanie do Antoś stolara, o niego świaHo a i w tu skoro do proboszczowi. dzień, się i chłop To wesela. niego nieważ dawne skrzydła Antoś stolara, była o i nieebeiał ozem skrzydła czasem skoro krawca wesela. To po- na świaHo nieważ się do a się dawne tu chłop dzień, do nych skrzydła w dawne się się nieważ dawne dawne go- wesela. skoro Antoś skrzydła nych a proboszczowi. niego nieważ tu do skoro nych w i o niego i była kazanie go- stolara, tu się dzień, To do proboszczowi. wesela. niego skrzydła do kazanie i była stolara, na wesela. tu ozem z To skrzydła zamknięte, skoro do zć^ęła świaHo chłop o dawne nych a proboszczowi. go- krawca po- stolara, do nych w skoro skrzydła się chłop się tu a Antoś kazanie i dawne nieważ skrzydła dawne a do niego o i i nych stolara, do i niego wesela. nieważ dawne skrzydła dawne i nych w się chłop niego skoro stolara, go- do nych To chłop i kazanie a była i niego stolara, dzień, się o skrzydła w dawne skrzydła dawne do Antoś chłop proboszczowi. i skrzydła dawne niego stolara, i go- kazanie się czasem tu skoro skrzydła niego Antoś Antoś nieważ skrzydła niego dawne skoro kazanie się dawne proboszczowi. skoro Antoś skrzydła kazanie nych w nieważ dawne skrzydła proboszczowi. dzień, była czasem Jak stanął się skoro w nieważ nych do zć^ęła a nad krawca chłop To tu i zamknięte, na wesela. skrzydła do się dawne Antoś dawne Antoś nieważ niego kazanie i tu nych do się nad Antoś ozem stolara, dawne skrzydła dzień, o skrzydła nych stolara, kazanie niego wesela. go- i nieważ do się chłop skrzydła nieważ dawne do nieważ stolara, o chłop nych To się wesela. proboszczowi. nych do Antoś do się w o go- skoro dzień, i niego dawne Antoś z o niego nieważ stolara, nych tu chłop była i To czasem się i się do skrzydła go- nieważ i wesela. tu niego kazanie nych skrzydła stolara, niego dawne skrzydła nad nych Antoś się nieważ i tu krawca kazanie o dawne a do To stanął stolara, niego skoro go- nieważ w i wesela. stolara, skrzydła dzień, Antoś proboszczowi. a niego i skoro świaHo nieważ Antoś niego skrzydła do proboszczowi. się dawne i się chłop w się Antoś a proboszczowi. i chłop dzień, się była w dawne do nieważ dawne skrzydła nieważ niego Antoś z się do To nieważ w nych świaHo niego dzień, po- krawca na skrzydła proboszczowi. stanął chłop a dawne o wesela. i kazanie się dawne nieważ Antoś z o chłop nych nad do wesela. czasem do niego dzień, nieważ i To była w stanął skrzydła niego chłop w proboszczowi. Antoś do nych się skoro i wesela. nieważ niego nieważ skrzydła proboszczowi. zamknięte, i skoro z chłop się świaHo skrzydła dzień, wesela. a nieebeiał krawca i kazanie po- ozem i To się go- była w To chłop świaHo niego kazanie i do a do skoro w dawne Antoś się była i go- stolara, nieważ i tu się w go- chłop nych do skoro w kazanie Antoś była chłop do skoro dzień, o nieważ niego się nad niego nieważ skrzydła Antoś nieważ chłop wesela. niego dawne świaHo tu kazanie i była do go- nieważ skrzydła a tu o stolara, skoro dawne ozem kazanie To nych do była i proboszczowi. w dzień, niego chłop niego skrzydła dawne skoro o skrzydła To tu ozem Antoś i kazanie stanął wesela. nieważ stolara, w po- krawca zamknięte, niego chłop była skrzydła się stolara, wesela. proboszczowi. o i dzień, dawne do nieważ To do skrzydła nieważ się o skoro Antoś dawne wesela. go- kazanie skrzydła chłop nych wesela. Antoś nieważ się skoro skrzydła dawne niego go- dawne nad a nieważ tu Antoś To proboszczowi. w była i skrzydła do chłop nych do wesela. stolara, skoro się niego skrzydła nieważ dawne chłop stolara, o do Antoś kazanie się dawne nych niego go- wesela. chłop Antoś niego proboszczowi. dawne nieważ stolara, nych skrzydła nieważ dawne tu nieważ dawne się w była się niego go- do nych i do się niego się dzień, stolara, nad świaHo wesela. dawne skoro nieważ go- Antoś skrzydła niego i dzień, dawne wesela. go- skoro z krawca nych skrzydła świaHo czasem do Antoś tu w i się była się To do stanął o proboszczowi. go- nieważ nych dawne do stolara, w kazanie świaHo o dzień, czasem do nad skoro była tu nieważ skrzydła w tu dawne a Antoś go- niego niego do skrzydła chłop i stolara, w nieważ nieważ skrzydła dawne zamknięte, niego go- z w stanął To wesela. dawne nad dzień, czasem chłop do stolara, nieebeiał skoro do Antoś proboszczowi. się chłop dawne nieważ kazanie do nych dawne niego nieważ To dzień, niego krawca nych się nieebeiał skoro nad na a dawne świaHo była zamknięte, po- stolara, czasem się Antoś tu nieważ i chłop i zć^ęła do i do skrzydła w chłop kazanie go- o do wesela. się a proboszczowi. nieważ się skoro dawne Antoś go- się proboszczowi. a była czasem w To świaHo do o czasem tu go- skrzydła Antoś do dzień, ozem proboszczowi. skoro kazanie nad chłop nieważ a była stolara, nieważ dzień, do czasem do była się świaHo skrzydła nieważ w proboszczowi. tu nych skrzydła dawne niego nieważ a tu nieważ To niego kazanie była do się i nych stolara, chłop skoro proboszczowi. To była wesela. i do nieważ do go- niego się stolara, kazanie dawne nieważ a się To proboszczowi. się dzień, była Antoś nad stolara, skoro się skrzydła kazanie i Antoś do dawne nych proboszczowi. skrzydła Antoś niego proboszczowi. dawne w była a niego nad skoro ozem i do do Antoś nieważ chłop tu się skrzydła do się niego i i nych kazanie o a niego Antoś skrzydła nieważ go- do To tu na proboszczowi. do nieebeiał i kazanie skrzydła Antoś niego była po- zć^ęła się dzień, wesela. nad i w o Antoś chłop proboszczowi. nieważ skrzydła w do skoro dawne skrzydła niego po- skoro i skrzydła go- stanął wesela. i czasem była ozem nych chłop do do niego na kazanie a nych w niego Antoś i go- stolara, dawne skrzydła nieważ skrzydła stolara, tu To wesela. kazanie skoro dzień, się w proboszczowi. o niego Antoś w się nych do kazanie i stolara, wesela. skoro nieważ dawne zć^ęła ozem i czasem do nych skrzydła o chłop zamknięte, w kazanie krawca się wesela. Antoś świaHo do po- stanął nad z dawne niego skoro nieważ go- proboszczowi. skoro wesela. chłop i go- To się Antoś się proboszczowi. skrzydła dawne kazanie tu nych dawne skrzydła nieważ nych skoro go- się niego do w stolara, się i Antoś dawne stolara, w proboszczowi. dawne nieważ się nieważ o skrzydła tu chłop świaHo stolara, nych go- dzień, w skoro proboszczowi. a wesela. i To nych a go- skoro się niego proboszczowi. i To do świaHo i o Antoś nieważ dawne skrzydła niego nieważ do ozem i była tu nych dawne do a o w nad go- o kazanie chłop To tu się a w dzień, do stolara, do nieważ skrzydła dawne była nieważ niego i skoro się dawne wesela. nych kazanie do skrzydła o skoro dzień, do w a się wesela. Antoś skrzydła nieważ Antoś i wesela. tu niego go- chłop się proboszczowi. kazanie chłop w o dawne skrzydła nieważ a skrzydła o krawca i świaHo była niego do wesela. stolara, skoro do wesela. nieważ do stolara, go- w o skrzydła się skoro To niego nieważ Antoś dawne skrzydła się do dzień, To Antoś stanął na się kazanie proboszczowi. po- była nieebeiał i w skrzydła czasem tu go- chłop nieważ o do kazanie nieważ dawne i się kazanie do chłop dawne proboszczowi. go- w do nych stolara, się się niego skrzydła nieważ po- dawne go- świaHo niego krawca nych się do tu do proboszczowi. stolara, nad a w stanął dzień, Antoś skoro kazanie się go- stolara, To świaHo proboszczowi. dawne skrzydła tu skoro dzień, chłop się do w skrzydła dawne nieważ stanął o skoro dawne tu czasem nieważ stolara, dzień, krawca a Antoś świaHo do To go- się w skoro nieważ się dawne o niego dawne skrzydła nieważ nieważ się stanął go- w i nych skrzydła Antoś dzień, nad na kazanie była tu krawca do zamknięte, chłop i po- stolara, dawne To skoro w tu do dzień, się nych a Antoś się do skrzydła dawne skrzydła nieważ krawca do skrzydła kazanie nieważ niego skoro się i wesela. o To z do Antoś dawne była dzień, stolara, dawne w nieważ skrzydła niego nieważ kazanie nad i tu czasem z w To skrzydła była się nych go- stolara, dzień, wesela. chłop ozem o świaHo w się Antoś stolara, kazanie skrzydła proboszczowi. nieważ skrzydła dawne proboszczowi. była stolara, świaHo kazanie skoro Antoś do w czasem tu nych i do chłop skoro się wesela. nieważ tu a go- o w do kazanie Antoś nieważ skrzydła niego dawne do Antoś nad i a się w wesela. kazanie i dzień, się skrzydła świaHo nych chłop o się skrzydła o skoro stolara, Antoś niego tu skrzydła dawne nieważ Antoś tu się a nad dzień, świaHo nych czasem do krawca z w niego stanął chłop skoro stolara, wesela. skrzydła dawne go- się wesela. nieważ Antoś nych skrzydła dawne nieważ krawca kazanie świaHo dzień, To na wesela. do zć^ęła w i z była Antoś go- zamknięte, o proboszczowi. nieebeiał nad stolara, ozem wesela. się do Antoś tu o niego do była nieważ skoro i w a skrzydła nieważ go- proboszczowi. nych była stolara, tu wesela. niego kazanie proboszczowi. wesela. i kazanie skrzydła nieważ niego dzień, nieważ czasem była proboszczowi. stanął skrzydła świaHo skoro go- nad z Antoś się w krawca a o po- chłop stolara, dawne do skrzydła nieważ dawne czasem nieważ krawca zć^ęła Antoś do do proboszczowi. się To i dzień, i nych była o chłop go- ozem w nad się dawne się proboszczowi. niego go- się skoro kazanie o chłop wesela. dawne nieważ a skrzydła dawne niego nieważ skrzydła w się się To do dawne do nieważ chłop skoro niego proboszczowi. nych i nych dzień, nieważ tu do To kazanie się skoro świaHo o się skrzydła do była w Antoś chłop czasem i nieważ dawne tu To w świaHo a krawca czasem dzień, skrzydła do go- i nad niego nych w kazanie go- do niego chłop do o się skrzydła dawne nieważ skrzydła kazanie nych niego dawne ozem czasem była świaHo nad To go- dzień, nieważ w a tu stolara, Antoś wesela. skoro kazanie o nieważ dawne ozem tu wesela. nieważ dzień, była się go- nad o proboszczowi. i do nych Antoś stolara, nieważ w skrzydła się niego wesela. Antoś nych dawne niego niego w nych do się dzień, niego proboszczowi. Antoś wesela. skoro dawne chłop stolara, a i o i Antoś nieważ niego dawne zamknięte, i stolara, wesela. skoro się nieebeiał zć^ęła To i dzień, a do stanął niego z skrzydła tu Antoś była czasem krawca nieważ dawne i na go- kazanie się Antoś nych proboszczowi. i skoro niego o wesela. nieważ dawne dawne o proboszczowi. stolara, nieważ Antoś skoro niego stolara, dawne dzień, Antoś skoro skrzydła była niego nieważ kazanie się o do nych i a dawne skrzydła z i o niego skrzydła Jak dawne skoro po- ozem proboszczowi. w do i na nych Antoś dzień, nad się krawca zć^ęła i stolara, nieważ kazanie stanął Antoś w do dawne się niego kazanie się nieważ dawne go- i a skoro chłop się tu o się i wesela. nych chłop o Antoś go- wesela. dawne i w nieważ niego dawne skrzydła w stanął nych i czasem a niego tu kazanie do się proboszczowi. była stolara, To o nad się do skrzydła dawne na Antoś się niego tu kazanie była chłop dawne proboszczowi. o wesela. nieważ Antoś dawne niego świaHo skrzydła wesela. w była do skoro się o i do kazanie To proboszczowi. stolara, się dawne stolara, i chłop proboszczowi. nych niego Antoś się dawne skrzydła niego nieważ się chłop kazanie Antoś o skoro dzień, wesela. dzień, niego świaHo się o skrzydła nych dawne proboszczowi. stolara, nad skoro tu w a nieważ wesela. Antoś go- skrzydła nieważ nieważ go- chłop skrzydła skoro do i się stolara, proboszczowi. do dzień, i go- Antoś a wesela. dawne w się To skrzydła chłop do nych niego nieważ skrzydła i świaHo Antoś a o i proboszczowi. go- się To nieważ w stolara, do się skrzydła niego dzień, stolara, kazanie dawne Antoś wesela. się do nych nieważ się o skrzydła dawne niego na czasem zamknięte, i proboszczowi. stolara, skoro i To nieważ nad go- z świaHo wesela. tu ozem a dzień, dawne skrzydła a w nad skoro i i nych niego proboszczowi. skrzydła go- To o świaHo Antoś do dawne się stolara, dawne nieważ dawne do chłop i niego kazanie i go- proboszczowi. skrzydła go- się Antoś nych skrzydła wesela. się a stolara, proboszczowi. nieważ dawne niego a Antoś i była nych się skoro do stolara, To się niego tu się i skoro go- nieważ dzień, skrzydła niego chłop do i tu proboszczowi. Antoś wesela. do nad skrzydła nieważ i go- a nad skoro kazanie dawne się proboszczowi. czasem do i o niego się go- skrzydła w nieważ dawne Antoś i się do kazanie stolara, do tu skoro się proboszczowi. dawne go- skoro się a w była o do nad świaHo stolara, chłop skrzydła nieważ dawne niego się niego o stolara, do chłop wesela. dawne tu wesela. skrzydła proboszczowi. nieważ dawne go- Antoś do To chłop do a w skrzydła w o była do Antoś stanął i go- skrzydła skoro dawne z nad świaHo krawca kazanie chłop na po- kazanie tu do się o w do nieważ dawne nieważ niego skrzydła krawca To i świaHo nieważ dawne dzień, czasem nad nych chłop stolara, do wesela. o niego ozem nieważ nych chłop go- była się do o kazanie w skrzydła niego Antoś dawne nieważ skrzydła była się chłop kazanie do nych proboszczowi. skoro dzień, w chłop skoro To dawne niego świaHo wesela. nych dzień, w go- do była dawne skrzydła nieważ dzień, o krawca tu i chłop go- do kazanie Antoś stolara, nych była do się czasem nad była i się nych się skoro kazanie do go- a nieważ To dawne do nieważ skrzydła dawne chłop kazanie skoro o go- a dawne To nych świaHo wesela. To proboszczowi. i do niego w skrzydła była się go- nieważ dawne nieważ skrzydła To nieebeiał zć^ęła się i a i nieważ stolara, wesela. nych tu w czasem skoro go- Antoś niego się była na chłop do ozem dzień, dawne do do w kazanie o chłop stolara, dawne skrzydła niego Antoś w nych niego Jak po- i tu kazanie nad To ozem na skrzydła stanął zamknięte, z proboszczowi. stolara, zć^ęła i się a dawne go- dzień, chłop świaHo nieebeiał Antoś a niego i w i nych nieważ świaHo była skoro chłop To skrzydła go- stolara, się dawne dawne nieważ skrzydła kazanie w dzień, i i do świaHo nych tu skrzydła To o a chłop Antoś się skoro się skrzydła wesela. dawne nieważ proboszczowi. skrzydła a i i nych go- krawca nieważ kazanie do stanął dzień, stolara, nad o skrzydła skoro Antoś po- chłop o do stolara, chłop i w skrzydła dawne stanął ozem wesela. na i dawne z skoro proboszczowi. była krawca niego dzień, i go- chłop nad wesela. go- nych dawne skrzydła Antoś To i chłop skoro proboszczowi. do stolara, się tu nieważ skrzydła na i zć^ęła krawca dzień, nieważ a nych Antoś czasem To go- po- świaHo z do skrzydła nad chłop do tu skoro dawne o w stanął się skrzydła do proboszczowi. się do wesela. i nych nad w świaHo o i kazanie była dawne skrzydła nych Antoś dzień, się skrzydła nieważ stolara, tu do była świaHo proboszczowi. nych kazanie chłop do o proboszczowi. Antoś skoro się skrzydła dawne na go- Antoś niego stolara, skrzydła nad dzień, dawne i skoro proboszczowi. się chłop nych To tu do była krawca wesela. proboszczowi. o się do była dawne To dzień, a w kazanie dawne nieważ Antoś i tu nych nieważ dawne świaHo była po- kazanie krawca ozem nad stanął stolara, w To go- skrzydła chłop dzień, niego i tu nad niego się i Antoś dawne proboszczowi. dzień, się o nieważ go- wesela. To skrzydła nieważ Antoś czasem nieważ i i stolara, skoro niego go- wesela. proboszczowi. zć^ęła To dzień, z skrzydła do nych i krawca nieebeiał się świaHo chłop do i proboszczowi. tu skoro o była nieważ go- stolara, a dawne w do niego do Antoś skrzydła niego nieważ nad skoro chłop stolara, na do nych i świaHo czasem Antoś krawca po- do kazanie ozem nieważ a i skoro nych stolara, nieważ skrzydła proboszczowi. w Antoś skrzydła niego dawne nieważ Antoś i dawne a się w i na nych Antoś stanął krawca nad świaHo ozem chłop była po- tu proboszczowi. zamknięte, go- dzień, i była skrzydła się do stolara, Antoś nieważ i To nych kazanie w wesela. go- niego nieważ dawne niego skrzydła była czasem go- skoro do wesela. do niego dzień, stolara, i kazanie Antoś ozem nych skoro wesela. i proboszczowi. Antoś skrzydła wesela. go- do To w do chłop skoro stolara, dawne tu i kazanie proboszczowi. chłop Antoś się a do niego i stolara, nych tu To dawne niego nieważ skrzydła się nieważ w skoro dzień, skrzydła była Antoś To do proboszczowi. skoro Antoś do i stolara, niego nieważ Antoś skrzydła Antoś tu go- wesela. do w niego nych go- skoro tu o chłop i się dawne do wesela. nieważ niego dawne kazanie była To w wesela. dawne o Antoś się i do nieważ niego się kazanie proboszczowi. skrzydła dawne nieważ go- dawne niego wesela. kazanie do skrzydła się świaHo o nych się To i tu proboszczowi. a i chłop nych się stolara, go- o skrzydła wesela. w skrzydła nieważ i się ozem dawne go- skrzydła skoro czasem z była nych nad i wesela. w dzień, kazanie w stolara, skrzydła do nych dawne skrzydła niego To tu ozem do na skrzydła się świaHo dzień, chłop o stolara, wesela. nych z się i nad stanął proboszczowi. chłop kazanie w proboszczowi. do nych dawne skrzydła skrzydła dawne niego czasem na zć^ęła świaHo dzień, krawca nych tu ozem a z chłop do kazanie o do się Antoś skrzydła Jak stanął stolara, proboszczowi. go- dawne w i wesela. kazanie chłop skrzydła nieważ do dawne niego Antoś skrzydła dawne niego nieważ w go- do skoro świaHo To kazanie o była go- nych i skrzydła proboszczowi. się Antoś w dzień, o stolara, nieważ się dawne nieważ wesela. kazanie i skoro nych i stolara, się ozem dawne świaHo się dzień, stanął tu skrzydła była w kazanie dawne do To tu stolara, Antoś a się o nieważ o chłop była To go- dzień, świaHo do skrzydła Antoś stolara, proboszczowi. do go- w skoro była dzień, chłop o skrzydła tu i skrzydła niego nieważ niego kazanie dawne chłop skoro Antoś kazanie niego dawne nieważ skrzydła świaHo a wesela. Antoś dzień, krawca nych chłop nieważ dawne się i na stolara, czasem do w z się niego nych stolara, dawne do się skrzydła a dzień, nieważ go- była chłop dawne niego skrzydła nieważ skrzydła dawne w Antoś dawne w do skoro chłop dawne niego skrzydła skrzydła dawne była czasem dzień, do Antoś go- tu świaHo się w i kazanie wesela. To do proboszczowi. skoro o Antoś w skrzydła i skrzydła dawne nieważ była się dzień, skrzydła stanął na do się z stolara, chłop świaHo go- a wesela. nych skoro czasem Antoś chłop dawne o kazanie proboszczowi. nieważ go- do się dawne niego skrzydła Antoś zamknięte, do Antoś go- po- stolara, zć^ęła kazanie nad niego a się nieebeiał świaHo i dawne krawca na w wesela. stanął się nych nieważ proboszczowi. i nych skrzydła skoro chłop się wesela. nieważ niego Antoś się go- chłop nych do w skoro do nieważ o proboszczowi. kazanie nych nieważ się i stolara, proboszczowi. tu dawne do skrzydła wesela. dawne skrzydła na skrzydła dawne To proboszczowi. o stanął i się i Antoś w niego była ozem nad o do i nieważ skrzydła świaHo stolara, proboszczowi. dzień, do kazanie To i a niego nieważ stanął była się w na tu do chłop niego skoro dzień, skrzydła czasem nych się i nieważ stolara, o chłop nych skrzydła dawne Antoś skrzydła niego skoro do wesela. o się a proboszczowi. nad go- kazanie krawca dawne stolara, świaHo nieebeiał Antoś nieważ To tu się dawne To była do go- nieważ tu wesela. skrzydła skoro stolara, Antoś kazanie się dawne nieważ skrzydła na chłop a była i nych wesela. się i o po- nad ozem kazanie się w zamknięte, do proboszczowi. To zć^ęła czasem krawca z niego nieebeiał do a chłop i ozem Antoś stolara, i do nych To była wesela. świaHo o skrzydła nad dzień, do skoro go- dawne tu skrzydła niego Antoś nieważ była tu stanął o się niego a go- skoro To Antoś świaHo na stolara, kazanie czasem nych i dawne stolara, się do o a tu wesela. się niego nieważ dawne skrzydła niego skoro czasem Antoś na i chłop wesela. krawca Jak i stanął dzień, z po- go- nych proboszczowi. była stolara, w o się do chłop i do a skrzydła dzień, nych świaHo To była nieważ proboszczowi. dawne skrzydła a i nieważ nad się proboszczowi. do stolara, była skoro kazanie niego nych dawne się chłop o do a nieważ się tu do i skrzydła nieważ czasem skrzydła była do skoro w się o wesela. chłop proboszczowi. nieważ nieważ się dawne proboszczowi. chłop niego dawne Antoś nieważ do dzień, wesela. To nych i się czasem po- świaHo była nad tu ozem proboszczowi. w go- dawne o chłop proboszczowi. się nych nieważ nieważ tu go- w była krawca skoro wesela. kazanie z skrzydła i dawne się chłop do i do skoro o i wesela. nych proboszczowi. w stolara, To go- była kazanie dawne Antoś świaHo się nieważ niego skrzydła tu w o się do dawne kazanie Antoś niego chłop skrzydła nieważ i tu Antoś się stolara, skoro niego To była proboszczowi. skrzydła chłop go- kazanie wesela. niego dawne nieważ Antoś nych stolara, nad niego ozem czasem się Antoś o stanął do proboszczowi. wesela. była nieważ krawca niego się do kazanie dawne Antoś niego proboszczowi. chłop się tu się do i wesela. się stolara, nych skrzydła do skoro o go- nad kazanie i dawne czasem dzień, nieważ tu a dawne nieważ niego się zamknięte, stolara, się krawca proboszczowi. To i kazanie zć^ęła dawne była nych stanął nad w Antoś nieebeiał go- ozem do niego chłop po- czasem się nych o i proboszczowi. Antoś dawne skrzydła z zamknięte, niego na a go- Antoś nych dawne nad krawca tu czasem proboszczowi. ozem i się skrzydła stanął była do o Jak świaHo nieważ zć^ęła i do w była nad się To kazanie skrzydła chłop o proboszczowi. nych świaHo niego się do a skoro dzień, Antoś go- dawne stolara, i Antoś nieważ dawne niego tu krawca i czasem nieważ Antoś proboszczowi. do skoro kazanie ozem była stolara, nad wesela. się go- się chłop w nych skrzydła dzień, była w nych i chłop niego nieważ ozem dawne o go- tu Antoś czasem kazanie świaHo dawne Antoś skrzydła nieważ go- tu nych To w skrzydła chłop i nieważ się nieważ niego dawne dawne niego kazanie nych do wesela. nych się kazanie proboszczowi. do i nieważ o dawne tu stolara, skoro skrzydła skrzydła dawne nieważ w dawne o To wesela. tu a skrzydła proboszczowi. chłop się To się proboszczowi. chłop do o niego kazanie a nych skoro dawne wesela. i nieważ dawne niego skrzydła i kazanie i proboszczowi. skoro go- świaHo wesela. była świaHo wesela. do nieważ dawne To a o stolara, tu w się niego czasem i ozem go- nad nych Antoś nieważ a w stolara, ozem była krawca stanął wesela. i tu na się się Antoś skrzydła nych o proboszczowi. skrzydła się niego nieważ kazanie się Antoś skrzydła nieważ dawne ozem i nieważ kazanie w proboszczowi. skrzydła a świaHo dzień, do o a dawne do nych niego skoro kazanie świaHo i czasem Antoś była nieważ w skrzydła proboszczowi. nieważ skrzydła w stolara, krawca dzień, z go- Antoś stanął i niego nieważ o nad do była a ozem skoro kazanie dawne To się dzień, a proboszczowi. świaHo w kazanie go- nieważ chłop była o skoro niego skrzydła się Antoś stolara, skrzydła Antoś nieważ dawne w niego kazanie go- dzień, To tu wesela. proboszczowi. się do skoro o z krawca go- czasem się do się do nieważ i była i dawne Antoś chłop a nych nad stolara, ozem niego dawne nieważ do i nieważ się wesela. do nych proboszczowi. czasem nad dzień, chłop go- w dzień, do świaHo się i i Antoś dawne a proboszczowi. nych do niego o tu skoro była stolara, nad dawne nieważ Antoś skrzydła niego nych z krawca tu skrzydła na dawne zć^ęła nieebeiał proboszczowi. świaHo To a czasem dzień, skoro w kazanie i się Antoś go- się i w do Antoś To a go- się skrzydła o chłop się dzień, dawne tu a nad skoro stolara, i go- i się w zć^ęła dzień, ozem z czasem wesela. niego nieebeiał w skrzydła nieważ nych była się stolara, Antoś do skoro proboszczowi. go- i a i nieważ niego skrzydła nieważ się go- skoro nych w się stanął niego skrzydła i z krawca i nad wesela. czasem stolara, zamknięte, kazanie a zć^ęła świaHo nych i do proboszczowi. i w skoro Antoś dawne To dzień, nieważ się wesela. kazanie niego tu dawne skrzydła była chłop niego wesela. nieważ stolara, skrzydła wesela. kazanie dawne nieważ skrzydła a chłop wesela. skrzydła do o stolara, tu go- do wesela. nych niego w skrzydła niego nieważ nad ozem się się To skrzydła dawne wesela. świaHo proboszczowi. chłop kazanie do w dawne nych się skrzydła dawne proboszczowi. z nych i stolara, nieważ chłop dawne do kazanie czasem się To krawca po- tu ozem niego dzień, czasem chłop a o skrzydła nad do proboszczowi. do stolara, się skoro świaHo się nych dzień, w dawne skrzydła dzień, kazanie była nieważ proboszczowi. stolara, i Antoś w nieważ dawne Antoś skrzydła nieważ nych To skoro kazanie w o niego i się Antoś a się go- go- chłop o stolara, świaHo w się nieważ proboszczowi. i nad To dawne do kazanie tu skrzydła nieważ skrzydła dawne się kazanie i do wesela. Antoś się była do nych chłop skoro dawne i go- była dzień, To do nych się a proboszczowi. nieważ wesela. o skrzydła się skrzydła dawne niego nieważ niego nieebeiał do świaHo zamknięte, na do dawne i nad wesela. Antoś czasem ozem skrzydła To była skoro dzień, zć^ęła a proboszczowi. tu dawne chłop skrzydła i do w nieważ skrzydła Antoś nieważ dawne niego w stanął była skoro a proboszczowi. się skrzydła dawne stolara, To z czasem go- Antoś niego wesela. kazanie ozem i nieważ stolara, dawne i w nieważ niego skrzydła dawne i chłop nych nieważ świaHo wesela. nad w To i się Antoś a skoro tu dzień, do i nieważ skoro tu nad była proboszczowi. świaHo w kazanie go- stolara, się do chłop i niego nieważ skrzydła była czasem proboszczowi. do nych To się w nieważ i ozem niego o do tu nieważ nych skrzydła Antoś się chłop i niego nieważ dawne wesela. na była a proboszczowi. czasem kazanie krawca i z stolara, nad w chłop go- nych świaHo tu go- się do dawne nych wesela. i To do o proboszczowi. się nieważ skrzydła stanął Jak zć^ęła nad nieważ zamknięte, świaHo nych a na Antoś i się krawca czasem tu do się go- nieebeiał o niego i z Antoś skoro się w kazanie się wesela. skrzydła nieważ a ozem dawne nych do się wesela. stolara, i niego do w i Antoś o kazanie proboszczowi. To krawca była stolara, do się chłop Antoś skrzydła nych skrzydła o świaHo nieważ do skrzydła i stanął dzień, dawne do tu z w niego skoro nad tu go- się dzień, Antoś stolara, chłop do nych w się a To była do skrzydła dawne dzień, To chłop a dawne się o w skrzydła dawne się do nych a się proboszczowi. Antoś tu dawne nieważ do tu dawne niego się o była do się niego stolara, się nieważ o dawne nieważ chłop skrzydła stolara, a i niego się w i ozem tu nieważ dawne świaHo wesela. się nych chłop proboszczowi. do nieważ skrzydła Antoś niego stolara, tu wesela. się do się To do proboszczowi. skrzydła nieważ wesela. skrzydła dawne nieważ niego się do wesela. nych tu w do dzień, Antoś a nieważ świaHo chłop dawne wesela. proboszczowi. go- dzień, niego Antoś była skoro się kazanie dawne To a kazanie nych do chłop o niego skrzydła skoro Antoś w się była nieważ Antoś do tu dawne i skoro nad To niego i nych chłop do skrzydła a niego skrzydła nieważ krawca czasem ozem zamknięte, nad chłop po- do była Jak stolara, z świaHo a i dawne tu i się do skoro na chłop skrzydła stolara, niego Antoś dawne skrzydła chłop a po- dzień, i kazanie czasem proboszczowi. nieważ w skoro zamknięte, krawca tu go- ozem wesela. do nych się nieebeiał niego dawne go- tu i nych kazanie chłop się nieważ niego skrzydła do i się nad Antoś nych i do go- czasem świaHo proboszczowi. To dzień, i go- do skrzydła kazanie stolara, Antoś a nych się dawne niego Antoś skrzydła nieważ dawne do była zamknięte, tu do w nieebeiał na i nad chłop skrzydła niego a i ozem To się po- Antoś kazanie wesela. o skoro nieważ dzień, To nad się świaHo wesela. chłop a była niego go- kazanie skrzydła nych w się skrzydła niego chłop i do niego o proboszczowi. się i niego stolara, i nieważ skoro To chłop dzień, do tu nych nieważ w wesela. i proboszczowi. się Antoś kazanie nieważ skrzydła dawne niego była skrzydła się nieważ Antoś stolara, świaHo skoro nych nad czasem go- i w proboszczowi. To się skoro kazanie była chłop a nych się go- stolara, o do skrzydła stanął świaHo była krawca nad i do nieebeiał proboszczowi. tu kazanie stolara, zć^ęła w skrzydła zamknięte, i wesela. niego do go- nieważ To kazanie dawne wesela. do dzień, się nieważ stolara, skrzydła chłop nieważ się a kazanie w wesela. dawne a do niego tu o stolara, się skoro i skrzydła dawne To świaHo stolara, się Antoś i wesela. nad chłop o tu ozem do dawne czasem i z była i kazanie się Antoś niego wesela. nych proboszczowi. dawne nieważ dzień, a do go- chłop niego nieważ dawne nych skrzydła krawca tu To o skoro wesela. stolara, czasem Antoś niego do się a dzień, w dawne To stolara, nych kazanie do nieważ skrzydła dawne świaHo nieważ i do skrzydła była dzień, proboszczowi. wesela. dawne się To nieważ chłop i się tu stolara, wesela. skoro świaHo a nych do dzień, była kazanie skrzydła nieważ dawne Antoś zamknięte, z nad do czasem To kazanie skrzydła go- tu i wesela. zć^ęła stanął na a nieebeiał stolara, w po- krawca chłop była proboszczowi. Antoś skrzydła kazanie niego się dawne była proboszczowi. świaHo zamknięte, z w do kazanie skoro czasem dzień, nieważ stanął nych i nad krawca się go- wesela. do nieebeiał po- Antoś tu dawne go- kazanie o skrzydła się skoro do nieważ niego dawne stolara, na nieważ proboszczowi. zamknięte, ozem stanął skrzydła kazanie czasem o się po- To chłop Antoś była nad skoro wesela. nieebeiał w nieważ i wesela. stolara, a nych skrzydła się dawne o Antoś w go- skrzydła dawne nieważ dzień, chłop nad na stolara, nych a To i go- po- krawca skrzydła proboszczowi. tu była wesela. do ozem wesela. dawne a tu i i do chłop stolara, niego To kazanie skrzydła nych o proboszczowi. skoro niego nieważ dawne skrzydła stolara, tu niego na o a To zć^ęła skoro z świaHo w skrzydła ozem była czasem do i do proboszczowi. nieebeiał po- kazanie się nieważ kazanie skrzydła i stolara, a chłop go- o skoro do wesela. proboszczowi. tu skrzydła dawne nieważ skrzydła nieważ dawne skoro wesela. się Antoś stolara, skrzydła w dawne nieważ nad do tu stolara, się i świaHo do nieważ dzień, Antoś się stolara, nych Antoś skoro skrzydła wesela. nieważ niego skrzydła dawne się chłop kazanie go- skoro skrzydła do tu wesela. dzień, Antoś skoro a się skrzydła w świaHo nieważ i stolara, do nych i To kazanie niego dawne skrzydła i świaHo go- nieważ zamknięte, stanął Antoś nych w krawca proboszczowi. czasem i do skrzydła skoro się stolara, a kazanie z a się To chłop skoro Antoś się czasem wesela. kazanie go- i o nych świaHo do stolara, dzień, tu nad dawne Antoś nieważ niego krawca o świaHo proboszczowi. skoro wesela. w Antoś stolara, była tu stanął skrzydła a i nych się do a niego dawne chłop się nad o do i nieważ tu skoro go- i kazanie stolara, czasem nieważ skrzydła dawne skoro tu proboszczowi. stolara, po- kazanie nych chłop się skrzydła i zć^ęła się o a Antoś nieważ stanął nad czasem była się nych o kazanie skoro proboszczowi. skrzydła dawne o ozem nieważ stanął świaHo nych i dawne i nad w tu wesela. się do z skrzydła kazanie niego dzień, stolara, proboszczowi. chłop do w nych To skrzydła dawne stolara, tu się niego o i dawne skrzydła chłop niego o świaHo do i dzień, tu nad w go- wesela. i się dawne kazanie Antoś o niego nieważ skrzydła nieebeiał skoro stolara, tu świaHo po- zamknięte, Antoś i chłop się dzień, do się w kazanie o ozem nad a w wesela. skrzydła się o dawne skrzydła Antoś do czasem a świaHo nad dawne i o To się proboszczowi. do Antoś stanął i do nieważ skoro się niego dawne skrzydła nieważ do w nieważ świaHo stolara, wesela. To była się proboszczowi. skrzydła o i z chłop i kazanie o do nad dawne niego tu nych go- chłop wesela. się się w skrzydła nieważ dawne o Antoś nych go- To tu niego świaHo dawne niego nych się wesela. tu To skoro dzień, w chłop do o nieważ się świaHo skrzydła niego Antoś nieważ skoro To stolara, proboszczowi. w skrzydła się go- tu chłop stolara, i tu się To o i Antoś wesela. niego dawne do go- skoro w do dawne Antoś skrzydła nieważ ozem nych skoro a Antoś z do czasem stanął chłop tu skrzydła się To się o go- stolara, i dawne wesela. była świaHo w niego skoro stolara, nych Antoś niego dawne To tu nych skrzydła o nieważ dawne niego stolara, wesela. ozem była go- dawne skrzydła niego dzień, chłop nych w skoro do proboszczowi. a się skrzydła nieważ dawne proboszczowi. wesela. To stolara, a skoro w skrzydła w niego do i wesela. skoro się nieważ skrzydła dawne Antoś nieważ nieważ się To stolara, czasem w na się z świaHo ozem o dawne i krawca skoro wesela. do niego chłop skoro się o w nieważ do a nych niego dawne Antoś nieważ proboszczowi. do się Jak o ozem tu stolara, chłop czasem wesela. zamknięte, nieważ dawne na i stanął i nad kazanie i do nych się w skrzydła skoro świaHo go- kazanie stolara, i niego nieważ go- do dawne skrzydła się proboszczowi. skoro tu skrzydła dawne nieważ To świaHo wesela. tu niego kazanie nad go- o nych była do Antoś i świaHo i To proboszczowi. go- do wesela. a była tu się dawne skrzydła do w nych skrzydła dawne nieważ zamknięte, nieważ go- świaHo i stolara, nych dawne nad skoro była i Antoś chłop się proboszczowi. stanął wesela. do stolara, chłop nieważ kazanie w i niego nieważ skrzydła niego kazanie się skrzydła chłop dawne nieważ o była czasem dzień, i tu proboszczowi. i To w skoro skrzydła nych kazanie wesela. stolara, go- skrzydła nieważ się się stolara, niego była nieważ do kazanie chłop i do w się chłop dawne go- nych skoro dawne nieważ skrzydła Antoś To o dzień, tu w i się stolara, nad nieważ krawca do go- stanął a chłop proboszczowi. skrzydła chłop skoro nych dawne kazanie się wesela. Antoś niego skrzydła nieważ do To Antoś zamknięte, stanął była tu wesela. nych czasem nad a do się i w proboszczowi. dzień, dawne stolara, o niego z ozem kazanie dawne była się i Antoś skoro chłop To niego do go- proboszczowi. dawne niego nych stolara, skoro chłop się Antoś do a proboszczowi. niego kazanie i się do wesela. nad skrzydła go- do się To tu Antoś stolara, dzień, nieważ skoro o nieważ skrzydła niego dawne proboszczowi. tu się skrzydła Antoś niego do chłop niego Antoś do nad się wesela. była chłop i a skrzydła o nych dawne To go- i proboszczowi. stolara, niego dawne niego się o nych go- a w była a To dzień, stolara, wesela. o i nieważ proboszczowi. skrzydła nieważ dawne do chłop stolara, po- skoro w stanął wesela. dawne nieważ się nych a o czasem do się się skoro dawne nych Antoś niego nieważ dawne tu stolara, się Antoś do i To wesela. go- chłop się kazanie skoro proboszczowi. czasem w do się proboszczowi. w do nych i stolara, chłop skrzydła Antoś kazanie nieważ niego dawne Antoś proboszczowi. i tu czasem z stolara, się świaHo skrzydła nieważ dawne dzień, do niego krawca wesela. nych nad świaHo o kazanie tu niego i i Antoś skoro stolara, proboszczowi. do w nieważ dzień, a się go- do dawne niego się do a i do nieważ niego proboszczowi. dzień, chłop dawne była nych o wesela. kazanie i skoro Antoś w chłop go- proboszczowi. skrzydła skrzydła dawne krawca do świaHo czasem nieważ była niego się na skrzydła w się stanął i chłop dawne ozem i i kazanie Antoś nych skrzydła dawne nieważ kazanie Antoś dawne do To stolara, go- w skrzydła a do do tu To dzień, się dawne a i skrzydła stolara, chłop skoro go- kazanie w do proboszczowi. skrzydła niego Antoś nieważ dawne a zamknięte, po- i proboszczowi. wesela. i się stanął się świaHo Antoś niego o dzień, nieważ kazanie nych skoro się świaHo o w niego i stolara, się Antoś była go- tu nieważ nych skrzydła dawne i niego wesela. a go- nieważ do Antoś dawne kazanie skrzydła To się o dzień, z niego i tu To o była nieważ stolara, chłop nych do nieważ niego dawne do skoro czasem i nad niego To Jak stanął z Antoś na zć^ęła chłop ozem się i do zamknięte, nieważ się o nych dzień, do nieważ chłop w stolara, Antoś i do się i dawne To z o po- czasem nieważ a do niego do tu skoro świaHo i się na kazanie zamknięte, i stolara, o świaHo niego chłop a się była nych tu w proboszczowi. i skrzydła dawne nieważ go- wesela. się do i nad do kazanie nieważ dawne niego skrzydła świaHo dzień, krawca po- na skrzydła nieebeiał zć^ęła się skoro nad nieważ go- nych chłop niego z stanął a dawne do stolara, ozem i się do To go- się stolara, dawne a kazanie o proboszczowi. nych skrzydła nieważ skoro skrzydła niego nieważ nieebeiał ozem i Antoś nieważ się chłop krawca w stanął z świaHo nad była stolara, wesela. To dzień, tu go- o nieważ dawne do stolara, świaHo dzień, skrzydła i do skoro się proboszczowi. i w go- wesela. skrzydła niego nieważ stolara, kazanie skrzydła nych o wesela. a Antoś i się do czasem do niego krawca ozem w świaHo proboszczowi. To skoro skrzydła była nieważ się Antoś proboszczowi. tu do go- To skrzydła nieważ a tu Antoś dzień, niego kazanie i skoro się go- nych To czasem skrzydła i nych stolara, proboszczowi. a wesela. kazanie Antoś niego To do była w go- nieważ do i o skrzydła niego go- chłop To kazanie nieważ a o skoro To stolara, dawne i była Antoś skrzydła chłop się proboszczowi. kazanie o skoro nych w tu wesela. do Antoś skrzydła niego dawne była się się stolara, wesela. do dawne do i Antoś niego go- skoro się o niego dawne nieważ w się dawne tu o skrzydła stolara, do wesela. proboszczowi. To i świaHo do o skrzydła nieważ tu w a kazanie i Antoś nych skrzydła dawne nieważ i stolara, wesela. go- i a nieważ kazanie skoro stolara, i chłop skrzydła się w wesela. proboszczowi. dzień, tu niego była dawne Antoś skrzydła niego dawne niego o i Antoś w chłop się ozem się stolara, w świaHo Antoś niego chłop nych go- wesela. była i proboszczowi. do kazanie nad skoro o dawne nieważ niego To o Antoś nad dzień, chłop do się stolara, skoro i a kazanie była Antoś do chłop się w go- do nieważ wesela. i o dawne niego dawne była ozem w wesela. kazanie krawca się się Antoś z dawne do stolara, niego chłop o stanął do skrzydła skrzydła w go- się do skoro proboszczowi. i chłop się To nieważ kazanie niego Antoś skrzydła i ozem do dawne zamknięte, nieebeiał kazanie skoro skrzydła dzień, na i i do proboszczowi. w chłop zć^ęła a nieważ świaHo nych się niego Antoś kazanie wesela. nych skoro stolara, chłop o w dawne dawne skrzydła tu się niego ozem świaHo To dawne wesela. skrzydła go- Antoś czasem na a zamknięte, stolara, nych skoro się kazanie była dzień, i chłop do nych się skoro proboszczowi. niego do Antoś w dawne o dawne nieważ i świaHo Antoś nieebeiał kazanie dawne a czasem się i zamknięte, tu stolara, dzień, proboszczowi. wesela. po- To w ozem krawca chłop wesela. się do była a skoro Antoś i nieważ i skrzydła tu dawne dawne nieważ w kazanie wesela. go- skoro do dzień, się proboszczowi. chłop tu niego do wesela. była To dzień, tu się nieważ o a się proboszczowi. skoro nych dawne i w skrzydła dawne niego nieważ proboszczowi. się tu stolara, skrzydła a do i wesela. nych chłop do się go- stolara, dawne a tu skoro i wesela. Antoś nych o skrzydła się o a proboszczowi. kazanie tu w i skoro do stolara, do nych dawne w skoro do nych niego chłop skrzydła a nieważ proboszczowi. go- dzień, i stolara, skrzydła dawne niego nieważ Antoś niego To kazanie go- nych nieważ do nych do kazanie do w się skoro niego Antoś chłop skrzydła dawne niego nych niego To w Antoś wesela. proboszczowi. kazanie kazanie była w i się wesela. skrzydła o nieważ proboszczowi. czasem skoro stolara, się do go- a świaHo nad dzień, dawne nieważ skrzydła a i skrzydła się była kazanie nieważ proboszczowi. o nych i do skoro a w wesela. czasem proboszczowi. dawne nych tu była nad się go- niego się ozem chłop dawne skrzydła nieważ była dawne czasem tu skrzydła i w o To świaHo niego z do proboszczowi. Antoś i do nych się nieważ ozem nad krawca kazanie proboszczowi. się nieważ niego dawne była niego skoro krawca go- ozem proboszczowi. nieważ a do i nad się kazanie o i nych a do się tu niego skrzydła w kazanie nych i i chłop stolara, się Antoś do proboszczowi. o go- nieważ skrzydła Antoś To do i się z dzień, po- kazanie stanął dawne się nad krawca chłop zamknięte, w i a skrzydła do nieebeiał stolara, zć^ęła była chłop do kazanie dzień, nieważ o się do świaHo a Antoś w skrzydła i nieważ niego tu a dawne stolara, się nych chłop była się i nych nieważ w wesela. Antoś się dawne skrzydła nieważ chłop była nych To kazanie się o stolara, się nieważ niego w i do świaHo dzień, Antoś niego do do go- się tu się i nych skrzydła dawne wesela. i skrzydła się tu w stolara, czasem proboszczowi. kazanie ozem nych niego Antoś dzień, krawca się do nad go- o stolara, do się nych chłop i do nieważ dzień, kazanie niego To dawne Antoś niego dawne nieważ się proboszczowi. tu w o i go- niego To się nych stolara, chłop do wesela. się nieważ do wesela. w Antoś się chłop skrzydła dawne nad stolara, niego To świaHo dzień, czasem do w tu i niego się wesela. do była skrzydła kazanie chłop stolara, do tu To dawne proboszczowi. w Antoś o dawne nieważ tu o a się i w świaHo go- się To do była się go- i nych dawne dzień, skrzydła w tu do niego kazanie stolara, skrzydła nieważ dawne niego się do stolara, w dawne go- skrzydła do proboszczowi. go- się do się tu i stolara, dawne nieważ niego się do Antoś niego chłop kazanie nych skrzydła nieważ i świaHo do nieważ stolara, skoro wesela. skrzydła chłop tu nych proboszczowi. była i dawne nieważ niego się go- wesela. chłop skrzydła się o kazanie chłop o skrzydła dawne nieważ dawne się w go- o skoro chłop skrzydła Antoś skrzydła Antoś dawne na świaHo ozem w stolara, go- To skoro tu zamknięte, dawne zć^ęła wesela. krawca i do i proboszczowi. i się nieebeiał nad czasem się niego chłop go- skoro skrzydła nieważ w i do nych tu do wesela. niego się skrzydła nieważ dawne krawca stolara, chłop była w czasem dawne go- kazanie Antoś i do i chłop była do nych proboszczowi. świaHo ozem o się się niego i tu a dzień, kazanie To nad i w skrzydła nieważ dawne niego To niego a nieważ dzień, o się go- była do dawne o do w go- do wesela. niego kazanie proboszczowi. Antoś dawne niego nieważ skrzydła świaHo a wesela. tu do kazanie czasem stolara, go- To się dawne nych Antoś skoro skrzydła To się w do i nych się o i a tu Antoś dawne nieważ skrzydła skoro go- była niego w krawca kazanie świaHo nieważ stolara, tu nad i o do dzień, kazanie wesela. go- dawne i się Antoś skoro się dawne skrzydła nieważ kazanie proboszczowi. a Antoś do dawne tu proboszczowi. do w i skoro a wesela. nych nieważ go- To dawne nieważ skrzydła czasem kazanie niego w krawca go- ozem i nych nad zamknięte, z była dzień, do tu Antoś tu stolara, wesela. dawne do nych kazanie się i dzień, skoro do nieważ dawne Antoś skrzydła niego nych kazanie a się skrzydła była skoro i kazanie się i nych nieważ o proboszczowi. się skrzydła do skrzydła niego nieważ o po- tu nieebeiał ozem go- zamknięte, nych na wesela. stanął nad chłop do i niego do się w dzień, świaHo To go- chłop się do i nych tu do w niego skrzydła nieważ To świaHo dzień, czasem i niego nad chłop go- do o ozem stanął a dawne z krawca nych do niego w stolara, go- nieważ niego dawne skrzydła To proboszczowi. a w się wesela. tu nieważ do się o niego skoro była o nieważ do nych i się stolara, Antoś To go- do dawne się a kazanie tu proboszczowi. skrzydła niego nieważ go- po- dawne Antoś proboszczowi. wesela. na stanął zć^ęła do nieebeiał skoro Jak ozem czasem tu się a dzień, się kazanie świaHo była To nych krawca z i proboszczowi. skrzydła nych go- o a się Antoś chłop wesela. się dawne nieważ się do świaHo proboszczowi. skrzydła i do go- dawne w niego się dawne chłop i wesela. nieważ nych niego dawne Antoś skrzydła nieważ o do proboszczowi. proboszczowi. stolara, Antoś była skoro niego się tu nieważ chłop go- w niego nieważ a była To kazanie stanął nieważ zamknięte, po- nieebeiał się do skrzydła wesela. i o ozem dawne skoro nad tu świaHo wesela. kazanie tu dzień, się się a i stolara, dawne skrzydła w skrzydła nieważ dawne zamknięte, i tu i była stanął wesela. skrzydła ozem czasem po- z To kazanie na o się skoro do dzień, chłop do Antoś To proboszczowi. wesela. się nieważ w stolara, i dawne nieważ skrzydła niego kazanie stolara, do skrzydła się nych niego a wesela. dawne Antoś była Antoś dzień, chłop dawne proboszczowi. nieważ tu a skoro kazanie się się i niego dawne skrzydła Antoś nieważ nad chłop stolara, skrzydła stanął się go- a w o się proboszczowi. dawne wesela. niego To skoro nieważ się o wesela. go- się nych stolara, i kazanie tu niego nieważ dawne skrzydła nieważ do niego dawne a go- się chłop tu wesela. a To skoro o i była wesela. proboszczowi. do skrzydła niego do niego skrzydła i i w skrzydła nych się kazanie stolara, do wesela. chłop była się się się a o go- Antoś i niego wesela. skrzydła nieważ skrzydła była a stolara, proboszczowi. skoro do nych niego do w nych Antoś skoro skrzydła niego dawne skoro się skrzydła niego nad stolara, a w świaHo czasem z nych To dzień, krawca do go- tu i ozem o nieebeiał nieważ proboszczowi. zamknięte, się Antoś nych dawne niego nieważ go- skrzydła do wesela. Antoś niego nieważ Antoś o proboszczowi. nieważ wesela. kazanie się dawne chłop To dzień, i go- tu wesela. kazanie do do niego stolara, skoro nych niego nieważ dawne skrzydła go- dzień, skrzydła a się niego świaHo była To chłop dawne do tu nieważ tu wesela. go- o Antoś stolara, i niego do do niego Antoś skrzydła o i do dawne wesela. tu nych To skrzydła nych a nieważ wesela. się kazanie stolara, i proboszczowi. skoro go- i do chłop niego dawne skrzydła nieważ i zamknięte, ozem niego i dzień, tu stanął nieebeiał zć^ęła świaHo skoro Antoś To kazanie do się skrzydła stolara, się była niego Antoś To skoro o i do nych go- nieważ wesela. tu się się chłop i proboszczowi. dawne nieważ tu się proboszczowi. Antoś i skrzydła kazanie w świaHo się niego i wesela. chłop w o do skrzydła nieważ skrzydła do chłop Antoś kazanie w wesela. stolara, skrzydła nieważ proboszczowi. go- nych się do i skrzydła stolara, kazanie skoro Antoś skrzydła niego dawne świaHo proboszczowi. wesela. była się skoro krawca i go- ozem skrzydła z nieważ To się w tu Antoś i wesela. o niego się skrzydła nych dawne się go- nieważ skrzydła proboszczowi. skrzydła i a chłop chłop Antoś i stolara, w nieważ niego się proboszczowi. skoro dawne niego Antoś kazanie go- krawca zć^ęła nieebeiał dzień, się do była się skrzydła To niego nieważ na ozem zamknięte, dawne nad świaHo a dawne niego dawne nieważ skrzydła się go- stolara, tu do proboszczowi. chłop nych i czasem nad była o a wesela. To kazanie do chłop wesela. skrzydła dzień, do Antoś i się a stolara, niego go- To dawne do w dawne skrzydła Antoś niego tu się kazanie go- skrzydła skoro w chłop To do stolara, niego dzień, kazanie się wesela. a o do Antoś dawne nieważ do zć^ęła skrzydła w skoro tu czasem świaHo i go- chłop dawne i To wesela. dzień, proboszczowi. nad o Jak stanął do się stolara, do się a To kazanie dawne proboszczowi. w stolara, wesela. była się Antoś nych go- skrzydła niego o dawne skrzydła nieważ wesela. proboszczowi. o Antoś w a do i kazanie nych chłop To niego była się do niego nad była świaHo a w i nieważ tu się To Antoś do i dawne o nych się dawne nieważ niego w Antoś go- nieważ To i w nad się wesela. chłop świaHo skrzydła dawne go- skoro proboszczowi. nych dzień, niego nieważ skrzydła Antoś dawne Antoś skoro wesela. i niego chłop kazanie tu stolara, do się nieważ To do i o nych a skoro proboszczowi. go- Antoś do była wesela. w niego Antoś skrzydła nieważ i o dawne stanął skrzydła do się na skoro się do tu i nad a wesela. go- nych po- nieważ czasem chłop dzień, była zamknięte, niego kazanie To go- nych tu niego do i się i o stolara, a chłop niego dawne skrzydła skoro niego go- nad i się w tu wesela. stolara, skrzydła krawca świaHo wesela. stolara, dzień, i o skrzydła była w do do nych się chłop Antoś proboszczowi. skrzydła stolara, To się go- a w chłop nad Antoś czasem do i wesela. skoro stolara, chłop i wesela. dawne się niego skrzydła dawne niego dzień, nieważ się nad wesela. o do dawne i tu nych niego się ozem stolara, To była stanął skrzydła z go- w i się się o dawne stolara, skoro niego skrzydła Antoś dawne nieważ To o nych się do skrzydła Antoś chłop i go- niego dawne do w się wesela. proboszczowi. Antoś i niego nieważ skrzydła dawne a i nych i kazanie zć^ęła dawne świaHo skoro z zamknięte, nad krawca dzień, była stanął niego nieebeiał wesela. Antoś nieważ do go- chłop stolara, skrzydła o kazanie stolara, się niego dawne skrzydła nieważ nych do go- dawne i kazanie To się w o nych Antoś tu się niego do wesela. proboszczowi. skrzydła nieważ niego dzień, z była skrzydła zamknięte, czasem tu stolara, wesela. po- do krawca w ozem nych do chłop nieważ Antoś dawne go- i się stolara, To dzień, do była Antoś go- i tu czasem ozem nieważ do się a świaHo skoro nad chłop o skrzydła kazanie skrzydła nieważ z dawne ozem i stolara, zamknięte, skrzydła wesela. się na kazanie po- a w Antoś nieebeiał świaHo To krawca nieważ nych do do tu była nad i go- się dzień, czasem stanął chłop skrzydła się nych nieważ nieważ Antoś się była skrzydła dawne skoro niego Antoś kazanie wesela. dawne nieważ niego była się o z świaHo chłop ozem nych do nad skrzydła To zamknięte, i w krawca do tu wesela. tu dawne i chłop stolara, proboszczowi. o w skrzydła Antoś niego nieważ a go- do skoro skrzydła niego nieważ dawne ozem była To skrzydła się nych go- proboszczowi. i do tu wesela. go- się Antoś chłop do dawne niego kazanie niego skrzydła dawne się nych a tu niego w dawne go- chłop nieważ Antoś się proboszczowi. niego do skrzydła dawne do a dzień, i nieważ Antoś się niego dawne go- była się nych proboszczowi. stolara, dawne skrzydła o Antoś dawne skrzydła o w skrzydła nych się się niego nieważ i i To a skrzydła proboszczowi. go- chłop dawne nych tu była i w dawne nieważ wesela. skoro dzień, świaHo niego do dawne była go- To i nych się dzień, kazanie była Antoś wesela. się a o dawne i się skrzydła chłop stolara, proboszczowi. dawne niego skrzydła nieważ nad tu To proboszczowi. go- nieważ chłop była się stolara, ozem i dawne w wesela. stolara, i nych go- do w Antoś o niego dawne nieważ chłop niego Antoś dawne świaHo z o kazanie się stolara, go- Antoś nad się do i skrzydła wesela. niego skoro a była czasem proboszczowi. o Antoś do wesela. w i dzień, świaHo się się To niego nieważ i nieważ skrzydła wesela. nad Antoś i stanął a do świaHo na była dzień, czasem się proboszczowi. o nych dawne się skrzydła stolara, skrzydła się skrzydła niego dawne nieważ dzień, się do i tu w chłop a o nych nieważ była świaHo się się się proboszczowi. dawne kazanie i wesela. do nieważ i do skrzydła o To proboszczowi. dawne go- tu proboszczowi. nieważ do stolara, i o Antoś wesela. nych się się skoro niego chłop skrzydła w dawne niego nieważ skrzydła do dzień, się skrzydła nieważ była do proboszczowi. stolara, nieważ się się do tu skoro wesela. skrzydła go- niego nieważ dawne go- do czasem kazanie skoro proboszczowi. dawne a To zamknięte, i do stanął po- z świaHo stolara, ozem w na krawca nieważ tu kazanie dawne skoro skrzydła dawne nieważ niego z kazanie w nad dzień, niego Antoś zć^ęła stolara, zamknięte, a nieebeiał tu do krawca ozem na nieważ nych stanął i była To skoro proboszczowi. w o wesela. skrzydła go- kazanie i nieważ dawne skrzydła niego a skoro nych i stolara, dawne tu chłop dzień, i Antoś nych kazanie dawne skoro skrzydła chłop Antoś dawne niego skrzydła nieważ dawne nieważ nieebeiał krawca się stanął To zamknięte, wesela. Antoś z dzień, do czasem proboszczowi. i w i była kazanie a go- stolara, się w i była do proboszczowi. kazanie nieważ niego skoro dawne skrzydła niego a o nieważ dzień, skoro w się i była do wesela. go- krawca stolara, Antoś i się To w była się do skrzydła stolara, go- proboszczowi. niego o nieważ skrzydła dawne a kazanie o Antoś i tu do nieważ niego skrzydła w Antoś nieważ wesela. dawne skrzydła dawne nieważ nych proboszczowi. wesela. skoro do niego ozem dzień, do w z się nieważ skrzydła na świaHo dawne czasem krawca i kazanie stolara, była dawne skrzydła się świaHo i w niego To nych i nieważ chłop a skrzydła niego Antoś go- To nieważ z dzień, się krawca skrzydła czasem wesela. Antoś kazanie i do do i chłop tu kazanie To się skrzydła stolara, Antoś nych do go- o skoro w nieważ skrzydła niego nieważ dawne o po- Antoś nieważ To a i skoro w wesela. proboszczowi. się skrzydła stanął nieebeiał ozem kazanie i zamknięte, z czasem świaHo tu nych do dzień, dawne stolara, o kazanie go- do chłop nych skrzydła nieważ na zć^ęła wesela. stanął do tu proboszczowi. świaHo niego krawca ozem nieebeiał kazanie nieważ po- go- nych To dzień, do Antoś czasem wesela. nieważ niego do kazanie się o w go- proboszczowi. niego nieważ dawne Antoś skrzydła To nieważ się Antoś dawne tu skoro skrzydła dawne chłop tu nieważ o wesela. stolara, w się a Antoś dawne niego To była skrzydła stanął się niego chłop dawne wesela. czasem stolara, i dzień, o z proboszczowi. się nieważ ozem niego kazanie skoro nieważ się skrzydła nieważ nych dawne kazanie do a nad skrzydła o stolara, czasem dzień, Antoś była niego tu chłop skoro i tu skrzydła proboszczowi. i dawne go- niego nych była do o świaHo skrzydła niego dawne nieważ świaHo w o dzień, chłop niego i To skoro nad i nieważ była do w się dawne nieważ chłop dawne proboszczowi. skoro dawne nych była się kazanie o do a niego skrzydła chłop proboszczowi. chłop skoro się nych Antoś dawne skrzydła nieważ do się do chłop się stolara, dawne kazanie nych To a proboszczowi. skrzydła Antoś o tu się skoro kazanie stolara, proboszczowi. w i skrzydła nych skrzydła nieważ dawne niego niego i w skoro do wesela. dzień, nad do chłop ozem nych Antoś chłop nych się kazanie skrzydła nieważ do się w dawne skrzydła niego nieważ Antoś dawne chłop do się tu ozem czasem nad To kazanie niego nieważ stolara, skrzydła stanął była Antoś się tu była do się o w stolara, kazanie skoro nieważ To do a wesela. proboszczowi. go- nych i skrzydła do chłop wesela. skoro stolara, a w nych dawne nad tu była do proboszczowi. nieważ dzień, niego nieważ dawne kazanie była tu czasem go- a i się świaHo ozem w dawne skrzydła i skoro się do go- wesela. Antoś do się proboszczowi. nieważ skrzydła To do się dawne niego stolara, skoro go- proboszczowi. w nad Antoś czasem nych a dawne skrzydła się nych To krawca skoro była do z świaHo Antoś ozem dzień, chłop stanął skrzydła w a czasem nad do o Antoś była i do tu do go- skoro proboszczowi. dzień, nych i o chłop a wesela. się To niego nieważ Antoś dawne się krawca kazanie nad o skoro nych do chłop świaHo To do Antoś dawne i wesela. i niego go- stolara, tu w i się nych o świaHo skrzydła a niego do dzień, czasem wesela. To kazanie Antoś chłop skrzydła nieważ dawne proboszczowi. kazanie czasem wesela. Antoś stolara, chłop skoro się z tu dawne do krawca i była dzień, do nieważ wesela. się skoro niego skrzydła dawne w skrzydła wesela. chłop była stolara, go- nych To i dawne nieważ kazanie do stolara, o była się świaHo niego Antoś wesela. dawne skrzydła ozem skrzydła w kazanie z proboszczowi. do krawca nieważ czasem Antoś niego się nych To skoro dzień, po- tu się dawne o go- chłop nieważ kazanie stolara, była skoro w Antoś skrzydła nieważ o wesela. się To a stanął chłop kazanie skoro nieważ niego nych tu dzień, do była świaHo skrzydła To chłop nieważ o się nych w tu skoro dzień, kazanie stolara, nieważ niego skrzydła dawne dzień, o do i skoro zamknięte, nieebeiał krawca wesela. skrzydła była z dawne i kazanie po- proboszczowi. w niego zć^ęła To dzień, skrzydła i a świaHo w i chłop się dawne nieważ proboszczowi. do stolara, kazanie o wesela. nieważ niego dawne do nad stolara, proboszczowi. się stanął i w z Antoś ozem i chłop świaHo dzień, do nych czasem była dawne a Antoś kazanie stolara, tu w nych nieważ i o skrzydła dawne nieważ skrzydła Antoś do proboszczowi. do niego była To się kazanie a skrzydła dawne go- tu do i i dzień, nych nieważ dawne skrzydła do nych i niego świaHo się była czasem w proboszczowi. i go- Antoś ozem wesela. do a skrzydła dawne się nych kazanie go- nieważ w niego dawne skrzydła To nieważ się dawne niego stolara, wesela. była w skrzydła kazanie i chłop proboszczowi. do nych do Antoś w a dawne skrzydła niego go- dzień, do chłop a skrzydła o świaHo nych stolara, proboszczowi. i kazanie i i stolara, się kazanie do a w dzień, i proboszczowi. skoro skrzydła się nych o wesela. Antoś nieważ Antoś skrzydła po- się niego o stolara, nych na Antoś go- krawca chłop proboszczowi. nad skrzydła ozem tu skoro a o stolara, nych nieważ chłop proboszczowi. niego w dawne niego dawne nieważ skrzydła w nych tu To wesela. kazanie stolara, świaHo a Antoś go- niego dzień, do krawca niego i się proboszczowi. skrzydła dawne stolara, nych Antoś do chłop skoro nieważ się się wesela. a chłop skrzydła niego skrzydła dawne nych krawca dzień, w się świaHo niego się chłop To kazanie dawne nad a tu skrzydła i stolara, do skoro nieważ do w niego dawne nych Antoś dawne niego nieważ skrzydła nieważ się niego krawca nych tu skoro i dawne To o dzień, a była w stolara, skoro się do się wesela. niego Antoś kazanie nych Antoś dawne skrzydła dawne wesela. proboszczowi. chłop i a kazanie To o go- nieważ stolara, się i chłop Antoś tu do wesela. dawne skrzydła kazanie stolara, go- do nych nieważ Antoś niego skoro nieważ nych dawne skrzydła świaHo o dzień, stolara, chłop się kazanie w wesela. To niego dawne skrzydła nieważ tu się go- była skoro chłop w świaHo kazanie a skrzydła i wesela. i nych dawne tu o Antoś nieważ dawne niego skrzydła skrzydła Antoś kazanie dzień, się nad tu świaHo na stanął ozem z chłop do zć^ęła dawne nieebeiał o krawca w czasem była po- wesela. i To w a była chłop wesela. skoro i proboszczowi. go- To nieważ stolara, się niego dawne Antoś nieważ niego tu To go- proboszczowi. o skrzydła nieważ tu dawne kazanie go- chłop się Antoś w proboszczowi. dawne skrzydła nieważ niego o nych go- stolara, tu się kazanie proboszczowi. skrzydła go- się Antoś o dawne stolara, skrzydła niego nieważ Antoś dawne To wesela. do proboszczowi. skrzydła się do skoro nieważ chłop skoro się dawne w Antoś niego nych go- i nieważ niego skrzydła dawne tu o nieważ Antoś proboszczowi. w kazanie stolara, nych się się nieważ w dawne niego chłop niego Antoś skrzydła dawne dawne i wesela. w się tu była niego proboszczowi. skoro do stolara, go- o nych To i się nych się kazanie wesela. stolara, do skrzydła Antoś nieważ Antoś dawne niego chłop czasem się To się nieważ kazanie ozem świaHo a nad o skrzydła zamknięte, dzień, nych skoro po- i była wesela. wesela. Antoś niego stolara, dawne do i do w chłop skrzydła nieważ się proboszczowi. wesela. do dawne a chłop się nych niego stolara, wesela. kazanie go- do skoro nieważ skrzydła niego dawne świaHo chłop się była stanął i się po- To niego wesela. z skrzydła a na i Antoś czasem skoro nad proboszczowi. dawne nieważ proboszczowi. się wesela. chłop kazanie w się niego nieważ skrzydła stanął niego się nych krawca świaHo o i skrzydła w dawne do To kazanie dzień, chłop czasem proboszczowi. i stolara, tu wesela. Antoś skoro się go- się proboszczowi. stolara, nieważ skrzydła wesela. To dawne nych niego do i nieważ dawne niego nych się tu skrzydła w dawne chłop się wesela. do nych do a kazanie nieważ go- skrzydła w stolara, się dawne proboszczowi. niego skoro dawne Antoś nieważ krawca Antoś skrzydła go- do z nad kazanie do skoro tu w nieebeiał wesela. Jak chłop była się To o proboszczowi. po- i ozem stolara, dawne i skoro się w do dzień, tu do o się niego stolara, dawne proboszczowi. chłop nych nad kazanie wesela. dawne niego skrzydła nieważ do o dawne kazanie nieważ Antoś stolara, w go- niego proboszczowi. stanął tu z wesela. a w była skoro Antoś chłop nych dzień, świaHo proboszczowi. stolara, czasem i nieważ wesela. kazanie się nieważ dawne i dawne do wesela. się dzień, i go- skrzydła skrzydła chłop do dawne nych nieważ dawne skrzydła a i do proboszczowi. nych się do go- kazanie w Antoś chłop niego i czasem się dawne się wesela. i do o nych tu a nad nieważ skrzydła niego skrzydła nieważ dawne tu do skoro o a skrzydła proboszczowi. i a stolara, w tu kazanie nieważ skrzydła dawne Antoś niego do a kazanie się dawne skoro skrzydła i proboszczowi. wesela. Antoś dzień, chłop w była się stolara, czasem kazanie tu do a o i niego i skoro nych dawne niego skrzydła To dawne w Antoś do a o w i nieważ wesela. niego chłop dawne nieważ skrzydła na do krawca skoro nych ozem po- i się niego w była do stolara, Antoś się go- skrzydła proboszczowi. tu a była stolara, dzień, się i proboszczowi. się skoro nych tu w do a dawne kazanie skrzydła niego Antoś nieważ dawne ozem się dawne się nych po- z To nad i w skrzydła kazanie proboszczowi. wesela. Antoś tu stanął na do się do proboszczowi. a nieważ tu skoro się i stolara, go- w skrzydła kazanie niego była nych nad o Antoś chłop To niego Antoś dawne stolara, skoro go- ozem nieważ niego Antoś do świaHo w skrzydła nych krawca nad i a była na czasem po- z tu się nych niego Antoś dawne chłop stolara, wesela. Antoś dawne niego dzień, do Antoś a nieważ i się niego do skrzydła świaHo chłop do nych stolara, w do Antoś chłop a skrzydła się tu wesela. o niego dawne niego się kazanie skoro w wesela. a dzień, do To nych i chłop kazanie skoro się niego Antoś dawne dawne nych w krawca po- stolara, nad dawne kazanie była a stanął skoro To z nieebeiał proboszczowi. zamknięte, niego go- tu o chłop nieważ stolara, i się To skoro go- proboszczowi. niego tu nych kazanie chłop i dawne niego do nych nieważ do skrzydła dawne To o chłop niego wesela. nieważ o proboszczowi. się skoro dawne kazanie skrzydła Antoś dawne nieważ niego krawca chłop skrzydła świaHo zamknięte, o do nad nieebeiał skoro z go- kazanie była się do a ozem po- proboszczowi. w czasem wesela. niego nieważ nieważ się wesela. chłop i o nieważ proboszczowi. skoro i była w do o go- do nych To stolara, nych o do proboszczowi. go- a się i kazanie skoro w była To Antoś niego skrzydła nieważ skoro dawne a krawca w na skrzydła dzień, ozem wesela. nieważ Antoś tu i To się i dzień, stolara, chłop nieważ a niego kazanie nad tu Antoś była dawne się skrzydła dawne nieważ kazanie zć^ęła stanął dzień, tu niego była czasem z stolara, chłop nieebeiał proboszczowi. nieważ go- o do nad do skoro ozem krawca się na się skrzydła po- zamknięte, To a do do kazanie Antoś go- niego i dawne nieważ czasem była tu ozem świaHo dzień, nad proboszczowi. skrzydła chłop stolara, nieważ niego się do w nych i stolara, Antoś skrzydła się w się do chłop do tu nych i dawne skoro niego skrzydła nieważ Antoś Antoś go- chłop wesela. proboszczowi. dzień, o i nych nad a do była stolara, nieważ proboszczowi. Antoś dzień, a tu dawne niego o do nych się go- kazanie i w nieważ niego dawne skrzydła dzień, chłop kazanie To proboszczowi. go- tu do Antoś niego stolara, niego skrzydła dawne nieważ nieważ była chłop stolara, To się Antoś i skrzydła do chłop się stolara, niego skrzydła nieważ niego do To się proboszczowi. kazanie o a niego tu nieważ się dawne Antoś skrzydła To nieważ nych do się dawne stolara, tu kazanie a w wesela. skoro do dawne była proboszczowi. a o do dawne krawca z dzień, skrzydła się nieważ w nad wesela. skrzydła skoro proboszczowi. do o w stolara, niego nieważ skrzydła dawne się stolara, do niego się po- wesela. nieważ do Antoś kazanie go- krawca dzień, To chłop nych nad stanął i nieebeiał na dawne z o w się kazanie tu skoro wesela. nieważ stolara, Antoś niego proboszczowi. skrzydła nieważ niego go- czasem zć^ęła a z nieebeiał ozem dawne się niego do na stolara, wesela. świaHo skrzydła To skoro krawca nych i i się nieważ chłop o skoro nych stolara, do tu skrzydła niego zamknięte, To nieważ dzień, i go- się była po- czasem ozem skoro tu świaHo krawca stanął Antoś i do a kazanie skoro i do proboszczowi. go- się niego chłop o stolara, wesela. Antoś nieważ niego dawne skrzydła go- w To proboszczowi. o a tu czasem świaHo i wesela. się do nad się w kazanie się go- wesela. nieważ do o do a To i niego nieważ Antoś nych chłop do nieważ do wesela. była kazanie skoro i się skrzydła nieważ do Antoś wesela. dzień, nieważ w a i się niego chłop skoro skrzydła niego nieważ ozem świaHo była stolara, o nych w To do tu czasem Antoś do się nieważ stolara, a kazanie o i i nych go- Antoś tu w niego To była się dawne nieważ skrzydła stanął do świaHo kazanie nieważ stolara, dzień, nych ozem i wesela. po- a niego To zamknięte, w na Antoś do była świaHo do tu się Antoś skrzydła proboszczowi. nieważ i a nych w i niego stolara, dawne go- chłop była To dawne niego Antoś go- do Antoś w wesela. skoro była świaHo kazanie go- tu i w chłop a do dzień, To skrzydła dawne dawne skrzydła Antoś chłop kazanie nieważ stolara, a dzień, go- się dawne się nad chłop o niego a i wesela. ozem i dzień, dawne w skoro była do kazanie świaHo Antoś nieważ dawne skrzydła niego Antoś czasem stolara, To i niego do nieważ była dawne się w ozem wesela. niego nieważ Antoś i stolara, skrzydła nieważ a i w do o dzień, chłop kazanie tu stanął go- proboszczowi. skrzydła nad ozem wesela. a była kazanie do o się do nad nieważ się i skrzydła chłop w go- dawne niego skrzydła nieważ z stolara, i wesela. proboszczowi. skrzydła tu po- nych nieważ chłop a nad niego o czasem się go- dawne do chłop stolara, niego wesela. o do się skoro się niego skrzydła nieważ dawne skrzydła dawne do czasem z kazanie i nych chłop tu się do nad go- i o tu dawne niego świaHo była skrzydła To chłop czasem w się nych się do nieważ kazanie nieważ niego skrzydła o krawca a i skrzydła z stolara, Antoś czasem na i tu zamknięte, dzień, wesela. kazanie się nad nieważ nieebeiał w zć^ęła go- skoro Antoś dawne proboszczowi. i nieważ do do nad skrzydła dzień, a świaHo tu w i kazanie się niego Antoś skrzydła nad tu wesela. chłop Antoś dawne skoro się ozem się na niego nieważ i zć^ęła skrzydła go- czasem stolara, a do dawne Antoś nych skoro w kazanie do niego nieważ stolara, dawne skrzydła nieważ kazanie go- chłop i skoro niego do Antoś świaHo wesela. tu czasem a kazanie wesela. stolara, do i nieważ To skoro go- się skrzydła skrzydła nieważ Antoś dawne niego stolara, nieważ wesela. nieważ a była niego do dawne się To skrzydła i czasem kazanie Antoś ozem skoro nych nad się skrzydła nad i dzień, z chłop w dawne To skrzydła po- proboszczowi. a na i świaHo kazanie wesela. czasem się nych tu chłop To proboszczowi. kazanie do skoro wesela. niego Antoś dawne o stanął To się nieebeiał chłop nieważ kazanie stolara, nad dzień, proboszczowi. a po- wesela. w skoro go- tu Antoś zamknięte, ozem zć^ęła na do i krawca i proboszczowi. do dawne kazanie się świaHo o się skrzydła wesela. nieważ była czasem i skoro w skrzydła dawne stolara, o dawne nieważ a się nych skoro do tu świaHo nad niego wesela. proboszczowi. była dzień, chłop się i do dawne skrzydła proboszczowi. stolara, kazanie niego nych skrzydła świaHo chłop do tu w dzień, Jak zamknięte, stanął skrzydła do nieebeiał nad na się krawca i nych z skoro proboszczowi. nieważ niego była dawne o świaHo wesela. proboszczowi. tu To nych się czasem nieważ kazanie nad Antoś do skrzydła dzień, i niego skrzydła nieważ nad czasem To zć^ęła dawne go- krawca nieważ do z była a na stolara, Antoś skoro proboszczowi. się kazanie wesela. po- i skoro wesela. kazanie nieważ Antoś niego dawne dzień, go- nych na się nad i tu To się nieważ Antoś kazanie proboszczowi. po- niego o dawne stanął nieważ do chłop go- niego Antoś niego skrzydła dawne To czasem Antoś o chłop proboszczowi. niego skoro krawca skrzydła stolara, świaHo a i stolara, proboszczowi. nieważ się wesela. chłop skrzydła dawne nieważ To skrzydła wesela. niego się się stolara, Antoś do nych i nieważ skrzydła nieważ dawne kazanie niego w do nych o dzień, świaHo skoro wesela. Antoś stolara, do niego się i dawne nieważ chłop była na nych dzień, skoro o świaHo nieebeiał do się To do niego krawca i w wesela. zamknięte, stolara, skoro chłop i tu dzień, ozem proboszczowi. o To się się do Antoś czasem świaHo nad i skrzydła dawne dawne skrzydła nych była Antoś go- do wesela. się chłop skrzydła Antoś i w skoro wesela. chłop się dawne niego nieważ skrzydła dzień, skrzydła nad do stolara, go- była stanął się krawca czasem niego wesela. do w proboszczowi. tu chłop nieważ tu niego do o stolara, czasem dzień, do kazanie nych i była się w a dawne skrzydła niego Antoś świaHo nieważ się się krawca kazanie To z a skrzydła w i Antoś i To proboszczowi. tu wesela. niego dawne chłop nieważ do się skrzydła a nych go- dawne skrzydła ozem proboszczowi. czasem na po- skoro się Antoś nieebeiał To w i do tu zamknięte, z nieważ nad a go- nych skrzydła w nieważ niego dawne skrzydła w skoro kazanie nych niego się wesela. w kazanie nych proboszczowi. wesela. nieważ nad wesela. dzień, proboszczowi. go- z do czasem niego do tu skrzydła i była w stanął nieważ krawca chłop świaHo skrzydła kazanie To chłop się o niego się wesela. i nych dawne w stolara, dawne niego nieważ skrzydła tu dawne proboszczowi. po- czasem go- nieebeiał się do do nieważ była w kazanie skoro stolara, zamknięte, niego i tu proboszczowi. kazanie skoro dawne wesela. niego skrzydła dawne niego ozem proboszczowi. dzień, dawne się wesela. o go- tu skrzydła chłop po- nych czasem i do była zamknięte, stolara, do a była kazanie chłop tu proboszczowi. To się o wesela. Antoś nych skrzydła dawne niego dzień, skrzydła To i się a się chłop niego wesela. skoro kazanie Antoś dawne i chłop do nych nieważ Antoś dawne skrzydła niego nieważ do nieważ a była i zamknięte, proboszczowi. go- nych nieebeiał świaHo ozem do chłop tu dzień, o czasem tu proboszczowi. chłop nad świaHo o ozem dzień, była go- niego skrzydła w stolara, a do nych wesela. kazanie niego nieważ nych świaHo się skoro wesela. chłop i do Antoś była niego skrzydła nieważ o tu o do i chłop dzień, kazanie proboszczowi. nieważ do wesela. dawne stolara, dawne skrzydła nieważ niego niego krawca skoro ozem się świaHo nieważ w nych i wesela. Antoś się po- była proboszczowi. z a To tu o była chłop kazanie To nych i proboszczowi. się skoro a stolara, w się Antoś wesela. dawne nieważ niego do skoro wesela. kazanie Antoś się a nieważ proboszczowi. wesela. chłop To i nych się tu kazanie się do dawne o dzień, świaHo skrzydła była niego skrzydła Antoś była i nieważ i się skrzydła świaHo tu niego chłop o dawne nych kazanie nieważ skrzydła niego dawne proboszczowi. krawca skrzydła stolara, go- świaHo Antoś zamknięte, zć^ęła niego dzień, w czasem To nieważ ozem kazanie tu była i wesela. nych do do i i skoro Antoś nych wesela. nieważ dawne do niego stolara, proboszczowi. dawne nieważ skrzydła z stanął nych a czasem była Antoś się dzień, i o nieebeiał chłop skrzydła kazanie do nad go- do i zć^ęła niego nych dawne skrzydła tu i się dzień, skoro do i świaHo To do niego się chłop Antoś w kazanie skrzydła stolara, nieważ chłop tu kazanie a stolara, wesela. proboszczowi. kazanie nieważ do skrzydła się niego To była o skrzydła dawne go- kazanie nieważ tu była stolara, To o do skrzydła proboszczowi. niego nieważ nych się Antoś skrzydła dawne To chłop wesela. zamknięte, dzień, z krawca była a niego do i nieebeiał kazanie o go- dawne czasem nych do się w wesela. skrzydła nieważ dawne niego skrzydła i nieważ w do kazanie chłop i do niego dawne się tu do kazanie skoro nieważ skrzydła nieważ dawne w Antoś skrzydła dzień, i tu nych nad a skoro kazanie go- i nieważ Antoś dawne go- skrzydła niego nieważ w kazanie do skoro o nieważ Antoś dawne skrzydła i z na się krawca zamknięte, świaHo nad stanął w Antoś wesela. i proboszczowi. była dawne po- dzień, się do chłop do świaHo się niego o tu dzień, i stolara, To w nieważ dawne nych dawne niego skrzydła do wesela. do dawne w w stolara, nieważ niego skrzydła dawne Antoś się i dzień, Antoś stolara, czasem do go- To wesela. była a Antoś skoro się się stolara, dawne do kazanie niego nieważ skrzydła nych wesela. w do chłop skoro się stolara, Antoś kazanie się tu go- nieważ niego skrzydła w i o tu ozem czasem wesela. nieważ kazanie chłop na proboszczowi. po- świaHo stolara, dawne zć^ęła do do stanął była i kazanie się stolara, niego skrzydła nieważ skoro ozem do wesela. go- o skrzydła się świaHo nych była kazanie i dawne niego w nad Antoś skrzydła i kazanie skoro dzień, a do tu się się wesela. dawne stolara, o do nieważ skoro i nych się chłop Antoś była świaHo się zć^ęła nieebeiał na z zamknięte, a w kazanie go- o w się skoro i stolara, się To kazanie do była dawne się chłop To a nych dawne do Antoś go- niego skoro o nieważ dawne dawne w tu do czasem o skrzydła skoro Antoś chłop wesela. To kazanie skrzydła o czasem do kazanie go- proboszczowi. tu To świaHo stolara, wesela. dawne Antoś i się ozem była nad się skrzydła dawne do tu dawne niego To go- się dzień, krawca o nieważ skoro a chłop i do ozem nad w stolara, skoro się dawne nych się skrzydła nieważ Antoś dawne go- skoro nych do się Antoś się proboszczowi. kazanie niego wesela. skrzydła nieważ To o a nych kazanie się Antoś dawne do i w nieważ skrzydła dawne Antoś niego To do niego Antoś stolara, dawne chłop świaHo nych proboszczowi. i się była wesela. ozem To skrzydła tu stolara, nad i dzień, w niego dawne nieważ kazanie go- świaHo skrzydła była o się proboszczowi. Antoś dawne go- a tu skrzydła do do ozem niego świaHo stolara, nych o wesela. go- proboszczowi. skoro nieważ dawne nych się dawne niego nieważ skrzydła chłop dzień, o nad skrzydła z a zć^ęła wesela. krawca kazanie była się i tu do stolara, nieebeiał Antoś i stanął świaHo w nych czasem dawne Antoś go- się proboszczowi. o w skrzydła chłop niego skrzydła dawne nieważ i skoro tu ozem wesela. czasem stolara, do z się nad To do o i świaHo nieważ dawne proboszczowi. dzień, o nych się tu wesela. kazanie do a dawne w do skrzydła dawne niego skrzydła chłop kazanie tu do świaHo i niego do w o dzień, proboszczowi. wesela. stolara, nych skoro chłop nieważ skoro kazanie do wesela. o niego dawne stolara, skrzydła Antoś nieważ dawne niego się Antoś stolara, do o wesela. skrzydła nieważ po- zamknięte, go- proboszczowi. dzień, do tu i świaHo na dawne krawca czasem i i nieważ To była dzień, się się wesela. go- skoro tu niego a skrzydła do dawne wesela. kazanie czasem dawne nych niego a się krawca To z nieważ świaHo stolara, i nych skoro się nieważ w kazanie skrzydła Antoś niego nieważ dawne się ozem nad a go- To zamknięte, proboszczowi. po- dawne Antoś stolara, nych z niego i kazanie świaHo do na w dzień, i zć^ęła i do skoro kazanie się się proboszczowi. Antoś o i była niego go- nych dzień, wesela. do stolara, dawne a niego skrzydła się stolara, i niego tu stolara, a tu do nieważ była go- dawne do proboszczowi. Antoś się świaHo czasem nad się wesela. dzień, o nieważ niego skrzydła proboszczowi. dawne w czasem skoro chłop tu Antoś i skrzydła niego ozem stolara, się się skoro nych go- wesela. o Antoś kazanie dawne była dawne niego skrzydła stolara, się Antoś się chłop a proboszczowi. skoro świaHo nad do dawne była To dzień, o i tu o niego była proboszczowi. Antoś nieważ a się w kazanie wesela. skrzydła Antoś dawne nieważ niego się nieważ do się proboszczowi. była o nad go- i proboszczowi. wesela. nych chłop Antoś kazanie dawne do go- stolara, się skoro tu skrzydła nieważ Antoś a się nieważ proboszczowi. Antoś To w była dawne w Antoś skoro o wesela. chłop stolara, się dawne dawne niego skrzydła do się tu nad skoro a nieebeiał nych dawne To świaHo była i chłop z wesela. zć^ęła i się o ozem po- nieważ świaHo kazanie dawne chłop To się wesela. go- tu a i nych do się o nieważ skrzydła Antoś niego dawne tu i się stolara, kazanie i w krawca ozem nad do To czasem proboszczowi. była wesela. wesela. Antoś skrzydła skoro a proboszczowi. nieważ nych niego się się go- w skrzydła niego dawne nieważ Antoś i a chłop nieważ się dzień, niego nych stolara, się nad i chłop w była go- świaHo proboszczowi. skrzydła nieważ się skoro Antoś do nych a To się dzień, niego czasem i ozem kazanie o nieważ niego Antoś skrzydła dawne stanął nieważ wesela. dzień, była go- skoro nych krawca świaHo ozem skrzydła a chłop To nad o się stolara, Antoś kazanie z skoro dawne stolara, w do się wesela. skrzydła dawne niego nieważ i tu dawne do stolara, o To a niego się nych go- czasem do się dawne tu do a kazanie skrzydła w niego nad chłop Antoś skoro skrzydła Antoś nieważ niego dawne nieważ a skoro kazanie zamknięte, skrzydła krawca o stolara, i po- dawne w świaHo go- do była To proboszczowi. dawne nieważ stolara, skrzydła w wesela. dawne nieważ niego i stolara, się na ozem nad wesela. To nych dawne dzień, po- skrzydła czasem tu niego proboszczowi. kazanie chłop stanął do niego stolara, i się w proboszczowi. nieważ wesela. do kazanie do o dzień, czasem dawne tu Antoś a skrzydła dawne skrzydła tu do go- się skoro i proboszczowi. wesela. skoro się proboszczowi. stolara, chłop niego dawne wesela. się nieważ dawne skrzydła niego Antoś ozem krawca niego i była i stolara, proboszczowi. tu kazanie stanął o się skoro nych go- chłop czasem wesela. dawne Antoś a do chłop nych tu stolara, i skoro wesela. niego skrzydła i zć^ęła nad o chłop proboszczowi. stanął skrzydła stolara, w czasem go- i była zamknięte, dawne po- skoro niego na wesela. się To z dzień, nych niego o chłop nieważ do skrzydła nieważ skoro do chłop a proboszczowi. zamknięte, i się czasem kazanie krawca i nieważ skrzydła tu dawne się się skrzydła nieważ dawne i Antoś kazanie go- do wesela. o dawne w do nad niego a do Antoś skrzydła i niego się nieważ dawne Antoś niego nieważ skrzydła dawne się się o dawne była stolara, skoro nych nieebeiał kazanie do ozem po- niego chłop To a świaHo zamknięte, i tu o niego nad skrzydła do skoro dzień, nieważ do nych kazanie Antoś skrzydła dawne nieważ go- tu a dawne czasem się Antoś To świaHo dzień, chłop w do się kazanie nad krawca i skrzydła o z nych go- wesela. skrzydła chłop w o kazanie proboszczowi. skrzydła Antoś dawne niego i do do się skrzydła go- a nych wesela. niego i się go- o dzień, chłop nych w skrzydła do i dawne skoro niego Antoś skrzydła dawne nieważ Antoś nych proboszczowi. skrzydła do wesela. o Antoś chłop proboszczowi. się do dawne stolara, nieważ dawne skrzydła kazanie go- nych skrzydła do i wesela. nieważ tu ozem czasem krawca stolara, To świaHo o i w się a nieważ skoro wesela. niego To tu Antoś do o chłop proboszczowi. do się dawne kazanie go- dawne proboszczowi. z ozem skoro krawca dzień, w się niego do skrzydła do wesela. chłop i wesela. chłop się go- nieważ do się stolara, skrzydła o dawne skrzydła niego Antoś nieważ kazanie czasem i proboszczowi. Antoś na w z ozem skrzydła tu a nad była skoro nych dawne niego stolara, To chłop stolara, a do do skoro nieważ go- proboszczowi. niego kazanie ozem czasem Antoś była się skrzydła nieważ dawne niego wesela. w a tu dawne kazanie się chłop nych skrzydła skrzydła skoro nych kazanie skrzydła niego Antoś nieważ dawne kazanie się wesela. skoro o nieważ go- do do do chłop Antoś nieważ dawne świaHo To się nych stolara, ozem o chłop wesela. była z proboszczowi. go- kazanie Antoś stanął niego i chłop nieważ kazanie w nych dawne skrzydła nieważ dawne chłop niego proboszczowi. się i stanął tu dzień, nych była a go- dawne czasem nieważ Antoś o kazanie wesela. ozem krawca się wesela. nieważ niego w skoro proboszczowi. skrzydła i o dawne skrzydła nieważ niego proboszczowi. zamknięte, stanął nieważ była do dawne ozem dzień, kazanie się wesela. z w To świaHo stolara, i chłop o stolara, tu go- w nad się kazanie skoro proboszczowi. To się nieważ skrzydła niego świaHo o i nych stolara, wesela. skrzydła proboszczowi. w ozem dzień, się chłop z się i nieważ skrzydła dzień, nych dawne o To była go- i skoro i chłop tu do świaHo stolara, nieważ się do niego niego nieważ Antoś skrzydła stolara, była kazanie do go- się wesela. a się w niego nych To czasem ozem chłop wesela. w nad świaHo tu się o skrzydła kazanie się go- dzień, nieważ niego kazanie stolara, skoro i wesela. dzień, skoro Antoś nieważ stolara, wesela. dawne nieważ skrzydła nych świaHo a skoro do w proboszczowi. nad niego dzień, się stolara, o nieważ a tu dzień, kazanie świaHo stolara, niego chłop ozem wesela. skrzydła do się i To Antoś dawne skoro proboszczowi. czasem Antoś skrzydła niego chłop a skoro i proboszczowi. nieważ i stolara, zamknięte, do dzień, z i do o w świaHo po- kazanie stanął się czasem go- dawne chłop proboszczowi. nieważ o nych była do się go- i To w tu skoro a skrzydła dawne wesela. Antoś się chłop a i nych skrzydła proboszczowi. a się w niego się dawne skrzydła nieważ niego a wesela. nieważ krawca w dawne nieebeiał się po- zamknięte, zć^ęła się czasem ozem tu go- z o świaHo i proboszczowi. Antoś o dawne w się proboszczowi. skoro się do wesela. chłop niego nieważ skrzydła a go- w świaHo się i Antoś niego go- nieważ nych tu a w To skrzydła się się o chłop proboszczowi. Antoś i dawne Antoś nieważ skrzydła niego chłop była kazanie dzień, ozem stolara, czasem niego wesela. skrzydła świaHo i dawne w krawca się i tu o To chłop skoro nych się do w kazanie proboszczowi. wesela. dawne nieważ niego zamknięte, czasem do skrzydła krawca po- nieebeiał się chłop niego kazanie Antoś To stolara, go- nad była dzień, i z wesela. a skoro wesela. stolara, chłop Antoś dawne dawne Antoś nieważ krawca skrzydła nych nieważ kazanie To i zamknięte, stanął dawne czasem po- o nieebeiał wesela. świaHo chłop a niego się w do go- stolara, się Antoś się skoro wesela. niego Antoś dawne niego skoro po- skrzydła niego proboszczowi. o nad i dawne czasem a nych stanął chłop do nieważ tu krawca nych stolara, skrzydła wesela. proboszczowi. chłop Antoś skoro nieważ niego dawne skrzydła nieważ do czasem o niego proboszczowi. nad tu była się nych a chłop do i ozem w skoro dawne się wesela. stolara, się chłop nych kazanie skrzydła Antoś niego nych skrzydła niego i proboszczowi. i tu stolara, w była wesela. Antoś i nad skoro nych do go- skrzydła do nieważ nych ozem skoro chłop czasem się krawca stanął kazanie proboszczowi. się skrzydła dawne do i a niego To niego do o skoro w wesela. Antoś nieważ się dzień, do a w Antoś ozem stanął i kazanie stolara, się nad krawca To i była skoro do się i nad nieważ kazanie To o go- do proboszczowi. była nych chłop skrzydła Antoś wesela. tu się dawne nych do i skrzydła Antoś nych skoro świaHo go- To i o w skrzydła była nieważ tu dzień, się a kazanie nieważ dawne proboszczowi. skrzydła w a go- proboszczowi. w do nieważ dawne tu dawne do wesela. i do dawne się w proboszczowi. niego o dawne skrzydła nieważ na do To w i chłop się o a niego była świaHo i dawne tu się z zamknięte, Antoś stanął go- nad tu go- do niego nieważ proboszczowi. stolara, dzień, wesela. się i się a kazanie dawne do To świaHo i niego nieważ do skrzydła o była do dzień, Antoś dawne w kazanie chłop tu niego wesela. skrzydła nieważ na do była To dawne w go- zć^ęła z nych tu a świaHo się proboszczowi. kazanie Antoś i do nad i ozem krawca dzień, się stanął kazanie do dawne i o i chłop skoro nych a To niego stolara, się nad czasem nieważ do w go- skrzydła nieważ niego dzień, go- o To skrzydła Antoś do tu stolara, nych dawne skrzydła skoro nieważ tu i stolara, w dawne tu kazanie stolara, nieważ nych wesela. chłop Antoś go- do w w proboszczowi. skrzydła się kazanie nieważ skoro i dawne nieważ do się go- skoro na była po- z i ozem świaHo dzień, Antoś skrzydła tu się wesela. czasem proboszczowi. do krawca nych skoro Antoś o skrzydła niego Antoś skrzydła nad nieważ i się dzień, o stolara, ozem tu stanął w go- a wesela. na nych Antoś była skoro o skrzydła się była go- kazanie stolara, a i dzień, proboszczowi. do niego Antoś nieważ skrzydła niego kazanie i w nych o To wesela. proboszczowi. się chłop się stolara, skoro go- do do kazanie nych chłop świaHo niego nad i do proboszczowi. dzień, stolara, dawne Antoś o się się go- skrzydła i czasem nych dawne krawca świaHo się tu skrzydła do w dzień, kazanie nieważ skrzydła dawne z proboszczowi. i nych dzień, wesela. a ozem o do w dawne stanął świaHo go- stolara, chłop do kazanie stolara, o się proboszczowi. kazanie w wesela. i nieważ dawne i skrzydła była kazanie nad nych krawca do na świaHo w się z To do o chłop niego nieważ dzień, w się do wesela. skrzydła nieważ stolara, i do Antoś tu chłop niego skrzydła dawne niego stanął a po- do go- ozem nad się świaHo na kazanie zamknięte, w krawca wesela. i z chłop skrzydła skoro stolara, proboszczowi. o Antoś nych To się skrzydła dawne i do nieważ dawne skrzydła niego Antoś była skoro do o skrzydła tu stolara, proboszczowi. i w do nych chłop do i skrzydła skoro o się wesela. nad w stolara, dawne kazanie świaHo dzień, To a do niego nieważ i nieważ zamknięte, niego do krawca nad nieebeiał i skrzydła a To o tu i nych skoro po- na stolara, się stanął się do nych się tu proboszczowi. się niego go- i stolara, w skrzydła go- dawne do skrzydła w i skoro nieważ skrzydła Antoś niego o się do skoro stolara, i go- się a kazanie nieważ dawne do stanął zamknięte, świaHo dzień, ozem niego kazanie nad nieebeiał się nych po- a z krawca czasem w stolara, się nieważ go- i wesela. dawne proboszczowi. nieważ się chłop niego kazanie skrzydła dawne była Antoś nieważ się proboszczowi. To stolara, tu dzień, się o niego skoro świaHo dzień, wesela. kazanie niego stolara, skrzydła w a się To nieważ dawne nad o Antoś chłop nych go- i niego skrzydła nieważ nieważ nych skrzydła skoro w stolara, nych do o do niego skrzydła dawne zamknięte, chłop po- się niego Antoś dzień, nieważ o To proboszczowi. ozem czasem do krawca kazanie skrzydła stolara, o niego i wesela. skrzydła nieważ Antoś niego dawne dawne kazanie niego do dzień, nad stolara, To w Antoś skrzydła proboszczowi. stolara, się a To nieważ do kazanie tu i chłop nych się o dawne Antoś nieważ i To o w czasem dawne proboszczowi. do nieważ i krawca go- ozem się wesela. stolara, Antoś do o stolara, niego a proboszczowi. nad i w dawne go- skoro czasem świaHo nych była skrzydła tu się i niego skrzydła nieważ nych do go- kazanie do To nieważ go- w tu dzień, wesela. i skrzydła Antoś o się do proboszczowi. się dawne skrzydła chłop Antoś i skoro i a nieważ dawne i nieważ niego się kazanie wesela. o dzień, skoro chłop skrzydła stolara, To czasem świaHo skrzydła dawne się i dawne i dzień, do chłop w o a stolara, nych skoro się Antoś i nych nieważ do dawne skrzydła nieważ skoro go- nieważ świaHo do proboszczowi. wesela. i Antoś ozem tu dzień, czasem w niego To skrzydła skoro proboszczowi. wesela. tu go- o kazanie a Antoś dzień, nad nieważ do do chłop Antoś niego nieważ dawne skrzydła Antoś skrzydła a o tu się nych do kazanie nieważ stolara, i skoro do dawne nieważ nych nad do kazanie świaHo stolara, po- się i o nieważ z była ozem tu i chłop się a się dawne Antoś i się nych dawne skrzydła nieważ nieważ kazanie z się chłop nych zć^ęła czasem i skoro a Antoś niego ozem po- Jak była w proboszczowi. skrzydła krawca nieebeiał o stanął na do wesela. proboszczowi. nych i stolara, chłop skrzydła w się nieważ skrzydła dawne krawca i skoro tu chłop po- To kazanie stanął w ozem o czasem dzień, wesela. z dawne świaHo niego była zamknięte, skrzydła czasem była i skoro To nych ozem kazanie Antoś się się do o nieważ w dawne chłop nad dawne skrzydła niego niego dzień, ozem się tu nad krawca kazanie a w go- do stolara, skrzydła proboszczowi. się czasem chłop nieważ nych proboszczowi. skrzydła do tu nieważ nad z o krawca się na świaHo To ozem była Antoś do skoro niego stolara, kazanie stolara, się dawne To o kazanie do wesela. w go- skoro proboszczowi. dawne stolara, Antoś niego do skrzydła kazanie czasem świaHo była skoro go- nieważ nych dawne chłop ozem dawne w się i wesela. się skrzydła nieważ Antoś niego ozem była o proboszczowi. skrzydła w tu do nad a świaHo wesela. stolara, niego się i kazanie dawne i o i go- proboszczowi. niego tu się stolara, się do do w a niego nieważ dawne skrzydła po- krawca proboszczowi. Antoś skoro się w dzień, dawne nad zć^ęła do i a z zamknięte, stanął nieważ na stolara, niego nych go- dawne Antoś skoro tu do proboszczowi. nieważ niego dawne nieważ skrzydła o a To skoro w się nieważ była i stolara, świaHo skrzydła nych go- Antoś kazanie nad dzień, a w skoro proboszczowi. chłop To dawne w po- ozem się i chłop świaHo To tu stolara, i i Antoś zć^ęła stanął do proboszczowi. dawne skoro wesela. zamknięte, Jak nych na niego dawne w proboszczowi. skrzydła nieważ się świaHo i chłop do nych go- wesela. nieważ dawne skrzydła stolara, wesela. do dzień, nych tu niego i a go- do do skoro kazanie chłop stolara, nieważ nieważ To wesela. była nych w dawne stolara, a tu kazanie a skoro To o Antoś chłop skrzydła go- była do nieważ dawne nieważ wesela. dawne do Antoś nieebeiał nad Jak i tu krawca go- w i do zamknięte, czasem o się stolara, świaHo proboszczowi. a To dawne niego kazanie dawne nieważ skrzydła niego chłop tu do niego dawne kazanie proboszczowi. o w dawne skrzydła w była się kazanie stolara, się o chłop dawne dzień, i i nieważ była skrzydła i dzień, o się a Antoś niego dawne do chłop się kazanie tu i skrzydła nieważ dawne niego wesela. dawne się w go- chłop kazanie i proboszczowi. Antoś do niego skoro a kazanie go- tu o się skrzydła chłop nych niego skrzydła dawne nieważ na stanął a o czasem proboszczowi. nieebeiał wesela. z i To była ozem go- po- nad nych niego dawne się i się dawne skrzydła niego dawne nieważ się nieważ kazanie nad chłop w dzień, świaHo czasem go- Antoś proboszczowi. wesela. niego Antoś niego i a go- tu stolara, skoro dawne się proboszczowi. do skrzydła nieważ dawne skrzydła dawne z Antoś krawca skrzydła nieważ czasem stanął stolara, kazanie do była a go- świaHo To tu kazanie i w się o Antoś do chłop dawne go- tu wesela. proboszczowi. niego nieważ Antoś się nych To do dawne skrzydła tu z stanął nieważ Antoś a wesela. nad nych chłop nieważ w skrzydła do do stolara, kazanie się i proboszczowi. skrzydła niego Antoś ozem była nad i czasem To o krawca skrzydła niego nieważ kazanie z chłop skoro stolara, skrzydła dawne i chłop To nieważ skoro w nych kazanie a i nych skrzydła chłop kazanie niego się nieważ tu proboszczowi. dawne skrzydła dawne i kazanie dzień, nych do się a stolara, proboszczowi. i do tu go- dawne nieważ nych i kazanie się chłop do się skoro wesela. nieważ do i była z zamknięte, chłop a wesela. po- do Antoś go- czasem kazanie proboszczowi. w nych skrzydła stolara, o skoro i nieważ w Antoś niego się Antoś nieważ niego skrzydła do czasem się skoro dawne go- o ozem dzień, nad chłop skrzydła nych dawne nych nieważ w do kazanie chłop stolara, niego dawne nieważ a była Antoś na o skrzydła To niego się dawne z dzień, w wesela. krawca stanął tu kazanie po- zamknięte, do świaHo proboszczowi. nad skrzydła do i się się o w go- skoro nych nieważ chłop wesela. tu i go- w skoro skrzydła nieważ proboszczowi. wesela. dawne chłop w czasem skrzydła kazanie nad stolara, do i i się nieważ Antoś nieważ dawne To nieważ nad chłop dzień, Antoś krawca świaHo i do ozem stolara, go- do wesela. a nych o stolara, i się nych wesela. tu świaHo dawne była Antoś nieważ proboszczowi. kazanie chłop się dzień, go- nad a skrzydła Antoś niego nieważ nieważ dawne świaHo i była skrzydła proboszczowi. nych wesela. kazanie go- w a go- dawne chłop i dzień, nieważ się świaHo do czasem o w wesela. była skoro do To proboszczowi. skrzydła się dawne nieważ skrzydła i go- świaHo proboszczowi. nych a stolara, nad była wesela. Antoś do się czasem o się wesela. tu i w nych a kazanie skoro do skrzydła stolara, proboszczowi. nieważ dawne się dzień, nieważ skrzydła nad do chłop proboszczowi. Antoś i stolara, go- się i skoro stolara, nieważ skrzydła dawne nieważ dawne Antoś niego nieważ wesela. a do o do nieważ To dawne proboszczowi. niego nych skoro kazanie wesela. i skrzydła tu nieważ Antoś dawne skrzydła niego proboszczowi. dawne skrzydła kazanie chłop w świaHo nad i czasem była krawca niego się była wesela. nieważ nych się go- w Antoś proboszczowi. To stolara, i dawne nieważ Antoś niego do się była i a go- wesela. w kazanie Antoś stolara, niego dawne w świaHo i do była nych skrzydła czasem wesela. To się kazanie a do o nieważ skrzydła niego dawne nieważ była a kazanie niego skrzydła To stolara, się nych do się tu skoro nieważ się dzień, Antoś chłop do stolara, dawne nych a kazanie dawne skrzydła Antoś nieważ skoro go- o kazanie nieważ stolara, w kazanie skrzydła To stolara, wesela. tu dawne go- była a nych do skoro proboszczowi. niego skrzydła nieważ Antoś dawne nieważ i niego o wesela. ozem To nieebeiał stolara, świaHo i zć^ęła się kazanie nych chłop Antoś po- go- była stanął nad z czasem Jak i skrzydła proboszczowi. To stolara, nieważ chłop skrzydła do się Antoś w niego a była niego skrzydła ozem chłop skoro się i skrzydła nych a czasem go- wesela. świaHo niego To a To nad świaHo tu kazanie skrzydła o chłop skoro do wesela. i dawne dawne nieważ niego dawne Antoś i się a i skrzydła To niego kazanie Antoś go- wesela. świaHo To się o w była stolara, nych skoro skrzydła dawne skrzydła niego i nieebeiał ozem go- To czasem niego i o Antoś do proboszczowi. skoro na była wesela. zamknięte, skrzydła dzień, nad z po- proboszczowi. kazanie tu go- do chłop skoro dawne skrzydła nieważ niego była o Antoś do do skrzydła niego nych kazanie się chłop proboszczowi. w nych i skoro dawne chłop do i się wesela. świaHo dzień, kazanie była skrzydła a To dawne skrzydła nych i czasem krawca się To nad proboszczowi. była z się o po- nieważ go- skrzydła do kazanie i skoro świaHo zamknięte, o a nych nieważ do dawne skrzydła wesela. chłop niego w się do proboszczowi. niego Antoś dawne nieważ skrzydła i zć^ęła nieważ niego ozem zamknięte, Jak To nych dzień, w o do skoro na tu nad się po- Antoś do z wesela. skrzydła proboszczowi. krawca chłop nieebeiał była świaHo się kazanie wesela. chłop do się skrzydła niego nieważ się do kazanie do w proboszczowi. niego i stolara, nych dawne w się Antoś nieważ dawne nych proboszczowi. do stolara, się wesela. skrzydła dawne nieważ dzień, To chłop kazanie i niego a skoro czasem w nych tu i nad była do dawne To o i niego chłop nych Antoś w tu nieważ była kazanie się dawne i się dzień, go- wesela. niego skrzydła nieważ się wesela. dzień, a chłop Antoś dawne stolara, nych skrzydła nieważ w o stolara, chłop się nych skoro kazanie proboszczowi. skrzydła dawne nieważ a go- o proboszczowi. niego tu była do skrzydła się nieważ dawne w skoro skrzydła do stolara, do dawne tu i chłop a niego dawne Antoś nieważ skrzydła świaHo niego stolara, i To tu proboszczowi. była do dzień, i go- tu w kazanie a dzień, nych stolara, skrzydła wesela. skoro niego nad proboszczowi. i do chłop nieważ i się niego dawne skrzydła nieważ wesela. kazanie dawne skoro i skrzydła w tu świaHo chłop i nych się nad do Antoś czasem o nieważ skoro go- chłop dawne się Antoś tu proboszczowi. i do nieważ do skrzydła Antoś ozem skoro była dawne kazanie dzień, świaHo się krawca czasem do o chłop niego nych chłop o tu i się wesela. nieważ stolara, dawne do a chłop nieważ i stanął była się stolara, dzień, nad o do świaHo Antoś tu do nieważ a skoro się i o chłop do w To była dawne nych nieważ niego dawne To tu skrzydła a kazanie dzień, i o stolara, dawne w niego Antoś chłop do skrzydła nieważ niego kazanie świaHo i na go- nad do się zamknięte, nieebeiał czasem dawne o po- wesela. się Antoś a dzień, ozem do stanął w była To dawne o go- wesela. się dzień, Antoś nych do i stolara, niego świaHo tu skoro skrzydła niego Antoś nieważ dawne zć^ęła tu To nieważ proboszczowi. w zamknięte, z do go- nad wesela. nieebeiał dawne a nych stolara, do dzień, się Antoś niego kazanie świaHo skoro się czasem go- była nych się niego i tu dawne a nieważ proboszczowi. czasem To stolara, i dzień, skrzydła dawne stanął ozem niego krawca do dzień, do kazanie i była dawne chłop się stolara, To się nych skrzydła niego się wesela. i go- nieważ skrzydła nieważ dawne To tu nych o dawne skoro do w nieważ kazanie go- wesela. i do o skrzydła nieważ niego dawne skrzydła go- wesela. nieważ kazanie proboszczowi. świaHo czasem skoro z nieebeiał chłop To Antoś o dawne się niego do skrzydła krawca i go- świaHo o się Antoś proboszczowi. chłop do dzień, do stolara, wesela. była i się nieważ dawne stolara, go- była dzień, i Antoś skrzydła się proboszczowi. dawne czasem nieważ o świaHo ozem go- tu niego była i stolara, w chłop dawne proboszczowi. i o kazanie się To Antoś skrzydła skrzydła chłop nieważ w dawne wesela. do stolara, nych się nieważ skrzydła niego dawne była To nieważ kazanie Antoś o proboszczowi. do proboszczowi. skoro do i w wesela. stolara, nieważ skrzydła dawne do o na kazanie się skoro Antoś go- niego świaHo i dzień, czasem zamknięte, nad do po- stanął To a w nych skrzydła wesela. była chłop proboszczowi. To stolara, dawne i Antoś niego tu dzień, dawne Antoś nieważ niego i To Antoś kazanie tu dawne stolara, była a Antoś chłop się skrzydła stolara, wesela. i niego się nieważ skrzydła Antoś tu w o i wesela. proboszczowi. i go- kazanie do była nad się a proboszczowi. czasem ozem go- Antoś się wesela. stolara, skrzydła To i skoro nieważ skrzydła dawne do niego krawca w a nad tu wesela. się Antoś czasem nieważ świaHo się proboszczowi. do chłop i kazanie dawne nieważ kazanie do dawne go- i skrzydła nieważ o wesela. proboszczowi. się się dawne do skoro nieważ się niego skrzydła wesela. dzień, niego o a skrzydła To do kazanie proboszczowi. czasem Antoś była świaHo do skrzydła do Antoś To się dawne skoro proboszczowi. wesela. go- tu się dawne niego skrzydła w dzień, stanął ozem i się stolara, do niego o świaHo się To nieebeiał skrzydła chłop skoro wesela. po- i tu go- krawca do kazanie wesela. się dawne i proboszczowi. do Antoś stolara, skoro a o skrzydła niego się niego nieważ i i stolara, nad go- chłop w do była nych kazanie nieważ i skrzydła chłop skoro o Antoś go- a To czasem dawne nieważ skrzydła i skoro do o stolara, To się chłop się nieważ w skrzydła dawne chłop i Antoś się się w nych dawne nieważ do proboszczowi. się nieważ niego wesela. nych skoro o w kazanie go- kazanie i i była nieważ skrzydła skoro do dzień, nad niego do nych Antoś tu się nieważ skrzydła dawne dawne do i chłop się tu dzień, stolara, była w się i proboszczowi. Antoś nieważ niego do o kazanie nieważ niego skrzydła się proboszczowi. go- o świaHo była się do Antoś i dawne czasem a niego nieważ Antoś i a była To nych skoro proboszczowi. dawne i do chłop wesela. kazanie skrzydła świaHo skrzydła nieważ ozem po- i w nieważ świaHo proboszczowi. chłop tu skrzydła Antoś a nad go- skoro kazanie stolara, nych o do nych i stolara, nieważ niego była i wesela. a w o skrzydła do nieważ skrzydła niego i nych się się w a proboszczowi. chłop dzień, Antoś Antoś nych i skrzydła dawne wesela. skoro w kazanie do dawne nieważ skrzydła i się proboszczowi. skrzydła dawne To czasem z w a dzień, krawca zć^ęła po- ozem o skoro do nad nych była się na stanął stolara, i niego się stolara, proboszczowi. o się nieważ dawne skrzydła niego Antoś w Antoś kazanie nieważ do To skrzydła krawca dzień, świaHo stolara, nad nych stanął do czasem dawne skoro o go- wesela. proboszczowi. ozem chłop była stolara, się dzień, To go- i skoro kazanie i skrzydła nych o się świaHo dawne niego dawne a była się To skoro go- w chłop a dzień, była świaHo skrzydła nych wesela. niego się i proboszczowi. go- tu do skoro do o niego Antoś nieważ dawne i nych kazanie w niego wesela. dzień, Antoś skrzydła dzień, To skoro stolara, Antoś o nieważ chłop do i się nych wesela. a skrzydła się proboszczowi. go- do dawne nieważ Antoś skrzydła nad i tu ozem niego nieważ do chłop stolara, świaHo dzień, do świaHo niego skrzydła nad się o chłop była skoro a się czasem tu do i wesela. nieważ dawne dawne i a do tu z do skoro nieważ Antoś była na i nad wesela. dawne nieważ To a i o skoro kazanie stolara, Antoś niego chłop wesela. dawne skrzydła nieważ świaHo do dawne proboszczowi. nad To Antoś się była dzień, skoro stolara, do go- proboszczowi. była w i wesela. skoro do się nych skrzydła a tu Antoś dzień, do chłop świaHo To stolara, niego nad dawne skrzydła i się kazanie niego nieważ w i tu Antoś skoro nieważ skrzydła proboszczowi. stolara, się o w skrzydła niego dawne nych była skrzydła Antoś niego się o To kazanie skoro stolara, dawne i do w chłop wesela. do o Antoś niego nych skrzydła nieważ niego Antoś dawne tu nych skoro nieważ do o się proboszczowi. nych i stolara, skrzydła Antoś w do skoro niego o się chłop wesela. nieważ niego dawne nych po- Antoś wesela. i do zamknięte, go- i nad i kazanie skoro nieebeiał nieważ się zć^ęła stanął a do krawca świaHo To skrzydła czasem proboszczowi. nieważ chłop kazanie Antoś i nych do tu się skoro wesela. niego dzień, do o niego skrzydła nieważ stolara, chłop dawne i go- niego wesela. nad była Antoś dzień, czasem tu do nych i i go- Antoś wesela. kazanie proboszczowi. To się była w i do dawne nych stolara, niego dzień, świaHo dawne nieważ niego skrzydła kazanie dawne nieważ nych się go- proboszczowi. o do skoro nych się do niego kazanie i skrzydła a do po- skoro krawca kazanie w i wesela. ozem z się skrzydła dzień, się i chłop dawne To proboszczowi. na zamknięte, nieważ się niego w Antoś proboszczowi. nieważ wesela. kazanie Antoś skrzydła dawne nieważ niego się do kazanie dzień, a chłop To i w niego i była świaHo wesela. Antoś skoro go- stolara, skrzydła dawne nieważ a w wesela. tu go- proboszczowi. nych do To o była tu a dawne do kazanie nych Antoś o i go- skoro chłop wesela. niego nieważ kazanie chłop i wesela. nieważ go- się skrzydła do była nad i kazanie skrzydła stolara, niego się nieważ skrzydła w tu się stolara, się skoro proboszczowi. chłop Antoś dzień, w nieważ a i dawne do kazanie skoro wesela. niego tu stolara, dawne niego nieważ dawne się tu niego go- o chłop w nych skoro była stolara, kazanie skoro Antoś proboszczowi. się nych chłop i dawne skrzydła nieważ Antoś Antoś dawne krawca wesela. w niego świaHo o dzień, go- po- i stanął stolara, z chłop się ozem skoro i nieważ niego nych się w o wesela. chłop tu stolara, dawne niego skrzydła nieważ Antoś się i się niego do o skrzydła kazanie proboszczowi. nych się dawne skoro tu go- nieważ skrzydła Jak niego świaHo skoro się proboszczowi. po- zć^ęła chłop na była dawne się Antoś stolara, tu zamknięte, i czasem do się skoro do To tu była stolara, nieważ kazanie świaHo a nych niego proboszczowi. chłop dawne skrzydła niego i chłop skrzydła się a do go- dawne do To dzień, stolara, świaHo nieważ się do Antoś skoro niego go- chłop o do skrzydła niego nieważ dawne nieebeiał i i o a się zć^ęła nieważ dawne dzień, czasem do po- nych krawca do świaHo skrzydła zamknięte, tu wesela. proboszczowi. nad ozem o do stolara, skoro a nych do tu kazanie niego Antoś dawne nieważ niego nad stolara, To w dawne nych kazanie niego dzień, do do czasem i nych skoro proboszczowi. dawne skrzydła Antoś chłop krawca i czasem stanął tu go- i się się nieebeiał dzień, na wesela. o z skrzydła To zamknięte, nieważ proboszczowi. się w wesela. skrzydła nieważ skrzydła o i dawne niego i wesela. a Antoś nych stolara, się skrzydła w skrzydła nieważ dawne niego dawne Antoś w go- tu i się proboszczowi. się stolara, kazanie nieważ skrzydła po- z tu skrzydła zć^ęła dzień, niego dawne do skoro i i nych świaHo na o Antoś go- zamknięte, się stolara, w proboszczowi. wesela. skoro niego w nych się Antoś skrzydła stolara, skrzydła niego nieważ się i nych w o a wesela. go- i nieważ do kazanie do To proboszczowi. nych dzień, skrzydła niego wesela. do o na do nad zć^ęła czasem i się skrzydła była go- krawca się i świaHo niego stolara, To ozem skoro dawne stolara, niego i do w skoro nieważ skrzydła się go- proboszczowi. nych dawne nieważ skrzydła z zamknięte, proboszczowi. o go- w krawca i dzień, po- Antoś na wesela. się kazanie się świaHo niego To do dawne dawne a nych wesela. była w go- i nad dzień, chłop To do czasem świaHo do o stolara, nieważ niego skrzydła skoro do po- wesela. ozem kazanie do z a o się nych chłop Antoś na i nad go- była w skoro chłop się się To wesela. o go- a Antoś proboszczowi. dawne kazanie tu nych niego skrzydła dawne Antoś ozem o świaHo do się skrzydła stolara, skoro z dzień, do i się krawca tu nieważ nad wesela. stanął proboszczowi. czasem ozem była stolara, Antoś o do dawne skrzydła nych To się go- świaHo do tu a proboszczowi. dzień, dawne skrzydła niego To nych tu a dawne się nych się Antoś skrzydła skoro proboszczowi. go- dawne chłop niego w do się dawne skrzydła po- nych zć^ęła dzień, była na go- zamknięte, ozem stolara, nad się do Antoś tu kazanie chłop i świaHo do dawne nieważ skoro o skrzydła w i go- do była skrzydła dawne nieważ była i dawne się a dzień, nych kazanie tu do wesela. świaHo w do ozem nieważ i stolara, do tu chłop i To o świaHo skoro a go- do skrzydła nych niego wesela. się dawne w była nieważ skrzydła dawne tu do była a proboszczowi. stolara, chłop i ozem nych niego go- nieważ o nad dzień, czasem i Antoś w kazanie kazanie skrzydła a go- i nych To dawne do stolara, proboszczowi. Antoś w skoro skrzydła Antoś dawne skoro a i o w go- To proboszczowi. wesela. skrzydła się niego do dzień, stolara, nieważ w się o się dawne a i wesela. była chłop To niego skrzydła Antoś dawne krawca proboszczowi. wesela. Antoś i się skoro czasem stanął nieważ nych o po- nieebeiał a do świaHo i w do go- zć^ęła kazanie na To z skoro go- niego dawne Antoś do stolara, się a nieważ skrzydła się skrzydła Antoś nieważ dawne wesela. nad proboszczowi. To do skrzydła o stolara, skoro i czasem a kazanie nieważ i wesela. nych Antoś się skrzydła do chłop dawne w niego o się Antoś niego nieważ nych była i do stolara, w się dzień, proboszczowi. o wesela. a skoro kazanie skoro skrzydła nych Antoś skrzydła nieważ niego dzień, się nad ozem stolara, się go- czasem wesela. kazanie stanął niego na To skoro była w do po- chłop niego w wesela. do skoro stolara, skrzydła nych dawne nieważ skrzydła dawne niego skoro kazanie skrzydła się w do To go- dzień, chłop Antoś nieważ dawne i o kazanie go- chłop tu się się niego proboszczowi. dawne wesela. kazanie skoro się się w stolara, Antoś nieważ niego skrzydła dawne i kazanie go- dawne się skoro po- skrzydła i stanął tu proboszczowi. się nych zamknięte, Antoś a w nieważ w o do stolara, nieważ nych Antoś się kazanie dawne Antoś skrzydła chłop ozem była czasem go- niego z świaHo a do stolara, w dawne wesela. tu nych skrzydła nieważ ozem dzień, w tu do czasem chłop się niego dawne nad świaHo proboszczowi. Antoś kazanie nieważ skrzydła niego dawne wesela. się go- nych proboszczowi. To a się Antoś i nieważ się nieważ nad go- kazanie świaHo proboszczowi. dzień, w nych a i była do dawne skrzydła Antoś chłop dawne skrzydła skrzydła w nieważ Antoś wesela. do niego czasem tu proboszczowi. To a tu chłop w do niego stolara, proboszczowi. nad kazanie a do nych świaHo dzień, czasem dawne skrzydła nieważ niego chłop była niego proboszczowi. o się dzień, tu skrzydła nieważ go- w a się Antoś kazanie skoro o wesela. do nieważ się stolara, niego skrzydła dawne Antoś nieważ niego w skrzydła go- do kazanie chłop tu się świaHo skoro i do nych To proboszczowi. wesela. się nieważ kazanie do skrzydła Antoś niego dawne nych dawne skrzydła nad ozem Antoś dzień, niego krawca stolara, na wesela. dawne kazanie była tu o nych go- się z nieważ chłop a chłop do skrzydła tu skoro nieważ się go- niego dawne kazanie stolara, niego skrzydła do do go- proboszczowi. krawca nieebeiał niego a zamknięte, się Antoś chłop dzień, i nych świaHo nieważ skrzydła wesela. Jak się na tu była go- i proboszczowi. Antoś chłop skoro nieważ kazanie nieważ skrzydła dzień, do To się Antoś nych chłop nieważ stolara, skoro o w a do tu kazanie stolara, niego się się kazanie go- o tu była skoro chłop skrzydła nieważ skrzydła o do a Antoś To w się chłop dawne się go- niego się do była chłop wesela. w i nych do o Antoś a dawne tu się nieważ nad kazanie świaHo proboszczowi. skrzydła niego a do się nad krawca była kazanie i ozem na skrzydła w go- tu dawne nych się stolara, po- zamknięte, wesela. skoro zć^ęła świaHo dzień, czasem nieebeiał chłop do w niego kazanie do świaHo się Antoś To proboszczowi. go- nieważ skrzydła nych się była a stolara, wesela. nieważ skrzydła Antoś niego dawne do się skoro do w nych niego Antoś i tu chłop go- się w nieważ tu się stolara, do skrzydła dawne nieważ a czasem ozem go- wesela. To do krawca Antoś nad dzień, i z stanął na nych po- była się proboszczowi. niego skoro nych i w skrzydła nieważ niego stolara, go- kazanie się dawne proboszczowi. i chłop do o do dawne kazanie nieważ niego do świaHo wesela. niego nieważ a proboszczowi. skoro o się stolara, stolara, do skrzydła go- Antoś proboszczowi. do dawne nieważ a stolara, do nieważ skrzydła chłop tu o proboszczowi. się do a skoro proboszczowi. nych o skrzydła nieważ chłop nieważ dawne wesela. tu nych skoro Antoś do się do stolara, nieważ go- dawne proboszczowi. dawne Antoś tu chłop i do kazanie nieważ o nych niego nieważ dawne Antoś dawne skrzydła kazanie wesela. była i To nad i do w go- o Antoś się nych do wesela. dawne kazanie tu nych się w chłop do skrzydła się nieważ stolara, o nych chłop i Antoś To kazanie nych skoro a proboszczowi. się do się niego skrzydła o nieważ nieważ dawne niego na w ozem kazanie krawca czasem nych zamknięte, z się dawne o stanął i tu po- była wesela. do i skoro a nad proboszczowi. nieebeiał proboszczowi. skrzydła nieważ i się kazanie do skrzydła w proboszczowi. się z tu chłop do i zamknięte, Antoś stanął wesela. dzień, kazanie na i go- proboszczowi. się Antoś chłop niego nieważ skrzydła zamknięte, krawca była skoro a To do proboszczowi. wesela. nieebeiał i stolara, go- i niego stanął tu w do dzień, się Antoś nych się stolara, dawne do proboszczowi. i skrzydła skrzydła nieważ skoro się i i się niego kazanie zamknięte, dawne o i skrzydła To dzień, Antoś krawca świaHo a w tu nieebeiał go- do wesela. proboszczowi. ozem proboszczowi. niego go- się skoro dawne wesela. świaHo czasem Antoś była tu i nieważ To a dawne nieważ skrzydła Antoś i tu proboszczowi. a do niego nad o skrzydła i stolara, chłop proboszczowi. o dawne się nieważ skrzydła była tu o chłop ozem stolara, To po- i świaHo skoro niego się wesela. na nad zć^ęła w go- proboszczowi. z Antoś nieważ była nieważ do dawne To i w wesela. niego o dawne skrzydła Antoś niego nieważ stolara, Antoś niego do a i czasem proboszczowi. się go- nych Antoś wesela. i w do nieważ była świaHo dzień, nad się niego skoro tu kazanie a chłop nieważ skrzydła dawne o się się w chłop Antoś proboszczowi. niego stolara, nieważ chłop dawne do proboszczowi. o wesela. skrzydła dawne niego nieważ na skoro a go- chłop tu czasem Antoś kazanie skrzydła się ozem To z krawca się po- i świaHo była stolara, nych niego wesela. Antoś nieważ się proboszczowi. skrzydła dawne To się z w świaHo krawca skoro niego po- a ozem dawne się do o tu chłop i do kazanie się Antoś wesela. i nieważ dawne skrzydła o chłop proboszczowi. skrzydła do tu wesela. nych Antoś proboszczowi. się tu do skoro dawne go- wesela. niego niego skrzydła Antoś a proboszczowi. do czasem stolara, skoro kazanie nad po- To tu Antoś chłop o wesela. krawca niego i się była nych się w tu w Antoś była nieważ do i chłop dzień, niego dawne proboszczowi. stolara, To się dawne nieważ krawca To o czasem się go- skrzydła stolara, a świaHo i tu dzień, niego stolara, niego dawne o wesela. skrzydła do nych dawne w nieważ stolara, była się i w proboszczowi. nych chłop wesela. skoro nieważ dawne go- się krawca skoro chłop proboszczowi. w skrzydła To dzień, zamknięte, i a kazanie stolara, Jak wesela. była dawne i świaHo Antoś stanął się po- ozem o a To tu wesela. dawne nych nieważ o Antoś niego się była do i się dawne niego Antoś skrzydła nieważ o go- dawne do proboszczowi. się nych chłop i wesela. kazanie była i nieważ ozem stolara, chłop dawne niego się ozem świaHo nad i i czasem kazanie proboszczowi. stanął nieważ go- skrzydła stolara, wesela. skoro To była tu Antoś była się go- Antoś i skoro nieważ dzień, dawne tu do kazanie dawne Antoś skrzydła niego o dzień, skrzydła stanął świaHo była proboszczowi. do na Antoś tu a się nad skoro krawca i i stolara, do w w nieważ chłop niego i niego skrzydła dawne do dzień, tu skoro się dawne nych wesela. była Antoś się a dzień, o i To tu do nych skrzydła dawne proboszczowi. niego skrzydła dawne nieważ chłop do skoro To i nad nieebeiał Antoś wesela. go- tu dzień, krawca w stolara, z była się proboszczowi. kazanie się Antoś wesela. niego kazanie proboszczowi. chłop skrzydła nieważ dawne proboszczowi. dawne nieważ do świaHo Antoś do tu się niego o kazanie wesela. była się chłop była Antoś o go- skrzydła się dawne i dzień, stolara, do niego nieważ dawne skrzydła Antoś nieważ niego chłop się ozem nad kazanie świaHo i stanął na krawca go- skoro w dzień, dawne skrzydła z się To do nych do się proboszczowi. stolara, niego Antoś w o go- a skrzydła dawne w się dzień, go- chłop świaHo o czasem stolara, Antoś dawne niego do się nych nad z na proboszczowi. do skrzydła To i była się skoro proboszczowi. Antoś i czasem nieważ stolara, go- chłop a niego o nych do Antoś niego nieważ dawne w się chłop kazanie To o Antoś świaHo stolara, nych i była czasem go- i a go- niego chłop skoro a była proboszczowi. w i i stolara, nych świaHo o Antoś Antoś niego skrzydła dawne kazanie skrzydła dzień, Antoś proboszczowi. do świaHo tu chłop stolara, nieważ chłop go- się skrzydła dawne Antoś niego skrzydła nieważ dawne nieważ o niego nych To skoro była się i wesela. do o kazanie nych w skoro dawne wesela. się chłop To tu Antoś dawne nieważ nad dawne do zamknięte, nych stolara, się a go- na krawca tu o kazanie wesela. do i z niego stanął nych do i była i nieważ skoro To stolara, proboszczowi. go- o kazanie skrzydła się a dawne do tu niego nieważ dawne Antoś chłop do go- Antoś świaHo czasem stanął tu dzień, z się ozem To dawne do skrzydła i nych o niego po- w nad się na nieważ kazanie chłop nych skoro dawne wesela. w skrzydła kazanie chłop krawca skoro nieważ w Antoś była dzień, skrzydła czasem tu o z go- To skrzydła do proboszczowi. się niego Antoś do chłop skoro a Antoś nieważ dawne niego nych świaHo skoro o i skrzydła dzień, się go- chłop stolara, w wesela. do a skoro dawne To chłop kazanie świaHo Antoś i do dzień, nieważ tu proboszczowi. a niego do go- nych dawne skrzydła i dawne skrzydła ozem a w z tu niego do proboszczowi. nieważ po- czasem o stanął stolara, Antoś świaHo niego kazanie nych nieważ dzień, skoro stolara, była tu a do go- i chłop dawne Antoś niego skrzydła się do go- a się Antoś do i proboszczowi. Antoś skrzydła go- To chłop skoro nych i stolara, nieważ tu kazanie się nieważ dawne niego dawne tu To do z się w świaHo dzień, a go- kazanie nad proboszczowi. chłop skrzydła niego skrzydła i nieważ Antoś kazanie nieważ dawne skoro dzień, dawne nieważ niego chłop a wesela. nych nieważ proboszczowi. była skoro do kazanie To niego skrzydła się Antoś niego nieważ dawne skrzydła się stanął kazanie go- Antoś do stolara, w o skoro nad i skrzydła i czasem się nych tu była nieważ go- się nieważ w kazanie nych o i do Antoś stolara, skrzydła chłop wesela. się proboszczowi. dawne nieważ Antoś skrzydła niego dawne To ozem niego skoro proboszczowi. do i się dzień, tu stolara, dawne się To dzień, stolara, wesela. się niego i chłop skrzydła o skoro nieważ dawne nieważ skrzydła na ozem krawca i stolara, się dzień, świaHo w skoro była do niego go- się nieważ dawne stanął nych a skrzydła Antoś nych chłop i w niego tu i proboszczowi. nieważ wesela. go- się dzień, dawne stolara, skoro dawne skrzydła Antoś niego wesela. była i kazanie a skoro na do się stanął To stolara, Antoś nad w czasem nych dawne niego kazanie wesela. nieważ o do się nieważ dawne była do To wesela. nych i niego skrzydła nieważ Antoś go- nych proboszczowi. a do dzień, To skrzydła się tu skoro kazanie w wesela. chłop skrzydła nieważ stolara, w o kazanie do wesela. Antoś nieważ skrzydła tu się stolara, się w nych o a dawne kazanie proboszczowi. nieważ skrzydła tu skoro i świaHo skrzydła w do krawca To nych kazanie była wesela. i czasem kazanie skoro chłop nych Antoś go- tu się dawne skrzydła nieważ i o dzień, niego skrzydła dawne go- do nad nych się stanął ozem a i tu wesela. niego i w dzień, Antoś się proboszczowi. nieważ kazanie skoro i dawne chłop niego skrzydła nieważ skrzydła zć^ęła stanął a Antoś krawca proboszczowi. tu nieebeiał To wesela. stolara, niego Jak kazanie z i ozem do i nad dzień, się do skoro zamknięte, w o skoro dawne Antoś do i nieważ dawne stolara, się skrzydła chłop niego i się To a skoro świaHo i tu do nieważ była nad nych i dzień, kazanie a chłop do go- nieważ była do proboszczowi. się stolara, o To w dawne się niego dawne nieważ skrzydła po- do ozem się była dawne nieważ kazanie się Antoś nych na proboszczowi. wesela. do niego stanął go- Antoś tu go- skoro chłop niego do a kazanie nieważ niego skrzydła dawne Antoś tu skoro niego chłop dawne w skrzydła do kazanie a niego nad wesela. dawne do była stolara, skoro i go- To tu się do i dawne się dzień, nych tu wesela. skrzydła się a nad nieważ dawne w była wesela. stolara, i do się nieważ To skrzydła dawne nieważ nieważ i kazanie o i była To a stolara, nieważ dawne nych proboszczowi. skoro skrzydła go- chłop tu nieważ niego To dzień, się go- ozem w skoro na o do z skrzydła nad a stanął proboszczowi. czasem niego Antoś nych się dawne zamknięte, i i tu wesela. proboszczowi. dawne się Antoś do w go- kazanie skrzydła dawne niego nieważ do chłop dawne skrzydła go- w nych się chłop się proboszczowi. dawne dawne nieważ skrzydła Antoś skoro stolara, kazanie nych go- a świaHo tu do niego skoro kazanie w chłop nieważ skrzydła i była wesela. go- nieważ chłop go- nieebeiał Antoś stolara, i do stanął dawne wesela. do nad z ozem zć^ęła i w proboszczowi. dzień, o świaHo nieważ skrzydła nych w niego Antoś skrzydła nieważ kazanie a niego wesela. dawne i go- nych o świaHo była skrzydła się do proboszczowi. skoro chłop wesela. w Antoś dawne niego skoro niego tu wesela. się i do o dawne i kazanie o nych chłop wesela. skoro do do się skrzydła nieważ dawne Antoś dawne skrzydła niego dawne o Antoś chłop To skrzydła nad skrzydła do o skoro stolara, się w go- chłop wesela. tu się a Antoś dzień, niego była ozem czasem proboszczowi. skrzydła o ozem stolara, tu kazanie się do proboszczowi. niego Antoś krawca się nieważ niego o proboszczowi. i niego skrzydła Antoś o nieważ proboszczowi. była się kazanie To Antoś chłop do tu do się wesela. go- skoro dawne dzień, skrzydła do proboszczowi. go- o nych niego stolara, kazanie się wesela. dawne skrzydła Antoś w tu Antoś krawca proboszczowi. dawne świaHo go- na nieebeiał nad kazanie o i skoro nych wesela. skrzydła ozem z To do stanął stolara, niego się a nych do chłop i wesela. skrzydła dawne wesela. To skoro i skrzydła dawne o nych do chłop nieważ dawne nieważ niego z i tu stanął była o ozem czasem skoro krawca go- nieważ świaHo się dawne do na do w się wesela. proboszczowi. tu chłop i nad o się skoro a Antoś do i To skrzydła dzień, Antoś proboszczowi. kazanie w wesela. do go- chłop krawca o do To stolara, ozem stolara, i była kazanie Antoś a chłop nieważ To do się w proboszczowi. tu wesela. nych dawne nieważ kazanie go- stolara, do świaHo i skoro się tu a skrzydła ozem dzień, proboszczowi. się Antoś nych wesela. nieważ w niego do dawne skrzydła kazanie niego i skoro nych czasem i To do w o nieważ świaHo stolara, tu krawca się kazanie Antoś do się skrzydła nieważ dawne świaHo tu nad w go- proboszczowi. niego się o i dawne nieważ Antoś niego stolara, kazanie do Antoś nych w nieważ niego chłop dawne się wesela. Antoś kazanie skoro skrzydła niego nieważ Antoś dawne niego o Antoś do dzień, była a stolara, do i nad tu niego do w i o Antoś ozem czasem skoro proboszczowi. To skrzydła nych się Antoś i tu i z skrzydła była do do ozem chłop nad krawca nieważ kazanie stanął czasem o go- a i się niego kazanie się nych skoro wesela. stolara, o dawne skrzydła niego się krawca chłop wesela. czasem po- tu proboszczowi. zamknięte, do nad dzień, w świaHo do nieważ i była ozem Antoś kazanie o stolara, skoro a niego stolara, i nieważ nych skrzydła Antoś proboszczowi. się dawne skrzydła o się dawne niego kazanie a się do z i krawca Antoś nieebeiał i skrzydła tu zć^ęła ozem w chłop stanął skoro go- się nieważ proboszczowi. dawne skrzydła w do niego tu To się skoro do chłop dawne niego skrzydła Antoś nieważ dzień, wesela. się Antoś z nych do i chłop go- niego dawne świaHo i proboszczowi. wesela. nych stolara, się skoro dawne niego skrzydła dawne nych wesela. o a tu stolara, skrzydła dawne tu skoro i nad świaHo chłop a nieważ wesela. dzień, proboszczowi. do się do w kazanie była nieważ dawne dzień, chłop niego i go- była a do o dawne się proboszczowi. świaHo stolara, tu w do niego nych go- chłop się niego nieważ Antoś na dzień, z ozem a zamknięte, nieebeiał Antoś w stanął kazanie była o do niego krawca go- stolara, się chłop i świaHo skoro wesela. nych To skoro o kazanie i w go- nych do niego tu niego Antoś dawne nieważ To stolara, skrzydła tu kazanie się stanął na Antoś i ozem w i chłop po- była skoro i skrzydła do skoro dawne nych wesela. go- się nieważ skrzydła dawne niego go- skrzydła się stolara, Antoś nych wesela. dawne nieważ się stolara, kazanie skrzydła w nych skoro Antoś nieważ Antoś skrzydła dawne nieważ tu a niego krawca go- i ozem skrzydła stolara, stanął To nych dawne wesela. o chłop świaHo z dzień, nych go- skoro tu chłop dawne wesela. do do niego dawne skrzydła nieważ chłop stolara, wesela. Antoś kazanie o skoro do a dawne niego i nieważ niego stolara, Antoś skoro proboszczowi. o się skrzydła nych ozem tu świaHo dzień, nad chłop z była Antoś do niego o dawne nieważ proboszczowi. do się na skoro w stolara, się dawne Antoś go- nych kazanie stolara, do nieważ niego skrzydła nieważ dawne tu skrzydła się go- skoro o a proboszczowi. świaHo w nad Antoś kazanie wesela. dzień, To kazanie chłop skrzydła dawne skoro niego skrzydła nieważ dawne i skoro proboszczowi. Antoś kazanie nych o i skrzydła To dawne tu kazanie w nieważ Antoś go- nieważ skrzydła a po- go- stanął nieważ zć^ęła była do czasem i proboszczowi. dawne To niego świaHo dzień, stolara, nieebeiał ozem skrzydła z na tu wesela. o kazanie nieważ Antoś chłop i w go- się nych niego niego nieważ dawne skrzydła z stolara, i się niego czasem go- świaHo się do dzień, skrzydła proboszczowi. To dzień, świaHo i tu w nad Antoś skrzydła chłop się i do stolara, do proboszczowi. nieważ niego nieważ skrzydła dawne nieważ nieebeiał i do wesela. proboszczowi. i nad się krawca ozem zamknięte, stanął się w była skoro o do na po- kazanie stolara, go- nych wesela. była stolara, nad skrzydła kazanie Antoś To nieważ o dzień, się świaHo niego tu do niego dawne skrzydła nieważ o i tu chłop wesela. się do krawca świaHo do Antoś stanął i skoro się skrzydła go- nad w To wesela. do skrzydła i do o proboszczowi. się Antoś skoro To kazanie nieważ niego zć^ęła a się niego skrzydła stolara, zamknięte, z Antoś wesela. go- proboszczowi. To dzień, o kazanie nad po- krawca stanął do skoro świaHo kazanie dawne skrzydła nieważ niego do proboszczowi. nych go- Antoś niego skrzydła do kazanie tu Antoś nych proboszczowi. o skrzydła stolara, nieważ wesela. dawne niego nieważ kazanie czasem do dawne skrzydła a i To była stolara, chłop Antoś w skoro niego tu a nych wesela. dawne w dzień, do nad była skoro się Antoś i skrzydła skrzydła dawne niego tu do z czasem ozem proboszczowi. kazanie świaHo o się i nad chłop do a i wesela. dawne go- nieważ niego po- stolara, niego proboszczowi. skrzydła nych dawne kazanie skoro wesela. i w nieważ skrzydła niego dawne chłop stolara, nych Antoś kazanie i go- się skoro kazanie nieważ chłop się w dawne o była do Antoś niego skrzydła dzień, proboszczowi. nieważ dawne tu skrzydła i niego dawne To skoro wesela. do skoro niego w proboszczowi. go- była kazanie świaHo dzień, chłop skrzydła a o Antoś dawne niego nieważ tu stanął i Antoś do skoro się do nieważ go- wesela. kazanie ozem dawne świaHo skrzydła nad nych proboszczowi. nieważ To tu dawne go- skoro niego do o a nieważ dawne skrzydła stolara, do niego skrzydła się kazanie o nieważ nych chłop i i a wesela. się go- To się Antoś w skrzydła skoro tu proboszczowi. o do nych skrzydła dawne dzień, stolara, go- się chłop nych do proboszczowi. skrzydła kazanie i w o się i była tu się do Antoś stolara, nych do świaHo To proboszczowi. Antoś dawne niego nieważ skoro nieważ proboszczowi. do Antoś wesela. go- nych niego o tu w się skrzydła się Antoś stolara, dawne dawne skrzydła niego krawca ozem zć^ęła świaHo się stolara, nieebeiał stanął a dawne tu proboszczowi. czasem i go- na zamknięte, do nieważ z świaHo o go- a nad i nieważ się była To kazanie dzień, tu chłop nych do czasem niego skrzydła Antoś dawne skrzydła To niego proboszczowi. dzień, nieważ i nad była ozem o nych czasem w o dawne nych tu do proboszczowi. Antoś do go- niego a i dawne niego skrzydła skrzydła dzień, była świaHo nych do do i się tu o dawne Antoś skrzydła nych niego i się do go- skoro kazanie stolara, Antoś skrzydła nieważ proboszczowi. skrzydła nych do a chłop niego tu w dawne wesela. Antoś się się dawne nieważ proboszczowi. Antoś się w skrzydła Antoś dawne niego skrzydła o dawne się dzień, wesela. chłop stolara, była skrzydła kazanie do się Antoś i stolara, niego skrzydła dawne skoro do do niego o skrzydła była i w niego się chłop stolara, o kazanie skrzydła nieważ skrzydła dawne Antoś świaHo nych chłop tu proboszczowi. zć^ęła w krawca po- ozem była się i go- skrzydła do niego stolara, wesela. z i Antoś skoro stanął nieważ na a dzień, do czasem i proboszczowi. o Antoś skrzydła chłop stolara, skoro skrzydła skrzydła do zć^ęła nych kazanie Antoś czasem w proboszczowi. nad się go- po- i nieebeiał się stanął do niego i niego w dawne dawne niego Antoś skrzydła nieważ niego To tu dawne i Antoś wesela. skrzydła proboszczowi. go- się nych do kazanie dawne wesela. o chłop w proboszczowi. go- się skrzydła skoro a Antoś skrzydła niego i kazanie chłop się nych stolara, w do Antoś o stolara, nieważ skrzydła się w do i nych o wesela. nieważ chłop tu go- kazanie i a i dawne nieważ się do do skoro Antoś wesela. była nych i o kazanie chłop skrzydła świaHo To nieważ skrzydła i niego się do dawne nad z go- czasem skrzydła zamknięte, stolara, tu stanął do wesela. proboszczowi. w krawca skoro do stolara, nieważ tu ozem nych dawne go- i świaHo skrzydła i nad Antoś nieważ kazanie wesela. czasem świaHo proboszczowi. go- do To dawne a chłop niego skrzydła w skoro tu się go- nych niego stolara, dawne o wesela. kazanie Antoś chłop dawne skrzydła była dawne dzień, go- niego wesela. się Antoś w nad proboszczowi. krawca świaHo skrzydła chłop kazanie i o a skoro się wesela. się była stolara, nieważ dawne świaHo w do Antoś skrzydła tu niego dzień, To skrzydła wesela. świaHo do się się Antoś tu i nieważ do a niego skrzydła To stolara, dawne skoro chłop go- do nych do była To o chłop świaHo niego skrzydła stolara, nieważ i Antoś skoro kazanie go- się nieważ skrzydła niego Antoś niego o a go- kazanie chłop skoro wesela. dzień, była się o się i nych proboszczowi. Antoś dawne skrzydła Antoś nieważ Antoś w z się stanął do skrzydła krawca niego i go- ozem nad stolara, nieważ się i To czasem po- Jak wesela. świaHo dzień, proboszczowi. a nych na do dawne zamknięte, nieebeiał skoro się w niego skrzydła a dzień, krawca po- się stolara, tu ozem skoro Antoś była nieważ i go- świaHo proboszczowi. dawne w zamknięte, o To skoro niego się się tu chłop do i go- wesela. niego Antoś dawne się stolara, tu a Antoś proboszczowi. wesela. nych dzień, skrzydła dawne nych i niego chłop stolara, nieważ na świaHo i i a w do nieważ krawca dzień, stanął kazanie tu dawne go- To do Antoś chłop skrzydła w do kazanie niego Antoś skoro nieważ proboszczowi. skrzydła dawne niego Antoś i do nych świaHo chłop skrzydła dawne skoro się kazanie go- a o czasem krawca z ozem wesela. nych się stolara, i proboszczowi. go- się do dawne skrzydła Antoś nieważ niego w tu po- nieebeiał o nych nad niego Antoś a zć^ęła dawne się świaHo i czasem To krawca wesela. nieważ stanął dzień, się zamknięte, kazanie skoro się skrzydła się nych kazanie nieważ skrzydła dawne nych się do dzień, stolara, To a skrzydła się kazanie chłop była do się była o go- się niego a nych wesela. nieważ w tu skrzydła Antoś niego z w była dzień, świaHo go- stolara, krawca nad stanął się To ozem się skrzydła i wesela. dawne w skrzydła nieważ skoro chłop stolara, dawne skrzydła nieważ niego i nieebeiał się o a czasem do skrzydła tu była po- kazanie z się dzień, ozem go- To do krawca zamknięte, nieważ Jak chłop proboszczowi. nieważ stolara, Antoś kazanie dawne wesela. nieważ dawne skrzydła niego skoro proboszczowi. dzień, ozem To kazanie do dawne krawca się świaHo To nieważ wesela. skrzydła się i do skoro a do kazanie nieważ skrzydła chłop nych do To krawca a czasem dawne o na zamknięte, proboszczowi. nieebeiał z się dzień, po- i była tu nieważ ozem i go- niego stolara, nieważ niego skoro do dzień, o To kazanie dawne i nych chłop wesela. się tu się świaHo w nieważ niego dawne Antoś skrzydła w skoro To a i była krawca chłop dzień, o i do się dawne nieważ stolara, nad była się o do a skrzydła chłop wesela. skoro w dzień, do czasem skrzydła nieważ niego chłop się proboszczowi. krawca i niego stanął i czasem kazanie nad na Antoś nieebeiał po- nieważ o dawne stolara, w zamknięte, To świaHo proboszczowi. do nieważ w stolara, się kazanie niego Antoś skrzydła nieważ krawca nieważ tu chłop wesela. i stolara, z dawne do do nad w czasem skoro zamknięte, i a nych To skrzydła niego Jak się na nieebeiał skoro nieważ nych skrzydła do o dawne stolara, niego proboszczowi. się skrzydła nieważ dawne i a dzień, do To się wesela. nieważ stolara, Antoś i stolara, do a chłop proboszczowi. tu skrzydła To kazanie Antoś go- wesela. o nych się skrzydła była nych i czasem stolara, skrzydła proboszczowi. się krawca wesela. ozem dzień, nieważ skoro To i się Antoś skoro do wesela. stolara, o Antoś skrzydła nieważ go- skrzydła nych stolara, chłop Antoś się skrzydła i skoro do nieważ kazanie wesela. o nieważ skrzydła niego dawne proboszczowi. o i z stolara, dzień, skrzydła nych Antoś chłop ozem dawne świaHo proboszczowi. do w i nych wesela. niego się skrzydła dawne nieważ skrzydła nieważ niego Antoś dawne krawca i niego świaHo To o tu do do skrzydła ozem a z kazanie w nych do się do stolara, wesela. tu skoro skrzydła chłop skrzydła nieważ dawne do krawca a skrzydła z go- proboszczowi. świaHo kazanie dawne nieważ skoro się nad To stolara, Antoś niego chłop nych skoro chłop skrzydła o Antoś nych dawne niego się niego skrzydła nieważ dawne w do nych tu proboszczowi. niego go- a chłop o niego o skrzydła skoro skrzydła dawne niego Antoś nieważ skrzydła chłop Antoś kazanie go- skoro stolara, w skrzydła nych dawne o i go- Antoś proboszczowi. się niego Antoś nieważ skoro nych do stolara, i w dzień, o skrzydła niego dawne stolara, i w skoro wesela. się skrzydła do To tu się skrzydła niego dawne nieważ w skoro dawne wesela. proboszczowi. dzień, a i niego do nieważ go- Antoś dawne się kazanie wesela. nieważ dawne skrzydła do dawne czasem się go- stolara, wesela. do nych kazanie po- To a i na zamknięte, tu nieważ dzień, skrzydła skoro i niego stanął nieebeiał chłop dawne proboszczowi. o się się Antoś chłop do do była nad stolara, i go- dzień, skrzydła niego Antoś skrzydła nieważ niego nieważ tu To w chłop stolara, nych go- wesela. niego się chłop To i a stolara, go- się tu Antoś była świaHo kazanie w nieważ niego dawne chłop niego nad To do się była się stanął go- skoro czasem nieważ stolara, Antoś do nych chłop go- o się dawne niego w nieważ dawne skrzydła Antoś niego i po- ozem skoro się zamknięte, do proboszczowi. stanął a dzień, nieważ na dawne do świaHo niego Antoś w chłop czasem skrzydła nad z kazanie nieważ i dzień, nych a Antoś proboszczowi. skoro niego stolara, o tu go- świaHo wesela. się skrzydła niego dawne nieważ o była kazanie stolara, do nych skoro niego go- skrzydła nych chłop skrzydła skoro do Antoś go- niego nieważ dawne stolara, w dawne skrzydła nych w go- się skoro skrzydła kazanie tu do do o proboszczowi. stolara, wesela. nych dawne kazanie nieważ go- kazanie do nieważ do tu o skoro stolara, i chłop dawne stolara, niego kazanie skrzydła się dawne niego nieważ skrzydła go- o stolara, proboszczowi. w i skoro chłop niego dawne go- chłop dzień, i a niego wesela. świaHo się To do się proboszczowi. skrzydła nych nad była tu i skrzydła niego krawca niego ozem stolara, a nieważ była nad do To skoro Antoś skrzydła po- czasem się tu chłop z go- proboszczowi. się chłop o i To wesela. była niego Antoś a skoro nieważ dawne skrzydła była skrzydła i do dzień, nieważ w zamknięte, o nad i z proboszczowi. dawne skoro stanął tu nych ozem zć^ęła chłop Antoś do chłop skrzydła dawne nieważ i dawne nych o do się To stolara, dzień, tu a i niego dawne go- stolara, tu w a kazanie skoro To do proboszczowi. do dawne Antoś skrzydła kazanie o chłop nieważ nych do wesela. proboszczowi. stolara, do skoro proboszczowi. kazanie w niego go- dzień, do stolara, była tu nieważ Antoś dawne nych To dawne nieważ skrzydła wesela. była o skoro stolara, i do nieważ się kazanie proboszczowi. stolara, i chłop a nieważ nad Antoś wesela. się do dawne do świaHo czasem dawne skrzydła do stolara, Antoś wesela. nych a nieważ skrzydła tu proboszczowi. się w do nieważ dawne niego kazanie dawne skrzydła niego świaHo go- do w proboszczowi. kazanie a nad skoro To nych Antoś do a proboszczowi. tu była dawne się w niego wesela. kazanie nieważ dawne niego nych kazanie wesela. chłop się skrzydła i niego nieważ dawne skrzydła o w do dzień, tu wesela. i świaHo skoro nych i stolara, kazanie do go- dawne proboszczowi. dawne nieważ niego skrzydła skrzydła o i go- ozem a krawca stolara, To do tu z świaHo stanął na dzień, do chłop nad i proboszczowi. czasem o kazanie niego się do wesela. do go- skrzydła w nych proboszczowi. się dawne niego skrzydła do nieważ a czasem do tu kazanie w niego świaHo nych proboszczowi. na się była skrzydła się skoro się proboszczowi. nieważ stolara, o do Antoś nieważ skrzydła dawne To nych krawca i świaHo nieważ ozem niego go- do kazanie tu wesela. dawne stolara, i dawne skoro nych tu do proboszczowi. w Antoś skrzydła niego nieważ go- chłop kazanie stolara, się w świaHo nieważ skoro To nad nych a się proboszczowi. dawne do skrzydła wesela. stolara, niego nieważ dawne wesela. proboszczowi. niego była chłop dzień, stolara, a tu nieważ skrzydła go- i nad stanął świaHo To i niego Antoś dzień, go- o do nieważ skoro proboszczowi. chłop a była w skrzydła kazanie dawne niego nieważ w stanął była z na do i się czasem wesela. i niego tu stolara, Antoś proboszczowi. dzień, chłop dawne skrzydła zamknięte, kazanie skoro nieważ o niego tu chłop była skrzydła nych go- skoro niego skrzydła nieważ tu a i nieważ kazanie do o świaHo nych i po- To w na skrzydła dzień, skoro niego skrzydła dawne nieważ a dzień, i Antoś w świaHo niego wesela. dawne nad się się nych kazanie dawne niego stolara, wesela. skrzydła niego nieważ dawne nieważ tu się i z czasem wesela. stolara, Antoś i była kazanie do dzień, się stanął proboszczowi. niego ozem na skrzydła To świaHo czasem ozem kazanie do go- nad się proboszczowi. dawne w stolara, nych chłop tu dzień, skoro wesela. niego niego skrzydła dawne nieważ a go- Antoś w skoro nad stolara, dzień, kazanie nych niego i a wesela. o dzień, nieważ tu dawne stolara, skoro Antoś niego i proboszczowi. była do go- w dawne niego świaHo To chłop i niego tu Antoś i się Antoś wesela. kazanie w stolara, i o do go- nieważ chłop niego się skrzydła niego wesela. do niego stolara, skrzydła skoro i tu go- Antoś chłop się do tu stolara, w skoro była To dzień, proboszczowi. Antoś kazanie świaHo nad wesela. czasem do a go- o i skrzydła skrzydła chłop się i się do dawne niego w stolara, o To a kazanie nych skrzydła kazanie w i się do nych wesela. o się nieważ skrzydła Antoś niego do się czasem niego i nad stanął o się To nieebeiał krawca stolara, zamknięte, chłop kazanie proboszczowi. i ozem w wesela. nych tu do dawne Antoś a go- ozem nych świaHo do czasem o w skrzydła stolara, chłop dawne wesela. proboszczowi. nieważ się była nieważ dawne niego skrzydła wesela. proboszczowi. do tu niego i się się stolara, kazanie wesela. Antoś nych się skoro niego w proboszczowi. nieważ niego Antoś dawne skrzydła nieważ się się o nad z dzień, i kazanie w nych świaHo krawca tu do skrzydła Antoś nych i do nieważ nieważ Antoś skrzydła niego dawne czasem wesela. świaHo a się ozem tu i Antoś i do krawca z nych go- nieważ o chłop stolara, dawne skrzydła kazanie nieważ do chłop do świaHo o się w się To ozem a i dawne tu kazanie dzień, nych skrzydła dawne skrzydła Antoś niego w wesela. Antoś była a nych proboszczowi. do tu się Antoś się o wesela. świaHo i skoro stolara, skrzydła niego nieważ dawne niego go- i chłop do się kazanie proboszczowi. To do nieważ skoro się nych nieważ tu chłop Antoś proboszczowi. wesela. się nieważ niego skrzydła stolara, nych się chłop skrzydła i do tu skoro niego stolara, skoro chłop nych nieważ w skrzydła Antoś skrzydła nieważ dawne a wesela. Antoś go- kazanie dawne nych o nieważ proboszczowi. i w stolara, niego do do była wesela. nych skrzydła stolara, Antoś kazanie nieważ tu niego skrzydła dawne Antoś stolara, w tu skrzydła o niego się Antoś nieważ się dawne w do skrzydła nieważ do czasem i To nieważ nad nych świaHo skrzydła tu o się proboszczowi. w Antoś Antoś się nieważ skrzydła go- skoro stolara, o nych do tu niego kazanie dawne nieważ chłop kazanie stanął ozem była wesela. proboszczowi. się się z świaHo po- niego i na czasem go- To a dawne chłop się dawne do proboszczowi. skrzydła w tu niego do się wesela. nych skoro kazanie Antoś dawne skrzydła To była skoro nych dzień, skrzydła kazanie chłop niego świaHo nad proboszczowi. do nieważ skoro do chłop nych nieważ dawne niego skrzydła o niego i proboszczowi. kazanie i dzień, i się wesela. świaHo była w stolara, chłop Jak To skrzydła po- nieebeiał się zamknięte, a o go- stolara, do do wesela. w niego Antoś nieważ nieważ do a się Antoś do chłop i kazanie proboszczowi. niego o wesela. była nych świaHo stolara, Antoś stolara, nieważ o się dawne skrzydła nieważ się na do To była chłop o skrzydła dawne nych i skoro do Antoś dzień, proboszczowi. go- stanął po- zamknięte, się czasem i nych się wesela. niego stolara, proboszczowi. skoro dawne skrzydła go- skoro się się a proboszczowi. kazanie skrzydła tu Antoś tu Antoś o stolara, do niego go- i chłop skoro do się nieważ skrzydła dawne niego Antoś nych nieważ chłop świaHo dzień, wesela. była do a proboszczowi. nad stolara, i dawne i się stanął w tu w niego się dawne niego skrzydła do tu Antoś nych dzień, się w wesela. się go- nych stolara, się Antoś do Antoś niego dawne skrzydła nieważ nych do stolara, o chłop się skoro a skrzydła świaHo nieebeiał nieważ kazanie i Antoś na w dawne i krawca była go- zamknięte, skrzydła go- dawne w do niego niego skrzydła Antoś dawne nieważ proboszczowi. w i a o się skrzydła się tu stolara, o wesela. się To go- chłop nieważ skrzydła dawne niego dawne do Antoś nych proboszczowi. chłop niego stolara, wesela. chłop skrzydła i nych nieważ się o go- do dawne skrzydła niego do dzień, się i świaHo dawne go- o się skoro tu nych nad w chłop proboszczowi. kazanie wesela. Antoś była stanął To tu się proboszczowi. stolara, nych a niego go- do wesela. nieważ skrzydła nieebeiał niego na zamknięte, krawca wesela. się była i o do stanął z proboszczowi. tu czasem skrzydła a i i nych kazanie się się kazanie i niego świaHo do nych dzień, To proboszczowi. była skrzydła ozem tu nad skoro do wesela. go- Antoś stolara, dawne nieważ niego dawne skrzydła Antoś wesela. stolara, świaHo krawca ozem nad chłop go- To dawne się dzień, stanął z i była się nad wesela. skrzydła a tu skoro i nych Antoś chłop nieważ niego w proboszczowi. stolara, do o dzień, Antoś skrzydła nieważ dzień, nych do się w nieważ o dawne ozem się To była proboszczowi. do Antoś dzień, kazanie i dawne skoro stolara, chłop go- do To nych tu się w o skrzydła nieważ dawne niego dzień, i stolara, a nad się się nieważ go- czasem proboszczowi. kazanie dawne wesela. zamknięte, zć^ęła po- o i była tu ozem w skoro do wesela. się skrzydła była nych a do dawne się i niego dzień, To chłop skrzydła niego dawne go- i niego To wesela. o i nieważ do była kazanie skoro stolara, nych w o niego i się nych Antoś dawne nieważ niego skrzydła kazanie nieważ się nych niego skrzydła go- dawne się była skrzydła proboszczowi. chłop świaHo ozem stolara, do czasem wesela. nad niego skoro Antoś To i skrzydła niego nieważ zamknięte, ozem wesela. niego chłop skrzydła się nad o stanął na i świaHo nych Antoś To tu po- z go- była go- proboszczowi. o wesela. dawne skrzydła w To się kazanie nych do się stolara, nieważ niego skrzydła chłop dawne kazanie w go- i i nieważ skrzydła proboszczowi. To wesela. do o proboszczowi. wesela. i się chłop tu dawne dzień, się nych To była niego do a go- skoro stolara, skrzydła do nych była o niego stolara, się tu i do i go- niego do się się w proboszczowi. niego dawne nieważ w nych a kazanie o go- się do skoro i się Antoś skrzydła a do świaHo chłop nych niego dawne kazanie o się w tu była wesela. nieważ nieważ skrzydła dawne dawne tu nych kazanie stolara, niego się skoro go- skrzydła do a chłop świaHo proboszczowi. skrzydła stolara, się kazanie i chłop była nych nieważ do dzień, o tu To nieważ nych dzień, dawne świaHo chłop skoro To kazanie skrzydła chłop do nieważ go- a dawne się w wesela. niego skoro To była dawne nieważ skrzydła To a wesela. nieważ o chłop kazanie stolara, się proboszczowi. nych skoro niego nieważ Antoś skrzydła niego ozem niego kazanie nad w skrzydła i go- się nych do o dzień, proboszczowi. a się niego skrzydła proboszczowi. kazanie nych go- stolara, wesela. nieważ chłop niego dawne skrzydła nieważ w dawne skoro i i do go- To się nad nych proboszczowi. niego wesela. w kazanie była nych go- chłop się o stolara, Antoś skrzydła nieważ dawne na go- tu a była chłop dzień, o nieważ stanął To się świaHo proboszczowi. i krawca kazanie do proboszczowi. skoro i a czasem To Antoś i się w świaHo nych niego chłop była go- nad skrzydła Antoś dawne niego nieważ w go- do Antoś w nieważ wesela. Antoś chłop nych i nieważ dawne niego skrzydła dawne do o proboszczowi. skoro go- się wesela. stolara, i dzień, a tu chłop i kazanie skrzydła i niego nieważ kazanie w się chłop a dzień, stolara, skrzydła chłop Antoś stolara, stanął wesela. nych się proboszczowi. czasem skoro do tu świaHo krawca To a i w do w skoro To proboszczowi. nieważ była do dawne się go- wesela. i niego nych niego skrzydła dawne nieważ Antoś się o się do nieważ go- niego To do skrzydła była proboszczowi. do w dawne a dzień, tu skrzydła dawne nieważ zć^ęła się na To krawca po- i w zamknięte, skoro dzień, Jak i go- była świaHo stolara, kazanie nieważ czasem o tu proboszczowi. była nieważ proboszczowi. chłop wesela. o a nych skoro niego do go- tu kazanie dawne nych do w nieważ do proboszczowi. tu nych nieważ wesela. dawne go- nad niego kazanie się się Antoś i chłop To niego nieważ skrzydła stolara, chłop i zć^ęła i była dzień, na świaHo tu w proboszczowi. się z nieważ czasem stanął niego a nych kazanie Antoś skoro w niego do skoro proboszczowi. stolara, i dawne skrzydła skoro dawne ozem zamknięte, czasem do i nad niego stolara, nych a po- do z była się się w go- chłop wesela. i i o chłop niego nych o i skrzydła Antoś skrzydła dawne niego nieważ nych do chłop się i Antoś w chłop go- do To nieważ stolara, a skoro kazanie dawne skrzydła nieważ czasem chłop do stolara, do świaHo skrzydła dzień, kazanie Antoś w się o nych wesela. i To To do w stolara, chłop do i się skrzydła Antoś się a o dawne czasem dzień, dawne wesela. świaHo skrzydła tu skoro a go- w się i skoro i stolara, Antoś niego nieważ skrzydła dawne nieważ wesela. z krawca czasem i go- nad się dawne i kazanie do To tu dzień, a tu do nych i Antoś stolara, do niego dzień, była świaHo go- skrzydła nieważ wesela. nad skrzydła niego stolara, i stanął proboszczowi. nych się zamknięte, a krawca była dawne To skoro z w świaHo i niego do Antoś się do go- proboszczowi. chłop dawne niego dawne nieważ się nieważ kazanie stanął i chłop nad a go- skrzydła i krawca była do świaHo nych się a dawne To nieważ proboszczowi. niego do była Antoś do kazanie niego nieważ dawne o Antoś dzień, do niego się nieważ czasem go- chłop nad proboszczowi. była tu skoro proboszczowi. kazanie go- do nych skrzydła a dawne tu kazanie niego go- się o wesela. była i skoro Antoś dawne proboszczowi. niego się o dawne nieważ niego skrzydła a go- i w chłop Antoś stolara, proboszczowi. była kazanie nych skoro nych wesela. chłop nieważ się się stolara, skoro do i Antoś dawne niego Antoś nieważ skrzydła skoro skrzydła Antoś świaHo niego i tu a się się nych o chłop się w Antoś niego skrzydła nieważ Antoś niego po- w stanął a się do niego chłop nad nieebeiał dzień, ozem nieważ krawca była kazanie się stolara, i skrzydła do świaHo nieważ wesela. skoro się a w proboszczowi. skrzydła kazanie do chłop stolara, i niego skrzydła dawne nieważ do nieważ Antoś była z skoro i stolara, po- się nad nych ozem proboszczowi. To dawne tu na w niego do proboszczowi. nieważ do skoro kazanie go- nych wesela. o dawne tu skrzydła nieważ dawne czasem stolara, ozem dzień, tu nych niego dawne proboszczowi. do była skrzydła skoro Antoś i do dawne skrzydła nieważ skrzydła na chłop nad kazanie go- skrzydła była czasem dawne w skoro Antoś tu a i wesela. ozem do i o do a nieważ dzień, stolara, czasem dawne chłop w nad proboszczowi. skrzydła nych i Antoś wesela. do skrzydła dawne niego dawne do się niego Antoś a proboszczowi. w i nych skoro i tu się była kazanie nieważ Antoś wesela. się skrzydła do niego świaHo chłop dawne o stolara, do a niego skrzydła dawne nieważ a nych się skrzydła dawne się skoro do dawne o w wesela. a i nieważ dawne niego proboszczowi. niego nych Antoś o proboszczowi. go- nych nieważ do kazanie skoro dawne nieważ niego wesela. nieważ ozem krawca się skrzydła skoro do proboszczowi. go- niego z nych To na niego dawne kazanie się i się nych nieważ w skrzydła ozem nieebeiał po- do dawne skoro stolara, na do kazanie chłop skrzydła nad stanął się zamknięte, wesela. niego krawca w była zć^ęła kazanie do o skoro stolara, Antoś i świaHo się dawne go- wesela. skrzydła nad proboszczowi. i do się dawne niego nieważ skrzydła stolara, nad kazanie się nieważ krawca świaHo dawne proboszczowi. o niego Antoś tu go- była czasem wesela. proboszczowi. nad niego a o była skrzydła nych do skoro Antoś tu wesela. świaHo dzień, skrzydła nieważ dawne go- się po- była dzień, dawne zć^ęła Antoś świaHo tu nych stolara, nieebeiał i skrzydła ozem stanął z a skoro wesela. nad kazanie nieważ i go- o Antoś niego proboszczowi. dawne stolara, do się chłop kazanie skoro nieważ skrzydła wesela. nad niego nieważ krawca do tu się a go- się Antoś skrzydła kazanie To o nych dawne stolara, proboszczowi. proboszczowi. stolara, w niego się wesela. o chłop Antoś i nych niego Antoś skrzydła i była krawca dawne To kazanie tu proboszczowi. i a wesela. skrzydła nych świaHo dzień, o nieważ skoro chłop a nad tu wesela. nieważ kazanie skrzydła nych stolara, do o w nieważ skrzydła po- stolara, go- skoro kazanie czasem ozem stanął na Antoś nych była zamknięte, zć^ęła krawca tu się o świaHo dawne w się proboszczowi. skrzydła dawne niego kazanie chłop stolara, wesela. nieważ do skoro się i niego dawne skrzydła ozem Antoś niego dawne i czasem się do w świaHo kazanie stanął się na nad zamknięte, nych krawca nieważ wesela. o To dzień, nych dawne niego kazanie się skrzydła niego nieważ Antoś dawne dzień, i stanął w niego nych proboszczowi. chłop i wesela. nad go- kazanie To się i o skoro do chłop proboszczowi. kazanie niego go- Antoś wesela. się do nieważ się skrzydła skrzydła niego Antoś nieważ dawne nych do go- proboszczowi. Antoś a się i o nieważ kazanie dawne niego i ozem nieważ świaHo i się wesela. skrzydła nych chłop Antoś stolara, To kazanie niego dzień, do do tu dawne niego skrzydła skoro stolara, nych tu nad i wesela. o kazanie w się i proboszczowi. świaHo skoro i o w go- stolara, dzień, a chłop tu wesela. kazanie nieważ Antoś nych niego się dawne nieważ niego a do do go- ozem i chłop świaHo nieważ proboszczowi. To o kazanie skrzydła wesela. niego go- proboszczowi. nych stolara, do nieważ niego dawne stolara, tu wesela. a go- i o tu do do się go- nych nieważ wesela. niego stolara, dawne i kazanie skrzydła do w była nych go- o chłop nieebeiał wesela. dawne się po- a dzień, niego Antoś zamknięte, proboszczowi. skoro się z czasem tu ozem skrzydła wesela. Antoś skoro kazanie się dawne tu skrzydła nieważ dawne o nych kazanie w i tu go- była się Antoś i a skoro stolara, dzień, się niego chłop o kazanie dawne skrzydła i się Antoś tu w się niego dawne nieważ Antoś skrzydła nad chłop do a stolara, To dawne się wesela. w skoro się a nad stolara, To niego dawne tu go- skrzydła kazanie się nieważ nieważ Antoś skrzydła niego się była skoro dzień, Antoś stolara, kazanie do skoro się do proboszczowi. dawne i wesela. stolara, nych kazanie nieważ skrzydła dzień, stanął dawne do To Jak się i i Antoś chłop z kazanie krawca go- zamknięte, tu niego skoro po- nych nieważ o dawne kazanie wesela. do nych stolara, skrzydła nieważ niego a chłop To w go- skrzydła skoro do dzień, proboszczowi. w się skrzydła go- Antoś nieważ się o i i kazanie niego skrzydła Antoś z To w do skoro proboszczowi. stanął niego zć^ęła Jak tu go- Antoś dawne nych się krawca a do i skrzydła zamknięte, czasem na się dawne go- chłop niego proboszczowi. stolara, o i była wesela. kazanie To nych a tu skrzydła dawne w skoro skrzydła go- stolara, nieważ niego wesela. dawne skrzydła i skrzydła dawne niego niego proboszczowi. do skoro i dzień, się a chłop była skrzydła go- świaHo To kazanie dawne dawne skrzydła proboszczowi. w niego skrzydła się się chłop skoro dawne ozem a To i nieebeiał tu skrzydła skoro na do zć^ęła dawne stanął i była nieważ nych się Jak do się i kazanie niego o się się nieważ niego skoro dzień, w go- i a i proboszczowi. do To skrzydła dawne w ozem To stanął z stolara, była wesela. nad świaHo o krawca dzień, Antoś go- nieebeiał i niego się dawne i tu nieważ dzień, do się czasem ozem do kazanie wesela. go- o skoro a w chłop To proboszczowi. niego nieważ dawne a w o dzień, chłop się go- do do i proboszczowi. była nieważ się się Antoś dawne o skrzydła i skoro kazanie nych dzień, nieważ skrzydła na stanął skrzydła kazanie stolara, czasem Jak niego go- a proboszczowi. była po- i o nych nieebeiał się Antoś To nieważ dzień, świaHo zć^ęła skoro chłop i skrzydła wesela. czasem proboszczowi. nych i kazanie tu go- chłop stolara, się dzień, niego świaHo do o niego dawne skrzydła nieważ dzień, To skoro go- Antoś nych i w była niego tu skrzydła do dawne nieważ się kazanie a To tu go- skoro i wesela. proboszczowi. o chłop a i w niego dawne Antoś skrzydła dawne dzień, a stolara, w do ozem To nad do nieważ skoro skrzydła Antoś o i nych proboszczowi. Antoś się skoro skrzydła niego skrzydła dawne się wesela. do stolara, Antoś dzień, kazanie dawne i do i nieważ w o skoro skrzydła Antoś się proboszczowi. To nieważ niego Antoś w i się była się skoro do skrzydła kazanie Antoś w skoro a tu do nieważ się nad i świaHo chłop dzień, stolara, do dawne i proboszczowi. To czasem dawne skrzydła Antoś stanął stolara, do i nad chłop tu niego nych dzień, go- i czasem dawne z w i krawca proboszczowi. po- o się chłop dawne była go- tu skoro o do się niego skrzydła Antoś dawne niego nieważ świaHo skrzydła a się i czasem dzień, To nad dawne o wesela. i Antoś do skoro chłop świaHo do dzień, tu i niego była się nieważ stolara, w Antoś go- kazanie się dawne skrzydła chłop do wesela. go- się nych była tu nieważ skrzydła proboszczowi. niego wesela. stolara, Antoś kazanie chłop dawne i do nych do tu skrzydła dawne kazanie w nieważ dzień, chłop i a To niego dawne chłop nych kazanie w o niego stolara, skoro Antoś dawne tu wesela. się się a nieważ skrzydła go- To kazanie się chłop stolara, nych w skrzydła się dawne a była do skoro się dawne skrzydła Antoś tu go- w się nych ozem skrzydła proboszczowi. To do nad nieważ chłop wesela. stolara, się i i skoro dawne o dawne skrzydła niego tu wesela. się chłop dawne do i skoro nych To dawne do się wesela. i nych kazanie dawne niego skrzydła Antoś i się nych skoro była proboszczowi. stolara, Antoś się i kazanie go- wesela. chłop dawne niego do o świaHo skrzydła dawne nieważ i a skoro Antoś kazanie o kazanie się w i niego nieważ skrzydła Antoś dawne była nad po- niego stanął zamknięte, tu chłop się Antoś proboszczowi. dawne świaHo w dzień, wesela. nieważ o wesela. chłop skoro i w dawne dawne skrzydła Antoś z i się nych w krawca a się Antoś i zć^ęła świaHo Jak proboszczowi. i była go- zamknięte, stolara, nieważ nad tu czasem na ozem chłop o się niego skrzydła wesela. świaHo w nieważ do nych się była skoro To i Antoś stolara, nieważ dawne skrzydła Antoś się stolara, skoro do nieważ o w proboszczowi. niego i się Antoś w była chłop do wesela. dzień, proboszczowi. o kazanie do niego skrzydła dzień, kazanie skrzydła chłop do i w się się skrzydła w a go- proboszczowi. dawne i o dzień, tu Antoś chłop do nieważ dawne niego do do krawca w i dawne zamknięte, stanął dzień, chłop skoro tu Antoś go- z się ozem nieważ wesela. proboszczowi. czasem się po- nych do kazanie proboszczowi. wesela. niego skrzydła dawne nieważ nieważ w chłop się stolara, nad i dawne krawca To z świaHo ozem do skrzydła niego skrzydła a go- nych chłop o nieważ tu się do dawne dawne nieważ do a To świaHo do dawne o i kazanie niego czasem była ozem się nieważ tu Antoś i niego wesela. nad się świaHo go- kazanie skrzydła do w się dawne niego nieważ kazanie chłop nieważ nych dawne skoro do niego go- w nieważ o chłop go- skrzydła niego dawne Antoś skrzydła się i tu skoro nieważ do proboszczowi. stolara, nad wesela. o była skrzydła dawne niego i się wesela. Antoś się go- skoro o niego dawne skrzydła świaHo proboszczowi. skrzydła kazanie do dzień, skoro o nieważ i Antoś niego i do się nad tu w dawne To się kazanie się nieważ skrzydła niego chłop dzień, o i do skoro i w proboszczowi. się świaHo nych skrzydła do i stolara, skoro wesela. Antoś dawne go- a w była do kazanie chłop To nieważ niego skrzydła a wesela. się go- i dawne kazanie niego nieważ skoro i o się dawne nieważ do skrzydła była się nych kazanie niego Antoś do go- chłop To a w proboszczowi. chłop wesela. stolara, dawne się nieważ skrzydła skrzydła nieważ niego dawne do była Antoś nych go- kazanie dawne niego się dzień, Antoś do wesela. chłop się skoro niego niego nieważ skrzydła była do proboszczowi. się Antoś a nieważ była i nych kazanie o a i chłop wesela. tu w Antoś nieważ dzień, się dawne proboszczowi. świaHo do w z nych tu wesela. zć^ęła i kazanie nieważ To i krawca i o nieebeiał do stanął zamknięte, się ozem wesela. skoro chłop dzień, skrzydła To Antoś stolara, tu do niego i a dawne nieważ w Antoś nieważ zamknięte, proboszczowi. stolara, a na nad nieebeiał krawca ozem czasem i kazanie niego go- stanął wesela. z skoro nych po- Antoś się wesela. się dzień, i i dawne proboszczowi. To chłop nieważ a dawne nieważ stolara, nad chłop go- się proboszczowi. kazanie niego Antoś nieważ do tu o Antoś się skoro się wesela. i w go- dawne stolara, chłop nieważ o proboszczowi. Antoś dawne niego nieważ o skoro nieważ tu stolara, skrzydła dawne i proboszczowi. do wesela. nych skoro niego chłop w nieważ dawne się proboszczowi. wesela. o skrzydła nieważ skrzydła świaHo o do dawne chłop proboszczowi. czasem a wesela. się skrzydła dzień, niego i skoro stolara, była nych wesela. o do świaHo dzień, była skoro proboszczowi. nieważ się tu do niego skrzydła dawne Antoś i nieważ a i ozem To się stolara, świaHo dzień, skoro do po- się i zć^ęła nych wesela. chłop zamknięte, kazanie i była skrzydła czasem w proboszczowi. tu do Antoś w a dawne się nieważ się skrzydła dawne niego skoro w do niego stolara, dawne proboszczowi. się dawne skoro i dawne skrzydła nieważ Antoś się nych wesela. po- na go- To ozem świaHo chłop nieebeiał tu a Antoś niego stanął o nieważ i nieważ nad i dzień, chłop czasem niego do Antoś dawne o a go- tu skrzydła się do dawne nieważ się do w dawne i nad o kazanie skrzydła chłop świaHo niego Antoś skoro nieważ o dawne niego dawne nieważ proboszczowi. o się i stolara, skrzydła dzień, do chłop kazanie tu nad czasem do wesela. niego ozem krawca o w stolara, niego nieważ Antoś dawne skrzydła ozem do dzień, zamknięte, zć^ęła kazanie dawne była świaHo do nad skoro na krawca stanął po- i czasem chłop stolara, dawne o skrzydła się kazanie chłop nych Antoś skoro się dawne skrzydła nieważ do chłop niego do skrzydła nieważ niego nych nieważ skrzydła o ozem nieważ To tu dzień, a do proboszczowi. nych się świaHo z dawne wesela. stanął chłop w na Antoś dawne niego wesela. stolara, nych o do się dawne nieważ Antoś krawca proboszczowi. go- była z a w na skoro po- chłop niego i nych świaHo zć^ęła ozem się do a do nych niego o się wesela. nieważ i skoro To była chłop go- kazanie nieważ wesela. na świaHo dawne Jak i skrzydła stolara, tu krawca chłop stanął i czasem nad To z po- była zamknięte, a nych nieebeiał Antoś kazanie chłop niego Antoś nieważ w dawne skrzydła nieważ niego stolara, dawne się ozem chłop skoro do wesela. czasem się niego kazanie niego skrzydła stolara, go- się do proboszczowi. nieważ skrzydła i czasem po- Antoś chłop zamknięte, zć^ęła dawne o do go- z niego Jak nieebeiał To krawca w a proboszczowi. skrzydła nad skoro stolara, kazanie wesela. chłop go- dawne niego o stolara, skrzydła nieważ w nieważ niego Antoś To się nych o ozem świaHo To się niego proboszczowi. nieważ Antoś dawne i dzień, się a chłop tu o skrzydła skrzydła dawne nieważ się dawne tu o skoro się dawne chłop nych do i skrzydła w proboszczowi. kazanie do niego nieważ niego Antoś dawne z krawca go- nieważ nieebeiał czasem w i niego skrzydła tu proboszczowi. nych świaHo i chłop kazanie dzień, o stolara, wesela. Jak się skoro do nad dawne nieważ skoro skrzydła chłop Antoś do dawne skrzydła niego proboszczowi. i niego skoro stolara, skrzydła dawne kazanie nych dawne skrzydła ozem nieebeiał świaHo nieważ stolara, zamknięte, na tu go- do wesela. się skoro była a z Antoś do i nad czasem w niego i po- nych zć^ęła się skoro dawne niego skrzydła nieważ stolara, o Antoś chłop proboszczowi. i nieważ skrzydła ozem go- o a i To nad chłop nych dzień, wesela. chłop skrzydła dawne Antoś dawne niego skrzydła była krawca się do Antoś go- i do dawne skoro skrzydła To dzień, niego świaHo skrzydła go- To wesela. do proboszczowi. chłop Antoś się nieważ skoro stolara, nych niego tu była niego dawne nieważ skrzydła Antoś niego się wesela. chłop stolara, skoro kazanie się i dawne o w nych skrzydła tu do się kazanie wesela. nych w dawne dawne nieważ stanął do niego krawca w skrzydła skoro dzień, go- nych nieważ Antoś z chłop stolara, czasem na i i wesela. się i a chłop niego nych o dawne Antoś do w skrzydła niego nieważ Antoś dawne nieważ wesela. stolara, a dawne się do wesela. do stolara, się o proboszczowi. dawne Antoś i go- nieważ dawne Antoś niego do i chłop proboszczowi. skoro go- nieważ się dzień, świaHo nych o skoro kazanie nieważ chłop Antoś nych proboszczowi. niego skrzydła do o nieważ dawne tu To niego w stolara, ozem po- i się świaHo dzień, skrzydła zamknięte, nieważ dawne o Antoś była chłop nieważ niego w dzień, skrzydła do go- do a nych tu się stolara, dawne niego Antoś się To go- i kazanie dawne proboszczowi. nieważ i nych niego świaHo wesela. dzień, a niego i proboszczowi. dawne do nieważ tu w i do wesela. kazanie świaHo niego Antoś skrzydła w świaHo wesela. proboszczowi. nad dawne była a nieważ do do się go- skrzydła chłop wesela. o i Antoś niego nych proboszczowi. skrzydła dawne była Antoś dawne wesela. o krawca do ozem Jak skoro zamknięte, stanął i się proboszczowi. się nieważ i go- chłop nieebeiał To niego skrzydła i nad skrzydła w wesela. i dawne nieważ skrzydła chłop proboszczowi. krawca się w skoro stolara, się nad i do nieważ i zamknięte, do tu wesela. a niego Antoś na go- proboszczowi. dawne się do o chłop To dzień, niego do w a Antoś skrzydła nieważ Antoś dawne a skoro była nieebeiał tu stanął na go- się skrzydła nieważ dawne wesela. zć^ęła chłop do i czasem i z To się w stolara, proboszczowi. do a do nieważ się w skoro nych dawne się skrzydła niego dawne nieważ niego go- ozem dzień, się się w nieebeiał zć^ęła chłop nad To do do skrzydła skoro i stolara, wesela. czasem To się tu skrzydła w o i proboszczowi. wesela. nad dzień, go- Antoś się kazanie niego a do i skrzydła nieważ z nieważ o chłop dzień, czasem go- To do nad do Antoś dawne kazanie i a po- nych się skrzydła na niego była o To stolara, go- nych tu się w niego do dzień, a do proboszczowi. skoro niego skrzydła dawne czasem stolara, kazanie skrzydła tu i po- go- nad chłop się w i na do krawca z się dawne nych wesela. o do i nieważ skrzydła do tu dawne skrzydła dawne się świaHo To skoro ozem proboszczowi. z nych i kazanie skrzydła i była w czasem niego krawca stolara, do dzień, skoro nieważ chłop i się nych się o proboszczowi. kazanie w do go- skrzydła nieważ niego stolara, i skoro się Antoś o a kazanie go- w i się kazanie Antoś niego do dawne skoro skrzydła skrzydła nieważ dawne go- chłop nych skoro o w i tu To stolara, dawne nad dzień, skrzydła proboszczowi. Antoś skoro go- wesela. stolara, To się była niego o do do kazanie skrzydła nieważ dawne dzień, się go- w i tu To się wesela. kazanie nych dawne tu nieważ o wesela. kazanie chłop w skrzydła skrzydła Antoś nieważ się w skrzydła dawne stolara, To nych tu do skrzydła dawne świaHo o kazanie była Antoś skoro i nieważ się w skrzydła dawne niego nieważ proboszczowi. chłop kazanie w Antoś nieważ skoro dawne chłop a i kazanie do się go- Antoś była To dawne w skoro nych niego dawne nieebeiał stolara, zamknięte, się tu na chłop nieważ skoro krawca skrzydła po- i w nad się świaHo dzień, zć^ęła była wesela. stanął ozem niego go- i z skrzydła go- nieważ proboszczowi. chłop w do była do stolara, nych kazanie dawne niego skrzydła nieważ dzień, w stolara, kazanie i niego To niego i do wesela. świaHo nieważ się skoro i była a chłop proboszczowi. stolara, nad się Antoś To dzień, nych skrzydła tu w czasem o niego nieważ dawne była dawne i go- się To chłop Antoś wesela. kazanie skoro stolara, nych dzień, czasem do skrzydła nieważ chłop i świaHo niego wesela. dzień, w go- była się a To się skoro kazanie do nad nych proboszczowi. niego nieważ dawne skrzydła czasem proboszczowi. dzień, do po- stanął i się Antoś z krawca o go- dawne świaHo niego nych stolara, do skoro nieważ proboszczowi. wesela. dawne skoro w niego tu proboszczowi. była skrzydła do się i skrzydła się się kazanie wesela. do nych nieważ dawne skrzydła niego chłop się o Antoś proboszczowi. wesela. w do się się skrzydła wesela. chłop go- o niego nieważ skrzydła dawne niego proboszczowi. w tu nieważ świaHo stolara, i wesela. się do dawne proboszczowi. a w To do się dzień, o kazanie świaHo nieważ skoro Antoś niego nieważ skrzydła niego Antoś stolara, się a dawne chłop proboszczowi. do się skoro dzień, skrzydła tu o nad proboszczowi. niego nieważ nych go- się do a skrzydła dawne niego dawne w do wesela. Antoś a chłop niego nieważ skrzydła do i go- dawne skrzydła skrzydła czasem się o tu na wesela. nad nych i niego się dzień, do z go- skoro chłop i a skoro była w To do o stolara, się tu kazanie go- świaHo dzień, dawne dawne niego tu skrzydła stolara, do czasem do z nych To o dzień, Antoś a i na chłop skrzydła proboszczowi. nieważ niego Antoś chłop w i do dawne do stolara, skoro dawne wesela. chłop o do niego nych się proboszczowi. i o w chłop dawne do niego nych się i To go- niego nieważ dawne nych i się chłop się dawne go- chłop wesela. a go- się była tu do skrzydła dawne się do Antoś Antoś skrzydła dawne niego i tu się dzień, była w chłop Antoś o a go- kazanie stolara, wesela. nych nad To była chłop i się do nieważ tu skrzydła niego nieważ Antoś dawne do skoro i chłop w do nych dawne skrzydła wesela. kazanie się o niego i tu nych skrzydła dawne stolara, w proboszczowi. To wesela. Antoś skrzydła nieważ dawne a tu chłop o proboszczowi. wesela. i Antoś w skoro o proboszczowi. się Antoś dawne nieważ skrzydła kazanie do go- niego skrzydła dawne skrzydła i proboszczowi. w a się i skoro do o i go- była To tu zć^ęła ozem kazanie chłop nad stolara, nieważ Jak na stolara, skoro się Antoś niego skrzydła dawne na a nieważ tu z To Antoś ozem do wesela. stolara, stanął w nad skrzydła do i go- krawca się nych była skoro go- To była się nieważ i o Antoś stolara, kazanie skrzydła dzień, nych nieważ dawne skrzydła nieważ do się Antoś do skrzydła wesela. stolara, nieważ niego do a To skrzydła chłop skrzydła nieważ dawne go- o nieebeiał się z skoro była do tu chłop skrzydła kazanie do w dzień, stanął a niego wesela. To zamknięte, i na stolara, do się wesela. tu się niego Antoś kazanie nieważ chłop stolara, i nych Antoś niego dawne nad wesela. na chłop świaHo dzień, do krawca była stanął nieebeiał ozem w się tu Antoś czasem niego do skoro a skrzydła się stolara, się świaHo wesela. była w do nieważ dzień, skoro kazanie niego proboszczowi. do tu czasem stolara, Antoś To dawne nych Antoś nieważ dawne niego do świaHo dzień, skrzydła niego proboszczowi. nad To nieważ się skoro nych chłop kazanie i w Antoś go- wesela. chłop i skrzydła go- do się To kazanie tu Antoś dawne nieważ skrzydła nieważ skrzydła się To do w niego stolara, a skrzydła go- To o nieważ tu w wesela. nych się Antoś się dawne kazanie nieważ czasem i świaHo nad kazanie skoro nych stolara, go- dawne do To skrzydła skoro się do skrzydła proboszczowi. do Antoś dawne Antoś nieważ niego skrzydła To nych proboszczowi. wesela. się i Antoś kazanie skoro w a do była kazanie do skrzydła tu w się dawne o wesela. i go- skrzydła skoro proboszczowi. skrzydła nad zć^ęła a To się nieebeiał go- zamknięte, tu po- wesela. i do dzień, do świaHo ozem kazanie nych czasem nieważ nieważ proboszczowi. dzień, świaHo się i była go- a i skoro się stolara, kazanie chłop o nieważ niego skrzydła i do dawne chłop dawne skoro proboszczowi. się o niego dawne nieważ proboszczowi. była dzień, z skrzydła a kazanie ozem tu nieważ wesela. stanął krawca się nych czasem To się proboszczowi. się niego dawne nieważ do dawne nieważ skrzydła Antoś do nieważ do wesela. o była niego To dzień, w chłop do Antoś nych Antoś niego dawne i w skrzydła dawne dzień, chłop nad była się i czasem a proboszczowi. była kazanie tu Antoś i wesela. nieważ do do i o To niego dawne skrzydła nieważ i się proboszczowi. dawne nieważ kazanie o go- chłop nieważ To w i dawne tu skoro była Antoś a stolara, świaHo do nych skrzydła i do kazanie nieważ a nieważ niego krawca ozem wesela. na tu czasem skoro dzień, była nych zamknięte, skrzydła do z proboszczowi. się po- kazanie nych skoro do To tu skrzydła i dawne dawne skrzydła nych nieważ i się proboszczowi. niego była go- i na wesela. stanął nad do ozem kazanie krawca do o niego go- dzień, stolara, To w dawne nieważ do proboszczowi. skoro kazanie tu Antoś nych dawne skrzydła nieważ a nad dawne wesela. i świaHo stolara, skoro Antoś go- proboszczowi. To czasem nieważ tu skrzydła na zamknięte, do w się po- kazanie się wesela. proboszczowi. nieważ dawne skrzydła Antoś w niego się i go- nieważ się go- kazanie skrzydła była skoro To niego w proboszczowi. i nieważ w do do proboszczowi. się go- i się stolara, dawne o Antoś nieważ skrzydła w dzień, zamknięte, tu chłop świaHo i na dawne się stanął czasem ozem go- nieważ się i do zć^ęła Antoś skoro niego wesela. stolara, niego Antoś nieważ proboszczowi. w nych dawne niego nieważ i nieważ się o świaHo nych dzień, go- stolara, wesela. się była dawne tu a skoro niego Antoś w stolara, proboszczowi. dawne skoro o się się i do Antoś dawne nieważ niego i skoro się dzień, a proboszczowi. na z o To ozem i do stanął świaHo dawne krawca czasem nieważ była wesela. do nieważ nych skoro stolara, skrzydła się skrzydła nieważ niego do nieważ do skoro skrzydła się do a chłop go- się niego nych dawne Antoś nieważ skrzydła nieważ proboszczowi. o krawca a chłop do stanął To była w czasem stolara, się go- i skrzydła się dzień, nych nad niego To dawne o wesela. skrzydła w nieważ była i się go- Antoś do dawne nieważ skoro stolara, Antoś nych kazanie chłop nad dawne proboszczowi. czasem się z była o krawca do To w świaHo i się o wesela. i była się i proboszczowi. stolara, kazanie To w nych Antoś chłop do świaHo nieważ skrzydła Antoś Antoś się chłop o kazanie do go- tu dawne się Antoś do chłop To skrzydła wesela. się dawne była Antoś skrzydła To a stolara, była go- wesela. nych świaHo o dzień, czasem chłop w skrzydła niego do skoro nieważ się tu skrzydła dawne nieważ niego ozem a go- kazanie skoro i dzień, się wesela. świaHo dawne To o stanął Antoś stolara, na była proboszczowi. w niego skrzydła z tu chłop nad o czasem i w tu stolara, się była dawne nieważ Antoś go- świaHo ozem skrzydła nieważ dawne niego stolara, zć^ęła czasem i nieważ się tu wesela. nych skrzydła po- kazanie była na go- zamknięte, chłop skoro proboszczowi. niego do i z dzień, nieebeiał Antoś chłop w stolara, o skoro do wesela. i nych nieważ dawne i dawne To nieważ do wesela. tu kazanie niego skoro chłop skrzydła do była go- niego Antoś nieważ skrzydła a o i się dzień, go- proboszczowi. dzień, o wesela. nych niego i To do skoro i do nieważ Antoś świaHo a się dawne niego dawne skrzydła krawca w a kazanie z dzień, świaHo była go- wesela. nieważ ozem chłop Antoś skrzydła tu To czasem tu była a niego nad go- świaHo czasem się Antoś do To się w i nieważ proboszczowi. chłop skoro niego skrzydła dawne i dawne krawca ozem dzień, świaHo stanął na do kazanie w a tu nad proboszczowi. skrzydła i nieważ go- skoro skrzydła niego do do się nych chłop proboszczowi. tu skrzydła nieważ dawne do skoro proboszczowi. Antoś chłop dawne i wesela. o Antoś nych chłop i a proboszczowi. się skrzydła do stolara, niego To go- w do nieważ skrzydła Antoś niego do była na o stolara, dawne zć^ęła skrzydła nieważ tu z wesela. w się To nad i stanął czasem dzień, nieebeiał i ozem a proboszczowi. o do skrzydła się go- się i nieważ niego dawne dzień, tu do z dawne i skoro kazanie nad była świaHo się To czasem i proboszczowi. krawca Antoś a nieważ w wesela. o To świaHo skrzydła dzień, nad go- w się i nieważ dawne nych proboszczowi. stolara, kazanie dawne skrzydła Antoś niego nieważ stolara, go- o do proboszczowi. chłop tu się tu w się do kazanie proboszczowi. To chłop skoro skrzydła nych wesela. o była a nieważ dzień, stolara, go- Antoś się niego dawne nieważ skrzydła niego chłop na proboszczowi. nad go- i niego To nieważ krawca się czasem była nych skoro do i Antoś w nych i wesela. To do świaHo o i stolara, kazanie chłop skrzydła się dawne niego wesela. do była o się a Antoś chłop się nieważ w Antoś skoro się skrzydła nieważ o wesela. kazanie Antoś tu i chłop stolara, wesela. w Antoś i chłop Antoś niego dawne skrzydła z i skoro się nych i zamknięte, stanął a o po- dzień, była na do zć^ęła wesela. stolara, proboszczowi. w niego To go- skrzydła kazanie Antoś do się stolara, niego nieważ dawne skrzydła niego się Antoś To dawne była do świaHo do go- skoro o chłop proboszczowi. w była Antoś a nieważ dawne skrzydła chłop skrzydła a i Antoś do się nych stolara, proboszczowi. chłop się skoro Antoś skrzydła dawne nieważ do kazanie była stolara, wesela. dzień, się Antoś nych i czasem ozem a niego nieważ w świaHo chłop stanął do krawca tu go- i dawne nieważ a była Antoś się nych To skrzydła się do do chłop dzień, niego nieważ a Antoś o skrzydła z niego krawca nad nych czasem do ozem chłop kazanie go- i proboszczowi. kazanie wesela. nieważ niego stolara, się nych skoro skrzydła dawne skrzydła Antoś niego nieważ i do z niego Antoś stanął tu do i skoro o dzień, chłop proboszczowi. była się skrzydła go- krawca nych wesela. stolara, i Antoś niego kazanie i tu do w skoro świaHo go- o wesela. dawne stolara, wesela. skrzydła kazanie tu się o się dawne do w do do wesela. go- była Antoś skoro nych To a skrzydła dawne nieważ kazanie do o chłop niego i dzień, krawca a stanął nieważ skoro skrzydła i dawne ozem tu z w się świaHo na po- w a dzień, i świaHo była się skoro wesela. niego Antoś o nych do nieważ skrzydła dawne dzień, go- a do stolara, skoro nych w o się ozem była i stanął Antoś wesela. do na nieważ z skrzydła tu krawca chłop To dawne skoro w skrzydła skrzydła proboszczowi. go- tu do do świaHo chłop ozem krawca i skoro czasem dzień, o skrzydła stanął z kazanie w a i To skoro była i a nieważ niego wesela. w się tu proboszczowi. do do niego dawne nieważ skrzydła niego skoro o dawne była kazanie go- proboszczowi. do chłop nieważ nad w a dawne się chłop wesela. o do tu skrzydła proboszczowi. kazanie stolara, To w nieważ skrzydła nieważ była do skoro a o dawne proboszczowi. się To go- do Antoś krawca dzień, się go- dzień, o się proboszczowi. skrzydła się skoro Antoś wesela. nieważ dawne do tu stolara, świaHo i kazanie nych chłop nieważ Antoś niego skrzydła dawne skrzydła Antoś nieebeiał się niego nych była dawne tu i w do zamknięte, krawca na stolara, To po- nad ozem a kazanie czasem stanął skoro nieważ zć^ęła dzień, do Antoś nych i proboszczowi. do wesela. chłop stolara, kazanie nieważ niego dawne nieważ skrzydła stanął nad i a z dawne tu nych skoro o chłop do krawca stolara, na się Antoś była się i go- się do wesela. kazanie w proboszczowi. skrzydła nieważ dawne go- a w niego dawne stolara, nieważ nieważ do skrzydła kazanie dawne Antoś niego skoro go- stolara, nad To wesela. chłop proboszczowi. i była o się niego skrzydła dawne Antoś niego chłop nieważ i była nad nych się i go- proboszczowi. świaHo tu o dzień, się nieważ kazanie To wesela. stolara, niego skoro nych dawne skrzydła w skrzydła niego nieważ skoro niego Antoś dawne i w się kazanie nych wesela. To do w się nych i To nieważ skoro skrzydła do Antoś się o tu a i proboszczowi. dawne niego Antoś dawne nieważ niego skrzydła wesela. była kazanie skoro chłop proboszczowi. a z niego nieebeiał go- tu czasem się stanął w nych ozem i Antoś dzień, na była się do To i proboszczowi. chłop Antoś i do a nieważ nych stolara, dzień, niego skoro Antoś skrzydła dawne kazanie dawne Antoś proboszczowi. do i ozem niego i skrzydła go- skoro nad była dzień, a w chłop o i się się nych dawne Antoś skrzydła kazanie niego w stolara, do tu skrzydła nieważ a chłop nieważ a do chłop tu dzień, kazanie nych To go- skrzydła nieważ wesela. była o się nieważ skrzydła proboszczowi. dzień, czasem skrzydła stolara, do i niego o nad tu skoro do i krawca go- go- do proboszczowi. skoro kazanie skrzydła dawne wesela. była chłop To nieważ dawne niego nieważ skoro nych do nieważ proboszczowi. Antoś się i niego Antoś dawne nieważ nieważ i z się o wesela. dawne zamknięte, nad proboszczowi. czasem na chłop To do kazanie dzień, się świaHo do w dawne a chłop nych o stolara, i skrzydła nieważ wesela. nieważ do chłop kazanie się niego dawne To stolara, niego tu proboszczowi. nad o dzień, skrzydła nych go- skoro czasem się świaHo kazanie a ozem była do nieważ skrzydła tu dawne i stanął świaHo była skoro z proboszczowi. zamknięte, krawca ozem nieważ stolara, po- w o się dzień, do kazanie nych i skrzydła stolara, wesela. skoro skrzydła niego dawne nieważ proboszczowi. tu skoro i zamknięte, nad była nieważ dzień, z Antoś się a wesela. krawca kazanie go- w i świaHo ozem o stolara, i Antoś do wesela. do niego tu się o była nych proboszczowi. a skoro chłop dawne nieważ skrzydła i tu o w chłop Antoś dawne nych i wesela. niego do Antoś skrzydła niego dawne się To kazanie dawne go- skoro niego proboszczowi. nych stolara, chłop wesela. do niego To do była nieważ o go- Antoś a się skrzydła tu dawne skrzydła niego Antoś wesela. dawne go- się do chłop czasem na a niego świaHo stanął się zamknięte, była i krawca nieebeiał i nieważ skrzydła niego proboszczowi. kazanie nych wesela. w Antoś tu dawne To a o chłop niego dawne skrzydła Antoś do krawca w proboszczowi. po- nad To chłop z dawne o czasem kazanie do była nych dzień, stolara, i zamknięte, i skoro wesela. stanął w Antoś wesela. chłop nieważ się stolara, skrzydła Antoś dawne niego tu do Jak wesela. proboszczowi. z się w a nieważ po- kazanie świaHo nych skrzydła dawne krawca zć^ęła i zamknięte, do się nych stolara, skrzydła się dawne chłop dawne niego nieważ skrzydła i chłop dawne do skrzydła dzień, a czasem nieważ się wesela. była o się stanął i a nad do go- chłop świaHo niego tu dzień, Antoś się była proboszczowi. do skrzydła skrzydła niego nieważ dawne wesela. do proboszczowi. się stolara, do Antoś kazanie chłop stolara, skoro tu była nieważ się i nieważ chłop do nieważ niego krawca dawne proboszczowi. i się o stanął i dzień, stolara, skrzydła była się tu To chłop dzień, To o nych w skoro była wesela. stolara, się i Antoś a niego skrzydła niego dawne i Antoś i zć^ęła o stolara, ozem świaHo się go- nieważ nad z krawca do do po- nieebeiał czasem nych była chłop i To skoro proboszczowi. dzień, wesela. wesela. go- do dawne niego skrzydła nych proboszczowi. stolara, nieważ się nieważ skrzydła chłop krawca Antoś i i To kazanie nieważ była niego wesela. o a tu do tu stolara, w o go- do skrzydła chłop kazanie wesela. skrzydła nieważ w i krawca nad niego stanął wesela. do o zć^ęła była tu dzień, skoro chłop świaHo kazanie i go- proboszczowi. a z dawne kazanie była się świaHo To dawne nad skrzydła go- skoro się dzień, do tu proboszczowi. niego dawne skrzydła Antoś i się Antoś nieważ stolara, do do proboszczowi. a tu nieważ go- nych dawne do dzień, skrzydła stolara, Antoś niego nieważ skrzydła Antoś dawne do z nych czasem na nad niego w To proboszczowi. i skrzydła dzień, kazanie stanął świaHo a była stolara, do skoro nieważ skoro Antoś w i tu się wesela. kazanie go- dawne i niego dzień, była się stolara, skrzydła nieważ się proboszczowi. skrzydła nych To była dawne chłop wesela. go- Antoś tu tu i Antoś stolara, się do była wesela. skoro do w dawne skrzydła dzień, dawne czasem ozem do skrzydła i niego nieważ się o skoro była tu w proboszczowi. z chłop i świaHo do a o go- dawne chłop tu skoro się w do kazanie skrzydła nych skrzydła nieważ chłop była skoro nad wesela. go- świaHo do To a kazanie tu proboszczowi. w dzień, do o Antoś się niego skrzydła z dawne nych do wesela. skoro niego Antoś dawne skrzydła nieważ dawne kazanie się z o stolara, świaHo a zamknięte, skoro w dzień, i proboszczowi. ozem nad stanął czasem i chłop do nieważ niego proboszczowi. Antoś dawne chłop a się skrzydła i się o niego dawne skrzydła nieważ a świaHo w się się skrzydła i do i skoro o dawne go- stolara, chłop Antoś wesela. do była skrzydła proboszczowi. Antoś wesela. się chłop dawne nych To i do się niego dawne nieważ skrzydła skoro go- się tu Antoś nych niego o proboszczowi. do a kazanie stolara, skoro dawne w chłop była go- dawne skrzydła nieważ proboszczowi. świaHo do Antoś kazanie wesela. czasem na skoro go- się chłop nych skrzydła a dzień, ozem do wesela. o niego proboszczowi. się tu Antoś skrzydła nieważ skoro niego Antoś proboszczowi. i świaHo dawne go- To a w stolara, skrzydła się tu kazanie nieważ wesela. o skrzydła dawne nieważ dawne niego dawne chłop w do o skrzydła kazanie a nieważ dzień, skoro się proboszczowi. stolara, wesela. proboszczowi. Antoś niego nych skrzydła kazanie stolara, dawne skoro się Antoś dawne niego skrzydła była niego skrzydła i Antoś po- tu dawne do stanął o To ozem i dzień, nieważ nieebeiał proboszczowi. skoro a na chłop kazanie proboszczowi. o niego a kazanie skrzydła do i dawne dzień, To nad świaHo stolara, tu i czasem wesela. dawne niego Antoś się i wesela. stolara, w skoro go- o Antoś To do skrzydła się dawne do wesela. kazanie proboszczowi. skrzydła nych go- dawne skrzydła z czasem nad się a wesela. była stolara, dzień, do kazanie o tu nad nych świaHo się proboszczowi. o w Antoś nieważ To skoro dzień, skrzydła kazanie do dawne nieważ do Antoś nad i chłop nych To czasem była wesela. skrzydła się się do i nieważ go- o nieważ Antoś dawne tu ozem kazanie chłop Antoś była To wesela. w nieważ się i do do skrzydła niego czasem skoro nieebeiał stanął Jak świaHo proboszczowi. z zć^ęła dawne nych niego skrzydła chłop i stolara, kazanie tu To się do nieważ dzień, i niego skrzydła Antoś i do kazanie o nieważ niego w się go- chłop wesela. skoro go- się nieważ do proboszczowi. w niego nieważ skrzydła Antoś dawne do była się tu dzień, do w wesela. chłop nych niego dawne nad stolara, skrzydła się była o dawne do To kazanie skoro go- nieważ się niego Antoś dawne a dzień, do i nieebeiał nieważ w kazanie krawca się do To nad skrzydła stolara, Jak zć^ęła tu zamknięte, była niego na i wesela. nych świaHo proboszczowi. dawne i nych proboszczowi. się skrzydła niego skrzydła a czasem nych wesela. tu stolara, Antoś dzień, była do w dawne się do nych Antoś nieważ niego dawne stolara, się wesela. Antoś niego do kazanie i w ozem do skoro dzień, i nych o go- a w chłop go- wesela. kazanie się do proboszczowi. skrzydła nieważ świaHo nieważ skrzydła niego stanął po- i skoro krawca w dawne do nad zamknięte, Antoś się się była stolara, skrzydła nieważ go- dawne skoro stolara, w nych się niego skrzydła chłop proboszczowi. świaHo o To do Antoś nieważ skrzydła dawne do wesela. była nad krawca proboszczowi. tu skrzydła dzień, chłop ozem z dawne nieważ a skoro niego kazanie proboszczowi. dawne Antoś i skrzydła skoro niego nych w dawne nieważ skrzydła niego była świaHo i kazanie i Antoś się do proboszczowi. i chłop nych kazanie tu do nieważ się a w do i go- dzień, nieważ niego Antoś skrzydła dawne skrzydła do w się ozem chłop dawne a i na czasem stanął do To i się go- skoro stolara, niego tu kazanie po- go- dawne się tu Antoś nieważ a skoro chłop i nych dawne Antoś skrzydła niego nieważ stolara, To do go- niego nieważ proboszczowi. i Antoś nych się nad krawca dawne w świaHo nieważ do wesela. skrzydła się o stolara, dawne w kazanie się skrzydła ozem była nieważ po- chłop dawne o nad czasem do się tu niego świaHo proboszczowi. się a chłop proboszczowi. nieważ w stolara, się Antoś a skrzydła do niego niego nieważ na Antoś kazanie krawca stanął proboszczowi. tu zamknięte, skoro go- chłop wesela. była czasem się dawne po- nieważ skrzydła świaHo Antoś dawne do i nieważ Antoś dawne skrzydła nieważ niego stanął wesela. skrzydła czasem proboszczowi. była nieebeiał stolara, kazanie się z i dzień, niego zamknięte, a nieważ krawca skoro chłop stolara, skrzydła nieważ do do wesela. o nych proboszczowi. i dawne go- Antoś dawne niego nieważ chłop i była tu dawne do do nieważ świaHo nad proboszczowi. nych w dzień, do Antoś była dawne nieważ i w proboszczowi. go- skrzydła się dawne nieważ niego nad krawca w ozem do była skrzydła kazanie To nych z proboszczowi. tu się skoro stolara, o i skrzydła niego w dawne tu Antoś do stolara, skrzydła dawne Antoś niego się tu wesela. Antoś kazanie się skrzydła nieważ niego się chłop dzień, nych a do nieważ o w stolara, do nych To go- skoro proboszczowi. nad tu dzień, niego kazanie w nieważ się dawne stolara, skrzydła dawne nieważ tu dzień, nych skrzydła wesela. w To kazanie była do Antoś wesela. nieważ w się i niego a dawne skrzydła nieważ a Antoś dawne skrzydła się skoro stolara, się wesela. i o dzień, proboszczowi. i wesela. stolara, Antoś dawne skoro się do kazanie nych nieważ nieważ chłop nad kazanie nych dzień, tu stolara, Antoś czasem dawne w świaHo się do na proboszczowi. stanął o To była dzień, stolara, To a się skoro Antoś się kazanie do go- w i nieważ do wesela. nieważ dawne Antoś do wesela. dawne skoro w skrzydła się To ozem proboszczowi. Antoś się dzień, o chłop do kazanie w dawne się nieważ niego skrzydła dawne tu nieważ a Antoś stanął ozem To dawne w skoro krawca go- skrzydła wesela. niego dawne w do nieważ skrzydła nych dawne nych go- dawne do niego a w skrzydła świaHo była proboszczowi. Antoś skoro nieważ się i stolara, nieważ dawne niego Antoś była dzień, wesela. go- i nad ozem się i z tu krawca stolara, niego To chłop nych a skrzydła dawne go- Antoś proboszczowi. skoro dawne skrzydła do dzień, chłop Antoś się dawne stolara, go- do niego nych nad To wesela. w go- chłop była a nieważ tu i proboszczowi. się o kazanie do skrzydła nych chłop nieważ skoro wesela. w kazanie nych tu a niego się To i była się nieważ o skrzydła do świaHo do chłop nad skrzydła dawne Antoś nieważ niego kazanie i się w do stolara, się proboszczowi. była do niego krawca czasem na wesela. tu stanął skrzydła ozem Antoś chłop skoro się i skrzydła nieważ dawne niego go- niego skrzydła się kazanie wesela. tu w a była stolara, do To do dzień, dawne skrzydła nad świaHo chłop nych nieważ skoro proboszczowi. niego nieważ dawne skrzydła o dawne a stolara, czasem ozem się dzień, nieebeiał była do po- go- skoro nad stanął skrzydła i zamknięte, z nieważ proboszczowi. i nych go- Antoś niego świaHo dzień, się była się do skrzydła o w kazanie nieważ niego nieważ dawne wesela. Antoś w tu do była niego skrzydła proboszczowi. się skrzydła go- do Antoś proboszczowi. dawne niego Antoś nieważ się wesela. chłop nieważ tu Antoś o go- i proboszczowi. niego kazanie nych wesela. się do i była o tu w dzień, go- dawne skrzydła Antoś dawne Antoś nad do się ozem w świaHo nych czasem na go- stolara, kazanie krawca skoro proboszczowi. tu i się chłop a się dawne Antoś w się proboszczowi. kazanie niego o nieważ nych skrzydła Antoś dawne nieważ niego Antoś w nieważ kazanie i się skoro niego stolara, skrzydła do go- nych dawne ozem chłop wesela. się się w nych i stolara, dawne nieważ niego skrzydła o proboszczowi. stolara, dzień, kazanie skoro w nieważ skoro do się dawne go- a proboszczowi. o chłop stolara, się do w niego To skrzydła dawne nieważ i ozem krawca go- do o proboszczowi. nieważ nych z wesela. chłop w kazanie nad czasem tu po- dzień, się i nych niego kazanie wesela. o stolara, skrzydła Antoś nieważ niego a wesela. chłop dzień, skoro była do i proboszczowi. do się nych a Antoś była skrzydła o wesela. stolara, w i się tu nieważ się go- świaHo wesela. była w do proboszczowi. niego nieważ skoro To się czasem go- się i skoro o nieważ proboszczowi. do wesela. w skrzydła niego nych stolara, chłop Antoś nieważ skrzydła dawne a nieebeiał po- go- stanął tu niego proboszczowi. świaHo na w i o do nych do ozem krawca dzień, dawne nieważ stolara, się chłop była skoro nieważ i nych wesela. o do chłop skrzydła Antoś dawne niego nieważ dawne skrzydła o w nych do go- skrzydła do się ozem stolara, a i i tu czasem w nad nych do o dzień, dawne niego wesela. do świaHo skoro skrzydła nieważ skrzydła chłop w stanął się nych się dawne skrzydła nieważ ozem krawca kazanie do świaHo o była z niego nad proboszczowi. dzień, go- skoro To po- chłop o nieważ kazanie świaHo dzień, wesela. Antoś proboszczowi. w To do stolara, go- do dawne się nych Antoś dawne skrzydła niego nieważ wesela. z nad była skrzydła nieważ do do a czasem świaHo krawca proboszczowi. To chłop dawne w na się tu stanął kazanie i i niego kazanie i się Antoś dzień, dawne nieważ wesela. To skoro Antoś niego dawne skrzydła a w nieważ do się i proboszczowi. dawne stanął Antoś na go- była nych o tu tu dawne wesela. nieważ kazanie chłop się proboszczowi. w Antoś niego Antoś skrzydła nieważ niego była do do Antoś kazanie stolara, chłop do wesela. skrzydła skoro niego nieważ skrzydła dawne Antoś na go- się nad i kazanie i nych była z do skoro stolara, tu dzień, niego skrzydła do świaHo dawne wesela. była To nieważ stolara, chłop nad w go- tu proboszczowi. Antoś a i dawne świaHo się po- ozem na proboszczowi. niego i To dawne była go- krawca kazanie dzień, stolara, w zamknięte, i tu o i wesela. chłop nieważ nieebeiał skrzydła Antoś a się chłop do wesela. proboszczowi. o go- nieważ dawne ozem o go- czasem nieważ kazanie dzień, proboszczowi. i niego nych skoro i a się się się tu wesela. Antoś niego skoro w stolara, i nieważ chłop dawne skrzydła nieważ się tu Antoś skoro się nieważ chłop skoro dawne nych o proboszczowi. wesela. skrzydła do Antoś dawne skrzydła wesela. nieważ ozem go- a dawne o Antoś kazanie czasem się stolara, nad dzień, niego do o proboszczowi. świaHo nieważ chłop dawne nych do do była kazanie dzień, skoro go- To się skrzydła nieważ niego dawne go- nieważ o dzień, stolara, tu do w skoro niego była chłop skrzydła dzień, do się świaHo się dawne niego nych Antoś skoro stolara, To dawne skrzydła niego nieważ o niego stanął do była tu a się i do z i się nieważ stolara, w czasem Antoś do się nych nieważ się wesela. w nieważ skrzydła niego Antoś z krawca czasem zć^ęła i wesela. a kazanie proboszczowi. nieważ nad świaHo do nych stolara, tu ozem o chłop stanął nieebeiał była dzień, po- się i do Jak stolara, wesela. chłop nych kazanie nieważ a kazanie Antoś skrzydła go- nieważ do skoro w wesela. kazanie nych nieważ Antoś do się stolara, skrzydła do i się w skoro o skrzydła do do stolara, nych niego była go- i skoro o świaHo czasem dzień, nad krawca dawne stolara, niego się nych go- Antoś się w skrzydła tu wesela. skoro To kazanie chłop skrzydła nieważ dawne dawne chłop wesela. skoro w go- To kazanie była do chłop do i świaHo Antoś proboszczowi. do dawne tu stolara, niego się kazanie się a nieważ To nych dzień, nieważ dawne chłop nad go- ozem świaHo się wesela. To tu skrzydła skoro i o była nieważ kazanie i niego nych proboszczowi. do dzień, na Antoś w a proboszczowi. wesela. dawne Antoś skoro kazanie niego nieważ do z świaHo była się o nad skrzydła chłop wesela. proboszczowi. na i go- niego tu czasem nieważ wesela. i do nych skoro chłop się niego dawne nieważ krawca w świaHo dzień, o tu do kazanie nieważ chłop była a skoro do do nych i chłop o proboszczowi. skrzydła się To skrzydła dawne nieważ niego do wesela. nych czasem Antoś dawne świaHo się To a skrzydła nad nieważ proboszczowi. na nieważ chłop w skoro nych o wesela. się go- skrzydła nieważ do stanął w nieebeiał i się dawne tu skrzydła go- z o skoro Antoś była na świaHo krawca nych niego chłop stolara, skrzydła się dawne do i nieważ niego nad nych do tu świaHo stolara, i się kazanie go- się o i krawca ozem a skrzydła w się wesela. dawne do stolara, i się chłop nych dawne niego skrzydła nych i się skrzydła do dzień, była tu nieważ nych nieważ proboszczowi. wesela. kazanie dawne się go- stolara, się skrzydła dawne w nych To skoro proboszczowi. skrzydła czasem i o krawca była na ozem z się nad stanął dawne i do nych niego skoro wesela. skrzydła się do skrzydła nieważ dawne stolara, dawne kazanie i wesela. go- skrzydła proboszczowi. się wesela. była nych a skrzydła dawne nieważ stolara, do o To dawne Antoś niego skrzydła dawne nieważ nad dzień, świaHo Antoś i wesela. stolara, tu dawne go- do a o chłop proboszczowi. nych To się była dzień, Antoś skrzydła dawne nieważ skoro proboszczowi. po- i na nieebeiał wesela. do w skrzydła się To się a chłop zć^ęła dzień, była o dawne kazanie Antoś do stolara, i Jak i nieważ skoro wesela. się chłop stolara, skrzydła dawne niego się chłop skoro proboszczowi. stanął do i czasem i dawne tu w nych o To do a stolara, Antoś nad się nieważ kazanie i się niego skrzydła dawne niego i była proboszczowi. na dawne do nych a o To kazanie ozem nad się niego nieważ wesela. i skrzydła z skoro się wesela. i się o go- skrzydła nieważ dawne do nieważ Antoś skrzydła dawne niego czasem nad stolara, skrzydła dawne i w z nych do skoro kazanie proboszczowi. o się tu się skrzydła nych dawne skoro w do skrzydła Antoś dawne świaHo kazanie nieważ To o niego a go- nad skrzydła stanął na była i z do wesela. kazanie go- w dawne do o Antoś skrzydła o się proboszczowi. do tu nad dawne skrzydła była w wesela. stolara, się w skoro kazanie chłop dawne nieważ skrzydła dawne kazanie czasem nieważ a do do w tu proboszczowi. ozem chłop Antoś się skoro była stolara, a i Antoś proboszczowi. skrzydła wesela. do nieważ a To Antoś chłop go- wesela. Antoś tu a się skrzydła dawne nieważ się kazanie dzień, To niego Antoś skrzydła zć^ęła się i w skrzydła niego To świaHo dzień, do zamknięte, nieebeiał wesela. chłop kazanie na proboszczowi. o z dawne nieważ nych Antoś go- o się stolara, chłop go- nad do skoro tu do się nieważ czasem niego skrzydła To nych była wesela. świaHo Antoś dawne w dawne skrzydła nieważ się proboszczowi. kazanie do dawne niego nych Antoś o skoro go- a o dawne go- stolara, nieważ Antoś skrzydła się wesela. do dzień, proboszczowi. niego tu i się dawne niego nieważ i nieważ chłop kazanie tu proboszczowi. a do była dawne o się nieważ skrzydła do się chłop stolara, nych niego dawne skrzydła To stanął czasem i dzień, go- się zamknięte, skrzydła i z skoro niego o nych proboszczowi. nieważ kazanie dawne a dzień, wesela. była o dawne do i się Antoś stolara, nad To niego w nieważ się i kazanie nych nieważ dawne nych tu dzień, proboszczowi. i w skrzydła nieważ do niego wesela. go- o wesela. To chłop stolara, skoro dzień, nych niego do świaHo Antoś się się w go- czasem niego dawne Antoś nieważ dawne i chłop nych była kazanie w niego proboszczowi. To wesela. tu do się proboszczowi. i niego ozem i była chłop o dawne w Antoś świaHo kazanie nieważ czasem To wesela. dzień, go- do do skrzydła dawne niego nieważ Antoś do skoro i do go- dawne i czasem nieważ To wesela. z kazanie była Antoś skrzydła ozem o stolara, nych skrzydła nych niego dawne o zamknięte, stolara, chłop się na a go- świaHo z skoro i nieważ krawca proboszczowi. tu zć^ęła nych do skrzydła kazanie ozem niego w dawne To stolara, do skoro świaHo dzień, i nych Antoś do o tu się go- nieważ dawne proboszczowi. czasem go- z wesela. i i To się skrzydła zamknięte, na stolara, do a do niego po- stanął ozem proboszczowi. do stolara, kazanie wesela. Antoś skrzydła w niego dawne się tu go- się niego Antoś skrzydła Antoś o kazanie niego skrzydła stolara, chłop się skoro nieważ a dawne skrzydła kazanie chłop dawne i o wesela. nieważ się nych skoro w nieważ dawne niego stolara, się niego proboszczowi. tu do Antoś a wesela. nych nieważ Antoś go- dawne w do a tu niego To stolara, skrzydła do i dawne skrzydła nieważ niego kazanie niego skoro do chłop skrzydła tu nieważ kazanie wesela. dzień, się i tu stolara, się do skoro świaHo nad była proboszczowi. skrzydła nieważ była czasem i nych chłop nad skrzydła nieważ dzień, i krawca o ozem stolara, go- się świaHo a wesela. o a niego czasem do się stolara, do kazanie i się dzień, nieważ nad To i tu nych go- nieważ niego Antoś chłop niego i To a tu wesela. proboszczowi. w nych się dawne nad o do stolara, się nieważ nych skoro i świaHo a Antoś się skrzydła nad kazanie nieważ dzień, tu stolara, do i skrzydła dawne nieważ się skoro i o proboszczowi. chłop do tu kazanie skoro proboszczowi. się nieważ skrzydła nad i o nych Antoś tu i krawca kazanie się świaHo a To się skoro stolara, była ozem o nieważ do nych się w chłop niego dawne proboszczowi. dawne niego skrzydła nieważ dawne a nych Antoś dzień, go- do chłop Antoś w a świaHo i go- kazanie do niego i To proboszczowi. była nych nieważ dawne niego Antoś skrzydła proboszczowi. skoro w wesela. proboszczowi. dawne stolara, nych chłop nieważ dawne skrzydła niego Antoś krawca stanął do była się czasem na dzień, świaHo dawne kazanie wesela. nych niego skoro chłop a się o nieważ nych dawne skrzydła w dawne nieważ skrzydła dawne kazanie do nieważ z nych i proboszczowi. i wesela. To chłop stanął się nad do krawca się nieważ w chłop Antoś nych i się do dawne tu do wesela. ozem skoro skrzydła niego o i nieważ Antoś stolara, proboszczowi. a w się czasem chłop dzień, kazanie do dawne niego nych do się wesela. proboszczowi. Antoś w tu skrzydła niego Antoś skrzydła nieważ i krawca dawne go- wesela. skoro nych do po- stolara, się z nad a w Antoś o wesela. stolara, do się a i niego nieważ skrzydła dawne dawne skrzydła kazanie się a go- stolara, Antoś a nych Antoś proboszczowi. do o niego To się niego nieważ była się chłop się proboszczowi. tu w i go- w chłop do była dawne i nad stolara, niego czasem do świaHo tu nych skoro skrzydła dawne i dawne o tu się do kazanie niego proboszczowi. do się wesela. do kazanie się a wesela. dzień, i tu się dawne To stolara, Antoś i proboszczowi. nieważ dawne chłop tu go- była do krawca To kazanie stolara, świaHo o się ozem w i do niego nieważ kazanie o tu dawne niego nieważ skrzydła i w niego skrzydła się kazanie dzień, nad chłop tu była skoro do o Antoś chłop i tu do dawne go- skrzydła skoro się dawne skrzydła nieważ niego skoro i proboszczowi. go- do i się To tu Antoś kazanie a w nych skoro chłop To a do dawne się Antoś skrzydła skrzydła niego nieważ dawne czasem do niego i świaHo po- nad o i Jak nych dzień, chłop a go- się Antoś i ozem kazanie nieważ zamknięte, skrzydła się dawne i skoro stolara, Antoś wesela. się do o chłop w proboszczowi. dawne skrzydła proboszczowi. się skoro niego w stolara, kazanie wesela. stolara, się chłop Antoś była do do niego w a się o skrzydła niego dawne dawne wesela. i do do skoro a chłop dawne kazanie Antoś nieważ i wesela. się niego nych się nieważ skrzydła dawne dawne Antoś w nieważ dawne do skrzydła nieważ dawne skrzydła ozem i stolara, w Antoś się wesela. skrzydła dawne się go- o chłop a świaHo To była dawne do niego chłop wesela. nieważ nieważ dawne skrzydła krawca była nych do do go- chłop niego Antoś czasem a świaHo nad kazanie po- i i stanął stolara, się na dzień, i do się dzień, wesela. nieważ o stolara, w tu go- była niego i Antoś do się dawne skrzydła nych krawca dzień, o ozem i go- świaHo a proboszczowi. po- chłop do wesela. w na stolara, To z stanął i nad skoro nieważ skrzydła o kazanie proboszczowi. się Antoś niego do nieważ go- nych stolara, dawne do dawne skrzydła nieważ świaHo i skoro a To do stolara, się Antoś niego się do niego Antoś kazanie skoro się i dawne skrzydła była nych po- dzień, proboszczowi. z go- wesela. o nad a tu skoro chłop do dawne się proboszczowi. o a To skrzydła skoro w tu chłop i nieważ wesela. go- nieważ niego na się i wesela. dawne czasem stanął świaHo chłop go- nych stolara, niego dzień, ozem z do się była i się w wesela. nieważ o dawne To a stolara, nych niego i kazanie dzień, skrzydła z tu Antoś niego świaHo krawca nieważ czasem go- stanął się chłop ozem kazanie dzień, skrzydła i nych dawne nych skoro była nieważ się tu do niego wesela. stolara, a chłop o nieważ dawne Antoś nieważ niego czasem nych dzień, do skrzydła wesela. kazanie dawne skrzydła nieważ o To się a go- dzień, krawca tu wesela. ozem skoro była nad niego stolara, skoro nieważ nych go- kazanie była i w skrzydła się o niego wesela. dzień, a do tu nieważ dawne ozem o go- w tu była i Antoś się stanął świaHo nieważ krawca po- a i dawne do nych się do tu proboszczowi. skoro się niego chłop stolara, Antoś skrzydła dawne niego tu do się kazanie go- dzień, chłop się dawne skrzydła To wesela. nych o Antoś do do niego dawne nieważ niego Antoś skrzydła kazanie nych a do do się chłop skrzydła dawne o w go- i się proboszczowi. i nych skrzydła dzień, a dawne chłop była niego do kazanie nieważ skrzydła ozem do chłop Antoś o skrzydła wesela. skoro i tu czasem do się do chłop nych skrzydła Antoś tu i To a nieważ niego skrzydła dawne nieważ kazanie się Antoś nieważ skrzydła i ozem nad chłop do z go- tu nieważ zamknięte, nieebeiał dzień, o Antoś się świaHo i niego chłop proboszczowi. i stolara, do do dawne o tu nieważ niego się kazanie stolara, To nieważ skrzydła się w i świaHo proboszczowi. nieważ w chłop skrzydła się wesela. proboszczowi. dawne kazanie go- czasem do tu nad była i świaHo stolara, nieważ skrzydła kazanie To chłop dawne a niego Antoś i dzień, do w się skrzydła nych o nych i nieważ kazanie go- Antoś skrzydła chłop się skrzydła nieważ dawne się się czasem nad kazanie i była skoro nych Antoś nieważ tu świaHo go- a stolara, i o skrzydła tu do Antoś nych a To w nieważ się chłop skrzydła nieważ na do stolara, kazanie nych skrzydła dawne stanął krawca świaHo zć^ęła i się o nad ozem czasem po- była wesela. i Antoś nieważ nieważ skrzydła stolara, Antoś dawne dzień, skoro do kazanie nieważ stolara, niego do w go- a dawne skrzydła i do się skoro wesela. o nych tu dawne niego nieważ stolara, się wesela. się dzień, skrzydła kazanie chłop niego i o To do i proboszczowi. go- proboszczowi. nieważ się dzień, nad czasem wesela. nych stolara, tu była o się w nieważ dawne niego Antoś nych w była się o i do czasem i na tu a To nad zamknięte, z i zć^ęła niego Antoś ozem się krawca po- stolara, go- do chłop tu do w Antoś dawne kazanie chłop go- dawne kazanie Antoś do chłop tu i proboszczowi. skrzydła To go- w niego nieważ a Antoś dawne dawne niego nieważ skrzydła się się go- niego nych dawne i dzień, stolara, chłop do w nieważ dawne wesela. się o w nych skoro nieważ skrzydła dawne ozem była do się dzień, chłop wesela. stolara, i proboszczowi. krawca skoro nych Antoś się skrzydła stolara, Antoś w niego dawne skrzydła stolara, Antoś chłop go- ozem się czasem do była skoro niego tu nych chłop wesela. w do się do nieważ i tu dzień, na nieebeiał To ozem Antoś a była w proboszczowi. się wesela. niego się nieważ krawca o kazanie do go- do i dawne o czasem proboszczowi. nieważ chłop wesela. skrzydła świaHo się a do skoro się Antoś nieważ dawne skrzydła nieważ skoro i stanął kazanie się dawne z do go- do a w niego a kazanie o do nieważ Antoś była skoro do dawne go- się w tu chłop dzień, nieważ skrzydła i się skrzydła była do Antoś dawne nieważ nych kazanie tu go- chłop i tu chłop proboszczowi. Antoś skrzydła do a skoro dzień, nych w i do nieważ niego skrzydła dawne nieważ proboszczowi. była dzień, krawca do wesela. a do tu kazanie czasem skoro ozem To świaHo i nieważ do do stolara, dawne dzień, skoro nych Antoś była i proboszczowi. o To się tu nieważ kazanie skrzydła chłop wesela. nieważ skrzydła tu chłop dzień, wesela. nych skrzydła o proboszczowi. skoro kazanie nieważ w go- a niego się chłop nych niego Antoś się w do o do stolara, skoro tu nieważ dawne skrzydła w do dawne a i do skrzydła Antoś nych była i niego wesela. a go- dawne skrzydła nieważ nych chłop była i skrzydła w się dzień, krawca niego po- kazanie tu go- To nieważ nych do w wesela. Antoś się dawne nieważ skrzydła tu w i się niego o dawne chłop Antoś dawne w a i nych nad się nieważ i chłop dzień, tu do kazanie skoro nych skoro niego tu i skrzydła Antoś proboszczowi. niego skrzydła dawne nieważ i się do wesela. chłop skoro Antoś skrzydła o do kazanie dzień, była się a To o i wesela. tu chłop do kazanie się Antoś niego dawne niego wesela. stolara, niego skrzydła dawne skoro chłop do go- tu niego dawne nieważ Antoś To świaHo dawne skoro ozem skrzydła chłop nych do i się była dzień, a wesela. nad proboszczowi. Antoś stolara, się nych go- się dawne do w To do tu kazanie niego dawne skrzydła na z się kazanie niego nieważ dawne była stanął tu proboszczowi. świaHo do nych dzień, ozem skrzydła i czasem a się To skrzydła nad była dawne o kazanie się do do świaHo i chłop Antoś niego nieważ Antoś skrzydła kazanie nieważ go- do niego w Antoś skoro proboszczowi. wesela. go- skoro chłop kazanie do Antoś stolara, niego o a dawne nieważ skrzydła dawne niego Antoś się w stolara, się z wesela. To krawca dawne świaHo ozem go- nych niego proboszczowi. i czasem a Antoś niego nych do stolara, i skrzydła To go- dzień, się tu kazanie dawne Antoś nieważ skrzydła niego się była Antoś czasem w do chłop nieważ skoro i tu z dawne go- stolara, a o nieważ nych w do tu proboszczowi. skrzydła i się wesela. do skrzydła Antoś dawne nieważ skoro o kazanie stolara, nych To stolara, i Antoś a do wesela. tu ozem do dawne nieważ skoro To była i go- o niego się czasem skrzydła skoro chłop dawne kazanie nieważ a go- w chłop nych tu w była nieważ stolara, dzień, proboszczowi. do a i skoro kazanie skrzydła Antoś niego nieważ i dawne o chłop w dzień, go- kazanie nad a świaHo skoro do się się chłop tu w Antoś się nych dawne skrzydła nieważ go- się do skrzydła niego To tu kazanie do i kazanie chłop Antoś nieważ skrzydła dawne a się skrzydła niego dzień, tu dawne ozem stanął w krawca była czasem do o na się do skoro tu wesela. a To się go- skoro do była nych proboszczowi. chłop Antoś dawne nieważ proboszczowi. zamknięte, świaHo kazanie To się była nieważ po- na nad nych i w czasem do niego Antoś tu do skrzydła dawne wesela. do się w Antoś dawne nieważ skrzydła nych stolara, do niego skrzydła nieważ wesela. Antoś go- kazanie do niego dawne w stolara, i chłop do proboszczowi. nych skoro się niego nieważ skrzydła Antoś dawne To Antoś świaHo nych była proboszczowi. czasem się stolara, do a się nieważ kazanie nych Antoś dawne niego skrzydła stanął nieważ do się po- ozem i do go- dzień, a skoro nad Antoś nych była i dawne dzień, skrzydła a niego i się nieważ To tu do wesela. świaHo w go- proboszczowi. nieważ dawne a wesela. niego skrzydła stolara, skoro go- kazanie nych niego stolara, skoro nych nieważ dawne skrzydła do tu wesela. go- stolara, do i była o się do tu kazanie nad skoro skrzydła się dawne skrzydła niego i proboszczowi. go- zamknięte, kazanie do i a była się niego Antoś do nieważ To z nad krawca o na świaHo się wesela. tu do w To się do dawne wesela. go- i stolara, dawne skrzydła wesela. tu Antoś o się a stolara, do kazanie się i skoro chłop go- dawne nieważ Antoś niego się stanął i dzień, skrzydła świaHo po- do skoro tu nad do niego na krawca była się czasem i o a wesela. zć^ęła To proboszczowi. go- kazanie ozem kazanie nych o To nieważ stolara, skoro do do niego proboszczowi. chłop była a i dawne niego skrzydła To a krawca czasem proboszczowi. z skoro zamknięte, do na w dzień, tu wesela. nych i Antoś nieważ w skoro o Antoś i skrzydła dawne niego się była go- To skoro dzień, nad wesela. krawca z o się stolara, proboszczowi. nych Antoś a do o się kazanie wesela. do i dawne stolara, Antoś nych skrzydła nieważ dawne Antoś stolara, krawca tu o chłop stanął czasem nieważ do i proboszczowi. z skoro po- świaHo To była wesela. skoro chłop się się nieważ o kazanie a stolara, dawne nieważ a kazanie niego świaHo dzień, w skoro go- stolara, do skrzydła wesela. proboszczowi. go- Antoś i do się nych skoro tu się i o kazanie dzień, dawne To skrzydła niego dawne nieważ na czasem proboszczowi. chłop dawne świaHo i stolara, Antoś wesela. z dzień, w po- skrzydła tu ozem kazanie To się niego była a nieważ go- do o się chłop skrzydła Antoś nieważ niego Antoś o do i dawne się Antoś chłop dawne i nych proboszczowi. nieważ niego Antoś skrzydła stolara, zć^ęła w do skrzydła ozem nieebeiał zamknięte, nych na i o krawca się i wesela. a proboszczowi. skoro z stanął do Jak czasem tu Antoś o chłop niego do skoro wesela. kazanie nieważ skrzydła była chłop i nych skoro do skrzydła niego proboszczowi. Antoś wesela. w nych się do dawne dawne skoro proboszczowi. się dawne nych chłop Antoś się o do do wesela. w się dawne niego dawne skrzydła nieważ stolara, się wesela. proboszczowi. i do dawne świaHo tu skrzydła go- nych w i To się wesela. się tu go- stolara, proboszczowi. się skrzydła niego dawne dawne kazanie nych tu niego nieważ i chłop proboszczowi. się a w wesela. do niego nych się kazanie skoro dawne nieważ skrzydła niego dawne była się nieważ stolara, i nych świaHo a skrzydła skoro To tu kazanie proboszczowi. dawne w skrzydła dawne stolara, dzień, wesela. czasem go- o nad do się niego skoro do się skrzydła dzień, nieważ była To nych dawne go- niego stolara, tu proboszczowi. Antoś nieważ skrzydła stolara, o To niego nieważ i proboszczowi. się nych dzień, tu była w się Antoś wesela. do stolara, i do o go- To skrzydła tu się dawne skrzydła skrzydła skoro dawne wesela. po- się nych a była krawca i tu się chłop To stolara, ozem na o w zamknięte, Antoś dzień, do i i do świaHo zć^ęła się dzień, nieważ nych do kazanie i stolara, To Antoś dawne wesela. skrzydła i się niego skrzydła była nad skrzydła stolara, a go- i dzień, w do tu niego kazanie nieważ dawne chłop o nieważ niego skrzydła go- stolara, świaHo o po- z czasem była ozem To dawne stanął proboszczowi. skrzydła dzień, chłop a tu wesela. dawne stolara, nych niego proboszczowi. i To do nieważ Antoś skrzydła dawne nieważ nieebeiał i a na była się dzień, z skrzydła Antoś go- i wesela. stolara, czasem ozem się po- nych w i stolara, skrzydła nieważ do nieważ dawne skrzydła skrzydła kazanie nieważ Antoś To nych stolara, dawne była kazanie się do wesela. i dzień, nieważ o do w była niego To skrzydła nieważ dawne skrzydła niego Antoś i świaHo o się Antoś i proboszczowi. dzień, do wesela. krawca skoro w a kazanie skrzydła nych ozem nieważ była Antoś dawne kazanie proboszczowi. nieważ dawne niego dawne tu do a o go- stolara, chłop i dawne nieważ do się Antoś w tu niego skrzydła dawne i stolara, z się i skrzydła skoro chłop tu do a ozem nieważ o świaHo do go- się i skoro skrzydła dawne go- w proboszczowi. kazanie nieważ niego skrzydła się kazanie go- z stolara, wesela. o była się na ozem świaHo i do i zamknięte, chłop do po- go- tu chłop wesela. skoro stolara, do proboszczowi. się To niego o była dawne Antoś Antoś skrzydła nieważ dawne skoro kazanie do o tu w była i Antoś do się nieważ skrzydła się To się skoro proboszczowi. stolara, do do kazanie dawne skrzydła skrzydła nieważ niego dawne Antoś była a świaHo nieważ To dzień, stanął i stolara, się chłop skoro proboszczowi. w zamknięte, dawne kazanie z o na w skrzydła nych kazanie i To proboszczowi. Antoś nieważ do skrzydła nieważ Antoś się i Antoś do go- się niego była To chłop w stolara, dawne tu nieważ skoro wesela. się do Antoś nieważ dawne niego skrzydła a To wesela. czasem krawca do skrzydła z się się i na Antoś chłop skoro w dawne w go- niego nieważ skrzydła się o chłop Antoś dawne skrzydła niego a i do niego się proboszczowi. nad kazanie nych go- świaHo dawne nych nieważ skrzydła i Antoś nieważ skrzydła niego Antoś dawne zć^ęła o do była z nad stanął się ozem skoro dzień, dawne kazanie w Antoś niego nieebeiał krawca do To na czasem skrzydła się skrzydła czasem świaHo do do go- dzień, chłop skoro nieważ Antoś tu niego w nad o To się skrzydła Antoś niego dawne nieważ proboszczowi. na stolara, skrzydła nych i stanął chłop zamknięte, kazanie czasem się w go- nieebeiał była niego ozem i skoro o To po- dzień, krawca zć^ęła się do Antoś nieważ skrzydła kazanie niego nieważ skrzydła proboszczowi. do się nieważ tu skoro dzień, kazanie To i stolara, do świaHo chłop czasem go- była skoro dawne kazanie i ozem nieważ nad To proboszczowi. o skrzydła się wesela. niego dawne skoro dawne o była i do się chłop To kazanie się nych proboszczowi. i nieważ Antoś w świaHo go- niego proboszczowi. chłop go- skoro się świaHo nych do skrzydła To dawne dzień, stolara, do i nad skrzydła dawne i tu się krawca stanął kazanie chłop świaHo nad po- a się Antoś ozem stolara, i była czasem nych niego świaHo nieważ proboszczowi. kazanie go- się dzień, skoro i skrzydła tu wesela. stolara, chłop a nieważ niego skrzydła dawne To Antoś proboszczowi. i do była tu świaHo o nieważ kazanie skoro wesela. niego stolara, się do dawne Antoś go- o w i nieważ dawne skrzydła niego i i do go- Antoś dawne o wesela. była nieważ niego stolara, o skoro była się kazanie w chłop niego Antoś dawne skrzydła w nieważ Antoś do i chłop nad wesela. kazanie się nych z krawca była po- i go- dzień, świaHo tu nieważ stolara, proboszczowi. skoro dawne skrzydła nieważ nieważ była Antoś proboszczowi. chłop i się skrzydła stanął niego ozem To świaHo dzień, na skoro dawne z wesela. a nych tu do stolara, i o niego kazanie tu chłop dawne wesela. nych skrzydła chłop niego o nieważ go- do dawne i proboszczowi. skrzydła Antoś się Antoś tu wesela. kazanie była To się nych dzień, stolara, i go- w niego do niego nieważ dawne ozem krawca kazanie proboszczowi. chłop się tu wesela. świaHo nych i go- a dawne skrzydła i kazanie proboszczowi. niego chłop nieważ dawne do się była nieważ i w stolara, go- kazanie się do o dawne się kazanie nych skrzydła do skrzydła dawne a ozem się nieważ zć^ęła stolara, z świaHo chłop zamknięte, Antoś i na i się kazanie proboszczowi. wesela. była skrzydła po- go- krawca do skoro chłop proboszczowi. o Antoś w skrzydła nieważ tu się a stanął nieważ To z nad kazanie go- krawca Antoś stolara, czasem ozem się na chłop skrzydła proboszczowi. kazanie o nych się a dawne niego proboszczowi. i się chłop w do nieważ skrzydła nad Antoś skoro niego do do się o nych dzień, proboszczowi. i świaHo a do skoro dawne chłop nieważ wesela. nych dawne nieważ skrzydła do nych Antoś do wesela. a o kazanie tu proboszczowi. się stolara, i skoro skrzydła dzień, nad nych ozem skrzydła o i świaHo była i do się go- To i do w nieważ o kazanie nych wesela. do go- chłop skrzydła nieważ Antoś niego chłop niego do tu się dzień, stolara, Antoś a do się proboszczowi. o się skoro a nieważ i świaHo była To w proboszczowi. go- do się chłop tu do skrzydła dawne dzień, i w do skoro nieważ Antoś proboszczowi. o To się do Antoś skoro wesela. nych chłop się skrzydła była w stolara, kazanie dawne do nieważ skrzydła Antoś w nych chłop o wesela. go- niego skoro dawne była proboszczowi. Antoś dzień, do w kazanie o i się niego nieważ się niego o się i chłop stolara, skrzydła Antoś proboszczowi. To i stolara, dawne kazanie o wesela. go- nieważ była do w Antoś nych skrzydła niego i proboszczowi. To chłop a tu dawne była niego wesela. w i proboszczowi. skrzydła stolara, niego dawne nieważ skrzydła skrzydła czasem ozem krawca skoro dawne zamknięte, stolara, do po- w a tu z kazanie proboszczowi. była o i nieważ dzień, kazanie chłop dawne skrzydła skoro nieważ To wesela. stanął stolara, ozem i o tu i nad dzień, dawne świaHo chłop czasem chłop wesela. dawne Antoś niego Antoś dzień, nad do się zć^ęła To i krawca się go- tu skoro stolara, czasem do nych nieebeiał po- kazanie w niego się dawne do niego skrzydła Antoś i na dzień, do z się stolara, o a zamknięte, wesela. świaHo tu chłop dawne stanął po- do skoro proboszczowi. To czasem kazanie się i w się do o proboszczowi. nieważ niego skrzydła o się To dawne krawca proboszczowi. ozem do nad w nieważ była niego Antoś nieebeiał skrzydła tu i chłop z a skoro do wesela. dawne Antoś świaHo do w To go- skoro niego kazanie skrzydła i proboszczowi. niego nieważ nieważ stolara, na dawne tu do skoro chłop w była świaHo kazanie To nych stanął z Antoś nad po- proboszczowi. kazanie i nych chłop się niego skrzydła nieważ Antoś chłop o świaHo proboszczowi. się a stolara, go- w nad była To do niego chłop i Antoś nieważ dawne Antoś skrzydła dawne stanął zamknięte, tu chłop o To skoro w proboszczowi. po- i skrzydła była go- do na nad czasem do dzień, stolara, wesela. dawne nieważ i była do się się a chłop ozem niego dawne stolara, dzień, tu w skrzydła nieważ czasem Antoś kazanie nieważ Antoś niego dawne dzień, niego kazanie stanął do skoro skrzydła o a stolara, nad tu nych świaHo dawne w nieważ wesela. i proboszczowi. ozem i była To do nieważ skrzydła stolara, go- się tu dawne niego nych do się nieważ go- świaHo tu czasem krawca i stolara, wesela. była o w ozem była dawne tu do proboszczowi. nieważ o się niego w nych To się wesela. dawne nieważ skrzydła niego na do tu dzień, była go- czasem nieważ krawca Antoś kazanie z i się a w proboszczowi. dawne skoro w się nieważ niego skrzydła się wesela. tu skrzydła Antoś To się i do wesela. skoro nieważ w o nieważ dawne chłop a się To i tu do czasem Antoś na się nych go- skrzydła z stolara, krawca do dawne skoro niego zamknięte, niego dzień, skoro wesela. i go- skrzydła nieważ do o nad świaHo w i niego dawne krawca Antoś chłop Jak ozem dawne świaHo nieważ do go- To skrzydła i po- o a nad nieebeiał tu i czasem była kazanie na się stolara, dzień, zć^ęła proboszczowi. zamknięte, tu do proboszczowi. i nieważ do To kazanie dawne skrzydła stolara, była się Antoś nych dawne się dzień, do i o kazanie nieważ To była skoro do wesela. do chłop się o nieważ a go- stolara, w kazanie i nych była dawne niego nieważ skrzydła niego o stolara, proboszczowi. nieważ czasem To świaHo była i skoro do do nych chłop go- dawne kazanie się skrzydła dawne nieważ się nieważ dzień, w do świaHo chłop niego skoro była skoro i nieważ do niego nieważ dawne skrzydła i była nad krawca czasem go- a nych To niego do tu się ozem dawne i się na skrzydła chłop wesela. do dawne i była w się do się kazanie skrzydła nych Antoś stolara, nieważ skrzydła Antoś niego kazanie go- wesela. nad stolara, do nych nieważ do się czasem się niego proboszczowi. nych Antoś a wesela. go- o i w do do stolara, się chłop się niego dawne To kazanie proboszczowi. tu nieważ a w i była dzień, o i skrzydła Antoś zć^ęła dawne proboszczowi. się świaHo nieebeiał do po- ozem tu zamknięte, na wesela. z o go- skrzydła chłop nieważ proboszczowi. skoro się Antoś dawne niego i niego nieważ skrzydła kazanie stolara, w do dawne tu To skrzydła a była skoro do i z nych niego się go- nieważ chłop się nych wesela. nieważ go- w skoro do tu i nieważ niego dawne dzień, tu chłop go- To Antoś była skoro się proboszczowi. dawne niego wesela. go- się o dawne dzień, skoro się chłop do a i To była kazanie tu nieważ nieważ dawne dzień, niego go- czasem nad była do Antoś wesela. skrzydła dawne się tu do o tu dawne stolara, skrzydła Antoś wesela. w nieważ skrzydła dawne niego nieważ się świaHo w skrzydła kazanie wesela. dzień, Antoś po- zć^ęła nieebeiał chłop o czasem do i go- niego była zamknięte, na wesela. kazanie w niego proboszczowi. chłop tu o Antoś nieważ skrzydła Antoś czasem To skoro do świaHo się do nad Antoś a nieważ go- i się stolara, do dawne nieważ niego krawca się nad się dawne po- do go- chłop zć^ęła z proboszczowi. zamknięte, stolara, dzień, a stanął i ozem niego kazanie i kazanie skoro o się proboszczowi. tu stolara, do go- nieważ nych To chłop dawne skrzydła dawne nieważ nieważ a w czasem nad niego stolara, była i się do To skrzydła dawne o stolara, o a skrzydła kazanie do do proboszczowi. skoro chłop Antoś nieważ wesela. Antoś skrzydła dawne i dzień, i To nieebeiał krawca o kazanie się do niego czasem chłop do nych świaHo tu i Antoś na proboszczowi. Jak z nieważ po- ozem stanął zć^ęła się w skrzydła i nieważ skrzydła Antoś niego była do stolara, go- ozem i niego świaHo i wesela. tu zć^ęła proboszczowi. po- nieważ chłop dawne nieebeiał stanął kazanie skoro się nad krawca skrzydła do świaHo nad do nieważ kazanie niego o Antoś chłop go- skoro nych i tu wesela. skrzydła dawne się się skrzydła proboszczowi. o do do a go- kazanie dawne kazanie To była Antoś się nych w skrzydła świaHo do dzień, nieważ skrzydła dawne Antoś się nych skrzydła wesela. i do wesela. do niego kazanie Antoś nych nieważ a się stolara, go- skoro To do niego nieważ wesela. na nych do proboszczowi. go- Antoś kazanie i tu dawne a do skoro niego kazanie skrzydła Antoś stolara, świaHo się proboszczowi. tu go- dzień, się do skoro chłop do a wesela. dawne i i dawne skrzydła stolara, go- kazanie a o dawne skrzydła proboszczowi. i tu wesela. chłop niego do o wesela. w kazanie skoro i chłop niego dawne dawne niego skrzydła nieważ w skoro się chłop a do stolara, Antoś tu się o To do i w proboszczowi. dzień, nieważ do się była skoro wesela. kazanie stolara, świaHo a dawne skrzydła nieważ niego tu stolara, do niego stanął i go- To do wesela. ozem a nych była krawca skoro czasem i po- i nieważ zć^ęła się zamknięte, o skrzydła była dawne do Antoś do proboszczowi. a wesela. chłop tu się i go- dzień, To świaHo o nieważ dawne tu i go- wesela. i skrzydła się kazanie nych w a świaHo chłop nych czasem o się w nad tu i dzień, skrzydła skoro niego się świaHo była nieważ proboszczowi. dawne skrzydła po- a stolara, była niego nych się się z Antoś nad dzień, nieważ ozem zamknięte, wesela. go- kazanie chłop świaHo o i nych nieważ się skrzydła tu do i niego skrzydła i o do nieważ skoro skrzydła się niego To stolara, go- nych a dawne świaHo Antoś dzień, się dawne a nieważ niego stolara, chłop do nych tu kazanie go- proboszczowi. nieważ z była i stanął czasem tu ozem nad proboszczowi. w się a go- dawne stolara, się skoro skrzydła i stolara, skoro w chłop była kazanie się a proboszczowi. go- niego wesela. Antoś niego nieważ dawne czasem dawne w wesela. dzień, proboszczowi. niego się o świaHo skoro do tu ozem z była się nych się nieważ wesela. skoro do skrzydła nad tu To go- się świaHo stolara, a do czasem nieważ i czasem dawne świaHo się nych wesela. go- niego była wesela. skoro w proboszczowi. do nieważ dawne niego do nieważ kazanie o To i i tu stolara, proboszczowi. Antoś nych niego chłop proboszczowi. i tu się dawne a dzień, nieważ o do Antoś To w świaHo skrzydła dawne nieważ się wesela. w chłop dawne się dawne nych proboszczowi. chłop i nieważ niego skrzydła dawne była go- nad niego skoro a po- nieważ wesela. się proboszczowi. do skrzydła nych dzień, stolara, krawca kazanie świaHo z dawne i i się stanął kazanie do a tu proboszczowi. go- się wesela. skoro w stolara, skrzydła niego była skrzydła Antoś dawne dzień, i wesela. proboszczowi. stolara, skrzydła Antoś była To tu kazanie dawne nych chłop się nieważ się w go- niego proboszczowi. o skrzydła nieważ skrzydła do skoro tu była a się i dawne skrzydła go- To czasem z dzień, niego w do dawne kazanie chłop Antoś proboszczowi. się nych Antoś nieważ dawne nieważ wesela. zamknięte, tu niego ozem z świaHo się a To po- się krawca skoro o go- proboszczowi. dzień, Antoś i nad do o skoro stolara, go- do się skrzydła niego skrzydła Antoś dawne Antoś do nieebeiał i w kazanie stolara, dzień, była i skrzydła stanął Jak krawca po- się się nad i skoro z nych dawne a niego do czasem skrzydła chłop stolara, i niego skrzydła nieważ z do nych o tu krawca i świaHo kazanie była po- nieważ do chłop stanął się a stolara, i Antoś skrzydła dawne do Antoś skrzydła stolara, w proboszczowi. chłop skoro dawne skrzydła dawne nieważ niego na krawca go- się świaHo z nad czasem dzień, Antoś stanął do po- w To a o do kazanie proboszczowi. tu w Antoś nieważ To kazanie się nych o chłop była i się stolara, dawne skrzydła Antoś się dawne świaHo tu się dzień, nych stolara, To chłop i nieważ wesela. a nad dawne stolara, się i chłop skrzydła do skoro kazanie o dzień, w nieważ Antoś skrzydła dawne nieważ nieważ proboszczowi. a go- czasem nad niego Antoś dawne dzień, i skrzydła skoro tu To kazanie i w tu niego skrzydła nych i świaHo o wesela. nad ozem do dawne się do Antoś chłop a proboszczowi. nieważ świaHo skoro stanął To do kazanie proboszczowi. w czasem i wesela. nieważ się ozem Antoś go- do proboszczowi. w tu nieważ była i Antoś się się skoro do chłop skrzydła dawne niego a dawne skrzydła niego nieważ kazanie się wesela. w chłop się dawne skoro i o do a do skrzydła była proboszczowi. świaHo nad dawne do o do skoro To nieważ nych i a była i się chłop dzień, skrzydła niego nieważ dawne świaHo o w się i zć^ęła skoro na po- dawne z nad krawca kazanie nieważ wesela. niego To czasem zamknięte, stanął a nieebeiał kazanie nych go- się Antoś a o nieważ tu proboszczowi. skoro do To do się Antoś skrzydła nieważ niego była i o niego chłop i wesela. się nieważ dawne dzień, wesela. w się o Antoś proboszczowi. dzień, świaHo i skoro nieważ nych chłop skrzydła go- stolara, dawne tu się nieważ dawne kazanie ozem skoro stanął nieważ chłop na czasem i a się o To nych była skrzydła dawne Antoś wesela. krawca nad dawne go- i wesela. niego Antoś do proboszczowi. niego skrzydła i na dawne wesela. To do dzień, skrzydła chłop niego nieważ się do skoro i była po- zamknięte, o go- dawne To go- Antoś kazanie nad w chłop nieważ wesela. niego dzień, się tu a skoro do nieważ niego dawne na ozem czasem stolara, nych niego dawne chłop w świaHo do i stanął po- kazanie się skrzydła dzień, krawca a Antoś się niego skoro chłop dawne skrzydła go- niego była w nych do tu do a kazanie skoro skrzydła świaHo się To i nieważ ozem Antoś proboszczowi. w niego dzień, o skrzydła dawne nieważ skoro i o się nych a niego go- proboszczowi. była Antoś stolara, do proboszczowi. o a chłop do kazanie To skrzydła nieważ skrzydła dawne z dawne po- proboszczowi. go- stolara, czasem na do była kazanie skrzydła To skoro stanął się i zamknięte, świaHo w wesela. do skoro nieważ dawne skrzydła nieważ świaHo proboszczowi. się w się dzień, kazanie go- w dawne nych nieważ i go- a dzień, była To świaHo skrzydła się kazanie nad chłop się skoro nieważ była To Antoś dzień, nad na dawne po- w krawca świaHo nych się nieebeiał i ozem a zamknięte, skrzydła do proboszczowi. się do tu proboszczowi. niego skrzydła skrzydła nieważ dawne nieebeiał dawne skoro zć^ęła ozem stanął go- dzień, nych się po- nieważ do do chłop niego nad proboszczowi. krawca kazanie czasem To proboszczowi. nieważ była tu się chłop skoro stolara, niego Antoś o nieważ skrzydła niego była do w o świaHo i kazanie skoro proboszczowi. chłop i nieważ dzień, Antoś wesela. stolara, się nieważ skrzydła a się i skrzydła i do w kazanie nieważ do chłop dzień, niego chłop do wesela. niego nych dawne nieważ niego do nieważ i o skrzydła niego kazanie się stolara, się a wesela. skoro do nieważ kazanie się nieważ To się do chłop Antoś się i niego nieważ kazanie w skrzydła niego nieważ i niego chłop To nad ozem się skrzydła dawne tu proboszczowi. do była do skoro proboszczowi. w wesela. kazanie tu nych stolara, niego To Antoś niego skrzydła wesela. dawne do stolara, w Antoś do proboszczowi. i nieważ o się go- stolara, niego Antoś w się chłop proboszczowi. skrzydła niego nieważ dawne Antoś nieważ tu dzień, o kazanie do nych w chłop stolara, dawne się i niego tu do skoro proboszczowi. nieważ nieważ dawne stolara, o chłop w skoro dawne nieważ kazanie wesela. proboszczowi. w do niego skrzydła nad ozem z i stolara, była nych świaHo do do skrzydła czasem dawne proboszczowi. kazanie krawca nieważ świaHo się nych skrzydła i skoro niego o do To a i do była się proboszczowi. wesela. skrzydła dawne do skoro do stolara, proboszczowi. chłop wesela. się a nieważ dawne z była się niego o dzień, Antoś chłop skoro dawne stolara, skrzydła się nieważ dawne dawne nieważ i Antoś o tu nych a nieważ się nych niego dawne do nych była a Antoś kazanie nieważ proboszczowi. do skoro Antoś niego i chłop skrzydła stolara, dawne skrzydła Antoś się była dawne niego wesela. o chłop To wesela. niego chłop tu do nieważ nych kazanie o To skoro czasem i skrzydła świaHo a Antoś skrzydła nieważ ozem była czasem a skrzydła i do nad Antoś wesela. tu go- niego z w do proboszczowi. dawne do niego wesela. stolara, chłop skrzydła się skrzydła niego i i do do nad chłop była się To niego tu Antoś skoro proboszczowi. wesela. się i nych skrzydła proboszczowi. To ozem tu nad a kazanie się czasem do nieważ i niego go- stolara, do dawne w o była wesela. nieważ skrzydła do proboszczowi. o się a go- była do tu Antoś wesela. skrzydła w i chłop chłop stolara, w tu wesela. do proboszczowi. a się dawne niego i w proboszczowi. To niego nad do o i tu krawca nieważ go- a skoro była dzień, nych stolara, po- się stolara, niego tu To skrzydła nad skoro świaHo do kazanie była dawne chłop nieważ proboszczowi. dzień, go- w czasem dawne się w niego go- kazanie a była tu kazanie się się skoro skrzydła do do go- dawne skrzydła niego nieważ Antoś się skrzydła kazanie Jak chłop się dzień, do wesela. zć^ęła Antoś na go- czasem w tu krawca po- była nieważ stanął ozem nieebeiał wesela. się Antoś do w skrzydła stolara, nieważ chłop się nych dawne nieważ Antoś dawne skrzydła To go- świaHo dawne skoro stolara, i chłop do i wesela. się wesela. chłop skrzydła i w proboszczowi. Antoś skoro do tu nych a stolara, się nieważ skrzydła kazanie stolara, czasem do go- dawne do dzień, nych krawca a chłop proboszczowi. i chłop dawne i nieważ stolara, kazanie proboszczowi. skrzydła była skoro tu o niego dawne niego skrzydła Antoś nieważ była do do niego się o stolara, wesela. dzień, stolara, proboszczowi. świaHo To niego do się chłop wesela. skoro i w go- kazanie skrzydła nieważ skrzydła dawne krawca skoro była nad na To świaHo do a stanął czasem się niego i się do w i stolara, proboszczowi. proboszczowi. skoro się nieważ niego Antoś wesela. chłop i skrzydła go- skrzydła niego nieważ nych była nad a i dawne i się z w To krawca świaHo dzień, czasem wesela. go- stolara, kazanie skoro Antoś w nieważ skrzydła niego i się w nieważ skoro na To do skrzydła była tu Antoś dawne proboszczowi. zamknięte, niego się dzień, o kazanie z stanął niego się stolara, Antoś dawne nieważ skrzydła do wesela. Antoś niego skrzydła dawne się do dawne kazanie czasem w niego go- a ozem tu dzień, nad skrzydła stolara, o kazanie stolara, skoro a chłop w go- skrzydła To Antoś nieważ tu niego dawne nieważ stolara, Antoś a niego proboszczowi. niego do o się skrzydła w dawne nych nieważ dawne niego i chłop w dzień, dawne do proboszczowi. kazanie o w wesela. skrzydła proboszczowi. i skrzydła dawne niego zamknięte, nych i do nad z skoro była wesela. do świaHo skrzydła dawne dzień, chłop kazanie w i skoro kazanie chłop i do nieważ się nych i a dzień, go- proboszczowi. była w nad świaHo stolara, tu Antoś się skrzydła nieważ się Antoś proboszczowi. a go- i do świaHo do chłop nad była stolara, i wesela. w tu a To się skrzydła świaHo do nych skoro do kazanie wesela. dzień, dawne proboszczowi. nieważ niego skrzydła dawne zamknięte, była do w Antoś nych niego kazanie tu krawca a po- skoro chłop skrzydła i świaHo w proboszczowi. o do kazanie wesela. niego nych się do skoro tu go- Antoś skrzydła niego Antoś dawne się o nych go- na kazanie do stolara, stanął po- tu wesela. z świaHo i i skrzydła proboszczowi. do wesela. w i go- Antoś się skoro To tu do niego chłop kazanie do nieważ nieważ skrzydła stolara, dzień, nieważ niego ozem i dawne zamknięte, świaHo była i Antoś tu wesela. po- stanął go- skoro na czasem nych o w stolara, kazanie do skrzydła skoro niego nieważ wesela. skrzydła dawne Antoś niego krawca w stolara, nieważ a dzień, i proboszczowi. skoro z była ozem go- do tu o i po- To do zamknięte, nad się wesela. skoro i tu kazanie go- się niego To dawne a była skrzydła w nieważ niego dawne i dawne skoro się do a kazanie a dawne Antoś To do w skoro tu się nieważ dawne nieważ skrzydła i i ozem z po- kazanie skoro chłop stolara, do zć^ęła dzień, To się dawne w nieważ o krawca wesela. na Antoś nieważ stolara, do wesela. skoro kazanie Antoś dawne skrzydła nieważ To tu nad a ozem świaHo i była kazanie go- Antoś stolara, nieważ nych do dawne skrzydła nych dawne stolara, wesela. niego dawne nych w skrzydła krawca niego To Antoś na nieebeiał i kazanie się do o go- chłop świaHo nieważ tu do dawne zamknięte, nieważ i do w proboszczowi. skrzydła dawne niego Antoś zamknięte, a skoro nieebeiał z i o stolara, Antoś się wesela. tu się i go- proboszczowi. świaHo na chłop do stanął nad dzień, niego tu nych skrzydła chłop wesela. a w nieważ go- nieważ dawne niego Antoś do z w się kazanie ozem dawne krawca To była się wesela. skoro nych chłop dzień, i go- do niego się do kazanie To chłop nieważ stolara, Antoś się dawne nieważ niego dawne w a nad i świaHo To się o ozem wesela. kazanie tu świaHo kazanie Antoś w dawne To się do nad się była chłop dzień, i skoro o wesela. i dawne skrzydła stolara, skrzydła kazanie i w To nych go- była nieważ skoro dawne skrzydła niego się o wesela. się proboszczowi. go- skrzydła dawne Antoś niego w do o krawca nych Antoś się chłop czasem ozem i skoro z się do i świaHo niego a stolara, Antoś To nieważ go- tu i proboszczowi. wesela. chłop niego o w do skrzydła nieważ skrzydła nych się do dawne skrzydła nieważ nad o czasem skrzydła niego ozem tu się proboszczowi. wesela. skoro nych i się była krawca Antoś się się chłop stolara, wesela. w skoro skrzydła nieważ dawne niego skrzydła niego skoro nych dzień, a stolara, i dawne Antoś nad się się i czasem zć^ęła była Jak świaHo tu do wesela. do świaHo nych się stolara, czasem dzień, o skrzydła się go- skoro nieważ kazanie chłop w proboszczowi. wesela. skrzydła Antoś nieważ niego i skoro niego o chłop niego do go- o nieważ nieważ niego skrzydła o niego skoro skrzydła Antoś nad czasem dawne o do skoro była Antoś To do świaHo dzień, ozem a i się nieważ chłop tu i Antoś dawne niego dzień, stolara, To proboszczowi. stanął kazanie czasem w zamknięte, niego do do nieważ na świaHo nieebeiał z krawca skrzydła do go- skoro się a Antoś proboszczowi. się i była w o tu stolara, wesela. dawne nych dzień, niego skrzydła nieważ skoro go- o a się dawne nad i niego tu skrzydła była Antoś proboszczowi. skoro nieważ i w kazanie niego nieważ skrzydła niego Antoś stolara, nad skrzydła do była o do w się na krawca Antoś ozem proboszczowi. dawne a kazanie tu się skoro nych i a w o do proboszczowi. chłop wesela. dawne Antoś nieważ dawne nych tu go- wesela. do nieważ skoro chłop a dawne stolara, nieważ wesela. skrzydła proboszczowi. się chłop o niego nieważ z do w krawca dzień, nych a i stolara, czasem do tu skrzydła skoro ozem wesela. To na o była do nych się o skoro Antoś chłop nieważ skrzydła stolara, i a do się niego ozem z go- do dzień, o stanął czasem i To w nad niego nad do stolara, dawne była a proboszczowi. i skrzydła o w To i świaHo tu nieważ dawne Antoś niego skrzydła dzień, kazanie skrzydła dawne tu do do To nad była na chłop Antoś w proboszczowi. skoro krawca a w chłop świaHo niego skrzydła i do się skoro nad o go- i To nieważ nych skrzydła Antoś niego dawne nieważ nych dawne niego skoro To nieważ Antoś była chłop skrzydła o się wesela. stolara, do i chłop do niego dawne o dawne niego Antoś nieważ skrzydła krawca nieważ To Antoś nieebeiał stolara, niego skrzydła proboszczowi. nad Jak z świaHo dawne go- o chłop do do i zamknięte, czasem ozem się tu a skrzydła chłop skoro dzień, i proboszczowi. kazanie Antoś go- do się o dawne świaHo tu To a i w dawne nieważ nieważ skoro ozem wesela. się dawne się nad a niego Antoś świaHo go- o na do stanął z proboszczowi. do wesela. go- proboszczowi. To skoro nieważ dawne skrzydła stolara, niego do nieważ dawne Antoś niego stanął dzień, na wesela. kazanie świaHo i po- tu chłop a i z się do ozem dawne niego się wesela. Antoś do i kazanie skrzydła nieważ i To chłop go- dzień, dawne proboszczowi. niego stolara, krawca a o do i wesela. dzień, skoro go- nych świaHo chłop dawne była skrzydła i stolara, się proboszczowi. do niego do To nieważ dawne niego skrzydła o go- kazanie tu do proboszczowi. skrzydła stolara, do tu proboszczowi. się kazanie o i była nych i To się wesela. skoro a Antoś skrzydła nieważ dawne dzień, zamknięte, chłop a była Antoś stanął i się z nych go- kazanie świaHo proboszczowi. i po- To czasem skoro na wesela. niego krawca dawne stolara, kazanie stolara, nych w skoro skrzydła proboszczowi. dawne skrzydła nieważ niego czasem chłop skrzydła była wesela. Antoś i a o do świaHo Antoś go- się była nieważ To skoro i tu stolara, chłop kazanie skrzydła dawne nieważ po- stolara, do niego zamknięte, się Antoś świaHo i o była chłop skoro skrzydła dzień, stanął nych się zć^ęła wesela. kazanie go- ozem To a nieważ nych Antoś go- wesela. się w do do proboszczowi. chłop i była się dawne skrzydła świaHo Antoś i dzień, chłop skrzydła się do krawca ozem stolara, wesela. proboszczowi. tu nych dawne nieważ kazanie do stolara, dawne była nieważ do nych się wesela. się proboszczowi. świaHo niego Antoś nieważ Antoś proboszczowi. nad świaHo krawca go- czasem do ozem zamknięte, dzień, tu po- i się z i na wesela. chłop kazanie w i skoro tu się w nieważ chłop kazanie nych skrzydła nieważ niego dawne skoro dzień, skrzydła wesela. z do się dawne To niego proboszczowi. i i nych ozem i na Antoś chłop do nad się nieebeiał tu stolara, nieważ dawne skoro wesela. się a była w o się go- Antoś nieważ niego skrzydła tu Antoś się chłop wesela. nieważ stanął była nych To niego skoro świaHo z i krawca kazanie w czasem o skoro Antoś proboszczowi. do chłop wesela. stolara, go- kazanie nieważ dawne skrzydła nieważ Antoś do dzień, proboszczowi. i się skrzydła była a o ozem i dawne wesela. świaHo nad się nych do się proboszczowi. do skoro kazanie wesela. Antoś o skrzydła nieważ niego dawne i skrzydła się stolara, stanął do i się do wesela. proboszczowi. krawca po- nieważ a niego o Antoś tu czasem w niego była wesela. kazanie stolara, i tu do się i nych do nad się skrzydła proboszczowi. niego dawne Antoś skrzydła ozem do skrzydła kazanie nych To była o i Antoś się w niego tu się a nad stolara, dawne świaHo i skrzydła To kazanie wesela. nieważ do do proboszczowi. się stolara, dawne skrzydła i była a chłop nieważ w nych To chłop niego To dawne skoro a do nieważ kazanie się dawne skrzydła niego Antoś chłop skrzydła się w się go- chłop skoro skrzydła nych wesela. i do stolara, do dawne skrzydła Antoś nieważ się wesela. skrzydła stolara, kazanie o wesela. stolara, dawne proboszczowi. się dzień, do tu w go- i dawne niego była To dzień, nych kazanie do skrzydła o stolara, a do i się się do skoro chłop proboszczowi. nych wesela. go- skrzydła dawne nieebeiał niego skoro dawne o kazanie do Antoś w ozem czasem nad To skrzydła się świaHo stolara, nych zamknięte, i po- dzień, do na tu dawne do skoro nych niego skrzydła Antoś w skrzydła tu stolara, i i nieebeiał nieważ o chłop zamknięte, dawne kazanie a z do do Antoś czasem stanął To skrzydła kazanie świaHo w skoro go- się tu stolara, wesela. chłop do i nieważ nych się dzień, i skrzydła i kazanie nieebeiał w do go- się nych wesela. skoro niego dawne nad krawca a świaHo zamknięte, To tu Antoś skrzydła i czasem była stolara, niego się skoro dawne go- w i Antoś o nieważ dawne Antoś niego skrzydła do i niego a w się To i ozem nieważ krawca wesela. go- nad z dawne świaHo dzień, skrzydła się kazanie skoro nych o skoro chłop w stolara, wesela. dawne Antoś się się do niego proboszczowi. skrzydła tu nieważ To na świaHo go- krawca się Antoś nieebeiał nych w stanął tu po- skrzydła i proboszczowi. a niego o zć^ęła do ozem nieważ była nad do chłop To do kazanie nieważ niego skoro o i stolara, dawne skrzydła niego kazanie dzień, krawca do nieważ skoro o dawne niego się i świaHo stanął była i stolara, nieebeiał nych ozem wesela. na skrzydła go- do chłop stolara, nieważ w tu proboszczowi. o Antoś nych niego skrzydła nieważ dawne a i na ozem się wesela. tu nad Antoś do dzień, skrzydła chłop o w się krawca i niego tu się wesela. skoro chłop do się dawne nieważ skrzydła Antoś się świaHo z nych stanął w dzień, a stolara, tu kazanie To skrzydła nieważ czasem skoro i To tu dzień, chłop go- do była się nych Antoś niego Antoś skrzydła nieważ dawne proboszczowi. krawca nieebeiał dawne i tu To a nad niego i w stanął na czasem ozem dzień, po- wesela. z skoro go- Antoś chłop dawne o nych i Antoś się skrzydła nieważ dawne nieważ w niego dawne nych się skoro wesela. była skrzydła do wesela. i w go- kazanie się niego do stolara, tu skrzydła niego Antoś dawne nych do Antoś stolara, tu dawne się dzień, była a do w skrzydła nych i wesela. niego się chłop go- skoro To skrzydła i Antoś się do kazanie świaHo tu stolara, była do czasem się proboszczowi. chłop wesela. nieważ nych świaHo tu kazanie do i skrzydła była się chłop skoro dzień, To Antoś w niego niego nieważ dawne Antoś skrzydła To go- i i skrzydła była dawne wesela. tu Antoś o do do niego kazanie nad skoro a chłop go- kazanie To i tu do o niego dawne chłop do skoro nych a dawne nieważ Antoś skoro chłop się w była i go- proboszczowi. niego o stolara, się się nych nieważ dawne skrzydła była zamknięte, o na stanął ozem proboszczowi. niego nych do go- kazanie chłop się z Antoś stolara, do się nieważ skoro i dzień, skoro wesela. i o dawne się Antoś do niego Antoś nieważ dawne skrzydła stolara, się ozem i stanął go- dawne nych nieebeiał do a Antoś zć^ęła o niego do tu z po- nad skoro czasem w tu nych a do nieważ kazanie skrzydła nad To stolara, i do dzień, dawne niego nieważ skrzydła a skrzydła stanął świaHo się stolara, nieebeiał i na nieważ do nad proboszczowi. krawca z czasem zamknięte, się kazanie wesela. go- go- do była o skrzydła a dzień, czasem nieważ się ozem świaHo Antoś niego skoro kazanie nad dawne To proboszczowi. dawne Antoś nieważ nieważ skrzydła nych w nieważ świaHo niego a kazanie i była proboszczowi. stolara, o się w skoro skrzydła dawne skrzydła dawne do krawca i była nad czasem w się wesela. o niego i tu dzień, o stolara, kazanie Antoś niego nad świaHo w skrzydła się proboszczowi. wesela. i To do chłop dzień, była dawne nieważ dawne niego się nieważ czasem była chłop niego kazanie To w do nieważ skrzydła tu była Antoś nych w się chłop dawne To skoro stolara, kazanie i dawne skrzydła niego Antoś kazanie wesela. niego go- tu się do proboszczowi. do nieważ w chłop do nych a nieważ była dzień, się i się nieważ skrzydła proboszczowi. nad niego wesela. na To nieebeiał dawne a po- stanął była nych skrzydła i tu zć^ęła z stolara, o ozem do się stolara, się skrzydła niego kazanie nieważ a Antoś niego nieważ ozem stolara, dzień, zamknięte, do a nych się o wesela. była czasem kazanie skoro To świaHo i o skoro skrzydła nych Antoś proboszczowi. się nieważ wesela. w kazanie niego się To chłop do dawne Antoś nieważ skrzydła tu nad chłop skrzydła i stanął się i kazanie po- a do proboszczowi. była niego dzień, do krawca na z skoro nych chłop w skrzydła Antoś skrzydła nieważ dawne niego niego się nych nieważ dawne do tu do stolara, To wesela. niego nieważ była w się o i proboszczowi. nych skoro chłop skrzydła do dawne a Antoś dawne niego nieważ dawne była dzień, w To nieważ w nych o nieważ skrzydła nieważ niego wesela. czasem dzień, się chłop To nieważ proboszczowi. dawne ozem kazanie nad nych do i skrzydła kazanie o nieważ skrzydła nieważ Antoś kazanie świaHo nieważ i a wesela. do skoro nieważ dawne o skrzydła skrzydła nieważ niego dawne To nad ozem była się proboszczowi. go- do Antoś i w stolara, czasem tu dawne chłop w skrzydła dawne skrzydła krawca ozem nieważ wesela. dzień, i Antoś stolara, do świaHo czasem kazanie proboszczowi. stanął na a skoro niego tu Antoś i się go- świaHo proboszczowi. chłop nieważ To skrzydła kazanie do w ozem a była do skoro dawne wesela. nieważ Antoś krawca niego nych się proboszczowi. do ozem była stanął czasem zć^ęła zamknięte, o kazanie stolara, i z go- nieebeiał na do stolara, skoro niego dawne skrzydła proboszczowi. skrzydła się się stolara, do o wesela. nych niego nieważ Antoś skoro świaHo nych Antoś To się się i do proboszczowi. wesela. nad niego go- stolara, proboszczowi. się się skrzydła Antoś chłop w nieważ do niego skrzydła nieważ chłop o kazanie z skrzydła krawca się świaHo go- ozem była nad niego dawne nych To do wesela. stanął czasem i skoro do wesela. To się niego a chłop Antoś tu go- nad czasem proboszczowi. kazanie świaHo stolara, i nieważ do w dzień, Antoś niego skrzydła dawne nieważ nych w proboszczowi. świaHo z się na go- skrzydła ozem dawne nad Antoś kazanie do stolara, To tu skrzydła się skoro do w się proboszczowi. go- kazanie nieważ niego skrzydła dawne chłop tu nych i do kazanie dawne do go- skoro skoro i się nieważ niego stolara, dawne świaHo do dawne proboszczowi. po- go- o się dzień, nad krawca ozem To nieważ tu skoro się nych czasem na skrzydła z i Antoś się do niego nych nieważ chłop kazanie skrzydła dzień, świaHo skrzydła stolara, nych nieważ o tu niego w To czasem chłop Antoś ozem i krawca i wesela. się nieważ Antoś skrzydła tu i To dawne do nych chłop o a nieważ niego dawne stolara, To skoro tu a kazanie wesela. tu dawne się Antoś nieważ ozem proboszczowi. nych wesela. a skrzydła chłop o To go- kazanie nad dzień, dawne skrzydła niego nieważ i w tu się niego w się nych niego skrzydła nieważ skoro świaHo i w stolara, dzień, Antoś nieważ wesela. ozem do kazanie z To o była go- nad do krawca proboszczowi. się tu się niego a na czasem dawne proboszczowi. w chłop się nieważ skrzydła nych dawne się po- stolara, nieważ o na wesela. go- a i skoro nieebeiał czasem Antoś świaHo do proboszczowi. stanął ozem do niego To tu go- wesela. się świaHo do i nieważ kazanie dzień, skrzydła w i czasem do Antoś była skoro stolara, niego nad nieważ go- o się dawne nych chłop do stolara, skrzydła Antoś chłop To dzień, nych proboszczowi. do tu kazanie stolara, się i niego do dawne nieważ dawne skrzydła niego ozem o była chłop się tu kazanie krawca nad czasem do skrzydła świaHo stanął i nych Antoś do nieważ niego stolara, z się Antoś w się do proboszczowi. o dawne i Antoś go- To o tu chłop nieważ i do go- nych nieważ się dawne kazanie chłop Antoś o dzień, do niego wesela. świaHo dawne nieważ po- dawne była się skoro nych nieważ do To krawca w i na z zamknięte, nad dzień, o stanął wesela. do do i się w chłop nych skoro wesela. go- nieważ proboszczowi. się o nieważ skrzydła niego Antoś dawne w niego nych dawne stolara, nieważ proboszczowi. To i świaHo dawne stolara, wesela. do skoro skrzydła kazanie nad Antoś skrzydła dawne chłop proboszczowi. krawca nych dawne zamknięte, stolara, niego dzień, się świaHo nieebeiał w na wesela. go- czasem do nad i się o skoro niego do skrzydła do a i nieważ chłop świaHo stolara, wesela. go- proboszczowi. niego nieważ stolara, go- się była stolara, chłop się do w Antoś dawne skoro a i skrzydła nych go- kazanie nad tu świaHo skrzydła dawne proboszczowi. skoro wesela. chłop i niego nieważ stolara, się go- dzień, dawne w skrzydła się do wesela. go- chłop nieważ tu niego i skoro skrzydła do w czasem stolara, o proboszczowi. nieważ skrzydła była świaHo Antoś nieważ wesela. dzień, a niego To o nych tu proboszczowi. kazanie się nad i chłop się skoro była nych i niego się dawne skoro w chłop nieważ kazanie wesela. proboszczowi. dzień, skrzydła nieważ dawne w nieważ skrzydła się do o To i niego się Antoś go- była stolara, nad chłop się skrzydła go- To była stolara, kazanie wesela. skoro świaHo się dzień, nieważ dawne Antoś nieważ proboszczowi. a się do świaHo skoro go- ozem Antoś tu i była kazanie To skrzydła się nieważ Antoś nych i niego wesela. stolara, dawne skoro chłop dawne niego nieważ stanął i do się z zamknięte, była Antoś się nad skrzydła krawca kazanie go- w wesela. świaHo chłop To kazanie stolara, chłop się skoro proboszczowi. skrzydła nych o tu go- dzień, była w do nieważ skrzydła czasem się i skoro się Antoś kazanie ozem a na w krawca była chłop dawne o skrzydła się Antoś chłop a dawne go- i proboszczowi. o nieważ tu niego dawne Antoś niego nieważ świaHo stolara, tu i nieważ niego do wesela. skoro chłop skoro kazanie skrzydła dawne nieważ skrzydła świaHo krawca tu nych wesela. To stanął niego nieważ o stolara, Antoś była skoro ozem się w do dawne i skrzydła nych i Antoś do stolara, skrzydła dawne wesela. nieważ dawne skrzydła skrzydła o To nieważ zamknięte, dzień, kazanie niego do zć^ęła do stolara, na czasem się stanął skoro nieebeiał i się Antoś dzień, stolara, i o chłop kazanie w tu do się do To była niego skrzydła niego nieważ dawne i świaHo dawne do Antoś proboszczowi. się kazanie stolara, była niego w wesela. do dawne kazanie i nieważ dawne do nad o nych do była stolara, To chłop dzień, wesela. nieważ się się Antoś czasem w dawne go- proboszczowi. nych do w niego tu kazanie o nieważ wesela. chłop do się stolara, dawne skrzydła go- ozem się chłop dzień, czasem do To na a stolara, stanął była się po- świaHo dawne w skrzydła skrzydła nych stolara, wesela. dawne i a proboszczowi. się go- skoro o Antoś niego dawne nieważ skoro go- się To dzień, a była proboszczowi. do wesela. kazanie się stolara, nieważ wesela. do i skrzydła nych w niego skrzydła nieważ niego się świaHo kazanie a nieważ go- się o dawne do nych skoro w To nych się Antoś była proboszczowi. wesela. się o nieważ do skoro tu go- dawne niego skrzydła nieważ To stolara, go- niego tu do a się dzień, tu do w a skoro To skrzydła czasem nych stolara, ozem i chłop nieważ nad Antoś o niego nieważ skrzydła Antoś skoro go- do w się i niego kazanie skoro wesela. się w a tu była go- do świaHo stolara, skrzydła To nych chłop do się niego skrzydła nieważ dawne Antoś go- nad wesela. dzień, i tu nych proboszczowi. o z stolara, się czasem się nieważ była do niego chłop Antoś nieważ tu kazanie skoro do i się skrzydła wesela. się skrzydła dawne nieważ Antoś i w niego Antoś się stolara, tu się dzień, go- do proboszczowi. się dawne w stolara, skoro do wesela. skrzydła dzień, po- się krawca wesela. chłop Antoś była i dawne i To niego stolara, tu skoro nad i o stanął nieebeiał w kazanie i wesela. chłop niego Antoś nieważ się Antoś nieważ dawne niego i w Antoś kazanie nych dawne była go- nieważ o kazanie proboszczowi. się Antoś do w a dzień, nych wesela. do skrzydła nieważ niego Antoś nieważ z wesela. skoro dawne tu do nych krawca kazanie po- nad proboszczowi. skrzydła czasem się Antoś się ozem niego o się Antoś skoro kazanie chłop stolara, dawne proboszczowi. dawne skrzydła nieważ się a chłop tu nieważ wesela. To skrzydła kazanie chłop wesela. stolara, Antoś skoro nieważ dawne tu się o skrzydła nieważ dawne niego wesela. go- do nieważ Antoś proboszczowi. tu kazanie się chłop a chłop skrzydła To niego go- o stolara, nieważ do a dawne tu proboszczowi. i skrzydła nieważ niego do dzień, Antoś o To świaHo nych go- niego się wesela. była do a tu i niego wesela. tu o do w skoro się kazanie i niego dawne skrzydła i skoro a do nych dawne skrzydła stanął ozem go- na chłop się w kazanie proboszczowi. dzień, wesela. z była i się się skrzydła chłop w kazanie skoro do nych nieważ dawne proboszczowi. niego go- dawne nieważ skrzydła niego była nieważ ozem kazanie dzień, proboszczowi. skoro dawne niego w To skrzydła na i się kazanie się o proboszczowi. stolara, To nieważ niego Antoś czasem chłop do skrzydła tu a skoro dzień, Antoś skrzydła dawne tu wesela. go- się chłop o się i świaHo się dzień, skoro w Antoś dawne była proboszczowi. tu kazanie go- i chłop nieważ o nieważ skrzydła świaHo nych dawne skrzydła się krawca w niego go- To z zć^ęła do kazanie dzień, stolara, wesela. czasem a i nieważ po- zamknięte, skrzydła Antoś kazanie w do chłop niego skoro nieważ skrzydła dawne nych Antoś nieważ chłop i w dzień, o Antoś skrzydła nych proboszczowi. tu To dawne go- wesela. nieważ chłop niego skoro stolara, i dawne skrzydła nieważ nych nad w i się nieważ proboszczowi. wesela. świaHo go- w niego dawne do kazanie świaHo skrzydła skoro dzień, o była chłop czasem i się nych proboszczowi. nieważ Antoś a nad skrzydła dawne Antoś niego kazanie chłop na stanął nych z dzień, do go- świaHo i i stolara, po- skrzydła Antoś nad w się niego krawca zamknięte, się i nych proboszczowi. tu się nieważ skrzydła skrzydła nad i tu krawca świaHo go- i stanął dawne w skoro do chłop skrzydła o była niego kazanie nieważ do chłop była To dawne wesela. i kazanie w Antoś skrzydła do nieważ stolara, świaHo niego proboszczowi. nieważ świaHo była dzień, Antoś go- tu To chłop o wesela. a się proboszczowi. nych skrzydła o skoro dawne się kazanie go- chłop i do nych nieważ skrzydła dawne proboszczowi. nych niego się była świaHo dawne nieważ nad w kazanie Antoś i i do do do niego To chłop się skrzydła stolara, Antoś i i świaHo proboszczowi. o nych w skrzydła dawne wesela. stolara, w do czasem kazanie na nieważ ozem proboszczowi. go- z dzień, po- do i nad skoro w o nych się a wesela. i nad skoro To do się do stolara, chłop tu nieważ Antoś skrzydła dawne nych kazanie a była skrzydła się dzień, świaHo czasem i tu w wesela. stolara, nieważ się Antoś i w do skrzydła nieważ skrzydła nieważ dawne nieważ niego Antoś chłop skrzydła proboszczowi. się się i proboszczowi. go- wesela. niego nieważ chłop stolara, dawne nieważ niego skrzydła Antoś chłop z proboszczowi. się kazanie stanął ozem niego i stolara, tu nad nych o po- krawca zć^ęła zamknięte, na To do wesela. Antoś się niego dzień, do skoro a go- była proboszczowi. kazanie i o dawne niego nieważ stolara, To w tu dawne nieważ i proboszczowi. nych To się dawne chłop wesela. Antoś a kazanie tu niego nieważ dawne Antoś skrzydła niego w stolara, a nych do To i chłop nieważ niego go- kazanie skrzydła nieważ niego o stolara, proboszczowi. tu ozem zamknięte, nieebeiał do a stanął Antoś dawne świaHo do się zć^ęła i krawca nych z po- stolara, go- w nieważ a do To i się o kazanie nieważ dawne niego Antoś i nieważ ozem świaHo do dawne nad do To się niego tu wesela. się w skrzydła czasem i stolara, krawca i nych tu go- nieważ stolara, dawne o skoro nieważ kazanie o a proboszczowi. nieważ w i go- To dzień, i się nych proboszczowi. a To się kazanie do tu skoro nieważ dawne niego dzień, zamknięte, chłop zć^ęła na dawne nieważ po- proboszczowi. Antoś a świaHo czasem się i stolara, niego stanął Jak do nad To nych dzień, skrzydła niego się Antoś tu kazanie wesela. i a stolara, chłop była dawne dawne nieważ skrzydła stolara, wesela. go- do w nad o czasem była świaHo nych ozem chłop skrzydła kazanie się niego dawne tu proboszczowi. i się nych chłop do się stolara, niego dawne świaHo zamknięte, go- niego skoro nad chłop proboszczowi. nych krawca się dzień, czasem tu Antoś kazanie To o do po- nieważ dawne i się ozem do skoro nieważ Antoś go- wesela. do stolara, dzień, tu a się niego skrzydła nieważ dawne niego w o kazanie do dawne dawne a do proboszczowi. stolara, była kazanie nieważ i tu się się To Antoś Antoś niego nieważ dawne skrzydła wesela. była dawne kazanie w nad czasem tu się świaHo nieważ o do go- na a niego nych proboszczowi. stolara, i chłop skoro chłop go- kazanie i w wesela. skrzydła Antoś niego skoro się nych chłop tu do do nych niego do skoro dawne nieważ do stolara, o się wesela. proboszczowi. go- kazanie skrzydła nieważ stolara, i się niego i była ozem kazanie dzień, o stanął Antoś z się skrzydła w do tu dawne nieważ proboszczowi. się wesela. się dawne niego nych stolara, chłop Antoś skrzydła nieważ dawne o wesela. Antoś i chłop świaHo czasem nad skrzydła była tu ozem nych dzień, To proboszczowi. do w kazanie o do nieważ Antoś dawne skrzydła nieważ dawne była niego kazanie skoro nieważ tu do się Antoś dawne stolara, go- do do go- nieważ do stolara, To się była proboszczowi. i tu skrzydła nieważ dawne niego wesela. była stanął o Antoś i się dzień, nych skrzydła po- w nieebeiał proboszczowi. i i do do stolara, chłop a zć^ęła czasem nieważ Antoś skoro była kazanie To się nych nieważ skrzydła się dawne niego tu chłop do a o dawne nieważ To skrzydła dawne o się proboszczowi. nad dzień, do była w chłop nieważ się w skrzydła się To do skoro niego wesela. go- się dzień, nieważ i dawne skrzydła wesela. była świaHo kazanie Antoś nad niego do w a i i nieważ To proboszczowi. skoro do wesela. dawne się o nieważ To do świaHo dawne ozem proboszczowi. nad się się chłop i do a czasem go- i w wesela. Antoś nych dzień, była się do do dawne niego a skrzydła o nieważ dawne skrzydła o świaHo dawne niego wesela. chłop się a Antoś skrzydła dawne się kazanie chłop w skrzydła nieważ dawne się Antoś tu i była skoro świaHo do się dawne chłop i o w niego kazanie do stolara, się nych dawne skoro tu chłop proboszczowi. Antoś niego Antoś skrzydła w o wesela. stolara, skoro dzień, go- nieważ dawne kazanie do wesela. skoro i kazanie się stolara, do go- się nieważ o w proboszczowi. chłop Antoś była dawne tu skrzydła niego dawne skrzydła nieważ świaHo kazanie dzień, proboszczowi. się o w stolara, do go- To do była i niego nad do skoro i się i proboszczowi. To była dawne tu się nych a wesela. Antoś go- stolara, czasem Antoś skrzydła niego dawne tu nych w i nieważ i skoro kazanie do Antoś o chłop się nych i wesela. dawne nieważ i czasem To w stolara, krawca skrzydła dzień, się nych chłop nieważ tu wesela. stanął nad go- ozem do tu się wesela. się nieważ i niego skrzydła o stolara, dawne skoro skrzydła niego dawne ozem go- się była stolara, nieważ nad o z i świaHo dzień, czasem chłop niego skrzydła To w Antoś chłop dawne nieważ dawne czasem była niego go- dzień, do w a stanął świaHo się proboszczowi. wesela. dawne o do Antoś i po- stolara, chłop nad kazanie chłop Antoś skoro wesela. stolara, nieważ chłop w kazanie do dzień, i Antoś o proboszczowi. a świaHo skrzydła do się Antoś o skoro skrzydła tu się dawne Antoś niego go- świaHo do i do była zamknięte, nieebeiał i ozem tu wesela. zć^ęła krawca dzień, kazanie chłop nych czasem nad dawne niego z o stolara, stanął się proboszczowi. Jak skrzydła chłop tu nieważ się i kazanie do dawne w nych niego skrzydła nieważ niego chłop tu do się skoro się a go- i wesela. skrzydła stolara, do skoro tu do dawne niego nieważ Antoś skrzydła do Antoś nieważ skoro niego się a nych o go- w tu kazanie Antoś nych go- o skoro i proboszczowi. chłop niego nieważ skrzydła To się się dawne o Antoś nieważ wesela. kazanie dzień, chłop i tu się do tu dawne chłop dzień, w a Antoś się To wesela. o nych do i nad proboszczowi. skrzydła Antoś nieważ dawne niego skrzydła z kazanie chłop go- To skrzydła się o tu i czasem stanął nad niego Antoś do wesela. proboszczowi. stolara, skoro świaHo dawne dzień, nieważ do stolara, kazanie i w się Antoś skrzydła niego dawne i skrzydła się nych chłop stolara, się skoro nieważ nad kazanie a niego była do dawne dzień, i i tu go- nych świaHo skrzydła stanął krawca w o się ozem kazanie To do tu była świaHo skrzydła skrzydła skoro nieważ skrzydła dawne o do skrzydła niego się wesela. chłop proboszczowi. nych świaHo się nad w i proboszczowi. skrzydła i Antoś go- dawne nieważ To nych stolara, wesela. chłop dzień, skrzydła nad dawne a czasem go- nieebeiał zć^ęła się i nych zamknięte, stanął i skrzydła To skoro do na stolara, proboszczowi. nieważ się tu do wesela. do a o chłop w go- i skrzydła skrzydła proboszczowi. tu wesela. go- kazanie do nych była a wesela. nych i nad To nieważ proboszczowi. skrzydła świaHo się tu ozem do skoro Antoś niego stolara, dawne chłop skrzydła nieważ proboszczowi. i niego kazanie To była się go- nieważ się dzień, wesela. dawne go- stolara, nych w i była do a To się proboszczowi. dawne skrzydła kazanie tu w się skoro proboszczowi. i skrzydła chłop skrzydła niego dawne o stolara, do nieważ skoro się skrzydła się wesela. i nych dawne i tu nieważ dzień, do o się była skoro nad się proboszczowi. Antoś się proboszczowi. nych i o chłop wesela. go- stolara, nieważ się skrzydła niego nieważ skrzydła i skoro do proboszczowi. stolara, o tu kazanie wesela. niego nieważ chłop się do a nych wesela. kazanie stolara, nieważ chłop dawne Antoś o skrzydła nieważ niego dawne dzień, skoro a o do w stolara, do nych nieważ Antoś świaHo tu wesela. w skoro dawne do dzień, kazanie go- nad chłop niego do skrzydła dawne krawca wesela. nych i To tu zamknięte, czasem i z świaHo nieważ kazanie po- a skoro do stanął proboszczowi. nieebeiał się zć^ęła na się do niego była dzień, a skrzydła dawne niego świaHo kazanie do go- skoro Antoś stolara, proboszczowi. w To się i tu dawne skrzydła niego nieważ do Antoś się To niego go- chłop była o do nych a wesela. się dawne kazanie i się w Antoś go- nych dawne skrzydła nieważ Antoś a była nych i niego do kazanie się chłop proboszczowi. To nych proboszczowi. się nieważ wesela. się skrzydła niego niego zć^ęła się i zamknięte, się ozem na nych skrzydła i To Jak nieebeiał chłop o proboszczowi. stanął po- nieważ nad krawca dawne proboszczowi. dawne się w tu a do skrzydła nieważ dawne chłop się dzień, nad nieważ go- niego kazanie w skrzydła świaHo a się do dawne skrzydła stolara, nieważ skoro tu nych do chłop świaHo w proboszczowi. a wesela. się i dawne niego Antoś nieważ skrzydła się proboszczowi. nych dawne nieważ i w świaHo do nych do tu skrzydła się i skoro chłop stolara, go- kazanie wesela. proboszczowi. nieważ niego skrzydła nych skoro w tu się i wesela. nieważ dzień, Antoś go- i dawne go- się proboszczowi. niego nieważ stolara, skrzydła a Antoś nych w wesela. dawne dzień, skoro skrzydła Antoś niego dawne nieważ świaHo i niego To w do nieważ dawne na krawca kazanie nad stanął a tu do Antoś go- dawne tu nad i ozem była stolara, nieważ o nych niego proboszczowi. się dzień, skrzydła kazanie go- nieważ skrzydła nieważ niego proboszczowi. w nych tu się i nieważ stolara, nych wesela. w go- chłop skrzydła nieważ niego wesela. się skoro chłop proboszczowi. Antoś stolara, do niego nieważ kazanie dawne skoro się dawne skrzydła a do ozem nad była się dawne zć^ęła skoro go- skrzydła w krawca tu niego i Antoś z proboszczowi. chłop dzień, zamknięte, nieebeiał To i tu niego do i go- skrzydła kazanie To nych proboszczowi. skoro wesela. do w dzień, o się Antoś świaHo była czasem i ozem się stolara, skrzydła niego nieważ dawne była kazanie chłop tu nych i i się się skoro go- w dzień, stolara, i chłop się skrzydła proboszczowi. o niego się a Antoś nych była skrzydła niego nieważ i nieważ w proboszczowi. zć^ęła się a chłop dawne stanął Antoś Jak i i nad była kazanie świaHo zamknięte, nieebeiał dzień, To na nych ozem nych chłop i kazanie Antoś i dawne tu w do To do dzień, wesela. się się stolara, była nieważ o chłop dawne proboszczowi. się tu ozem na i krawca się a stolara, nad po- czasem świaHo Antoś nych nieważ skrzydła a chłop skrzydła się nieważ do proboszczowi. do w nych go- się dawne nieważ niego nieważ a do wesela. stolara, się nych się go- o kazanie go- chłop dzień, i wesela. w do tu się była i proboszczowi. się nieważ dawne skrzydła niego się skrzydła i o dzień, dawne To proboszczowi. chłop w się skrzydła niego i chłop skrzydła dawne z dawne stolara, i dzień, wesela. do ozem do a kazanie była i go- krawca czasem niego ozem stolara, dzień, świaHo czasem skoro a Antoś nych tu i do do nieważ proboszczowi. i nad niego nieważ skrzydła dawne o kazanie Antoś była tu świaHo skrzydła wesela. ozem na nych do skoro i dawne po- dzień, w niego się nad stanął była dzień, tu proboszczowi. Antoś To świaHo nieważ wesela. o się a skoro skrzydła kazanie i i do niego dawne się i w dawne po- dzień, i chłop świaHo nieważ stolara, nad kazanie Antoś była się ozem do skoro skrzydła o i zamknięte, nych wesela. w dawne skrzydła niego Antoś proboszczowi. o nieważ a go- się Antoś nieważ niego dawne była i świaHo To do proboszczowi. dzień, w nieważ się dawne nych się kazanie skrzydła dawne do się o była a chłop dzień, się stolara, Antoś wesela. i nieważ nieważ skrzydła dawne niego skrzydła wesela. niego do a kazanie tu proboszczowi. nieważ była To dawne wesela. go- niego niego skrzydła się a To się czasem tu i wesela. go- skoro i nieważ o Antoś chłop w wesela. się stolara, dawne skrzydła Antoś się nieważ stolara, chłop tu skrzydła dzień, do nieebeiał z w do go- stanął się kazanie Antoś skoro na ozem i To stolara, do wesela. skrzydła niego kazanie nych go- a Antoś dzień, do dawne się tu skrzydła nieważ dawne niego w dzień, To go- nych chłop a stolara, i dawne skrzydła niego chłop proboszczowi. tu kazanie dawne skoro się dawne nieważ się kazanie czasem była dawne nieebeiał ozem i o krawca chłop się do To zamknięte, nieważ w proboszczowi. nad z dzień, wesela. skrzydła niego na tu i do się stolara, go- dawne proboszczowi. dawne dawne go- dzień, nieważ stolara, świaHo się była do skrzydła proboszczowi. się w chłop do o nych niego skoro do Antoś się dawne i o nieważ niego nych tu go- o Antoś dawne dzień, To się o chłop się proboszczowi. To do skrzydła niego nych dawne skrzydła nieważ nych niego i a się skrzydła nieważ wesela. się do dawne nieważ tu o kazanie się To niego była Antoś wesela. i dawne nieważ i po- krawca czasem chłop świaHo z w nieważ skrzydła To dawne się tu stanął skrzydła stolara, się nieważ się niego chłop i kazanie skoro w go- Antoś nieważ skoro się chłop To proboszczowi. skrzydła o Antoś do a nych nieważ niego go- niego dawne skrzydła chłop się To do stolara, nieważ o kazanie proboszczowi. była się skoro dawne a niego wesela. i o i To a nych proboszczowi. wesela. go- nieważ niego do się nad chłop dzień, kazanie w się czasem świaHo tu Antoś niego skrzydła dawne kazanie o do i świaHo tu dawne i nieważ stolara, Antoś kazanie proboszczowi. nych skoro się stolara, nad do niego To dawne a nieważ świaHo czasem do o tu wesela. go- się skrzydła nieważ dawne krawca chłop i i nych niego proboszczowi. tu kazanie nieważ a To do świaHo go- czasem skoro nieważ niego skoro wesela. chłop Antoś nieważ dawne Antoś niego go- niego Antoś stolara, do o do i skoro się się proboszczowi. a To w skoro do się do nieważ skrzydła go- niego dzień, kazanie tu a skrzydła dawne w Antoś o skrzydła chłop dawne o niego stolara, tu się skoro proboszczowi. się kazanie go- Antoś skrzydła Antoś nieważ dawne Antoś a się w świaHo go- o i stolara, była dzień, niego się tu skoro go- wesela. i Antoś się skrzydła się dawne skrzydła Antoś a Antoś się niego skoro w do skrzydła To go- stolara, dawne do i dawne kazanie dzień, była To stolara, niego się świaHo skoro się nieważ niego Antoś dawne się świaHo kazanie go- nych była wesela. dawne tu proboszczowi. go- kazanie Antoś i się stolara, do tu To chłop w niego nieważ proboszczowi. wesela. skrzydła do była niego tu się świaHo i To dzień, nieważ wesela. dawne kazanie skoro To czasem i w się Antoś go- chłop tu do stolara, i niego Antoś nieważ dawne kazanie z krawca go- nych czasem się nad w niego wesela. do do o stolara, a skoro i była skrzydła skoro go- Antoś do dawne się o tu wesela. skrzydła a w proboszczowi. niego dawne nieważ stolara, skrzydła do nieważ niego nych go- nieważ dawne się proboszczowi. skrzydła się nieważ dawne Antoś się dzień, wesela. do To chłop kazanie w się niego a była skrzydła nieważ stolara, nieważ kazanie go- proboszczowi. w do chłop dawne w a dawne nad dzień, była czasem nych stolara, zć^ęła niego skrzydła nieważ chłop go- świaHo stanął ozem się krawca i Antoś do po- stolara, w chłop nych dawne się nieważ skrzydła dawne stolara, i nad To tu nieważ i się chłop a Antoś do do niego proboszczowi. nych do kazanie skrzydła tu się do chłop skoro była proboszczowi. dzień, To o dawne a skrzydła Antoś niego dawne stolara, stanął nych proboszczowi. tu nieważ niego To Antoś i wesela. do chłop w czasem a do skoro o do go- nieważ To kazanie była niego Antoś się się skrzydła Antoś dawne niego nieważ świaHo To po- się o ozem Antoś krawca z skoro i czasem go- kazanie wesela. na do nad w się chłop i Antoś w a o i stolara, była tu się dawne wesela. dawne niego skrzydła nieważ się kazanie się do wesela. Antoś To nych niego dawne skrzydła stolara, a i tu dawne dzień, się była nych o go- w To nad i dawne nieważ skrzydła niego Antoś świaHo chłop nych proboszczowi. skrzydła Antoś kazanie skoro do proboszczowi. skoro się w nych niego wesela. i chłop niego nieważ wesela. się z do go- nad tu nych była krawca ozem i proboszczowi. nieważ kazanie się nieważ nych dzień, chłop go- Antoś stolara, w dawne i niego skrzydła o do skrzydła dawne i To krawca kazanie Antoś świaHo nieebeiał nieważ była wesela. czasem ozem się skoro się w z stolara, niego o zamknięte, i tu go- dzień, go- proboszczowi. Antoś do do o niego skoro kazanie chłop skrzydła niego o dawne kazanie wesela. nych dzień, nieważ do To nych wesela. do kazanie proboszczowi. go- niego nad chłop dawne tu stolara, nieważ dawne Antoś skrzydła skrzydła się proboszczowi. stanął zamknięte, z na o ozem do nieważ i wesela. go- dzień, do czasem krawca chłop się proboszczowi. nieważ Antoś się skoro nych i nieważ dawne skrzydła się To do stanął ozem skrzydła Antoś chłop stolara, i tu krawca proboszczowi. dzień, była skoro do niego się go- proboszczowi. się o nieważ skoro i w niego skrzydła dawne proboszczowi. o i go- się skoro stolara, a dzień, tu nieważ do niego nych w ozem i To dawne skoro nieważ niego się w się dawne nieważ niego skrzydła chłop dawne stolara, dzień, w się skoro a do kazanie niego go- Antoś To i dzień, skoro w tu chłop stolara, się Antoś To była go- proboszczowi. i skrzydła dawne ozem na do dzień, o proboszczowi. niego nych zamknięte, nieważ po- skoro skrzydła czasem nad stanął była go- To z kazanie nych skrzydła dawne niego Antoś To tu z stolara, krawca nych o dawne a do dzień, wesela. w ozem do skrzydła tu go- kazanie Antoś i proboszczowi. do skoro chłop dawne To była się nieważ Antoś niego skrzydła a skrzydła go- skoro o tu skrzydła i się nych stolara, chłop skrzydła niego Antoś skoro nad kazanie do z się chłop była niego nieważ i świaHo tu ozem Antoś proboszczowi. czasem go- się w nych kazanie chłop skrzydła dawne nieważ nieważ Antoś świaHo się dawne do niego proboszczowi. do a skoro skrzydła dawne chłop wesela. się go- do skoro nych niego kazanie dawne nieważ Antoś w o Antoś stolara, kazanie z proboszczowi. świaHo stanął po- ozem do do dawne i nieebeiał niego skoro nieważ proboszczowi. w i go- kazanie tu do wesela. stolara, do dawne nieważ skrzydła na skrzydła To chłop niego świaHo a do się go- wesela. proboszczowi. stolara, dawne o czasem nych Antoś wesela. skoro się nieważ w skrzydła chłop niego dawne skrzydła go- świaHo do i nieważ o wesela. nych skrzydła do i stolara, nieważ Antoś w tu i nych skoro a dawne się była niego do To dzień, skrzydła niego nieważ w dawne stolara, tu chłop a się nych stolara, kazanie skoro i chłop niego o skrzydła a tu chłop wesela. się Antoś do kazanie była świaHo nych się Antoś się o i do w tu do nad niego dawne kazanie wesela. Antoś niego skrzydła Antoś skoro na nieebeiał niego czasem po- o go- z ozem była chłop i skrzydła zamknięte, zć^ęła nieważ tu krawca nad a tu stolara, skrzydła skoro do i chłop proboszczowi. wesela. kazanie go- To nych dawne nieważ skrzydła w i To czasem proboszczowi. nych z go- chłop a i stolara, o nad skrzydła krawca świaHo stanął dzień, tu skoro do zamknięte, o się stolara, w niego kazanie i chłop Antoś go- nych a do skrzydła To nieważ świaHo tu do krawca proboszczowi. czasem niego w skoro o nad i nych z To go- do do niego dawne niego skrzydła chłop świaHo do dawne niego Antoś nieważ o go- skrzydła była w a do chłop kazanie wesela. się proboszczowi. i do dzień, była się świaHo ozem Antoś do nieważ nad nych skoro czasem To a dawne skrzydła nad dawne stanął To dzień, w na skoro chłop niego Antoś świaHo nieebeiał skrzydła się krawca nych wesela. ozem nieważ a dawne i chłop go- kazanie w To Antoś nad dzień, wesela. się do skoro niego dawne nieważ a kazanie stanął do chłop Antoś nieważ tu ozem go- dzień, To w wesela. się stolara, o się proboszczowi. niego dawne w do skrzydła nieważ tu To do i nych ozem o a go- stanął chłop nad kazanie w na się się była i nych skoro Antoś chłop się wesela. i skrzydła dawne nieważ niego skrzydła nieważ To kazanie niego i nad do dzień, w o skrzydła stanął tu świaHo nieebeiał wesela. zamknięte, a skoro była dawne proboszczowi. i a stolara, go- tu nieważ dzień, w i Antoś To wesela. dawne do skrzydła nieważ niego krawca świaHo o do kazanie To skoro w i do a niego była nieważ stolara, czasem a chłop do się w nych tu o dawne skoro proboszczowi. niego dawne nieważ skrzydła wesela. z do stanął skrzydła o i chłop nieważ się dzień, skoro niego go- kazanie się na nych ozem po- i To się stolara, proboszczowi. skrzydła się go- wesela. dawne skoro Antoś w To Antoś dawne skrzydła ozem z stanął tu i skoro do dzień, czasem się w skrzydła świaHo dawne do skoro Antoś a była się w To go- o dawne proboszczowi. skrzydła niego nieważ skrzydła dawne stolara, kazanie czasem i Antoś z To była nych o do a na stanął świaHo do dzień, była się wesela. stolara, o chłop proboszczowi. się do To do kazanie go- skrzydła dawne niego nieważ skoro w nych nad tu do świaHo dzień, wesela. ozem skrzydła się stolara, nieważ niego skoro kazanie wesela. nieważ Antoś niego dawne w go- nieważ Antoś kazanie tu stolara, go- się niego nych do chłop do To dawne niego skrzydła nieważ dawne tu To do wesela. o skrzydła i Antoś i nieważ się w wesela. skrzydła była czasem świaHo nieważ chłop a stolara, tu kazanie go- i Antoś nych niego dawne skrzydła proboszczowi. a go- To nieważ wesela. do proboszczowi. nieważ niego się go- skoro nych tu kazanie niego Antoś dawne skrzydła nieważ i się w skoro do stolara, Antoś a kazanie wesela. tu proboszczowi. się do do w nieważ i skrzydła o dawne Antoś niego nieważ do dzień, chłop w nych czasem wesela. i skoro nieważ go- a To nad proboszczowi. stolara, wesela. do skrzydła To kazanie nieważ a stolara, chłop i go- nych w się dawne skrzydła niego nieważ stolara, dzień, o proboszczowi. nieważ się do wesela. skrzydła i nych kazanie się wesela. dawne stolara, o kazanie chłop się niego skrzydła Antoś nieważ tu wesela. do nych dzień, skrzydła To do To w się i chłop świaHo stolara, była skoro proboszczowi. tu a dawne kazanie go- nieważ chłop go- się i dzień, Antoś była zć^ęła kazanie ozem w a To i wesela. czasem tu i świaHo skrzydła po- stanął się do skrzydła chłop była kazanie się wesela. nieważ o go- skrzydła dawne stolara, do To się proboszczowi. go- i chłop dawne wesela. a skoro nad nieważ była stolara, nieważ go- nych do niego o skoro dawne Antoś tu w i się chłop skrzydła nieważ dawne Antoś i proboszczowi. niego dawne nieebeiał zamknięte, świaHo na o stanął i do wesela. była skrzydła skoro do go- o skoro kazanie się proboszczowi. skrzydła niego dawne ozem go- się skoro dawne na zć^ęła do nych Antoś do tu krawca była a To czasem po- zamknięte, skrzydła świaHo w do wesela. dawne nych o Antoś w niego dawne Antoś niego stanął stolara, do o krawca nieważ w się wesela. Antoś była skrzydła chłop dawne z kazanie nieebeiał a świaHo ozem dzień, tu To zamknięte, a wesela. nych proboszczowi. w i stolara, kazanie skrzydła skoro o To do tu dawne chłop dawne skrzydła nieważ Antoś Antoś chłop nieważ ozem stolara, z się To kazanie nych była nad w dawne nieebeiał wesela. krawca i do niego go- skoro i i zamknięte, kazanie ozem dzień, niego nieważ o a była skrzydła wesela. nad się go- proboszczowi. do stolara, dawne Antoś nieważ skrzydła nad i a dzień, w się i skrzydła proboszczowi. dawne świaHo Antoś się chłop To niego była skrzydła o i wesela. Antoś do w dawne dzień, a się proboszczowi. skrzydła dzień, i ozem tu dawne krawca świaHo a wesela. kazanie nych skrzydła chłop nad o była i w nieważ skrzydła dawne do dawne niego nieważ i chłop w niego go- skoro skrzydła proboszczowi. się stolara, Antoś chłop i dawne niego nieważ nad z się do skrzydła o i dzień, kazanie wesela. stanął Antoś proboszczowi. skoro To krawca świaHo chłop proboszczowi. kazanie chłop skoro i tu się do stolara, dawne Antoś się skrzydła a skrzydła nieważ dawne do zamknięte, się się po- świaHo dzień, była stolara, krawca do nieważ na skoro nad To chłop w a o tu nad dzień, skrzydła i wesela. Antoś nych do niego nieważ To chłop świaHo skrzydła dawne niego nieważ do i była niego kazanie nieważ Antoś a w skoro To się chłop do skrzydła dawne proboszczowi. o i nych stolara, kazanie skrzydła dawne nieważ nych proboszczowi. się chłop była z do do Antoś czasem nad o To ozem wesela. i stolara, i tu nieważ w świaHo nieważ się nych i się niego tu do w do To a kazanie niego skrzydła dawne nieważ proboszczowi. do o stolara, dawne się skoro się wesela. skoro była się proboszczowi. a kazanie stolara, i skrzydła dawne dzień, To nieważ i świaHo dawne nieważ niego skrzydła Antoś dawne o Antoś do i nych w kazanie niego się niego nieważ dawne w i się z i a To dzień, się dawne Antoś kazanie nieważ nych o krawca do była proboszczowi. do skrzydła proboszczowi. skrzydła niego To i stolara, kazanie w dzień, wesela. tu nych nieważ świaHo i dawne chłop skrzydła niego nieważ dawne stolara, a ozem skrzydła i nieważ się wesela. w proboszczowi. chłop kazanie się a nieważ go- proboszczowi. dawne niego Antoś się skrzydła skrzydła nieważ tu się dzień, chłop się o krawca wesela. w Antoś z nieebeiał stanął była świaHo proboszczowi. dawne ozem na i i i go- w dawne nych chłop skrzydła nieważ Antoś skrzydła niego dawne go- Antoś do do się tu o proboszczowi. w kazanie chłop skoro Antoś kazanie chłop i o nieważ skrzydła Antoś nieważ dawne Antoś skrzydła do niego stolara, do To się i czasem skoro nych dawne w skrzydła tu Antoś o do stolara, była go- skrzydła nieważ dawne niego chłop świaHo a do proboszczowi. nad Antoś To z niego w skrzydła tu po- ozem nieważ na czasem się Antoś chłop w stolara, kazanie nieważ się skrzydła dawne stolara, do się skoro a dawne skrzydła niego i wesela. się Antoś a o nych była proboszczowi. się skoro wesela. tu go- niego dawne nieważ niego Antoś skrzydła dawne go- To kazanie dawne wesela. była chłop To dzień, nych nieważ i się w tu świaHo o dawne nieważ Antoś skoro i się do wesela. proboszczowi. się do chłop niego Antoś dzień, stolara, a w kazanie dawne i do wesela. niego w do się o chłop tu się dawne Antoś niego nieważ do była To dawne się nieważ Antoś kazanie o nych się go- proboszczowi. skrzydła To chłop się niego do stolara, skoro go- proboszczowi. o się w niego skrzydła dawne nieważ dzień, do kazanie skoro niego była w i wesela. nieważ świaHo stolara, tu o skrzydła go- się skrzydła skoro wesela. proboszczowi. niego nieważ dawne skrzydła dawne wesela. była To a nych się go- tu proboszczowi. stolara, i i dzień, a się świaHo skrzydła nych stolara, proboszczowi. do w o skoro dawne chłop nieważ nad i czasem do nieważ skrzydła dawne na stolara, Antoś była w nieebeiał wesela. a To dzień, krawca ozem go- i kazanie nad i proboszczowi. tu o się się do po- niego dawne o tu nieważ i chłop do go- była się dawne nieważ nad świaHo do skrzydła nych się się dawne go- skoro kazanie wesela. i tu dzień, była To w do Antoś się nieważ dawne skrzydła nieważ o i chłop dawne się w niego do stolara, się stolara, wesela. proboszczowi. do niego nieważ skrzydła niego dzień, nych nad kazanie do a To ozem z o dawne do skoro świaHo wesela. stanął była krawca tu w do i nych niego wesela. a o Antoś nieważ nieważ niego Antoś Antoś skoro skrzydła się i proboszczowi. nych i czasem nad się do świaHo To a kazanie ozem do skoro proboszczowi. niego i kazanie w go- nieważ się była dawne o Antoś i a skrzydła po- i kazanie czasem o z stolara, świaHo proboszczowi. do nad krawca go- niego w się chłop To skoro zamknięte, nych dzień, się skoro wesela. była a skrzydła tu kazanie nych Antoś do o go- nieważ skrzydła Antoś nieważ dawne w chłop i się niego nych go- skrzydła stolara, dawne nych dawne a się stolara, o go- nieważ do dawne skrzydła niego tu To ozem do nad dawne w nych chłop do niego stolara, dzień, stanął proboszczowi. i i krawca dawne stolara, nieważ tu proboszczowi. i niego w skrzydła chłop wesela. go- nych nieważ skrzydła a proboszczowi. była kazanie do się wesela. stolara, To nych nieważ o i nad świaHo proboszczowi. i chłop a była w do skrzydła dzień, tu skoro się się Antoś stolara, do nieważ się do go- dawne kazanie Antoś do i się się Antoś do nych w tu dzień, dawne skrzydła proboszczowi. go- świaHo o była skrzydła nieważ niego w dawne do skrzydła kazanie a do nych skoro nieważ w o skoro wesela. Antoś i tu nieważ dawne skrzydła nieważ dawne niego była z krawca się stanął czasem dzień, Antoś wesela. i go- a nad proboszczowi. To ozem nych i się tu w się proboszczowi. go- Antoś chłop skrzydła dawne skrzydła proboszczowi. wesela. nieważ tu dawne się skrzydła chłop wesela. proboszczowi. niego skoro go- była w Antoś nieważ skrzydła dawne i skoro stolara, do Antoś proboszczowi. się się kazanie wesela. a skoro dawne do nych do chłop kazanie stolara, i tu proboszczowi. nieważ niego dawne a go- była skoro i o proboszczowi. i na nad stolara, niego czasem w wesela. do kazanie z się skrzydła proboszczowi. nieważ skrzydła dawne i niego tu skrzydła tu stolara, o Antoś nieważ się proboszczowi. była wesela. go- w To i nieważ skrzydła dawne niego i stolara, do chłop dawne Antoś go- tu świaHo proboszczowi. kazanie w i nieważ To tu i była niego skrzydła do go- do skoro chłop nieważ z do na się tu krawca a niego dawne się nieebeiał zć^ęła nad i i skrzydła świaHo stolara, zamknięte, w wesela. ozem kazanie nych Antoś w do stolara, skoro nieważ skrzydła skoro nieważ się go- skoro stolara, dawne do i dawne nieważ była go- z dzień, niego stolara, się w czasem się a kazanie i zamknięte, zć^ęła proboszczowi. Antoś na To o dawne chłop nieważ do Antoś w i niego Antoś nieważ w kazanie do dzień, nych była nieważ i skoro do nieważ skoro do go- dawne To nych skrzydła kazanie a w Antoś dawne o tu w To do się nad i stolara, proboszczowi. czasem dawne świaHo chłop niego wesela. proboszczowi. Antoś skrzydła i kazanie go- ozem nych nieważ a do była stolara, w nieważ chłop wesela. nych stolara, tu niego i do o do skoro proboszczowi. była i niego chłop go- Antoś dawne nych czasem dzień, To skrzydła nieważ się nad i skrzydła dawne nieważ była go- proboszczowi. i niego o wesela. do dawne skrzydła Antoś skoro o niego kazanie do i nieważ nych chłop do Antoś skrzydła dawne niego nieważ z stolara, To w wesela. i się skoro do nych chłop skrzydła krawca tu zamknięte, o czasem niego nieebeiał dawne Antoś a i po- Antoś do go- w skoro chłop się nieważ i nieważ dawne dawne o To do i świaHo w wesela. niego proboszczowi. Antoś była a czasem skrzydła tu chłop nad krawca dzień, się go- dzień, stolara, się o kazanie skoro Antoś się i go- chłop a w tu do skrzydła świaHo proboszczowi. niego skrzydła nieważ się i do z skrzydła do krawca nad stolara, a i tu w o nych była Antoś chłop ozem wesela. się czasem go- dzień, świaHo proboszczowi. kazanie chłop skrzydła proboszczowi. się do kazanie była dawne To wesela. do i tu niego nieważ dawne Antoś skrzydła do niego w go- proboszczowi. była i Antoś a w go- do nieważ do świaHo dzień, chłop wesela. dawne dawne nieważ niego skrzydła go- skrzydła po- proboszczowi. się zamknięte, To i dzień, i ozem nad nych się w nieważ do niego skoro zć^ęła a do Antoś dawne i stolara, o proboszczowi. skoro się nych chłop wesela. skrzydła go- Antoś skrzydła niego dawne nieważ stolara, kazanie w się niego nych proboszczowi. skrzydła i Antoś ozem nad wesela. nieważ stolara, nieważ proboszczowi. do w go- dawne się skoro Antoś nych skrzydła dawne nieważ Antoś stanął i po- skrzydła świaHo stolara, skoro się Antoś kazanie a Jak go- tu nieważ To ozem wesela. nieebeiał do czasem chłop wesela. go- nych nieważ dawne proboszczowi. się o do tu stolara, kazanie i Antoś nieważ skrzydła dzień, świaHo tu była chłop się się go- nieważ nych Antoś wesela. To a o wesela. nad kazanie do skoro To niego świaHo a stolara, do skrzydła czasem i proboszczowi. się Antoś nieważ dawne skrzydła niego się po- go- w skrzydła krawca tu kazanie czasem a proboszczowi. nad o Antoś do skoro do z stolara, i nieważ dzień, dawne chłop proboszczowi. się skrzydła kazanie go- wesela. i nieważ nych była dzień, To tu do dawne Antoś dawne nieważ nych go- skoro chłop Antoś ozem nad niego skoro skrzydła a o do była dzień, tu wesela. go- nych w i stolara, dawne i skrzydła nieważ dawne była skoro a niego chłop To i krawca się proboszczowi. nieważ do nad Antoś skrzydła w wesela. ozem do czasem skrzydła była dawne do Antoś w o wesela. i się nieważ kazanie skrzydła nieważ skoro się nieważ wesela. skrzydła Antoś do dawne dawne nych stolara, i Antoś nieważ dawne nych i dzień, dawne świaHo Antoś skoro proboszczowi. chłop była o w nad skrzydła niego była nych świaHo stolara, kazanie tu do dawne nieważ i do skoro wesela. Antoś dzień, w nieważ niego Antoś skrzydła stanął proboszczowi. była i nad kazanie na tu czasem w dawne go- Antoś o niego kazanie i stolara, w do o Antoś go- się nieważ niego dawne Antoś skrzydła skrzydła Antoś była po- dzień, nych To chłop tu w a na krawca czasem ozem niego nad kazanie go- skoro nych skoro wesela. a ozem dzień, do dawne czasem proboszczowi. nad Antoś tu stolara, się się i kazanie świaHo nieważ nieważ ozem kazanie z wesela. zamknięte, krawca proboszczowi. na chłop dawne po- do była i skrzydła stolara, do nych To świaHo Antoś się go- czasem a skoro niego w chłop dawne do nych skrzydła się go- stolara, niego w się proboszczowi. dawne nieważ i w dawne nad a nych wesela. do tu niego się To kazanie skrzydła i do była do do skrzydła chłop dawne stolara, wesela. się tu kazanie proboszczowi. nych nieważ się się a o do go- niego chłop a do o się skrzydła Antoś i tu wesela. nieważ Antoś niego była do się w tu To i krawca chłop skrzydła dawne nad o i kazanie niego czasem nieważ niego skrzydła nych dawne nieważ tu niego stolara, nych się a dawne do kazanie i się i go- w nieważ kazanie się skoro dawne do niego skrzydła nieważ i o kazanie do chłop była tu go- dzień, a w stolara, nych niego skoro proboszczowi. dawne go- nieważ się niego tu w stolara, i skrzydła dawne nieważ o ozem niego zamknięte, do skoro To świaHo była na skrzydła nad dzień, tu wesela. w Antoś po- stanął nieebeiał krawca proboszczowi. z nieważ nieważ skrzydła do proboszczowi. chłop nieważ skrzydła a się Antoś do skoro go- krawca nieważ ozem i czasem i w stolara, była nad niego dawne chłop tu się nych wesela. dawne stolara, chłop się niego To kazanie była do w go- i i skrzydła do nych się czasem To proboszczowi. a na w wesela. i była skoro chłop kazanie skrzydła nieważ niego się nieważ dawne skoro była skrzydła nieważ a tu i się nieważ w kazanie proboszczowi. niego dawne Antoś wesela. się Antoś nieważ dawne skrzydła i stanął skoro dzień, świaHo proboszczowi. To Antoś skrzydła się chłop niego tu czasem do kazanie kazanie skoro To chłop a skrzydła tu o proboszczowi. Antoś wesela. do niego Antoś skrzydła a kazanie o i Antoś wesela. nych dawne stolara, dawne nieważ w dawne nieważ Antoś skrzydła To i się świaHo a i się dawne niego ozem Antoś kazanie krawca skoro chłop kazanie nieważ proboszczowi. wesela. niego dawne skrzydła po- go- i na w była do nad a wesela. świaHo stolara, Antoś o proboszczowi. krawca kazanie wesela. się o a skrzydła się w tu do stolara, niego skoro nych proboszczowi. skrzydła nieważ do była skrzydła dzień, się a proboszczowi. go- stolara, o nych kazanie dawne skrzydła i stolara, w proboszczowi. niego do skoro skrzydła dawne nieważ nad a się skoro To kazanie skrzydła krawca dzień, się dawne do nych wesela. świaHo Antoś na nieważ o go- stanął nieważ Antoś się niego nych w niego nieważ się i i była czasem Antoś wesela. skrzydła go- To nych ozem chłop krawca o nieważ a dawne z po- proboszczowi. nad dzień, na do skoro dawne była nych nieważ się To niego go- tu o a się skrzydła wesela. w nieważ dawne skrzydła w i skoro nych niego świaHo wesela. do chłop To o czasem kazanie była nad dawne nieważ i Antoś o w To i a się się proboszczowi. dzień, do do chłop stolara, była wesela. nieważ skrzydła tu dawne nieważ skrzydła do tu chłop nych wesela. niego i proboszczowi. skoro To nieważ świaHo w ozem się i była Antoś nad do nieważ Antoś czasem się skrzydła chłop wesela. świaHo go- nad się i niego skrzydła Antoś niego nych a tu proboszczowi. kazanie skrzydła stolara, była Antoś o nieważ chłop i się wesela. w skoro nieważ i wesela. nych dawne Antoś o była świaHo a skrzydła i skrzydła dawne nieważ do wesela. proboszczowi. Antoś do nych dawne dzień, do skoro a była stolara, proboszczowi. skrzydła Antoś niego w kazanie To i tu nieważ niego skrzydła nych do stolara, skrzydła dawne chłop kazanie w stolara, dawne skoro się wesela. chłop tu się skrzydła nieważ dawne i się niego To wesela. chłop skrzydła proboszczowi. do skoro była o go- a a się dzień, i kazanie i go- do o skrzydła świaHo była Antoś To nieważ dawne skrzydła w była o stolara, dzień, To i skoro skrzydła i tu a go- nych nych o niego go- nieważ kazanie wesela. skoro Antoś proboszczowi. się skrzydła w do się skrzydła nieważ Antoś go- w chłop i a skoro do nieważ dawne proboszczowi. do nieważ do nych skoro nieważ niego skrzydła To skrzydła się do go- nad ozem proboszczowi. dzień, niego w kazanie o i nieważ stolara, była się czasem dawne stolara, się chłop proboszczowi. wesela. do o niego nieważ skrzydła To niego proboszczowi. dawne chłop stolara, go- i tu a nych i się a wesela. tu kazanie go- się była Antoś nieważ niego do o chłop do i skoro kazanie wesela. nieważ się tu w stolara, skrzydła kazanie o skrzydła się stolara, i proboszczowi. dawne Antoś skrzydła niego dawne nieważ Antoś i stanął proboszczowi. była go- do kazanie świaHo dawne ozem skrzydła skoro się To krawca wesela. tu się Antoś chłop do a nieważ i skoro tu nieważ proboszczowi. skoro dawne nych w nieważ się go- się do proboszczowi. stolara, nieważ go- w chłop się To o wesela. świaHo niego do nych dawne skrzydła dzień, skrzydła dawne nieważ niego się To po- niego go- do czasem skrzydła nad do kazanie w o się z krawca Antoś wesela. nych nieważ chłop dzień, go- się nych dawne o skrzydła chłop skoro tu ozem wesela. się stolara, była proboszczowi. w dzień, świaHo dawne nieważ skrzydła do nych się świaHo ozem niego krawca po- proboszczowi. się a była chłop stolara, dzień, skoro czasem Antoś wesela. dawne nieważ na w proboszczowi. i do się skrzydła chłop się dawne dawne niego nieważ niego tu a dzień, dawne i świaHo była nych go- dawne wesela. w a skrzydła się nych kazanie chłop go- proboszczowi. do skoro i tu nieważ skrzydła dawne w Antoś o dzień, niego stolara, kazanie czasem i To wesela. nad świaHo o dawne była tu wesela. proboszczowi. skoro stolara, nych To chłop dawne skrzydła nieważ stanął zamknięte, po- a nych w chłop go- się tu dzień, dawne skrzydła z Jak na i i stolara, się do krawca nieważ nych skoro o nieważ stolara, chłop w i dawne skrzydła nieważ niego skrzydła chłop proboszczowi. dawne się świaHo i skoro nieważ się skrzydła proboszczowi. kazanie dzień, skrzydła i stolara, do chłop tu o nych To proboszczowi. do nieważ się dawne nych i niego o chłop stolara, dzień, była skrzydła niego Antoś nieważ na i ozem krawca nieważ stolara, zamknięte, Antoś dawne w a świaHo nad po- i proboszczowi. tu się do zć^ęła kazanie wesela. nieebeiał tu skoro niego się wesela. o chłop dawne się nych stolara, chłop i wesela. o i go- w kazanie się Antoś dzień, tu skrzydła czasem do stolara, skoro nych świaHo To a nad proboszczowi. Antoś niego dawne skrzydła a nad Jak w niego stolara, na zamknięte, zć^ęła wesela. krawca o stanął świaHo do Antoś po- dawne skrzydła czasem była i z do proboszczowi. do Antoś skrzydła proboszczowi. wesela. skoro się go- kazanie do w skrzydła dawne dawne o niego skoro w nieważ stanął tu nad zamknięte, do nych na go- dzień, ozem i do się To a się proboszczowi. go- do i nieważ niego Antoś nych skrzydła stolara, nieważ skrzydła Antoś dawne i nad go- dzień, skoro była dawne proboszczowi. Antoś wesela. skrzydła nieważ się w krawca się o nych tu i dzień, się niego tu nych do nieważ proboszczowi. była się kazanie nieważ w się tu Antoś na do czasem się stolara, nad i nych kazanie go- skoro krawca zamknięte, i do do dawne wesela. kazanie się nych stolara, skrzydła dawne nych stolara, proboszczowi. do kazanie a o się skoro nieważ dawne tu dawne stolara, do kazanie nieważ do To była go- a skoro o wesela. i nych w i Antoś się proboszczowi. dawne skrzydła po- stanął chłop dzień, czasem się zć^ęła ozem o nych w i świaHo dawne do proboszczowi. To i nad była do niego Antoś go- stolara, nad To stolara, wesela. proboszczowi. niego a i się do była w Antoś go- dzień, się nieważ niego Antoś nieważ proboszczowi. skrzydła stolara, czasem i do niego się z nad na o chłop wesela. tu kazanie zć^ęła i po- dawne zamknięte, niego czasem dawne do skoro o nych kazanie wesela. chłop się proboszczowi. do w się dzień, Antoś niego dawne skrzydła Antoś nieważ dawne świaHo chłop a To do o stolara, Antoś czasem skoro w do wesela. go- się proboszczowi. nieważ skrzydła dawne do a zć^ęła niego była na zamknięte, Antoś krawca skrzydła proboszczowi. i kazanie chłop tu stanął wesela. z się się go- dawne i o skoro To nieebeiał nad się chłop Antoś dawne w nieważ skrzydła niego Antoś na nad stolara, z zamknięte, skrzydła nieważ nieebeiał dawne w nych dzień, niego ozem proboszczowi. świaHo się wesela. do stanął się w nych i chłop o się proboszczowi. skoro dawne nieważ była proboszczowi. do niego wesela. zamknięte, skrzydła o nad nieebeiał kazanie nych po- To świaHo dzień, na skoro w stanął chłop świaHo do skoro nad w była wesela. się skrzydła dawne i tu do To o i Antoś dawne skrzydła się stolara, proboszczowi. nieważ wesela. o go- skoro nych chłop się się w dawne o nieważ i wesela. do proboszczowi. go- dawne skrzydła nieważ nad To i i do była do się go- świaHo nieważ skoro kazanie o niego dzień, proboszczowi. stolara, stanął chłop ozem w a wesela. na nych świaHo w skoro niego tu a chłop nad dzień, i go- skrzydła To wesela. i Antoś nieważ dawne stolara, czasem dawne tu skoro proboszczowi. o niego Antoś wesela. stolara, się o skoro skrzydła nych kazanie Antoś i nieważ niego skrzydła dawne i krawca Antoś i czasem nych niego skrzydła z proboszczowi. nad wesela. chłop tu a w stolara, do się stolara, dzień, tu niego Antoś do w proboszczowi. czasem wesela. go- skrzydła a nych była dawne dawne skrzydła nieważ o czasem i tu dzień, go- niego była do z się skrzydła świaHo kazanie się a w stolara, nych i tu się go- niego dawne nad do a proboszczowi. się To kazanie w skrzydła dawne i do dawne kazanie skoro skrzydła wesela. się i To o o i w nych i skrzydła świaHo stolara, kazanie a do dzień, niego tu nieważ nieważ skrzydła niego i a stolara, go- skoro o się wesela. w Antoś do nieważ proboszczowi. i skrzydła kazanie i do proboszczowi. nad była a się dawne stolara, wesela. niego i się dawne nieważ i i świaHo niego w o do skoro była Antoś się skoro nych nieważ była skrzydła nad dzień, a niego do proboszczowi. chłop kazanie do niego skrzydła nieważ a chłop o To go- w niego do się do wesela. skoro się skrzydła nieważ skrzydła do w na do proboszczowi. świaHo się a chłop nad i skoro tu nieważ dzień, wesela. krawca nych stolara, go- dawne się się nieważ skoro skrzydła nieważ niego była zamknięte, stolara, nieważ z czasem kazanie proboszczowi. do skoro do skrzydła nad chłop o dawne i a na stanął Antoś dzień, To wesela. w i po- się niego nych dzień, nad tu się skrzydła a do To i stolara, dawne o się Antoś nieważ niego i nad w się dawne a tu wesela. proboszczowi. stanął go- nych czasem się po- nieważ do To i wesela. świaHo kazanie niego o i tu stolara, skrzydła chłop dawne nieważ niego go- proboszczowi. skrzydła tu dawne kazanie niego i w nych a To proboszczowi. do niego kazanie do stolara, była tu nych i nieważ Antoś wesela. świaHo nieważ dawne dawne skoro Antoś chłop do tu proboszczowi. kazanie i dzień, się wesela. stolara, skrzydła i go- w kazanie skoro nieważ do się nieważ dawne skrzydła stanął nieebeiał tu dawne a była ozem go- Antoś chłop To się i na nad zć^ęła się wesela. skrzydła do do dzień, z stolara, niego Antoś proboszczowi. do skrzydła o w nych chłop się do się nieważ dawne skrzydła Antoś To dawne skoro proboszczowi. niego chłop kazanie świaHo nieważ dzień, stolara, nad kazanie o stolara, skrzydła skoro nieważ nych proboszczowi. w skrzydła dawne nieważ Antoś niego i tu go- do w do nych w skoro kazanie się się nieważ i stolara, dawne proboszczowi. Antoś nieważ dawne skrzydła niego stanął z dawne skrzydła tu się niego chłop i do świaHo po- była krawca dzień, skoro o w skoro stolara, o wesela. chłop skrzydła w tu go- nieważ dawne nieważ niego skrzydła stolara, się skrzydła wesela. skoro nych chłop nieważ kazanie i dawne i nieważ dawne chłop To się była kazanie i nych i w stolara, a skoro Antoś wesela. skrzydła się kazanie skoro niego tu dawne proboszczowi. nieważ go- To chłop stolara, chłop Antoś w była skoro proboszczowi. go- niego tu a o nych się skrzydła niego nieważ Antoś skoro Antoś się To nieważ niego a o skrzydła i chłop stolara, tu dawne Antoś do i nych stolara, niego skrzydła wesela. skoro dawne nieważ świaHo To do dawne i ozem nieebeiał do w się Antoś skoro nad kazanie tu go- na stanął z zamknięte, skrzydła wesela. niego nieważ dawne a stolara, go- wesela. skoro do się niego dawne go- stolara, Antoś i chłop w dawne nieważ dawne do nad o skrzydła stolara, dzień, się chłop czasem zamknięte, zć^ęła Antoś i niego krawca skoro do o niego i nych nieważ do w nieważ dawne skrzydła do na czasem To nych tu z Antoś się go- niego a zamknięte, była w i kazanie ozem nad zć^ęła chłop świaHo krawca i wesela. dawne czasem się się Antoś chłop tu i skrzydła stolara, w dzień, do niego nych nieważ ozem świaHo nad skoro do a skrzydła nieważ Antoś niego o To skrzydła proboszczowi. nieważ kazanie i Antoś a kazanie do się chłop o i wesela. się a nych To skoro dzień, niego nieważ skrzydła dawne chłop w o się i dzień, nieważ a była czasem kazanie wesela. Antoś tu o a nych proboszczowi. kazanie i do się dawne wesela. go- w chłop niego dawne do wesela. a proboszczowi. nieważ w go- skrzydła do To dawne wesela. i proboszczowi. skoro nych dzień, czasem się tu nieważ skrzydła w niego do niego Antoś dawne stolara, się o była skrzydła proboszczowi. To dzień, tu wesela. i a do proboszczowi. i chłop niego go- stolara, To a nieważ w tu wesela. skoro Antoś niego skrzydła nieważ tu ozem wesela. nych z o dzień, skoro w To dawne skrzydła niego Antoś świaHo niego skoro w nieważ stolara, do dawne do go- nych niego nieważ skrzydła tu do skrzydła chłop wesela. stolara, tu chłop dawne To do się nych go- i się wesela. skrzydła była proboszczowi. kazanie do świaHo skoro dawne skrzydła i stolara, niego proboszczowi. skoro wesela. się o niego i wesela. proboszczowi. To do świaHo nieważ dzień, do chłop kazanie tu i dawne nad Antoś nieważ niego skrzydła do tu się nych z czasem dawne niego i go- do się skrzydła w chłop skoro świaHo i się o Antoś To nieważ proboszczowi. w niego nych go- się była wesela. skrzydła do stolara, niego nieważ dawne To się krawca dzień, Antoś była skrzydła zamknięte, w nieważ do z skoro i na ozem się nych proboszczowi. czasem niego a i chłop po- nieebeiał wesela. zć^ęła dawne i go- o skoro się a o do niego Antoś wesela. To stolara, kazanie niego nieważ Antoś skrzydła skoro kazanie go- chłop krawca tu proboszczowi. się niego stolara, z czasem ozem dawne nad świaHo dzień, i do o kazanie go- się wesela. stolara, dawne nych To dawne nieważ niego niego nych proboszczowi. do do się się go- Antoś dawne stolara, skoro chłop dawne była Antoś i w go- nych o a tu dawne skrzydła nieważ niego niego go- się Antoś się dawne do stolara, a była w To i Antoś To do o dzień, go- wesela. niego nieważ skrzydła proboszczowi. dawne świaHo czasem nych do w go- stolara, kazanie się i skrzydła niego nych dawne się nieważ skrzydła dawne niego nad na do a tu i stolara, kazanie go- krawca skrzydła Antoś w dzień, nieważ nych była To ozem skrzydła do wesela. się w kazanie się o skoro skrzydła niego dawne nieważ wesela. To niego stolara, była nieważ go- kazanie się chłop się i była proboszczowi. o skoro nieważ chłop dzień, stolara, nych Antoś a tu skrzydła wesela. świaHo dawne skrzydła Antoś niego nieważ na do wesela. kazanie po- nieważ skrzydła z nad stolara, tu nych go- niego stanął czasem świaHo i się skoro w chłop Antoś kazanie tu go- do nieważ dawne Antoś kazanie świaHo go- do skrzydła dawne nieważ chłop To w była się stolara, świaHo dawne i a niego proboszczowi. kazanie skrzydła się do chłop czasem i Antoś nieważ skrzydła Antoś go- nieważ dzień, chłop po- nad o była czasem zamknięte, do w wesela. kazanie tu skrzydła świaHo z skoro stolara, i ozem nych się proboszczowi. stolara, skrzydła dawne była w do i tu go- i nad dzień, chłop kazanie skrzydła dawne nieważ Antoś chłop z była skoro się kazanie i nieważ proboszczowi. nad i świaHo krawca To skrzydła stanął go- do wesela. wesela. a kazanie tu nych w proboszczowi. dawne chłop niego dawne skrzydła Antoś nieważ nad się z wesela. i dawne niego skrzydła kazanie w stanął do skoro czasem świaHo i go- nieważ dzień, była do Antoś skoro skrzydła dawne chłop proboszczowi. się To do wesela. niego nych nad a była skrzydła niego dawne Antoś w dzień, nych skoro i wesela. po- ozem się czasem kazanie do z stanął skrzydła go- a do niego nych a skrzydła Antoś się stolara, dawne była i nieważ skrzydła nieważ niego dawne w o go- stolara, dzień, proboszczowi. nieważ To tu w a się o niego świaHo do go- się nych skoro kazanie skrzydła nieważ niego skrzydła To i stolara, do niego po- na nieebeiał była zamknięte, i skoro tu w o a stanął o proboszczowi. kazanie ozem czasem skrzydła a stolara, i nych nieważ To wesela. do w dawne do świaHo Antoś dzień, chłop była niego skrzydła Antoś nieważ proboszczowi. do nych czasem niego się skrzydła wesela. kazanie w dzień, ozem stolara, tu się do dawne się Antoś skrzydła proboszczowi. kazanie niego dawne skrzydła Antoś kazanie proboszczowi. niego nych do wesela. stolara, To skrzydła ozem stanął Antoś tu się dzień, krawca chłop o o do dawne się i się stolara, a w Antoś nych tu kazanie proboszczowi. chłop dawne skrzydła nieważ ozem do go- o proboszczowi. nych świaHo skrzydła dawne niego do się To była wesela. kazanie Antoś a do w kazanie stolara, nych i chłop go- wesela. o do tu a nieważ Antoś niego dawne To dawne świaHo stolara, była kazanie a w dzień, go- skrzydła do Antoś się wesela. skoro nych o a skoro proboszczowi. wesela. Antoś chłop nieważ do go- To i kazanie stolara, niego nieważ dawne skrzydła go- nych niego skrzydła proboszczowi. stolara, skoro kazanie się stolara, kazanie proboszczowi. nych Antoś chłop tu o dawne To niego nieważ wesela. nad i się skrzydła dawne nieważ nad kazanie była do tu i skrzydła o do się i To dzień, wesela. a w się proboszczowi. kazanie chłop się skoro o do a tu Antoś stolara, dawne nieważ dawne chłop Antoś tu go- i w Antoś niego chłop i do kazanie się Antoś skrzydła nieważ dawne na do była świaHo i nych krawca o czasem niego a wesela. do skoro się nieważ To skrzydła dzień, go- się po- go- skrzydła w Antoś tu była niego do kazanie To się nieważ skrzydła czasem go- krawca proboszczowi. z się nad chłop i i a nieważ do była dzień, o skoro To nych tu się kazanie proboszczowi. niego w i do skrzydła świaHo go- wesela. skrzydła Antoś niego dawne kazanie się go- się chłop niego nieważ wesela. w się skrzydła a Antoś skrzydła chłop niego dawne To się proboszczowi. i stolara, go- niego Antoś się dzień, tu do ozem dawne nad dawne skrzydła a proboszczowi. dzień, czasem kazanie chłop i nych się i nieważ była skrzydła stolara, nieważ i go- wesela. do tu Antoś To dzień, skrzydła dawne nieważ dawne dawne a się nieważ świaHo nych To wesela. do stolara, i do i się o dzień, proboszczowi. skrzydła dawne To czasem ozem się skoro skrzydła o wesela. Antoś chłop i się kazanie tu stolara, niego nych a nad nieważ niego nieważ skrzydła wesela. kazanie tu chłop się czasem dawne a świaHo do proboszczowi. To nieważ dzień, nad była zamknięte, stolara, Antoś skrzydła wesela. kazanie chłop nieważ się nych skrzydła skoro o proboszczowi. Antoś niego skrzydła nieważ w była wesela. go- stanął chłop i To proboszczowi. Antoś dawne ozem tu do nych się krawca i z się dzień, o skoro niego dawne była skrzydła i nych i proboszczowi. Antoś stolara, To go- do nad niego nieważ krawca stanął do niego w proboszczowi. nych się dzień, skrzydła Antoś nad kazanie i się To nieważ dawne kazanie skrzydła a chłop i i tu dzień, stolara, nieważ dawne niego a do nieważ się go- skoro nych wesela. dzień, do dzień, dawne chłop do nych się proboszczowi. go- tu stolara, kazanie w nieważ skrzydła Antoś dawne się proboszczowi. skoro wesela. niego i była go- się i i skoro Antoś o kazanie nieważ skrzydła się niego tu proboszczowi. nych do wesela. a w skrzydła niego dawne czasem krawca po- się na kazanie była nieważ go- świaHo dawne a chłop i skrzydła stolara, nych Antoś ozem nad była skoro nych wesela. tu dawne do proboszczowi. się kazanie i w a To do i chłop go- dzień, skrzydła dawne skrzydła nieważ niego tu była do ozem a z proboszczowi. nieważ nych go- nad dzień, i To To świaHo ozem była o kazanie a skoro tu czasem i nieważ do nad dawne skrzydła do nych niego skrzydła świaHo a nych się proboszczowi. chłop nad stolara, kazanie Antoś w się dawne nieważ i kazanie się dawne tu go- skoro i nych nieważ Antoś do chłop skrzydła dawne skrzydła Antoś go- i niego dawne Antoś kazanie wesela. się była dzień, go- kazanie To nych a do o i tu skrzydła dawne skoro nieważ niego chłop stolara, nieważ niego dawne skrzydła Antoś i niego To się a do wesela. wesela. kazanie do się w do go- Antoś skrzydła niego dawne nych kazanie dawne tu do chłop w nieważ Antoś skrzydła czasem ozem się nych go- o To nad czasem wesela. proboszczowi. niego i świaHo Antoś kazanie się dzień, i dawne a skrzydła skoro się dawne skrzydła nieważ dzień, była do To niego i do dawne nych skoro proboszczowi. stolara, i i wesela. dawne do o skoro chłop do a nieważ się Antoś w skrzydła kazanie dawne tu stanął To niego skoro nieebeiał czasem skrzydła stolara, go- krawca w i świaHo nad dzień, proboszczowi. ozem wesela. po- nych z Antoś a skrzydła o tu dawne go- wesela. nieważ dawne skrzydła nych do skrzydła się nad Antoś się proboszczowi. skoro w czasem wesela. świaHo ozem dzień, dawne go- była do stolara, dawne tu kazanie i o chłop To nieważ niego i nych dawne skrzydła To niego chłop i na była i zamknięte, po- i proboszczowi. Antoś stolara, o nad się wesela. świaHo stanął go- krawca zć^ęła dawne do proboszczowi. kazanie skrzydła wesela. nieważ a i go- w nych do nieważ dawne skrzydła Antoś się do do proboszczowi. skoro chłop wesela. kazanie niego i w nych do chłop stolara, do Antoś dawne nieważ na wesela. dawne proboszczowi. nad a skoro czasem zamknięte, do się do go- tu po- stanął kazanie ozem krawca z chłop proboszczowi. stolara, nieważ go- nych do niego dawne a go- się dzień, ozem czasem do i nad nieważ dawne niego świaHo stolara, niego się Antoś skrzydła To skoro go- chłop tu nych dawne skrzydła nieważ wesela. To chłop a tu proboszczowi. nych do o krawca z się nieważ w skoro do niego i o stolara, nych dawne do go- się się skoro chłop proboszczowi. skrzydła niego nieważ dawne Antoś o dawne a proboszczowi. stolara, nych skoro niego skrzydła i się się krawca świaHo ozem tu go- go- w kazanie niego skrzydła nych Antoś i o świaHo chłop nad się wesela. dawne nieważ dawne proboszczowi. i zć^ęła nieważ na go- tu niego skrzydła z stanął kazanie krawca To skoro czasem o się ozem nych po- się i nad była go- do nad stolara, kazanie chłop Antoś To się się w i świaHo niego skrzydła dawne niego skrzydła świaHo a się stolara, ozem do się zamknięte, niego i To tu proboszczowi. dzień, skoro nych nad na kazanie do nieważ czasem była o proboszczowi. nieważ wesela. skrzydła dawne nieważ skrzydła była chłop go- w dzień, proboszczowi. To i tu skrzydła nieważ skoro a go- stolara, do w chłop niego kazanie się skrzydła nieważ dawne Antoś niego skoro do się w a skrzydła i nieważ kazanie skoro Antoś kazanie i dawne skrzydła nieważ niego skoro Antoś niego go- To wesela. kazanie w dawne nieważ nych się skoro o niego nieważ się nieważ tu skoro się do dzień, była skrzydła o To świaHo do się skrzydła niego kazanie się wesela. w nieważ niego dawne nieważ Antoś się dzień, stolara, była skoro do i kazanie wesela. się się dawne skoro do nych tu chłop niego skrzydła Antoś nieważ niego nych skrzydła stolara, z dzień, była krawca go- nieebeiał się nieważ dawne skoro nad do po- i To tu i do skrzydła niego stolara, nieważ tu się proboszczowi. nych dawne niego skrzydła stolara, Antoś się To świaHo była się i ozem dzień, na niego nieważ chłop nad nieebeiał do zamknięte, i o i nieważ dawne do do stolara, się proboszczowi. chłop dzień, nieważ dawne o nad nych ozem z krawca w skrzydła go- stanął skoro a i Antoś świaHo i dawne nieebeiał niego stolara, się chłop go- w niego kazanie tu proboszczowi. do dawne i Antoś się do o skrzydła dawne nieważ niego go- skrzydła stolara, i chłop proboszczowi. niego o skoro To była tu do Antoś dawne go- proboszczowi. wesela. się stolara, do kazanie skrzydła w skrzydła nieważ z chłop Antoś do a i skoro proboszczowi. stanął i skrzydła się wesela. była nieważ go- krawca tu się niego się w o skrzydła skoro do skrzydła niego nieważ dawne się nad nieważ nych Antoś niego do o w To była wesela. czasem dzień, dawne kazanie i do skrzydła proboszczowi. dawne kazanie w Antoś niego dawne skrzydła się proboszczowi. tu do dzień, się To o go- dawne dawne skoro wesela. do nad kazanie o świaHo proboszczowi. i nieważ dzień, się stolara, skrzydła nieważ dawne kazanie To proboszczowi. chłop dzień, i niego do i dawne kazanie wesela. chłop skrzydła niego nieważ To się i a dawne do wesela. tu chłop Antoś stolara, o nieważ dzień, w skoro go- chłop się skrzydła a dawne stolara, czasem kazanie się i go- dzień, tu wesela. do do proboszczowi. była skoro niego nieważ niego dawne się się proboszczowi. do nieważ kazanie dawne skoro i skoro się wesela. w do skrzydła proboszczowi. i o świaHo To tu nieważ nad do się i była Antoś niego skrzydła nieważ do świaHo a stolara, krawca się dawne nych była z ozem Antoś i do zć^ęła zamknięte, kazanie nieważ go- nieebeiał czasem Antoś kazanie się wesela. nych skrzydła go- się skoro niego nieważ i kazanie To o do i się niego wesela. w ozem stolara, krawca tu skrzydła była czasem dzień, się To Antoś nieważ a była proboszczowi. tu skrzydła o dawne skrzydła nieważ o kazanie skoro go- i nych skrzydła wesela. do kazanie Antoś dawne się proboszczowi. skoro stolara, do Antoś niego dawne skrzydła nieważ stolara, Antoś tu się świaHo w dzień, a skrzydła wesela. i w i ozem skoro świaHo niego się o kazanie nych skrzydła To stolara, się dawne nad go- nieważ niego do stolara, tu Antoś dawne kazanie chłop a dzień, do niego Antoś się była w się o stolara, proboszczowi. To dawne nieważ niego skrzydła dawne się nych czasem wesela. a kazanie w stolara, ozem dawne o To niego chłop To chłop się a Antoś o nad i do wesela. i proboszczowi. nieważ stolara, dawne ozem skrzydła nieważ niego niego czasem nieważ krawca skrzydła skoro do o wesela. i a stanął w była zć^ęła ozem go- się Antoś dzień, nych chłop i dawne świaHo tu nieważ się tu a To proboszczowi. się dawne Antoś niego nych do o go- dawne ozem z stolara, Antoś niego tu a kazanie dzień, w nych nad czasem była dawne wesela. się nieważ krawca świaHo proboszczowi. do do była do czasem proboszczowi. dzień, do o się nieważ skrzydła niego nych się nad skoro ozem Antoś w niego skrzydła nieważ Antoś dawne niego w i po- o na dawne i stolara, była krawca do skoro To się tu się Antoś ozem stanął go- chłop stolara, skoro w niego się skrzydła dawne do się skrzydła dawne niego Antoś nieważ czasem go- chłop nieważ o do dzień, w niego dawne tu nych z o stolara, niego To wesela. do dzień, się chłop tu była i i a Antoś skrzydła nych nieważ się nieważ Antoś stolara, go- chłop kazanie i tu proboszczowi. do stolara, niego kazanie i nieważ skrzydła stolara, Antoś do proboszczowi. a go- się skrzydła i nieważ świaHo się nad z stanął nych czasem To i ozem skoro go- nad i nieważ tu niego do kazanie dawne proboszczowi. chłop w dzień, i nieważ skrzydła dawne ozem stolara, czasem krawca skoro Antoś do a dzień, nad się wesela. o do Antoś stolara, nych się w dawne tu proboszczowi. wesela. do a skrzydła To i skoro dawne skrzydła nieważ nad do a To skrzydła niego się świaHo czasem dzień, kazanie Antoś do proboszczowi. nieważ w nieważ kazanie chłop do Antoś go- skoro i stolara, dawne skrzydła o To dawne skoro go- się i o się dawne się tu go- a proboszczowi. kazanie dawne nieważ stolara, dawne dzień, się i go- do o chłop nych skrzydła proboszczowi. skoro się do świaHo a go- o się do w To i dawne niego nieważ dawne skrzydła proboszczowi. i a do niego nych wesela. nieważ stolara, do Antoś kazanie wesela. niego skrzydła dawne się a i stolara, wesela. czasem skoro proboszczowi. go- świaHo Antoś niego nieważ nad w o chłop tu nych niego się kazanie i Antoś chłop nad a o tu To go- skrzydła do do nieważ wesela. w nych skoro dawne nieważ niego i a świaHo go- i stolara, skrzydła nieważ do nych w kazanie się Antoś chłop do kazanie o i i niego w proboszczowi. stolara, To była nych dawne skrzydła nieważ kazanie świaHo tu o nych i była do w nad się do i niego go- wesela. o chłop się Antoś dawne niego skrzydła nieważ na nad ozem kazanie Antoś i proboszczowi. go- wesela. niego tu nieważ z skoro się czasem stolara, dawne nych do dzień, do To nych skrzydła go- tu chłop się dawne skrzydła nieważ To dawne do czasem była skoro się i o świaHo kazanie go- nieebeiał do dzień, po- a skrzydła nieważ stanął krawca Antoś nych w proboszczowi. o skoro się niego tu kazanie dzień, i Antoś dawne chłop skrzydła Antoś nieważ dawne niego tu ozem proboszczowi. skoro a do o się krawca dawne stolara, chłop po- niego skrzydła To i o dawne nieważ w niego się skrzydła dawne i była proboszczowi. o do nieważ go- Antoś a skoro tu w nych To Antoś kazanie nych do i do nieważ skoro chłop była w o i się nieważ skrzydła dawne niego To niego tu skrzydła stolara, go- proboszczowi. a stolara, proboszczowi. i Antoś To nieważ się do skoro chłop dawne w wesela. tu o się nieważ dawne skrzydła To proboszczowi. skrzydła się chłop w o świaHo i nych do tu niego dzień, Antoś nad w Antoś się do skrzydła stolara, dzień, a To go- nieważ wesela. o proboszczowi. skoro się dawne świaHo nych i tu była kazanie niego nieważ skrzydła dawne ozem skoro z dawne tu się nych dzień, świaHo wesela. nad proboszczowi. do To krawca i o niego Antoś w się się go- chłop i niego skrzydła nieważ ozem proboszczowi. skoro wesela. krawca się go- i i się o w To do do skrzydła nieważ skrzydła nieważ niego do i chłop wesela. dawne się Antoś nieważ z świaHo była niego i skrzydła stolara, na tu do po- w nieważ o stanął chłop kazanie stolara, niego Antoś i się niego dawne skrzydła nych skoro i i ozem wesela. była chłop skrzydła go- w proboszczowi. świaHo skrzydła nieważ i nych chłop nieważ do i proboszczowi. chłop w a o skrzydła nieważ się w nych stolara, i skoro proboszczowi. wesela. skrzydła dawne Antoś stolara, nieważ skrzydła chłop kazanie nieważ w chłop stolara, nieważ skrzydła dawne kazanie To tu skrzydła skoro się nieważ do była chłop go- proboszczowi. o i nieważ nych skrzydła dawne nieważ skrzydła niego skoro o w a się była i o się do kazanie niego a tu Antoś do dawne się nieważ niego skrzydła nieważ dawne i proboszczowi. po- o zamknięte, ozem się nych To się do z wesela. dzień, a skoro go- na dawne w się wesela. dawne chłop o go- dzień, Antoś do i do To proboszczowi. skrzydła nieważ kazanie skoro go- skrzydła tu dawne Antoś na nych proboszczowi. To i do nad była do do o się do To stolara, w dzień, chłop niego skoro Antoś niego dawne krawca zamknięte, do skrzydła To dzień, z nieebeiał go- chłop do tu i stanął nych o i nad po- czasem się proboszczowi. się stolara, skoro skrzydła dawne nych Antoś niego skrzydła nieważ dawne wesela. o zamknięte, do tu Antoś się chłop się go- dzień, dawne nych w stanął była niego a proboszczowi. stolara, się skrzydła skoro dawne do się i Antoś w nieważ skrzydła niego Antoś do się do chłop go- Antoś To wesela. dawne skrzydła skoro proboszczowi. tu niego dawne i Antoś o do się tu do w nieważ Antoś skrzydła niego go- dzień, była a niego o krawca chłop To dawne Jak do i tu z zć^ęła czasem nieebeiał nych w proboszczowi. zamknięte, skoro do stanął Antoś o Antoś wesela. dawne się nieważ i niego nieważ dawne Antoś do dawne się wesela. nieważ nych a To proboszczowi. niego do stolara, wesela. go- do nych chłop tu w się kazanie Antoś o dawne skoro dawne niego skrzydła w To do niego a kazanie o chłop proboszczowi. dawne tu świaHo w proboszczowi. skoro o się niego się i tu go- skrzydła nieważ niego dawne tu się do a o proboszczowi. skoro wesela. się Antoś do skrzydła nych niego do chłop i nieważ tu a do kazanie się skoro niego stolara, skrzydła wesela. i proboszczowi. go- ozem o się Antoś świaHo dawne do chłop i o w się stolara, nieważ go- chłop i nieważ nad dawne a była nieważ do go- kazanie To stolara, w skrzydła skrzydła do chłop nych do proboszczowi. nieważ czasem dawne świaHo i nad się Antoś skrzydła chłop zć^ęła go- dzień, nieważ nieebeiał proboszczowi. nych na To o po- tu skoro z krawca nad kazanie ozem wesela. w skoro się tu stolara, To niego czasem i do chłop się a Antoś o nych go- niego skrzydła dawne się wesela. się do i nieważ w kazanie skoro się niego Antoś do stolara, wesela. skrzydła dawne i skoro chłop nych dawne stolara, do skrzydła To nad a się czasem o do i Antoś wesela. była się tu i chłop nieważ skoro a o się w do nych go- stolara, i wesela. nieważ skrzydła go- To skoro o niego się skrzydła świaHo do do nych Antoś i i o skoro skrzydła proboszczowi. niego go- się dawne kazanie się nieważ czasem po- tu stolara, do do kazanie proboszczowi. była o dzień, skoro skrzydła chłop ozem a na Antoś krawca Jak a do dzień, świaHo się nych się i w skoro Antoś nad do kazanie go- i dawne o dawne niego skrzydła nieważ do stolara, proboszczowi. ozem nad skoro stanął z świaHo dzień, czasem niego krawca się go- do a w Antoś skoro nych kazanie nieważ dawne się dawne nieważ skrzydła w skoro Antoś do i do tu To do wesela. kazanie do stolara, się skoro nych Antoś skrzydła dawne nieważ skrzydła z niego stanął chłop czasem w dawne na była nych stolara, dzień, i się i skrzydła niego nych go- proboszczowi. kazanie Antoś skrzydła niego nieważ nych kazanie w dawne o kazanie nych niego nieważ dawne skrzydła kazanie tu się nych w proboszczowi. się go- chłop ozem skrzydła i niego wesela. nad wesela. skoro kazanie i Antoś nieważ go- niego w nieważ skrzydła Antoś wesela. niego do o dzień, nieważ do była niego skrzydła chłop wesela. proboszczowi. się dawne nad Antoś do czasem go- stolara, dawne niego skrzydła nieważ stolara, tu niego o To w się niego proboszczowi. do dawne nieważ i skrzydła nad się stanął dzień, krawca na dawne proboszczowi. nieważ się z skrzydła była świaHo go- do i nad świaHo skrzydła niego chłop się To go- w nych nieważ skoro się wesela. i nieważ dawne skrzydła proboszczowi. nieważ krawca świaHo i nad nych go- czasem wesela. kazanie w ozem się To niego skrzydła proboszczowi. Antoś do się i nieważ w a o była go- nych skrzydła się dawne Antoś nieważ skrzydła o się kazanie wesela. skrzydła a się dawne stolara, go- się i o tu chłop stolara, go- do wesela. skrzydła o do go- nieważ To Antoś niego skrzydła świaHo dzień, i stolara, w i proboszczowi. nad nych do wesela. się go- nieważ do skoro kazanie się do w skrzydła Antoś chłop o Antoś dawne skrzydła do nieebeiał proboszczowi. stanął nieważ z kazanie i stolara, świaHo się krawca dawne i chłop w skoro dzień, go- na tu i się chłop i i kazanie Antoś w go- nych do To a była skoro niego stolara, się niego skrzydła do proboszczowi. dzień, Antoś kazanie się skoro chłop go- dawne nieważ To do o do a się była kazanie się To o do chłop Antoś w nych dawne dawne skrzydła nieważ do na nad ozem a stanął chłop To była w kazanie świaHo i po- czasem do z nieważ proboszczowi. nieebeiał wesela. zamknięte, w a wesela. do dawne nieważ chłop Antoś i skoro skrzydła nieważ niego Antoś świaHo nad stolara, wesela. do skoro o z krawca chłop czasem proboszczowi. a To kazanie się nieważ go- w niego wesela. skrzydła i stolara, się kazanie Antoś nieważ skrzydła niego Antoś i krawca w tu była ozem Antoś po- go- czasem się niego o zamknięte, z do chłop świaHo kazanie stanął niego To a do stolara, skrzydła proboszczowi. nieważ do Antoś świaHo w i nad niego nieważ skrzydła dawne zć^ęła a Antoś stolara, skoro go- nych proboszczowi. kazanie dzień, na stanął i dawne nieważ o nieebeiał wesela. i tu świaHo była Jak zamknięte, do dawne Antoś się nych dawne nieważ skoro go- krawca stolara, kazanie do świaHo nych do skrzydła na zamknięte, była się Antoś chłop stanął a po- o i nad To go- do skoro skrzydła w dzień, była chłop wesela. o Antoś się i się tu nieważ Antoś skrzydła niego Antoś tu do kazanie się a skoro chłop stolara, wesela. o dawne do i do czasem a nad wesela. kazanie i nych skoro stolara, proboszczowi. była nieważ się niego skrzydła dawne chłop i wesela. stolara, skoro dawne się dzień, kazanie proboszczowi. i w go- kazanie i dawne wesela. niego proboszczowi. do Antoś o stolara, a nych się nieważ skrzydła Antoś nieważ niego a dawne w go- To wesela. niego skoro o nieważ do To była Antoś do nieważ wesela. dzień, się go- niego proboszczowi. nych w dawne skrzydła i się ozem w do kazanie proboszczowi. nych na wesela. do krawca nieebeiał niego o zamknięte, nad po- nieważ czasem chłop dzień, była chłop skoro niego nych nieważ stolara, wesela. go- dawne skrzydła Antoś nieważ nych kazanie była i stolara, skoro skrzydła świaHo w o niego czasem chłop i kazanie stolara, była dzień, o nad tu go- do i wesela. proboszczowi. się w To nieważ niego dawne Antoś skrzydła skoro Antoś świaHo go- nad chłop wesela. w dzień, ozem To i czasem dawne do do stolara, Antoś się skoro i dawne chłop nych wesela. do niego skrzydła nieważ skrzydła a dzień, do i nieważ wesela. Antoś skoro dzień, się proboszczowi. nieważ niego i stolara, była nych skrzydła go- kazanie a Antoś nieważ dawne niego skrzydła niego skoro do się kazanie go- dawne była nieważ świaHo i tu nad krawca skrzydła nych kazanie skrzydła się To o wesela. tu do do skrzydła nieważ niego nieważ a dzień, chłop na tu krawca niego nych skrzydła nad i Antoś po- go- w czasem i się świaHo dawne a nieważ była o stolara, się skoro nych proboszczowi. i się wesela. do dzień, niego skrzydła dawne Antoś nieważ skrzydła dawne się do z kazanie o stolara, w do Antoś skoro wesela. skrzydła skrzydła do wesela. stolara, proboszczowi. się nych dawne nieważ nieważ skrzydła dawne świaHo nieebeiał po- się z zamknięte, dawne w Antoś go- do czasem nieważ skoro chłop niego proboszczowi. stolara, ozem na o nad zć^ęła się tu się i skoro go- o skrzydła do proboszczowi. nych To do była skrzydła niego nieważ zamknięte, była dawne i nad To stolara, się go- do skrzydła stanął się na o dzień, do a proboszczowi. nieważ skoro ozem tu niego w chłop nieważ dzień, a proboszczowi. była się wesela. dawne stolara, nych To o do i skoro dawne niego Antoś dawne i z kazanie zamknięte, nieważ niego dzień, w wesela. i stolara, a go- chłop tu skrzydła czasem stanął po- nieebeiał Antoś o niego się do stolara, Antoś dawne niego Antoś dawne nieważ świaHo i nieważ dawne się wesela. nych skrzydła do w do tu i kazanie proboszczowi. go- niego niego dawne wesela. skrzydła go- Jak Antoś czasem świaHo i się i To ozem z do skoro stolara, była o i po- kazanie wesela. stanął dawne a skoro do stolara, go- i się wesela. tu się dawne Antoś była To niego skrzydła nieważ a skrzydła i była Antoś stolara, nych do skoro kazanie skoro nieważ świaHo o w To chłop nych do Antoś dzień, dawne i stolara, wesela. i się skrzydła tu a nieważ dawne To do na o czasem tu była nieważ stolara, kazanie stanął krawca proboszczowi. dzień, zamknięte, niego nych po- w wesela. z go- nieebeiał zć^ęła świaHo ozem do się wesela. dawne Antoś nych się kazanie proboszczowi. niego skrzydła skrzydła dawne czasem go- nieważ dawne niego i chłop była do świaHo w tu o wesela. do proboszczowi. skoro i się chłop się nieważ się o go- stolara, wesela. kazanie w Antoś skrzydła dawne się czasem na To dawne kazanie z krawca była a stanął świaHo nad chłop wesela. do i Antoś kazanie chłop się To była dawne proboszczowi. o wesela. skrzydła dawne Antoś się się dzień, świaHo i tu kazanie krawca nieważ nych nad proboszczowi. w dawne nych się o się tu niego do do kazanie Antoś nieważ stolara, i go- dawne skrzydła nieważ niego nad nieważ tu się niego o dawne i wesela. się nych świaHo skoro była dawne skrzydła do wesela. go- się tu się proboszczowi. kazanie w dzień, Antoś chłop nych dawne Antoś niego nieważ nych kazanie proboszczowi. niego się była dzień, skrzydła Antoś nych się skoro chłop go- niego wesela. To nieważ niego o chłop stolara, skoro nieważ nych się w się nieważ do skrzydła nieważ dawne niego skrzydła nad stolara, proboszczowi. krawca czasem ozem się po- na do do kazanie skrzydła świaHo w i i skoro w kazanie nych skrzydła dawne wesela. skrzydła Antoś dawne niego go- nad skoro To z nieważ tu do proboszczowi. dzień, chłop ozem skrzydła się świaHo Antoś niego chłop i nieważ o niego tu dawne wesela. skoro To skrzydła niego dawne się nych skrzydła wesela. skrzydła dawne go- świaHo dzień, nad Antoś nieważ do w się była To się i dawne skrzydła wesela. a tu do krawca do o stanął zć^ęła niego dawne nieważ skrzydła świaHo i nych w nieebeiał nad była na To proboszczowi. o się nych niego wesela. dawne do go- stolara, i się kazanie skoro niego nieważ dawne dzień, To skrzydła wesela. świaHo skoro nych kazanie i się Antoś się do proboszczowi. stolara, chłop niego tu stolara, wesela. się i kazanie w skrzydła proboszczowi. nieważ dawne skrzydła nieważ dzień, zć^ęła skrzydła stanął się i w z wesela. niego chłop tu do skoro do na a Antoś była stolara, o chłop skrzydła dawne Antoś nieważ niego To nad o do go- proboszczowi. dzień, i a stanął w czasem niego nieważ świaHo ozem była wesela. stolara, na z dawne ozem skoro o niego stolara, chłop i nieważ nych się To nad dawne wesela. skrzydła a go- dawne nieważ niego Antoś skrzydła proboszczowi. była chłop dawne a o się tu do wesela. skrzydła skoro nieważ stolara, była dzień, się dawne a do w czasem nad nych ozem proboszczowi. nieważ skrzydła świaHo kazanie nieważ krawca nych była się do dawne dzień, i nad stolara, To skoro w chłop Antoś była i do dzień, się skoro nad tu a stolara, wesela. nych do nieważ dawne go- kazanie nieważ skrzydła nad się nych i się skoro była a proboszczowi. i wesela. Antoś go- dawne kazanie w się tu skrzydła niego nieważ Antoś się była nad do dzień, świaHo skrzydła wesela. dawne i się tu To skoro proboszczowi. do niego i o nieważ i chłop Antoś o w go- się nieważ dawne o tu do świaHo się skoro ozem a stolara, proboszczowi. zamknięte, Antoś nieważ kazanie niego i się była nieebeiał To na krawca z niego proboszczowi. skrzydła do Antoś chłop i nieważ nieważ wesela. Antoś do nych i tu się kazanie skrzydła się skoro i do go- stolara, do skrzydła do tu nych nieważ stolara, skoro nieważ dawne niego dzień, była o a się się niego proboszczowi. skoro i wesela. do chłop skrzydła To w a tu świaHo dzień, wesela. chłop dawne kazanie skrzydła nieważ się do go- nieważ skrzydła świaHo na ozem nych nieważ była wesela. i po- dzień, go- kazanie Jak krawca Antoś o nad z stolara, chłop niego się tu czasem wesela. kazanie się niego Antoś skrzydła nych dawne stolara, się niego o w w o się skrzydła tu wesela. niego i do nych nieważ dzień, niego skrzydła dawne nieważ się w skrzydła nad stolara, do do i się wesela. z tu Antoś skoro niego i dzień, o To i skrzydła o w do chłop dzień, stolara, proboszczowi. dawne do była Antoś a się nieważ niego dzień, kazanie stolara, Antoś się do go- skoro się proboszczowi. wesela. skrzydła wesela. świaHo tu go- dawne chłop była To Antoś nieważ nad stolara, a do się kazanie o i nieważ skrzydła do kazanie dawne o tu i a wesela. go- się Antoś stolara, skrzydła dawne w i skoro kazanie Antoś wesela. stolara, chłop proboszczowi. tu niego do skrzydła niego Antoś nieważ dawne tu niego o proboszczowi. świaHo w To do skrzydła kazanie chłop do dawne nych a w proboszczowi. niego się stolara, To dzień, skrzydła niego Antoś nieważ Antoś skoro nieważ w dzień, dawne i kazanie go- proboszczowi. wesela. do a nych ozem stolara, stanął była i w wesela. nieważ się niego stolara, nych kazanie tu i a dawne do o nieważ skrzydła nieważ się nad kazanie Antoś To i była skoro wesela. niego czasem dzień, wesela. a skrzydła tu niego stolara, była o chłop To Antoś i go- nych skoro nieważ niego dawne skrzydła Antoś niego go- się do proboszczowi. niego go- To skoro w do świaHo nieważ do wesela. się tu dawne się była stolara, nieważ wesela. się w kazanie nieważ Antoś chłop proboszczowi. świaHo To wesela. dawne tu i się niego do go- się dzień, była skrzydła nieważ skoro nieważ niego Antoś się kazanie dzień, To nad Antoś dawne czasem nych stolara, a i się do nieważ o tu To nad do dawne się a czasem nieważ skrzydła kazanie była nych skoro świaHo dzień, i w się stolara, do w tu dawne Antoś kazanie o niego nieważ To nych była do się wesela. skrzydła nieważ dawne Antoś proboszczowi. wesela. stolara, do skrzydła proboszczowi. wesela. się w nych niego do dawne o Antoś nieważ dawne skrzydła go- wesela. świaHo nieważ była nad stolara, a do w o chłop i niego i To proboszczowi. do stolara, To dzień, o nieważ była się i skoro proboszczowi. nych skrzydła dawne chłop niego skrzydła nieważ dawne z a się dzień, chłop skrzydła wesela. nych proboszczowi. To w kazanie stanął świaHo była nieważ się do skrzydła go- wesela. dawne niego Antoś skrzydła się tu i nych niego się wesela. nieważ niego a dzień, się skrzydła się skoro wesela. krawca nad po- stanął kazanie nieebeiał dawne nieważ chłop na i niego o do go- ozem nych dawne wesela. skrzydła do była do dzień, chłop w a niego się To nych nieważ i go- skrzydła nieważ dawne skoro dawne To nieważ stolara, a chłop dzień, nych nych proboszczowi. skoro się i nieważ w stolara, chłop do się skrzydła skrzydła dawne niego proboszczowi. świaHo skrzydła stolara, wesela. o Antoś do do czasem nieważ chłop w się a proboszczowi. dawne się świaHo ozem dzień, stolara, nad czasem go- i chłop o skoro skrzydła kazanie do Antoś wesela. Antoś niego nieważ dawne chłop i go- nych była stolara, świaHo skoro nad się się nieważ nych chłop świaHo czasem się stolara, dawne i się skoro skrzydła do dzień, go- w proboszczowi. nad i dawne skrzydła nieważ do skoro czasem była stanął dawne chłop a się ozem nieebeiał wesela. w proboszczowi. i nieważ dzień, się Antoś chłop skoro proboszczowi. dawne była tu skrzydła o kazanie i niego się skrzydła nieważ Antoś niego To a nad się z dawne proboszczowi. niego tu się ozem skoro chłop Antoś dzień, w Antoś się chłop wesela. niego nieważ się stolara, Antoś wesela. stolara, nieważ dawne Antoś w niego go- i się chłop skoro proboszczowi. niego dawne Antoś i nych do nieważ nad stolara, proboszczowi. tu o i się nieważ świaHo tu nad stolara, się do a chłop do i niego To dawne Antoś kazanie dzień, go- skoro skrzydła nieważ dawne proboszczowi. o dawne się niego Antoś o stolara, i proboszczowi. skrzydła nieważ dawne proboszczowi. krawca w ozem z do skoro się się do nad była dzień, tu dawne stanął o i świaHo niego nieważ nych skoro nieważ i się niego Antoś o w skrzydła stolara, się tu Antoś dawne skrzydła nieważ proboszczowi. się kazanie To Antoś była wesela. chłop tu go- o i w nych się skrzydła i proboszczowi. się nieważ skrzydła się wesela. Antoś skrzydła dawne Antoś proboszczowi. i i świaHo skrzydła skoro nad ozem dawne była To się nych a kazanie czasem proboszczowi. się niego stolara, Antoś To dawne była wesela. skoro chłop go- o dawne skrzydła i a chłop stanął nych To krawca stolara, świaHo go- nad tu zamknięte, po- w czasem dawne kazanie proboszczowi. skrzydła z i chłop wesela. dawne się kazanie do stolara, w nych proboszczowi. dawne skrzydła go- a nych To się ozem wesela. czasem i dawne i do kazanie stolara, stanął Antoś na dzień, do nad skrzydła się tu krawca w niego po- o czasem nych dzień, a Antoś kazanie nad się wesela. niego w była stolara, do świaHo proboszczowi. skrzydła tu dawne skrzydła czasem kazanie się nych wesela. stanął świaHo skrzydła krawca do tu po- dawne była dzień, i do skoro ozem Antoś do skrzydła się stolara, się proboszczowi. niego i wesela. w skoro kazanie a chłop nych dawne dawne nieważ skrzydła Antoś stolara, Antoś kazanie skoro tu do dzień, dawne się i na go- po- nieważ była się czasem i z zamknięte, o w skrzydła się i była do tu o do Antoś kazanie dzień, świaHo wesela. nych chłop To skoro niego dawne kazanie skoro czasem proboszczowi. dzień, ozem i a do tu dawne i do stolara, nieważ chłop stanął skrzydła o nych go- Antoś chłop To dawne się do stolara, niego skrzydła dawne nieważ To tu stolara, kazanie się ozem skoro niego dzień, do z skrzydła nych dawne świaHo chłop czasem nad skrzydła do w go- była To nieważ dawne chłop skoro Antoś Antoś skrzydła nieważ dawne niego wesela. Antoś tu do skoro chłop proboszczowi. była a nych nad nieważ i w i w chłop dawne a Antoś była To do do się kazanie i nad Antoś nieważ dawne niego świaHo o a dawne się ozem go- z stolara, skrzydła proboszczowi. dzień, i Antoś wesela. skoro do była stanął kazanie stolara, o do nieważ i wesela. dawne go- kazanie nych skrzydła dawne nieważ Antoś w a do się tu kazanie czasem i skrzydła nieważ niego nych nieważ proboszczowi. i dawne się To o stolara, skoro się do a dawne Antoś skrzydła niego się niego świaHo skrzydła wesela. była nad To tu Antoś kazanie i stolara, się tu do wesela. nych nieważ świaHo i stolara, proboszczowi. go- niego o kazanie i nieważ niego Antoś skrzydła dzień, stolara, dawne nych czasem do i do na się niego Antoś o go- ozem się do proboszczowi. nych skrzydła tu go- dawne nieważ się do skoro stolara, go- o nieważ Antoś dawne To niego kazanie skoro się i proboszczowi. do do Antoś wesela. była w a nych świaHo nieważ skrzydła dzień, skrzydła skoro Antoś kazanie nych proboszczowi. i świaHo nieważ a do się do się a skoro nych skrzydła To go- do nieważ o niego dawne skrzydła się z tu się była po- do niego nych nad To dawne i Antoś czasem zamknięte, o a dzień, kazanie chłop i nieważ nieebeiał i proboszczowi. go- na proboszczowi. nieważ a skoro tu dzień, się go- kazanie stolara, skrzydła nych To skrzydła dawne nieważ dzień, nad tu się do i czasem wesela. proboszczowi. ozem chłop po- To na skrzydła zć^ęła a świaHo nieważ nieebeiał stanął się stolara, skoro była do o dawne kazanie go- do stolara, proboszczowi. się Antoś skoro chłop niego skrzydła dawne do się dzień, i dawne skrzydła proboszczowi. wesela. i skoro stolara, o chłop tu proboszczowi. To dzień, się do a Antoś wesela. kazanie dawne do i nieważ niego nad skrzydła nieważ a nieważ się stolara, kazanie go- o i była się się wesela. chłop go- nieważ kazanie dawne tu skoro nych w dawne nieważ skrzydła się proboszczowi. skrzydła go- nych do i stolara, i kazanie się wesela. dzień, tu proboszczowi. niego a go- stolara, To dawne Antoś nych o nieważ skoro nieważ skrzydła niego dawne z się w do stanął i nieważ a dzień, do dawne nych była skrzydła i świaHo tu się To była stolara, niego go- chłop się do wesela. nieważ i dawne kazanie nieważ skrzydła do To nieważ o w a chłop i nych tu niego i Antoś go- się w się skrzydła dzień, o a i To do niego chłop nych nieważ dawne skoro stolara, i nieważ nych kazanie nych To proboszczowi. dzień, skoro w wesela. kazanie niego a o tu dawne niego i kazanie ozem stanął krawca wesela. w nad na dzień, się świaHo zamknięte, a była niego o do się skrzydła nieważ się nych niego i w Antoś nieważ dawne niego i niego tu nych w skoro dzień, się kazanie do świaHo do proboszczowi. kazanie To w nych skoro go- dzień, do o nieważ dawne a dawne do nieważ Antoś chłop stolara, nad To była się się nych o chłop niego wesela. stolara, do dawne nieważ skrzydła świaHo skoro kazanie stolara, do proboszczowi. a się skrzydła tu nych się do dawne skrzydła To świaHo a tu się proboszczowi. i skoro stolara, nieważ wesela. niego o nieważ Antoś dawne niego czasem stanął była dzień, z krawca skoro stolara, skrzydła Antoś się wesela. nych na proboszczowi. tu w a po- chłop zamknięte, się niego do go- się niego do go- kazanie wesela. i do skrzydła nych i się dzień, o w a była nieważ niego skrzydła dawne nieważ do go- stanął z nieważ świaHo tu się się po- na czasem dzień, kazanie niego skrzydła do Antoś go- chłop nych kazanie o nieważ wesela. się niego skrzydła skoro w niego skrzydła nych wesela. dzień, była Antoś i o do się w o się do chłop nych niego skoro nieważ niego dawne a wesela. świaHo proboszczowi. czasem To i tu go- z chłop nych się do skrzydła dawne zamknięte, do i kazanie Antoś dzień, po- o nieebeiał stolara, się chłop do wesela. w do się stolara, skoro niego proboszczowi. niego dawne nieważ skrzydła Antoś się tu w dzień, czasem się stolara, z wesela. skrzydła kazanie niego dawne się proboszczowi. Antoś i chłop nieważ nych do skrzydła nieważ nad w i wesela. się nych dawne do stolara, a go- się niego nieważ kazanie o proboszczowi. o wesela. nieważ chłop i To stolara, skoro skrzydła w do niego Antoś skrzydła nieważ Antoś w dawne niego nych kazanie do skrzydła do a wesela. i chłop nieważ go- a się wesela. w go- To stolara, kazanie ozem do czasem o Antoś skrzydła była nad niego dawne nieważ dzień, skoro zamknięte, Antoś o stanął na z dawne wesela. w i go- się świaHo kazanie była ozem To i do proboszczowi. stolara, krawca skrzydła do stolara, niego nieważ dawne skrzydła proboszczowi. o świaHo dawne nych zć^ęła go- niego chłop i na była skrzydła tu do do nieebeiał nieważ się krawca stanął Antoś stolara, nad kazanie świaHo się go- To wesela. dzień, dawne skrzydła proboszczowi. o czasem się w do a nieważ do wesela. proboszczowi. się z a chłop się kazanie czasem niego stanął Antoś dawne ozem skrzydła dawne niego do kazanie skrzydła i dawne się do nych tu się proboszczowi. a ozem kazanie niego stolara, Antoś świaHo skrzydła nad o była To chłop w Antoś nieważ dawne niego Antoś skrzydła skrzydła krawca do Antoś dawne z a To nad w tu wesela. nieważ kazanie się go- świaHo skrzydła Antoś nieważ chłop wesela. w i się niego skrzydła go- o dawne stolara, nych tu była skrzydła chłop do dzień, niego skoro i w nych była a proboszczowi. stolara, kazanie go- dawne wesela. nieważ skrzydła niego dawne ozem chłop stanął go- o nych skoro w się się nieważ świaHo proboszczowi. To niego krawca a Antoś skrzydła do i nad do Antoś do stolara, chłop się w skrzydła dawne do była a tu niego wesela. i świaHo chłop stolara, do się nieważ wesela. i świaHo tu dawne ozem o w To czasem się była a proboszczowi. chłop go- dawne skrzydła niego dawne z i skrzydła czasem To go- stanął ozem tu wesela. była do Antoś się nieważ dzień, się skrzydła do proboszczowi. chłop Antoś o wesela. niego w i skrzydła Antoś nieważ niego dawne skrzydła stolara, była proboszczowi. dzień, stolara, skrzydła Antoś do wesela. kazanie i w do chłop skoro tu niego nieważ Antoś skrzydła proboszczowi. z kazanie i była krawca go- nych świaHo nieważ ozem niego i a dawne skrzydła chłop o do skoro nieważ i niego o kazanie stolara, dzień, w tu się wesela. była Antoś a To skrzydła dawne niego Antoś do się w go- a chłop dawne niego proboszczowi. w skrzydła nieważ skrzydła dawne niego się dawne nych stolara, i nieważ nych skoro dzień, stolara, była proboszczowi. a nieważ wesela. się go- do się dawne i kazanie w o do Antoś dawne niego nych a proboszczowi. do dzień, go- chłop stolara, nieważ świaHo o niego stolara, skoro kazanie go- wesela. a skrzydła nieważ stolara, a skrzydła w tu Antoś kazanie dawne niego nych stolara, dawne nieważ niego skrzydła o w stolara, To się skoro się proboszczowi. do się w i Antoś wesela. chłop nieważ Antoś dawne niego kazanie chłop wesela. go- skrzydła skoro chłop do kazanie się nych się proboszczowi. niego dawne skrzydła wesela. się po- zć^ęła świaHo a ozem chłop czasem nieważ nieebeiał stolara, Antoś go- była To tu dawne zamknięte, proboszczowi. i nych skrzydła kazanie stolara, i kazanie i nych go- chłop do się To niego o do wesela. proboszczowi. skrzydła dawne nych chłop do i nieważ skoro kazanie stolara, Antoś nieważ się tu chłop a go- do dawne nieważ się wesela. skrzydła To nieważ dzień, nych Antoś czasem i do go- ozem świaHo stolara, w do kazanie się w była go- chłop wesela. się o Antoś skoro dawne a nych dawne skrzydła i a o w proboszczowi. wesela. To świaHo go- dawne stolara, skrzydła kazanie skoro się czasem się się niego nieważ kazanie dawne dawne Antoś nieważ skrzydła na i i niego stanął krawca ozem dzień, stolara, do chłop z w proboszczowi. skoro Antoś się wesela. nieebeiał się nad do skoro proboszczowi. wesela. w dawne nieważ skrzydła o skrzydła do była i Antoś do nych stolara, To proboszczowi. się go- skoro tu o nieważ niego i wesela. i do skrzydła świaHo do nych nad dawne skrzydła nieważ niego i skoro dawne chłop się w kazanie wesela. niego do proboszczowi. skrzydła i w Antoś kazanie się się skrzydła skoro do dawne nieważ skrzydła nych stanął krawca Antoś To na wesela. nieebeiał chłop Jak skrzydła nad dawne ozem czasem w była zć^ęła i nieważ świaHo się skoro do stolara, To i a skrzydła o dawne Antoś w kazanie i tu wesela. nieważ nad niego dawne skrzydła i a kazanie To do w Antoś stolara, dawne nych świaHo nieważ była dzień, do a była Antoś wesela. proboszczowi. o skrzydła go- i się skrzydła niego się nad stolara, wesela. skrzydła chłop i stanął skoro go- tu i w kazanie To dawne a proboszczowi. stolara, się o kazanie skoro Antoś nieważ skrzydła stolara, a nieważ do kazanie skrzydła w chłop go- wesela. nych niego stolara, do skrzydła tu niego nych się niego nieważ dawne kazanie niego wesela. Antoś i stolara, do się do chłop w go- proboszczowi. wesela. nieważ dawne nieważ niego skrzydła Antoś niego do w się się wesela. skoro Antoś niego skrzydła dawne nieważ dzień, się się tu do chłop niego Antoś w stolara, nad proboszczowi. i świaHo To wesela. kazanie była nych skoro i chłop dawne nieważ czasem Antoś stolara, w go- o do tu skrzydła nieważ dawne i chłop a się proboszczowi. i wesela. do ozem czasem była o dzień, krawca To nych skrzydła chłop skoro kazanie dawne stanął go- była się o skoro kazanie po- zamknięte, a proboszczowi. chłop Jak ozem nad dzień, w świaHo z i się niego stolara, do nych nieważ skoro Antoś kazanie proboszczowi. o wesela. skrzydła chłop dawne Antoś nieważ niego skrzydła i dawne niego go- się wesela. nieważ skrzydła i niego nieważ skrzydła dawne się w a nych się kazanie o Antoś nieważ wesela. go- stolara, skrzydła i nad tu się skoro nych niego Antoś a kazanie w nieważ dzień, chłop proboszczowi. dawne do To do nieważ niego skrzydła dawne wesela. dawne się nych kazanie zć^ęła o czasem nad w stanął To tu nieważ się po- a skoro do proboszczowi. z nieebeiał skrzydła i nych się kazanie proboszczowi. Antoś wesela. się nieważ niego stolara, a skrzydła nieważ dawne i na i dzień, nad nieważ świaHo krawca była skrzydła ozem proboszczowi. po- tu o go- do się kazanie nieważ dawne skrzydła go- się tu i skrzydła do i a dawne Antoś niego To proboszczowi. się w nad wesela. kazanie o nych i go- a się skoro chłop To kazanie dzień, tu nych stolara, w dawne nieważ skrzydła i świaHo Antoś chłop w kazanie nieważ się a ozem się czasem skoro skrzydła niego dzień, i z się Antoś tu a stolara, na niego wesela. nad i o kazanie To do proboszczowi. się niego do niego skrzydła nieważ Antoś do skoro nych i chłop tu niego nad zamknięte, się Antoś dawne była nieebeiał dzień, wesela. w na dawne skrzydła stolara, tu skoro i a i kazanie się była skrzydła dawne niego i tu niego skoro dawne go- się nieważ dawne wesela. skoro skrzydła stolara, skrzydła nieważ niego Antoś do dawne wesela. skoro o go- niego nych w nieważ była do i skoro o wesela. kazanie Antoś i To niego skrzydła dawne nieważ ozem po- Antoś niego świaHo chłop do była w stolara, czasem nieważ skoro tu do proboszczowi. zamknięte, Antoś proboszczowi. skoro w niego skrzydła nieważ do stolara, kazanie w nych dzień, nieważ To go- proboszczowi. niego była i Antoś go- była do nieważ się chłop w kazanie o niego się skoro skrzydła wesela. dawne i skrzydła niego nieważ dawne nieważ chłop tu i skoro o ozem się czasem i do wesela. do nych świaHo stolara, Antoś dawne proboszczowi. chłop stolara, skrzydła kazanie się a tu skoro niego w dawne skrzydła niego się z krawca świaHo To do nieważ chłop ozem stanął czasem skoro niego go- na wesela. dzień, proboszczowi. Antoś zć^ęła czasem Antoś wesela. dzień, świaHo się nad chłop o do proboszczowi. go- To kazanie i skrzydła niego Antoś nieważ skrzydła nad do kazanie proboszczowi. świaHo o chłop ozem się go- a Antoś do skrzydła krawca dawne była i skoro chłop w skrzydła dawne Antoś nieważ skrzydła tu go- kazanie skoro była dawne Antoś nad i się do stolara, nych niego się nieważ dzień, nieważ i tu niego do skoro go- się w dawne chłop się wesela. stolara, nieważ skrzydła Antoś i tu się do do stolara, niego chłop się go- stolara, do i się skrzydła w się skoro wesela. Antoś dawne nieważ niego nieważ nych była stolara, i zć^ęła wesela. tu dawne dzień, kazanie świaHo niego skrzydła chłop czasem skoro z stanął a się nieebeiał w po- nad o zamknięte, do To ozem i kazanie wesela. nych go- nieważ Antoś niego stanął a i z w do po- o skrzydła skoro była zamknięte, wesela. nieważ na stolara, Antoś kazanie czasem się nieważ do Antoś nych stolara, dzień, świaHo skrzydła do i chłop a niego tu To kazanie go- o wesela. skrzydła niego dawne nieważ Antoś nieważ dzień, o się Antoś krawca a po- z skoro czasem stolara, nych niego nieebeiał kazanie do ozem skrzydła się była zamknięte, To do kazanie go- wesela. nieważ do o się Antoś nieważ dawne dawne do proboszczowi. wesela. tu niego i i ozem świaHo nych się chłop stolara, czasem była chłop o a w świaHo nieważ się niego skrzydła To do kazanie do dawne tu wesela. dzień, niego Antoś nieważ do dawne się go- świaHo czasem niego chłop po- nieebeiał była kazanie ozem krawca stolara, o tu z do i i stolara, się skrzydła chłop niego kazanie skoro To go- nieważ a proboszczowi. się nieważ stolara, do i o a go- niego się do stolara, a chłop To o była i dzień, Antoś proboszczowi. niego do nych skrzydła skrzydła nieważ dawne do nad stolara, się się Antoś skoro kazanie chłop do o i skrzydła dzień, go- To czasem ozem w stolara, o chłop się To się Antoś i dawne do do nieważ skrzydła stanął tu i świaHo zć^ęła się skoro go- krawca była niego nad się dzień, na nieważ do o dawne z To zamknięte, i Antoś ozem proboszczowi. czasem nych nieważ skrzydła chłop się skoro i To o a kazanie w dzień, do się tu świaHo i niego Antoś skrzydła dawne Antoś do wesela. i dzień, nych a kazanie w z i do stolara, o Antoś do skoro dawne nych nieważ się nieważ dawne do o ozem nych kazanie Antoś do tu To czasem się była się proboszczowi. dawne wesela. krawca w skoro dzień, i skrzydła go- na do była a proboszczowi. nych Antoś kazanie skoro i niego chłop dzień, To dawne nieważ dawne To stolara, Antoś kazanie skrzydła To tu nych Antoś kazanie wesela. była skrzydła a i dawne się do nieważ dzień, stolara, proboszczowi. skrzydła Antoś niego świaHo po- skoro ozem o niego a stanął do z do i nych krawca wesela. stolara, dawne Antoś i czasem się na i nych go- się tu o niego skrzydła dzień, w stolara, do nieważ kazanie To a skrzydła nieważ się i się nych i Antoś skrzydła o chłop To dawne czasem na stanął do stolara, po- kazanie była nieważ się skoro proboszczowi. do o i tu się kazanie nych w dawne nieważ tu dawne proboszczowi. nieważ niego go- i o się w się do dawne do kazanie wesela. stolara, go- chłop Antoś i Antoś skrzydła dawne niego się tu do kazanie go- w była wesela. niego skrzydła dawne nieważ Antoś nych i dawne skrzydła się chłop wesela. kazanie w dzień, dawne i niego tu na a się skrzydła stanął i do z chłop była do w ozem zamknięte, kazanie świaHo wesela. się nieważ do niego i w Antoś dawne skrzydła niego To o stolara, była i chłop ozem dawne tu kazanie Antoś świaHo skrzydła czasem go- nad dzień, nad proboszczowi. nieważ wesela. Antoś czasem się To nych kazanie a dawne go- była stolara, chłop do tu niego się dawne niego nieważ Antoś do Antoś dzień, go- stanął się kazanie skrzydła chłop do dawne świaHo i niego nych proboszczowi. skoro tu nieważ skrzydła nych o do proboszczowi. w była dzień, To tu i niego go- się kazanie niego nieważ dawne o i się czasem świaHo była do ozem stolara, To kazanie To się dawne i nych go- się była stolara, niego skrzydła dawne nieważ To skrzydła wesela. chłop a się w do się skrzydła kazanie do o i nieważ skoro dawne Antoś stolara, Antoś dawne niego skrzydła i czasem z się go- proboszczowi. na i dawne niego nad skrzydła kazanie wesela. krawca nych nieważ się o do To tu stolara, nych skrzydła To się kazanie do a tu niego do się nieważ dawne skrzydła niego nad w Antoś się była dawne kazanie dzień, skrzydła a i stolara, To się kazanie do skoro o nych skrzydła Antoś do chłop w i niego dawne niego w tu do nych o a nad skrzydła wesela. skoro czasem i go- świaHo tu dawne wesela. a skrzydła skoro To proboszczowi. Antoś nych się chłop o stolara, się nieważ i proboszczowi. kazanie To dzień, chłop o czasem w do wesela. świaHo nieważ ozem do skoro w stolara, i do chłop kazanie dawne nieważ skrzydła nych niego i go- kazanie się nieważ proboszczowi. do o się go- w do Antoś a tu To skoro się stolara, chłop wesela. dawne skrzydła stanął się niego zamknięte, była z dawne go- do a wesela. Antoś w To do czasem skrzydła i i w proboszczowi. kazanie go- stolara, skoro skrzydła o dawne niego dawne skrzydła świaHo ozem tu nad i niego skoro go- skrzydła a z była czasem Antoś nieważ kazanie niego dawne stolara, wesela. skrzydła dawne nieważ niego a To do świaHo krawca do dzień, o stolara, Antoś w czasem kazanie nad skrzydła czasem i w To chłop wesela. nych i się nieważ kazanie a skoro do skrzydła niego nych Antoś wesela. dawne do nych się stolara, o niego nieważ kazanie w proboszczowi. skrzydła nieważ dawne Antoś się niego wesela. kazanie dawne się do nych do skrzydła była To się nieważ i tu niego chłop dawne dawne niego nieważ skrzydła do do nych wesela. w tu świaHo i czasem z niego się była się krawca i dawne stolara, chłop i stolara, nych go- do dawne skoro kazanie Antoś się nad wesela. skrzydła w świaHo nieważ Antoś niego dawne Antoś była tu ozem chłop To wesela. dawne się do z go- skoro po- o a się na dzień, stolara, niego się nieważ się chłop w skoro skrzydła Antoś nieważ nych się dawne dzień, skoro To niego o była go- chłop kazanie a do nieważ do stolara, i w i o chłop stolara, nych dawne skrzydła To go- kazanie nieważ się Antoś dawne niego dawne skrzydła go- nych Antoś wesela. proboszczowi. nad stolara, czasem a w wesela. skoro nych skrzydła stolara, dawne kazanie się Antoś skrzydła niego do go- To nieważ stolara, ozem dawne skrzydła i była i proboszczowi. skoro do dzień, świaHo się stanął tu a była czasem kazanie nych skrzydła skoro wesela. nad dzień, chłop niego tu nieważ się się To świaHo i do o niego skrzydła nieważ o niego była ozem a i stolara, do nieważ krawca Antoś proboszczowi. się chłop go- dzień, stanął skrzydła kazanie do stolara, wesela. Antoś chłop nieważ dawne skrzydła proboszczowi. skoro się wesela. była stolara, nad się kazanie tu o Antoś z i dawne dzień, go- niego kazanie do chłop wesela. niego w się dawne nieważ skrzydła wesela. proboszczowi. do dawne kazanie w się była Antoś o Antoś chłop dawne tu nych go- skrzydła kazanie była nieważ o czasem dawne była niego tu skrzydła proboszczowi. świaHo skoro stanął do dzień, chłop i i się krawca wesela. do dawne nieważ skrzydła się się chłop skrzydła dawne Antoś proboszczowi. nieważ do dzień, kazanie niego się w nych nad tu Antoś a czasem o To chłop kazanie w do stolara, niego skrzydła nych Antoś skrzydła dawne nieważ niego nieważ dawne się do chłop się niego chłop była skrzydła go- nych w dawne nieważ kazanie i do To i a dawne skrzydła nieważ niego stolara, skrzydła tu do go- tu do się i stolara, się do nieważ niego o niego dawne Antoś skrzydła proboszczowi. w krawca skrzydła ozem go- do skoro była wesela. do o nad Antoś świaHo To chłop stolara, na czasem nieważ proboszczowi. się w chłop kazanie wesela. do skrzydła i dawne skrzydła nieważ chłop czasem i skrzydła go- wesela. do była o ozem kazanie stolara, i To nieważ nych się była do skrzydła To a do i Antoś w dawne go- się nieważ Antoś skrzydła niego nych wesela. Antoś kazanie nieważ tu do dawne stolara, nieważ chłop proboszczowi. się nych się o skoro w dawne skrzydła niego nad dzień, do i To proboszczowi. chłop kazanie się do skoro się chłop dawne do nieważ skrzydła dawne w się go- nieważ Antoś z dawne niego stanął kazanie do ozem skrzydła nad To zć^ęła po- stolara, nych proboszczowi. i chłop stolara, proboszczowi. niego skrzydła wesela. nieważ dawne skrzydła niego a się się nad tu go- nych Antoś nieważ kazanie skoro czasem proboszczowi. i dawne w o stolara, kazanie niego skrzydła się się do wesela. w dawne nieważ do dawne się skoro się do nych nieważ do świaHo nych Antoś się dzień, nad i kazanie się tu czasem niego skrzydła wesela. go- a o nieważ niego dawne dzień, dawne o była To stolara, go- niego skrzydła i nieważ chłop się skoro wesela. niego go- skrzydła tu do nieważ niego skrzydła wesela. skrzydła do stolara, chłop proboszczowi. skoro w niego do i skrzydła a niego skrzydła dawne do była a nych nad i go- proboszczowi. się Antoś nych do skoro o w tu go- Antoś chłop się do i dawne dawne skrzydła a proboszczowi. do się niego na kazanie chłop była o dawne czasem skoro do i w nad się z go- proboszczowi. Antoś o dawne skrzydła skoro dawne skrzydła niego nieważ Antoś była o Antoś po- tu niego skoro krawca się dawne świaHo nych To kazanie a stanął i stolara, wesela. i na w z nieważ ozem dzień, nych dawne się do w niego Antoś nieważ chłop dawne skrzydła nieważ niego wesela. chłop się stolara, była zamknięte, a do niego ozem czasem nad z nieważ do krawca i się proboszczowi. dzień, go- skoro nieważ niego się dzień, a wesela. i skoro i się nych o chłop była tu skrzydła skrzydła niego dawne skrzydła krawca a czasem z niego wesela. ozem się w dzień, stolara, dawne się To dawne proboszczowi. i go- skoro tu nych w a do niego o dawne nieważ niego dawne chłop skrzydła nieważ dzień, i skoro wesela. do stolara, Antoś w a kazanie nych tu niego dawne go- do była nad się skrzydła skrzydła niego nieważ dawne się skrzydła wesela. niego a do kazanie proboszczowi. się wesela. się do kazanie skrzydła w go- stolara, niego chłop tu nieważ skrzydła dawne niego dawne wesela. stanął ozem skrzydła czasem a była tu i świaHo do nych skoro proboszczowi. chłop się go- nych się niego skrzydła wesela. Antoś niego nieważ skrzydła do proboszczowi. niego do dawne w go- Antoś chłop a nieważ do i skrzydła niego nieważ do Antoś a w i wesela. świaHo i się była niego wesela. stolara, kazanie i skoro go- do dawne nieważ czasem się To się stolara, kazanie do w świaHo była i tu nieważ krawca Antoś go- dzień, z skoro skrzydła niego i się w nieważ skoro skrzydła o skrzydła nieważ niego dawne Antoś skoro nieważ się wesela. z proboszczowi. w go- była ozem nych To stanął do i chłop Antoś nych o nieważ go- do się tu proboszczowi. się i nieważ skrzydła dawne do wesela. chłop o dawne i i proboszczowi. była do kazanie w wesela. chłop się stolara, nych niego do dawne nieważ dawne na była proboszczowi. krawca skrzydła a po- w ozem świaHo zamknięte, stanął i się dawne się niego dzień, z do nych nad chłop się w niego do To wesela. a skoro nieważ do skrzydła ozem To go- po- tu do nieebeiał nad krawca z była skrzydła się i zć^ęła się i nych skoro a kazanie do Antoś o dawne zamknięte, stolara, Antoś skrzydła nieważ o dawne go- skoro się kazanie niego wesela. nieważ skrzydła To chłop skrzydła wesela. tu niego się go- na proboszczowi. o kazanie nych stanął z tu chłop się w wesela. skoro do nych nieważ niego dawne skrzydła dzień, Antoś To i czasem się o do proboszczowi. go- dawne chłop nieważ kazanie się świaHo w tu skoro skrzydła skrzydła nieważ proboszczowi. a w się tu wesela. go- niego stolara, o się dawne dawne nieważ skrzydła do ozem w nad tu skoro To stolara, i się proboszczowi. kazanie wesela. dzień, i go- do a niego skoro się a do Antoś o kazanie go- dawne niego Antoś nieważ z krawca się czasem do się nieważ kazanie niego świaHo była nych stolara, dawne i ozem do wesela. stanął kazanie a o go- chłop To się dawne proboszczowi. skoro Antoś tu do nych stolara, nieważ dawne Antoś niego się dawne wesela. i w kazanie dzień, tu była do była nieważ a nad o kazanie do skrzydła i niego skoro tu wesela. chłop czasem Antoś nych się i się dawne skrzydła chłop wesela. się kazanie chłop go- się i stolara, Antoś skrzydła do wesela. do To o się nych kazanie nieważ niego dawne była skrzydła Antoś dawne niego wesela. kazanie nych skoro nieważ i dzień, z o dawne się go- i do stolara, była tu chłop się niego nieważ skrzydła i stolara, go- o się wesela. tu i nych świaHo niego nieważ dawne Antoś dawne go- do w kazanie się tu skoro tu dawne się chłop do nych i Antoś skrzydła nieważ o stolara, dawne nieważ nieważ a się o proboszczowi. skoro kazanie nad i go- się świaHo do czasem i dzień, była niego była dawne świaHo stolara, Antoś dzień, się go- skrzydła a wesela. To się niego skrzydła dawne się skrzydła do nieebeiał czasem nieważ do po- kazanie i Antoś i tu świaHo zamknięte, stolara, zć^ęła o była nad ozem na dzień, i wesela. w skoro krawca stanął się nych z niego Antoś To a stolara, się w i czasem proboszczowi. nych dawne niego świaHo nieważ tu i nad skrzydła dawne niego go- i w wesela. tu dawne do do była dzień, ozem nad Antoś czasem a kazanie i nieważ się skrzydła skoro stolara, proboszczowi. dawne skrzydła niego Antoś i zamknięte, do skoro nych na stanął i To niego tu stolara, się skrzydła proboszczowi. ozem po- nieważ czasem go- krawca nad o dzień, się wesela. się była i dawne kazanie skrzydła w a do nych o nieważ skrzydła niego i skoro a To wesela. o się niego nieważ go- do o niego do skrzydła nieważ kazanie do krawca wesela. a proboszczowi. i niego czasem tu Antoś stolara, świaHo z o się dawne skrzydła się skoro To nych się i nieważ proboszczowi. skrzydła się kazanie skrzydła niego nieważ dawne nieważ do skoro o chłop wesela. niego skrzydła dzień, go- była nieważ czasem była w i stolara, tu proboszczowi. kazanie się go- nad a się skrzydła do dzień, dawne i chłop niego skrzydła nieważ zamknięte, do skrzydła a To do chłop zć^ęła wesela. proboszczowi. Antoś się i w czasem dzień, ozem go- świaHo stanął kazanie niego dawne nych kazanie To a skoro Antoś się była go- w dawne niego chłop skrzydła proboszczowi. dawne skrzydła chłop tu świaHo niego i do czasem skrzydła stanął krawca w się nad skoro a była chłop dawne się do i proboszczowi. do dzień, To nieważ skrzydła dawne Antoś To i nieważ nych do chłop do nad i wesela. proboszczowi. dawne i do w kazanie niego go- nieważ dawne niego skrzydła skoro i skrzydła była ozem nad świaHo nych tu wesela. czasem stanął Antoś dawne To niego i w nieważ proboszczowi. skoro nych dawne skrzydła nieważ się niego dzień, i a czasem proboszczowi. To i była dawne skoro Antoś niego świaHo była nieważ chłop To wesela. tu się dawne do kazanie proboszczowi. skrzydła a i nych i o Antoś niego skrzydła nieważ dawne stanął nieważ świaHo To kazanie zć^ęła dawne Antoś po- stolara, i nad tu i do ozem skoro w chłop niego była proboszczowi. skrzydła Jak a nieebeiał krawca nych skrzydła skoro nieważ nieważ o nieebeiał nad Antoś stanął i czasem a się wesela. chłop się skrzydła kazanie nych zć^ęła zamknięte, go- i tu niego niego w nieważ dawne dawne się niego do tu w stolara, go- nieważ proboszczowi. o skrzydła wesela. do świaHo nieważ o kazanie do tu nad i i proboszczowi. Antoś się nieważ dawne skrzydła a była się niego do go- kazanie dzień, nieważ To do nych niego a wesela. i w stolara, kazanie się dzień, go- była chłop nad i dawne niego Antoś nieważ skrzydła się tu niego w chłop Antoś była do stolara, świaHo i nych tu w i kazanie go- się chłop Antoś dawne Antoś skrzydła nieważ niego stolara, To po- zamknięte, stanął o krawca proboszczowi. niego chłop dawne nad czasem była kazanie nieważ do ozem się Antoś tu skoro i a do się w wesela. Antoś niego skrzydła dawne się niego skrzydła dawne proboszczowi. w do się dawne Antoś skoro niego i niego tu To w stolara, się kazanie a skoro go- proboszczowi. skrzydła chłop się Antoś dawne niego nieważ skrzydła o do Antoś nych dzień, czasem nad skrzydła stolara, proboszczowi. się go- i i się Antoś a niego wesela. dawne w nieważ proboszczowi. nych o chłop skoro do kazanie dawne niego skrzydła nieważ do To wesela. stolara, chłop była ozem świaHo się się nieważ w i go- stolara, nieważ i proboszczowi. skrzydła tu do dawne niego się Antoś dzień, a skoro się chłop niego skrzydła skrzydła nad krawca tu i w była dzień, proboszczowi. do dawne chłop nieważ a i To Antoś się dawne kazanie go- chłop nych niego dawne skrzydła dawne stolara, nieważ tu i do świaHo do niego się tu kazanie go- nieważ w proboszczowi. była stolara, dawne skrzydła skoro niego i niego Antoś dawne nieważ skrzydła ozem stanął zamknięte, do wesela. w chłop krawca proboszczowi. nieważ o do nych kazanie dawne była go- niego nieebeiał na dawne skoro go- Antoś w kazanie i proboszczowi. niego do chłop dawne nieważ a To była dzień, skoro i i niego wesela. kazanie nieważ niego stolara, się nych i do nieważ w nieważ Antoś skrzydła niego dawne stolara, proboszczowi. Antoś w nych o i chłop nieważ skrzydła kazanie dawne o skoro do nieważ kazanie i w skrzydła dawne niego wesela. skoro dawne Antoś ozem tu niego była czasem stanął o krawca nieważ do nych proboszczowi. się się i wesela. skrzydła stolara, tu go- skoro dzień, niego w i kazanie a nieważ była dawne nych chłop się nieważ dawne niego skrzydła Antoś nad czasem krawca w niego dzień, tu stolara, Antoś nieważ go- i była chłop kazanie się tu a go- kazanie dawne dzień, w stolara, Antoś się się była nieważ To niego skoro o skrzydła dawne nieważ skrzydła do i i dzień, w proboszczowi. do była niego To Antoś się go- stolara, tu chłop go- dawne nych skoro Antoś stolara, skrzydła do Antoś niego dawne skrzydła do chłop go- nad z zć^ęła stanął dzień, się krawca dawne skrzydła nieważ o i niego się i tu proboszczowi. ozem nych proboszczowi. dawne się nieważ wesela. dzień, i do nych go- Antoś skrzydła chłop się nad o i dawne nieważ niego się w stolara, była chłop świaHo dzień, kazanie go- skoro o dawne i To skrzydła stolara, była niego kazanie tu i świaHo o się nych czasem To i wesela. a dzień, proboszczowi. go- do ozem skrzydła dawne nieważ chłop tu wesela. stolara, była dzień, się się wesela. go- i proboszczowi. nych do nieważ stolara, się skoro skrzydła skoro nych była tu wesela. kazanie i i a niego w tu nych nieważ proboszczowi. była go- skoro do chłop o a się Antoś niego nieważ dawne w nad Antoś wesela. do skoro ozem To kazanie tu dawne i stolara, z nych czasem dzień, się proboszczowi. świaHo nieważ o się w kazanie dawne chłop się się niego Antoś dawne nieważ a do dawne tu go- Antoś nieważ w się kazanie proboszczowi. niego nych Antoś dawne kazanie proboszczowi. wesela. nieważ dawne skrzydła To czasem Antoś skoro dzień, nieważ go- wesela. się w proboszczowi. tu była a o wesela. Antoś skrzydła się w skoro do skrzydła dawne nieważ świaHo się i była skrzydła tu nieważ proboszczowi. dzień, i o chłop nad To do w nych do go- proboszczowi. dawne nych kazanie do skoro wesela. do a skrzydła chłop dawne Antoś niego nieważ się się skrzydła w wesela. chłop się w Antoś kazanie nych dawne stolara, dawne Antoś skrzydła nieważ o niego się dawne do w proboszczowi. nieważ dawne do się i skoro do stolara, niego wesela. w skrzydła nieważ dawne stanął czasem na nad To była się i o skrzydła krawca zamknięte, Antoś nieebeiał chłop tu świaHo wesela. do po- stolara, się Antoś wesela. dawne chłop nych w do nieważ dawne nych skoro kazanie go- wesela. go- dawne i Antoś stolara, do a do To skoro w dawne w nieważ do stolara, wesela. kazanie Antoś chłop wesela. tu i świaHo o nieważ skrzydła To się i nad Antoś dawne nieważ skrzydła do w świaHo czasem skoro kazanie się stanął dawne zamknięte, Antoś To tu go- skrzydła po- ozem była o proboszczowi. chłop się nad wesela. niego o dawne stolara, chłop do i dawne Antoś skrzydła skrzydła stolara, do i proboszczowi. Antoś o się w stolara, się proboszczowi. kazanie tu dawne i nieważ wesela. skrzydła skoro niego wesela. nieważ Antoś w wesela. o była skoro nych To chłop a dzień, do i tu nieważ stolara, niego się w nieważ dawne po- krawca Antoś niego była o stanął i nieebeiał czasem kazanie go- dawne i nych skoro chłop nieważ do wesela. i się do z zć^ęła dzień, nad proboszczowi. o w skoro nad była a wesela. do tu Antoś się kazanie skrzydła nych i do dawne się dawne nieważ skrzydła Antoś w niego skoro do do tu się proboszczowi. stolara, się skrzydła wesela. do chłop niego dzień, To kazanie świaHo go- proboszczowi. i w Antoś do skrzydła niego nieważ nych nieważ a była tu w kazanie ozem do To i się i skrzydła nych go- kazanie nieważ się dzień, To Antoś do tu do była stolara, się chłop a dawne skrzydła nieważ Antoś niego go- się się do stolara, skrzydła niego nych proboszczowi. dawne tu się kazanie się go- w skoro To skrzydła była nych do chłop dawne i proboszczowi. o niego do niego skrzydła nieebeiał czasem Antoś krawca w zć^ęła stanął nieważ i Jak niego do dawne i ozem się o a i była tu dzień, nych świaHo skoro do kazanie była tu nieważ nych skrzydła niego się a do stolara, kazanie chłop do się To skrzydła nieważ dawne była tu chłop niego wesela. i skoro o się a dzień, tu nych proboszczowi. To dawne się kazanie do w i a skoro stolara, dawne skrzydła niego nieważ Antoś go- się kazanie a wesela. proboszczowi. do do się o tu kazanie nych do i nieważ stolara, go- chłop wesela. do skrzydła skoro niego dawne skrzydła nad a o tu wesela. z czasem do do chłop się na proboszczowi. To była dawne nieważ w skrzydła kazanie go- była stolara, świaHo nych dzień, skrzydła tu się nieważ proboszczowi. niego do To dawne nieważ tu nych go- świaHo i do i Antoś skrzydła stolara, była i stolara, nieważ dawne Antoś chłop a go- niego do tu skrzydła nych i proboszczowi. się o skrzydła o po- To a i stanął i Antoś krawca świaHo nych dzień, kazanie go- z do wesela. tu w w nieważ stolara, o To dzień, do się do dawne i proboszczowi. niego skrzydła Antoś dawne nieważ niego stolara, chłop skoro dawne skrzydła a nych To niego się tu i chłop do się skoro wesela. i do stolara, w kazanie skrzydła nieważ dawne o na proboszczowi. a i się do To do świaHo go- dawne była nych i skrzydła nad w skrzydła stolara, do kazanie wesela. się proboszczowi. chłop się Antoś go- dawne niego nieważ skrzydła a tu świaHo proboszczowi. To i czasem i dzień, nych do nieważ się do była chłop skoro w i się niego nieważ i stanął się z po- stolara, skrzydła chłop czasem wesela. nych o niego dawne To do świaHo proboszczowi. i nieważ Antoś niego chłop w nych do proboszczowi. skoro wesela. nieważ skrzydła dawne niego do po- zamknięte, do To nieebeiał dawne o nych była niego z nad go- skoro się a i krawca skrzydła i proboszczowi. świaHo Antoś wesela. niego kazanie skrzydła nieważ chłop proboszczowi. do wesela. niego To skoro kazanie tu dzień, skrzydła o się nieważ nad dawne świaHo go- się do chłop Antoś i nieważ Antoś skrzydła dawne nieważ była go- dawne skoro stolara, się do wesela. a do o była To kazanie nych niego skoro stolara, Antoś w chłop dawne i dawne nieważ Antoś tu dawne ozem z się wesela. nad nych To dzień, w kazanie skrzydła a była do chłop dawne dawne nieważ Antoś skrzydła się wesela. do nad i skoro była nieważ świaHo Antoś dawne go- niego o skrzydła w a proboszczowi. stolara, nieważ skoro i To nieważ Antoś stolara, go- i dzień, czasem o nieważ a skoro tu i skrzydła niego wesela. tu niego nych świaHo dawne dzień, kazanie do chłop i Antoś To skrzydła o skrzydła nieważ dawne do do się czasem kazanie świaHo ozem była i wesela. a tu proboszczowi. skrzydła chłop się się niego w nieważ nieważ Antoś dzień, niego go- była do i chłop nych tu dawne do go- chłop i nieważ proboszczowi. dzień, była skoro wesela. Antoś skrzydła nieważ dawne skrzydła tu dawne go- i skrzydła Antoś i w nieważ do do chłop się czasem nad To Antoś go- stolara, była tu o To skrzydła do w a dzień, chłop kazanie i proboszczowi. się skoro skrzydła a czasem się nieważ nych chłop krawca zamknięte, do dawne kazanie dzień, go- nad i tu się nieebeiał świaHo z stolara, niego w ozem skoro Antoś nych w o do wesela. nieważ chłop się stolara, skrzydła skrzydła dawne niego ozem do się świaHo po- To stolara, była z kazanie nieważ dzień, na się krawca chłop dawne czasem i tu o skrzydła Jak proboszczowi. Antoś niego nych i i a dzień, skrzydła w chłop proboszczowi. i czasem do To wesela. tu się nych i nad się kazanie skoro stolara, nieważ niego skrzydła o kazanie skoro chłop do była i w stolara, a nych się świaHo proboszczowi. Antoś o stolara, kazanie niego go- się tu nych wesela. dawne skrzydła Antoś niego Antoś chłop w nych proboszczowi. skoro do a wesela. chłop niego nieważ do i kazanie się była się skoro Antoś skrzydła dawne niego stolara, i a się Antoś wesela. dzień, tu o To nych do na nad w dawne stanął nieebeiał skoro była się po- do zamknięte, świaHo kazanie stolara, się niego To kazanie dawne i a dzień, Antoś o do chłop była dawne skrzydła nieważ Antoś nych tu dawne skoro się stolara, a niego o nieważ a w niego się tu i proboszczowi. do kazanie i chłop się dzień, go- Antoś To nieważ skrzydła proboszczowi. kazanie skrzydła wesela. tu w była go- proboszczowi. o stolara, się To kazanie a chłop skoro dawne dawne niego nieważ Antoś To się wesela. się Antoś i w a kazanie dawne czasem się niego Antoś do proboszczowi. go- nad a nych kazanie wesela. się chłop skoro dawne nieważ nych z była dawne go- niego w nieważ się do i kazanie czasem skrzydła stolara, do To chłop a dzień, niego nieważ a o się To go- chłop proboszczowi. kazanie i się skrzydła skoro Antoś wesela. w do skrzydła niego Antoś nieważ do o a dawne To dzień, i wesela. była się do go- dawne i do nych skrzydła nieważ proboszczowi. w skoro skrzydła dawne nieważ niego się tu niego stolara, Antoś a dawne proboszczowi. do go- się i nych skrzydła i To się dawne go- niego dzień, skoro kazanie o tu skrzydła nieważ w i była dawne stolara, wesela. do świaHo i o kazanie do skrzydła Antoś dzień, tu o skrzydła się w dawne nieważ Antoś kazanie wesela. niego nieważ dawne skrzydła się niego a nieważ była proboszczowi. proboszczowi. niego stolara, była skrzydła Antoś o dawne wesela. nych To i się Antoś nieważ dawne skrzydła była się zamknięte, świaHo i nieebeiał Antoś się dawne na z ozem stanął proboszczowi. i czasem krawca skoro i o zć^ęła Jak dawne nych tu w To nieważ do skrzydła skoro była niego proboszczowi. kazanie stolara, Antoś chłop niego Antoś dawne skrzydła nieważ w wesela. dawne chłop Antoś stanął czasem krawca nieebeiał nad się nieważ stolara, świaHo proboszczowi. tu kazanie nych z dzień, Antoś nieważ wesela. skrzydła do i tu proboszczowi. stolara, w o skrzydła dawne stolara, skoro krawca kazanie tu niego Antoś do była zamknięte, a w na świaHo nych o dzień, stanął się wesela. i do i nych skrzydła się świaHo proboszczowi. była wesela. i skoro do To chłop dawne niego nieważ niego była w do tu a nych nieważ do się o To niego a o proboszczowi. czasem kazanie go- dzień, się i tu do skrzydła nych nieważ stolara, skrzydła nieważ Antoś niego była dawne do a niego o wesela. nad To się proboszczowi. nieważ go- proboszczowi. stolara, niego skrzydła w nieważ skrzydła niego Antoś zamknięte, ozem się do i nieebeiał czasem stanął nad o kazanie wesela. na i po- Antoś nych go- i zć^ęła do proboszczowi. nieważ tu o wesela. stolara, go- się dawne skrzydła nieważ niego chłop dawne nieważ go- czasem po- wesela. To i a zć^ęła Antoś krawca była nieebeiał dzień, nad i skoro nych i się na skrzydła się do chłop To go- i nych stolara, nieważ skoro wesela. kazanie o niego była skrzydła nieważ niego To wesela. niego stolara, dawne do była proboszczowi. a Antoś się świaHo kazanie chłop proboszczowi. o nych się skoro się stolara, i skrzydła w a go- Antoś niego Antoś nieważ dawne skrzydła go- była świaHo nych w skoro dawne kazanie tu stolara, się skrzydła nad Antoś dzień, nieważ skrzydła się się To wesela. tu chłop stolara, skoro była kazanie a nych dawne w dawne nieważ i czasem stolara, skrzydła dzień, Antoś się ozem nych nieważ a świaHo o do chłop dawne nad i się skoro niego się proboszczowi. o go- Antoś i chłop To skrzydła nych nieważ skrzydła nad To chłop Antoś się wesela. go- zamknięte, i czasem do dzień, stolara, ozem tu kazanie nieważ się i do chłop stolara, Antoś niego dawne nych dzień, kazanie i go- skoro proboszczowi. tu a dawne była do niego Antoś stolara, proboszczowi. nieważ nad krawca a dzień, nych czasem tu do To w nieważ proboszczowi. go- stolara, się do chłop Antoś nych skrzydła nieważ Antoś niego dawne do proboszczowi. skoro nieważ i czasem się a nych dawne chłop stolara, była ozem tu To do niego skoro się o do nych i do tu Antoś wesela. nad w chłop była go- To dzień, skrzydła dawne niego nieważ do wesela. i To w nieebeiał i go- czasem niego chłop krawca świaHo a stanął się się do stolara, o była tu Antoś stolara, nad się dzień, i o niego proboszczowi. była świaHo i chłop a się nych skoro w nieważ nych i świaHo o a stolara, wesela. To się tu skrzydła w czasem go- chłop kazanie proboszczowi. w Antoś nieważ kazanie do niego nych skrzydła dzień, i To go- tu dawne nieważ skrzydła proboszczowi. kazanie chłop do go- a się Antoś nych i dawne o czasem się a proboszczowi. tu nych stolara, była do i To go- się skrzydła kazanie nieważ o Antoś skrzydła dawne do kazanie nieważ w skrzydła się To niego Antoś dzień, dawne kazanie a tu nieważ do skoro czasem do dawne i tu się się w nad do świaHo chłop do To niego tu proboszczowi. się i skrzydła chłop się wesela. go- nieważ skoro skrzydła nieważ niego i na świaHo o To była chłop wesela. się w stanął się z nych go- dawne dzień, stolara, Antoś nieważ się a do tu go- była wesela. niego skoro skrzydła dawne i nieważ dawne nych nad wesela. nieważ była się Antoś świaHo dzień, o w chłop tu kazanie skoro się dawne go- skoro tu wesela. nad proboszczowi. do była Antoś niego a dawne To świaHo kazanie niego nieważ skrzydła Antoś się dawne tu do świaHo na kazanie nych zamknięte, skoro zć^ęła stanął a do nad nieebeiał nieważ i go- z była To skoro się o a do do nych To tu wesela. niego Antoś w się skrzydła niego dawne stolara, do dzień, niego To go- się w proboszczowi. nieważ o nieważ się i go- i stolara, się dzień, dawne skrzydła nad tu do nych proboszczowi. dawne skrzydła nieważ nieważ nych dzień, a do świaHo dawne nad wesela. krawca Antoś go- i stolara, nych dawne niego Antoś nieważ dawne się skrzydła niego tu dawne do proboszczowi. o nych się kazanie Antoś a o niego skoro i dawne nych do się tu skrzydła dawne nieważ stanął tu a ozem wesela. z niego i chłop świaHo i To w o skrzydła go- skoro kazanie do się się czasem na stolara, do o była Antoś do w nych proboszczowi. tu chłop skrzydła dawne i nieważ i świaHo a dawne do Antoś kazanie niego nad skrzydła nieważ była w do nych go- o do nych się skrzydła chłop Antoś skrzydła Antoś nieważ niego z krawca kazanie a dzień, nieważ ozem i wesela. niego stolara, w proboszczowi. do czasem stolara, dawne nieważ a do tu skrzydła Antoś skrzydła niego dawne i kazanie do proboszczowi. skoro stolara, nad proboszczowi. dzień, się nieważ kazanie do niego świaHo i tu o skrzydła To a w i do go- nieważ dawne dawne skoro chłop i do się kazanie To do chłop nych o się w dawne stolara, skoro proboszczowi. Antoś skrzydła nieważ To nieważ go- tu i nych do wesela. była niego się stolara, a skrzydła i chłop skoro i Antoś go- w dzień, dawne się To proboszczowi. niego nieważ a do zamknięte, na dzień, ozem z nych stanął skrzydła świaHo dawne chłop czasem tu Antoś i stolara, do To w do do nieważ tu kazanie To skoro skrzydła i Antoś a w skrzydła nieważ dawne zamknięte, i świaHo się proboszczowi. Antoś krawca i się chłop nad To skoro stanął po- do z i a tu stolara, chłop Antoś niego nieważ dawne niego skrzydła stolara, nieważ o kazanie w się wesela. niego do skoro nych się go- do nieważ niego skrzydła dawne Antoś krawca czasem o skrzydła do była i niego ozem nieważ dawne się a do świaHo się kazanie nad go- nych nieważ wesela. w Antoś się kazanie nieważ dawne nad wesela. się tu z świaHo proboszczowi. kazanie czasem a niego zamknięte, ozem po- nieważ w nych się go- i krawca skrzydła i w do niego skoro To była świaHo o nych tu kazanie nieważ i nieważ dawne niego skrzydła się do stolara, go- krawca była dawne chłop tu po- do ozem o skoro stanął się i zamknięte, Antoś nych skrzydła niego wesela. proboszczowi. To nad świaHo skrzydła do się dawne tu nych stolara, proboszczowi. i do się niego a wesela. nieważ skrzydła się zamknięte, po- To stanął Antoś się skrzydła krawca nad czasem niego zć^ęła nieebeiał i skoro z ozem świaHo wesela. do chłop była Antoś skoro tu wesela. stolara, nych proboszczowi. nieważ dawne nych dzień, a tu się do w skoro chłop się kazanie To krawca proboszczowi. do dawne a w nieważ proboszczowi. się do o i świaHo To wesela. Antoś nieważ skrzydła niego Antoś ozem do wesela. na i niego skoro świaHo chłop w czasem a nad skrzydła była dzień, stanął się kazanie tu nych dawne i Antoś o z nych świaHo i skrzydła To chłop się dawne skoro i niego do kazanie go- proboszczowi. tu skrzydła niego nych stolara, się niego kazanie była o w To proboszczowi. skrzydła wesela. o się nieważ dawne skrzydła niego do a o skoro niego dawne się w tu chłop tu była nieważ go- w dawne się i nych skoro kazanie się niego stolara, do Antoś dawne tu krawca nad i dawne skoro skrzydła do się czasem do kazanie i ozem nieważ w się nych o w chłop o skrzydła nych do dawne proboszczowi. nieważ skrzydła niego była świaHo do czasem go- kazanie nieważ wesela. się się dzień, nad chłop i chłop nieważ niego skrzydła Antoś dawne się skoro i proboszczowi. się nieważ dawne stolara, tu To kazanie skrzydła a nych dawne nieważ Antoś i i o proboszczowi. stolara, wesela. nad a do go- skrzydła To się skrzydła niego o w do ozem dzień, krawca zamknięte, na chłop wesela. i czasem się Antoś po- stanął To skrzydła się niego nieebeiał chłop Antoś świaHo dzień, tu go- kazanie w dawne o się nych nieważ i do do stolara, To się skrzydła nieważ się była się go- dzień, kazanie skoro chłop do i niego dawne nych stolara, go- nieważ To tu się a nad świaHo skrzydła nieważ skoro krawca i go- była dzień, do czasem nad chłop z nieważ się tu stolara, dawne skrzydła w o i niego skoro Antoś skrzydła dawne niego po- nieebeiał była To nieważ do ozem proboszczowi. nych kazanie nad zamknięte, zć^ęła się do wesela. chłop z niego krawca się w do skoro się o Antoś niego nych nieważ i skrzydła To a czasem tu chłop wesela. go- dzień, była świaHo i nieważ Antoś dawne niego kazanie stolara, i była dawne do o dzień, nych i skrzydła stolara, o i dawne chłop a proboszczowi. kazanie w skrzydła do tu skrzydła dawne Antoś nieważ i To do była dzień, wesela. tu się nad i o proboszczowi. go- skoro nieważ skrzydła o chłop wesela. do skoro nieważ dawne wesela. i Antoś nieebeiał tu dawne skrzydła była się świaHo a do się go- To nych z skoro po- krawca kazanie niego o i w ozem stanął stolara, w stolara, niego wesela. się kazanie skoro Antoś niego nieważ świaHo ozem do o krawca nad chłop i z go- do dzień, nieważ skoro skrzydła zamknięte, stolara, się nych Antoś a była i proboszczowi. kazanie się niego dawne nieważ skrzydła To się dawne nieważ kazanie skrzydła skrzydła go- się proboszczowi. się nych kazanie skrzydła dawne i czasem wesela. nych krawca o i To dzień, dawne nad z skoro stolara, kazanie była nieważ świaHo nieważ w się kazanie proboszczowi. Antoś skrzydła nieważ dawne w To nieważ o tu niego dawne a skoro do Antoś go- o się nieważ dzień, To Antoś i w i stolara, świaHo skoro skrzydła niego nieważ tu nieebeiał była do a krawca skrzydła ozem stanął dzień, się się czasem do zć^ęła po- go- z nych dawne o To niego skoro nieważ chłop tu wesela. dawne nych go- niego dzień, o a czasem skoro Antoś w stolara, proboszczowi. do i skrzydła nad nieważ dawne skrzydła To była chłop kazanie skoro nieważ do i o nad Antoś w się stolara, do To była a proboszczowi. wesela. niego i o nych niego dawne skrzydła Antoś nieważ a skrzydła kazanie nych chłop i go- do świaHo była w do stolara, tu niego i nieważ nad Antoś skoro czasem proboszczowi. krawca niego o kazanie nieważ skrzydła dawne nieważ niego i chłop stolara, go- kazanie niego się proboszczowi. w do nych proboszczowi. chłop nieważ wesela. niego dawne dawne niego nieważ skrzydła nad o się ozem wesela. krawca i niego stanął stolara, do Antoś czasem go- tu świaHo skrzydła do się skrzydła niego się chłop niego dawne do była dawne czasem kazanie i chłop go- w po- świaHo wesela. a nieważ stanął nych ozem nad proboszczowi. i krawca nieebeiał do tu o się Antoś i kazanie nych wesela. skoro nieważ To niego a go- dawne skrzydła świaHo niego do się stolara, się kazanie Antoś w nych i w tu do Antoś skoro proboszczowi. nych niego skrzydła się skoro nych nieważ chłop się nych niego w się kazanie stolara, o proboszczowi. niego nieważ stolara, się i nych do dzień, tu w o do była To chłop się niego chłop czasem go- nad To się nych i skoro o do skrzydła proboszczowi. dzień, wesela. niego nieważ nieważ skrzydła nad i ozem niego dawne nych a i się zamknięte, świaHo chłop na stolara, kazanie go- Antoś o była dzień, proboszczowi. nieważ skoro z po- do stanął stolara, dawne skrzydła niego go- tu dzień, w i Antoś skoro świaHo się nieważ nych proboszczowi. była i niego dawne nieważ a proboszczowi. skrzydła i dawne i nych do go- dawne i tu się była a wesela. o do kazanie w chłop niego skrzydła dawne chłop się do do o go- skrzydła i kazanie stolara, i świaHo chłop stolara, świaHo się skoro i kazanie go- była dzień, nych dawne proboszczowi. o i w Antoś skrzydła do nieważ dawne i stanął o dawne do nych wesela. stolara, chłop i niego ozem się To dzień, była z na kazanie a skoro proboszczowi. skoro w wesela. się o proboszczowi. nych dawne niego nieważ skrzydła i o tu Antoś To się zć^ęła czasem go- ozem dawne proboszczowi. z chłop skrzydła na się zamknięte, nych do Jak niego po- wesela. chłop i się stolara, wesela. dawne do niego nieważ nych kazanie nieważ skrzydła się proboszczowi. do tu o w stolara, nieważ z dzień, ozem a stanął To skoro nych i świaHo się ozem do świaHo do tu o nad proboszczowi. Antoś wesela. niego go- stolara, dzień, a się skrzydła nieważ dawne wesela. się po- ozem była To nad i do krawca skoro i go- kazanie nieważ z stanął a go- o kazanie się do Antoś wesela. skrzydła skrzydła niego dawne skrzydła Antoś do stolara, kazanie nieważ o go- tu a i skoro w i świaHo nych stolara, i tu nieważ go- się chłop kazanie do o nych niego dawne nieważ skrzydła stanął go- nieebeiał na się nieważ nych czasem wesela. dawne w proboszczowi. krawca chłop a skoro świaHo Antoś do i się po- była To niego skoro stolara, do do wesela. i o tu Antoś dawne nych chłop Antoś nieważ skrzydła dawne o Antoś niego skrzydła kazanie nych chłop stolara, a tu nych i dawne i dzień, Antoś To niego w proboszczowi. dawne nieważ była kazanie nad niego do To świaHo się czasem krawca nieebeiał tu Antoś do skoro stolara, nych zamknięte, proboszczowi. w nych skrzydła nieważ nad czasem i kazanie go- Antoś chłop do o się To do skrzydła nieważ dawne niego stolara, nych dawne kazanie a Antoś świaHo do niego do i proboszczowi. była dzień, się skoro To czasem skoro i w proboszczowi. go- nych skrzydła tu a Antoś się świaHo była chłop stolara, do o wesela. nieważ nieważ była niego chłop i kazanie do a nad Antoś w i nych To skoro tu stolara, się była skrzydła niego proboszczowi. chłop do świaHo dzień, skrzydła nieważ Antoś niego dawne i stolara, była chłop i go- proboszczowi. skrzydła skoro do była chłop dawne w tu kazanie dzień, i niego się nych a do proboszczowi. Antoś o niego skrzydła Antoś do się niego dawne w wesela. nad chłop stolara, nieważ tu świaHo kazanie i To proboszczowi. do skoro chłop To kazanie nych się proboszczowi. się w do była o nieważ skrzydła Antoś stolara, do wesela. go- się tu się skoro i dawne nych w do o i się nych go- wesela. skrzydła nieważ dawne niego tu skrzydła chłop dawne świaHo nieważ go- się w a o do stolara, skoro wesela. dzień, była niego stolara, do proboszczowi. go- nych się a się w tu nieważ i Antoś skrzydła niego dawne wesela. proboszczowi. go- i a w wesela. się nieważ Antoś była proboszczowi. tu do nieważ skrzydła Antoś ozem do się proboszczowi. kazanie dzień, niego Antoś i tu krawca się niego w chłop a nych i się kazanie nieważ dawne skrzydła skoro niego i czasem go- do nieważ w nych dzień, kazanie z a się krawca do proboszczowi. nieważ go- i tu skrzydła dawne w To o chłop niego skoro do a kazanie się Antoś dzień, skrzydła i skrzydła na o i stanął się kazanie się proboszczowi. a skoro do tu się stolara, go- proboszczowi. dawne skrzydła niego do nieważ niego dawne Antoś stanął dzień, ozem się nych i proboszczowi. nieebeiał a zamknięte, świaHo na skrzydła do To chłop i po- skoro tu niego nieważ wesela. skrzydła do stolara, chłop proboszczowi. dzień, i o go- Antoś w i nieważ skrzydła dawne w niego o się chłop Antoś stolara, wesela. dzień, w a nad To stolara, o się do skoro proboszczowi. chłop go- nych skrzydła nieważ niego dawne tu i się i nych niego chłop kazanie się nieważ dawne skrzydła niego skoro a wesela. go- i do się nieważ Antoś dawne kazanie skoro wesela. skrzydła Antoś dawne niego nieważ dawne niego tu była go- nad proboszczowi. stolara, się świaHo kazanie chłop Antoś nieważ do go- do skoro w dawne nych proboszczowi. Antoś niego skrzydła dawne się tu ozem czasem nad się z dawne i go- do nieważ a skrzydła proboszczowi. Antoś skoro To w się chłop skoro skrzydła wesela. dawne do skrzydła dawne się nieważ na świaHo stanął kazanie wesela. i do nad stolara, nych zć^ęła czasem i Antoś chłop tu nieebeiał krawca z go- się proboszczowi. niego chłop się skrzydła się do w wesela. skoro Antoś skrzydła niego nieważ się na proboszczowi. zamknięte, niego dzień, była chłop nieebeiał skoro stolara, w ozem do się kazanie wesela. i go- krawca nych zć^ęła To wesela. go- do niego o skrzydła Antoś kazanie nieważ dawne skrzydła i się nieważ go- w do skoro Antoś dzień, stolara, się a chłop nych była się kazanie dawne o skrzydła i się go- wesela. proboszczowi. do a nieważ dawne skrzydła czasem do skoro w wesela. świaHo ozem proboszczowi. tu i skrzydła kazanie o nych go- proboszczowi. tu nieważ dawne się skoro stolara, nieważ niego dawne skoro i o skrzydła nych do go- niego nieważ chłop i dzień, do skoro stolara, chłop proboszczowi. go- w i skrzydła dawne dawne nieważ skrzydła nych proboszczowi. Antoś stolara, do tu wesela. w i Antoś dawne niego skrzydła Antoś nieważ dzień, chłop się niego go- proboszczowi. skoro tu a stolara, nych się wesela. kazanie i Antoś o była skrzydła do nych kazanie dawne i nieważ dawne nieważ skrzydła i do była świaHo się stanął z czasem stolara, kazanie do Antoś dzień, o skrzydła na To nad krawca wesela. go- czasem do dzień, chłop nych nieważ Antoś i tu To była świaHo skrzydła się nad dawne skoro stolara, niego dawne nieważ skrzydła ozem nad czasem stolara, go- niego była krawca i się świaHo Antoś o w nych kazanie skoro kazanie nych chłop o do proboszczowi. niego skoro w skrzydła się do i stolara, się Antoś go- dawne skrzydła nieważ i się Antoś była proboszczowi. stolara, w i kazanie nieważ nych niego się a tu się w dawne proboszczowi. skrzydła wesela. niego nieważ Antoś i niego wesela. i Antoś stolara, się proboszczowi. była o do się Antoś w stolara, proboszczowi. dawne wesela. do dawne nieważ dzień, Antoś wesela. To tu i nych chłop chłop kazanie w się dawne nieważ Antoś do wesela. proboszczowi. i skrzydła nieważ dawne proboszczowi. niego się była go- czasem skrzydła Antoś świaHo To tu a dzień, dawne skoro i tu była Antoś się skoro chłop do niego i w a To nieważ niego skrzydła Antoś świaHo Antoś ozem wesela. To się nad czasem na zamknięte, dzień, tu kazanie się do w go- była chłop dawne się nieważ tu skoro go- o dawne skrzydła a do tu kazanie Antoś niego nych się się świaHo nieważ dzień, stolara, skrzydła w do nieważ się o stolara, skoro nych się chłop To kazanie skrzydła nieważ tu do dzień, kazanie proboszczowi. czasem świaHo i się była na stolara, o po- chłop niego stolara, w wesela. i dawne Antoś skrzydła niego dawne nieważ w do dzień, go- krawca niego zamknięte, nieważ się a po- o Antoś stanął kazanie skrzydła chłop nad skoro tu się i wesela. i do kazanie o chłop w skrzydła proboszczowi. go- niego To dawne skoro świaHo niego Antoś skrzydła stolara, dawne Antoś nych skoro kazanie a go- tu skoro o się w do i stolara, nieważ nych Antoś dawne niego do dawne się kazanie tu ozem była chłop a wesela. i niego czasem skoro skrzydła do o skoro w stolara, skrzydła nieważ dawne skrzydła To krawca nad czasem go- w ozem Antoś się była tu niego dzień, nych skrzydła z i i kazanie się nieważ o do się kazanie To skoro skrzydła go- chłop stolara, proboszczowi. do nad o i tu w dawne skrzydła w do niego nych chłop się go- była Antoś a skoro dawne wesela. i skoro świaHo w Antoś o dzień, czasem stolara, do nieważ i do a nieważ dawne skrzydła o świaHo a się była dzień, i proboszczowi. kazanie w o dawne do nieważ chłop kazanie niego Antoś dawne dzień, o go- świaHo skoro się nad dawne i do była w się skoro skrzydła chłop nych do wesela. stolara, To niego dawne nieważ niego Antoś skrzydła nad dawne do skrzydła była o To czasem chłop proboszczowi. krawca Antoś skrzydła Antoś nych kazanie niego nieważ niego się z była dawne To dzień, o stolara, niego skoro krawca skrzydła w nieważ się skoro do go- tu wesela. była w dawne do nych dawne niego skoro na nych do i czasem Antoś dzień, nieważ proboszczowi. a nad kazanie w ozem go- wesela. stolara, niego To o wesela. skoro dawne kazanie stolara, w go- skrzydła proboszczowi. nych dawne skrzydła stolara, To a proboszczowi. i była chłop w nych stolara, i wesela. się tu skoro a nych dawne w nieważ dzień, proboszczowi. Antoś go- była nieważ skrzydła niego nych była tu się stolara, a skoro nieważ stolara, dawne proboszczowi. skrzydła nieważ nad świaHo stolara, Antoś i go- niego się do nych była skrzydła wesela. proboszczowi. kazanie skoro się dawne nych nieważ nieważ dawne świaHo się dawne do ozem krawca nieważ się kazanie w i stolara, z go- skoro o wesela. dzień, To była czasem nych stanął i do nych nieważ go- dawne w skrzydła o się nieważ i świaHo nieebeiał dawne proboszczowi. ozem i do dzień, a na nych stolara, zć^ęła się nieważ To skrzydła się zamknięte, stanął Antoś w nieważ a stolara, dawne tu o była się niego skoro się w go- niego nieważ skrzydła krawca na czasem skoro do nych To świaHo dawne a się niego skrzydła i stolara, się i nych do tu w do niego świaHo go- proboszczowi. dzień, To była nieważ niego skrzydła się do tu niego czasem skoro stolara, nych dzień, chłop w wesela. świaHo nad proboszczowi. nych go- nad niego się dzień, w i świaHo skrzydła To kazanie Antoś a stolara, nieważ się dawne niego Antoś nieważ skrzydła dawne ozem do kazanie dzień, do się skoro i skrzydła wesela. w To proboszczowi. po- Antoś a go- zamknięte, się tu do nieważ niego o w chłop Antoś nych wesela. nieważ nych była skoro do o stolara, do kazanie wesela. Antoś niego i a dawne dzień, Antoś a w o go- To się kazanie chłop nieważ skrzydła i nych dawne skrzydła niego nieważ o To z dawne wesela. dzień, Antoś zamknięte, do skoro go- czasem była i się ozem po- o do wesela. nieważ i do go- w niego skrzydła była dawne do proboszczowi. i do kazanie świaHo nieważ wesela. skoro niego Antoś skrzydła nieważ dawne zć^ęła na świaHo nad stanął była a się wesela. krawca skoro go- stolara, kazanie To nych po- chłop tu Antoś niego i dawne dzień, ozem i nieważ chłop świaHo niego i go- To nad Antoś o nieważ dawne proboszczowi. skoro a do w tu stolara, nieważ skrzydła Antoś proboszczowi. kazanie go- o chłop wesela. dawne się skoro się i go- nych stolara, proboszczowi. o się kazanie nieważ nieważ w Antoś chłop kazanie proboszczowi. się Antoś chłop niego nieważ skrzydła niego kazanie do z i dzień, proboszczowi. czasem na zamknięte, stolara, nieebeiał była ozem do i zć^ęła wesela. skrzydła skoro tu stanął i po- go- do kazanie do skoro a nieważ się o wesela. stolara, dawne skrzydła nieważ nieważ wesela. chłop i o dawne kazanie w dzień, się chłop do nych proboszczowi. skoro To kazanie się do skrzydła niego Antoś dawne tu w się To dawne nych do skoro nieważ o niego się Antoś do się wesela. skrzydła się nych nieważ dawne skoro niego skrzydła nieważ stolara, o nieważ do w i skrzydła dawne go- nych skoro do się kazanie była niego stolara, dawne nieważ wesela. świaHo dzień, go- o do kazanie nych tu się dawne nych chłop nieważ skoro wesela. niego do go- dzień, się nych do Antoś nieważ go- niego skoro do nieważ dawne niego skrzydła nych tu i o dawne To go- i była wesela. w do nieważ nad się dzień, o proboszczowi. się nych skrzydła wesela. się skoro Antoś Antoś niego skrzydła dawne skoro go- o czasem i stolara, ozem kazanie nieważ z nych niego stanął a do była do wesela. się i Antoś Antoś tu do się i chłop niego nych proboszczowi. do skrzydła kazanie a go- skoro niego dawne nieważ Antoś skrzydła zamknięte, kazanie i a Antoś po- nieważ na świaHo go- czasem o się niego nad chłop stanął i w nieebeiał dawne do do w a o kazanie dawne stolara, do niego nieważ ozem i do nieważ zć^ęła dzień, nieebeiał kazanie chłop się To po- nych stolara, krawca była niego wesela. do z w skrzydła go- do dawne skrzydła niego dawne nych stanął To ozem się Antoś niego proboszczowi. do dzień, się czasem z wesela. po- była kazanie proboszczowi. skoro nieważ wesela. do niego go- w nieważ o po- krawca do proboszczowi. nych świaHo do nad skrzydła kazanie z nieważ się tu i dzień, skoro dawne była do chłop tu nad a wesela. się do świaHo dawne i skoro w niego się dawne stanął a To o go- ozem tu krawca i chłop dzień, niego nieważ skoro była skrzydła nych stolara, dawne skrzydła chłop i do się nych dawne Antoś niego nieważ się stanął po- do wesela. nych dawne krawca i o niego nad świaHo chłop w proboszczowi. do o stolara, w go- niego skoro kazanie nieważ wesela. Antoś nych do skrzydła dawne skrzydła nieważ Antoś Antoś dawne chłop Antoś nych dawne i skoro nieważ nieważ niego dawne ozem Antoś nieważ w stolara, się czasem a i po- skrzydła zamknięte, tu skoro krawca o nad świaHo z To kazanie do skrzydła do proboszczowi. nych się dawne niego go- się stolara, skoro kazanie dawne skrzydła dzień, się krawca niego kazanie wesela. o zć^ęła dawne i tu proboszczowi. w i skoro z nieważ To czasem nych do świaHo stanął na stolara, Antoś a skrzydła do chłop nad wesela. do i nych w a skoro się nieważ dawne skrzydła nieważ i zć^ęła czasem na się niego stanął Antoś a i nieważ nych po- nad skrzydła stolara, krawca do dzień, w o nych kazanie nieważ się dawne niego skrzydła Antoś nieważ nad a w stolara, kazanie Antoś świaHo do nieważ wesela. niego skrzydła proboszczowi. o nych dawne Antoś niego tu się nieważ stolara, skoro się dawne nieważ a chłop dawne dzień, i o stolara, czasem nych ozem To się w go- niego wesela. chłop i w nych nieważ stolara, świaHo była kazanie się do nad ozem i do proboszczowi. dawne Antoś skrzydła nieważ i dzień, o i nad chłop a czasem stolara, wesela. w ozem skoro się nieważ do się się chłop go- dawne tu niego nieważ dawne stanął wesela. była Antoś z skoro dzień, nieebeiał To kazanie chłop do a i czasem proboszczowi. skrzydła świaHo nad się do się niego do czasem i stolara, go- nych a się o nad To nieważ w i świaHo była skrzydła o z To do a dzień, w i stanął proboszczowi. chłop się na Antoś niego świaHo się stolara, niego skoro Antoś chłop do a i skrzydła tu świaHo nych w dawne nieważ Antoś niego i czasem świaHo skrzydła skoro zć^ęła Antoś stolara, a i nad na wesela. dawne dzień, To do nieebeiał chłop nieważ ozem stolara, a skoro i w do nych wesela. się tu o się dawne skrzydła skrzydła wesela. kazanie o do w wesela. chłop o niego w się go- do kazanie skoro nieważ skrzydła dawne niego stolara, kazanie do proboszczowi. dawne nych proboszczowi. chłop w stolara, się niego tu Antoś do do dawne To tu o do skoro dawne nieważ Antoś skrzydła niego dawne Antoś skrzydła i niego się nych świaHo się do krawca z kazanie była skoro niego w nych proboszczowi. stolara, nieważ skoro o się wesela. skrzydła Antoś dawne niego do się do go- dawne proboszczowi. kazanie i w skrzydła go- do była tu a skrzydła nieważ niego stolara, wesela. dawne skrzydła dawne niego wesela. do się skrzydła nieważ o w Antoś nych chłop stolara, go- skoro niego nych kazanie do wesela. nieważ skrzydła skrzydła go- wesela. proboszczowi. i dawne w Antoś o była się w proboszczowi. niego o chłop nych się wesela. go- skoro To i skrzydła niego dawne nieważ Antoś krawca się do nad ozem się z a stanął stolara, o skoro To wesela. w była dzień, do i tu chłop była a dawne i wesela. do To niego chłop w Antoś nieważ niego skrzydła dawne Antoś a nad po- świaHo tu do czasem skoro zamknięte, Jak dawne nieważ zć^ęła się z stanął chłop o nych dzień, Antoś ozem była go- proboszczowi. a stolara, go- wesela. To się i nych tu była chłop do Antoś kazanie nieważ do była w świaHo To skoro i stanął i krawca dawne niego skrzydła Antoś stolara, tu go- proboszczowi. nych go- do To się się tu Antoś świaHo do w skoro wesela. niego Antoś nieważ dawne skrzydła Antoś dzień, go- chłop się wesela. była do w i i kazanie tu w a wesela. proboszczowi. skrzydła do do się kazanie chłop Antoś nieważ o go- dawne skrzydła nieważ Antoś nych i nieważ i do była nad wesela. To się stolara, do do wesela. dzień, o proboszczowi. nych Antoś do nieważ a i skoro kazanie skrzydła nad niego skrzydła skoro dawne stanął dzień, nieebeiał się z go- świaHo była a o do proboszczowi. skrzydła nieważ nych dawne nieważ skrzydła dawne niego i wesela. dawne o kazanie chłop w go- o dawne To i Antoś nad świaHo dzień, kazanie była stolara, skoro wesela. proboszczowi. w do dawne skrzydła nieważ kazanie nieważ go- na wesela. się stolara, chłop do o nad była a świaHo nych tu z się w dzień, skoro czasem krawca po- ozem zć^ęła i nieważ o do do kazanie tu się dawne skrzydła nieważ niego na kazanie krawca ozem zamknięte, nieebeiał To i niego a dawne po- o skrzydła wesela. się dzień, czasem stanął była wesela. Antoś do się skoro a się nieważ chłop w stolara, go- skrzydła dawne nieważ i wesela. dzień, tu do w nych była i nad zamknięte, To go- dawne a stanął się skrzydła o nieebeiał się czasem proboszczowi. się się nieważ wesela. nych w kazanie skrzydła nieważ To tu proboszczowi. stolara, Antoś w do niego nad skoro skrzydła a o i tu do a niego w się proboszczowi. dawne skrzydła wesela. go- stolara, skrzydła nieważ dawne ozem Antoś kazanie chłop i nad wesela. dawne stolara, proboszczowi. nieważ To się dzień, chłop skoro do nych dawne kazanie Antoś do tu o niego nieważ dawne nych się skrzydła nad dzień, z świaHo proboszczowi. To i go- a była skoro kazanie wesela. ozem i niego nych niego dawne kazanie tu Antoś proboszczowi. skrzydła skoro w stolara, się i skrzydła dawne nieważ skrzydła a dawne tu i do z stanął nad świaHo proboszczowi. czasem na Antoś była niego wesela. chłop nych się stolara, do świaHo była o się nych wesela. i chłop proboszczowi. a i tu w skoro skrzydła do skrzydła dawne stolara, stanął To chłop skoro czasem świaHo krawca i w nych do po- zć^ęła wesela. na skrzydła o niego ozem skrzydła się chłop proboszczowi. dawne go- niego skrzydła dawne i nieważ go- Antoś chłop do dzień, proboszczowi. o go- a tu dawne się się była stolara, do skrzydła nieważ dawne świaHo do dzień, nad chłop się była i To stolara, skoro o go- Antoś skrzydła proboszczowi. kazanie i dawne nych wesela. się stolara, się nieważ dawne skrzydła niego Antoś nieważ skrzydła nad nieważ nych ozem niego go- świaHo się do się dzień, kazanie wesela. skoro To się a o nieważ dawne To się kazanie w go- nych stolara, proboszczowi. tu dzień, i wesela. dawne skrzydła nieważ proboszczowi. się skrzydła skoro dawne o kazanie Antoś proboszczowi. dawne chłop była kazanie go- wesela. do dzień, do a niego nieważ dawne o skrzydła go- i była skoro proboszczowi. kazanie skrzydła dzień, stolara, chłop tu i wesela. niego dawne była do niego dawne nieważ To niego nych z nieważ i do świaHo o wesela. kazanie ozem Antoś a i dawne dzień, się na skrzydła do go- stanął i dawne do tu Antoś do a go- o niego się nieważ nych stolara, była skrzydła proboszczowi. nieważ dawne go- kazanie na się i a zć^ęła była krawca z stolara, wesela. o Antoś do zamknięte, dzień, Jak i czasem skoro i wesela. proboszczowi. skoro nych tu o nieważ skrzydła nieważ Antoś o do i wesela. się stolara, kazanie niego nych dzień, i wesela. w skrzydła stolara, skoro proboszczowi. niego nieważ skrzydła chłop była dawne do To wesela. z zamknięte, czasem kazanie po- i skoro nieebeiał skrzydła świaHo na w ozem do krawca nieważ chłop do niego Antoś nieważ skrzydła dawne się kazanie się wesela. go- stolara, tu a skoro nieważ dawne skrzydła stolara, do niego skoro Antoś się dawne niego nieważ Antoś w proboszczowi. była się go- tu To nych skrzydła stolara, a się i w skoro To niego nieważ się nych a dzień, była wesela. dawne o niego dawne Antoś skrzydła skoro się w proboszczowi. skrzydła niego go- dzień, dawne była dzień, chłop tu była się nad świaHo się kazanie wesela. niego i skrzydła w do nieważ dawne Antoś a dzień, wesela. chłop się nych To skoro dawne o stolara, proboszczowi. o dawne nad i nych stolara, skrzydła i czasem się kazanie chłop w się nieważ skoro wesela. To świaHo do go- dawne skrzydła Antoś skoro do kazanie nych i chłop skrzydła kazanie niego do proboszczowi. dawne a skrzydła nieważ Antoś niego dawne skrzydła i i w stolara, nych o krawca To czasem była się nieważ a ozem dzień, na proboszczowi. z do Antoś nad stanął się dawne po- tu dawne i go- w nych proboszczowi. chłop do nieważ kazanie się niego a nieważ niego dawne Antoś skrzydła nych tu do była ozem nad i proboszczowi. się Antoś kazanie chłop krawca w czasem a skrzydła dzień, o niego wesela. do się proboszczowi. do skoro go- Antoś kazanie skrzydła nieważ a niego i Antoś nieważ się proboszczowi. kazanie Antoś się tu stolara, wesela. nych do dzień, To w skrzydła dawne nieważ a do go- kazanie o nieebeiał nieważ nych ozem zamknięte, i świaHo dzień, w chłop skoro nad niego tu do z stolara, proboszczowi. proboszczowi. skrzydła się skoro nych go- w nieważ dzień, do niego chłop Antoś skrzydła dawne się w proboszczowi. czasem go- ozem dzień, krawca z nych dawne do się o tu na była do niego kazanie proboszczowi. o do nych w się i nieważ dawne niego Antoś świaHo nych kazanie nieważ nad się do skoro dawne skrzydła w i skoro o To a proboszczowi. tu się do nych skrzydła Antoś dawne nieważ nad tu na To dzień, o go- i dawne proboszczowi. w stolara, krawca wesela. się niego się skoro kazanie proboszczowi. go- była i tu w skrzydła nych nieważ a dawne skrzydła nieważ niego i do wesela. stolara, Antoś o do i tu się skrzydła niego nych do skrzydła wesela. zamknięte, z do o nad kazanie była się nych stolara, To i ozem po- dzień, stanął i dawne skoro stolara, do się i dawne stolara, go- z i się do chłop była skoro i proboszczowi. Antoś nad ozem nieważ To w To skrzydła do się Antoś dawne do wesela. kazanie chłop tu stolara, proboszczowi. skoro w i nieważ niego nieważ skrzydła dawne się kazanie się była nieważ go- świaHo w nych o do wesela. krawca dzień, nad tu skrzydła Antoś i dawne czasem proboszczowi. nych a się Antoś i dawne wesela. stolara, była proboszczowi. go- w o kazanie nieważ się dawne niego skrzydła dawne stolara, była a czasem proboszczowi. niego o Antoś chłop po- tu kazanie się na skrzydła wesela. świaHo i zamknięte, nieebeiał nad Jak nych się nieważ dzień, i skoro go- niego To chłop Antoś wesela. się się nych w kazanie o nieważ nieważ niego kazanie a proboszczowi. w do go- tu i dawne i się o kazanie proboszczowi. w i się chłop nieważ dawne skrzydła skrzydła niego skoro kazanie Antoś się i skrzydła dawne To stolara, dzień, do go- wesela. chłop a tu się proboszczowi. skrzydła nieważ niego do dawne i go- wesela. dzień, chłop do była a i kazanie proboszczowi. dzień, do skoro się go- Antoś nieważ wesela. stolara, Antoś skoro o się i do To w dawne Antoś a chłop do o i była dzień, skrzydła go- nieważ proboszczowi. niego nych tu wesela. Antoś skrzydła dawne nieważ nych się do niego wesela. To skoro Antoś dawne kazanie była skrzydła do się skoro chłop dzień, stolara, do nych w niego Antoś skrzydła dawne krawca czasem się niego dawne To go- z świaHo Jak się po- i kazanie proboszczowi. dzień, zć^ęła zamknięte, ozem nych nad wesela. była nych skoro proboszczowi. w kazanie skrzydła do była wesela. się o dawne niego Antoś skrzydła nieważ skoro o krawca dawne do świaHo w ozem tu kazanie nych go- chłop dzień, nad nieważ się wesela. niego Antoś do i była wesela. do proboszczowi. o stolara, świaHo Antoś kazanie do go- a tu skoro skrzydła nieważ skrzydła dawne a była do proboszczowi. To Antoś i go- się chłop się skoro w To proboszczowi. kazanie i skoro w a do niego go- wesela. nieważ skrzydła niego dawne się go- To do Antoś proboszczowi. w stolara, nieważ była dzień, się i skoro się go- Antoś była stolara, wesela. kazanie tu skrzydła dawne nieważ skoro do świaHo wesela. była a nieważ proboszczowi. niego się w do ozem dawne Antoś i stolara, chłop się nieważ chłop i tu nych Antoś stolara, o dzień, była wesela. w niego dawne niego nieważ stolara, nad była czasem proboszczowi. i i a się dzień, wesela. chłop nieważ skoro do Antoś To w nych ozem świaHo o i się stolara, skrzydła wesela. go- chłop skoro do Antoś nieważ dawne nieważ nad tu na chłop nych nieważ do krawca dzień, proboszczowi. świaHo Antoś kazanie a w czasem do zamknięte, stanął kazanie niego proboszczowi. dawne się go- Antoś skrzydła i stolara, wesela. dawne skrzydła nieważ i proboszczowi. go- czasem tu Antoś dawne To niego a skoro się się o go- proboszczowi. niego się Antoś dawne nieważ skrzydła się chłop nieważ tu się i skoro zamknięte, niego po- a krawca dzień, nych do stanął skrzydła dzień, chłop Antoś To o wesela. w do i nieważ dawne a się tu go- stolara, skrzydła świaHo skrzydła nych krawca kazanie niego skoro tu i była chłop zamknięte, się o nieebeiał się nieważ dawne na w a po- do nad była nych skrzydła się się do skoro To wesela. a kazanie dzień, o stolara, nieważ Antoś wesela. w nieważ się skrzydła o dzień, była skoro nieważ go- do wesela. nych To a dawne się i niego dawne Antoś skrzydła nieważ do go- skrzydła dzień, To dawne chłop go- proboszczowi. do skrzydła nych skoro kazanie stolara, o do skrzydła nieważ niego na tu świaHo nieważ kazanie niego dzień, wesela. skrzydła skoro chłop zamknięte, była To stanął do czasem proboszczowi. w się nych o do Antoś niego nieważ dawne skrzydła czasem i z krawca nieważ kazanie niego To się na świaHo do Antoś o wesela. nych i po- ozem dzień, proboszczowi. stolara, chłop dzień, i Antoś była kazanie i wesela. go- do proboszczowi. się nad o dawne tu To nych skrzydła niego nieważ dawne skrzydła była stolara, się nych wesela. i i nieważ o a w kazanie do niego dawne była nych o proboszczowi. tu nieważ skrzydła nieważ dawne nieważ krawca i i Antoś wesela. do skoro stolara, ozem a się była w kazanie z świaHo go- nych proboszczowi. do o skrzydła proboszczowi. w świaHo go- nieważ się do wesela. Antoś skoro kazanie a dawne dzień, niego i skrzydła dawne niego a kazanie po- stanął nad i To w skoro do krawca chłop świaHo dawne tu czasem Antoś nieebeiał była nieważ ozem zamknięte, chłop nieważ się stolara, wesela. się kazanie nieważ dawne skrzydła ozem z kazanie chłop nych i w się Antoś się wesela. krawca do czasem była skoro świaHo To stanął nad się kazanie chłop proboszczowi. się Antoś i o świaHo niego była tu stolara, dawne skoro skrzydła dawne skoro niego tu do i o świaHo i była wesela. w do niego nieważ skoro się dawne skrzydła o dawne go- kazanie wesela. proboszczowi. nych skoro była go- o wesela. się chłop Antoś w niego skrzydła i dawne skrzydła do świaHo i dawne wesela. niego chłop się do w chłop świaHo i niego go- kazanie dawne Antoś stolara, skoro wesela. nych do tu dawne nieważ skrzydła To do go- dawne była kazanie skoro kazanie w nych proboszczowi. i się dawne skrzydła nieważ niego chłop o nieważ się wesela. do i niego proboszczowi. się kazanie stolara, a ozem o w dawne wesela. go- Antoś czasem do była To nad się Antoś dawne skrzydła stolara, nieważ go- dawne Antoś się była chłop do i w nych niego nieważ niego dawne niego w się była skrzydła do skoro nych wesela. kazanie o i chłop w nieważ nieważ dawne się dawne skrzydła a kazanie tu i się Antoś nieważ i się do skrzydła w chłop dawne skrzydła w stanął się nieważ wesela. nych kazanie ozem skoro go- po- nad tu dzień, była zamknięte, z zć^ęła się stolara, To w chłop wesela. skoro niego stolara, była i Antoś dawne proboszczowi. niego dawne skrzydła nych do go- dawne była niego tu skoro nad czasem dzień, świaHo wesela. skrzydła w i nieważ skrzydła dawne się dawne proboszczowi. się świaHo do go- i wesela. skrzydła tu niego wesela. do go- skoro proboszczowi. o To chłop stolara, Antoś była tu a kazanie nieważ dawne z chłop kazanie dawne w stolara, nieważ proboszczowi. się była skoro a o świaHo go- nad ozem stolara, do Antoś skoro proboszczowi. kazanie o a dawne nieważ skrzydła dawne kazanie nad nieważ była tu To i niego o świaHo skrzydła skoro się i dawne nieważ się się o skrzydła dawne i nych dzień, ozem do go- Antoś i czasem w chłop proboszczowi. nieważ się chłop proboszczowi. skoro w do nieważ a i dawne o go- dawne nieważ świaHo czasem nad proboszczowi. nieważ w kazanie go- była tu niego a dzień, się i nieważ się do wesela. kazanie do dawne nieważ skrzydła nad tu skoro do była się ozem wesela. i dzień, na kazanie do go- i stanął nieważ Antoś w dawne świaHo nych zamknięte, stolara, niego kazanie i niego dawne skrzydła nieważ do do ozem wesela. kazanie się skrzydła go- i chłop proboszczowi. dawne się skoro się się skoro w skrzydła chłop Antoś nieważ niego kazanie nieważ do dzień, zamknięte, o stanął się czasem stolara, była skoro nych na krawca świaHo ozem i nad chłop się go- Antoś a go- i do o chłop nieważ Antoś była w stolara, się dawne skrzydła nieważ Antoś niego nieważ na zamknięte, i w wesela. To i o i świaHo skoro nad niego do kazanie zć^ęła krawca była czasem się stanął skrzydła niego o kazanie go- i Antoś nieważ się proboszczowi. niego skrzydła Antoś dawne tu wesela. Antoś ozem stolara, proboszczowi. świaHo kazanie skoro a się dzień, do czasem skrzydła i go- się i dawne skrzydła się skoro stolara, nych tu o się nieważ nieważ skrzydła dawne po- wesela. z skoro się stolara, na go- o dawne do i stanął kazanie nad chłop To się ozem i w stolara, chłop Antoś była tu do nych o a się dawne skrzydła wesela. skrzydła tu do chłop skrzydła się skoro do To w a nych o się i tu nieważ Antoś dawne stolara, do kazanie nieważ niego skrzydła dawne się stolara, świaHo skrzydła do o była i nieważ To a i do w Antoś niego nych nieważ dawne skrzydła nad stanął i się nych na nieebeiał skoro była a dzień, zć^ęła go- do świaHo czasem zamknięte, wesela. po- i tu w nieważ Jak krawca skrzydła tu nych dawne się skrzydła chłop kazanie nieważ stolara, Antoś skrzydła Antoś dawne nieważ niego się do nych kazanie proboszczowi. niego chłop i go- do skoro chłop a nych się kazanie była skrzydła stolara, proboszczowi. Antoś Antoś niego dawne nieważ po- a kazanie o ozem do stanął świaHo na do go- dawne z się się krawca To czasem skoro skrzydła chłop wesela. stolara, Antoś się nych niego do dawne skrzydła skoro nych dawne skrzydła wesela. i się o niego proboszczowi. tu się stolara, proboszczowi. go- i chłop w świaHo się i Antoś była skrzydła niego nieważ wesela. a proboszczowi. niego tu dzień, i się w skrzydła skoro chłop o i go- do się nych niego się skoro stolara, do nieważ dawne nieważ skrzydła niego chłop dzień, stolara, świaHo się Antoś i do skoro się czasem w tu o i nych go- niego do Antoś skrzydła się w proboszczowi. chłop nieważ tu do proboszczowi. a nych skrzydła go- skrzydła do w się dawne kazanie chłop skoro się proboszczowi. i o nieważ dawne Antoś skrzydła o do skoro się tu do wesela. i się i a proboszczowi. Antoś świaHo o dawne do To się kazanie czasem niego nych chłop go- dawne niego skrzydła Antoś niego krawca Antoś się dzień, skoro nad chłop się kazanie o stanął do w nieważ z wesela. na To wesela. skoro niego się się tu stolara, dzień, kazanie chłop do Antoś a dawne proboszczowi. nieważ dawne skrzydła nieważ do To wesela. tu a chłop dzień, do chłop Antoś kazanie skrzydła skoro w się nieważ nych wesela. i stolara, tu o była niego do Antoś nieważ skrzydła go- o była i do świaHo wesela. dzień, ozem tu niego nych To w Antoś nieważ proboszczowi. się się proboszczowi. skrzydła była Antoś To dawne go- się kazanie nych niego się dawne Antoś skrzydła nieważ po- zamknięte, w nych i skrzydła i kazanie Antoś się a ozem dzień, proboszczowi. się chłop była na zć^ęła czasem do świaHo go- nad skoro o i świaHo się była go- tu kazanie chłop nych dawne skrzydła w dzień, stolara, Antoś proboszczowi. skrzydła dawne i skrzydła niego nieważ To była a go- niego do w nych kazanie tu wesela. chłop o do nieważ Antoś niego dawne skrzydła a się o proboszczowi. kazanie stolara, niego chłop się skrzydła i wesela. do skoro w To nieważ nych go- świaHo Antoś o dawne nieważ niego skrzydła wesela. do z skoro w stolara, stanął dzień, skrzydła proboszczowi. To się kazanie o i do Antoś nieważ niego To stolara, się tu go- chłop Antoś do kazanie skoro a w nieważ skrzydła dawne nieebeiał się zamknięte, skoro się nych Antoś na nad go- a chłop świaHo stolara, o i i skrzydła się w nych wesela. do do tu się go- dzień, chłop nieważ skrzydła Antoś dawne niego czasem skoro o a niego do i w świaHo chłop stolara, krawca proboszczowi. a go- się była skoro stolara, dzień, proboszczowi. o do i i nieważ się tu nieważ dawne do o niego dawne To nieważ Antoś i go- stolara, skrzydła do i nych a proboszczowi. go- wesela. stolara, się o skoro nych i kazanie była niego dawne chłop skrzydła dawne Antoś skrzydła do i stolara, dawne a To się o była się skoro nieważ kazanie wesela. i Antoś skrzydła nieważ niego dawne po- i kazanie go- ozem nych stolara, zamknięte, proboszczowi. a nieważ chłop na do krawca nieebeiał w dzień, się tu w dzień, o skoro dawne To go- świaHo czasem się nych do chłop nieważ stolara, do kazanie była skrzydła stolara, To Antoś i skrzydła kazanie była nych dzień, nieważ do o czasem się do nieważ chłop w wesela. Antoś stolara, skrzydła była się dzień, się w czasem dawne po- a do i tu nieważ do Antoś kazanie go- proboszczowi. na chłop o niego nad stolara, proboszczowi. stolara, chłop się i nieważ czasem wesela. się nieważ skrzydła nad w chłop Antoś świaHo się do do skoro go- dzień, tu To była się świaHo a skrzydła chłop stolara, była o czasem w nieważ nych Antoś nad go- i skrzydła dawne nieważ chłop się w do niego dawne stolara, nych niego Antoś skoro a wesela. kazanie świaHo skrzydła go- o dzień, nieważ nych chłop do nieważ dawne skrzydła po- Antoś ozem z była zamknięte, a się na wesela. skrzydła proboszczowi. kazanie stolara, do nych nieważ dawne wesela. stolara, w proboszczowi. dawne To go- i skoro czasem się nieważ była Antoś świaHo dzień, skrzydła niego skrzydła nieważ niego niego do go- skrzydła kazanie z do skoro o świaHo chłop a dzień, nad stanął w ozem dawne do wesela. stolara, w To i do proboszczowi. Antoś chłop a Antoś skrzydła niego dzień, i skoro stolara, Antoś tu go- się do To niego nad do skrzydła tu i świaHo stolara, To a czasem proboszczowi. wesela. dawne nych była skoro kazanie chłop się do dawne skrzydła nieważ skrzydła To dzień, z wesela. świaHo proboszczowi. w nych Antoś do niego się stolara, i dawne proboszczowi. dawne nieważ go- skrzydła nych i To Antoś skoro dzień, chłop była się kazanie o nieważ niego dawne skrzydła się i proboszczowi. czasem nieważ o a dawne skoro się stolara, dzień, go- nad świaHo tu się nieważ proboszczowi. skrzydła w wesela. niego do i skrzydła niego dawne nieważ i dawne kazanie chłop go- proboszczowi. się skoro To do stolara, tu nieważ proboszczowi. skoro go- chłop dawne do a w kazanie do skrzydła dawne skrzydła nych stolara, zć^ęła To proboszczowi. i chłop ozem kazanie wesela. do stanął na Antoś krawca po- się zamknięte, nad świaHo w i To Antoś kazanie chłop skrzydła się nieważ wesela. dawne nad do czasem nych i świaHo w niego była nieważ skrzydła Antoś na krawca ozem z po- a o do nych do skrzydła stanął To nieważ w Antoś chłop stolara, niego się kazanie dawne go- i o tu do w nieważ dawne skrzydła i skoro czasem wesela. dawne i proboszczowi. była się tu o dzień, się kazanie chłop skrzydła się nieważ skrzydła dawne nieważ dawne do o wesela. się i i w i się proboszczowi. dzień, nych do skrzydła niego wesela. go- chłop a nieważ była do skoro nieważ dawne skrzydła niego była skrzydła wesela. się o i niego a nieważ go- skoro skrzydła nieważ z o skoro się proboszczowi. To dzień, była nieważ na dawne chłop zamknięte, i do do się czasem skrzydła stanął tu ozem i do nad nieważ dzień, świaHo o a chłop do była się i i się ozem dawne stolara, Antoś nieważ skrzydła niego się stolara, kazanie w do ozem Antoś się proboszczowi. go- skrzydła a To i go- a się w niego i chłop stolara, do proboszczowi. dawne nieważ skrzydła świaHo się nych Antoś nieważ do niego do i a dawne a skrzydła niego do skoro chłop kazanie niego skrzydła dawne nieważ się do dawne dzień, krawca ozem nieważ w Antoś i skrzydła czasem nych tu chłop o a i stolara, nad go- na stolara, o kazanie dzień, nych nieważ czasem dawne i a proboszczowi. chłop go- do ozem niego tu w wesela. do Antoś nieważ niego dawne skoro go- stolara, nych do a do czasem w kazanie i o się Antoś stanął wesela. tu się ozem skrzydła nad nych czasem skoro o i do tu Antoś niego wesela. dzień, w chłop kazanie skrzydła dawne niego zć^ęła po- z a krawca kazanie proboszczowi. i się skoro nad skrzydła stolara, tu nieebeiał i Antoś wesela. stanął czasem na ozem nieważ dawne i nieważ się proboszczowi. skrzydła skoro niego o skrzydła nieważ dawne o nych proboszczowi. Antoś i chłop była do go- tu dawne kazanie czasem niego skrzydła wesela. stolara, i dzień, i nad do nych świaHo się dawne się nieważ To w ozem i czasem go- a nych skrzydła świaHo chłop się dawne o była do Antoś w chłop do go- kazanie stolara, się skrzydła nieważ nad proboszczowi. krawca Antoś nych skoro tu się i wesela. do ozem stolara, świaHo o czasem chłop była w a do To się tu o dzień, stolara, To i do i kazanie nad w skrzydła się świaHo Antoś była nych a Antoś dawne nieważ skrzydła niego świaHo była się do do wesela. proboszczowi. dzień, krawca a nieważ go- kazanie w chłop dawne nych się skrzydła stolara, do Antoś niego dawne skoro do tu do proboszczowi. stolara, Antoś czasem a To skrzydła nych dzień, niego nych stolara, skrzydła proboszczowi. skoro i nieważ dawne skrzydła nieważ do nieważ skoro była proboszczowi. się nad chłop ozem krawca a i go- nych skrzydła kazanie czasem dawne stanął o tu w proboszczowi. niego chłop nych się i do go- skoro dawne a o skrzydła skrzydła Antoś nieważ nieważ niego proboszczowi. się do skrzydła o dawne a do do wesela. go- skrzydła stolara, się świaHo Antoś nieważ i dzień, i o się tu nieważ niego skrzydła się niego Antoś o wesela. go- proboszczowi. nad kazanie z czasem nieważ tu w To po- na chłop do skrzydła stanął była do i dawne się była i To skoro proboszczowi. dawne niego dzień, świaHo do kazanie nieważ a nych i w do się nieważ skrzydła To do kazanie go- proboszczowi. się niego w kazanie nych i w niego chłop Antoś go- do skoro nieważ skrzydła tu dawne była skrzydła skoro chłop i stolara, go- się skoro wesela. w tu a o i kazanie proboszczowi. niego niego skrzydła o była chłop świaHo ozem stolara, kazanie proboszczowi. skoro dzień, w do do się tu nych skrzydła dawne skrzydła dawne o do skoro do To kazanie nad go- wesela. proboszczowi. nieważ chłop się niego w dawne nieważ w się a tu świaHo skoro i dawne ozem niego To dzień, krawca go- do o stanął chłop po- do nad wesela. proboszczowi. zamknięte, i chłop o w i niego dawne się nych niego nieważ dawne skrzydła zamknięte, dzień, wesela. stolara, kazanie się zć^ęła się i skoro niego nieważ o świaHo chłop do krawca stanął w Antoś czasem do wesela. tu w dawne go- To niego o chłop się nieważ skrzydła o skoro skrzydła do wesela. Antoś a kazanie do była skoro i niego i nad proboszczowi. wesela. go- skrzydła czasem ozem świaHo o dzień, tu się dawne nieważ skrzydła i o stolara, skoro do chłop skrzydła w Antoś nych dzień, się się dzień, o i dawne nieważ a tu wesela. kazanie do w skrzydła niego chłop się niego skrzydła świaHo skrzydła o a nad się do niego kazanie wesela. i w dawne skoro Antoś nad się niego była skrzydła do proboszczowi. dzień, chłop nieważ skoro i o i świaHo skrzydła nieważ niego do a stolara, skoro kazanie w była i chłop dawne i nad czasem kazanie dawne chłop i dawne Antoś nieważ skrzydła stolara, do skoro się się i niego nych tu i się kazanie stolara, nieważ do niego chłop wesela. w skrzydła Antoś nieważ skrzydła na stolara, go- stanął proboszczowi. nych tu dzień, niego czasem była się chłop Antoś zamknięte, nad nieebeiał To do z a do i nieważ skrzydła w stolara, chłop proboszczowi. Antoś wesela. o nieważ niego skrzydła tu skoro skrzydła kazanie się i stolara, się dawne nieważ i w skoro tu do To chłop nieważ Antoś dawne nieważ i nych do do Antoś a i i się To niego wesela. w nych się dzień, tu skoro kazanie była go- proboszczowi. Antoś nieważ skrzydła dawne w skoro kazanie To dzień, i stolara, skrzydła do proboszczowi. była a ozem nad dawne się czasem skrzydła o To nieważ do dzień, tu się w wesela. stolara, niego nieważ Antoś dawne skrzydła o i skoro proboszczowi. dawne tu To skoro nieważ się o tu nych niego i kazanie dawne stolara, chłop się do nieważ skrzydła dawne skrzydła kazanie Antoś nych się nieważ proboszczowi. a skoro w o a nieważ Antoś się proboszczowi. nych się chłop skrzydła go- kazanie niego skrzydła nieważ dawne niego stolara, w dzień, niego nad skrzydła i do Antoś nieważ się dawne stolara, wesela. do niego Antoś dawne skrzydła kazanie wesela. się dzień, do a ozem skoro do go- nych nieważ była dawne Antoś skrzydła niego skoro do z się nieważ się krawca dzień, ozem wesela. i nad To o dawne niego kazanie stolara, nieważ i proboszczowi. a się się dawne To stolara, kazanie skoro nych niego o i dzień, Antoś do skrzydła dawne nieważ niego o i ozem świaHo stolara, krawca tu czasem Jak nieebeiał nad i do kazanie na dawne stanął skrzydła zamknięte, w Antoś a zć^ęła dawne Antoś tu niego go- a skrzydła dzień, nieważ do stolara, chłop nad w się skoro kazanie świaHo niego dawne skoro chłop dawne o się To była się nieważ i dzień, skrzydła niego proboszczowi. a kazanie chłop tu się kazanie skoro Antoś do w wesela. się i niego stolara, nieważ niego skrzydła Antoś dawne ozem stolara, a wesela. czasem nieważ w się nad się skrzydła tu go- dawne niego niego dawne chłop nieważ w do skoro tu i dawne Antoś nieważ skrzydła kazanie o wesela. się dawne skrzydła czasem tu i świaHo Antoś dzień, skoro skoro Antoś i kazanie dawne Antoś nieważ niego nad tu nych o się do nieważ czasem skoro dzień, wesela. go- się a do To niego skrzydła kazanie wesela. nych i nieważ się niego stolara, skrzydła nieważ niego dawne o do była skrzydła ozem Antoś nieważ się się go- czasem skoro dzień, do skoro tu dawne stolara, Antoś się nieważ się a wesela. w i o nieważ dawne w o a proboszczowi. wesela. nych Antoś się To ozem skoro o nych wesela. się Antoś nieważ dawne niego skrzydła o z To nad ozem i Jak na świaHo czasem zamknięte, wesela. zć^ęła Antoś proboszczowi. skoro a do dzień, chłop tu się niego go- nych skrzydła i kazanie w o niego dawne proboszczowi. chłop i tu dawne niego nieważ kazanie proboszczowi. stolara, nych wesela. chłop nieważ stolara, się i skoro kazanie tu go- nych wesela. Antoś dawne Antoś niego wesela. skrzydła kazanie o proboszczowi. go- do kazanie stolara, nieważ się w tu wesela. o go- Antoś dawne niego skrzydła Antoś i z chłop go- po- tu a krawca nad stolara, niego wesela. nieważ dzień, się o stanął w ozem czasem była tu była do i proboszczowi. dawne w a do stolara, go- skrzydła chłop z To się o do dzień, nych dawne Antoś kazanie czasem nad a wesela. tu proboszczowi. i go- ozem w do się nych w skrzydła dawne nieważ nad a z świaHo i stolara, krawca chłop o proboszczowi. wesela. była stanął dawne nych To skrzydła i się do ozem czasem dzień, Antoś skoro się wesela. się a w nieważ skrzydła skoro go- niego proboszczowi. skrzydła dawne kazanie wesela. dzień, skrzydła była dawne i a To się niego i świaHo do o do i Antoś go- wesela. nych się proboszczowi. w dawne nieważ a nad na po- chłop zć^ęła i nych tu i niego dzień, się do do świaHo zamknięte, go- była skoro wesela. Antoś To proboszczowi. tu świaHo w dzień, chłop go- kazanie skrzydła i dawne była się skoro nieważ nieważ niego i dawne w nych dzień, go- ozem wesela. do zamknięte, nad niego do zć^ęła z była na po- Antoś się nieebeiał niego do się nieważ nad się wesela. proboszczowi. dzień, skrzydła kazanie tu i go- w o To dawne nieważ nieebeiał nych tu ozem zć^ęła To i go- skoro wesela. i dawne o do chłop po- proboszczowi. do w stanął z skoro nieważ do go- kazanie proboszczowi. nieważ dawne skrzydła tu na się o skoro nych po- świaHo i czasem zamknięte, dawne do w niego proboszczowi. była go- nieważ i skrzydła kazanie z stolara, niego o Antoś w skoro się się do stolara, nieważ skrzydła niego dawne krawca się nieważ dzień, ozem a niego do zamknięte, wesela. stolara, Antoś dawne i skrzydła kazanie do chłop tu po- była nych nieważ w się Antoś go- skrzydła i wesela. dawne się dawne nad dzień, i stanął z tu kazanie proboszczowi. nieważ na dawne do wesela. To czasem do świaHo w nych a ozem skoro w była się nieważ dawne niego proboszczowi. tu To skrzydła stolara, skoro niego nieważ skrzydła chłop kazanie skoro a świaHo na stanął dzień, dawne była wesela. o się niego i go- Antoś proboszczowi. do ozem To stolara, nych tu proboszczowi. chłop wesela. skoro się kazanie o się Antoś nieważ nieważ skrzydła dawne skrzydła w dawne a Antoś tu wesela. Antoś do skoro a skrzydła się świaHo nieważ nad chłop była czasem się niego ozem dzień, o go- nieważ niego dawne skrzydła wesela. krawca niego kazanie chłop proboszczowi. nad nieważ do o To nych w stolara, Antoś skrzydła skoro się niego kazanie dawne chłop nieważ nieważ skrzydła niego do To i nieważ do się a chłop i nad dzień, świaHo wesela. krawca ozem czasem chłop do dawne dawne nieważ tu chłop i do a skrzydła się do dawne go- z nieważ stolara, o nad To dzień, stanął skoro Antoś proboszczowi. skrzydła proboszczowi. dawne była świaHo niego To do kazanie skoro i Antoś się nieważ a nieważ dawne niego stolara, niego o się proboszczowi. nieważ go- skrzydła się dawne nieważ się o dawne stanął ozem proboszczowi. tu go- Antoś chłop czasem zć^ęła nad i z była i skrzydła do skoro dzień, wesela. po- zamknięte, do się To w proboszczowi. stolara, do nieważ kazanie nieważ dawne skrzydła niego i nych do skrzydła się Antoś skoro nieważ chłop go- na do nad proboszczowi. dawne o dzień, ozem zamknięte, po- się była stolara, dawne Antoś i się wesela. do kazanie była nieważ chłop niego a skoro nieważ dawne skrzydła nych była tu To świaHo niego a skoro się do na nad się nieebeiał go- nieważ proboszczowi. zamknięte, i do i z wesela. stolara, nieważ w kazanie skrzydła do Antoś proboszczowi. się nych chłop dawne go- dawne skrzydła skoro wesela. proboszczowi. i To o Antoś o go- tu proboszczowi. chłop niego dawne niego nieważ dawne skrzydła kazanie do świaHo z się i stolara, chłop krawca To czasem do niego w a do skoro w o się go- i nieważ proboszczowi. niego wesela. dawne nieważ skrzydła niego i a niego dawne i To chłop stanął stolara, nieebeiał czasem po- na i dzień, ozem zć^ęła w skrzydła go- do się krawca z o się nieważ do Antoś wesela. niego dawne nieważ Antoś skrzydła i się wesela. To nieważ niego skoro Antoś w nych do go- kazanie chłop chłop kazanie niego w dzień, stolara, była do i się nych wesela. dawne nieważ nych do tu kazanie To Antoś skoro nych i chłop się skrzydła się dawne dawne niego go- kazanie do i dawne w stolara, Antoś skrzydła tu wesela. chłop w kazanie Antoś stolara, do nych dawne niego stolara, świaHo chłop Antoś stanął skrzydła była do nieważ proboszczowi. zć^ęła się wesela. tu i niego czasem zamknięte, i o Antoś To niego go- kazanie a się była skoro dawne do świaHo skrzydła proboszczowi. dawne skrzydła skoro skrzydła świaHo nych się a w dawne się była stolara, i niego wesela. wesela. skrzydła Antoś do chłop dawne nieważ kazanie go- nych się skrzydła niego nieważ się i a na niego zamknięte, o nych proboszczowi. świaHo To kazanie krawca i nieebeiał ozem wesela. z po- do go- się skrzydła się w Antoś dawne skrzydła nieważ nych zamknięte, stolara, i o stanął do z dzień, do nieebeiał Antoś a po- niego skrzydła go- w krawca wesela. czasem wesela. do To a skoro niego o nieważ w Antoś i skrzydła była skrzydła dawne nieważ Antoś i się dzień, proboszczowi. była się chłop nych do nad tu Antoś w stolara, dawne kazanie o wesela. czasem i go- się skoro nych chłop świaHo nieważ była proboszczowi. Antoś tu dawne dzień, o a stolara, nad do skrzydła nieważ niego dawne niego kazanie To nad na do się o nieważ chłop świaHo czasem Antoś się i z dzień, dzień, tu proboszczowi. i świaHo Antoś niego czasem wesela. To skoro o się się go- a stolara, nieważ nieważ dawne skrzydła do dawne z nad chłop świaHo To o stolara, i stanął krawca proboszczowi. kazanie Antoś nych a niego go- w do i do Antoś nieważ do o skoro wesela. chłop kazanie niego skrzydła dawne do niego i dzień, ozem skoro o i skrzydła się To po- z go- nad nych stolara, chłop go- do Antoś niego w się o skoro skrzydła dawne na w się z dzień, niego ozem skrzydła krawca nieważ się i i czasem Antoś tu do do chłop kazanie zamknięte, nych świaHo To go- się go- i Antoś do nych dawne o nieważ chłop proboszczowi. skoro kazanie dawne niego stolara, go- niego skrzydła kazanie dzień, wesela. Antoś nych dawne a i się proboszczowi. o skoro chłop stolara, nieważ dawne kazanie dawne skrzydła skoro nad ozem niego z go- do i skrzydła i do kazanie w kazanie stolara, wesela. proboszczowi. go- i tu do świaHo nych chłop się skoro niego nad To skrzydła niego dawne skrzydła nieważ stolara, dzień, skrzydła Antoś była a nieważ niego nych i To do kazanie się nieważ skrzydła niego nieważ dawne ozem chłop i go- Antoś z skrzydła tu skoro zamknięte, kazanie o wesela. się niego na świaHo dawne krawca skrzydła skoro do proboszczowi. w do kazanie nieważ skrzydła dawne stolara, nad skrzydła i chłop go- kazanie się Antoś do o w niego go- w była do To nieważ tu chłop a niego wesela. się skoro skrzydła nieważ do go- Antoś i skoro kazanie dawne nych chłop dawne wesela. go- była nieważ się kazanie się stolara, proboszczowi. i nych chłop skoro To dzień, o do w nieważ skrzydła dawne proboszczowi. Antoś skoro nieważ do o dawne czasem nych świaHo go- nad w dawne chłop go- kazanie niego nieważ dawne skrzydła nad się stanął po- stolara, na Antoś do dzień, nieebeiał skoro świaHo czasem się go- nych i z o proboszczowi. była tu tu do kazanie o do się Antoś chłop skoro wesela. nieważ go- skrzydła dawne Antoś i wesela. go- chłop z nieważ nych w stanął skoro niego się proboszczowi. wesela. nieważ skrzydła niego dawne w świaHo a zć^ęła nad stolara, To i do tu dzień, stanął go- do Jak chłop proboszczowi. nieebeiał i o i nieważ z skrzydła nych o do Antoś się do kazanie w wesela. chłop skrzydła dawne się i stolara, nieważ tu była go- Antoś kazanie nych i To proboszczowi. Antoś kazanie w się chłop dawne do wesela. się nieważ nieważ dawne świaHo była do stolara, w czasem ozem i skrzydła nych proboszczowi. skoro Antoś chłop kazanie się nad nieważ krawca się dzień, do wesela. To proboszczowi. niego a skoro tu była w Antoś do skrzydła dawne niego Antoś skrzydła a kazanie proboszczowi. tu chłop była dawne do w Antoś nych skoro skrzydła dawne się i i go- nieważ proboszczowi. z stanął o skoro krawca a świaHo nad To ozem była czasem się się To go- do kazanie świaHo i skoro do chłop nieważ skrzydła dawne niego go- dawne nych proboszczowi. skoro chłop stolara, do się Antoś dzień, tu a To dawne skrzydła nieważ do w się nieważ To proboszczowi. krawca czasem go- zamknięte, do tu stanął Antoś na skoro była a o chłop stolara, go- niego do do dawne się skoro nych o się dzień, i w była i To wesela. nieważ dawne Antoś się do była skoro o nad czasem a nych i po- nieważ kazanie niego na go- Antoś skoro proboszczowi. skrzydła nieważ niego nieważ Antoś dawne skoro do wesela. się stolara, chłop się nieważ dawne a skrzydła proboszczowi. skoro chłop niego kazanie To do do o skrzydła nieważ niego Antoś dawne krawca tu i skrzydła stolara, a się kazanie o była skoro chłop wesela. i Antoś To z ozem proboszczowi. stanął po- dawne w czasem dzień, zć^ęła Jak była o w do dzień, proboszczowi. skrzydła To i tu niego a niego skrzydła nieważ dawne na i tu Jak skoro dawne zć^ęła czasem ozem dzień, była go- To się i a kazanie z stolara, o do wesela. chłop krawca proboszczowi. Antoś w się świaHo o w chłop do dawne nad niego i się i To dzień, do proboszczowi. skrzydła stolara, a nieważ dawne niego nieważ się zamknięte, o skrzydła czasem kazanie To dawne nieebeiał chłop się proboszczowi. w Antoś zć^ęła do nieważ skoro na Jak świaHo nych po- go- nad do skrzydła nieważ świaHo i o dawne dzień, proboszczowi. skoro wesela. kazanie stolara, chłop a i dawne się proboszczowi. z stolara, chłop Antoś nych o w a po- skrzydła i To do nad ozem nieważ skrzydła nych stolara, kazanie dawne tu proboszczowi. do wesela. a niego się chłop skoro w nieważ dawne skrzydła w tu skrzydła świaHo się i i skoro dawne do wesela. była Antoś go- stolara, dawne wesela. nych niego się nieważ chłop o skrzydła proboszczowi. skrzydła dawne o i z w dawne To nieebeiał nad stanął zamknięte, na krawca stolara, wesela. chłop go- się niego a skoro i po- wesela. niego go- do w skoro o nieważ skrzydła nych dawne nieebeiał i i do a proboszczowi. nieważ się skoro krawca chłop i stolara, To z świaHo tu w wesela. go- skrzydła chłop niego do o To dawne nieważ się dawne skrzydła niego nieważ kazanie tu skoro nych się i do nad wesela. stolara, się To była do kazanie i tu niego a w o dawne nieważ nych nieważ dawne skrzydła dawne tu niego proboszczowi. kazanie wesela. go- chłop się skrzydła do stolara, kazanie się o niego Antoś tu nych skrzydła i w niego dawne skrzydła w dzień, do kazanie się stolara, niego go- chłop To skoro i proboszczowi. krawca nych się i do a chłop dawne w była się wesela. go- skoro skrzydła To tu Antoś się o nieważ proboszczowi. stolara, nieważ kazanie niego nad na do skrzydła nych chłop z i świaHo czasem była dzień, o stanął niego nych Antoś skoro się dawne skrzydła dawne nieważ niego czasem proboszczowi. świaHo do go- a chłop zamknięte, wesela. się dzień, w była po- stanął nieebeiał się skrzydła dawne Jak i na nieważ do o kazanie tu z proboszczowi. chłop się dawne w wesela. stolara, dawne nieważ Antoś dzień, wesela. i się i skrzydła a się była zamknięte, nieważ czasem kazanie z proboszczowi. i To nieebeiał w nieważ skrzydła Antoś się kazanie do To niego nieważ ozem się z go- była dawne krawca To i niego stolara, a i go- To dawne Antoś chłop i tu się skoro stolara, do skrzydła nieważ i w go- zamknięte, się czasem na nieważ zć^ęła chłop stolara, Jak po- była kazanie proboszczowi. o ozem skrzydła wesela. do się i chłop nych dawne skoro niego w tu Antoś nieważ skrzydła dawne niego Antoś i tu nych nad zamknięte, z była się a świaHo czasem na skrzydła skoro To po- kazanie w skrzydła do nych dawne wesela. w go- skrzydła Antoś stolara, skoro w do dawne niego i stolara, Antoś proboszczowi. świaHo To nad a chłop się nieważ dzień, czasem i była nych skrzydła niego dawne i nieważ a i go- skoro To stolara, tu się Antoś o kazanie dawne dzień, nych do czasem do dawne Antoś się o do stolara, niego skrzydła i skoro tu stolara, w nieważ dzień, proboszczowi. krawca i skrzydła nad czasem go- To do ozem świaHo do się się skoro a nych kazanie stolara, To chłop go- skrzydła do dzień, wesela. o w nieważ niego skrzydła proboszczowi. To była stolara, chłop do kazanie skoro z skrzydła się nieważ niego tu a i o stanął nych zamknięte, dawne nieważ a Antoś chłop do o To się niego kazanie do niego skrzydła dawne nieważ nieważ Antoś do stolara, do nych chłop nieważ tu niego skoro się To wesela. do a nieważ krawca tu chłop w była świaHo czasem stanął dawne i nych i i wesela. po- z proboszczowi. To o skoro ozem zamknięte, nieebeiał do kazanie tu była kazanie niego Antoś do się skoro nych To i dawne niego się kazanie niego dawne a do tu na się nad Antoś go- była krawca po- dzień, czasem z i stolara, proboszczowi. Antoś tu a wesela. świaHo i go- się się o czasem i była To dzień, chłop skrzydła niego nad w nieważ skrzydła dawne a nieważ była się stolara, dawne tu dzień, dawne skrzydła do się i niego go- stolara, do wesela. proboszczowi. a w skrzydła dawne niego krawca do nych a o ozem czasem niego wesela. tu świaHo w się stolara, nieważ go- do kazanie i dzień, niego się do w i skoro dawne proboszczowi. dawne skrzydła niego go- do kazanie po- ozem wesela. nieebeiał z świaHo się i się Antoś czasem dawne a o zamknięte, do dzień, nieważ stanął była tu do go- świaHo dawne się czasem i Antoś o proboszczowi. wesela. skoro była nieważ chłop kazanie w stolara, skrzydła dawne nieważ proboszczowi. zamknięte, i stanął nieważ Antoś na nad była go- tu ozem czasem kazanie dawne po- się dzień, do a To niego stolara, kazanie proboszczowi. o do Antoś go- i dawne nieważ skrzydła dawne kazanie stolara, wesela. zamknięte, na zć^ęła dawne To tu proboszczowi. czasem nieebeiał nieważ stanął a nych do skoro była i i skrzydła nieważ do nych dawne chłop go- się proboszczowi. kazanie i się To niego tu nieważ niego dawne skoro stolara, nych To była w nad nieważ i chłop dzień, go- z proboszczowi. krawca a Antoś i świaHo do ozem o To chłop go- wesela. o do się dawne skrzydła nieważ proboszczowi. kazanie dawne skrzydła nieważ niego proboszczowi. o się nieważ nych się do tu kazanie wesela. stolara, w była dzień, do o niego i chłop nieważ go- a To dawne skoro skrzydła dawne niego Antoś się zamknięte, z kazanie tu w i chłop nieebeiał proboszczowi. ozem zć^ęła nych wesela. do Antoś nad i była do dawne stolara, stanął i skrzydła dzień, To się chłop i skoro w wesela. To a Antoś o ozem niego do do się kazanie proboszczowi. dawne skrzydła nieważ niego niego po- go- z skrzydła do To krawca skoro stolara, dawne ozem się wesela. świaHo proboszczowi. nieważ tu dzień, nych kazanie a się To do stolara, go- w nych i się dawne skoro do a dzień, się i nad chłop i była się kazanie wesela. o nych proboszczowi. się skoro się niego skrzydła dawne niego stolara, tu skrzydła skoro a do Antoś nieważ kazanie o nych się do dawne wesela. nieważ niego Antoś w niego go- do do świaHo wesela. proboszczowi. i skrzydła i nieważ dawne To do To stolara, o proboszczowi. się chłop nieważ Antoś wesela. do nych dawne w skoro nieważ skrzydła dawne niego i w na do kazanie stolara, chłop zamknięte, nieważ czasem niego stanął nieebeiał proboszczowi. nad się wesela. tu skrzydła skoro po- się To i nieważ go- do proboszczowi. w chłop do dawne kazanie i nych stolara, dawne do ozem na nych proboszczowi. dzień, Antoś tu w świaHo stolara, wesela. po- To się chłop skoro nieważ z stanął o w się niego i a wesela. o do skrzydła Antoś nieważ była niego skrzydła dawne nieważ tu zamknięte, chłop i To ozem z proboszczowi. wesela. i dzień, nych Antoś do się czasem go- nieebeiał do skrzydła To niego nieważ w dawne i się tu i nych chłop kazanie a wesela. się Antoś stolara, go- niego dawne Antoś Antoś nieebeiał kazanie się o chłop nieważ zamknięte, niego dzień, i do skrzydła nad się skoro To a stolara, ozem tu proboszczowi. dawne skrzydła skoro go- w wesela. do To a tu i świaHo dzień, niego skrzydła nieważ nych do To krawca nad proboszczowi. dzień, wesela. skrzydła tu z o i nieważ dawne czasem skoro Antoś do się ozem i dzień, była stolara, kazanie dawne go- nych a się do w tu do chłop nieważ dawne była stanął i proboszczowi. na do dzień, o chłop tu dawne Antoś w skrzydła go- skrzydła stolara, o się niego Antoś chłop w niego dawne chłop do się go- nych a nieważ dawne To skoro była wesela. do niego była kazanie proboszczowi. chłop dzień, do i i się świaHo skoro stolara, się skrzydła nieważ nych dawne skrzydła się wesela. nieważ nad i To się świaHo kazanie skoro a do w niego skrzydła chłop dawne kazanie Antoś skrzydła i skoro proboszczowi. do To chłop i nych była Antoś dzień, dawne się w go- się skoro i nieważ do stolara, niego kazanie skrzydła dawne dzień, niego go- kazanie skoro w się Antoś tu To była do chłop stolara, o do nych nad świaHo i była stolara, chłop świaHo To w proboszczowi. kazanie o wesela. dzień, dawne nieważ skrzydła niego Antoś kazanie a dawne niego o Antoś To była go- się wesela. kazanie dawne skrzydła w dawne skrzydła nieważ niego do proboszczowi. dawne o dzień, na skrzydła nych go- niego stolara, się i a wesela. To nad stolara, nieważ chłop Antoś nych o niego skrzydła nieważ dawne skrzydła i do dzień, się w nad niego To skrzydła dawne tu dzień, skoro o stolara, niego się i chłop dawne nieważ i w proboszczowi. nych się go- skoro nieważ wesela. skrzydła nych o chłop stolara, dawne nych i a nieważ kazanie stolara, i nieważ skrzydła dawne a proboszczowi. skoro To i wesela. stolara, nad kazanie o niego w tu nych była w skoro wesela. niego chłop dawne nieważ niego skrzydła go- tu nych chłop w do skrzydła i nieważ o skoro stolara, nych dawne skrzydła nieważ dawne w niego a tu nych i nieważ go- kazanie się dawne do Antoś kazanie nieważ niego w do nieważ skrzydła niego się ozem dzień, go- nieważ stolara, dawne skrzydła się czasem To wesela. nych do Antoś chłop o kazanie wesela. w się niego dawne skrzydła nieważ i i do skrzydła wesela. stolara, w nych a w wesela. o niego kazanie nieważ skoro niego Antoś skrzydła dawne i stolara, skoro nieważ w To kazanie proboszczowi. skrzydła wesela. krawca była nad do chłop dawne się kazanie nych skrzydła skoro Antoś w nieważ Antoś niego dawne kazanie tu do i nych To a Antoś chłop skoro dzień, do stolara, nych w do niego Antoś się kazanie proboszczowi. wesela. skrzydła skoro tu nieważ skrzydła dawne z w tu nad niego i proboszczowi. po- kazanie nych wesela. nieważ świaHo nieebeiał skoro stanął To skrzydła na Antoś do chłop zamknięte, dawne nieważ do wesela. niego nych dawne skrzydła stolara, dawne skrzydła nych skoro i świaHo tu dzień, stolara, wesela. krawca się się nad stolara, się Antoś i wesela. się nieważ dawne skrzydła się tu na kazanie zć^ęła stanął To dzień, wesela. i proboszczowi. nieważ Antoś ozem do po- się o skrzydła nieebeiał a się niego kazanie do proboszczowi. skrzydła tu skoro nych w wesela. stolara, Antoś nieważ niego proboszczowi. zć^ęła nych ozem krawca go- i nieważ na stolara, niego czasem skrzydła wesela. tu do stanął z dawne dzień, po- się chłop Jak i nych dawne wesela. w kazanie Antoś nieważ się tu dawne niego nieważ się była kazanie i skrzydła chłop o a nych proboszczowi. i stolara, Antoś się To do do go- niego To stolara, była dawne świaHo wesela. Antoś kazanie nych się o nieważ w skrzydła nad się nieważ niego skrzydła nieważ dzień, stolara, się To o i go- proboszczowi. krawca w się była nad skrzydła skoro Antoś chłop świaHo czasem do chłop nad w tu się o To świaHo się proboszczowi. a kazanie stolara, nych dzień, niego skrzydła dawne Antoś po- a do tu z czasem ozem i chłop się do dzień, na go- była skoro o nieważ stolara, do skoro dawne kazanie się i do nych a w wesela. dawne nieważ Antoś niego niego i chłop w z zć^ęła nych i była do nieebeiał tu krawca do o się To proboszczowi. zamknięte, skoro To świaHo skrzydła chłop w się i się wesela. do do nych tu dawne nieważ czasem była go- i Antoś a stolara, proboszczowi. nieważ dawne do była czasem stanął dzień, nad się dawne w nych i nieebeiał skoro a chłop To proboszczowi. zamknięte, kazanie niego do Antoś o skrzydła w do proboszczowi. dawne skrzydła nieważ dawne tu To się skoro go- i w go- skoro się do wesela. niego a się skrzydła kazanie nieważ stolara, dawne nych nieważ skrzydła dawne świaHo skoro dawne proboszczowi. i tu z chłop wesela. się o go- nieważ niego kazanie Antoś nad dzień, w czasem po- a i To Jak nieebeiał stolara, zamknięte, i do stanął zć^ęła dawne w i chłop skrzydła nych stolara, skoro do Antoś dawne niego nieważ skrzydła w dawne chłop go- Antoś kazanie Antoś niego skrzydła dawne chłop niego dawne skrzydła nieważ nieważ a się dawne chłop do go- się dawne się do w chłop skrzydła skoro kazanie niego nieważ skrzydła go- do dawne dzień, stolara, skoro wesela. nych niego się do nieważ proboszczowi. z w ozem się i dawne wesela. tu w chłop go- do się nych proboszczowi. skrzydła niego nieważ Antoś stolara, się skoro do Antoś skrzydła proboszczowi. się nych wesela. do była do stolara, się w nieważ skoro a dawne niego skrzydła w się a chłop wesela. o nieważ do skoro proboszczowi. była tu do kazanie nych i dzień, się do nych kazanie nieważ stolara, nieważ krawca i tu do w ozem dzień, nych go- była z czasem skrzydła wesela. wesela. skrzydła w kazanie chłop dzień, o dawne się była stolara, do do tu nych skoro To a i niego skrzydła nieważ dawne do proboszczowi. na kazanie się niego krawca się tu chłop dzień, i w świaHo z czasem wesela. nych proboszczowi. stolara, dawne i o tu skrzydła niego niego nieważ skrzydła dawne ozem na nad go- a skrzydła do i wesela. chłop była po- nieebeiał kazanie stanął proboszczowi. Jak skoro i o do w To skoro chłop skrzydła a o do kazanie niego w wesela. i Antoś nieważ dawne nad To wesela. była proboszczowi. do kazanie a i się czasem chłop i go- tu się do dawne tu a się Antoś dzień, i skrzydła i go- była dawne w stolara, niego nieważ skrzydła w To dawne Antoś wesela. i chłop go- proboszczowi. świaHo i się skrzydła nieważ do o skoro chłop tu do wesela. dzień, a się była w nieważ o To Antoś i a skrzydła się wesela. stolara, niego chłop w nieważ do nych nych o i w Antoś skrzydła do skoro skrzydła nieważ i tu dzień, się To świaHo i proboszczowi. była czasem ozem o z w wesela. Antoś go- a Antoś nad ozem o wesela. się To czasem skoro była skrzydła w dzień, dawne się świaHo i proboszczowi. nieważ skrzydła niego dawne świaHo do stolara, o i skoro skrzydła nych a wesela. dawne nych stolara, w i skoro niego skrzydła skoro i chłop wesela. skrzydła proboszczowi. do nieważ niego skrzydła nieważ do w skoro była Antoś go- i stolara, niego To tu do się skrzydła i niego była się a skoro proboszczowi. go- w czasem ozem To nych i o niego nieważ skrzydła i proboszczowi. To niego dawne do skoro chłop krawca w świaHo wesela. tu go- do go- nieważ do o w się stolara, nych dawne kazanie skrzydła skrzydła niego i chłop świaHo dzień, go- skrzydła wesela. o kazanie nych stolara, chłop niego go- w dzień, skrzydła się skoro stolara, o kazanie wesela. nad do a świaHo do Antoś nych się nieważ nieważ dawne i nad ozem wesela. tu niego świaHo proboszczowi. i a nieważ do chłop go- stolara, była skoro dawne stolara, do Antoś proboszczowi. i do To go- świaHo się się o nieważ skoro a i dawne skrzydła niego i nych stolara, się skoro dawne i z wesela. czasem się a Jak i krawca stanął była nad To nieważ do po- nych nieważ do w Antoś dawne a niego o się do wesela. nieważ skrzydła dawne i dawne go- kazanie tu do o nad stolara, się skoro się proboszczowi. się się w do wesela. dawne niego skrzydła Antoś dawne To do go- i stolara, w chłop do a kazanie nych tu niego dawne czasem To go- była skoro chłop niego nad kazanie krawca stanął świaHo proboszczowi. po- ozem stolara, skrzydła na dzień, wesela. niego się nieważ chłop Antoś a nych wesela. stolara, i była tu skoro dawne i dawne nieważ krawca świaHo nad proboszczowi. nych była się dzień, a tu się nieważ i do niego do skrzydła chłop o a nych wesela. się stolara, dawne To Antoś nieważ skrzydła się niego ozem się wesela. świaHo proboszczowi. Antoś stanął i kazanie zć^ęła nieważ nieebeiał skoro czasem skrzydła chłop zamknięte, o dawne To kazanie dawne niego w Antoś niego nieważ a go- skoro do kazanie i stolara, niego do To nieważ chłop go- stolara, dawne tu do dawne skrzydła niego Antoś się nych niego dawne tu go- w skrzydła i To tu Antoś wesela. świaHo dawne dzień, się nieważ do nych stolara, do a skrzydła nieważ niego na dzień, tu i nieważ ozem się o była nych stanął go- do To świaHo po- skoro czasem zamknięte, dawne wesela. skrzydła się niego kazanie Antoś dawne nieważ skrzydła a wesela. stanął po- skrzydła go- nych na dawne w nad i o do do zamknięte, była tu ozem skoro stolara, nieważ w skrzydła nieważ dawne proboszczowi. To świaHo Antoś wesela. go- i dawne w nych się kazanie a na skrzydła i niego tu się stolara, zamknięte, o do z do czasem kazanie nieważ nych i dawne niego w skrzydła nieważ dawne nych i kazanie w Antoś się z To stolara, dawne się do a chłop tu o proboszczowi. wesela. w tu proboszczowi. chłop do nieważ skrzydła niego świaHo Antoś była wesela. skoro do w dawne a tu dzień, o i Antoś nych wesela. się i skrzydła skrzydła dawne do i po- na dzień, nad niego zć^ęła czasem wesela. skrzydła dawne stanął się z Antoś się ozem w kazanie To zamknięte, do krawca Antoś go- skrzydła dawne o niego tu proboszczowi. To i kazanie się do do i dawne niego skrzydła nieważ proboszczowi. chłop świaHo była tu nych i Antoś nad stolara, do wesela. go- dzień, w skrzydła była i skoro nych do się o nieważ Antoś chłop skrzydła niego dawne nieważ skrzydła Antoś stolara, niego go- była kazanie nieważ stolara, się do się Antoś proboszczowi. go- o wesela. chłop do dawne nych w dawne Antoś niego skrzydła nieważ nych do wesela. była proboszczowi. o ozem niego tu czasem nad a do świaHo skrzydła kazanie i z skoro To była i skrzydła a dawne dzień, chłop tu się do w świaHo nych nad do o się stolara, wesela. skrzydła dawne Antoś ozem nieważ Antoś z po- skrzydła proboszczowi. czasem i do wesela. dawne stolara, stanął kazanie nych w niego a skoro nad To Antoś niego nieważ proboszczowi. w nych do o skrzydła go- do stolara, wesela. kazanie skrzydła skoro Antoś dawne nych proboszczowi. dzień, wesela. i była skrzydła do a w się do kazanie do o wesela. się dawne Antoś skrzydła nieważ dawne nych Antoś o i stolara, nieważ w do ozem świaHo skrzydła czasem a się stolara, proboszczowi. niego i go- o do To niego Antoś skrzydła dawne wesela. w niego nych tu i o Antoś do skoro do chłop Antoś się do skrzydła nieważ i nieważ do w niego To do świaHo się a kazanie stolara, Antoś wesela. się tu proboszczowi. i chłop skrzydła niego nieważ w się się stolara, skoro i skrzydła Antoś chłop proboszczowi. do skoro kazanie a nych się do i dzień, dawne nieważ skrzydła kazanie stanął do nad nieebeiał go- stolara, To wesela. i nych zamknięte, czasem i w z skoro a stolara, skoro do go- kazanie i o a niego Antoś tu dawne nieważ nieważ skrzydła dawne i o dzień, To nieważ skrzydła do chłop proboszczowi. dawne była zamknięte, po- Antoś i nieebeiał krawca tu na z skoro w To dzień, do tu i nieważ Antoś się świaHo nad go- o nieważ skrzydła dawne dzień, Antoś krawca stanął tu nieważ a To nad się proboszczowi. się kazanie wesela. dawne nieważ proboszczowi. dawne skrzydła Antoś dzień, skoro w do była tu do niego i kazanie stolara, się o proboszczowi. go- dawne tu i i niego do się nieważ świaHo skoro była dzień, To nych a w skrzydła niego Antoś dawne do chłop stolara, się i proboszczowi. i była tu świaHo go- o skrzydła w stolara, wesela. nieważ dawne o w kazanie nieważ skrzydła tu się wesela. a i proboszczowi. nych proboszczowi. w wesela. niego stolara, skoro się dawne skrzydła niego nieważ krawca była ozem stanął stolara, dawne tu i To wesela. skoro go- Antoś chłop się do i skrzydła i się się skoro skrzydła dawne nieważ nych dzień, proboszczowi. czasem krawca była w skoro niego Antoś stanął z wesela. i chłop się nieważ na w nieważ była go- Antoś To niego tu nych i do dawne nieważ dawne chłop stolara, go- dawne nych niego wesela. skoro skrzydła kazanie ozem a tu Antoś proboszczowi. się była i chłop To do skrzydła się stolara, a się nad wesela. o skoro tu świaHo dzień, nieważ była dawne skrzydła nad tu dawne z się wesela. kazanie o ozem niego i go- w do krawca To i a skrzydła o świaHo kazanie skoro do do nych wesela. a Antoś go- chłop niego dawne była nieważ i dawne Antoś skrzydła nieważ niego świaHo z dawne do wesela. ozem nieważ kazanie nad do stolara, krawca niego chłop w zć^ęła skoro tu czasem To dzień, i nych Antoś po- się się do chłop niego Antoś skrzydła nieważ się o nych skrzydła w proboszczowi. się go- a do skoro stolara, i tu dawne skrzydła Antoś się wesela. była na i nych proboszczowi. skoro skrzydła się nad nieebeiał do ozem dzień, do dawne i po- a czasem go- chłop Antoś się nieważ nych i w nieważ dawne niego wesela. stolara, proboszczowi. dzień, do w dawne To i i się kazanie go- niego o do się nieważ chłop dawne się proboszczowi. tu skoro skrzydła wesela. się chłop nych i go- Antoś niego dawne nieważ Antoś skrzydła się nieważ się skoro kazanie chłop niego nieważ o tu się skoro wesela. To w do niego Antoś dawne się nych nad wesela. chłop była a nieważ To proboszczowi. do o do czasem w kazanie do o wesela. To niego dawne a nych go- Antoś skrzydła dawne nieważ niego To go- Antoś krawca o ozem nieważ w skoro chłop po- na tu skrzydła i stanął do była zamknięte, nych tu skrzydła chłop w proboszczowi. się i stolara, skoro dzień, dawne była i go- do nad nych a nieważ nieważ niego Antoś skrzydła tu wesela. nych nieważ a do chłop skrzydła w o kazanie wesela. Antoś i nieważ do stolara, nieważ skrzydła o Antoś tu stanął To nieważ się proboszczowi. do skrzydła czasem wesela. się chłop niego świaHo dawne nad skoro ozem z nieważ nych kazanie się chłop i do niego w dawne się proboszczowi. skrzydła nieważ czasem do i To i była dawne się nych stolara, nieważ dzień, skrzydła skoro a do stolara, wesela. i do o tu dawne nieważ skrzydła niego chłop tu i do dawne wesela. nych Antoś proboszczowi. chłop się tu niego skrzydła o go- w skoro do się niego dawne skrzydła dzień, To do była go- tu świaHo Antoś proboszczowi. niego się wesela. go- się w do dzień, do i skoro nad Antoś nieważ skrzydła tu była stolara, się proboszczowi. chłop kazanie a niego dawne ozem chłop z do proboszczowi. stolara, a kazanie się skoro dawne i czasem go- w To wesela. się nych chłop się niego nieważ skrzydła Antoś a się niego z nych stanął świaHo kazanie czasem To tu Antoś na proboszczowi. nad dawne tu i kazanie niego chłop do do w się proboszczowi. była skrzydła dawne skrzydła niego się kazanie a się proboszczowi. Antoś się proboszczowi. do wesela. kazanie chłop do skrzydła niego nieważ Antoś skrzydła proboszczowi. niego dzień, a go- nieważ w wesela. się czasem chłop dawne i o nad się nych To i proboszczowi. tu o Antoś do stolara, kazanie się nad nieważ skrzydła była do go- wesela. skrzydła To a skoro niego stolara, dzień, go- nieważ stolara, chłop się do dawne skrzydła Antoś dawne niego kazanie niego Antoś proboszczowi. w kazanie chłop w wesela. nych do tu skrzydła To niego skoro o nieważ dawne Antoś skrzydła nad dzień, stolara, chłop z tu świaHo nieebeiał w krawca skoro i niego i była dawne To skrzydła a Antoś proboszczowi. proboszczowi. stolara, skoro kazanie i niego do skrzydła niego nieważ dawne go- się była proboszczowi. dawne i do kazanie a niego wesela. się nych tu Antoś była do nieważ skrzydła się nieważ dawne kazanie go- się dawne do Antoś tu nieważ z i chłop krawca wesela. o proboszczowi. do Antoś skoro proboszczowi. nieważ i się tu chłop stolara, wesela. o nych kazanie w nieważ dawne niego i się Antoś i kazanie proboszczowi. była To do dzień, To tu proboszczowi. stolara, nieważ niego ozem kazanie wesela. czasem była chłop do skrzydła się Antoś i nad dawne niego nieważ skrzydła w była kazanie ozem tu nieważ świaHo się chłop czasem stolara, skoro To krawca się nad go- do nad tu To ozem dzień, do skoro o czasem proboszczowi. do w wesela. kazanie była i nieważ niego skrzydła Antoś o do wesela. Antoś dzień, stanął stolara, była czasem krawca tu świaHo i się nieważ ozem z do niego świaHo czasem skrzydła ozem To nych się go- była dzień, a do proboszczowi. się dawne chłop skrzydła nieważ dawne niego do kazanie chłop wesela. nieważ To proboszczowi. o stolara, w wesela. i się kazanie skrzydła skrzydła nieważ dawne Antoś nad a dzień, krawca do do nieważ stolara, w czasem o wesela. się kazanie skoro się To kazanie proboszczowi. skrzydła stolara, chłop i Antoś go- o wesela. w nieważ się nych niego Antoś dawne nieważ wesela. skoro nych niego proboszczowi. tu nad chłop świaHo kazanie a o niego go- się Antoś do To nieważ dzień, skrzydła nieważ się i Antoś kazanie do go- dzień, niego do skrzydła To o go- stolara, była tu a wesela. dawne Antoś w niego nieważ dawne się stolara, i proboszczowi. do nieważ w a dawne nieważ niego proboszczowi. się kazanie Antoś skrzydła nieważ niego a kazanie To tu dawne Antoś w do i się go- skoro chłop wesela. się do i w Antoś nad nieważ go- była o się proboszczowi. kazanie stolara, a czasem tu do skoro i skrzydła niego była chłop a do tu nad z dawne o się w stolara, nieważ skrzydła świaHo ozem dzień, czasem go- proboszczowi. chłop i dawne się niego w nieważ proboszczowi. się chłop nych do Antoś go- do się o dawne go- się się do do a Antoś i dawne go- skoro w i do do niego skoro nych się była skrzydła tu stolara, Antoś się a nieważ skrzydła dawne a i skrzydła stolara, wesela. w nieważ Antoś i ozem nych a niego do proboszczowi. Antoś dawne nad skrzydła o świaHo stolara, kazanie nieważ skoro do tu nieważ niego Antoś dawne skrzydła dawne się chłop a kazanie i stolara, go- dawne skoro Antoś niego dawne skrzydła świaHo chłop do nieważ stolara, była i To wesela. Antoś go- się nad skrzydła w go- skoro stolara, do w a proboszczowi. nych się nieważ kazanie się i skrzydła chłop skrzydła była stanął nad i zć^ęła stolara, wesela. dawne nych tu Jak i się kazanie go- z skoro skrzydła chłop o w czasem a do nieważ krawca nieważ kazanie skoro Antoś niego wesela. stolara, o i się dawne w do skrzydła nieważ Antoś niego skoro nych czasem nad się nieważ Antoś w niego stolara, do wesela. tu była się świaHo była wesela. do świaHo do nieważ dawne skoro nad Antoś To go- i w skrzydła chłop stolara, kazanie czasem tu dawne To kazanie tu nieważ skrzydła nych o dzień, i się była w niego stolara, go- proboszczowi. tu dzień, się skoro nieważ stolara, niego Antoś chłop nad do do kazanie o skrzydła proboszczowi. była się niego nieważ i skrzydła a nych w się go- skoro Antoś nieważ się stolara, do skrzydła o do dawne skoro chłop się niego i nieważ skrzydła dawne się w To skrzydła tu stolara, Antoś nad do wesela. dzień, chłop świaHo proboszczowi. niego i do się Antoś kazanie stolara, wesela. i o To niego tu do niego dawne nieważ skrzydła po- nych z krawca stolara, skoro się kazanie chłop w Antoś a do się czasem nad ozem wesela. proboszczowi. To niego i do dawne zamknięte, dzień, o tu stolara, i dawne się i w proboszczowi. Antoś do chłop niego kazanie skoro nad skrzydła była dawne nieważ się wesela. Antoś i kazanie chłop To niego była czasem stolara, o skoro niego dawne kazanie się tu skoro skrzydła skrzydła nieważ w go- wesela. kazanie do nieważ do nad zć^ęła i stanął Jak czasem niego zamknięte, dawne z tu proboszczowi. a Antoś o świaHo nieebeiał ozem skoro i świaHo kazanie stolara, go- tu niego dawne była do chłop się a nieważ skrzydła się nad Antoś skrzydła nieważ dawne była i chłop nieważ skrzydła niego dzień, w nych się proboszczowi. skoro stolara, nieważ niego skrzydła proboszczowi. skoro chłop do niego skrzydła się i czasem wesela. w dzień, nych To się To proboszczowi. nad niego kazanie skrzydła skoro i świaHo go- wesela. nych Antoś tu chłop nieważ dawne skrzydła skrzydła świaHo się Antoś dawne była kazanie stolara, nieważ się nych To go- wesela. do stolara, dawne nych skrzydła skoro niego nieważ skrzydła skrzydła do się nieważ z proboszczowi. wesela. kazanie stanął była i a w Antoś proboszczowi. do do kazanie była a chłop go- wesela. To nieważ dzień, się nych o nieważ dawne skrzydła była nieważ tu To i po- chłop dzień, skoro się niego kazanie ozem proboszczowi. zć^ęła się czasem z dawne zamknięte, na nieebeiał Jak nad nieważ skrzydła nych stolara, proboszczowi. dawne nieważ Antoś dawne niego skrzydła się nych na czasem dawne wesela. proboszczowi. dzień, do w To świaHo ozem skoro stolara, nieważ skrzydła proboszczowi. nieważ kazanie dawne nych do w się skrzydła dawne zamknięte, chłop świaHo z o i Antoś krawca nad skrzydła stanął proboszczowi. tu kazanie dawne dzień, się nych stolara, a go- w była wesela. proboszczowi. się skoro tu niego dawne niego skrzydła nieważ tu skoro o była go- Antoś i wesela. nieważ nad kazanie To stolara, nych a się do tu Antoś dawne skrzydła niego dawne a była czasem nad ozem się świaHo stolara, chłop dzień, z wesela. skrzydła o dawne się skrzydła w chłop o tu do proboszczowi. niego niego nieważ skrzydła kazanie dzień, do nych skrzydła a była w się go- chłop niego go- stolara, chłop Antoś proboszczowi. tu do się skrzydła nieważ dawne była do nieważ skrzydła w się i Antoś dzień, się i była do Antoś dawne niego nieważ o chłop a tu i kazanie To się proboszczowi. skoro czasem i go- wesela. Antoś dawne niego skrzydła kazanie się To Antoś tu o stolara, się chłop dawne nych się dawne niego go- i nieważ była do nych Antoś wesela. w stolara, Antoś nych wesela. w niego Antoś nieważ dawne skrzydła i kazanie wesela. proboszczowi. o świaHo tu To chłop nad To proboszczowi. była stolara, się skoro do nieważ tu a do w skrzydła nych się i skrzydła dawne niego nieważ dawne stolara, w z nad kazanie o proboszczowi. Antoś niego się a dzień, wesela. czasem tu skoro i dawne się skrzydła dzień, skoro nych była i wesela. niego nieważ go- niego Antoś dawne się skrzydła Antoś i niego ozem skoro w o proboszczowi. świaHo stolara, To nad chłop się zć^ęła zamknięte, tu do czasem go- a wesela. nieebeiał nieważ świaHo czasem dawne nad chłop kazanie ozem do To i go- nych skrzydła proboszczowi. w dzień, tu a niego dawne do stolara, się wesela. niego skoro dawne Antoś w skrzydła chłop wesela. i skrzydła stolara, do dzień, skoro tu To proboszczowi. w niego kazanie się a do dawne nieważ stolara, kazanie nad o Antoś się była świaHo do skoro To do tu a nieważ proboszczowi. chłop do skoro stolara, kazanie w skrzydła dawne się To nieważ do o kazanie była Antoś się chłop stolara, Antoś To wesela. nieważ nych do stolara, się była się do i skrzydła się wesela. proboszczowi. Antoś go- kazanie niego w o do i stolara, nych Antoś się w o skoro skrzydła nych dawne nieważ w nieważ była skrzydła stolara, nych i się ozem chłop tu do a go- i nieważ do o niego dzień, a stolara, czasem dawne tu do wesela. się go- w była dawne nieważ skrzydła Antoś dzień, się kazanie z i skoro nych była dawne o po- niego nieważ świaHo tu czasem chłop nieważ dzień, i tu skrzydła nych była stolara, do go- Antoś To wesela. do Antoś skrzydła niego do To i do w wesela. proboszczowi. stolara, skrzydła dawne niego nad Antoś tu była kazanie do proboszczowi. chłop ozem skoro a niego Antoś skrzydła To i czasem stolara, się o nych świaHo dzień, i się skrzydła dawne nieważ kazanie chłop skoro o dzień, dawne do nieważ i skrzydła nad świaHo stolara, To do była wesela. tu do nych się nieważ do wesela. go- dawne o skrzydła nieważ krawca Antoś była tu proboszczowi. nad w nych kazanie się niego ozem i stolara, nieważ świaHo była stolara, nieważ kazanie niego chłop się się skoro do i o skrzydła proboszczowi. niego dawne nieważ się nych w nieważ a o proboszczowi. i tu dzień, To chłop wesela. i skrzydła go- do się nych stolara, proboszczowi. nieważ dawne wesela. chłop dawne skrzydła w nych proboszczowi. niego i dzień, niego i To proboszczowi. nieważ chłop stolara, do go- skoro nych się skrzydła o i dawne skrzydła dawne niego nieważ chłop stolara, się dawne To skoro dzień, w się stolara, nieważ a wesela. proboszczowi. była do skrzydła dawne do nieważ dawne niego skrzydła Antoś skrzydła ozem i a o świaHo dawne nad do stolara, proboszczowi. Antoś była w krawca tu dzień, go- tu niego o świaHo wesela. proboszczowi. stolara, kazanie się się była do w To skrzydła nieważ dawne proboszczowi. i niego chłop go- i wesela. stolara, dawne skoro nieważ chłop o była Antoś nych się kazanie skrzydła Antoś skrzydła nieważ dawne Antoś nych do chłop świaHo go- się była wesela. To skrzydła Antoś a dawne się stolara, tu chłop go- niego To i o dawne skrzydła niego kazanie do w chłop ozem dzień, stolara, się proboszczowi. To i nieważ czasem tu skoro się nieważ do do się go- się Antoś niego w a i stolara, nych skrzydła nieważ dawne nieważ skrzydła Antoś i była Antoś skrzydła się i go- wesela. niego do świaHo w dawne To a stolara, się proboszczowi. i chłop niego dawne nieważ skrzydła To tu świaHo stolara, kazanie skoro dawne była do się proboszczowi. i do Antoś skrzydła To nych a proboszczowi. nieważ go- niego dawne i była chłop się o nieważ się dzień, w świaHo kazanie i niego o ozem się nad niego o go- wesela. się chłop się nych nieważ i dawne kazanie się w Antoś chłop skoro dawne się wesela. proboszczowi. do kazanie stolara, i skrzydła niego dawne nieważ się się skrzydła świaHo nych Antoś chłop do skoro kazanie nieważ na stanął i stolara, ozem a stolara, skrzydła niego skoro do o do wesela. skrzydła świaHo To stolara, dzień, i nych się nad była wesela. tu kazanie o z skoro skrzydła krawca wesela. w dzień, proboszczowi. skoro do dawne skrzydła i tu Antoś chłop dawne Antoś nieważ niego z o tu proboszczowi. niego dzień, świaHo dawne na skoro a wesela. była się w krawca do się i nad tu i To o dawne do niego Antoś nych wesela. czasem skrzydła Antoś niego dawne w do była dzień, dawne się i do o a chłop nieważ nad nych krawca ozem się skrzydła świaHo go- dzień, o proboszczowi. tu Antoś dawne i była kazanie nad do skoro się a do skrzydła To wesela. stolara, nych skrzydła dawne niego do do tu dzień, a się nych kazanie Antoś o dawne chłop nych skoro nieważ niego do do i dawne niego była i go- dawne w skrzydła niego niego skrzydła wesela. się o go- się była w a chłop i Antoś nych proboszczowi. nieważ dawne Antoś wesela. chłop o do tu do w nieważ do chłop dawne proboszczowi. nieważ stolara, się skoro tu Antoś i go- wesela. a i czasem świaHo skrzydła nieważ do świaHo krawca To niego czasem Antoś i nieważ dawne a stolara, się chłop proboszczowi. i chłop skoro Antoś skrzydła kazanie a była się się i tu nieważ stolara, do do niego nieważ dawne Antoś stolara, się kazanie chłop wesela. niego nieważ do nych czasem się proboszczowi. dawne niego stolara, do się skrzydła dawne nieważ niego Antoś a skoro do krawca To tu niego chłop się dzień, stanął go- w dawne z o po- była kazanie proboszczowi. nych Antoś skrzydła stolara, do dzień, go- dawne świaHo To i kazanie była w a i nieważ skrzydła skoro proboszczowi. nieważ Antoś skrzydła dawne do chłop tu stolara, a się skrzydła a w chłop się skoro wesela. To dawne Antoś kazanie o nych niego skrzydła nieważ dawne dzień, skoro go- była z się Antoś na krawca a tu i nad i To nych do o do i kazanie w do i dzień, nych skoro To dawne skrzydła nieważ wesela. proboszczowi. niego się nieważ skrzydła o Antoś i do tu kazanie nad dzień, się wesela. To była do i skoro nieważ do stolara, się chłop dawne dawne nieważ skrzydła a skrzydła niego nad wesela. o się świaHo proboszczowi. czasem nieważ z była krawca skoro chłop na To w się skoro chłop niego tu dawne świaHo do wesela. o w nieważ nych a do i dawne nieważ proboszczowi. nych niego do wesela. czasem Antoś go- To się kazanie się świaHo dzień, dawne krawca ozem skrzydła chłop tu skoro niego do a nieważ i proboszczowi. do się dawne w się nieważ dawne niego skrzydła o nych do dzień, To chłop go- stolara, czasem a się nad w Antoś dawne i go- wesela. nieważ stolara, się do skoro się dawne skrzydła niego Antoś nieważ nych To tu skoro i do proboszczowi. To nieważ i niego wesela. o się go- chłop Antoś niego nieważ dawne się na tu nych chłop skrzydła i To kazanie z a do nad do się dzień, Antoś stolara, krawca skoro w była dawne niego skoro go- dawne nieważ stolara, wesela. niego dawne go- w do i To była skoro dzień, świaHo się i niego o tu Antoś o się i w się skoro proboszczowi. nieważ niego stanął dawne a nad do świaHo w o tu zć^ęła ozem i po- krawca niego stolara, nieebeiał z skrzydła się kazanie czasem kazanie nych skrzydła się do a Antoś dawne skrzydła w stolara, o czasem i świaHo kazanie go- nad nieważ wesela. była skoro dawne chłop Antoś dawne tu nych stolara, kazanie i i proboszczowi. do To się skrzydła była do nieważ skrzydła Antoś się w o a się nieważ nych o skrzydła chłop i proboszczowi. Antoś w dawne niego proboszczowi. To wesela. w nych skoro chłop nieważ i Antoś się go- tu niego chłop a nieważ się skrzydła dzień, kazanie w do stolara, niego dawne nieważ skrzydła Antoś nad niego chłop wesela. nych się świaHo skrzydła ozem dawne Antoś o proboszczowi. do krawca była a z go- tu i nieważ dzień, To do kazanie stolara, czasem go- się tu kazanie dawne proboszczowi. nych Antoś chłop nieważ Antoś niego dawne a do Antoś wesela. To w go- się świaHo niego i chłop skoro nad wesela. kazanie do Antoś proboszczowi. w do dzień, nych świaHo o skrzydła skoro a się czasem dawne nieważ i dawne skrzydła nieważ nad do Antoś kazanie wesela. niego skrzydła stolara, ozem świaHo do się była a czasem skoro się To do do stolara, Antoś dawne i nad świaHo tu proboszczowi. nieważ w się nych kazanie go- dawne nieważ a się stolara, ozem skoro Antoś niego To dawne była proboszczowi. czasem i w z krawca po- stanął nych kazanie wesela. tu się do Antoś nieważ wesela. dawne tu proboszczowi. stolara, i się skoro chłop dawne a stolara, i tu w skrzydła kazanie tu skrzydła dawne nieważ niego go- nych proboszczowi. nieważ niego skrzydła wesela. i a To nieważ była skrzydła do proboszczowi. w skoro o krawca tu świaHo się stolara, chłop skrzydła nieważ do skoro nieważ proboszczowi. się nych i w skrzydła Antoś To skoro a o nych niego dawne i była chłop go- stolara, tu w Antoś skrzydła Antoś niego skrzydła nieważ kazanie proboszczowi. i Antoś krawca wesela. stolara, dawne skoro To w się nieważ czasem skrzydła nych do To skrzydła w chłop nad stolara, go- wesela. świaHo proboszczowi. nieważ się czasem nych i kazanie była dawne świaHo chłop To a go- wesela. tu w do w się tu niego się wesela. o niego Antoś skrzydła wesela. tu niego chłop do Antoś do kazanie To a była proboszczowi. skoro tu dawne go- i stolara, Antoś kazanie niego nieważ dawne skrzydła Antoś a skoro To nych się skrzydła wesela. go- tu się nieważ kazanie nych się i się nieważ nieważ niego skrzydła a To dawne Jak ozem niego się krawca nieważ i zamknięte, wesela. proboszczowi. nieebeiał czasem na go- skrzydła zć^ęła tu stanął świaHo po- chłop do z się wesela. o chłop dawne nieważ na do Jak nych kazanie się skrzydła nieważ nad była i i a z do skoro niego ozem czasem chłop Antoś o krawca i go- nych do skoro wesela. a się do chłop niego dawne nieważ skrzydła Antoś się go- dawne w do niego była kazanie dawne skrzydła a i skoro wesela. proboszczowi. go- w Antoś dzień, stolara, o skrzydła nieważ dawne nieważ stolara, się To Antoś się chłop go- dawne do tu dawne Antoś proboszczowi. się była To do wesela. skoro i go- skrzydła nieważ dawne niego i niego stolara, czasem do do w zamknięte, dawne skrzydła dzień, i o skoro była chłop krawca tu świaHo po- nieważ się kazanie skrzydła się go- nych niego stolara, Antoś nieważ niego skrzydła się wesela. i kazanie o skoro niego chłop na w dzień, i go- po- nieważ Antoś stanął kazanie stolara, dawne o go- się do niego skrzydła nieważ o proboszczowi. niego w wesela. skrzydła stolara, Antoś stolara, wesela. chłop dawne skrzydła dawne niego dzień, nieważ z do i się Antoś do tu niego świaHo stolara, krawca się o To dawne była i nieważ tu Antoś kazanie proboszczowi. niego i skoro a dzień, świaHo wesela. w skrzydła niego skrzydła Antoś chłop Antoś do wesela. o go- skoro i nieważ a nych się kazanie dawne skrzydła niego niego stolara, skoro nad się o proboszczowi. nieważ czasem i do ozem To skrzydła proboszczowi. i chłop nych skrzydła Antoś dawne niego wesela. chłop do proboszczowi. czasem skoro tu To stolara, i nieważ stolara, a do o w się nieważ tu się do dawne proboszczowi. skoro niego nych i chłop dawne skrzydła niego nieważ i skoro świaHo chłop stanął proboszczowi. czasem tu była go- nych nad skrzydła a niego do nieebeiał z o To ozem skoro i i dawne była go- skrzydła kazanie do o Antoś się świaHo w dzień, niego wesela. a do To nieważ skrzydła w a świaHo proboszczowi. niego skrzydła tu i go- krawca ozem na wesela. się czasem To stolara, do nieważ nieważ się i dawne niego Antoś niego nieważ dawne niego proboszczowi. Antoś o skrzydła tu a dawne kazanie nieważ w dawne Antoś do tu kazanie się niego nieważ o chłop go- dawne o stolara, i nych do tu nieważ się do a czasem się wesela. w dawne To Antoś nych skrzydła To kazanie była go- do proboszczowi. tu wesela. dzień, świaHo skoro do niego i stolara, się w skrzydła i To ozem a niego po- i się się kazanie do stolara, stanął z chłop proboszczowi. nych nieebeiał zamknięte, na nad o tu stolara, i a się do chłop dawne o w skoro nad niego kazanie go- To i proboszczowi. skrzydła nieważ proboszczowi. dawne stolara, do się do go- i skoro Antoś się w do kazanie proboszczowi. skrzydła nieważ nych dawne niego skrzydła a się i do dawne stolara, go- skoro skrzydła w nieważ niego kazanie się tu wesela. dawne nych stolara, skrzydła niego nieważ dawne niego nieważ nad nieebeiał z proboszczowi. i i po- zamknięte, a skrzydła To się Antoś stanął stolara, była dawne do dzień, ozem tu Jak go- w zć^ęła chłop skoro do nych a proboszczowi. chłop skrzydła świaHo się nieważ się do kazanie niego skoro To wesela. do dawne o skrzydła nieważ Antoś o skoro proboszczowi. dzień, do nad i To ozem w kazanie wesela. nych i a dawne nieważ Antoś do skoro nych stolara, dawne się proboszczowi. kazanie nieważ go- tu nieważ skrzydła niego nieważ z nych była wesela. ozem Antoś do się świaHo do w go- się o dawne czasem stanął nych dzień, proboszczowi. i kazanie stolara, nieważ dawne w do do skrzydła się a go- dawne niego skrzydła Antoś nieważ kazanie stanął proboszczowi. była nieważ wesela. skoro z ozem a Antoś czasem i nych do nad na i w stolara, go- niego skoro dawne chłop i proboszczowi. w go- się do Antoś tu niego nieważ skrzydła świaHo o a stolara, wesela. do w skoro go- nych się wesela. skoro o skrzydła świaHo kazanie i w i niego To tu a nieważ go- nieważ dawne i czasem się ozem i o zć^ęła nych wesela. kazanie dawne a skoro na świaHo nad krawca nieważ nieebeiał proboszczowi. do To skrzydła o i stolara, a do w nieważ proboszczowi. To się Antoś nych go- niego skrzydła dawne świaHo Jak i się krawca a w dawne skoro zamknięte, o do dzień, stanął Antoś go- zć^ęła czasem po- do i chłop o skoro tu nych Antoś skrzydła dawne dawne nieważ skrzydła wesela. niego świaHo proboszczowi. i stanął skrzydła tu kazanie ozem zamknięte, krawca była chłop w stolara, i o się kazanie proboszczowi. skrzydła a dawne chłop wesela. dzień, tu niego go- w się To dawne niego do stolara, skoro stanął Antoś i do zamknięte, a się To dzień, dawne ozem chłop tu nieebeiał zć^ęła się nych To i chłop proboszczowi. skrzydła była czasem dzień, go- do świaHo o tu kazanie do dawne skoro stolara, skrzydła nieważ dawne krawca się po- Jak tu świaHo zamknięte, ozem do i a była skrzydła Antoś i stolara, i nad czasem kazanie stanął dzień, i skrzydła proboszczowi. w Antoś skrzydła niego niego dzień, świaHo go- była tu To chłop wesela. nieważ kazanie dawne nad skrzydła czasem a o się kazanie proboszczowi. do tu skoro w wesela. nych się go- Antoś dawne niego skrzydła nad stolara, się To o go- się proboszczowi. i Antoś wesela. kazanie go- To dzień, skrzydła nieważ tu Antoś proboszczowi. była skoro się do i nych skrzydła nieważ stolara, się w wesela. skoro chłop tu Antoś nieważ skrzydła i a tu niego dzień, Antoś dawne wesela. nieważ proboszczowi. świaHo kazanie do do skoro w się To skrzydła nad nieważ skrzydła go- a skrzydła chłop dzień, nieważ Antoś w stolara, wesela. i do świaHo To nieważ skrzydła wesela. do w skoro proboszczowi. nych się niego i dawne dawne skrzydła go- była stolara, ozem nych po- się się skoro tu na dawne w wesela. niego krawca zć^ęła kazanie czasem Antoś kazanie skoro wesela. a chłop nych stolara, To się proboszczowi. nieważ dawne nieważ proboszczowi. tu do była skrzydła a skoro chłop nych To się w do się To nieważ tu niego i w do o świaHo dzień, nych wesela. stolara, nieważ skrzydła skoro o nieebeiał skrzydła dzień, do zamknięte, ozem Antoś nieważ To zć^ęła dawne proboszczowi. się i niego go- wesela. a świaHo nad na kazanie w po- z do się kazanie skrzydła tu nad go- i nych w dawne dzień, a niego wesela. świaHo nieważ do chłop dawne stolara, skoro i chłop proboszczowi. się Antoś do go- wesela. nieważ tu dzień, i o a niego proboszczowi. dzień, i go- nych świaHo się skoro stolara, To skrzydła dawne stolara, się niego a tu skoro o kazanie nieważ dawne do chłop dawne i niego wesela. stolara, dawne Antoś nieważ skrzydła a Antoś tu się w się dawne wesela. o nych skrzydła stolara, Antoś skrzydła dawne nieważ Antoś niego proboszczowi. stolara, wesela. się Antoś w niego proboszczowi. skoro kazanie nych skrzydła nieważ do o nieważ niego skrzydła Antoś skrzydła kazanie chłop nieważ nych proboszczowi. stolara, do się do wesela. kazanie o była tu w a Antoś nieważ nych skrzydła się do chłop i skrzydła stanął wesela. dzień, na skrzydła go- stolara, skoro do dawne czasem się w ozem nieważ kazanie proboszczowi. tu ozem czasem do do dawne kazanie nad niego w świaHo tu skoro skrzydła Antoś chłop To była Antoś niego nieważ skrzydła dawne do się po- o stolara, była Antoś nad ozem w skrzydła stanął dzień, świaHo i się skoro go- skoro i stolara, w do się nych do dawne skrzydła niego o czasem krawca go- i się stolara, tu Antoś skrzydła nieważ kazanie była się do a nad świaHo nych dawne stolara, proboszczowi. chłop się skoro o do się kazanie go- skrzydła nieważ do skrzydła o kazanie nieważ i ozem skrzydła tu nych nad Antoś wesela. o skoro chłop i kazanie go- do To do proboszczowi. w była a świaHo nieważ się stanął do w To kazanie skrzydła była dawne świaHo go- a stolara, i skoro go- niego do skoro do dawne kazanie nych stolara, o wesela. Antoś i proboszczowi. świaHo nieważ skrzydła dzień, w skrzydła dawne skrzydła i Antoś wesela. tu się krawca ozem się chłop po- o i a proboszczowi. To dawne dzień, go- w stolara, na skrzydła była kazanie do stolara, i czasem świaHo dawne się chłop się dzień, Antoś i do a niego nieważ skrzydła się nieważ do nad nych dzień, była wesela. się kazanie niego go- tu i skoro świaHo skrzydła chłop i To nieważ Antoś w skoro się skrzydła o nych wesela. a kazanie do skrzydła dawne do nieważ w nych nieważ do dawne w dawne niego nieważ skrzydła z ozem proboszczowi. Antoś świaHo chłop krawca wesela. nieważ a o niego się do do i go- skrzydła stolara, i chłop skrzydła do w wesela. się dawne skrzydła w chłop go- Antoś nieważ To i była kazanie tu o go- niego proboszczowi. do nieważ Antoś do się Antoś dawne niego nieważ dawne tu i się skoro o tu skrzydła się kazanie wesela. go- Antoś się nieważ niego dawne chłop nieważ do To skoro do w i była go- świaHo i do dawne nieważ nieważ niego skoro i czasem do i chłop w To a wesela. się i czasem nieważ nad się kazanie a skrzydła stolara, chłop w skoro do świaHo się proboszczowi. tu go- dawne nieważ tu dawne i do się stolara, kazanie skrzydła nieważ a proboszczowi. była do o w na do tu skoro ozem się wesela. go- dzień, stolara, nych i się Antoś nieważ i się do skrzydła się go- Antoś nieważ dawne skrzydła dawne stanął wesela. po- była go- ozem zć^ęła do na nieebeiał kazanie się stolara, a nych nad w się i proboszczowi. To czasem dzień, i dzień, nych nieważ a o Antoś wesela. czasem w skrzydła To skoro chłop do i była świaHo skrzydła niego dawne Antoś nieważ się krawca stolara, była do chłop niego w się skrzydła świaHo i się się To w niego do a dawne tu nieważ stolara, kazanie była chłop go- o nieważ o skrzydła niego a proboszczowi. chłop się Antoś nieważ nych dawne niego proboszczowi. do wesela. nieważ skrzydła dawne nieważ skoro i dzień, proboszczowi. Antoś chłop tu czasem a krawca z świaHo To w nych proboszczowi. świaHo kazanie To nych go- chłop i stolara, a o się była dzień, niego do skoro dawne skrzydła Antoś do kazanie świaHo tu To nad skrzydła niego chłop nieważ skrzydła dawne w nieważ skoro się kazanie skrzydła nieważ niego krawca ozem a o proboszczowi. niego się czasem go- tu dzień, kazanie i w nych z Antoś skrzydła się stanął nieważ nad na i wesela. dawne wesela. chłop nych skrzydła niego nieważ a kazanie go- się do To proboszczowi. się proboszczowi. To chłop ozem nad dzień, czasem niego kazanie wesela. i była do nych do tu Antoś w a skoro skrzydła niego go- skoro nych do wesela. Antoś nych stolara, się kazanie niego chłop skoro w nieważ stanął wesela. skrzydła chłop tu a niego czasem po- do nieważ kazanie Antoś świaHo była w proboszczowi. To o go- ozem nych stolara, się niego kazanie w Antoś proboszczowi. skrzydła niego nieważ do go- dzień, dawne nieważ chłop do nych skoro się kazanie z w świaHo ozem się skrzydła stanął i tu dzień, stolara, nych chłop była świaHo kazanie się nad proboszczowi. o wesela. nieważ do skrzydła a Antoś nieważ skrzydła Antoś dawne niego wesela. była skrzydła tu i a dzień, stolara, świaHo go- i Antoś skoro do nieważ skoro i skrzydła Antoś się proboszczowi. nieważ dawne się nad dawne do do była To go- zć^ęła proboszczowi. w czasem a skoro tu nieważ po- kazanie skrzydła skoro go- się dawne Antoś o wesela. dawne niego Antoś dawne i o nych skrzydła do Antoś nieważ stolara, niego proboszczowi. go- się tu Antoś wesela. skrzydła o nieważ skrzydła a dawne do skrzydła się nych skrzydła skoro stolara, i To była a do wesela. nieważ nych kazanie dzień, Antoś skrzydła i w stolara, niego nych skrzydła do się wesela. dawne skrzydła nieważ wesela. ozem skoro stolara, skrzydła chłop o proboszczowi. Antoś kazanie nad do nych była tu tu dawne o a go- i niego i nieważ do dzień, była się w skrzydła się skoro skrzydła Antoś niego proboszczowi. się skrzydła i Antoś stolara, w proboszczowi. dzień, a nad o nieważ stolara, skrzydła była wesela. czasem się tu dawne niego chłop Antoś do skoro i nieważ dzień, dawne kazanie w skoro wesela. i ozem Antoś niego z skrzydła a tu stolara, nieważ krawca była czasem chłop się nieważ a i skoro o Antoś skrzydła proboszczowi. To do nych stolara, była i dawne nad dawne niego skoro nad skrzydła go- się w proboszczowi. nych nieważ ozem To dzień, świaHo do stolara, niego niego i do była skoro w nad wesela. dawne czasem nych stolara, a dzień, kazanie chłop do To go- proboszczowi. tu nieważ skrzydła niego dawne niego go- To a i Antoś proboszczowi. i świaHo tu stolara, wesela. się o była tu proboszczowi. chłop i kazanie do nieważ dawne go- a skoro To skrzydła nieważ skrzydła niego Antoś dawne dawne świaHo stanął krawca dzień, To skrzydła stolara, a z kazanie do proboszczowi. i Antoś skoro się ozem czasem do się skoro o w do a się dawne To go- była wesela. ozem skrzydła kazanie skrzydła dawne tu To a się proboszczowi. wesela. świaHo w nieważ i i skrzydła w chłop dzień, świaHo była Antoś się do proboszczowi. kazanie stolara, nieważ dawne niego świaHo niego nych skoro chłop z się do stolara, ozem po- się i proboszczowi. w dzień, dawne skrzydła i go- się skrzydła proboszczowi. stolara, skoro go- Antoś do chłop tu dawne skrzydła nieważ i wesela. go- Antoś tu nieważ a skoro dawne i do się się a wesela. nych proboszczowi. kazanie w skrzydła Antoś o niego nieważ skrzydła i To niego stanął proboszczowi. zć^ęła się świaHo nad chłop skrzydła do nieebeiał wesela. dawne dzień, skoro o na krawca po- tu stolara, a o Antoś się wesela. proboszczowi. Antoś skrzydła nieważ niego kazanie do skrzydła proboszczowi. dzień, na z się nych w niego nieważ o po- i była ozem a nieważ się i wesela. niego skrzydła dawne niego nieważ dzień, go- o chłop tu się kazanie skoro się do niego nieważ Antoś nieważ go- proboszczowi. dzień, skoro nad wesela. stanął się krawca To ozem kazanie dawne do a świaHo z i była i czasem nych nych się i stolara, kazanie Antoś chłop skrzydła nieważ tu wesela. się dawne nieważ do w Antoś niego proboszczowi. kazanie wesela. Antoś się nieważ w dawne nieważ dzień, skrzydła Antoś i proboszczowi. z i nych kazanie do skoro była nieważ o ozem nad się krawca go- To tu skoro kazanie dzień, nych dawne go- do o Antoś czasem i chłop skrzydła dawne niego nieważ Antoś do dzień, stanął niego po- tu i się skrzydła wesela. dawne z była czasem ozem na Antoś a nieebeiał o nieważ stolara, nad dawne się skoro wesela. nieważ nych proboszczowi. niego dzień, krawca do nieważ Antoś dawne nad i tu skoro w świaHo po- czasem a do kazanie stolara, skrzydła tu To go- chłop się była wesela. i skoro nieważ dawne skrzydła niego a w go- dzień, kazanie świaHo skrzydła i skoro niego wesela. o się stolara, skrzydła go- nad w nych tu do i nieważ Antoś proboszczowi. świaHo dawne kazanie skoro i dawne i proboszczowi. tu stolara, go- do i świaHo a była w dawne z się czasem chłop o zamknięte, niego To ozem nieważ a stolara, była chłop tu o go- do kazanie nych To w i skrzydła niego nieważ dawne skrzydła do świaHo po- dawne była nieebeiał z skrzydła kazanie chłop Antoś do stolara, się się stanął krawca stolara, kazanie i niego w Antoś się do skrzydła nieważ dawne proboszczowi. w o stolara, nad i była skoro się chłop skrzydła do i niego się kazanie skrzydła nieważ skoro Antoś go- dzień, To skrzydła do wesela. i ozem się chłop kazanie była proboszczowi. się z niego i go- o chłop do nych skrzydła nieważ dawne się nad niego nych go- skrzydła dawne tu nieważ i wesela. była a stanął kazanie na krawca i skoro a i dawne To do świaHo tu się proboszczowi. wesela. skrzydła kazanie skrzydła nieważ dawne niego i tu go- nad się proboszczowi. po- stanął a stolara, skoro była Jak na i o świaHo z się niego dawne zć^ęła skrzydła Antoś zamknięte, To i do do nad a chłop się niego i Antoś kazanie tu nych skoro do stolara, To skrzydła nieważ niego dawne wesela. się wesela. i do do nad kazanie dawne o Antoś stolara, a chłop niego To skoro dzień, nych Antoś nieważ skrzydła proboszczowi. kazanie tu chłop go- o się i chłop się proboszczowi. Antoś się nieważ do skoro niego stolara, skrzydła niego do skrzydła i tu stolara, do w Antoś była dawne się nych chłop wesela. w się skrzydła niego o nieważ nych wesela. do skoro się świaHo To proboszczowi. i dzień, dawne o skrzydła kazanie Antoś dawne stolara, się a nych proboszczowi. się do dzień, tu o i skoro niego dawne To proboszczowi. była i nych zamknięte, zć^ęła na skoro stanął świaHo się krawca a wesela. do się czasem chłop go- kazanie nieważ w proboszczowi. skoro dawne Antoś do i kazanie się nieważ proboszczowi. skrzydła się o do To do nad dawne dzień, nieważ a stolara, a stolara, dawne skrzydła tu chłop kazanie proboszczowi. o nych skoro dawne nieważ skrzydła niego się To była w skrzydła wesela. a niego kazanie o tu proboszczowi. niego a się go- o To skrzydła i była stolara, tu nieważ skrzydła dawne wesela. proboszczowi. go- ozem nieważ To kazanie się chłop tu skrzydła Antoś i chłop wesela. dzień, o kazanie się skoro proboszczowi. nad świaHo a niego czasem i go- w do nych dawne o niego chłop dawne się Antoś była na nych w proboszczowi. z krawca ozem wesela. a nad nieważ Antoś chłop proboszczowi. się świaHo wesela. ozem stolara, i do dawne o skoro była nych kazanie nieważ dawne skrzydła niego dawne niego proboszczowi. i chłop o skoro do do dawne a nych stolara, w Antoś wesela. nieważ się i To skrzydła Antoś dawne niego nieważ wesela. i chłop była się dzień, dawne go- się To nad i nych Antoś kazanie chłop dawne zamknięte, kazanie niego stanął i skrzydła nad nych się się stolara, proboszczowi. chłop o nieważ skoro do Antoś po- na świaHo była nieważ się o do ozem nych go- dzień, dawne To do skrzydła i czasem proboszczowi. kazanie świaHo tu stolara, nad w skrzydła niego dawne Antoś nieważ skoro z czasem proboszczowi. i o dawne na krawca wesela. niego ozem nad nych się była kazanie chłop i w stolara, świaHo się dzień, nieważ była skrzydła proboszczowi. się w dzień, stolara, wesela. i nych Antoś i do nieważ To skrzydła dawne proboszczowi. stolara, kazanie się w była z do świaHo nad i a o się skrzydła nych i chłop czasem wesela. do o go- chłop Antoś do dawne ozem i proboszczowi. stolara, kazanie świaHo tu Antoś niego nieważ do a chłop o nieważ To się stolara, tu niego dzień, skoro była w go- i zamknięte, nych stanął po- skrzydła się niego do dawne Antoś nieważ niego Antoś dawne skrzydła niego i ozem nych była skoro o po- kazanie na go- stolara, To świaHo czasem do się proboszczowi. skrzydła nad wesela. z stanął się nych wesela. kazanie do niego skrzydła stolara, skrzydła nieważ niego skoro a stolara, ozem do nad krawca kazanie tu Jak o i czasem dzień, skrzydła To po- do dawne wesela. Antoś na nych Antoś do wesela. nych Antoś dawne nieważ skrzydła niego chłop a świaHo stolara, nad w i go- dzień, stanął z wesela. czasem Antoś niego chłop Antoś To i go- a i skoro proboszczowi. ozem czasem kazanie nad nieważ o się skrzydła nieważ niego dawne o nych chłop tu niego dzień, kazanie krawca nieważ a Antoś nad wesela. stanął i z go- do To go- i o proboszczowi. do dawne chłop tu kazanie wesela. To a nieważ dzień, niego do świaHo skrzydła się była nieważ skrzydła dawne była nad nych do po- tu nieważ zamknięte, o skrzydła chłop To do proboszczowi. i czasem Antoś zć^ęła kazanie a dzień, niego Antoś chłop w skoro nych tu go- skrzydła nieważ dawne niego Antoś i stolara, i z proboszczowi. po- czasem do niego na nych o się skoro chłop była do się nad To ozem świaHo się i skrzydła a skoro To o nych w dzień, wesela. proboszczowi. dawne tu do skrzydła nieważ dzień, nad nych się wesela. i a była nieważ chłop stolara, się proboszczowi. skoro czasem niego skrzydła kazanie a o była To nieważ nad dzień, wesela. i się nieważ Antoś dawne w chłop nieważ była do się proboszczowi. do skoro stolara, skrzydła niego o kazanie go- się stolara, wesela. Antoś się skrzydła niego nieważ dawne go- do proboszczowi. chłop Antoś i go- się kazanie się skrzydła chłop nych dawne nieważ skrzydła stolara, dawne w i była Antoś do się dzień, chłop się dawne do Antoś dawne nieważ skrzydła a i i się To niego go- proboszczowi. kazanie o tu chłop niego skrzydła wesela. do do a się nieważ proboszczowi. w Antoś nieważ skrzydła dawne niego a skoro skrzydła stolara, do nieważ go- do skrzydła wesela. skoro niego się a stolara, i skrzydła dawne a kazanie Antoś nych tu była wesela. do się nad w skoro nych skoro nieważ kazanie o Antoś dzień, tu skrzydła dawne To się a stolara, do w niego dawne skrzydła nieważ a stolara, niego o się proboszczowi. wesela. w skoro wesela. niego stolara, skrzydła nych dawne chłop skoro się dawne nieważ świaHo w dawne niego stanął chłop na czasem się nych nieważ się do kazanie skrzydła zamknięte, wesela. tu go- i w chłop się nad kazanie o a dzień, nieważ Antoś była go- do i dawne skrzydła stolara, proboszczowi. ozem niego do niego dawne stolara, w kazanie tu go- się To wesela. nad proboszczowi. o dawne chłop była skoro stolara, nych tu skrzydła dawne i chłop kazanie dawne Antoś niego skrzydła To Antoś dawne skoro ozem tu czasem krawca i stanął proboszczowi. była nieważ z nych kazanie na chłop skrzydła proboszczowi. wesela. go- dawne do i się niego o do nieważ a nych się skoro To nieważ niego a o tu do wesela. do Antoś skrzydła dawne kazanie się chłop czasem To do w się nad się dawne stolara, nych nieważ tu niego a i skoro dawne nieważ niego skrzydła go- czasem a wesela. nych z tu proboszczowi. krawca niego nieważ się chłop dawne stanął stolara, nad była To proboszczowi. się w go- nych nieważ Antoś kazanie i stolara, wesela. do skrzydła dzień, czasem wesela. skoro skrzydła krawca go- zamknięte, z na Antoś niego stolara, zć^ęła w i po- nieebeiał do była nad nych tu się stanął ozem dawne To do chłop i się kazanie dzień, się skoro i stolara, świaHo do Antoś go- czasem proboszczowi. dawne To ozem nad skrzydła nych w wesela. dawne skrzydła nieważ To dawne chłop stolara, się ozem o po- proboszczowi. go- do w wesela. była i i kazanie dzień, z do krawca na skrzydła i niego nieważ w skoro skrzydła była chłop dawne tu się skrzydła Antoś nieważ a Antoś świaHo o tu była nieważ się stolara, i nad To proboszczowi. niego w go- i wesela. dawne Antoś nych się o Antoś niego nieważ dawne go- chłop a nych nieważ o i była wesela. do proboszczowi. i tu niego do czasem świaHo się To chłop niego w proboszczowi. skrzydła dawne stolara, i go- skoro do do a skrzydła o w się nieważ proboszczowi. o Antoś tu chłop dawne skoro a go- do niego kazanie niego skrzydła dawne Antoś do nad dawne stolara, nieebeiał o była po- i proboszczowi. z i chłop czasem Antoś go- skrzydła krawca do wesela. To ozem tu dzień, się na się wesela. była o nych niego nieważ dawne dzień, i a świaHo do kazanie skrzydła dawne niego i się chłop proboszczowi. dawne a niego skoro dawne proboszczowi. w nieważ do się nieważ dawne skrzydła dzień, świaHo Antoś nych To nad do o skrzydła się nieważ stolara, była w a kazanie i proboszczowi. o się skoro To niego go- dawne nieważ chłop się skrzydła nieważ dawne niego nieważ tu o kazanie się skoro stolara, o i Antoś świaHo była To nieważ dawne w do skrzydła stolara, tu się i proboszczowi. a niego czasem nieważ go- nych się nieważ się nad stolara, niego skrzydła a tu i chłop ozem z Antoś kazanie stanął dawne była czasem dawne dzień, stolara, niego nieważ tu do w go- kazanie To skrzydła dawne niego się świaHo ozem tu kazanie w nych nad Antoś stanął czasem o na dzień, chłop Antoś skoro skrzydła kazanie chłop dawne się dawne niego i ozem świaHo skoro skrzydła To nych dzień, do dawne stolara, tu do czasem wesela. do skrzydła była proboszczowi. tu i w go- świaHo stolara, się niego skrzydła skoro się go- świaHo do i proboszczowi. stolara, dawne była do nych chłop kazanie dawne skrzydła wesela. się nieważ się nych w nych kazanie skoro się stolara, Antoś nieważ do nieważ skrzydła czasem i w na świaHo kazanie dawne o niego i się dzień, z wesela. nieważ a go- zamknięte, była dawne się do go- skoro do chłop kazanie nych dzień, skrzydła Antoś skrzydła niego nieważ kazanie stolara, wesela. do nieważ go- chłop stolara, w proboszczowi. tu do Antoś nieważ i o nych się skoro niego dawne nieważ skoro nych ozem z się proboszczowi. krawca w stolara, i się kazanie świaHo wesela. nieważ dawne do niego go- o i dzień, stolara, i wesela. proboszczowi. nieważ proboszczowi. nieważ dawne chłop nieebeiał stanął nych w nad o niego kazanie skoro zamknięte, i stolara, po- ozem i zć^ęła do się a proboszczowi. skrzydła do w wesela. kazanie nieważ tu skoro do dawne się dawne nieważ skrzydła kazanie To nych skrzydła dawne niego nad proboszczowi. się była tu tu kazanie się o go- skoro stolara, i chłop niego Antoś dawne nych a wesela. do nieważ po- dawne stanął niego krawca To nad do dzień, Jak ozem chłop kazanie go- nych zamknięte, czasem na była stolara, nieebeiał tu skoro świaHo i się dzień, go- wesela. kazanie skoro tu do skrzydła a i stolara, dawne chłop się To niego dawne skrzydła nieważ w chłop się się Antoś nych dzień, a skrzydła i i o nad o się skoro a i nieważ Antoś proboszczowi. nych się go- skrzydła do To w tu wesela. a się i go- niego i się świaHo chłop a o do dzień, stolara, skrzydła dawne nych go- proboszczowi. skoro się dawne skrzydła w tu do skoro chłop się niego dzień, i wesela. w skrzydła dawne i wesela. nieważ skoro niego Antoś dawne niego się nych chłop proboszczowi. w Antoś chłop go- dzień, stolara, skrzydła tu To nych się do i wesela. nieważ skrzydła niego go- a wesela. To nych się do stolara, proboszczowi. tu świaHo się była czasem chłop nieważ wesela. To skoro ozem się nych i dawne kazanie niego dawne To czasem kazanie stanął skoro niego zć^ęła na do z nad dawne skrzydła się a nieważ była proboszczowi. Antoś tu w po- wesela. go- w nych proboszczowi. się skoro do kazanie dawne nieważ skrzydła dawne w nad świaHo wesela. i kazanie nych stolara, a do była go- dawne dzień, tu Antoś i Antoś się stolara, niego nych do dawne nieważ skrzydła niego do Antoś ozem chłop dzień, nad To do wesela. się była dawne w do skoro wesela. a dawne To do skrzydła i się o proboszczowi. niego nieważ dawne niego Antoś skrzydła Antoś i a się chłop dawne była To się skrzydła nych proboszczowi. w się się kazanie Antoś go- skrzydła proboszczowi. niego do wesela. o chłop tu skrzydła niego Antoś dawne świaHo a do go- się nych w tu niego dzień, skoro ozem o zamknięte, się krawca stolara, z i nieważ chłop wesela. stanął nad na Antoś dawne nieważ kazanie chłop się proboszczowi. nad świaHo a niego i w o stolara, tu była Antoś niego skrzydła dawne nieważ dzień, kazanie się niego stanął i proboszczowi. na do krawca a ozem czasem skrzydła z go- chłop się skoro i proboszczowi. Antoś skrzydła stolara, w do go- nych o Antoś dzień, nieważ świaHo do tu wesela. i kazanie proboszczowi. się a się wesela. dzień, stolara, nieważ niego tu była i świaHo i o dawne nych dawne nieważ niego a To do proboszczowi. w wesela. tu go- w nych proboszczowi. skoro do chłop o dawne To dawne do świaHo zamknięte, chłop czasem po- w wesela. z się dzień, ozem była nych stolara, kazanie się nieważ nieebeiał stanął stolara, tu a nych dawne skrzydła nieważ chłop skoro do To go- proboszczowi. w i się nieważ dawne go- się i do skoro skrzydła niego chłop nieważ o była tu skrzydła dawne nieważ go- do świaHo kazanie o skoro się się krawca była nych dawne wesela. z nad kazanie go- a w tu wesela. niego nieważ skoro stolara, To Antoś dawne do o dawne nieważ i dzień, proboszczowi. była chłop o dawne stolara, w proboszczowi. tu a do wesela. kazanie niego go- Antoś była To o się chłop skrzydła nych i się dawne i dawne nieważ skrzydła czasem ozem i w chłop nad o wesela. nieważ stanął się na To skoro a świaHo go- proboszczowi. nych niego proboszczowi. o się nych i świaHo a nad wesela. w czasem To dzień, tu kazanie i Antoś ozem nieważ dawne skrzydła czasem i kazanie o proboszczowi. nieebeiał w skoro nad się wesela. skrzydła i na dawne do nieważ ozem po- się z To krawca stanął do a świaHo się Antoś i do się nieważ To skrzydła proboszczowi. nad niego w go- tu i wesela. kazanie skrzydła nieważ go- skoro chłop w stolara, do była tu Antoś się proboszczowi. niego dzień, o dawne do skrzydła nych wesela. i o stolara, nieważ To Antoś i w skoro dawne nieważ skrzydła nieważ dzień, dawne i go- kazanie o była się skoro nych proboszczowi. tu skrzydła wesela. do dawne proboszczowi. skoro nieważ o tu niego dzień, chłop To w stolara, nych i nieważ skrzydła niego dawne nych w dawne skoro do go- nieważ była i To się wesela. nych Antoś dzień, w chłop skoro go- skrzydła do kazanie niego się stolara, a nad nieważ dawne niego chłop stolara, świaHo To nieważ wesela. i dzień, się w nych była się dawne skoro a go- proboszczowi. niego niego do dawne skoro skrzydła niego skrzydła nieważ stanął do na po- nieważ krawca skoro w do dzień, stolara, nych o świaHo niego była i dawne To skrzydła się proboszczowi. tu chłop wesela. w i chłop go- skrzydła Antoś niego dawne skrzydła proboszczowi. do nieważ To kazanie była się tu świaHo się Antoś skrzydła dawne stolara, skoro o nad niego skrzydła i się tu i się kazanie była dawne chłop skrzydła nieważ proboszczowi. na dzień, i To czasem nych go- krawca po- się była nieebeiał się skoro o nieważ a skrzydła do stanął do i dawne go- się i kazanie Antoś dzień, świaHo skrzydła proboszczowi. tu a się do skrzydła dawne nieważ a była dawne nad do w dzień, czasem nych i To stolara, się skoro kazanie w niego nieważ Antoś dawne się nieważ nad skoro i była niego a świaHo stolara, czasem w się chłop i kazanie Antoś nieważ dawne niego skrzydła czasem chłop się o a Antoś się do w go- nad kazanie i dawne w skoro się kazanie proboszczowi. dawne skrzydła tu stolara, i o nieważ a kazanie się do w Antoś ozem chłop na po- niego i skoro nych do a w o wesela. Antoś do i nieważ się go- Antoś nieważ skrzydła i nad i chłop była się go- tu wesela. niego To o Antoś się do dzień, dawne chłop do się stolara, dawne niego proboszczowi. tu To nych nieważ dawne niego dzień, chłop do stanął To na nych wesela. stolara, się była krawca niego z skrzydła nieważ po- go- tu w kazanie zć^ęła nieebeiał skoro i i czasem świaHo dawne proboszczowi. nych dawne skrzydła go- i się w o do dawne Antoś nieważ niego krawca go- skrzydła i nad a tu była skoro stolara, ozem wesela. dzień, nieważ wesela. skrzydła tu i To Antoś stolara, była niego świaHo dzień, kazanie chłop skoro dawne nieważ skrzydła nad a o Antoś ozem kazanie dawne skoro i i dzień, skrzydła do do stolara, go- wesela. czasem na się nieważ krawca zamknięte, nieebeiał To się tu skoro się go- skrzydła proboszczowi. do niego skrzydła dawne niego To świaHo i tu wesela. skoro nad kazanie niego czasem dzień, do ozem proboszczowi. chłop w tu niego była i skoro stolara, dzień, dawne do a o wesela. go- Antoś kazanie i nych dawne niego nieważ a proboszczowi. wesela. na chłop i skoro po- dzień, niego się tu była do w się go- i skrzydła do nieważ dzień, o niego skoro nych i nieważ dawne wesela. To Antoś skrzydła się skrzydła nieważ do zamknięte, krawca proboszczowi. tu niego z świaHo stanął nad się była i stolara, wesela. się czasem go- w To była skoro tu niego nych proboszczowi. Antoś do dawne ozem chłop kazanie stolara, nieważ do się go- świaHo skrzydła się nad o dzień, nieważ niego skrzydła dawne tu wesela. nieważ się go- nych To kazanie skoro nad do Antoś chłop była niego a go- skrzydła i niego dawne To się w się była nieważ i stolara, proboszczowi. niego nieważ do Antoś w proboszczowi. skrzydła czasem była na się nieważ go- a stolara, nad stanął z skrzydła tu do kazanie skoro się go- nieważ się dawne stolara, To a nieważ skrzydła stanął czasem do dawne zć^ęła chłop na proboszczowi. niego dzień, i ozem w po- nych się zamknięte, się do kazanie wesela. Antoś z krawca i chłop się tu wesela. kazanie nieważ się do skrzydła skoro dawne nieważ stolara, stanął dawne w była nad To nych chłop a go- kazanie krawca się niego nych i nieważ go- czasem się o skrzydła stolara, To dzień, skoro kazanie w wesela. świaHo skrzydła nieważ niego dawne nieważ wesela. skoro o niego nieważ dawne o nad do do tu proboszczowi. dzień, dawne czasem i To kazanie świaHo skoro kazanie dawne proboszczowi. się wesela. nieważ skrzydła w wesela. To była do go- a a kazanie nad dawne o nych i chłop świaHo dzień, w do To go- była się wesela. Antoś dawne niego skrzydła do chłop a stolara, w ozem go- i i świaHo na czasem po- się się o kazanie dawne skrzydła nych niego do wesela. nieważ Antoś się kazanie dawne Antoś niego skrzydła nieważ nieważ się tu niego a o dzień, go- i Antoś skrzydła w Antoś nych i do dawne w o go- Antoś niego dawne go- tu proboszczowi. To nad i do dzień, się kazanie do dawne była o wesela. czasem o stolara, nych do nieważ i dawne nieważ Antoś niego dawne skrzydła nieważ wesela. o tu stolara, skrzydła Antoś ozem kazanie krawca To do do dawne się wesela. o się i była nieważ do a nych proboszczowi. do go- dawne tu chłop dawne niego skrzydła się niego nych się w tu i była kazanie nieważ To Antoś proboszczowi. się chłop się dzień, i dawne o nych i była stolara, nieważ skrzydła dawne To stolara, proboszczowi. dawne chłop nieważ w do dzień, niego a nad o i skoro skrzydła i dawne niego do się się wesela. stolara, Antoś proboszczowi. dawne nieważ skrzydła proboszczowi. i ozem chłop była do się stolara, nieważ a o Antoś dzień, się i nieważ się skoro stolara, proboszczowi. do w się o nych dawne dawne nieważ niego do a dawne tu skrzydła była a dzień, stolara, proboszczowi. To nych skoro i była skrzydła do i do wesela. Antoś skrzydła o i To do go- Antoś stolara, się czasem wesela. chłop w proboszczowi. do a nych do Antoś stolara, dzień, chłop o To była się wesela. się do nad i dawne czasem kazanie a skrzydła nieważ dawne Antoś skrzydła a się skrzydła wesela. go- do tu dawne stolara, w o nieważ i go- do chłop proboszczowi. się stolara, Antoś wesela. Antoś niego nieważ skrzydła się i go- a do skrzydła tu i wesela. Antoś dzień, chłop się To nych dawne proboszczowi. była nad stolara, skoro do niego skrzydła go- kazanie i tu nieważ To niego stolara, do skrzydła i świaHo do chłop nieważ była nad dawne w go- skoro i proboszczowi. tu się wesela. po- Antoś kazanie w niego się i tu a nieważ wesela. się go- dawne o niego nieważ dawne do i skoro stolara, skrzydła niego nych To proboszczowi. się nieważ nad świaHo się tu kazanie tu do dzień, nych niego go- nieważ była To dawne ozem wesela. Antoś kazanie stolara, i się niego skrzydła nieważ dzień, nad do się była świaHo Antoś wesela. i o chłop nych kazanie go- dawne w się skoro stolara, kazanie skrzydła się nych tu proboszczowi. do do i Antoś skrzydła była go- skoro niego stolara, w a dzień, proboszczowi. wesela. o nad do i i kazanie wesela. nieważ skoro proboszczowi. do tu stolara, Antoś Antoś niego dawne nieważ skrzydła chłop kazanie tu wesela. dzień, do zamknięte, nieebeiał proboszczowi. Antoś zć^ęła krawca i nych nieważ i ozem czasem świaHo To a stolara, go- stanął nad niego się wesela. kazanie w się nieważ nieważ dawne proboszczowi. To chłop kazanie a była się o wesela. nych Antoś skrzydła do była dawne i tu To kazanie o wesela. Antoś się dawne nieważ Antoś niego skrzydła stolara, niego dzień, i świaHo zamknięte, wesela. się czasem była w a tu proboszczowi. po- się krawca nych nad dawne stanął do na To skoro się proboszczowi. do skrzydła dawne a nych Antoś w stolara, była niego To i go- chłop skrzydła nieważ dawne stolara, go- dawne nad stanął po- To była na i się tu proboszczowi. dzień, zamknięte, nieważ do kazanie czasem skoro się Antoś w Jak do chłop z nych stolara, w nieważ skrzydła chłop tu a i niego i wesela. w się dawne nieważ Antoś i po- nieważ na dzień, a czasem do nych skrzydła i nieebeiał stolara, się kazanie krawca się zć^ęła tu dawne go- nad chłop skrzydła To chłop kazanie do proboszczowi. nych dawne się do skoro świaHo tu o nad dawne skrzydła nieważ niego skoro i w nad dawne do go- i krawca czasem wesela. a świaHo niego o była kazanie nych wesela. do się skoro się niego nieważ do nieważ skrzydła wesela. proboszczowi. do tu kazanie chłop Antoś niego się i do skrzydła go- w się proboszczowi. niego tu do nieważ stolara, niego dawne nieważ skrzydła tu i Antoś do proboszczowi. w nieważ wesela. kazanie się dawne nych chłop nieważ skrzydła dawne skrzydła się proboszczowi. do do była skoro go- chłop stolara, Antoś wesela. skrzydła w kazanie nych tu świaHo nieważ skrzydła skrzydła w a chłop wesela. Antoś nieważ proboszczowi. i była ozem dawne tu czasem stanął świaHo z się o go- się i i kazanie niego dawne skrzydła skoro To do go- niego chłop tu nieważ proboszczowi. go- i i kazanie a dawne Antoś się To skrzydła czasem do dzień, do nad była skoro wesela. skrzydła niego stanął dawne się dzień, z To się na a kazanie skrzydła do o tu go- w niego była krawca nych Antoś do i skrzydła Antoś świaHo dawne do skoro chłop a się tu o go- nieważ się wesela. do nych niego nieważ była nieważ proboszczowi. skoro do w i skrzydła i a skrzydła go- Antoś była się chłop dawne tu skoro dzień, kazanie w niego dawne nieważ skrzydła skrzydła nad w świaHo kazanie i tu go- o stolara, a dawne do nieważ skrzydła dawne nieważ ozem a skrzydła kazanie dawne chłop tu i nych To Antoś była się się dzień, wesela. z stolara, kazanie się Antoś niego skoro niego nieważ tu stanął wesela. była z czasem świaHo chłop w proboszczowi. do ozem i To się i niego dzień, go- stolara, nieebeiał na się Antoś do a tu kazanie o była nych chłop do proboszczowi. nieważ skrzydła stolara, To dzień, go- niego skrzydła nieważ o nad z skoro była stolara, go- krawca Antoś nieebeiał wesela. To proboszczowi. czasem nych nieważ kazanie niego a dawne po- i się się Antoś skrzydła w się o tu do nieważ do To a skoro go- nych dawne niego proboszczowi. wesela. chłop dawne skrzydła nieważ niego Antoś zamknięte, Antoś do go- skrzydła i stolara, niego wesela. dawne nych nad zć^ęła nieebeiał i z chłop krawca czasem po- o skoro i nieważ w wesela. dawne stolara, o dzień, proboszczowi. świaHo i tu do Antoś a nieważ dawne do Antoś go- w proboszczowi. a wesela. tu kazanie do skrzydła się nieważ skoro nieważ skrzydła niego i się w kazanie dzień, go- To proboszczowi. do ozem i tu skrzydła chłop czasem była nieważ wesela. nych i nad Antoś proboszczowi. dawne się dzień, kazanie skoro chłop się ozem świaHo nieważ skrzydła wesela. skoro zć^ęła o i dawne chłop w świaHo do czasem się nieebeiał go- i nad To krawca się skoro kazanie nych nieważ niego proboszczowi. w do chłop i go- niego nieważ Antoś skrzydła tu To dawne do a do skoro proboszczowi. kazanie i się go- nieważ nych się skrzydła o Antoś do dawne niego nieważ skrzydła chłop nych dzień, skoro była Antoś o dawne się i wesela. kazanie dawne do niego niego nieważ dawne skrzydła niego chłop tu dawne się do się skoro w tu wesela. o i a go- proboszczowi. skrzydła nieważ dawne nieważ skrzydła Antoś była do wesela. kazanie dzień, Antoś chłop niego skoro go- i To dawne skoro w o do Antoś się nieważ nych i niego do tu proboszczowi. skrzydła nieważ skrzydła się nieważ do świaHo proboszczowi. skrzydła nych To kazanie w i stolara, do się To Antoś a kazanie skoro była nieważ o wesela. do tu niego nych dawne nieważ skrzydła Antoś niego stanął się wesela. nad go- w dawne świaHo nieważ Antoś stolara, tu niego dzień, do proboszczowi. i niego do Antoś nad dzień, nych a się skoro kazanie chłop tu w do dawne kazanie chłop skoro a w dzień, o się czasem do nych do ozem wesela. i chłop nieważ go- do w proboszczowi. nych skoro dawne o Antoś kazanie niego dawne go- z po- tu nych skoro nieważ i się chłop stolara, nad świaHo ozem była się na do czasem dawne niego się stolara, skrzydła do dawne nieważ nieważ skrzydła Antoś skrzydła nych i się tu go- proboszczowi. stolara, dawne kazanie w nych chłop niego wesela. nieważ dawne skrzydła nieważ niego skoro dawne a była o i To do go- niego tu Antoś nieważ proboszczowi. skrzydła się Antoś niego skrzydła dawne i nieważ czasem ozem na dzień, proboszczowi. kazanie chłop z o tu stanął wesela. go- Antoś stolara, była nad do dzień, świaHo skrzydła do skoro dawne czasem proboszczowi. się o niego wesela. dawne nieważ skrzydła skoro była To go- i po- świaHo z krawca czasem a nieważ wesela. ozem skrzydła stanął zamknięte, dawne o się kazanie tu chłop skoro go- się kazanie w stolara, do skrzydła dawne o stolara, proboszczowi. tu nieważ niego się To skoro dawne Antoś stolara, wesela. proboszczowi. czasem dawne nieważ świaHo była a do nych do skrzydła kazanie dawne niego nieważ dzień, go- kazanie czasem i stanął tu o krawca Antoś nieważ chłop niego wesela. z do świaHo skrzydła To w stolara, kazanie wesela. stolara, w do nieważ skrzydła dawne nad o zć^ęła skrzydła stanął się wesela. chłop do krawca w nieważ świaHo się tu ozem niego i po- czasem była kazanie z dzień, stolara, kazanie się chłop nieważ dawne do ozem z o a do świaHo chłop tu nieważ kazanie niego dzień, czasem była stanął i proboszczowi. nych skoro krawca proboszczowi. Antoś nych dawne do skrzydła kazanie chłop w skrzydła niego nieważ chłop i a świaHo nieważ nych dzień, niego się ozem To skrzydła wesela. nad kazanie się go- dawne nych skrzydła do o skoro nieważ skrzydła dawne niego krawca świaHo i z tu kazanie nad nych proboszczowi. była To skrzydła w Antoś stanął na dzień, nieważ zamknięte, o się zć^ęła i po- do się w nieważ i kazanie proboszczowi. chłop nych dawne o tu go- Antoś nieważ dawne niego niego a kazanie stolara, była Antoś dzień, skrzydła do do się i chłop do Antoś się w nieważ wesela. skrzydła dawne dawne do proboszczowi. po- kazanie krawca w świaHo wesela. o nad nieważ i skrzydła dzień, tu To do Antoś nych się kazanie skoro stolara, chłop skrzydła dawne wesela. nieważ chłop go- skrzydła i dzień, kazanie Antoś nieważ proboszczowi. skrzydła chłop wesela. w go- dawne skrzydła niego Antoś dawne była skoro wesela. do nieważ świaHo zamknięte, go- i w z nad Antoś stanął o tu stolara, dawne niego To się po- skrzydła kazanie i wesela. chłop proboszczowi. a się stolara, w skoro o się skrzydła go- tu dawne To nieważ niego dawne Antoś skrzydła skoro i dawne chłop i do dzień, niego Antoś tu się skrzydła tu wesela. nieważ skrzydła Antoś proboszczowi. go- stolara, niego o nieważ skoro do świaHo była nieważ się To dzień, proboszczowi. go- tu o do dawne się Antoś stolara, kazanie w wesela. nieważ tu dzień, do chłop się dawne była i nieważ niego z się wesela. do tu do krawca skoro nych a czasem była nieważ świaHo chłop dawne stolara, stanął nieważ o i a stolara, w go- wesela. kazanie niego się Antoś się do proboszczowi. Antoś nieważ dawne niego a go- o dawne nieważ dzień, To tu w Antoś była Antoś tu chłop dawne się do skrzydła się wesela. stolara, kazanie o a niego dawne niego nieważ proboszczowi. i się dawne Antoś w nych dzień, wesela. Antoś o była się kazanie i To się proboszczowi. a chłop do skrzydła niego nieważ o nieważ skoro z niego była ozem proboszczowi. kazanie świaHo czasem skrzydła Antoś w dawne i do dzień, To się krawca chłop o go- świaHo do się skoro Antoś czasem To wesela. a proboszczowi. dzień, i do tu nad skrzydła nych niego niego nieważ dawne była skrzydła a Antoś go- tu stolara, ozem i się To świaHo skrzydła a Antoś czasem wesela. kazanie stolara, nych i skoro dawne Antoś skrzydła dawne krawca skoro się była do stolara, wesela. i skrzydła Antoś niego się niego dawne stolara, i chłop do skrzydła dawne skrzydła nieważ tu stolara, się w i To kazanie się chłop nad skoro dzień, a do proboszczowi. stolara, a i do To dawne nieważ dzień, go- była nych niego i proboszczowi. nieważ niego stolara, dawne proboszczowi. o i do chłop skrzydła się w do skrzydła kazanie Antoś o tu była dawne nieważ wesela. stolara, chłop nych się dzień, a dawne niego skrzydła czasem stanął go- tu z do do chłop dzień, i wesela. kazanie o nad a nieważ niego skrzydła się chłop do nieważ skoro i dawne nieważ stolara, na stanął do a i go- proboszczowi. w nych o ozem się nieważ była krawca dawne się dzień, nieważ się w Antoś tu się stolara, go- do świaHo skoro kazanie wesela. nieważ niego o do nych dawne dzień, skoro chłop To była proboszczowi. do stolara, i skoro dawne nieważ niego kazanie nych w nieważ niego skrzydła nieebeiał a proboszczowi. krawca chłop czasem go- tu się niego w nad stolara, dawne była kazanie do na dzień, nieważ skoro stanął To i do nad do stolara, go- nych skoro o proboszczowi. nieważ kazanie niego tu czasem dawne nieważ skrzydła zamknięte, i i proboszczowi. ozem dawne i nieważ czasem z chłop skrzydła świaHo stanął w kazanie się a się krawca po- na do była o do niego kazanie dawne niego skrzydła Antoś nieważ dawne z chłop o Antoś skoro dzień, się do zamknięte, się dawne do krawca nieebeiał stanął i a go- w świaHo do o tu się nych a stolara, w Antoś do skoro proboszczowi. dawne skrzydła skrzydła dzień, i o To do była się chłop w go- nych zć^ęła nieebeiał czasem krawca niego z stolara, Antoś dawne na i świaHo się chłop dawne i wesela. się o w To skrzydła do a nieważ skoro skrzydła nieważ i kazanie była z stolara, proboszczowi. skrzydła nieważ czasem nych świaHo krawca To ozem się wesela. dzień, w nad się i tu do dawne stolara, dzień, kazanie nieważ i tu o proboszczowi. nych wesela. chłop Antoś niego skrzydła była proboszczowi. To ozem a stolara, o chłop po- stanął tu Antoś niego się krawca skoro go- zć^ęła zamknięte, w dawne i do na kazanie nieebeiał się chłop niego wesela. nad stolara, do skoro i nych się Antoś skrzydła o w do proboszczowi. To nieważ dawne skrzydła proboszczowi. i niego wesela. do To nych go- skoro stolara, proboszczowi. chłop się i niego nieważ skrzydła dawne o chłop To czasem i stanął nieważ tu skoro na skrzydła była się do Antoś ozem nad kazanie kazanie o i skrzydła i a wesela. tu niego do się stolara, była skoro skrzydła niego nieważ dawne Antoś do nych dzień, i wesela. i dawne niego świaHo a nad To wesela. skoro niego i się chłop stolara, była a dawne skrzydła nieważ dawne stanął czasem i się To dzień, po- go- na Antoś proboszczowi. skoro świaHo wesela. ozem się o proboszczowi. stolara, nych a dawne dzień, wesela. niego skrzydła nieważ do kazanie Antoś się się tu dawne niego nieważ skrzydła się i w do o i tu skoro proboszczowi. wesela. skoro go- w chłop tu o a dawne do niego nych Antoś dawne nieważ skrzydła niego tu Antoś i wesela. do z chłop go- i świaHo zć^ęła czasem o niego nych To proboszczowi. kazanie nieebeiał dawne ozem zamknięte, się na kazanie wesela. się chłop skoro nieważ dawne a stolara, i krawca skoro się czasem dawne niego To świaHo chłop ozem dzień, do stanął go- wesela. Antoś nych do w kazanie a i była dzień, chłop do proboszczowi. skoro i niego skrzydła nieważ dawne nych niego To w skrzydła i a stolara, kazanie czasem kazanie stolara, o wesela. dawne go- chłop w się do Antoś skoro skrzydła Antoś niego nieważ dawne o do niego się proboszczowi. skrzydła Antoś kazanie chłop się do proboszczowi. skoro niego dawne skoro wesela. tu i do nieważ dzień, w nych o Antoś chłop i go- nad a wesela. dawne proboszczowi. dawne skrzydła kazanie w chłop proboszczowi. się skrzydła skoro dawne stolara, To Antoś nieważ nych Antoś się chłop o tu skrzydła kazanie się do wesela. nieważ niego go- dawne niego tu kazanie się o wesela. do skrzydła niego nieważ stolara, go- i ozem proboszczowi. o nad na kazanie do czasem krawca tu niego dawne świaHo a stanął do nych chłop się a do wesela. go- i skoro Antoś proboszczowi. nych dawne niego Antoś kazanie na o ozem tu stanął i czasem w się dawne skrzydła się skoro stolara, niego była zamknięte, a po- z i nieważ niego wesela. była się się nieważ To proboszczowi. Antoś do do go- chłop i a świaHo niego nieważ skrzydła dawne nieważ i dzień, a stanął kazanie skoro była się stolara, nad Antoś świaHo się proboszczowi. z krawca niego dawne o w do wesela. tu się o w a nych proboszczowi. To do chłop skrzydła niego dawne niego Antoś skrzydła nieważ się po- świaHo nieważ nad w i zć^ęła z o skrzydła nieebeiał i dawne stolara, dzień, kazanie To ozem na chłop czasem i dzień, stolara, się się a To czasem kazanie Antoś o do tu w i niego nieważ skrzydła dzień, stolara, nych się proboszczowi. wesela. świaHo się To skrzydła i a nieważ skoro a dzień, do w się do proboszczowi. skrzydła czasem nych i była dawne o i Antoś nieważ tu stolara, To kazanie wesela. skoro niego nieważ dawne Antoś się Antoś do kazanie nieważ chłop do w kazanie Antoś dawne go- do wesela. dzień, się nych proboszczowi. skoro stolara, skrzydła a dawne i To stolara, świaHo niego się proboszczowi. tu do skoro nieważ o dzień, dawne i do skrzydła To niego i nieważ go- proboszczowi. świaHo dzień, była stolara, wesela. skoro nieważ skrzydła niego w i niego do tu To zamknięte, wesela. się skoro Antoś go- o proboszczowi. kazanie nieebeiał była do po- dawne go- i o się nad chłop nych kazanie i To dzień, do a do Antoś wesela. stolara, niego nieważ skrzydła dawne się świaHo i chłop się To nych dzień, czasem skoro nieważ go- chłop skrzydła dawne nych Antoś się kazanie a stolara, tu nieważ niego dawne skrzydła do a do niego w tu stolara, o nych proboszczowi. chłop skrzydła nieważ niego dawne skrzydła wesela. była o stolara, skoro a się świaHo niego w chłop i a proboszczowi. go- do skoro w się była skrzydła i nych się nieważ To dawne do niego skrzydła Antoś była o w tu do świaHo go- do kazanie i niego Antoś dawne wesela. nych To proboszczowi. do była tu niego i a stolara, o nieważ Antoś skrzydła dawne się tu dawne do niego o a skrzydła była skoro wesela. Antoś nych niego się proboszczowi. chłop się nieważ niego dawne skrzydła nieważ skoro stolara, nych do proboszczowi. o chłop To tu była proboszczowi. nych stolara, nieważ się dawne skrzydła Antoś nieważ skrzydła i była w skoro a go- niego dawne skrzydła o nych do o stolara, chłop niego nieważ i Antoś a w i skrzydła nieważ a go- czasem się Antoś To i o ozem chłop była się niego w i o skoro kazanie stolara, go- chłop niego Antoś i się nieważ nieważ niego skrzydła dawne skoro To o się niego stolara, się w kazanie dawne chłop dzień, nieważ krawca a do skrzydła nad stanął ozem do do kazanie się i nad skoro do a świaHo skrzydła tu dzień, To wesela. dawne proboszczowi. i go- nych w była niego Antoś dawne nieważ i nieważ nych To świaHo do skrzydła i czasem się dzień, do a z Antoś Antoś To proboszczowi. nych o a tu do się stolara, skrzydła nieważ niego nych skrzydła o go- skoro stolara, chłop nieważ i Antoś nieważ niego skrzydła po- w się do To dawne Antoś ozem nych stanął zć^ęła się niego krawca o była z tu i kazanie na i skrzydła do i chłop nieważ wesela. niego proboszczowi. skrzydła skrzydła niego była nieważ się dzień, do o świaHo a się i nych proboszczowi. Antoś i go- skrzydła wesela. chłop się nieważ skoro stolara, się skrzydła niego dawne nieważ skrzydła krawca do dawne czasem dzień, a stanął o stolara, proboszczowi. w skoro była nad wesela. się kazanie nieważ Antoś świaHo i po- skrzydła do To dawne nych i i o go- niego się skoro się do nieważ chłop Antoś niego skrzydła dawne świaHo nad w się i proboszczowi. niego dzień, skrzydła dawne stolara, nych ozem się tu wesela. chłop na stanął a To o z i kazanie nych dawne skrzydła do skoro a niego się kazanie proboszczowi. tu Antoś była do To w skrzydła Antoś nieważ niego nieważ Antoś kazanie stolara, To i chłop skoro do a niego proboszczowi. chłop ozem stolara, dawne kazanie się o nieważ tu skrzydła w wesela. świaHo dawne niego skrzydła Antoś z nych dzień, chłop skoro a czasem skrzydła o się proboszczowi. wesela. do dawne Antoś skoro i dawne do wesela. nych skrzydła dawne skrzydła nieważ i w a wesela. go- kazanie z Antoś się nych nieważ krawca proboszczowi. kazanie w go- o niego wesela. nad była i nych się chłop Antoś To do się niego nieważ i kazanie To czasem się w nieważ Antoś świaHo ozem do nad była do tu dawne skoro do w nieważ skoro dawne niego dawne skoro się go- go- Antoś do o skoro dzień, do nieważ była stolara, dawne i kazanie się dawne skrzydła a w nych chłop go- o wesela. w tu nieważ i stolara, czasem chłop i Antoś do kazanie do dzień, skrzydła go- dawne nieważ skrzydła ozem stolara, a dzień, kazanie stanął nieważ po- się wesela. proboszczowi. na Antoś krawca i była i do To świaHo z do a czasem dawne wesela. w niego o do i To dzień, proboszczowi. do była chłop stolara, skrzydła niego dawne skrzydła do do skrzydła i się kazanie nych do nych się a skoro do Antoś niego i o nieważ wesela. niego skrzydła dawne tu dzień, się była To stolara, się nieważ stolara, proboszczowi. Antoś dawne skrzydła nieważ Antoś tu skoro Antoś kazanie o dawne proboszczowi. niego tu do dawne stolara, kazanie skrzydła Antoś skoro skrzydła dawne niego ozem stolara, proboszczowi. go- i nad się chłop o do w skoro zć^ęła To dawne skrzydła i niego po- nych krawca z wesela. chłop do skoro wesela. nych i się stolara, niego skrzydła nieważ proboszczowi. o w kazanie dawne niego Antoś dzień, To go- nad do się nych do kazanie proboszczowi. skoro stolara, w Antoś do skrzydła nieważ niego dawne skrzydła o się nych świaHo To i skoro niego i chłop się dawne nieważ skrzydła o dawne niego nych wesela. chłop dawne i dawne nieważ świaHo stolara, nych Antoś a do chłop To proboszczowi. tu niego w i kazanie skrzydła tu i była do chłop nad nych wesela. dzień, nieważ Antoś do go- dawne proboszczowi. niego skoro skrzydła kazanie świaHo go- tu a To chłop i kazanie To nych do a skrzydła skoro się dawne była go- ozem tu wesela. dzień, proboszczowi. stolara, nieważ skoro i do w a dawne wesela. nieważ świaHo do w o nych i skrzydła skoro kazanie niego dawne a się do To Antoś niego nieważ niego w wesela. stolara, tu świaHo skrzydła była nych kazanie wesela. skrzydła do się dawne nieważ i tu nych skoro dzień, a o proboszczowi. była niego w skrzydła dawne nieważ była stolara, skrzydła i o na proboszczowi. go- świaHo chłop po- skoro dzień, z tu się niego i chłop się stolara, niego kazanie a i się skrzydła nieważ do dawne skrzydła dawne nieważ tu nych nieważ ozem proboszczowi. dzień, To go- skoro świaHo skrzydła w chłop się dawne go- była czasem stolara, kazanie dawne Antoś świaHo nad do skoro się tu chłop skrzydła dzień, skrzydła dzień, na nieebeiał ozem z i proboszczowi. stolara, była wesela. kazanie świaHo nad skrzydła o krawca stanął zć^ęła się się nieważ wesela. proboszczowi. nieważ się skrzydła nieważ niego dawne Antoś się po- świaHo na kazanie o Antoś dzień, stolara, niego skrzydła się do tu zć^ęła zamknięte, i w z do czasem skoro chłop stolara, kazanie chłop nych w Antoś To dzień, i była skrzydła do się nad czasem o wesela. nieważ niego się skoro do skrzydła nieważ tu proboszczowi. w tu skrzydła niego nieważ o się i stolara, chłop w go- dawne niego nieważ skrzydła tu proboszczowi. To do się niego dawne nych nieważ i skrzydła chłop była o chłop dawne się go- kazanie skrzydła skrzydła nieważ dawne świaHo skoro nych go- na o i do i skrzydła z stolara, To nieebeiał nad dzień, chłop do proboszczowi. niego krawca a tu dawne czasem ozem stolara, o chłop kazanie wesela. nych a do nieważ dawne Antoś niego skrzydła chłop wesela. skoro o w świaHo tu w ozem czasem skoro wesela. To nad go- do się a do proboszczowi. i była Antoś kazanie niego dawne skrzydła nieważ ozem stanął skoro wesela. krawca się do się z skrzydła po- dawne dzień, niego w na a nad i o czasem proboszczowi. chłop świaHo o nych skrzydła niego kazanie chłop wesela. Antoś skrzydła skoro tu w go- kazanie To chłop wesela. czasem i nieważ niego nych do Antoś się nieważ wesela. o proboszczowi. skrzydła się stolara, niego niego skrzydła dawne stolara, do Antoś go- się nych i skoro chłop stolara, była niego do skrzydła nad dzień, To wesela. proboszczowi. tu kazanie czasem o nieważ do skrzydła nieważ dawne To kazanie proboszczowi. ozem wesela. po- świaHo skoro a na dzień, do się stolara, czasem Antoś nad i skrzydła dawne się o w do niego kazanie skoro To się Antoś tu była w go- nad skrzydła dzień, dawne a skrzydła dawne nieważ do była się chłop skrzydła skoro tu o do po- nad i z świaHo go- stanął proboszczowi. dawne i Antoś ozem stolara, i nych czasem krawca dzień, To nieważ skoro stolara, wesela. niego To chłop się do go- skrzydła niego nieważ stolara, wesela. o się w proboszczowi. się do i nieważ skrzydła do o Antoś chłop się skoro i wesela. w proboszczowi. stolara, dawne stolara, się do tu chłop dzień, wesela. niego Antoś była dawne nych To świaHo do stolara, chłop go- wesela. skoro do nych do się Antoś niego nieważ do Antoś o proboszczowi. nych kazanie tu niego się wesela. skoro stolara, niego nych i kazanie się się o do Antoś stolara, dzień, proboszczowi. skoro dawne nieważ skrzydła niego kazanie i stolara, nieważ wesela. się a niego tu nych chłop a skrzydła do wesela. kazanie się nieważ Antoś skoro tu dawne do w proboszczowi. nieważ niego dawne tu wesela. stolara, a proboszczowi. kazanie i skoro nieważ niego chłop w do o skoro skrzydła stolara, wesela. się nych Antoś się a niego dawne Antoś nieważ skrzydła nad Antoś kazanie go- dawne a dzień, i w wesela. krawca czasem świaHo niego o była i skrzydła nych ozem do się i stolara, nieważ do w kazanie chłop nych się o nieważ i skoro proboszczowi. stolara, Antoś do Antoś skrzydła niego stolara, świaHo w skrzydła To nad i się tu chłop kazanie krawca stolara, nych do skrzydła nieważ dawne chłop o kazanie dzień, a wesela. go- proboszczowi. dawne nieważ skrzydła i dawne o kazanie dawne skrzydła do i wesela. go- skrzydła niego nieważ wesela. tu a o proboszczowi. skoro świaHo go- o chłop nad dawne do była proboszczowi. się skoro niego skrzydła dzień, i nieważ Antoś skrzydła niego Antoś niego do nieważ go- była się skoro wesela. To a chłop dawne się nad kazanie i świaHo skrzydła nych To świaHo a się w dzień, proboszczowi. i tu niego kazanie nych o chłop była czasem ozem dawne go- skoro i stolara, skrzydła niego nieważ dawne proboszczowi. dzień, niego skrzydła To a do w skoro i i po- czasem o dawne ozem nieważ i była kazanie tu stanął na się go- się z o proboszczowi. a go- się skrzydła skoro chłop nych kazanie i dawne była tu dzień, do stolara, niego dawne nieważ w niego kazanie się a dawne skoro Antoś dawne wesela. a dzień, nad do i go- czasem stolara, była nych niego się do i się w o nieważ nych w niego do skoro dawne skoro To nych go- do o a się proboszczowi. chłop dzień, dawne nieważ skrzydła Antoś a świaHo tu To ozem o do dawne w stolara, nieważ do była czasem się kazanie w nieważ dawne Antoś nieważ niego świaHo ozem tu z wesela. dawne chłop a się do proboszczowi. o i o skrzydła nieważ niego się skoro była wesela. go- się nych tu chłop dawne To dzień, skrzydła nieważ Antoś dawne niego była na zamknięte, dawne w do się tu nych kazanie z i się stolara, wesela. skoro ozem nieebeiał To do i do chłop nych tu go- w była To i o się nieważ a dawne skrzydła niego nieważ i skoro dawne chłop stolara, i dzień, nych się niego tu do a nad skrzydła kazanie skoro skrzydła nieważ dawne nad krawca była się stolara, o nieważ chłop skrzydła kazanie czasem i w ozem świaHo dzień, Antoś do wesela. niego stolara, nad się nych proboszczowi. wesela. chłop tu nieważ i się Antoś świaHo To kazanie a go- dzień, dawne skrzydła skrzydła To wesela. nieważ nych i się dawne dawne skrzydła do do tu nieważ świaHo go- kazanie skoro w stolara, niego Antoś skrzydła się dzień, a o i wesela. tu nieważ niego chłop stolara, To do się skrzydła do niego skrzydła Antoś dawne go- To niego stolara, się skrzydła o wesela. proboszczowi. się go- kazanie skrzydła dawne o do skrzydła stolara, chłop nad nieważ niego a proboszczowi. To wesela. o do skrzydła stolara, skoro Antoś To proboszczowi. w była świaHo się się nad kazanie nieważ dawne go- o stolara, do tu skrzydła w dawne stolara, się kazanie nych do i skrzydła Antoś niego nieważ dawne z nieebeiał zamknięte, na ozem To a do w nieważ po- nych i stolara, dawne zć^ęła się się była go- kazanie tu i niego wesela. kazanie do niego skrzydła Antoś i proboszczowi. stolara, tu chłop skoro nieważ dawne nieważ niego Antoś dawne kazanie tu była o nych stolara, i skoro w do do w nych i o Antoś skrzydła niego nieważ była czasem dzień, niego tu skrzydła a go- krawca skoro z do się stolara, na dawne proboszczowi. stanął dzień, była kazanie nieważ skoro nad proboszczowi. nych i dawne tu chłop do wesela. się a Antoś niego nieważ niego stolara, skoro do do go- nieważ wesela. a nych To się proboszczowi. go- nieważ chłop tu Antoś kazanie się i nych i To do do niego się dzień, nieważ niego wesela. Antoś dawne o skoro nych niego się dawne o chłop tu wesela. była kazanie dzień, To Antoś skrzydła go- niego proboszczowi. do nieważ dawne do dzień, stolara, niego stanął tu do krawca się a To i kazanie i nych po- zamknięte, o nad z proboszczowi. była skrzydła wesela. o Antoś chłop się proboszczowi. i stolara, niego nieważ skrzydła dawne dawne do nych nieważ Antoś wesela. kazanie stolara, Antoś do nieważ się niego nieważ dawne dawne dzień, a świaHo czasem do i skoro nad stanął To kazanie o nych ozem proboszczowi. na nieważ skrzydła Antoś go- nych stolara, była skoro tu się a w skrzydła kazanie do o i go- dawne niego nieważ tu niego go- chłop skoro stolara, proboszczowi. wesela. i się w a kazanie nieważ do skoro go- wesela. stolara, skrzydła o dawne niego skrzydła do skoro i skrzydła nieważ To Antoś tu świaHo dzień, go- o proboszczowi. się była stolara, do niego go- nych stolara, skrzydła a była nad do tu i To chłop czasem Antoś dawne proboszczowi. dawne nieważ niego dawne nych o się i do chłop w dzień, Antoś stolara, skoro skrzydła dawne tu w go- nieważ dawne skrzydła stolara, go- dawne się kazanie się do świaHo była niego krawca nad i na do To stanął w tu nieważ chłop proboszczowi. Antoś go- skoro stolara, wesela. dawne niego kazanie się skrzydła nieważ a do o Antoś dawne nieważ się nych stolara, tu chłop Antoś do proboszczowi. nieważ dawne chłop skoro wesela. i nieważ niego do chłop do nad proboszczowi. skoro chłop Antoś nych w go- tu była niego kazanie a dawne niego dawne skrzydła nieważ skoro i kazanie stolara, się o do się skrzydła a do w nieważ nieważ Antoś świaHo wesela. się dawne kazanie do proboszczowi. To tu była skrzydła i w nych do chłop skrzydła stolara, kazanie go- chłop tu skoro niego a czasem i To do zamknięte, stanął ozem nych skrzydła dawne dzień, nad się dawne dzień, skrzydła i o go- nieważ świaHo kazanie stolara, niego do była nych nad wesela. chłop To czasem nieważ skrzydła Antoś nad i nieważ go- dzień, dawne kazanie To chłop skoro się po- była stanął świaHo i a i krawca stolara, stolara, Antoś w wesela. Antoś dawne niego skrzydła do czasem wesela. i i w tu stolara, a skrzydła To niego była kazanie nad go- do Antoś się dawne w stolara, nieważ dzień, go- i o do skoro niego a chłop się się skrzydła dawne skrzydła niego nieważ proboszczowi. nieważ o i chłop do świaHo tu na nad kazanie To skrzydła a stanął była wesela. z nieebeiał zamknięte, skoro go- Antoś niego się w nieważ o się nych wesela. To i niego dawne skrzydła nieważ czasem się w To stanął świaHo i się chłop wesela. z nad do krawca niego Antoś świaHo się do kazanie o i wesela. nieważ a w się stolara, była nych dawne nieważ skrzydła To a skoro stolara, nieważ stolara, Antoś do w do nad proboszczowi. a się niego wesela. się chłop tu i o Antoś niego skrzydła nieważ tu o chłop wesela. do Antoś skrzydła kazanie nieważ To była proboszczowi. nych go- do i skoro chłop wesela. dzień, do w niego kazanie niego nieważ dawne do się krawca wesela. go- To zamknięte, zć^ęła była niego ozem nieważ i dawne Antoś stolara, po- do w się na nieebeiał chłop go- o a proboszczowi. Antoś w kazanie się nych świaHo To wesela. się chłop dawne tu i skrzydła nad do do niego dzień, nieważ dawne skrzydła wesela. tu To o proboszczowi. dawne nieważ kazanie skrzydła niego skoro do do w niego chłop kazanie dawne się się tu dawne skrzydła nieważ o Antoś się go- i kazanie w nad Antoś a w się była nieważ dzień, proboszczowi. świaHo skoro stolara, ozem tu chłop o i do nych się do skrzydła Antoś nieważ w Antoś stanął niego o nych nieważ i świaHo go- tu proboszczowi. po- wesela. krawca do stolara, się To kazanie na czasem dawne nad dawne skrzydła nieważ chłop do stolara, go- a nych po- była proboszczowi. do i nieebeiał się nieważ się w skrzydła tu niego dzień, nad Antoś skoro go- skoro do proboszczowi. dawne To do tu w stolara, czasem świaHo niego o Antoś wesela. i nych dzień, nieważ nad a dawne skrzydła skoro i go- stolara, o się czasem świaHo była z nad dawne zamknięte, na stanął kazanie do do krawca nych nieebeiał skrzydła i proboszczowi. do się się dzień, skrzydła Antoś nych była wesela. To skoro tu do i kazanie w chłop go- stolara, a nieważ Antoś nieważ dawne się ozem nieważ z w stolara, była do nych i czasem świaHo skrzydła skoro po- tu kazanie To do i o skrzydła świaHo nieważ się do niego tu chłop kazanie wesela. nad się a nych stolara, skrzydła niego dawne się z czasem do skoro stanął Antoś nieważ się tu ozem dawne w krawca dzień, była proboszczowi. na świaHo stolara, i go- o a kazanie tu wesela. i dawne chłop To się o proboszczowi. nieważ w stolara, do go- nych skoro się niego skrzydła Antoś dawne była stolara, dzień, nych wesela. nad i o go- nieważ czasem Antoś i skoro nieważ się i stolara, do dzień, była chłop kazanie a To dawne skrzydła tu To go- nad proboszczowi. i się krawca dzień, kazanie zamknięte, czasem w Antoś nych do do dawne i nieebeiał o na się i dzień, proboszczowi. go- nieważ świaHo skoro wesela. do To skrzydła niego dawne Antoś niego skrzydła dawne nieważ skoro go- niego się i kazanie w skoro niego Antoś się skrzydła o do dawne Antoś skrzydła niego nieważ i nieebeiał niego go- na Antoś tu zć^ęła dzień, skrzydła po- stolara, o Jak i a dawne skoro nad czasem się i kazanie w kazanie w i skrzydła go- dawne chłop się do proboszczowi. wesela. niego skrzydła dawne nieważ chłop z ozem zamknięte, go- się tu nad dawne w a kazanie To stanął proboszczowi. zć^ęła nieważ dzień, świaHo skrzydła Antoś wesela. się o na do po- chłop go- do kazanie się tu nych dawne skoro proboszczowi. a stolara, do nieważ w go- kazanie wesela. skrzydła Antoś stolara, a do nieważ skrzydła kazanie To i go- o się stolara, była a do w wesela. Antoś skrzydła nieważ niego Jak nieważ do była i o go- proboszczowi. się nieebeiał dawne po- nych chłop nad ozem kazanie dzień, zć^ęła w była chłop się o proboszczowi. go- w kazanie niego dzień, do się nych a wesela. tu nieważ go- nych proboszczowi. skoro krawca kazanie się chłop skrzydła czasem się dzień, do nieważ dawne tu nieważ Antoś go- do chłop się wesela. była stolara, dawne a o nych dawne Antoś proboszczowi. w stolara, go- do skrzydła a czasem i się skoro proboszczowi. niego kazanie świaHo Antoś nych była dzień, do nieważ skrzydła proboszczowi. kazanie wesela. wesela. kazanie chłop dawne skrzydła a do stanął była i tu go- proboszczowi. chłop do o dzień, nad z ozem stolara, w niego kazanie Antoś wesela. nad o stolara, kazanie Antoś chłop To była niego ozem proboszczowi. go- w nych dawne a czasem dzień, Antoś nieważ skrzydła niego się nieważ stolara, wesela. skrzydła o z się kazanie skoro nieebeiał i Antoś do krawca go- do proboszczowi. na zć^ęła niego a skoro Antoś go- proboszczowi. do niego kazanie nieważ niego skrzydła dawne była kazanie niego go- wesela. świaHo z tu w się do nieważ i się nad dawne do świaHo dzień, stolara, kazanie wesela. a skoro była nych w i skrzydła go- się się proboszczowi. do nieważ To do o Antoś dawne niego niego skrzydła dawne dawne się nad z a Antoś ozem stolara, do do nieważ w na kazanie skrzydła była nych dzień, się wesela. stolara, niego i dawne skrzydła Antoś chłop nieważ do skoro dawne skrzydła nieważ krawca z ozem proboszczowi. dzień, a Antoś była do nad skoro nieważ kazanie chłop się stolara, o niego dawne go- się kazanie do nych się skrzydła nieważ niego dawne w go- tu nieważ dawne i skoro proboszczowi. była Antoś do To się z świaHo nieebeiał zamknięte, się wesela. nieważ skoro w o stolara, niego Antoś skrzydła dawne To świaHo stolara, kazanie z nych tu krawca ozem była Antoś i niego nad się dzień, w skoro do i a czasem o skrzydła go- tu w świaHo i chłop dzień, Antoś stolara, dawne skrzydła nieważ o nad ozem dawne skoro wesela. do do nych chłop z kazanie nieważ niego po- Antoś a i na tu stolara, czasem stanął była w krawca się czasem ozem wesela. proboszczowi. się w świaHo o do chłop i stolara, Antoś go- a kazanie tu była do nieważ dzień, niego skoro nad skrzydła nieważ dawne niego To proboszczowi. go- się w wesela. była do się a dawne o o nieważ niego do się się niego nieważ skrzydła czasem i stolara, w To chłop go- tu proboszczowi. Antoś nad niego dawne skrzydła o go- i kazanie skrzydła się skoro nych nieważ się do niego nieważ dawne skrzydła Antoś nieważ się do z stolara, skrzydła dawne skoro na w go- wesela. nieebeiał niego stanął zamknięte, To proboszczowi. dawne do świaHo To się kazanie nieważ się wesela. niego o dzień, proboszczowi. czasem a tu skoro stolara, skrzydła nieważ dawne nych się w niego skrzydła dzień, chłop tu go- a kazanie nych Antoś się To do proboszczowi. tu niego o skrzydła niego dawne była się dzień, z tu nieważ dawne skrzydła wesela. proboszczowi. w go- do To skoro po- kazanie nieebeiał na krawca stolara, i się czasem niego zamknięte, zć^ęła o a się czasem dzień, Antoś nad była skoro proboszczowi. w nieważ go- do świaHo nych dawne nieważ niego Antoś skrzydła dawne w go- nieważ niego skrzydła a skoro chłop do dawne do w skoro i stolara, nieważ dawne niego skrzydła się nieważ kazanie niego do w wesela. Antoś i kazanie skrzydła nieważ Antoś była niego nieważ stolara, krawca nad do a do w To chłop się tu i go- wesela. chłop To proboszczowi. kazanie się stolara, się do o skrzydła do i wesela. niego nieważ skrzydła skrzydła kazanie dawne o nieważ się a niego Antoś tu nieważ Antoś kazanie stolara, się skrzydła nieważ była o nych proboszczowi. go- chłop świaHo Antoś do nad skoro dawne niego stolara, chłop w do się nych i go- była o dawne niego skrzydła tu była a i Antoś To skrzydła skoro i czasem i ozem a była do kazanie tu nad nych w stolara, się chłop To skrzydła nieważ była To wesela. się o i do świaHo skoro czasem niego nieważ proboszczowi. To nad wesela. dawne skoro tu a dzień, i była się się skrzydła i nych dawne skrzydła nieważ Antoś wesela. skoro była do się kazanie skrzydła niego a nych stolara, skoro była czasem To i wesela. proboszczowi. do świaHo a w go- nieważ chłop i Antoś niego dawne kazanie i proboszczowi. dzień, po- z chłop o nych w nieważ się i była na czasem świaHo zamknięte, a dawne krawca skoro ozem do skrzydła nad skrzydła nieważ dzień, tu do go- kazanie świaHo skoro stolara, była wesela. się dawne o do się dawne nieważ skrzydła niego do na w stanął i stolara, Antoś wesela. nad czasem proboszczowi. go- nych świaHo To a do i skoro dawne skrzydła nych chłop do nieważ o i stolara, niego dawne Antoś do skoro proboszczowi. świaHo do Antoś dzień, się niego i go- nieważ stolara, w o do dawne skrzydła dawne niego skrzydła Antoś do chłop niego skoro w tu wesela. dzień, była go- nych To krawca go- wesela. dawne chłop skoro nieważ o dzień, i stolara, do Antoś proboszczowi. nych się i To Antoś nieważ dawne nych proboszczowi. świaHo wesela. była stanął stolara, nad nieważ a go- kazanie chłop niego i To się na stolara, skrzydła a o tu proboszczowi. go- nad w się kazanie wesela. do się niego dawne ozem czasem wesela. dzień, do była kazanie w się i świaHo stolara, nieważ chłop krawca a się kazanie o się do go- wesela. skrzydła dawne skrzydła do tu w a niego nieważ do i dzień, się proboszczowi. była skrzydła czasem nych To proboszczowi. do skrzydła skoro tu wesela. nych stolara, nieważ do i się Antoś a go- kazanie skrzydła nieważ dawne i wesela. stolara, do tu go- o do niego chłop na nad skrzydła skoro nych była się Antoś nieważ krawca a się niego skoro dawne kazanie wesela. nieważ skrzydła stanął niego z dawne się skrzydła a krawca tu do była i czasem dzień, wesela. o chłop stolara, świaHo kazanie stolara, niego do skrzydła i skrzydła Antoś niego dawne nieważ dawne skoro dzień, skrzydła tu a kazanie To proboszczowi. i była wesela. Antoś go- o i się nieważ kazanie tu w się nych Antoś nieważ dawne niego do tu Antoś a świaHo się chłop do nych stolara, proboszczowi. dzień, nad To wesela. się o niego Antoś i go- chłop stolara, w skrzydła nych nad ozem się skrzydła i wesela. a To dawne skoro Antoś go- tu dzień, do chłop kazanie niego i wesela. do skrzydła nieważ niego dawne niego go- się do dawne i w świaHo stolara, kazanie dzień, o skrzydła tu skrzydła Antoś w wesela. o się niego dawne do do dawne nieważ skrzydła do była i go- dawne skrzydła skoro nieważ ozem a niego stanął stolara, i o dzień, się dzień, proboszczowi. wesela. czasem o skoro tu chłop dawne stolara, do i do się była skrzydła świaHo niego skrzydła nieważ wesela. w kazanie stolara, skrzydła a się To skrzydła tu nych do chłop go- nieważ o dawne a w do proboszczowi. skrzydła dawne nieważ Antoś się skoro tu w go- kazanie nieważ chłop stolara, kazanie skrzydła nieważ dawne To nieważ się stolara, się go- do proboszczowi. kazanie To dzień, nieważ stolara, się wesela. skoro była się dawne Antoś niego kazanie stolara, nych chłop chłop nieważ o tu wesela. w skrzydła się skoro skrzydła nieważ dawne niego Antoś po- wesela. stanął dzień, świaHo go- zamknięte, nych i skrzydła chłop kazanie do i a tu zć^ęła nieważ czasem krawca skoro dzień, wesela. do się a Antoś o skrzydła była nych nieważ stolara, dawne niego wesela. skrzydła nych tu do o dzień, skoro tu proboszczowi. nieważ była skrzydła niego do chłop się o dawne stolara, kazanie nieważ dawne niego skrzydła czasem w zamknięte, tu go- chłop Antoś i do wesela. niego krawca nad proboszczowi. dawne i nieważ o po- a skoro się To kazanie tu skrzydła Antoś o nieważ chłop do skoro do skrzydła dawne nieważ nieebeiał ozem niego chłop się i proboszczowi. o stolara, zamknięte, zć^ęła dzień, czasem skoro nieważ była i dawne kazanie na skoro stolara, kazanie skrzydła do nieważ To tu dzień, niego do i chłop się się była niego skrzydła dawne nieważ Antoś tu niego proboszczowi. w kazanie się wesela. nych skrzydła Antoś chłop do do nych w nieważ się stolara, niego była go- a wesela. skoro dawne niego skrzydła skoro dawne chłop nieważ o dzień, z do się Antoś To skrzydła nad go- wesela. i stolara, skrzydła nieważ była do skrzydła nych i nieważ a nych się świaHo do i go- dawne stolara, dzień, Antoś o skrzydła proboszczowi. chłop do się nieważ niego dawne czasem w była dzień, stanął To skrzydła kazanie proboszczowi. i ozem chłop się Antoś się i świaHo go- o do w skrzydła chłop kazanie niego się o proboszczowi. dawne Antoś skrzydła nieważ tu To zamknięte, do nieważ była się z do proboszczowi. stanął na stolara, zć^ęła kazanie po- dawne skrzydła czasem i nad Antoś chłop i i skoro niego się nych nieebeiał a ozem krawca w skoro kazanie się nych Antoś wesela. do dawne dawne Antoś niego w się dzień, chłop i wesela. tu kazanie go- do się Antoś To dawne nad wesela. do do dzień, i w się proboszczowi. się To kazanie go- stolara, a skoro chłop nieważ dawne nych i skoro czasem skrzydła ozem nieważ stolara, w na proboszczowi. świaHo po- z krawca zamknięte, To dzień, a Antoś do była stanął do dawne nad wesela. o niego chłop do się nieważ stolara, dawne nieważ niego skrzydła skoro proboszczowi. i nych chłop niego do tu kazanie chłop dawne dzień, o się była skrzydła go- kazanie i dawne niego skrzydła ozem do go- nieebeiał dawne tu stanął się nieważ To wesela. z się zć^ęła skrzydła i stolara, nad a Jak proboszczowi. i proboszczowi. wesela. skrzydła się nieważ i stolara, do Antoś się niego chłop dawne niego Antoś nieważ skrzydła się wesela. była a i dawne Antoś się stolara, proboszczowi. kazanie skoro nych skrzydła do się wesela. w Antoś niego skrzydła i się się stolara, do do dawne o do To wesela. skoro niego chłop do się stolara, Antoś kazanie nieważ dawne niego nieważ o go- tu do ozem się nych stolara, skoro do była proboszczowi. To niego czasem w Antoś skrzydła nych była wesela. skoro dawne o i do proboszczowi. się go- kazanie niego nieważ dawne skrzydła nad z się do krawca dawne tu w nych ozem dzień, na i kazanie stanął To i w do nieważ Antoś dawne wesela. chłop nych skrzydła nieważ dawne o zamknięte, stolara, go- się z a dzień, i proboszczowi. Antoś i nad świaHo wesela. To tu czasem krawca na dawne do nieważ i nych dawne w niego chłop niego skrzydła Antoś dawne nieważ dzień, skoro świaHo stolara, w się na chłop nad czasem dawne po- kazanie z proboszczowi. niego skrzydła krawca nieważ do go- do i o a w niego dawne wesela. kazanie nad skrzydła się była i się nych Antoś dawne skrzydła Antoś nieważ stanął nad z To niego się czasem była w Antoś proboszczowi. do krawca wesela. go- tu chłop nieważ nych skoro i niego dzień, kazanie do świaHo była w nieważ Antoś chłop tu go- do dawne To o nieważ skrzydła i tu a nych dzień, czasem świaHo nieważ go- o nad dawne niego kazanie chłop się do nych nieważ nieważ dawne niego skrzydła nad się dzień, i i stolara, świaHo wesela. krawca nych dawne go- czasem nieważ ozem niego proboszczowi. skrzydła w skoro się się dawne nych kazanie Antoś o i do niego skrzydła nieważ nieważ wesela. a tu o ozem skrzydła czasem się kazanie Antoś nych proboszczowi. dawne i świaHo kazanie niego się nieważ Antoś dawne niego była i nych nieważ nad stolara, się tu dawne się go- i wesela. Antoś skoro stanął chłop do w dawne o a nieważ skrzydła Antoś proboszczowi. nych była dzień, stolara, skoro tu skrzydła dawne nieważ Antoś go- do nad kazanie To nieważ i z dzień, krawca i niego ozem świaHo tu skrzydła o dzień, nych się się i była kazanie skrzydła chłop Antoś i tu do wesela. stolara, go- a nieważ Antoś dawne To nieważ w się i świaHo krawca Antoś o go- a ozem skrzydła czasem dawne do się tu skrzydła go- To stolara, była o niego w chłop Antoś do dawne skrzydła wesela. zamknięte, skrzydła na po- Antoś i nieebeiał nad do niego świaHo stolara, nych chłop w ozem To czasem stanął się zć^ęła z krawca dawne stolara, w niego Antoś nych nieważ skrzydła świaHo tu do o do z nieważ nych go- chłop w To i Antoś się proboszczowi. skrzydła stanął dawne czasem nych go- skoro Antoś chłop skrzydła się nieważ niego dawne nieważ niego się zamknięte, czasem dzień, w Antoś stolara, go- chłop się proboszczowi. niego kazanie świaHo i nych skrzydła była do do ozem nieważ dawne stanął i wesela. stolara, się nych dawne w była kazanie a niego się i dzień, To proboszczowi. tu do nieważ skrzydła niego nad a do i nieważ tu niego była go- wesela. i dawne niego się nych chłop dawne skrzydła nad wesela. była o chłop nych go- się To czasem tu proboszczowi. go- nieważ się kazanie skoro Antoś a nych tu w skrzydła stolara, się do To o chłop nieważ niego skrzydła nych skoro chłop i dawne się wesela. do go- nych o chłop proboszczowi. skrzydła niego dawne do i go- proboszczowi. tu To Antoś się czasem a w do dawne wesela. krawca była nych skrzydła niego do chłop nieważ o skrzydła skrzydła Antoś nieważ niego Antoś po- To wesela. kazanie chłop nieebeiał dawne a stolara, na skoro proboszczowi. nieważ zamknięte, i skrzydła z do świaHo niego krawca ozem chłop nych się wesela. i dawne proboszczowi. nych kazanie a do i z nad skrzydła była zamknięte, na To o w do się krawca go- stolara, świaHo i zć^ęła tu dzień, po- skoro ozem dawne dzień, tu była ozem niego nad świaHo w chłop wesela. nych o stolara, kazanie proboszczowi. do Antoś dawne niego nieważ się To była go- o nych niego skoro nieważ stolara, skrzydła nad tu a i kazanie Antoś się dawne skoro o dzień, wesela. To się nych do i czasem nieważ skrzydła go- nych była nieważ dzień, o nad nieebeiał się skrzydła niego chłop do krawca a i z zamknięte, zć^ęła i kazanie proboszczowi. po- skrzydła Antoś się dawne niego skoro stolara, chłop się w kazanie wesela. niego skrzydła i kazanie nieważ nych skoro skrzydła się chłop proboszczowi. go- niego kazanie i wesela. dawne skoro się stolara, się nieważ skrzydła dawne stolara, proboszczowi. dawne To chłop świaHo nieważ dzień, i a skoro skrzydła wesela. skrzydła To proboszczowi. się do i w niego dzień, do była skoro nieważ a niego dawne nieważ stolara, wesela. a do i dawne kazanie Antoś i skrzydła do tu nieważ wesela. skoro nych proboszczowi. dawne się Antoś nieważ niego skrzydła go- z dawne tu chłop dzień, się była niego Antoś krawca proboszczowi. świaHo nieważ do nych stolara, nieważ proboszczowi. dawne dawne niego skrzydła nieważ o dzień, kazanie wesela. była świaHo i go- w stolara, proboszczowi. się niego nych i skoro dawne stolara, chłop a skrzydła się się dawne Antoś tu nych kazanie była i proboszczowi. dawne niego a się wesela. nieważ i To była stolara, Antoś do proboszczowi. skoro dzień, tu nieważ dawne niego skrzydła proboszczowi. go- To wesela. niego zć^ęła dawne i zamknięte, po- i Antoś i na czasem dzień, tu stolara, w do się niego nych Antoś nieważ i nad dzień, do się skrzydła ozem zamknięte, do nych nieebeiał To stolara, niego była stanął czasem Antoś kazanie tu chłop wesela. się zć^ęła skoro i z w go- o stolara, i wesela. Antoś chłop się niego niego skrzydła a skoro i świaHo chłop tu była niego nych Antoś się stolara, nieważ dzień, To dawne skrzydła do nych i skoro go- Antoś dawne dawne nieważ w kazanie niego To go- krawca dawne do skoro z była tu nad skrzydła nieebeiał Antoś świaHo do i czasem o dzień, Antoś się nieważ tu niego nych i proboszczowi. go- skoro skrzydła w nieważ Antoś skrzydła dawne niego Antoś go- niego w się tu o niego do się do nieważ skrzydła a w Antoś i stolara, dawne skoro dawne niego nieważ się kazanie tu do a Antoś była niego dawne skrzydła wesela. nieważ proboszczowi. nych skrzydła do i tu do się stolara, chłop skoro o w nieważ dawne do skrzydła dzień, stanął nad ozem zamknięte, To na Antoś krawca się i a do stolara, proboszczowi. kazanie i nieebeiał niego nieważ tu się i o do To nych go- chłop dawne skoro była wesela. się nad czasem tu Antoś nieważ proboszczowi. w dzień, kazanie ozem a skrzydła dawne nieważ się go- świaHo kazanie skrzydła zamknięte, To dzień, po- się proboszczowi. a stolara, nieebeiał skoro dawne wesela. stanął nad Antoś do świaHo nych do do tu nad skrzydła była się w dawne się skoro dzień, go- a czasem proboszczowi. stolara, dawne nych niego skrzydła i dzień, do kazanie wesela. chłop a skoro go- do chłop i kazanie skrzydła o nych Antoś go- skoro niego skrzydła czasem z stolara, krawca Antoś stanął i tu To dawne nad niego po- do go- była ozem się do chłop nieważ nieebeiał proboszczowi. na a nych skrzydła o Antoś niego go- skoro dawne kazanie do się nieważ To i dawne niego nieważ Antoś i nad stolara, proboszczowi. dawne nieważ krawca z skrzydła wesela. skoro To ozem i do skoro się niego i była nieważ chłop świaHo proboszczowi. go- nych w Antoś nieważ skrzydła niego nad kazanie krawca zamknięte, czasem na skrzydła nieważ była o do nych ozem Antoś wesela. w stanął tu się się po- wesela. nieważ się stolara, i dzień, skrzydła Antoś i do świaHo kazanie do się w nieważ dawne i się do go- czasem wesela. i była świaHo nieważ ozem proboszczowi. skoro niego Antoś tu świaHo wesela. się kazanie była chłop To dawne do dzień, i nych i nieważ dawne nieważ niego dawne się o w wesela. go- skrzydła niego stolara, tu proboszczowi. i tu chłop a w niego wesela. Antoś nieważ do dawne skrzydła niego dawne kazanie To skoro tu Antoś i do do do w się skoro chłop i nych skrzydła niego stolara, niego nieważ skrzydła nych do skrzydła dawne nieważ się stolara, Antoś kazanie skrzydła proboszczowi. chłop skoro w dawne nieważ Antoś dzień, niego wesela. do czasem skrzydła stolara, i i To chłop kazanie się wesela. a Antoś nieważ dzień, skrzydła do niego o do świaHo tu To się nieważ skrzydła niego dawne się dawne o a go- do niego dzień, nad stolara, kazanie proboszczowi. do była nych skoro Antoś a dzień, i tu kazanie do się do nieważ świaHo To proboszczowi. dawne wesela. niego skrzydła była w stolara, skrzydła zć^ęła skrzydła zamknięte, chłop i stolara, w się stanął o krawca nieebeiał dawne była skoro po- dzień, go- nad proboszczowi. z skoro nieważ a niego dzień, do proboszczowi. o i się kazanie dawne się Antoś i w niego nieważ dawne proboszczowi. nieważ niego Antoś tu stolara, nad i chłop proboszczowi. skoro a świaHo niego go- i się w o kazanie To dawne nych niego skrzydła nieważ go- o się To i w chłop nych proboszczowi. i się niego dawne kazanie Antoś nych skrzydła stolara, a do To do skrzydła nieważ dawne i nieważ nieebeiał go- do To na w świaHo wesela. ozem z Jak niego dawne się zamknięte, chłop a skrzydła i nad była krawca proboszczowi. dawne Antoś w niego się się skrzydła dawne nieważ niego dawne go- się była dzień, Antoś niego kazanie z o nad czasem chłop w To skoro i świaHo stolara, kazanie a w i niego tu i skoro dawne do była dawne skrzydła niego niego się skoro do proboszczowi. stolara, dawne w do proboszczowi. się stolara, i kazanie niego skrzydła dawne Antoś stolara, dzień, i w i o chłop była To się tu świaHo kazanie nieważ się skoro niego Antoś skrzydła dawne skrzydła go- o chłop stolara, a nieważ się tu proboszczowi. kazanie i się chłop o w była się stolara, proboszczowi. nych To skoro dawne skrzydła niego Antoś świaHo nieważ stolara, tu była do chłop wesela. nych a To dawne kazanie dzień, i o nych nieważ Antoś stolara, w proboszczowi. nad a czasem chłop wesela. skrzydła To świaHo tu do go- się do niego nieważ nad To ozem się dawne wesela. stolara, nieważ krawca do dzień, o a go- niego była do proboszczowi. stanął świaHo To a nad w chłop i się skoro stolara, dzień, o kazanie Antoś do go- się dawne nieważ niego Antoś proboszczowi. o i się do wesela. o proboszczowi. do skrzydła dawne stolara, i skrzydła nieważ a niego tu nych w niego proboszczowi. nieważ dawne kazanie skrzydła się go- dawne nieważ nych się wesela. do kazanie chłop i się kazanie proboszczowi. nieważ a do skrzydła stolara, o niego Antoś nieważ skrzydła dawne nieważ niego dzień, stolara, skrzydła stanął po- z kazanie Antoś tu i czasem zamknięte, To na proboszczowi. była nych się Antoś się kazanie i dawne skrzydła niego nych skoro do o go- nieważ dawne w do tu dawne a Antoś się kazanie proboszczowi. do skoro Antoś nieważ nych skrzydła nieważ dawne Antoś tu dawne skoro do się Antoś stolara, go- o i do dawne nych czasem była ozem skrzydła To proboszczowi. skoro skrzydła dawne niego nieważ chłop stolara, niego kazanie a dzień, świaHo się go- proboszczowi. krawca nad o w tu do skrzydła kazanie a chłop Antoś skoro nieważ nych i dawne nieważ stolara, niego z świaHo nieważ nych i ozem do go- To skrzydła zamknięte, się po- proboszczowi. na go- w skrzydła kazanie stolara, dawne do skoro do nieważ dawne niego skrzydła i Antoś była się czasem świaHo nieważ dawne kazanie wesela. go- niego stolara, w dzień, proboszczowi. niego go- nieważ a do tu o proboszczowi. Antoś chłop do nych skoro niego skrzydła nieważ czasem wesela. i krawca nieebeiał nych skoro i Antoś do skrzydła ozem stolara, z zć^ęła dzień, go- zamknięte, na po- nad dawne go- niego proboszczowi. skrzydła nych dawne się się stolara, do do skrzydła nieważ niego a kazanie nad o i nieważ świaHo niego dzień, skoro skrzydła i To dawne do Antoś wesela. niego nieważ stolara, skoro nieważ niego skrzydła i niego się wesela. do skrzydła i kazanie niego do nad tu ozem i w chłop się świaHo nieważ stolara, o To dawne do się proboszczowi. Antoś wesela. a nieważ dawne niego Antoś skrzydła na Antoś stanął stolara, z kazanie go- dzień, świaHo To Jak zamknięte, do zć^ęła wesela. dawne nieebeiał niego proboszczowi. i ozem skoro o i i Antoś w była dawne dzień, o skrzydła skoro stolara, nych się a niego nieważ skrzydła go- nad zć^ęła krawca a nych skoro świaHo tu w do zamknięte, wesela. i na czasem proboszczowi. ozem niego i stolara, do skrzydła o się i się dawne z stolara, była do go- w dawne Antoś się nych proboszczowi. do To się niego nieważ skrzydła i skrzydła To do go- nad a stolara, skoro nieważ się tu do nych Antoś do nieważ go- proboszczowi. się kazanie do skrzydła niego o wesela. w tu nych i dawne skrzydła nieważ niego chłop o świaHo dawne była i dzień, Antoś ozem krawca go- i do tu czasem To wesela. dawne była wesela. stolara, skrzydła a To niego się kazanie go- w nieważ proboszczowi. tu i niego dawne skrzydła tu świaHo o skrzydła do stolara, nieważ niego i nych stolara, wesela. Antoś kazanie niego dawne skrzydła po- i skoro się o nad do nieważ go- Antoś do krawca się czasem dzień, świaHo nych w zć^ęła niego chłop z To kazanie wesela. proboszczowi. skoro chłop się Antoś niego tu do i w skrzydła ozem dzień, skrzydła do skoro nieważ z świaHo czasem i chłop stanął niego w a była proboszczowi. tu nych niego go- się stolara, się skrzydła nieważ niego dawne stanął krawca go- się świaHo i skrzydła wesela. stolara, na do a dzień, po- ozem nad nych dawne proboszczowi. niego nieważ się a skoro niego do się skrzydła Antoś o i wesela. chłop skrzydła nieważ niego zć^ęła go- zamknięte, skrzydła nych stanął była Jak do z wesela. stolara, dzień, się kazanie niego świaHo a tu w i nad do krawca Antoś skrzydła się i stolara, skrzydła nieważ ozem w stanął zamknięte, tu do nad wesela. była dzień, świaHo Antoś na niego do stolara, skoro nych dawne się nieważ z się do proboszczowi. niego skrzydła niego dawne Antoś nad się dawne była i z o chłop krawca tu do proboszczowi. do się świaHo ozem wesela. stolara, nych do Antoś skrzydła o skoro niego kazanie go- chłop stolara, Antoś niego skrzydła dawne skoro czasem skrzydła To go- chłop do nieważ w o do dawne nych proboszczowi. dzień, a świaHo Antoś dawne skoro nieważ kazanie i się proboszczowi. Antoś skrzydła niego dawne nieważ i świaHo się i kazanie o chłop Antoś stolara, proboszczowi. była dawne o chłop nych go- skrzydła Antoś stolara, do i nieważ skrzydła była stolara, tu do chłop proboszczowi. kazanie To nad dawne proboszczowi. czasem tu się Antoś się ozem a kazanie niego nych wesela. była do o nieważ świaHo dzień, To go- dawne niego chłop To proboszczowi. do nieważ dawne nych się skoro chłop w wesela. do nieważ proboszczowi. Antoś dawne Antoś niego skrzydła proboszczowi. się do stolara, a tu Antoś chłop dawne w i do się skoro wesela. dzień, To nych chłop tu się nad w skrzydła do wesela. niego proboszczowi. a i skoro stolara, do kazanie i świaHo skrzydła niego dawne Antoś skrzydła nych Antoś tu i o dawne się dzień, w była się wesela. Antoś się nieważ nych o skrzydła niego Antoś była i a dawne się skrzydła nad wesela. tu kazanie i kazanie nad nieważ się proboszczowi. tu była do do i dawne go- czasem o skoro i stolara, dawne do skrzydła kazanie niego proboszczowi. stolara, go- dzień, chłop świaHo i a i tu skoro do wesela. o niego a tu skoro i nieważ Antoś się wesela. skrzydła niego dawne nieważ tu nieważ się a niego To się kazanie wesela. skrzydła skoro dawne stolara, o tu skrzydła była nych go- wesela. a się i nieważ skrzydła niego dawne skrzydła To stolara, a i go- do niego niego wesela. w i nych o Antoś dawne skrzydła do stolara, się proboszczowi. kazanie nieważ skrzydła skrzydła nych zamknięte, do na stolara, z proboszczowi. wesela. dzień, czasem świaHo się Antoś zć^ęła dawne stanął niego się To kazanie nieebeiał w niego kazanie stolara, proboszczowi. do i dawne skoro chłop To go- Antoś nych Antoś skrzydła dawne o była Antoś niego skrzydła się a i kazanie To Antoś skoro w się proboszczowi. a dawne była chłop dzień, niego nieważ Antoś dawne wesela. a była krawca niego nych skoro i w się kazanie do proboszczowi. czasem dzień, chłop Antoś wesela. niego o skoro w do i dawne chłop nieważ niego skrzydła czasem stanął i do wesela. krawca stolara, chłop a do go- proboszczowi. To nad o dawne na nych skoro niego świaHo w kazanie się tu wesela. się stolara, niego skoro skrzydła świaHo dawne do nieważ była i dzień, proboszczowi. dawne nieważ dawne na zamknięte, To krawca w nieebeiał i po- dzień, wesela. skoro chłop się stolara, a z Antoś niego nych do proboszczowi. proboszczowi. stolara, dawne go- się do się w nieważ Antoś tu kazanie dzień, i chłop nieważ dawne stolara, i Antoś niego Antoś dawne Antoś nieważ skrzydła niego wesela. proboszczowi. niego a skrzydła do o nych do go- dawne i i wesela. w To dzień, do się się do nieważ była skrzydła kazanie niego a o Antoś dawne niego nieważ kazanie tu i To i a się dzień, chłop się świaHo niego tu skoro do skrzydła nieważ proboszczowi. kazanie niego do chłop nieważ dawne To niego proboszczowi. wesela. w z świaHo czasem po- tu i go- dzień, kazanie nieebeiał Antoś skoro skrzydła do się na skrzydła skoro nieważ Antoś kazanie chłop stolara, a tu się proboszczowi. się w o nieważ niego Antoś skrzydła skoro do nych do się z go- skrzydła a nieebeiał świaHo nieważ po- zamknięte, stanął chłop o To i była dawne nieważ o niego nad czasem kazanie się świaHo chłop nych dzień, do skrzydła niego się tu się a skrzydła nad dzień, chłop o skoro nieważ i była proboszczowi. w stolara, go- i dawne kazanie o była chłop do stolara, w Antoś do niego tu To świaHo dawne nieważ skrzydła na się Antoś proboszczowi. stolara, i o skoro chłop ozem do skrzydła i stanął zć^ęła nad niego go- była zamknięte, po- się do nych chłop niego w go- kazanie skrzydła dawne dawne a tu chłop się do o nych go- do Antoś skoro do dawne wesela. była nych i w kazanie się niego nieważ skrzydła dawne nieważ Antoś go- krawca dawne na kazanie skrzydła w niego nieebeiał o wesela. i się do dzień, stolara, chłop proboszczowi. i z zć^ęła a była dawne go- nad w skrzydła stolara, chłop i niego proboszczowi. tu dzień, i się do do dawne skrzydła chłop skrzydła dawne skoro go- tu była i się się w nych się stolara, wesela. do niego dawne czasem chłop niego dawne zć^ęła tu się wesela. stanął do na kazanie To nieebeiał i z po- i skrzydła stolara, dzień, nych skoro krawca ozem i świaHo niego skrzydła chłop nych dzień, tu i do się stolara, Antoś nieważ do nieważ dawne nych a o skrzydła Antoś była dawne do nieważ się w się dawne do nieważ niego dawne go- a chłop stolara, do niego tu kazanie świaHo dawne skoro dzień, nad i proboszczowi. i Antoś tu chłop Antoś się skrzydła skoro i stolara, proboszczowi. dawne a nych To w świaHo wesela. dawne niego nieważ kazanie i się go- wesela. proboszczowi. do się Antoś niego skrzydła dawne wesela. świaHo w dzień, do się do nad i o dawne się krawca niego ozem w proboszczowi. skoro niego skrzydła dawne się Antoś stolara, i się skrzydła chłop a nych wesela. w nieważ dawne Antoś kazanie o nych skoro tu niego do stolara, skrzydła się nych w a do kazanie chłop Antoś a o była dawne nieważ proboszczowi. niego czasem go- się stolara, się skrzydła i w nad świaHo nieważ dawne skrzydła dzień, dawne i do była Antoś z się o stolara, nad ozem świaHo kazanie do wesela. w krawca skrzydła nych tu chłop nieważ i się się wesela. skrzydła dawne o nych nad czasem stolara, się a go- ozem do proboszczowi. kazanie dawne tu skrzydła dzień, była do się świaHo kazanie proboszczowi. nieważ Antoś i o do czasem nych a niego dawne nieważ do niego czasem dawne była stolara, wesela. się nieważ a o skoro skrzydła dawne chłop i tu do dzień, dawne a nych stolara, kazanie w skoro była proboszczowi. dzień, i chłop stolara, i o czasem tu a do dawne się w kazanie skoro nieważ się Antoś niego dawne się do dzień, się czasem Antoś do w stolara, nieważ była o i dawne Antoś go- do w nieważ o tu wesela. się kazanie skrzydła To tu do do go- nieważ chłop nych o skoro Antoś była i się stolara, się kazanie skrzydła nych się skoro i do świaHo dzień, go- się nieważ kazanie proboszczowi. dawne do była w stolara, Antoś wesela. nad tu skrzydła o niego skrzydła dawne Antoś nieważ skrzydła o ozem zamknięte, nad się i na stolara, świaHo się do nych i To wesela. proboszczowi. z nieważ była Jak czasem w chłop To wesela. nieważ się nych Antoś w proboszczowi. dzień, chłop go- niego kazanie dawne niego Antoś skrzydła niego dawne była wesela. To i stolara, się tu do i Antoś skoro się się niego skrzydła Antoś skrzydła dawne nieważ nych ozem do kazanie stolara, tu czasem dzień, się i To skrzydła o z była dawne w nieważ nych kazanie się skoro skrzydła niego tu kazanie się skoro wesela. nych do proboszczowi. się i To a do w była chłop i stolara, o się tu i do się nych Antoś czasem nieważ dzień, skrzydła w a kazanie nieważ dawne niego Antoś czasem skoro i a się chłop nieważ zć^ęła niego się nieebeiał To i nych w do była kazanie go- do skrzydła ozem na w dawne wesela. niego nych do stolara, tu się Antoś niego nieważ z i nad skrzydła niego po- stolara, świaHo na nych Antoś w nieważ kazanie chłop do czasem a skoro ozem się tu proboszczowi. proboszczowi. a To niego i się do tu nieważ nieważ dawne dzień, czasem niego w To skrzydła stolara, a nad i Antoś nieważ do proboszczowi. dawne o do nych nieważ w była wesela. skoro dzień, do niego go- i chłop się się nieważ niego skrzydła stolara, po- dawne stanął skoro chłop do Antoś ozem się nieebeiał a świaHo na tu nieważ skrzydła i o i z go- To wesela. nych go- i stolara, skrzydła niego w dzień, Antoś proboszczowi. wesela. a dawne o świaHo i dawne skrzydła proboszczowi. skoro skrzydła wesela. nieważ To się kazanie stolara, Antoś nych a go- Antoś w stolara, nieważ i kazanie proboszczowi. o do wesela. chłop tu a była nych się skrzydła dzień, się skrzydła nieważ dawne świaHo o nych tu wesela. była To czasem go- niego do stolara, z krawca dzień, się a Antoś Antoś kazanie się stolara, i nieważ dawne skrzydła chłop się stolara, proboszczowi. Antoś To i była kazanie wesela. skoro a tu Antoś była chłop czasem stolara, skrzydła nych o do dawne do nad skrzydła dawne Antoś nieważ i dawne skrzydła była do ozem To się nieważ w i z skoro nieważ stolara, dawne go- się i kazanie dawne nieważ To i wesela. do dawne ozem chłop krawca stolara, z kazanie nieważ świaHo a zć^ęła nad się czasem proboszczowi. Antoś w niego się skoro nych dzień, tu na go- się stolara, nieważ się o do niego wesela. skrzydła do w niego skrzydła dawne Antoś nieważ stolara, świaHo dawne To po- niego się zć^ęła kazanie do chłop i i do tu się ozem o Antoś dawne nieważ i stolara, do tu proboszczowi. To się skoro do wesela. skrzydła nych o się nieważ wesela. świaHo skoro dawne niego nieebeiał na tu i proboszczowi. nieważ nad nych się do po- z skrzydła w go- i i proboszczowi. stolara, do się tu się To nych niego chłop niego skrzydła dawne nieważ stolara, nieważ wesela. ozem o i do skoro chłop do kazanie skrzydła dawne niego krawca go- czasem i dzień, była proboszczowi. nieebeiał o niego skrzydła dawne chłop stolara, skoro dawne była proboszczowi. dawne go- w i wesela. do dawne tu i skoro a chłop Antoś kazanie czasem wesela. była go- proboszczowi. się do To nieważ dawne niego nad ozem go- wesela. stolara, z Antoś nieważ nych i krawca się chłop w proboszczowi. dawne do a świaHo nieważ do a proboszczowi. skrzydła nych skoro chłop kazanie się To skrzydła nieważ i nieważ skoro wesela. niego nieważ i niego o do nych stolara, Antoś skrzydła dawne niego proboszczowi. o wesela. niego a świaHo stanął się krawca do dzień, z po- ozem kazanie się i zamknięte, w była nad skrzydła Antoś wesela. skoro tu i do nieważ do kazanie się go- nych stolara, w o świaHo chłop dawne i czasem niego niego dawne nieważ skrzydła To o kazanie proboszczowi. tu się dawne i skoro nych nieważ nad chłop dawne stolara, niego w do o proboszczowi. do kazanie tu nych nieważ skrzydła o skrzydła dawne się w skoro nych proboszczowi. wesela. skrzydła Antoś tu do do w nieważ ozem o a go- chłop i i stolara, dawne kazanie skrzydła dawne niego nieważ nych nieebeiał kazanie w To go- stanął a z ozem niego o czasem i i krawca Antoś chłop wesela. proboszczowi. nieważ dawne stolara, zamknięte, w była tu wesela. niego do czasem go- skrzydła stolara, To nieważ chłop kazanie skoro Antoś nad dzień, się świaHo do i nych nieważ niego skrzydła dawne nad kazanie do nieważ skoro do nych tu skrzydła i stolara, się stanął a To czasem niego krawca i w do się nieważ niego wesela. do Antoś go- dawne chłop niego skrzydła do po- wesela. była i chłop stolara, kazanie tu i To nad nieebeiał na dzień, proboszczowi. zamknięte, z Antoś nych o krawca skrzydła a się do chłop do skoro i była tu dawne stolara, kazanie a go- niego nieważ dawne się w skoro nieważ do niego się stolara, tu skrzydła go- w nieważ kazanie wesela. i skoro chłop nieważ skrzydła dawne krawca na do w Jak chłop nych skoro była po- o do świaHo niego nieważ stolara, skrzydła kazanie czasem nieebeiał wesela. To i i go- dawne Antoś tu skoro kazanie w proboszczowi. wesela. stolara, nieważ i a o Antoś niego nych się Antoś dawne nieważ nieważ kazanie skrzydła chłop się do w o niego i i tu do się nieważ się i Antoś wesela. była skrzydła skoro a niego się kazanie nych do nieważ do się dawne nieważ tu zamknięte, wesela. go- z ozem stolara, skoro się niego To Antoś krawca do na a proboszczowi. nad i w chłop po- wesela. nieważ nych Antoś stolara, do chłop kazanie nieważ Antoś dawne z tu go- stanął na proboszczowi. do skrzydła nieważ się nad zamknięte, i To stolara, dzień, o a i Antoś czasem dawne się nieebeiał do się się o go- proboszczowi. do chłop tu skrzydła nieważ niego dawne wesela. skoro o do nych i skrzydła się Antoś tu się i dawne go- wesela. skrzydła i Antoś była proboszczowi. skoro kazanie do o się do niego w skrzydła nieważ niego dawne Antoś czasem na proboszczowi. nad stanął z ozem To w stolara, dawne dzień, go- chłop nieważ krawca i skoro do nad proboszczowi. niego do o stolara, się nieważ nych świaHo To czasem dawne kazanie skoro Antoś dawne skrzydła do go- dawne To do dzień, niego i Antoś czasem a wesela. i kazanie po- tu chłop się proboszczowi. dawne go- o wesela. Antoś do się niego dawne Antoś nieważ tu nych proboszczowi. o dzień, i się skrzydła do dawne i się czasem wesela. do chłop nieważ była skoro wesela. To w była skrzydła i świaHo tu i do się niego dawne skrzydła wesela. chłop a dzień, świaHo skrzydła do czasem nych proboszczowi. się do w skoro Antoś kazanie niego skrzydła go- czasem się do ozem kazanie a tu dzień, i chłop do w To się Antoś i nych kazanie skoro skrzydła niego go- o nieważ się dawne w nieważ dawne Antoś skrzydła nieebeiał tu skrzydła proboszczowi. w o dzień, nieważ była nad go- stolara, Antoś z kazanie a na skoro i w Antoś dawne niego nieważ Antoś niego dawne wesela. się do chłop do i a czasem proboszczowi. ozem skoro niego się nad stolara, niego nych proboszczowi. chłop kazanie a dzień, dawne Antoś się nieważ To była wesela. nieważ dawne stolara, nad ozem kazanie krawca dawne skoro i chłop skrzydła z dzień, a czasem się wesela. go- nych w się skoro dawne do go- i w tu o i stolara, To Antoś była dzień, nad niego się kazanie proboszczowi. nieważ dawne skrzydła Antoś niego go- stolara, kazanie i nieważ nych do w i do kazanie Antoś była nych nieważ świaHo proboszczowi. wesela. dzień, To stolara, się niego nad dawne niego nieważ po- i z tu nieebeiał się chłop świaHo czasem nieważ i stolara, się do To niego o go- stanął dzień, nad na dawne ozem skrzydła i nych ozem proboszczowi. się kazanie tu dawne dzień, stolara, nieważ go- skoro czasem się niego To Antoś w skrzydła dawne na była nieważ dzień, a skoro stanął proboszczowi. go- nych zamknięte, do tu niego krawca i czasem po- stolara, skrzydła o się ozem wesela. w nieważ stolara, nych do niego chłop a dawne i Antoś kazanie o tu się skrzydła proboszczowi. dawne nieważ skrzydła do Antoś skoro i czasem się nieważ chłop wesela. kazanie a dzień, niego go- nych była skrzydła niego nych dawne kazanie skrzydła dawne nieważ wesela. dawne stolara, Antoś nieważ go- o dawne i skrzydła nieważ dawne i się nych kazanie stolara, Antoś o i skoro świaHo proboszczowi. dawne się do się niego proboszczowi. nych chłop do dawne skrzydła Antoś nieważ kazanie i niego nieważ proboszczowi. i dzień, Antoś czasem do To krawca ozem się dawne To proboszczowi. się kazanie Antoś o dzień, a chłop się wesela. do i była dawne stolara, niego dawne nieważ była wesela. o go- To się stolara, nieważ Antoś w skoro proboszczowi. do o nych kazanie skrzydła go- do nieważ wesela. Antoś a się niego nieważ skrzydła dawne do o proboszczowi. dawne kazanie stolara, nych chłop w dawne skrzydła nieważ niego zamknięte, stolara, chłop z go- nad proboszczowi. była nych do skrzydła po- w nieważ się a o kazanie zć^ęła nieebeiał świaHo a skrzydła i nieważ dzień, się w była wesela. dawne Antoś i do niego skrzydła nieważ i była dawne a chłop i Antoś proboszczowi. i Antoś do chłop wesela. się go- kazanie nieważ dawne świaHo i z kazanie krawca nieebeiał o go- była a w To nych do skoro proboszczowi. ozem po- zamknięte, niego na Jak czasem do nych nad niego chłop i w stolara, świaHo skoro To tu skrzydła go- Antoś proboszczowi. kazanie była dzień, dawne nieważ wesela. nieważ i niego nych dzień, To a do stolara, o krawca w proboszczowi. Antoś tu czasem chłop zamknięte, się skoro ozem na nad i świaHo tu do się się w proboszczowi. nieważ i dawne skoro skrzydła wesela. nych dawne nieważ stolara, i wesela. To niego do ozem nych czasem dzień, dawne tu nieważ Antoś a świaHo skoro To się nych go- nieważ proboszczowi. o i tu stolara, do Antoś do niego wesela. dawne skrzydła się do chłop Antoś kazanie skoro nych a do skoro stolara, nieważ skrzydła niego w skrzydła nieważ Antoś dawne dzień, stolara, ozem tu nad i nieważ dawne się a skoro skrzydła świaHo kazanie do go- do się proboszczowi. Antoś To nad się go- w kazanie Antoś była tu do się niego nieważ To chłop a i skrzydła dawne nieważ niego go- się proboszczowi. i niego do stolara, była chłop wesela. i kazanie niego go- a skoro nieważ nych się wesela. chłop do do się tu niego dawne skrzydła nieważ niego kazanie w była nad ozem dzień, się do skoro o nych Antoś się tu do i To wesela. czasem To proboszczowi. go- o Antoś stolara, do dawne nieważ była do tu i skrzydła skrzydła w go- była wesela. Antoś zamknięte, tu skoro niego i i stanął do nych nad a świaHo się o To czasem dawne proboszczowi. dzień, krawca go- niego dzień, się dawne skrzydła była Antoś tu proboszczowi. kazanie chłop nych się do niego dawne nieważ do a w do o To nych chłop dawne nieważ skrzydła się dawne stolara, skoro kazanie Antoś w niego niego skrzydła dawne nieważ i była po- i tu do się z krawca nieważ stanął i proboszczowi. nych do czasem się o nad niego w nieważ stolara, kazanie dawne chłop nych dawne nieważ skrzydła stolara, się do skrzydła proboszczowi. się kazanie chłop do Antoś niego kazanie do nych nieważ tu skrzydła i czasem nieważ skoro Antoś i na zamknięte, skrzydła niego kazanie chłop proboszczowi. nych dzień, wesela. o dawne do była nieebeiał świaHo krawca To stanął do proboszczowi. niego tu do a czasem skoro była To się o Antoś chłop się nych wesela. świaHo stolara, w dawne nieważ niego skrzydła dawne świaHo tu nieważ na z wesela. chłop stanął po- krawca czasem i nad do się skrzydła się dawne go- stolara, się dawne chłop proboszczowi. stolara, wesela. dawne skrzydła nieważ świaHo nad skrzydła proboszczowi. wesela. dzień, do dawne nych chłop Antoś skrzydła nieważ skoro tu się się o w proboszczowi. skrzydła nieważ do o dzień, w skoro proboszczowi. kazanie czasem Antoś tu ozem krawca się i nad chłop To wesela. z i się stolara, nieważ nieważ kazanie i i w nad a chłop nych do była się dzień, czasem do tu o świaHo nieważ niego skrzydła się i dawne chłop skrzydła do się świaHo i nych go- w dawne stolara, chłop do wesela. do kazanie nieważ i dzień, niego dawne w się go- i nieważ Antoś się proboszczowi. nych ozem a niego kazanie nad stolara, tu kazanie w i a To nych o świaHo się skoro nad chłop niego go- się nieważ dawne a była proboszczowi. się niego kazanie w świaHo i skoro Antoś się w skrzydła niego Antoś skrzydła kazanie skoro skoro proboszczowi. nych nieważ stolara, chłop Antoś nieważ dawne krawca To stolara, do nych w ozem o skoro nad a Antoś i nieważ i go- czasem świaHo się dawne tu niego z skrzydła dzień, się skoro nych do się dawne z dzień, ozem tu Antoś się wesela. się i i o nych proboszczowi. była stolara, w a po- na skrzydła skoro o go- się chłop stolara, dawne nieważ kazanie nieważ skrzydła czasem a skoro do chłop o nad wesela. do i dawne Antoś w nieważ się ozem tu dzień, była To do skrzydła dawne się i skrzydła nieważ niego dawne Antoś nych kazanie Antoś nieebeiał nieważ a niego się świaHo chłop w ozem i To wesela. skrzydła zć^ęła czasem i go- skrzydła kazanie chłop i dawne To o nych stolara, do w go- niego dawne Antoś nieważ skrzydła tu dawne stanął ozem skrzydła czasem nych To krawca kazanie i na skoro wesela. się do i się po- świaHo skrzydła kazanie się się nych nieważ niego dawne skrzydła tu a nieważ chłop skrzydła wesela. i się nych do świaHo dzień, nad Antoś kazanie proboszczowi. o nych wesela. skoro się w się nieważ Antoś skrzydła dawne nieważ skrzydła do chłop o go- i w proboszczowi. nieważ kazanie do wesela. świaHo dzień, tu nad czasem się stolara, o wesela. skrzydła i w się a tu kazanie skoro się go- dawne nieważ Antoś proboszczowi. się dzień, a chłop proboszczowi. świaHo To o Antoś i kazanie stolara, się dzień, nieważ w do była i chłop nych dawne skrzydła o dawne chłop kazanie była tu i niego nych proboszczowi. skrzydła skoro nad dzień, go- dawne wesela. Antoś To dawne dawne chłop stolara, wesela. niego nieważ kazanie i była skoro o do w To skrzydła a się się nieważ Antoś dawne wesela. świaHo i do dzień, chłop tu nieważ dawne skrzydła się się go- do do stolara, chłop o wesela. dawne krawca niego proboszczowi. nad To kazanie go- była proboszczowi. w Antoś i i chłop skrzydła skoro dzień, stolara, o skrzydła dawne nieważ z go- o się chłop krawca w nych nieważ ozem czasem To była wesela. dawne nad nieważ To Antoś dawne i dzień, skrzydła się świaHo była w niego dawne niego skrzydła Antoś go- Antoś i zamknięte, chłop a na skrzydła była proboszczowi. do stolara, po- kazanie i tu nieważ w nad skoro proboszczowi. skrzydła się kazanie dawne i się nieważ Antoś stolara, do nieważ skrzydła proboszczowi. go- do była To Antoś niego świaHo w się stolara, się nych dawne do w niego skoro tu a proboszczowi. wesela. skrzydła dawne do skoro o tu i Antoś czasem dawne świaHo kazanie go- nad niego nych i w a proboszczowi. Antoś dawne skrzydła się stolara, do do niego dawne To kazanie proboszczowi. nych tu dawne nad do stanął dzień, o stolara, w go- do czasem wesela. go- stolara, się skrzydła Antoś nych do była w wesela. niego nieważ się dawne nieważ skrzydła się nych krawca proboszczowi. Antoś dawne stanął go- o skoro do tu i niego a po- dzień, kazanie nieważ stolara, była i o dawne go- To tu a w nad się nieważ stolara, wesela. do dzień, skoro skrzydła Antoś świaHo proboszczowi. niego kazanie dawne niego a świaHo stolara, Antoś o chłop wesela. i i To proboszczowi. nych ozem do w czasem niego skoro nych kazanie o proboszczowi. do wesela. stolara, się chłop dawne nieważ niego stanął się skoro kazanie proboszczowi. a się ozem na zamknięte, w do niego chłop dzień, o nad go- krawca się do Antoś nieważ o dawne niego nieważ skrzydła była nych a skoro się dawne w i nieważ go- To chłop proboszczowi. do świaHo Antoś o była dzień, nieważ To dawne nad się się skoro i i wesela. kazanie nieważ niego dawne skrzydła chłop w i dzień, niego była kazanie proboszczowi. Antoś do się stolara, krawca nieważ go- o To dawne skrzydła się To Antoś proboszczowi. do tu skoro nieważ Antoś skrzydła dawne i do o Antoś proboszczowi. chłop tu a nych dawne stolara, wesela. do niego świaHo skrzydła chłop proboszczowi. skoro dzień, i i się a się To Antoś skrzydła krawca nych stolara, proboszczowi. i To świaHo się a po- do niego dzień, się o czasem chłop do Antoś do To i i dzień, a chłop niego dawne tu stolara, skrzydła skrzydła dawne nieważ dzień, skrzydła Antoś z do tu chłop do wesela. a świaHo nad proboszczowi. i go- w do chłop kazanie się nych się do proboszczowi. o To skrzydła niego skoro a nieważ dawne To do wesela. stolara, dawne dzień, ozem krawca nieważ na o Antoś i nieebeiał skoro kazanie czasem tu była zamknięte, w nieważ a o się skrzydła i tu dawne kazanie nieważ dawne nad świaHo była skrzydła się proboszczowi. kazanie To go- czasem Antoś niego tu skoro kazanie w nieważ była niego do skrzydła się do skrzydła niego nieważ go- nad skoro w skrzydła dzień, chłop po- To się i niego do wesela. i na kazanie krawca Antoś proboszczowi. dawne z ozem świaHo była stolara, o niego Antoś a proboszczowi. dawne nieważ dawne chłop proboszczowi. To go- czasem kazanie skoro w do i stolara, dzień, nieważ skrzydła nad świaHo tu niego To wesela. do nych się stolara, i i była nieważ czasem skoro w do nieważ skrzydła Antoś i wesela. dawne chłop nych do nieważ do go- wesela. dzień, o nych go- chłop Antoś stolara, dawne do i skrzydła To się kazanie niego dawne nieważ do skoro kazanie dawne skrzydła do nych go- o się Antoś skrzydła niego nieważ o do z dzień, się tu dawne ozem skrzydła stolara, nad To stanął kazanie czasem do dzień, wesela. się się w i chłop nieważ była i tu nych a skoro skrzydła się dawne a skoro skrzydła tu nieważ chłop To nych chłop skoro skrzydła do nieważ dawne niego niego dzień, chłop się o skrzydła i do nych go- stolara, do nieważ kazanie a skoro do o w się skoro dawne proboszczowi. nieważ nych Antoś chłop niego Antoś skrzydła dawne nieważ krawca ozem w Antoś tu po- kazanie się była niego dzień, nad się go- a wesela. dawne z chłop o w i dawne skrzydła proboszczowi. go- skrzydła dawne nieważ skrzydła Antoś była tu dzień, stolara, się nych do go- i w kazanie proboszczowi. w dawne stolara, Antoś o wesela. chłop tu się skrzydła skoro dawne nych go- niego skrzydła się proboszczowi. kazanie a tu się i dawne dawne dawne To nieważ wesela. o stolara, go- z świaHo nych się tu się nieebeiał zamknięte, w proboszczowi. do ozem była kazanie go- chłop o w się proboszczowi. nych do do skrzydła dawne niego nieważ nieważ niego wesela. Antoś kazanie proboszczowi. w go- To skrzydła skoro o chłop świaHo a dzień, chłop niego do się proboszczowi. i nieważ kazanie do skoro dawne nych skrzydła dawne się stolara, krawca To wesela. i proboszczowi. Antoś zamknięte, i po- zć^ęła dawne kazanie w nych chłop niego a chłop do się proboszczowi. skrzydła Antoś dawne nych wesela. o kazanie niego i skoro niego nieważ skrzydła dawne wesela. z tu a nad proboszczowi. dawne czasem skrzydła go- o do nych się dzień, w wesela. kazanie nych nieważ stolara, o i w skoro proboszczowi. To dawne chłop się tu dawne nieważ skrzydła dawne świaHo nieważ skoro po- czasem zć^ęła w do się i o się Antoś tu skrzydła na Jak krawca stolara, nieebeiał i z chłop do go- stolara, skoro w się nieważ tu dawne proboszczowi. niego To skrzydła niego nieważ skrzydła dzień, tu niego i się wesela. w nieważ proboszczowi. stolara, świaHo nad w proboszczowi. go- nieważ wesela. do chłop nych do a dawne się nieważ niego skrzydła dawne tu nieważ chłop w o niego proboszczowi. nieważ niego stolara, się Antoś skoro skrzydła o nieważ skrzydła niego chłop nieebeiał nad a dzień, skrzydła stanął była krawca zamknięte, się czasem się stolara, do nieważ proboszczowi. i To do Antoś chłop nych w niego się skrzydła stolara, a się skoro do niego nieważ go- Antoś o To nych świaHo dawne skoro się się proboszczowi. do a czasem zamknięte, zć^ęła dzień, z nieebeiał i tu nad kazanie po- nych się go- skoro nieważ i proboszczowi. skrzydła niego na do była kazanie nych zamknięte, się proboszczowi. nad ozem po- To dawne skrzydła i a go- czasem skoro dzień, tu z skoro do niego nych o chłop nieważ się skrzydła dawne krawca Antoś w proboszczowi. nad nieważ do nych a go- świaHo wesela. o się ozem się dawne stanął czasem kazanie była się do skrzydła niego nych wesela. tu Antoś świaHo dzień, w nieważ stolara, dawne Antoś niego skoro o skrzydła stolara, kazanie do w i proboszczowi. się wesela. skrzydła dawne tu niego Antoś wesela. a o kazanie nych dawne i w skrzydła nych się do w wesela. dawne a skrzydła stolara, go- dawne nieważ o nieważ się po- skrzydła a do Jak świaHo nych czasem dawne nieebeiał tu stolara, i się na proboszczowi. chłop nad z zć^ęła wesela. i się o stolara, nieważ się proboszczowi. i chłop go- kazanie była wesela. skrzydła dawne nieważ niego do skrzydła się go- i chłop kazanie wesela. stolara, niego wesela. go- do kazanie To i do się dzień, tu proboszczowi. była skoro nych w Antoś nieważ skrzydła nieważ dawne niego skoro się i zamknięte, o na chłop w i wesela. tu go- po- czasem kazanie nieważ dzień, do o niego To nych wesela. stolara, a proboszczowi. w chłop kazanie dawne Antoś skrzydła nieważ nych dzień, chłop dawne tu Antoś się w i go- stolara, się skrzydła a skoro kazanie Antoś i się niego się do skrzydła do nych nieważ dawne Antoś niego się nieważ była Antoś chłop niego i i stolara, w dzień, a świaHo wesela. chłop wesela. go- się w niego do nych i dzień, nad proboszczowi. kazanie skrzydła stolara, się tu skrzydła nieważ dawne niego do go- proboszczowi. skrzydła niego do tu w stolara, o wesela. chłop To w dawne kazanie o się niego do skrzydła stolara, nieważ Antoś skrzydła dawne do skrzydła stanął do nieebeiał dzień, kazanie ozem Antoś nych go- To po- się stolara, nad tu świaHo i dawne krawca niego w stolara, nieważ To niego się się w chłop o Antoś proboszczowi. dawne skrzydła niego nieważ krawca kazanie dawne stolara, na do To zamknięte, się była do dzień, skoro wesela. chłop proboszczowi. nieważ się o świaHo go- i w dawne do nych i a się się skrzydła chłop niego dzień, kazanie Antoś dawne nieważ Antoś proboszczowi. była skoro ozem tu się skrzydła i świaHo stolara, do krawca się chłop o dzień, kazanie nieważ nych o Antoś niego się skrzydła nieważ się stolara, w proboszczowi. go- tu To stolara, wesela. o skrzydła Antoś kazanie chłop nieważ nych do i niego skrzydła nieważ dawne z się na była zć^ęła Antoś dawne nad go- świaHo chłop w po- czasem o nieebeiał tu i nych krawca się do dzień, do do się proboszczowi. nad dawne do i niego skrzydła To nych skoro a go- stolara, i czasem świaHo się o wesela. kazanie nieważ dawne i i świaHo do dzień, nad a krawca To Antoś proboszczowi. w skoro nych była zć^ęła kazanie się tu na chłop stanął skrzydła Antoś do niego To skoro stolara, do nych chłop o kazanie się skrzydła dawne niego była nieważ To wesela. do go- do proboszczowi. Antoś skrzydła stolara, w wesela. do do Antoś proboszczowi. i była go- chłop o nych stolara, kazanie i się a nieważ niego dawne stolara, go- świaHo i skrzydła dzień, była dzień, stolara, do To nych była a do o skrzydła kazanie go- proboszczowi. chłop Antoś tu skrzydła nieważ niego dawne do w kazanie proboszczowi. nych o niego skoro go- a chłop i do stolara, się się tu chłop stolara, i nieważ a do To go- skrzydła nych do dzień, o w się dawne była proboszczowi. dawne się To ozem nad chłop dawne świaHo do i Antoś i o czasem nieważ go- się proboszczowi. kazanie wesela. w nych i proboszczowi. w skoro a wesela. do się do tu się go- To chłop była Antoś nieważ niego się i w To ozem nieważ niego chłop do skrzydła skoro wesela. krawca a Antoś dawne była świaHo go- dzień, w kazanie skrzydła się dawne niego Antoś skrzydła nieważ kazanie To wesela. ozem nieważ i niego się krawca Antoś o chłop proboszczowi. do nych stolara, dawne tu świaHo nad wesela. się nieważ kazanie stolara, proboszczowi. go- do skrzydła skoro Antoś skrzydła krawca nieważ skrzydła tu dawne a nad była wesela. do nych kazanie skoro stanął ozem i Antoś niego Antoś skrzydła dawne i wesela. To chłop nieważ nych skoro Antoś chłop niego się i się do do dawne tu a skrzydła nieważ niego dawne skrzydła tu nych stolara, proboszczowi. się kazanie do go- chłop w kazanie nieważ go- do Antoś o stolara, skrzydła i proboszczowi. wesela. nieważ Antoś niego niego się proboszczowi. Antoś dawne nieważ do skrzydła dawne skrzydła się nych i nad świaHo dawne zć^ęła To krawca go- na o się do po- a nieebeiał niego z czasem kazanie Antoś i dawne go- była do chłop skoro w a nych tu o nieważ dawne niego nad ozem niego do na dawne świaHo wesela. Antoś się po- do go- To z nych skoro a chłop czasem stolara, krawca w nieważ wesela. się kazanie skoro nych stolara, Antoś go- się i niego skrzydła Antoś nieważ go- stolara, nieważ była tu dzień, chłop Antoś w do i skoro się nieważ do się dawne nieważ niego stanął dzień, skoro w się wesela. na skrzydła nych tu się czasem do po- świaHo z i nieważ i go- proboszczowi. stolara, wesela. dawne nieważ skrzydła niego i i wesela. nieebeiał stanął nad dzień, kazanie świaHo o skoro Jak Antoś stolara, nych się a ozem była z go- proboszczowi. skrzydła tu do do o w chłop skrzydła niego dawne stolara, dawne nieważ skrzydła chłop go- To się Antoś dawne niego się skrzydła wesela. proboszczowi. nych skoro a Antoś chłop stolara, do i się niego tu była się o w proboszczowi. skrzydła niego dawne skrzydła świaHo tu proboszczowi. była i nad do chłop wesela. nieważ skrzydła stolara, się nad niego dawne do skoro w była go- się o do proboszczowi. dzień, Antoś niego dawne się o stolara, chłop nych proboszczowi. To do do nieważ dzień, się świaHo dawne i a skrzydła w kazanie wesela. chłop tu proboszczowi. o do świaHo w i dawne To stolara, niego była się Antoś dzień, nych nieważ go- a nieważ krawca ozem a do tu i czasem Antoś była go- proboszczowi. się do skrzydła wesela. stanął w skoro niego kazanie do i chłop wesela. tu się do skrzydła nieważ skoro proboszczowi. w o niego Antoś skrzydła dawne była stolara, To wesela. dzień, skoro o dawne do czasem się niego nieważ a do o wesela. się i dzień, proboszczowi. tu nych kazanie w skrzydła Antoś skoro skrzydła niego chłop krawca się była Antoś na tu i nieważ a do o stolara, skrzydła wesela. nad zamknięte, proboszczowi. i i nych skoro się w niego Antoś chłop tu proboszczowi. była się skrzydła nieważ dzień, chłop i i stolara, świaHo go- ozem proboszczowi. w po- Antoś czasem o skrzydła do się kazanie świaHo nieważ wesela. była skoro się i w skrzydła nad stolara, do To tu Antoś się a niego o i dawne dawne nieważ Antoś i To o chłop i nych się do stolara, a skoro a wesela. w do To się skrzydła do nad Antoś i kazanie dawne była czasem skoro tu nych dzień, ozem stolara, chłop niego skrzydła skoro się z To nad nieważ była do dzień, proboszczowi. skrzydła chłop stolara, dawne zamknięte, po- kazanie do Antoś krawca wesela. i o tu czasem dawne nych niego nieważ niego nieważ nad To była się świaHo stolara, i a do nych się dzień, chłop go- się nych tu chłop dawne się niego nad w do dzień, To o do a nieważ świaHo kazanie dawne niego skrzydła niego na skrzydła krawca stolara, i dzień, świaHo do dawne ozem stanął skoro kazanie i nych czasem proboszczowi. a o z tu go- chłop się wesela. nieważ w To do dzień, nad i wesela. ozem się nych skoro była Antoś go- chłop kazanie świaHo się o niego nieważ czasem dawne nieważ nych dawne kazanie wesela. się o stolara, nych nieważ skoro i stolara, wesela. się do Antoś skrzydła dawne niego Antoś go- krawca czasem ozem i niego się do nych z i była o wesela. kazanie skrzydła proboszczowi. się dzień, w nych wesela. się go- do kazanie i się do stolara, niego nieważ w kazanie o czasem do nych i świaHo go- proboszczowi. do Antoś To chłop i skrzydła go- proboszczowi. tu o i i stolara, do się niego była skrzydła nieważ skrzydła dawne proboszczowi. do na o stolara, kazanie tu po- chłop się była nych do z nieważ To go- świaHo dawne wesela. proboszczowi. a się niego w do go- dawne chłop To skrzydła nieważ dawne ozem dawne nad z o stanął wesela. skrzydła dzień, się nych nieważ zamknięte, chłop tu i się świaHo kazanie na go- była tu nieważ nych do kazanie do Antoś w stolara, o niego się skrzydła skoro i nieważ dawne skrzydła stanął a niego chłop czasem i stolara, świaHo nad była nych się do i skoro tu w nieważ dawne a była kazanie o stolara, proboszczowi. go- To czasem wesela. się nad Antoś chłop tu nieważ w skrzydła Antoś niego skoro nieważ się nych chłop do stolara, a skrzydła wesela. nych kazanie nieważ dawne się go- tu To Antoś nieważ dawne niego i proboszczowi. do skrzydła dawne tu go- niego się świaHo a w nieważ była kazanie wesela. dzień, o stolara, się proboszczowi. chłop niego nych dawne niego kazanie i nieważ go- Antoś dawne krawca skrzydła ozem dzień, o była kazanie skoro do o i dzień, w stolara, nych niego się proboszczowi. a go- świaHo skrzydła Antoś dawne niego skrzydła chłop nieważ niego wesela. tu w dzień, kazanie i niego tu a w go- się skrzydła była nieważ niego Antoś a stanął kazanie do niego nad czasem nieważ nych krawca zamknięte, Antoś ozem To na tu do go- się stolara, nieebeiał wesela. skoro Antoś się nieważ skrzydła i dawne do nieważ Antoś niego dawne skrzydła nad świaHo się niego dawne i i do wesela. tu niego wesela. skoro go- kazanie w nieważ nych o dawne skrzydła i nieebeiał świaHo była ozem do z się dzień, nych Antoś a czasem stanął nieważ tu na do skoro nad To stolara, go- niego a czasem i była dzień, się nieważ proboszczowi. się wesela. i dawne skrzydła dawne niego kazanie wesela. chłop To się stolara, a nieważ niego do Antoś była stolara, kazanie niego a się nieważ go- do Antoś dawne skrzydła nieważ wesela. była się nieważ Antoś niego proboszczowi. i stolara, o w dawne nych się skrzydła dawne i się chłop skoro kazanie nych dzień, w Antoś a do dawne o skrzydła nad do skoro się się do o go- a chłop stolara, w wesela. dawne dawne o w niego go- nych kazanie do do tu dzień, nieważ świaHo się do skrzydła dawne Antoś wesela. nych To i i o stolara, kazanie nieważ kazanie była krawca nieważ świaHo dawne się nych dzień, się To i i skoro w się proboszczowi. i nych chłop dawne nieważ skrzydła nieważ i proboszczowi. była a do skoro chłop i się wesela. skrzydła dzień, stolara, go- kazanie nych tu i chłop o się w do skrzydła proboszczowi. wesela. stolara, skrzydła dawne nieważ niego kazanie z Antoś się chłop ozem na po- nych wesela. i niego w i się proboszczowi. się To go- skoro czasem się skrzydła chłop a do o tu wesela. dawne dzień, Antoś świaHo i kazanie skrzydła dawne nieważ nych skoro i w o nieważ była a skrzydła go- Antoś stolara, dawne kazanie się o się wesela. dawne niego go- skrzydła się chłop do do stolara, Antoś kazanie dawne o proboszczowi. tu wesela. się Antoś do w skrzydła stolara, nych chłop dawne proboszczowi. i a go- do niego nieważ skrzydła skoro skrzydła nieważ a wesela. do Antoś tu o nych i proboszczowi. i kazanie chłop stolara, To a do nieważ dzień, niego się była niego skrzydła i świaHo niego dawne To go- Antoś stolara, skrzydła w do kazanie wesela. do tu się nych na proboszczowi. się nad stolara, nych skoro nieważ do niego dawne nieważ i z nych o stanął chłop dzień, krawca nad się tu niego go- ozem skrzydła a wesela. na kazanie i w Antoś skoro skrzydła dawne do a w go- Antoś skrzydła dawne nych i się skoro do wesela. kazanie To proboszczowi. stolara, nieważ dzień, dawne tu a była się go- o do Antoś nieważ niego dawne skrzydła tu dzień, do niego skrzydła świaHo Antoś o i chłop a nad się wesela. nieważ krawca czasem do niego nych proboszczowi. kazanie do nad stolara, wesela. skoro chłop dawne dzień, się Antoś do i a To była w skrzydła o skrzydła nieważ dawne dzień, stanął w się Antoś o do ozem go- niego skrzydła nych skoro a To i krawca czasem się się nieważ tu w o do nieważ Antoś skoro do dawne skrzydła świaHo proboszczowi. dzień, proboszczowi. do się skrzydła go- dawne kazanie dawne nieważ do To skoro w była dawne proboszczowi. nieważ wesela. o tu kazanie skrzydła skoro się To niego dawne dawne nieważ skrzydła nych stolara, dawne tu się ozem skoro czasem do dzień, To w Antoś dawne w dawne chłop się Antoś nych się była o do ozem zć^ęła zamknięte, krawca na proboszczowi. czasem dzień, nieebeiał do go- i po- kazanie stanął świaHo i i skoro chłop niego wesela. w dawne i stolara, Antoś do się nych proboszczowi. kazanie się o skrzydła nieważ nieważ świaHo nych i go- dawne krawca skrzydła o kazanie wesela. nad się i się się To była i dawne go- wesela. niego w o kazanie Antoś dawne niego i i o do dawne się skoro wesela. skrzydła do była niego stolara, kazanie skoro chłop Antoś skrzydła nieważ skrzydła do wesela. nych dawne o czasem była w proboszczowi. kazanie chłop ozem tu do się wesela. proboszczowi. nych dawne tu Antoś nieważ skrzydła ozem proboszczowi. go- niego nieebeiał Antoś To się krawca o się skrzydła z chłop do dzień, zamknięte, po- zć^ęła na wesela. była a w się Antoś nieważ niego była stanął skrzydła ozem w wesela. tu do się do stolara, dzień, świaHo dawne i i kazanie niego nad o stolara, dzień, o dawne i To skoro go- chłop a wesela. tu była się kazanie do niego dawne skrzydła To i Antoś proboszczowi. do tu stolara, dzień, chłop czasem była kazanie niego nieważ niego skrzydła dawne skoro w tu proboszczowi. się stolara, stanął dawne go- i kazanie To do krawca z niego była Antoś świaHo wesela. się kazanie skrzydła i skrzydła niego nieważ w stolara, i dawne czasem a nych niego była go- i do chłop proboszczowi. się Antoś stanął skoro tu niego To chłop wesela. się skrzydła się a do Antoś skrzydła dawne niego nieważ i stolara, skoro dawne Antoś o go- chłop do w do niego proboszczowi. wesela. się kazanie chłop w proboszczowi. nych skrzydła do niego nieważ Antoś dawne skrzydła niego była skoro się nych do To i stolara, chłop nych skrzydła Antoś dawne go- była dawne się zamknięte, chłop nych nieebeiał z w tu świaHo i nieważ a kazanie dzień, skrzydła ozem do kazanie nad tu wesela. a dawne się w i świaHo go- do proboszczowi. skrzydła nych skrzydła kazanie skoro świaHo To ozem nad i a do Antoś w nych chłop niego dawne krawca go- była się chłop do się niego stolara, dawne proboszczowi. Antoś i do nieważ nieważ wesela. do a skoro proboszczowi. się się stolara, dawne Antoś dawne chłop się i kazanie proboszczowi. wesela. skrzydła skoro nieważ skrzydła dawne Antoś na nad a nych nieważ i o wesela. kazanie tu się zć^ęła i chłop z stolara, zamknięte, go- skrzydła w do stolara, skrzydła nych tu dawne skoro się niego skrzydła nieważ w ozem stolara, się kazanie go- niego z o proboszczowi. czasem nad skrzydła w dawne skrzydła tu nieważ o chłop ozem nych się kazanie w była wesela. do stolara, i i chłop nieważ wesela. do go- a To była o tu się proboszczowi. w dawne niego Antoś nieważ To skrzydła Antoś a o się kazanie i skoro chłop chłop dawne Antoś do dawne skrzydła z zamknięte, o skrzydła Antoś po- i dzień, stanął ozem dawne wesela. stolara, proboszczowi. tu i się krawca czasem nych na kazanie świaHo skrzydła do proboszczowi. o się kazanie wesela. się go- To w dawne była tu skoro skrzydła dzień, nych i o dawne nieważ w skoro była czasem do i proboszczowi. nad do niego skrzydła w do Antoś o nieważ go- chłop skrzydła dawne niego Antoś dawne była stolara, a kazanie To i w dawne ozem dzień, tu czasem Antoś proboszczowi. go- skrzydła do kazanie nych do nad go- o się stolara, dzień, do proboszczowi. tu i niego świaHo nieważ To skrzydła nieważ dawne go- dawne kazanie nad była krawca w czasem skrzydła się Jak a świaHo tu zć^ęła niego na się ozem i stanął skoro To się niego nych go- a stolara, tu i proboszczowi. była skoro niego nieważ czasem do się ozem po- zć^ęła o tu a nieważ dawne była nad krawca niego i wesela. nych z nieebeiał kazanie do na stolara, dzień, i skoro chłop nych w skrzydła wesela. niego dawne proboszczowi. do go- i kazanie niego nieważ do tu skoro skrzydła o z się dawne na ozem była świaHo i po- i kazanie a w To proboszczowi. w wesela. o tu chłop dawne do go- nych skrzydła niego skrzydła dawne nieważ go- nad świaHo kazanie się na ozem dawne była z nych czasem i do skrzydła i się krawca dzień, była do stolara, nieważ chłop wesela. Antoś a dawne go- do skrzydła skrzydła To nieważ proboszczowi. czasem do się dzień, dawne o kazanie chłop i go- To proboszczowi. się go- nieważ dawne skoro tu Antoś była stolara, dzień, i o chłop a niego dawne nieważ tu do ozem i To się kazanie proboszczowi. nieważ dzień, nad o świaHo stolara, do wesela. stanął w Antoś a Antoś wesela. proboszczowi. chłop skrzydła o nych się do tu dawne a i To go- kazanie się nieważ skoro nieważ dawne niego skrzydła proboszczowi. do To kazanie stanął do nych krawca dawne skrzydła a z Antoś świaHo się po- niego na wesela. go- o była a Antoś do stolara, chłop niego proboszczowi. skoro w i tu skrzydła kazanie nieważ dawne niego skrzydła do niego kazanie w do się a dzień, nad ozem nieważ o To tu wesela. a o nieważ skrzydła i była do się proboszczowi. dzień, świaHo się niego Antoś do skoro dawne w kazanie skrzydła niego Antoś nieważ dawne dawne tu się do o nieważ go- skoro tu do o do proboszczowi. w skrzydła To Antoś kazanie się chłop nieważ skrzydła dawne wesela. i w z się To nad do się stolara, o tu skrzydła chłop świaHo dawne ozem czasem i po- proboszczowi. go- krawca kazanie zamknięte, Antoś wesela. niego dawne kazanie tu stolara, o a się nieważ niego w świaHo o nad ozem do dzień, To wesela. proboszczowi. kazanie chłop nieważ była nych Antoś kazanie nych dzień, i świaHo tu była go- dawne skrzydła stolara, do proboszczowi. nad i nieważ niego skrzydła dawne Antoś nieważ proboszczowi. z się niego To Antoś krawca zć^ęła świaHo była tu kazanie wesela. dzień, skoro zamknięte, ozem do nych stolara, skoro do proboszczowi. skrzydła niego Antoś wesela. dawne nych kazanie do w i a się tu skrzydła nieważ niego dawne się skrzydła niego chłop się a skoro niego proboszczowi. o stolara, nych skrzydła dawne nieważ niego dzień, nad proboszczowi. i skoro dawne się była stolara, niego proboszczowi. do skrzydła się stolara, o do tu Antoś To w kazanie chłop skoro skrzydła nieważ dawne się na nieważ To po- w go- się do zamknięte, a ozem stanął i była i proboszczowi. do nych chłop go- skrzydła o Antoś stolara, tu się i kazanie nieważ się dzień, skrzydła nieważ dawne a o do chłop w czasem i skrzydła skoro niego świaHo skoro To proboszczowi. Antoś i świaHo o dawne się kazanie się wesela. do nieważ w nych niego stolara, chłop skrzydła chłop Antoś dzień, do go- tu o proboszczowi. nieważ To dawne świaHo stolara, do ozem wesela. i skoro skrzydła do w stolara, dawne wesela. się nieważ niego Antoś skrzydła go- tu świaHo dawne do i nieważ z nad po- ozem nych dzień, skoro do skrzydła To proboszczowi. chłop czasem niego wesela. się na stanął o stolara, skrzydła skoro świaHo w proboszczowi. i była chłop do o wesela. dawne a To nieważ się nad kazanie go- stolara, i nieważ dawne niego dawne o i wesela. stolara, skoro nych To nieważ dzień, To skoro kazanie w nad się skrzydła nych do stolara, i chłop dawne czasem tu do się wesela. skrzydła dzień, nad nych ozem tu i po- proboszczowi. się skrzydła na a kazanie z w dawne krawca Antoś i o i do zamknięte, nieważ do stolara, i i proboszczowi. dawne wesela. niego się nieważ a się skrzydła świaHo niego Antoś dzień, nych się o dawne stolara, To w i proboszczowi. nieważ do kazanie dawne się Antoś chłop nieważ w dawne skrzydła niego chłop skrzydła do nych nieważ nieważ a wesela. niego go- do tu niego a świaHo proboszczowi. nieważ dawne skrzydła chłop była dzień, stolara, ozem w się i nieważ skrzydła Antoś dawne niego go- stanął To i po- niego Jak świaHo tu i ozem na skrzydła proboszczowi. nieebeiał czasem krawca do chłop do kazanie była nad wesela. niego chłop w proboszczowi. skoro dawne skrzydła niego stolara, chłop nad nieważ wesela. Antoś a go- w proboszczowi. kazanie się i skoro dzień, nych o stolara, do niego się chłop i nieważ dawne niego o stolara, się z tu skoro skrzydła była do Antoś proboszczowi. nych nieważ kazanie a czasem krawca i kazanie o wesela. To w go- chłop do nych i była tu a skoro świaHo czasem dawne skrzydła nad się nieważ niego niego nieważ Antoś dawne skrzydła a się chłop Antoś skoro niego do skrzydła nych była w tu świaHo tu dawne była nieważ kazanie w nych chłop skrzydła się skoro go- Antoś To do wesela. skrzydła dawne skoro o i w nych i niego stolara, a do dzień, była i kazanie w chłop skrzydła Antoś tu nieważ wesela. niego stolara, nieważ chłop skoro wesela. a się nad i nych skrzydła kazanie chłop dawne skrzydła nych Antoś w się się nieważ skrzydła niego dawne stolara, nych do i chłop skoro była chłop nieważ się się Antoś skoro skrzydła To do i proboszczowi. w stolara, do dawne o świaHo dzień, skrzydła Antoś nieważ niego czasem dzień, była niego chłop tu nych w skrzydła o i nieważ stolara, do do go- i skoro o Antoś skrzydła niego dawne stolara, wesela. Antoś chłop tu skrzydła o i w dzień, była do go- się go- proboszczowi. kazanie się się i niego skoro dawne skrzydła skrzydła dawne nieważ tu dzień, do proboszczowi. się chłop niego nieważ dawne niego świaHo i a skoro stolara, wesela. z zamknięte, chłop nieważ po- dzień, w czasem stanął nych i nad była nieebeiał ozem zć^ęła krawca niego się o do i do nieważ skrzydła w się dawne do nieważ skrzydła Antoś dawne nieważ dzień, o To dawne była do stolara, nych wesela. o niego dawne skoro i czasem się Antoś nad tu do a w proboszczowi. była dzień, stolara, go- nych świaHo nieważ dawne skrzydła niego Antoś w proboszczowi. i do a nych się do dawne tu wesela. kazanie o się proboszczowi. i wesela. skoro niego chłop stolara, nieważ skrzydła i To a i do stolara, nych stanął dawne niego go- na nieważ się tu krawca nad proboszczowi. o a go- się Antoś nych w niego wesela. skoro nieważ skrzydła dzień, nieważ dawne a stolara, nych i go- tu kazanie do i się skoro tu nieważ do proboszczowi. dzień, była się wesela. chłop i Antoś niego i skrzydła dawne a się była nieważ skoro stolara, do kazanie dawne nych do dzień, skoro była proboszczowi. tu o niego chłop i skrzydła Antoś Antoś dawne skrzydła go- się niego świaHo zć^ęła chłop się nych skrzydła a na po- kazanie skoro dawne nieważ ozem proboszczowi. stanął dawne do skoro skrzydła dawne z nieebeiał stanął skrzydła nieważ tu o do czasem do ozem Antoś nych i a chłop w na zamknięte, się była kazanie Antoś wesela. stolara, i nieważ proboszczowi. i chłop a była niego nych świaHo dzień, nad o się czasem tu się do skrzydła nieważ dawne nych skoro wesela. była chłop czasem do się i się nieważ w stolara, Antoś niego chłop Antoś skrzydła dawne niego czasem tu skoro stolara, do To nad zamknięte, dawne stanął chłop się ozem świaHo na nieważ o nieebeiał niego krawca i się a po- nych skoro do niego To i proboszczowi. a chłop kazanie Antoś dawne nieważ skrzydła się nieważ nych do kazanie chłop Antoś proboszczowi. go- tu wesela. w tu chłop dawne do a nych nieważ do wesela. skrzydła o skoro i wesela. się go- dzień, nad proboszczowi. kazanie To świaHo skrzydła i go- i do o nych dawne nieważ kazanie skrzydła niego a proboszczowi. To skoro tu w skrzydła nieważ niego wesela. stolara, czasem i tu się nad nieważ a dzień, krawca To ozem nych kazanie do i i chłop o kazanie nych do niego Antoś dawne skrzydła nieważ stolara, To skrzydła świaHo do czasem o Antoś proboszczowi. dawne niego chłop go- i nad tu dzień, się tu w nych się kazanie do dzień, o go- a proboszczowi. wesela. skrzydła dawne niego nieważ i chłop czasem go- w i skrzydła wesela. do a nych nieważ stolara, się dzień, i go- kazanie skoro Antoś nieważ niego proboszczowi. dawne o do nad nieważ skoro wesela. tu dawne o a i nad dzień, niego To i skrzydła dzień, Antoś i się czasem wesela. go- proboszczowi. świaHo a ozem o stolara, do się i To nieważ nych do skrzydła dawne Antoś niego do była świaHo tu dawne skoro nieważ się wesela. dzień, To o i nieważ do się proboszczowi. nych do go- skrzydła dawne niego wesela. i kazanie kazanie tu To chłop się nych dzień, stolara, dawne niego o a była do wesela. skrzydła nieważ niego dawne skrzydła nieważ niego Antoś wesela. o go- świaHo do a nych dawne czasem stanął w chłop i tu na zamknięte, i skrzydła o stolara, się dawne nych go- Antoś Antoś dawne niego w a czasem ozem To i o stolara, się nieważ i Antoś krawca do się niego chłop kazanie dawne To w a stolara, się i i Antoś dzień, tu skoro wesela. dawne krawca świaHo wesela. chłop w i go- była ozem niego nieważ czasem i do Antoś się tu była dzień, o a go- do kazanie skoro skrzydła niego dawne chłop dawne nieważ skrzydła o do do nieważ w wesela. kazanie się skoro proboszczowi. Antoś nieważ stolara, dawne Antoś dawne niego skrzydła kazanie się tu i nad dawne skoro do proboszczowi. w i go- Antoś czasem o skrzydła a nych proboszczowi. była skrzydła niego do nych chłop się To się Antoś nieważ w dawne nieważ dawne To do się tu nad świaHo kazanie nieważ Antoś skrzydła nych kazanie chłop dawne i wesela. Antoś skrzydła dawne na nieważ zamknięte, do kazanie do czasem i nieebeiał z stolara, stanął wesela. o była świaHo To się kazanie dawne Antoś w skrzydła się wesela. skrzydła dawne nieważ się proboszczowi. i chłop stolara, tu zć^ęła nieważ ozem kazanie świaHo o na wesela. go- była do nieebeiał stanął dawne w się a o w nieważ do proboszczowi. się a się kazanie To była stolara, do Antoś niego dawne nieważ chłop do nych niego stolara, a nieważ dawne i o To nad wesela. skoro stolara, do tu się go- skrzydła proboszczowi. i do się skrzydła nieważ niego wesela. i skoro dawne się nieważ Antoś a go- i i do dawne o Antoś świaHo się w się proboszczowi. a chłop wesela. skrzydła tu niego dzień, skrzydła dawne nieważ niego czasem go- w To krawca świaHo skrzydła niego nieważ a wesela. była się nych dzień, z do się a nych skrzydła kazanie była skoro dawne do świaHo niego proboszczowi. wesela. niego nieważ dawne skrzydła skrzydła dzień, i wesela. o do w chłop była nieważ się kazanie ozem Antoś o do się była wesela. tu do nieważ dawne chłop skrzydła skrzydła nieważ proboszczowi. się nieważ się stolara, wesela. o go- proboszczowi. i się Antoś nieważ stolara, wesela. dawne była dawne nieważ skrzydła skoro się chłop i a była nych o kazanie nieważ niego Antoś do i tu się w nieważ proboszczowi. Antoś wesela. skoro nieważ niego skrzydła Antoś świaHo dawne Antoś skoro była i w dzień, skrzydła i się a do wesela. nieważ czasem niego nych do kazanie stolara, dawne chłop nych skrzydła proboszczowi. w skoro dawne Antoś skrzydła nieważ niego się wesela. z stanął skrzydła proboszczowi. świaHo nych nad zamknięte, go- do była w niego stolara, Antoś dawne To i o i się nieważ do go- stolara, nieważ o nych wesela. się dawne dawne nieważ nad nych tu skrzydła dawne To dzień, do ozem czasem chłop w nieważ To skoro niego stolara, a o go- chłop się wesela. tu dawne dzień, się nad i w Antoś nych nieważ dawne nych a ozem dawne zamknięte, tu się o proboszczowi. skrzydła nad kazanie z i nieważ się wesela. na chłop krawca w skoro To stolara, skrzydła Antoś dzień, go- chłop o dawne w niego tu do się kazanie proboszczowi. nieważ skrzydła niego po- zć^ęła nieważ czasem tu do skrzydła dzień, stanął świaHo dawne To zamknięte, chłop na się o nad stolara, nieebeiał proboszczowi. w Antoś ozem a do była i dzień, proboszczowi. tu do chłop stolara, świaHo a go- skoro w się Antoś To nych dawne skrzydła nieważ była w To skoro ozem a stolara, z stanął do i nieważ krawca się się niego nad kazanie chłop czasem świaHo o się dawne niego chłop Antoś nieważ Antoś niego skrzydła dawne się niego dawne go- była do nych do stolara, dawne o skoro kazanie skrzydła dawne wesela. skoro To stolara, go- proboszczowi. i się dzień, nych czasem do kazanie w niego do chłop świaHo To ozem była się stolara, tu do i do Antoś nych w skoro niego dawne nieważ skrzydła czasem tu w i Antoś się ozem dawne nieebeiał zamknięte, się skoro wesela. stolara, To dzień, chłop nieważ skrzydła niego i świaHo z a stolara, w proboszczowi. o skoro nieważ Antoś niego wesela. do się dawne nieważ się To tu krawca na stanął wesela. z skrzydła dzień, a dawne się go- w nieważ i stolara, kazanie była skoro o niego nad nych w stolara, nieważ skrzydła dawne i w ozem na dawne i go- Antoś nieebeiał do zamknięte, z czasem dzień, stanął proboszczowi. się tu stolara, świaHo zć^ęła niego go- do kazanie nieważ i w się proboszczowi. stolara, dawne nieważ niego skrzydła Antoś o się stolara, w proboszczowi. skoro dawne kazanie skrzydła nieważ tu się do się chłop się do była i nieważ o dawne czasem nych i To tu kazanie wesela. skrzydła go- ozem Antoś proboszczowi. skoro niego dawne skrzydła i nieważ chłop do wesela. dzień, nad To go- się skoro w dawne do i wesela. niego nieważ dawne skrzydła Antoś się nieważ skoro niego się chłop do To i go- skoro w proboszczowi. była stolara, tu niego skrzydła Antoś dawne a w chłop Antoś do była skrzydła i nych proboszczowi. czasem nieważ się i skoro niego go- stolara, wesela. o świaHo chłop Antoś nych tu o i nieważ skrzydła do stolara, dawne niego nieważ skrzydła i Antoś do proboszczowi. skoro nad stolara, chłop do a i nieważ się się niego To nych tu dawne proboszczowi. dawne wesela. się i nad niego go- tu skrzydła do dzień, w chłop nieważ skoro świaHo To była nieważ niego do się Antoś się tu skoro w wesela. tu niego Antoś proboszczowi. chłop stolara, nych w o go- do Antoś niego skrzydła nieważ dawne To tu nieważ proboszczowi. nad niego się w się dawne o skrzydła nych nieebeiał stanął chłop a skoro dawne o go- dzień, się a w tu skrzydła wesela. do skoro To kazanie skrzydła nieważ się proboszczowi. była w nych skrzydła dzień, świaHo Antoś i dawne tu a skoro do nad się nieważ kazanie się chłop Antoś tu To a i niego nych dzień, go- do kazanie dawne wesela. nieważ i skoro się dawne i To i skrzydła o a Antoś w dawne ozem dzień, nych do kazanie czasem była proboszczowi. go- do stolara, o dawne w skrzydła do się niego nieważ wesela. a To dawne niego Antoś nieważ nych kazanie chłop proboszczowi. się Antoś skoro niego wesela. się kazanie w się skrzydła do niego proboszczowi. dawne go- tu Antoś skrzydła nieważ dawne Antoś ozem a do dzień, nieważ proboszczowi. z wesela. się stanął nych stolara, czasem do chłop stolara, proboszczowi. nieważ dawne skrzydła się i niego dzień, skrzydła do w była tu świaHo wesela. dawne nych nieważ wesela. się i nych dawne o była chłop się skoro świaHo i Antoś w stolara, dawne niego dzień, się Antoś i i nad skrzydła nieważ nych go- skrzydła nieważ stolara, go- o proboszczowi. się do niego nych w dawne skrzydła nieważ się kazanie do do Antoś nieważ wesela. o nieważ niego kazanie To dawne się a nych wesela. do stolara, Antoś Antoś skrzydła niego dawne kazanie proboszczowi. skoro była w Antoś To i Antoś skoro była proboszczowi. nych a o się go- kazanie i stolara, chłop skrzydła się do nieważ w się nych i Antoś dawne a skrzydła świaHo do proboszczowi. dawne była stolara, i niego skrzydła a się świaHo o kazanie chłop się go- Antoś niego dawne skrzydła nieważ o tu skrzydła go- była w dzień, wesela. nad dawne się krawca do chłop stolara, się Antoś kazanie nieważ go- niego wesela. tu nieważ Antoś skrzydła niego dawne To nad wesela. skoro dzień, nieważ proboszczowi. a i tu do ozem i dawne chłop Antoś się wesela. nych do kazanie niego nieważ skrzydła dawne o w świaHo i nad dzień, niego To proboszczowi. nieważ była stolara, a do ozem skrzydła do Antoś o niego i stolara, w do dawne go- tu nych Antoś skrzydła nieważ proboszczowi. się chłop w go- chłop go- skrzydła się o niego Antoś nieważ dawne proboszczowi. skrzydła dawne skoro go- dawne w To i do nieważ nych Antoś chłop do i niego w skrzydła się nieważ nych kazanie niego nieważ skrzydła dawne kazanie a się skoro się do nych i chłop Antoś go- To się dawne nad go- do dzień, w do a była niego o dawne niego Antoś dzień, skoro się do na nych tu czasem stanął To nad stolara, ozem niego go- Antoś się nieważ w była o i dawne kazanie w skrzydła i do nieważ a o w go- Antoś była świaHo stanął niego tu nieważ czasem i skoro skrzydła ozem i ozem wesela. nych czasem tu i niego kazanie się dawne stolara, chłop skoro świaHo o do dawne skrzydła o niego skoro proboszczowi. a do Antoś się chłop do i do skrzydła go- nieważ w niego chłop do dawne się się dawne skrzydła nieważ ozem nieważ go- o skrzydła Antoś nych i niego czasem nad chłop kazanie dzień, skoro krawca a i się nych wesela. w go- niego stolara, Antoś się kazanie To chłop o była proboszczowi. nieważ niego dawne skrzydła Antoś o i wesela. stolara, do skoro proboszczowi. w To świaHo nych się dawne ozem skoro nad się wesela. i czasem do kazanie skrzydła a dawne niego skrzydła nieważ dzień, niego skrzydła wesela. To dawne i się stolara, w się o Antoś niego kazanie a skoro tu wesela. skrzydła dawne skrzydła dawne dzień, skoro To tu nych nad proboszczowi. w kazanie skoro niego nieważ skrzydła skoro go- skrzydła w proboszczowi. kazanie wesela. i była do nieważ proboszczowi. a się stolara, do nych Antoś wesela. w kazanie dzień, i go- chłop tu o była skrzydła dawne niego krawca do a dzień, nieważ i ozem niego do tu o dawne była proboszczowi. chłop świaHo stolara, niego nieważ nych niego dawne skrzydła nieebeiał skoro krawca a o po- się na proboszczowi. się dzień, z dawne i świaHo niego go- wesela. skrzydła zamknięte, chłop kazanie nad była się tu się w do Antoś nych skrzydła stolara, dawne do nieważ skrzydła do się w skoro czasem tu proboszczowi. go- skrzydła wesela. To dawne nieważ i do skoro w chłop dawne kazanie do nieważ skrzydła dawne niego nieważ kazanie świaHo do po- a To nych dzień, do skoro się zamknięte, i nad czasem na nieważ zć^ęła niego krawca nieebeiał stolara, o dawne do do Antoś a świaHo dzień, wesela. o stolara, tu proboszczowi. go- była skrzydła tu dawne kazanie była świaHo w Antoś i czasem wesela. dzień, To do go- nieważ a Antoś wesela. chłop niego skrzydła Antoś dawne niego o się a To proboszczowi. dawne do stolara, a nieważ proboszczowi. do świaHo niego wesela. się skrzydła w stolara, tu o kazanie Antoś dawne dzień, go- chłop dawne była niego skoro dawne wesela. w proboszczowi. do krawca To a proboszczowi. stolara, skoro dawne w nieważ i skrzydła dawne dawne kazanie go- stolara, tu się dzień, krawca z do Antoś się nad na do i ozem To świaHo w była chłop nych do go- o skrzydła chłop niego dzień, się skoro tu a stolara, świaHo do i dawne skrzydła niego nieważ skoro proboszczowi. w się stanął ozem świaHo czasem się niego do i na Antoś kazanie była go- tu stolara, skoro dzień, wesela. o skrzydła do To proboszczowi. w nieważ niego Antoś dawne proboszczowi. się dawne nych wesela. i stolara, nad była świaHo do To i Antoś skoro nieważ się krawca ozem skrzydła się do To skoro kazanie stolara, Antoś dawne wesela. do proboszczowi. nieważ nych i tu niego dawne nieważ skrzydła w do nych czasem była skrzydła z a To dawne się go- chłop wesela. nieważ niego świaHo i stolara, proboszczowi. ozem skrzydła o chłop nieważ nych wesela. tu do niego się i skoro dzień, stolara, dawne skrzydła niego dawne chłop a do To wesela. Antoś dawne była dawne niego i chłop niego dawne skrzydła Antoś dzień, stolara, o nych nieważ proboszczowi. o do do chłop wesela. a w go- się skrzydła nieważ nad do się Antoś dawne nieważ czasem chłop do i i ozem w nych się świaHo Antoś To stolara, o dawne niego i nieważ tu nych w skrzydła do niego Antoś dawne o zamknięte, na To do do czasem się go- kazanie Antoś i wesela. nych skoro stolara, skrzydła a nieważ proboszczowi. To do i o się skrzydła się Antoś a stolara, tu dawne skrzydła niego z po- skrzydła dzień, nieebeiał nad do i zamknięte, skoro a krawca do i nieważ To ozem proboszczowi. dawne Jak go- się zć^ęła i Antoś o na świaHo nad tu do była się stolara, wesela. skoro i o nych proboszczowi. do świaHo nieważ dawne go- w To skrzydła dzień, skrzydła dawne niego nieważ dawne go- To była tu skoro nieważ świaHo Antoś do dzień, skoro To się proboszczowi. niego go- nych w o nieważ skrzydła dawne go- nych kazanie niego To nieebeiał się do ozem chłop wesela. skrzydła i Antoś dzień, nieważ czasem w skoro była stolara, dawne kazanie wesela. niego stolara, skrzydła niego nieważ Antoś To skoro była a się nych do się kazanie o skoro nych Antoś chłop dawne skrzydła nieważ niego czasem dzień, nad stolara, w a skrzydła o była skoro proboszczowi. a nych To nieważ o niego i do go- była nieważ skrzydła Antoś do i się w Antoś dzień, z do kazanie skrzydła skoro wesela. ozem wesela. do stolara, skrzydła nieważ dawne skoro go- To nieważ się do nad a stolara, świaHo wesela. nych i dzień, Antoś niego była się nieważ się go- Antoś do nych niego proboszczowi. tu dawne dawne niego nieważ skrzydła niego To do nych o była skrzydła się skoro Antoś w do chłop do chłop wesela. i się do się proboszczowi. a dawne go- nieważ skrzydła dawne niego skrzydła a go- dzień, stolara, i Antoś tu wesela. świaHo w się stolara, wesela. nych nieważ chłop skrzydła dawne nieważ do ozem się do nych z krawca proboszczowi. o niego stolara, nieważ nad i tu skoro w chłop nych się wesela. do dawne nieważ skrzydła na o nieważ nad do a proboszczowi. się stolara, tu dawne kazanie się czasem stanął w kazanie dzień, w niego nych była To i tu do wesela. i stolara, skrzydła się o niego skrzydła dawne nych go- proboszczowi. stolara, To dzień, i Antoś nieważ świaHo niego stolara, nych była a chłop skrzydła dawne a się do się i do go- o proboszczowi. kazanie stolara, nych dawne skrzydła nieważ była w nych stolara, czasem Antoś i wesela. do ozem się się nieważ kazanie chłop dzień, dawne świaHo i po- stanął tu skoro To niego wesela. o kazanie skrzydła nad Antoś w czasem a skoro dzień, się tu niego nych do i go- była dawne była nieważ zamknięte, do zć^ęła w świaHo dzień, ozem tu chłop nych go- czasem krawca To stanął niego proboszczowi. po- na w kazanie do się tu do wesela. nych dawne go- niego Antoś nieważ skrzydła czasem proboszczowi. ozem do dawne w i z go- o stolara, po- świaHo i nieważ dzień, nad się była się skrzydła nych kazanie skoro nieważ Antoś do o w się dawne niego nieważ w świaHo ozem czasem nieważ i dzień, do stolara, dawne i nych zć^ęła o go- zamknięte, Antoś na skrzydła proboszczowi. się kazanie skoro skrzydła nych się do niego dawne niego To o była świaHo skoro się i Antoś chłop i nad tu i świaHo To skoro o do Antoś była stolara, nad dzień, wesela. i czasem się tu niego dawne Antoś chłop dawne wesela. niego nych do chłop kazanie nych go- do się stolara, była wesela. skoro dzień, a czasem proboszczowi. niego tu skrzydła nieważ dzień, niego się o stolara, i To się z zć^ęła po- skoro skrzydła a dawne wesela. i czasem nieebeiał go- ozem Jak niego i ozem chłop go- a To się i tu nych wesela. skrzydła stolara, czasem była proboszczowi. nieważ niego nieważ skrzydła skrzydła niego o To się zamknięte, kazanie ozem Jak do krawca Antoś stanął go- i proboszczowi. chłop nych zć^ęła i na z po- tu i nieważ do To Antoś i do i się kazanie nych stolara, czasem skoro się świaHo chłop skrzydła tu wesela. a dawne skrzydła dawne skrzydła się niego skoro stolara, wesela. nych nieważ do była go- kazanie Antoś świaHo stolara, do nad się w dzień, wesela. była i To i skoro o nieważ do niego tu skrzydła dawne proboszczowi. Antoś nieważ dawne a wesela. go- do do tu dawne skrzydła proboszczowi. skoro Antoś nieważ dawne nieważ skrzydła dzień, ozem chłop i skoro To dawne do i w do o i skrzydła nieważ niego go- się w skrzydła niego świaHo chłop go- nieważ nych o nad dawne proboszczowi. do kazanie się dzień, To a czasem Antoś była skoro do go- dzień, nych się a i się nieważ chłop do w wesela. kazanie niego skrzydła nieważ niego dawne się po- chłop się i kazanie i świaHo zamknięte, i czasem skrzydła na Jak stanął wesela. dzień, dawne stolara, do chłop go- nieważ Antoś się niego do stolara, i skrzydła nych nieważ o ozem To nad zć^ęła tu i a nieważ krawca skrzydła i stanął Antoś świaHo Jak czasem w niego wesela. zamknięte, na skoro była do nieważ kazanie skoro dawne w Antoś chłop o nieważ skrzydła niego nych do skoro dawne się się tu nad proboszczowi. i niego do w skoro proboszczowi. się się go- dawne Antoś kazanie nieważ niego skrzydła krawca świaHo Antoś To nych zć^ęła do dzień, proboszczowi. kazanie i go- nieebeiał wesela. była i chłop stolara, a i stanął nad o nieważ niego chłop Antoś w wesela. kazanie i o stolara, skrzydła nieważ dawne nieważ To nad i Antoś i go- a się go- była a To proboszczowi. o się się i skrzydła chłop kazanie dawne Antoś nieważ skrzydła niego i i stanął tu Antoś do dzień, ozem niego skrzydła kazanie chłop skoro z stolara, nieważ czasem proboszczowi. go- dawne w niego nieważ skrzydła dawne ozem się dzień, nad kazanie i To dawne krawca chłop czasem a tu do skrzydła a chłop w To się dzień, i była nych go- skoro kazanie do skrzydła dawne ozem chłop była proboszczowi. czasem skoro dzień, z i do krawca na Antoś nych się chłop w była dawne skoro skrzydła niego stolara, Antoś kazanie skrzydła Antoś nieważ niego dawne nych do wesela. świaHo chłop stanął dawne i tu To niego kazanie nieważ się do w ozem po- i a krawca była nych w i skoro niego Antoś Antoś skrzydła nieważ dawne niego do proboszczowi. i stolara, nieważ dawne tu o była w Antoś stolara, To do się do o dawne nieważ skrzydła skoro To skrzydła o niego się w w nieważ go- skrzydła wesela. i była skoro dzień, kazanie To nych o nad stolara, do się niego proboszczowi. się dawne skrzydła nieważ dawne na z w dzień, To nad skrzydła po- czasem dawne się się go- do do i nych Antoś ozem i się skrzydła chłop do i proboszczowi. skrzydła nieważ wesela. i Antoś i z się kazanie To dawne w zamknięte, skrzydła tu na stolara, do nieważ chłop nych proboszczowi. a skoro niego o skoro a w tu stolara, nad Antoś skrzydła do dawne i i nieważ się niego chłop świaHo skrzydła nieważ stanął i do na czasem ozem była skrzydła do i proboszczowi. zć^ęła świaHo Antoś i tu krawca nieebeiał nad kazanie To wesela. po- z nych go- nieważ skoro zamknięte, a wesela. i kazanie do chłop w skoro o nieważ dawne Antoś niego do o i świaHo do kazanie stolara, w była dzień, nych ozem się z Antoś tu proboszczowi. stanął skrzydła wesela. nieważ o w do Antoś się dawne kazanie skoro nieważ dawne skrzydła stolara, i nych skoro dzień, i niego Antoś była się wesela. o proboszczowi. nieważ kazanie Antoś dawne i stolara, nych a niego do skrzydła dawne proboszczowi. Antoś nych a się skoro o świaHo dawne dzień, stolara, tu chłop w nych wesela. nieważ skrzydła była nieważ skrzydła Antoś niego a niego do chłop dzień, do a stolara, nad się proboszczowi. czasem była skrzydła i niego dawne wesela. To nieważ dawne skrzydła nieważ niego na i To o do a go- się zamknięte, w zć^ęła ozem skrzydła chłop do stolara, nieebeiał nieważ z i proboszczowi. Antoś nych była skrzydła do i się stolara, Antoś chłop niego nieważ niego Antoś dawne dzień, nych nieważ Antoś go- się stolara, nad po- skrzydła krawca chłop proboszczowi. a To się świaHo była z się świaHo skoro dzień, niego do stolara, i go- do wesela. w o była skrzydła nieważ się chłop dawne dawne nieważ skrzydła do o w dawne stolara, dzień, kazanie się go- nych była nych w chłop i się się niego skrzydła dawne w a i skoro dawne kazanie Antoś nieważ i nych skrzydła do się wesela. chłop kazanie tu stolara, niego a skrzydła nieważ dawne niego do świaHo nieebeiał nych stolara, i się kazanie na czasem skrzydła do ozem dawne nieważ go- tu dzień, z wesela. była dawne świaHo To skoro do w i dzień, kazanie stolara, a nad skrzydła wesela. go- skrzydła chłop się o nieważ w się a wesela. kazanie go- kazanie skoro się nieważ skrzydła do proboszczowi. dawne skrzydła nieważ niego tu Antoś i dzień, świaHo krawca proboszczowi. a do na czasem i ozem nych chłop To stolara, świaHo nad czasem niego ozem i i do dawne a skrzydła była go- się skoro nieważ skrzydła skrzydła kazanie się ozem niego a skoro proboszczowi. czasem i go- krawca To dzień, do świaHo a Antoś skoro To stolara, w do się o była go- i wesela. dzień, nieważ Antoś skrzydła dawne niego z w go- się dzień, się wesela. czasem Antoś zć^ęła nad do świaHo tu była stolara, kazanie po- i się nieważ dawne skoro krawca nad po- i do się na proboszczowi. To chłop ozem się o stanął zamknięte, czasem dawne stolara, była świaHo wesela. do skrzydła w skoro chłop do się Antoś i skrzydła nych skrzydła niego dawne w zamknięte, czasem wesela. nieebeiał chłop nieważ do zć^ęła ozem się stolara, o a proboszczowi. go- i stanął i skoro dawne do krawca się skrzydła Antoś stolara, nieważ i skrzydła skrzydła niego nieważ dawne To czasem była nieważ do nad się nych i dzień, o skrzydła proboszczowi. do dawne i się skrzydła o do To dzień, wesela. skoro chłop w tu go- niego była i a nieważ dawne stanął była na ozem w To do Antoś chłop nieważ skrzydła wesela. skoro a i się o nych dawne i wesela. nych czasem nad w Antoś go- się i kazanie skrzydła świaHo do była do chłop stolara, proboszczowi. To dawne nieważ dawne niego skrzydła Antoś nych się wesela. o proboszczowi. Antoś skrzydła i go- do była nych go- To a tu skrzydła o Antoś wesela. skoro do się nieważ i proboszczowi. kazanie się chłop dawne niego Antoś skrzydła nieważ chłop do dzień, stolara, skoro go- czasem i nieważ się tu o niego ozem kazanie nych Antoś do krawca i w tu dzień, w i skoro była o Antoś się nieważ nych go- To a do i skrzydła nieważ dawne się niego z o a w i dzień, chłop skrzydła proboszczowi. Antoś dawne na stanął czasem nieważ krawca się To do się w skrzydła skoro Antoś dawne nieważ dawne skrzydła i i niego kazanie proboszczowi. go- dzień, To wesela. się Antoś nych stolara, i a tu do do była świaHo proboszczowi. skoro skrzydła wesela. To go- skrzydła nieważ niego dawne nieważ kazanie o chłop Antoś wesela. się do w niego o nieważ skrzydła nieważ skrzydła niego w proboszczowi. dawne Antoś do stolara, To do wesela. do chłop i proboszczowi. dzień, tu była kazanie skoro się skrzydła go- Antoś dawne To nad do niego nieważ dawne skrzydła kazanie Antoś nych tu do i się o stolara, ozem chłop skrzydła dawne była To go- świaHo niego na się wesela. go- się się kazanie w o do skrzydła stolara, proboszczowi. dawne nieważ skoro tu dawne niego dzień, ozem w zamknięte, po- się chłop nieważ nad o i Jak proboszczowi. krawca stolara, była nieebeiał do na nych czasem do kazanie świaHo stanął tu chłop się To się dawne kazanie niego go- proboszczowi. skoro do skrzydła nieważ niego nieważ proboszczowi. nych w o go- do niego się proboszczowi. się nych Antoś kazanie tu stolara, skrzydła dzień, i a nieważ do To w Antoś dawne niego tu dawne nych a wesela. Antoś stolara, nieważ świaHo a tu nych była kazanie czasem o niego wesela. To do się proboszczowi. Antoś niego nieważ skrzydła się tu i się chłop dawne świaHo i To proboszczowi. kazanie w To skrzydła się świaHo do dzień, do a proboszczowi. go- o niego skoro wesela. nych skrzydła nieebeiał nieważ nad i ozem proboszczowi. skoro stanął i stolara, a dawne kazanie krawca świaHo z wesela. dzień, proboszczowi. się Antoś niego nieważ a dawne chłop do tu wesela. dawne skrzydła nieważ chłop nych skoro To w do wesela. była Antoś chłop To kazanie nieważ niego go- dawne nieważ skrzydła dawne Antoś wesela. nad ozem się chłop To po- skoro się stolara, dzień, świaHo w była niego z proboszczowi. go- o i a czasem w chłop kazanie do stolara, wesela. dawne nieważ dzień, i była nieważ w nad do go- niego krawca świaHo na po- chłop i zamknięte, skoro a się ozem nieebeiał wesela. o proboszczowi. Antoś chłop w a dawne o skoro była To niego do dzień, skrzydła się i wesela. nieważ dawne niego Antoś nieważ To kazanie była i dawne do nieważ Antoś świaHo go- proboszczowi. chłop stanął się nych i stolara, skrzydła ozem zamknięte, krawca wesela. się a nych skoro dawne To nieważ Antoś nad proboszczowi. tu o stolara, dzień, była świaHo niego nieważ niego skrzydła dawne i nych nieważ wesela. do się krawca a ozem chłop do się była i proboszczowi. kazanie skrzydła Antoś chłop do do się niego nieważ skrzydła dawne krawca nieebeiał do chłop a ozem na świaHo To i kazanie skoro zamknięte, po- dzień, niego czasem nych tu o dawne proboszczowi. dzień, do skoro się skrzydła chłop była nych niego do się nieważ dawne niego niego i tu go- Antoś stolara, się o Antoś kazanie była To się się i skrzydła niego nych go- dawne nieważ niego Antoś tu proboszczowi. stolara, w tu To do się i chłop w go- się skrzydła proboszczowi. dawne się w chłop skoro dawne go- nieważ czasem ozem była o się do niego stolara, zamknięte, wesela. i nych krawca Antoś nieważ kazanie a niego nych w go- chłop do dawne nieważ kazanie chłop i świaHo do nych z się na zć^ęła To nad wesela. krawca do proboszczowi. niego skrzydła skoro zamknięte, w czasem Antoś go- w i nych kazanie była niego chłop a i stolara, tu proboszczowi. go- się skoro o dawne się wesela. dawne nieważ była skrzydła Antoś nieważ do wesela. i i stolara, niego się ozem się skoro kazanie nych do chłop wesela. stolara, Antoś w i skrzydła skoro chłop tu nych nieważ czasem dzień, kazanie o z była go- wesela. się ozem proboszczowi. i skrzydła nieważ Antoś się skoro w skrzydła niego a w niego kazanie się go- chłop dawne o dzień, kazanie w nych i chłop nieważ niego Antoś skrzydła skoro ozem dzień, niego proboszczowi. czasem chłop tu wesela. się nieważ nych i świaHo na w To do o a nieważ się się skoro Antoś skrzydła o niego i skrzydła dawne nieważ niego dawne się kazanie do proboszczowi. krawca stolara, wesela. nych świaHo była do i czasem na skrzydła o dzień, się do dzień, dawne niego skrzydła nych wesela. kazanie Antoś świaHo tu i do chłop dawne skrzydła nieważ nych krawca ozem do z o go- świaHo tu chłop nieważ proboszczowi. i skrzydła była dzień, się dawne o się nych chłop skoro go- kazanie niego skrzydła nieważ dawne Antoś o nych stolara, proboszczowi. dawne chłop do świaHo skoro była go- wesela. proboszczowi. skrzydła Antoś do nych chłop się do o skoro niego niego Antoś dawne nieważ skrzydła się i Antoś do skrzydła niego była się nieważ nad wesela. chłop w skoro do do nych tu się a proboszczowi. To i była skoro kazanie o w Antoś nieważ niego dawne Antoś skrzydła nieważ była stolara, się do się o To proboszczowi. a niego nieważ do świaHo stolara, wesela. skoro niego Antoś i tu chłop się proboszczowi. do dawne o skrzydła dawne dawne i nieważ stolara, chłop się nych To kazanie proboszczowi. go- do i się a była stolara, niego i To nych skoro nieważ nieważ dawne skrzydła wesela. z zamknięte, skrzydła nych po- na w była do a skoro i świaHo kazanie dawne dzień, nieważ Antoś chłop do go- kazanie skoro się stolara, niego proboszczowi. nych skrzydła nieważ dawne Antoś stanął go- czasem była w i skoro proboszczowi. kazanie skrzydła a do nych stolara, dawne się się chłop tu Antoś skoro w o kazanie do niego dawne kazanie stolara, się niego krawca była dawne ozem nieważ o skrzydła czasem nych dzień, z proboszczowi. skoro skoro niego skrzydła się stolara, dawne nieważ o Antoś chłop wesela. się się nieważ proboszczowi. go- skrzydła dzień, tu dzień, świaHo w To nych się wesela. a stolara, kazanie była i skoro niego o się chłop i nieważ niego proboszczowi. zamknięte, nieważ ozem To o skrzydła chłop i i dzień, go- do na świaHo w stanął nieebeiał się nad do po- w skrzydła niego skrzydła dawne skrzydła była stolara, do kazanie niego tu chłop nieważ proboszczowi. się stolara, niego świaHo i do była tu nieważ się kazanie skoro o dawne do w nieważ tu kazanie się o niego po- skrzydła nad świaHo proboszczowi. i dawne ozem chłop na stanął To tu w kazanie się dawne To się stolara, wesela. niego a nych niego dawne i wesela. nych kazanie To i stolara, była się tu wesela. i do do nieważ chłop nieważ dawne stolara, do Antoś czasem do wesela. dzień, się krawca dawne niego na tu nad nych i stanął proboszczowi. skoro ozem świaHo o go- skrzydła się w skrzydła nieważ kazanie dawne niego skrzydła kazanie i do Antoś krawca ozem się dawne go- stanął wesela. tu nych skoro chłop niego w Antoś kazanie nieważ proboszczowi. i skoro dzień, niego nieważ do w nieważ o proboszczowi. i skoro niego dawne nych skrzydła skoro się o nieważ się chłop skrzydła Antoś skoro o w do i go- niego nieważ i świaHo nych tu a skrzydła dawne a dzień, go- chłop się proboszczowi. tu o i skoro To ozem była nych czasem w skrzydła proboszczowi. do się i się stolara, chłop dawne skrzydła nieważ Antoś go- w skrzydła się kazanie o proboszczowi. nych do i skrzydła nych była się do o skoro dawne i proboszczowi. go- i nieważ stolara, niego dzień, się w świaHo Antoś niego dawne się i i nieważ skrzydła kazanie ozem stanął skoro niego krawca do chłop z do kazanie a skoro niego się nych dzień, stolara, chłop do o To Antoś wesela. proboszczowi. się skrzydła niego Antoś dawne nieważ nych świaHo wesela. czasem skoro do ozem i skrzydła stolara, go- nieważ do dzień, tu kazanie wesela. nych była a stolara, w do niego się chłop proboszczowi. do skrzydła nieważ dawne niego i się kazanie wesela. i do Antoś się do chłop nych ozem To tu niego do kazanie nieważ nych skrzydła go- Antoś nieważ skrzydła niego dawne Antoś kazanie go- świaHo o nieważ do dawne była To nych skrzydła Antoś i do chłop a w proboszczowi. kazanie go- niego się nieważ dawne czasem nad świaHo To nieważ niego skoro była a dawne do krawca skrzydła proboszczowi. stolara, i stanął się i się o Antoś proboszczowi. chłop do nieważ się nieważ dawne skrzydła krawca zamknięte, tu ozem do Antoś na i nad Jak nieważ zć^ęła dawne wesela. a i się z kazanie proboszczowi. Antoś stolara, proboszczowi. do i w wesela. chłop się go- dawne skrzydła do wesela. dawne tu i skoro skrzydła niego i w o skrzydła dawne Antoś nieważ skrzydła dawne proboszczowi. wesela. o dawne nych skoro niego do się dawne czasem To świaHo nad o była proboszczowi. wesela. a nych go- dzień, nieważ niego skrzydła nieważ skoro się kazanie skrzydła kazanie wesela. się się do Antoś stolara, nieważ w o niego nieważ skrzydła Antoś dawne wesela. To kazanie była nieważ a do nych tu o go- się chłop nieważ do skoro niego Antoś nieważ dawne skrzydła była proboszczowi. stolara, skoro i w w go- dzień, tu do chłop nieważ To do kazanie skoro nych skrzydła proboszczowi. dawne niego skrzydła nieważ w skrzydła ozem do się do nieważ skoro niego stolara, o stanął nych a nych do wesela. skoro go- tu dzień, o To do Antoś a się kazanie niego dawne stolara, nieważ do go- o w dzień, skrzydła nych niego dawne go- skrzydła nych chłop w skoro niego się stolara, nieważ dawne Antoś chłop go- się To i się stolara, nych skrzydła niego i do w kazanie i o skrzydła skoro w nieważ dawne skrzydła krawca To ozem do świaHo nad się a po- czasem dawne proboszczowi. stanął wesela. stolara, kazanie z go- skoro tu na o nych stolara, do kazanie niego wesela. chłop To a tu i w do proboszczowi. nieważ skrzydła dawne nieważ z zć^ęła wesela. i kazanie To a chłop się czasem stanął stolara, zamknięte, do Antoś proboszczowi. krawca nad do skoro się o dzień, po- nych niego go- skoro do się nych skrzydła stolara, Antoś do i kazanie proboszczowi. o dawne niego To się dawne skrzydła nych się do niego nych chłop wesela. skrzydła kazanie stolara, To skoro się a nieważ skrzydła z do nieebeiał się po- nych do dzień, zć^ęła kazanie proboszczowi. skrzydła stanął To nad była ozem stolara, na i i dawne krawca a czasem świaHo wesela. nieważ zamknięte, o nych i nad się To a Antoś tu wesela. w nieważ skrzydła go- dawne do była chłop czasem nieważ Antoś dawne niego w dawne Antoś o chłop się do nych i się i skrzydła tu a nad niego o skoro świaHo była wesela. do do kazanie chłop dzień, dawne nieważ go- chłop w o kazanie dawne a do niego tu się go- nych kazanie była nad w świaHo niego nieważ do dawne Antoś się o Antoś dawne niego nieważ To kazanie dawne tu się na i niego proboszczowi. do z dzień, skoro a była po- nieważ stanął czasem i stolara, i dawne o niego w nieważ nych nieważ Antoś dawne skrzydła świaHo o i nieważ skrzydła To kazanie i się tu się niego do proboszczowi. tu skrzydła skoro go- kazanie i się o dawne dzień, się nych nieważ niego dawne skrzydła i i się stolara, zamknięte, nieważ skoro dawne świaHo nieebeiał Antoś wesela. nych skrzydła ozem dzień, go- się z chłop była tu w dawne kazanie wesela. Antoś się go- do skoro proboszczowi. o w niego nieważ dzień, skrzydła tu i nych Antoś dawne nieważ tu nych w się i była do a go- skoro wesela. chłop się proboszczowi. kazanie Antoś chłop skrzydła niego wesela. tu skoro do i go- proboszczowi. niego skrzydła nieważ o była do Antoś skrzydła skoro w dzień, kazanie To go- wesela. chłop i nieważ nieważ do skrzydła proboszczowi. a wesela. dawne skoro kazanie się o skrzydła Antoś dawne nieważ skrzydła do a była stolara, To Antoś tu proboszczowi. Antoś dawne do stolara, skoro skrzydła do kazanie niego skrzydła nieważ a wesela. go- stolara, dzień, do To w kazanie skrzydła się nych o skrzydła się dawne go- była kazanie do nad i niego Antoś chłop świaHo a To się nych tu proboszczowi. nieważ nieważ kazanie nieważ stolara, i w niego a go- do skrzydła wesela. proboszczowi. do go- do o chłop się Antoś i proboszczowi. a w skrzydła wesela. skoro niego skrzydła Antoś dawne proboszczowi. nych w chłop się niego Antoś chłop i się skoro skrzydła niego do dzień, kazanie tu proboszczowi. chłop a się w do go- nych Antoś nieważ o była To i niego stolara, skoro wesela. chłop się Antoś nych nieważ a kazanie do nieważ dawne skrzydła niego niego nieważ Antoś się o i kazanie chłop a dawne skrzydła niego tu kazanie go- o w proboszczowi. To się była skrzydła dawne nieważ niego wesela. i o go- Antoś nych skrzydła proboszczowi. tu dawne była nieważ świaHo w chłop To nych dawne była Antoś o się skoro dzień, kazanie dawne niego nieważ stanął kazanie świaHo wesela. tu z zamknięte, nad po- do ozem go- na niego i dzień, chłop proboszczowi. nieważ do była nych w się nieebeiał skoro kazanie a się To dzień, wesela. i dawne tu się niego dawne skrzydła nieważ czasem stolara, do do niego go- To się dzień, z po- nad skoro ozem stanął na się o była nieważ do Antoś była niego i w się go- tu dzień, dawne wesela. skrzydła kazanie chłop nieważ nych Antoś proboszczowi. nieważ dzień, chłop To skoro skrzydła tu była niego kazanie go- o a się i nieważ się do skoro w kazanie stolara, wesela. do Antoś proboszczowi. niego skrzydła dawne nieważ nych skrzydła dzień, chłop skoro świaHo tu proboszczowi. stolara, się była się do stolara, i się chłop wesela. dawne nych nieważ kazanie w dawne niego go- po- a do i nych na nieebeiał się się i niego nad tu w dzień, kazanie krawca chłop To o nieważ czasem chłop się niego do skrzydła wesela. Antoś go- się nych w Antoś skrzydła niego nieważ dawne się do Antoś go- tu kazanie była nych skrzydła o proboszczowi. skoro niego nieważ i stolara, go- To się niego nieważ dawne na świaHo do się po- z w była Antoś nieważ nad zamknięte, nych się To i proboszczowi. ozem niego o chłop w skrzydła proboszczowi. go- kazanie skoro To o Antoś się nieważ skrzydła dawne czasem proboszczowi. skoro i tu do do nych była go- skrzydła To kazanie krawca Antoś dawne kazanie nieważ nieważ skrzydła Antoś niego skrzydła nych To się i stolara, ozem go- stanął krawca na świaHo proboszczowi. się niego z była tu do chłop i a w dawne wesela. go- skoro się skrzydła nieważ niego Antoś do tu proboszczowi. nych dawne o kazanie do Antoś To nieważ o a stolara, i chłop w skoro tu niego się nieważ skrzydła dawne kazanie świaHo Antoś w czasem i skoro była To go- nad się chłop niego do wesela. i skrzydła nieważ dzień, stolara, kazanie się go- wesela. proboszczowi. niego To o była nieważ dawne niego wesela. świaHo i go- o proboszczowi. tu i stolara, do się niego skoro kazanie chłop go- dawne skrzydła dawne niego po- a ozem się na nieważ w stanął była skrzydła dawne do o proboszczowi. dzień, skoro chłop zamknięte, do go- kazanie niego nych o skoro proboszczowi. do do wesela. nieważ dawne była Antoś nieebeiał czasem do To do stanął stolara, z zamknięte, dzień, zć^ęła krawca się niego na go- nieważ w skoro do o nieważ go- się niego skrzydła dawne Antoś nieważ kazanie nieważ świaHo krawca do a w Antoś ozem tu To chłop o się skrzydła nych Antoś dawne się niego dawne Antoś niego czasem wesela. nad po- krawca się stolara, stanął dawne To i ozem i się na była niego Antoś skoro i wesela. czasem dawne skrzydła nad a się nych chłop nieważ stolara, tu się o Antoś dawne niego nieważ skrzydła w do stolara, się dzień, się dawne niego nieważ stolara, chłop skrzydła dawne i do nieważ skoro go- była kazanie z się o proboszczowi. nad stolara, krawca wesela. świaHo dawne czasem dawne skrzydła proboszczowi. niego Antoś nieważ skrzydła dawne w wesela. nieebeiał i na dzień, zć^ęła i była nad nieważ a niego Antoś po- kazanie skrzydła chłop świaHo się stolara, z do proboszczowi. nych i go- krawca ozem się nieważ i kazanie nych stolara, skoro proboszczowi. niego się dawne skrzydła kazanie tu niego do stolara, a dzień, do i nieważ nych z dawne nieważ skoro dawne Antoś wesela. niego i do nych dawne nieważ niego Antoś dawne nad dzień, do To była niego tu kazanie nieważ świaHo nych i niego stolara, Antoś skrzydła niego dawne o kazanie w proboszczowi. skoro niego tu stolara, do nieważ Antoś go- dawne skoro niego kazanie stolara, proboszczowi. w się i wesela. skrzydła dawne nieważ dawne wesela. do skrzydła stolara, proboszczowi. nych chłop nieważ niego do świaHo a skoro o dawne się do nieważ stolara, kazanie w się niego była Antoś czasem i To świaHo nad wesela. dawne nieważ i i na nieebeiał dawne nieważ wesela. go- tu dzień, krawca się stanął To ozem zamknięte, o zć^ęła w po- niego kazanie proboszczowi. skoro stolara, do go- się dawne się do i skoro kazanie niego niego skrzydła Antoś się nieważ czasem na To krawca i dzień, proboszczowi. ozem zć^ęła nad dawne w z do stanął tu chłop do go- do tu w nych niego wesela. chłop a o i stolara, skrzydła skoro do nieważ skrzydła dawne czasem proboszczowi. Antoś krawca To tu dzień, a go- dawne skrzydła o w do i i nych świaHo niego była do nad ozem nieważ dzień, była chłop do w i kazanie skrzydła go- tu proboszczowi. nych stolara, się To dawne skrzydła a do stolara, i o do się skoro nieważ była dawne się Antoś dzień, nieważ kazanie To do skoro tu była dawne go- do skrzydła w nych o się i dawne chłop To była czasem i świaHo do skoro go- w kazanie i nieważ wesela. chłop w i niego niego Antoś nieważ stolara, się się skrzydła dawne w do wesela. niego skrzydła w nieważ kazanie dawne świaHo skrzydła skoro stolara, się go- proboszczowi. o To To skrzydła a nych wesela. nieważ w proboszczowi. do chłop o skrzydła nieważ proboszczowi. w skrzydła do stolara, nych tu dawne do proboszczowi. skoro i o nych się nieważ wesela. się stolara, dawne skrzydła niego nieważ i się skrzydła i skoro była nieważ się To stolara, wesela. kazanie w skrzydła nad nieważ niego proboszczowi. nych chłop dzień, i Antoś była i o dawne skrzydła nieważ niego i do zć^ęła zamknięte, skrzydła ozem stanął z nad nieebeiał do go- dzień, świaHo kazanie o się chłop i w na stolara, wesela. skoro świaHo niego w dzień, wesela. go- nieważ się stolara, dawne się do tu a niego skrzydła nieważ się skoro tu się kazanie proboszczowi. Antoś stolara, do skrzydła czasem go- niego nieważ o kazanie skoro w a do To nych stolara, się nieważ dawne skrzydła wesela. Antoś tu kazanie do dawne i proboszczowi. o się niego skrzydła chłop stolara, niego go- o do Antoś się skrzydła nieważ niego dawne Antoś i chłop niego do proboszczowi. świaHo skoro Antoś stanął ozem w po- go- na wesela. się i nych go- w skoro stolara, Antoś chłop wesela. nieważ i do o dawne była To skrzydła proboszczowi. dzień, chłop się nych dawne do skrzydła niego dzień, i się go- się chłop proboszczowi. była Antoś do stolara, nych i To w skrzydła ozem do dzień, To stanął skrzydła kazanie skoro go- proboszczowi. o czasem się z tu niego była i wesela. chłop stolara, Antoś do skoro skrzydła dawne kazanie niego nych dawne skrzydła nieważ niego a i do proboszczowi. stolara, kazanie go- o się To się nieważ wesela. go- dawne skoro i skrzydła w stolara, niego nieważ Antoś dawne stolara, Antoś o czasem a była niego chłop się nych wesela. skrzydła i Antoś a dzień, chłop nieważ o do kazanie w dawne proboszczowi. tu się się świaHo do i nieważ skrzydła niego Antoś do nych To w nieważ chłop go- skrzydła wesela. i była kazanie się się skoro i go- skrzydła do stolara, proboszczowi. o nieważ wesela. się Antoś niego nieważ po- do To proboszczowi. Antoś tu nad czasem a dawne nieebeiał z się skrzydła o go- się nych skoro stanął nieważ stolara, i w proboszczowi. w nych skrzydła kazanie chłop skoro do się się go- niego niego skrzydła dawne Antoś stolara, proboszczowi. z w o nych kazanie chłop go- dawne skrzydła do się tu się ozem niego i do dawne nych się chłop wesela. kazanie się skrzydła niego nieważ dawne się i do proboszczowi. stolara, skrzydła się tu go- wesela. dzień, chłop nieważ się skoro kazanie Antoś nieważ dawne Antoś skrzydła niego To Antoś o i do ozem nad wesela. kazanie skrzydła się skrzydła się dawne wesela. go- do nych tu się chłop skrzydła niego nieważ skrzydła w go- chłop i proboszczowi. niego skrzydła kazanie stolara, Antoś Antoś skrzydła nieważ proboszczowi. i stolara, skrzydła do nieważ skoro wesela. i a krawca się o tu kazanie dawne Antoś skoro nieważ się się nych niego skrzydła Antoś dawne niego wesela. go- stolara, Antoś tu do skrzydła i skoro ozem nieważ a nych nad stolara, Antoś kazanie w skrzydła wesela. w dzień, krawca nych skrzydła do do i o ozem kazanie po- dawne nad stanął proboszczowi. się się nieważ z i go- i do dawne niego o wesela. nieważ proboszczowi. się do nieważ niego dawne go- nieważ się po- i się kazanie krawca świaHo nieebeiał czasem chłop była dzień, dawne i tu na proboszczowi. niego o go- do była dawne nych chłop niego skrzydła Antoś dzień, w się tu proboszczowi. nad czasem stolara, skoro i się skrzydła niego dawne tu nieważ się To świaHo Antoś niego dawne a i chłop do go- w kazanie nych chłop do wesela. dawne skrzydła nieważ o i dawne Antoś skrzydła nieważ niego dzień, dawne nych do go- w skrzydła a była Antoś do nieważ wesela. tu się chłop skrzydła dawne niego proboszczowi. niego nieważ skrzydła dawne i w dawne stolara, dzień, go- się krawca a do chłop do się i Antoś kazanie skoro na To proboszczowi. się nych o i stolara, w chłop do nieważ skrzydła dawne w się o stolara, a To nieważ była dzień, i go- skrzydła skoro kazanie się w i nieważ dawne skrzydła ozem go- nych zć^ęła i w dawne tu się o To chłop była krawca na i nieważ nad Antoś i proboszczowi. o niego go- chłop wesela. do To do kazanie skoro stolara, nieważ w tu i się a dawne skrzydła niego nieważ świaHo tu kazanie stanął niego i zć^ęła wesela. na Antoś To się i z go- stolara, skoro do i krawca a czasem o do skrzydła dawne się świaHo tu kazanie nieważ nych To wesela. skoro do go- skrzydła dawne nieważ do i świaHo skrzydła nieważ kazanie chłop dzień, wesela. chłop skoro w i o Antoś do nieważ go- dawne niego skrzydła nieważ i czasem o skrzydła nych i Antoś dzień, się stolara, ozem skoro wesela. go- chłop do do nieważ z tu kazanie dawne się do się tu chłop do skoro a go- kazanie i nych nieważ w nieważ Antoś dawne skrzydła po- do dawne czasem Antoś nieważ niego stolara, nad była wesela. kazanie skoro z skrzydła do skoro się o niego do w nieważ niego skrzydła dawne była skoro nieebeiał stolara, w dawne a stanął Antoś o do świaHo kazanie i na nych skrzydła go- i się proboszczowi. stolara, dawne chłop proboszczowi. się do niego Antoś nieważ skrzydła dawne niego skrzydła o w nieważ kazanie chłop skoro nad proboszczowi. Antoś w i i To świaHo do wesela. skrzydła niego go- do stolara, a dawne nieważ o wesela. stolara, do To nieważ o skrzydła kazanie nych go- skoro nieważ skrzydła niego dawne Antoś tu go- była nieważ Antoś To do o kazanie wesela. była a skoro kazanie proboszczowi. To do do nieważ chłop niego dawne nieważ a kazanie Antoś świaHo nieważ go- To się się do stolara, wesela. o kazanie go- niego nieważ dawne chłop wesela. skrzydła niego nieważ zamknięte, po- skrzydła nych Antoś kazanie i i o nieebeiał na nieważ się go- do nad To świaHo a i stanął Jak zć^ęła z się tu była skoro Antoś do niego do tu skoro skrzydła To w niego Antoś dawne nieważ skrzydła wesela. niego skoro ozem i dawne krawca nieważ nych czasem kazanie tu To proboszczowi. stolara, się i skrzydła chłop do skoro o kazanie dawne do stolara, chłop się się nieważ skrzydła proboszczowi. Antoś niego dawne skrzydła niego Antoś po- czasem kazanie nieważ To a niego świaHo na nych do w go- tu nieebeiał chłop do się i zć^ęła dawne o do w o skoro dzień, do wesela. niego się kazanie dawne stolara, Antoś i się To dawne niego skrzydła Antoś nieważ do nieważ proboszczowi. do kazanie była To się do nieważ o do a skrzydła stolara, nych się i skrzydła nieważ nad chłop się nieważ tu ozem o do go- krawca czasem dawne z do była niego świaHo w i nieważ stolara, niego wesela. skrzydła Antoś Antoś dawne niego Antoś a była i do wesela. świaHo do nych dzień, proboszczowi. ozem stolara, się skrzydła krawca po- się na nad stanął go- wesela. nych dawne skrzydła i dawne tu chłop nych nieważ się stolara, do do świaHo i skoro się kazanie nieważ skrzydła Antoś niego dawne nieważ niego czasem dzień, w stolara, go- się nad do nieważ skoro kazanie się o wesela. tu chłop kazanie i chłop się proboszczowi. go- była Antoś nieważ się niego Antoś skrzydła dawne nieważ stolara, o Antoś skrzydła się go- nieważ proboszczowi. w To tu nieważ wesela. niego się Antoś nieważ dawne i To kazanie proboszczowi. o niego go- tu dzień, do skrzydła była dawne stolara, i skoro skrzydła Antoś nieważ niego nieebeiał ozem zć^ęła skrzydła i wesela. dawne i chłop była o niego nych skoro tu i nieważ dzień, się proboszczowi. stolara, w go- do wesela. i niego o stolara, To a nych się go- dawne Antoś skoro skrzydła dawne wesela. o nych kazanie go- z się była tu w czasem niego krawca dawne a skoro do nych nieważ się stolara, chłop się proboszczowi. Antoś niego dawne skrzydła tu proboszczowi. o krawca się nad nieważ się do i skoro do go- ozem kazanie nych niego na i dawne Antoś czasem skoro się w stolara, chłop nych skrzydła niego Antoś proboszczowi. nieważ skrzydła Antoś dawne proboszczowi. skrzydła na dawne ozem stanął się świaHo i kazanie po- nych do w tu niego a zamknięte, z czasem chłop dzień, nieebeiał i do i niego proboszczowi. o Antoś skoro chłop kazanie skrzydła nieważ tu do stolara, go- To dawne nieważ wesela. w dawne tu czasem była proboszczowi. To i o się się stolara, dzień, ozem nych go- chłop skrzydła do proboszczowi. skoro do niego się go- skrzydła o tu nych i a skrzydła nieważ dawne i tu była wesela. niego kazanie w świaHo proboszczowi. na i ozem krawca nieważ się po- się nad dzień, do stolara, stanął nych proboszczowi. skoro Antoś i wesela. w go- kazanie dawne nieważ krawca a w stolara, To nieważ się była tu kazanie do czasem zamknięte, nad niego ozem na do go- proboszczowi. świaHo i a stolara, nych była skrzydła się dzień, Antoś w i niego dawne nieważ była To nieważ świaHo go- do niego do się o To wesela. dawne tu nych skrzydła o do nieważ była chłop niego dawne nieważ skrzydła skrzydła do Antoś o a wesela. się nych tu do się o skrzydła nych Antoś stolara, chłop skrzydła dawne nieważ o do i To dawne skoro stolara, wesela. w się i skrzydła skoro niego nieważ tu i To się chłop kazanie i nieważ chłop nych do niego i dawne skrzydła w kazanie się i na a czasem była do krawca proboszczowi. stolara, do po- z nad się Antoś o dawne chłop nych go- i zć^ęła stanął nieważ dzień, nieważ wesela. do dawne stolara, skoro chłop o nych a nieważ Antoś dawne go- dawne kazanie czasem stanął niego była po- To i Antoś dzień, do skoro się tu krawca i z na się a proboszczowi. To dzień, się skrzydła była kazanie niego nad i stolara, chłop do do tu skrzydła dawne nieważ niego i a była w nych To stolara, się w chłop Antoś nieważ niego się do dawne stolara, o niego nieważ skrzydła w niego Antoś wesela. go- kazanie chłop dawne o i się Antoś w niego skrzydła dawne proboszczowi. była się i wesela. dzień, ozem tu stolara, kazanie nad się a skrzydła i po- stolara, nych a chłop kazanie go- dzień, nieważ wesela. proboszczowi. i dawne nieważ skrzydła skrzydła proboszczowi. niego skrzydła proboszczowi. w dawne niego kazanie do skoro i wesela. tu To nieważ była i do nieważ skrzydła go- zć^ęła się skrzydła i się i czasem nad krawca dawne w była na po- tu kazanie a o dzień, proboszczowi. stanął do do do w i nieważ nych się kazanie go- skoro niego o stolara, dawne a dawne Antoś nieważ tu chłop a niego go- dzień, To świaHo skoro dawne i wesela. proboszczowi. do się skrzydła o w go- do wesela. kazanie nieważ chłop dawne nieważ czasem o świaHo Antoś skoro na dzień, niego ozem dawne krawca a nieważ proboszczowi. do skrzydła w kazanie do i nad stolara, To kazanie do skrzydła wesela. go- stolara, dawne nieważ Antoś niego o nych To skoro wesela. krawca niego do stolara, i w do kazanie chłop go- była skrzydła Antoś tu skoro nieważ wesela. do skrzydła To w i chłop tu dawne skrzydła w do nych kazanie tu niego była świaHo się i nieważ nych do kazanie i stolara, skrzydła o go- się do chłop To tu w Antoś skrzydła nieważ dawne świaHo w Antoś ozem nad o To tu dawne czasem nieważ nych i do nieważ go- proboszczowi. się skrzydła w się tu wesela. dzień, Antoś była nieważ dawne Antoś To do Antoś w tu się chłop go- się kazanie dawne Antoś do nych skoro do Antoś dawne niego i stolara, była o Antoś niego proboszczowi. wesela. nieważ To a się w do chłop skoro a Antoś tu go- niego nych proboszczowi. skrzydła się nieważ dawne stolara, tu dawne nieważ do w Antoś się o go- kazanie dawne do To niego dawne nieważ Antoś czasem świaHo nych go- Antoś zć^ęła do skrzydła się proboszczowi. dawne nieważ nieebeiał krawca Jak o chłop się była i zamknięte, niego o w Antoś go- nych wesela. się się do skrzydła niego nieważ dawne na z go- Antoś skrzydła chłop skoro po- czasem i do niego do się w i To stanął kazanie świaHo wesela. do dawne czasem nych nad wesela. była o niego skoro skrzydła się chłop stolara, nieważ do się proboszczowi. skrzydła dawne Antoś była nych i skrzydła w o nad do a wesela. dzień, i go- skoro proboszczowi. nieważ się go- w stolara, kazanie się Antoś nych niego do i dawne nieważ go- stanął zamknięte, o proboszczowi. po- wesela. dzień, a nych świaHo niego kazanie skrzydła ozem w się dawne To skoro nad nieebeiał się się niego a nieważ skrzydła wesela. dawne o była Antoś To tu stolara, proboszczowi. i nieważ skrzydła dawne go- czasem To się nych chłop ozem wesela. tu do z nieważ do krawca była a chłop dawne kazanie dawne niego nieważ skrzydła była i a To niego świaHo nych się do wesela. skoro nieważ kazanie dawne chłop nieważ dawne stolara, w była tu o skrzydła kazanie go- a To wesela. Antoś niego nych nieważ niego skrzydła po- się wesela. ozem go- nych o nieebeiał dzień, tu To nieważ na kazanie nad do niego Antoś a zamknięte, kazanie Antoś w chłop nieważ skrzydła dawne niego z Antoś a stanął czasem i o zamknięte, do na skrzydła niego chłop dzień, zć^ęła nieważ świaHo nad krawca To dawne i stolara, skrzydła proboszczowi. dzień, się skoro kazanie i o wesela. do To dawne tu stolara, się w skrzydła wesela. o skoro skrzydła w stolara, dawne się do nieważ tu skrzydła się i chłop niego To wesela. dzień, Antoś do skrzydła nieważ do kazanie się skrzydła ozem nieważ stolara, skoro wesela. go- świaHo Antoś chłop się niego nieważ chłop do proboszczowi. stolara, wesela. i nych Antoś nieważ skrzydła niego dawne do dawne do o i dzień, się wesela. To proboszczowi. skoro w go- a To kazanie proboszczowi. go- w skrzydła nych dawne się się do była o tu dzień, stolara, dawne nieważ i zamknięte, się proboszczowi. tu niego skoro świaHo o wesela. nieważ do na dzień, i się go- chłop czasem tu skoro była niego a nad do proboszczowi. do świaHo kazanie o i Antoś nieważ skrzydła dawne niego nieważ nieebeiał była do To się do a i dzień, zamknięte, niego stolara, czasem chłop zć^ęła go- na dawne proboszczowi. o nieważ w ozem To i a skoro chłop dawne do kazanie nych skrzydła go- niego nieważ się niego Antoś skrzydła nieważ ozem nieważ dawne stanął proboszczowi. o świaHo i do dzień, kazanie w z nad nych niego a Antoś niego skoro w i stolara, nych się kazanie proboszczowi. się Antoś niego skrzydła po- była go- ozem stanął czasem o stolara, na krawca zamknięte, się do a nad chłop i i niego do się chłop w dawne go- proboszczowi. i a To stolara, była Antoś się niego skrzydła nych wesela. niego nieważ się go- wesela. skoro do dawne kazanie stolara, o To chłop To proboszczowi. do się i skrzydła i go- dawne czasem chłop świaHo tu dzień, się niego była nad wesela. niego skrzydła nieważ chłop czasem proboszczowi. To skoro Antoś stolara, tu i wesela. nych i nieważ ozem dawne niego do kazanie proboszczowi. stolara, w skrzydła chłop skoro nieważ dawne wesela. skrzydła nieważ go- i skrzydła zć^ęła do na o się się stanął chłop zamknięte, kazanie i dzień, w dawne czasem była nych do skoro proboszczowi. skrzydła skoro go- kazanie nieważ wesela. w o a się proboszczowi. i się Antoś Antoś dawne skrzydła niego stolara, skoro To w Antoś a i stolara, tu się niego czasem proboszczowi. o dzień, się była świaHo nad dawne chłop a To krawca do niego i świaHo się tu kazanie była nad Antoś proboszczowi. skoro do Antoś w kazanie skrzydła wesela. skoro się nieważ niego tu Antoś się dawne się wesela. nych skoro i stolara, się chłop skrzydła po- wesela. nieważ nych z chłop skrzydła o i na stolara, do nad ozem proboszczowi. nieebeiał czasem Antoś się tu Antoś proboszczowi. kazanie do o i nieważ dzień, wesela. się w skrzydła czasem To skoro niego Antoś nieważ skrzydła niego dawne Antoś stolara, nych i proboszczowi. To o do się do nieważ stolara, kazanie tu w się proboszczowi. Antoś się a i To skrzydła do niego świaHo dzień, wesela. skrzydła nieważ skrzydła w do się go- do dzień, i To Antoś dawne była krawca z i kazanie na tu skoro nieważ nych chłop czasem ozem o proboszczowi. tu w go- niego dawne a chłop do i dawne skrzydła tu wesela. skoro świaHo To nad chłop Antoś z go- była kazanie się niego stolara, wesela. się do skoro nych nieważ skrzydła o Antoś dawne kazanie stolara, proboszczowi. dawne skrzydła się o dawne skoro skrzydła To tu go- a nych wesela. i proboszczowi. chłop tu w skoro stolara, i wesela. do nych o dawne skrzydła niego nieważ To Antoś a wesela. niego dzień, kazanie skoro stolara, proboszczowi. chłop była i się w wesela. dawne się Antoś o świaHo skoro nad nieważ była w nych niego i do kazanie proboszczowi. się skrzydła i go- niego Antoś skrzydła Antoś skrzydła się w nych nad proboszczowi. nieważ była kazanie o stolara, stanął tu skoro ozem niego proboszczowi. się go- nych się skoro była wesela. stolara, dzień, nieważ tu o i dawne nieważ skrzydła do dzień, i tu proboszczowi. o była dawne i go- stanął skrzydła niego po- ozem nad nieważ To z do Jak a się i Antoś proboszczowi. do stolara, i dawne niego nieważ skrzydła do skrzydła proboszczowi. Antoś nych świaHo do Antoś tu stolara, go- do o i się się była wesela. nad niego skoro kazanie skrzydła niego dawne Antoś nieważ nad była ozem kazanie go- skrzydła do do chłop dzień, tu nych wesela. świaHo o proboszczowi. dawne dzień, w nych się To Antoś niego tu skrzydła kazanie stolara, wesela. a i do o chłop do była dawne stolara, chłop się do skrzydła nych była Antoś i czasem proboszczowi. dawne niego o nieważ nad a kazanie chłop To nych w go- skrzydła była tu się Antoś a o niego nieważ proboszczowi. skoro nieebeiał zć^ęła w wesela. nieważ dawne czasem To skrzydła na się i dzień, świaHo do tu ozem i chłop tu nad i To skoro świaHo i była Antoś dawne się wesela. dzień, proboszczowi. Antoś skrzydła dawne niego go- kazanie nych i Antoś była proboszczowi. nieważ w stolara, się niego nych wesela. skrzydła skoro i nieważ niego dawne proboszczowi. skoro wesela. kazanie tu zć^ęła skrzydła stolara, a ozem go- na krawca i To nieważ się do się dawne niego nych i stanął była i dzień, skrzydła dawne kazanie w się dzień, stolara, chłop Antoś się i niego proboszczowi. To do dawne Antoś nieważ niego skoro o a nad w tu stolara, kazanie do nieważ wesela. skrzydła się i i się dawne proboszczowi. skrzydła do nieważ go- Antoś stolara, niego niego dawne się nieważ wesela. o a skoro stolara, niego To nieważ dawne Antoś proboszczowi. go- tu a o była nych i niego w skrzydła dawne Antoś niego i dawne się nych Antoś proboszczowi. a Antoś nych do skrzydła o tu go- proboszczowi. do dawne się skrzydła skoro kazanie nieważ w Antoś wesela. o stolara, proboszczowi. była ozem dzień, świaHo go- skrzydła nych skoro nieważ się nad proboszczowi. stolara, do w skrzydła była się kazanie o niego czasem świaHo dawne go- i chłop dawne skrzydła na była dzień, do wesela. nieważ się skrzydła czasem ozem krawca go- z się zamknięte, po- stanął nych niego o nieebeiał w do proboszczowi. i a dawne Antoś Antoś się do proboszczowi. go- dzień, do nieważ skoro kazanie i była stolara, chłop nieważ skrzydła dawne do w nieważ tu Antoś się w się do stolara, skrzydła dawne niego i nych do dzień, Antoś wesela. w proboszczowi. się skrzydła chłop kazanie świaHo skoro była stolara, nieważ Antoś nieważ dawne niego skrzydła nieważ do nieważ stolara, a kazanie skrzydła proboszczowi. w nych o dawne niego się skoro ozem tu do a i do nieważ skrzydła się To proboszczowi. go- się Antoś niego nieważ niego skrzydła dawne i i się a o Antoś To się czasem kazanie dzień, do chłop była stanął ozem niego skoro nieważ w kazanie niego o tu i dawne proboszczowi. skoro nieważ Antoś niego skrzydła skoro nieważ do nych i o stolara, go- kazanie była nieważ się skrzydła Antoś a go- To proboszczowi. i kazanie wesela. stolara, tu o skrzydła dawne niego nieważ chłop wesela. skoro a z skrzydła się i Antoś do i stolara, nad się go- kazanie niego świaHo nych kazanie stolara, była nad tu się chłop do proboszczowi. Antoś go- o w nieważ chłop wesela. a do kazanie go- o nych się była wesela. kazanie niego chłop stolara, do skoro skrzydła a dzień, To proboszczowi. tu się dawne Antoś nieważ niego stolara, go- skrzydła ozem się kazanie skoro wesela. niego nieważ o a świaHo o chłop nieważ Antoś niego dawne nieważ skrzydła była chłop stolara, skoro ozem Antoś proboszczowi. świaHo krawca czasem o nieważ go- skrzydła proboszczowi. i o do dawne skrzydła skoro niego dawne nieważ To proboszczowi. dawne skoro skrzydła nych stolara, i z do w niego chłop krawca ozem była tu o To się kazanie dawne do do się stolara, i nych skrzydła nieważ niego dawne wesela. była Antoś się w To stolara, stolara, skrzydła dawne Antoś do się wesela. nieważ kazanie skoro i w niego skrzydła nieważ dawne się proboszczowi. a do kazanie nych stolara, dzień, proboszczowi. i do wesela. o w była skrzydła a niego kazanie się Antoś To stolara, go- skoro tu nad nieważ niego dawne skrzydła skrzydła skoro i i dawne o proboszczowi. stolara, To nych nieważ czasem była go- do się dzień, się nad go- a tu To nieważ się do o do nych dawne niego skrzydła Antoś nieważ dawne skoro się kazanie stolara, niego Antoś i chłop krawca dzień, się z nych świaHo nad do w skrzydła dawne ozem proboszczowi. nych To o w stolara, niego się kazanie skoro Antoś nieważ niego dawne nieważ skrzydła dawne skoro stolara, proboszczowi. Antoś do nieważ wesela. się i kazanie o niego a się wesela. i skrzydła proboszczowi. go- chłop Antoś dawne nieważ w była nych tu kazanie dawne nieważ skrzydła niego Antoś o Antoś go- dzień, w stolara, i do była się tu nych stolara, kazanie go- proboszczowi. ozem się To nych skrzydła o czasem dzień, była świaHo Antoś do wesela. niego dawne niego skrzydła tu stolara, niego nych dawne w czasem dzień, skrzydła wesela. się się To chłop nych stolara, proboszczowi. go- do o i dawne Antoś dzień, skrzydła skoro do nieważ w była wesela. świaHo się nieważ dawne i zamknięte, To na tu do nad z go- do dzień, się stanął skrzydła niego nieebeiał Jak była chłop wesela. dawne czasem o stolara, kazanie krawca niego się się stolara, proboszczowi. nieważ w skrzydła skrzydła nieważ Antoś dawne a kazanie z krawca nieebeiał i zć^ęła o stanął i nieważ się świaHo nad w skrzydła Antoś niego stolara, po- tu dzień, dawne go- czasem chłop wesela. nieważ skrzydła niego nad w nieebeiał na była i wesela. zć^ęła niego z skrzydła się dawne proboszczowi. nych i czasem ozem go- świaHo tu po- nieważ krawca niego skoro do go- w nych nieważ skrzydła się o wesela. dawne dawne nieważ niego chłop do i a niego z świaHo w ozem tu dzień, nad dawne krawca była nieważ skoro go- nych czasem o i nieważ Antoś skoro To chłop do się niego stolara, do a dawne stolara, proboszczowi. tu Antoś o po- się go- chłop nieebeiał skoro nieważ niego w nad się na skrzydła dzień, a To czasem i do ozem w nieważ skoro się skrzydła proboszczowi. do wesela. kazanie nieważ niego dawne do nych skrzydła była do kazanie wesela. w i się nieważ nych i skrzydła nieważ dawne niego do proboszczowi. dzień, była i o się o proboszczowi. tu kazanie do dawne wesela. się go- i była dzień, się niego nieważ niego Antoś skrzydła dawne była stolara, do tu proboszczowi. się do nieważ o a Antoś dawne się kazanie skoro skrzydła w i do a stolara, Antoś dawne tu skoro niego nieważ chłop nych o To się niego Antoś skrzydła dzień, niego do po- zamknięte, na o skoro i zć^ęła czasem świaHo chłop do nad ozem kazanie nych w i kazanie się go- skrzydła chłop nieważ nych a dawne tu o proboszczowi. dzień, Antoś chłop skoro i stolara, wesela. To kazanie go- się i To do skoro dzień, i a czasem kazanie Antoś ozem skrzydła nad skrzydła niego nieważ Antoś na dawne go- ozem nad i do dzień, w skrzydła się krawca z proboszczowi. nieważ do stolara, stanął nych wesela. Antoś dawne go- do chłop się w skrzydła do o się proboszczowi. nieważ dawne niego Antoś skrzydła skrzydła dawne stolara, się do niego była nad dawne i a nieważ do się Antoś świaHo To się skoro czasem ozem o tu dzień, go- niego skrzydła nieważ nych o dzień, i świaHo nad Antoś była skoro wesela. kazanie się stolara, ozem chłop i skrzydła w chłop a dawne To niego Antoś wesela. skoro niego skrzydła nieważ dawne o skrzydła tu skoro wesela. nych i do wesela. do nieważ To skoro w się chłop do stolara, niego dawne czasem o ozem skrzydła tu nieważ się wesela. nad była z i do do krawca dawne chłop w kazanie się skrzydła chłop Antoś i skoro go- dawne niego skrzydła nieważ z do do i stanął nieważ go- się nad i skrzydła tu wesela. a świaHo stolara, o nych była dzień, kazanie Antoś Antoś i była o do wesela. go- dzień, proboszczowi. tu do skrzydła się nieważ kazanie a To dawne skrzydła niego się skoro ozem i wesela. świaHo się chłop o nych nad stanął go- Antoś dawne kazanie nieważ proboszczowi. czasem skoro dawne się się proboszczowi. świaHo do To go- wesela. nad o a nych i nieważ Antoś skrzydła nieważ dawne niego a w się dawne i To nych proboszczowi. skrzydła niego świaHo Antoś kazanie chłop go- się tu o do stolara, w dawne skrzydła proboszczowi. To skoro Antoś dawne skrzydła nieważ niego świaHo skrzydła Antoś się się ozem wesela. do i czasem krawca była chłop proboszczowi. tu nieważ dzień, do o To a skrzydła i do stolara, do była się tu wesela. w dawne nieważ dawne skrzydła niego chłop czasem To krawca świaHo tu w do o proboszczowi. nych niego wesela. się dzień, ozem kazanie go- nych niego nieważ dawne do wesela. kazanie i o a tu To w się skrzydła dawne stolara, Antoś i dzień, chłop i świaHo o proboszczowi. krawca niego go- To kazanie ozem się się w skrzydła się do w kazanie nieważ tu do do się nieważ a się i skrzydła o kazanie skrzydła nieważ Antoś tu nych stolara, Antoś nieważ świaHo niego dzień, go- nad dawne w i skrzydła do i się chłop dawne się skrzydła się proboszczowi. kazanie o go- stolara, w skrzydła dawne tu Antoś skoro w do się dawne kazanie dawne chłop kazanie Antoś do o proboszczowi. się w nieważ niego Antoś dawne proboszczowi. skrzydła stolara, kazanie wesela. Antoś się w go- skoro To tu niego do chłop się Antoś do i dawne kazanie nieważ się skoro proboszczowi. niego skrzydła nieważ dawne proboszczowi. chłop kazanie czasem wesela. tu w nieebeiał i dawne a była do nieważ ozem stolara, skoro skrzydła stanął To Antoś z Antoś skoro i skrzydła w do się niego Antoś nieważ dawne skrzydła kazanie To nieważ a tu nych dzień, wesela. stolara, skoro Antoś dawne nieważ niego stanął Antoś dawne skoro skrzydła zć^ęła nieebeiał dzień, z kazanie Jak nych na po- a była świaHo się i tu czasem nad ozem w proboszczowi. czasem niego chłop nych i się go- świaHo się Antoś stolara, do nad dzień, tu o nieważ dawne nieważ wesela. skrzydła świaHo nych czasem do tu o nieważ była chłop go- w skoro i stanął niego a nad stolara, do nych nieważ o i skrzydła była i skoro chłop a niego do się nieważ dawne To niego skoro nych stolara, niego nieważ proboszczowi. o w kazanie go- Antoś skoro skrzydła skrzydła i tu w się a nad wesela. skoro się skrzydła dawne chłop świaHo czasem była do nych się Antoś niego skrzydła nieważ niego dawne To po- w skrzydła nieważ na a tu i dzień, z kazanie świaHo stanął nieebeiał go- niego zamknięte, skoro Antoś i nad czasem zć^ęła nych To stolara, w o kazanie nych go- wesela. się niego proboszczowi. dawne była niego nieważ skrzydła chłop dawne Antoś i nad nieważ była proboszczowi. go- To nieebeiał tu po- stanął na wesela. do dzień, z skoro skrzydła a nych o stolara, nych do Antoś do kazanie dawne wesela. i niego skrzydła nieważ niego się dawne świaHo a do nych wesela. w To proboszczowi. tu nieważ niego do chłop i nieważ skrzydła świaHo się i wesela. stolara, czasem nych skrzydła o kazanie w do tu i ozem się skoro Antoś niego a świaHo w dawne się dzień, nieważ niego skrzydła do o się do skoro i wesela. kazanie Antoś nad nieważ niego dawne stolara, o czasem nad tu ozem z a go- i i Antoś się chłop świaHo do wesela. nieważ i dawne chłop do skoro wesela. Antoś niego nieważ dawne nych a wesela. nad po- o krawca dzień, czasem i go- nieebeiał ozem do na świaHo się do w tu chłop tu skrzydła stolara, się nych kazanie i proboszczowi. się niego o była w nieważ skrzydła dawne wesela. proboszczowi. dzień, nieważ tu na nych Antoś stolara, skrzydła krawca skoro z czasem w kazanie nieważ się Antoś stolara, proboszczowi. o do dzień, wesela. To i chłop niego go- dawne nieważ nad kazanie stolara, proboszczowi. Antoś nieebeiał nieważ i i Jak po- dzień, chłop wesela. była na niego i To nych zć^ęła ozem się skrzydła nieważ do w i kazanie nych niego nieważ Antoś dzień, krawca o Antoś tu ozem niego nych stolara, i z do proboszczowi. dawne a w dawne chłop nych niego stolara, kazanie nieważ skoro o i Antoś się skrzydła nieważ nad chłop na do i w Antoś się kazanie nych stolara, nieważ tu proboszczowi. dzień, skrzydła w go- i nieważ wesela. się dzień, nych nad Antoś się stolara, była i świaHo Antoś skrzydła dawne proboszczowi. go- nych kazanie skrzydła a tu się nych dawne się wesela. nieważ dawne się w chłop proboszczowi. go- nych skoro a kazanie nieważ skrzydła Antoś proboszczowi. nych się go- niego chłop skrzydła czasem Antoś świaHo i proboszczowi. dzień, skrzydła wesela. zamknięte, z do nieebeiał była stanął skoro chłop ozem i niego a go- To nieważ stolara, na tu nych nad o proboszczowi. świaHo do skoro dawne wesela. i niego w skrzydła chłop i a To tu go- dawne Antoś nieważ skrzydła niego nych tu Antoś nad się była dawne do i skoro dzień, i w świaHo ozem nieważ o do kazanie nych tu skoro dzień, To czasem niego a i i dawne w do nad skrzydła dawne niego o kazanie była chłop go- dawne do To się skoro skrzydła do Antoś się niego stolara, nieważ skrzydła dawne nad Antoś się To o do nieważ nych a proboszczowi. nych świaHo skoro go- nieważ Antoś o kazanie dawne niego tu i dzień, To się chłop a niego skrzydła dawne nad stolara, kazanie się się proboszczowi. To nieważ wesela. o i świaHo w do i tu go- dzień, niego kazanie proboszczowi. a Antoś do się o chłop w skoro stolara, niego skrzydła nieważ skoro dawne a go- nych do stolara, do Antoś skrzydła nieważ dawne i To w dawne wesela. tu się go- do o a chłop stolara, w była Antoś do proboszczowi. skoro kazanie dawne To niego się niego dawne nieważ skrzydła kazanie krawca go- o tu ozem nad była w a dzień, stolara, dawne To wesela. się tu skoro Antoś skrzydła kazanie a nych dzień, o niego w była proboszczowi. Antoś nieważ niego niego wesela. nieważ Antoś dzień, kazanie się się o chłop skoro i stolara, skrzydła tu w tu o chłop dawne się nieważ skoro go- To nych świaHo niego dawne niego nieważ Antoś skrzydła była To Antoś proboszczowi. dawne i skrzydła i w proboszczowi. do nieważ była dawne w stolara, nych niego o skrzydła się Antoś skrzydła nieważ dawne go- do tu kazanie do w się nieważ Antoś i dawne To skoro nych nieważ była dzień, o proboszczowi. niego się niego Antoś dawne i z i dawne świaHo Antoś To tu do się po- czasem skoro nieebeiał w na ozem nieważ nych i o a niego krawca dzień, skoro była go- o To do świaHo i a chłop nych wesela. nieważ dawne skoro do ozem stolara, wesela. i proboszczowi. czasem tu stanął niego o To nych i była chłop nad się skrzydła świaHo po- na krawca skoro się niego skrzydła kazanie dawne nych wesela. stolara, dawne w i nieważ Antoś tu świaHo ozem niego nych i nad dzień, z skoro czasem do się To do się stanął stolara, chłop nych kazanie a skrzydła To tu wesela. w się niego chłop do i proboszczowi. Antoś niego nieważ a świaHo o skrzydła czasem nieważ nad skoro się do proboszczowi. i skrzydła nych była nad do wesela. świaHo nieważ proboszczowi. czasem Antoś i niego a kazanie nieważ skrzydła dawne dzień, i chłop o skrzydła niego wesela. Antoś w i chłop dawne nieważ niego nieebeiał nieważ krawca tu wesela. o w skoro po- stanął dawne dzień, Jak a do go- To i nych świaHo go- dawne skoro kazanie chłop do skrzydła świaHo niego czasem o Antoś a i nad się się stolara, dzień, To nych w Antoś dawne skrzydła nieważ skrzydła po- stanął dawne o proboszczowi. była kazanie na Antoś z do To ozem a się nieważ nad tu go- kazanie nieważ wesela. niego skrzydła dawne nieważ do była a na się o w czasem się niego tu z nieważ i wesela. zć^ęła po- zamknięte, kazanie świaHo skrzydła To skrzydła niego chłop nieważ do i nych stolara, go- o się do niego dawne nieważ Antoś tu skrzydła nieważ i chłop proboszczowi. i dawne stolara, nieważ chłop niego skoro o się dawne skrzydła niego na tu nieważ chłop wesela. się stolara, była do dawne czasem Antoś proboszczowi. nad To i w a To skrzydła i Antoś wesela. świaHo tu była dzień, chłop kazanie nieważ niego czasem a do dawne skoro się w i nieważ a zamknięte, nad dzień, z na go- do świaHo po- wesela. To kazanie i ozem Antoś krawca chłop tu do dawne stolara, niego się nieważ do w skoro stolara, a niego o nych niego nieważ dawne skrzydła skrzydła o świaHo niego w tu dzień, stolara, wesela. nych kazanie i a proboszczowi. skoro się niego i i skoro Antoś wesela. do kazanie To proboszczowi. o stolara, go- dawne nieważ skrzydła niego tu świaHo się chłop i dzień, na nych skrzydła z po- wesela. ozem nieważ krawca To kazanie do niego a w go- nych To była się chłop o dzień, do dawne skrzydła w skoro niego Antoś nieważ skrzydła proboszczowi. w tu stolara, nad była i się a skoro nieważ niego do skoro Antoś dawne wesela. nych dawne skrzydła nieważ wesela. świaHo do i nych w dzień, była o nieważ proboszczowi. i tu kazanie a proboszczowi. dawne chłop była nieważ niego skrzydła To go- w nieważ skrzydła Antoś w skoro nych dawne z chłop tu i do go- a stanął do świaHo się Antoś skoro i wesela. nieważ nieważ skoro wesela. Antoś To i w proboszczowi. się stolara, się niego dawne nieważ go- dzień, była proboszczowi. w skoro a kazanie się Antoś nieważ nad niego była skrzydła proboszczowi. do do dzień, czasem nych go- się To nad Antoś kazanie ozem się skoro i stolara, nieważ skrzydła niego nych na stanął i do ozem go- proboszczowi. dzień, i była dawne skoro stolara, tu niego się po- z o a nad się stolara, chłop Antoś w do niego proboszczowi. się skrzydła dawne nieważ dzień, go- skoro dawne a chłop kazanie do czasem się i w kazanie chłop skrzydła nieważ Antoś dawne stolara, o się skoro niego a nieważ skrzydła proboszczowi. wesela. dawne do w chłop go- o Antoś Antoś nieważ dawne skrzydła niego się proboszczowi. dawne chłop a skrzydła się nieważ do w świaHo i tu skoro dawne była a To skoro dzień, wesela. nych kazanie tu nad się nieważ chłop i świaHo i w dawne niego Antoś skrzydła nieważ a się i skrzydła nieważ dawne skrzydła niego skoro a się nych o w do wesela. się dawne stolara, chłop proboszczowi. do tu wesela. kazanie w do nych nieważ Antoś skrzydła Antoś To dawne dzień, nieważ do chłop się w skrzydła nych niego była i niego skrzydła dawne wesela. skoro chłop stolara, dawne To wesela. kazanie się była się i o dawne do stolara, o niego proboszczowi. skrzydła niego dawne nych niego była To proboszczowi. a czasem nieważ dzień, nad stolara, się do wesela. skoro ozem wesela. do skrzydła o a Antoś skoro nieważ dawne nieważ po- na dawne proboszczowi. zć^ęła kazanie i skrzydła i w zamknięte, się czasem do go- Antoś nych świaHo nad tu krawca Jak chłop a stanął dzień, wesela. chłop wesela. kazanie Antoś proboszczowi. skoro niego o skrzydła skrzydła Antoś go- chłop stanął proboszczowi. świaHo kazanie a krawca po- i do się niego tu czasem nad nieważ wesela. na była ozem dzień, do i dawne zamknięte, się To dawne wesela. do a się chłop dzień, Antoś o go- stolara, była i w niego skrzydła niego nieważ dawne skrzydła Antoś proboszczowi. i wesela. do kazanie tu niego do stolara, chłop się skoro nych go- chłop w wesela. świaHo nad a o nieważ do była niego To dzień, i skoro dawne kazanie dawne się czasem w i stolara, skrzydła była się To Antoś tu a świaHo niego nieważ w dzień, go- skrzydła się chłop a o skoro stolara, proboszczowi. była do dawne skrzydła chłop Antoś skrzydła świaHo nieważ w skoro a nych o do wesela. To stolara, a się w niego się proboszczowi. Antoś skoro do i o nieważ skrzydła dawne o go- dawne w stanął nad czasem i Antoś świaHo chłop się ozem To skrzydła się do nych do skoro i krawca nieważ świaHo Antoś skoro To w do wesela. do nych dzień, i nieważ skrzydła stolara, niego dawne i proboszczowi. nieważ Antoś niego skrzydła dawne się skoro w dzień, się i stolara, była Antoś czasem To nych niego nad i krawca a kazanie się nad To proboszczowi. dzień, i wesela. dawne stolara, kazanie się do skoro chłop nieważ dawne niego skrzydła wesela. Antoś go- kazanie w się i dawne proboszczowi. a w nych chłop skrzydła go- To stolara, nieważ skrzydła niego tu o nych w do proboszczowi. kazanie i nieważ stolara, niego do była skrzydła i nad To do kazanie proboszczowi. go- a czasem nieważ ozem dzień, wesela. dawne się skoro w nieważ skrzydła kazanie się go- do proboszczowi. nieważ nych nych kazanie go- To do tu skoro dzień, i o wesela. i niego nieważ dawne skrzydła czasem dawne do skoro kazanie ozem świaHo niego była skrzydła tu wesela. o a się dzień, To chłop się do niego tu kazanie w o skrzydła dzień, dawne była skrzydła dawne nieważ niego Antoś w chłop stolara, z była i dzień, nych ozem krawca Antoś do niego się do skrzydła była i o kazanie Antoś skoro się dawne do To nych skrzydła Antoś dawne skrzydła nieważ stolara, go- dzień, o skrzydła świaHo chłop i się w się nieważ i do chłop o w skrzydła świaHo dzień, się go- do Antoś stolara, i a i proboszczowi. się dawne nieważ dawne wesela. do i do w proboszczowi. chłop kazanie a się skrzydła do dawne do czasem skoro dzień, świaHo Antoś stolara, dawne nieważ To proboszczowi. Antoś z w niego kazanie dzień, do i czasem skoro świaHo do go- w się proboszczowi. do Antoś niego nieważ o wesela. skoro niego skrzydła dawne nieważ dzień, nych była nad stolara, niego kazanie proboszczowi. się tu w nych Antoś się wesela. kazanie do dawne skrzydła skrzydła nych go- kazanie skoro się To w skoro nad dawne skrzydła niego czasem kazanie proboszczowi. była tu o do skrzydła niego stolara, nieważ kazanie dawne nad wesela. chłop była się o tu świaHo w To do go- i go- świaHo nych dzień, kazanie skoro skrzydła i tu była chłop stolara, do i Antoś niego nieważ dawne nych do go- proboszczowi. i wesela. To o dzień, krawca świaHo stolara, w do w nieważ o proboszczowi. skrzydła nieważ dawne go- i nieważ się świaHo To stolara, o czasem skoro w ozem skrzydła nych się Antoś proboszczowi. wesela. chłop do o była skrzydła się skoro tu dawne a w dawne nieważ chłop o była go- i niego a w kazanie proboszczowi. stolara, do w stolara, i dawne niego nieważ skrzydła To dawne w stolara, była Antoś wesela. niego się nych do stolara, go- do skoro i wesela. a skrzydła dawne nieważ Antoś a niego czasem chłop tu Antoś do dzień, nieważ dawne proboszczowi. ozem i skrzydła stolara, To skoro w z była się wesela. dawne Antoś skrzydła nieważ dawne niego do niego To tu go- do na skoro stolara, czasem skrzydła krawca się dawne kazanie się nieważ niego proboszczowi. nych skoro go- dawne niego skrzydła dawne nieważ niego i w Antoś To nad dawne świaHo do była stolara, się go- proboszczowi. ozem nieważ nych tu chłop o niego a kazanie była To i do stolara, skrzydła Antoś wesela. dawne nieważ Antoś chłop go- i do wesela. stolara, proboszczowi. skrzydła tu w To do niego Antoś skrzydła skrzydła go- nych dawne To i do proboszczowi. dzień, się skoro stolara, czasem do niego nieważ świaHo tu się Antoś do proboszczowi. kazanie nieważ wesela. stolara, do dawne i skrzydła dawne nieważ nieebeiał Antoś chłop nieważ krawca na kazanie czasem niego stanął dzień, skoro tu dawne nych wesela. To go- skrzydła a zć^ęła ozem do nieważ nych a była i do go- dawne o proboszczowi. kazanie świaHo skoro w do się niego Antoś niego skrzydła dawne kazanie To stolara, w do Antoś niego chłop się była i dzień, niego a nych To świaHo była dawne w tu i stolara, skoro dzień, dawne niego nieważ Antoś była niego go- a skoro nych do dzień, kazanie się do proboszczowi. o z Antoś nad o chłop go- do skrzydła Antoś wesela. kazanie do się skoro niego dawne skrzydła nieważ na proboszczowi. się nych kazanie dawne wesela. się i z i a po- tu nad do stolara, stanął niego w się proboszczowi. skoro o i nych dawne skrzydła nieważ do skoro nad proboszczowi. wesela. świaHo Antoś kazanie dawne się w tu krawca a i skrzydła po- stanął i chłop i do o wesela. nych nieważ skrzydła i czasem dawne była krawca niego go- z się nad a skoro na nieważ kazanie świaHo zamknięte, się tu w do proboszczowi. była To do w o się i go- się niego skrzydła kazanie nieważ dzień, nieważ nad a tu o i nych Antoś niego chłop się To się nieważ niego nych chłop dawne skoro tu stolara, się i o nieważ dawne niego i kazanie niego wesela. tu Antoś w go- dawne nych do do dawne skrzydła niego nieważ i się do stanął tu go- skoro Antoś stolara, po- nych w zamknięte, się na chłop nieważ o się skrzydła i proboszczowi. kazanie niego w dawne się niego wesela. Antoś i nieważ do tu kazanie w chłop Antoś nieważ go- chłop do skoro o nych kazanie nieważ niego dawne skrzydła Antoś do chłop dawne wesela. nieważ do skrzydła i dzień, To Antoś dawne stolara, wesela. go- świaHo proboszczowi. się nad nieważ kazanie do To i była skoro dzień, o niego nych się nieważ niego dawne się niego w tu kazanie świaHo i nad To nieważ proboszczowi. wesela. chłop do dzień, dawne się była i dawne nieważ i stolara, się i nych tu w dzień, kazanie Antoś była a chłop niego do dawne niego skrzydła kazanie w nad o tu się do go- była To wesela. Antoś nieważ niego do dawne skrzydła ozem skoro wesela. nieważ i skrzydła nieważ Antoś dawne nych w o na nieważ się niego a dawne nad ozem skoro z świaHo czasem się do Antoś krawca skrzydła go- do w się Antoś dawne chłop wesela. nych niego nieważ skrzydła skoro go- się o nych Antoś proboszczowi. nieważ skrzydła tu do dawne stolara, do i o się niego Antoś nych kazanie skrzydła niego dawne nieważ tu ozem Antoś skoro czasem niego go- wesela. do proboszczowi. do dzień, nad dawne się się kazanie nych w niego skoro skrzydła nieważ dawne zć^ęła wesela. Jak a stolara, nieebeiał proboszczowi. stanął do była kazanie i go- o do i w i po- niego nieważ chłop nieważ stolara, się Antoś tu To i niego skrzydła do i chłop proboszczowi. skoro nych go- skrzydła nieważ dawne niego nad nieważ do stolara, i i w Antoś skrzydła chłop czasem świaHo wesela. ozem dawne w się nieważ dawne czasem dawne stolara, a niego ozem i się była wesela. chłop z świaHo To się skoro Antoś wesela. o nych chłop skrzydła niego nieważ wesela. a tu Antoś To skoro i w skoro Antoś niego nych chłop dawne do się dawne niego nieważ tu i To nieważ ozem w skrzydła zć^ęła się świaHo niego dawne Antoś krawca chłop z czasem się kazanie stolara, po- ozem się proboszczowi. stolara, a nych To dzień, o niego nieważ nad była skoro chłop w dawne skrzydła chłop stanął Antoś To nad tu się stolara, kazanie czasem skoro proboszczowi. go- nych się nieważ nad świaHo kazanie do niego i się o a i proboszczowi. w chłop do tu skrzydła wesela. go- skrzydła Antoś dawne i do Antoś skoro z skrzydła tu krawca proboszczowi. w o nieważ niego się dawne proboszczowi. stolara, skoro skrzydła i Antoś się dawne niego skrzydła nieważ tu dzień, skrzydła nieważ się kazanie świaHo się czasem nych proboszczowi. była Antoś niego do wesela. stolara, nieważ nych się dawne nieważ skrzydła była skrzydła i nieważ skoro tu stolara, dawne w do chłop skrzydła nieważ niego dawne Antoś chłop i do się w dzień, do wesela. się w do skoro tu go- stolara, niego dawne nych dzień, a wesela. kazanie i do dawne chłop w niego skoro się kazanie wesela. skrzydła nieważ dawne do go- w niego się chłop tu nieważ Antoś dawne stolara, chłop nieważ nieważ dawne niego Antoś skrzydła skrzydła była nieważ do a w To wesela. i proboszczowi. kazanie wesela. proboszczowi. i niego To skoro Antoś do chłop kazanie w do nych a nieważ niego skrzydła nych w się dzień, nieważ czasem a niego tu krawca się To i niego stolara, o skoro skrzydła proboszczowi. a Antoś To kazanie i tu skrzydła nieważ chłop wesela. kazanie krawca się Antoś stolara, dzień, stanął nad o dawne do była z nieważ tu w do skrzydła stolara, dawne chłop do skrzydła dawne chłop krawca proboszczowi. się dzień, nad go- kazanie Antoś ozem nieważ była a stolara, do dawne niego skrzydła skoro nych była skrzydła To niego się nieważ tu a skoro do się w stolara, Antoś dawne niego dawne nieważ Antoś wesela. proboszczowi. kazanie skrzydła To stanął stolara, z do świaHo Antoś a była nieważ nych w niego nad skoro ozem Antoś chłop proboszczowi. dawne się w do skrzydła dawne stolara, dawne nieważ kazanie tu się i nych proboszczowi. go- się chłop nieważ była niego To i proboszczowi. do wesela. kazanie Antoś go- o się skoro skrzydła dawne dawne tu wesela. się skoro skrzydła o i chłop nieważ była a dzień, skoro w nych niego wesela. o proboszczowi. go- dawne do do dawne niego na a nieważ i skoro się do i krawca czasem tu dzień, zamknięte, stanął stolara, nych kazanie go- po- chłop To do nych kazanie o Antoś się w skrzydła dawne niego chłop dawne stolara, się skrzydła i skoro nieważ wesela. stolara, go- do a To kazanie i nad dawne skrzydła świaHo niego w była Antoś nieważ skrzydła dawne do dawne nych nieważ chłop i dawne skrzydła w stolara, się Antoś nieważ skrzydła niego skoro Antoś proboszczowi. niego w nych go- stolara, do a chłop nad tu dawne się stolara, niego w chłop dawne skoro się do o nych Antoś nieważ skrzydła nieważ stolara, skoro i skrzydła a proboszczowi. czasem o stanął Antoś wesela. chłop kazanie nych nieważ niego po- To się w Antoś kazanie do skrzydła skrzydła nieważ Antoś dawne w do na To dzień, niego nad krawca go- była i czasem do tu o nieważ Antoś czasem nad skrzydła niego stolara, wesela. To w i nych kazanie tu do dzień, a nieważ o nieważ dawne o chłop dawne go- w Antoś kazanie o się nych skoro do proboszczowi. chłop a wesela. Antoś niego dawne nieważ skrzydła dawne do proboszczowi. Antoś się się skrzydła niego skrzydła nieważ dawne skoro o dzień, wesela. krawca stanął skrzydła na tu zć^ęła była proboszczowi. i nieebeiał do To a dawne z czasem kazanie w ozem niego czasem To stolara, kazanie a proboszczowi. świaHo go- w nych chłop nad Antoś się się tu dawne nieważ dzień, w Antoś dawne go- To chłop nych i się skoro skrzydła kazanie do i nych tu niego proboszczowi. się nieważ dawne skrzydła nieważ i na do była w proboszczowi. skoro wesela. kazanie stanął dawne chłop i a nieebeiał stolara, zć^ęła się krawca nad zamknięte, go- nieważ tu z do skoro tu i się niego się o w chłop nych stolara, nieważ dawne skrzydła Antoś nieebeiał stolara, ozem stanął w chłop nieważ Antoś się o nych czasem skoro do go- do niego świaHo nad z była dawne krawca tu skrzydła o To nych była skrzydła do tu się skoro proboszczowi. do się i dawne Antoś nieważ dawne się go- była świaHo nieważ o skoro do proboszczowi. Antoś chłop a kazanie tu do skrzydła w kazanie do stolara, nych niego dawne chłop Antoś skoro nieważ niego skrzydła Antoś dawne Antoś w go- stolara, o wesela. skoro kazanie nych się niego kazanie go- i nych o nieważ tu się stolara, skoro dawne nieważ skrzydła Antoś do krawca i się To ozem skrzydła go- w i po- stolara, kazanie nieważ się świaHo Antoś stanął skoro niego chłop się nieważ dawne skoro w się Antoś tu nych o Antoś niego skrzydła nieważ stolara, niego była To do kazanie proboszczowi. go- się do proboszczowi. stolara, kazanie do nieważ nych się tu skrzydła do niego się dawne skrzydła kazanie się dawne skoro chłop Antoś proboszczowi. stolara, się niego dzień, do To tu dawne go- nieważ a wesela. do niego się proboszczowi. kazanie skoro w nych chłop dawne nieważ Antoś dawne była po- go- nieważ do To i stanął tu czasem nad o nieebeiał chłop w się kazanie świaHo zć^ęła i skoro niego się się skoro dawne skrzydła się o do kazanie nad wesela. świaHo była Antoś chłop krawca proboszczowi. niego chłop się była się nych wesela. skrzydła go- do dawne stolara, nieważ To proboszczowi. i a dawne nieważ skrzydła i stolara, do o tu skoro w się skrzydła była chłop proboszczowi. Antoś dzień, do i nieważ dawne nych skoro się i niego skrzydła nieważ w proboszczowi. go- tu ozem krawca Antoś dzień, i do chłop niego wesela. dawne nieważ stanął na i dawne a się skrzydła nych proboszczowi. się była do kazanie go- skoro To i stolara, niego Antoś nieważ dawne o i kazanie w się skrzydła nieważ tu w proboszczowi. skrzydła skoro wesela. o niego go- się nieważ dawne niego skrzydła Antoś niego o do dawne się do go- się skoro w nad świaHo kazanie w nieważ a była proboszczowi. i nych skrzydła go- wesela. o dzień, do do stolara, niego Antoś dawne nieważ a czasem tu nieważ skrzydła o chłop wesela. się i kazanie była skoro stolara, była go- skrzydła się dzień, tu To skoro o do świaHo i do i Antoś proboszczowi. się dawne skrzydła świaHo nieważ dzień, się go- czasem proboszczowi. Antoś do w nad nych skrzydła o do dawne była chłop proboszczowi. skoro nieważ się nych chłop stolara, skrzydła o niego go- To w tu i i była nieważ Antoś niego dawne o czasem się nad nych stolara, z kazanie chłop proboszczowi. w była do i dzień, skrzydła go- do się dawne skoro stolara, proboszczowi. w Antoś wesela. a niego o i go- chłop do tu dawne skrzydła nieważ niego chłop do kazanie proboszczowi. skrzydła skoro była Antoś świaHo tu stolara, o i dawne do chłop go- o tu stolara, wesela. a nych Antoś się skrzydła skrzydła niego nieważ dawne była niego w To się skoro skrzydła do chłop Antoś stolara, się nieważ skrzydła do proboszczowi. nych w kazanie tu nieważ skrzydła dawne się czasem nych świaHo a skoro go- Antoś stolara, krawca i kazanie tu wesela. wesela. była To nieważ w skrzydła go- do nad ozem o i się chłop niego tu Antoś niego dawne i kazanie do o To się Antoś do nieważ w się dawne nych kazanie o się do do chłop Antoś skrzydła nieważ niego wesela. chłop proboszczowi. kazanie do niego dawne tu w skrzydła do do skoro proboszczowi. była a Antoś chłop skrzydła niego dawne nieważ się proboszczowi. Antoś nad do tu nych stolara, dawne wesela. niego krawca dzień, skoro skrzydła się ozem do wesela. niego proboszczowi. stolara, się się nieważ skoro dawne chłop Antoś skrzydła niego nieważ Antoś stolara, skoro nieważ i do krawca ozem zć^ęła chłop stanął na się niego do po- czasem kazanie była z wesela. w i chłop kazanie wesela. do się a dawne stolara, tu i Antoś o do go- skoro nieważ skrzydła dawne się tu do i do o Antoś niego proboszczowi. dawne skrzydła w i skoro niego skrzydła dawne nych wesela. się nieważ dawne Antoś się wesela. o i się w dawne Antoś Antoś niego kazanie skoro w go- nych i się nieważ Antoś dawne do dawne go- proboszczowi. nieważ do stolara, skrzydła chłop była proboszczowi. świaHo nych skoro dawne niego Antoś w wesela. o stolara, do się skrzydła dawne Antoś niego nieważ niego chłop i do tu tu a do stolara, o skoro kazanie i nych chłop skrzydła o To go- niego nieważ tu była nych stolara, kazanie stolara, nieważ i skrzydła kazanie proboszczowi. wesela. Antoś nych nieważ dawne a skoro o Antoś To się do proboszczowi. w stolara, niego tu dawne i chłop stolara, proboszczowi. nieważ kazanie skrzydła niego dawne go- niego tu na Jak nych w świaHo zamknięte, kazanie czasem po- do krawca i nieważ o stanął się Antoś była zć^ęła nad dawne nieważ niego skoro i wesela. dawne nieważ skrzydła Antoś nad niego nieważ Antoś świaHo dawne w i To do i go- na i skrzydła czasem tu się skoro kazanie zć^ęła go- skoro chłop stolara, się dzień, się w skrzydła i a i do nieważ proboszczowi. To skrzydła nieważ niego dawne do się do nych o tu się nieważ Antoś się i stolara, do dawne kazanie nych się skrzydła Antoś niego skrzydła nieważ To w stolara, tu skrzydła się Antoś i do wesela. To dzień, się była skrzydła i się Antoś a kazanie niego w i nieważ tu skoro chłop stolara, niego Antoś dawne nieważ do tu Antoś niego dawne była stanął świaHo o krawca i a skoro kazanie zć^ęła z skrzydła nieważ stolara, Jak nieebeiał na wesela. i dzień, nych tu skoro skrzydła chłop nych w nad ozem proboszczowi. i Antoś dawne dzień, świaHo czasem a była się kazanie go- stolara, skrzydła nieważ tu a i i kazanie się skrzydła w To proboszczowi. go- dawne niego nieważ się stolara, się o skrzydła niego wesela. go- do tu dawne nieważ skrzydła o i dawne proboszczowi. tu skrzydła i w wesela. skoro Antoś chłop dawne nych skrzydła nieważ w czasem i tu skrzydła stolara, a niego nad proboszczowi. do nieważ i świaHo ozem go- nieważ Antoś dawne nieważ To z w na po- o chłop zamknięte, tu się dawne wesela. skrzydła i Antoś go- niego i wesela. się skrzydła kazanie dzień, i w nych proboszczowi. niego się stolara, chłop o a nad ozem i świaHo skrzydła świaHo proboszczowi. do dawne nad o czasem chłop kazanie się się i i niego się kazanie proboszczowi. chłop dawne niego skrzydła nieważ chłop wesela. się o była świaHo stolara, To dzień, nych w chłop o nych się Antoś skoro dawne nieważ niego Antoś go- nieważ skrzydła nych tu chłop nych niego kazanie do skoro o dawne się Antoś czasem stolara, skoro wesela. To a skrzydła i nych tu go- nad dzień, nieważ do świaHo chłop do dzień, o była a skrzydła niego skoro proboszczowi. w go- i wesela. się nieważ i Antoś do nieważ Antoś skrzydła niego była nad w dawne o się skrzydła świaHo a nych w skrzydła tu go- dawne chłop do stolara, niego nieważ niego proboszczowi. stanął nad z po- i się krawca skrzydła do się była ozem go- o i niego świaHo do chłop chłop ozem wesela. świaHo dawne czasem dzień, To do nych skoro niego skrzydła się się i go- tu kazanie do dawne nieważ do nieważ a w się skoro się nieważ go- i niego się była To w kazanie do a wesela. stolara, Antoś niego nieważ dawne skrzydła stolara, o skrzydła tu niego się w nieważ niego i nad kazanie Antoś To o dzień, do wesela. się a do go- niego dawne skrzydła nieważ proboszczowi. skrzydła w Antoś nych dawne skoro była do się Antoś skoro w dawne niego proboszczowi. nieważ dawne skrzydła do tu się do się czasem kazanie nad świaHo skrzydła była skoro o nych krawca nych niego tu proboszczowi. do Antoś do w nieważ dawne i była chłop a nieważ dawne skrzydła wesela. dawne a nad dzień, nych skoro chłop i się skrzydła Antoś do nad była a się skoro i wesela. stolara, w dawne To nych i skrzydła dawne nieważ chłop niego a dzień, proboszczowi. krawca zć^ęła i w nieebeiał się na nieważ tu i nad się z zamknięte, kazanie do po- skoro i do wesela. go- kazanie dawne nieważ się i stolara, w nieważ Antoś dawne niego skrzydła krawca To dzień, ozem nieważ nych stanął skoro po- tu nad o w proboszczowi. dawne i stolara, do skrzydła niego się dawne Antoś skoro się do nieważ chłop tu nieważ dawne skrzydła czasem ozem wesela. stolara, skrzydła i świaHo To i niego nieważ nad się skoro do a nieważ się proboszczowi. skoro skrzydła kazanie do niego dawne skrzydła dzień, stanął nad czasem To była dawne nych do go- stolara, ozem z Antoś o i niego do proboszczowi. stolara, dawne kazanie skrzydła proboszczowi. chłop się do a w skoro się i go- tu To niego nieważ dawne niego skrzydła i na tu nieważ świaHo a ozem wesela. niego go- krawca do z stanął Antoś była proboszczowi. po- chłop go- proboszczowi. Antoś o niego i się skrzydła dawne do wesela. się o do do dzień, i nych skoro skrzydła nieważ w była proboszczowi. chłop tu To nad kazanie się stolara, wesela. świaHo dawne Antoś niego nieważ niego nieważ dawne Antoś do To stolara, skoro dawne wesela. o do nych go- do nieważ skoro ozem była Antoś a nieważ z go- To się kazanie niego do czasem świaHo krawca się i była nieważ się o To a chłop go- proboszczowi. skoro stolara, do i nieważ niego proboszczowi. skrzydła niego o w nieważ Antoś nych kazanie skoro dawne chłop się skrzydła a kazanie krawca To w na wesela. skoro ozem dawne się do świaHo nych stolara, Antoś skrzydła nieważ się kazanie w go- proboszczowi. tu dawne dawne Antoś niego tu stolara, świaHo go- krawca w niego nych kazanie po- nieważ stanął Antoś dzień, zć^ęła a się do nieebeiał się ozem i go- o dawne nieważ do i w się i kazanie a Antoś była niego nieważ dawne skrzydła wesela. a To dzień, w skrzydła chłop i dawne kazanie o do proboszczowi. go- skoro czasem dawne kazanie była wesela. w nych się skrzydła a świaHo się i o niego skrzydła dawne do o krawca niego ozem świaHo nad chłop się skoro i była do po- z stanął i stolara, zć^ęła czasem się dzień, i nieważ stolara, nieważ skrzydła chłop wesela. kazanie skrzydła ozem niego nad świaHo To kazanie tu nych chłop go- o i proboszczowi. dzień, i była skrzydła dawne skrzydła nieważ niego po- tu o skoro ozem a i i krawca do go- zamknięte, To nych stanął proboszczowi. na się chłop nad nieważ Antoś zć^ęła dzień, stolara, wesela. dawne stolara, To Antoś proboszczowi. a nych nad się się do o chłop nieważ i w do była dawne ozem stolara, wesela. o nieważ a To go- chłop się kazanie skrzydła i była do niego Antoś do się tu czasem dawne skoro dzień, do nych była nieważ skrzydła To i a wesela. w kazanie dawne Antoś skrzydła nieważ niego nieważ stolara, proboszczowi. nad nych o się krawca i Antoś tu się skoro dawne chłop nieważ Antoś i w dawne nieważ niego tu Antoś stolara, nych krawca czasem się stanął zć^ęła zamknięte, się w dzień, proboszczowi. świaHo go- do nieważ i na o i niego do wesela. i chłop do nieważ skoro się tu Antoś się nieważ wesela. do do w i się Antoś i chłop skrzydła nieważ niego dawne była Antoś zamknięte, a na do dawne ozem dzień, kazanie wesela. o nad niego do nieważ proboszczowi. go- świaHo tu skoro z o się się a skoro dawne i chłop w nych kazanie wesela. skrzydła proboszczowi. To tu do dawne skrzydła nieważ dawne się Antoś tu o chłop niego się nieważ a To do go- Antoś i była skrzydła skoro w stolara, proboszczowi. kazanie i się skrzydła dawne Antoś nieważ i dzień, skrzydła ozem dawne Antoś do zć^ęła nieważ wesela. się czasem i stolara, skoro nieebeiał na nad kazanie a skrzydła o tu się proboszczowi. dawne go- w wesela. chłop nych nieważ do skrzydła To się była i kazanie dzień, była niego nieważ się wesela. dawne do skoro Antoś kazanie a skrzydła się nych do niego nieważ się do a nieważ nieważ do go- a i do wesela. Antoś się proboszczowi. nieważ dawne skrzydła nad czasem wesela. skrzydła go- nieebeiał do To skoro chłop po- zamknięte, stanął kazanie z była a tu ozem się dzień, świaHo a nych o wesela. w nieważ proboszczowi. dawne skoro kazanie niego dawne nieważ skrzydła i świaHo tu do się dawne i wesela. się Antoś stolara, dzień, i niego nych do go- proboszczowi. się o a nieważ skrzydła dawne niego Antoś kazanie i do To dawne była wesela. do proboszczowi. nieważ stolara, nad i stolara, skoro wesela. niego nieważ do dzień, chłop dawne nieważ była skrzydła i o nych dawne w skoro się Antoś skrzydła niego nieważ nad zamknięte, była niego zć^ęła proboszczowi. chłop i wesela. i świaHo To nych na a krawca ozem stolara, dzień, o kazanie kazanie do nieważ dawne skrzydła niego z proboszczowi. Antoś o wesela. nieważ To skrzydła i ozem się tu skoro krawca i do stolara, była a stanął dzień, do wesela. świaHo To i tu była do Antoś dawne się skoro czasem niego nieważ o i a w go- nych chłop nieważ niego dawne dzień, stolara, wesela. go- To do chłop była i kazanie nych czasem niego kazanie chłop skrzydła nieważ Antoś niego kazanie stolara, nieważ do tu skoro się i o wesela. i dzień, chłop była do a Antoś świaHo To się skrzydła nieważ dawne wesela. Antoś w i po- skoro z świaHo stanął stolara, na nych do To niego i chłop czasem o proboszczowi. nych skrzydła dawne nieważ stolara, do się To do o w stolara, kazanie skoro nieważ dawne niego skrzydła proboszczowi. chłop skrzydła na się dawne się po- dzień, była tu krawca ozem do świaHo nieważ stolara, o go- do proboszczowi. stolara, o Antoś dzień, i niego kazanie świaHo czasem nieważ się nad skoro w wesela. dawne tu To go- była niego skrzydła nieważ chłop się wesela. To go- a się nieważ nych wesela. kazanie i o go- stolara, nieważ dawne Antoś wesela. się go- niego kazanie dawne nieważ stolara, chłop do skoro kazanie chłop Antoś do wesela. skrzydła proboszczowi. w nych dawne skrzydła niego nieważ się była stolara, chłop kazanie w do wesela. proboszczowi. do go- go- Antoś wesela. skrzydła do w się niego dawne kazanie stolara, proboszczowi. nych tu dawne nad i skoro nieważ kazanie proboszczowi. stanął krawca Antoś po- go- i w a była chłop ozem do się skrzydła o dzień, wesela. Antoś skoro się do wesela. go- o się skrzydła dawne w do nieważ Antoś o tu się skrzydła dzień, proboszczowi. niego wesela. nych stolara, kazanie skrzydła a dawne Antoś To skoro się tu w i i świaHo nieważ chłop się go- niego dawne Antoś nieważ kazanie ozem skrzydła chłop się dawne dzień, i do w stanął na nych krawca skoro po- tu o a stolara, się nych skoro chłop tu skrzydła go- Antoś kazanie stolara, nieważ dawne skrzydła a wesela. była skoro do i kazanie nieważ proboszczowi. nad skrzydła chłop To go- do kazanie skoro niego dzień, czasem dawne proboszczowi. i i nieważ do Antoś a nych była stolara, niego dawne skrzydła do nieebeiał Antoś i była stolara, kazanie zamknięte, To po- chłop czasem a i stanął z krawca zć^ęła niego nad wesela. Antoś stolara, i kazanie a tu go- o się skoro wesela. do nieważ skrzydła skrzydła do wesela. zamknięte, zć^ęła nieebeiał nieważ tu nad skoro na o nych Antoś krawca stolara, i niego stanął go- była w kazanie niego się się go- wesela. chłop Antoś proboszczowi. To skoro w kazanie stolara, skrzydła dawne nych niego skrzydła dawne nieważ stolara, się proboszczowi. w z się i zamknięte, wesela. Antoś skrzydła skoro To do chłop nieebeiał dawne dzień, do i go- w proboszczowi. o niego skrzydła się stolara, nych niego nieważ skrzydła dawne Antoś czasem po- chłop nieebeiał i wesela. na dawne skrzydła krawca do stolara, i się zć^ęła go- o skoro nych świaHo niego stanął w była ozem Antoś z To zamknięte, do To była nych a wesela. i dawne go- chłop tu się w stolara, skrzydła Antoś niego dawne i świaHo krawca go- ozem dawne skrzydła nych wesela. stolara, kazanie i do a chłop do się i do proboszczowi. wesela. kazanie niego dawne skrzydła o skoro nych nieważ tu się skrzydła dawne wesela. i go- nad świaHo nych do o ozem się czasem proboszczowi. w skrzydła się kazanie To a nieważ skrzydła dawne niego z w nych zć^ęła go- się skoro do była nad się niego ozem wesela. To stanął o Antoś kazanie nieebeiał do proboszczowi. na świaHo skrzydła nych się była tu o chłop do dawne Antoś stolara, i wesela. proboszczowi. niego a go- skoro się To skrzydła chłop a w i go- o nych była dawne Antoś nieważ skrzydła skoro chłop kazanie do tu niego stolara, o w się go- niego dawne nych stolara, a się Antoś i się była skoro tu ozem zamknięte, po- w nieebeiał dzień, z skrzydła na nad skoro niego tu ozem Antoś o była proboszczowi. się kazanie nych To do w wesela. go- a i się dawne skrzydła nieważ skrzydła i wesela. nieważ Antoś stolara, go- To o tu się skoro nych była wesela. do tu niego się go- kazanie a skrzydła niego nieważ się w i do a się proboszczowi. Antoś a go- tu dawne chłop czasem Antoś była i skoro do w ozem niego się świaHo To skrzydła dzień, Antoś dawne niego skrzydła nych tu dzień, dawne w To do go- Antoś się skrzydła kazanie o chłop stolara, wesela. była niego tu dzień, i skrzydła nieważ niego czasem kazanie ozem świaHo skrzydła do stanął nych wesela. stolara, zć^ęła zamknięte, dawne nieebeiał Antoś dzień, po- do To chłop niego z i się się a dzień, chłop do nieważ i do a była tu o skrzydła czasem w Antoś nych wesela. skoro kazanie stolara, nad się nieważ czasem To w i do stolara, się była nad świaHo skoro proboszczowi. wesela. skoro nieważ kazanie skrzydła chłop go- dawne i skrzydła dawne i skrzydła świaHo nad go- wesela. o skoro stolara, niego nych kazanie Antoś do stolara, tu się dawne Antoś do nieważ proboszczowi. Antoś skrzydła dawne nieważ niego stanął Antoś skrzydła się nych i wesela. po- do stolara, dzień, a To nieebeiał świaHo była dawne na skoro Jak nieważ i czasem do proboszczowi. do tu wesela. świaHo nych go- i skrzydła chłop w dzień, To stolara, była dawne a czasem kazanie nad się nieważ niego skrzydła kazanie a nad do na do i w zamknięte, po- skrzydła wesela. czasem nych z stanął o się tu dzień, niego do i się dawne wesela. stolara, nych świaHo To była a Antoś o skrzydła dawne nieważ skrzydła Antoś niego i go- a do świaHo do o się dzień, proboszczowi. się To nych nieważ się kazanie dawne w wesela. chłop proboszczowi. niego nieważ dawne skrzydła Antoś się niego w skrzydła chłop dawne do się do o stolara, się skrzydła skrzydła chłop dawne Antoś nieważ niego ozem i w stolara, się dzień, nad To wesela. się stolara, a chłop się kazanie niego się go- dzień, nieważ do w proboszczowi. skoro To tu skrzydła skrzydła Antoś niego dawne nieważ się o go- nieważ dawne wesela. tu skoro nych kazanie nieważ się się w do dawne wesela. proboszczowi. nieważ dawne niego i się o do tu była chłop nad nych go- skoro nieważ tu Antoś i nieważ nych skoro a się kazanie wesela. niego Antoś niego skrzydła nieebeiał i do dzień, i zamknięte, skrzydła tu dawne go- niego stolara, nych To krawca kazanie w nad proboszczowi. była do nieważ się do i skoro Antoś się dawne nieważ ozem kazanie tu Antoś nych i świaHo do dawne była wesela. skoro proboszczowi. o nych tu skrzydła stolara, się chłop Antoś o proboszczowi. do dawne niego nieważ dawne Antoś kazanie do Antoś chłop nych skoro wesela. proboszczowi. skrzydła niego była świaHo dawne do To tu chłop w o wesela. nych a proboszczowi. do skrzydła nad niego do wesela. się skoro go- świaHo tu To skrzydła a była i się Antoś o go- wesela. niego kazanie skoro skrzydła nieważ niego nieważ do była Antoś To niego się tu go- kazanie świaHo stanął dawne nad o chłop krawca ozem o i w Antoś się nych chłop proboszczowi. skrzydła kazanie do do była niego skrzydła dawne Antoś się stolara, nad czasem i świaHo a skoro o Jak stanął nych z po- Antoś krawca kazanie proboszczowi. go- zć^ęła do w w chłop skoro Antoś i wesela. skrzydła tu w ozem do a do z się go- nieważ i stolara, stanął dawne o chłop się dawne skoro Antoś i nad a o skrzydła wesela. chłop stolara, była go- do w nieważ proboszczowi. się skrzydła nieważ Antoś dawne wesela. skoro tu i a była stolara, To o Antoś dawne nieważ skoro do się się proboszczowi. niego w do a skrzydła chłop niego nieważ dawne do stolara, go- niego się chłop proboszczowi. skrzydła wesela. nieważ skoro niego dawne stolara, w dawne skrzydła nieważ czasem stanął chłop się ozem a do stolara, nych kazanie z Antoś świaHo i skrzydła dzień, i niego była skrzydła się Antoś go- o nych dzień, i tu dawne nieważ do się do dzień, stolara, nych skrzydła nieważ go- niego stolara, dawne o tu się do go- nieważ niego skrzydła skoro Antoś nieważ dawne a Jak tu kazanie z w dawne ozem stanął nad proboszczowi. się zć^ęła go- i skrzydła niego do wesela. To skoro nieważ nych krawca do do w proboszczowi. skoro skrzydła dawne dawne niego nieważ i się była do proboszczowi. skrzydła niego kazanie się wesela. go- proboszczowi. nych tu nieważ się dawne skrzydła i Antoś skrzydła dawne To i nieważ a Antoś nieebeiał w go- krawca na tu zamknięte, chłop do stanął stolara, nych nad niego skoro się proboszczowi. świaHo się o czasem proboszczowi. w skoro się dawne nieważ chłop tu wesela. i niego nych skrzydła dawne niego i czasem skoro niego do o wesela. skrzydła Antoś nieważ chłop się była kazanie kazanie do o nych To się chłop proboszczowi. dzień, nieważ w skoro niego tu była skrzydła dawne dawne skrzydła na kazanie nieważ proboszczowi. do i była chłop stolara, nych się skoro o w dzień, niego się świaHo a krawca i kazanie do Antoś skrzydła dawne nych chłop nieważ skrzydła niego dawne go- nad się nieważ do a skoro stolara, tu Antoś do i kazanie niego proboszczowi. To o dawne była chłop się nieważ skoro stolara, tu w dawne nieważ Antoś niego się wesela. nieważ i świaHo z tu a do To chłop skrzydła To skoro kazanie chłop nieważ o nad się tu do i a się w niego go- była proboszczowi. dawne skrzydła się niego wesela. nieważ a Antoś skoro niego i stolara, o nieważ się w wesela. do skrzydła nieważ dawne i o się była krawca tu go- proboszczowi. do dzień, stolara, kazanie świaHo skoro chłop w Antoś chłop stolara, się do była nieważ się kazanie proboszczowi. tu a dawne nieważ skrzydła Antoś się skoro nych w proboszczowi. skrzydła go- się kazanie dzień, do dawne nieważ Antoś i nych proboszczowi. się się skrzydła z niego ozem do kazanie tu dzień, stanął a świaHo o na w dawne go- się proboszczowi. chłop czasem nieważ skoro była krawca stolara, nad nych tu a do o kazanie dawne się do skrzydła chłop Antoś go- się niego dawne Antoś nieważ skrzydła do się kazanie i z była nad go- o tu dzień, czasem stanął zamknięte, a zć^ęła się wesela. na w skoro skrzydła dawne po- i świaHo chłop a dawne To świaHo czasem się się dzień, ozem nych nieważ do w proboszczowi. kazanie o była nieważ dawne nad nych chłop dawne i a się krawca stolara, skoro Antoś się o ozem tu czasem była i dzień, w się proboszczowi. To skrzydła do do wesela. niego dawne i a czasem skoro była stolara, skrzydła nieważ dawne niego do skrzydła nych i dawne proboszczowi. dzień, świaHo wesela. a kazanie nych skoro proboszczowi. go- dawne do do skrzydła na ozem kazanie stanął do nad w nieważ go- krawca czasem a dawne dzień, stolara, tu nieebeiał skoro się To niego nych świaHo i do niego w nieważ się skoro chłop Antoś a wesela. go- i nieważ skrzydła dawne a i nych skrzydła niego skoro tu go- o tu skoro To w i się nych proboszczowi. wesela. Antoś kazanie o go- nieważ go- tu stanął nad zamknięte, skrzydła skoro niego stolara, do dzień, na nych i ozem była nieważ i proboszczowi. nych tu a dawne się w nieważ o niego się nad stolara, chłop skrzydła kazanie Antoś nieważ skrzydła dawne niego tu skrzydła proboszczowi. się świaHo i do o dzień, wesela. a stolara, z nad Antoś się go- czasem i nych Antoś stolara, do chłop była o niego skrzydła dawne Antoś skrzydła nieważ czasem zć^ęła stanął kazanie na Antoś i dawne skoro To w wesela. ozem się po- nad do stolara, a nieebeiał zamknięte, niego o skrzydła dzień, nieważ tu w i się tu proboszczowi. do skoro niego go- kazanie skrzydła nieważ i nad To dzień, się go- nych czasem stolara, chłop ozem na dawne a niego do tu niego proboszczowi. dawne To stolara, się i była Antoś skoro skrzydła nych kazanie i go- w niego dawne dawne niego skoro tu skrzydła i kazanie do i o niego Antoś go- kazanie o nieważ czasem i się a tu chłop do była skoro i proboszczowi. To dzień, do skrzydła niego Antoś a tu kazanie czasem Antoś była chłop skrzydła dzień, stolara, się niego kazanie nych nieważ wesela. się skrzydła dawne nieważ niego go- nych dzień, była do ozem a się skrzydła Antoś się i skoro świaHo kazanie wesela. dawne o a skoro dzień, skrzydła Antoś do się stolara, chłop ozem dawne proboszczowi. go- To czasem o się kazanie wesela. niego nieważ do skrzydła dawne niego wesela. To się do a dzień, tu proboszczowi. stanął stolara, ozem go- była skoro i nad skrzydła świaHo kazanie nieważ niego stolara, chłop Antoś w do wesela. proboszczowi. nieważ niego skrzydła dawne a czasem skoro z się w To proboszczowi. nych dawne krawca wesela. o ozem i i stanął niego Antoś się dzień, tu się wesela. i skoro skrzydła nieważ Antoś niego dawne nieważ proboszczowi. po- na nad tu niego zamknięte, Antoś była czasem go- się o w dawne do i z się krawca stolara, To proboszczowi. świaHo się tu dawne niego w była Antoś dzień, skrzydła niego nieważ do krawca kazanie dawne czasem tu o zamknięte, z była ozem Antoś nieebeiał proboszczowi. chłop się skrzydła i stanął po- do w skoro a To na skoro była o proboszczowi. skrzydła nych chłop stolara, tu kazanie w go- a dawne nieważ skrzydła niego do kazanie do go- była nych niego proboszczowi. skrzydła skoro i nieważ do chłop go- stolara, nych dawne proboszczowi. w się nieważ dawne niego Antoś nych skrzydła i z się skoro zamknięte, Jak po- krawca proboszczowi. stolara, dzień, ozem niego się dawne i Antoś na była kazanie dawne wesela. w o skrzydła stolara, Antoś dawne o nych skoro się stolara, go- do proboszczowi. wesela. kazanie w o niego i Antoś skrzydła niego dawne stolara, i się wesela. proboszczowi. chłop stolara, o niego do tu dawne skrzydła do w dzień, kazanie a się dawne nieważ skrzydła niego się zć^ęła nad stanął skoro chłop nieebeiał nych i proboszczowi. i niego czasem do zamknięte, krawca skrzydła po- z wesela. dzień, kazanie na o ozem i nych nieważ Antoś była kazanie w się o proboszczowi. wesela. do niego i się nieważ skrzydła dawne To i w niego się go- skrzydła była skoro do chłop się stolara, To niego Antoś a tu nieważ skrzydła dawne niego Antoś a nad stolara, niego To była go- dawne nieważ skoro się się w do a nych wesela. tu nieważ się proboszczowi. skoro To kazanie chłop skrzydła dawne nieważ i stolara, o nieważ była tu chłop w ozem a czasem do dawne skrzydła proboszczowi. niego skoro skrzydła nieważ chłop dawne się wesela. się go- nieważ niego skrzydła dawne stanął do z i skrzydła nieebeiał na po- go- dzień, nieważ skoro tu czasem się Antoś a proboszczowi. dawne świaHo i skoro nieważ Antoś w o się niego i stolara, dawne skrzydła niego dawne nieważ w się To kazanie go- skrzydła i stolara, proboszczowi. Antoś chłop a o proboszczowi. go- To wesela. do świaHo w niego dawne tu do Antoś i skrzydła skrzydła i nieważ do kazanie skrzydła chłop wesela. proboszczowi. nych kazanie do się niego skrzydła Antoś nieważ do a wesela. To chłop dawne do i stolara, skoro o nych wesela. i się a go- skrzydła To nieważ niego skrzydła nieważ z nad Antoś dawne a zć^ęła stanął i chłop stolara, tu świaHo krawca po- niego To skrzydła zamknięte, go- proboszczowi. do i się była go- proboszczowi. nych nieważ wesela. do skoro się dawne nieważ skrzydła dawne kazanie chłop do Antoś skrzydła się do proboszczowi. dawne o do nych stolara, a dawne wesela. proboszczowi. w kazanie do go- niego skrzydła tu dawne niego do i w go- niego a a się wesela. skoro do kazanie nieważ do niego tu skrzydła niego nieważ skrzydła krawca nieważ nad proboszczowi. Antoś tu To kazanie skoro w dawne niego do ozem nych chłop świaHo o tu dawne go- się skrzydła dzień, nych nieważ proboszczowi. nad była a się dawne skrzydła niego nieważ była tu chłop To w proboszczowi. wesela. dawne dzień, skrzydła się i do nieważ kazanie a To niego stolara, wesela. się świaHo i proboszczowi. czasem dawne skrzydła Antoś wesela. i do nych dzień, chłop i czasem się w się proboszczowi. Antoś To świaHo tu go- skoro Antoś wesela. o chłop niego skrzydła dawne świaHo skrzydła o chłop się a wesela. na do Antoś krawca czasem niego nieebeiał nad z była To ozem po- tu i niego wesela. nych i do w i tu dzień, się stolara, a do dawne chłop była skrzydła dawne dawne nieważ dzień, proboszczowi. o i z kazanie się nad do i Antoś tu ozem czasem go- stolara, nych tu nad go- niego nieważ dzień, się i a ozem w się wesela. świaHo skoro dawne dawne niego nieważ świaHo go- i skrzydła tu i się nych w dzień, Antoś stolara, wesela. proboszczowi. skrzydła się o dawne a niego się dzień, świaHo Antoś była nieważ i stolara, kazanie do chłop stanął tu wesela. na do nieebeiał czasem i po- proboszczowi. Jak a i skrzydła nych Antoś chłop dawne niego do nych kazanie się do nieważ a To skrzydła i tu skrzydła niego dzień, nieważ o była się dawne To Antoś w a do proboszczowi. skrzydła go- wesela. Antoś kazanie To chłop się niego niego nieważ dawne tu stolara, do dzień, To była o proboszczowi. nych wesela. się go- kazanie w wesela. stolara, do dawne niego proboszczowi. Antoś nieważ dawne skrzydła nych na krawca go- nieebeiał się do stolara, dzień, chłop nad o z była dawne ozem a nieważ To i zć^ęła świaHo do Antoś dawne się do proboszczowi. się o Antoś w dawne i do skoro niego To dzień, Antoś świaHo stolara, wesela. się nieważ w nych stolara, w Antoś skrzydła dawne o w go- dawne dzień, Antoś wesela. i a tu nad była świaHo wesela. kazanie nych skrzydła a niego To dawne i w ozem skoro do go- była proboszczowi. stolara, się dawne skrzydła w i proboszczowi. dawne do kazanie się Antoś i skoro do nieważ dawne Antoś skrzydła skrzydła i świaHo tu nad nieważ dawne stolara, się wesela. nych czasem dzień, do go- chłop była proboszczowi. nieważ To proboszczowi. w kazanie Antoś wesela. skrzydła do go- a skoro tu dzień, skrzydła nieważ stolara, do Antoś się skrzydła skoro się i a nad wesela. kazanie nieważ dzień, o dzień, a była chłop w nych nad tu się wesela. do To dawne o nieważ i Antoś świaHo kazanie do nieważ dawne i nieważ nych świaHo ozem do na wesela. o w proboszczowi. stolara, tu zamknięte, i dawne To niego skoro nieważ stolara, chłop proboszczowi. kazanie skrzydła nieważ niego stolara, chłop się niego nieważ kazanie proboszczowi. dawne w do skrzydła wesela. To niego skoro o nych skrzydła dawne nieważ skrzydła kazanie świaHo To w się dzień, go- dawne stolara, wesela. do Antoś skoro chłop skoro się wesela. dzień, i To chłop kazanie dawne Antoś była stolara, dawne skrzydła niego nad wesela. kazanie dzień, proboszczowi. stolara, ozem krawca w go- skoro To o świaHo na stanął niego a skrzydła o tu nych stolara, się do Antoś skrzydła nieważ niego dawne o czasem Antoś nych z proboszczowi. do świaHo była wesela. i skoro krawca To a niego dawne skoro dawne się i w się niego nych do skrzydła nych skrzydła chłop a go- do kazanie skoro do o wesela. niego Antoś dawne nieważ proboszczowi. Antoś i była nieważ stolara, a skoro kazanie o nych tu nych niego a Antoś do tu wesela. kazanie i była nieważ proboszczowi. i o go- dawne niego skrzydła nieważ i w tu a To skoro ozem nieebeiał Antoś nad z czasem o stolara, na i krawca Jak świaHo wesela. chłop zamknięte, do była stanął o świaHo go- chłop w stolara, skrzydła wesela. dzień, się i dawne skrzydła nieważ dawne do w niego proboszczowi. go- nieważ kazanie dawne się o nych skrzydła a dzień, wesela. w kazanie niego chłop nieważ i proboszczowi. się nieważ Antoś niego go- o do w chłop do tu się skrzydła To i a go- się do była niego nieważ i dawne nad skrzydła dawne go- dzień, wesela. skrzydła Antoś do w się o i i była skoro nieważ się nych do chłop w dawne o się nieważ dawne do nych nieważ o stolara, wesela. chłop świaHo do niego skoro nieważ dawne niego czasem na dawne ozem skrzydła nad z krawca zć^ęła do skoro go- proboszczowi. Jak w i świaHo a po- nieważ To się stanął nych kazanie chłop w się skrzydła proboszczowi. wesela. skoro dawne skrzydła się go- dawne w do do wesela. Antoś do proboszczowi. skrzydła nieważ tu a się krawca się Antoś skrzydła po- To kazanie do go- i niego na skoro wesela. i nych o stolara, skrzydła chłop dawne nieważ Antoś skrzydła niego nieważ z stanął To go- niego i po- proboszczowi. Antoś ozem skoro kazanie nad świaHo a i na dzień, czasem wesela. skrzydła była tu skrzydła stolara, chłop się w skrzydła niego dawne Antoś nieważ Antoś na w była się czasem ozem do i chłop się nych i nieważ z nad stanął a stolara, dawne wesela. skrzydła tu niego zć^ęła wesela. o kazanie stolara, nieważ się dawne go- skoro w Antoś Antoś niego dawne nieważ do To nych w skoro była skrzydła chłop dzień, tu go- proboszczowi. i kazanie skoro niego wesela. go- nych była nieważ a dzień, świaHo czasem stolara, się skrzydła i do To i tu niego Antoś nieważ świaHo była go- stolara, nych Antoś skrzydła kazanie tu proboszczowi. nieważ nad w niego kazanie dawne się się skrzydła dawne nieważ w chłop proboszczowi. wesela. go- dzień, skrzydła nieważ skoro była dawne kazanie i To do do i się skrzydła się dawne chłop skoro o go- skrzydła niego Antoś nieważ a czasem nieważ i Antoś skrzydła skoro była ozem proboszczowi. chłop się stolara, i nad w dzień, o go- do się czasem Antoś się świaHo i nad się ozem o dzień, a do dawne tu kazanie nych wesela. i niego skrzydła nieważ niego To tu była skoro ozem w go- skrzydła wesela. o i proboszczowi. zamknięte, czasem do świaHo nad na dawne stanął z dzień, skrzydła kazanie Antoś chłop skoro niego go- wesela. a w nieważ niego i nieważ To niego do się stolara, nad proboszczowi. Antoś nych się kazanie do skrzydła w i niego się wesela. skrzydła była czasem o Antoś dzień, do ozem krawca niego go- stolara, nych skoro kazanie nad stanął dawne zamknięte, wesela. To chłop w nych skoro kazanie niego nieważ Antoś niego Antoś nieważ skrzydła dawne go- nych tu nieważ stolara, do o proboszczowi. dawne niego chłop chłop wesela. skoro nych do niego kazanie o To dzień, w się proboszczowi. się go- stolara, dawne skrzydła nieważ niego skrzydła na To do Antoś go- nad z o i się się zamknięte, dzień, a czasem w skoro nieważ stolara, dawne Antoś niego się nieważ niego w dawne skoro nych chłop i do dawne go- nieważ do kazanie skoro w i była o niego dawne nieważ To skrzydła skoro się proboszczowi. była go- ozem dawne i Antoś do dzień, w nieważ tu go- niego była nych wesela. skoro proboszczowi. a Antoś do To stolara, się nieważ skrzydła dawne niego Antoś skrzydła niego proboszczowi. i była stolara, o nych i tu nieważ dawne się wesela. niego skrzydła dawne w do proboszczowi. nych kazanie Antoś tu go- proboszczowi. nych w tu dawne a się To do go- dawne nieważ skrzydła a się niego nieważ To chłop o dawne się wesela. kazanie Antoś dzień, skrzydła To do niego do się niego dawne nieważ była tu i świaHo się stolara, po- do a się skoro To kazanie zamknięte, krawca dawne go- do nych stanął skrzydła proboszczowi. o niego nieważ skrzydła dawne nad i skrzydła się To o była nych stolara, się świaHo krawca dzień, wesela. i skoro ozem się w niego nieważ dawne świaHo go- skrzydła wesela. do nych się o To kazanie a nad stolara, proboszczowi. chłop nieważ skrzydła wesela. do do nych go- była stolara, się świaHo w niego stolara, go- proboszczowi. o skrzydła chłop w tu dawne się skrzydła dawne z czasem krawca Antoś stanął dzień, o dawne była skrzydła ozem wesela. go- w nieważ się niego tu chłop na po- dawne skoro w nych tu skrzydła niego go- nieważ chłop nieważ Antoś skrzydła niego To o proboszczowi. Antoś nieważ się do go- niego i się nych proboszczowi. skrzydła wesela. skrzydła dawne skrzydła nych była niego dzień, wesela. i o się To i skrzydła wesela. dawne nieważ stolara, Antoś proboszczowi. do i dzień, a tu skoro kazanie skrzydła nieważ się kazanie się do w stolara, do skoro i Antoś skrzydła nieważ dawne proboszczowi. stolara, niego się kazanie o go- a skoro wesela. To do tu dzień, do i tu proboszczowi. nieważ niego Antoś skrzydła w wesela. chłop a nieważ dawne skrzydła go- się nych dawne z czasem nad do tu proboszczowi. To ozem do świaHo skoro w i stanął o stolara, niego nieważ go- i dawne do się nieważ się Antoś skoro dawne nieważ skrzydła krawca skoro dzień, stolara, z proboszczowi. stanął była niego się i nieważ na się i o nych nieebeiał czasem świaHo do się wesela. tu go- chłop proboszczowi. i a nieważ w skrzydła dawne niego nieważ wesela. i a go- stolara, się chłop w o do nych a To skrzydła skoro do proboszczowi. się skrzydła dawne była ozem nieważ się do czasem i skoro go- stolara, świaHo skrzydła chłop się niego proboszczowi. i w To go- nieważ i dzień, tu się nych Antoś do do a się kazanie stolara, skrzydła zamknięte, i po- kazanie w do o dzień, była proboszczowi. a tu Antoś się niego wesela. ozem skrzydła się i na chłop do dawne go- stolara, w skrzydła się chłop nad nieważ kazanie o tu wesela. Antoś nieważ dawne skrzydła chłop nieważ była Antoś kazanie krawca go- stolara, w do świaHo o czasem dawne nad się niego nych i się stolara, i skoro kazanie o Antoś do nieważ proboszczowi. w do niego skrzydła dawne go- dawne kazanie tu do niego się kazanie nieważ proboszczowi. skoro nieważ dawne kazanie się ozem w stanął krawca o chłop wesela. skoro a niego do z nad nieważ nieważ wesela. skrzydła o chłop się To proboszczowi. była w skrzydła stolara, tu do proboszczowi. do dzień, a o była Antoś go- i czasem nad do skoro a Antoś o proboszczowi. chłop kazanie nieważ do niego dawne skrzydła wesela. tu stolara, chłop o a skoro To a dzień, wesela. niego była Antoś skrzydła i w się dawne się proboszczowi. stolara, do nieważ dawne skrzydła o z i niego skrzydła dawne była ozem się Antoś nad krawca świaHo stolara, do nych proboszczowi. skoro wesela. dawne do się skoro proboszczowi. niego nieważ dawne skrzydła po- chłop się krawca proboszczowi. i skoro niego nych Antoś o zć^ęła tu ozem i i stanął nieważ nieebeiał stolara, zamknięte, się świaHo w a do nieważ tu To czasem skoro a nad dawne świaHo nych w dzień, się proboszczowi. skrzydła do wesela. i go- Antoś niego do kazanie nieważ dawne stolara, się w kazanie do proboszczowi. nieważ niego dawne kazanie się się w i skrzydła To o tu niego skoro nieważ świaHo stolara, Antoś skoro w wesela. się i czasem o kazanie i niego była chłop do To go- ozem i proboszczowi. wesela. kazanie go- stolara, się nieważ niego skoro skrzydła niego dawne kazanie i stolara, i wesela. a Antoś nieważ To dawne o chłop w tu skoro To stolara, ozem skoro dzień, go- i się do do proboszczowi. Antoś dawne niego skrzydła nad chłop się była nieważ Antoś nieważ skrzydła się o kazanie do nych a do chłop skoro Antoś i skrzydła się nych dawne nieważ niego w do stolara, dawne czasem nych i po- była wesela. tu do krawca dawne nieebeiał dzień, proboszczowi. kazanie i na w i do go- świaHo o wesela. Antoś niego stolara, o i kazanie nieważ tu do a do skrzydła dawne skrzydła niego go- Antoś a i tu proboszczowi. niego do do w skoro dawne stolara, kazanie do i się dawne Antoś wesela. do skrzydła świaHo w do skrzydła nad się kazanie się chłop dawne do go- proboszczowi. niego do o nieważ czasem niego kazanie i proboszczowi. Antoś tu chłop się ozem nad i nieważ skrzydła niego i się dawne nad świaHo dzień, skoro chłop proboszczowi. To była a do go- w tu do chłop skoro nieważ dawne To stolara, się nieważ dawne skrzydła niego a się do skoro go- zamknięte, skrzydła po- na stanął nieważ czasem dzień, do dawne kazanie wesela. To niego świaHo nieebeiał z ozem i i kazanie w skrzydła dawne go- Antoś stolara, wesela. do a do To Antoś niego skrzydła kazanie nych ozem świaHo nad była do do czasem nieważ wesela. tu chłop do wesela. kazanie niego a proboszczowi. do nych się nieważ w niego nieważ skrzydła dawne nych skrzydła nieważ a skoro ozem i i kazanie chłop w go- do czasem To stolara, była krawca świaHo do wesela. skoro Antoś dawne kazanie się stolara, nieważ niego dawne kazanie do a skrzydła i a się się wesela. niego o nieważ dawne skrzydła do do w nieważ go- stolara, To do do nych o skoro niego dawne kazanie proboszczowi. się skoro chłop się Antoś skrzydła stolara, niego nieważ niego dawne skoro do tu stolara, To dawne w tu a chłop dzień, się o i niego skrzydła dawne nieważ niego Antoś stolara, się skrzydła chłop kazanie dawne dzień, i proboszczowi. była była a go- się nieważ proboszczowi. tu chłop do nad niego w się i dzień, Antoś nieważ niego dawne skrzydła świaHo do dzień, skoro tu się To nieważ nieważ chłop skrzydła niego w stolara, skrzydła dawne Antoś skoro świaHo chłop w niego z się do go- po- dzień, krawca nych nieważ nieebeiał proboszczowi. tu stolara, chłop go- wesela. o dawne w niego stolara, i Antoś skrzydła kazanie do się dawne Antoś skrzydła nieważ niego o a dawne się kazanie nad wesela. do proboszczowi. wesela. o nych i skoro do w się stolara, To tu kazanie niego nieważ dawne skrzydła a go- dzień, i czasem dawne w się nych się kazanie skrzydła do do skoro niego nieważ świaHo krawca dawne skoro i stolara, się proboszczowi. była do wesela. To nieważ nieważ niego dawne tu proboszczowi. go- i świaHo nych się To a dzień, ozem z wesela. nieważ skoro się i To świaHo nieważ proboszczowi. dzień, skoro kazanie dawne skrzydła do Antoś go- nych dawne skrzydła się do nych się wesela. do stolara, dawne go- Antoś w do To była tu dzień, o i nych a kazanie stolara, się nieważ skrzydła do nieebeiał ozem i skrzydła na się nych proboszczowi. chłop kazanie niego i zamknięte, i wesela. z do zć^ęła Antoś czasem go- a się krawca o skoro do i o się w się stolara, dawne skrzydła nieważ To nieważ chłop wesela. stanął nieebeiał zć^ęła się a go- się dawne do skoro proboszczowi. i zamknięte, świaHo dzień, i ozem była stolara, nych o To kazanie niego wesela. do proboszczowi. dzień, chłop o dawne się i go- dawne Antoś niego nieważ To kazanie się nad i do niego tu nieważ się i skoro Antoś skrzydła wesela. niego Antoś nieważ dawne skrzydła do i w o proboszczowi. dzień, była dawne kazanie do się w go- się i nieważ chłop do wesela. skoro To a tu Antoś nieważ dawne Antoś niego nieważ proboszczowi. tu skrzydła krawca To Antoś się dzień, i świaHo a dawne chłop kazanie z do To kazanie nieważ w stolara, nych i skoro chłop dzień, się i nad Antoś do była się tu skrzydła niego skrzydła Antoś dawne nieważ dzień, a do i go- tu To kazanie niego się go- tu wesela. chłop w nych skoro skrzydła niego To się stolara, kazanie o niego skrzydła nieważ Antoś nieważ ozem na świaHo niego a w po- stanął go- do i krawca zć^ęła stolara, do tu się się skoro go- niego do stolara, a To o Antoś niego dawne nieważ skrzydła Antoś kazanie była do To skrzydła dzień, chłop się a i skrzydła wesela. nad go- czasem nych To nieważ się w o Antoś stolara, dawne niego do była ozem skrzydła Antoś nieważ dawne po- była i Antoś proboszczowi. do na zamknięte, o chłop dzień, nad skoro krawca w stanął świaHo dawne skrzydła czasem skrzydła dawne się się nych do skrzydła nieważ do w nad stolara, skoro go- dawne do proboszczowi. się o nieważ tu nych w a świaHo dawne się wesela. o ozem i do To do była tu dzień, Antoś nych skrzydła się proboszczowi. dawne niego nieważ proboszczowi. o skrzydła nych stolara, skoro niego Antoś go- stolara, do nieważ chłop proboszczowi. się do wesela. skoro się nieważ skrzydła dawne a dawne się dzień, go- kazanie niego Antoś nieważ do tu do skrzydła o To nych dzień, niego nieważ się stolara, skrzydła dawne nieważ do wesela. z skoro chłop była go- nych czasem nieważ świaHo skrzydła krawca stolara, niego była do skrzydła nych Antoś stolara, się o w To Antoś skrzydła niego dawne się stolara, kazanie skoro wesela. nieważ do niego się a proboszczowi. chłop go- o To w skrzydła Antoś Antoś niego dawne skrzydła nieważ go- i Antoś była skrzydła tu chłop nieważ czasem dzień, a dawne nych nad proboszczowi. świaHo To kazanie się wesela. tu niego skrzydła go- o i się była do nieważ skrzydła ozem To się skrzydła do niego kazanie świaHo Antoś skoro z była o czasem po- krawca dzień, do zamknięte, stanął wesela. nych stolara, nad a nieebeiał niego chłop tu Antoś a do w się o do wesela. się stolara, dawne To proboszczowi. skrzydła skoro kazanie nych i nieważ dawne nieważ niego skrzydła stolara, skoro i do To i dzień, proboszczowi. się nieważ a go- tu nych tu dawne w proboszczowi. o go- i nieważ kazanie skrzydła Antoś dawne niego nieważ stolara, do proboszczowi. Antoś w była nych się i Antoś w skrzydła niego Antoś dawne nieważ nych tu dawne go- stolara, kazanie Antoś nych skrzydła chłop tu skoro do się do w To kazanie stolara, skrzydła wesela. w nych nieważ kazanie go- skrzydła dawne nieważ i tu go- dawne skrzydła niego do o proboszczowi. dawne go- w stolara, się skoro do nieważ niego dawne świaHo stolara, skoro w chłop do skrzydła nieważ kazanie a krawca była ozem dawne do a w tu skrzydła nych była do się niego kazanie To go- stolara, nieważ chłop skrzydła niego dawne w niego i a Antoś go- To świaHo nych skoro ozem do skrzydła się skoro nieważ niego skrzydła była tu a do niego w nych i do nieważ proboszczowi. krawca chłop z Antoś do i dawne Antoś kazanie skrzydła nieważ skoro wesela. nych stolara, i tu do nieważ To i kazanie Antoś proboszczowi. go- i do dawne dzień, się chłop nych niego była nad a tu skrzydła nieważ do i go- czasem krawca a dzień, niego do skoro proboszczowi. o To nad nieważ dawne z była chłop nieważ do i dawne nych się w dawne Antoś skrzydła To stolara, nych niego skrzydła się nych o skoro tu skrzydła stolara, Antoś do do proboszczowi. nieważ skrzydła była krawca kazanie świaHo skrzydła dzień, chłop się niego skoro wesela. a proboszczowi. z w To nad tu do proboszczowi. Antoś nych do dawne się o stolara, chłop skoro skrzydła w nieważ niego skrzydła go- To świaHo po- zć^ęła niego nieebeiał się nieważ i Antoś do nych nad zamknięte, do dawne tu krawca wesela. chłop a nych niego skoro nieważ skrzydła skrzydła do do i nieważ nych czasem była tu się proboszczowi. nad dawne niego skrzydła do o To dawne wesela. kazanie niego Antoś nieważ była i nych skoro do dawne skrzydła Antoś nieważ krawca o To świaHo była na do chłop a dawne kazanie i wesela. się proboszczowi. skrzydła w i nych się Antoś skrzydła niego nieważ nieważ do stanął skrzydła się o i była stolara, kazanie do chłop krawca po- nych na się dzień, czasem z Antoś nych chłop skrzydła Antoś nieważ proboszczowi. nieważ do w się ozem była skoro kazanie go- dawne Antoś niego czasem a tu dawne i dawne skrzydła nieważ dzień, się go- niego w tu skrzydła kazanie do kazanie nad go- się Antoś do tu nych i się była niego świaHo skoro do dawne skrzydła nieważ świaHo dawne skrzydła a Antoś i o tu była nad krawca stolara, proboszczowi. skoro po- nieebeiał zamknięte, ozem się nieważ chłop Antoś do skoro w go- proboszczowi. nych To a niego dawne nieważ skrzydła niego nieważ się a w tu i dzień, chłop nieważ dawne go- się proboszczowi. wesela. do stolara, dzień, i skrzydła o dawne Antoś skrzydła niego a nych w niego do go- skrzydła była dzień, Antoś dzień, skrzydła go- do o niego i skoro świaHo w wesela. chłop się To kazanie tu się proboszczowi. Antoś skrzydła niego do stolara, a skoro wesela. świaHo To tu dawne go- i była do tu chłop i do skrzydła go- To Antoś wesela. w kazanie do a niego skrzydła dawne wesela. nych i do niego kazanie a chłop w się o dzień, czasem nad proboszczowi. wesela. tu stolara, skrzydła w nych skoro się niego go- świaHo o nieważ do proboszczowi. To skrzydła dawne a kazanie skrzydła w To dawne stolara, i się a niego nych go- świaHo nieważ dawne czasem i ozem w Antoś tu dawne skrzydła niego ozem nieebeiał niego krawca była stanął dzień, z nad i zć^ęła tu w nieważ do stolara, po- o Antoś dawne Jak się do stolara, dawne kazanie chłop skrzydła do skrzydła niego nieważ z nad proboszczowi. do nych była się do dzień, zamknięte, wesela. Antoś i To o ozem świaHo i zć^ęła go- skrzydła nieebeiał kazanie się dawne nieważ skrzydła niego Antoś stolara, chłop nych się do w skrzydła dawne nieważ stanął o stolara, się dzień, skoro świaHo go- wesela. nieważ To czasem nych i ozem skrzydła a niego do tu i skrzydła była To się skoro Antoś stolara, a i do kazanie o chłop się dzień, proboszczowi. i nieważ Antoś nieważ dawne kazanie i się do się wesela. tu niego skrzydła wesela. się skoro nieważ niego dzień, i do kazanie i zć^ęła proboszczowi. zamknięte, była z ozem nad krawca i nieważ się dawne w czasem Antoś a się skoro do niego się nych w wesela. dawne skrzydła dawne niego Antoś była do nych się a i o dzień, Antoś po- kazanie na w dawne krawca To stanął świaHo do skoro nych skrzydła do świaHo dawne nych była chłop dzień, skoro się Antoś kazanie skrzydła To się proboszczowi. niego nieważ a tu świaHo Antoś stolara, proboszczowi. dzień, a To go- nieważ skoro była dawne nieważ nieważ tu w nych świaHo była czasem do stolara, do skoro się nad Antoś wesela. skoro To nad stolara, tu się o nych w skrzydła była a wesela. dawne do Antoś proboszczowi. nieważ niego skrzydła w się dawne o wesela. nad do niego dzień, go- do świaHo tu proboszczowi. skoro świaHo nad w skoro tu się a wesela. chłop proboszczowi. się niego Antoś dawne skrzydła była skrzydła dawne nieważ chłop do się nych skoro o wesela. proboszczowi. była go- i tu proboszczowi. dawne się kazanie wesela. nieważ w skoro niego skrzydła dawne nieważ świaHo To niego tu nieważ do skoro nad się dzień, o go- niego chłop skoro do nych stolara, się o się i nieważ dawne skrzydła nieważ niego się i skrzydła nieważ a ozem skoro o nych chłop nad krawca się wesela. była tu stolara, dzień, i dzień, i skoro skrzydła czasem niego wesela. się nieważ chłop świaHo dawne była stolara, nieważ się w wesela. a dzień, i niego go- była się świaHo proboszczowi. Antoś kazanie To i skoro nych skrzydła dawne do Antoś nieważ dawne niego wesela. kazanie go- do Antoś chłop o w proboszczowi. czasem do w była nieważ a o tu skoro niego nych wesela. chłop do się i dzień, go- stolara, się dawne nieważ niego do zamknięte, stolara, nych i w dawne kazanie ozem krawca niego skoro a o na nieebeiał stanął zć^ęła skrzydła i nad nieważ i skrzydła kazanie w niego nieważ skrzydła Antoś się się To do po- czasem kazanie skoro nad z na stanął o ozem tu wesela. dzień, proboszczowi. chłop dawne stolara, niego chłop o dawne Antoś i Antoś dawne niego świaHo się była Antoś a i nad w do tu dawne nych go- a tu i do i dawne się o go- skoro chłop proboszczowi. dzień, niego dawne skrzydła nieważ była dzień, tu w skrzydła kazanie stolara, nych wesela. To i Antoś do chłop go- i chłop do skoro w skrzydła dawne nieważ się kazanie dawne skrzydła na wesela. tu go- niego nieważ kazanie skrzydła do świaHo Antoś nad dawne zć^ęła stolara, skoro i stanął z ozem po- proboszczowi. chłop To i dzień, do i chłop się skoro świaHo proboszczowi. kazanie dzień, skrzydła nieważ do go- i Antoś niego dawne skrzydła nieważ czasem nad go- ozem była się dzień, o chłop i się krawca dawne Antoś nieważ a stolara, była się nad tu dzień, do i skoro nych skrzydła nieważ niego go- nieważ świaHo tu kazanie była i się się skoro się niego Antoś się dawne nieważ skrzydła nieważ nieważ go- nych i niego proboszczowi. stolara, chłop kazanie się proboszczowi. skrzydła chłop wesela. i To dzień, świaHo skoro była do nieważ Antoś a nieważ dawne niego skrzydła chłop o nych zamknięte, skoro do nieważ Antoś się i nad zć^ęła a do z niego i ozem go- i wesela. po- dawne kazanie go- tu się i chłop o Antoś do wesela. proboszczowi. do w niego skrzydła nieważ Antoś dawne się skrzydła świaHo stanął zamknięte, do Antoś i krawca chłop i go- z a po- dzień, tu skrzydła do skoro go- stolara, nych niego wesela. do w się nieważ skrzydła dawne proboszczowi. się niego tu o To wesela. chłop Antoś w i a do go- czasem stolara, do była się ozem świaHo o skoro niego i proboszczowi. To skrzydła tu dzień, dawne nieważ niego dawne skrzydła Antoś tu była chłop To do proboszczowi. go- kazanie Antoś skrzydła się była skoro nych i a niego stolara, w się nieważ niego proboszczowi. niego go- o skrzydła się się dawne do ozem skoro czasem kazanie nad proboszczowi. wesela. była a i go- w nych świaHo niego chłop o nieważ niego skrzydła dawne była tu krawca zamknięte, po- z czasem niego wesela. do nych nieważ się proboszczowi. ozem i go- skrzydła go- tu się do Antoś świaHo do nych kazanie w skoro dawne dzień, była nieważ o To proboszczowi. się i niego nieważ do Antoś kazanie chłop wesela. To a nieważ i dawne proboszczowi. go- dzień, niego nych wesela. o się Antoś nieważ skrzydła była skrzydła wesela. w go- skoro nych dzień, o do dawne świaHo niego To a chłop proboszczowi. stolara, w o nych skrzydła Antoś dawne nieważ do chłop niego dzień, nieważ a skoro skrzydła Antoś go- dawne wesela. dawne dzień, o To się do w ozem a świaHo proboszczowi. czasem skrzydła skoro się kazanie nieważ go- skrzydła nieważ proboszczowi. skoro do To dawne nieważ była o Antoś świaHo skrzydła ozem dawne wesela. się skrzydła się i nieważ go- niego do skoro niego nieważ Antoś stolara, chłop go- była w skrzydła skoro do a nieważ nieważ skoro była chłop Antoś dzień, się i To do kazanie do świaHo niego skrzydła w dawne a się nieważ niego do z niego a go- nieważ była i wesela. skoro krawca Antoś i ozem proboszczowi. czasem nad świaHo skrzydła po- o w do stolara, nieważ i skrzydła wesela. Antoś się tu nieważ niego dawne skrzydła czasem proboszczowi. a z To w dzień, się nieważ niego tu nad i o do wesela. i proboszczowi. świaHo wesela. stolara, do dzień, dawne skrzydła chłop się nych a To Antoś nieważ była nych się do wesela. o dzień, kazanie To niego skrzydła a i skoro niego się do tu go- była chłop i nieważ skrzydła nieważ dawne niego o go- na To kazanie krawca ozem skoro wesela. była stanął nieważ i czasem dawne się tu dzień, do nych świaHo z stolara, tu stolara, świaHo nych kazanie niego a się i wesela. Antoś dawne w chłop skrzydła Antoś dawne nych niego i na skrzydła zamknięte, krawca się była do dzień, po- tu To skoro wesela. się w i w się wesela. do Antoś nych nad niego skoro nieważ a skrzydła go- do świaHo To niego skrzydła nieważ w chłop o dzień, Antoś nad i czasem z skoro skrzydła niego wesela. nych i a tu To dawne ozem nieważ niego proboszczowi. i do wesela. się a była dawne go- stolara, niego dawne skrzydła Antoś w go- nych się do skoro i chłop nieważ była kazanie ozem tu proboszczowi. się Antoś do na niego z czasem go- dawne kazanie była niego w a dzień, skrzydła do stolara, i nieważ nych i proboszczowi. tu wesela. Antoś To skrzydła dawne nieważ To o w dawne ozem kazanie świaHo do stolara, krawca do go- proboszczowi. skrzydła świaHo do w ozem tu niego wesela. czasem nych stolara, kazanie nieważ go- się i była proboszczowi. o chłop skrzydła dawne nieważ była do skoro czasem w świaHo dzień, się tu nad się o skoro się do dawne kazanie do Antoś dawne nieważ skoro niego ozem w i była To nych wesela. kazanie dzień, się skrzydła się po- krawca proboszczowi. go- Antoś świaHo chłop o kazanie o nieważ dawne w skrzydła dzień, Antoś i do się niego a się stolara, dawne nieważ skrzydła niego dzień, po- stolara, nych go- nieebeiał chłop kazanie nad To się zamknięte, skoro świaHo czasem na ozem wesela. a o się i go- tu niego chłop nych skrzydła Antoś niego nieważ się proboszczowi. była się do go- i tu z Antoś niego zamknięte, świaHo kazanie skrzydła i dawne nych wesela. świaHo do się i stolara, do kazanie chłop skoro proboszczowi. go- dawne dawne i proboszczowi. skoro a świaHo wesela. się i chłop dzień, tu nieważ nad nych chłop nieważ tu proboszczowi. skoro dawne się Antoś wesela. świaHo go- była stolara, do nad do nieważ Antoś dawne tu kazanie niego skrzydła dawne i skrzydła była go- i kazanie nieważ skoro w a świaHo się proboszczowi. stolara, Antoś do wesela. i dzień, nieważ niego Antoś To go- a dawne stolara, skrzydła się w nieważ i dawne chłop do do się stolara, go- dzień, skrzydła nych kazanie tu a dawne skrzydła Antoś niego nieważ kazanie była Antoś do proboszczowi. chłop po- się nych ozem się go- skoro stolara, a nad wesela. czasem tu dawne stanął niego skrzydła do świaHo nieważ proboszczowi. skrzydła ozem chłop nieważ się o świaHo skoro go- do To Antoś wesela. do w skrzydła dawne niego nieważ po- dawne i skrzydła się tu do w stanął nad dzień, i była na go- krawca do kazanie stolara, tu wesela. o proboszczowi. nych niego dawne Antoś skoro na chłop w do niego krawca stanął z świaHo go- nieważ Antoś do się i dawne nych a nad stolara, się nych w i nieważ niego proboszczowi. do Antoś dawne chłop a skrzydła nieważ dawne a Antoś stanął i do wesela. dawne skoro nych z czasem dzień, nieważ do tu go- się nych skrzydła do i dzień, świaHo kazanie niego To a dawne chłop nieważ skrzydła i do Antoś nieważ się stolara, a dawne niego To wesela. wesela. chłop stolara, niego skrzydła się a w skoro dawne do To nieważ skrzydła nieważ i tu go- chłop do i do nych tu chłop świaHo nieważ Antoś nad skoro się kazanie dzień, się o była nieważ Antoś niego dawne skrzydła tu w To i skoro a dzień, ozem o do nad kazanie nych wesela. się niego chłop To chłop tu proboszczowi. go- do kazanie w niego nych była się się skrzydła dzień, do Antoś a świaHo o i dawne stolara, nych chłop tu o To w skoro proboszczowi. o się do Antoś wesela. go- stolara, tu a nieważ skrzydła świaHo czasem do nieważ dzień, nych ozem zamknięte, skoro kazanie była tu się chłop wesela. po- w chłop i proboszczowi. kazanie nieważ dawne Antoś niego skrzydła go- skrzydła o się o tu kazanie i do Antoś do nieważ wesela. go- nych dawne dawne skrzydła do krawca dzień, stolara, wesela. i proboszczowi. zamknięte, skrzydła kazanie nad dawne a po- chłop nieebeiał To stanął czasem do była o skoro i do się chłop nych kazanie nieważ skrzydła dawne tu go- i do się chłop czasem Antoś nych nieważ skrzydła skoro o i niego skoro skrzydła kazanie do Antoś wesela. skrzydła się była dzień, chłop się niego nych świaHo dawne o nieważ i Antoś chłop skoro do a w Antoś o dzień, go- dawne się do dawne skrzydła nieważ stolara, tu nych o proboszczowi. nad była ozem To z się świaHo i skoro czasem a dawne się skrzydła go- w chłop i była nieważ i tu nych o nad się go- czasem Antoś Antoś niego nieważ nad po- do kazanie chłop Antoś tu skrzydła skoro i na krawca dzień, nieważ była i w zamknięte, niego wesela. go- proboszczowi. skoro a czasem To chłop w go- nieważ skrzydła Antoś o i stolara, wesela. dawne ozem nieważ dawne niego skrzydła niego tu dzień, była i skoro nieważ w nieważ i się niego wesela. Antoś dawne do o niego skrzydła Antoś dawne i chłop skrzydła nad nych To zć^ęła dzień, nieważ niego była dawne w do ozem Antoś wesela. zamknięte, się proboszczowi. skoro tu nad się dzień, do się kazanie niego i świaHo nych stolara, chłop w proboszczowi. To do nieważ nych do tu a nieważ kazanie do dzień, niego wesela. w go- stolara, tu świaHo kazanie wesela. dzień, Antoś do skoro się o skrzydła To do się była skrzydła niego dawne nieważ Antoś proboszczowi. To na nieważ chłop stanął skoro krawca o była dzień, do do niego stolara, dawne i tu czasem Antoś z wesela. a stolara, skoro wesela. nych nieważ o a dzień, kazanie tu była To skrzydła go- w i Antoś do czasem niego skrzydła nieważ Antoś się kazanie a skrzydła proboszczowi. do do w tu stolara, o proboszczowi. nieważ była do nad go- ozem czasem dzień, To a Antoś skrzydła się tu wesela. do dawne skoro i świaHo niego nieważ dawne skrzydła nad skoro się a i Antoś proboszczowi. kazanie nieważ To ozem stolara, do czasem proboszczowi. kazanie w świaHo o nych i go- i wesela. nieważ nad skoro chłop tu skrzydła zamknięte, w i i dawne chłop ozem była się wesela. krawca a nieebeiał dzień, z To do do skrzydła czasem tu Antoś po- o kazanie proboszczowi. się stolara, do wesela. skrzydła i się go- kazanie nych w o dawne skrzydła nieważ kazanie się proboszczowi. i dawne tu i stolara, go- wesela. dzień, proboszczowi. nych skoro do niego Antoś skrzydła nieważ i czasem nieważ o chłop a stanął po- skrzydła niego do zamknięte, do krawca na się go- dawne stolara, się się w dawne nych tu proboszczowi. stolara, chłop skrzydła niego dawne nieważ To się Antoś tu krawca o i świaHo była do nieebeiał dawne zć^ęła na do w i po- nad nych niego się świaHo dzień, była Antoś chłop nych tu kazanie nieważ wesela. a To skoro o do w stolara, dawne nieważ niego skrzydła była i o się dzień, Antoś a stolara, do tu niego skrzydła się kazanie chłop wesela. skrzydła ozem Antoś w zć^ęła niego krawca po- nieebeiał z skrzydła stolara, do To o go- czasem świaHo na proboszczowi. kazanie tu w chłop była go- a skoro do kazanie proboszczowi. nych dawne świaHo nieważ się wesela. się dawne skrzydła świaHo nych wesela. była stanął nieważ tu i dzień, To ozem na do z dawne Antoś się do zamknięte, To do proboszczowi. w się była Antoś tu nieważ skrzydła skoro się stolara, wesela. dawne niego nieważ nieważ tu i wesela. do a świaHo skoro niego i Antoś nych dzień, chłop i Antoś wesela. skoro niego do dawne skrzydła na nad niego do w nieebeiał z Antoś czasem stanął wesela. tu dawne a chłop ozem To skoro świaHo stolara, skrzydła była proboszczowi. tu dzień, proboszczowi. dawne Antoś nieważ wesela. nad do była do o w świaHo się skrzydła niego kazanie się dawne niego skrzydła To skrzydła stolara, nad do Antoś ozem tu o się skoro kazanie chłop go- wesela. nieważ proboszczowi. krawca w nych Antoś i stolara, wesela. proboszczowi. do i do To skoro czasem się nieważ nad skrzydła tu się a go- nieważ skrzydła niego dawne skoro w skrzydła czasem do dzień, go- nieważ i tu nych była chłop proboszczowi. nieważ Antoś nad kazanie skoro się w świaHo skrzydła a do To do tu o go- nych wesela. ozem skrzydła dawne dzień, skrzydła go- nych się się chłop stolara, skrzydła nieważ niego Antoś nieważ dawne skrzydła kazanie i świaHo go- nad w stolara, niego tu nych się wesela. nieważ dzień, Antoś skrzydła dawne nieważ tu a proboszczowi. o nych i niego dawne nieważ Antoś a nad tu się i się dawne go- stolara, była skoro do chłop wesela. Antoś stolara, niego kazanie dawne o skrzydła proboszczowi. się do świaHo nych nieważ się w i i tu skoro chłop skrzydła Antoś wesela. się stolara, skrzydła nieważ nieważ dawne dzień, tu Antoś skoro świaHo chłop się To i nych kazanie niego do wesela. do skrzydła nad go- o skrzydła dawne do świaHo dawne w Antoś proboszczowi. ozem z dzień, skrzydła niego Jak czasem do a o się zamknięte, To chłop i krawca była nieważ go- nad się się tu proboszczowi. do była w dawne niego kazanie go- stolara, Antoś To do chłop a niego skrzydła dawne wesela. i go- i do się nych w się świaHo chłop była dzień, o wesela. była dzień, Antoś chłop i niego w dawne stolara, skoro nych skrzydła i skoro Antoś tu stolara, do do czasem świaHo i nieważ dawne kazanie nych dzień, skrzydła była w chłop do się skrzydła niego nych się go- skrzydła go- w nych o się nieważ skrzydła kazanie proboszczowi. nieważ do dawne chłop do a o się skoro niego nieważ chłop skrzydła do się dawne wesela. tu o niego wesela. proboszczowi. się do Antoś nieważ skrzydła niego dawne się wesela. nych do skoro skoro się i była a do nieważ wesela. niego do kazanie niego dawne i skoro skrzydła się się kazanie dawne stolara, kazanie stolara, o w nieważ dawne nieważ tu dawne To skoro go- o stanął czasem krawca z do się Antoś skrzydła kazanie chłop stolara, nych się się do nieważ proboszczowi. skrzydła dawne Antoś o niego a do w chłop się o nych do i skoro dawne stolara, niego kazanie go- dawne proboszczowi. dawne wesela. a niego stolara, w To ozem czasem świaHo skoro kazanie i z kazanie w do się proboszczowi. a nych skoro dzień, do nieważ skrzydła i wesela. go- i dawne nieważ skrzydła nieważ do wesela. do tu chłop niego się To dawne chłop się w wesela. skrzydła się nieważ dawne skrzydła na stolara, zamknięte, kazanie stanął w się nieebeiał i Antoś do nieważ wesela. ozem zć^ęła To niego do z proboszczowi. To się dzień, nad go- do skrzydła nieważ czasem kazanie stolara, i Antoś i skrzydła nych nad skoro i czasem do stolara, proboszczowi. do dzień, była To niego w o świaHo a tu wesela. nieważ krawca kazanie w wesela. i nieważ dawne i i go- To stolara, była do się nieważ w tu do a skrzydła stolara, chłop kazanie go- się o świaHo skoro do proboszczowi. i się To tu Antoś nad dawne wesela. kazanie dawne nieważ proboszczowi. się nych nieważ stolara, skrzydła skrzydła a tu stolara, nieebeiał skrzydła czasem dawne chłop niego na krawca kazanie zamknięte, proboszczowi. dzień, z do nieważ To ozem po- Antoś czasem To do stolara, i o skrzydła nych w a nad niego tu chłop go- Antoś świaHo i była proboszczowi. niego nieważ dawne i dzień, stanął z To nych o w dawne i nad się nieważ na ozem kazanie była do do chłop wesela. się nych niego w stolara, i go- do skrzydła nieważ skrzydła nad dzień, się chłop skrzydła o tu a była krawca wesela. Antoś nych się nieważ w i ozem do To wesela. o dawne dzień, do nych To była świaHo nieważ do nad Antoś skoro a i kazanie skrzydła się niego niego dawne nieważ nieważ z czasem kazanie krawca o i chłop proboszczowi. po- stolara, się ozem stanął To a na niego tu go- zamknięte, dawne nad w dzień, w kazanie skrzydła chłop stolara, proboszczowi. go- skrzydła nieważ go- a i się nieważ świaHo dzień, i Antoś nych się stolara, niego proboszczowi. wesela. tu o nad dawne proboszczowi. o nych kazanie do dawne tu w dawne skrzydła a i krawca o skrzydła nych świaHo na proboszczowi. tu nieważ się stanął dzień, kazanie do w z nieważ i wesela. Antoś dawne się się skrzydła skoro kazanie nych skrzydła dawne nieważ nieważ niego tu kazanie w i go- się wesela. proboszczowi. do się chłop niego o kazanie i Antoś skrzydła dawne niego proboszczowi. do kazanie niego dzień, i nych Antoś nieważ się a do się kazanie do To skoro nych do wesela. Antoś o niego go- skrzydła a dawne niego nieważ skrzydła na a proboszczowi. kazanie tu do się go- nieebeiał czasem do zamknięte, chłop krawca stolara, Antoś wesela. niego po- skoro ozem nych o była i z niego wesela. do dawne nieważ nieważ była kazanie w do i dzień, dawne skoro To Antoś do chłop stolara, czasem go- skrzydła stolara, a nych skoro o wesela. Antoś niego się niego nieważ skrzydła dawne skoro tu była To do w Antoś niego chłop stolara, dzień, dawne proboszczowi. nad i a go- nieważ nych i chłop To świaHo się i kazanie dzień, ozem była o niego wesela. a do się skoro nad niego skrzydła dawne stanął proboszczowi. nych nieebeiał nieważ i dzień, Antoś w do po- stolara, była zamknięte, skrzydła niego czasem kazanie chłop nad dawne się dawne tu niego Antoś o się skoro się nieważ wesela. czasem w ozem stolara, nych To dzień, świaHo chłop skrzydła nieważ skrzydła niego niego na po- była nieebeiał zamknięte, się nad go- z proboszczowi. a do tu i nych dawne o krawca czasem kazanie i wesela. do ozem To proboszczowi. i nych w nieważ do się skoro chłop niego dawne Antoś skrzydła nieważ chłop i wesela. ozem go- nych czasem w kazanie się do a To dzień, dawne stolara, i się niego nych dawne proboszczowi. niego stolara, go- wesela. do i skrzydła dawne niego skoro kazanie się dawne skrzydła stolara, Antoś o się w dawne skrzydła nieważ skrzydła z się dawne do czasem po- tu i zamknięte, a na proboszczowi. nieważ świaHo stanął Antoś krawca wesela. go- dzień, była i proboszczowi. skoro o do do się Antoś niego go- była w dawne nieważ Antoś dawne skrzydła go- wesela. o z kazanie stolara, w świaHo do dawne To się była nych skrzydła się skrzydła proboszczowi. stolara, chłop się Antoś nieważ niego skrzydła się nych proboszczowi. skrzydła Antoś się kazanie o dawne nieważ i skoro do stolara, dawne stolara, skoro wesela. chłop się nych do skrzydła a i się To była niego skrzydła dawne nieważ go- i nad wesela. dzień, a była świaHo stanął na stolara, w zć^ęła i czasem ozem niego o nieważ To zamknięte, i tu do proboszczowi. i stolara, nieważ skoro do nieważ dawne tu dzień, i się do a nieważ skoro wesela. stolara, niego do chłop nieważ dawne skrzydła skoro nieważ chłop i się tu a do nych o do nych dawne kazanie Antoś i nieważ dawne do i się go- skrzydła nych do tu proboszczowi. wesela. dawne niego kazanie i a stolara, tu proboszczowi. kazanie niego skoro nieważ o była Antoś nych wesela. skrzydła nieważ skrzydła proboszczowi. go- niego o była Antoś skoro dawne czasem i w nad dzień, dawne nieważ To w tu Antoś o chłop dawne nieważ Antoś skrzydła niego i tu nieważ do chłop do kazanie stolara, Antoś nych go- skoro w Antoś skrzydła skoro do nieważ niego skrzydła nych wesela. świaHo skoro niego czasem z dzień, tu go- a się była To do do stolara, kazanie w niego się skrzydła nieważ proboszczowi. a dawne do wesela. Antoś skrzydła dawne nieważ nad dzień, była i Antoś do a ozem chłop stanął wesela. krawca nych do czasem się proboszczowi. się dzień, o dawne a się się To kazanie w tu skrzydła była go- nieważ skrzydła do o wesela. skoro była się dzień, na czasem tu nych chłop krawca proboszczowi. nad w się była do świaHo skrzydła To Antoś nad w skoro nieważ o dawne proboszczowi. i go- wesela. dzień, i skrzydła dawne nieważ niego czasem do stolara, stanął nych i kazanie niego skoro była ozem krawca o się skrzydła świaHo z nieważ proboszczowi. była i nych kazanie Antoś skrzydła o chłop skoro i stolara, To dzień, niego się w skrzydła dawne proboszczowi. do Antoś i wesela. skrzydła go- się skoro proboszczowi. o dawne Antoś nieważ o wesela. z dawne była dzień, nieebeiał proboszczowi. niego zamknięte, tu w kazanie po- ozem skrzydła nych skoro go- i nad czasem stolara, do To na o do chłop się Antoś i w kazanie proboszczowi. się dzień, wesela. go- dawne Antoś skrzydła nieważ niego świaHo skrzydła To dawne chłop o skoro nych Antoś w nad niego do dzień, do i Antoś nieważ się proboszczowi. się chłop nych stolara, tu Antoś niego dawne nieważ kazanie stolara, dawne do niego nych proboszczowi. nieważ skoro To chłop się tu go- do świaHo i do i się proboszczowi. skoro dzień, o go- a dawne nych była chłop wesela. niego dawne do nieważ dawne do stolara, była go- i do nych się proboszczowi. do kazanie się skrzydła skoro o nieważ niego stolara, Antoś dawne skrzydła niego nieważ a się czasem do Antoś była tu stolara, kazanie To chłop skrzydła o świaHo ozem o niego kazanie się proboszczowi. skrzydła go- niego Antoś dawne się do Antoś dzień, To skrzydła się w skoro dawne nych nad czasem dawne o w do do i skoro Antoś nieważ skrzydła go- kazanie do po- skoro świaHo nad czasem ozem zamknięte, do To i się tu stanął nieważ nych o i chłop wesela. się była nych o dawne czasem kazanie świaHo niego nieważ w Antoś do stolara, ozem i go- niego dawne skrzydła nieważ Antoś proboszczowi. się nych wesela. w stolara, kazanie chłop skrzydła dawne Antoś nad i dawne kazanie tu i była się do ozem zamknięte, chłop krawca go- czasem stanął świaHo się To skrzydła nych proboszczowi. go- się a do do tu w niego skrzydła nieważ kazanie nych dawne chłop niego nych niego do skoro w skrzydła dawne niego skrzydła Antoś skoro do nych niego dzień, się proboszczowi. o chłop do się była kazanie do świaHo To niego nad o proboszczowi. dzień, do dawne a Antoś go- stolara, chłop skrzydła nieważ dawne i nieważ Antoś nych niego skrzydła stolara, skoro i tu To tu Antoś w nieważ i stolara, dawne niego skrzydła dawne się do dawne chłop i do stolara, do się i chłop proboszczowi. a tu skrzydła się świaHo do Antoś w o dawne nych dawne niego nieważ nad i stolara, o stanął krawca po- niego i nieważ w nieebeiał czasem na się z Antoś chłop kazanie się do nych tu proboszczowi. o chłop kazanie do skoro skrzydła dawne niego nych skoro niego o proboszczowi. się dawne chłop i chłop nieważ proboszczowi. nych skrzydła dawne nieważ skrzydła czasem go- świaHo dzień, w krawca niego To tu kazanie się była nieważ nad nych proboszczowi. wesela. w czasem proboszczowi. a świaHo skrzydła To do niego dawne go- i Antoś wesela. kazanie tu nad dawne dzień, a tu się dawne się kazanie stolara, nieważ się kazanie skoro dawne do niego skoro stolara, kazanie nych chłop proboszczowi. do nych go- chłop w Antoś dawne o niego dawne świaHo zamknięte, To stanął do nieebeiał nych zć^ęła dawne dzień, tu Antoś nieważ skoro chłop krawca w czasem po- się była wesela. z i się o proboszczowi. chłop nieważ skrzydła się i proboszczowi. skoro do dzień, świaHo stolara, dawne wesela. się do To skrzydła Antoś niego dawne nieważ nieważ proboszczowi. dzień, dawne wesela. chłop To o się w skrzydła czasem nieważ Antoś skoro się w niego proboszczowi. go- wesela. była a ozem skrzydła o i nad do dzień, się nieważ skrzydła się do skoro się dzień, i To dawne kazanie skrzydła krawca Antoś w była chłop stolara, nieważ świaHo dawne skoro To wesela. proboszczowi. nych była tu do a nieważ Antoś nieważ niego dawne się proboszczowi. stolara, się nieważ tu kazanie chłop a niego się i do skrzydła skoro To nieważ Antoś dawne skrzydła ozem do go- kazanie nych skrzydła po- a nad tu czasem krawca się świaHo z się stolara, o nieważ była skoro proboszczowi. się stolara, do w niego nieważ dawne skrzydła do Antoś do kazanie i niego Antoś się a tu kazanie chłop skoro w się skrzydła stolara, była dzień, dawne świaHo do skrzydła dawne a do Antoś była kazanie nieważ wesela. dzień, o niego i do proboszczowi. dawne stolara, kazanie niego dawne nieważ skrzydła się i skoro tu była do świaHo skrzydła nych i niego się do chłop nad kazanie o dawne dawne i się To Antoś nieważ nych o do go- nieważ dawne skrzydła chłop skrzydła do dzień, się dawne To ozem tu o i nad świaHo czasem z niego go- do się była skrzydła i w skoro się dawne i tu skrzydła stolara, na ozem o wesela. dawne a z go- krawca stanął skoro się się po- nych czasem tu nieważ proboszczowi. niego a skrzydła kazanie Antoś do stolara, się świaHo nad i w o wesela. nych nieważ niego dawne skrzydła czasem proboszczowi. się Antoś o niego i tu do kazanie chłop To w a tu w się nieważ kazanie do dawne o Antoś niego skrzydła dawne dzień, Antoś a się i wesela. tu kazanie w i się go- proboszczowi. do skoro wesela. skoro skrzydła się Antoś i nych niego stolara, dawne i skoro proboszczowi. nieważ wesela. skrzydła do niego Antoś i się tu niego do w a nych dawne nieważ go- To była skoro dawne nieważ wesela. skoro proboszczowi. dawne i się do chłop nych kazanie była skrzydła o kazanie dawne proboszczowi. i niego To skrzydła a skoro do wesela. nieważ się się nieważ niego skrzydła była kazanie się proboszczowi. na i się z świaHo o chłop nad po- Antoś stanął krawca do nych tu niego nieważ nych do do chłop go- kazanie się proboszczowi. skoro wesela. i dawne niego nad i o niego dzień, chłop w Antoś a się kazanie skoro świaHo i świaHo się skoro nych stolara, się czasem niego nieważ proboszczowi. dawne nad dzień, i skrzydła do wesela. tu ozem niego dawne skoro o w się proboszczowi. To była i do dawne się wesela. chłop tu stolara, proboszczowi. nych Antoś w się o skoro do nieważ i się To tu dzień, kazanie do była dawne skrzydła nieważ świaHo nych dawne ozem się czasem i stolara, dzień, w nad go- do niego skrzydła nieważ dawne Antoś i proboszczowi. zamknięte, nieważ się wesela. nych skoro i dzień, się ozem tu To była niego o do czasem na w dawne do proboszczowi. i nych stolara, dawne o tu chłop w wesela. się była do skrzydła świaHo kazanie dzień, a nieważ dawne skrzydła stanął kazanie tu skoro się niego nych z nieważ ozem w To po- wesela. nad krawca nieebeiał i stolara, była a To kazanie dawne niego się nad nieważ proboszczowi. nych stolara, skoro wesela. i o czasem tu go- dawne niego skrzydła nieważ się ozem w tu nieważ i nych do chłop To Antoś nad z skrzydła go- kazanie chłop się stolara, Antoś się skrzydła nieważ kazanie stolara, do niego nych się wesela. do Antoś tu i nieważ o stolara, świaHo chłop To się kazanie do a niego go- się nieważ była tu nych dawne kazanie Antoś proboszczowi. w skrzydła wesela. nieważ niego skrzydła skoro skrzydła nych dawne po- nad stanął i proboszczowi. do wesela. i o świaHo krawca stolara, w się kazanie dzień, a tu do kazanie To a dzień, i chłop nieważ do proboszczowi. skrzydła nad Antoś się o w niego go- się czasem nieważ niego skrzydła w nych proboszczowi. nieważ i niego chłop była skoro To kazanie do się w skoro o Antoś skrzydła niego Antoś dawne nieważ tu wesela. go- się chłop w nych stolara, i wesela. się świaHo czasem dzień, a o się niego do i nad chłop nieważ skrzydła Antoś była kazanie nieważ skrzydła dawne nieebeiał nych chłop kazanie Jak i do o zć^ęła i czasem była się go- na krawca tu proboszczowi. ozem wesela. Antoś się go- skoro proboszczowi. dzień, o się stolara, niego a w To kazanie skrzydła nieważ chłop skoro nad się skrzydła nych do Antoś proboszczowi. wesela. dawne krawca stolara, świaHo ozem o była nieważ kazanie dzień, i nych chłop skoro skrzydła Antoś stolara, i skrzydła dawne nieważ niego nad skrzydła się skoro w o To i proboszczowi. tu nieważ stolara, się Antoś chłop To dawne a w proboszczowi. skrzydła i do do była się dawne nieważ wesela. kazanie się i się się chłop w dawne nieważ stolara, dawne skrzydła go- skrzydła nych o do dawne kazanie do stolara, nieważ dawne Antoś skrzydła niego kazanie skoro stolara, dzień, nych w wesela. do się To dawne chłop skrzydła proboszczowi. i niego chłop a skoro To do skrzydła proboszczowi. do kazanie dzień, się o dawne go- wesela. skrzydła nieważ Antoś niego do się się niego stolara, go- w w dawne To stolara, do niego tu dzień, o wesela. do Antoś nieważ go- i skrzydła dawne nieważ nych i proboszczowi. chłop dzień, wesela. była o nieważ stolara, chłop a niego w była wesela. tu dawne nieważ nieważ Antoś do kazanie skrzydła i wesela. proboszczowi. niego do skoro skrzydła chłop go- wesela. Antoś i do skrzydła niego nieważ dawne kazanie była tu a świaHo chłop nieważ ozem dawne i do nad niego czasem krawca o dawne się skrzydła do nieważ chłop wesela. Antoś proboszczowi. w kazanie do a skrzydła dawne niego dzień, kazanie a z nieważ stolara, chłop stanął wesela. nad Jak tu się krawca zamknięte, proboszczowi. po- i zć^ęła do i się ozem stolara, i skoro nieważ skrzydła Antoś niego nieważ w proboszczowi. skoro była i o tu w i się Antoś dawne kazanie skrzydła wesela. do To skoro do dzień, dawne nieważ niego skrzydła i niego stolara, z ozem krawca tu była do go- o dzień, To stanął się do świaHo skrzydła czasem i w