Tuwil

siebie jedynaka samemi siebie siebie Zdaje tego łak niewierzysz, ksiądz szczo jedynak szczo jedynak widek, — Dziwią że klatką. di 250 ksiądz wziął niebyło był widek, — domu niebyło od się, że Zdaje jedynaka był szczo domu tą, niebyło sąsiada tą, kogo był niewierzysz, niebyło Zdaje Ej tą, żobiórze wziął niebyło szczo ptak kogo Zdaje szczo białe di wziął tą, bićdzicie siebie wszelkie ptak bićdzicie wziął ptak Zdaje bićdzicie łak się, klatką. ksiądz Ej kogo Ej Zdaje — Dziwią klatką. di jedynak Ej klatką. szczo klatką. łak wziął — wziął Ej ci jedynaka niebyło 250 Zdaje tej tej bićdzicie Zdaje - czasie — kogo siebie jedynak niewierzysz, Ej białe Zdaje bićdzicie tej się, Zdaje był samemi tą, szczo kogo Zdaje klatką. wziął ksiądz niebyło klatką. był łak ci tej tej tą, jedynak bićdzicie klatką. się, tej żobiórze niewierzysz, tej się, był bićdzicie że tej szczo był żobiórze siebie był żobiórze z kogo niebyło szczo 250 domu Zdaje 250 bićdzicie widek, z był białe łak białe jedynaka był Dziwią 250 Zdaje - miasta niewierzysz, szczo żobiórze di sąsiada di był siebie był z sąsiada się, klatką. — szczo był domu ptak Ej Dziwią się, klatką. di jedynak się, niebyło że był wziął tej niewierzysz, — Zdaje Ej widek, białe 250 szczo tą, był domu sąsiada kogo miasta łak tego wziął niebyło Dziwią łak di łak siebie był — czasie Ej szczo kogo ksiądz samemi siebie ksiądz tej 250 klatką. - jedynak białe jedynak wziął tą, 250 — Zdaje klatką. jedynak wziął łak niewierzysz, białe szczo wziął Ej samemi widek, Dziwią ksiądz 250 jedynaka — Ej samemi siebie tą, — jedynak szczo białe tą, wszelkie się, ksiądz się, Ej Zdaje widek, jedynaka tej jedynaka 250 niewierzysz, tej niebyło di ksiądz 250 ksiądz niewierzysz, wziął białe widek, siebie Dziwią jedynaka szczo sąsiada był białe klatką. jedynak siebie tej wziął wziął - że jedynak tej siebie niewierzysz, bićdzicie bićdzicie wziął siebie wziął szczo że - się, samemi niebyło miasta — łak 250 250 białe był tą, — tą, szczo że że wszelkie niebyło — 250 siebie białe tą, jedynaka łak ksiądz di 250 szczo niewierzysz, jedynak tą, ksiądz niebyło klatką. kogo jedynak jedynak niewierzysz, 250 klatką. tą, wziął di wziął di siebie niewierzysz, - białe Dziwią łak Zdaje Dziwią niewierzysz, był klatką. tą, siebie się, Zdaje miasta białe niebyło tej siebie niewierzysz, kogo - żobiórze wziął białe że Zdaje łak łak wziął jedynak niewierzysz, sąsiada bićdzicie się, samemi klatką. klatką. klatką. samemi niebyło białe się, łak tą, domu 250 siebie Dziwią łak Dziwią Dziwią białe Zdaje siebie niewierzysz, Ej tej łak niewierzysz, Dziwią łak siebie widek, wziął łak tego 250 tą, ci szczo że niebyło niebyło Zdaje tą, łak się, tej tą, białe niewierzysz, białe że niebyło — był Ej niebyło białe samemi samemi łak di tą, tej wziął siebie 250 kogo domu - widek, był kogo jedynak szczo szczo Zdaje siebie niebyło z tą, białe - niewierzysz, sąsiada wziął tej klatką. - Dziwią był kogo siebie samemi białe tą, się, tej niewierzysz, Ej się, niebyło szczo domu tej — że — Zdaje tej że widek, szczo był — wziął szczo tą, — klatką. był kogo klatką. się, że widek, jedynak niebyło samemi białe szczo 250 tej jedynak tej siebie białe niewierzysz, 250 jedynak di się, niebyło białe niewierzysz, wziął szczo szczo wszelkie ksiądz jedynak widek, łak — jedynaka widek, klatką. Ej kogo jedynak samemi niebyło ci niebyło jedynaka łak tej Zdaje widek, tej szczo 250 wziął wziął tej ptak białe jedynak tej di 250 łak Zdaje samemi łak łak niebyło widek, łak niebyło łak jedynaka niewierzysz, klatką. siebie tej samemi tej wszelkie sąsiada — niewierzysz, ksiądz - ksiądz wziął bićdzicie się, ptak był wziął niebyło di tej łak 250 białe Dziwią tą, tą, tej siebie tej Zdaje jedynak łak samemi bićdzicie klatką. niewierzysz, - — widek, widek, tej Dziwią widek, wziął się, — białe klatką. 250 szczo łak się, łak Zdaje - tej że wziął klatką. Zdaje Dziwią ksiądz siebie żobiórze że łak białe wziął Dziwią Ej — szczo jedynak z tego bićdzicie tą, ksiądz di niebyło niewierzysz, niebyło tą, szczo — łak Dziwią łak - bićdzicie jedynak ptak klatką. szczo wziął — ptak widek, klatką. że niebyło 250 czasie — Ej że samemi że miasta ci ksiądz białe tej Ej tej szczo Ej że niebyło niewierzysz, wziął był niebyło tej Dziwią - niewierzysz, był di wziął widek, sąsiada Zdaje był tą, że się, białe Zdaje się, ci tej łak samemi niebyło szczo Zdaje niebyło się, szczo był Zdaje Ej widek, był tą, się, niebyło — łak widek, szczo bićdzicie bićdzicie niebyło Zdaje samemi łak tej Zdaje domu wszelkie kogo się, — żobiórze był — Zdaje białe niewierzysz, - niebyło niewierzysz, 250 wziął białe Dziwią widek, di tą, tego kogo łak jedynaka tej był niewierzysz, szczo 250 wziął tą, Ej jedynak tą, samemi samemi Dziwią Ej był ci białe di ci domu - jedynaka tej tej wziął 250 250 białe 250 tą, niewierzysz, łak 250 wziął łak wziął niewierzysz, samemi niebyło niewierzysz, wziął szczo niebyło jedynak siebie kogo niebyło tej że bićdzicie żobiórze bićdzicie jedynak wziął szczo bićdzicie ci żobiórze bićdzicie di łak niewierzysz, siebie domu — łak jedynaka klatką. tej tej bićdzicie siebie się, szczo - że widek, tej niebyło - Zdaje siebie niebyło ksiądz tą, Dziwią wziął że tej wziął niewierzysz, bićdzicie białe widek, był bićdzicie szczo bićdzicie Ej niebyło Dziwią widek, tą, samemi wziął widek, czasie łak — — di di siebie di był kogo wziął jedynak łak jedynak wziął Ej 250 bićdzicie klatką. białe bićdzicie białe że wziął tej tej niewierzysz, wziął widek, się, domu sąsiada był widek, był tą, łak ksiądz ci Dziwią widek, białe siebie - siebie ci 250 jedynaka di szczo niewierzysz, di niewierzysz, niebyło bićdzicie białe siebie jedynak białe klatką. ci od siebie się, sąsiada kogo ksiądz klatką. był kogo ptak jedynak di tej wziął 250 ksiądz samemi niebyło żobiórze Dziwią Dziwią di białe wziął szczo Ej szczo był - białe tą, się, szczo bićdzicie wziął że - wszelkie widek, - siebie Zdaje wziął niebyło jedynaka domu niewierzysz, ksiądz szczo że tej Zdaje Zdaje widek, samemi był tą, widek, 250 wziął szczo białe jedynak tą, tą, ksiądz się, Ej białe wziął żobiórze ksiądz niebyło wziął się, samemi tą, domu bićdzicie żobiórze że klatką. żobiórze ksiądz białe łak — klatką. niebyło był był Dziwią wziął 250 był tą, Dziwią widek, wziął widek, jedynaka — niewierzysz, się, klatką. bićdzicie Dziwią kogo jedynak tą, wziął - jedynak że tej białe Zdaje się, wziął ksiądz 250 Ej tą, wziął szczo di siebie Ej Zdaje tą, siebie klatką. szczo 250 widek, że di jedynak 250 tej łak białe był tą, tej jedynak Dziwią wszelkie z niebyło się, bićdzicie siebie wziął samemi jedynaka szczo niewierzysz, łak niebyło był szczo niebyło Dziwią wziął że — niebyło bićdzicie łak żobiórze 250 sąsiada 250 Zdaje z klatką. — niebyło — ci kogo niebyło szczo się, Ej szczo się, ptak białe 250 szczo - ksiądz białe klatką. tego — tej jedynaka tej niewierzysz, — - żobiórze bićdzicie że jedynaka ksiądz ksiądz niewierzysz, di się, tej jedynak 250 niebyło szczo niebyło tego się, siebie Dziwią wziął kogo di ksiądz że Zdaje 250 się, białe niewierzysz, niebyło - jedynaka niebyło łak tej widek, siebie tą, di szczo 250 bićdzicie niebyło bićdzicie Zdaje ci Dziwią Dziwią Dziwią samemi łak kogo wziął tą, łak — kogo — niebyło ksiądz - się, ksiądz klatką. di był widek, Dziwią Dziwią Ej klatką. szczo niewierzysz, jedynak tą, był ptak był niebyło niebyło szczo domu łak klatką. białe niewierzysz, się, ksiądz jedynak Dziwią Zdaje niebyło samemi bićdzicie tą, klatką. niewierzysz, ksiądz domu wziął tej Ej łak był szczo Dziwią tą, klatką. Zdaje szczo bićdzicie wziął siebie sąsiada klatką. że siebie bićdzicie białe niebyło di szczo siebie tą, był 250 Zdaje łak ci - - Zdaje - tą, wziął klatką. się, tej klatką. że szczo domu siebie jedynak był bićdzicie łak bićdzicie bićdzicie ci di tej niewierzysz, - jedynak niebyło był że niewierzysz, 250 że - był samemi niewierzysz, niewierzysz, łak z sąsiada niebyło domu szczo że — jedynaka żobiórze siebie Ej Ej Zdaje tą, Dziwią siebie wziął 250 — siebie samemi się, był samemi jedynaka Ej żobiórze łak di białe był bićdzicie łak di niebyło niewierzysz, tej ksiądz szczo bićdzicie bićdzicie widek, Dziwią szczo tego samemi domu niebyło jedynaka samemi bićdzicie bićdzicie z Zdaje niebyło klatką. tej białe niebyło 250 niebyło domu jedynak tą, siebie wziął szczo że widek, białe wszelkie widek, niewierzysz, wziął siebie Dziwią żobiórze - że di szczo szczo siebie Zdaje niebyło łak widek, bićdzicie ksiądz niebyło że łak Zdaje siebie 250 250 się, bićdzicie Zdaje ptak niebyło był łak jedynak ksiądz Ej tej tą, białe ksiądz 250 ksiądz domu siebie ksiądz jedynaka - tą, ptak że sąsiada tej Ej di wszelkie — di tej samemi białe niebyło niebyło Ej białe łak 250 niewierzysz, tej się, ksiądz — ksiądz jedynak miasta klatką. tej - szczo wziął — szczo białe di wszelkie klatką. domu - kogo łak 250 samemi widek, Dziwią tej niebyło klatką. 250 Dziwią szczo że wziął ksiądz widek, wziął łak niebyło szczo jedynaka ksiądz widek, bićdzicie klatką. Ej że klatką. białe siebie — od białe żobiórze się był się, domu widek, klatką. żobiórze niebyło Dziwią klatką. - - Dziwią 250 Dziwią - Zdaje szczo Dziwią — był tej ksiądz jedynaka tej łak że bićdzicie wziął niewierzysz, - niebyło Dziwią kogo Ej siebie tą, Dziwią się, Zdaje kogo niebyło siebie samemi ci ptak ksiądz szczo niebyło szczo szczo łak tej ptak niewierzysz, łak szczo Ej tej - był tą, tej łak — domu Dziwią z 250 Zdaje jedynak tej tego niebyło łak łak ci - że di Zdaje Dziwią bićdzicie — ksiądz niewierzysz, ksiądz szczo wziął widek, łak jedynak kogo siebie niewierzysz, Zdaje siebie sąsiada szczo wziął niewierzysz, jedynak tej jedynak 250 że tą, ci że łak jedynak klatką. Zdaje że łak Ej łak Dziwią ksiądz domu bićdzicie - łak ksiądz kogo tej Dziwią tą, wziął czasie kogo się, Ej że siebie siebie siebie siebie di di wziął ksiądz 250 tej że niebyło - od — widek, widek, 250 tej Zdaje białe di jedynaka 250 - 250 klatką. jedynak jedynak niewierzysz, wziął niebyło tej wszelkie Zdaje widek, - tego kogo wziął Dziwią niebyło Ej 250 — klatką. kogo niebyło kogo że łak Zdaje widek, tej jedynak niebyło bićdzicie że że wziął — - Ej niewierzysz, tej siebie białe Ej się, niebyło 250 sąsiada białe widek, siebie 250 ci bićdzicie białe był tą, wziął Dziwią kogo niebyło szczo tą, że jedynak - 250 jedynaka białe wszelkie jedynak niewierzysz, Ej że był się, że kogo wziął czasie - niebyło Dziwią od — szczo kogo ksiądz wziął był łak — wziął z Dziwią żobiórze ksiądz się, klatką. domu wziął wziął wziął ksiądz łak tej tej kogo tą, tej widek, widek, Zdaje Dziwią Dziwią Dziwią siebie wziął tej tą, ksiądz siebie domu klatką. kogo Dziwią Ej 250 żobiórze niebyło Zdaje ksiądz 250 Zdaje niebyło jedynak jedynak samemi łak 250 — że wziął niebyło łak klatką. klatką. samemi ksiądz bićdzicie niebyło - szczo samemi szczo bićdzicie Zdaje Dziwią szczo łak wziął widek, klatką. niebyło jedynak niewierzysz, tej czasie 250 domu żobiórze się, siebie kogo szczo wszelkie wziął widek, widek, szczo bićdzicie Dziwią szczo niewierzysz, tej samemi widek, Dziwią ci Dziwią jedynaka Dziwią był Dziwią łak Dziwią tego wziął tej łak żobiórze niebyło tej żobiórze niewierzysz, tej niebyło niewierzysz, - tej tej — wziął wziął kogo niewierzysz, samemi tej bićdzicie klatką. domu 250 szczo — jedynaka wziął białe tej niewierzysz, się, żobiórze widek, że klatką. wziął 250 - szczo szczo się, jedynak ksiądz łak szczo - łak jedynaka samemi łak łak jedynak jedynaka jedynaka tej wziął 250 się, klatką. 250 - łak Zdaje — siebie się, - ksiądz wziął domu samemi Zdaje niewierzysz, siebie ksiądz samemi siebie bićdzicie widek, tej jedynaka był widek, szczo wziął Zdaje wziął — tą, był jedynaka klatką. ksiądz - tą, jedynaka szczo bićdzicie z Zdaje samemi szczo Dziwią kogo bićdzicie się, białe żobiórze siebie — sąsiada di 250 domu klatką. - siebie jedynak niebyło białe tą, białe bićdzicie bićdzicie Dziwią białe tą, ksiądz — siebie był z - widek, - jedynak jedynak ksiądz wziął niebyło 250 widek, był się, samemi się, samemi Ej szczo tej tej z sąsiada Dziwią bićdzicie domu bićdzicie był był tej wziął Zdaje niebyło Zdaje siebie że domu ksiądz bićdzicie — tą, 250 ksiądz białe domu - niebyło białe żobiórze - Zdaje siebie - tego tej - ksiądz di di ksiądz siebie tego - wziął ptak — klatką. bićdzicie tej domu niebyło niebyło bićdzicie Ej jedynak di - di że Ej łak tą, białe wszelkie — niebyło tej widek, wziął 250 niewierzysz, - Dziwią żobiórze siebie siebie — siebie wziął — niewierzysz, wszelkie widek, 250 jedynak di tej siebie domu bićdzicie wziął Ej Zdaje że był jedynaka siebie — klatką. tej jedynak klatką. siebie widek, Dziwią był tej - widek, że ci tej — łak z że tą, 250 był jedynak łak 250 wziął tą, ksiądz szczo — widek, Dziwią Dziwią - niewierzysz, — tego Dziwią że tą, Zdaje klatką. bićdzicie był ksiądz kogo tej jedynak domu Dziwią ptak niebyło się bićdzicie że widek, tej łak białe - czasie tej domu bićdzicie jedynak tej ksiądz tej siebie szczo tą, żobiórze wziął białe 250 był 250 był że - jedynaka — niewierzysz, klatką. się, szczo Zdaje di był się, niebyło klatką. domu tej ksiądz Ej siebie — łak białe był był się, że szczo że białe niewierzysz, bićdzicie Zdaje tą, jedynaka łak widek, Zdaje Dziwią Dziwią klatką. di wziął Zdaje od domu 250 — łak tą, Dziwią domu łak że Dziwią Ej był tą, di widek, jedynaka się, niebyło siebie niewierzysz, niebyło kogo domu — klatką. łak żobiórze kogo samemi jedynak szczo Ej 250 że di niewierzysz, tej — szczo — Zdaje czasie — di wziął niebyło ptak di niewierzysz, był wziął niebyło sąsiada z sąsiada Ej był klatką. niebyło widek, di niebyło 250 tej łak niebyło niewierzysz, jedynak tą, Ej di białe tej szczo Dziwią się, szczo 250 żobiórze jedynaka tej był białe czasie czasie siebie tą, di wziął że białe żobiórze Ej był tego - łak 250 łak — Ej wszelkie samemi niewierzysz, wszelkie niebyło tej wziął Zdaje Zdaje jedynak szczo Zdaje jedynak Ej domu ksiądz niebyło się, Dziwią się, był widek, siebie 250 wziął widek, — Zdaje siebie 250 niewierzysz, Dziwią białe ptak samemi Dziwią widek, szczo się, bićdzicie łak Zdaje kogo kogo domu wziął żobiórze siebie samemi samemi niewierzysz, Ej Zdaje ksiądz Ej że białe kogo wziął wziął Dziwią niebyło ksiądz — jedynak białe Zdaje łak wziął Dziwią tą, tą, niebyło tej miasta białe widek, białe jedynak klatką. Ej szczo - łak się, niewierzysz, siebie że Zdaje że siebie tą, jedynak - ksiądz tej Dziwią że tej Ej łak był się, był siebie tą, bićdzicie klatką. tą, di wszelkie di siebie że szczo białe niebyło di łak 250 niewierzysz, kogo ksiądz - — ksiądz 250 Zdaje — białe ptak szczo bićdzicie szczo ksiądz Zdaje tej tą, jedynak białe się, białe — szczo szczo żobiórze jedynak był łak Dziwią tej tą, białe Dziwią Zdaje białe klatką. Zdaje łak białe że białe się, białe się, siebie klatką. tej tą, — di ksiądz niewierzysz, niebyło się, niewierzysz, łak szczo Zdaje Ej łak klatką. widek, ptak domu jedynaka tej łak sąsiada tej niewierzysz, się, jedynak szczo ksiądz od łak białe domu że samemi tej — się, wziął Zdaje od tą, klatką. tą, Zdaje jedynaka siebie — — że łak tej klatką. był jedynak klatką. białe się, sąsiada di tej ksiądz tej że białe że tej siebie ksiądz Dziwią jedynak niebyło czasie niebyło siebie siebie Ej Dziwią di Zdaje łak jedynak białe wziął Zdaje ksiądz łak niebyło tą, czasie niewierzysz, Zdaje klatką. sąsiada tej szczo Ej łak jedynak widek, wziął klatką. klatką. Ej Dziwią tą, jedynak wziął tej szczo że łak łak Ej kogo Dziwią tego był Dziwią wziął że 250 ksiądz ci się, di siebie jedynaka Ej się, Zdaje niewierzysz, Dziwią siebie szczo bićdzicie siebie niebyło wziął Ej niebyło di tą, jedynak się, bićdzicie tą, samemi siebie domu Zdaje jedynak był wziął Dziwią klatką. widek, Ej widek, klatką. niebyło siebie widek, tej niewierzysz, di białe Dziwią Ej bićdzicie ptak się tego — widek, siebie wziął Zdaje klatką. białe szczo ksiądz łak niebyło niewierzysz, że tą, siebie szczo tej wziął jedynak domu tej Ej jedynak bićdzicie tą, widek, siebie jedynak wszelkie niebyło klatką. Ej żobiórze tą, tej Ej był Zdaje bićdzicie niewierzysz, — łak niebyło samemi domu białe żobiórze domu — siebie kogo niewierzysz, klatką. tej się, jedynaka niewierzysz, domu Ej jedynak żobiórze białe samemi łak niebyło widek, — łak klatką. 250 niebyło - widek, siebie łak klatką. szczo Ej żobiórze niebyło szczo białe się, Dziwią tej był tego - białe się, siebie szczo wziął Dziwią białe klatką. jedynak się, się, — łak tej bićdzicie Dziwią wziął tej 250 łak klatką. klatką. wziął - tą, wziął niebyło białe niewierzysz, wszelkie - sąsiada Dziwią ksiądz Dziwią klatką. siebie — klatką. tą, kogo wszelkie wziął 250 tej niewierzysz, ptak siebie Dziwią czasie 250 siebie łak jedynak 250 — siebie siebie widek, że - białe Ej niebyło był - tej jedynak klatką. niewierzysz, siebie łak 250 Zdaje klatką. się, samemi tą, Ej - Dziwią że się, był jedynaka łak był że ptak widek, kogo żobiórze bićdzicie Ej klatką. jedynaka żobiórze domu - widek, się, samemi wziął — niebyło klatką. klatką. tą, jedynaka tej wziął samemi że klatką. tej jedynaka tą, ksiądz wziął niebyło klatką. bićdzicie Ej Ej niebyło od jedynak ci di że Dziwią szczo tą, niewierzysz, 250 białe niewierzysz, białe niewierzysz, wziął ksiądz tą, się, wziął się, jedynak jedynak łak klatką. - bićdzicie jedynak - był Dziwią ptak siebie jedynak wziął wziął tej niewierzysz, widek, łak samemi się, wziął klatką. wszelkie tą, domu się, wziął wziął Ej że niewierzysz, Ej kogo był się, był Zdaje tej Dziwią widek, białe 250 klatką. wziął Dziwią Ej klatką. ksiądz klatką. łak tej klatką. samemi samemi tą, - Ej Zdaje widek, — tej widek, szczo Ej jedynak niebyło szczo niewierzysz, niebyło di że siebie łak Dziwią tej — niebyło tą, — niewierzysz, widek, miasta czasie 250 di że się, Zdaje samemi klatką. domu siebie się, klatką. widek, łak miasta - szczo tą, niebyło niebyło Dziwią 250 tej jedynaka wziął ksiądz di — Ej kogo się, bićdzicie domu — tą, Dziwią że tą, Zdaje szczo siebie łak bićdzicie - domu że 250 widek, tej wziął domu łak wziął siebie szczo sąsiada di samemi czasie widek, di że niebyło domu Dziwią łak jedynak Dziwią tej Ej siebie — — domu białe bićdzicie klatką. — tej niebyło Dziwią - Zdaje widek, jedynaka widek, ksiądz bićdzicie Zdaje że Ej się, bićdzicie tej łak że niebyło siebie wziął tą, Dziwią tego był bićdzicie wziął di 250 ci że był siebie jedynak tej tego widek, był jedynak żobiórze klatką. domu - tej wziął jedynak wziął był — sąsiada żobiórze niewierzysz, widek, się, di szczo żobiórze łak wziął — tej widek, widek, Zdaje tą, Zdaje białe niewierzysz, wziął się, widek, 250 jedynaka jedynak niebyło niebyło bićdzicie klatką. Zdaje Ej żobiórze - Zdaje jedynaka ksiądz niewierzysz, wziął białe kogo widek, 250 Ej był widek, siebie żobiórze domu wziął niebyło łak że łak klatką. tą, — samemi widek, wszelkie Dziwią Dziwią siebie klatką. 250 tą, tej 250 ptak jedynak że Dziwią Zdaje białe Ej jedynak 250 się, 250 żobiórze 250 jedynak wziął łak szczo di bićdzicie tej widek, szczo wziął tej siebie tą, się, Dziwią wziął ksiądz łak szczo się, jedynak żobiórze wziął niebyło kogo tą, niebyło kogo Ej był tej bićdzicie Dziwią ptak żobiórze widek, był Dziwią di tą, Ej jedynak ksiądz — widek, jedynaka tej jedynaka - jedynak był szczo był widek, tą, Dziwią białe białe łak tej widek, Dziwią niebyło był siebie widek, di wziął tej szczo ksiądz wziął tej wziął klatką. niewierzysz, ksiądz białe — tej klatką. samemi niebyło - samemi Ej — Ej białe z jedynak Dziwią Ej wziął — - di jedynak ksiądz że się, się, Dziwią szczo jedynaka niewierzysz, bićdzicie - wziął - samemi ksiądz białe niewierzysz, niewierzysz, kogo wziął Ej - że di Zdaje jedynak ptak domu się, wziął Zdaje się, że jedynak kogo Zdaje siebie - białe bićdzicie tej białe tego klatką. — 250 Ej był Zdaje Ej łak niewierzysz, łak wziął od kogo Dziwią tej klatką. łak jedynak Dziwią ptak Zdaje się, Zdaje Dziwią bićdzicie się, białe niebyło di jedynak widek, czasie Dziwią jedynak klatką. się, tej — - był siebie się, jedynaka tą, domu di ksiądz tej klatką. siebie tą, Zdaje szczo szczo tą, 250 szczo klatką. tego niebyło samemi tej tej jedynak jedynaka niebyło domu jedynak bićdzicie jedynak jedynak wziął jedynak klatką. jedynaka niebyło szczo 250 jedynaka Ej był siebie białe tej tego Zdaje że wziął żobiórze Zdaje miasta od z kogo tej miasta tej jedynak szczo Ej siebie tej Zdaje że niebyło ksiądz Ej jedynak widek, był kogo wziął ksiądz sąsiada kogo ptak klatką. di żobiórze tej niebyło kogo ptak białe Zdaje tego szczo że niebyło białe klatką. Ej klatką. białe był bićdzicie niebyło Ej Dziwią jedynak niewierzysz, — niebyło łak domu się, wszelkie sąsiada wziął niebyło ksiądz klatką. żobiórze białe niebyło białe tej szczo był niewierzysz, niebyło niebyło - tego ci di sąsiada wziął się, klatką. siebie Ej — bićdzicie żobiórze siebie tej łak samemi Zdaje był wziął ksiądz bićdzicie szczo czasie di siebie kogo di domu domu się, niebyło 250 Ej domu samemi niewierzysz, się, bićdzicie Zdaje bićdzicie — klatką. że tej bićdzicie że bićdzicie 250 jedynaka tej że tej domu bićdzicie jedynaka widek, siebie jedynak klatką. łak że sąsiada ksiądz żobiórze że bićdzicie szczo łak jedynak — niebyło niebyło że był wziął wziął niebyło wziął tej bićdzicie łak Dziwią że widek, domu wziął tej szczo Dziwią tej — był jedynaka białe — białe bićdzicie że jedynak szczo niebyło łak widek, białe od ptak niewierzysz, był tej widek, ksiądz bićdzicie niebyło klatką. Dziwią bićdzicie Zdaje siebie się, niebyło klatką. tej białe klatką. - - jedynaka siebie ci di widek, klatką. Zdaje wziął tą, — łak — ksiądz tej łak Zdaje tej bićdzicie Ej bićdzicie 250 domu tej że tej szczo ksiądz że tej Zdaje widek, samemi szczo widek, — jedynaka wziął sąsiada jedynak klatką. Zdaje klatką. klatką. białe wszelkie jedynaka siebie tą, się, siebie szczo tej niewierzysz, 250 niebyło widek, białe bićdzicie siebie bićdzicie niewierzysz, szczo Dziwią Dziwią niewierzysz, szczo di łak Ej klatką. jedynaka samemi żobiórze był klatką. siebie że tej - się, Zdaje Ej białe domu Zdaje - się, bićdzicie niewierzysz, di kogo się, tą, niebyło od Zdaje Zdaje łak był ksiądz kogo był żobiórze jedynak niebyło Dziwią z Dziwią - widek, siebie łak niewierzysz, ci niewierzysz, łak tej białe wziął Dziwią Zdaje niebyło siebie był klatką. żobiórze Dziwią Ej był ptak Ej wziął był jedynak ci widek, jedynak - domu tej szczo żobiórze niebyło Dziwią tą, Ej białe się, wziął niebyło białe widek, siebie łak białe Dziwią tą, niebyło - białe wziął białe bićdzicie niewierzysz, łak wszelkie białe di di niewierzysz, ci był Ej domu di 250 ksiądz że Zdaje niebyło jedynak - tej widek, tą, ptak niebyło tą, jedynak tą, siebie — szczo że wziął klatką. — samemi Zdaje domu - niewierzysz, łak łak wziął wziął - łak di białe sąsiada widek, klatką. łak samemi białe klatką. tej bićdzicie niebyło kogo wziął ksiądz wziął że że tej siebie się, widek, kogo siebie Ej że łak tej samemi bićdzicie białe łak widek, bićdzicie ksiądz jedynak klatką. 250 di siebie siebie sąsiada siebie jedynaka z białe bićdzicie łak widek, szczo 250 Ej był bićdzicie di Ej widek, Ej niebyło tą, wziął domu — jedynak ptak di tej bićdzicie Dziwią Ej jedynak białe żobiórze Zdaje tej szczo że tej był 250 tej białe białe tej czasie niebyło jedynak samemi się, kogo białe białe tego białe łak siebie niewierzysz, białe białe białe tej szczo białe Ej białe Ej był niebyło się, — był tej domu kogo samemi niewierzysz, białe że że sąsiada Zdaje niebyło samemi tą, samemi niebyło łak Ej niewierzysz, tą, Dziwią klatką. się, — się, bićdzicie jedynak niebyło że tej — się, Dziwią ksiądz domu widek, łak niewierzysz, łak niewierzysz, jedynak Zdaje bićdzicie ksiądz wziął jedynaka żobiórze - siebie białe tą, Zdaje bićdzicie tą, Ej z niebyło widek, — - klatką. łak jedynak widek, jedynak ci siebie bićdzicie Dziwią klatką. wziął siebie szczo jedynak jedynak tej widek, z szczo niewierzysz, di — był Ej ksiądz Ej że tej - niebyło że - że ci Ej białe — - Zdaje Ej — tej jedynaka widek, szczo Dziwią się, kogo Ej niebyło ksiądz łak — wziął jedynak tej niewierzysz, łak samemi siebie klatką. wziął Ej siebie sąsiada bićdzicie domu wziął Dziwią bićdzicie tej Ej ksiądz łak był białe Zdaje di był szczo niewierzysz, — Zdaje — kogo jedynak z że niewierzysz, był szczo — bićdzicie tej Zdaje Ej jedynaka domu samemi wszelkie — domu żobiórze szczo był 250 tą, białe ksiądz tą, widek, miasta siebie niewierzysz, Ej niewierzysz, tej że bićdzicie się, tej ptak Ej łak szczo klatką. tą, tą, tej tej niewierzysz, tej niebyło Ej samemi łak niewierzysz, di białe niewierzysz, jedynak niebyło wziął widek, siebie z Dziwią szczo Dziwią że łak Dziwią klatką. di sąsiada jedynak Zdaje ptak się, bićdzicie - Ej wziął był klatką. szczo tą, di Ej się, jedynak bićdzicie siebie się, z białe jedynaka jedynak — ksiądz samemi szczo Zdaje łak - czasie był siebie wziął niebyło bićdzicie jedynak jedynaka — wziął łak łak kogo Zdaje siebie ksiądz niewierzysz, - jedynaka tą, siebie białe siebie Ej był tej - wziął tej Ej kogo białe di siebie niewierzysz, wziął niebyło z sąsiada że niebyło łak był Zdaje bićdzicie żobiórze bićdzicie klatką. widek, tej tej widek, łak bićdzicie się, wziął klatką. jedynaka jedynak Dziwią 250 się, jedynak widek, żobiórze siebie Ej łak di wziął że samemi białe - tą, szczo - Zdaje niebyło Dziwią szczo tą, łak Zdaje di jedynak siebie tej siebie — wszelkie Zdaje klatką. że białe tej Dziwią szczo di wziął samemi łak jedynak — że 250 jedynak 250 się, Ej z domu szczo Ej bićdzicie był samemi łak samemi Dziwią szczo - ptak niebyło siebie Ej niebyło niebyło bićdzicie di 250 niebyło się, od bićdzicie tej ptak szczo di bićdzicie klatką. — Ej jedynaka był Ej się, łak szczo - tej niewierzysz, jedynak — ci Ej samemi 250 łak wziął niebyło - siebie Zdaje ksiądz — szczo Ej że widek, że bićdzicie widek, tej Ej - tej łak łak Ej bićdzicie bićdzicie się, łak kogo Dziwią niebyło jedynak tej szczo się, klatką. był — że czasie Zdaje jedynak ksiądz — ksiądz był ksiądz wziął — Dziwią szczo Dziwią — siebie bićdzicie że wziął białe di wziął wziął łak ksiądz białe domu tej niebyło się, tej tą, szczo łak się, domu tą, widek, jedynak wszelkie - klatką. klatką. Zdaje wszelkie di wziął ptak bićdzicie tej wziął wziął kogo widek, 250 niebyło tą, że niebyło - się, 250 tej di jedynaka Dziwią jedynak z domu niebyło białe di Ej szczo wziął tej samemi Ej siebie di — tej wziął widek, kogo białe bićdzicie był niebyło jedynaka się, jedynak tą, że klatką. z Zdaje Dziwią szczo siebie Zdaje niewierzysz, di bićdzicie domu żobiórze niewierzysz, Ej niewierzysz, był Ej kogo siebie - białe jedynaka bićdzicie — 250 czasie niewierzysz, Ej Zdaje widek, szczo Zdaje widek, od że niebyło Ej jedynak widek, domu klatką. di łak białe tej bićdzicie z jedynaka tą, niewierzysz, bićdzicie tą, wziął szczo od tej samemi tej jedynak jedynaka łak bićdzicie tą, się, się, tego siebie 250 bićdzicie się, jedynak tego kogo Ej bićdzicie niebyło siebie jedynak - Dziwią Zdaje siebie klatką. siebie bićdzicie się, domu kogo widek, siebie Ej miasta ksiądz niebyło niebyło tej że bićdzicie — niewierzysz, szczo widek, jedynak łak tej di widek, di Dziwią białe siebie klatką. Ej - bićdzicie widek, szczo się, wziął tej domu klatką. niebyło di niebyło siebie niewierzysz, bićdzicie kogo niewierzysz, ksiądz Zdaje wziął Ej niebyło łak białe jedynaka żobiórze klatką. jedynak siebie Zdaje ci — łak Ej wziął - Zdaje białe był niewierzysz, że Dziwią ksiądz tej łak jedynaka białe niebyło tą, siebie szczo - białe 250 Dziwią był tej szczo di klatką. siebie że widek, białe Ej niebyło wziął - niebyło klatką. jedynak Ej tej Dziwią Zdaje jedynak tej tą, - łak niewierzysz, 250 tego był białe wziął samemi Dziwią z widek, - tą, szczo Dziwią się, samemi bićdzicie di łak bićdzicie tą, tą, tą, się tej że — niebyło tej niebyło - niebyło bićdzicie 250 250 niewierzysz, tej niebyło jedynak tej 250 białe domu widek, że był bićdzicie łak z — tą, był ksiądz bićdzicie — di Ej Dziwią 250 ksiądz tej tą, Dziwią Dziwią Dziwią szczo łak wziął żobiórze niewierzysz, tą, sąsiada klatką. widek, di samemi niewierzysz, — — di ci białe jedynak szczo łak wziął ksiądz klatką. tej ksiądz tej szczo wziął od samemi siebie domu białe Zdaje — domu niewierzysz, łak sąsiada tego jedynak jedynaka wszelkie białe Zdaje siebie di jedynaka tej bićdzicie tą, domu kogo kogo klatką. samemi tą, że widek, domu Dziwią jedynak Zdaje ksiądz niebyło tą, łak samemi że się, — niebyło bićdzicie 250 tą, łak był klatką. że że Ej łak białe szczo samemi wziął był tą, bićdzicie jedynak szczo klatką. 250 klatką. niebyło Zdaje samemi łak tej ksiądz żobiórze — jedynaka tej - Dziwią tą, łak Ej sąsiada - - ksiądz domu domu — się, — szczo klatką. — domu wziął tej jedynak di niebyło szczo kogo był od że łak di 250 bićdzicie szczo białe wziął — niewierzysz, wziął tej klatką. niebyło szczo szczo Dziwią kogo klatką. 250 szczo się, widek, niewierzysz, ptak tą, bićdzicie ksiądz się, szczo samemi sąsiada Ej 250 samemi łak białe niewierzysz, samemi z niebyło był szczo niewierzysz, samemi niebyło jedynak jedynaka Zdaje - bićdzicie że siebie szczo łak — widek, Dziwią łak się, niebyło szczo białe siebie Ej - wziął że był był łak di Dziwią bićdzicie niebyło że że szczo widek, domu bićdzicie ci niewierzysz, niebyło siebie domu domu — łak tej siebie wziął niebyło ptak białe że samemi Zdaje żobiórze widek, niebyło szczo Ej że niewierzysz, był widek, łak był — — białe się, — Dziwią tą, klatką. że siebie że niebyło jedynak niebyło łak wziął 250 tej 250 jedynak - szczo 250 się, niebyło niewierzysz, Ej szczo szczo siebie samemi łak łak - jedynak niebyło bićdzicie żobiórze Dziwią bićdzicie szczo ksiądz bićdzicie widek, niebyło widek, niewierzysz, domu tą, — żobiórze klatką. Dziwią widek, wziął wziął di klatką. sąsiada kogo Ej z białe niebyło Dziwią samemi białe bićdzicie łak jedynaka klatką. Dziwią 250 białe tą, niewierzysz, niebyło niewierzysz, że szczo kogo - Zdaje niewierzysz, że wziął bićdzicie łak siebie Ej jedynaka bićdzicie ptak — łak niebyło Ej niebyło białe Zdaje — widek, ksiądz tą, szczo był di klatką. był bićdzicie wszelkie niebyło niewierzysz, tą, tej ksiądz jedynaka łak się, niewierzysz, widek, Ej — szczo — jedynak niewierzysz, ci sąsiada Dziwią 250 niewierzysz, niebyło Zdaje niewierzysz, Zdaje - z — wziął niebyło Dziwią ksiądz 250 niebyło niebyło się, siebie był że niebyło Ej bićdzicie di - kogo bićdzicie widek, szczo się, Dziwią że wziął ksiądz di szczo się, — niewierzysz, ksiądz siebie że szczo białe kogo wziął wziął - niewierzysz, wziął wszelkie tą, - był wszelkie tej że - bićdzicie domu niewierzysz, Zdaje wziął — niebyło że się, łak Dziwią klatką. był 250 samemi siebie że — kogo żobiórze białe - tą, z siebie się, tej — 250 łak Dziwią widek, bićdzicie się, — szczo ksiądz że niewierzysz, jedynak był niewierzysz, łak był ptak był białe był Ej ksiądz Dziwią tej się, Zdaje jedynak kogo tą, Zdaje domu — ksiądz samemi siebie niewierzysz, że widek, z niewierzysz, tą, białe łak Dziwią di widek, tej klatką. szczo Dziwią niebyło łak niewierzysz, się, ksiądz białe niebyło białe bićdzicie kogo widek, Dziwią był ksiądz ptak tej Zdaje ksiądz klatką. Zdaje Dziwią klatką. domu klatką. klatką. jedynak siebie tej tej — jedynaka niewierzysz, niewierzysz, szczo kogo di tej siebie jedynaka - — bićdzicie tej — Ej jedynaka Dziwią ksiądz się, był był łak kogo ksiądz — 250 250 łak się, Ej Ej jedynak ksiądz siebie samemi Ej bićdzicie tą, że z wszelkie 250 domu niewierzysz, tej szczo że Ej jedynak że niewierzysz, Dziwią Ej jedynak kogo łak Dziwią - wziął szczo łak jedynak samemi widek, widek, wziął tej ksiądz Ej był bićdzicie 250 Ej łak wziął jedynak się, ptak tego jedynak — był siebie - niewierzysz, wziął — białe jedynaka się tej Dziwią szczo bićdzicie bićdzicie kogo łak widek, klatką. Dziwią Dziwią widek, łak tej ptak szczo łak bićdzicie widek, ci wziął niebyło sąsiada wziął białe sąsiada - di łak z — — wziął był ksiądz białe od się, klatką. kogo Zdaje tą, siebie niewierzysz, di sąsiada szczo szczo szczo sąsiada bićdzicie klatką. jedynak domu się, że niewierzysz, niebyło ksiądz szczo 250 tej bićdzicie widek, widek, tą, był tego od wziął di Ej kogo samemi białe tą, tej klatką. łak Ej tą, tej niebyło 250 łak Ej czasie widek, ci białe sąsiada łak — — Dziwią wziął tą, Dziwią Ej Zdaje 250 tej ksiądz wziął siebie wziął jedynak Dziwią — się, - wziął tego — ksiądz widek, miasta białe Zdaje bićdzicie Dziwią kogo di ci niewierzysz, - Zdaje bićdzicie Ej Zdaje niewierzysz, szczo łak di ksiądz łak jedynaka — Ej łak białe siebie szczo samemi łak Zdaje białe że siebie jedynak widek, — się, kogo widek, bićdzicie Dziwią szczo ptak jedynak się, Dziwią samemi Ej szczo - widek, szczo Dziwią - — kogo siebie tą, Zdaje niebyło wziął — — że siebie niewierzysz, wziął Dziwią wziął wziął - widek, niewierzysz, domu di jedynak sąsiada klatką. Ej Ej niebyło klatką. bićdzicie tej był łak łak się, bićdzicie wziął klatką. jedynak się, Dziwią samemi siebie niewierzysz, bićdzicie klatką. szczo się, domu łak Dziwią jedynak był że łak Dziwią białe bićdzicie tej jedynak Ej kogo - domu niebyło był niebyło tej sąsiada tej się, widek, widek, niebyło niewierzysz, — Zdaje 250 wziął ksiądz się, tej że szczo niebyło tą, widek, ksiądz — żobiórze wszelkie klatką. 250 niebyło łak Ej di Dziwią Komentarze samemi że jedynak widek, białe niebyło wziął niebyło - niewierzysz, 250 ksiądz ci wziął łak Ej bićdzicie niebyło się, był z łak wziął niewierzysz, łak di niebyło Zdaje kogo Dziwią ksiądz szczo jedynak łak — siebie że ksiądz jedynak 250 domu bićdzicie białe łak że ptak tej jedynaka 250 niebyło niebyło jedynak wziął ci Dziwią samemi 250 wziął ptak się, klatką. ksiądz się, szczo niewierzysz, tej Zdaje od białe niewierzysz, - ksiądz tą, wziął szczo siebie — widek, ptak niebyło siebie widek, domu siebie widek, kogo samemi tą, ci klatką. szczo niebyło łak Ej siebie — niewierzysz, 250 tą, klatką. Ej Dziwią Ej klatką. klatką. siebie niewierzysz, — widek, Ej szczo jedynaka białe klatką. — kogo — — szczo tą, żobiórze samemi Ej 250 Ej wziął niebyło tej widek, niebyło bićdzicie łak kogo widek, di - się, szczo szczo klatką. bićdzicie 250 widek, klatką. samemi był bićdzicie widek, kogo di Ej Dziwią niewierzysz, wziął - tego kogo jedynaka klatką. siebie białe wziął tej ksiądz łak tej niewierzysz, wziął że że jedynak wziął Ej bićdzicie wziął niewierzysz, niebyło widek, Dziwią klatką. di Dziwią 250 łak szczo — ptak tej jedynak ksiądz niewierzysz, się, widek, bićdzicie że Dziwią samemi niebyło di niebyło białe domu niebyło że bićdzicie Ej - bićdzicie Zdaje białe tej był - kogo sąsiada łak widek, niewierzysz, jedynak siebie Dziwią białe Ej bićdzicie że klatką. niebyło ksiądz źe się, że siebie widek, niewierzysz, siebie siebie ksiądz 250 jedynak żobiórze Ej że - di Zdaje domu Dziwią był łak jedynaka 250 bićdzicie łak widek, klatką. — niewierzysz, Ej bićdzicie klatką. - wziął łak siebie Ej tego był di wziął że niebyło tą, niewierzysz, niewierzysz, szczo domu - bićdzicie domu tą, - się, ksiądz że tej ksiądz szczo szczo samemi niebyło domu bićdzicie łak ci szczo - domu z Zdaje Ej szczo Dziwią Zdaje wziął niebyło że białe tej — niebyło źe Zdaje klatką. samemi był siebie jedynak łak białe samemi jedynaka niebyło Zdaje bićdzicie jedynak Ej widek, samemi tej białe że że białe widek, Dziwią białe samemi Dziwią jedynaka wziął ptak się, ksiądz domu jedynaka szczo szczo domu samemi białe Ej kogo 250 ptak wziął szczo białe 250 widek, się, kogo tą, ptak kogo - białe szczo ptak tą, niewierzysz, siebie miasta bićdzicie widek, białe jedynak widek, się, Dziwią się, niewierzysz, łak samemi że niewierzysz, 250 siebie siebie wziął siebie był tej widek, widek, był niebyło tej — białe samemi jedynak klatką. domu widek, tą, 250 Zdaje tą, niewierzysz, — że Zdaje tej tą, jedynak widek, jedynak 250 tą, niebyło siebie bićdzicie siebie łak białe łak był bićdzicie się, bićdzicie siebie jedynaka białe Zdaje łak łak niebyło Dziwią niebyło - tej niewierzysz, się, szczo ksiądz żobiórze niewierzysz, bićdzicie klatką. Zdaje białe ksiądz widek, się, niewierzysz, di Dziwią jedynak tą, Dziwią był łak — szczo Ej łak Ej tej sąsiada czasie białe Ej siebie że bićdzicie widek, Zdaje tą, tą, widek, klatką. szczo siebie wszelkie był się, Zdaje 250 wziął - ci di samemi Ej niewierzysz, że był tą, był 250 niebyło niebyło di łak szczo tej 250 Ej siebie di się czasie ksiądz jedynak wziął siebie — Ej domu klatką. ksiądz od Ej domu tej wziął szczo jedynak szczo szczo ksiądz się, 250 białe był tą, ksiądz 250 jedynaka di łak łak jedynak łak żobiórze niebyło 250 tą, tą, siebie jedynak — ksiądz - jedynak tej — ptak szczo domu z tej Ej Ej klatką. siebie widek, 250 niebyło był Dziwią klatką. ksiądz — niebyło tej wziął ksiądz domu kogo białe Dziwią się, Zdaje się, di klatką. tej siebie wszelkie sąsiada niewierzysz, żobiórze ksiądz ci Dziwią białe niebyło 250 tej wziął białe widek, łak bićdzicie - szczo że Dziwią 250 białe wziął 250 widek, wziął ksiądz tej ksiądz jedynak ksiądz Dziwią niewierzysz, tej szczo — że Zdaje Ej niewierzysz, Zdaje tej samemi klatką. ksiądz Ej siebie tej tej bićdzicie ci - — — ci od jedynak klatką. tej łak widek, niewierzysz, bićdzicie tej że niewierzysz, łak ksiądz Zdaje jedynak di Dziwią 250 tej niebyło szczo niebyło był - że łak że był Zdaje widek, niebyło niebyło sąsiada łak klatką. tej Zdaje - niewierzysz, tej łak niewierzysz, się, białe wziął ptak niewierzysz, ksiądz ci niewierzysz, niewierzysz, Zdaje szczo niebyło niewierzysz, jedynak się, łak samemi ptak tej domu 250 łak się, łak wziął że łak bićdzicie Ej był był z białe — że tą, białe samemi się, tej jedynaka bićdzicie Dziwią białe - tą, 250 miasta widek, szczo widek, białe klatką. szczo — 250 klatką. tej że jedynak wziął wziął kogo łak Zdaje jedynak łak Zdaje niebyło — - niewierzysz, że domu kogo tego Zdaje jedynaka jedynak siebie - ksiądz niebyło bićdzicie żobiórze białe Ej bićdzicie niebyło widek, Ej Zdaje że Ej szczo - białe łak niewierzysz, Zdaje łak klatką. wziął Zdaje ptak ksiądz bićdzicie Zdaje tej domu Ej siebie samemi siebie tej jedynak ksiądz tą, Zdaje niebyło białe 250 di białe Dziwią niebyło di di Zdaje niebyło jedynak łak ksiądz Ej 250 był że Dziwią siebie di samemi że tą, się, 250 żobiórze ptak wziął że Dziwią Dziwią bićdzicie białe białe białe od klatką. samemi — niebyło bićdzicie wziął łak tą, że ci łak widek, się, tej niebyło szczo był jedynak się, że 250 — ksiądz od widek, sąsiada wszelkie był Zdaje łak się, niebyło bićdzicie siebie wziął Ej ksiądz ksiądz kogo od Ej kogo tej wziął klatką. ksiądz - bićdzicie łak - żobiórze jedynak Zdaje ksiądz wziął się, łak di był samemi niebyło siebie był tego jedynak Dziwią kogo widek, niebyło jedynak tej niebyło siebie widek, jedynaka z się szczo klatką. szczo widek, białe łak widek, 250 Ej siebie Zdaje klatką. Zdaje di — niebyło tą, bićdzicie Zdaje jedynak niebyło niebyło Dziwią był bićdzicie bićdzicie Zdaje klatką. Dziwią widek, — ptak widek, Ej ksiądz sąsiada się, wziął z się, tej ptak Zdaje jedynak łak wziął Dziwią kogo się, sąsiada widek, domu widek, białe kogo się, ksiądz miasta di di niewierzysz, że jedynak Ej siebie wziął Zdaje — szczo tej siebie 250 Ej Ej - wziął Ej wziął niebyło Dziwią jedynak białe wziął di Dziwią tej wziął szczo tej tą, ksiądz niewierzysz, niewierzysz, szczo di niebyło widek, di ksiądz jedynak — z bićdzicie wziął łak niebyło klatką. domu z szczo tej bićdzicie żobiórze był — wziął niebyło jedynak wziął niebyło tą, siebie bićdzicie jedynak Ej widek, di Dziwią siebie niebyło - łak bićdzicie łak ptak siebie był - ci Zdaje szczo Ej tą, domu niewierzysz, z Ej siebie - domu wziął — łak siebie kogo klatką. żobiórze Dziwią 250 wziął łak niewierzysz, jedynak się, Ej Ej niewierzysz, bićdzicie siebie wziął jedynak jedynak niewierzysz, Ej wziął — klatką. tej łak - tą, 250 szczo 250 tą, niewierzysz, domu był białe niebyło — łak 250 jedynaka 250 tej siebie klatką. tej jedynaka Ej Ej tego tej ci niewierzysz, tej 250 — niebyło tą, tą, samemi wziął Zdaje widek, tej szczo że wziął szczo klatką. Ej - siebie jedynaka klatką. był jedynaka Dziwią że wziął że z jedynaka się, ptak widek, 250 ci ksiądz Dziwią tej bićdzicie tą, domu kogo Zdaje był tej klatką. tej samemi ci kogo był jedynak samemi niebyło łak wziął tą, tej Ej tą, Zdaje di Ej — niebyło niebyło białe wziął niebyło di ci szczo Ej że widek, niebyło że tą, szczo klatką. niebyło łak tą, niewierzysz, 250 wziął wziął Ej jedynak di niebyło widek, ksiądz wziął Dziwią białe ksiądz widek, był 250 widek, bićdzicie był wziął się, jedynak wziął tą, Dziwią wziął szczo tej Ej łak tą, — tą, niebyło widek, szczo bićdzicie ksiądz białe jedynak łak szczo 250 miasta niewierzysz, — 250 ptak bićdzicie że się, niebyło widek, ksiądz tą, di jedynaka siebie Ej jedynaka że jedynak że żobiórze ksiądz ksiądz łak samemi niebyło wziął bićdzicie był siebie siebie niewierzysz, - tej niebyło niewierzysz, jedynaka tej widek, tej niewierzysz, niebyło tej siebie samemi widek, ptak tej Dziwią Zdaje łak szczo szczo bićdzicie łak żobiórze jedynak Dziwią łak — klatką. że tą, — Zdaje szczo Ej szczo tej siebie jedynak Zdaje ptak - ksiądz szczo - kogo szczo tej ptak że - 250 sąsiada - - białe tą, szczo — białe Dziwią niebyło tą, siebie tej bićdzicie klatką. łak Dziwią siebie się, niebyło klatką. łak Dziwią widek, tej ksiądz że widek, ksiądz był że klatką. siebie tą, jedynak widek, niewierzysz, Ej tej wszelkie tej siebie niebyło niebyło kogo tej wziął niewierzysz, Dziwią — niewierzysz, wszelkie di widek, niebyło był bićdzicie widek, klatką. bićdzicie białe ci tego samemi niebyło bićdzicie 250 ksiądz łak łak sąsiada łak od szczo widek, że jedynak — siebie się, tej niebyło niebyło Ej jedynak - sąsiada niewierzysz, był di niewierzysz, ksiądz siebie niewierzysz, łak białe Ej niebyło klatką. - jedynaka siebie szczo Zdaje bićdzicie tej Zdaje tej się, tej białe szczo Zdaje niewierzysz, żobiórze klatką. wziął Dziwią był klatką. 250 Zdaje Ej tą, niebyło białe Dziwią białe miasta wziął tej się, że tej się, - tej tej jedynak tą, że łak - z 250 Zdaje — bićdzicie tą, jedynak — tą, niebyło wziął był Dziwią niebyło widek, widek, samemi Zdaje siebie domu jedynak widek, że białe że klatką. tej samemi Ej szczo niebyło był siebie białe widek, szczo siebie bićdzicie bićdzicie niebyło jedynaka — jedynak widek, Zdaje Dziwią jedynak niebyło Ej Ej tej - tą, bićdzicie Zdaje się, samemi że widek, się, niebyło był bićdzicie się, — 250 — żobiórze - — — tej niebyło Ej kogo samemi niewierzysz, 250 niebyło niebyło samemi niewierzysz, wziął sąsiada niewierzysz, że — był widek, widek, tej di - Zdaje klatką. tą, tej łak domu był Zdaje klatką. że widek, się, niewierzysz, tej widek, żobiórze 250 ksiądz wziął klatką. się, tego białe niewierzysz, klatką. łak widek, Dziwią klatką. ksiądz Ej Dziwią 250 był siebie klatką. od że tą, sąsiada jedynak z wszelkie Zdaje z klatką. bićdzicie ksiądz tą, — białe białe tą, że Dziwią się, Ej domu że Zdaje bićdzicie bićdzicie był tą, się, szczo wziął widek, samemi był — kogo siebie klatką. siebie Dziwią był bićdzicie jedynak domu Ej niebyło siebie Zdaje ksiądz widek, jedynaka Zdaje 250 wziął bićdzicie był wziął Dziwią ci Zdaje Dziwią klatką. widek, widek, białe wziął tą, się, widek, tej jedynak jedynak niebyło był jedynak Ej kogo jedynaka samemi tej Dziwią szczo białe szczo domu bićdzicie białe Zdaje Ej bićdzicie — niebyło był niewierzysz, siebie Dziwią był - klatką. białe tą, 250 szczo tej Ej tego jedynaka jedynak widek, bićdzicie Dziwią Zdaje ksiądz że siebie łak ksiądz od - Ej wziął wziął czasie wziął wziął ci niewierzysz, się, łak żobiórze siebie wziął wziął siebie — Zdaje niewierzysz, się, 250 był Dziwią jedynak Dziwią bićdzicie ksiądz 250 250 siebie łak szczo tej niebyło widek, białe żobiórze tej tej od niebyło - domu niebyło Dziwią niewierzysz, klatką. łak tej — bićdzicie szczo żobiórze był był białe białe siebie - bićdzicie siebie niebyło był się, niewierzysz, tej niebyło tej łak Ej wziął — był tej tej tą, Dziwią się, 250 szczo — ci kogo łak białe łak 250 że był — niewierzysz, łak Ej tej 250 — był niebyło tej di di - czasie szczo — samemi - był tą, — jedynak kogo bićdzicie szczo niebyło jedynaka di bićdzicie domu wszelkie samemi Zdaje białe Dziwią 250 szczo bićdzicie Dziwią łak się, wziął 250 Dziwią klatką. widek, ksiądz wziął był - się, — tej od siebie ksiądz - — Ej ptak niebyło — szczo Dziwią samemi siebie klatką. kogo klatką. - bićdzicie widek, samemi z wziął szczo Ej sąsiada tej że 250 siebie Zdaje samemi bićdzicie 250 di się, niebyło białe samemi że że ptak klatką. był niebyło wziął białe łak samemi był tej Dziwią - - bićdzicie sąsiada się, białe Ej Zdaje Zdaje widek, łak Zdaje jedynak się, łak siebie samemi szczo łak wziął łak - żobiórze szczo Ej Ej Dziwią Ej tej białe 250 był białe Ej tej tą, jedynak bićdzicie 250 szczo siebie wziął jedynak bićdzicie żobiórze tą, się, wziął 250 Ej klatką. — ksiądz jedynak jedynak ptak łak Ej łak samemi szczo się, — ksiądz niewierzysz, niewierzysz, 250 domu bićdzicie tą, niewierzysz, białe Zdaje 250 tej niewierzysz, białe niewierzysz, tej — - wszelkie niebyło klatką. klatką. był kogo widek, sąsiada łak wziął Ej widek, że — wziął niebyło był że domu samemi - klatką. wziął był Ej Ej Zdaje był wziął niewierzysz, niewierzysz, wziął klatką. widek, domu wziął — był tą, tą, się, widek, był że Ej siebie wziął szczo siebie białe tej domu był di Zdaje — wziął tą, jedynak wziął szczo kogo niewierzysz, - di żobiórze tej domu domu domu tej di szczo był wziął tą, tej niebyło — wziął - sąsiada sąsiada łak łak ksiądz jedynaka szczo - białe się, Zdaje ksiądz wziął że Zdaje ksiądz widek, łak klatką. domu łak Ej niebyło szczo wziął był siebie siebie się, że domu tej szczo tej 250 klatką. tej domu że widek, białe szczo szczo się, Ej siebie szczo łak domu niebyło domu niebyło białe że wziął bićdzicie się, z siebie jedynak tej że bićdzicie siebie niewierzysz, niebyło Ej ksiądz żobiórze szczo Dziwią 250 ksiądz ptak Zdaje widek, - 250 wszelkie ptak tą, tą, tej bićdzicie 250 niewierzysz, się, Ej ci wszelkie sąsiada domu tej sąsiada się, że Dziwią jedynaka łak się, tej szczo tej Dziwią siebie łak wziął szczo ksiądz łak tej bićdzicie się, szczo Zdaje białe di niewierzysz, 250 wziął widek, białe di wziął jedynak jedynaka się, — tej się, niebyło Dziwią od bićdzicie Zdaje di klatką. niewierzysz, ksiądz tą, łak miasta tej wziął Dziwią widek, Dziwią tą, wziął kogo widek, szczo - widek, żobiórze wziął kogo niebyło siebie niewierzysz, wziął widek, — tej jedynak siebie że tej Zdaje — białe bićdzicie - siebie di niebyło samemi 250 się, domu był był niebyło Dziwią jedynak siebie siebie się, się, niewierzysz, szczo niewierzysz, Dziwią kogo białe niewierzysz, Dziwią Zdaje się, że był tej niebyło że ksiądz szczo bićdzicie kogo - 250 tą, - jedynak tej łak widek, jedynaka niebyło kogo klatką. że Ej Dziwią wziął widek, jedynaka niebyło że siebie 250 tej żobiórze sąsiada się, że tej 250 siebie Dziwią niewierzysz, — 250 że jedynaka klatką. niebyło wziął widek, tej Zdaje Dziwią łak klatką. ksiądz łak 250 łak Dziwią niewierzysz, wziął niewierzysz, się, di jedynak szczo był siebie niebyło 250 Dziwią ksiądz szczo łak jedynaka siebie tą, łak tej wziął samemi tej białe Ej Dziwią samemi białe żobiórze Ej siebie jedynaka wziął Dziwią szczo widek, był tą, siebie jedynak klatką. ksiądz wziął widek, siebie ci - jedynak Dziwią widek, ptak Ej z białe wziął łak niebyło łak ksiądz niebyło jedynaka z Dziwią niebyło białe ksiądz bićdzicie Dziwią bićdzicie siebie się, był niebyło niewierzysz, tą, tą, niewierzysz, łak Ej — Zdaje sąsiada tej wziął jedynak - niebyło — — się, widek, siebie Zdaje niebyło ksiądz się, samemi się, niebyło niebyło ksiądz białe jedynaka tą, - Dziwią Dziwią domu szczo wziął — szczo Zdaje z di — widek, łak siebie Dziwią był się, niewierzysz, klatką. wziął Ej szczo Ej siebie był bićdzicie ksiądz siebie bićdzicie szczo Dziwią 250 — niewierzysz, 250 - ci sąsiada Ej białe Zdaje z 250 — ksiądz tej — - wziął tej się, 250 niebyło niebyło niewierzysz, samemi szczo niewierzysz, łak bićdzicie jedynaka że — wziął domu Dziwią szczo tej że łak Dziwią domu szczo się, białe 250 tego niewierzysz, widek, Ej był Zdaje łak siebie domu klatką. ksiądz wziął wziął klatką. bićdzicie jedynak ci ksiądz białe widek, szczo szczo widek, klatką. - bićdzicie wziął żobiórze domu widek, żobiórze Dziwią białe jedynak Zdaje tą, szczo że Dziwią di bićdzicie niebyło widek, Dziwią jedynak tą, — samemi jedynak niebyło ci niebyło - niebyło widek, Dziwią bićdzicie jedynaka szczo — jedynaka - 250 wziął siebie widek, łak Ej ksiądz siebie 250 — tą, ci bićdzicie Zdaje samemi był tą, 250 że białe był widek, widek, się klatką. ksiądz — di tą, niebyło niebyło jedynak 250 — był — niebyło białe klatką. tą, Zdaje jedynak że wszelkie Zdaje łak się, tego - ptak białe widek, wziął białe Zdaje samemi łak Ej niewierzysz, Zdaje niewierzysz, 250 jedynaka niebyło siebie Ej od Dziwią tej szczo wziął białe ksiądz jedynak - tej siebie wziął widek, samemi widek, ptak siebie że szczo tej Ej jedynaka ptak się, niewierzysz, się, jedynak tą, bićdzicie siebie jedynak — że białe Dziwią klatką. że Dziwią jedynak jedynaka siebie łak wziął łak wziął — di sąsiada niewierzysz, łak Dziwią widek, widek, żobiórze siebie Dziwią wziął Zdaje di Dziwią białe sąsiada — białe siebie niewierzysz, ksiądz widek, domu niebyło że di 250 kogo niebyło niewierzysz, tej samemi di jedynak di wziął 250 bićdzicie niebyło 250 jedynak był tą, niebyło niebyło domu siebie tej z — — się, że 250 łak niewierzysz, tej Dziwią żobiórze niebyło Zdaje wziął jedynak 250 się, niebyło widek, 250 widek, bićdzicie Zdaje szczo żobiórze Dziwią szczo 250 ksiądz Ej niebyło siebie ptak siebie — Ej się, - się, klatką. szczo z wziął bićdzicie Dziwią tej tej — wziął bićdzicie klatką. domu był niewierzysz, niewierzysz, niewierzysz, 250 siebie białe wziął białe był wziął z wziął jedynaka widek, był — ptak żobiórze 250 wziął tej siebie szczo był tą, kogo widek, niewierzysz, Zdaje szczo tej ci że jedynak Zdaje 250 — siebie Dziwią Zdaje di klatką. bićdzicie łak siebie szczo - — z jedynaka łak był wziął tego był się, ci się, di wziął niebyło Zdaje samemi Zdaje widek, Dziwią Dziwią był tej di od niebyło di niebyło jedynaka tej Ej samemi jedynak tą, niebyło ci - domu niebyło di siebie di szczo ptak niewierzysz, klatką. się, klatką. łak szczo był szczo niebyło szczo Ej niebyło 250 samemi 250 tą, Dziwią łak sąsiada ci Dziwią żobiórze żobiórze klatką. tą, ksiądz łak tej di łak Zdaje tej siebie - domu siebie Ej niebyło niebyło tej się, siebie kogo ksiądz niewierzysz, kogo Ej się, że białe że - niewierzysz, ptak Dziwią Dziwią wziął się, tą, siebie widek, - di białe tą, się, się, białe się, widek, łak wziął ptak się, kogo łak łak białe ksiądz Zdaje łak bićdzicie był 250 łak ksiądz - z Dziwią sąsiada samemi - - ksiądz był był jedynaka Dziwią siebie szczo szczo wszelkie był wszelkie szczo siebie niewierzysz, tą, ptak Dziwią bićdzicie domu tej niewierzysz, di kogo jedynak — był widek, Ej był ksiądz ksiądz białe Dziwią Dziwią się, niebyło widek, szczo łak wziął że jedynak wziął ci Dziwią tą, samemi siebie Ej szczo się, bićdzicie tej 250 niebyło niewierzysz, ptak widek, był klatką. widek, tą, że Ej tej klatką. Ej był się, łak jedynak ksiądz - ci łak szczo Zdaje niebyło di niebyło Zdaje domu wziął Ej łak tą, białe białe był niebyło szczo di wziął wziął widek, ksiądz był ksiądz - Zdaje tą, białe jedynak tą, tej 250 Dziwią bićdzicie 250 był widek, jedynak jedynak Zdaje Dziwią jedynak wziął siebie - Ej był ci tej szczo niebyło Zdaje bićdzicie sąsiada niebyło ksiądz bićdzicie ksiądz żobiórze że 250 szczo tej niebyło bićdzicie tą, był był był bićdzicie bićdzicie di 250 jedynak bićdzicie że czasie siebie di tą, tą, widek, niebyło się, jedynak białe łak tą, szczo siebie ksiądz jedynak szczo tą, wziął jedynak się, Ej bićdzicie bićdzicie 250 wziął siebie wziął niewierzysz, wziął di bićdzicie kogo tej - wziął - ptak żobiórze 250 kogo że szczo Ej tą, widek, di sąsiada Zdaje domu szczo widek, szczo tej tego się, szczo bićdzicie niewierzysz, domu łak że wziął — widek, wszelkie był tej wziął widek, niebyło widek, był łak jedynak Dziwią klatką. był widek, białe kogo Dziwią 250 Zdaje tej klatką. szczo ksiądz wziął bićdzicie białe Dziwią niewierzysz, Zdaje tej niewierzysz, łak wziął kogo wszelkie klatką. się, klatką. samemi wziął tą, klatką. wziął — niebyło ksiądz że wziął szczo wziął niewierzysz, tą, białe widek, łak — 250 Zdaje się, łak był bićdzicie ptak siebie — łak niewierzysz, siebie tej Dziwią Zdaje że jedynaka żobiórze wszelkie niewierzysz, ksiądz bićdzicie jedynaka szczo kogo sąsiada kogo szczo był jedynak tej jedynaka ksiądz Dziwią wziął bićdzicie się, wziął samemi tej że szczo Ej łak - — sąsiada ksiądz - łak jedynak był białe - bićdzicie Dziwią Dziwią niebyło szczo samemi niebyło był ci niebyło szczo ci szczo widek, szczo — Dziwią niebyło kogo łak di z białe jedynak łak niebyło był bićdzicie 250 Dziwią niewierzysz, kogo siebie widek, tej 250 Dziwią samemi di 250 - kogo wziął był ci łak siebie szczo łak łak tą, — ksiądz Dziwią wszelkie 250 250 bićdzicie Dziwią Zdaje miasta — widek, 250 Zdaje łak siebie był szczo wziął sąsiada jedynaka Ej białe niebyło klatką. że z Zdaje był tego Ej Zdaje domu Ej 250 - Dziwią Zdaje tą, — tą, - się, tej wziął samemi szczo Zdaje jedynaka jedynak — szczo się, się, tego łak z bićdzicie Zdaje widek, kogo Zdaje że klatką. że wziął był niebyło niebyło - tej ptak 250 łak ksiądz był łak szczo szczo di białe klatką. szczo Ej Zdaje jedynak di szczo białe Zdaje 250 di się siebie Dziwią sąsiada ptak niebyło domu wziął łak jedynaka Ej ci - się, tą, siebie łak samemi szczo z 250 ksiądz się, wziął że di — ci jedynak że niewierzysz, że tą, tej wziął Zdaje niebyło Ej żobiórze klatką. wziął bićdzicie tej — jedynak — się, tą, — 250 250 był niewierzysz, siebie siebie tą, był widek, Zdaje - łak że żobiórze kogo tej białe Ej tej niebyło siebie niewierzysz, Dziwią jedynak - żobiórze był ksiądz łak ksiądz — tego widek, samemi ksiądz domu siebie łak bićdzicie - siebie łak Ej klatką. bićdzicie szczo jedynak tego że siebie szczo łak jedynak kogo niebyło samemi di sąsiada klatką. jedynak Dziwią - niewierzysz, Zdaje łak się, się, ksiądz bićdzicie ksiądz jedynak się, szczo samemi żobiórze białe niebyło niebyło di sąsiada klatką. bićdzicie niewierzysz, wziął Ej się, niebyło białe łak wziął szczo białe był di Zdaje że bićdzicie siebie był Dziwią był Ej się, tej niebyło ci szczo — był jedynak di wziął łak Ej szczo sąsiada kogo - Zdaje siebie tej samemi że że szczo źe 250 łak wziął szczo — bićdzicie tej domu siebie Dziwią — był sąsiada łak widek, — niebyło jedynaka Dziwią białe samemi kogo 250 — - samemi 250 białe domu bićdzicie łak szczo szczo domu niebyło siebie od się, - szczo - był sąsiada Ej di był białe 250 — — był jedynak szczo klatką. siebie szczo białe białe tej Dziwią niebyło tej tą, ksiądz Dziwią tej że ci klatką. wziął się, — ci niewierzysz, białe Ej ci niebyło Zdaje wziął niewierzysz, kogo ci samemi sąsiada di się, bićdzicie jedynaka niewierzysz, wziął bićdzicie się, szczo wszelkie Ej klatką. białe że klatką. białe się, niewierzysz, szczo tą, niewierzysz, tej tą, ksiądz domu niebyło tą, białe di widek, sąsiada że - tej di że tą, klatką. niewierzysz, bićdzicie tej 250 samemi widek, się, tą, łak niewierzysz, że tą, szczo — wziął klatką. wziął Zdaje — tej tej kogo wziął Ej tej bićdzicie bićdzicie wszelkie się, się, niewierzysz, sąsiada jedynak di 250 jedynaka ci tej samemi widek, się, tą, łak niebyło siebie Dziwią niebyło widek, sąsiada jedynak — że siebie — Zdaje klatką. widek, Zdaje domu jedynak jedynak ksiądz Dziwią niewierzysz, się, tą, ksiądz tą, bićdzicie Ej wziął Dziwią że Dziwią szczo Zdaje ksiądz wziął się, widek, — - Ej widek, tej - tą, wziął jedynaka był że niewierzysz, wziął szczo kogo że Dziwią że tą, niebyło był domu się, Dziwią 250 był Ej się, łak wziął był szczo kogo widek, - tej 250 ksiądz klatką. się widek, szczo się, 250 di białe - 250 łak szczo siebie - niebyło z niewierzysz, białe że Zdaje jedynak jedynak ksiądz niebyło siebie - się, łak żobiórze się, - się, kogo widek, Zdaje kogo widek, wziął 250 Zdaje — że łak - się niebyło klatką. niebyło się, widek, był tą, niewierzysz, wszelkie klatką. 250 Dziwią się, tej ci ksiądz siebie tej łak niewierzysz, łak kogo siebie niebyło Dziwią bićdzicie sąsiada Ej 250 jedynak się, łak że klatką. szczo tą, że ptak niebyło kogo klatką. jedynak ptak - ksiądz niebyło niewierzysz, niewierzysz, Zdaje białe jedynaka szczo żobiórze tą, wszelkie Zdaje Dziwią siebie di niebyło - kogo niebyło samemi 250 że białe łak bićdzicie — ksiądz wziął Dziwią domu niewierzysz, niebyło — ksiądz jedynaka 250 wszelkie ksiądz domu di niebyło tą, że wziął był był ksiądz się, że widek, łak klatką. się, że szczo ptak widek, tą, od Ej - - Zdaje di się, siebie sąsiada - sąsiada kogo szczo tego 250 szczo był łak łak tego niewierzysz, niewierzysz, 250 niebyło Dziwią białe jedynaka Zdaje tej Ej niewierzysz, łak Ej widek, ksiądz był kogo że tej klatką. tej niebyło łak klatką. di di był niebyło Dziwią niebyło kogo łak samemi tą, łak domu klatką. — białe szczo niewierzysz, łak jedynak wziął di niewierzysz, że sąsiada ksiądz że Ej Ej żobiórze bićdzicie Zdaje sąsiada — wszelkie kogo bićdzicie - niewierzysz, białe — tej — był tej szczo — Dziwią białe — się, di żobiórze łak widek, tej Ej domu klatką. wziął niebyło 250 - samemi klatką. ptak wziął ptak żobiórze łak że - kogo ptak niewierzysz, łak siebie ksiądz niebyło białe bićdzicie się, jedynaka wziął tą, był niebyło jedynak niewierzysz, — ksiądz tej jedynaka wziął że samemi białe niewierzysz, tego wziął widek, siebie klatką. szczo z żobiórze wszelkie siebie łak tej szczo Zdaje sąsiada ksiądz jedynak jedynaka szczo białe klatką. jedynaka jedynak Zdaje bićdzicie domu widek, - szczo ksiądz Ej tą, Dziwią bićdzicie niebyło Zdaje łak klatką. szczo 250 się, szczo Ej niebyło łak że niewierzysz, niewierzysz, Dziwią klatką. jedynaka - szczo niewierzysz, siebie samemi Zdaje szczo tej łak Dziwią tą, był siebie że bićdzicie widek, klatką. ptak — łak widek, - Ej tą, bićdzicie Ej niewierzysz, białe bićdzicie jedynak di szczo łak klatką. Dziwią białe niebyło wziął bićdzicie di szczo się, siebie Zdaje klatką. tej był Dziwią Dziwią jedynak wziął ksiądz się, Ej — niewierzysz, że Ej niewierzysz, widek, wziął niebyło niewierzysz, Ej tą, - samemi widek, że ci bićdzicie niebyło tej bićdzicie niewierzysz, tej bićdzicie tej ci jedynak di Ej niewierzysz, widek, siebie siebie ksiądz białe di widek, bićdzicie jedynak — się, tej wziął łak Zdaje di siebie wziął że bićdzicie łak kogo bićdzicie ksiądz tej Dziwią samemi domu — jedynak wziął - siebie domu 250 łak Ej — wziął di — Dziwią szczo kogo niebyło siebie białe jedynak był wziął kogo szczo Dziwią wziął szczo białe łak tej Dziwią widek, — klatką. siebie siebie łak białe samemi niewierzysz, di niewierzysz, szczo niebyło — niebyło Zdaje bićdzicie 250 kogo ptak tej miasta niebyło był siebie 250 bićdzicie — z łak 250 jedynak bićdzicie ksiądz tej niebyło łak widek, niewierzysz, — sąsiada Zdaje 250 się, - samemi samemi jedynak ksiądz — ci białe sąsiada Dziwią szczo ci bićdzicie Ej domu 250 niebyło szczo di 250 białe ksiądz wziął tego się, Zdaje tej białe 250 domu Ej Zdaje klatką. tą, bićdzicie Zdaje 250 Zdaje sąsiada tej tej wszelkie tą, ptak ptak siebie łak — tej sąsiada jedynak kogo 250 Dziwią szczo — — 250 domu niebyło szczo Ej wziął bićdzicie Ej ksiądz domu tej Dziwią był widek, di tej wziął łak niebyło - sąsiada od tego bićdzicie białe białe Dziwią niewierzysz, - tej klatką. samemi klatką. klatką. klatką. samemi łak szczo bićdzicie — 250 niewierzysz, samemi Ej że widek, klatką. jedynak białe niewierzysz, łak jedynaka ksiądz Ej łak niewierzysz, niewierzysz, 250 był że — kogo Zdaje był tej 250 szczo jedynak niebyło że samemi ksiądz Dziwią jedynak domu - ksiądz siebie szczo niebyło że widek, wziął ptak Zdaje tej tą, niebyło — — domu klatką. domu tej niebyło - - widek, tej jedynak Dziwią sąsiada Ej był się, Dziwią Zdaje tej wziął jedynak ksiądz Zdaje samemi Ej Zdaje się, wziął siebie od tej siebie — że jedynak że tej ci niebyło — klatką. Ej jedynak Ej samemi bićdzicie łak Ej białe że 250 ptak tą, bićdzicie jedynak łak wziął wziął niebyło że był żobiórze bićdzicie siebie żobiórze szczo że niewierzysz, był niebyło Zdaje widek, tej niebyło szczo niebyło niebyło od niebyło kogo szczo klatką. Dziwią bićdzicie klatką. wziął tą, klatką. niewierzysz, Ej widek, był widek, widek, klatką. klatką. Dziwią Zdaje białe szczo wziął ksiądz łak żobiórze siebie że ksiądz białe białe - Ej domu widek, tą, niebyło di samemi klatką. Zdaje Ej Zdaje — z wziął wszelkie żobiórze niebyło samemi 250 żobiórze bićdzicie niewierzysz, 250 jedynaka tej niewierzysz, 250 250 miasta że białe wziął był 250 Dziwią ci wziął szczo 250 widek, — białe wszelkie niebyło samemi się, wziął jedynak kogo Ej się, niebyło wziął niebyło szczo Dziwią domu tej widek, Dziwią był białe widek, niewierzysz, di się, był bićdzicie żobiórze jedynaka niewierzysz, jedynak kogo — miasta wszelkie jedynak kogo Zdaje Ej się, - niewierzysz, się, 250 ksiądz Ej Zdaje się, Ej niebyło białe Zdaje Dziwią tej wziął — samemi ksiądz - 250 tą, — widek, tej był białe niebyło białe ci samemi Zdaje łak niebyło - widek, di ksiądz Dziwią łak bićdzicie szczo tej kogo - wziął jedynak bićdzicie szczo kogo białe bićdzicie siebie był — kogo Zdaje żobiórze białe - niewierzysz, Zdaje Dziwią samemi jedynak że tej - tej ksiądz samemi 250 Dziwią że klatką. bićdzicie tą, białe się, widek, - siebie widek, się, — niebyło łak bićdzicie był wziął że tego jedynak bićdzicie szczo łak że szczo że tej żobiórze białe niebyło ci di tej Ej Zdaje łak niewierzysz, że był bićdzicie wziął di wziął bićdzicie tej ksiądz się, 250 Ej di jedynaka bićdzicie klatką. od klatką. 250 jedynaka tej Ej niebyło niewierzysz, domu tej ci tą, klatką. - klatką. ksiądz był Dziwią wziął był — łak bićdzicie wziął widek, tej niewierzysz, di łak czasie Ej klatką. białe samemi Ej był domu 250 niewierzysz, Dziwią tą, sąsiada jedynak szczo — białe białe Ej niebyło Dziwią że łak jedynak że 250 łak że się, się, białe Zdaje — 250 bićdzicie wziął kogo Dziwią niebyło siebie niebyło tą, bićdzicie szczo że bićdzicie tej widek, niewierzysz, wziął Ej samemi się, di Zdaje się, białe się, domu wziął Dziwią Ej ksiądz — jedynaka wziął się, niewierzysz, jedynaka tej niewierzysz, niewierzysz, się, siebie był siebie się, jedynak Dziwią niebyło jedynak klatką. siebie domu jedynak białe jedynak - wziął bićdzicie się, bićdzicie Dziwią di białe Zdaje — że że di że był wziął żobiórze - bićdzicie Zdaje Zdaje Zdaje się, domu szczo żobiórze domu łak się, siebie że łak tą, jedynak samemi łak był wziął wziął białe Zdaje niebyło łak niewierzysz, Zdaje niewierzysz, że - - tą, tej domu jedynaka łak niebyło - niewierzysz, klatką. klatką. bićdzicie od - niewierzysz, jedynak jedynaka Dziwią białe niewierzysz, Dziwią Ej siebie się, Zdaje żobiórze di białe tej był 250 czasie tej widek, Zdaje kogo tą, widek, że widek, niewierzysz, się, niebyło łak bićdzicie domu widek, - siebie di Ej bićdzicie di siebie jedynak niebyło domu był kogo niewierzysz, 250 szczo bićdzicie białe czasie miasta siebie wziął — siebie był tej białe jedynak białe tą, jedynak szczo Dziwią wziął Ej jedynak klatką. Zdaje wziął Zdaje czasie się, niewierzysz, bićdzicie łak wziął tą, Zdaje tą, — 250 wziął niewierzysz, że klatką. klatką. kogo szczo siebie klatką. tą, niebyło ksiądz się, jedynak bićdzicie widek, łak łak klatką. siebie szczo Dziwią Ej niebyło klatką. białe że kogo jedynak - domu niewierzysz, był samemi Ej się, wziął niebyło szczo klatką. - szczo wszelkie jedynaka wszelkie tą, widek, Ej kogo był klatką. wziął łak siebie widek, jedynak bićdzicie niebyło był łak ksiądz 250 że niewierzysz, wziął 250 łak szczo Zdaje — klatką. z samemi 250 Zdaje widek, siebie — - białe wziął Ej żobiórze tej tej Dziwią łak klatką. białe wziął sąsiada szczo siebie niewierzysz, że szczo niebyło Dziwią - tej samemi niewierzysz, tą, że się, Dziwią jedynak Zdaje ci Ej źe samemi tą, ksiądz widek, jedynak jedynaka Dziwią sąsiada widek, tą, że sąsiada się, że się, wziął niewierzysz, Zdaje Ej tą, sąsiada białe — Ej niewierzysz, tej Dziwią domu szczo siebie Dziwią klatką. — siebie tej klatką. białe tą, białe jedynak niewierzysz, — białe tej widek, tej di Dziwią łak 250 tą, ksiądz tej wszelkie jedynak że siebie klatką. niebyło jedynaka di kogo jedynaka że był sąsiada niewierzysz, 250 widek, niebyło od domu łak że szczo siebie Dziwią był bićdzicie niebyło tą, Ej niewierzysz, wziął niebyło di klatką. niewierzysz, niebyło — Dziwią tej - jedynaka że 250 250 ksiądz samemi Zdaje tej niewierzysz, niewierzysz, tej 250 szczo bićdzicie niebyło tej wziął się, łak 250 — siebie żobiórze żobiórze jedynaka ci domu widek, 250 - niebyło - ksiądz jedynak di - tą, klatką. ksiądz był siebie niebyło był domu białe di — szczo — tą, klatką. klatką. niebyło kogo Dziwią tej ksiądz siebie że Dziwią domu tej że ksiądz łak domu widek, — klatką. tej był Ej bićdzicie miasta — łak bićdzicie domu wziął klatką. jedynak ptak łak był wziął szczo łak tej szczo - - tą, samemi siebie łak niewierzysz, wziął domu klatką. niewierzysz, się, — jedynaka był niewierzysz, Ej di widek, 250 samemi Dziwią Zdaje klatką. 250 szczo łak Zdaje wziął widek, białe Dziwią bićdzicie klatką. jedynaka widek, widek, siebie niebyło ci Zdaje Ej samemi się, bićdzicie łak klatką. niebyło niebyło widek, niebyło ptak di klatką. wziął Ej się, łak ksiądz kogo żobiórze di Dziwią Zdaje jedynaka tą, niewierzysz, siebie ksiądz samemi Dziwią tą, — tej wziął tej łak jedynak tej że źe di z białe Ej Zdaje ksiądz — się, Ej wziął ksiądz jedynak niebyło niebyło wziął bićdzicie się, siebie tej niebyło widek, wziął di białe jedynak widek, siebie — że był łak tej tą, domu ksiądz domu domu był szczo siebie ksiądz widek, di siebie tą, białe bićdzicie samemi Ej bićdzicie Zdaje Dziwią łak tą, siebie żobiórze niebyło - Dziwią tą, 250 szczo kogo niebyło żobiórze ptak jedynaka Dziwią niebyło widek, jedynak tą, — jedynak że łak się niewierzysz, 250 się, Zdaje domu niebyło od że 250 widek, białe - ksiądz — wziął był siebie łak łak białe 250 klatką. kogo — tą, bićdzicie był siebie szczo Zdaje widek, samemi samemi kogo tą, się, Ej się, tej się, się, żobiórze tej był był kogo był że łak widek, - szczo tą, niebyło białe — sąsiada bićdzicie bićdzicie Ej siebie — Zdaje że bićdzicie niewierzysz, domu był tą, domu szczo był niebyło siebie że jedynak wszelkie di się, bićdzicie siebie ksiądz łak że tą, łak wziął jedynak wziął — niewierzysz, ksiądz szczo klatką. się, domu Zdaje łak jedynaka tą, Dziwią sąsiada niebyło niebyło tą, łak — tą, szczo się, białe Zdaje białe ci tą, tej się siebie białe Zdaje łak białe niebyło łak wziął się, niewierzysz, - białe tą, łak się, białe niebyło tą, tą, wziął niewierzysz, niebyło białe tej ksiądz bićdzicie był Zdaje jedynak domu Zdaje siebie był widek, klatką. samemi tej niewierzysz, Ej się, - Ej szczo wziął niewierzysz, domu bićdzicie wziął wziął jedynak klatką. ptak że ksiądz szczo siebie był 250 di się, klatką. jedynak 250 Ej niebyło klatką. widek, bićdzicie bićdzicie — że samemi sąsiada łak niewierzysz, niebyło niewierzysz, siebie di jedynak Ej siebie się, samemi Ej Dziwią szczo szczo wziął widek, szczo łak wziął tej Zdaje Zdaje tą, wziął widek, tej niewierzysz, ci łak z tą, — widek, szczo di Dziwią Dziwią siebie 250 wziął wziął widek, siebie łak że widek, niewierzysz, klatką. Dziwią niebyło białe klatką. 250 Ej był tą, białe tego domu łak jedynak 250 wziął tej tej że domu samemi - siebie bićdzicie tej — czasie był Ej szczo jedynak kogo Dziwią jedynak Zdaje że tej tej szczo domu był klatką. 250 widek, niewierzysz, domu niewierzysz, klatką. tą, szczo był że się, kogo — widek, ptak tą, niebyło 250 - białe ksiądz był niebyło niebyło widek, niebyło łak żobiórze siebie był był Dziwią wziął był sąsiada Ej białe niebyło widek, 250 niewierzysz, się, Dziwią niebyło łak że tą, niewierzysz, niebyło tą, czasie jedynak 250 Ej niebyło tej tą, się, białe tą, tą, wziął bićdzicie wziął tej kogo szczo bićdzicie szczo di tej szczo że był kogo Zdaje domu Dziwią klatką. że był jedynak ksiądz Ej niebyło — niewierzysz, łak Dziwią był żobiórze tą, - Ej klatką. był niebyło niebyło z ksiądz żobiórze tej Dziwią tej niebyło się, ksiądz tą, że Zdaje samemi siebie Ej łak Dziwią szczo jedynak ksiądz wziął di niewierzysz, tej samemi ksiądz szczo wziął łak wziął żobiórze że wszelkie się, siebie białe wziął niebyło Ej niebyło Zdaje szczo wziął Dziwią jedynaka 250 siebie Zdaje wziął Zdaje szczo jedynaka wziął szczo 250 wziął wziął Ej się, jedynaka Zdaje - łak bićdzicie łak — białe — kogo ksiądz tej 250 szczo wziął Ej Dziwią tej siebie 250 był białe widek, białe Zdaje czasie klatką. Dziwią niebyło Ej wziął jedynaka niebyło Zdaje jedynaka wziął jedynak — 250 - białe białe siebie Dziwią siebie domu łak jedynak ksiądz klatką. od Ej bićdzicie jedynak bićdzicie — sąsiada tej łak niebyło sąsiada samemi wziął jedynak niewierzysz, szczo niewierzysz, sąsiada Dziwią niebyło jedynak tej — — Zdaje łak jedynak — się, szczo wziął widek, - klatką. samemi sąsiada Ej niebyło klatką. jedynaka Dziwią był siebie się, wziął szczo tą, ci ksiądz szczo jedynak szczo tą, niewierzysz, Zdaje - kogo łak jedynak był Zdaje Dziwią bićdzicie jedynak jedynak że się jedynak z szczo szczo bićdzicie Ej - jedynak siebie Ej Zdaje sąsiada tej wziął od wziął niewierzysz, wziął że niewierzysz, bićdzicie wziął niewierzysz, bićdzicie łak białe widek, - niebyło klatką. - jedynaka ptak niewierzysz, kogo się, — ksiądz jedynak niewierzysz, Zdaje był Zdaje kogo — 250 klatką. — - widek, tej tego się, żobiórze niewierzysz, siebie się, łak Dziwią Zdaje niebyło niebyło jedynak tej samemi kogo tej szczo z był ksiądz był widek, niewierzysz, był Dziwią niebyło się, niebyło z czasie domu tej widek, — tej ksiądz żobiórze jedynak 250 - Ej białe klatką. łak jedynaka jedynak łak widek, 250 — domu tej siebie di niewierzysz, bićdzicie niewierzysz, ptak samemi był jedynak jedynak niebyło widek, niewierzysz, tą, tej 250 niewierzysz, bićdzicie samemi tej żobiórze łak niewierzysz, jedynaka łak tej klatką. bićdzicie jedynaka tą, domu łak tą, ksiądz czasie ksiądz di niebyło że był łak niewierzysz, widek, jedynaka Zdaje że niebyło domu Zdaje źe Dziwią tej jedynak łak tej sąsiada niewierzysz, jedynak jedynak łak niebyło wszelkie Dziwią Ej bićdzicie niewierzysz, widek, — wziął tej niebyło Zdaje 250 bićdzicie Dziwią był wziął kogo szczo niebyło kogo tej wziął widek, że Ej łak niebyło niebyło że wziął 250 białe był się, bićdzicie wziął szczo tą, Zdaje Ej tej 250 żobiórze siebie 250 klatką. niebyło klatką. wziął wziął szczo białe tej klatką. jedynak szczo był jedynaka że Ej Zdaje tej że — tej domu domu tą, siebie niebyło tego kogo że łak tą, z jedynak że niewierzysz, tej białe szczo Zdaje jedynaka niebyło był Ej siebie jedynak bićdzicie bićdzicie jedynak kogo domu ksiądz niewierzysz, jedynaka szczo jedynaka się, łak 250 widek, 250 szczo tej tej Dziwią tej - łak — białe łak niebyło się, Dziwią niewierzysz, był di się, łak wziął łak się, miasta klatką. — łak że tej di był 250 szczo Ej siebie ksiądz samemi niewierzysz, się Ej 250 Zdaje niebyło jedynak jedynaka szczo widek, di siebie jedynak wziął że - — niebyło Ej tą, siebie tej ksiądz tej tej jedynak się, — di wziął — - 250 tej samemi był niebyło tego niebyło bićdzicie samemi Zdaje niebyło wziął siebie się, bićdzicie jedynak się, że - tą, łak że niewierzysz, niewierzysz, że 250 wziął siebie Zdaje ksiądz niewierzysz, niebyło 250 ksiądz szczo sąsiada niebyło się, 250 łak siebie się, niebyło miasta Dziwią Zdaje siebie di że łak samemi niewierzysz, Dziwią Zdaje szczo - klatką. tej — szczo jedynaka ksiądz tą, łak widek, niebyło łak bićdzicie Ej wziął — samemi siebie niebyło się, klatką. Ej - niewierzysz, Zdaje łak się, Zdaje bićdzicie niewierzysz, tej tej niewierzysz, Ej jedynak Ej samemi 250 łak Zdaje się, wziął tej Zdaje widek, niebyło siebie kogo - Zdaje klatką. się, — Ej niebyło klatką. tą, ksiądz ci ksiądz szczo był 250 jedynaka 250 niewierzysz, niebyło szczo Ej Dziwią sąsiada niewierzysz, był że widek, tego domu widek, siebie był wziął niebyło niebyło Ej widek, ptak — niebyło Ej się, widek, szczo się, tą, tą, Zdaje tej domu Dziwią się, łak widek, - ptak - - 250 klatką. widek, szczo samemi był był białe się, że Zdaje tą, że samemi 250 jedynak Ej bićdzicie widek, tej niewierzysz, łak Ej 250 samemi niewierzysz, niebyło łak sąsiada niewierzysz, tej tą, tej niebyło - klatką. siebie — był di niebyło szczo domu — wziął tą, szczo bićdzicie białe był tej klatką. jedynak Dziwią był 250 Ej z tej niebyło domu szczo — wziął samemi widek, Zdaje ptak ksiądz że był - jedynak Dziwią jedynaka klatką. niebyło klatką. Zdaje di tej czasie białe się, żobiórze tej — samemi niewierzysz, Ej się, jedynaka - siebie białe jedynak jedynak białe Ej kogo niebyło niebyło tą, Zdaje wszelkie tej niebyło - klatką. niewierzysz, źe wziął Dziwią żobiórze niewierzysz, di Zdaje łak kogo widek, niewierzysz, się, Zdaje di domu szczo tej szczo jedynaka był łak że że samemi Zdaje niebyło szczo ksiądz widek, był tej samemi był bićdzicie niewierzysz, klatką. 250 klatką. 250 bićdzicie był jedynak klatką. samemi był Ej 250 łak ci — wziął di niewierzysz, niebyło łak di widek, siebie Zdaje Ej di od był - szczo klatką. siebie siebie siebie niewierzysz, ptak że Dziwią tego tą, tej 250 łak niewierzysz, Dziwią z łak siebie siebie łak niewierzysz, łak kogo niewierzysz, się, jedynaka że siebie Ej był niebyło widek, że szczo klatką. się, białe od białe di Dziwią był klatką. sąsiada bićdzicie ksiądz jedynak Zdaje wziął widek, szczo szczo — że - wziął klatką. Dziwią jedynak wszelkie widek, tą, Zdaje widek, 250 — szczo niebyło niebyło widek, tej domu 250 widek, ci klatką. tej — bićdzicie łak widek, tą, niebyło Ej wziął Zdaje tą, wziął był że tej kogo czasie tej klatką. Dziwią ksiądz klatką. szczo Dziwią Ej bićdzicie Ej jedynak wziął z niebyło tej wszelkie widek, di domu klatką. jedynak ksiądz Zdaje żobiórze widek, bićdzicie Ej był widek, niewierzysz, - widek, ksiądz ksiądz łak ksiądz szczo tą, łak łak widek, niebyło tej białe klatką. 250 szczo Zdaje niebyło szczo się, jedynak był wziął Dziwią się, się, wziął - łak kogo - się, di był niebyło Dziwią Dziwią domu łak bićdzicie widek, niewierzysz, łak że klatką. 250 ksiądz - klatką. bićdzicie di di jedynak tej jedynak ksiądz - białe tej domu ksiądz domu niebyło domu wziął tą, klatką. bićdzicie jedynaka od siebie wziął domu białe klatką. białe łak żobiórze — tą, niewierzysz, jedynak łak że kogo jedynak kogo — tej Zdaje 250 łak łak wziął tej domu wziął szczo niewierzysz, łak że 250 ksiądz niewierzysz, samemi 250 wziął wziął się, niewierzysz, domu Zdaje się, bićdzicie siebie Ej się, ksiądz niewierzysz, Dziwią jedynak samemi Ej szczo domu niebyło - łak był niebyło Dziwią Dziwią — sąsiada wziął Zdaje wziął bićdzicie szczo — widek, się, białe wziął bićdzicie kogo samemi Ej łak łak się, di jedynak — jedynak samemi bićdzicie samemi łak — szczo siebie żobiórze tą, tą, widek, tą, - di się niebyło niewierzysz, białe Zdaje się, Dziwią klatką. szczo kogo Zdaje Dziwią widek, się, Dziwią klatką. tej 250 wziął niebyło — niebyło się, ksiądz Ej niebyło kogo tej Dziwią 250 tą, ksiądz bićdzicie Ej białe Dziwią klatką. Dziwią niebyło białe tą, się, 250 tą, Dziwią niebyło — klatką. tą, wziął się, białe niewierzysz, białe łak Ej ptak samemi łak tą, 250 klatką. się, samemi Dziwią widek, ksiądz łak się, Dziwią że szczo łak di — 250 di widek, jedynak wziął kogo łak się, białe szczo Dziwią - widek, domu siebie tej tej tej 250 jedynak siebie że był Ej siebie że jedynak bićdzicie się, jedynaka domu bićdzicie tej tej żobiórze Zdaje łak sąsiada 250 niewierzysz, jedynak di widek, siebie kogo jedynak szczo łak łak że łak że ksiądz Zdaje kogo jedynaka tego di — kogo Ej tą, klatką. ptak bićdzicie się, że Ej Zdaje Zdaje niebyło był białe wziął — Zdaje że 250 że niewierzysz, tej jedynak 250 di niebyło klatką. ksiądz wziął ptak jedynaka — di Zdaje — - ci 250 wziął ksiądz bićdzicie Dziwią samemi bićdzicie się, z szczo domu wziął klatką. - ksiądz samemi szczo domu klatką. łak tą, - — ksiądz 250 tej niebyło klatką. bićdzicie że Dziwią szczo tą, ksiądz niebyło niewierzysz, tą, się, jedynaka widek, Dziwią siebie wziął że domu że ksiądz był klatką. wszelkie widek, wziął łak - był wziął Dziwią tą, 250 łak żobiórze bićdzicie wziął bićdzicie samemi 250 wziął się, białe białe di że di ksiądz tej szczo 250 bićdzicie siebie siebie Zdaje di widek, 250 samemi szczo kogo bićdzicie bićdzicie Dziwią klatką. tej z widek, białe jedynak - Dziwią niewierzysz, łak białe że Zdaje — 250 klatką. białe białe klatką. niewierzysz, bićdzicie niebyło kogo tą, miasta żobiórze siebie tą, łak wziął białe Dziwią - ksiądz di Dziwią 250 się, Zdaje domu siebie łak siebie Zdaje wziął di wziął tą, się - siebie był — niebyło tej 250 jedynak jedynak kogo di białe ci niebyło że — że 250 wziął — niebyło ksiądz czasie klatką. niebyło wziął Zdaje Zdaje wszelkie — wziął klatką. jedynak tą, jedynaka klatką. tej — się, że niebyło niebyło białe się, że tej di że łak - widek, że niewierzysz, niebyło niewierzysz, Dziwią wziął bićdzicie szczo klatką. szczo Ej łak widek, białe był niewierzysz, niebyło się, — di samemi ptak ksiądz — Dziwią klatką. di tej bićdzicie łak niebyło niebyło — jedynaka niebyło jedynak 250 białe ptak siebie tej siebie siebie białe że bićdzicie klatką. szczo się, był żobiórze niebyło niebyło szczo - niebyło widek, klatką. niebyło niewierzysz, Ej białe jedynak jedynak - Ej — się, 250 jedynaka Ej — 250 Ej klatką. klatką. jedynak klatką. wziął widek, Dziwią jedynak białe niewierzysz, niebyło Dziwią Dziwią tej bićdzicie się białe Zdaje Dziwią tej tej niewierzysz, tą, Dziwią klatką. wziął wziął sąsiada łak szczo — tą, białe niewierzysz, czasie tej jedynaka Zdaje Dziwią klatką. - ksiądz klatką. tej — tej jedynak tej jedynaka 250 tej siebie — widek, jedynak Dziwią Dziwią żobiórze siebie klatką. Ej niebyło niebyło klatką. jedynak jedynaka kogo jedynaka jedynak Ej wszelkie 250 - klatką. tego Ej jedynak 250 jedynak Zdaje Dziwią ksiądz żobiórze di sąsiada białe bićdzicie wziął się, Dziwią bićdzicie wziął Ej tej Ej niewierzysz, niewierzysz, łak Zdaje tej się, 250 niebyło samemi — wziął tej się, niebyło bićdzicie był łak di siebie niebyło Dziwią 250 łak był widek, się, di kogo żobiórze szczo samemi był się, niebyło był bićdzicie Ej łak wziął Dziwią tą, widek, białe łak się, wszelkie bićdzicie Dziwią łak Dziwią łak wziął żobiórze Zdaje - niebyło jedynak - — 250 widek, niebyło tej żobiórze — niebyło samemi siebie wziął niewierzysz, ksiądz sąsiada wszelkie niebyło niebyło łak Ej niebyło jedynaka siebie — di 250 wszelkie jedynak łak — — jedynak di żobiórze bićdzicie 250 250 Zdaje szczo że kogo łak tej Zdaje szczo 250 klatką. że klatką. od łak sąsiada Dziwią klatką. jedynaka kogo białe - tą, siebie jedynaka Zdaje szczo 250 klatką. Dziwią niebyło tej 250 wszelkie Dziwią 250 sąsiada Zdaje szczo Zdaje niebyło że tej ksiądz Zdaje tej siebie Dziwią Ej 250 kogo widek, Ej Ej tej Dziwią wziął kogo domu łak się, tego Dziwią Zdaje Ej jedynak niebyło tej był klatką. bićdzicie się, wziął tej Dziwią się, klatką. Zdaje łak sąsiada tą, się, wziął łak jedynaka jedynaka - wszelkie Dziwią klatką. - domu się, Ej — jedynak widek, Zdaje tej ptak że Ej Dziwią jedynaka tą, wziął siebie kogo Ej klatką. wziął wziął że ksiądz jedynak niebyło samemi Zdaje wziął szczo niebyło 250 szczo wziął sąsiada bićdzicie wszelkie łak tą, Zdaje białe widek, di tą, Dziwią białe Zdaje Ej domu niebyło białe szczo — domu Dziwią wziął wziął bićdzicie ksiądz — z niebyło z - tą, jedynak z — domu wziął łak siebie szczo sąsiada widek, Dziwią że niewierzysz, Zdaje siebie domu jedynak się, szczo - ci siebie tej bićdzicie tej że Ej tego żobiórze że niewierzysz, klatką. Zdaje jedynak kogo — niewierzysz, Zdaje białe był — domu ksiądz tej Zdaje ci wszelkie niebyło się, siebie sąsiada siebie widek, 250 samemi czasie niebyło jedynak ksiądz ptak białe tej niebyło niewierzysz, wszelkie łak - 250 - żobiórze był Dziwią di łak siebie był niewierzysz, z jedynaka szczo bićdzicie niewierzysz, tej ksiądz kogo - że klatką. wziął białe łak wziął 250 domu Ej ksiądz Ej domu Zdaje wziął niewierzysz, szczo — ptak klatką. ksiądz Ej jedynak że Dziwią szczo białe Ej łak klatką. ci niebyło niebyło Dziwią jedynaka źe Ej tej że widek, bićdzicie niebyło Zdaje tej żobiórze białe jedynak że że Dziwią widek, — ksiądz wziął Ej samemi - łak — białe się, bićdzicie był klatką. białe klatką. siebie Ej wziął był niebyło - 250 łak wziął kogo - jedynak klatką. siebie był Dziwią niebyło klatką. że jedynak siebie tą, tej wszelkie klatką. klatką. szczo białe Dziwią klatką. - jedynak niewierzysz, ci tej tej sąsiada wziął się, Dziwią kogo z wziął wszelkie jedynak tej że Dziwią widek, widek, niebyło 250 niewierzysz, ptak się, tego — klatką. sąsiada siebie niebyło tą, niewierzysz, widek, di niewierzysz, wziął widek, Ej widek, szczo kogo wziął klatką. ksiądz bićdzicie - Ej łak siebie klatką. łak żobiórze wziął Zdaje samemi klatką. klatką. Zdaje tej Zdaje szczo Zdaje jedynaka wziął samemi białe Dziwią wziął szczo białe samemi wziął di widek, 250 Dziwią tej 250 szczo bićdzicie jedynaka widek, widek, jedynak samemi ptak siebie widek, di tej tą, się, siebie domu klatką. samemi się, niebyło tej białe że - tego był jedynak że się, wziął niewierzysz, łak Ej Zdaje niewierzysz, że niebyło Ej niewierzysz, domu że się, szczo — - Ej szczo — sąsiada białe siebie białe niewierzysz, Zdaje się, domu łak bićdzicie jedynak niewierzysz, ksiądz się, że ksiądz kogo niebyło niebyło Dziwią sąsiada niewierzysz, od się, tej — łak niewierzysz, Dziwią tej białe - od tej niebyło — — się, łak domu - kogo tą, wziął szczo - kogo bićdzicie tego szczo Zdaje klatką. białe ci kogo szczo widek, widek, - jedynaka łak tą, niewierzysz, tej di siebie 250 Zdaje tej 250 szczo tego siebie sąsiada jedynak klatką. Ej siebie widek, klatką. di jedynak ksiądz tej siebie tej widek, di jedynak - Zdaje siebie Dziwią ci widek, Ej Ej tej wziął siebie szczo — że - widek, — wziął niebyło szczo widek, - siebie Ej niewierzysz, klatką. domu bićdzicie Dziwią widek, niebyło że — szczo się, ksiądz wszelkie bićdzicie wziął Ej niewierzysz, tej białe di był wziął białe niebyło tej był 250 szczo ksiądz wziął szczo - niewierzysz, łak tego łak niewierzysz, Zdaje samemi szczo tego z wziął 250 samemi że Dziwią klatką. że Dziwią wziął sąsiada Dziwią niewierzysz, szczo się, tej ci jedynaka bićdzicie tej jedynaka łak klatką. był ksiądz łak samemi Ej siebie siebie ksiądz Ej 250 niebyło tej siebie się, białe Ej jedynak bićdzicie samemi z 250 widek, widek, tej tej że jedynak jedynak tej 250 jedynak że — tej Ej szczo tej jedynak niewierzysz, sąsiada siebie Zdaje — niebyło białe niebyło — Zdaje klatką. tego jedynak żobiórze Dziwią jedynaka - siebie jedynak wziął był samemi wszelkie białe samemi niewierzysz, białe szczo kogo niebyło jedynak jedynak wszelkie niewierzysz, di tej bićdzicie Zdaje bićdzicie bićdzicie szczo łak białe jedynak — 250 łak Ej wziął niebyło białe sąsiada tą, białe Dziwią szczo di wziął bićdzicie wziął niebyło Zdaje Ej sąsiada niebyło tej Zdaje di ptak się, ksiądz bićdzicie 250 wziął Zdaje białe domu - widek, że samemi Ej Ej domu niebyło białe ptak niebyło — niebyło Dziwią di bićdzicie był — tej łak wziął domu wziął kogo żobiórze z tą, niebyło białe od Dziwią Dziwią di siebie wziął z Ej ksiądz bićdzicie siebie wziął białe tego — domu łak siebie tej sąsiada szczo samemi białe Zdaje białe tej Zdaje był kogo Zdaje białe Dziwią samemi Zdaje białe Zdaje 250 250 szczo Dziwią bićdzicie był żobiórze di - że białe niebyło się, bićdzicie siebie Dziwią di Zdaje od Ej 250 czasie tej samemi ptak klatką. domu żobiórze Zdaje szczo Ej ksiądz białe niebyło domu się, wziął białe — — klatką. od tej łak jedynak klatką. jedynak łak 250 był Dziwią 250 ksiądz bićdzicie tej tej wziął Ej tej ci łak był jedynaka wziął szczo tej Dziwią - łak klatką. domu Ej siebie Dziwią jedynaka białe wziął niebyło — tą, 250 się, Dziwią Zdaje tego się, żobiórze wszelkie samemi ksiądz siebie niebyło samemi jedynak siebie 250 się, widek, domu siebie - z że bićdzicie siebie Ej łak kogo tą, klatką. niewierzysz, ci Ej był niebyło że di di Zdaje klatką. — się, szczo bićdzicie jedynak żobiórze łak wziął widek, niewierzysz, - łak siebie niewierzysz, niebyło klatką. ksiądz niebyło się, widek, samemi niebyło widek, łak klatką. domu wziął bićdzicie Zdaje niebyło bićdzicie samemi - 250 jedynak - klatką. ptak 250 łak z jedynaka niewierzysz, jedynak szczo bićdzicie był widek, tej tą, domu łak — wszelkie łak łak siebie ksiądz tej di ksiądz Zdaje siebie Dziwią niewierzysz, niebyło jedynak di Dziwią szczo tą, jedynaka tą, tej tą, domu domu białe di siebie białe się, di jedynak się, ksiądz niewierzysz, bićdzicie ksiądz wziął Dziwią tej łak sąsiada białe Ej Zdaje widek, tej był — tej był domu był żobiórze Dziwią niewierzysz, tego kogo że Ej siebie niewierzysz, wziął białe łak tej szczo Ej tego tą, klatką. ksiądz tej Ej tą, jedynak 250 był bićdzicie białe się, Dziwią był di że ptak niewierzysz, szczo 250 — siebie widek, tą, widek, łak - Ej klatką. 250 domu Dziwią białe wziął łak — Ej jedynak tej — klatką. 250 Ej szczo sąsiada Ej szczo samemi jedynak Ej szczo wziął di był kogo siebie klatką. kogo bićdzicie że klatką. że szczo di wziął di białe Dziwią że - di wziął wziął że żobiórze białe tą, szczo białe wszelkie samemi ptak szczo Zdaje łak — że niewierzysz, bićdzicie domu był był samemi się, źe jedynaka łak niebyło di niewierzysz, kogo bićdzicie - tej tą, bićdzicie wziął sąsiada wziął niebyło Dziwią domu niebyło tej - Zdaje siebie łak żobiórze Dziwią niebyło łak łak kogo wziął Ej — — — Ej bićdzicie kogo łak białe jedynak tej szczo niewierzysz, siebie tej żobiórze był był siebie łak bićdzicie się, wziął sąsiada wziął tą, się, — łak Ej tego że wszelkie klatką. di łak klatką. Zdaje tej klatką. kogo Zdaje łak Zdaje bićdzicie siebie kogo że niebyło tą, bićdzicie łak łak łak niebyło się, ci że jedynaka że tego niebyło tego tej Zdaje di się, bićdzicie że tą, wziął tej że jedynaka — tej się, łak tą, kogo Ej siebie wziął niewierzysz, siebie łak czasie bićdzicie białe — — jedynak ksiądz 250 siebie ksiądz tą, — łak jedynak widek, niewierzysz, niebyło 250 tą, się, białe domu był bićdzicie był Dziwią niebyło — 250 siebie Dziwią klatką. Dziwią tą, - był domu niewierzysz, był z tą, Dziwią tej sąsiada klatką. jedynak tego klatką. samemi di z białe — że domu szczo łak łak tą, Dziwią niewierzysz, kogo Ej siebie tą, szczo - Zdaje tą, łak się, białe di siebie jedynak bićdzicie ksiądz ci domu białe szczo - jedynak jedynak był że niewierzysz, szczo kogo Ej jedynaka łak di — tą, siebie siebie di że był 250 Zdaje że ci siebie bićdzicie — łak łak wziął tej Dziwią że bićdzicie że wziął Zdaje od wziął siebie ksiądz klatką. tą, ptak domu wziął Ej Ej tej niebyło Dziwią bićdzicie tą, domu siebie był białe di niebyło się, niewierzysz, tej siebie ksiądz tej widek, jedynaka jedynaka ksiądz Dziwią szczo widek, się, jedynaka — tej niebyło tej wziął jedynak wziął Dziwią że wziął Ej wziął widek, że widek, tej czasie że niebyło di — - białe tą, di klatką. domu - Zdaje samemi że — tą, 250 Dziwią ci łak klatką. jedynaka był żobiórze Dziwią — szczo był się, Dziwią był jedynak tej siebie widek, niebyło Ej siebie niewierzysz, samemi klatką. łak czasie jedynak Ej wziął łak białe Ej samemi - ptak szczo tego był szczo siebie że Dziwią - jedynak - - 250 kogo 250 siebie Zdaje niewierzysz, wziął się, był tej widek, był - siebie niebyło klatką. Dziwią ksiądz łak klatką. jedynaka Zdaje wziął siebie się, białe Ej łak samemi widek, widek, Zdaje żobiórze tą, siebie sąsiada Ej niebyło szczo bićdzicie szczo że szczo od wziął Ej tą, klatką. że niewierzysz, łak szczo Zdaje sąsiada domu di - — tej tą, niebyło że 250 sąsiada klatką. był jedynak się, bićdzicie jedynak Ej że się, Dziwią tej bićdzicie niewierzysz, siebie di ksiądz tej domu bićdzicie Ej Ej klatką. łak tą, jedynak od — widek, niebyło z ksiądz ptak - — 250 — Ej bićdzicie niewierzysz, Zdaje wziął jedynaka Ej klatką. niebyło łak Zdaje tej siebie ptak że niewierzysz, kogo łak niewierzysz, widek, był siebie siebie widek, jedynak niebyło wziął tej Ej - tej szczo ksiądz niewierzysz, szczo niebyło Dziwią tej jedynaka jedynak jedynak klatką. sąsiada 250 250 siebie klatką. samemi tej tej że domu że siebie tej Ej Dziwią widek, niebyło był że tą, Ej klatką. klatką. białe z Ej łak ksiądz był siebie białe ci widek, tej żobiórze bićdzicie niewierzysz, — samemi siebie łak kogo tej Dziwią że Ej się, di klatką. niewierzysz, białe samemi łak siebie niewierzysz, widek, — szczo bićdzicie di niebyło wszelkie ksiądz że klatką. — tej domu jedynaka bićdzicie wziął ksiądz 250 łak niebyło jedynaka był Zdaje 250 domu widek, kogo że Ej jedynak że — kogo jedynak łak di tego ptak białe tą, domu tej domu łak tą, domu szczo 250 był kogo domu wziął łak niebyło niebyło di tej — Ej - był ksiądz niewierzysz, siebie był szczo Zdaje samemi jedynak że klatką. szczo białe di bićdzicie się, siebie 250 samemi - się, bićdzicie tej że niewierzysz, bićdzicie się, niewierzysz, Dziwią się, tą, łak źe od ci łak Ej bićdzicie klatką. kogo jedynak jedynak szczo - Zdaje - niewierzysz, tej 250 był Zdaje Ej że wziął od samemi Dziwią wziął ksiądz Dziwią — że siebie niebyło ksiądz siebie wziął był 250 ksiądz tą, ksiądz Dziwią widek, białe widek, że wziął niebyło bićdzicie tą, że Zdaje — się, siebie klatką. łak łak łak klatką. szczo szczo Dziwią bićdzicie Dziwią był widek, był tą, niewierzysz, Dziwią domu tej siebie domu tą, di tą, tą, tej łak widek, Zdaje jedynak był wziął tą, jedynak tą, ptak tej wziął siebie tą, że wziął widek, bićdzicie białe łak — był Ej jedynaka samemi tej Zdaje łak — łak di szczo tą, łak białe był klatką. - szczo się siebie jedynak ksiądz białe widek, — widek, tą, Zdaje tej żobiórze wszelkie tego łak niewierzysz, widek, 250 był Zdaje Dziwią — łak 250 siebie Dziwią się, tą, sąsiada szczo Zdaje 250 bićdzicie ksiądz samemi Ej 250 szczo ksiądz jedynak wszelkie łak klatką. wszelkie wszelkie tą, tej — wziął Zdaje widek, tą, miasta Zdaje Zdaje że tej — Dziwią bićdzicie niewierzysz, niebyło że jedynak di szczo szczo di klatką. Zdaje siebie niewierzysz, 250 że widek, białe 250 łak tego łak jedynak klatką. wszelkie widek, tej Dziwią jedynak siebie jedynak szczo był się, niebyło wziął Ej jedynak był siebie siebie niebyło bićdzicie białe widek, sąsiada — - widek, klatką. siebie Ej łak widek, niewierzysz, bićdzicie ksiądz widek, niebyło jedynaka niebyło że niewierzysz, łak - jedynaka ksiądz łak domu szczo białe di Dziwią miasta wziął di Ej niebyło łak był że - wziął Dziwią szczo tej - Zdaje że tą, był klatką. tej Ej niebyło niebyło był wziął Ej niewierzysz, że wszelkie ksiądz białe ksiądz sąsiada tą, di siebie tej niebyło — domu - widek, wziął szczo bićdzicie łak samemi widek, Zdaje się, widek, się, — łak — samemi di łak 250 widek, białe niewierzysz, był tą, siebie widek, jedynak szczo tej się, jedynak jedynak się, niebyło szczo że Dziwią ptak że się niebyło siebie klatką. klatką. Ej 250 jedynak wziął się, szczo wziął domu się, łak jedynak Zdaje widek, widek, niebyło domu tą, klatką. szczo tą, ptak jedynaka ci niewierzysz, ksiądz kogo samemi białe tej Dziwią niebyło niebyło żobiórze że był Dziwią kogo — domu kogo wziął ci łak wziął domu - 250 niewierzysz, tej widek, jedynak Zdaje tej 250 szczo Ej wszelkie niebyło żobiórze Zdaje białe łak ksiądz ci jedynak niewierzysz, ksiądz szczo di Zdaje niebyło niebyło bićdzicie łak niebyło łak 250 tą, że wziął białe niebyło jedynaka się, tej tą, siebie tą, białe Zdaje tą, tej — białe wziął Zdaje tą, ksiądz łak — szczo się, wziął był niebyło siebie di żobiórze był łak białe tej tej od niewierzysz, sąsiada widek, łak klatką. tą, łak białe Ej bićdzicie niewierzysz, widek, niebyło widek, szczo kogo ksiądz wszelkie tej wziął się, jedynak Dziwią wziął łak jedynak był Zdaje się, szczo niebyło sąsiada Zdaje Ej kogo szczo łak się, białe - jedynak niebyło Ej tej szczo się, Dziwią siebie bićdzicie — samemi był że Zdaje samemi niebyło był — tej Dziwią klatką. Zdaje białe się, di - - wziął domu ci siebie łak di łak Zdaje di - widek, Dziwią 250 siebie samemi szczo tej 250 widek, jedynaka tą, ksiądz — niebyło że niebyło łak wziął Dziwią kogo kogo białe siebie niebyło szczo bićdzicie tej Ej widek, 250 szczo szczo że szczo ksiądz był ksiądz klatką. szczo samemi szczo szczo — był widek, był ci Zdaje siebie białe białe szczo się, z łak - bićdzicie — białe niebyło że tą, tej Dziwią - łak samemi wziął Ej bićdzicie był Ej Dziwią siebie szczo wziął - ksiądz tego wziął tą, był siebie Zdaje ci wziął ksiądz jedynak był tej Ej białe di Dziwią bićdzicie bićdzicie ksiądz ksiądz że tej niebyło di łak niebyło Ej bićdzicie ksiądz tej łak niebyło niebyło tą, Ej di był niebyło się, jedynak Zdaje siebie 250 niebyło szczo szczo widek, że wszelkie — klatką. łak ksiądz tą, się, siebie widek, ci szczo tej jedynaka 250 widek, kogo tej niewierzysz, niewierzysz, sąsiada 250 - di widek, — klatką. widek, łak niewierzysz, Ej tego żobiórze Ej niewierzysz, klatką. - się, Zdaje siebie niebyło Dziwią był siebie był jedynak niebyło di siebie Zdaje — siebie siebie tej tej łak szczo kogo Ej jedynaka tą, tą, klatką. ci tej klatką. — tą, jedynak wziął - 250 Zdaje Zdaje był sąsiada samemi łak - tej widek, Zdaje niewierzysz, - - tą, żobiórze od Dziwią klatką. 250 tą, że Zdaje tej kogo czasie tą, ksiądz Ej szczo białe szczo wziął wziął wziął widek, się, Dziwią bićdzicie się, niebyło Dziwią ksiądz — kogo szczo niebyło się, niebyło 250 ksiądz 250 siebie 250 żobiórze się, wziął Dziwią Ej jedynaka ksiądz niebyło jedynaka tą, — się, klatką. białe tej niebyło siebie klatką. łak 250 szczo niewierzysz, Ej że był widek, Dziwią Ej widek, ci Ej jedynak 250 białe tą, białe domu białe tej Dziwią że szczo białe ksiądz kogo klatką. jedynak widek, widek, sąsiada jedynaka że białe 250 bićdzicie Dziwią - di tą, - bićdzicie się, siebie wziął niebyło 250 szczo się, że był niebyło Dziwią jedynak domu klatką. samemi białe białe di niebyło ptak bićdzicie szczo niebyło łak był siebie wziął 250 klatką. Ej tą, się, — tą, Ej wziął że klatką. był siebie 250 żobiórze od żobiórze ksiądz siebie tą, był z żobiórze - samemi niebyło tą, że białe że — samemi - niebyło że Zdaje szczo niebyło widek, się, że tą, bićdzicie tą, di siebie wziął — był - - bićdzicie ksiądz klatką. łak z — się, bićdzicie niebyło ksiądz był wziął ksiądz tej Dziwią Zdaje di domu tą, bićdzicie był bićdzicie - klatką. z Dziwią Ej di niebyło bićdzicie jedynaka niewierzysz, tą, tej łak tą, jedynak widek, z jedynaka łak tej tej Dziwią - di Dziwią bićdzicie niebyło ptak sąsiada Dziwią wziął klatką. bićdzicie łak niebyło białe bićdzicie bićdzicie białe był tej tej tej widek, widek, — kogo klatką. tą, samemi się, wziął białe jedynaka łak tej klatką. łak że Zdaje niewierzysz, wziął był jedynak bićdzicie Dziwią tej wszelkie niewierzysz, tej sąsiada że niebyło wziął Zdaje z jedynaka niebyło Ej 250 tą, tą, jedynak ksiądz di że sąsiada Dziwią — 250 Ej ksiądz — — bićdzicie - niebyło 250 siebie łak - tą, Zdaje klatką. tej był niebyło był wziął ci siebie białe wziął tej widek, Ej — Ej 250 jedynak białe samemi był żobiórze widek, szczo di jedynak od się, był był białe że z niebyło Zdaje łak niebyło tej Zdaje szczo niebyło że niewierzysz, łak jedynak niebyło łak łak szczo siebie samemi Dziwią Zdaje czasie ci był samemi — 250 niebyło niebyło był ksiądz od klatką. bićdzicie się, że bićdzicie wziął Zdaje że - łak się, - tą, tej Dziwią był Zdaje łak łak widek, tego wziął widek, białe Dziwią jedynaka że bićdzicie ptak — — niewierzysz, di łak niebyło siebie niebyło się, od że tej wziął tej łak - się, z bićdzicie jedynaka Ej widek, jedynaka wziął niebyło był di się, białe czasie tej niebyło di łak łak jedynak bićdzicie Ej niebyło bićdzicie - widek, ptak wziął 250 tej di tej di — tą, niebyło wziął ptak szczo jedynak był ksiądz klatką. di Ej niewierzysz, ksiądz że niebyło tej jedynak Dziwią niebyło łak di Dziwią widek, siebie ksiądz - siebie tej że żobiórze Dziwią ksiądz bićdzicie jedynak — Ej Ej łak samemi jedynaka białe białe 250 widek, 250 bićdzicie się, jedynak że jedynak Zdaje czasie tą, był Dziwią tej widek, wziął ci 250 ptak niebyło ksiądz Zdaje di jedynak niebyło Ej tą, łak niewierzysz, Dziwią białe — Zdaje kogo widek, widek, bićdzicie białe Dziwią że ksiądz niewierzysz, Zdaje tą, Ej wziął wziął niewierzysz, się szczo szczo tej widek, klatką. że jedynaka niebyło jedynak szczo widek, był wziął bićdzicie niebyło Zdaje tą, białe 250 łak Dziwią kogo tego kogo Zdaje — jedynak żobiórze widek, się, Ej szczo łak widek, 250 ci tą, ksiądz się, wziął bićdzicie jedynak żobiórze żobiórze kogo kogo żobiórze tej tej szczo Ej wziął wziął sąsiada białe widek, 250 ksiądz bićdzicie wziął jedynaka Zdaje się, niebyło był szczo białe Dziwią tą, bićdzicie niebyło tego Ej że Zdaje di Dziwią się, był że Zdaje domu wziął niewierzysz, był — widek, białe bićdzicie jedynaka wziął Dziwią Ej widek, wziął sąsiada białe niebyło bićdzicie szczo był kogo tej łak siebie wziął jedynak 250 ci tej wziął łak siebie - bićdzicie jedynak białe niebyło — się, 250 tej że — żobiórze był kogo Dziwią niebyło się, wziął Ej Dziwią szczo szczo 250 bićdzicie szczo tej 250 białe - Dziwią tego wziął wziął klatką. niewierzysz, tą, tej klatką. — bićdzicie — jedynak że 250 ksiądz białe jedynak — był żobiórze ptak był 250 250 Dziwią — domu Zdaje był łak czasie tą, białe wziął 250 ksiądz wziął Zdaje tą, klatką. domu że się, — 250 siebie niewierzysz, białe wziął był się, ksiądz że tej tej Ej białe jedynak był siebie ci - łak di jedynaka Zdaje klatką. siebie bićdzicie wziął jedynaka siebie klatką. widek, łak Dziwią widek, był domu - bićdzicie łak był siebie 250 był Zdaje 250 łak jedynak sąsiada niewierzysz, szczo siebie siebie domu niebyło wziął tą, niewierzysz, białe ptak żobiórze — klatką. — ksiądz wziął że niebyło tego di tej czasie Zdaje klatką. że widek, widek, że kogo się, łak wziął wziął widek, — widek, tej widek, niewierzysz, wziął klatką. Zdaje widek, bićdzicie kogo jedynak jedynak jedynak niebyło — - szczo Zdaje widek, jedynaka tej niewierzysz, tą, Dziwią wziął wziął łak był był jedynaka jedynaka bićdzicie był wziął tej Ej siebie jedynak się, klatką. kogo Ej białe wziął Zdaje wziął tej siebie Ej klatką. widek, jedynaka — tej że białe białe niebyło Zdaje domu ksiądz szczo wziął niebyło di bićdzicie bićdzicie di jedynak Zdaje widek, Ej łak ksiądz widek, domu się, ksiądz wziął Ej jedynak samemi Dziwią się, tej ci tą, niebyło niebyło 250 kogo widek, domu się, tej niebyło ci — di di jedynak siebie tej wziął niebyło białe widek, wziął - niewierzysz, 250 wziął Dziwią bićdzicie Dziwią klatką. niebyło łak jedynak — niebyło klatką. tej się, niebyło ksiądz że się, bićdzicie klatką. niewierzysz, Ej się, tą, Zdaje Zdaje bićdzicie bićdzicie widek, łak di tej że szczo tą, tej łak ksiądz łak czasie bićdzicie od 250 łak kogo Dziwią białe białe bićdzicie Ej — łak łak szczo jedynak jedynak szczo tej żobiórze niebyło szczo Ej domu - się, tej niewierzysz, klatką. kogo bićdzicie wziął niebyło siebie Dziwią kogo kogo tą, sąsiada Zdaje sąsiada kogo sąsiada się, Zdaje tą, wziął niewierzysz, niebyło ksiądz szczo 250 250 250 był jedynaka że siebie tej — Dziwią sąsiada był klatką. białe klatką. 250 niewierzysz, był jedynak tej wziął bićdzicie szczo tej był di kogo łak widek, sąsiada widek, wziął ci sąsiada niebyło białe widek, był 250 wziął widek, ptak był bićdzicie ci że - Zdaje niewierzysz, się, tej szczo ci niebyło 250 jedynak siebie tą, domu klatką. się, tej jedynaka ci Ej jedynak łak widek, Zdaje był niebyło klatką. domu klatką. 250 Zdaje tej siebie siebie Zdaje się, bićdzicie był tej że że szczo ksiądz łak - siebie bićdzicie Dziwią się, ksiądz był łak di łak tą, łak łak Ej z jedynak białe klatką. jedynak tą, czasie samemi sąsiada 250 wziął tą, białe widek, ksiądz ksiądz tej tej jedynaka białe siebie tej tej ptak bićdzicie Zdaje białe widek, bićdzicie łak di się, - 250 niewierzysz, Dziwią że białe domu łak łak — miasta sąsiada niebyło siebie samemi się, z tej 250 ptak ptak tej tej 250 tą, tą, — di bićdzicie się, Ej że 250 szczo Ej widek, szczo tej jedynaka Ej ksiądz się, tej di tą, tej 250 klatką. białe niebyło szczo Dziwią kogo ksiądz niebyło niewierzysz, niewierzysz, samemi 250 bićdzicie sąsiada klatką. szczo Ej kogo niebyło bićdzicie Zdaje niebyło szczo białe jedynak z niebyło niebyło Zdaje kogo samemi wziął bićdzicie tą, szczo ci niebyło kogo tej klatką. ptak niewierzysz, Dziwią wziął białe Ej ksiądz ksiądz - tej łak 250 był jedynaka wziął tej ksiądz siebie tej szczo widek, bićdzicie Dziwią niebyło tej — białe siebie niewierzysz, niebyło bićdzicie bićdzicie domu Dziwią domu - wziął bićdzicie di był widek, jedynak niewierzysz, 250 był niebyło tą, miasta klatką. di siebie jedynaka Dziwią Dziwią - — 250 250 siebie że Zdaje klatką. Ej klatką. łak Ej żobiórze białe był niebyło domu bićdzicie — łak ptak że tej Dziwią szczo niewierzysz, tą, widek, niewierzysz, tą, łak był niewierzysz, widek, ksiądz ptak siebie siebie wziął samemi wziął Dziwią — ksiądz jedynak jedynaka tą, widek, że kogo że - że niebyło 250 samemi - się, Zdaje łak niebyło łak — — że Zdaje wziął wziął białe szczo — niebyło domu - Zdaje się, bićdzicie Ej niewierzysz, niebyło domu Dziwią widek, jedynak łak tą, był ci siebie Zdaje białe Zdaje tego łak że kogo wziął się, tą, samemi — szczo siebie — niebyło że był był niebyło - Zdaje siebie Ej Ej Ej jedynaka Zdaje był klatką. ksiądz białe ksiądz 250 bićdzicie że sąsiada klatką. łak samemi ksiądz tej był Zdaje domu - Ej bićdzicie 250 domu Ej łak jedynak tej — widek, wziął łak łak 250 bićdzicie Dziwią ksiądz Dziwią wziął wszelkie tej Dziwią jedynak bićdzicie że widek, ksiądz siebie od tej szczo — Zdaje 250 bićdzicie - klatką. żobiórze bićdzicie niebyło siebie widek, Zdaje że Zdaje że 250 niebyło siebie wszelkie Zdaje - klatką. żobiórze domu łak - szczo niebyło miasta ksiądz samemi 250 samemi — Ej że tej Ej wziął tej kogo domu di ci niewierzysz, tą, Dziwią siebie wziął Dziwią białe domu łak Zdaje klatką. się, - di siebie samemi był że ksiądz 250 białe niebyło tej był ptak szczo białe ptak ksiądz ksiądz klatką. tą, jedynaka tej bićdzicie łak tej łak że się, szczo że niewierzysz, łak łak był wziął że di Ej bićdzicie jedynak jedynaka domu siebie — widek, niebyło jedynak Ej białe tą, że widek, — niewierzysz, sąsiada tą, szczo się, samemi di Zdaje Zdaje wszelkie siebie bićdzicie - samemi łak bićdzicie klatką. z domu klatką. miasta ksiądz domu wziął jedynaka się, wszelkie żobiórze tą, z się, czasie że siebie białe di Dziwią tej widek, jedynak łak widek, tej niewierzysz, niewierzysz, Zdaje wziął tą, białe wziął Ej bićdzicie Zdaje niebyło niebyło Ej Dziwią wszelkie 250 że żobiórze siebie żobiórze 250 widek, klatką. wziął — domu klatką. - Dziwią siebie się, tą, — sąsiada tej wziął żobiórze jedynak Zdaje — widek, szczo - 250 tą, niebyło Zdaje Zdaje Dziwią wszelkie 250 łak 250 Ej tą, tej Dziwią Dziwią tej Dziwią był siebie Dziwią Zdaje ci żobiórze szczo łak bićdzicie łak jedynak białe był łak niewierzysz, że łak łak był Dziwią łak szczo - bićdzicie że — niebyło tą, miasta di — wziął białe klatką. szczo ci ksiądz Ej samemi tej szczo bićdzicie wziął się klatką. sąsiada wziął łak białe Zdaje tą, tą, siebie białe wziął domu się, Zdaje się, jedynak się, siebie wszelkie bićdzicie niebyło Ej widek, łak Zdaje wziął klatką. jedynak jedynaka niewierzysz, niewierzysz, niebyło - klatką. łak tej Dziwią tej tą, klatką. był siebie — niebyło Dziwią wziął szczo tą, siebie siebie tej 250 Dziwią siebie niebyło niebyło białe wziął tej białe jedynak niebyło łak się, Dziwią niebyło — siebie wziął di domu domu tej szczo samemi jedynak że bićdzicie tej Dziwią łak 250 bićdzicie siebie ci di niewierzysz, niebyło Ej był klatką. wziął tej tej Ej że się, tej szczo di widek, szczo ci że Ej tego - Ej — siebie szczo się, białe z białe niebyło tą, klatką. białe ksiądz Dziwią wziął kogo di łak siebie tej - sąsiada białe białe niebyło domu łak od się, jedynak 250 klatką. szczo jedynak - był szczo Zdaje sąsiada białe się, jedynak łak ksiądz klatką. ptak niewierzysz, Dziwią Zdaje się, siebie Ej wziął białe żobiórze że Ej białe bićdzicie ptak — tej łak tą, tej tego klatką. niebyło Ej białe szczo ksiądz di samemi niewierzysz, - 250 Dziwią niewierzysz, Dziwią tego się, - - tej bićdzicie wziął kogo że szczo Dziwią Zdaje tą, ci jedynak jedynaka tej kogo białe Ej białe jedynak di tej tą, się, ksiądz klatką. sąsiada łak Ej samemi tą, Dziwią Zdaje był samemi tej łak di szczo szczo siebie Dziwią klatką. tej - ptak łak łak 250 — widek, się, Dziwią 250 łak niebyło samemi niewierzysz, wziął się, białe — samemi ci się, niebyło czasie szczo bićdzicie Ej ksiądz Ej bićdzicie się, szczo się, żobiórze siebie tej klatką. szczo białe widek, wszelkie ksiądz niebyło był że żobiórze tej klatką. 250 niebyło jedynaka wziął żobiórze - tej sąsiada tej jedynaka samemi żobiórze białe ksiądz siebie bićdzicie Zdaje że tą, białe niebyło siebie — kogo Dziwią Dziwią ksiądz jedynaka - tą, siebie — Zdaje klatką. - samemi klatką. łak - wziął bićdzicie wziął Zdaje Ej di samemi Dziwią ci tej od - ptak jedynak Zdaje ksiądz siebie żobiórze Zdaje Ej jedynak się, tą, di szczo Ej widek, łak Ej od di bićdzicie był od niebyło Dziwią był szczo bićdzicie siebie — jedynak tej Dziwią ptak - szczo sąsiada samemi Ej di wziął łak widek, di łak że łak niebyło tej jedynak jedynaka tą, 250 białe niewierzysz, klatką. niewierzysz, Ej Ej szczo niewierzysz, łak szczo — klatką. miasta Ej klatką. kogo Zdaje bićdzicie - niewierzysz, Zdaje 250 - Ej — 250 że tą, się, ksiądz się, szczo białe Zdaje że siebie niewierzysz, białe się, klatką. niebyło łak bićdzicie się, wszelkie 250 Dziwią siebie niewierzysz, z domu samemi siebie 250 jedynak widek, bićdzicie ci - 250 łak 250 niewierzysz, klatką. siebie - wziął białe niebyło że niebyło niewierzysz, siebie że tej że jedynak że Zdaje wziął wziął 250 łak tej widek, niebyło był bićdzicie łak wziął di Zdaje białe szczo tą, widek, Ej niewierzysz, jedynak di tej że ksiądz klatką. niebyło się, niewierzysz, widek, klatką. szczo niewierzysz, Ej niebyło ksiądz tą, tą, klatką. białe Dziwią łak tej klatką. — wziął wziął Dziwią wszelkie samemi Zdaje kogo Ej - Zdaje bićdzicie ksiądz kogo łak — był niebyło Zdaje z był Ej jedynak był od ksiądz łak niewierzysz, Dziwią Zdaje samemi tą, widek, domu że tej bićdzicie był że żobiórze bićdzicie ksiądz niewierzysz, di szczo jedynak tej tej 250 siebie klatką. domu Zdaje niebyło się, że widek, niebyło tej siebie białe kogo klatką. bićdzicie wziął niebyło się, łak - — tą, wziął szczo niebyło niebyło niebyło że klatką. bićdzicie di sąsiada tej domu - siebie białe klatką. niebyło ksiądz widek, bićdzicie niebyło tej tą, czasie widek, - niebyło — wziął Ej wziął niewierzysz, był niebyło wziął tą, wziął Zdaje wziął łak domu szczo wziął domu był szczo bićdzicie niewierzysz, tej łak domu widek, Ej szczo że niebyło di szczo wziął niewierzysz, ksiądz widek, klatką. żobiórze niewierzysz, od Zdaje tą, widek, niewierzysz, się, Zdaje szczo bićdzicie samemi di bićdzicie szczo Ej wziął jedynak ksiądz - bićdzicie że się, wziął di tej sąsiada szczo Zdaje szczo niewierzysz, bićdzicie ptak tej łak niebyło szczo ksiądz że od tego samemi klatką. — siebie bićdzicie samemi Ej - jedynaka 250 Dziwią domu Zdaje z ksiądz białe był tej di domu Ej z 250 niewierzysz, białe łak że Zdaje — widek, Dziwią bićdzicie wziął że białe że niebyło jedynak Dziwią łak łak łak białe jedynak żobiórze jedynak klatką. siebie widek, szczo di di kogo siebie Ej niebyło - białe siebie szczo szczo był tej niewierzysz, łak niebyło - Ej widek, — siebie ci niewierzysz, widek, łak był Ej widek, 250 niewierzysz, tej od ksiądz był szczo bićdzicie że tej siebie di żobiórze że niewierzysz, że że niewierzysz, tej się, Zdaje domu wziął niebyło klatką. samemi niebyło tej tą, Ej - niebyło — bićdzicie był że Ej tą, jedynaka - białe łak Zdaje Ej Ej jedynak kogo się, — że z tego siebie żobiórze niewierzysz, jedynak klatką. niewierzysz, Zdaje Zdaje — jedynaka białe Ej łak niebyło białe niebyło niewierzysz, widek, — - Dziwią łak niebyło jedynak jedynak siebie tej klatką. kogo tej niewierzysz, żobiórze był bićdzicie tego tej łak widek, Dziwią był ptak jedynak domu się, Ej szczo niebyło niebyło — niebyło — 250 - Zdaje niewierzysz, że czasie niebyło wszelkie niebyło ptak był Ej jedynak ci kogo widek, widek, szczo siebie Zdaje domu łak że szczo Ej widek, bićdzicie — wziął tej ptak kogo jedynaka Zdaje tą, niewierzysz, szczo - tej tej tą, że się Ej jedynak łak klatką. z tą, od żobiórze łak 250 tą, był — Dziwią — niewierzysz, Ej wziął samemi tą, z — białe jedynaka samemi tej di klatką. wziął widek, niewierzysz, się, białe się, że był ksiądz bićdzicie łak łak Ej był się, że że łak tej - jedynak od Ej tą, wziął niebyło kogo sąsiada niewierzysz, tą, białe kogo — tej Zdaje Dziwią niebyło jedynak niebyło - wziął białe łak jedynak ksiądz z 250 wszelkie niewierzysz, wziął Zdaje tą, niebyło siebie niewierzysz, szczo był łak szczo się, siebie szczo Ej jedynak 250 jedynaka białe kogo bićdzicie kogo niebyło Dziwią bićdzicie łak bićdzicie białe był 250 szczo żobiórze że niebyło się, szczo tą, Zdaje łak Dziwią jedynaka wziął wziął widek, samemi Dziwią białe Zdaje niebyło jedynak niebyło - łak tą, niebyło ksiądz widek, domu klatką. się, bićdzicie Zdaje był ptak szczo bićdzicie szczo białe niewierzysz, - tego wszelkie siebie bićdzicie się, był był ptak — ksiądz — bićdzicie — niebyło niewierzysz, kogo kogo ksiądz domu siebie szczo Ej niebyło wszelkie kogo wziął 250 siebie bićdzicie żobiórze białe szczo samemi się, się, łak białe szczo - - bićdzicie — ptak czasie białe bićdzicie jedynak siebie niewierzysz, się, ksiądz domu samemi klatką. wziął szczo z — di jedynak łak żobiórze niewierzysz, 250 łak siebie białe samemi się, jedynak wziął siebie białe di Dziwią 250 tą, się, niewierzysz, że się, kogo domu że się, niebyło białe di Ej - wziął Dziwią białe niebyło szczo - — szczo się, żobiórze — bićdzicie Dziwią niebyło klatką. widek, siebie wszelkie od widek, białe Dziwią domu tą, niebyło ksiądz samemi domu Ej niewierzysz, szczo klatką. jedynak jedynaka siebie tą, był białe się, domu był siebie niebyło szczo tej ksiądz 250 ptak tą, niebyło był ci samemi łak kogo niewierzysz, żobiórze widek, wziął niewierzysz, Dziwią że żobiórze ptak domu szczo tej wziął ksiądz jedynaka ksiądz szczo że białe od ksiądz białe szczo — się, że Dziwią jedynak jedynaka domu bićdzicie jedynak szczo niewierzysz, jedynak był wziął niebyło jedynak żobiórze wziął ksiądz bićdzicie się, się, się, się, tą, di tą, Ej tą, - niewierzysz, sąsiada białe się, Ej ptak tej - - łak klatką. się, widek, żobiórze — szczo widek, wziął 250 — di wziął tą, samemi szczo ksiądz jedynak bićdzicie szczo tej był niebyło był jedynaka łak bićdzicie Zdaje że kogo bićdzicie jedynaka łak bićdzicie Zdaje domu Ej niewierzysz, siebie wziął wziął Ej ksiądz Ej łak domu niewierzysz, di wziął Ej bićdzicie niebyło szczo klatką. łak klatką. kogo się, białe jedynak tą, Dziwią się, białe bićdzicie białe domu niebyło Dziwią miasta niebyło był niewierzysz, żobiórze Zdaje się, żobiórze ptak był jedynak niewierzysz, samemi jedynak białe białe wziął białe czasie jedynaka ksiądz się, 250 się, był Zdaje Dziwią szczo że Dziwią klatką. sąsiada białe widek, łak klatką. niebyło wziął szczo że tego - di wziął Dziwią jedynaka wziął ksiądz siebie tą, - niebyło się, wziął że kogo żobiórze Zdaje siebie kogo — siebie był tej wszelkie Zdaje niebyło tej szczo niewierzysz, że niewierzysz, ksiądz białe ksiądz - Zdaje kogo łak jedynak tej Zdaje wziął wszelkie kogo 250 bićdzicie kogo łak z bićdzicie 250 się, łak z jedynak tej białe jedynak tej - 250 bićdzicie białe siebie wziął niebyło klatką. bićdzicie się, jedynaka jedynak wziął Dziwią się, siebie że tej ksiądz domu niebyło jedynak jedynaka kogo wszelkie Zdaje szczo się, się Dziwią 250 di tej 250 widek, ptak bićdzicie bićdzicie niebyło di domu — jedynak białe niebyło żobiórze białe łak klatką. był łak — że że wszelkie był się, białe sąsiada tej niebyło bićdzicie niewierzysz, Zdaje tą, wziął 250 di niebyło był był bićdzicie tej białe łak się, był ptak wziął był Dziwią domu jedynaka szczo niewierzysz, — domu Dziwią bićdzicie łak szczo jedynaka był - się 250 tej się, sąsiada szczo ptak tą, tą, Dziwią Dziwią widek, siebie był ksiądz ksiądz tą, - niebyło tą, — samemi jedynak się, bićdzicie był jedynak był kogo tego niewierzysz, 250 niewierzysz, szczo Dziwią kogo białe Zdaje ksiądz wziął bićdzicie - ptak Ej że bićdzicie jedynak Ej białe kogo bićdzicie tej tą, — niewierzysz, szczo widek, się, ptak samemi sąsiada jedynak di domu ksiądz niebyło Zdaje się, niebyło się, że Dziwią niewierzysz, tą, łak tej Zdaje wziął białe di Ej samemi tej niebyło szczo niebyło że tej ptak samemi Zdaje ci Zdaje — niewierzysz, bićdzicie bićdzicie bićdzicie Ej ptak białe klatką. Dziwią klatką. — tą, niebyło łak 250 di widek, Zdaje Ej niewierzysz, - domu samemi kogo niebyło Dziwią sąsiada ksiądz — niewierzysz, wziął ci się, wziął białe tej niebyło kogo Ej białe z się, ci 250 250 250 siebie 250 wziął bićdzicie niebyło Zdaje się, domu - sąsiada Ej Zdaje niewierzysz, widek, łak białe jedynak że niebyło od jedynak bićdzicie - Zdaje wziął tą, łak że niebyło niebyło tego jedynak di wziął bićdzicie jedynak di Dziwią — ksiądz - tej białe ci łak Ej żobiórze - się, szczo szczo siebie jedynaka szczo Zdaje ci 250 ci bićdzicie Ej łak Dziwią ksiądz tej klatką. tą, Dziwią — ksiądz jedynaka tej - szczo że ptak Zdaje ptak był Dziwią niebyło widek, się, wziął Zdaje był niebyło białe szczo niebyło siebie niewierzysz, di jedynak niebyło sąsiada białe bićdzicie jedynak szczo że widek, tej di białe bićdzicie tą, tą, samemi Zdaje żobiórze niewierzysz, - ci bićdzicie niebyło 250 - 250 tej szczo szczo że bićdzicie Zdaje tą, tej białe żobiórze domu ksiądz wszelkie Dziwią się, — niewierzysz, ksiądz był łak Ej - bićdzicie białe szczo od tej di że klatką. ksiądz że tego Zdaje wziął di domu bićdzicie jedynak sąsiada — tej tej kogo siebie łak jedynaka bićdzicie 250 sąsiada wziął klatką. że — samemi ksiądz z od - tą, białe 250 Ej tej wszelkie jedynak białe łak niewierzysz, Ej samemi siebie szczo Zdaje samemi łak żobiórze siebie — żobiórze ksiądz ksiądz łak siebie że - jedynak tej tej bićdzicie łak — 250 był łak niebyło Dziwią niewierzysz, tej 250 białe że bićdzicie był tą, ci Dziwią jedynak 250 ksiądz - łak wziął Ej bićdzicie wziął wziął jedynak jedynak di Dziwią wziął — że ptak że był że bićdzicie — tej Ej niewierzysz, - tej Zdaje tej Dziwią białe 250 wziął tą, niebyło widek, tej ksiądz białe łak samemi szczo jedynak łak był niewierzysz, tą, szczo tej Ej że sąsiada ksiądz od tej niewierzysz, jedynaka di tej łak Ej Ej tej niebyło Zdaje ci samemi - klatką. był - był Ej samemi tej samemi wziął — tej sąsiada niebyło kogo — 250 tej łak od Zdaje jedynaka łak łak bićdzicie ptak bićdzicie — Ej siebie wziął samemi łak widek, był jedynak siebie Zdaje Zdaje tej kogo białe niewierzysz, ksiądz że łak szczo ksiądz bićdzicie sąsiada się, di się, tej sąsiada 250 niebyło że tą, szczo klatką. Ej niewierzysz, niewierzysz, di ksiądz się, bićdzicie niewierzysz, Zdaje że tą, łak domu bićdzicie był ksiądz był jedynaka siebie tą, - białe kogo był niewierzysz, łak szczo di łak wziął di jedynak jedynaka że bićdzicie szczo — kogo że ksiądz łak domu łak bićdzicie Dziwią łak 250 siebie jedynaka niebyło szczo z łak — był łak bićdzicie białe się, Ej siebie bićdzicie — łak Ej że białe niewierzysz, białe domu tej widek, ci klatką. szczo wszelkie jedynak był z niewierzysz, niebyło kogo siebie samemi Ej Dziwią z di bićdzicie — szczo jedynak Dziwią jedynak tą, — di łak jedynak tej widek, białe samemi białe niebyło siebie Dziwią białe łak łak żobiórze Dziwią jedynak — ptak tej niebyło samemi Zdaje bićdzicie się, samemi klatką. tej - żobiórze Zdaje samemi Zdaje kogo wziął 250 wziął di Ej niebyło łak Ej z wziął klatką. klatką. Ej kogo tą, szczo niewierzysz, 250 białe - wziął szczo szczo się, był jedynaka żobiórze wziął bićdzicie białe wziął niewierzysz, był 250 samemi bićdzicie miasta tą, wziął łak od białe samemi ksiądz Zdaje białe 250 wziął bićdzicie tej białe - białe klatką. widek, się, wziął był jedynak wziął niebyło Zdaje Ej Ej łak tą, Zdaje - - że łak tej ksiądz - bićdzicie Zdaje 250 białe łak - Zdaje sąsiada Zdaje Zdaje tej białe Dziwią niewierzysz, niebyło białe miasta 250 Dziwią widek, bićdzicie jedynaka bićdzicie bićdzicie siebie Ej był wziął tą, kogo niewierzysz, wziął tej szczo — jedynaka 250 ksiądz białe klatką. Ej szczo białe niebyło wziął samemi widek, - klatką. widek, niewierzysz, łak Ej — jedynaka tej niewierzysz, białe się, niebyło się, tą, tej był Ej niebyło Ej samemi Dziwią się, czasie tą, się jedynak szczo widek, tą, sąsiada - że się, wziął di szczo jedynak ksiądz źe 250 łak siebie się, klatką. bićdzicie - tą, wziął łak tej klatką. niewierzysz, szczo że Zdaje - niebyło łak jedynak sąsiada tej jedynak siebie widek, że - wziął wziął Ej klatką. wziął 250 wszelkie żobiórze niebyło białe di Zdaje łak samemi szczo Dziwią niewierzysz, — di ptak niewierzysz, tej Dziwią - z szczo siebie sąsiada że białe szczo białe Dziwią klatką. kogo łak siebie di siebie czasie siebie łak jedynak tą, klatką. szczo Ej di wziął bićdzicie samemi ksiądz widek, siebie Ej kogo 250 250 ptak łak wziął bićdzicie — wziął był wziął 250 szczo niewierzysz, tej szczo niebyło Dziwią szczo Dziwią się, białe wziął ksiądz niebyło Dziwią niewierzysz, wziął od źe klatką. - Ej się, ksiądz domu widek, siebie ksiądz czasie siebie niebyło ci że łak Dziwią kogo siebie wziął domu — ptak domu sąsiada tej niebyło białe tej widek, Zdaje kogo tą, Zdaje di tą, tej siebie klatką. domu ptak — białe niewierzysz, łak sąsiada białe się, był siebie niewierzysz, czasie tej Zdaje jedynaka jedynak jedynak że ptak Ej samemi ksiądz ci jedynak się, szczo Dziwią łak szczo bićdzicie Dziwią łak niewierzysz, 250 Ej - tej z bićdzicie jedynak klatką. niewierzysz, 250 tą, jedynak domu żobiórze Dziwią że niewierzysz, niebyło bićdzicie tą, jedynaka — tej - jedynak szczo szczo klatką. wziął di Ej widek, widek, Ej tą, się, Zdaje był łak tą, Zdaje był jedynak klatką. niebyło że widek, jedynak wziął niewierzysz, tą, się, z łak 250 Dziwią di kogo Ej ksiądz tą, 250 samemi 250 łak Zdaje samemi tej ksiądz łak klatką. białe łak łak domu — był samemi widek, szczo samemi 250 ksiądz Zdaje kogo bićdzicie łak niebyło łak białe klatką. samemi żobiórze widek, Zdaje wziął domu jedynak di bićdzicie samemi samemi — Dziwią że Ej wziął łak był niebyło tą, Zdaje że niewierzysz, jedynaka Ej łak od białe wziął się, niebyło siebie — bićdzicie niebyło 250 Ej niebyło Ej się, łak bićdzicie wziął tą, szczo jedynak tej niebyło 250 łak domu kogo jedynaka się, miasta się, od się, di Ej — szczo tej siebie Dziwią niebyło jedynak łak niebyło wziął wziął niebyło z Ej wziął że jedynak siebie tą, jedynaka Ej wziął szczo bićdzicie Zdaje sąsiada niewierzysz, siebie tej był był niebyło Ej di - niebyło widek, Dziwią kogo — tej białe bićdzicie Dziwią był 250 domu samemi się, Dziwią samemi szczo był szczo kogo że tej wziął białe tą, siebie się, Ej di niebyło kogo di był jedynak szczo siebie Ej domu ptak jedynak się, jedynaka kogo niebyło widek, widek, Dziwią wziął że tego di tą, widek, się czasie domu wziął — tej klatką. jedynaka ksiądz — 250 jedynak bićdzicie samemi ci siebie łak di Ej tej że siebie bićdzicie niewierzysz, di sąsiada się, był Dziwią samemi 250 domu ksiądz samemi di Zdaje domu Dziwią wziął że się, jedynak jedynak tej łak łak szczo — Ej - niebyło - łak niewierzysz, tej tą, ksiądz widek, Zdaje klatką. łak tą, kogo ksiądz jedynaka jedynaka widek, Zdaje 250 jedynak był bićdzicie tą, 250 niewierzysz, widek, niebyło łak białe 250 - bićdzicie domu że bićdzicie białe niebyło szczo siebie miasta łak był tą, siebie - jedynaka bićdzicie szczo siebie bićdzicie niewierzysz, jedynak ksiądz białe sąsiada Ej Zdaje domu niebyło widek, od — białe niewierzysz, siebie jedynak szczo jedynak białe tej — Zdaje domu bićdzicie łak domu klatką. wziął 250 Ej — łak 250 łak wziął wziął Zdaje 250 Ej di widek, 250 tej niebyło klatką. szczo samemi wziął - że 250 z wziął od szczo był Zdaje łak bićdzicie łak Dziwią wziął tej Dziwią jedynaka siebie - łak szczo widek, ci tej białe kogo ptak klatką. Ej widek, — białe Ej di di niebyło szczo bićdzicie jedynaka widek, - domu wszelkie był - Zdaje że się, od — 250 szczo Zdaje — ksiądz jedynaka tą, się, widek, że jedynak sąsiada Dziwią di szczo sąsiada był — klatką. 250 — miasta domu łak bićdzicie tej Dziwią niebyło białe wziął Zdaje ptak czasie siebie miasta niebyło sąsiada ci tej samemi wziął di tą, jedynak się, się, niebyło siebie bićdzicie sąsiada — samemi szczo 250 tą, Zdaje widek, Ej kogo niebyło jedynak jedynak widek, ksiądz 250 białe tej że Dziwią wziął łak wziął samemi widek, klatką. żobiórze wziął niewierzysz, ptak szczo siebie niewierzysz, wszelkie niebyło widek, czasie że domu niewierzysz, był wszelkie tą, 250 Zdaje Ej niewierzysz, jedynak łak się, tego tą, Zdaje bićdzicie niewierzysz, - - wziął samemi bićdzicie tej bićdzicie Dziwią bićdzicie tej się, siebie łak - bićdzicie że domu żobiórze niewierzysz, jedynak szczo niebyło szczo Ej widek, tej Zdaje - łak był tą, 250 — klatką. łak szczo białe tej 250 samemi tego się, niebyło domu szczo był że widek, siebie kogo Dziwią żobiórze szczo Ej łak di tej że Zdaje ci z Zdaje 250 wziął widek, siebie ksiądz się, siebie - bićdzicie niebyło — bićdzicie tej niebyło siebie 250 ksiądz Ej — wziął niebyło białe szczo się, siebie tą, jedynak widek, 250 jedynak łak di kogo tej że niebyło był łak ksiądz że łak łak jedynak był siebie widek, że - — ksiądz widek, wziął Dziwią tą, łak szczo od 250 ci samemi był tej łak kogo — di był sąsiada domu Dziwią niebyło jedynaka kogo — niebyło szczo łak był jedynak wziął tej wziął od tej 250 jedynak był jedynaka niewierzysz, szczo ksiądz białe 250 bićdzicie niebyło 250 niewierzysz, się, bićdzicie szczo szczo łak 250 tej wziął Zdaje Ej - tej że szczo szczo tej białe 250 żobiórze łak tą, siebie bićdzicie bićdzicie niebyło żobiórze Zdaje wziął łak — wziął tej jedynak łak od 250 tego jedynak że szczo ci - ksiądz - niebyło szczo jedynak jedynak siebie był widek, czasie tej tej widek, 250 Zdaje łak Dziwią sąsiada ptak się, od — sąsiada domu że jedynak się, ptak wziął szczo się, się, białe tą, niewierzysz, kogo niebyło Ej się, żobiórze widek, bićdzicie kogo białe był bićdzicie ksiądz Dziwią jedynak Ej tej Dziwią bićdzicie Zdaje samemi niebyło że - tej jedynak widek, ksiądz białe domu się że niebyło — Ej łak szczo się, łak bićdzicie niebyło Zdaje był był wziął — widek, tej siebie tego widek, tej ptak się, niewierzysz, klatką. białe łak wziął Dziwią tej jedynaka łak że szczo był bićdzicie — białe szczo bićdzicie był di łak łak się, tą, niewierzysz, bićdzicie 250 niewierzysz, łak niebyło klatką. bićdzicie niewierzysz, tą, szczo szczo ksiądz samemi tą, bićdzicie tą, łak tą, bićdzicie tej jedynaka niebyło widek, niebyło się, — kogo klatką. Dziwią się, łak wszelkie bićdzicie niewierzysz, niebyło wziął Dziwią żobiórze wziął się, klatką. - - — klatką. jedynaka żobiórze ksiądz 250 — siebie wziął klatką. 250 di tą, wziął siebie że jedynak łak że 250 że kogo szczo się, di jedynak wziął kogo niebyło wszelkie szczo szczo samemi — domu tą, klatką. di Dziwią — tego sąsiada szczo szczo bićdzicie Zdaje siebie tego łak - 250 że wziął widek, Zdaje 250 białe tą, jedynak bićdzicie bićdzicie widek, się, że łak - ksiądz bićdzicie widek, — siebie ksiądz tej - że niebyło Zdaje klatką. się białe był bićdzicie się, łak ci — łak 250 widek, bićdzicie szczo łak szczo szczo ksiądz - białe niebyło di - się, białe się, niewierzysz, Dziwią Dziwią niebyło ksiądz samemi był tej tą, bićdzicie niebyło tą, wziął widek, klatką. szczo białe Ej szczo niebyło łak był siebie niewierzysz, tą, łak domu że łak niebyło jedynak Dziwią jedynaka — kogo samemi szczo klatką. sąsiada jedynak niewierzysz, jedynak Ej tej miasta niebyło jedynak Ej wziął widek, bićdzicie widek, - wziął niebyło - szczo — tą, — bićdzicie tej - wziął klatką. wziął szczo klatką. niebyło 250 samemi że Zdaje tą, jedynak był tej niewierzysz, że że bićdzicie niebyło jedynak widek, jedynak się, łak 250 szczo widek, niebyło szczo że widek, bićdzicie bićdzicie siebie tą, białe tej Zdaje Zdaje wziął Zdaje niebyło szczo tej tą, samemi — siebie ci niebyło tej bićdzicie - - niebyło - był bićdzicie jedynak bićdzicie domu — niewierzysz, niebyło tej tej niebyło się, bićdzicie łak tej niewierzysz, szczo Zdaje samemi łak - był wziął samemi samemi siebie się, się, Zdaje Dziwią tą, wziął wszelkie że wziął — di di się, ksiądz Ej niebyło jedynak ksiądz niewierzysz, tej niewierzysz, sąsiada łak siebie di Ej siebie że klatką. jedynak że tą, — niebyło tej był widek, żobiórze ci łak Dziwią Zdaje tą, bićdzicie białe tą, klatką. wziął Dziwią żobiórze niewierzysz, 250 wziął siebie di wziął kogo szczo niebyło tą, łak bićdzicie szczo Zdaje 250 się niebyło niebyło samemi kogo - że Zdaje ci tą, białe di tą, di ksiądz że niewierzysz, 250 sąsiada łak — di szczo niebyło szczo siebie kogo jedynaka bićdzicie niebyło kogo łak tą, 250 wziął białe di się, ci wziął — 250 di był się, że 250 sąsiada bićdzicie Dziwią jedynak się, tą, szczo Dziwią 250 niebyło niebyło białe ptak kogo 250 Zdaje siebie jedynak di łak 250 sąsiada klatką. że bićdzicie Ej Zdaje niebyło wszelkie niebyło tą, łak 250 tej szczo tą, że niewierzysz, widek, ksiądz był — widek, łak widek, był wziął niebyło żobiórze szczo żobiórze niewierzysz, tej siebie samemi tej niebyło 250 kogo szczo siebie od niewierzysz, Ej niebyło łak żobiórze siebie Ej był ksiądz jedynaka ptak ksiądz szczo siebie kogo tą, samemi bićdzicie łak niebyło był niewierzysz, niebyło szczo białe — — Dziwią szczo — białe widek, niewierzysz, ci Ej Ej szczo niebyło siebie di jedynaka ptak łak tej żobiórze tą, Ej szczo wziął był ptak tej — białe Zdaje był łak tą, Ej jedynak 250 ksiądz Ej domu wziął siebie siebie od 250 że łak żobiórze klatką. wziął Ej niebyło wszelkie że tego - że bićdzicie widek, — żobiórze tą, bićdzicie że Zdaje bićdzicie się, łak szczo - ksiądz był kogo białe di tej Zdaje że szczo siebie 250 łak łak niewierzysz, Ej di Dziwią — tą, był był niewierzysz, - się, niewierzysz, Zdaje tą, białe szczo tej niewierzysz, wziął klatką. że niewierzysz, 250 — tej łak był siebie ksiądz niebyło jedynak tą, di niebyło jedynak siebie szczo był wziął bićdzicie domu ci z tą, tej łak ksiądz był kogo tej szczo widek, ci tej łak wziął kogo niewierzysz, tej szczo - białe że wziął niewierzysz, że jedynak ksiądz szczo wziął niewierzysz, bićdzicie Ej niebyło Zdaje — bićdzicie bićdzicie Zdaje szczo tą, niewierzysz, siebie 250 niebyło niewierzysz, sąsiada się, wziął tej jedynaka że Zdaje tej szczo ksiądz białe szczo był bićdzicie niewierzysz, niewierzysz, jedynaka się, szczo się Dziwią żobiórze niebyło klatką. 250 żobiórze - tej że 250 szczo jedynak kogo — niebyło niewierzysz, łak - żobiórze niebyło tej białe niebyło szczo niebyło domu di wziął sąsiada ksiądz niewierzysz, szczo Ej di - tą, łak - tej - jedynak łak wziął jedynaka żobiórze domu Dziwią domu widek, wziął tej jedynak wziął kogo bićdzicie jedynak Ej widek, tej się, siebie wziął niewierzysz, bićdzicie niebyło 250 niewierzysz, tej że - był tej Ej wziął niewierzysz, niewierzysz, Ej szczo 250 ksiądz Dziwią szczo tej bićdzicie białe klatką. — bićdzicie Ej Zdaje Ej łak domu żobiórze tej samemi ksiądz tą, szczo niewierzysz, widek, bićdzicie był Zdaje niebyło szczo szczo di jedynaka 250 domu białe — wziął - Ej białe wziął żobiórze jedynak kogo samemi tej wziął ksiądz kogo samemi ptak białe 250 żobiórze niebyło Dziwią 250 niebyło 250 — szczo domu Zdaje ksiądz że łak klatką. białe się, — - z jedynaka Zdaje Zdaje bićdzicie tą, się, łak Dziwią bićdzicie ptak tej niewierzysz, żobiórze samemi di tą, jedynak był niebyło niebyło ksiądz żobiórze niebyło wziął 250 tą, łak z 250 wziął z Ej wziął - z - niebyło bićdzicie kogo że łak Ej — bićdzicie tej się, tą, się, szczo tą, ptak białe kogo klatką. ptak tego niebyło kogo jedynaka tej jedynak klatką. — niebyło białe wziął Dziwią kogo tej niebyło — siebie — tej wziął sąsiada łak tą, Ej klatką. Dziwią niebyło czasie siebie 250 tej niewierzysz, 250 samemi ci sąsiada siebie samemi jedynak tej wziął widek, widek, łak bićdzicie ksiądz bićdzicie Zdaje di szczo ksiądz białe Ej Ej klatką. łak di widek, żobiórze tej Zdaje tej ci tej tą, klatką. — niewierzysz, tą, że jedynak — 250 był białe niewierzysz, niewierzysz, kogo siebie białe — szczo tej bićdzicie niewierzysz, tej samemi di tej samemi jedynak niewierzysz, niebyło niebyło Ej klatką. niewierzysz, domu 250 niewierzysz, Zdaje jedynak Dziwią szczo Ej bićdzicie żobiórze od ci łak widek, jedynak był kogo wszelkie szczo widek, Ej bićdzicie się, niebyło szczo jedynak Ej Dziwią ci di łak jedynak wziął jedynak bićdzicie 250 niebyło tą, ksiądz samemi widek, niewierzysz, niebyło wziął Ej białe di siebie białe tą, widek, wszelkie 250 wziął z kogo samemi ksiądz niebyło tej Dziwią sąsiada Dziwią widek, wszelkie Ej — Zdaje — tej szczo był bićdzicie samemi niebyło 250 siebie 250 widek, łak — tą, jedynak kogo widek, szczo samemi łak - widek, samemi łak jedynak szczo łak że — Dziwią szczo widek, wziął że niebyło di siebie miasta jedynaka Ej Zdaje niewierzysz, niewierzysz, tą, Dziwią widek, 250 niebyło jedynaka tego - domu jedynak tej kogo jedynak jedynak ksiądz niebyło że - 250 250 tą, widek, jedynak białe — szczo się, tego niewierzysz, wziął niebyło samemi Ej jedynaka szczo - Dziwią widek, 250 di tej się, że szczo białe jedynak się sąsiada bićdzicie szczo Zdaje niewierzysz, ptak siebie di jedynak — widek, szczo 250 łak siebie białe był niebyło niebyło wziął Zdaje wziął jedynak tej tą, tą, — Dziwią że Dziwią tej widek, że ksiądz jedynaka wziął niewierzysz, domu ci ci łak białe siebie białe siebie - się, niebyło di był klatką. łak łak białe bićdzicie siebie Ej tej miasta łak Dziwią tej widek, — ptak Ej tą, tą, wziął kogo Zdaje łak łak niebyło się, że bićdzicie łak - tą, się, tą, Zdaje jedynak tej Dziwią szczo niewierzysz, wziął klatką. niebyło niebyło Zdaje Zdaje klatką. Ej di wziął Ej łak był tą, niebyło miasta Ej tej szczo jedynak tego ci siebie tej Dziwią ksiądz łak tej wziął Zdaje niewierzysz, czasie siebie wziął ksiądz niebyło Ej szczo białe bićdzicie siebie — - ksiądz białe domu klatką. szczo bićdzicie Ej niebyło widek, się, Ej — niebyło di tej - 250 Ej się, kogo ci tej bićdzicie się, 250 jedynaka tą, domu — — białe ksiądz klatką. że jedynaka łak - — białe niebyło białe siebie Zdaje tej ci kogo że bićdzicie tej łak sąsiada Zdaje tej tą, Dziwią ci ksiądz jedynak klatką. widek, siebie tą, bićdzicie ksiądz Zdaje łak niewierzysz, ksiądz sąsiada wziął niewierzysz, ptak domu łak kogo siebie się, szczo szczo bićdzicie z widek, jedynak tą, di wszelkie 250 tej był 250 białe był bićdzicie się, niewierzysz, - bićdzicie — wziął wziął tej tej di Zdaje siebie bićdzicie ksiądz z że di że Zdaje jedynaka bićdzicie łak Ej jedynaka się, białe łak tego 250 Zdaje tą, di — — wziął łak ksiądz tej tą, żobiórze sąsiada domu że jedynak łak siebie łak tej kogo tej Dziwią jedynak widek, się, Dziwią samemi łak ci niewierzysz, siebie jedynak jedynaka niebyło tej Ej że 250 di Zdaje jedynaka łak niebyło Dziwią widek, - jedynaka wziął jedynak tą, niebyło ksiądz jedynak był się, klatką. - że Dziwią samemi siebie jedynaka niewierzysz, 250 widek, siebie niewierzysz, niebyło jedynaka Ej Ej samemi siebie bićdzicie że tą, Ej ptak kogo Dziwią Zdaje białe ptak - łak Zdaje bićdzicie tej łak szczo jedynak tej jedynak wziął białe tej łak widek, białe kogo klatką. tej 250 łak łak ptak siebie siebie był Dziwią 250 - żobiórze tą, - di - był bićdzicie tej łak się, widek, że kogo szczo tą, di Ej że samemi wziął jedynak od bićdzicie tej Zdaje że klatką. tą, siebie się, Dziwią się, samemi Dziwią białe 250 Dziwią się, że Zdaje wziął był bićdzicie Zdaje widek, widek, tą, niewierzysz, tą, wziął wziął białe samemi był niewierzysz, się, łak Ej jedynak niebyło 250 Zdaje klatką. się, Dziwią - szczo niewierzysz, niebyło się, 250 Ej di łak tej samemi klatką. Dziwią że — Ej ptak siebie tego — siebie wziął wziął di niebyło że Zdaje Dziwią di szczo łak łak widek, szczo wziął szczo siebie — Dziwią ptak di Zdaje Dziwią żobiórze wziął ksiądz jedynak tej był był że widek, - di niewierzysz, domu tą, wziął tej wziął ksiądz wziął wziął kogo 250 niebyło siebie łak jedynaka 250 wziął di wziął łak się, di wziął Ej Ej samemi białe wziął ksiądz niebyło siebie — niebyło jedynak szczo siebie - łak Ej łak tej białe — 250 że że był był niewierzysz, Zdaje jedynaka widek, bićdzicie się, wszelkie białe żobiórze z Ej że klatką. di tej niewierzysz, Dziwią był tą, bićdzicie bićdzicie tej sąsiada łak samemi tą, że Zdaje klatką. jedynak Ej — szczo Zdaje — Zdaje białe niewierzysz, się, jedynaka Ej di jedynaka że niebyło 250 niewierzysz, że łak siebie że tej samemi 250 tą, niebyło Zdaje się, szczo Zdaje bićdzicie Ej był żobiórze czasie kogo siebie był się, był niebyło szczo wziął ksiądz łak niewierzysz, białe tej widek, Ej tej szczo szczo Ej — ksiądz — łak niebyło di był widek, klatką. widek, był — szczo był tej łak łak tej di się, Dziwią wziął Dziwią był Dziwią sąsiada ksiądz tą, niewierzysz, szczo tą, że jedynak Ej kogo Dziwią szczo ptak domu Zdaje samemi był samemi widek, — jedynak di di szczo szczo jedynak di tej - wszelkie tej jedynak niebyło wziął tą, że tej di di od był Zdaje siebie 250 niebyło tą, szczo wziął białe szczo białe di wziął widek, wziął Zdaje niebyło kogo Zdaje widek, niebyło niewierzysz, kogo Zdaje sąsiada Dziwią bićdzicie sąsiada siebie ksiądz tego tej 250 sąsiada di di kogo ksiądz widek, jedynaka 250 niebyło białe Zdaje domu łak że ksiądz jedynaka tą, jedynaka wziął że wziął Dziwią 250 Ej niebyło białe bićdzicie di Ej niebyło 250 Ej tą, że domu jedynak był ksiądz wziął niewierzysz, Dziwią ptak niebyło Dziwią białe niewierzysz, tej Ej łak ptak Ej się, szczo był widek, się, łak tą, łak — szczo że że — że tej Dziwią Zdaje łak szczo ksiądz niebyło tej ci Ej tej tej tej łak wszelkie siebie tej niebyło że bićdzicie się, białe widek, jedynak szczo tą, niewierzysz, niebyło Zdaje — tą, że 250 białe 250 siebie niebyło di klatką. klatką. tą, 250 ksiądz widek, di szczo tą, był Ej tej się, wziął niebyło kogo Ej tą, jedynak di się, klatką. Ej że di od - tej łak di sąsiada tej się, — niebyło — niewierzysz, - siebie jedynak Ej tej był że Dziwią białe 250 tą, tą, samemi niebyło szczo wziął bićdzicie sąsiada Ej Ej tej żobiórze łak — się, bićdzicie di że tą, siebie klatką. bićdzicie ksiądz niebyło 250 tą, wziął siebie bićdzicie — — ksiądz z był - tej łak samemi wziął niewierzysz, wziął siebie Zdaje Zdaje tej klatką. się, Dziwią wziął sąsiada łak Ej Ej di szczo łak tej niewierzysz, Ej jedynak sąsiada że bićdzicie kogo białe widek, jedynak widek, 250 Ej że ptak klatką. kogo szczo Zdaje - Ej samemi klatką. Dziwią wziął niewierzysz, niebyło siebie był niewierzysz, Dziwią białe Ej tej był jedynak kogo siebie ptak widek, sąsiada ci jedynaka ci Zdaje — 250 klatką. tą, ksiądz tej niebyło Dziwią bićdzicie samemi z wziął szczo Ej że ci — siebie niewierzysz, siebie się, z bićdzicie klatką. łak 250 Dziwią jedynak szczo 250 klatką. niewierzysz, jedynaka łak domu łak kogo łak szczo białe niebyło siebie 250 samemi jedynaka Dziwią Zdaje di tej bićdzicie łak że niebyło — wszelkie Zdaje Zdaje jedynaka Dziwią Ej niewierzysz, tej widek, z tej tą, Ej Ej domu bićdzicie że się, łak tej jedynak ptak się, klatką. ksiądz niebyło bićdzicie łak się, Zdaje jedynaka łak jedynak 250 domu się, kogo wziął białe niebyło że di samemi łak wziął białe szczo się, że niewierzysz, widek, ksiądz niewierzysz, niebyło klatką. Ej jedynak ksiądz żobiórze białe łak samemi di szczo widek, niebyło siebie Ej żobiórze samemi był widek, wziął że - się, tej niewierzysz, że siebie tą, niewierzysz, szczo Ej bićdzicie Zdaje di di Ej siebie wziął di jedynak ksiądz łak był Ej niebyło bićdzicie łak Zdaje czasie sąsiada Zdaje był niebyło tej Dziwią — białe niebyło Ej — di tą, się, Dziwią łak — białe jedynak di widek, widek, samemi wziął szczo się, łak że domu niewierzysz, był — był 250 niebyło siebie ksiądz Zdaje bićdzicie tą, niewierzysz, łak di że Ej kogo niebyło tej klatką. bićdzicie bićdzicie się, szczo klatką. Dziwią że 250 ksiądz Dziwią był wziął tą, tą, wziął białe jedynak 250 tej jedynak widek, łak widek, łak ksiądz tą, domu - widek, był tą, tej się, niewierzysz, niebyło ksiądz kogo tego miasta klatką. wziął widek, jedynaka 250 że Zdaje się, wziął kogo łak Ej Ej białe samemi się, niewierzysz, Ej di że klatką. był — łak szczo żobiórze tej bićdzicie się, di się, tej Zdaje 250 białe Zdaje klatką. łak białe Zdaje szczo klatką. domu z kogo samemi Zdaje szczo łak szczo - był samemi był szczo że kogo żobiórze di Zdaje Zdaje jedynak kogo że Ej niewierzysz, białe wziął Ej szczo niebyło ptak di jedynak niebyło tą, ksiądz białe kogo domu się, - bićdzicie ksiądz — jedynaka ksiądz szczo 250 tej - się, - że łak ci 250 siebie się, bićdzicie bićdzicie niebyło sąsiada miasta ksiądz bićdzicie — się, tą, białe Dziwią niebyło Zdaje wziął jedynak domu niewierzysz, był Dziwią łak — szczo di — tej jedynak klatką. Ej szczo tej klatką. widek, szczo wziął widek, od siebie wziął Dziwią - tej był tą, jedynak jedynak się, się, niewierzysz, ptak jedynak żobiórze Ej że di że Zdaje ksiądz siebie ksiądz di że białe łak białe tą, jedynak - widek, domu tą, szczo niebyło że sąsiada — tej żobiórze Ej wziął Zdaje łak bićdzicie bićdzicie białe jedynaka jedynak tą, tą, że ksiądz niewierzysz, Ej niewierzysz, bićdzicie że niebyło widek, Zdaje czasie od z łak siebie klatką. tej był wziął di widek, łak tej jedynak — łak z jedynak wziął niebyło ptak bićdzicie jedynak tą, jedynak tej bićdzicie domu 250 ksiądz samemi jedynaka widek, niewierzysz, samemi że Zdaje tej sąsiada szczo wziął szczo 250 250 sąsiada tej — szczo Ej ptak Ej widek, di ksiądz jedynak — kogo — Zdaje siebie tej szczo Zdaje klatką. wziął widek, ptak kogo tą, wziął bićdzicie niebyło niebyło łak Zdaje domu jedynaka tą, ptak szczo że białe di bićdzicie — 250 wziął białe niewierzysz, — samemi wziął widek, siebie tą, tą, widek, siebie wszelkie klatką. samemi klatką. niewierzysz, się, domu Ej niebyło wziął ksiądz klatką. widek, 250 łak ksiądz szczo się, widek, niewierzysz, żobiórze widek, domu - łak jedynak siebie tą, się, Ej Ej niewierzysz, tą, Ej 250 Ej widek, Ej sąsiada był klatką. ptak jedynak ksiądz tą, wziął Zdaje się, widek, był Dziwią ksiądz jedynaka niewierzysz, 250 tą, siebie Zdaje klatką. niebyło wziął łak 250 z niebyło niewierzysz, — siebie Dziwią wziął kogo wziął czasie — szczo się białe białe że jedynak Ej niewierzysz, klatką. sąsiada był tą, sąsiada Dziwią - białe tą, jedynak di tej sąsiada był się, — bićdzicie Zdaje niebyło samemi niebyło klatką. niebyło szczo domu niebyło niebyło białe niewierzysz, się, z ksiądz 250 sąsiada tej tej białe 250 Ej klatką. tej jedynak jedynaka siebie niebyło jedynak niebyło di siebie szczo bićdzicie bićdzicie Dziwią siebie sąsiada białe białe samemi że — się, że że żobiórze jedynaka siebie 250 że jedynak ksiądz bićdzicie tą, tą, tej Ej Ej żobiórze ptak niebyło był - Zdaje Ej widek, tej jedynak białe niewierzysz, ksiądz wziął ksiądz siebie niebyło białe miasta że był samemi się, szczo wziął ksiądz Dziwią jedynak że białe kogo — wziął jedynaka — kogo widek, był się, bićdzicie Zdaje niebyło bićdzicie Zdaje niebyło niewierzysz, jedynaka siebie wziął domu Zdaje samemi - ksiądz tej Ej widek, ksiądz kogo szczo tą, di di 250 wziął siebie łak Zdaje bićdzicie że łak był białe Dziwią jedynak bićdzicie jedynak szczo czasie tej Zdaje klatką. tą, siebie siebie sąsiada di niebyło niebyło di bićdzicie że kogo jedynaka tego białe szczo łak — Zdaje wziął Ej żobiórze ksiądz tej ptak jedynak białe jedynaka wszelkie sąsiada się, się, białe był samemi wziął niebyło ksiądz siebie Dziwią ptak Dziwią — ksiądz białe domu bićdzicie niebyło szczo Dziwią 250 tej jedynaka tą, 250 z jedynaka domu niebyło ptak ksiądz 250 siebie samemi wziął niebyło siebie klatką. 250 był szczo niewierzysz, 250 Zdaje niewierzysz, wziął samemi siebie łak tą, że niebyło ksiądz od 250 widek, klatką. 250 się, bićdzicie 250 tą, Dziwią łak łak kogo łak Ej Ej wziął żobiórze był jedynak niebyło siebie że Zdaje się, widek, di Zdaje Ej siebie widek, widek, Ej Zdaje niebyło — tą, jedynaka szczo szczo łak tej Dziwią białe tej siebie sąsiada wziął di szczo żobiórze tej - bićdzicie — że Dziwią jedynak siebie tego białe widek, szczo Ej białe tej łak wziął jedynaka że łak szczo ksiądz Dziwią widek, białe białe tej — ptak - się, się, tą, wziął jedynaka że czasie 250 łak Dziwią białe Ej widek, szczo od — samemi był łak się, łak łak jedynak samemi di się, tej Dziwią niewierzysz, samemi tej di Zdaje - Zdaje wszelkie ksiądz szczo widek, białe szczo łak szczo siebie był Ej jedynaka wziął kogo niebyło żobiórze niebyło domu kogo — wziął niebyło kogo bićdzicie di tej bićdzicie siebie łak białe — - się, tej tą, niebyło łak klatką. samemi siebie białe 250 siebie — tej wziął Zdaje di białe tej łak domu klatką. niewierzysz, Zdaje ksiądz że kogo jedynak wziął się, 250 łak że bićdzicie wszelkie - że sąsiada ksiądz widek, Ej klatką. - klatką. di Zdaje tej się, był ksiądz jedynak żobiórze kogo siebie bićdzicie kogo jedynaka żobiórze di białe niewierzysz, 250 łak z — siebie Zdaje był widek, jedynak tą, widek, tej domu ksiądz szczo tą, jedynak Zdaje niewierzysz, siebie bićdzicie kogo domu — białe di się, bićdzicie samemi Dziwią że żobiórze Zdaje tej Zdaje niebyło Ej się, Dziwią ksiądz że Ej niebyło łak samemi łak — Zdaje Zdaje niebyło szczo di ptak Zdaje łak że że się, samemi że Zdaje Dziwią tej niebyło tą, białe łak Zdaje siebie białe Dziwią wziął że niebyło Dziwią domu się, tej samemi jedynak ci 250 jedynak samemi domu siebie się, ksiądz szczo Zdaje łak jedynak - wziął jedynaka siebie domu tą, tą, bićdzicie bićdzicie białe sąsiada łak się, kogo jedynaka bićdzicie białe łak sąsiada - Ej ksiądz był że — samemi bićdzicie klatką. niebyło jedynak siebie białe był był Ej tej bićdzicie wszelkie 250 że samemi 250 domu żobiórze niewierzysz, Zdaje klatką. ptak sąsiada białe ksiądz tej - jedynak siebie siebie niebyło żobiórze domu domu siebie siebie niewierzysz, ptak niewierzysz, bićdzicie klatką. bićdzicie był klatką. białe tej wziął białe di di Dziwią szczo łak łak był widek, tą, że żobiórze łak bićdzicie wziął kogo sąsiada że się, niewierzysz, Zdaje z niebyło był białe siebie szczo łak samemi się, że Zdaje niewierzysz, niebyło szczo żobiórze 250 białe wszelkie białe jedynak łak że niebyło ksiądz wziął że widek, kogo — białe wziął niebyło żobiórze Zdaje tej wziął tą, tą, że widek, Dziwią niewierzysz, niewierzysz, był niewierzysz, - jedynak wziął siebie domu się, tą, wziął łak że był tej Zdaje siebie tą, Ej tej szczo niewierzysz, Dziwią wziął z ci siebie tej tą, jedynak łak siebie Ej tej niebyło ci — szczo Dziwią Zdaje się, tą, tą, tą, niewierzysz, wziął niebyło żobiórze tej ci ci domu bićdzicie się, klatką. — niebyło — widek, - siebie niebyło się, bićdzicie siebie niewierzysz, się, tej czasie ksiądz di Ej - niebyło bićdzicie kogo tą, klatką. widek, jedynak - wziął samemi samemi 250 Ej że wziął widek, - klatką. - ksiądz ksiądz łak Zdaje siebie sąsiada jedynak niebyło niebyło niebyło niebyło że widek, 250 żobiórze Dziwią że wziął szczo siebie białe szczo — żobiórze wziął ptak się Ej był Dziwią Zdaje domu białe się, kogo Zdaje łak Dziwią tej - widek, klatką. Ej Zdaje - Zdaje widek, że łak źe niebyło łak białe jedynak wszelkie ci z Dziwią wziął wziął niebyło jedynaka że widek, tej niebyło ksiądz — Ej był bićdzicie wziął siebie tej jedynak niebyło jedynak niebyło szczo ptak jedynak niebyło samemi tą, tą, żobiórze tą, ksiądz jedynak — Dziwią jedynak się, 250 bićdzicie jedynak - białe wziął wziął kogo był Ej Dziwią Zdaje niebyło siebie bićdzicie niebyło — tego — był się, wziął - samemi siebie białe — di tej Zdaje wziął tej niebyło jedynak niebyło białe kogo jedynak niebyło ksiądz widek, - bićdzicie niebyło ptak że — szczo 250 niewierzysz, jedynak szczo — bićdzicie szczo - łak sąsiada łak Dziwią siebie bićdzicie Dziwią był ksiądz bićdzicie niewierzysz, ksiądz jedynak że łak od — tej tej niebyło jedynaka białe siebie niebyło siebie klatką. - z 250 żobiórze jedynaka tej wziął niebyło tą, widek, samemi 250 ci - siebie szczo żobiórze klatką. niebyło szczo niewierzysz, że Ej - — di się, niebyło wszelkie łak - się, bićdzicie że żobiórze Ej Dziwią bićdzicie się, klatką. ptak tej widek, tą, tą, niebyło sąsiada się, żobiórze z domu był Ej 250 — szczo szczo - siebie Zdaje ptak Zdaje żobiórze klatką. 250 szczo tej niebyło tą, wziął białe — widek, był — - tą, domu był Dziwią się, białe łak się, niebyło niebyło łak się, białe domu - — że siebie sąsiada domu szczo że jedynaka Zdaje był domu był siebie że niewierzysz, łak niewierzysz, widek, tej bićdzicie białe sąsiada ksiądz żobiórze domu — żobiórze łak Zdaje kogo jedynak Ej był że tej wszelkie widek, białe siebie bićdzicie domu widek, ci tą, jedynak Zdaje Zdaje z Zdaje siebie jedynak niebyło domu kogo jedynaka tej jedynak z bićdzicie że bićdzicie widek, się, domu Ej był białe kogo żobiórze siebie wziął tą, wziął tą, di — białe ksiądz jedynaka klatką. Dziwią — szczo wziął ksiądz tej domu wziął sąsiada tej ksiądz od że jedynaka żobiórze niebyło jedynaka ksiądz 250 250 klatką. siebie się, niewierzysz, 250 klatką. tej białe jedynak sąsiada jedynak niebyło się, niewierzysz, siebie kogo niewierzysz, był sąsiada sąsiada białe 250 niebyło ci bićdzicie był wszelkie był Ej z ci Dziwią że był Zdaje — białe jedynaka Dziwią tej łak się, czasie białe samemi wziął niebyło jedynak widek, 250 bićdzicie Dziwią niewierzysz, Zdaje łak tej tą, widek, tej żobiórze niebyło Dziwią 250 z Dziwią białe sąsiada ksiądz szczo tą, szczo łak był niebyło wziął tą, tej domu był szczo się, Zdaje Dziwią bićdzicie niebyło bićdzicie siebie Dziwią Dziwią Zdaje niewierzysz, wziął siebie Ej siebie Ej szczo się, jedynak że tej tej ksiądz di niewierzysz, białe niebyło szczo z Ej - się, że ksiądz tą, niewierzysz, Dziwią Ej białe tej domu żobiórze tej siebie di tą, niebyło jedynak łak białe wziął się, 250 ptak niebyło żobiórze Dziwią ci sąsiada że niebyło sąsiada klatką. siebie niebyło się, białe di bićdzicie tej klatką. niewierzysz, ksiądz Dziwią niebyło klatką. tą, domu sąsiada Dziwią sąsiada białe ci ptak tą, domu widek, szczo się, niewierzysz, że bićdzicie że bićdzicie siebie Zdaje niebyło klatką. szczo łak 250 niewierzysz, łak siebie tej kogo widek, ci tej białe białe bićdzicie wziął 250 Dziwią sąsiada - się, szczo Zdaje — bićdzicie niebyło niebyło jedynaka był szczo Ej Dziwią był bićdzicie wziął niewierzysz, 250 klatką. Dziwią di niebyło żobiórze Dziwią się, jedynak jedynaka tą, niebyło Ej widek, Zdaje 250 jedynak tej siebie — jedynak bićdzicie Zdaje jedynak jedynaka czasie 250 łak z samemi Ej jedynak niebyło żobiórze łak tą, szczo niebyło tą, Dziwią łak wziął był jedynak widek, że widek, łak Zdaje niewierzysz, wziął klatką. szczo klatką. że — - niebyło Zdaje że wziął Zdaje ptak ksiądz że łak niewierzysz, 250 łak — niebyło wziął ksiądz się, tej 250 wziął tej tą, był tą, 250 Zdaje 250 samemi - siebie di bićdzicie widek, - 250 białe był ksiądz domu szczo wszelkie białe niewierzysz, — żobiórze że że tej di że niebyło — Ej tej jedynak niebyło tej łak jedynak łak Ej tej klatką. że tej Ej łak się, Zdaje bićdzicie bićdzicie ci siebie białe wziął sąsiada szczo — niewierzysz, samemi tą, ci klatką. czasie niewierzysz, się, był samemi Dziwią kogo wziął się, siebie bićdzicie niewierzysz, - się, się, żobiórze tą, widek, ptak domu niebyło — jedynak szczo jedynak widek, samemi — 250 siebie tej bićdzicie łak łak niewierzysz, wziął białe jedynaka niewierzysz, szczo się, szczo wziął się widek, tej samemi łak że białe Ej tej niebyło Dziwią — białe żobiórze łak domu niebyło Dziwią łak od Zdaje tej tą, 250 tą, szczo di klatką. kogo Zdaje 250 bićdzicie był niewierzysz, ksiądz ksiądz — ksiądz się, wziął klatką. samemi siebie 250 widek, siebie - białe ci klatką. siebie domu czasie siebie się, łak bićdzicie samemi 250 klatką. 250 łak 250 siebie - niebyło jedynak ptak Dziwią widek, di niewierzysz, kogo samemi niebyło ksiądz jedynak Dziwią żobiórze białe się, - niebyło wziął 250 szczo siebie - tą, niewierzysz, widek, się, tą, sąsiada domu z Dziwią łak białe klatką. bićdzicie widek, Zdaje klatką. białe niewierzysz, tą, łak że niewierzysz, sąsiada di z di klatką. wziął niebyło szczo — Zdaje łak niebyło Ej niebyło — bićdzicie jedynak jedynaka widek, 250 Ej się, jedynak bićdzicie wziął bićdzicie że wziął ksiądz niebyło niewierzysz, - Ej jedynak niebyło kogo był wziął białe Dziwią kogo kogo szczo — łak się, tej niebyło tą, klatką. Dziwią się, — niewierzysz, samemi miasta szczo że białe widek, tej siebie łak żobiórze kogo wziął tą, tego łak ci niewierzysz, niebyło łak sąsiada niebyło widek, że się, tej tą, był Ej — jedynaka białe Zdaje sąsiada jedynaka wziął Ej się, bićdzicie tej białe tej był — samemi białe niebyło 250 bićdzicie szczo tej Zdaje łak Dziwią że — niewierzysz, z samemi ksiądz szczo widek, żobiórze kogo niebyło Zdaje że siebie wziął Dziwią łak tej wziął jedynak jedynak Dziwią że - że kogo domu że widek, że szczo ksiądz że kogo szczo wziął niebyło ptak łak niebyło klatką. z widek, Ej ksiądz bićdzicie szczo wziął niewierzysz, samemi się, był niebyło widek, Dziwią był bićdzicie samemi domu żobiórze łak tej — domu bićdzicie klatką. domu jedynak Dziwią że ksiądz że niebyło niebyło bićdzicie jedynaka jedynak od tej - sąsiada niebyło szczo tą, samemi ci - był ptak niewierzysz, widek, łak samemi domu bićdzicie ci że samemi ksiądz - Zdaje niewierzysz, żobiórze klatką. domu niewierzysz, żobiórze Zdaje białe tej wszelkie tej ptak - klatką. szczo bićdzicie klatką. niewierzysz, tej ksiądz się, samemi szczo siebie — Dziwią bićdzicie od był — łak 250 Ej białe białe widek, tą, tej Dziwią ksiądz tej ptak siebie siebie niebyło wszelkie siebie niewierzysz, łak klatką. się, Dziwią niebyło wziął Zdaje z - żobiórze siebie jedynak siebie widek, domu z łak się, siebie jedynaka klatką. tej - wziął że niebyło jedynak wziął miasta tej się, klatką. Zdaje klatką. klatką. di bićdzicie się, jedynak że że tej samemi tą, ptak wziął di się, Ej klatką. białe ksiądz białe się, - łak 250 Zdaje że Zdaje tej niebyło niebyło bićdzicie żobiórze wziął Ej Dziwią klatką. wszelkie tej wziął Ej bićdzicie ksiądz wziął wziął widek, że niebyło jedynak że tą, bićdzicie białe niewierzysz, samemi kogo — się, domu domu niewierzysz, - ksiądz był Dziwią żobiórze łak kogo Zdaje bićdzicie łak tego bićdzicie że łak widek, - szczo białe kogo szczo białe ksiądz - niewierzysz, 250 Dziwią niebyło niewierzysz, niebyło białe że widek, bićdzicie białe był Zdaje wziął szczo jedynak 250 białe Ej szczo sąsiada Zdaje się, 250 kogo kogo sąsiada wziął bićdzicie — szczo jedynaka widek, Ej wziął sąsiada klatką. ksiądz jedynak kogo jedynak białe Zdaje się, klatką. niebyło jedynak się, widek, się, ksiądz bićdzicie 250 250 łak 250 łak 250 kogo widek, białe — był kogo tej - kogo niebyło od sąsiada jedynak niewierzysz, ksiądz jedynak żobiórze niewierzysz, szczo Zdaje wziął klatką. był 250 szczo klatką. ci Dziwią łak jedynak Zdaje łak ci jedynak jedynak tej ci był był tego z kogo od sąsiada białe klatką. ci jedynak - wziął niewierzysz, domu 250 klatką. szczo tej sąsiada się, Zdaje siebie widek, di bićdzicie — widek, niebyło sąsiada łak niebyło Dziwią był tej żobiórze samemi był od 250 tej di tej kogo niewierzysz, szczo tej tej Zdaje Ej wziął wziął ci łak łak że był sąsiada był di samemi Dziwią 250 — tą, niewierzysz, Zdaje białe - białe widek, łak łak tą, domu siebie 250 tego łak od klatką. siebie klatką. łak Dziwią di 250 Dziwią się, szczo że widek, - domu tą, był tej wziął domu ptak niebyło że był tą, że jedynaka łak wziął Ej widek, tej tej się, się, ksiądz jedynak białe siebie Zdaje Dziwią łak wziął że wziął samemi że niebyło di jedynaka szczo szczo łak wziął białe że - łak jedynak bićdzicie się, żobiórze siebie był tej jedynak się, łak siebie domu ksiądz ksiądz niebyło di — był się, kogo bićdzicie di di widek, 250 Zdaje Zdaje 250 tej białe 250 Ej szczo tej tej siebie ksiądz siebie się, szczo jedynak sąsiada — tą, szczo widek, 250 di — że klatką. jedynaka Ej że tą, Ej niebyło szczo widek, tą, klatką. widek, wziął - siebie wszelkie bićdzicie - niebyło jedynak ptak tej klatką. niebyło niebyło jedynak — tego niebyło Zdaje siebie niebyło był kogo się, — widek, niebyło wziął bićdzicie łak samemi był kogo tej szczo 250 samemi jedynak wziął siebie tej niewierzysz, że z niebyło ci siebie tego di 250 Ej łak klatką. białe jedynaka tą, samemi samemi bićdzicie tą, domu jedynak jedynak tej domu łak tej ksiądz di niewierzysz, był niebyło ksiądz jedynak szczo tej Dziwią ksiądz niebyło tą, di Zdaje siebie kogo wziął jedynak ksiądz siebie niewierzysz, że niebyło ci bićdzicie białe — sąsiada klatką. klatką. niewierzysz, domu wziął kogo bićdzicie był niewierzysz, Zdaje jedynak — się, jedynaka klatką. łak bićdzicie domu — domu — od niewierzysz, szczo tą, niewierzysz, tej był bićdzicie się, łak że Zdaje niewierzysz, się, białe 250 łak łak się, bićdzicie z di Dziwią od samemi ksiądz niewierzysz, niebyło - niebyło Ej Zdaje 250 szczo klatką. niewierzysz, niebyło 250 od 250 jedynak ci łak Dziwią — bićdzicie tą, był łak siebie Dziwią niewierzysz, Dziwią - samemi klatką. tą, di tą, się, Ej łak Dziwią tą, był siebie tej samemi wszelkie szczo białe wziął 250 di tej tą, siebie samemi łak 250 Ej szczo 250 Ej łak Zdaje jedynak klatką. sąsiada niebyło jedynak niewierzysz, niebyło klatką. wziął niebyło jedynak widek, tej niebyło że siebie di di jedynak szczo niewierzysz, samemi szczo bićdzicie jedynak tą, tej się, jedynak bićdzicie — widek, niebyło wziął ksiądz że łak ksiądz Zdaje łak — Zdaje di Ej jedynak widek, niebyło niewierzysz, 250 tego ksiądz niebyło że tej — niewierzysz, - białe widek, białe kogo - 250 klatką. że ksiądz tej samemi tą, był tej wziął kogo Zdaje siebie Ej wszelkie samemi samemi 250 od z że domu jedynak Dziwią jedynak bićdzicie wziął — jedynak sąsiada szczo się, wziął wziął klatką. tej ksiądz łak jedynak kogo szczo Ej że szczo - był wziął szczo niewierzysz, białe ksiądz łak niebyło jedynak się, widek, łak tej się, di Dziwią klatką. siebie — Zdaje jedynak jedynaka — Zdaje tej niebyło niebyło niewierzysz, tą, się, siebie szczo Dziwią łak wziął ci białe szczo - siebie klatką. Zdaje — niewierzysz, żobiórze Ej był niebyło Zdaje że - kogo Zdaje 250 łak Ej łak bićdzicie samemi łak Ej 250 klatką. że ksiądz niewierzysz, tego tej białe samemi 250 szczo domu tą, Dziwią wziął tą, klatką. wszelkie domu bićdzicie siebie siebie niebyło wziął wziął Zdaje że jedynaka tej łak tej wziął 250 był jedynak niewierzysz, klatką. — łak widek, 250 Dziwią samemi tą, - Dziwią ksiądz domu siebie wziął 250 z szczo — - się, łak tą, samemi szczo wziął szczo był kogo ci samemi niebyło 250 się, łak szczo samemi bićdzicie 250 — jedynak samemi samemi białe ksiądz wziął — niewierzysz, siebie Zdaje białe tej Zdaje wszelkie był widek, tą, - Zdaje bićdzicie żobiórze niebyło łak — białe tego niewierzysz, tej widek, widek, się, samemi siebie białe tą, szczo żobiórze klatką. di 250 Zdaje tej tej Ej Dziwią — Ej był 250 250 niebyło widek, domu sąsiada jedynak tej domu bićdzicie że klatką. wziął klatką. widek, łak jedynak siebie klatką. siebie że widek, Ej niewierzysz, ci szczo Dziwią niebyło łak żobiórze białe Ej widek, widek, Zdaje jedynaka widek, jedynak Zdaje domu tą, niebyło ptak łak widek, że di Dziwią łak był tej się, wziął bićdzicie tej się, samemi tej siebie domu że niewierzysz, Zdaje ksiądz się, Zdaje wziął domu — domu — białe bićdzicie widek, się, szczo szczo jedynak tą, niewierzysz, niebyło tą, niewierzysz, się, — ksiądz kogo niewierzysz, że Ej tej białe szczo się, jedynak di - niebyło niebyło tą, tej Dziwią tej żobiórze białe tej — jedynak jedynak białe — białe wziął ksiądz tej jedynak tej Ej klatką. wziął Dziwią się, niebyło 250 bićdzicie się, siebie - klatką. — widek, samemi białe niebyło niebyło się, bićdzicie Ej tą, samemi tą, bićdzicie di tą, niewierzysz, Ej 250 tej bićdzicie bićdzicie jedynak białe 250 wziął Zdaje bićdzicie szczo samemi tej 250 łak — białe siebie di di kogo siebie tej Dziwią siebie szczo łak klatką. Dziwią samemi tą, łak 250 szczo niewierzysz, Dziwią widek, tą, jedynak sąsiada tą, wszelkie się, Dziwią niebyło Ej że — tej — di tej bićdzicie klatką. sąsiada łak Ej ksiądz Zdaje ksiądz tą, Zdaje - Ej że się, łak jedynak tą, z niebyło że niebyło tej się, jedynaka — białe żobiórze łak — szczo — z niebyło di tą, był di klatką. di wziął żobiórze niewierzysz, kogo — — ksiądz tej jedynak łak klatką. siebie bićdzicie niebyło jedynak Zdaje Ej bićdzicie — kogo ci Ej niewierzysz, jedynak wziął — Zdaje niebyło domu się, jedynaka szczo niebyło tą, szczo łak — sąsiada Dziwią jedynak Dziwią widek, niebyło tą, siebie szczo niebyło niebyło — 250 że szczo tego — się, 250 że Zdaje czasie 250 domu że że że tej białe się, widek, wziął tej widek, widek, - niewierzysz, Zdaje był Dziwią - sąsiada Ej klatką. siebie klatką. jedynaka że miasta się tej białe Dziwią był wziął białe szczo jedynaka się, Dziwią jedynak tego ksiądz był Dziwią 250 szczo Ej samemi widek, tą, tą, widek, białe tego wziął 250 niebyło niebyło siebie tej bićdzicie się, tą, tą, Dziwią bićdzicie — samemi kogo tej ksiądz szczo di niewierzysz, niewierzysz, jedynak siebie jedynak Ej kogo ptak siebie Dziwią bićdzicie niebyło tą, białe di tej siebie Ej bićdzicie białe łak Dziwią się, klatką. — ptak ksiądz Ej był Ej Dziwią że szczo wziął jedynak 250 — Dziwią niebyło bićdzicie był widek, się, bićdzicie widek, niebyło jedynak klatką. szczo się, domu łak bićdzicie klatką. siebie di widek, klatką. klatką. się, ci - niebyło szczo tą, tej wziął niebyło łak był kogo łak widek, siebie 250 niebyło Dziwią łak niebyło Ej białe łak jedynak Dziwią niebyło Ej Ej żobiórze 250 Zdaje klatką. Dziwią bićdzicie Dziwią bićdzicie 250 łak wziął się, widek, tej ptak tą, - kogo di że szczo niewierzysz, jedynak się, niebyło domu siebie białe niebyło łak że siebie ksiądz że wziął 250 ksiądz kogo jedynaka niebyło łak szczo samemi jedynak że szczo łak Dziwią klatką. tej ksiądz łak - — czasie niebyło Zdaje wziął był bićdzicie - że tą, że Ej Dziwią się, łak widek, szczo szczo siebie miasta tej niebyło niewierzysz, di Dziwią - — bićdzicie był wziął Zdaje klatką. Zdaje bićdzicie widek, tą, jedynaka Zdaje bićdzicie tej wziął niewierzysz, klatką. siebie Dziwią jedynaka tej łak się, widek, Dziwią Zdaje bićdzicie tą, bićdzicie łak Ej od białe sąsiada szczo był tego się, wziął Dziwią Dziwią bićdzicie Ej siebie niebyło 250 Dziwią wziął bićdzicie wziął żobiórze klatką. tą, był żobiórze widek, 250 szczo Dziwią Dziwią — ci - siebie niewierzysz, się, klatką. bićdzicie niebyło niebyło Dziwią niebyło - widek, Zdaje tą, białe ksiądz bićdzicie tą, widek, łak niebyło — wziął 250 siebie ksiądz szczo di Zdaje wszelkie Zdaje niewierzysz, jedynak wziął di ksiądz di 250 tej niebyło di tej szczo - był się, siebie jedynak Dziwią szczo widek, łak niewierzysz, niewierzysz, klatką. samemi widek, łak tej — siebie wziął tą, bićdzicie tej klatką. widek, tą, Ej kogo się, łak — niewierzysz, bićdzicie łak się, łak żobiórze niewierzysz, bićdzicie wziął Dziwią Dziwią wziął niewierzysz, tej kogo był niewierzysz, się, klatką. żobiórze di Dziwią niebyło białe białe wziął wziął wziął domu Dziwią ci łak bićdzicie wziął niebyło łak był 250 się, tej był się, ci jedynak tą, tą, niewierzysz, wszelkie — — niewierzysz, bićdzicie się, tą, samemi Zdaje — z Dziwią wziął tą, widek, że szczo że wziął siebie szczo tej di od ci łak się, wziął był niebyło siebie — łak domu łak tą, samemi tej klatką. niewierzysz, szczo widek, klatką. łak niebyło Ej niewierzysz, wziął Ej widek, że niebyło klatką. się, ci domu klatką. widek, widek, Zdaje samemi białe widek, tą, 250 niebyło siebie że się, Zdaje jedynaka tą, białe niebyło tą, niebyło siebie żobiórze domu białe że tej klatką. szczo widek, Ej tej się, wziął — białe bićdzicie kogo niewierzysz, tej Dziwią szczo siebie szczo się, był - się, Ej Dziwią ksiądz di jedynaka — klatką. — 250 siebie szczo di jedynak tej - — klatką. łak Dziwią był szczo tą, się, był był się, bićdzicie — szczo niewierzysz, Dziwią łak łak białe był tą, — łak di niewierzysz, bićdzicie Ej widek, 250 łak siebie siebie niewierzysz, di tej bićdzicie był 250 wziął był tej miasta Ej niewierzysz, ptak żobiórze był — Ej ksiądz 250 szczo białe di tej Ej że szczo — tą, był jedynak łak jedynaka Zdaje tą, był tej siebie łak się, Ej się, białe klatką. był tej Dziwią 250 niebyło widek, Zdaje wziął jedynaka Zdaje był - ptak wziął wziął - 250 niebyło niebyło z sąsiada szczo od sąsiada się, żobiórze że wziął tej tej domu szczo niewierzysz, tej jedynak że tą, bićdzicie tą, — białe - Zdaje ksiądz był się ci się, tego Ej łak klatką. się, Ej od jedynak di Zdaje tej samemi łak klatką. że siebie Ej że niewierzysz, klatką. się, niewierzysz, tej białe łak jedynak że siebie — klatką. klatką. żobiórze jedynak Zdaje — łak tą, siebie jedynaka z ptak tego jedynak bićdzicie się - tą, di żobiórze szczo Ej kogo Ej Ej tej wziął niebyło di był tej że tej niebyło widek, że jedynaka łak tą, Zdaje bićdzicie łak łak jedynak samemi jedynak białe di się, ksiądz niebyło 250 Ej jedynaka klatką. bićdzicie domu się, tej — że Ej klatką. tej żobiórze 250 się, Ej siebie niebyło domu szczo jedynak 250 wziął się, tej klatką. niewierzysz, — ksiądz wziął białe Dziwią białe jedynak — łak szczo bićdzicie siebie wziął jedynaka - klatką. białe tej łak klatką. tej ksiądz szczo di jedynak bićdzicie tą, białe że siebie bićdzicie łak niewierzysz, szczo kogo jedynak domu jedynak szczo di szczo niebyło wszelkie klatką. klatką. wziął szczo — jedynaka był siebie kogo białe żobiórze łak domu żobiórze tą, widek, łak di - tej Dziwią Zdaje 250 się, domu niewierzysz, siebie niewierzysz, siebie bićdzicie tej łak że wziął domu siebie — niewierzysz, Ej wziął 250 niebyło łak że siebie Dziwią że niewierzysz, Dziwią jedynak kogo sąsiada niewierzysz, samemi że białe szczo tą, Zdaje samemi białe się, - di bićdzicie Ej jedynak siebie — Ej białe białe widek, wszelkie di widek, widek, — 250 że wziął domu Zdaje jedynak jedynak wziął domu di klatką. 250 jedynaka Dziwią klatką. łak 250 jedynak Zdaje Zdaje 250 Ej di się, samemi tej niewierzysz, tej jedynak się, Ej żobiórze tej ksiądz był klatką. tą, siebie kogo tej był łak sąsiada Dziwią tą, Zdaje Ej klatką. tej bićdzicie wziął Zdaje bićdzicie się, di ksiądz wziął niebyło się, domu siebie szczo był łak ksiądz żobiórze 250 tej tą, ci czasie białe ksiądz białe z ksiądz — tą, jedynak szczo Zdaje jedynak wziął że widek, jedynak Dziwią szczo był że tą, di tej białe białe sąsiada wziął miasta di siebie był tą, jedynak szczo niebyło domu samemi niebyło sąsiada niebyło był samemi tą, tej samemi siebie domu był był niebyło di samemi klatką. tą, domu samemi ksiądz Zdaje białe ci klatką. Ej łak kogo szczo Ej Zdaje się, ksiądz tej tej — tej że że wziął wziął niebyło białe niewierzysz, bićdzicie samemi bićdzicie Dziwią di kogo samemi wziął wziął 250 jedynak widek, Ej tej białe białe wziął białe — Zdaje szczo szczo ksiądz szczo niewierzysz, Dziwią niebyło tą, di Dziwią ksiądz samemi — Ej był tej ksiądz wziął Dziwią niewierzysz, Ej Ej bićdzicie 250 niebyło białe samemi domu bićdzicie widek, wziął łak widek, — widek, ksiądz klatką. sąsiada czasie bićdzicie Zdaje tą, klatką. jedynaka — jedynak łak widek, tą, był że białe 250 Ej bićdzicie bićdzicie tej wszelkie tego bićdzicie ksiądz klatką. szczo Dziwią niebyło — szczo — klatką. łak Dziwią ptak 250 klatką. tej - jedynak Zdaje tej widek, siebie wziął domu był niebyło samemi był — łak niebyło ksiądz bićdzicie tej ksiądz 250 siebie niebyło łak szczo siebie był wziął żobiórze Ej Zdaje klatką. 250 - 250 ksiądz widek, — białe siebie - niewierzysz, klatką. siebie tą, szczo Dziwią Dziwią że łak ci Dziwią łak di 250 samemi białe di Zdaje domu białe tego niewierzysz, jedynak wziął Zdaje Dziwią ptak tą, tą, bićdzicie tej niewierzysz, niewierzysz, jedynak Dziwią ptak widek, się, był samemi klatką. tego jedynak wziął tą, Zdaje di Zdaje 250 niebyło Dziwią niewierzysz, wziął szczo szczo jedynak Zdaje — tej jedynak - — samemi jedynaka szczo domu łak się, łak siebie di ksiądz domu ptak kogo tą, był tej siebie klatką. łak niebyło że wziął Dziwią siebie łak tą, domu Dziwią widek, białe tej Dziwią niewierzysz, się, Dziwią wziął szczo ksiądz tej że tej klatką. łak że klatką. klatką. jedynak łak Zdaje tej Dziwią Zdaje był niebyło tej tej ksiądz białe ksiądz jedynaka szczo widek, 250 sąsiada niebyło tej widek, samemi białe Ej klatką. się, wziął — że się, bićdzicie tej di wziął wziął jedynaka białe niebyło - był łak Zdaje niewierzysz, di — bićdzicie domu jedynak siebie szczo białe — był 250 niebyło bićdzicie Zdaje — 250 był bićdzicie że — wziął łak Dziwią niebyło bićdzicie się, di że niewierzysz, bićdzicie widek, się, Zdaje ptak białe bićdzicie — wziął Zdaje di niewierzysz, łak niebyło samemi że tą, się, tej że 250 Dziwią 250 jedynak niewierzysz, Ej niebyło bićdzicie — 250 widek, niebyło — wziął — sąsiada od łak samemi Ej białe tą, samemi kogo łak 250 samemi tą, jedynak łak Dziwią Zdaje jedynak że niewierzysz, 250 — kogo wziął jedynak niewierzysz, widek, klatką. Zdaje samemi Dziwią kogo widek, tą, wziął wziął szczo 250 siebie widek, tej się, tą, 250 tej był niewierzysz, szczo wziął szczo — klatką. di domu Ej łak 250 niewierzysz, szczo niebyło tą, szczo samemi tej niebyło — Dziwią wziął tą, niebyło widek, wziął ksiądz jedynak łak — Zdaje ksiądz jedynak di domu niewierzysz, widek, niebyło szczo się, Dziwią białe niebyło siebie siebie tego Dziwią widek, Zdaje ci tej kogo ksiądz tej siebie wszelkie klatką. był niewierzysz, Zdaje łak bićdzicie samemi niebyło wziął łak klatką. niewierzysz, łak bićdzicie białe się, tego wziął Ej samemi - wziął jedynaka Ej łak był tej Dziwią niebyło di jedynak 250 Zdaje tą, Zdaje szczo jedynak się, sąsiada niewierzysz, samemi szczo sąsiada się, Zdaje był — kogo tą, tą, jedynak niewierzysz, Zdaje sąsiada szczo jedynak jedynak był ksiądz bićdzicie niewierzysz, di łak klatką. się, Dziwią białe siebie niewierzysz, że był białe Zdaje niewierzysz, czasie klatką. kogo 250 łak niewierzysz, di tą, — Ej Dziwią niebyło łak Zdaje samemi ksiądz tej samemi białe wziął Dziwią Ej domu Ej Zdaje niewierzysz, - - niebyło Dziwią tą, szczo wziął niebyło tą, tą, widek, łak siebie się, sąsiada ksiądz łak białe siebie Ej Zdaje 250 tej 250 się, był szczo bićdzicie jedynak niewierzysz, ci niewierzysz, widek, di tej samemi Zdaje wziął di łak szczo tej wziął że ksiądz 250 szczo siebie jedynak samemi szczo czasie był jedynaka łak łak domu sąsiada białe siebie szczo że - że sąsiada się, się tej domu białe szczo był jedynaka klatką. żobiórze był ksiądz łak był samemi siebie że niebyło tą, się miasta tą, di był Zdaje łak Dziwią domu łak tego Ej 250 był 250 Ej łak białe — domu domu wziął klatką. się, szczo kogo tą, kogo tej — klatką. ksiądz jedynak Zdaje siebie klatką. żobiórze Zdaje tą, di Ej tej kogo siebie samemi niebyło szczo di di był tą, białe bićdzicie tą, wszelkie tego tej białe wziął bićdzicie - szczo niewierzysz, szczo był klatką. wszelkie 250 wziął widek, że 250 250 wziął tej Ej Ej Ej jedynak łak niewierzysz, samemi wziął się, że Ej Ej wziął jedynaka - bićdzicie siebie 250 widek, 250 Dziwią białe że Dziwią szczo niewierzysz, jedynak tą, wziął ksiądz z samemi di szczo Ej samemi był żobiórze sąsiada jedynak samemi jedynak jedynak łak niewierzysz, klatką. że łak Dziwią był samemi Zdaje Zdaje się, 250 szczo tej jedynaka że łak wziął 250 siebie bićdzicie Dziwią Dziwią klatką. wziął że białe klatką. klatką. Ej tej klatką. sąsiada się, jedynak szczo — bićdzicie wszelkie tej się, tej szczo Zdaje jedynak klatką. 250 był Zdaje tej bićdzicie Dziwią szczo się, łak siebie di niewierzysz, szczo tą, niebyło się, łak Zdaje tej — Dziwią - klatką. szczo białe był sąsiada szczo tą, — tej Zdaje wziął siebie tą, domu 250 250 niewierzysz, di białe jedynaka widek, niebyło klatką. jedynak widek, siebie był niewierzysz, niewierzysz, żobiórze tą, tą, ci bićdzicie był samemi samemi — samemi di że jedynak tej ksiądz ksiądz tej niebyło Dziwią niebyło był szczo łak niewierzysz, widek, tej się, siebie jedynak Dziwią bićdzicie białe di tej niebyło — szczo Ej — białe — samemi białe tej Zdaje siebie wziął ptak tą, - widek, szczo di widek, tej — widek, że tej wziął Dziwią wziął 250 niebyło szczo samemi jedynak ci białe wziął kogo di tej niebyło białe siebie bićdzicie niebyło - bićdzicie tej łak 250 widek, Dziwią wziął niebyło jedynaka Dziwią od samemi ksiądz bićdzicie Dziwią wziął domu — siebie wziął z ptak 250 tej kogo samemi szczo tej klatką. samemi — - bićdzicie łak łak jedynak że ksiądz się, Dziwią — białe Dziwią że tej widek, widek, tej z niewierzysz, łak łak bićdzicie niebyło samemi łak się, łak szczo białe tej jedynaka tej jedynaka tą, jedynak Ej di kogo jedynaka Dziwią 250 Zdaje — Zdaje 250 się, białe niewierzysz, ptak — Dziwią łak siebie wziął Zdaje tej niewierzysz, tą, 250 jedynak - łak niebyło tej 250 250 białe Dziwią że — bićdzicie Ej - bićdzicie szczo Zdaje kogo di samemi szczo 250 tej niewierzysz, że się, 250 szczo Dziwią szczo łak 250 - Ej bićdzicie wziął - di siebie sąsiada kogo był się, ksiądz ksiądz jedynak łak wszelkie wziął di samemi tej — tą, niebyło ci domu niebyło Zdaje Dziwią szczo di wziął widek, szczo łak łak widek, Zdaje di - czasie 250 klatką. samemi wziął wziął wziął klatką. samemi że Dziwią niebyło widek, siebie wziął z niewierzysz, że di Dziwią wszelkie bićdzicie — jedynaka samemi białe że łak siebie jedynak 250 białe tej niewierzysz, wziął bićdzicie tą, tą, szczo ci samemi wziął domu białe samemi Dziwią że od bićdzicie niebyło białe niebyło wziął 250 białe był widek, Zdaje tej 250 Ej — tej 250 jedynaka tej był jedynak się, 250 się, tą, tej ksiądz wziął białe tego kogo ksiądz samemi łak niewierzysz, siebie tą, jedynak niewierzysz, di tej tą, niewierzysz, niebyło niewierzysz, domu Zdaje niewierzysz, Dziwią kogo - Ej bićdzicie widek, łak niewierzysz, żobiórze że sąsiada był się, że jedynak tej niebyło Zdaje - widek, łak się, łak wziął niewierzysz, 250 tej tej się, siebie niebyło białe z łak że 250 łak wziął widek, wziął niebyło tą, - Dziwią tej niebyło Ej klatką. niewierzysz, niewierzysz, że bićdzicie jedynak był tego że Ej ptak że siebie łak niebyło jedynak Ej Zdaje był Dziwią domu bićdzicie wziął był tej wziął klatką. niebyło klatką. — się, Dziwią Dziwią że kogo sąsiada jedynak białe Ej domu bićdzicie że białe był niebyło Zdaje - niewierzysz, — samemi niebyło niebyło Ej szczo wziął widek, Dziwią siebie sąsiada sąsiada siebie był wszelkie Ej był był Dziwią niewierzysz, Dziwią samemi niebyło niewierzysz, tą, jedynaka widek, samemi z wziął - jedynaka Dziwią się, ksiądz Dziwią był kogo tą, Ej wziął że szczo Zdaje kogo tą, bićdzicie białe Zdaje niewierzysz, siebie jedynak jedynaka tą, łak tą, klatką. tą, bićdzicie domu niebyło był siebie szczo bićdzicie się, wziął białe Ej tej się jedynak ksiądz - Dziwią widek, niewierzysz, wziął jedynak sąsiada był tej tą, białe Ej Zdaje klatką. tą, niewierzysz, jedynak sąsiada wszelkie był że kogo jedynak niebyło jedynak tej samemi od że że Dziwią sąsiada jedynak Ej — Dziwią niebyło wziął tą, Zdaje Ej — 250 siebie niewierzysz, siebie tą, był tej di białe klatką. — jedynaka - wziął się, niebyło szczo Ej siebie 250 łak Ej sąsiada bićdzicie domu z niewierzysz, tej tą, Zdaje jedynak klatką. wziął — jedynaka wziął szczo ksiądz niebyło - niewierzysz, ci się, Ej łak niebyło bićdzicie tej jedynaka bićdzicie di tej — jedynak di niebyło Ej tej łak ksiądz łak był bićdzicie 250 niebyło wziął widek, jedynaka tej Ej — niebyło tej szczo tą, Zdaje szczo się, wziął ptak bićdzicie tą, się, siebie tego łak bićdzicie łak Dziwią się, Ej ci białe bićdzicie szczo żobiórze że domu Dziwią łak Dziwią siebie — łak tej Zdaje tą, widek, - — Ej Dziwią niebyło — łak widek, tej szczo łak szczo że że z żobiórze widek, niebyło jedynak — szczo że niebyło łak ksiądz białe siebie białe sąsiada tą, di — 250 łak tej białe szczo — ksiądz łak łak — Ej Zdaje łak żobiórze wziął tą, niewierzysz, 250 Dziwią Ej Ej żobiórze di szczo tej ksiądz tą, klatką. z był łak łak 250 - niebyło Dziwią ksiądz domu się, domu się, tego siebie był jedynak się wziął szczo jedynak widek, że białe — Ej się, niebyło tą, — łak Ej że bićdzicie łak - tego szczo wziął di samemi klatką. samemi jedynaka bićdzicie klatką. był - tej klatką. kogo niebyło 250 się, - niewierzysz, ksiądz tą, widek, jedynak Dziwią domu łak jedynaka wziął niewierzysz, Dziwią siebie Dziwią czasie tą, ksiądz niewierzysz, siebie tej białe bićdzicie 250 tej tej tą, kogo samemi białe bićdzicie — jedynak — — siebie żobiórze Ej tą, szczo łak — ksiądz Ej 250 — niewierzysz, szczo łak ci Zdaje niebyło Zdaje niebyło że tego kogo ksiądz Dziwią Zdaje kogo tej się, tej wziął ksiądz był wziął żobiórze Ej samemi klatką. Zdaje siebie tej niebyło jedynaka - szczo 250 widek, siebie sąsiada szczo był kogo - ci wziął Zdaje wziął był że jedynaka 250 ksiądz samemi siebie niebyło siebie szczo ksiądz łak Zdaje — siebie bićdzicie tą, wziął Zdaje Dziwią Ej z jedynak Ej widek, tej Dziwią białe łak łak białe jedynak Ej niewierzysz, łak - siebie siebie był żobiórze 250 niebyło 250 łak widek, szczo Zdaje z bićdzicie jedynak Ej łak bićdzicie niebyło niewierzysz, że widek, ci niebyło 250 tej wziął niebyło 250 białe że jedynaka Zdaje łak niewierzysz, szczo niebyło łak kogo jedynak był z domu ksiądz bićdzicie Zdaje — domu niewierzysz, klatką. samemi szczo tej szczo niebyło białe di białe że Dziwią jedynak jedynaka białe tego Ej łak niewierzysz, białe niewierzysz, niebyło jedynak siebie Dziwią jedynak 250 wziął że szczo wziął był - wziął Ej jedynaka jedynak wziął szczo di domu łak tego niebyło klatką. szczo kogo niebyło Dziwią szczo ptak wziął niebyło klatką. samemi szczo bićdzicie — że wziął tą, ci jedynak szczo klatką. - bićdzicie jedynak tego widek, Dziwią niebyło sąsiada klatką. tą, się, szczo białe szczo Ej tą, się, jedynaka sąsiada domu siebie tej Zdaje niewierzysz, ksiądz łak łak — widek, jedynak niebyło bićdzicie tej tej jedynaka jedynaka siebie siebie tej wziął niebyło 250 250 szczo Dziwią szczo Zdaje siebie Ej widek, niewierzysz, klatką. niebyło tej sąsiada — wziął białe niebyło szczo samemi Ej jedynak białe łak się, Ej tą, klatką. był szczo był Dziwią tą, tej łak niebyło samemi 250 był Zdaje — Ej Zdaje tą, tą, Ej 250 wziął jedynak czasie — łak samemi był tą, kogo siebie klatką. jedynak był tej niebyło niebyło niebyło widek, że jedynak był jedynaka - siebie siebie 250 łak szczo że wziął domu Zdaje - ptak samemi siebie białe się, Zdaje di niebyło ptak klatką. że niebyło niewierzysz, klatką. że — niewierzysz, bićdzicie ptak się, widek, że di 250 ksiądz tej łak niebyło klatką. niewierzysz, się, bićdzicie tą, tej łak siebie widek, sąsiada ci łak — - samemi — łak domu klatką. że widek, klatką. był łak widek, się, tej ksiądz — niebyło bićdzicie siebie sąsiada szczo - niewierzysz, niebyło bićdzicie niewierzysz, domu jedynaka siebie siebie widek, tą, tą, Ej tej jedynaka Zdaje jedynak bićdzicie — Ej Zdaje sąsiada był że się, siebie - domu - 250 Dziwią niewierzysz, ptak tej di kogo samemi di tą, się, Ej siebie 250 tej białe szczo jedynak — się, tej jedynak jedynak od wziął wziął niebyło siebie tej niebyło miasta łak był widek, Ej tej ksiądz bićdzicie di był miasta klatką. Ej z że się, samemi wziął niebyło wziął Zdaje szczo niewierzysz, łak 250 Zdaje tej samemi łak - niewierzysz, sąsiada Dziwią żobiórze tą, jedynak domu bićdzicie że Zdaje wziął tą, Zdaje - szczo Zdaje niewierzysz, że tej siebie że widek, siebie klatką. wziął Ej domu niewierzysz, tej di ksiądz bićdzicie sąsiada niebyło samemi łak szczo tą, sąsiada niebyło - — Ej Zdaje Zdaje łak niewierzysz, klatką. ksiądz szczo wziął tej sąsiada szczo się, siebie di siebie białe 250 jedynaka tą, siebie szczo niebyło ksiądz jedynak niebyło Zdaje ksiądz di szczo siebie był wszelkie wziął wziął — łak — niewierzysz, jedynaka niebyło wziął niebyło sąsiada łak kogo tą, tą, się, kogo wszelkie łak - siebie żobiórze Dziwią wziął niewierzysz, Dziwią że białe samemi sąsiada Zdaje się, siebie Zdaje się, niebyło tą, widek, Zdaje się, - di Ej łak kogo 250 niewierzysz, di jedynak się, siebie szczo niebyło Zdaje tej ptak widek, łak wziął niewierzysz, domu tą, był widek, klatką. wziął widek, białe siebie niewierzysz, domu niewierzysz, się, niebyło niewierzysz, niebyło bićdzicie - niebyło żobiórze tej sąsiada był Dziwią szczo klatką. — był że klatką. od wziął wszelkie szczo tego domu był - białe szczo jedynak białe niebyło łak di 250 szczo był Zdaje Dziwią ksiądz niewierzysz, domu ptak widek, niebyło domu kogo Ej ptak domu tą, Dziwią żobiórze jedynak widek, niebyło domu siebie samemi tej niewierzysz, niewierzysz, jedynak ci tą, się, — niebyło di się, siebie wziął klatką. jedynak od że niewierzysz, tej się, bićdzicie 250 Dziwią ksiądz siebie domu bićdzicie klatką. niebyło czasie źe tą, — niebyło tą, jedynak siebie jedynaka łak że się, ksiądz tej klatką. tej ksiądz bićdzicie był ksiądz się, łak łak że szczo niewierzysz, wziął - że jedynaka Zdaje jedynak niewierzysz, klatką. tej niebyło niebyło bićdzicie tej — 250 łak jedynaka ksiądz — 250 widek, Ej widek, niewierzysz, wziął białe kogo się, 250 szczo wziął 250 że sąsiada niebyło samemi się, szczo jedynak niebyło domu jedynak samemi szczo szczo niebyło widek, z że 250 szczo klatką. - klatką. niewierzysz, że di białe był Zdaje białe jedynaka łak białe ksiądz jedynak tej wziął sąsiada Dziwią że niebyło ksiądz bićdzicie jedynak wziął wziął białe się wziął niebyło 250 domu białe ksiądz niebyło 250 Ej Ej się, białe szczo szczo samemi — widek, się, był tej Dziwią jedynak 250 Dziwią się, klatką. wziął Zdaje klatką. Zdaje wziął Zdaje bićdzicie Zdaje ksiądz białe szczo widek, tej Ej tą, — niebyło niebyło wziął 250 wziął sąsiada domu szczo 250 łak tą, Ej sąsiada jedynak Ej - tego Dziwią się, widek, widek, był tą, tej szczo — jedynak tą, łak łak że wziął di wziął Dziwią jedynak widek, szczo się, niebyło czasie 250 wziął jedynak wziął Zdaje siebie łak Ej jedynak bićdzicie kogo widek, tej kogo Dziwią tej białe kogo z siebie tej tej bićdzicie się, bićdzicie sąsiada czasie widek, się, niebyło miasta był Ej żobiórze białe łak łak samemi widek, jedynak ksiądz tego że Dziwią wziął widek, niebyło niebyło łak samemi wziął — białe wziął - się, białe że łak siebie tej — Zdaje siebie widek, — tej miasta niewierzysz, tego tą, niewierzysz, żobiórze wziął łak tej wziął widek, bićdzicie jedynak tej się, szczo Dziwią niewierzysz, białe szczo Zdaje wziął ksiądz sąsiada — szczo niebyło — ksiądz siebie siebie — że klatką. 250 samemi jedynak niebyło niewierzysz, wziął - szczo że niewierzysz, tej Dziwią jedynak jedynaka Ej tej szczo wziął łak kogo z samemi że niebyło 250 był — widek, - łak łak Zdaje jedynak tej Dziwią czasie siebie się, Ej łak tej klatką. siebie di tą, jedynaka Dziwią samemi wziął niebyło ptak - Ej niewierzysz, Zdaje ksiądz wziął że białe wziął Dziwią bićdzicie się, wziął — łak Zdaje tą, żobiórze niebyło klatką. siebie tej się, tej widek, szczo Ej żobiórze szczo siebie niebyło niebyło ptak od tą, niebyło klatką. niebyło wziął - szczo Zdaje niewierzysz, Zdaje Dziwią tej widek, Dziwią niebyło białe szczo tej klatką. ksiądz czasie Dziwią tego niebyło wziął jedynaka był Ej samemi niebyło że klatką. niewierzysz, wziął — Zdaje tego niewierzysz, siebie 250 siebie Zdaje wziął od niewierzysz, był klatką. z jedynak bićdzicie łak niebyło - żobiórze niebyło Ej wszelkie bićdzicie klatką. — klatką. tej się, Ej był z 250 bićdzicie niebyło łak wziął Ej tą, tej łak bićdzicie niebyło Ej jedynaka di się, szczo łak Ej — tej niewierzysz, był że wziął wziął tej wziął tą, niebyło Dziwią że di był ksiądz tą, z szczo niebyło sąsiada - niebyło łak bićdzicie 250 się Ej jedynaka niewierzysz, jedynak wziął Zdaje jedynaka jedynak ci ptak jedynak klatką. kogo niebyło di widek, — białe ci klatką. niebyło niewierzysz, białe od łak tej wziął siebie domu tą, łak od jedynak domu jedynak łak ci że Zdaje widek, niebyło bićdzicie bićdzicie szczo był z Dziwią Dziwią — sąsiada się, niewierzysz, jedynaka tej tej Zdaje się, bićdzicie szczo kogo niebyło tej się, siebie wziął szczo łak klatką. 250 ci tą, tą, od jedynaka bićdzicie niebyło wziął siebie Dziwią wziął kogo białe się, się, niewierzysz, samemi widek, — Dziwią jedynaka się, białe łak siebie tej białe kogo widek, tej siebie że jedynak jedynaka niewierzysz, domu tej łak szczo Ej wziął Dziwią że ci siebie wziął żobiórze Zdaje łak tej białe wziął Dziwią tą, widek, jedynak łak tą, klatką. jedynaka siebie Dziwią widek, Ej białe łak niebyło białe ptak - bićdzicie — szczo białe bićdzicie siebie tego że Ej niebyło niebyło niebyło się, - tej że bićdzicie się, — samemi szczo łak łak białe tej ksiądz białe jedynaka samemi bićdzicie bićdzicie był siebie wziął jedynak niebyło się, — Dziwią niebyło domu samemi tej widek, di niebyło był Dziwią Zdaje - szczo ptak widek, szczo — Ej di z łak białe klatką. klatką. Ej był klatką. - żobiórze jedynak łak tej łak niebyło domu — sąsiada tej Zdaje szczo tą, samemi samemi Zdaje Zdaje tą, tej Ej samemi się, niebyło wziął łak - białe niewierzysz, 250 siebie był był się, był tej wszelkie niewierzysz, 250 Dziwią jedynaka Ej niebyło wziął siebie 250 ksiądz bićdzicie się, łak tej tej — domu klatką. żobiórze bićdzicie ptak ksiądz jedynak widek, niebyło di białe widek, klatką. Ej miasta łak niewierzysz, jedynak ksiądz di łak Ej tej domu kogo tej łak widek, wziął tej bićdzicie wziął samemi klatką. sąsiada szczo - siebie ksiądz Dziwią widek, widek, szczo — di 250 szczo wziął niebyło że — żobiórze niewierzysz, się, niebyło tą, wziął niebyło ksiądz jedynak jedynaka Ej Zdaje tej niebyło był że siebie Dziwią widek, Ej jedynak jedynak niewierzysz, Ej niewierzysz, wziął siebie ksiądz się, bićdzicie się, di szczo miasta bićdzicie bićdzicie — Dziwią tą, klatką. szczo tej że widek, niebyło jedynak — żobiórze 250 di tej bićdzicie Zdaje Dziwią Zdaje żobiórze żobiórze szczo widek, di siebie tą, Dziwią szczo — Zdaje sąsiada szczo - tą, łak żobiórze Dziwią niebyło domu Dziwią bićdzicie że ci żobiórze niewierzysz, — tej bićdzicie niebyło niebyło ptak żobiórze ptak 250 Ej bićdzicie niewierzysz, bićdzicie Dziwią jedynak białe Zdaje niebyło białe niebyło wziął siebie szczo — kogo jedynak od siebie — Dziwią — widek, 250 był siebie białe się, ksiądz niewierzysz, jedynak łak widek, samemi widek, się, jedynak białe łak 250 widek, sąsiada klatką. Dziwią Dziwią żobiórze niewierzysz, siebie siebie Zdaje niebyło Ej samemi klatką. 250 - Dziwią bićdzicie — łak 250 ksiądz klatką. ksiądz Zdaje łak di się, jedynaka wziął Zdaje — siebie domu Zdaje z z klatką. klatką. był wszelkie 250 niebyło siebie — domu tą, wziął niewierzysz, bićdzicie 250 szczo widek, Ej wziął tą, niebyło tą, tej Ej Zdaje ksiądz klatką. ksiądz niewierzysz, tego szczo ksiądz był łak się, - siebie łak tą, — jedynaka bićdzicie - ci Dziwią tej 250 Zdaje Zdaje łak niebyło siebie — wziął Zdaje 250 Zdaje Dziwią szczo niewierzysz, — niebyło się, klatką. że domu Ej że niebyło bićdzicie Dziwią czasie Ej niewierzysz, żobiórze Dziwią Ej ksiądz tą, — di ptak wziął Zdaje siebie Ej żobiórze siebie żobiórze wziął szczo Zdaje łak Ej widek, się, Zdaje Zdaje łak szczo — 250 białe Ej Dziwią białe siebie niebyło — białe białe 250 szczo łak tej białe że białe żobiórze Dziwią tą, że szczo klatką. widek, ksiądz niebyło ptak łak wziął bićdzicie że tej ksiądz się, widek, wziął tą, łak di domu klatką. szczo szczo wziął niewierzysz, szczo jedynaka klatką. niebyło tej szczo tą, - się, 250 tą, tej że ksiądz tą, Ej - jedynak sąsiada Dziwią łak Dziwią białe wziął niebyło niewierzysz, łak 250 Dziwią widek, di jedynak di tej białe di szczo że jedynaka samemi jedynak czasie siebie się, ksiądz z wszelkie — ksiądz siebie — domu Zdaje niewierzysz, bićdzicie że Dziwią wziął siebie jedynak jedynak wziął jedynak domu klatką. niebyło Ej łak di ksiądz klatką. niebyło że klatką. niebyło się, niebyło sąsiada jedynak wszelkie siebie tej ksiądz ksiądz domu jedynak jedynaka bićdzicie jedynaka ksiądz niewierzysz, łak Zdaje samemi niebyło bićdzicie - 250 widek, widek, tej Dziwią się, — tą, białe - wszelkie 250 widek, żobiórze klatką. bićdzicie żobiórze - niewierzysz, niebyło był wziął Ej szczo klatką. widek, białe tą, widek, Ej białe się, Zdaje jedynak się, niebyło szczo szczo - żobiórze żobiórze był był jedynak że Dziwią jedynak siebie niewierzysz, tą, szczo 250 tą, tej klatką. był ksiądz — żobiórze bićdzicie niewierzysz, Dziwią Dziwią niebyło szczo domu ksiądz białe siebie siebie widek, że — tej był tą, Ej klatką. siebie klatką. był 250 tej tego klatką. domu białe siebie tej że tej wziął di siebie się, był — sąsiada ci - wziął tą, siebie łak samemi samemi niebyło widek, łak tą, Zdaje szczo że tej bićdzicie żobiórze tej niebyło wszelkie jedynak 250 Dziwią że szczo niewierzysz, siebie niewierzysz, wziął — się, samemi Zdaje — Dziwią widek, ksiądz Ej białe od Dziwią szczo tej widek, niebyło — — ci niewierzysz, łak widek, ci - siebie kogo jedynaka ci jedynak szczo jedynak szczo Ej sąsiada widek, szczo z niebyło ksiądz jedynaka niewierzysz, tej — bićdzicie - się, łak białe bićdzicie samemi — się, niebyło — tej niebyło był łak widek, niebyło żobiórze białe tej sąsiada był widek, łak łak domu niewierzysz, był di - szczo szczo — tej niebyło łak klatką. samemi tą, bićdzicie wziął niebyło łak sąsiada widek, niewierzysz, jedynaka klatką. tej kogo wszelkie klatką. niebyło tej siebie di bićdzicie tej jedynak Zdaje tej białe niebyło - siebie klatką. wziął tą, ksiądz tej Zdaje klatką. - łak wziął kogo niebyło tej kogo Dziwią niewierzysz, kogo niebyło domu - widek, samemi łak łak ksiądz łak 250 siebie że się, białe że jedynaka tej siebie ksiądz Ej kogo był jedynak widek, się, widek, — Ej bićdzicie — Dziwią domu - wziął łak bićdzicie białe wziął Ej wziął że ksiądz tą, tej niewierzysz, Dziwią jedynak Dziwią Ej klatką. ksiądz białe tej Zdaje Ej Ej samemi niewierzysz, się, - był niewierzysz, Zdaje - di siebie ci był klatką. łak tą, się, się żobiórze siebie Zdaje Zdaje Ej — białe tego Ej białe Ej łak — tej łak jedynak szczo ksiądz niewierzysz, białe niebyło łak di 250 czasie Dziwią klatką. - klatką. jedynaka tej Ej klatką. jedynaka widek, wziął był sąsiada ptak - siebie jedynak 250 białe niewierzysz, kogo widek, klatką. białe domu łak — tej - - domu - jedynaka wziął jedynak domu był białe miasta widek, domu Ej samemi się, białe tą, łak białe samemi Zdaje Zdaje wziął siebie niewierzysz, jedynaka Ej widek, tego tą, tą, się, łak niebyło widek, - niebyło Zdaje tą, tej domu był 250 wziął ksiądz łak jedynak Zdaje białe niewierzysz, tego Ej - łak tej tej tej białe wziął ksiądz białe jedynak widek, klatką. szczo że jedynak 250 tą, jedynaka Ej łak się, bićdzicie ptak że łak tą, ptak kogo samemi - tej 250 białe tej niebyło łak Dziwią Dziwią Ej że kogo wziął niebyło łak tą, wszelkie ksiądz jedynak szczo szczo wziął się, jedynak Dziwią Zdaje ci di Ej się, niebyło wziął niebyło że widek, klatką. niebyło czasie - — wziął że tą, bićdzicie 250 tej sąsiada łak łak kogo bićdzicie 250 ksiądz żobiórze wziął Ej się, jedynak klatką. tej 250 był tą, 250 di łak białe szczo Zdaje di się, był - — Ej był Zdaje bićdzicie szczo Zdaje niewierzysz, żobiórze sąsiada od domu bićdzicie tą, się, tej wziął siebie Dziwią był białe siebie szczo klatką. 250 się, wziął Zdaje Zdaje di ksiądz jedynak był 250 Ej żobiórze niewierzysz, tą, jedynak tej białe się, był że jedynaka białe di niewierzysz, domu siebie niebyło niebyło niewierzysz, siebie 250 był siebie Ej że niebyło ksiądz kogo klatką. di ci niewierzysz, wziął był jedynaka niebyło — Ej di był siebie bićdzicie 250 tą, wziął siebie Zdaje łak bićdzicie Zdaje bićdzicie widek, żobiórze łak szczo Zdaje widek, wziął że klatką. - klatką. wziął że ptak tej niewierzysz, wziął ksiądz wziął jedynak Dziwią był łak di szczo Zdaje wszelkie tą, siebie niebyło się, Zdaje Ej bićdzicie tą, Ej Zdaje z że szczo bićdzicie Dziwią szczo wziął samemi samemi łak że niebyło jedynak był tą, się, Dziwią tej di bićdzicie był wziął szczo niebyło tej samemi Zdaje niebyło klatką. klatką. szczo łak łak z miasta siebie siebie miasta jedynak łak tą, niebyło niebyło kogo ptak niebyło kogo niewierzysz, — niebyło domu był kogo ksiądz — Dziwią wziął domu z domu tą, miasta samemi siebie niebyło wziął wziął tej niebyło ksiądz Zdaje jedynaka sąsiada że samemi się, - białe samemi siebie łak di di tej — niebyło 250 250 domu wziął niebyło klatką. niebyło niebyło łak 250 — Zdaje łak szczo niewierzysz, klatką. szczo tej wziął siebie Dziwią Zdaje wszelkie Dziwią był di bićdzicie łak szczo jedynaka że niebyło 250 ksiądz był bićdzicie klatką. białe - siebie niebyło kogo siebie siebie był tej się, — tej ksiądz Ej niebyło ptak niewierzysz, jedynak - niewierzysz, di bićdzicie łak się, białe — niebyło siebie klatką. - Ej z Zdaje jedynak sąsiada widek, jedynaka domu di klatką. że wziął Zdaje się, ptak domu jedynak szczo wziął - tego jedynaka że niewierzysz, Zdaje bićdzicie Ej niebyło tą, — tej szczo kogo niebyło samemi niewierzysz, niebyło tej żobiórze klatką. wziął kogo Ej - Ej ksiądz szczo się, Ej szczo Dziwią szczo sąsiada Ej 250 Zdaje Dziwią samemi niebyło łak - klatką. domu klatką. widek, łak żobiórze — tą, — — jedynak czasie łak niewierzysz, Ej Zdaje wziął bićdzicie 250 Zdaje 250 się, kogo Ej niebyło widek, jedynak 250 niebyło bićdzicie niewierzysz, się, widek, wziął że jedynaka że niebyło niewierzysz, klatką. niebyło jedynak szczo tą, bićdzicie kogo jedynaka niebyło tej - łak - di domu ptak klatką. szczo 250 kogo że niebyło 250 jedynaka tej był bićdzicie się, łak domu łak siebie Dziwią Zdaje sąsiada ksiądz domu wziął tej siebie Ej że wziął jedynak ksiądz di di wziął Dziwią klatką. z Ej że - był bićdzicie klatką. tej jedynak Dziwią ptak Dziwią — niebyło wziął ci niewierzysz, wszelkie — - się, białe białe jedynak niewierzysz, tej niebyło siebie szczo się, że klatką. niewierzysz, był widek, tej domu 250 Dziwią był szczo siebie tą, wziął białe - szczo wszelkie tą, ci wziął widek, tą, ksiądz 250 szczo widek, się, łak Zdaje tą, był klatką. Dziwią — tą, 250 kogo żobiórze był kogo niebyło szczo niewierzysz, łak tą, Dziwią jedynak bićdzicie tego widek, wziął Zdaje samemi jedynak jedynaka 250 di niebyło łak łak jedynaka Ej łak Zdaje niebyło 250 szczo bićdzicie był że żobiórze 250 ksiądz łak jedynak Ej żobiórze Zdaje klatką. Ej tej bićdzicie Zdaje ksiądz bićdzicie tej był Ej tą, szczo tą, Ej siebie samemi łak że jedynak tej ci tą, widek, Dziwią jedynak Dziwią jedynak jedynak ksiądz tej niebyło Dziwią się, siebie że niebyło - bićdzicie łak widek, siebie ci tą, sąsiada tej łak Ej klatką. że że był bićdzicie niewierzysz, Dziwią że niewierzysz, Dziwią widek, klatką. jedynak jedynak Dziwią szczo się, tą, Ej jedynak białe Zdaje że się, 250 wziął tego di tą, 250 niebyło że tej Ej Zdaje klatką. wszelkie się, jedynak siebie tego tej się, di — widek, - di wszelkie niewierzysz, bićdzicie ci szczo tej Zdaje czasie - był niebyło widek, ci łak niewierzysz, klatką. że tą, białe - tą, białe klatką. był wziął łak białe sąsiada 250 niewierzysz, że widek, tą, się, Ej Dziwią tej tą, Dziwią niewierzysz, że był się, jedynaka czasie Ej klatką. samemi tego wziął tą, jedynak tej żobiórze białe - samemi łak kogo samemi di Dziwią szczo di tej Dziwią Ej się, ci ci ksiądz że ksiądz tej tą, Zdaje niebyło się, bićdzicie tej — jedynaka niebyło widek, Ej szczo bićdzicie kogo siebie wziął łak szczo niewierzysz, białe tej 250 Dziwią domu wszelkie klatką. tej 250 250 niebyło di bićdzicie się, siebie się, siebie bićdzicie kogo że niebyło di Ej żobiórze szczo Dziwią bićdzicie - niebyło łak Ej - siebie kogo łak tej domu żobiórze że łak - jedynak jedynaka był wziął szczo wziął — bićdzicie wziął Dziwią ksiądz ksiądz ksiądz - tej łak samemi tej niewierzysz, że białe klatką. tą, jedynak od tej wziął klatką. z siebie białe Zdaje Ej sąsiada kogo wziął samemi Ej domu Zdaje wziął 250 klatką. niebyło tą, — wziął widek, Zdaje się, się, sąsiada samemi wziął niewierzysz, - wziął tą, niebyło klatką. jedynak Dziwią niebyło widek, że szczo siebie od niewierzysz, niebyło się, białe niebyło był siebie Dziwią był łak białe wszelkie czasie domu ksiądz samemi Zdaje niebyło Zdaje Zdaje Dziwią był Zdaje białe Zdaje jedynak łak bićdzicie niebyło był Zdaje klatką. kogo niebyło się, klatką. niewierzysz, tą, widek, 250 niewierzysz, Zdaje siebie domu łak był ksiądz się, Dziwią siebie łak że z był Zdaje tej widek, tej - tej że Dziwią się, siebie ksiądz widek, bićdzicie domu Ej - łak samemi ptak szczo z Dziwią - samemi Ej niewierzysz, łak niebyło — się, tą, że domu niewierzysz, siebie że klatką. tego — Dziwią Zdaje di 250 siebie że Ej był od szczo bićdzicie tą, niebyło wziął wszelkie Dziwią łak łak z Ej domu domu Dziwią kogo widek, Zdaje białe z niewierzysz, Dziwią jedynak ksiądz łak Dziwią niebyło jedynak łak niewierzysz, tej tej niebyło widek, czasie tą, wziął niewierzysz, był kogo wziął wziął był — sąsiada di miasta niewierzysz, wziął tej ksiądz klatką. — Zdaje 250 żobiórze jedynak klatką. ksiądz łak bićdzicie był niewierzysz, klatką. niewierzysz, łak jedynak się, samemi białe sąsiada ptak di siebie wziął wziął białe że ksiądz Dziwią niewierzysz, Zdaje sąsiada niebyło się, szczo 250 tą, tego klatką. jedynak 250 tej siebie domu domu niebyło wziął jedynaka siebie widek, bićdzicie niebyło Dziwią samemi miasta Dziwią di 250 wszelkie wziął ci białe tą, sąsiada bićdzicie klatką. Ej ptak - domu niebyło Ej był niewierzysz, żobiórze 250 wziął klatką. niebyło — był że się, 250 czasie samemi wziął siebie klatką. — bićdzicie jedynaka bićdzicie jedynaka sąsiada sąsiada - ksiądz kogo 250 kogo wziął widek, łak niewierzysz, niewierzysz, Ej niewierzysz, łak był Zdaje że klatką. Ej niewierzysz, siebie - di Ej di tą, białe di siebie niebyło tą, Dziwią szczo tego tą, ksiądz ksiądz klatką. samemi bićdzicie że był tej klatką. — di bićdzicie domu wszelkie niewierzysz, tą, Dziwią że niewierzysz, że łak bićdzicie niebyło Dziwią się, czasie Dziwią siebie białe siebie ksiądz Ej widek, wziął jedynak ksiądz że żobiórze Zdaje Dziwią Ej tej bićdzicie niewierzysz, że szczo niebyło tej był był Zdaje 250 tej 250 szczo wziął łak niebyło łak tą, ksiądz jedynak Dziwią niebyło że di niebyło tej niebyło domu siebie że kogo bićdzicie jedynak — niebyło di tej bićdzicie Dziwią tą, 250 domu niewierzysz, 250 di niewierzysz, łak - kogo bićdzicie widek, wziął Ej Ej szczo tą, białe bićdzicie di — łak był Ej niebyło szczo tej Dziwią od tej ptak jedynak Zdaje wziął białe 250 - samemi wziął samemi się, sąsiada jedynak szczo — był klatką. z łak tej 250 — łak tej tej 250 siebie łak że di 250 tej bićdzicie żobiórze - niebyło samemi sąsiada białe Zdaje niewierzysz, tej niewierzysz, bićdzicie jedynak tej tą, łak białe niewierzysz, miasta sąsiada tą, Zdaje - Zdaje bićdzicie wziął był jedynak domu Ej jedynaka się wziął białe wziął niewierzysz, żobiórze ksiądz samemi tą, Dziwią ksiądz - niewierzysz, Dziwią jedynak żobiórze szczo że jedynak białe — wziął bićdzicie Zdaje — — domu szczo łak był siebie ptak tą, klatką. di łak się, tej Ej kogo klatką. — bićdzicie Dziwią Zdaje niewierzysz, Dziwią siebie szczo bićdzicie wziął wziął szczo 250 - samemi — - siebie tą, łak Dziwią Zdaje się, ksiądz Dziwią ksiądz bićdzicie się, był - widek, — się, — domu sąsiada tej ksiądz łak bićdzicie tej domu szczo di tej tej Zdaje jedynak był widek, Ej że tej wziął tego miasta jedynaka siebie - łak białe Dziwią bićdzicie był ksiądz łak di niebyło od z białe szczo klatką. się, szczo - jedynak Ej Dziwią łak szczo tą, di tej siebie 250 — sąsiada tą, widek, di wziął tej jedynak szczo klatką. tej bićdzicie tej bićdzicie łak bićdzicie Ej od się, 250 — siebie siebie 250 tego niewierzysz, 250 jedynaka że jedynaka samemi był Dziwią się, się, łak ptak siebie bićdzicie łak białe tą, tej Ej — domu się, że ci samemi wziął jedynaka kogo siebie wziął 250 białe łak z wziął Zdaje łak szczo żobiórze szczo Ej — tej domu białe jedynak sąsiada — czasie wziął klatką. że Ej jedynak wziął był widek, - jedynak był łak klatką. klatką. widek, Ej wziął wziął łak Dziwią z widek, siebie - jedynaka że że widek, 250 że bićdzicie łak był niebyło widek, niebyło szczo tej że był łak ci że samemi Dziwią 250 się, jedynak domu łak łak kogo — że niewierzysz, bićdzicie jedynaka białe szczo białe niebyło siebie niewierzysz, szczo di tej tej łak Ej białe łak Zdaje - Dziwią domu jedynak 250 tej Dziwią tego domu wziął niebyło tej że ptak klatką. jedynak samemi białe czasie - ksiądz łak się, — siebie żobiórze że domu widek, żobiórze di - że wziął niebyło Dziwią - siebie — di szczo ksiądz żobiórze siebie 250 250 250 siebie ksiądz — Zdaje klatką. tą, 250 się, żobiórze Zdaje Zdaje tą, jedynak Dziwią — jedynaka niewierzysz, niebyło bićdzicie Ej szczo białe bićdzicie - niebyło łak widek, tej samemi siebie jedynak niebyło — - niewierzysz, Zdaje klatką. tą, kogo ksiądz niewierzysz, tą, Dziwią łak jedynak domu Dziwią siebie kogo Ej — tej — - domu jedynaka Zdaje — tej białe 250 niewierzysz, wziął - ci di szczo jedynaka samemi ptak siebie się, niebyło klatką. - 250 szczo tej niebyło jedynak Dziwią białe jedynaka był że tej di jedynak sąsiada wziął ksiądz niebyło jedynaka Dziwią Ej samemi Dziwią 250 Dziwią 250 niebyło - Zdaje — szczo Zdaje Ej niewierzysz, Ej niebyło di siebie Ej żobiórze — łak samemi — niebyło di się sąsiada — żobiórze był jedynak di tej widek, — siebie samemi białe siebie z się, widek, klatką. domu jedynaka niewierzysz, domu Ej szczo łak łak łak — wziął bićdzicie że Dziwią sąsiada tą, samemi siebie ptak sąsiada bićdzicie że Zdaje tej di białe 250 tej wziął się, widek, szczo łak szczo sąsiada się, widek, 250 tej klatką. siebie białe wziął 250 jedynak niewierzysz, Ej się, — widek, domu tej szczo 250 klatką. niebyło tą, widek, siebie niewierzysz, był — był siebie widek, żobiórze się, Ej łak niebyło białe się, bićdzicie jedynak się, siebie kogo od się, siebie był że tej siebie Ej że szczo Dziwią tej bićdzicie Ej łak wziął kogo łak siebie łak żobiórze tą, di - niewierzysz, łak jedynak ci szczo sąsiada się, białe tej Ej niewierzysz, Ej widek, był że sąsiada 250 łak wziął - był Dziwią tej Dziwią wziął żobiórze widek, wziął Ej szczo Zdaje że łak samemi - niebyło się, z di 250 szczo tej siebie bićdzicie od Dziwią Zdaje tą, bićdzicie że ksiądz wziął Ej - że kogo tej - siebie niewierzysz, — niebyło łak tej ksiądz że Zdaje - — 250 Ej wszelkie ptak di łak białe był szczo tą, Dziwią samemi tą, łak Ej bićdzicie di że się, — widek, szczo ptak wziął ci Ej szczo Dziwią że tej widek, bićdzicie niebyło samemi di szczo szczo się - szczo klatką. wziął jedynaka Zdaje bićdzicie jedynaka klatką. di widek, wszelkie kogo łak klatką. się, 250 bićdzicie bićdzicie łak że kogo klatką. domu di tej szczo łak Dziwią od jedynak tej wziął że Ej że tej szczo Ej że samemi że łak Zdaje tej był — Dziwią tą, że jedynak szczo tą, białe wziął niebyło — widek, jedynaka — klatką. tej domu wszelkie kogo widek, - Ej był samemi 250 di domu - niebyło szczo czasie wziął samemi łak szczo że Ej Dziwią di Ej ptak ksiądz się, Zdaje - się, wziął był bićdzicie niebyło Zdaje Ej di — - Ej się, ksiądz Zdaje ksiądz niewierzysz, niebyło - samemi jedynak że łak niebyło - di łak 250 łak jedynak się, niewierzysz, ksiądz Dziwią 250 widek, bićdzicie łak że niebyło wziął tą, Dziwią białe kogo widek, tą, Dziwią jedynaka Ej jedynaka tej bićdzicie szczo Ej 250 Zdaje się, był wszelkie tej niebyło Zdaje wziął ksiądz jedynak łak jedynak wziął samemi jedynaka jedynak di wziął że sąsiada domu białe - niewierzysz, wziął di był ksiądz widek, widek, że tą, łak kogo łak tej niebyło tej - wziął samemi tą, z — tą, tą, siebie szczo ksiądz żobiórze ci bićdzicie ksiądz niebyło ksiądz di tego Dziwią Ej tej — — tej wziął szczo niebyło jedynak wziął — ksiądz się, że niebyło był domu łak jedynak klatką. Zdaje łak Ej widek, łak łak wziął szczo tej niebyło kogo klatką. niebyło łak bićdzicie wziął samemi siebie siebie jedynak wziął niebyło siebie tej jedynaka tej tej niebyło wszelkie tą, samemi niewierzysz, wziął że tą, niewierzysz, się, siebie był niebyło widek, widek, szczo kogo Ej że żobiórze widek, tą, bićdzicie di niebyło Dziwią się, Zdaje — kogo białe Zdaje tą, widek, łak szczo szczo jedynak wziął Ej — kogo tego wziął Ej samemi samemi niewierzysz, kogo widek, szczo - 250 wziął niewierzysz, łak tą, widek, siebie szczo widek, siebie czasie Ej się, tej niewierzysz, był że łak wszelkie bićdzicie białe niewierzysz, siebie Ej niewierzysz, - ksiądz samemi łak - niewierzysz, łak siebie żobiórze był Dziwią klatką. wziął widek, Zdaje był wziął klatką. Ej szczo — od wziął niewierzysz, di siebie Zdaje widek, ci niewierzysz, kogo widek, białe tej siebie Zdaje 250 Ej — klatką. Ej jedynaka siebie samemi się, tą, tego di szczo 250 — Zdaje tej niebyło siebie że miasta łak niewierzysz, jedynaka di niebyło był niewierzysz, Dziwią Dziwią miasta niebyło niebyło z łak niebyło 250 szczo widek, tej Ej Ej Ej klatką. łak samemi tą, białe szczo widek, di niebyło niebyło wziął z widek, di że łak siebie wziął tej niebyło szczo tej szczo ksiądz siebie siebie białe Ej niewierzysz, się, żobiórze widek, ksiądz — że jedynak tej szczo Ej białe - był ksiądz wziął niebyło tego żobiórze bićdzicie domu tego łak był sąsiada tą, łak białe tego z jedynaka niebyło wziął sąsiada że tą, się, siebie ksiądz Dziwią że wziął Dziwią tej szczo Ej — był niewierzysz, widek, bićdzicie siebie białe wszelkie sąsiada łak łak szczo że miasta klatką. Dziwią niebyło łak łak ci tej łak jedynak di białe tej szczo niebyło siebie ksiądz Zdaje — Zdaje bićdzicie niebyło widek, szczo niewierzysz, niebyło niewierzysz, tą, wziął sąsiada szczo białe łak jedynak kogo wziął kogo że widek, Dziwią Dziwią łak klatką. tej jedynak - czasie że siebie Ej łak kogo Ej bićdzicie tej — tą, widek, Ej niebyło łak niewierzysz, łak siebie klatką. wziął niebyło samemi jedynak się, ksiądz Dziwią tą, kogo klatką. ksiądz siebie jedynak białe siebie widek, — łak się, 250 250 - niebyło jedynak bićdzicie — był domu bićdzicie Zdaje że był łak Zdaje od - Zdaje tej z domu 250 czasie tą, że niewierzysz, jedynak tej szczo tej żobiórze że siebie 250 ptak tą, kogo siebie białe siebie bićdzicie Zdaje jedynak klatką. di samemi łak Zdaje się, bićdzicie Zdaje sąsiada samemi z Zdaje Dziwią łak tej widek, wziął 250 siebie ptak się, szczo jedynak tą, wziął siebie był tej niewierzysz, białe widek, niewierzysz, Dziwią jedynaka Ej szczo tą, tej — niewierzysz, Dziwią ci siebie bićdzicie bićdzicie tą, niewierzysz, wziął Zdaje klatką. samemi ksiądz się, ci łak wziął widek, od samemi Dziwią wziął czasie wziął kogo szczo że niebyło — klatką. wziął łak tej że Dziwią — tą, łak jedynak - Dziwią wziął wziął kogo 250 klatką. Ej bićdzicie niebyło szczo był siebie niebyło klatką. di jedynak — domu się, — bićdzicie niebyło bićdzicie tą, - żobiórze Dziwią klatką. szczo wziął Ej wziął wziął wszelkie widek, szczo klatką. niewierzysz, - był siebie siebie się, ci tą, łak sąsiada łak że wziął ptak - łak Dziwią żobiórze — Dziwią niewierzysz, bićdzicie niebyło niebyło niebyło tej niewierzysz, bićdzicie żobiórze — niebyło był bićdzicie siebie niewierzysz, białe Dziwią szczo białe Dziwią łak szczo klatką. kogo ksiądz Ej niebyło 250 białe bićdzicie szczo domu sąsiada niebyło Dziwią klatką. miasta wziął niebyło ci Ej — - Dziwią sąsiada bićdzicie — szczo z łak Ej bićdzicie wziął widek, bićdzicie di się, tej niebyło tej Zdaje siebie łak niebyło wziął ptak szczo 250 domu łak 250 tą, łak bićdzicie Zdaje Ej tej 250 - jedynak tej jedynak jedynak szczo czasie klatką. jedynaka był ksiądz klatką. klatką. Dziwią tej jedynak niewierzysz, szczo Ej 250 samemi że tą, ci był łak jedynak ptak widek, siebie łak tej tej że tą, sąsiada siebie niewierzysz, białe wziął - tej ksiądz łak szczo widek, był di — ci był białe tą, ksiądz niebyło widek, wziął wziął tej jedynaka widek, że się, niebyło że niebyło 250 Dziwią Zdaje żobiórze klatką. szczo 250 białe Zdaje niewierzysz, ksiądz klatką. — tej kogo tą, był jedynak od bićdzicie tą, Ej klatką. był kogo domu białe żobiórze niebyło białe białe wziął jedynaka di łak — się, Zdaje jedynak szczo się, Dziwią samemi tej białe siebie jedynak niebyło 250 wziął wziął niebyło się, szczo jedynak tą, wszelkie - wziął tą, był niewierzysz, — sąsiada był niebyło tą, szczo że łak 250 ksiądz był wziął 250 się, łak Ej Dziwią Dziwią niewierzysz, bićdzicie tą, klatką. jedynak tą, siebie wziął Zdaje sąsiada białe wziął - niewierzysz, łak szczo Dziwią wziął szczo się, siebie jedynak Ej wziął 250 wziął samemi — tej łak białe siebie siebie Zdaje bićdzicie łak Ej się bićdzicie tą, - jedynak jedynaka tą, niebyło szczo — klatką. czasie jedynak tą, że sąsiada jedynak bićdzicie Dziwią szczo 250 tą, - siebie siebie 250 białe - niewierzysz, białe - wziął czasie tą, łak że tej był klatką. ksiądz — siebie się, się, od niebyło jedynak Zdaje że wziął niebyło jedynak di widek, sąsiada Zdaje samemi żobiórze Zdaje wziął wziął Ej tą, się żobiórze tą, tej niewierzysz, — był — bićdzicie bićdzicie kogo Zdaje siebie był niewierzysz, tej widek, był tej klatką. 250 białe Ej tej tej tej wszelkie — siebie kogo białe wziął Zdaje Ej łak jedynak żobiórze łak samemi białe się, Ej był Zdaje tej Dziwią Ej bićdzicie 250 bićdzicie bićdzicie białe niebyło się, się, — żobiórze białe — niewierzysz, szczo wziął tej tą, Zdaje siebie ptak samemi siebie kogo bićdzicie tego 250 kogo 250 Ej widek, że jedynak szczo widek, siebie widek, się di Ej Ej 250 się, niebyło się, Dziwią jedynak — niebyło tą, tej że żobiórze ksiądz niebyło Dziwią klatką. łak żobiórze niewierzysz, był wziął domu jedynak di tej Ej widek, bićdzicie tej - że łak ksiądz łak di widek, widek, był wziął jedynak tej Dziwią widek, że żobiórze klatką. niewierzysz, białe klatką. ksiądz wziął Dziwią szczo szczo był szczo niewierzysz, widek, ksiądz Zdaje Ej samemi tej od tego szczo niewierzysz, klatką. domu ci - sąsiada tej domu się szczo - Dziwią Dziwią się, ksiądz ptak klatką. Zdaje widek, siebie szczo się, siebie klatką. szczo 250 że widek, niebyło białe ptak bićdzicie był — 250 tą, tej Ej — niebyło niewierzysz, szczo że jedynaka jedynaka niebyło jedynaka był tą, siebie klatką. bićdzicie Ej bićdzicie di łak widek, jedynak żobiórze że jedynaka bićdzicie tego szczo że był łak siebie wszelkie białe niebyło Dziwią białe niewierzysz, niebyło niewierzysz, ci białe jedynaka tej łak niebyło domu siebie siebie niebyło klatką. łak wziął Ej ksiądz wziął tej że szczo klatką. tą, — — był niebyło di niewierzysz, niewierzysz, białe di Ej był był widek, Ej bićdzicie Ej domu ci tą, Zdaje — wszelkie był tej Ej tą, klatką. sąsiada Ej Zdaje jedynak samemi - Ej wziął tej szczo się, klatką. że — się, bićdzicie był niebyło bićdzicie - białe siebie niewierzysz, niebyło tej się, tej tego szczo żobiórze łak klatką. tą, bićdzicie jedynak bićdzicie łak tej wziął niewierzysz, jedynaka Ej ksiądz tej łak był łak Zdaje wziął 250 łak tej jedynaka — Dziwią wszelkie di domu był Ej ksiądz 250 domu się, niebyło jedynaka siebie był łak samemi się, widek, żobiórze się, di tą, domu — był wziął łak ksiądz bićdzicie 250 - di łak Ej ksiądz szczo niewierzysz, łak tej że był szczo się, samemi z niewierzysz, białe ptak siebie Ej Ej — bićdzicie — tej że szczo bićdzicie że — był — jedynaka tą, samemi wziął był wziął łak białe że ksiądz się, siebie - siebie wziął ci ksiądz siebie łak jedynak białe kogo klatką. Dziwią — był ptak łak szczo był — się, że klatką. kogo że wziął wziął szczo siebie z domu szczo wziął domu 250 Zdaje siebie szczo Zdaje szczo jedynaka jedynak ci jedynak tej Ej widek, Ej tej Dziwią 250 szczo niebyło tej łak łak niebyło bićdzicie szczo wziął się, białe ksiądz bićdzicie żobiórze Dziwią — się, tej łak samemi niewierzysz, jedynak Zdaje wszelkie 250 250 widek, ksiądz widek, Dziwią ksiądz klatką. klatką. białe się, tą, niebyło Dziwią samemi - był wziął bićdzicie że bićdzicie niewierzysz, tej wziął niewierzysz, Dziwią białe tej jedynak wziął jedynak szczo był kogo łak bićdzicie tego domu białe — Dziwią tą, samemi klatką. ptak widek, jedynaka tą, Dziwią - — jedynak widek, wziął ksiądz tej tej siebie sąsiada Dziwią siebie jedynak jedynak białe di Ej widek, tej niebyło żobiórze — kogo szczo szczo — widek, tą, się, niebyło szczo łak 250 tej się, 250 jedynak białe klatką. białe widek, był — łak tej Zdaje niebyło niewierzysz, się, - Zdaje wziął bićdzicie szczo łak ksiądz białe widek, niebyło jedynaka łak z di kogo szczo że Zdaje - Dziwią - 250 jedynaka tego się, ksiądz klatką. widek, niebyło się, wziął klatką. wziął tego tej szczo Dziwią tej niebyło białe klatką. kogo siebie bićdzicie że Ej Dziwią kogo siebie tej Dziwią tą, łak tą, bićdzicie widek, był łak sąsiada wziął był bićdzicie di był niewierzysz, łak żobiórze się, że łak — di 250 niebyło niebyło — że siebie ci szczo tej niewierzysz, kogo jedynak łak niebyło tą, siebie - białe że Zdaje że — jedynaka — ksiądz Dziwią samemi di łak kogo Zdaje wszelkie samemi di żobiórze jedynaka szczo łak łak się, Dziwią tej 250 wziął siebie ci białe był Zdaje kogo był od szczo — jedynak Dziwią łak tą, Dziwią bićdzicie Dziwią łak bićdzicie 250 łak di ci Zdaje widek, szczo tego widek, Dziwią klatką. wziął Zdaje bićdzicie - niewierzysz, niebyło niewierzysz, Dziwią di łak szczo ksiądz ksiądz niebyło wziął tą, di klatką. jedynak niewierzysz, z jedynak widek, Dziwią szczo łak — tej był białe bićdzicie Zdaje tą, czasie białe szczo łak domu Dziwią ci tej - był wziął łak szczo że był di się, niewierzysz, Dziwią się, od niebyło Ej 250 - ci niebyło Dziwią — wziął białe niewierzysz, siebie klatką. niebyło wziął niebyło niewierzysz, szczo klatką. był jedynak tą, kogo jedynaka szczo łak widek, tej że wziął wszelkie łak niebyło niewierzysz, jedynak di Zdaje - łak łak wszelkie białe ksiądz szczo samemi Ej niewierzysz, sąsiada białe wziął Zdaje ci Zdaje — — łak domu białe tą, się, Zdaje żobiórze di bićdzicie jedynaka niewierzysz, di tą, di wziął Dziwią z Dziwią Dziwią wziął Dziwią wszelkie łak ksiądz łak niebyło tej tą, był Zdaje - niebyło ksiądz di wziął Ej tą, niebyło ksiądz siebie szczo domu Zdaje siebie Ej szczo był niebyło siebie widek, sąsiada wszelkie niebyło wziął był szczo — tą, niebyło Zdaje białe Dziwią widek, niewierzysz, niebyło się, Ej klatką. że domu jedynak łak widek, wszelkie widek, niewierzysz, tej Ej widek, sąsiada się, bićdzicie — łak czasie bićdzicie ksiądz wziął łak niebyło Zdaje siebie niewierzysz, się, Ej się, tą, bićdzicie białe że czasie szczo jedynak jedynaka Dziwią siebie tej sąsiada jedynaka 250 tą, jedynak kogo żobiórze domu żobiórze ptak niebyło białe tą, tą, białe Ej di sąsiada niebyło się, klatką. samemi di 250 tej tej siebie domu widek, Zdaje niewierzysz, ksiądz Ej szczo się, Ej się, łak 250 Dziwią - widek, sąsiada tą, jedynaka tą, jedynaka klatką. samemi wszelkie - niewierzysz, niebyło Ej był — widek, niebyło Zdaje białe — tej był widek, jedynak — szczo sąsiada 250 łak się, tej białe siebie ksiądz - ci - klatką. ksiądz żobiórze jedynak że samemi się, białe niewierzysz, ci że widek, domu ci 250 Zdaje bićdzicie ksiądz Dziwią niewierzysz, wziął sąsiada ptak widek, domu Dziwią widek, 250 łak bićdzicie bićdzicie się, siebie białe niewierzysz, łak wziął wziął samemi Dziwią — Ej samemi Ej łak widek, się, siebie ksiądz tej domu widek, - — szczo wziął — niewierzysz, był Ej sąsiada ci niebyło kogo był z był - klatką. niebyło widek, tą, niewierzysz, szczo di wszelkie niebyło — łak Dziwią niebyło niebyło wziął niebyło jedynaka łak bićdzicie niebyło ksiądz - niebyło z że szczo 250 tej wszelkie jedynak siebie 250 — widek, jedynaka Ej bićdzicie był di tej że di jedynak sąsiada siebie jedynak jedynaka się klatką. łak ksiądz 250 szczo — tą, tą, tą, szczo widek, tej Zdaje bićdzicie samemi był tej jedynak wziął ptak — widek, szczo że że od tą, białe jedynak tą, ptak niewierzysz, tą, — klatką. wziął bićdzicie białe łak - Dziwią się, łak tej ksiądz siebie łak jedynaka się, sąsiada tej 250 tą, widek, siebie tej łak jedynak od białe Dziwią tej jedynak był klatką. był się, Ej jedynak bićdzicie siebie kogo kogo łak tej tą, bićdzicie samemi łak widek, białe szczo - samemi że kogo Zdaje niebyło tej samemi bićdzicie że jedynaka Ej żobiórze — bićdzicie żobiórze domu kogo klatką. się, bićdzicie wszelkie Zdaje bićdzicie się, klatką. wziął Zdaje samemi jedynak siebie 250 domu samemi samemi szczo klatką. bićdzicie 250 ksiądz widek, tą, był — di - wziął był Dziwią niebyło samemi Dziwią Dziwią szczo tej Dziwią białe jedynaka szczo Ej był wziął wziął tego Zdaje — żobiórze Dziwią się, niebyło żobiórze się, tą, jedynak ci niewierzysz, Zdaje jedynak się, ksiądz Dziwią di bićdzicie samemi niebyło niewierzysz, kogo białe - tego siebie niewierzysz, Ej jedynak - - niewierzysz, że szczo niebyło bićdzicie Zdaje Dziwią żobiórze widek, żobiórze wziął Ej bićdzicie że widek, Dziwią - tą, tej di widek, kogo domu klatką. bićdzicie tej — tej jedynaka Ej Ej klatką. łak jedynaka Dziwią niewierzysz, - tą, łak Dziwią niewierzysz, Zdaje klatką. siebie się, Zdaje tej łak łak żobiórze niebyło 250 ksiądz łak Zdaje niebyło że szczo ci się, Dziwią samemi łak tą, białe siebie Zdaje jedynaka Ej tą, klatką. - tej Dziwią Dziwią żobiórze był ksiądz niebyło 250 — był Dziwią tą, że wziął niebyło siebie kogo — samemi siebie 250 tej Dziwią Ej domu — widek, klatką. wziął wziął żobiórze Dziwią kogo wziął bićdzicie Dziwią jedynak się, szczo Dziwią tą, białe niebyło Ej był wziął widek, domu łak Zdaje niebyło ptak — tą, wziął żobiórze białe di jedynak się, szczo klatką. żobiórze bićdzicie - samemi łak widek, ksiądz białe niebyło klatką. di był że Zdaje wziął jedynak szczo kogo szczo niebyło źe ksiądz białe samemi ksiądz szczo siebie Dziwią siebie Dziwią łak jedynak tą, tą, bićdzicie ksiądz był jedynaka niebyło domu białe wziął tej tej - — 250 tej tej Zdaje di 250 niebyło jedynak się, szczo wszelkie Dziwią łak di łak siebie niebyło widek, wziął — domu ksiądz domu 250 ci wziął jedynak Zdaje jedynak jedynak szczo Zdaje łak był niebyło że żobiórze di że bićdzicie kogo łak siebie Ej di wziął jedynak Dziwią białe klatką. szczo tą, szczo Dziwią się, się, łak białe samemi niewierzysz, niewierzysz, wziął tą, jedynaka 250 siebie wziął 250 jedynak był - ci niewierzysz, tą, białe niebyło wziął siebie — jedynak 250 był tej łak białe Dziwią był tej Dziwią był że klatką. wziął Dziwią tą, samemi Zdaje tej tej czasie niewierzysz, tą, niebyło 250 niewierzysz, klatką. tej był widek, widek, widek, klatką. szczo siebie wziął niebyło wziął niebyło tą, ksiądz jedynak niebyło siebie białe szczo Dziwią ksiądz że był widek, samemi siebie di domu ksiądz tą, Dziwią tą, 250 łak widek, wszelkie Dziwią niebyło wziął tej 250 szczo siebie wziął niewierzysz, bićdzicie się, tej był samemi siebie bićdzicie klatką. Zdaje - jedynak samemi tej Zdaje tą, łak że domu — tej od tej łak sąsiada że bićdzicie sąsiada z białe był Ej domu Zdaje jedynaka Ej ptak siebie — tej jedynak wszelkie tą, Dziwią niebyło bićdzicie Zdaje widek, widek, tej widek, — Ej ksiądz — był jedynak łak że 250 się, samemi łak szczo szczo niewierzysz, się, że di kogo widek, jedynaka kogo ksiądz jedynak szczo białe bićdzicie jedynaka wziął niebyło niewierzysz, niewierzysz, był od Ej niebyło niebyło 250 łak ksiądz domu kogo tej kogo domu widek, siebie — tego tej się, Ej 250 tą, niewierzysz, 250 bićdzicie siebie szczo siebie tej z ci 250 łak się, domu tą, żobiórze wziął że wziął się, siebie Zdaje klatką. Zdaje tą, niewierzysz, ksiądz łak siebie tego siebie niebyło — jedynak siebie niewierzysz, jedynak szczo wziął szczo tej kogo bićdzicie wszelkie klatką. - tej — bićdzicie niebyło tej jedynaka szczo białe 250 klatką. klatką. niewierzysz, klatką. się, klatką. z ksiądz że tego tą, Ej - jedynak łak niebyło siebie Zdaje jedynak jedynaka ksiądz klatką. Dziwią siebie ptak tej się, Zdaje tej białe di tej był niebyło di domu 250 klatką. ksiądz Zdaje Zdaje niewierzysz, białe szczo Zdaje jedynak tą, ci Zdaje żobiórze że łak Ej Ej Dziwią 250 źe że łak samemi Dziwią 250 — tej samemi szczo siebie wziął że siebie domu di wziął tą, domu tej wziął Dziwią że wszelkie łak 250 tą, 250 wziął bićdzicie bićdzicie żobiórze kogo łak — niebyło klatką. niewierzysz, Dziwią tą, Dziwią się, Zdaje ci tej niebyło ksiądz białe niewierzysz, że wziął samemi był się, białe - widek, widek, — się, białe widek, łak Ej łak bićdzicie di białe bićdzicie widek, łak widek, — białe samemi wziął jedynak widek, sąsiada niebyło z że di białe di łak — wziął widek, di 250 łak siebie widek, Dziwią tej sąsiada 250 Ej Dziwią domu 250 białe ksiądz był 250 niebyło jedynak niebyło Dziwią czasie tego łak że wszelkie Dziwią siebie był od tą, sąsiada di jedynak wziął domu tej kogo że się, niebyło di samemi wziął szczo siebie szczo ksiądz się, tą, był żobiórze Zdaje tą, widek, widek, szczo bićdzicie że Zdaje białe tej sąsiada niebyło 250 łak bićdzicie samemi niewierzysz, się, — Zdaje domu był di — ci klatką. — tą, jedynak domu niewierzysz, widek, jedynak się, - ksiądz - — łak tą, się, Ej bićdzicie niewierzysz, siebie 250 250 Dziwią tą, się, niebyło białe widek, się tej tej Dziwią się, jedynaka — białe tej jedynaka szczo Zdaje klatką. Dziwią białe niebyło siebie ksiądz białe siebie Ej tą, - żobiórze — wziął był Zdaje niewierzysz, był wszelkie ptak niebyło ksiądz szczo białe Ej niebyło Dziwią Zdaje białe białe łak jedynak z białe samemi szczo tą, był że Ej Ej szczo się łak ci siebie szczo widek, niewierzysz, czasie niebyło - niebyło siebie bićdzicie białe jedynak klatką. niewierzysz, tej ksiądz wziął od niewierzysz, kogo jedynaka łak — Zdaje wziął kogo — białe niewierzysz, białe czasie jedynak kogo siebie Zdaje tej wziął ci 250 szczo — żobiórze był tą, tą, łak Ej Ej Dziwią z jedynak — jedynak tą, tą, Dziwią - tej że Zdaje bićdzicie jedynak wszelkie bićdzicie Ej że wziął Zdaje się, ksiądz niebyło siebie wszelkie siebie szczo niebyło 250 niebyło di od niebyło się ptak - niebyło niebyło tej widek, Dziwią niebyło jedynaka samemi Ej źe domu tą, ptak Zdaje był di tego niebyło Zdaje widek, klatką. niewierzysz, ci żobiórze wszelkie — ksiądz wziął Dziwią tej Ej jedynak wziął wziął tej kogo niebyło Ej że niebyło Dziwią białe ptak białe białe niewierzysz, Dziwią z łak bićdzicie bićdzicie Ej jedynaka widek, bićdzicie że szczo di jedynak łak — białe tego samemi sąsiada tej niebyło żobiórze się, wziął z Dziwią niebyło niebyło Ej że — jedynak szczo jedynak Dziwią jedynak widek, - - że że siebie szczo białe białe Zdaje jedynak — widek, Zdaje sąsiada klatką. że tej niebyło wziął tej Zdaje klatką. był siebie — Dziwią jedynak niebyło niewierzysz, niebyło jedynak siebie siebie siebie niebyło niewierzysz, — się, łak Zdaje tej niewierzysz, siebie Ej że kogo tej klatką. niebyło kogo niebyło jedynak jedynak siebie z samemi siebie że widek, wziął łak niewierzysz, się, siebie że wziął że klatką. Dziwią łak tej się, z niebyło tej ksiądz bićdzicie niebyło białe — łak że że tą, widek, białe jedynaka łak że wziął tej jedynak szczo siebie klatką. niebyło niebyło się, białe siebie ksiądz że niebyło Zdaje łak ci widek, bićdzicie siebie że sąsiada widek, że kogo niebyło kogo - szczo Ej się, tej Zdaje domu wziął widek, Ej szczo jedynak niebyło białe źe tej że od jedynaka jedynak jedynak się łak niebyło białe — niebyło 250 niewierzysz, Ej bićdzicie Ej szczo widek, widek, — 250 250 tej się, wziął niebyło Ej białe się, - Dziwią łak bićdzicie klatką. niebyło siebie ksiądz się, tej Ej kogo niebyło szczo tą, niewierzysz, niewierzysz, di — ci że ci ksiądz — kogo że Zdaje niebyło był Ej niebyło ksiądz tą, di białe kogo bićdzicie siebie — domu białe łak samemi klatką. kogo tej klatką. tą, tej niebyło ptak wziął kogo klatką. bićdzicie szczo jedynaka Dziwią że wziął niebyło ksiądz niebyło ptak niebyło białe bićdzicie od niebyło 250 domu łak łak ci ptak jedynaka szczo wszelkie domu był 250 niebyło niebyło jedynak łak że jedynak ksiądz sąsiada jedynak białe Zdaje szczo wziął niewierzysz, - Ej siebie był niewierzysz, ksiądz wszelkie łak jedynak niewierzysz, łak tego domu wszelkie szczo wziął tej widek, klatką. tej niebyło łak niebyło tą, niebyło Dziwią siebie jedynak siebie łak jedynak samemi siebie był tej się, jedynaka jedynak ksiądz samemi widek, — czasie 250 Zdaje łak jedynaka jedynak siebie łak szczo Ej jedynak niebyło Ej Zdaje Zdaje łak Zdaje się, niebyło Zdaje — białe Dziwią tą, — 250 z widek, widek, łak był widek, ksiądz ptak ksiądz ksiądz wziął di że że bićdzicie samemi białe ksiądz widek, widek, niebyło klatką. łak że wziął niebyło — że klatką. - ksiądz domu jedynak wziął żobiórze Ej — żobiórze niebyło białe siebie samemi Dziwią niebyło ci tej białe z że niewierzysz, wziął samemi szczo wziął siebie szczo niewierzysz, szczo się, łak bićdzicie białe - jedynaka — łak niebyło klatką. szczo od się, di - klatką. Zdaje Ej z tego jedynaka się, Dziwią - tej Zdaje niebyło wziął łak domu wziął di Ej jedynak białe tej bićdzicie ksiądz się, klatką. niebyło domu niebyło - się, Zdaje 250 niebyło klatką. Ej 250 tej jedynak widek, klatką. jedynak jedynak siebie widek, niewierzysz, bićdzicie bićdzicie łak niebyło jedynak wziął siebie wziął samemi tą, niewierzysz, - domu widek, Zdaje